De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden

De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden Schulden kunnen verjaren in 2022 en 2023. Een erfenis kan komen te vervallen, een factuur verjaart. Nogal wat banken hebben rekeningen, waarop al jaren geen transacties meer zijn gedaan (slapende rekening). Wat gebeurt er dan met het geld, wat zijn de regels en verjaringstermijnen? Of u krijgt na vele jaren een factuur van de loodgieter. Moet u die dan betalen? Welnu, dat hangt allemaal af van de valide verjaringstermijn, stuiting en verjaring van een schuld of rekening. Wat geldt voor de verjaring van een consumentenkoop? Wanneer is er sprake van verjaring van een niet betaalde lening en wat is stuiting eigenlijk? Ook een vordering op een verzekeraar kan verjaren. Hoe zit het met de Belastingdienst? Vele vragen dus die vragen om een antwoord.

Wat zijn slapende rekeningen?

Niemand weet precies om hoeveel geld het gaat, maar de banken in ons land hebben te maken met zo genaamde slapende rekeningen bij een bank. Dat zijn geen rekeningen van onwillige mensen of zo, maar bijvoorbeeld personen die zijn verhuisd of in het buitenland vertoeven. Ze verliezen dan hun rekeningen vaak uit het oog. Welke verjaringstermijn geldt hier, is de vraag.

Welke verjaringstermijnen zijn er?

De wet onderscheidt in hoofdzaak drie soorten van verjaring:
 • De bevrijdende verjaring;
 • De verkrijgende verjaring;
 • De algemene verjaring.

Wat is de bevrijdende verjaring?

De bevrijdende verjaring houdt in dat u, maar ook de wederpartij, niet langer hoeven te voldoen aan de wettelijke verplichting om een rechtsvordering na te komen. De rechten hierop zijn namelijk verloren gegaan. U bent daarvan verlost.

Wat is de verkrijgende verjaring?

De verkrijgende verjaring wil zeggen dat men na een bepaalde periode het eigendom verkrijgt. Hierover later meer.

De algemene verjaringstermijn in het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek, art 3:306 BW, bepaalt dat in beginsel na 20 jaren de wettelijke verplichting om een rechtsvordering na te komen, is komen te vervallen. Deze algemene verjaringstermijn geldt dus ook voor de slapende rekeningen bij de banken. Overigens geldt na deze 20 jaar nog een morele verplichting om zaken na te komen, maar die is niet afdwingbaar. De verjaringstermijn van 20 jaar geldt ook voor een vonnis van een rechter in een handelszaak, wanneer een bepaalde hoofdsom moet worden terugbetaald. De terug te betalen wettelijke rente daarentegen kent een verjaringstermijn van vijf jaar.

De verjaringstermijn voor contractuele vorderingen

Naast de algemene verjaringstermijn van 20 jaar, zijn er ook een aantal bijzondere verjaringstermijnen. Zo bedraagt de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen slechts 5 jaar, art 3:307 BW. De wet spreekt hier over een verbintenis uit overeenkomst. Hierbij moet u niet alleen denken aan een geldvordering, een niet betaalde lening of een huurvordering, maar elke verbintenis die u aangaat. De wederpartij kan dan juridisch niets meer ondernemen om betaling van de vordering af te dwingen. De verjaringstermijn gaat in na de aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Dit op basis van BW3 art. 307, lid 1:

Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot het geven of een doen verjaart door verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Een consumentenkoop

Onder een consumentenkoop verstaan we een overeenkomst, waarbij:
 • De koper een particulier is en die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • De verkoper wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De verjaringstermijn bedraagt slechts 2 jaar, art 7:28 BW. Niet elke koopovereenkomst valt onder het begrip consumentenkoop. De regels van consumentenkoop gelden alleen voor producten als levensmiddelen, wasmachines, auto's en niet voor diensten, zoals het afsluiten van een verzekering, het boeken van een reis of het afsluiten van een lening. Verder moet het gaan om zogenaamde roerende zaken, voorwerpen die u kunt oppakken en dus bijvoorbeeld niet de aankoop van een huis.

Opschorten van verjaring

De verjaring kan wel worden opgeschort. In juridisch jargon: de verjaring wordt gestuit. U kunt daarvoor vele acties ondernemen en procedures starten. Deze procedures hebben pas een opschortende werking als ze schriftelijk aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Denk aan bijvoorbeeld:

Zodra een opschortende procedure is afgesloten, doordat er bijvoorbeeld een betalingsregeling is gesloten of aanbetaling is gedaan, spreken we over stuiting van de verjaring. Er gaat dan een nieuwe verjaringstermijn lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar. Stuiten kan op vele manieren plaats vinden. Denk aan een herinnering of aanmaning van een betaling of vordering.

De Belastingdienst en zwart geld, verjaring Belastingdienst

Schulden bij de Belastingdienst verjaren normaliter na 5 jaar, tenzij sprake is geweest van opzet of grove schuld bij de indiening van de belastingaangifte. Overigens is nu het plan om bij belastingontduiking de navorderingstermijn op te rekken naar twaalf jaar. Ook bij zwart geld op een buitenlandse rekening in het buitenland hanteert de Belastingdienst langere termijnen tot maximaal 12 jaar. U kunt daarbij gebruik maken van de zogenaamde inkeerregeling van de belastingdienst.

Milieudelicten

Verontreiniging van het milieu wordt zeer zwaar aangerekend. Voor schadevergoedingen wegens milieuverontreiniging geldt een verjaringstermijn van 30 jaar.

Verkrijgende verjaring

Een roerend of onroerend goed dat eigenlijk niet van u is, kan door verjaring wel uw eigendom worden. Hoe lang dat duurt, hangt af van het feit of u het goed al of niet te goeder trouw heeft verkregen. Wordt iets niet te goeder trouw verkregen, bijvoorbeeld door diefstal, dan wordt het als het ook na 20 jaar nog in uw bezit is, toch uw eigendom. Gebeurt het te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn bij onroerende goederen 10 jaar en bij roerende 3 jaar.

Voorbeeld van verkrijgende verjaring

Stel u vindt een mooi horloge op straat en doet netjes aangifte. Stel bovendien dat het horloge niet door de rechtmatige eigenaar wordt opgevraagd. Dan is het na 3 jaar uw horloge. Doet u geen aangifte, dan wordt het pas na 20 jaar uw eigendom, indien nog in uw bezit.

Welke verjaringstermijnen bij erfenis en nalatenschap?

Het erfrecht heeft zo zijn eigen verjaringstermijnen. Zo geldt sinds het nieuwe erfrecht uit 2003 bij erfenis en nalatenschap dat, als een kind niet binnen 5 jaar na uw overlijden een beroep doet zijn legitieme portie, het recht op deze legitieme portie is verjaard. Ook als het kind niet van uw overlijden wist.

Welke verjaringstermijnen in het strafrecht, parkeerboete, verkeersboete?

Ook het strafrecht kent diverse verjaringstermijnen, al naar gelang de ernst van het misdrijf. Hoewel ik daarop hier niet veel verder zal ingaan, is het wel goed om te weten dat u drie jaar na een zwaardere verkeersovertreding voor dat delict geen boete meer kunt krijgen. Het is na 3 jaar namelijk verjaard. Lichtere overtredingen verjaren nog sneller:
 • Bij een lichte verkeersovertredingen moet u de acceptgiro met de boete binnen 4 maanden hebben ontvangen.
 • Bij een lichte overtreding met een huurauto geldt een termijn van 8 maanden.

Het plan is dat zware misdrijven zoals verkrachting, mensensmokkel, doodslag en ernstige zedenmisdrijven met kinderen niet meer verjaren.

Verjaring van pensioen

Het komt nog wel eens voor dat iemand niet weet dat hij recht heeft op een bepaald opgebouwd pensioen. Bijvoorbeeld doordat de pensioenuitvoerder niet weet waar de rechthebbende inmiddels woont en de gepensioneerde niet op de hoogte kon stellen. Zolang een pensioengerechtigde nog leeft, behoudt hij ook recht op zijn pensioenuitkering. En wel vanaf de pensioendatum. De pensioenwet artikel 59 geeft aan dat een rechtsvordering tegen een pensioenuitvoerder tot het doen van een uitkering niet verjaart bij leven van de pensioengerechtigde.

Verjaring zorgpremie zorgverzekering

Er is een verzwaard traject om niet betaalde zorgpremies alsnog te innen:
 1. Bij twee maanden premieachterstand biedt de zorgverzekeraar binnen 10 werkdagen een betalingsregeling aan. Dit is met een machtiging tot automatische incasso.
 2. Bij vier maanden premieachterstand en niet betalen krijgt u een waarschuwing, een aanmaning en wordt u gewezen op de extra kosten en gevolgen bij een achterstand vanaf 6 maanden.
 3. Bij zes maanden achterstand moet de zorgverzekeraar dit melden bij het College voor zorgverzekeringen, CVZ. De premie wordt daarmee een bestuursrechtelijke premie plus 30% boete.
 4. Langer dan 6 maanden. Als u betaald hebt wordt ook dit gemeld aan het CVZ. Bij niet betalen volgt incasso of schuldsanering.

De vordering verjaart 5 jaar na de laatste aanmaning of brief over de premie van een bepaald jaar.

Verjaringsregime verzekeringsrecht en verzekeringen 2022 en 2023

Ook uw vordering op een verzekeringsmaatschappij, waarbij u recht hebt op een schade uitkering verjaar. De verjaringstermijn bedraagt 3 jaar. Per 1 juli 2010 is er wel wat veranderd, als u de verjaring stuit. Dan mag de verzekeraar vormvrij, dat wil zeggen per brief, mail of anders, uw claim afwijzen. Als de verzekeraar niet afwijst, gaat weer een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar lopen. Dat was tot voor kort nog slechts 6 maanden.

Verjaring rekening gas en elektra, factuur, rekening

Als u voor 14 juli 2004 klant bent geworden bij uw energiebedrijf, kan het energiebedrijf u na vijf jaar niet meer via de rechter dwingen om alsnog uw rekening te betalen. Maar bent u na 14 juli 2004 klant geworden, dan kan uw energiebedrijf u al na twee jaar niet meer via de rechter dwingen. Uw energiebedrijf kan u het leven wel zuur maken door uw gas en elektriciteit af te sluiten totdat u de rekening hebt betaald. Wat u doet is het volgende:
 1. Vraag het energiebedrijf om uitleg.
 2. Dien schriftelijk en aangetekend uw bezwaar in bij uw energieleverancier.
 3. Leg uw geschil voor aan de Geschillencommissie. Van de algemene voorwaarden hangt af of dit een klachtencommissie van het bedrijf is of de Geschillencommissie Energie en Water in Den Haag. Hiervoor betaalt u wel klachtengeld.
 4. Ten slotte kunt u naar de rechter.

Verjaring en schone lei WSNP

Voor wie met een schone lei uit de WSNP komt, geldt het volgende. De bewindvoerder verdeelt aan het einde van de rit het beschikbare geld onder de hem bekende schuldeisers. Dat kunnen ook personen zijn die terwijl de WSNP al liep pas bekend werden. Meestal is het te verdelen bedrag onvoldoende om aan alle schulden te voldoen, zodat sommige schuldeisers met een restvordering blijven zitten. Zij, maar ook degenen die een vordering hadden, maar niet bij de curator bekend waren, kunnen bij een schone lei u naderhand niet meer verplichten hun vordering op u alsnog te betalen. De zaak is gesloten. Het is niet hetzelfde als verjaring, maar op u rust bij een schone lei geen verplichting meer tot betalen. Er zijn wel uitzonderingen hierop, te weten sommige studieschulden bij de Informatie Beheergroep en vorderingen als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Slot

Let dus op de verjaring van proceskosten, boetes, rekeningen. Vaak hoeft u ze niet meer te betalen.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boedel erfenis verdelen - ruzieBoedel erfenis verdelen - ruzieHoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gel…
Erfenis van een oom of tante wordt zwaar belastEen erfenis ontvangen van een oom of tante zal zwaar belast worden vanuit de successiewet. Daarnaast geldt er slechts ee…
Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Over het algemeen worden erfenissen zuiver aanvaard. Bij twijfel over de gevolgen van het zuiver aanvaarden, kunt u een…
Erfgenamen gedupeerd door dalende huizenprijzenErfgenamen gedupeerd door dalende huizenprijzenBij iemands overlijden gaan de bezittingen over op de erfgenamen. Een eigen huis kan een groot deel uitmaken van een nal…

Bank failliet: gevolgen voor spaargeld en lening in 2021Bank failliet: gevolgen voor spaargeld en lening in 2021Zodra een bank in 2023 of 2024 failliet gaat, zijn er niet alleen gevolgen voor uw spaargeld. De gevolgen van een failli…
Bespaartips: leef ook goedkoperBespaartips: leef ook goedkoperWilt u bespaartips om goedkoper te kunnen leven? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar op uw u…
Reacties

Anna, 03-11-2020
Wellicht niet helemaal de vraag, toch fijn als u het toevallig wel weet :)

Ik heb tussen 1998 en 2003 gestudeerd en had recht op aanvullende beurs. Dat heb ik echter nooit aangevraagd.

Is er nog een manier om dat alsnog te verkrijgen? Heb net mijn studieschuld afgelost en dat was inclusief alle rente nog een behoorlijk bedrag. Fijn als ik een stuk alsnog met terugwerkende kracht zou kunnen terugkrijgen. Reactie infoteur, 12-11-2020
Beste Anna,
Duo betaalt, zeker voor zoveel jaren terug, de studiefinanciering niet met terugwerkende kracht uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simon, 28-10-2020
Beste Zeemeeuw,
Bedankt dat je zo openhartig iedereen helpt!
Eergisteren kreeg ik een herinnering van een incassobureau over een openstaande rekening uit 2008 waarin staat dat ik een toenmalige sportschool jaarabonnement niet af heb betaald. Het bedrag bestaat uit 4 maanden abonnement kosten+rente+incassokosten. Ik ben sindsdien 3 keer verhuisd en 6 jaar in het buitenland gewoond, geen brief dan ook ontvangen
Is hier een sprake van verjaring.

Groetjes Reactie infoteur, 01-11-2020
Beste Simon,
Als er geen gerechtelijk vonnis is, is deze incasso verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cuijk, 25-09-2020
Hallo
In 2011 werd faillissement bij gebrek aan bate onze VOF beëindig. Er waren twee schuldeisers nog in 2011 en 2012 gekomen.
ABN zakelijke rekening en nog een schuldeiser die geld vorderde. Deze hebben we tot nu toe nog op betalingsregeling staan maar hebben maar 1 keer iets vernomen van hun in die jaren. Dat was toen we in 2013 een week te laat waren. Verder netjes iedere maand betaald en nog steeds na bijna 10 jaar. Weten sindsdien niets meer van hen of hoe t eruit ziet. Zijn ze niet verplicht om iets te laten weten?
Zelf weten we dat er nog bedragen staan, houden we maar zelf bij. Maar nu we verder kijken na bijna 10 jaar zien we dat 1 schuldeiser niet meer voor komt bij KVK?
Ook zouden we evt willen gaan kijken om het af te kopen indien mogelijk, maar weten niet goed hoe we dit moeten inzien of berekenen. Waar zouden we heen moeten om dit te kunnen bespreken? En wat zijn hun plichten als schuldeisers om door te geven? Reactie infoteur, 30-09-2020
Hallo Cuijk,
1. Als de schuldeiser niet meer in de KvK voorkomt, is het ook nog maar de vraag of de zakelijke rekening nog bestaat. Als de rekening nog bestaat en u wilt contact, dan kunt u dat bijvoorbeeld proberen door 1 cent te storten met het bijschrift dat u contact wilt opnemen maar de gegevens niet kent (telefoonnummer en dergelijke, wel checken of u de juiste persoon treft). ABN zal wel bereikbaar zijn.
2. Afkoop is vaak een soort van onderhandeling. De basis is de resterende schuld die netto contant is gemaakt naar het heden, Daar zijn formules voor. Bij een negatieve rente loopt een schuld op.
3. Als u de stand van zaken vraagt, behoort in ieder geval de bank die door te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 23-09-2020
Ik heb een rekening van DUO gekregen over iets van 12 jaar geleden. Zelf kunnen ze een eventueel gedane betaling niet terugvinden in hun administratie omdat die tot 10 jaar terug gaat. Ze leggen de bewijslast bij mij. Maar is deze vordering niet verjaard na 12 jaar? Reactie infoteur, 26-09-2020
Beste Sandra,
Bij studieschuld is pas bij 20 jaar sprake van verjaring. De bewijslast alleen bij u neerleggen is raar, want die (bank)afschriften zult u waarschijnlijk zelf ook niet meer hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 20-09-2020
Ik ben in 2001 een handelsbedrijf gestart en op verzoek van mijn zwager, die zelf een bedrijf had, heb ik ingestemd met zijn verzoek om mede aandeelhouder te worden. Mijn zwager bracht kantoor- en opslagruimte in en hij zou de administratie voor zijn rekening nemen voor 30% van de aandelen. De business ontwikkelde zich voorspoedig en de marge was meer dan goed. Echter na 11 maanden bleek dat er geen geld meer was om mijn leverancier te betalen. Na wat onderzoek bleek dat mijn zwager zwaar in de financiële problemen zat en alle netto marge heeft weggesluisd naar zijn eigen bedrijfsrekeningen om een faillissement af te wenden. Omdat ik de leverancier niet kon betalen kwamen er geen nieuwe producten meer binnen en moest ik mijn business staken. Ik heb toen met hem afgesproken dat als hij alles weer op de rit had wij tot een afrekening zouden komen. Inmiddels heeft hij alles weer op de rit. In de afgelopen jaren heb ik hem verscheidene malen (schriftelijk) op die afspraak gewezen, echter hij zwijgt in alle toonaarden. Even langsrijden zit er niet in want hij is verhuisd naar het Oosten van ons land. Ik heb nooit een rechtszaak willen aanspannen omdat hij getrouwd is met mijn zus en weet zo goed als zeker dat ik nooit meer iets terug zie van het gestolen geld. De vraag nu, kan ik nog ergens aanspraak op maken en hoe doe ik dat. Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Rob,
Moreel hebt u uiteraard recht op uw geld, maar juridisch is ook van belang wat u kunt aantonen van de afspraken die over het weggesluisde geld zijn gemaakt. De (mondelinge) afspraak staat nog steeds, maar kan na 20 jaar verjaren.Als het om een behoorlijk bedrag gaat (plus de schade die u hebt geleden), kunt u het beste zo snel mogelijk actie ondernemen via een incassobureau en als dat niet werkt via een deurwaarder 9en rechter).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 16-09-2020
Heb een restschuld uit 2006 van toen 14000euro hypotheek, heb 2 jaar in buitenland gewoond en eind 2008 terug in Nederland en had toen ook geen adres in Nederland, tot maart 2009 kreeg ik een flat en heb mij ingeschreven en ook mijn adres doorgegeven aan de hypotheek verstrekker, doch ontving alleen post van een verzekering maar nooit iets van restschuld van hypotheek geen brieven geen aangetekende brieven geen deurwaarders
het is nu september 2020 mag er van uitgaan dat dit verjaard is? Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste John,
Misschien staat de schuld als oninbaar in de boeken en laat de bank dit zo. Officieel blijft wat er over is van een schuld 20 jaar staan. Over is de beginschuld minus wat u inmiddels volgens de regeling met de bank afgelost zou moeten hebben plus rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nourdin, 02-08-2020
Beste
Ik woon sinds september 2014 in België. Op dit moment had ik een Hypotheek aangevraagd op 6 juli 2020 ivm een koopwoning. via Mijn bank in België had een toetsing gedaan. Bij BKR registratie waaruit blijkt dat ik een registratie heb bij BKR. En nu zit ik met een Deadline tot 6 augustus. Ik had een aangetekende brief gestuurd aan BKR. Ik zal op antwoord moeten wachten. Had ook intussen een uitstel voor 3 weken aangevraagd bij de makelaar. Weet u wat voor vorderingen worden geregistreerd bij BKR? En graag wat meer informatie voor mij wat ik zou moeten doen. Reactie infoteur, 08-08-2020
Beste Nourdin,
Het BKR registreert niet alles:

https://financieel.infonu.nl/lenen/149291-welke-leningen-registreert-het-bkr-wel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ibrahim, 12-06-2020
Beste,

Ik heb al jaren geen abbonnement meer bij T-mobile. Ik heb toendertijd ook een eindrekening ontvangen en inmiddels al een tijdje een andere mobiele provider. Ik heb van de week uit het niets een nieuwe rekening op m'n e-mail ontvangen (gelijk een incasso) waarin wordt gezegd dat er nog een rekening openstaat van rond 2009. Hoe is dit mogelijk en als dit mogelijk is, is het niet verjaard? Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Ibrahim,
Een rekening uit 2009 is verjaard als u niet eerder een aanmaning kreeg of als er een gerechtelijk vonnis is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmin, 05-06-2020
Beste,

Ik heb in Maart een brief gekregen van een gerechtsdeurwaarder over een vordering uit 2009. Gerechtelijke uitspraak is van 2010.
Vordering zegt mij niets, na het opvragen van alle productiestukken konden zij alleen de uitspraak van de rechter en 1 brief die sturen die destijds naar mij verstuurd zou zijn. Kortom zij kunnen niet laten zien hoe deze vordering is ontstaan.
Ik lees hierboven dat de verjaringstermijn voor het betalen van de opgelegde rente 5 jaar is geld dat ook hiervoor?

Dit zodat ik dat kan aankaarten bij hen en dan over kan gaan naar een voorstel voor finale kwijting. Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Yasmin,
Aflossingen en rente die u had moeten betalen op de lening en ouder zijn dan vijf jaar, zijn verjaard. Bovendien hebt u recht op de onderbouwing van het het gevorderde bedrag om te kunnen bepalen wat het restant nog is. Kunnen ze dit niet onderbouwen en gaat het waarschijnlijk om weinig geld, dan ligt een finale kwijting voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice Blok, 02-06-2020
Geachte Mevrouw/Mijnheer,
Prangende vraag: Door de jaren heen heb ik uit - prive-, betalingen gedaan voor een vriend, welk bedrag ik later heb om laten zetten in een 2e hypothecaire lening. In +/- 2013 ging hij vreemd, dus scheiden van zijn vrouw en niet zoveel later gingen zij de schuldsanering in gedurende 5 jaar. Om reden dat er niets te halen viel heb ik -niet- meegedaan aan die sanering! Inmiddels zijn zij uit de sanering en vraag ik mij af of ik nog kans heb iets van mijn geld terug te zien?
Dank en met vriendelijke groet.
Maurice Blok Reactie infoteur, 06-06-2020
Geachte Maurice Blok,
Als zij met een schone lei uit de schuldsanering zijn gekomen, zal het wettelijk gezien moeilijk zijn om bij de vriend een vordering uit het verleden neer te leggen. Als u nog op goede voet bent met de vriend, kunt u wel een moreel appèl doen. Banken nemen in een hypotheekcontract vaak op dat bij faillissement of schuldsanering de hypotheek direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonathan, 11-05-2020
Hallo,

Ik ben al 5 jaar uit NL weg en heb nog en (vind ik) onterechte rekening van mijn oude zorgverzekering.
Deze kreeg ik nadat ik ze had gemeld dat ik uit zou schrijven en zat te wachten op hun brief om mij daar uit te laten schrijven. Maar de rekening lieten ze doorlopen.
Ik krijg soms nog steeds een rekening eens in de zoveel tijd, maar ze doen verder niks.
Is hier iets aan te doen anders dan het bedrag te betalen? Reactie infoteur, 13-05-2020
Hallo Jonathan,
Raar dat de verzekering doorloopt, zeker als u in het buitenland een zorgverzekering hebt. U kunt uw verzekering opzeggen, telefonisch en waarschijnlijk ook online. Als een zorgverzekeraar fout zit, kunt u ook bezwaar maken tegen de premie die ze u in rekening brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 02-05-2020
Hallo, in 2013 heb is mijn bouwbedrijf (eenmanszaak failliet gegaan). De curator heeft alles afgewikkeld en ik had (dacht ik) al mijn schulden afbetaald. Na 5 jaar niets meer gehoord te hebben van schuldeisers ed. Heb ik een nieuwe hypotheek kunnen krijgen en heb weer een huisje gekocht. Er is toen een bkr onderzoek gedaan en er stonden geen schulden meer op mijn naam. Nu krijg ik vorige week een aanslag van de uwv in de bus met een schuld mbt uitkering aan mijn personeel in 2013 van 75.000,- euro. Ik heb gebeld en aangegeven dat ik de laatste 7jaar niets van hen ontvangen heb en de schuld dus verjaard zou zijn. Zij geven aan wel brieven te hebben gestuurd, maar hebben daar geen aangetekend bewijs van. Zij geven aan dat post door hen verstuurd niet aangetekend verstuurd hoeft te worden om rechtsgeldig te zijn? Is dit waar en wat kan ik nu het beste doen? Ik kan dat bedrag natuurlijk nooit betalen.
P.S. ik ben nooit in de schuldsanering geweest omdat er geen andere vorderingen werden opgeëist

M.vr.g.r.
Harold Reactie infoteur, 06-05-2020
Hallo Harold,
Een brief hoeft niet aangetekend verstuurd te zijn, maar dan is er ook geen bewijs van ontvangst. De vordering van het UWV had bij de afwikkeling van het faillissement meegenomen kunnen worden, als de vordering terecht is. Nu niet meer (verjaring).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacq, 13-04-2020
Geachte zeemeeuw
Ik heb een casus betreffende een naheffing BTW vanaf 2017, Deze is me opgelegd door het vakantiepark omdat ik gezien wordt als een permanente bewoner van het park. Over de facturen van de voorgaande jaren werd steeds een laag BTW tarief gehanteerd. En sinds dit jaar heeft men dit verandert naar het hoge tarief, daarbij stelt men dat ik ook voorgaande jaren hier permanent woonde.
Is het juist en geoorloofd dat men dan facturen stuurt met de naheffing van laag naar hoog BTW tarief en na hoeveel jaar geld dan de verjaring.
Mvrg Jacq Reactie infoteur, 19-04-2020
Geachte Jacq,
1. Als er te weinig btw is geheven mag de Belastingdienst tot maximaal vijf jaren terug gaan richting vakantiepark.
2. Het lage btw-tarief geldt voor het gebruik als vakantiewoning. Toch is het raar dat het vakantiepark plotseling bij u aan klopt. Dat dat in 2020 gebeurt omdat u er kennelijk permanent woont, is nog te billijken, maar niet met terugwerkende kracht. Dan had het vakantiepark maar in 2017 - 2019 het btw-tarief moeten verhogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murat, 03-04-2020
Geachte Zeemeeuw, ik heb een casus betreffende IBG/DUO. Een casus die afwijkt van alle andere vragen/antwoorden op deze site over DUO. Na een uitstelperiode ben ik in 2015 netjes begonnen met het maandelijks afbetalen van mijn studieschuld. Deze studieschuld is nadat ik stopte vastgesteld inclusief een boetebedrag voor het overschrijden van de bijverdien-grens in het jaar 2007, de bijverdien-grens was in dat jaar EUR 10,630.74 netto. Indien je dreigde deze grens te overschrijden diende je het reisproduct in te leveren om een boete te voorkomen. De boete was overigens om en nabij de EUR 1.000,-
In december 2007 zag ik in dat ik de bijverdien-grens zou passeren en had daarom mijn reisproduct (OV-kaart) ingeleverd en hiervan een officieel bewijs ontvangen. Middels mijn salarisstrook ben ik in staat onomstotelijk aan te tonen, dat ik ex december salaris onder de bijverdien-grens zit. Daarbij moet ik dan natuurlijk nog wel kunnen aantonen dat ik het reisproduct op tijd heb ingeleverd. Echter ik kon lange tijd het inleverbewijs nergens meer terugvinden, om tegen de hoogte van de vastgestelde studieschuld in beroep te gaan, totdat ik laatst bezig was mijn archief te ordenen. Tot mijn geluk vond ik daar het originele inleverbewijs. Nu is mijn vraag, wat is mijn kans om deze ongegronde deel van de studieschuld teniet te doen? Ik lees hieronder al dat er een 20-jarige verjaringstermijn is, maar in alle gevallen gaat het om een bedrag dat DUO kan innen. Heb ik als burger ook na 13 jaar rechten om deze ongegronde element uit mijn schuld kwijt te laten schelden? Of kan DUO zich beroepen op een andere verjaringstermijn? Zijn er mogelijkheden voor mij indien DUO toch zegt dat ik hiermee te laat ben en het verjaard is? Alvast bedankt voor je gewaardeerde inzichten.
Mvg,
Murat Reactie infoteur, 06-04-2020
Geachte Murat,
Bij een boete krijgt u normaliter een aantal weken waarin u nog tegen de boete bezwaar kunt maken voordat die definitief wordt. Dat neemt niet weg dat u kunt proberen om alsnog van de boete af te komen. Duo zou dat uit coulance kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 01-04-2020
Heb een oude rekening courant bij de snsbank waarbij een schuld op stond van 35 Gulden ben dat meer al 20jaar vergeten is hier ook een verjaringstermijn voor? Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Jan,
Die schuld is na 20 jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 16-03-2020
Beste Zeemeeuw,
Een afgesloten kredietovereenkomst (Comfort card, Santander) voor een consumentenaankoop (laptop), valt ook onder de verjaringstermijn van twee jaar toch? Ik had ergens gelezen dat de Hoge Raad dit heeft besloten maar kan het niet zo 123 terug vinden.
Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Maria,
Als u de rekening voor een consumentenaankoop niet betaalt, kan dat na twee jaar verjaren als de vordering niet wordt gestuit. Een kredietovereenkomst is een ander verhaal, dat is een contract. Als u een krediet hebt opgenomen, verjaren de verschuldigde rente en aflossing 5 jaar na het moment dat normaliter die rente en aflossing betaald had moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mel, 10-03-2020
Goedenavond Zeemeeuw,

Ik blijk nog een bedrag te moeten betalen uit 2011 (kinderopvangtoeslag) Nu gaat mijn jongste dochter weer naar de opvang, en hiervoor ontvang ik maandelijks mijn kinderopvangtoeslag. Nu heb ik vorig jaar (2019) te weinig aan kinderopvangtoeslag ontvangen. Ik kreeg dus een bedrag terug. Alleen dit is verrekend met het bedrag uit 2011. Ik heb de beslagvrije voet ingediend zonder succes. Zou dit wel verjaard kunnen zijn inmiddels? En hoe kan ik dat navragen/aanvechten? Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Mel,
Een terugvordering van de Belastingdienst voor 2011 kan zeker verjaard zijn. Of dat zo is hangt af van het eerste moment van de terugvordering en de aanmaningen. Dit mag niet langer zijn dan vijf jaar terug. U kunt bezwaar maken. Neem eens contact op met de Nationale Ombudsman (0800 - 33 55 555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josien, 08-03-2020
Beste Zeemeeuw,

Het betreft een vraag over bevrijdende verjaring van grond van de gemeente. Inmiddels gebruik ik deze grond al 47 jaar nu wil de gemeente de (braak liggende grond) terug en moet ik een schadebedrag betalen. Is dit juridisch terecht of komt deze te vervallen nu 2 maal de verjaring van 20 jaar zijn verstreken.
Komt de verjaring te vervallen na de nieuwe arrest van 24 februari 2017?

Met vriendelijke groeten,
Josien Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Josien,
1. Het arrest van 24 februari 2017 en na cassatie ook de Hoge Raad bevestigen de bevrijdende verjaring na 20 jaar als duidelijk waarneembaar is dat de grond door u in bezit is genomen. Daarbij maakt het niet uit of u de grond rechtmatig of onrechtmatig hebt verkregen.
2. De gemeente kan wel stellen dat de grond door een onrechtmatige daad in uw handen terecht is gekomen en daarvoor een schadevergoeding eisen. Maar daarmee bent u de grond niet kwijt.
3. De hoogte van de schadevergoeding is niet wettelijk vastgelegd. Een rechter kan desgevraagd besluiten dat de grond weer teruggaat naar de gemeente en de schadevergoeding schrappen.
4. Na deze lange periode kan ook de eis tot schadevergoeding zijn verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Narin, 08-03-2020
Ik moest over het jaar 2011 en 2012 belastingaangifte bij de belastingdienst. Echter heb ik geen aangiftebrief van de belastingdienst ontvangen om aangifte te doen. Ik ben op 11 april 2012 geëmigreerd naar het buitenland, en wel in België, Gemeente Antwerpen. Ik heb nooit van aanmaningen ontvangen op het adres waar ik nu woonachtig ben. Ik heb onlangs kopieën van aanslagen ontvangen. Deze aanslagen zie ik voor het eerst onder mijn ogen. Uit die informatie die ik nu ontvangen heb van de belastingdienst, blijkt nu dat er degelijk dat er correspondentie naar mijn woonadres is gestuurd. Ik woon in een portiekwoning met een gezamenlijke brievenbus. Volgens de informatie die ik ontving van de belastingdienst blijkt dat ik ongeveer vijf en dertig duizend euro moet betalen. Ik heb via google informatie opgezocht omtrent verjaring belastingschulden. De verjaringstermijn is vijf jaar. Ik weet niet of dit juist. Gaarne uw spoedige reactie. mvg, Narin Reactie infoteur, 10-03-2020
Beste Narin,
De verjaringstermijn is inderdaad vijf jaar. Van belang is daarom wanneer de aanmaningen werden verstuurd. Door aanmaningen wordt het moment waarop de verjaring ingaat
verschoven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 27-02-2020
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de snelle reactie. Dat de rekening inmiddels in het negatieve is gezakt had ik al vermoed, daarom durf ik niet zelf te vragen bij de bank. Mijn vraag is eerder wat de Bank met een slapende, negative, rekeningen doet? Verjaart dat eens? Gaan ze proberen mij te zoeken? Krijg ik problemen als ik weer naar Nederland verhuis?
Met vriendelijke groeten,
Martin Reactie infoteur, 01-03-2020
Beste Martin,
Een slapende rekening verjaart na 20 jaar, maar een bank kan een rekening ook zelf opzeggen en sluiten. Het hangt van de hoogte van de schuld af, of de bank hier veel energie in gaat stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 21-02-2020
Beste Infoteur,

Ik studeerde in Nederland als een Duitse student. Ik had daar een bankrekening, die ik vergat te sluiten toen ik in 2012 weer terug naar Duitsland ging. Nu merkte ik bij het doorgaan van mijn papieren dat ik vergeten ben mijn bankrekening te sluiten, sindsdien ook niet meer gebruikt. Toentertijd betaalde ik ongeveer 2 euro per maand voor die bankrekening. En toen ik vertrok had ik ongeveer 0 euro op mijn rekening.
Ik vraag mij dus ineens wat ermee is gebeurd? Aan de bank zelf durf ik niet vragen…

Mvg,

Martin Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Martin,
Waarschijnlijk is uw rekening een slapende rekening geworden, het bestaat nog wel maar wordt niet gebruikt. Het is heel goed mogelijk dat het saldo inmiddels fors negatief is in verband met de kosten van het aanhouden van een rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ioanna, 04-02-2020
Hallo,
Ik had rond 2009 een schuld aan studiefinanciering (deze was onterecht) maar ik was sinds 2009 tot 2018 verhuisd naar het buitenland en had daar niks meer aan gedaan. Ik ben nu sinds augustus 2018 weer wonende in Nederland maar ik heb niks meer van die schuld gekregen. Is het omdat deze nou verjaard is of misschien hebben ze onderzocht en ontdekt dat deze onterecht was?

Mvg,

Ioanna Reactie infoteur, 06-02-2020
Hallo Ioanna,
Waarom u niet meer van DUO gehoord hebt, is gissen. Een studieschuld verjaart niet, misschien is DUO er ook achter dat u geen schuld had of ze kunnen u niet vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 24-01-2020
Ik woon in Thailand en heb sinds juni 2019 een klein vervroegd pensioen van het abp. Afgelopen week ontvang ik via het ABP een bericht dat er beslag is gelegd op mijn pensioen door de belastingdienst en dat er een beslagvrije voet is berekend van 1 euro!
Het laatste schriftelijke contact wat ik had met de belastingdienst was in 2011.
Ik heb een vermoeden waarover het gaat maar weet het niet zeker omdat alle documenten destijds bij mijn scheiding zijn achtergehouden door mijn ex.
Inmiddels wel contact gehad met de belastingdienst maar dat is vanuit het buitenland niet eenvoudig en je kunt blijkbaar niet mailen ook niet wanneer je ingelogd bent met je DidiD.
Mijn vraag is of ik me kan beroepen op verjaring? Toen ik naar Thailand vertrok in 2015 ben ik op Schiphol staande gehouden door de douane omdat er een melding op mijn naam stond. Het bleek hier te gaan om de openstaande alimentatie voor mijn ex. Na telefonisch contact met de instantie kon ik mijn reis vervolgen. Er is toen nimmer gesproken over een registratie van de belastingdienst.
Ook ten tijde van de beslaglegging op mijn pensioen heb ik niks vernomen van de belastingdienst, alleen van het ABP.
Graag een reactie, met dank. Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Willem,
Als iemand in het buitenland woont, mag een deurwaarder (of de Belastingdienst) rekenen met nul euro beslagvrije voet totdat u daartegen bezwaar maakt. Een belastingaanslag van de Belastingdienst verjaart na vijf jaar, het is dus wel belangrijk om te weten waarom er beslag is gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 16-01-2020
Oktober 2014 is onze woning verkocht waarna een aanzienlijke restschuld is overgebleven. Nooit meer iets gehoord van de bank totdat vandaag ineens een brief van een incassobureau op de mat lag met het verzoek om dit bedrag binnen 14 dagen over te maken. Kunnen wij ons beroepen op verjaring? De termijn van 5 jaar liep immers af in oktober 2019? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Jan,
Als er geen gerechtelijk vonnis is en er geen tussentijdse aanmaningen zijn ontvangen, is de restschuld na vijf jaar verjaard. De hypothecaire verbintenis verviel immers de dag van verkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 13-01-2020
Ik krijg via syncasso opeens een brief dat ik ruim 3000 euro moet betalen uit 2004 van een rekening van 1800 euro van kpn destijds. Ik heb nooit brieven gehad hierover en mij is ook niet bekend dat ik zo'n hoge schuld had in 2004. Is dit nog rechtsgeldig? Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Jessica,
Als er een gerechtelijk vonnis is uitgesproken, dan kan de claim nog rechtsgeldig zijn, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M007yn, 08-01-2020
Ik heb net aanmaning gekregen om 260€ te betalen voor een Snelheidsovertreding in 2014. de nummerplaat ide erop staat zegt mij niks heel waarschijnlijk een vervangwagen. weet iemand wat de verjaringstermijn is? brief heb ik van de federale overheid (België) gekregen in opdracht van Centrale incasso bureau (Nederland).

Alvast bedankt Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste M007yn,
Correctionele straffen zoals verkeersboetes verjaren in België na 5 jaren. Wellicht verstandig om even met het CJIB contact op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 06-12-2019
Beste infoteur,
Wat als ik een gezamenlijke schuld heb (ouder dan 5 jaar) en die schuld is nooit bij mij opgeëist, wel bij de medeschuldenaar. Is het dan mogelijk dat mijn schuld is verjaard en die van de medeschuldenaar niet? Reactie infoteur, 08-12-2019
Beste Milou,
Uw aandeel in de schuld dat ouder is dan vijf jaar is verjaard (betalingen die toen gedaan hadden moeten worden). Na aftrek van die nagelaten betalingen kan er nog een deel van de schuld over zijn. Als de medeschuldenaar in tegenstelling tot u wel aanmaningen heeft ontvangen, zal bij hem/haar waarschijnlijk helemaal geen sprake zijn van verjaring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 26-11-2019
Ik heb een schuld bij me broer van 10 jaar geleden ik kan niet het hele bedrag overmaken wat kan hij daar aan doen, gerechtelijk gezien? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Frits,
Als er een leencontract is opgesteld, staan daarin de voorwaarden gemeld (als het goed is). Zonder een contract kan uw broer proberen een dossier op te bouwen waaruit blijkt hoe groot de lening is, hoeveel u nog moet betalen aan rente en aflossing. Uw broer kan een aanmaning sturen en proberen om een incassobureau in te schakelen, maar zonder contract of dossier wordt dat lastig. Vorderingen ouder dan vijf jaar die u al had moeten betalen, zijn bovendien verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonya, 14-11-2019
Moreel buiten gelaten, maar is het strafbaar wanneer je een lening niet terug betaald?
Doen genomineerde Banken aangifte van oplichting / fraude? Kan dit uberhaupt? Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Sonya,
Een lening niet terugbetalen is op zich geen strafbaar feit, je krijgt er geen strafblad door. Banken kunnen het niet terug betalen van een lening wel melden aan het BKR en een gerechtelijk vonnis vragen om vervolgens een deurwaarder in te zetten:

https://financieel.infonu.nl/lenen/149291-welke-leningen-registreert-het-bkr-wel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie, 13-11-2019
Hoe kom je erachter of er ooit een gerechtelijk vonnis tegen je is uitgesproken ivm een lening? Reactie infoteur, 13-11-2019
Beste Maggie,
Meestal zijn er een zaaknummer nodig (zaakverloopregister) of kenmerken (uitsprakenregister). Het beste belt u eens met de rechtbank uit uw (voormalige) woonomgeving.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lateron, 26-10-2019
Na jarenlang procederen heb ik recentelijk een redelijk groot bedrag geërfd, bij vonnis van de Rechtbank, uit een nalatenschap die open viel in 2002.
Het is mij niet duidelijk of ik nu nog erfbelasting verschuldigd ben, in verband met verjaring.

Of zal de belastingdienst dit zien als een nieuw feit en over gaan naar (erf-) belastingheffing? Reactie infoteur, 28-10-2019
Beste Lateron,
Waarschijnlijk zal de Belastingdienst het vonnis van de rechter als nieuw feit zien (stuiting van verjaring). Het is echter de vraag of de Belastingdienst automatisch op de hoogte wordt gesteld. Onroerend goed wordt wel bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Kooten, 10-10-2019
Hallo,
Ik heb in 2014 na de wsnp een schone lei gekregen, nu heeft de verzekeringsmaatschappij blijkbaar niet doorgekregen dat de wsnp is beëindigd in 2014. Ik heb nu een waardeopgave gevraagd van een levensverzekering ivm omzetting naar lijfrente ivm aankomende pensionering, deze is echter naar de vroegere bewindvoerder gestuurd en deze beweert nu dat dit bedrag nog in de boedel valt, klopt dit? Reactie infoteur, 12-10-2019
Hallo A. van Kooten,
Wel raar dat de bewindvoerder er nu pas mee komt, had die dat niet al eerder kunnen weten? Is u wat verwijtbaar?
De Faillissementswet (artikel 22a) zegt hierover dat het recht van afkoop buiten de boedel valt voor zover de begunstigde of de verzekeringnemer door de afkoop onredelijk wordt benadeeld. Belangrijk is of u nog andere inkomsten hebt of wel erg door deze afkoop wordt benadeeld. Voor de bewindvoerder is van belang of al veel van de schulden zijn afbetaald of dat deze afkoop zeer zwaar weegt om te schulden te kunnen afbetalen. Anderzijds hebt u de schone lei al vijf jaar. Wellicht kunt u een deal sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 28-09-2019
Mijn ex en ik zijn in 2015 gescheiden. in het convenant stonden alle schulden en bezittingen keurig verdeeld. ik ben de schuldsanering in gegaan. heb alle schulden opgegeven. ook die voor mijn ex zijn rekening kwamen. deurwaarders gingen voor de schuldsanering akkoord. nu heb ik 100 % alle schulden afbetaald. dus ook die van mijn ex tbv 4500 euro. ik ben deze nu via een deurwaarder bij hem aan het verhalen. het is inmiddels zover gekomen dat er een rechtszaak aan te pas moet komen. deze schulden zijn hoop ik toch niet verjaard om op hem te verhalen? Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Marion,
De schuld zal nog niet verjaard zijn, er kunnen wel vervelende discussies ontstaan als u de ex, toen u de schulden op u nam, niet hebt laten weten dat u de schuld na de schuldsanering op hem zou verhalen. Mogelijk iets in de trant van "ik dacht dat het een schenking was". Maak de ex dus wel op tijd aansprakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 09-07-2019
Beste infoteur,

Bedankt voor uw reactie. Maar de vraag of ik mij kan beroepen op verjaring is nog onduidelijk. Zij hebben immers geen contact meer opgenomen.

Bvd Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Suzanne,
Om te weten of de vordering verjaard is, zou de precieze status bekend moeten zijn. Dat maakt het lastig, want als u navraag gaat doen, kan een vordering worden geactiveerd (iedereen wordt weer wakker), doet u niets dan gaat de verjaring verder. De uiterste verjaringstermijn bedraagt maar liefst 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 08-07-2019
Beste Zeemeeuw,
Zonder alle omstandigheden kort samenvattend: Er staat bij het BKR een doorlopend krediet open.
- A codering 2002
- A2 2002
- A3 2012
De oorspronkelijke bank is nu ondergebracht bij een andere bank. In 2009 ben ik failliet verklaard, opgeheven in hetzelfde jaar door gebrek aan baten. Deze partij heeft zich gemeld maar zonder verdere gegevens (contract was niet meer vindbaar etc). De bank heeft hierna ook geen poging gedaan om dit te innen. Er is geen verdeling geweest. Onlangs bij de rechtbank opgevraagd of er een vonnis tussen eisende partij(en) en mij is uitgesproken, er ligt geen vonnis. Er is sinds 2002 geen aflossing gedaan op dit krediet.
Begin 2014 een mailtje ontvangen van een deurwaarder dat er een schuld openstaat en of ik dit met hun wilde bespreken, die tijd wist ik niet dat deze schuld overgenomen was door een ander bank dus heb daar niet op gereageerd. Na dit laatste email bericht nooit meer iets ontvangen over deze schuld.
Kan ik mij beroepen of verjaring?

Bij voorbaat dank,
S. van Oort Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Suzanne,
De code A3 bij dit krediet is belangrijk. Dit kan een afboeking zijn waarbij men de zaak tijdelijk laat rusten, maar ook een kwijtschelding. De mail uit 2014 suggereert dat er geen kwijtschelding is, maar omdat de deurwaarder niet meer heeft gereageerd blijft dat onduidelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 26-06-2019
Beste infoteur,

In mijn studententijd (2006) had ik een lening aangevraagd bij de 'Voorschotbank' te Amsterdam. Ik wilde graag 1500 euro Lenen. Na een heel gemakkelijke aanvraag via het internet en zonder BKR toetsing stuurden ze me vervolgens een overeenkomst en kredietkaart met een limiet van 8000 euro. Helaas was ik niet bijzonder handig met geld toentertijd en ging die 8000 euro al snel op. Ik kwam redelijk snel in de problemen met de afbetalingen omdat ik niet over voldoende inkomen beschikte als student zijnde en kwam achter te staan met betalingen. In 2007 ben ik naar het buitenland verhuisd en toen heb ik deze openstaande schuld uit het oog verloren. Ik accepteer dat dit allemaal niet bijzonder handig is geweest.

Ik ben onlangs weer in Nederland komen wonen na 12 jaar weggeweest. Nu zie ik op mijn BKR overzicht dat er een doorlopend krediet van 8000 euro geregistreerd staat vanaf 2006. Dit staat nu op naam van Hoist Portfolio Holding Limited. Er staat geen einddatum bij en ook geen achterstand / code vermeld. Zij hebben 2 adressen genoteerd waar ik nooit gewoond heb.

Ik vraag mij af of zij na al deze jaren nog altijd een vordering op mij hebben, of dat dit automatisch verjaard zou zijn. Ik vind het ook vreemd dat het. nog steeds 'open' staat en geen enkele achterstand gemeld is. Ik zou heel graag horen wat het beste is om te doen hiermee.

Bij voorbaat dank,

Kevin Reactie infoteur, 28-06-2019
Beste Kevin,
Als de lening bij het BKR als open staat vermeld zonder achterstand, lijkt het erop dat de bank geen stappen heeft genomen om de lening te incasseren. Voor u is het ook relatief gunstig dat er geen negatieve codering bijstaat. Als de lening niet is gestuit, zijn de betalingen die u langer dan vijf jaar geleden had moeten doen, verjaard. De rest nog niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 23-06-2019
Beste Infoteur,

Ik heb heel graag uw advies nodig, ik ben de schuldeiser en heb een vordering op iemand wegens onrechtmatigedaad voor een aanzienlijk groot bedrag. Er is toentertijd door mij in 2003 nog geprocedeerd om mijn rechten te halen. Bij uitspraak/beschikking is toen door de rechtbank de vordering toegewezen in voordeel van mij.
Ook heb ik toen via een deurwaarder nog geprobeerd de vordering te verhalen op de wederpartij, echter zonder resultaat. Maar nu zoveel jaren verder dreigt de vordering binnenkort te verjaren.

Mijn vraag is… wat zijn mijn rechten & plichten in deze kwestie. Wat kan ik het beste doen? Kan of mag de vordering alsnog worden verhaald? Is de vordering al dan niet verjaard en welke instantie kan mij daarbij het beste helpen, zonder dat ik wederom extra hoge kosten moet gaan maken… U op voorhand dankend voor uw aandacht in deze… Mvg Bea Reactie infoteur, 26-06-2019
Beste Bea,
Uw vordering verjaart na 20 jaar en deze termijn kunt u stuiten (verder uitstellen) door bijvoorbeeld wederom een deurwaarder of incassobureau naar de tegenpartij te sturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moonen, 11-06-2019
Ik ben borgsteller geweest voor mijn broer zijn hypotheek in België. (woonde er toen ook) het huis is bij opbod verkocht in oktober 1995. Na de verkoop heb ik niets meer vernomen van het resterende bedrag dat nog open stond.
Ondertussen woon ik al van mei 2008 in Nederland. En in november 2016 krijg ik een aangetekende brief dat de schuld van de bank (restschuld) is overgedragen naar Hoist Finance. Zij eisen nu dat ik ga aflossen. Heb een advocaat in België hen laten weten dat ik er verjaring is ingetreden. Want van 1995 tot 2016 heb ik niets gehoord. Maar Hoist blijft brieven sturen. Telkens de laatste waarschuwing. Nu mijn vraag, geldt voor mij de Belgische wetgeving betreffende verjaring of de Nederlandse? Want blijkbaar is er in mei 2016 loonbeslag bij mijn broer in België geweest. En is daarom gestuit. Maar mijn advocaat heeft toch verjaring ingeroepen voor mij. Omdat ik van oktober 1995 tot november 2016 niets heb gehoord. Hoor graag uw reactie tegemoet. Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste Moonen,
Of voor u de Nederlandse of Belgische regelgeving geldt, hangt van het contract af en de kredietverstrekker. In de voorwaarden is aangeven naar welk recht eventuele disputen worden geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cem, 16-05-2019
Ik zou in 12-2007 iets besteld hebben bij Neckermann waar ik tot voor kort niks van af weet.
De vordering zou overgenomen zijn door Vesting Finance.
Ik kwam hier achter toen ik een auto wilde leasen en tot mijn verbazing een A2 codering zag achter mijn naam.
Ik heb VF benaderd en een beroep op verjaring gedaan en het is gegrond verklaard.
De schuld is verjaard op 02-2010 en op 02-2015 zou de A2 registratie verwijderd moeten zijn ( het is niet eens MIJN schuld afijn.).
Ik heb ook verzocht om de A2 codering te verwijderen MAAR vf zegt dat ze dat sinds Februari 2018 niet meer mogen ivm een nieuwe regel die het onmogelijk maakt om een negatieve bkr registratie met terugwerkende kracht te verwijderen.
De einddatum is nu 05-2024.
Ze hebben mij doorverwezen naar het BKR geschillencommissie en/of een kort geding.
Ik heb zelf nooit iets besteld en heb nooit schulden gehad.
Ik vind het al erg genoeg dat ik hier veel tijd aan kwijt ben en dat ik hierdoor gedupeerd ben.
Mijn vraag is: Is VF of het BKR verplicht om de negatieve registratie te verwijderen?
Wat kunt u mij adviseren?

Alvast bedankt,
mvg Cem Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste Cem,
Het BKR heeft op 22 januari 2018 een nieuw reglement gepubliceerd, waarin staat dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Het zou raar zijn als dit niet ook voor onjuiste registraties zou gelden (verjaring). Neem dus contact op met het BKR.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Igor Schablowsky, 12-05-2019
Geachte,
Sinds ik mijn AOW ontvang ( 2010 ) is er door een deurwaarder beslag gelegd i.v.m. een schuld van E 16.000 bij International Card Service ( Visa card ) Vonnis 16-08 2006. Via de SVB kreeg ik te horen dat het totaal terug te betalen bedrag E 29.523,- bedroeg. Augustus vorig jaar ( 2018 ) was volgens mijn berekening dit bedrag betaald, bevestigd door de SVB die ook geen bedrag meer inhielden. Echter in december van het zelfde jaar legde de deurwaarder weer beslag bij de SVB voor E 10.000.- wegens rente vordering. Ik ben daar niet mee akkoord gegaan en heb, tegen finale kwijting, een bedrag voorgesteld van E 2.456,- Deurwaarder en opdrachtgever zijn daarmee akkoord gegaan. Ik heb voorgesteld dit bedrag in termijnen te betalen. Ook akkoord. Verder voorgesteld de termijnen via de SVB te laten betalen. Beslag was inmiddels tijdelijk opgeheven. Heb dus zelf geen actie ondernomen en gewacht op hun reactie. Kreeg na maanden als antwoord dat dit niet mogelijk was en dat ik zelf voor de betalingen diende zorg te dragen. Als ik hieraan niet voldeed zou de finale kwijting regeling vervallen. Heb nog uitgelegd in Thailand woonachtig te zijn en dat betalingen uit Holland en weer terug naar Holland wel wat omslachtig zouden zijn en extra kosten betekenden. Heb verder geen inkomsten behalve mijn AOW, bekend bij deurwaarder. Verder krijg ik tot op heden geen uitleg waarom er niet via beslag bij de SVB betaald zou kunnen worden. Betaal inmiddels wel via vrienden in Holland.
Heeft U enig idee waarom? Reactie infoteur, 15-05-2019
Geachte Igor Schablowsky,
Waarschijnlijk omdat het beslag al was opgeheven en voor een nieuw beslag toestemming van de rechter nodig is. Wellicht was een automatische incasso door de deurwaarder wel mogelijk geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 25-04-2019
Hoi,

ik heb een schuld met een accountant van 2012 wanneer zou dit verjaren?

dankjewel. Reactie infoteur, 27-04-2019
Hoi John,
Bij verjaring is belangrijk om wat voor schuld het gaat. Een rekening van de accountant verjaart na vijf jaar terwijl een lening weer andere verjaringstermijnen kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. 't Zand, 16-04-2019
Beste,

Ik ben in november 2018 weduwe geworden. Ik ben voor enkele maanden in het buitenland geweest en mijn buur deed de post. Toen lag er een dreigbrief op de mat met strekking als te zijnde beslagleglegging en dergelijke. bij het openen van de brief bleek het te gaan over een creditkaart die ik zou hebben gehad in 1997/1998. Ik kon mij op dat moment niet herinneren, ooit een creditkaart te hebben gehad. Ik moest binnen 14 dagen reageren, ik zat met mijn rouwverwerking en had niet de juiste stukken bij mij dus besloot om verdere problemen te voorkomen, een mail te sturen en een betalingsregeling aan te gaan. Met dien verstande als ik terug was in Nederland verder te onderzoeken. Ben nu terug en vraag mij af stel dat het zo is, is er dan geen sprake van verjaring? Ik kan geen stukken of bewijzen vinden. Ik woonde destijds op een ander adres en post van 20 jaar terug heb ik niet meer. Graag uw reactie. Vriendelijke groet Reactie infoteur, 19-04-2019
Beste P. 't Zand,
Er kan sprake zijn van verjaring, vraag daarvoor eerst de bewijsstukken op die de beslagleggers menen te hebben. Let wel op, als u een betalingsregeling aangaat, wordt de verjaring gestuit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaspers, 30-03-2019
Goedemorgen,

Kunt u mij vertellen wat het verjaringstermijn voor waterschapsbelasting is. Ik heb namelijk een aanslag gekregen over het jaar 2014 en ik lees dat de nationale ombudsman hierin een onderzoek heeft gestart. Er staat daar dat het termijn 3 jaar is, maar ik kom ook 5 jaar tegen. Niemand kan mij het echte antwoord geven.

Met vriendelijke groet,
Debbie Reactie infoteur, 02-04-2019
Goedemorgen Jaspers,
De regels van algemeen behoorlijk bestuur schrijven voor dat u toch mag verwachten dat het waterschap geen rekeningen opspaart en er dan drie tegelijk verstuurt (zie ombudsman), maar een betalingsvordering verjaart pas na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 30-03-2019
Hartelijk dank weer. Ik stel uw hulp erg op prijs!
Ik stopte dus in 2000 met stufi. Vanaf jan. 2001 had ik 2 jaar vrijaf wat betreft afbetalen (2001 & 2002). Daarna heb ik 2 jaar geen aflossing hoeven te betalen n.a.v. ingevulde draagkrachtformulier (2003 & 2004). Daarna niets meer gehoord van IBG / DUO (tot vorige week).
Dus -even voor de zekerheid- moet ik wat betreft verjaring tellen vanaf 2005 (dus schuld is verjaard in 2025)? Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Richard,
Voor een normale schuld geldt het volgende. Uw eerste termijn was opeisbaar in 2003, maar daarvoor is een betalingsregeling afgesproken door onvoldoende inkomen (draagkrachtformulier). Daarmee is de vordering voor de korte termijn gestuit. U hebt vervolgens niets meer gehoord en dus is die vordering vijf jaar na stuiting verjaard.
DUO geeft aan dat een schuld bij hen niet verjaart, maar ook zij hebben te maken met de maximale 20-jaarstermijn. Voor de eerste termijn zou dat moment uiterlijk 2023 zijn aangebroken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 29-03-2019
Bedankt weer! Maakt het dan nog iets uit dat wb. de eerste aflossingstermijnen mijn inkomen te laag was en de aflossing 0 was?
In de zin dat daarmee ook het tellen van de verjaringstermijn later start.? Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Richard,
Omdat u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, moest u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Deed u dat niet, dan bouwde u een betalingsachterstand op. Als u van DUO toestemming had om niet af te lossen, dan zijn er ook afspraken over het vervolg gemaakt. Had u geen toestemming, dan zijn de verjaringstermijnen gewoon na twee jaar ingegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schier, 28-03-2019
Een vriendin van mij kreeg vandaag een brief van een deurwaarder. Er moest een voor haar een enorm bedrag binnen 14 dagen betaald worden. Zij schrok daar enorm van omdat zij er vanuit ging dat zij alle rekeningen de afgelopen jaren had betaald. Op de site van de deurwaarder viel te lezen dat het om niet betaalde rekeningen ging van ziektekostenverzekeraar VGZ van de jaren 2011 en 2012. Dat zijn de jaren vlak voor haar scheiding van een echtgenoot die zeer veel schulden maakte.
Een paar weken geleden kreeg zij van de gemeente een "Verslag van beëindiging van de schuldsanering". Daarin stond dat haar schuld bij VGZ € 0,00 was. Gezien het aantal verlopen jaren en het "verslag" lijkt de rekening van de deurwaarder onterecht. Het lijkt erop dat de deurwaarder een "pakket" niet geïnde rekeningen heeft opgekocht. Mijn vriendin wil en kan niet betalen. Wat is haar positie. Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Schier,
Het verslag van de schuldsanering is hierover duidelijk, de schuld is nihil. Meldt dit dus schriftelijk (mail, aangetekende brief) aan de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 27-03-2019
Hartelijk dank voor de moeite weer!
Ik had nog een laatste vraag wat betreft verjaring;
Ik heb begrepen dat men begint te tellen vanaf het moment dat de schuld opeisbaar is.
Is dit in het geval van studieschuld direct na je laatst ontvangen studiefinanciering of bijv. 2 jaar na deze datum (aangezien je de eerste 2 jaar nog niet hoeft af te betalen)?
Heeft u een idee.? Ik kon zelf niet zo snel een antwoord vinden vandaar.
Grt! Richard Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Richard,
De aflossingstermijnen starten na twee jaar en de hoofdsom is nog niet opeisbaar, daarom start ook de verjaringstermijn na twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 25-03-2019
Hartelijk dank voor de moeite. Goed om te weten allemaal.
Ik had trouwens via de site van de rechtswinkel dezelfde vraag voorgelegd, en ik begrijp van de persoon daar dat: “er kan niet verder worden gestuit dan 20 jaren, voor elke termijn die opkomt. Moest u ineens terugbetalen, dan is die vordering na ommekomst van 20 jaren verjaard.”
Dus 20 jaar zou een harde termijn zijn en niet te verlengen… Op andere sites lees ik weer dat er juist wel gestuit kan worden waardoor de 20 jaar met 5 jaar verlengd kan worden. Dat kan zelfs via een advertentie in een landelijk dagblad…
Heeft u een idee hoe dit zit?
Lijkt me trouwens redelijk als iemand moedwillig schuil houdt er dan actie kan worden ondernomen (hoewel DUO natuurlijk gewoon contact had moeten houden)
Ik wacht even de volgende stappen van DUO af om in te schatten wat ik het best kan doen.
NB. Blijkbaar kan DUO je op een paspoortsignaleringslijst plaatsen als je onvindbaar bent (dat je je paspoort niet kan vernieuwen) of ze kunnen het inreizen in Nederland bemoeilijken… Niet uw terrein mss., maar heeft u hier vaker over gehoord?
Alvast hartelijk dank voor uw hulp weer! Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Richard,
1. Stuiting betekent dat de verjaringstermijn wordt doorgeschoven, maar dat kan niet langer zijn dan twintig jaar nadat een betaling opeisbaar is geworden.
2. Bij een publiekrechtelijke schuld (bijvoorbeeld een schuld aan de Belastingdienst of DUO), kunt u inderdaad op de paspoortsignaleringslijst worden geplaatst. Zie de Paspoortwet, artikel 22.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 21-03-2019
Ik heb een vraag over een oude studieschuld bij DUO. Ik hoop dat u er even tijd voor heeft (het is een wat lang verhaal maar lukte me niet om in te korten…).
Ik woon sinds 2001 in het buitenland (west Afrika) en heb daarvoor 3 jaar studiefinanciering ontvangen (als lening). Ik heb me destijds uitgeschreven bij de gemeente Utrecht en de post van (toen nog IBG) ging naar het adres van mij ouders (had ik doorgegeven).
2 of 3 x is daar een draagkrachtformulier bezorgd & ingevuld (maar aangezien ik als vrijwilliger in het buitenland aan de slag was hoefde ik nog niets terug te betalen).
Hierna heb ik geen post, email of telefoontje meer ontvangen. Nu zo’n 15 jaar geleden.
Ik woon al die tijd in het buitenland. Ben hier getrouwd. Heb 2 kinderen.
DUO heeft me blijkbaar gegoogled en nam gister contact op (ze mailen me niet op mn persoonlijke adres trouwens, maar dat van het reisburo wat ik hier ter plaatse run).
In de mail houdt DUO zich op de vlakte en vraagt om mijn adres om ‘belangrijke info over mijn positie’ te kunnen sturen… Ik besloot eerst even te googlen en zag dat de betreffende dienst van DUO, oud studenten met openstaande lening opspoort. Ik schrok nogal want ik ging ervan uit dat het kwijtgescholden / verjaard zou zijn (aangezien het 15 jaar lang stil is geweest). Ik had er eerlijk gezegd helemaal niet aan gedacht.
Voordat ik op de mail van DUO ga reageren en desgevraagd mijn adres doorgeef, wil ik graag het volgende vragen:
Ik lees in 1 van uw reacties hieronder (uit 2014) dat een studieschuld bij DUO na twintig jaar verjaart.
Aangezien deze termijn in mijn geval over een jaar voorbij is (ik heb tot juli 2000 gestudeerd), zou ik kunnen concluderen dat het een laatste poging is om 'last minute' alsnog de lening terug te vorderen.
Mocht de termijn inderdaad 20 jaar zijn dan vrees ik, dat als ik nu reageer, ik het risico loop dat ze zullen claimen dat ze mij binnen de 20 jaar hebben herinnerd aan de schuld (en de schuld dus nog steeds open staat).
Wat is uw advies wat betreft bovenstaande? Niet reageren en de verjaringstermijn afwachten of wel reageren en tzt een bezwaar indienen voor de radiostilte van 15 jaar?
Alvast hartelijk dank! Richard
PS. Ik betaal altijd netjes mijn schulden af trouwens : ) Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Richard,
Het lijkt inderdaad op een last minute actie, maar dat zien wel wel vaker. DUO zal nog niet zeker zijn dat men aan het juiste adres is. Mocht DUO alsnog naar de rechter gaan (ongewis of ze daaraan zullen beginnen) en kunnen aantonen dat u zich moedwillig schuil hebt gehouden, dan kan een rechter nog altijd oordelen dat er toch (een deel) betaald moet worden. Maar dat zal een rechter in Nederland zijn en dan is er nog niet een rechtsgeldige uitspraak voor een inwoner van Afrika. De keuze is uiteraard aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Auke Veldhoen, 16-03-2019
Beste,
Mijn dochter is in 2013 gescheiden. Mijn ex schoonzoon is destijds in de Wsnp gegaan voor een samen gemaakte schuld bij DSB bank. Mijn dochter is door de bewindvoerder hiervan niet op de hoogte gesteld en is zelf niet de Wsnp in gegaan. Op 7 maart 2019 krijgt zij een brief van een deurwaarder dat na de Wsnp van haar ex- man van 3 jaar, nog een rest schuld opeisbaar is die zij bij mijn dochter willen verhalen. Ik weet dat beiden voor 100 % aansprakelijk zijn, maar mijn vraag is of deze restschuld inmiddels niet is verjaard. Schuldeiser heeft haar nooit benaderd. Weet u misschien een antwoord hierop? Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste Auke Veldhoen,
Een schuld vervalt niet zomaar, maar de rente en reguliere aflossingen die ouder zijn dan vijf jaar wel. De vordering van de deurwaarder mag dus geen misgelopen aflossingen en rente bevatten ouder dan inmiddels maart 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.