De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden

De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden Schulden kunnen verjaren in 2018, 2019 en 2020. Een erfenis kan komen te vervallen, een factuur verjaart. Nogal wat banken hebben rekeningen, waarop al jaren geen transacties meer zijn gedaan (slapende rekening). Wat gebeurt er dan met het geld, wat zijn de regels en verjaringstermijnen? Of u krijgt na vele jaren een factuur van de loodgieter. Moet u die dan betalen? Welnu, dat hangt allemaal af van de valide verjaringstermijn, stuiting en verjaring van een schuld of rekening. Wat geldt voor de verjaring van een consumentenkoop? Wanneer is er sprake van verjaring van een niet betaalde lening en wat is stuiting eigenlijk? Ook een vordering op een verzekeraar kan verjaren. Hoe zit het met de Belastingdienst? Vele vragen dus die vragen om een antwoord.

Wat zijn slapende rekeningen?

Niemand weet precies om hoeveel geld het gaat, maar de banken in ons land hebben te maken met zo genaamde slapende rekeningen bij een bank. Dat zijn geen rekeningen van onwillige mensen of zo, maar bijvoorbeeld personen die zijn verhuisd of in het buitenland vertoeven. Ze verliezen dan hun rekeningen vaak uit het oog. Welke verjaringstermijn geldt hier, is de vraag.

Welke verjaringstermijnen zijn er?

De wet onderscheidt in hoofdzaak drie soorten van verjaring:
 • De bevrijdende verjaring;
 • De verkrijgende verjaring;
 • De algemene verjaring.

Wat is de bevrijdende verjaring?

De bevrijdende verjaring houdt in dat u, maar ook de wederpartij, niet langer hoeven te voldoen aan de wettelijke verplichting om een rechtsvordering na te komen. De rechten hierop zijn namelijk verloren gegaan. U bent daarvan verlost.

Wat is de verkrijgende verjaring?

De verkrijgende verjaring wil zeggen dat men na een bepaalde periode het eigendom verkrijgt. Hierover later meer.

De algemene verjaringstermijn in het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek, art 3:306 BW, bepaalt dat in beginsel na 20 jaren de wettelijke verplichting om een rechtsvordering na te komen, is komen te vervallen. Deze algemene verjaringstermijn geldt dus ook voor de slapende rekeningen bij de banken. Overigens geldt na deze 20 jaar nog een morele verplichting om zaken na te komen, maar die is niet afdwingbaar. De verjaringstermijn van 20 jaar geldt ook voor een vonnis van een rechter in een handelszaak, wanneer een bepaalde hoofdsom moet worden terugbetaald. De terug te betalen wettelijke rente daarentegen kent een verjaringstermijn van vijf jaar.

De verjaringstermijn voor contractuele vorderingen

Naast de algemene verjaringstermijn van 20 jaar, zijn er ook een aantal bijzondere verjaringstermijnen. Zo bedraagt de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen slechts 5 jaar, art 3:307 BW. De wet spreekt hier over een verbintenis uit overeenkomst. Hierbij moet u niet alleen denken aan een geldvordering, een niet betaalde lening of een huurvordering, maar elke verbintenis die u aangaat. De wederpartij kan dan juridisch niets meer ondernemen om betaling van de vordering af te dwingen. De verjaringstermijn gaat in na de aanvang van de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Dit op basis van BW3 art. 307, lid 1:

Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot het geven of een doen verjaart door verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Een consumentenkoop

Onder een consumentenkoop verstaan we een overeenkomst, waarbij:
 • De koper een particulier is en die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • De verkoper wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De verjaringstermijn bedraagt slechts 2 jaar, art 7:28 BW. Niet elke koopovereenkomst valt onder het begrip consumentenkoop. De regels van consumentenkoop gelden alleen voor producten als levensmiddelen, wasmachines, auto's en niet voor diensten, zoals het afsluiten van een verzekering, het boeken van een reis of het afsluiten van een lening. Verder moet het gaan om zogenaamde roerende zaken, voorwerpen die u kunt oppakken en dus bijvoorbeeld niet de aankoop van een huis.

Opschorten van verjaring

De verjaring kan wel worden opgeschort. In juridisch jargon: de verjaring wordt gestuit. U kunt daarvoor vele acties ondernemen en procedures starten. Deze procedures hebben pas een opschortende werking als ze schriftelijk aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld via een aangetekende brief. Denk aan bijvoorbeeld:

Zodra een opschortende procedure is afgesloten, doordat er bijvoorbeeld een betalingsregeling is gesloten of aanbetaling is gedaan, spreken we over stuiting van de verjaring. Er gaat dan een nieuwe verjaringstermijn lopen op de dag volgend op de stuiting. Deze nieuwe termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verjaringstermijn, maar niet langer dan vijf jaar. Stuiten kan op vele manieren plaats vinden. Denk aan een herinnering of aanmaning van een betaling of vordering.

De Belastingdienst en zwart geld, verjaring Belastingdienst

Schulden bij de Belastingdienst verjaren normaliter na 5 jaar, tenzij sprake is geweest van opzet of grove schuld bij de indiening van de belastingaangifte. Overigens is nu het plan om bij belastingontduiking de navorderingstermijn op te rekken naar twaalf jaar. Ook bij zwart geld op een buitenlandse rekening in het buitenland hanteert de Belastingdienst langere termijnen tot maximaal 12 jaar. U kunt daarbij gebruik maken van de zogenaamde inkeerregeling van de belastingdienst.

Milieudelicten

Verontreiniging van het milieu wordt zeer zwaar aangerekend. Voor schadevergoedingen wegens milieuverontreiniging geldt een verjaringstermijn van 30 jaar.

Verkrijgende verjaring

Een roerend of onroerend goed dat eigenlijk niet van u is, kan door verjaring wel uw eigendom worden. Hoe lang dat duurt, hangt af van het feit of u het goed al of niet te goeder trouw heeft verkregen. Wordt iets niet te goeder trouw verkregen, bijvoorbeeld door diefstal, dan wordt het als het ook na 20 jaar nog in uw bezit is, toch uw eigendom. Gebeurt het te goeder trouw, dan is de verjaringstermijn bij onroerende goederen 10 jaar en bij roerende 3 jaar.

Voorbeeld van verkrijgende verjaring

Stel u vindt een mooi horloge op straat en doet netjes aangifte. Stel bovendien dat het horloge niet door de rechtmatige eigenaar wordt opgevraagd. Dan is het na 3 jaar uw horloge. Doet u geen aangifte, dan wordt het pas na 20 jaar uw eigendom, indien nog in uw bezit.

Welke verjaringstermijnen bij erfenis en nalatenschap?

Het erfrecht heeft zo zijn eigen verjaringstermijnen. Zo geldt sinds het nieuwe erfrecht uit 2003 bij erfenis en nalatenschap dat, als een kind niet binnen 5 jaar na uw overlijden een beroep doet zijn legitieme portie, het recht op deze legitieme portie is verjaard. Ook als het kind niet van uw overlijden wist.

Welke verjaringstermijnen in het strafrecht, parkeerboete, verkeersboete?

Ook het strafrecht kent diverse verjaringstermijnen, al naar gelang de ernst van het misdrijf. Hoewel ik daarop hier niet veel verder zal ingaan, is het wel goed om te weten dat u drie jaar na een zwaardere verkeersovertreding voor dat delict geen boete meer kunt krijgen. Het is na 3 jaar namelijk verjaard. Lichtere overtredingen verjaren nog sneller:
 • Bij een lichte verkeersovertredingen moet u de acceptgiro met de boete binnen 4 maanden hebben ontvangen.
 • Bij een lichte overtreding met een huurauto geldt een termijn van 8 maanden.

Het plan is dat zware misdrijven zoals verkrachting, mensensmokkel, doodslag en ernstige zedenmisdrijven met kinderen niet meer verjaren.

Verjaring van pensioen

Het komt nog wel eens voor dat iemand niet weet dat hij recht heeft op een bepaald opgebouwd pensioen. Bijvoorbeeld doordat de pensioenuitvoerder niet weet waar de rechthebbende inmiddels woont en de gepensioneerde niet op de hoogte kon stellen. Sinds de nieuwe pensioenwet 2007 is het zo geregeld dat zolang een pensioengerechtigde nog leeft hij ook recht houdt op zijn pensioenuitkering. En wel vanaf de pensioendatum. De pensioenwet artikel 59 geeft aan dat een rechtsvordering tegen een pensioenuitvoerder tot het doen van een uitkering niet verjaart bij leven van de pensioengerechtigde.

Verjaring zorgpremie zorgverzekering

Sinds 2009 is er een verzwaard traject om niet betaalde zorgpremies alsnog te innen:
 1. Bij twee maanden premieachterstand biedt de zorgverzekeraar binnen 10 werkdagen een betalingsregeling aan. Dit is met een machtiging tot automatische incasso.
 2. Bij vier maanden premieachterstand en niet betalen krijgt u een waarschuwing, een aanmaning en wordt u gewezen op de extra kosten en gevolgen bij een achterstand vanaf 6 maanden.
 3. Bij zes maanden achterstand moet de zorgverzekeraar dit melden bij het College voor zorgverzekeringen, CVZ. De premie wordt daarmee een bestuursrechtelijke premie plus 30% boete.
 4. Langer dan 6 maanden. Als u betaald hebt wordt ook dit gemeld aan het CVZ. Bij niet betalen volgt incasso of schuldsanering.

De vordering verjaart 5 jaar na de laatste aanmaning of brief over de premie van een bepaald jaar.

Verjaringsregime verzekeringsrecht en verzekeringen 2018, 2019 en 2020

Ook uw vordering op een verzekeringsmaatschappij, waarbij u recht hebt op een schade uitkering verjaar. De verjaringstermijn bedraagt 3 jaar. Per 1 juli 2010 is er wel veranderd, als u de verjaring stuit. Dan mag de verzekeraar vormvrij, dat wil zeggen per brief, mail of anders, uw claim afwijzen. Als de verzekeraar niet afwijst, gaat weer een nieuwe verjaringstermijn van 3 jaar lopen. Dat was tot voor kort nog slechts 6 maanden.

Verjaring rekening gas en elektra, factuur, rekening

Als u voor 14 juli 2004 klant bent geworden bij uw energiebedrijf, kan het energiebedrijf u na vijf jaar niet meer via de rechter dwingen om alsnog uw rekening te betalen. Maar bent u na 14 juli 2004 klant geworden, dan kan uw energiebedrijf u al na twee jaar niet meer via de rechter dwingen. Uw energiebedrijf kan u het leven wel zuur maken door uw gas en elektriciteit af te sluiten totdat u de rekening hebt betaald. Wat u doet is het volgende:
 1. Vraag het energiebedrijf om uitleg.
 2. Dien schriftelijk en aangetekend uw bezwaar in bij uw energieleverancier.
 3. Leg uw geschil voor aan de Geschillencommissie. Van de algemene voorwaarden hangt af of dit een klachtencommissie van het bedrijf is of de Geschillencommissie Energie en Water in Den Haag. Hiervoor betaalt u wel klachtengeld.
 4. Ten slotte kunt u naar de rechter.

Verjaring en schone lei WSNP

Voor wie met een schone lei uit de WSNP komt, geldt het volgende. De bewindvoerder verdeelt aan het einde van de rit het beschikbare geld onder de hem bekende schuldeisers. Dat kunnen ook personen zijn die terwijl de WSNP al liep pas bekend werden. Meestal is het te verdelen bedrag onvoldoende om aan alle schulden te voldoen, zodat sommige schuldeisers met een restvordering blijven zitten. Zij, maar ook degenen die een vordering hadden, maar niet bij de curator bekend waren, kunnen bij een schone lei u naderhand niet meer verplichten hun vordering op u alsnog te betalen. De zaak is gesloten. Het is niet hetzelfde als verjaring, maar op u rust bij een schone lei geen verplichting meer tot betalen. Er zijn wel uitzonderingen hierop, te weten sommige studieschulden bij de Informatie Beheergroep en vorderingen als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau.

Slot

Let dus op de verjaring van proceskosten, boetes, rekeningen. Vaak hoeft u ze niet meer te betalen.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Boedel erfenis verdelen - ruzieBoedel erfenis verdelen - ruzieHoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gel…
Erfenis van een oom of tante wordt zwaar belastEen erfenis ontvangen van een oom of tante zal zwaar belast worden vanuit de successiewet. Daarnaast geldt er slechts ee…
Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden?Over het algemeen worden erfenissen zuiver aanvaard. Bij twijfel over de gevolgen van het zuiver aanvaarden, kunt u een…
Erfgenamen gedupeerd door dalende huizenprijzenErfgenamen gedupeerd door dalende huizenprijzenBij iemands overlijden gaan de bezittingen over op de erfgenamen. Een eigen huis kan een groot deel uitmaken van een nal…

Bank failliet: gevolgen voor spaargeld en lening in 2020Bank failliet: gevolgen voor spaargeld en lening in 2020Zodra een bank in 2020 failliet gaat, zijn er niet alleen gevolgen voor uw spaargeld. De gevolgen van een faillissement…
Bespaartips voor 2020Bespaartips voor 2020Wilt u bespaartips voor 2020? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar in 2020 op uw uitgaven, va…

Reageer op het artikel "De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Cuijk, 25-09-2020 17:42 #766
Hallo
In 2011 werd faillissement bij gebrek aan bate onze VOF beëindig. Er waren twee schuldeisers nog in 2011 en 2012 gekomen.
ABN zakelijke rekening en nog een schuldeiser die geld vorderde. Deze hebben we tot nu toe nog op betalingsregeling staan maar hebben maar 1 keer iets vernomen van hun in die jaren. Dat was toen we in 2013 een week te laat waren. Verder netjes iedere maand betaald en nog steeds na bijna 10 jaar. Weten sindsdien niets meer van hen of hoe t eruit ziet. Zijn ze niet verplicht om iets te laten weten?
Zelf weten we dat er nog bedragen staan, houden we maar zelf bij. Maar nu we verder kijken na bijna 10 jaar zien we dat 1 schuldeiser niet meer voor komt bij KVK?
Ook zouden we evt willen gaan kijken om het af te kopen indien mogelijk, maar weten niet goed hoe we dit moeten inzien of berekenen. Waar zouden we heen moeten om dit te kunnen bespreken? En wat zijn hun plichten als schuldeisers om door te geven?

Sandra, 23-09-2020 20:30 #765
Ik heb een rekening van DUO gekregen over iets van 12 jaar geleden. Zelf kunnen ze een eventueel gedane betaling niet terugvinden in hun administratie omdat die tot 10 jaar terug gaat. Ze leggen de bewijslast bij mij. Maar is deze vordering niet verjaard na 12 jaar? Reactie infoteur, 26-09-2020
Beste Sandra,
Bij studieschuld is pas bij 20 jaar sprake van verjaring. De bewijslast alleen bij u neerleggen is raar, want die (bank)afschriften zult u waarschijnlijk zelf ook niet meer hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 20-09-2020 12:45 #764
Ik ben in 2001 een handelsbedrijf gestart en op verzoek van mijn zwager, die zelf een bedrijf had, heb ik ingestemd met zijn verzoek om mede aandeelhouder te worden. Mijn zwager bracht kantoor- en opslagruimte in en hij zou de administratie voor zijn rekening nemen voor 30% van de aandelen. De business ontwikkelde zich voorspoedig en de marge was meer dan goed. Echter na 11 maanden bleek dat er geen geld meer was om mijn leverancier te betalen. Na wat onderzoek bleek dat mijn zwager zwaar in de financiële problemen zat en alle netto marge heeft weggesluisd naar zijn eigen bedrijfsrekeningen om een faillissement af te wenden. Omdat ik de leverancier niet kon betalen kwamen er geen nieuwe producten meer binnen en moest ik mijn business staken. Ik heb toen met hem afgesproken dat als hij alles weer op de rit had wij tot een afrekening zouden komen. Inmiddels heeft hij alles weer op de rit. In de afgelopen jaren heb ik hem verscheidene malen (schriftelijk) op die afspraak gewezen, echter hij zwijgt in alle toonaarden. Even langsrijden zit er niet in want hij is verhuisd naar het Oosten van ons land. Ik heb nooit een rechtszaak willen aanspannen omdat hij getrouwd is met mijn zus en weet zo goed als zeker dat ik nooit meer iets terug zie van het gestolen geld. De vraag nu, kan ik nog ergens aanspraak op maken en hoe doe ik dat. Reactie infoteur, 27-09-2020
Beste Rob,
Moreel hebt u uiteraard recht op uw geld, maar juridisch is ook van belang wat u kunt aantonen van de afspraken die over het weggesluisde geld zijn gemaakt. De (mondelinge) afspraak staat nog steeds, maar kan na 20 jaar verjaren.Als het om een behoorlijk bedrag gaat (plus de schade die u hebt geleden), kunt u het beste zo snel mogelijk actie ondernemen via een incassobureau en als dat niet werkt via een deurwaarder 9en rechter).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 16-09-2020 09:12 #763
Heb een restschuld uit 2006 van toen 14000euro hypotheek, heb 2 jaar in buitenland gewoond en eind 2008 terug in Nederland en had toen ook geen adres in Nederland, tot maart 2009 kreeg ik een flat en heb mij ingeschreven en ook mijn adres doorgegeven aan de hypotheek verstrekker, doch ontving alleen post van een verzekering maar nooit iets van restschuld van hypotheek geen brieven geen aangetekende brieven geen deurwaarders
het is nu september 2020 mag er van uitgaan dat dit verjaard is? Reactie infoteur, 23-09-2020
Beste John,
Misschien staat de schuld als oninbaar in de boeken en laat de bank dit zo. Officieel blijft wat er over is van een schuld 20 jaar staan. Over is de beginschuld minus wat u inmiddels volgens de regeling met de bank afgelost zou moeten hebben plus rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nourdin, 02-08-2020 10:11 #762
Beste
Ik woon sinds september 2014 in België. Op dit moment had ik een Hypotheek aangevraagd op 6 juli 2020 ivm een koopwoning. via Mijn bank in België had een toetsing gedaan. Bij BKR registratie waaruit blijkt dat ik een registratie heb bij BKR. En nu zit ik met een Deadline tot 6 augustus. Ik had een aangetekende brief gestuurd aan BKR. Ik zal op antwoord moeten wachten. Had ook intussen een uitstel voor 3 weken aangevraagd bij de makelaar. Weet u wat voor vorderingen worden geregistreerd bij BKR? En graag wat meer informatie voor mij wat ik zou moeten doen. Reactie infoteur, 08-08-2020
Beste Nourdin,
Het BKR registreert niet alles:

https://financieel.infonu.nl/lenen/149291-welke-leningen-registreert-het-bkr-wel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ibrahim, 12-06-2020 13:33 #761
Beste,

Ik heb al jaren geen abbonnement meer bij T-mobile. Ik heb toendertijd ook een eindrekening ontvangen en inmiddels al een tijdje een andere mobiele provider. Ik heb van de week uit het niets een nieuwe rekening op m'n e-mail ontvangen (gelijk een incasso) waarin wordt gezegd dat er nog een rekening openstaat van rond 2009. Hoe is dit mogelijk en als dit mogelijk is, is het niet verjaard? Reactie infoteur, 14-06-2020
Beste Ibrahim,
Een rekening uit 2009 is verjaard als u niet eerder een aanmaning kreeg of als er een gerechtelijk vonnis is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yasmin, 05-06-2020 13:35 #760
Beste,

Ik heb in Maart een brief gekregen van een gerechtsdeurwaarder over een vordering uit 2009. Gerechtelijke uitspraak is van 2010.
Vordering zegt mij niets, na het opvragen van alle productiestukken konden zij alleen de uitspraak van de rechter en 1 brief die sturen die destijds naar mij verstuurd zou zijn. Kortom zij kunnen niet laten zien hoe deze vordering is ontstaan.
Ik lees hierboven dat de verjaringstermijn voor het betalen van de opgelegde rente 5 jaar is geld dat ook hiervoor?

Dit zodat ik dat kan aankaarten bij hen en dan over kan gaan naar een voorstel voor finale kwijting. Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Yasmin,
Aflossingen en rente die u had moeten betalen op de lening en ouder zijn dan vijf jaar, zijn verjaard. Bovendien hebt u recht op de onderbouwing van het het gevorderde bedrag om te kunnen bepalen wat het restant nog is. Kunnen ze dit niet onderbouwen en gaat het waarschijnlijk om weinig geld, dan ligt een finale kwijting voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice Blok, 02-06-2020 00:26 #759
Geachte Mevrouw/Mijnheer,
Prangende vraag: Door de jaren heen heb ik uit - prive-, betalingen gedaan voor een vriend, welk bedrag ik later heb om laten zetten in een 2e hypothecaire lening. In +/- 2013 ging hij vreemd, dus scheiden van zijn vrouw en niet zoveel later gingen zij de schuldsanering in gedurende 5 jaar. Om reden dat er niets te halen viel heb ik -niet- meegedaan aan die sanering! Inmiddels zijn zij uit de sanering en vraag ik mij af of ik nog kans heb iets van mijn geld terug te zien?
Dank en met vriendelijke groet.
Maurice Blok Reactie infoteur, 06-06-2020
Geachte Maurice Blok,
Als zij met een schone lei uit de schuldsanering zijn gekomen, zal het wettelijk gezien moeilijk zijn om bij de vriend een vordering uit het verleden neer te leggen. Als u nog op goede voet bent met de vriend, kunt u wel een moreel appèl doen. Banken nemen in een hypotheekcontract vaak op dat bij faillissement of schuldsanering de hypotheek direct opeisbaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonathan, 11-05-2020 15:42 #758
Hallo,

Ik ben al 5 jaar uit NL weg en heb nog en (vind ik) onterechte rekening van mijn oude zorgverzekering.
Deze kreeg ik nadat ik ze had gemeld dat ik uit zou schrijven en zat te wachten op hun brief om mij daar uit te laten schrijven. Maar de rekening lieten ze doorlopen.
Ik krijg soms nog steeds een rekening eens in de zoveel tijd, maar ze doen verder niks.
Is hier iets aan te doen anders dan het bedrag te betalen? Reactie infoteur, 13-05-2020
Hallo Jonathan,
Raar dat de verzekering doorloopt, zeker als u in het buitenland een zorgverzekering hebt. U kunt uw verzekering opzeggen, telefonisch en waarschijnlijk ook online. Als een zorgverzekeraar fout zit, kunt u ook bezwaar maken tegen de premie die ze u in rekening brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 02-05-2020 14:41 #757
Hallo, in 2013 heb is mijn bouwbedrijf (eenmanszaak failliet gegaan). De curator heeft alles afgewikkeld en ik had (dacht ik) al mijn schulden afbetaald. Na 5 jaar niets meer gehoord te hebben van schuldeisers ed. Heb ik een nieuwe hypotheek kunnen krijgen en heb weer een huisje gekocht. Er is toen een bkr onderzoek gedaan en er stonden geen schulden meer op mijn naam. Nu krijg ik vorige week een aanslag van de uwv in de bus met een schuld mbt uitkering aan mijn personeel in 2013 van 75.000,- euro. Ik heb gebeld en aangegeven dat ik de laatste 7jaar niets van hen ontvangen heb en de schuld dus verjaard zou zijn. Zij geven aan wel brieven te hebben gestuurd, maar hebben daar geen aangetekend bewijs van. Zij geven aan dat post door hen verstuurd niet aangetekend verstuurd hoeft te worden om rechtsgeldig te zijn? Is dit waar en wat kan ik nu het beste doen? Ik kan dat bedrag natuurlijk nooit betalen.
P.S. ik ben nooit in de schuldsanering geweest omdat er geen andere vorderingen werden opgeëist

M.vr.g.r.
Harold Reactie infoteur, 06-05-2020
Hallo Harold,
Een brief hoeft niet aangetekend verstuurd te zijn, maar dan is er ook geen bewijs van ontvangst. De vordering van het UWV had bij de afwikkeling van het faillissement meegenomen kunnen worden, als de vordering terecht is. Nu niet meer (verjaring).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacq, 13-04-2020 16:30 #756
Geachte zeemeeuw
Ik heb een casus betreffende een naheffing BTW vanaf 2017, Deze is me opgelegd door het vakantiepark omdat ik gezien wordt als een permanente bewoner van het park. Over de facturen van de voorgaande jaren werd steeds een laag BTW tarief gehanteerd. En sinds dit jaar heeft men dit verandert naar het hoge tarief, daarbij stelt men dat ik ook voorgaande jaren hier permanent woonde.
Is het juist en geoorloofd dat men dan facturen stuurt met de naheffing van laag naar hoog BTW tarief en na hoeveel jaar geld dan de verjaring.
Mvrg Jacq Reactie infoteur, 19-04-2020
Geachte Jacq,
1. Als er te weinig btw is geheven mag de Belastingdienst tot maximaal vijf jaren terug gaan richting vakantiepark.
2. Het lage btw-tarief geldt voor het gebruik als vakantiewoning. Toch is het raar dat het vakantiepark plotseling bij u aan klopt. Dat dat in 2020 gebeurt omdat u er kennelijk permanent woont, is nog te billijken, maar niet met terugwerkende kracht. Dan had het vakantiepark maar in 2017 - 2019 het btw-tarief moeten verhogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Murat, 03-04-2020 20:21 #755
Geachte Zeemeeuw, ik heb een casus betreffende IBG/DUO. Een casus die afwijkt van alle andere vragen/antwoorden op deze site over DUO. Na een uitstelperiode ben ik in 2015 netjes begonnen met het maandelijks afbetalen van mijn studieschuld. Deze studieschuld is nadat ik stopte vastgesteld inclusief een boetebedrag voor het overschrijden van de bijverdien-grens in het jaar 2007, de bijverdien-grens was in dat jaar EUR 10,630.74 netto. Indien je dreigde deze grens te overschrijden diende je het reisproduct in te leveren om een boete te voorkomen. De boete was overigens om en nabij de EUR 1.000,-
In december 2007 zag ik in dat ik de bijverdien-grens zou passeren en had daarom mijn reisproduct (OV-kaart) ingeleverd en hiervan een officieel bewijs ontvangen. Middels mijn salarisstrook ben ik in staat onomstotelijk aan te tonen, dat ik ex december salaris onder de bijverdien-grens zit. Daarbij moet ik dan natuurlijk nog wel kunnen aantonen dat ik het reisproduct op tijd heb ingeleverd. Echter ik kon lange tijd het inleverbewijs nergens meer terugvinden, om tegen de hoogte van de vastgestelde studieschuld in beroep te gaan, totdat ik laatst bezig was mijn archief te ordenen. Tot mijn geluk vond ik daar het originele inleverbewijs. Nu is mijn vraag, wat is mijn kans om deze ongegronde deel van de studieschuld teniet te doen? Ik lees hieronder al dat er een 20-jarige verjaringstermijn is, maar in alle gevallen gaat het om een bedrag dat DUO kan innen. Heb ik als burger ook na 13 jaar rechten om deze ongegronde element uit mijn schuld kwijt te laten schelden? Of kan DUO zich beroepen op een andere verjaringstermijn? Zijn er mogelijkheden voor mij indien DUO toch zegt dat ik hiermee te laat ben en het verjaard is? Alvast bedankt voor je gewaardeerde inzichten.
Mvg,
Murat Reactie infoteur, 06-04-2020
Geachte Murat,
Bij een boete krijgt u normaliter een aantal weken waarin u nog tegen de boete bezwaar kunt maken voordat die definitief wordt. Dat neemt niet weg dat u kunt proberen om alsnog van de boete af te komen. Duo zou dat uit coulance kunnen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 01-04-2020 22:06 #754
Heb een oude rekening courant bij de snsbank waarbij een schuld op stond van 35 Gulden ben dat meer al 20jaar vergeten is hier ook een verjaringstermijn voor? Reactie infoteur, 04-04-2020
Beste Jan,
Die schuld is na 20 jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 16-03-2020 17:34 #753
Beste Zeemeeuw,
Een afgesloten kredietovereenkomst (Comfort card, Santander) voor een consumentenaankoop (laptop), valt ook onder de verjaringstermijn van twee jaar toch? Ik had ergens gelezen dat de Hoge Raad dit heeft besloten maar kan het niet zo 123 terug vinden.
Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Maria,
Als u de rekening voor een consumentenaankoop niet betaalt, kan dat na twee jaar verjaren als de vordering niet wordt gestuit. Een kredietovereenkomst is een ander verhaal, dat is een contract. Als u een krediet hebt opgenomen, verjaren de verschuldigde rente en aflossing 5 jaar na het moment dat normaliter die rente en aflossing betaald had moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mel, 10-03-2020 21:57 #752
Goedenavond Zeemeeuw,

Ik blijk nog een bedrag te moeten betalen uit 2011 (kinderopvangtoeslag) Nu gaat mijn jongste dochter weer naar de opvang, en hiervoor ontvang ik maandelijks mijn kinderopvangtoeslag. Nu heb ik vorig jaar (2019) te weinig aan kinderopvangtoeslag ontvangen. Ik kreeg dus een bedrag terug. Alleen dit is verrekend met het bedrag uit 2011. Ik heb de beslagvrije voet ingediend zonder succes. Zou dit wel verjaard kunnen zijn inmiddels? En hoe kan ik dat navragen/aanvechten? Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Mel,
Een terugvordering van de Belastingdienst voor 2011 kan zeker verjaard zijn. Of dat zo is hangt af van het eerste moment van de terugvordering en de aanmaningen. Dit mag niet langer zijn dan vijf jaar terug. U kunt bezwaar maken. Neem eens contact op met de Nationale Ombudsman (0800 - 33 55 555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Josien, 08-03-2020 20:37 #751
Beste Zeemeeuw,

Het betreft een vraag over bevrijdende verjaring van grond van de gemeente. Inmiddels gebruik ik deze grond al 47 jaar nu wil de gemeente de (braak liggende grond) terug en moet ik een schadebedrag betalen. Is dit juridisch terecht of komt deze te vervallen nu 2 maal de verjaring van 20 jaar zijn verstreken.
Komt de verjaring te vervallen na de nieuwe arrest van 24 februari 2017?

Met vriendelijke groeten,
Josien Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Josien,
1. Het arrest van 24 februari 2017 en na cassatie ook de Hoge Raad bevestigen de bevrijdende verjaring na 20 jaar als duidelijk waarneembaar is dat de grond door u in bezit is genomen. Daarbij maakt het niet uit of u de grond rechtmatig of onrechtmatig hebt verkregen.
2. De gemeente kan wel stellen dat de grond door een onrechtmatige daad in uw handen terecht is gekomen en daarvoor een schadevergoeding eisen. Maar daarmee bent u de grond niet kwijt.
3. De hoogte van de schadevergoeding is niet wettelijk vastgelegd. Een rechter kan desgevraagd besluiten dat de grond weer teruggaat naar de gemeente en de schadevergoeding schrappen.
4. Na deze lange periode kan ook de eis tot schadevergoeding zijn verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Narin, 08-03-2020 18:49 #750
Ik moest over het jaar 2011 en 2012 belastingaangifte bij de belastingdienst. Echter heb ik geen aangiftebrief van de belastingdienst ontvangen om aangifte te doen. Ik ben op 11 april 2012 geëmigreerd naar het buitenland, en wel in België, Gemeente Antwerpen. Ik heb nooit van aanmaningen ontvangen op het adres waar ik nu woonachtig ben. Ik heb onlangs kopieën van aanslagen ontvangen. Deze aanslagen zie ik voor het eerst onder mijn ogen. Uit die informatie die ik nu ontvangen heb van de belastingdienst, blijkt nu dat er degelijk dat er correspondentie naar mijn woonadres is gestuurd. Ik woon in een portiekwoning met een gezamenlijke brievenbus. Volgens de informatie die ik ontving van de belastingdienst blijkt dat ik ongeveer vijf en dertig duizend euro moet betalen. Ik heb via google informatie opgezocht omtrent verjaring belastingschulden. De verjaringstermijn is vijf jaar. Ik weet niet of dit juist. Gaarne uw spoedige reactie. mvg, Narin Reactie infoteur, 10-03-2020
Beste Narin,
De verjaringstermijn is inderdaad vijf jaar. Van belang is daarom wanneer de aanmaningen werden verstuurd. Door aanmaningen wordt het moment waarop de verjaring ingaat
verschoven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 27-02-2020 09:04 #749
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de snelle reactie. Dat de rekening inmiddels in het negatieve is gezakt had ik al vermoed, daarom durf ik niet zelf te vragen bij de bank. Mijn vraag is eerder wat de Bank met een slapende, negative, rekeningen doet? Verjaart dat eens? Gaan ze proberen mij te zoeken? Krijg ik problemen als ik weer naar Nederland verhuis?
Met vriendelijke groeten,
Martin Reactie infoteur, 01-03-2020
Beste Martin,
Een slapende rekening verjaart na 20 jaar, maar een bank kan een rekening ook zelf opzeggen en sluiten. Het hangt van de hoogte van de schuld af, of de bank hier veel energie in gaat stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 21-02-2020 22:16 #748
Beste Infoteur,

Ik studeerde in Nederland als een Duitse student. Ik had daar een bankrekening, die ik vergat te sluiten toen ik in 2012 weer terug naar Duitsland ging. Nu merkte ik bij het doorgaan van mijn papieren dat ik vergeten ben mijn bankrekening te sluiten, sindsdien ook niet meer gebruikt. Toentertijd betaalde ik ongeveer 2 euro per maand voor die bankrekening. En toen ik vertrok had ik ongeveer 0 euro op mijn rekening.
Ik vraag mij dus ineens wat ermee is gebeurd? Aan de bank zelf durf ik niet vragen…

Mvg,

Martin Reactie infoteur, 24-02-2020
Beste Martin,
Waarschijnlijk is uw rekening een slapende rekening geworden, het bestaat nog wel maar wordt niet gebruikt. Het is heel goed mogelijk dat het saldo inmiddels fors negatief is in verband met de kosten van het aanhouden van een rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ioanna, 04-02-2020 15:18 #747
Hallo,
Ik had rond 2009 een schuld aan studiefinanciering (deze was onterecht) maar ik was sinds 2009 tot 2018 verhuisd naar het buitenland en had daar niks meer aan gedaan. Ik ben nu sinds augustus 2018 weer wonende in Nederland maar ik heb niks meer van die schuld gekregen. Is het omdat deze nou verjaard is of misschien hebben ze onderzocht en ontdekt dat deze onterecht was?

Mvg,

Ioanna Reactie infoteur, 06-02-2020
Hallo Ioanna,
Waarom u niet meer van DUO gehoord hebt, is gissen. Een studieschuld verjaart niet, misschien is DUO er ook achter dat u geen schuld had of ze kunnen u niet vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 24-01-2020 00:30 #746
Ik woon in Thailand en heb sinds juni 2019 een klein vervroegd pensioen van het abp. Afgelopen week ontvang ik via het ABP een bericht dat er beslag is gelegd op mijn pensioen door de belastingdienst en dat er een beslagvrije voet is berekend van 1 euro!
Het laatste schriftelijke contact wat ik had met de belastingdienst was in 2011.
Ik heb een vermoeden waarover het gaat maar weet het niet zeker omdat alle documenten destijds bij mijn scheiding zijn achtergehouden door mijn ex.
Inmiddels wel contact gehad met de belastingdienst maar dat is vanuit het buitenland niet eenvoudig en je kunt blijkbaar niet mailen ook niet wanneer je ingelogd bent met je DidiD.
Mijn vraag is of ik me kan beroepen op verjaring? Toen ik naar Thailand vertrok in 2015 ben ik op Schiphol staande gehouden door de douane omdat er een melding op mijn naam stond. Het bleek hier te gaan om de openstaande alimentatie voor mijn ex. Na telefonisch contact met de instantie kon ik mijn reis vervolgen. Er is toen nimmer gesproken over een registratie van de belastingdienst.
Ook ten tijde van de beslaglegging op mijn pensioen heb ik niks vernomen van de belastingdienst, alleen van het ABP.
Graag een reactie, met dank. Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Willem,
Als iemand in het buitenland woont, mag een deurwaarder (of de Belastingdienst) rekenen met nul euro beslagvrije voet totdat u daartegen bezwaar maakt. Een belastingaanslag van de Belastingdienst verjaart na vijf jaar, het is dus wel belangrijk om te weten waarom er beslag is gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 16-01-2020 22:07 #745
Oktober 2014 is onze woning verkocht waarna een aanzienlijke restschuld is overgebleven. Nooit meer iets gehoord van de bank totdat vandaag ineens een brief van een incassobureau op de mat lag met het verzoek om dit bedrag binnen 14 dagen over te maken. Kunnen wij ons beroepen op verjaring? De termijn van 5 jaar liep immers af in oktober 2019? Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Jan,
Als er geen gerechtelijk vonnis is en er geen tussentijdse aanmaningen zijn ontvangen, is de restschuld na vijf jaar verjaard. De hypothecaire verbintenis verviel immers de dag van verkoop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 13-01-2020 12:06 #744
Ik krijg via syncasso opeens een brief dat ik ruim 3000 euro moet betalen uit 2004 van een rekening van 1800 euro van kpn destijds. Ik heb nooit brieven gehad hierover en mij is ook niet bekend dat ik zo'n hoge schuld had in 2004. Is dit nog rechtsgeldig? Reactie infoteur, 15-01-2020
Beste Jessica,
Als er een gerechtelijk vonnis is uitgesproken, dan kan de claim nog rechtsgeldig zijn, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M007yn, 08-01-2020 16:30 #743
Ik heb net aanmaning gekregen om 260€ te betalen voor een Snelheidsovertreding in 2014. de nummerplaat ide erop staat zegt mij niks heel waarschijnlijk een vervangwagen. weet iemand wat de verjaringstermijn is? brief heb ik van de federale overheid (België) gekregen in opdracht van Centrale incasso bureau (Nederland).

Alvast bedankt Reactie infoteur, 09-01-2020
Beste M007yn,
Correctionele straffen zoals verkeersboetes verjaren in België na 5 jaren. Wellicht verstandig om even met het CJIB contact op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 06-12-2019 10:44 #742
Beste infoteur,
Wat als ik een gezamenlijke schuld heb (ouder dan 5 jaar) en die schuld is nooit bij mij opgeëist, wel bij de medeschuldenaar. Is het dan mogelijk dat mijn schuld is verjaard en die van de medeschuldenaar niet? Reactie infoteur, 08-12-2019
Beste Milou,
Uw aandeel in de schuld dat ouder is dan vijf jaar is verjaard (betalingen die toen gedaan hadden moeten worden). Na aftrek van die nagelaten betalingen kan er nog een deel van de schuld over zijn. Als de medeschuldenaar in tegenstelling tot u wel aanmaningen heeft ontvangen, zal bij hem/haar waarschijnlijk helemaal geen sprake zijn van verjaring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 26-11-2019 20:36 #741
Ik heb een schuld bij me broer van 10 jaar geleden ik kan niet het hele bedrag overmaken wat kan hij daar aan doen, gerechtelijk gezien? Reactie infoteur, 27-11-2019
Beste Frits,
Als er een leencontract is opgesteld, staan daarin de voorwaarden gemeld (als het goed is). Zonder een contract kan uw broer proberen een dossier op te bouwen waaruit blijkt hoe groot de lening is, hoeveel u nog moet betalen aan rente en aflossing. Uw broer kan een aanmaning sturen en proberen om een incassobureau in te schakelen, maar zonder contract of dossier wordt dat lastig. Vorderingen ouder dan vijf jaar die u al had moeten betalen, zijn bovendien verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonya, 14-11-2019 15:08 #740
Moreel buiten gelaten, maar is het strafbaar wanneer je een lening niet terug betaald?
Doen genomineerde Banken aangifte van oplichting / fraude? Kan dit uberhaupt? Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Sonya,
Een lening niet terugbetalen is op zich geen strafbaar feit, je krijgt er geen strafblad door. Banken kunnen het niet terug betalen van een lening wel melden aan het BKR en een gerechtelijk vonnis vragen om vervolgens een deurwaarder in te zetten:

https://financieel.infonu.nl/lenen/149291-welke-leningen-registreert-het-bkr-wel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maggie, 13-11-2019 00:08 #739
Hoe kom je erachter of er ooit een gerechtelijk vonnis tegen je is uitgesproken ivm een lening? Reactie infoteur, 13-11-2019
Beste Maggie,
Meestal zijn er een zaaknummer nodig (zaakverloopregister) of kenmerken (uitsprakenregister). Het beste belt u eens met de rechtbank uit uw (voormalige) woonomgeving.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lateron, 26-10-2019 18:05 #738
Na jarenlang procederen heb ik recentelijk een redelijk groot bedrag geërfd, bij vonnis van de Rechtbank, uit een nalatenschap die open viel in 2002.
Het is mij niet duidelijk of ik nu nog erfbelasting verschuldigd ben, in verband met verjaring.

Of zal de belastingdienst dit zien als een nieuw feit en over gaan naar (erf-) belastingheffing? Reactie infoteur, 28-10-2019
Beste Lateron,
Waarschijnlijk zal de Belastingdienst het vonnis van de rechter als nieuw feit zien (stuiting van verjaring). Het is echter de vraag of de Belastingdienst automatisch op de hoogte wordt gesteld. Onroerend goed wordt wel bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Kooten, 10-10-2019 16:05 #737
Hallo,
Ik heb in 2014 na de wsnp een schone lei gekregen, nu heeft de verzekeringsmaatschappij blijkbaar niet doorgekregen dat de wsnp is beëindigd in 2014. Ik heb nu een waardeopgave gevraagd van een levensverzekering ivm omzetting naar lijfrente ivm aankomende pensionering, deze is echter naar de vroegere bewindvoerder gestuurd en deze beweert nu dat dit bedrag nog in de boedel valt, klopt dit? Reactie infoteur, 12-10-2019
Hallo A. van Kooten,
Wel raar dat de bewindvoerder er nu pas mee komt, had die dat niet al eerder kunnen weten? Is u wat verwijtbaar?
De Faillissementswet (artikel 22a) zegt hierover dat het recht van afkoop buiten de boedel valt voor zover de begunstigde of de verzekeringnemer door de afkoop onredelijk wordt benadeeld. Belangrijk is of u nog andere inkomsten hebt of wel erg door deze afkoop wordt benadeeld. Voor de bewindvoerder is van belang of al veel van de schulden zijn afbetaald of dat deze afkoop zeer zwaar weegt om te schulden te kunnen afbetalen. Anderzijds hebt u de schone lei al vijf jaar. Wellicht kunt u een deal sluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 28-09-2019 14:07 #736
Mijn ex en ik zijn in 2015 gescheiden. in het convenant stonden alle schulden en bezittingen keurig verdeeld. ik ben de schuldsanering in gegaan. heb alle schulden opgegeven. ook die voor mijn ex zijn rekening kwamen. deurwaarders gingen voor de schuldsanering akkoord. nu heb ik 100 % alle schulden afbetaald. dus ook die van mijn ex tbv 4500 euro. ik ben deze nu via een deurwaarder bij hem aan het verhalen. het is inmiddels zover gekomen dat er een rechtszaak aan te pas moet komen. deze schulden zijn hoop ik toch niet verjaard om op hem te verhalen? Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste Marion,
De schuld zal nog niet verjaard zijn, er kunnen wel vervelende discussies ontstaan als u de ex, toen u de schulden op u nam, niet hebt laten weten dat u de schuld na de schuldsanering op hem zou verhalen. Mogelijk iets in de trant van "ik dacht dat het een schenking was". Maak de ex dus wel op tijd aansprakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 09-07-2019 18:29 #735
Beste infoteur,

Bedankt voor uw reactie. Maar de vraag of ik mij kan beroepen op verjaring is nog onduidelijk. Zij hebben immers geen contact meer opgenomen.

Bvd Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Suzanne,
Om te weten of de vordering verjaard is, zou de precieze status bekend moeten zijn. Dat maakt het lastig, want als u navraag gaat doen, kan een vordering worden geactiveerd (iedereen wordt weer wakker), doet u niets dan gaat de verjaring verder. De uiterste verjaringstermijn bedraagt maar liefst 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 08-07-2019 11:38 #734
Beste Zeemeeuw,
Zonder alle omstandigheden kort samenvattend: Er staat bij het BKR een doorlopend krediet open.
- A codering 2002
- A2 2002
- A3 2012
De oorspronkelijke bank is nu ondergebracht bij een andere bank. In 2009 ben ik failliet verklaard, opgeheven in hetzelfde jaar door gebrek aan baten. Deze partij heeft zich gemeld maar zonder verdere gegevens (contract was niet meer vindbaar etc). De bank heeft hierna ook geen poging gedaan om dit te innen. Er is geen verdeling geweest. Onlangs bij de rechtbank opgevraagd of er een vonnis tussen eisende partij(en) en mij is uitgesproken, er ligt geen vonnis. Er is sinds 2002 geen aflossing gedaan op dit krediet.
Begin 2014 een mailtje ontvangen van een deurwaarder dat er een schuld openstaat en of ik dit met hun wilde bespreken, die tijd wist ik niet dat deze schuld overgenomen was door een ander bank dus heb daar niet op gereageerd. Na dit laatste email bericht nooit meer iets ontvangen over deze schuld.
Kan ik mij beroepen of verjaring?

Bij voorbaat dank,
S. van Oort Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Suzanne,
De code A3 bij dit krediet is belangrijk. Dit kan een afboeking zijn waarbij men de zaak tijdelijk laat rusten, maar ook een kwijtschelding. De mail uit 2014 suggereert dat er geen kwijtschelding is, maar omdat de deurwaarder niet meer heeft gereageerd blijft dat onduidelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 26-06-2019 10:27 #733
Beste infoteur,

In mijn studententijd (2006) had ik een lening aangevraagd bij de 'Voorschotbank' te Amsterdam. Ik wilde graag 1500 euro Lenen. Na een heel gemakkelijke aanvraag via het internet en zonder BKR toetsing stuurden ze me vervolgens een overeenkomst en kredietkaart met een limiet van 8000 euro. Helaas was ik niet bijzonder handig met geld toentertijd en ging die 8000 euro al snel op. Ik kwam redelijk snel in de problemen met de afbetalingen omdat ik niet over voldoende inkomen beschikte als student zijnde en kwam achter te staan met betalingen. In 2007 ben ik naar het buitenland verhuisd en toen heb ik deze openstaande schuld uit het oog verloren. Ik accepteer dat dit allemaal niet bijzonder handig is geweest.

Ik ben onlangs weer in Nederland komen wonen na 12 jaar weggeweest. Nu zie ik op mijn BKR overzicht dat er een doorlopend krediet van 8000 euro geregistreerd staat vanaf 2006. Dit staat nu op naam van Hoist Portfolio Holding Limited. Er staat geen einddatum bij en ook geen achterstand / code vermeld. Zij hebben 2 adressen genoteerd waar ik nooit gewoond heb.

Ik vraag mij af of zij na al deze jaren nog altijd een vordering op mij hebben, of dat dit automatisch verjaard zou zijn. Ik vind het ook vreemd dat het. nog steeds 'open' staat en geen enkele achterstand gemeld is. Ik zou heel graag horen wat het beste is om te doen hiermee.

Bij voorbaat dank,

Kevin Reactie infoteur, 28-06-2019
Beste Kevin,
Als de lening bij het BKR als open staat vermeld zonder achterstand, lijkt het erop dat de bank geen stappen heeft genomen om de lening te incasseren. Voor u is het ook relatief gunstig dat er geen negatieve codering bijstaat. Als de lening niet is gestuit, zijn de betalingen die u langer dan vijf jaar geleden had moeten doen, verjaard. De rest nog niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bea, 23-06-2019 00:46 #732
Beste Infoteur,

Ik heb heel graag uw advies nodig, ik ben de schuldeiser en heb een vordering op iemand wegens onrechtmatigedaad voor een aanzienlijk groot bedrag. Er is toentertijd door mij in 2003 nog geprocedeerd om mijn rechten te halen. Bij uitspraak/beschikking is toen door de rechtbank de vordering toegewezen in voordeel van mij.
Ook heb ik toen via een deurwaarder nog geprobeerd de vordering te verhalen op de wederpartij, echter zonder resultaat. Maar nu zoveel jaren verder dreigt de vordering binnenkort te verjaren.

Mijn vraag is… wat zijn mijn rechten & plichten in deze kwestie. Wat kan ik het beste doen? Kan of mag de vordering alsnog worden verhaald? Is de vordering al dan niet verjaard en welke instantie kan mij daarbij het beste helpen, zonder dat ik wederom extra hoge kosten moet gaan maken… U op voorhand dankend voor uw aandacht in deze… Mvg Bea Reactie infoteur, 26-06-2019
Beste Bea,
Uw vordering verjaart na 20 jaar en deze termijn kunt u stuiten (verder uitstellen) door bijvoorbeeld wederom een deurwaarder of incassobureau naar de tegenpartij te sturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moonen, 11-06-2019 15:11 #731
Ik ben borgsteller geweest voor mijn broer zijn hypotheek in België. (woonde er toen ook) het huis is bij opbod verkocht in oktober 1995. Na de verkoop heb ik niets meer vernomen van het resterende bedrag dat nog open stond.
Ondertussen woon ik al van mei 2008 in Nederland. En in november 2016 krijg ik een aangetekende brief dat de schuld van de bank (restschuld) is overgedragen naar Hoist Finance. Zij eisen nu dat ik ga aflossen. Heb een advocaat in België hen laten weten dat ik er verjaring is ingetreden. Want van 1995 tot 2016 heb ik niets gehoord. Maar Hoist blijft brieven sturen. Telkens de laatste waarschuwing. Nu mijn vraag, geldt voor mij de Belgische wetgeving betreffende verjaring of de Nederlandse? Want blijkbaar is er in mei 2016 loonbeslag bij mijn broer in België geweest. En is daarom gestuit. Maar mijn advocaat heeft toch verjaring ingeroepen voor mij. Omdat ik van oktober 1995 tot november 2016 niets heb gehoord. Hoor graag uw reactie tegemoet. Reactie infoteur, 14-06-2019
Beste Moonen,
Of voor u de Nederlandse of Belgische regelgeving geldt, hangt van het contract af en de kredietverstrekker. In de voorwaarden is aangeven naar welk recht eventuele disputen worden geregeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cem, 16-05-2019 03:36 #730
Ik zou in 12-2007 iets besteld hebben bij Neckermann waar ik tot voor kort niks van af weet.
De vordering zou overgenomen zijn door Vesting Finance.
Ik kwam hier achter toen ik een auto wilde leasen en tot mijn verbazing een A2 codering zag achter mijn naam.
Ik heb VF benaderd en een beroep op verjaring gedaan en het is gegrond verklaard.
De schuld is verjaard op 02-2010 en op 02-2015 zou de A2 registratie verwijderd moeten zijn ( het is niet eens MIJN schuld afijn.).
Ik heb ook verzocht om de A2 codering te verwijderen MAAR vf zegt dat ze dat sinds Februari 2018 niet meer mogen ivm een nieuwe regel die het onmogelijk maakt om een negatieve bkr registratie met terugwerkende kracht te verwijderen.
De einddatum is nu 05-2024.
Ze hebben mij doorverwezen naar het BKR geschillencommissie en/of een kort geding.
Ik heb zelf nooit iets besteld en heb nooit schulden gehad.
Ik vind het al erg genoeg dat ik hier veel tijd aan kwijt ben en dat ik hierdoor gedupeerd ben.
Mijn vraag is: Is VF of het BKR verplicht om de negatieve registratie te verwijderen?
Wat kunt u mij adviseren?

Alvast bedankt,
mvg Cem Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste Cem,
Het BKR heeft op 22 januari 2018 een nieuw reglement gepubliceerd, waarin staat dat terechte registraties na een belangenafweging toch verwijderd kunnen worden als die disproportioneel zijn. Het zou raar zijn als dit niet ook voor onjuiste registraties zou gelden (verjaring). Neem dus contact op met het BKR.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Igor Schablowsky, 12-05-2019 14:25 #729
Geachte,
Sinds ik mijn AOW ontvang ( 2010 ) is er door een deurwaarder beslag gelegd i.v.m. een schuld van E 16.000 bij International Card Service ( Visa card ) Vonnis 16-08 2006. Via de SVB kreeg ik te horen dat het totaal terug te betalen bedrag E 29.523,- bedroeg. Augustus vorig jaar ( 2018 ) was volgens mijn berekening dit bedrag betaald, bevestigd door de SVB die ook geen bedrag meer inhielden. Echter in december van het zelfde jaar legde de deurwaarder weer beslag bij de SVB voor E 10.000.- wegens rente vordering. Ik ben daar niet mee akkoord gegaan en heb, tegen finale kwijting, een bedrag voorgesteld van E 2.456,- Deurwaarder en opdrachtgever zijn daarmee akkoord gegaan. Ik heb voorgesteld dit bedrag in termijnen te betalen. Ook akkoord. Verder voorgesteld de termijnen via de SVB te laten betalen. Beslag was inmiddels tijdelijk opgeheven. Heb dus zelf geen actie ondernomen en gewacht op hun reactie. Kreeg na maanden als antwoord dat dit niet mogelijk was en dat ik zelf voor de betalingen diende zorg te dragen. Als ik hieraan niet voldeed zou de finale kwijting regeling vervallen. Heb nog uitgelegd in Thailand woonachtig te zijn en dat betalingen uit Holland en weer terug naar Holland wel wat omslachtig zouden zijn en extra kosten betekenden. Heb verder geen inkomsten behalve mijn AOW, bekend bij deurwaarder. Verder krijg ik tot op heden geen uitleg waarom er niet via beslag bij de SVB betaald zou kunnen worden. Betaal inmiddels wel via vrienden in Holland.
Heeft U enig idee waarom? Reactie infoteur, 15-05-2019
Geachte Igor Schablowsky,
Waarschijnlijk omdat het beslag al was opgeheven en voor een nieuw beslag toestemming van de rechter nodig is. Wellicht was een automatische incasso door de deurwaarder wel mogelijk geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 25-04-2019 11:45 #728
Hoi,

ik heb een schuld met een accountant van 2012 wanneer zou dit verjaren?

dankjewel. Reactie infoteur, 27-04-2019
Hoi John,
Bij verjaring is belangrijk om wat voor schuld het gaat. Een rekening van de accountant verjaart na vijf jaar terwijl een lening weer andere verjaringstermijnen kent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. 't Zand, 16-04-2019 09:54 #727
Beste,

Ik ben in november 2018 weduwe geworden. Ik ben voor enkele maanden in het buitenland geweest en mijn buur deed de post. Toen lag er een dreigbrief op de mat met strekking als te zijnde beslagleglegging en dergelijke. bij het openen van de brief bleek het te gaan over een creditkaart die ik zou hebben gehad in 1997/1998. Ik kon mij op dat moment niet herinneren, ooit een creditkaart te hebben gehad. Ik moest binnen 14 dagen reageren, ik zat met mijn rouwverwerking en had niet de juiste stukken bij mij dus besloot om verdere problemen te voorkomen, een mail te sturen en een betalingsregeling aan te gaan. Met dien verstande als ik terug was in Nederland verder te onderzoeken. Ben nu terug en vraag mij af stel dat het zo is, is er dan geen sprake van verjaring? Ik kan geen stukken of bewijzen vinden. Ik woonde destijds op een ander adres en post van 20 jaar terug heb ik niet meer. Graag uw reactie. Vriendelijke groet Reactie infoteur, 19-04-2019
Beste P. 't Zand,
Er kan sprake zijn van verjaring, vraag daarvoor eerst de bewijsstukken op die de beslagleggers menen te hebben. Let wel op, als u een betalingsregeling aangaat, wordt de verjaring gestuit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaspers, 30-03-2019 11:10 #726
Goedemorgen,

Kunt u mij vertellen wat het verjaringstermijn voor waterschapsbelasting is. Ik heb namelijk een aanslag gekregen over het jaar 2014 en ik lees dat de nationale ombudsman hierin een onderzoek heeft gestart. Er staat daar dat het termijn 3 jaar is, maar ik kom ook 5 jaar tegen. Niemand kan mij het echte antwoord geven.

Met vriendelijke groet,
Debbie Reactie infoteur, 02-04-2019
Goedemorgen Jaspers,
De regels van algemeen behoorlijk bestuur schrijven voor dat u toch mag verwachten dat het waterschap geen rekeningen opspaart en er dan drie tegelijk verstuurt (zie ombudsman), maar een betalingsvordering verjaart pas na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 30-03-2019 10:08 #725
Hartelijk dank weer. Ik stel uw hulp erg op prijs!
Ik stopte dus in 2000 met stufi. Vanaf jan. 2001 had ik 2 jaar vrijaf wat betreft afbetalen (2001 & 2002). Daarna heb ik 2 jaar geen aflossing hoeven te betalen n.a.v. ingevulde draagkrachtformulier (2003 & 2004). Daarna niets meer gehoord van IBG / DUO (tot vorige week).
Dus -even voor de zekerheid- moet ik wat betreft verjaring tellen vanaf 2005 (dus schuld is verjaard in 2025)? Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Richard,
Voor een normale schuld geldt het volgende. Uw eerste termijn was opeisbaar in 2003, maar daarvoor is een betalingsregeling afgesproken door onvoldoende inkomen (draagkrachtformulier). Daarmee is de vordering voor de korte termijn gestuit. U hebt vervolgens niets meer gehoord en dus is die vordering vijf jaar na stuiting verjaard.
DUO geeft aan dat een schuld bij hen niet verjaart, maar ook zij hebben te maken met de maximale 20-jaarstermijn. Voor de eerste termijn zou dat moment uiterlijk 2023 zijn aangebroken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 29-03-2019 09:00 #724
Bedankt weer! Maakt het dan nog iets uit dat wb. de eerste aflossingstermijnen mijn inkomen te laag was en de aflossing 0 was?
In de zin dat daarmee ook het tellen van de verjaringstermijn later start.? Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Richard,
Omdat u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, moest u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Deed u dat niet, dan bouwde u een betalingsachterstand op. Als u van DUO toestemming had om niet af te lossen, dan zijn er ook afspraken over het vervolg gemaakt. Had u geen toestemming, dan zijn de verjaringstermijnen gewoon na twee jaar ingegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schier, 28-03-2019 22:37 #723
Een vriendin van mij kreeg vandaag een brief van een deurwaarder. Er moest een voor haar een enorm bedrag binnen 14 dagen betaald worden. Zij schrok daar enorm van omdat zij er vanuit ging dat zij alle rekeningen de afgelopen jaren had betaald. Op de site van de deurwaarder viel te lezen dat het om niet betaalde rekeningen ging van ziektekostenverzekeraar VGZ van de jaren 2011 en 2012. Dat zijn de jaren vlak voor haar scheiding van een echtgenoot die zeer veel schulden maakte.
Een paar weken geleden kreeg zij van de gemeente een "Verslag van beëindiging van de schuldsanering". Daarin stond dat haar schuld bij VGZ € 0,00 was. Gezien het aantal verlopen jaren en het "verslag" lijkt de rekening van de deurwaarder onterecht. Het lijkt erop dat de deurwaarder een "pakket" niet geïnde rekeningen heeft opgekocht. Mijn vriendin wil en kan niet betalen. Wat is haar positie. Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Schier,
Het verslag van de schuldsanering is hierover duidelijk, de schuld is nihil. Meldt dit dus schriftelijk (mail, aangetekende brief) aan de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 27-03-2019 08:55 #722
Hartelijk dank voor de moeite weer!
Ik had nog een laatste vraag wat betreft verjaring;
Ik heb begrepen dat men begint te tellen vanaf het moment dat de schuld opeisbaar is.
Is dit in het geval van studieschuld direct na je laatst ontvangen studiefinanciering of bijv. 2 jaar na deze datum (aangezien je de eerste 2 jaar nog niet hoeft af te betalen)?
Heeft u een idee.? Ik kon zelf niet zo snel een antwoord vinden vandaar.
Grt! Richard Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Richard,
De aflossingstermijnen starten na twee jaar en de hoofdsom is nog niet opeisbaar, daarom start ook de verjaringstermijn na twee jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 25-03-2019 12:23 #721
Hartelijk dank voor de moeite. Goed om te weten allemaal.
Ik had trouwens via de site van de rechtswinkel dezelfde vraag voorgelegd, en ik begrijp van de persoon daar dat: “er kan niet verder worden gestuit dan 20 jaren, voor elke termijn die opkomt. Moest u ineens terugbetalen, dan is die vordering na ommekomst van 20 jaren verjaard.”
Dus 20 jaar zou een harde termijn zijn en niet te verlengen… Op andere sites lees ik weer dat er juist wel gestuit kan worden waardoor de 20 jaar met 5 jaar verlengd kan worden. Dat kan zelfs via een advertentie in een landelijk dagblad…
Heeft u een idee hoe dit zit?
Lijkt me trouwens redelijk als iemand moedwillig schuil houdt er dan actie kan worden ondernomen (hoewel DUO natuurlijk gewoon contact had moeten houden)
Ik wacht even de volgende stappen van DUO af om in te schatten wat ik het best kan doen.
NB. Blijkbaar kan DUO je op een paspoortsignaleringslijst plaatsen als je onvindbaar bent (dat je je paspoort niet kan vernieuwen) of ze kunnen het inreizen in Nederland bemoeilijken… Niet uw terrein mss., maar heeft u hier vaker over gehoord?
Alvast hartelijk dank voor uw hulp weer! Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Richard,
1. Stuiting betekent dat de verjaringstermijn wordt doorgeschoven, maar dat kan niet langer zijn dan twintig jaar nadat een betaling opeisbaar is geworden.
2. Bij een publiekrechtelijke schuld (bijvoorbeeld een schuld aan de Belastingdienst of DUO), kunt u inderdaad op de paspoortsignaleringslijst worden geplaatst. Zie de Paspoortwet, artikel 22.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 21-03-2019 12:28 #720
Ik heb een vraag over een oude studieschuld bij DUO. Ik hoop dat u er even tijd voor heeft (het is een wat lang verhaal maar lukte me niet om in te korten…).
Ik woon sinds 2001 in het buitenland (west Afrika) en heb daarvoor 3 jaar studiefinanciering ontvangen (als lening). Ik heb me destijds uitgeschreven bij de gemeente Utrecht en de post van (toen nog IBG) ging naar het adres van mij ouders (had ik doorgegeven).
2 of 3 x is daar een draagkrachtformulier bezorgd & ingevuld (maar aangezien ik als vrijwilliger in het buitenland aan de slag was hoefde ik nog niets terug te betalen).
Hierna heb ik geen post, email of telefoontje meer ontvangen. Nu zo’n 15 jaar geleden.
Ik woon al die tijd in het buitenland. Ben hier getrouwd. Heb 2 kinderen.
DUO heeft me blijkbaar gegoogled en nam gister contact op (ze mailen me niet op mn persoonlijke adres trouwens, maar dat van het reisburo wat ik hier ter plaatse run).
In de mail houdt DUO zich op de vlakte en vraagt om mijn adres om ‘belangrijke info over mijn positie’ te kunnen sturen… Ik besloot eerst even te googlen en zag dat de betreffende dienst van DUO, oud studenten met openstaande lening opspoort. Ik schrok nogal want ik ging ervan uit dat het kwijtgescholden / verjaard zou zijn (aangezien het 15 jaar lang stil is geweest). Ik had er eerlijk gezegd helemaal niet aan gedacht.
Voordat ik op de mail van DUO ga reageren en desgevraagd mijn adres doorgeef, wil ik graag het volgende vragen:
Ik lees in 1 van uw reacties hieronder (uit 2014) dat een studieschuld bij DUO na twintig jaar verjaart.
Aangezien deze termijn in mijn geval over een jaar voorbij is (ik heb tot juli 2000 gestudeerd), zou ik kunnen concluderen dat het een laatste poging is om 'last minute' alsnog de lening terug te vorderen.
Mocht de termijn inderdaad 20 jaar zijn dan vrees ik, dat als ik nu reageer, ik het risico loop dat ze zullen claimen dat ze mij binnen de 20 jaar hebben herinnerd aan de schuld (en de schuld dus nog steeds open staat).
Wat is uw advies wat betreft bovenstaande? Niet reageren en de verjaringstermijn afwachten of wel reageren en tzt een bezwaar indienen voor de radiostilte van 15 jaar?
Alvast hartelijk dank! Richard
PS. Ik betaal altijd netjes mijn schulden af trouwens : ) Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Richard,
Het lijkt inderdaad op een last minute actie, maar dat zien wel wel vaker. DUO zal nog niet zeker zijn dat men aan het juiste adres is. Mocht DUO alsnog naar de rechter gaan (ongewis of ze daaraan zullen beginnen) en kunnen aantonen dat u zich moedwillig schuil hebt gehouden, dan kan een rechter nog altijd oordelen dat er toch (een deel) betaald moet worden. Maar dat zal een rechter in Nederland zijn en dan is er nog niet een rechtsgeldige uitspraak voor een inwoner van Afrika. De keuze is uiteraard aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Auke Veldhoen, 16-03-2019 10:07 #719
Beste,
Mijn dochter is in 2013 gescheiden. Mijn ex schoonzoon is destijds in de Wsnp gegaan voor een samen gemaakte schuld bij DSB bank. Mijn dochter is door de bewindvoerder hiervan niet op de hoogte gesteld en is zelf niet de Wsnp in gegaan. Op 7 maart 2019 krijgt zij een brief van een deurwaarder dat na de Wsnp van haar ex- man van 3 jaar, nog een rest schuld opeisbaar is die zij bij mijn dochter willen verhalen. Ik weet dat beiden voor 100 % aansprakelijk zijn, maar mijn vraag is of deze restschuld inmiddels niet is verjaard. Schuldeiser heeft haar nooit benaderd. Weet u misschien een antwoord hierop? Reactie infoteur, 19-03-2019
Beste Auke Veldhoen,
Een schuld vervalt niet zomaar, maar de rente en reguliere aflossingen die ouder zijn dan vijf jaar wel. De vordering van de deurwaarder mag dus geen misgelopen aflossingen en rente bevatten ouder dan inmiddels maart 2014.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rikkert, 13-02-2019 05:49 #718
Beste Zeemeeuw,
Alvast bedankt voor je snelle antwoordt! Vonnis in hoger beroep is uitgesproken met een zéér jonge pro-deo advocaat. Ik was dus niet afwezig. Verjaringstermijn na 10 jaar. Indien ik die eerste 10 jaar maandelijks een klein bedrag uitbetaal, kan ik dan indien het volledige bedrag nog niet is afbetaald beroep doen op de verjaringstermijn?
Met vriendelijke groetjes,
Rikkert Reactie infoteur, 13-02-2019
Beste Rikkert,
Als u gaat betalen, voert u het vonnis uit. Zodra u na een aantal jaren stopt met betalen, kan de eiser opnieuw naar de rechter gaan om ook het restant op te eisen. Verjaringstermijnen kunnen met andere woorden verlengd worden door te rappeleren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rikkert, 09-02-2019 22:54 #717
Ik heb in 2013 van iemand een groot geldbedrag gekregen. Als ik het ooit kon, dan "mocht" ik het terug betalen op mijn tempo en zelf beslissen hoeveel. Als ik het niet kon dan was het ook geen probleem, want dan was het toch iets voor mijn kinderen. Hier is echter nooit iets van op papier gezet, enige bewijs is een afschrift van de bank. Heb het zelf voorgesteld om het op papier te zetten maar de persoon wou dat absoluut niet. Alles om mij te helpen want ik verdiende het. Ondertussen woon ik al enkele jaren in het buitenland en is er zopas in 2019 een vonnis, in hoger beroep uitgesproken dat ik dit bedrag aan die persoon verschuldigd ben mét verwijlinteresten. Dit bedrag is plots met 1/3 gestegen. Mijn vraag is of ze hier in het buitenland zomaar beslag kunnen leggen op mijn loon of mijn auto. En wanneer die "schulden" zouden verjaren? Is dit vanaf dat de overschrijving is geweest of vanaf de uitspraak? Ik heb maar een minimumloon en buiten een auto die ik nodig heb om te kunnen werken verder niets. Reactie infoteur, 12-02-2019
Beste Rikkert,
Het vonnis is waarschijnlijk uitgesproken in uw afwezigheid. Een gerechtelijk vonnis is in Nederland 20 jaar geldig, in België 10 jaar en treedt in nadat dit vonnis geveld is. Gegeven de afspraken die jullie maakten lijken verwijlinteresten niet terecht, maar is wel zo door de rechter besloten.
Als u in een ander land woont dan waar het vonnis is geveld, kan niet zomaar bij u beslag worden gelegd. Daarvoor zal eerst toestemming moeten zijn van een rechter in uw woonland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tinus, 22-12-2018 16:02 #716
Beste Zeemeeuw bedankt voor uw reactie #715, u geeft aan als er geen gerechtelijk vonnis is dan is de boel waarschijnlijk verjaard. Mijn vraag is als die er niet is kunnen ze hem dan nu ok niet meer krijgen aangezien ze dreigen rechtsmaatregelen te nemen? Ze geven aan mijn gegevens uit het bevolkingsregister te hebben opgevraagd. (stap 4 op dekluijver.nl "incasso")
Groeten, Tinus Reactie infoteur, 27-12-2018
Beste Tinus,
Het gaat om een oude vordering. Dat betekent dat hooguit de rente van de afgelopen vijf jaar en de schuld minus de aflossingen die hadden moeten plaats vinden in 2005-2013 nog openstaat. Dat zou een relatief laag bedrag kunnen zijn. Vraag dus eerst om verduidelijking. Bij het bevolkingsregister uw gegevens opvragen zegt niet zoveel, want deze deurwaarders hadden u kennelijk al aangeschreven en gevonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tinus, 19-12-2018 22:22 #715
Hallo,
Ik heb een vraag, ik heb stuitings- en sommatie-exploot gekregen van de deurwaarder in de brievenbus. Het betreft een comfortcard schuld uit 2005, de deurwaarder heeft dit gehad nadat een andere deurwaarder het geretourneerd had wegens ontbreken van verhaalmogelijkheden.
Het betreft een hoofdsom van 2500,- en 2200,- rente welke ik binnen 10 dgn moet betalen of met hun een regeling moet treffen. Als ik dat niet doe dreigen ze met rechtsmaatregelen, en bijbehorende kosten.
Het is iets van lang geleden en ik heb er bij mij weten ook nooit eerder iets van gehoord (wij hebben in de periode ca. 6 jr in het buitenland gewoond).
Mijn vraag is: is deze schuld niet verjaard en moet ik erop reageren en zo ja wat kan ik het beste doen? Reactie infoteur, 22-12-2018
Beste Tinus,
Dat hangt ervan af. Nog niet alles hoeft verjaard te zijn, bijvoorbeeld niet de rente die jonger is dan vijf jaar. Maar is er ook een gerechtelijk vonnis, als die er is, verjaart een claim vaak pas na 20 jaar. Is er geen gerechtelijk vonnis, dan is de boel waarschijnlijk verjaard.
Dat de andere deurwaarder geen verhaalmogelijkheden zag, kan zijn omdat jullie in het buitenland waren maar ook omdat alles inderdaad verjaard is. Toch zit er een luchtje aan lijkt het, een deurwaarder die dreigt met rechtszaken is niet gebruikelijk. Eerst moet u om verduidelijking vragen, omdat u de claim niet kunt plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 25-10-2018 12:55 #714
Hallo,
Ik ben in 1991 samen met mijn ex partner een lening aangegaan en door scheiding en boedelscheiding is er veel mis gegaan. mijn ex partner kreeg op een gegeven moment een brief van de kredietverstrekker dan omdat het meer dan 5 jaar geleden is dat er contact is geweest haar gedeelte werd kwijtgescholden. Ik daar in tegen heb nooit niets meer vernomen van betreffende bank, echter toen ik afgelopen week een lening probeerde te openen kreeg ik overal een afwijzing omdat ik geregistreerd sta bij BKR. Ik heb vervolgens bij BKR mijn gegevens opgevraagd en inderdaad ik sta geregistreerd met code A2, maar mijn oog viel op het volgende, n.l. de kredietverstrekker heeft het contract verkocht aan een andere partij met ingangsdatum 08-07-1993, echter heb ik nog nooit van deze instantie gehoord en er is ook nooit contact geweest met hen. Dit is dus al 25 jaar geleden en mijn vraag is wanneer dit verjaard is en kan ik de BKR registratie weg laten halen. Reactie infoteur, 28-10-2018
Hallo Jacob,
Als u sinds 1993 niet meer hebt vernomen van de nieuwe partij maar wel bereikbaar was (bekend in de gemeentelijke administraties), dan is de schuld ouder dan 20 jaar en dus verjaard. Dat zal het BKR ook wel inzien en dus kan een verzoek door uzelf aan het BKR voldoende zijn voor een verwijdering (anders moet de nieuwe partij het doen en/of kunt u naar de rechter stappen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 20-09-2018 22:53 #713
Hallo,

In januari 2019 is het precies 5 jaar geleden dat ik voor het laatst een sommering van een incassobureau (minnelijk) heb gekregen voor het betalen van openstaande krediet (zakelijk, wel persoonlijk aangesproken ivm eenmanszaak). Uiteraard heb ik een negatieve bkr registratie gekregen. Als men niet op tijd reageert is het dossier verjaard. Wat gebeurt er dan met de bkr notering? Heeft dat gevolgen in positieve zin? Er is wel een morele plicht te betalen, maar wellicht zou ik dat mee kunnen nemen en over de bkr notering kunnen onderhandelen? Reactie infoteur, 23-09-2018
Hallo Anoniem,
De BKR-notering verdwijnt alleen als de kredietverstrekker daartoe toestemming geeft of uw bezwaar tegen de notering door het BKR wordt aanvaard. U loopt de kans dat alle discussies weer opnieuw zullen beginnen, het is allemaal nog wel erg vers namelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 06-08-2018 16:41 #712
April 2016 heeft met een pakket folders gevonden. Onze zoon wordt beschuldigd deze daar gedropt te hebben. Wij vouwden altijd de folders tussen de kranten dus pakket kan niet van hem zijn. Kregen boete van 390 euro maar hebben er een advocaat op gezet. Er is nog steeds geen zicht op een zitting zegt het om. Wanneer verjaart zoiets? Wij maar ook zij kunnen iets bewijzen. Reactie infoteur, 10-08-2018
Beste Anoniem,
Zolang de zaak nog in behandeling is, wordt de verjaring van de boete normaliter opgeschort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 26-07-2018 16:46 #711
Mijn 2 onder een kap woning was vroeger in het bezit van 1 eigenaar. Bij de koop heb ik contact gezocht met de watermaatschappij en is er netjes een watermeter geplaatst. Inmiddels 13 jaar verder besef ik me dat er nooit water is doorgegeven en dus tot heden ook geen enkele factuur. Vraag me af wat handig is om te doen, ik wil het melden alleen vind het ook nalatigheid van de watermaatschappij en vraag me af of een aantal jaren qua kosten verjaard zijn. Advies is welkom want zo laten is niet ok. Reactie infoteur, 28-07-2018
Beste Anoniem,
Als er geen water geleverd is, zal dat zijn doordat het water door het waterbedrijf nog niet is aangesloten. Voor de aansluiting betaalt u een vast bedrag. De rekening van dertien jaar geleden is verjaard, daar kunt u het beter niet over hebben. Kortom, u heb een watermeter maar die moet nog worden aangesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menm, 26-06-2018 20:40 #710
Ik heb vroeger veel schuld gehad. Nu kreeg ik een brief van EDR of ik nog even een openstaande schuld wil betalen aan het VGZ twv €822,-. Ik ben geregistreerd geweest bij het CVZ. Heb in 2013 mijn volledige schuld voldaan en ben weer vrij om te kiezen van zorgverzekeraar. Ik heb het VGZ gebeld en die zeggen niet verder terug te kunnen kijken dan 2006. En gaan het uitzoeken, ik heb ze direct gewezen op dat dat niet meer inbaar kan zijn omdat ik in 2013 alle openstaande betaald heb. En dat ze dat in 2013 zeker nog wel hadden moeten kunnen zien, of er nog iets openstond van 2004/2005. Ik heb jaren niets meer gehoord van VGZ. Laat staan van een EDR, die claimen mij in 2007 ingelicht te hebben. De schuld is dus al 13/14 jaar oud. De laatst ontvangen brief van hun in 2007, vermoedelijk nog op een oud adres. Als ze überhaupt al iets hebben gestuurd. Wat moet ik hier mee? Reactie infoteur, 29-06-2018
Beste Menm,
Gewoon volhouden dat u de schuld hebt voldaan, laat EDR maar aantonen dat het anders is. Bovendien speelt verjaring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 20-06-2018 21:44 #709
Goedenavond,
Wij hebben een aangetekende brief ontvangen van de ex van mijn man. Ze zijn 11 jaar geleden uit elkaar gegaan en woonden toentertijd samen zonder kinderen, huwelijk of samenlevingscontract. Mevrouw stond niet op de eigendomsakte van het huis maar wel op de hypotheekakte. Het huis is vorig jaar verkocht (heeft al die tijd te koop gestaan)en nu pas eist mevrouw geld. Ze sommeert ons te betalen binnen 2 weken op haar rekeningnummer. Toen mevrouw wegging heeft ze 5000 euro ontvangen en nu wil ze nog eens 5000 euro en beweerd dat er een afspraak is gemaakt dat ze dit zou ontvangen na verkoop van het huis. Mevrouw heeft nooit betaald aan de hypotheek of enig onderhoud maar wil nu geld zien. Er is al jaren geen enkele vorm van contact geweest en ook in de brief staat geen correspondentieadres of telefoonnummer. Hoe moeten wij mevrouw bereiken? Er is een restschuld overgebleven van zo'n 30.000 euro en daar wil ze niet aan meebetalen (hiervan zijn wij door de bank op de hoogte gesteld). Al met al zou zoals mevrouw beweerd de akte van verdeling 10 jaar geleden zijn opgesteld. Mijn man kan zich niet herinneren wat er toen is afgesproken en word nu aangevallen omdat hij haar niet op de hoogte heeft gesteld van de verkoop van het huis. Wij weten niet meer wat recht is en wat krom aangezien we al over zoveel jaar geleden praten. Reactie infoteur, 21-06-2018
Beste Anoniem,
Als er echt een akte is, moet de ex die maar tonen, anders heeft ze nergens recht op. Heeft ze wel ergens recht op, dan deelt ze ook in de restschuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelis, 02-06-2018 18:51 #708
Hallo zeemeeuw vraagje mijn zoon is 11 jaar geleden met de horizon verdwenen en heeft alles hier achter gelaten omdat die biet goed in ze vel zat baan verloren. Hij heeft toen ze huis moeten laten veilen. Daarbij heeft die rond de 13000 euro schuld opgebouwd plus wat bij de belastingdienst rond de 10.000 volgens mij. Hij is van plan terug te komen naar Nederland wat kan hij verwachten als hij zich ergens inschrijft?
Met vriendelijke groet,
Bezorgde vader Reactie infoteur, 05-06-2018
Hallo Cornelis,
Dat hangt er van af of er ook een gerechtelijk vonnis is en wat daarin staat, of de Belastingdienst daarna nog brieven heeft gestuurd en of er kwijtschelding is verleend. Zodra iemand is ingeschreven, gaan meestal allerlei belletjes rinkelen, maar dan zou bekeken moeten worden waar die schuldeisers nog recht op hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 16-05-2018 13:58 #707
Ik wilde laatst informeren voor een hypotheek maar er werd mij verteld dat ik bij het BKR vermeld stond. Ik heb de gegevens bij het BKR opgevraagd en daar stond ik vermeld bij ABN AMRO zonder bedrag niets voor een schuld uit 2004, CODE A 2 3.

Nu heb ik in 2004 het stomme idee gehad een bedrijf te beginnen, en heb toen krediet gehad bij die BANK en het bedrijf ging fout waarna ik in de WSNP belande. Doordat destijds de bewindvoerder er geen zin meer in had, heeft die na 2.5 jaar de stekker eruit getrokken, dus aangevraagd bij de rechter om het te ontbinden, zonder schone lei eruit dus.
Alle schuldeisers hadden zich gemeld, behalve ABNAMRO. Ik had ook geen zin om maar ergens achteraan te gaan want ik stond onder behandeling voor een burn-out met anti depressivo en alle ellende meer, dus ik had er niet meer aan gedacht, tot heden heb ik niets van ABN AMRO of wie dan ook vernomen.

Op de BKR registratie staat bij CODE 3 dat in 2006 de laatste vermelding was, code 3 staat voor dat er 250 euro of meer is afgelost.

Volgens ABN AMRO moet ik bij de wolven zijn van Interum Justitia (incassobureau), en voordat ik hen ga vertellen waar het lammetje is, wilde ik eens weten wat nu mijn rechten zijn na 12 jaar niets van hen te hebben vernomen.

Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 18-05-2018
Beste Rob,
Dat hangt er ook vanaf of er een gerechtelijk vonnis is of niet en wat de rechter heeft besloten. Bij een vonnis kan de verjaringstermijn 20 jaar bedragen. De lening en rente was waarschijnlijk na in gebreke stelling door de bank al direct opvraagbaar. Dat betekent dat in ieder geval de rente die ouder is dan 5 jaar is vervallen en mogelijk ook enkele aflossingstermijnen. Zolang het stil is, is even Interum Justitia bellen waarschijnlijk niet zo verstandig als u niet direct schoon schip wilt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 09-05-2018 21:10 #706
Goedendag
in 1996 in mijn man veroordeeld voor zwart werken. Hij is hier vanaf 1996 al voor aan het terug betalen. Nu is mijn vraag tot hoever (jaren) mag een gemeentelijke sociale dienst een bedrag terug vorderen? We zijn nu dus al 22 jaar aan het betalen. Reactie infoteur, 11-05-2018
Goedendag Bianca,
Omdat uw man al die jaren netjes betaalt, is de vordering nog niet verjaard. Wel kunt u de gemeente vragen om de rest van de vordering kwijt te schelden, omdat uw man al meer dan 20 jaar betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniella, 14-04-2018 09:24 #705
Ooit in een slecht verleden ben ik catvanger geweest. Ik kreeg in 2010 een overzicht van de achterstallige wegen/motorrijtuigen belasting zo'n 15000 euro! De auto's zijn sinds 2010 van mijn naam en ik kan geen kenteken meer op mijn naam zetten. Ik heb sinds 2010 niets meer vernomen hierover. Ik durf niet meer via Schiphol te vliegen buiten het Schengengebied omdat ik bang ben om aangehouden te worden. Ik wil heel graag weten of en wanneer deze schuld verjaard en hoe het zit met de duoane ivm familie in het buitenland. Vriendelijke groet Daniella. Reactie infoteur, 16-04-2018
Beste Daniella,
Dat hangt er vanaf. Het feit dat u niet meer gehoord hebt, kan betekenen dat de zaak is opgelost. Als er een gerechtelijk vonnis is, dan kan de schuld nog open staan en zijn doorgegeven aan de douane.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoeghenae Sonja, 11-04-2018 19:26 #704
Mijn ex verhuurder daagt mij voor de vrederechter voor iets van meer dan 2 jaar geleden, toen is er via de vrederechter een onderzoek geweest voor vochtproblemen en ik ben toen voor de afloop van mijn contract vertrokken met wederzijdse toestemming. Nu meer dan twee jaar later daagt hij mij voor de vrederechter voor het opeisen van de zo gezegde gerechtskosten te betalen (400euro). Kan hij dit nog terug vorderen?
dank je Reactie infoteur, 12-04-2018
Beste Hoeghenae Sonja,
Dat hangt ervan af. De verliezende (of stakende) partij betaalt in een gerechtelijke procedure een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding aan de in het gelijk gestelde partij als compensatie voor de gemaakte proceskosten, als de vredesrechter niet anders beslist. Een factuur verjaart in België in de regel na vijf jaar, een gerechtelijk vonnis na 15 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 21-03-2018 07:42 #703
Ik heb een vraag voor een vriendin van mij. Zij heeft gisteren een brief gekregen van een deurwaarder gaat over een lening van comfort card is van november 2004 of ze binnen 8 dagen een bedrag moet betalen. Maar ze heeft er verder nooit wat van gehoord. Misschien hebben ze brieven naar een oud adres gestuurd. maar 2004? is het dan niet verjaard inmiddels? en wat zou zij kunnen ondernemen? Reactie infoteur, 22-03-2018
Beste Anoniem,
1. Vaak weet een incassobureau ook niet goed wat er 14 jaar geleden gebeurd is en proberen ze het gewoon. Laat ze maar eens aantonen waar het om gaat. Niemand hoeft zijn afschriften zo lang te bewaren.
2. Overigens, een lening verjaart meestal niet zo maar, wel de aflossingen en rente op de lening verjaren na vijf jaar. Bekijk dus ook goed of het bedrag dat van haar gevraagd wordt niet te hoog is. Een en ander moet dus wel aantoonbaar zijn. Iedereen kan immers beweren dat uw vriendin nog een schuld heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose van Baalen, 11-03-2018 19:05 #702
Ik heb een hypotheek, en wordt gemaand voor achterstallige betalingen. Ik begreep dat niet en nu blijkt dat de woning is getaxeerd, deze kosten op mijn account zijn geboekt, maar dat ik daarvan niet eerder van in kennis ben gesteld dan bij brief waarin wordt medegedeeld dat er achterstand is ontstaan en dat de hyp ineens moet worden afgelost?! Ik heb geen rapport gezien, maar bovenal heb ik geen nota ontvangen. Ook niet nadat ik daarom heb gevraagd; men heeft volstaan met een uitdraai uit het computersysteem, waaruit de maandelijkse rentelasten en mijn betalingen blijken, en waaruit dus ook blijkt dat er ca 600eur taxatiekosten ten laste van mijn account is geboekt. Is die vordering wel opeisbaar als ik daarvoor geen nota heb gehad? ER is overigens een clausule in de akte, dus die kosten komen kennelijk sowieso voor mijn rekening. Maar als ik geen nota krijg dan kan ik toch ook niet in verzuim zijn? Wat zegt de wet hierover? Ik ben benieuwd. En bovendien: ik heb gevraagd om mij daarvoor een nota te verstrekken, maar die krijg ik dus niet… ik kan dus ook niet controleren of het bedrag terecht in rekening wordt gebracht… Reactie infoteur, 13-03-2018
Beste Jose van Baalen,
Het is raar dat u geen openheid van zaken krijgt en als er een taxatie is verricht voor 600 euro (wat duur is voor een taxatie op afstand), dan hebt u recht op een taxatierapport. Neem eens contact op met de ACM (070 - 7222 000), want wellicht zijn er veel meer klachten over deze geldverstrekker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

No Name, 01-02-2018 15:25 #701
Hallo zeemeeuw,
Op onze balans staat nog een oude post te betalen (circa Euro 5.000,=) aan een crediteur.
Deze is 7 jaar geleden failliet gegaan. De curator wilde toen de schuld innen maar ik ben hier niet mee akkoord gegaan i.v.m. slechte kwaliteit van het geleverde, garantie enzovoorts. De curator heeft, in 2010, zijn pogingen om te innen gestaakt. Hij heeft na ons eerste verweer niets meer laten horen.
Ik wil nu deze post laten vrijvallen en zodoende wat extra winst creëren. Wij hebben nog genoeg verrekenbare verliezen, dus VPB betalen is voorlopig nog niet aan de orde. Maar ik wil de BTW (die in 2010 als voordruk behandeld is) niet alsnog weer afdragen. Hoe kan ik dit boekhoudkundig laten lopen.

Groet, No Name. Reactie infoteur, 02-02-2018
Hallo No Name,
Officieel bent u verplicht om uiterlijk twee jaar nadat een factuur opeisbaar is geworden, maar de betaling redelijkerwijs niet doorgaat, de btw terug te betalen aan de Belastingdienst. Deze post is kennelijk ook door de fiscus over het hoofd gezien. U kunt vast wel een slimme tegenpost bedenken, maar daar zal uw boekhouder waarschijnlijk ook vragen over stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 10-01-2018 08:45 #700
Beste,
Bij het verkoop van een huis (erfenis) krijg ik de melding bij de verdeling dat ik nog een openstaande schuld zou hebben van 9000€ bij Partena en dit van het jaar 2001. Had in het verleden nog schulden, waaronder Partena die ik via loonsbeslag heb vereffend. sinds enkele jaren is dus alles gedaan en heb ik terug mijn volledig loon. Bij navraag bij Partena zeggen ze mij dat ik dit bedrag voor de sociale zekerheidsfonds nog moet betalen => dit is de feedback van Partena: Geachte,

De schuld werd indertijd oninbaar gezet omdat ze onvermogend was. De gerechtsdeurwaarder stelde dat vast indertijd en gaf ons instructies om oninbaar te zetten.
Ze had nog een dossier in uitvoering dat wel afbetaald werd.

Mvg

Nu zou ik dat toch nog moeten betalen volgens hun… is dit correct?

mvg
Nathalie Reactie infoteur, 11-01-2018
Beste Nathalie,
Partena is toch een ziekenfonds in België? Voor de gezondheidszorg in België geldt een verjaringstermijn van twee jaar, de kans is dus groot dat de vordering verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annoniem, 07-12-2017 17:15 #699
Van de week kreeg ik een brief van de deurwaarder of ik even 8000 euro wil betalen van een schuld van wehkamp.
Ik heb erheen gebeld en gevraagd hoe en wat aangezien ik niks van die schuld heb gehoord.
Ze zei dat het in 2014 voor de rechter is geweest.
Ook zei ze dat ik nog een schuld open heb staan van de Nuon (€5000) en dat deze ook in 2014 voor de rechter is geweest. Ook van deze schuld heb ik lang niks gehoord.
Zijn deze schulden verjaard?
Bedankt Reactie infoteur, 09-12-2017
Beste Anoniem,
Als de schulden voor de rechter zijn geweest, hangt het van de uitspraken van de rechter af of sprake is van verjaring. Maar vraag eerst de vonnissen op om zeker te zijn of de zaken wel voor de rechter zijn geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 27-11-2017 10:18 #698
Beste,

ik kreeg onlangs een brief ivm onbetaalde kosten uithuiszetting, geleden van 2011.
Ik kreeg hier tot op deze maand geen betaalherinneringen of dergelijke over. Ik contacteerde hen en zij zeiden dat zij 2x een aanmaning verstuurd hadden, eenmaal naar het adres van mijn dochter in 2011 (waar ik toen geen contact mee had), en eenmaal naar het adres van de woning waar ik ben uit gezet, dit was ook nog in 2011.
Nu vraag ik mij af of deze schuld verjaard is en wat ik hier aan kan doen?
Alvast bedankt,
Mirjam Reactie infoteur, 28-11-2017
Beste Mirjam,
Als u niet verwijtbaar is dat u de aanmaningen niet kreeg en er geen uitspraak is van de rechter, dan zou de vordering na twee jaar verjaard moeten zijn. U hebt immers nergens voor getekend (dan 5 jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ira, 27-09-2017 10:21 #697
Beste,
28 jaar zijn er onterecht schoonmaakkosten in rekening gebracht, heb dit bij de woningbouw steeds aangekaart, nu brief gekregen dat er is geconstateerd dat er sinds 2013 geen schoonmaakkosten meer worden gemaakt, per 1 okt 2017 wordt het stopgezet. Nu krijgen we voor 4 jaar en 9 maanden geld terug ad € 173,27, ik kom op € 1.371 voor 28 jaar. Mijn vraag is, moeten ze niet alles terugbetalen? Ben hier jaren mee bezig geweest en steeds geen antwoord gekregen tot nu. Maandag 25 september werd ik gebeld dat de andere kosten bijvoorbeeld tuinonderhoud per 1 oktober omhoog gaan, mogen ze dit zomaar doen? In juni hebben we de jaarafrekening gekregen, met onder andere de schoonmaakkosten, tuinonderhoud, elektra gem. voorzieningen, administratiekosten, ontstoppen riolering en CV service en nu de aankondiging dat de service kosten omhoog gaan. Kunt u mij vertellen wat ik nog kan doen om de onterecht betaalde schoonmaakkosten terug te krijgen en de tussentijdse verhoging servicekosten? Reactie infoteur, 28-09-2017
Beste Ira,
Voor zowel de servicekosten als de betaalde schoonmaakkosten kunt u de huurcommissie inschakelen:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/109493-procedure-klacht-huurcommissie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 20-09-2017 11:11 #696
Goedemorgen,

In het verleden had ik een flink aantal schulden waarvan ik ze dacht allemaal ingelopen / afbetaald had, nu ik alles financieel weer op orde heb wil ik een huis kopen en zag na het inzien van mijn gegevens bij het BKR dat er nog één zakelijke lening van een éénmanszaak (12.000 euro) die al jaren geleden uitgeschreven staan is met code A3.

Daar het een éénmanszaak betrof was ik natuurlijk wel hoofdelijk aansprakelijk en er is in 2010 wel een vonnis geweest, echter heb ik sinds mei 2011 niks meer vernomen van de deurwaarder en de a3 code bij het BKR is er pas in december 2011 aangehangen.

Ik woon al die jaren nog steeds op hetzelfde adres als destijds en was ook gewoon bereikbaar onder hetzelfde nummer/email zoals ie destijds bij deurwaarder/schuldeiser bekend stond.

Nu heb ik gelezen dat een vonnis normaal gesproken na 20 jaar verjaard indien niet gestuit, echter staat er in dit vonnis specifiek dat het vonnis uitvoerbaar uit voorraad was. Kan ik me dan alsnog beroepen op verjaring mochten ze ooit dit dossier weer oppakken? En kan ik de schuldeiser dan alsnog verzoeken zonder de schuld te erkennen om de negatieve code weg te halen? Reactie infoteur, 21-09-2017
Beste Hans,
Als het gaat om een volledig direct opeisbare schuld (de rechter vonnist dat u in één keer alles moet terugbetalen), dan verjaart de schuld na vijf jaar. Als het gaat om geleidelijke aflossingen, dan verjaren de aflossingen en rente die ouder zijn dan vijf jaar na het vonnis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 18-09-2017 08:56 #695
Good morning,
Apologies for the question in English, my Dutch is not that good yet.
A friend of mine (Dutch, living in NL) has an ex-partner… not married, no samenlevingscontract, no kids. While they lived together at her place, the ex did not have to pay rent/contributions to the house she was paying off, but put some personal money into modernizing the kitchen. A mutual rent in exchange for kitchen agreement was never put to paper and chances are good after all these years the bill doesn't exist any more either (but there I am not sure).

Fast forward to a breakup where the ex left with quite some furniture but minus kitchen, which was by that time around 3 years old. No contact for about 6 years after that about wanting (money for) the kitchen or otherwise…

Now the friend decided to sell the house and the ex comes out of the woodwork, hinting some money might be in order.

Taking the long period since the breakup into account and the age of the furniture in question, and the fact that he did not have to pay rent, does she owe him anything? Reactie infoteur, 18-09-2017
Dear Andrea,
It all depends on the arrangement they made when the kitchen was placed six years ago. When there were no arrangements made then and at the time they broke up, taking into account that he did not have to pay for the rente/contributions and the fact that we are talking about a 3 year old kitchen, legally she does not owe him money for that.
Yours sincerely,
Zeemeeuw

Roos van der Most, 16-09-2017 09:31 #694
Goedemorgen,

Er stond opeens een deurwaarder aan de deur van Canock chase voor de gemeente belastingen van 2011 schijnbaar. Stond nog een gedeelte open. Dit kan ik niet meer checken omdat ik die papieren niet meer heb. Dat is toch niet inbaar meer na zoveel jaar? Inmiddels maar betaald want ik het zijn niet al te fijne mensen daar plus je moet een uur wachten voor dat je een onvriendelijk persoon aan de lijn krijgt. Maar vraag t me toch af. Reactie infoteur, 18-09-2017
Beste Roos van der Most,
Een schuld bij de gemeente kan tot maximaal vijf jaar terug worden geïnd als u niet tussentijds hierover herinneringen hebt ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 15-09-2017 12:23 #693
Goeie middag,
Ik krijg gister een mailtje van lindorff over een schuld van 2008. Wat niet van mij is. Nooit eerder een herinnering gehad over deze schuld. Ben ik verplicht om het te betalen? Reactie infoteur, 15-09-2017
Beste Angela,
Als het niet uw schuld is, zeker niet. U kunt Lindorff laten weten dat u niets over een dergelijke schuld bekend is. Ze kennen wel uw mailadres, kennelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P,v Weert, 15-08-2017 14:52 #692
Goede middag
ik heb een vraag ik woon al 13 jaar op dit adres
Tot mijn verbazing krijg ik vorige week bericht van belasting dat er beslag is gelegd
door de deurwaarder en vanmorgen komt die deurwaarder aan de deur met die stukken
ik vroeg hem over wat het ging.
Nu blijkt het te gaan om een oude giro rekening van 15 jaar terug
Vreemd dat je dit na zoveel jaar te horen krijg terwijl ik al jaren op dit adres woont Reactie infoteur, 17-08-2017
Beste P. van Weert,
De Belastingdienst legt als het goed is geen beslag voor iets van 15 jaar terug. Vraag dus eerst waar het om gaat en laat weten dat u niet eerder bent geïnformeerd. Zomaar beslag leggen kan namelijk ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria Slotboom, 02-08-2017 14:50 #691
Ook ik kreeg op 24-07-2017 een brief van lindorff incasso. nooit een brief van de rechter gekregen of brief. nu moet ik een schuld betalen van 8.350,00. van uit het jaar 2002. na zoveel jaar kan of mag dit gewoon. ik weet niet wat ik moet doen. er staat in dat ik veroordeeld ben door de rechtbank maar ik heb daar nooit bericht van gehad. ik ben in de tijd wel verhuist maar ik vind dit een nare zaak. wie weet raad voor mij? Reactie infoteur, 02-08-2017
Beste Maria Slotboom,
De eerste stap is om verduidelijking vragen, hoe komen ze aan dit bedrag en waar is het bewijs van de gerechtelijke uitspraak. Verder is de rente die ouder is dan vijf jaar, inmiddels verjaard, d.w.z de rente 2000-2012 hoeft u niet te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 31-07-2017 09:14 #690
Ik moest aan het Commissariaat voor de Media toezichtkosten betalen van € 200 per jaar voor eventueel opzetten van een tv-omroep. Van het ene op het andere moment verhogen ze het tarief naar €400. Ik heb hiertegen bezwaar aangetekend en telefonisch contact gehad. Daar hebben ze niets mee gedaan. Het enige wat ze zeiden was, dat ze een overheidsinstelling zijn en dat ze dat mogen zonder vooraf aan te kondigen. Ik had dus niet zoals normaal de gang van zaken is, af kunnen zien van hun diensten na zo'n verhoging. Na ruim 2 jaar krijg ik ineens van een incassobureau een vordering met incassokosten. Mag dit zomaar? Had het commissariaat me niet eerst nog een brief moeten sturen dat er nog een bedrag openstond? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Kees,
Dit mag niet zomaar, eerst zou u een aanmaning moeten krijgen zonder extra kosten:

https://financieel.infonu.nl/geld/32137-kosten-van-incasso-vaak-te-hoog-wik-wet-incassokosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dop Bakker, 27-06-2017 12:41 #689
In 1984 mijn auto verkocht aan een kennis voor fl.900. Giro-overschrijving gekregen, geld nooit binnengekomen. Bevel tot betaling in 1987, geen reactie, mevrouw was onvindbaar, niet te traceren, geen adres. Uiteraard kosten gemaakt incassobureau etc. Haar naam is bekend bij Justitie, beslag gelegd o.a. Incassoburo heeft in eind 1995 de zaak beëindigd omdat adres van deze mevrouw niet te achterhalen is. Nu heb ik haar uiteindelijk gevonden op Facebook. Heb ik nog recht op dit geld vermeerderd met rente etc. etc. en alle gemaakte kosten? Ben erg benieuw, hoor graag van u.
met vriendelijke groeten, mevr. E.C. Bakker Reactie infoteur, 28-06-2017
Beste Dop Bakker,
Als de zaak in 1995 is stilgelegd is ook de 20 jaartermijn al verlopen. Er is nog wel een morele plicht om te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia van Vliet, 10-06-2017 17:53 #688
Geachte lezer,
Iemand heeft op naam van mijn overleden vader een telefoon besteld bij Neckermann, welke is afgeleverd op zijn oude adres en overhandigd aan huidige bewoner. Zij heeft het bedrijf die de facturering verzorgt op de hoogte gesteld dat geadresseerde daar niet meer woont.

Zij heeft steeds alle post geretourneerd. Het pakket wilde ze retourneren maar daar moest ze voor betalen en dat vond ze te ver gaan. Ze heeft mij, dochter van, op de hoogte gesteld. Ik heb meermalen contact gehad met het factureringbedrijf maar ze blijven facturen sturen. Inmiddels is het overgedragen aan een incassobureau. Ook hen heb ik op de hoogte gebracht van de situatie en gezegd dat ik niet van plan ben te betalen. Ook Neckermann is meermalen op de hoogte gebracht van de ID-fraude. Ook heb ik hen gezegd het pakket te kunnen ophalen. Hier wordt helemaal niet op gereageerd. Het lijkt mij logisch dat ze iemand die is overleden niet kunnen verplichten te betalen maar hoe zit het met het pakket als ze het niet komen ophalen en/of niet reageren? Hoelang moet ik dit pakket dan bewaren?
Mvg Saskia van Vliet Reactie infoteur, 12-06-2017
Geachte Saskia van Vliet,
Zorg dat u uw reacties op papier hebt, dat u Neckermann en het factureringsbureau op de hoogte hebt gesteld. Erfgenamen zijn aansprakelijk voor de schulden van de overledene, maar als sprake is van id-fraude wordt het al weer een stuk lastiger. Doe aangifte bij de politie van id-fraude.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Taildeman Dominique, 30-05-2017 18:39 #687
Mevrouw, Mijnheer,
ik heb ook een vraag. Ik heb op 17 mei 2017 een aanslagbiljet ontvangen van de registratiebelasting betreffende aanslagjaar 2006. De akte van mijn woning werd geregistreerd op 21/08/2006. Ik ben in de aangekochte woning pas gaan wonen in december 2008; daarom krijg ik nu een belastingsverhoging van 625 euro en 312,50 euro boete. Dus tesamen 937,50 euro te betalen. Ben ik na zo lange periode (ik heb nooit een aanslagbiljet ontvangen) nu nog verplicht deze som te betalen? Reactie infoteur, 01-06-2017
Beste Taildeman Dominique,
Voor de registratiebelasting geldt een verjaringstermijn van tien jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Weps Sylvia, 23-05-2017 20:21 #686
Ik heb een vraag: ik heb uit het niets van het incassobureau unisolve een aanmaning gekregen van een lening waarvan ik niet weet dat ik die had, daar ik in de ziektewet zat en een alleenstaande moeder was. Nu blijkt het te gaan om een bedrag van 11000.- gulden toen en nu is dat €13784.94 daar zit bijna €9000.-rente op.

Ik heb ze aan gesproken met het zelfde verhaal als hier boven en ik moet nu €15.- pm gaan betalen daar ik nog aan een betaling vast zit maar deze betaling zou dan de rente en de kosten stoppen. Ze luisteren gewoon niet naar mijn verhaal. Gewoon betalen.

Wat kan ik in dit geval doen?

mvg Sylvia Reactie infoteur, 26-05-2017
Beste Weps Sylvia
Dat hangt er vanaf. Elke rentebetaling ouder dan vijf jaar kan verjaard zijn. In dat geval zou de rente opnieuw berekend moeten worden vanaf 2012 en bent u de rente van voor 2012 niet meer verschuldigd.
Als u nu een klein bedrag betaalt, geeft u aan dat u de geopperde schuld inclusief rente inderdaad hebt en moet betalen.
U kunt een brief schrijven (of een mail zodat u een bewijs in handen hebt), waarin u aangeeft dat naar uw mening de schuld van voor 2002 en de rentebetalingen verjaard zijn. Dit geeft vast gedoe, maar dan haakt het incassobureau af of zal het met een herberekening komen die veel lager zal uitvallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 29-04-2017 14:12 #685
Gister 29/4/2017 kreeg ik een rekening van Hilner harvy incasso in de bus of ik maar even binnen 5dagen 8799euro wil betalen van een zaak die in 2009 volledig betaald was. acht jaar niks gehoord omdat het betaald was, 4500 euro. nooit een mail of brief gehad de som was betaald wat moet ik doen?
vriendelijke groet jan. Reactie infoteur, 03-05-2017
Beste Jan,
U kunt antwoorden dat er geen openstaande zaak meer uit 2009 is. Bezwaar maken dus. Mogelijk heeft Hilner Harvy een pakket oude incasso's opgekocht en probeert die te gelde te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 20-04-2017 11:02 #684
Het L.A.V.G wilde loonbeslag leggen. Ik heb afgesproken 250 euro per maand te betalen, zodat er geen beslag zou komen. De eerste 250 euro is vorige maand betaald. Nu kom ik erachter dat het een schuld uit 2009 betreft, een schuld die volgens deze site verlopen is. Hoe ga ik dat aanpakken, (behalve hun een brief sturen) of ben ik nu wel verplicht ook de rest te betalen? Reactie infoteur, 22-04-2017
Beste Sonja,
Ook als een schuld verjaard is, mag die nog wel geclaimd en betaald worden. Die 250 euro zult u niet terugkrijgen, maar wellicht kunt u nog wel de rest van de betalingen voorkomen. Dit is afhankelijk van uw afspraken met LAVG.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 06-04-2017 21:54 #683
Er is een tijdlang loonbeslag gelegd op mijn pensioen. Dit omdat de leverancier van de boiler vond, dat ik de gehuurde boiler in 1 bedrag had moeten terugbetalen bij de verkoop van mijn huis. Dit is echter niet gebeurd, omdat ik meende, samen met het huis de boiler te hebben verkocht. Ook de notaris heeft daar met geen woord over gerept.
Maar goed, het loonbeslag is uiteindelijk gelegd, ondanks dat ik bezwaar tegen de vordering had ingediend en heeft geleid tot maandelijkse inhouding van een groot bedrag. Totdat de incasso ineens ophield en ik er van uit kon gaan, dat ik van mijn schuld af was. Wat schetste mijn verbazing, dat na meer dan 2 jaar de deurwaarder de pensioenmaatschappij had gemaand om door te gaan met het betalen van de maandelijkse betalingen aan de deurwaarder. Ik zelf heb daar nooit bericht over ontvangen en wist in eerste instantie ook helemaal niet, waarom er opeens weer een bedrag op mijn pensioen werd ingehouden. Ik heb de pensioenmaatschappij gebeld en zij wisten mij dus te vertellen, dat er kennelijk nog een bedrag van € 2100,0 open stond. Zij hebben dat in 4 maanden van mijn pensioen ingehouden. Uiteraard heb ik direct bezwaar aangetekend bij de deurwaarder, maar die doen net of ze doof zijn. Nu lees ik over verjaringstermijnen en ik vermoed, dat ook ik hier recht op heb, toch? Dit kan toch niet zomaar, zeker als ik niet op de hoogte ben gesteld? Kunt u mij hier over informeren.
met vriendelijke groet,
Bert Reactie infoteur, 10-04-2017
Beste Bert,
Er zal een vonnis van de rechter zijn waarin staat hoeveel er opeisbaar is en wanneer dat ingaat. Hierbij is er geen vervaltermijn van twee jaar maar mogelijk wel van vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 02-04-2017 18:51 #682
Als blijkt dat de gemeente de WOZ waarde te laag heeft vastgesteld, tot hoever terug kan er dan een correctie plaatsvinden op de WOZ beschikkingen/c.q. belastingen? Reactie infoteur, 03-04-2017
Beste Debby,
De verjaringstermijn is vijf jaar als de afwijking in WOZ-waarde minimaal 20% bedraagt. Bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde is pas sinds oktober 2015 mogelijk geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Takar, 25-03-2017 10:26 #681
Schuld bij Wehkamp ligt sinds 2011 bij de deurwaarder. Hoofdsom 3600. Nu inmiddels 2400 euro aan rente en heb tot eind 2015, 1400 euro afgelost. Anderhalf jaar niks gehoord en krijg ineens een verzoek tot betaling. Zit er ook nog een verjaringstermijn op en de rente, mag dit? Reactie infoteur, 27-03-2017
Beste Takar,
De rente die ouder is dan vijf jaar vervalt. Ook reguliere aflossingen ouder dan vijf jaar (die u had moeten toen maar waar niet door Wehkamp over is geklaagd) zijn vervallen. De rest niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob Smits, 19-03-2017 17:16 #680
Wij hebben in 2010 zonnepanelen laten leggen. Helaas was voor ons de subsidiepot leeg en de regeling van btw teruggave was er nog niet. Gezien de klimaatdreigingen laten wij het zonnesysteem uitgebreid en hopelijk krijgen wij de btw hiervan terug. Nu is onze vraag of wij de onterechte en betaalde btw in 2010 met terugwerkende kracht nog terug kunnen vorderen. Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Rob Smits,
Een correctie op de BTW is maximaal mogelijk tot vijf jaar terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 02-03-2017 22:14 #679
Wegens onze scheiding is ons huis gedwongen verkocht omdat zij niet mee wilde werken om het zelf te verkopen via een notaris dat op aanraden van mijn advocaat noodzakelijk was omdat het anders minder zou opbrengen. Dit is dus ook gebeurd het heeft bij de gedwongen verkoop dus minder opgebracht met als gevolg dat er nog een openstaande schuld van iets meer dan 10000 euro was. Ikzelf maar ook zij heeft een brief van de belfius bank ontvangen om een bepaald bedrag per maand af te dragen. Ikzelf heb tot op heden netjes betaald ondanks mijn loonbeslag omdat ik ook mijn zelfstandige activiteit kwijt ben (faillissement) heb ik dus loonbeslag. Zij zelf heeft tot op heden nog niks betaald behalve een teruggave van belastingsinkomsten waar de bank beslag op had laten leggen. Nu is haar moeder komen te overlijden, haar vader was al overleden. Nu is mijn vraag kan de bank beslag laten leggen op haar erfdeel als dat er is? Want ik vind het niet eerlijk dat ze alleen bii mij het geld komen halen dat heb ik al meermaals aan de telefoon gezegd tegen de verantwoordelijke van ons dossier. Ik heb zelfs gezegd als ikzelf 1,2 of3 maanden niet betaal staat de deurwaarder bij mij aan de deur, waarom kunnen jullie geen deurwaarder naar haar sturen want zij woont samen en ik weet van een jurist dat ze daar dan aan kunnen. Hun antwoord is dan meneer als wij daar een deurwaarder op af moeten sturen dan kost ons dat meer dan het ons opbrengt. Voor een lening te krijgen om een woonhuis te kopen moet je met twee tekenen maar als er schuld is komen ze het maar bij 1 iemand halen en dat vind ik niet eerlijk. Dus mijn vraag is nogmaals kan de bank beslag laten leggen op haar erfdeel en krijgt de bank daar automatisch bericht van via een notaris want die moeten toch onderzoeken als zij schuld heeft lopen eender waar dan ook. Mvg hoop ik op een positieve reactie. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Danny,
De bank kan een bankbeslag leggen en zo opeisen wat er op de rekening staat. De schuldeisende bank krijgt niet automatisch een bericht over een erfenis van de notaris:

https://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yacinta Meulebroek, 08-02-2017 04:19 #678
Bij deze heb ik een vraag naar jullie. In 1989 heb ik met mijn man een jeep gekocht. In 1994 heeft hij zelfmoord gepleegd dus ik betaal al 18 jaar de som af van 49.58 aan incassobureau. Is dat nog normaal? Heb al twee jeeps afbetaald. Hopend op een verklaring wat ik hier kan aan doen. Mvg Reactie infoteur, 09-02-2017
Beste Yacinta Meulebroek,
U kunt bij het incassobureau aangeven dat u nu al 28 jaar betaalt, ruim meer dan de maximale verjaringstermijn van 20 jaar en er nu wel vanaf wilt. Het incassobureau hoeft niet akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaan, 30-01-2017 22:26 #677
Ik heb 17 jaar geleden een pl afgesloten. Lening is nooit afbetaald door omstandigheden, heel lang niks gehoord, maar in 2012 ineens een brief van incassobureau. Met behulp van een advocaat het op verjaring gegooid en toen is het dossier inderdaad gesloten.
Nu kwamen we er vandaag achter dat ik een A3 codering heb bij het BKR. Mijn man wil z'n hypotheek, die op zijn naam staat net als het huis, verhogen. Dit gaat dus niet door mijn negatieve notering, terwijl dit alles voor zijn tijd was en hij nog nooit een schuld of wanbetaling heeft gehad. Kom ik nog van die A3 codering af? Reactie infoteur, 01-02-2017
Beste Sjaan,
Bij een afboeking zoals in uw geval ontstaat de A3 code zonder einddatum. Omdat dit alles al lang geleden is, kunt u het BKR vragen om de code te verwijderen. Uw man kan met zijn eigen bank contact opnemen en uitleggen dat dit alles lang van voor zijn tijd was, niet van hem was en destijds is afgehandeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lakerveld, 25-01-2017 13:03 #676
Er is in 2008 op mijn naam bij Neckerman gekocht. Dit is bij Vesting Finance terecht gekomen.
Deze hebben hoogstwaarschijnlijk wel aanmaningen gestuurd maar naar een adres waar ik dus nooit heb gewoond en waar wel de bestellingen zijn gedaan. Ik heb nu daardoor een negatieve bkr-registratie. Ik heb dus zelf nooit post of aangetekende post van ze ontvangen. Nu weigeren ze om mijn registratie te verwijderen.
Ik heb inmiddels een schuldverklaring van degene die zonder mijn medeweten heeft gekocht maar Vesting Finance weigert elke medewerking. Staan zij in hun recht? Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Lakerveld,
Dat lijkt me niet. Als u kunt aantonen dat er door een ander zonder uw toestemming op uw naam is gekocht, is het ook logisch dat Vesting Finance de registratie aanpast. Als dat niet gebeurt, dient u gemotiveerd een verzoek tot verwijdering bij het BKR zelf in. Uiteindelijk zou een advocaat kunnen worden ingeroepen om dit toch nog voor elkaar te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. V., 19-01-2017 18:40 #675
Ik heb een vraag over een ziekenhuisrekening. De persoon in kwestie heeft door niet verzekerd te zijn door opname een hoge ziekenhuisrekening ontvangen echter na lange tijd is hij 6 jaar in detentie geweest. Hierdoor is de regeling om de rekening te betalen niet voortgezet. Verjaart de rekening dan ook? En wat is de verjaringstermijn hiervoor? Reactie infoteur, 21-01-2017
Beste S.V.,
De rekening verjaart na vijf jaar, maar tijdens de detentie kan de vordering zijn bevroren of geschrapt. Bij bevriezing kan de vordering weer worden opgestart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 14-01-2017 15:08 #674
Ik heb 8 jaar geleden een lerarenbeurs gekregen om mijn master te volgen naast mijn baan als leraar. Nu heb ik een brief gekregen dat ik allerlei bewijs materiaal moet inleveren van 8 jaar geleden en als ik dat niet doe dat ik de hele financiering moet terugbetalen. Aangezien ik geen collegegeld bonnetjes en contracten van 8 jaar geleden meer heb moet ik het dus terugbetalen. Ik heb overigens nooit meer wat van ze gehoord in al die jaren. Ik wil graag bezwaar maken, kan ik aangeven dat het verjaard is? Reactie infoteur, 16-01-2017
Beste Natascha,
Een studiebeurs verjaar pas na twintig jaar. Maar dat u alles acht jaar moet bewaren is ook niet echt gebruikelijk. Kan de onderwijsinstelling van destijds u niet aan de gegevens helpen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 13-01-2017 14:46 #673
Ik krijg nu een factuur van de schilder, die bijna 7 jaar geleden (6 jaar en 10 maand) bij mij schilderwerken uitgevoerd heeft. Er is ook nooit een tussentijdse factuur geweest.
Is deze factuur verjaard en hoef ik deze dan nog te betalen? Reactie infoteur, 14-01-2017
Beste Erik,
Die factuur is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Polat, 11-01-2017 22:25 #672
Ik heb een terugvordering van de uwv sinds 2006, zij sturen me altijd brieven mbt tot mijn schuld, is het dan zo dat deze schuld nooit zal verjaren? Reactie infoteur, 13-01-2017
Beste Polat,
Als er steeds brieven worden gestuurd, begint de verjaringstermijn ook steeds opnieuw te lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. L. van der Post, 07-01-2017 11:54 #671
Door de ANWB is het verkeerde IBAN nummer van mij ingevoerd, de ING heeft vervolgens bij het verkeerde nummer een naam doorgegeven met als gevolg dat jaren de contributie van mijn wegenwacht door een vreemde is betaald. Over hoeveel jaar kan dit worden teruggevorderd en kan dat hele bedrag direct opgeëist worden? Reactie infoteur, 09-01-2017
Beste M. L. van der Post,
Bij deze onterechte incasso ontstaat een vordering uit onverschuldigde betaling met een verjaringstermijn van 5 jaar vanaf het moment dat de schuldeiser bekend is met het bestaan van zijn vordering en wie de ontvanger is. Uiteindelijk verjaart de vordering maximaal 20 jaar nadat de vordering is ontstaan en de betaler nergens vanaf weet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 10-12-2016 22:12 #670
Hallo,
Ik heb een hele stapel onbetaalde rekeningen van de motorrijtuigenbelasting, ze zijn allemaal al ouder dan vijf jaar, en de belastingdienst doet geen moeite om ze te innen. Kunnen deze ook verjaren?
groet
Arie Reactie infoteur, 13-12-2016
Hallo Arie,
Als u geen herinneringen krijgt, verjaren deze rekeningen van de Belastingdienst (motorrijtuigenbelasting) na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 24-11-2016 11:34 #669
Hallo, ik heb een vraagje namens mijn ex. Nadat wij uit elkaar zijn gegaan ben ik in de WSNP gekomen en heb deze mei 2016 met een schone lei afgerond. Mijn ex is niet in de WSNP terecht gekomen maar heeft beschermbewind en via de gemeente schuldhulpverlening (in den minne geschikt). Hij zou eigenlijk ook in mei klaar zijn maar het loopt nog door tot februari 2017. Nu viel er bij mij vorige week een brief van Vesting Finance op de mat, een vordering van Neckermann van bijna 4900,00 (incluef alle extra kosten van incassobedrijf en achterstallige rentes), op naam van mijn ex. Het gaat hier om goederen besteld in 2003 t/m 2007. Al die tijd hebben zij niets van zich laten horen. Mijn ex heeft geprobeerd dit via zijn bewindvoerder te laten oplossen, maar deze beweert dat dit niet meer in de schuldenlast meegenomen kan worden, had hij het eerder moeten doorgeven en zegt nu dat ex dit zelf maar moet oplossen. Ik zei: volgens mij geldt hier een verjaringstermijn. Ex zit nu in zak en as… bijna uit de schuldhulp en nu dit op zijn dak. Wat kan hij het beste doen? Heb hem in ieder geval gezegd vooralsnog niet te betalen.

Graag uw advies. Waarvoor alvast dank.
Groet, Anja Reactie infoteur, 26-11-2016
Hallo Anja,
Als uw ex sinds 2017 geen aanmaningen of herinneringen heeft gehad terwijl zijn woonplaats wel bekend was en er geen gerechtelijk vonnis is, zijn deze facturen verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maud, 01-11-2016 10:15 #668
Goedemorgen,

Ik heb een vraag met betrekking tot verjaring.

Na een lang ziekbed ben ik sinds 3 maanden weer aan het werk, maar nu kreeg ik van de week bericht van mijn baas dat LAVG beslag wou leggen op mijn salaris, ik verdien maar €400, heb blijkt over een factuur uit 2009 te gaan. Heb hier zelf geen brief over gehad, was dus totaal verbaasd. Mijn baas heeft mij betreffende brief gemaild, daar stond mijn oude adres op. Woon immiddels al 8 jaar elders. Wie kan mij hierin adviseren? Wat moet of kan ik doen?

Groetjes Maud Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Maud,
U hebt recht op uw beslagvrije voet en die is hoger dan 400 euro, met andere woorden: LAVG kan bij u geen loonbeslag leggen als u niet ook ander inkomen hebt. Laat dat ook uw baas weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bbianca, 30-10-2016 20:25 #667
Uitkering van een andere gemeente is teruggevorderd nu vijf jaar terug. Wanneer stopt deze schuld? Betaal nu elke maand af.
Gr bianca Reactie infoteur, 01-11-2016
Beste Bbianca,
Als niet anders is afgesproken, stopt de schuld pas als hij helemaal is terugbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naaz, 27-10-2016 09:19 #666
Vraagje,

Ik heb 10 jaar niet gewerkt. Nu is mijn zorgverzekering al die tijd ook niet betaald geweest. Nu blijkt er bij de zorgverzekeraar een bedrag open te staan aan premie van €1400, bij de deurwaarder €7000 (aan eigen risico en premie) en cjib zorginstituut ook €7000.

Nu willen zij een betalingsregeling van €200 in de maand na 10 jaar. Wat zijn mijn mogelijkheden hierin? Laatst betaalde premie is in 2007 geweest zo uit me hoofd gezegd. Is dit openstaande ook verjaard?

En zo niet en ik wil het afkopen wat zou een reëel % zijn van de totale vordering. Cjib moet zoiezo apart betaald worden maar deurwaarder en zorgverzekeraar kunnen bij elkaar.

Gr Reactie infoteur, 27-10-2016
Beste Naaz,
Dat hangt er van af. Als zodra de zorgpremie opeisbaar is, de verzekeringsmaatschappij vijf jaar wacht met reageren, dan is de schuld verjaard en anders niet. Wat redelijk is, is vaak een onderhandelingsproces. U kunt ze een aanbod doen en kijken hoe ze daarop reageren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fpc vd Einden, 25-10-2016 09:12 #665
Vanaf 01-06-2010 schulden bij cz, ik heb nu een betalingsregeling getroffen omdat twee weken geleden werd gezegd dat er nog schulden open stonden bij de deurwaarder. ik zat toen in de sanering en bij een budgetbeheer dus weet nergens van.
is het dan niet verjaard volgens cz verjaart de premie nooit.
M.V.G. F vd Einden. Reactie infoteur, 27-10-2016
Beste Fpc vd Einden,
Ook een zorgpremie verjaart vijf jaar na de laatste aanmaning en stuiting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 03-10-2016 23:45 #664
Reactie op 662. De belastingdienst moet binnen 6 maanden reageren op een bezwaarschrift. Dit is niet gedaan. Kan ik dan schadevergoeding eisen? Is max 500,00. In dit geval is het vier jaar later. En al die uren die er in zijn gestoken. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Henk,
Ja een dergelijke regeling bestaat voor bezwaren vanaf 2011:

https://financieel.infonu.nl/belasting/74821-bezwaar-maken-tegen-de-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 01-10-2016 12:29 #663
Vorig jaar oktober overleed een nicht van mij die al een aantal jaren thuiszorg had. Ze kon het naar eigen zeggen heel goed vinden met de zorgverlener die al jaren in loondienst was bij een zorgaanbieder maar op zeker moment "voor zichzelf'" begon (ZZP'er). We hadden als naaste familie er weinig zicht op omdat ze psychisch nog goed bij was (95) en aan de andere kant van het land woonde maar na het plotseling overlijden van haar huishoudelijke hulp frequenter hulp nodig had en de rekeningen dienovereenkomstig waren. Ze wilde absoluut niet naar een verpleegtehuis maar thuis verpleegd worden hoewel ze er door haar accountant op gewezen werd dat het financieel toen "snel" ging, hoewel ze nog voldoende geld had. Een maand na haar overlijden werden we geconfronteerd met een rekening van hem over de verzorging van de laatste 4 weken voor ze stierf, bijna € 10.000.-! We vroegen hem om een specificatie, in plaats daarvan ontvingen we een aantal malen aanmaningen, meer niet. We hebben ook nooit een zorgdossier bij haar aangetroffen dat een zorgverlener dient bij te houden hoe lang hij bij haar is geweest, wat hij deed enz. Tot op heden heeft hij niets meer van zich laten horen ondanks emails en houdt zich telefonisch onbereikbaar. We hadden graag duidelijkheid die niemand ons kan geven, wanneer is deze z.g. vordering verjaard? Reactie infoteur, 03-10-2016
Beste Bert,
Telkens als er een aanmaning komt, schuift de verjaring op. Maar als dit voor de rechtbank komt, zal ook de rechter een specificatie van de rekening willen ontvangen. Het is meer dan terecht dat u daarom vraagt. Na de laatste aanmaning treedt een verjaringsperiode van twee jaar in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 29-09-2016 22:50 #662
In 2012 krijg ik een factuur van de belastingdienst over een te betalen factuur zorgtoeslag 2009. Heb hier direct bezwaar op gemaakt. Kreeg een brief van de belastingdienst dat deze in behandeling zal worden genomen. Verder niets meer gehoord tot maart 2016. Kreeg een incasso dat ik moest betalen. Na gebeld te hebben kreeg ik een excuus en zou een brief krijgen om in termijnen te betalen. Deze kreeg ik niet. Alleen de volgende incasso brief van de belasting. Al snel weer een. Opnieuw gebeld en na diverse keren te zijn doorverbonden zou ik binnen een aantal dagen worden terug gebeld, ging via een andere afdeling. Nog steeds ben ik niet terug gebeld. Nu via de rechtbank bezwaar gemaakt tegen de verhogingen van de incassokosten en de vraag neergelegd dat een factuur van 2009 ontvangen in 2012 waar ik geen reactie op mijn bezwaar heb gehad is verlopen. Klopt dat? Reactie infoteur, 30-09-2016
Beste Henk,
De factuur verjaart na vijf jaar als de betaling niet is gestuit. De incasso's worden echter gezien als stuiting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sigrid, 25-09-2016 06:27 #661
Een vraagje betreft DUO en verjaring schuld. Deze week ontving ik een email met vraag naar mijn huidige adres. Ik ben woonachtig in Australië. Mijn situatie is als volgende: mijn looptijd van afbetaling is blijkbaar afgelopen maar ik heb nagelaten mijn buitenlands adres aan duo door te geven (het adres van mijn moeder in Nederland en mijn email adres was wel bij DUO bekend). Volgens duo heb ik eind 2002 een daadkracht meting ingediend voor 2003.
Het volgende is nu aan mij bericht: "Wij proberen dit elk jaar te continueren naar een volgend jaar door de inkomensgevens op te vragen bij de (Nederlandse) belastingdienst. Zolang u nog in Nederland woont en uw inkomen dus bij de belastingdienst bekend is zal dit automatisch berekend kunnen worden. Alleen op het moment dat naar het buitenland verhuist dan zijn deze gegevens niet meer bekend en kan de draagkracht niet meer berekend worden. Dan zullen er weer maandelijkse termijn op basis van studieschuld worden berekend. Bij een verhuizing naar het buitenland moet dus behalve een doorgifte van de adreswijzing ook jaarlijks een verzoek verlagen maandbedrag ingediend worden.

Uw achterstand is dan ook ontstaan door het niet aanvragen van de jaarlijkse draagkrachtmeting en het ontbreken van berichten wegens het niet doorgeven van uw buitenlands adres. Maar wij zullen nu tot een oplossing moet komen voor deze achterstand. Zonder enige toezegging te doen zou ik u willen vragen om óók het formulier van 2014 te willen invullen. Hiermee wil ik kijken of het eventueel mogelijk is om ook voor de achterstand als nog een draagkracht berekening te laten toepassen. Laat hierbij wél uw partner meetellen. Stuur de formulieren zo spoedig mogelijk terug en na verwerking kunnen we opnieuw de situatie beoordelen."
en:

Uw studieschuld bestaat op dit moment uit:
Reguliere schuld: € 6.620,03
Achterstallige schuld: € 6.122,76
Totale schuld: € 12.742,79

Doordat ik heb nagelaten mijn buitenlands adres door te geven en de daadkrachtmeting niet automatisch is doorgegaan (wegens buitenlands inkomen) heb ik nu dus een achterstallige schuld (en nog een reguliere schuld). Had ik wel de daadkrachtmetingen etc doorgegeven werd nu het restant schuld kwijtgescholden. In 2006 ben ik naar België verhuisd, in 2010 een jaar terug in Nederland en va 2011 vertrokken naar Australië. Mijn inkomen is altijd minimaal geweest (rond bijstandsniveau of zelfs minder).
Ik vraag me af of ik reden heb om bezwaar te maken. De email afgelopen week van DUO is het eerste verzoek van hun kant om mijn buitenlands adres (in 10 jaar dus). En daarna het bericht dat ik blijkbaar meer dan 6000 euro betalingsachterstand heb. Al begrijp ik nu dat ik nalatig ben geweest door het niet doorgeven van mijn huidige adressen en aanvraag van daadkrachtmeting ieder jaar wat ik blijkbaar had moeten doen. Toch was mijn email adres bij hen bekend, ben ik in dit geval de enige verantwoordelijke voor de gang van zaken? Wat raadt u aan? Wat zijn de verjaringsregels in dit geval, zijn er uitzonderingen/bezwaarmogelijkheden?
Met vriendelijke groet en alvast hartelijk dank
Sigrid Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste Sigrid,
In Nederland verjaart een studieschuld niet automatisch, maar mag DUO een studieschuld wel kwijtschelden. Kennelijk vindt DUO dat u in gebreke bent gebleven, terwijl u zelf aangeeft u daar niet van bewust te zijn geweest. De reactie van DUO is inderdaad wel laat.
Het beste kunt u per email aangeven dat u zich helemaal niet bewust was van het feit dat u jaarlijks om een daadkracht meting moest vragen, temeer omdat uw inkomen alle jaren zeer laag is geweest en een herberekening dan ook niet nodig zou zijn. Bovendien hebt u al bijna 15 jaar niets meer van DUO gehoord en wist helemaal niet dat u nog contact met ze moest opnemen. Omdat uw inkomen zo laag is, verzoekt u DUO om de schuld kwijt te schelden omdat u nog steeds niet bij machte bent deze te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Hendriks, 24-09-2016 21:51 #660
Ik heb te maken met de bewering van het uwv dat mijn zaak verjaard is. Zij beroepen zich op 20 jaar, kan dat? Het UWV heeft in 1990 contact opgenomen met de Duitse tegenhanger van het uwv, zij hebben namens mij een uitkering aangevraagd zonder dat ik daar kennis van heb gehad, zij hebben dit toegegeven in een onderzoek van hun eigen ombudsman, nu zeggen ze dat ik geen rechten meer heb omdat het meer dan 20 jaar geleden is, ik heb pas in 2014 er van te horen gekregen. Dat wil zeggen voor die tijd wist ik niet dat het UWV de aanvraag had gedaan, en wist ik dus van niets. Is het dan rechtvaardig dat het uwv zich op verjaring beroep? Wat is mijn recht? En waar vind ik dat?
Graag uw reactie in deze.
Vriendelijke groet.
H. Hendriks. Reactie infoteur, 26-09-2016
Beste H. Hendriks,
Twintig jaar is de maximale verjaringstermijn in ons land en die loopt ook als u niet op de hoogte was van de aanvraag. Dit zal zeker niet als rechtvaardig aanvoelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reina, 03-09-2016 21:15 #659
Mijn moeder is 2, 5 jaar geleden overleden. We hebben gisteren een brief gekregen waarin staat dat ik de wettelijke erfgenaam ben van mijn moeder en dat ik binnen 7 dagen 9000 euro moet betalen voor een PGB zorg schuld van mijn moeder. Ik vind het heel raar dat ik nooit eerder hier iets van heb gehoord en na 2,5 jaar ineens een 'dreigbrief' krijg dat ik binnen 7 dagen moet betalen. Mijn moeder leefde op de armoede grens en heeft ons kinderen niets nagelaten. Wat is mijn rechtspositie? Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-09-2016
Beste Reina,
Als erfgenaam erft u, als u de erfenis hebt aanvaard, helaas ook de openstaande schulden van uw moeder, maar u betwijfelt of de schuld er wel is. Daarover kunt u uitleg vragen en wellicht nog bezwaar aantekenen. Maar hebt u de erfenis ook echt aanvaard?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 11-08-2016 01:05 #658
In 2010 kreeg mijn zoon PGB. Nu in 2016 krijgt hij een acceptgiro dat hij 4296 euro te veel heeft ontvangen en het terug moet betalen.
We horen er nu pas van. Onze vraag is moet hij dat terug betalen? Of is het verjaard? Reactie infoteur, 11-08-2016
Beste Karin,
De vordering verjaart vijf jaar nadat die is ontstaan (2015).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hg, 29-07-2016 16:00 #657
Begin jaren negentig deed ik werk voor de politie. Men had geen geld voor de gemaakte kosten. Ik ontving in die periode een gezin bijstandsuitkering. In 1992 heb ik aangegeven te stoppen met de werkzaamheden, men probeerde me onder druk te zetten omdat ik, in overleg met de politie de uitkering door liet lopen, met de sociale recherche, ik had een advocaat, men heeft een pv opgemaakt, mijn echtgenote heeft haar deel terugbetaald. Ik stopte met het werk bij de politie. Na 1992 heb ik tot vorig jaar 5 keer een verzoek gehad om mijn inkomen op te geven, heb daar aan voldaan.

Nu heeft de Gemeente loonbeslag gelegd voor een bedrag van €.8.000. Men doet dit aan de hand van een door de kantonrechter uitgesproken vaststelling overeenkomst uit 1992. Ik ben nooit daarover geïnformeerd geweest, de toenmalige advocaat is er niet meer. Ik ben buiten gemeenschap van goederen gehuwd, mijn echtgenote heeft destijds alles betaald, maar de Gemeente telt haar inkomen bij het mijne op. De vraag is of er geen sprake is van verjaring en onjuiste beslagvrije voet? Reactie infoteur, 30-07-2016
Beste Hg,
Een vordering uit 1992 is in 2012 verjaard als niet steeds een herinnering is gestuurd. Voor een loonbeslag en de beslagvrije voet geldt uw huidige persoonlijke situatie en niet die toen u nog getrouwd was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sha, 28-07-2016 15:20 #656
Hallo, ik heb dringende vraag.

Na een vonnis uit 2010 heb ik een betalingsregeling getroffen met een deurwaarder. Dit betreft een OXXIO zaak welke onterecht was, maar deels schuld van mijn ex partner was. Ik ben de dupe en ben dus betalingsregeling gaan treffen. Ik betaal vanaf 2011 tot heden heel netjes mijn maandtermijn. Kan ik na (nu) 5 jaar kwijtschelding aanvragen voor het resterende bedrag van ad € 752? Graag hoop ik op een antwoord. Ik weet geen raad meer en heb onlangs alles afgelost behalve die ene schuld. Reactie infoteur, 28-07-2016
Hallo Sha,
U hebt een betalingsregeling afgesloten om van de totale schuld af te komen en dus is er nu nog geen sprake van verjaring. Die zou pas vijf jaar na de laatste betaling optreden als de deurwaarder niet al eerder heeft ingegrepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 19-07-2016 08:00 #655
Goedendag
Ik heb een vordering van het BSR gekregen dat ik vanaf 2008 tot 2016 2550 euro moet betalen. Ik heb altijd netjes betaald vanaf 1993 middels automatische incasso tot dat het BSR vanaf 2008 de jaarlijkse aanslag van een heel ander rekeningnummer ging afschrijven zonder dat ik mijn rekeningnummer heb veranderd. Ik en ook degene waar bij het onterecht werd afgeschreven hebben dit nooit opgemerkt en ook het BSR niet die uiteindelijk toch de fout hebben gemaakt, het is een jaarlijks terugkerende betaling die ik altijd in 8 termijnen automatisch liet innen door het BSR en heb eigenlijk nooit naar het rekeningnummer gekeken omdat het al jaren gewoon werd afgeschreven. Mijn vraag is nu, moet ik van alle jaren alsnog betalen of alleen van de afgelopen 5 jaar en is de rest verjaard? Als ik moet betalen betaal ik maar als hiervoor een verjaring geldt dan scheelt me dat nogal. Mvg Joke Reactie infoteur, 19-07-2016
Goedendag Joke,
Een belastingvordering verjaart na vijf jaar, ook als er een fout is gemaakt die u niet is aan te rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Sijpe Linda, 15-07-2016 00:20 #654
December 2013 ben ik onterecht uit huis gezet. had 3 maanden achterstallig huurschulden die ik afbetaald heb aan de deurwaarder nog voor de uitzetting op 18 december 2013. dus alles was afbetaald! en nu pas op 12 juli 2016 stuurt de vorige eigenaar Providentia (bureau van sociale huurwoningen!) mij een factuur ik zou moeten betalen voor de som van meer dan 1700 euro. Kan dit zomaar? Ik ben niet van plan deze te betalen na 2 jaar 1/2. Ik heb al mijn schuld afbetaald zoals ik al zei aan de deurwaarder die toen was aangesteld. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 16-07-2016
Beste Van der Sijpe,
Bij een huurschuld verjaart elke betalingstermijn na vijf jaar, ze zijn dus te laat. Laat Providentia anders ook uw afschrift zien waaruit blijkt dat de huur betaald is
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fanny, 07-07-2016 21:56 #653
In 2003 is er een krediet op mijn naam afgesloten door flessentrekkerij/identiteitsfraude. Hierover gesproken met de bank, aangifte gedaan bij de politie en in 2003 na veelvuldig bellen en schriftelijk contact van DSB bevestiging ontvangen dat zij na uitvoerig onderzoek en contact met de politie het krediet (destijds 3.000 euro) hebben ontbonden.

In 2008 van een incassobureau Cannock Chase een soort van brief ontvangen dat er nog een bedrag van 9187,93 openstond. Daarna niets meer gehoord. Vandaag, 7 juli 2016 een brief ontvangen van Unisolve, met daarin een bedrag van 22195,93. En de opmerking: deze brief dient uitdrukkelijk ter stuiting van de verjaring. Help? Advies? Reactie infoteur, 09-07-2016
Beste Fanny,
De vordering is kennelijk doorverkocht, zonder dat men de geschiedenis ervan kent. Stuur Unisolve uw reactie op (aangifte politie, identiteitsfraude) met daarbij het doorhalen van de lening van het inmiddels failliete DSB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosemarie, 05-07-2016 14:32 #652
Ik ben zelfstandige. Ik heb een geschil met mijn klant en zij stuurt al mijn post, inclusief facturen, ongeopend terug. Ook als ik het aangetekend verstuur dan krijg ik de post terug. Hoe moet ik hier mee omgaan? Reactie infoteur, 05-07-2016
Beste Rosemarie,
Als aangetekende post ongeopend terug komt terwijl de klant daar wel woont, hebt u hiervan bewijs. De volgende stap is het sturen van een incassobureau en daarna een gang naar de rechter (deurwaarder).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 02-07-2016 08:38 #651
Wij krijgen afgelopen week een brief van gerechtsdeurwaarders bureau. Een sommatie inzake vordering die Intrum Justtia bv op mijn vriendin heeft. Vonnis van 27 sep 2005 de vonnis is aan haar betekend 11 mei 2006.
Dit was voor onze tijd samen dit begon half 2006 vanaf 2006 tot vorige week nooit een brief of schrijven ontvangen terwijl we een samenlevingscontract hebben en al 9 jaar op 1 adres wonen koop. Het ging om telefoon rekening van orange die niet meer bestaat werd van de week telefonisch vertelt toen we belde. Nu is mij vraag kan dit zomaar, wij hebben geen bewijs en ook nooit is aangetekend ontvangen afgelopen 10 jaar. Wat is de juiste actie ze vordere nu hoofdsom proces kosten rente tot heden vanaf 24-6-2016 executiekosten, informatiekosten en kosten nasalaris. Wat kunnen we aan de deurwaarde vragen om aan te tonen en is dit nog niet verjaard? Reactie infoteur, 03-07-2016
Beste Maurice,
Een telefoonrekening verjaart na vijf jaar, tenzij er ook een gerechtelijk vonnis ligt dat op tijd is aangevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jozef, 30-06-2016 10:29 #650
Ik stond in 2002 500eur rood bij de ABN AMRO, uiteindelijk heb ik mijn schuld voldaan. Dat was in 2008 heb de bewijzen er niet meer van. Nu 2016 sta ik nog steeds bij BKR gemeld omdat zij zeggen dat ABN AMRO mij moet afmelden. ABN AMRO stuurt mij weer verder naar het incassobureau Lindendorf en zij vertellen mij dat ze mijn dossier sinds 2004 gesloten hebben omdat ik spoorloos was en dat er nog een bedrag openstaat van 523 eur. Wat kan ik doen want die BKR registratie is onterecht? Reactie infoteur, 30-06-2016
Beste Jozef,
Als u niet kunt bewijzen dat u betaald hebt, wordt dat moeilijk. U kunt ook zelf met het BKR contact opnemen en uw situatie uitleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymon, 27-05-2016 09:44 #649
Hallo
Heb een vraag. Heb vorig jaar mijn wnzp goed afgesloten en alles netjes betaald via bewindvoering. Nu viel er tot mijn ontdekking een brief op de deurmat van een deurwaarder van een schuld van Vodafone. Nu weet ik dus niet of die mee is gegaan is schuldsanering. Of gaat alles mee hier in? En kunnen ze nu nog aanspraak maken op dit bedrag? Hoe kan dit beste aanpakken?
Mvg raymon Reactie infoteur, 28-05-2016
Hallo Raymon,
Als u met een schone lei de wsnp heeft verlaten, is Vodafone te laat als de schuld bestond voordat u de wsnp inging. Dat kunt u betreffende deurwaarder laten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nijona, 04-05-2016 00:13 #648
Ik heb een vraag betreffende Unisolve.

Jaren geleden (1999) hebben mijn vrouw en ik een doorlopend krediet van toen 30.000,- gulden afgesloten bij Defam. We betaalden gewoon de maandelijkse aflossing, tot ik mijn baan verloor.

Op een gegeven moment werd Defam overgenomen door Solvense, en later door Unisolve.
Als ik mijn maand termijn niet kon betalen belde ik netjes op, dan kreeg ik altijd te horen geen probleem, als u maar even belt. Toen kwam ik er achter dat als ik niet betaalde er elke maand € 100,- aan rente bij kwam, en als ik mijn maandelijkse aflossing van € 150,- deed er ook € 100,- aan rente af ging. Niet betalen omdat ik het geld niet had bracht het openstaande saldo dus alleen maar hoger, daarom werd er altijd gezegd geen probleem als je maar belt.
Ondertussen was het openstaande saldo bij Unisolve niet verder geslonken, maar opgelopen tot € 16.000.

Ik vond een nieuwe baan en kon alles weer financieel op de rit krijgen, een familielid van me die als hulpverlening werk heeft me geholpen een regeling te treffen met Unisolve om voor eens en altijd van deze schuld af te komen. We deden een aantal voorstellen om een aflossing te krijgen tegen finale kwijting, uiteindelijk kwam dat uit op een bedrag van € 9.600
Dit moest in 5 jaar € 160,- per maand betaald worden, mocht er ooit in die 5 jaar 1 betaling niet gedaan worden dan zou de deal over zijn. Het is ons gelukt om dit 5 jaar lang netjes vol te houden, en ik kreeg netjes een bewijs toegestuurd dat ik alle betalingen voldaan had en hiermee de schuld had ingelost.

Maar toen begon het. Een week later kreeg mijn vrouw een brief binnen, waarin Unisolve een bedrag van bijna € 14.000 vordert. Toen wij contact opnamen kregen wij te horen dat Unisolve alleen met mij die regeling waren aangegaan, en niet met mijn vrouw. Zij had indertijd meegetekend voor de lening, dus was zij verantwoordelijk voor het resterende openstaande bedrag. Dat bedrag was ondertussen ook aardig opgelopen, omdat ze rente heffen over de 5 jaar dat ik die regeling met ze had, in totaal € 11.000 rente.

In alle jaren dat wij deze lening en regeling hadden werd er naar ons gecorrespondeerd met mijn initialen en achternaam. Ook de correspondentie tijdens het regelen van de aflossing tegen finale kwijting is uit mijn naam gegaan, dit omdat er altijd naar mij werd geschreven.
Ook op de rekening afschriften van het doorlopend krediet stond in al die jaren alleen mijn naam en initialen. Al die jaren ben ik getrouwd met de zelfde vrouw, en nooit is zij aangeschreven door Defam, Solvense, of Unisolve. Ik heb er een advocaat opgezet, en Unisolve heeft een hoop bravoure dat ze in der gelijk staan, mijn vrouw heeft getekend bij het aangaan van de lening, en de regeling is met mij aangegaan en het restant is bij haar opeisbaar.

Na € 2.000,- aan advocaatkosten zijn we niets verder gekomen, deze geeft aan: laat Unisolve ons maar voor de rechter dagen. Maar ondertussen is het alweer 2 jaar verder, en gebeurt er niets, vorig jaar lag er een bericht in de bus dat er voor ons een aangetekend stuk klaar ligt bij de post, ik heb deze nooit opgehaald. Vandaag lag er een reclame folder van Unisolve binnen met het voorstel je vakantie geld te storten als extra aflossing. Op die folder vind ik dan ons dossier nummer wat ook nog steeds actief is bij Unisolve. Ik heb even op de site gekeken in ons dossier, daar staat nog steeds € 16.000 open.

Wat kunnen wij doen om dit te doen eindigen? We hebben netjes een regeling getroffen tegen finale kwijting, waarin geen uitzondering staat voor mijn vrouw. Vanaf 1999 tot 2014 is er nooit 1 brief of wat dan ook naar ons gestuurd ter attentie van mijn vrouw Maar dit blijft ons nu al jaren achtervolgen, en zoals ons door een medewerker van Solvense werd verteld vinden ze dat niet erg, hoe hoger de schuld oploopt des te meer zij kunnen vangen. Reactie infoteur, 05-05-2016
Beste Nijona,
U bent al die jaren getrouwd met dezelfde vrouw, jullie zijn financieel en fiscaal een eenheid. Unisolve kan dus niet een betalingsregeling met u afsluiten en dan uw vrouw achtervolgen met de hoofdelijke claim. Dat zou de betalingsregeling met u onrechtmatig maken. Voorwaarde is wel dat u zich aan de betalingsregeling houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bloemenliefhebber, 29-04-2016 21:22 #647
Mijn vragen zijn de volgende (hieronder zal ik de situatie schetsen):
1a. Is het doorlopend krediet verjaard?
1b. Als 1a=ja: Hoe te handelen?
2a. Kan ik de registratie bij BKR op deze grond verwijderd laten krijgen?
2b. Als 2a=ja: hoe zet ik dat in het werk?
3. Morele verplichting terzijde geschoven: kan ik nu eindelijk aan mijn toekomst gaan werken? Een huis kopen? Een eigen zaak beginnen? Zonder bang te zijn dat alles voor niets is?

De situatie:
2001: Goede baan, als 25 jarige net verhuisd naar de grote stad. Een niet zo hoog doorlopend krediet wat bestond uit studietijd vrij fors laten verhogen om huurwoning in te richten. Vrij snel na aankomst in de grote stad verkracht. Kluizenaargedrag, niet meer buiten komen, niet meer werken. Psychisch totaal in de war. Ontslag door rechter wegens niet komen/geen contact. Kop in het zand, eerst tegoed op betaalrekening en vervolgens het doorlopend krediet (in vervolg: DK) gebruikt om van te leven. Ook veel andere schulden gemaakt, zoals tandarts, ziektekosten, huur.
2002 - 2003 : vlucht naar buitenland. Uitgeschreven uit GBA. Geen contact met bank, geen aflossingen.
2003 - 2005 : in NL gewoond. Ingeschreven gestaan. Gewerkt. Geen contact met bank. Wel met de overige schuldeisers uit 2001. Die zijn allemaal in deze periode afbetaald.
2006: Brief incassobureau mbt roodstaan van de betaalrekening. Daar betalingsregeling voor getroffen. Een aantal maand later een 2e brief over het DK. Ook daar formulieren voor ingevuld maar gezien laag inkomen was daar verder geen rek meer en bleef de oude betalingsregeling bestaan.
2007: bij een 1e verzoek aan mij voor nieuwe gegevens over kosten en inkomsten van het incassobureau noemt men beide dossiernummers, zowel betaalrekening als DK. Een half jaar later, bij een nieuw gegevensverzoek wordt enkel het dossiernummer van de betaalrekening genoemd. Vanaf dat moment heeft het incassobureau het nooit weer over het dossier van het DK gehad.
2008: rechtzaak van de bank tegen mij, omdat ik bij de informatieaanvraag van het incassobureau niet voor de derde leer een kopie van dezelfde huurovereenkomst had bijgesloten. Dit ondanks prompte, automatische betalingen - ik heb niet één termijn gemist (al die jaren, tot op heden niet). In de papieren van de rechtzaak spreekt men ook enkel over de betaalrekening.
2010: Verhuizing. Dit per e-mail doorgegeven aan incassobureau. Hier nooit een reactie opgekregen. Nooit post ontvangen op het nieuwe adres. Ik heb geen bewijs van het verzenden van de e-mail, het account bestaat niet meer en de computer van destijds ligt allang op de schroot.
2015: Na jarenlange automatische termijnbetaling aan het incassobureau per e-mail contact opgenomen met het incassobureau om inzage. Code voor online toegang zou per post verstuurd worden, ze nogmaals gewezen op het feit dat ik niet meer op het adres van voor 2010 woon. Code ontvangen, enkel de betaalrekening staat vermeld. Gebeld, er is bij hen niets bekend over een ander dossiernummer.
2016: De schuld op de betaalrekening is zo goed als afbetaald. Nog twee termijnen en het is klaar. De schuld op het DK hangt echter als het zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Over een morele verplichting valt mijns inziens te betwisten. Ja, ik heb het geld zelf geleend. Aan de andere kant: wellicht heb ik al zwaar genoeg geboet voor iets waar ik zelf niet om gevraagd heb. Bovendien: ik heb al bijna 8 jaar niets over deze schuld vernomen, dus denk ik dat het recht in deze aan mijn zijde staat.

Graag uw advies. Reactie infoteur, 01-05-2016
Beste Bloemenliefhebber,
Om de BKR registratie van uw DK te verwijderen, is er medewerking van de bank nodig. Het is nog maar de vraag of dat voor u goed afloopt: of uw doorlopend krediet staat als oninbaar in de boeken en is daarmee van de baan, of de bank ziet dat er nog een DK openstaat en wil zijn geld zien. Het DK is hooguit verjaard voor de aflossingen en rente die langer dan vijf jaar terug betaald hadden moeten worden. Zo kunt u ook een idee krijgen van welk bedrag er ongeveer openstaat, als de bank de lening niet al als oninbaar heeft afgeboekt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 15-04-2016 12:09 #646
Vandaag viel er een brief in de bus van vesting finance dat ze ondanks de aanmaningen (nooit gehad dit is de eerste keer dat ik iets van dit bedrijf binnen krijg) het bedrag van 831 euro nog niet hadden ontvangen. Het betreft hier een rekening van neckerman.com BV uit het jaar 2003. Er staat dat ik een startbetaling kan doen van 35 euro binnen 5 dagen. Dan kan ik de rest in termijnen voldoen… Ik ben in 2012 met een schone lei begonnen na wsnp. Moet ik dit betalen? Reactie infoteur, 15-04-2016
Beste Jeanne,
Neen, en als u een startbetaling doet erkent u de schuld en gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen. Dit nog los van de vraag of dit kantoor terecht bij u aanklopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed Pents, 09-04-2016 15:44 #645
Geachte,
Ik heb na 9 jaar een brief gekregen niet aangetekend van een gerechtsdeurwaarder dat ik een bedrag moet betalen van 23.,000 euro plus daar boven op 60.000 euro wettelijke rente.
Ik heb nooit een schrijven ontvangen en nooit een sommatie gehad om te betalen, dieik heb gezien, alleen de brieven van febr. 2016.
Ik was bij de bank in 2007 om de verkoop van mijn huis af te handelen tesamen met mijn externe boekhouder die ook mijn adviseur was, die adviseerde mij om bieven te ondertekenen, zonder bewust te zijn wat ik tekende. De bank stuurde drie brieven 2007 en febr. 2008,twee naar adressen waar ik niet woonde en een naar mijn externe boekhouder, Die van de boekhouder was in maart en de twee andere brieven zijn gestuurd naar een adres waar ik niet woonde, de laatste brief was in februari 2008.Nu dit jaar kreeg ik de brief met een annmaning om te betalen.
I s het niet verjaard?
Ik woonde voor de verkoop en na de verkoop in Belgie en dat wist uiteraard mijn boekhouder, maar ook de bank.
Daar heb ik ook nooit een brief ontvangen.
Ik ben misleid geworden door mijn boekhouder, die is verleden jaar overleden.
Wat gaat de gerchtsdeurwaarder doen en wat moet ik doen, uiteraard een advokaat nemen.
Ik verklaar dat ik nooit een aanmaning heb gehad van de bank en dat ik nooit benadert ben doo de bank.
M vr gr
Ed Pents
Ik woon in Marokko, ik ben 72 jaar, heb geen bezittingen en geen geld op de bank.
Ik ben ook een hart patient.
00212535969431 vast 00212611560012 mobiel Reactie infoteur, 10-04-2016
Geachte Ed Pents,
1. Als de deurwaarder een brief stuurt, is er waarschijnlijk ook al een gerechtelijk vonnis uitgesproken. Of het moet zo zijn dat de deurwaarder maar wat probeert.
2. Vooral de rente is buitensporig hoog geworden. Als u niet op de hoogte was, is het de vraag wat hiervan u is aan te rekenen.
3. Verder lijkt de boekhouder nalatig geweest te zijn door u niet goed in te lichten. Wellicht kunt u bij de erfgenamen nog een claim indienen.
4. Een Nederlandse deurwaarder zelf kan in Marokko weinig beginnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arnold S., 24-03-2016 19:15 #644
Er is bij mij nu al drie jaar beslag gelegd op mijn zorgtoeslag, voor na zeggen een schuld bij Z&Z van 2006 ik heb hier tot aan het beslag niet van gehoord ook zegt men dat ik in 2009 en iets in 2010 er iets open staat van eigen bijdrage.
Mijn vraag,
op 18 oktober 2009 is de wet aangenomen om (zogenaamde) wanbetalers te kunnen vervolgen via het CJIB aangenomen kan men dan met deze wet in de hand dan een schuld van 2006 in 2013 executeren bovendien heb ik voor 2013 nooit een bericht gehad van de Z&Z en of welke incasso organisatie dan ook.
nu heb ik weer een Beschikking Van het CJIB gekregen voor inhouding zorgtoeslag en heb tot 23-03-2016 de gelegenheid om bezwaar te maken
Graag zou ik willen weten of in bezwaar gaan nut heeft en wat ik zou moeten aanvoeren in dit bezwaar en of ik dan zeg maar een gang naar de rechter zinvol is.
vr dank Arnold Reactie infoteur, 25-03-2016
Beste Arnold S.,
In die wet is een overgangsregeling opgenomen waarin staat dat voor eerdere schulden in de zorg binnen tien dagen na de inwerkingtreding van de wet een betalingsregeling aangeboden moet worden. Deze wet is vervolgens een paar keer geüpdatet en geldt in essentie nog steeds.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joopmv, 22-03-2016 13:23 #643
Hallo mensen, ben hier nieuw en heb ook een vraag. Ik heb in juli of augustus 2006 een handtekening voor mijn zoon gezet om een abonnement aan te gaan met T Mobile. Hij is helaas zijn verplichtingen niet nagekomen en ik zit met de gebakken peren. Er is vonnis gewezen op 03-04-2007. Er zijn inmiddels diverse incasso bureaus die de vorderingen hebben overgenomen, de laatste is nu Wiggers van Meggelen Gerechtsdeurwaarders en die hebben beslag gelegd. Nu is mij een openbare verkoping aangezegd op 04-04-2016 om 10:00 des voormiddags daarvan is een ambtelijk stuk afgegeven. Mijn dringende vraag is dus kan dit nog na zo vele jaren en moet ik dit serieus nemen? Graag zou ik ook mensen willen horen die ook iets dergelijks hebben meegemaakt, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet. JoopMV Reactie infoteur, 23-03-2016
Hallo Joopmv,
Een gerechtelijk vonnis verjaart pas na twintig jaar, maar als in dit vonnis staat dat het bij voorraad uitvoerbaar is, mocht u verwachten dat aan dit vonnis een directe uitvoering gegeven zou worden (artikel 3:324 BW lid 3). Dit is mede van belang omdat uitstel van uitvoering extra rentekosten met zich meebrengt. Het hangt dan ook van de samenstelling van de vordering af of u wel alles schuldig bent of dat delen hiervan (jaarlijkse rente bijvoorbeeld) verjaard zijn. Dat zou apart bekeken moeten worden. Stem dus niet automatisch in met de totale vordering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Odessa, 20-03-2016 21:33 #642
Beste Zeemeeuw,

Wilde nog even laten weten hoe het is afgelopen met de vordering van Flanderijn van Eck (zie post #321).

Na de laatste dreigement van deze deurwaarder (meende 24 juli 2012 voor het laatst) heb ik tot op heden helemaal niets meer vernomen. Ze zouden mij dagvaarden, voor het gerecht dagen, oplopende kosten enz. Tot op heden hebben ze niets van alle dreigementen waar gemaakt.
Nu heb ik mijn advocaat van de door mij opgebouwd dossier verteld hoe deze gerechtsdeurwaarder vorderingen vervalst, want die brieven die zij toezonden wat moest lijken dat deze in het verleden door Fiditon Incassobureau naar mij verzonden zouden zijn blijken geen officiële briefpapieren van Fiditon te zijn, maar slechts kopietjes en meer van dat soort zaken.
Dus zodra mijn advocaat tijd heeft (heb op dit moment 2 zaken lopen bij deze advocaat o.a. tegen de Gemeente) gaan we het opgebouwde dossier doornemen en kijken wat er juridisch tegen Flanderijn van Eck te doen is. Het gaat er niet meer zozeer om de te vorderen bedrag (volgens hun zou deze vordering uit 25 Feb. 1996 zijn, dus nu na 20 jaar zonder vonnis verjaard) maar meer om de werkwijze hoe deze deurwaarderskantoor te werk gaat en op de site van KBvG gelezen dat het gerechtdeurwaarders verboden is om ongeinde dossiers op te kopen en vervolgens te vorderen als recent. Updates zullen hier volgen :) Misschien dat medeposters in soortgelijke situaties zitten.

met vriendelijke groet,
Odessa Reactie infoteur, 21-03-2016
Beste Odessa,
Dank u wel voor uw reactie en update. Meer mensen kunnen inderdaad in een soortgelijke situatie zitten en zijn nu gewaarschuwd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bree, 14-03-2016 18:01 #641
Geachte heer Zeemeeuw,

Deze schuld was inderdaad niet meegenomen aangezien ik hier niets van wist de schuld was er voor ik onder bewind kwam en voor mijn schuldsanering had ik dit geweten dan had ik deze natuurlijk meegenomen. Ik heb ook nooit enige correspondentie hierover ontvangen de afgelopen 8 jaar Reactie infoteur, 15-03-2016
Beste Bree,
U bent er met een schone lei uitgekomen. De schulden van Wehkamp zouden daar gewoon onder moeten vallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bree, 12-03-2016 22:10 #640
Ik heb een vraag ik ben in 2010 in budget beheer gegaan en in 2012 in de schuldsanering, echter een schuld van de Wehkamp was niet meegenomen omdat ik het niet wist. Verleden jaar ben ik met een schone lei er uit gekomen echter 2 weken later bericht van de gemeente dat er beslag op mijn uitkering was gelegd door wehkamp bedrag 1096 euro dit jaar was het bedrag in een keer 1980 euro ik zit nog steeds onder vrijwillig bewind.
Echter al die jaren nooit iets gehoord of gezien schriftelijk nog persoonlijk en ik weet niet eens om wat het gaat.
De bewindvoerder voerde aan dat het om een niet meegenomen schuld gaat uit 2007 van wehkamp en dat zij er buiten staan, Maar zij hebben mij nooit verteld dat wehkamp contact gezocht heeft en dat er beslaglegging zou plaats vinden dit heb ik vernomen via een brief van de gemeente zonder zelf ooit op de hoogte te zijn gesteld wat kan ik doen of ondernemen. Reactie infoteur, 14-03-2016
Beste Bree,
Waarom valt de schuld van Wehkamp en niet gewoon onder? Is die vergeten of zo?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ouwe, 07-03-2016 17:36 #639
Ik krijg net een schrijven van een deurwaarder met het verzoek om 280 euro te betalen van een upc rekening uit 2003.het is inmiddels Ziggo geworden maar in beide gevallen heb ik nooit geen abonnement gehad Ook het adres komt niet overeen is dit wel geldig? Is het verjaard? Reactie infoteur, 08-03-2016
Beste Ouwe,
Het is verjaard en foutief: u had er nooit een abonnement.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zteve, 01-03-2016 04:03 #638
Ik heb mijn premie zorgverzekering over 2006 2007 en 2008 niet betaald en ben daarom in 2009 aangemeld bij het CVZ. Vanaf die tijd heb ik altijd alle bestuursrechtelijke premies btaald aan CVZ Ik was nergens ingeschreven in die tijd en betaalde tot 1 januari 2011 aan het CJIB. Vanaf toen via bron inhouding op mn AOV verzekerings uitkering. Ik betaal gewoon mijn eigen risico elke keer netjes aan Agis/zilv kr. Ik heb in ieder geval sinds 2011 (wellicht al langer) geen brieven of aanmaningen gehad hierover. Zijn deze premies van 2006 2007 2208 nog opeisbaar? En hoe kan ik ze dat melden? Ik betaal al 7 jaar hoge premie. Ik wil er nou wel eens vanaf. Gaarne uw advies Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Zteve,
Wat nog openstaat aan zorgpremies, is nog steeds opeisbaar. Als u zekerheid wilt, zou bekeken moeten worden of er nog wel een achterstand in betaling is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schellingerhout, 10-02-2016 14:47 #637
Ik heb een vraag wij wonen in belgie. met mijn vriendin en haar kinderen nu moet ik aan de CVZ zorgverzekering betalen over die kinderen. ook over het jaar 2010 en 2011. zit daar een verjaring op.dat was mijn vraag want ze dreigen maar.en ik weet niet hoe het zit.
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 10-02-2016
Beste Schellingerhout,
Hier zit een verjaringstermijn van vijf jaar op, maar elke keer als er een brief wordt verstuurd, begint die verjaringstermijn opnieuw te lopen,
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bien, 03-02-2016 13:06 #636
In januari 2009 is het huurcontract van mij en mijn ex beëindigd met een restschuld van 14.000,- dat hebben ze geprobeerd op mij te verhalen ondanks dat ook zijn naam op het huurcontract stond, en nu komen ze na al die jaren weer met een brief en een dreigement dat ik inmiddels (16.000,-) binnen 5 dagen moet voldoen of ze komen beslag leggen. Hoe is dit mogelijk is mijn vraag ik had wat gelezen over verjaren van schulden maar snap het nou niet helemaal, waarom word ik na zoveel jaar achterna gezeten? En kan dit zomaar opgeëist worden? En alleen bij mij? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Bien,
Als u binnen de verjaringstermijn een brief of aanmaning krijgt, begint die termijn weer vanaf nul te lopen. Een huurder is hoofdelijk aansprakelijk, wat zo veel wil zeggen als de ex niet betaalt, dan klopt men bij u aan. U krijgt dan wel weer een vordering op de ex. Ik sluit niet uit dat de ex eenzelfde brief heeft ontvangen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lint, 30-01-2016 15:08 #635
Ik heb een vraag mbt.het door mij gehuurde perceel grond van de gemeente. Het gehuurde is contractueel vastgelegd en door beide partijen 15 jaar geleden ondertekend. 6 jaar geleden zijn de regels mbt. huren of kopen van snippergroen veranderd door deze gemeente en werd er een inspectie gedaan van genoemd perceel. Mondeling werd, ter plaatse en mondeling verklaard, door de inspecterende gemeente ambtenaar dat de regels zouden veranderen. Na dit bezoek heb ik geen vordering van (maandelijkse) huur meer ontvangen tot heden. Ik wacht nog steeds op uitsluitsel van de gemeente wat er gaat gebeuren met mijn contract en perceel gehuurde grond.
Kan de gemeente alsnog de huur claimen van de afgelopen 6 jaar mbt. het gehuurde perceel? Reactie infoteur, 01-02-2016
Beste Lint,
Elke vijf jaar na het moment dat u betaald zou moeten hebben, verjaart die betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula Bouwer, 29-01-2016 14:25 #634
Ik lees dat de Gemeentelijke aanslagen een verjaringstermijn van 5 jaar hebben. Is dit juist?
Het gaat om precariorechten, OZB aanslagen en reclamebelasting. Reactie infoteur, 30-01-2016
Beste Paula Bouwer,
Als een belastingaanslag niet wordt gestuit, verjaart deze na vijf jaar, maar sommige gemeenten zijn ook laat met het opleggen van een belastingaanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. J. van Herpen, 26-01-2016 14:19 #633
Mag de belastingdienst de invorderingstermijn zomaar met 5 jaar verlengen als er geen nieuw feit meer is? Reactie infoteur, 26-01-2016
Beste G. J. van Herpen,
Om wat voor een navordering gaat het?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 07-01-2016 17:13 #632
Mijn moeder is vorig jaar overleden. Ik heb de erfenis niet verworpen, dus automatisch aanvaard. Nu begrijp ik uit een andere onderstaande reactie dat belastingschulden mbt zorgtoeslagen en huurtoeslagen (vanaf 2013) aan mij mogen worden doorberekend, klopt dat?

Nu ontvang ik van interim justitia een schrijven gericht aan mijn moeder, dat er een juridische procedure wordt opgestart wanneer er binnen een week geen +-1000,- wordt overgemaakt ivm openstaande vordering vanuit Vodafone. Ik wist hier niets van af. Als dit klopt, moet dat van jaren geleden zijn. Aangezien dit schrijven gericht is aan mijn moeder, zijn ze blijkbaar ook niet op de hoogte van haar overlijden. Ben ik verplicht om dit openstaande bedrag te voldoen?

Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 08-01-2016
Beste Nicole,
Ja belastingschulden gaan over op de erfgenamen. Hetzelfde geldt voor de schuld aan Vodafone, op voorwaarde dat die schuld niet al verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 30-12-2015 14:03 #631
Mijn moeder die nu sinds vorig jaar in Spanje woont krijg haar pensioen uit Nederland heeft nu een loonbeslag gekregen van agin die een uitgesproken vonnis van een bedrijf die in 2006 een biljartlift hadden geplaats in het café die ik de dochter cash betaald had op haar adres in breda een deurwaarder gestuurd had in 2007 en daarover een vonnis is uitgesproken door rechter maar mijn moeder door familieomstandigheden naar Ierland was vertrokken en zonder bericht van uitschrijving dit op later moment had gedaan. Ik de dochter haar belangen had behartigt dit helemaal nooit heb meegekregen had want alle zakelijke transaties altijd via de zaak ging in bergen op zoom ging en ik via gemeente toendertijd dat ook had laten weten ook toen destijds de zaak werd overgedaan dus raar verhaal dat ze dat via haar privé adres wilde verkrijgen had vandaag agin aan de lijn gehad en vertelde me dat het 20 jaar voor stond terwijl ik zei dat het toen cash was betaald maar aangezien ik 7 jaar boekhouding moest bijhouden had ik vorig jaar alles weg gegooid dus is het nu niet meer aantoonbaar en mijn boekhouder is een aantal jaar gelee overleden aan kanker en zijn bewindvoerder heeft alle zaken maar ook lopende zaken vernietigd dus kan dat ook niet meer terughalen dus word een welles nietes verhaal dus wat nu Reactie infoteur, 31-12-2015
Beste Esther,
Als het café een eenmanszaak was, kan een schuld op de privépersoon worden verhaald. Een vonnis van de rechter is inderdaad 20 jaar geldig, maar wat staat er in dat vonnis. Als daarin staat dat het bedrag direct opeisbaar is, verjaart de vordering toch na vijf jaar en niet twintig jaar. Cash betalingen kunnen inderdaad link zijn als u geen bewijs van betaling hebt gehad of daar geen kopie meer van hebt. Raar dat de bewindvoerder alles heeft vernietigd zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edgar Strietman, 29-12-2015 13:19 #630
Ik ben 1 1/2 jaar geleden met een schone lei uit de WSNP gekomen. Nu wordt ik met 12 % gekort op mijn AOW omdat ik schudig nalatig zou zijn ge weest vanwege niet betaalde premie volksverzekeringen.
Ik lees in uw artikel dat ook degenen die een vordering hadden, maar niet bij de curator bekend waren, mij niet meer kunne verplichten de vordering alsnog te betalen.
Graag zou ik willen weten, waar en hoe ik dat met een wetsartikel aan de SVB kan laten zien, zodat zij deze aanpassing van mijn AOW ongedaan kunnen maken.
met vriendelijke groet,
Edgar Strietman Reactie infoteur, 30-12-2015
Beste Edgar Strietman,
De schulden die in de wsnp worden meegenomen betreffen alle schulden die op het moment van toelating al bestaan: Artikel 299 Faillissementswet. Maar niet leningen bij DUO. Wat nog over is van eventuele strafrechtelijke boetes, wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoedingen voor slachtoffers van misdrijven vallen niet onder de schone lei.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 24-12-2015 04:32 #629
Hallo mijn vriendin heeft een schuld bij lbio (ouderbijdrage) die dateerd uit 2004 van 6900 €. Heb inmiddels de helft hiervan betaald aan een deurwaarder die inmiddels het dossier heeft gesloten 1-10-2015 omdat ik aan de betalings plicht heb voldaan.
Nu stuurt de lbio een rekening voor het resterende bedrag kunnen wij ons beroepen op verjaring van dit bedrag.Wist trouwens niet (zoals velen denk ik ) dat voor veel schulden een verjaring bestaat. mvg Reactie infoteur, 25-12-2015
Hallo Johan,
Een dwangbevel van het Lbio heeft het karakter van een gerechtelijk vonnis in die zin dat een vordering pas na 20 jaar verjaart. Opvallend is wel dat de deurwaarder akkoord ging met de helft van het bedrag, het dossier gesloten heeft en u daarmee de indruk gaf dat de zaak was afgehandeld. Als u daarvan bewijs (brieven) hebt, kan dit voor de rechtbank nog een interessante casus worden. U kunt in ieder geval het Lbio met deze gang van zaken confronteren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sem, 22-12-2015 19:13 #628
Beste,

Vandaag kreeg ik een brief van incasso bureau Intrum Justia over een rekening van T-mobile hoofdsom 61 euro uit het jaar 2001 dus 15 jaar geleden. Ik ben van geen kwaad bewust en wist tot nu toe ook niet eens dat ik ooit een openstaande rekening had. Immers ik heb nooit een rekening, aanmaning of een incassobureau al die afgelopen 14 jaar gehad. De rekening wat ik kreeg is nog belachelijker dan het hoofdsom nml 3304 euro de hoofdsom is maar 61 euro, en als ik betaal krijg ik ook nog eens korting van 600 euro.

Nu is mijn vraag hoe redelijk is het dat ik na al die 14 jaar zon extreem hoge rekening krijg van een incassobureau, het is toch niet rechtmatig? Ik wil best de 61 euro betalen maar is het dan niet verjaard? Zo ja wat moet ik nu doen, ik kan dit bedrag echt niet betalen of zomaar ophoesten? Hoezo heb ik al die jaren dan nooit een brief van ze gekregen?
Ik ben een beetje einde raad en ben eigenlijk in shock.

Zou het heel erg fijn vinden als u mij weg wijst maakt.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-12-2015
Beste Sem,
De rekening is verjaard als er geen gerechtelijk vonnis is, u hoeft dan ook niets te betalen. Laat dit Intrum Justitia weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silly, 10-12-2015 20:54 #627
Beste,
Ik woon sinds juli 2014 in Spanje en ben dan ook officieel geëmigreerd destijds. Per 1 juli 2014 heb ik mijn eenmanszaakje wat ik had uitgeschreven en opgeheven. In juni 2011 heb ik ooit een licentie aangevraagd bij een bedrijf die in Duitsland gevestigd is, maar door pech en debiteuren die failliet gingen heb ik die rekening nooit kunnen voldoen (499,00 euro) en slechts een bedrag van 100,00 wat ik me nog kan herinneren een keer overgemaakt. Dit was een software licentie. Doordat ik niet kon betalen kon ik ook geen gebruik maken van het software abonnement en heb ik nooit de vruchten ervan kunnen plukken. Nu ontvang ik na 4,5 jaar opeens via email een bericht waarbij een deurwaarder in Nederland probeert alsnog een openstaande vordering incl kosten te innen namens het bedrijf in Duitsland. Kunnen zij ´überhaupt nog iets eisen na 4,5 jaar? En kan het bedrijf in Spanje een advocaat opdracht geven om bij mij te proberen het openstaande bedrag te incasseren? Volgens mij kan dat nl niet. Graag uw advies. Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste Silly,
Als u naar Duits recht hebt gekocht is uw aankoop na drie jaren verjaard, naar Nederlands recht is dat na vijf jaren. Natuurlijk als er tussentijds geen aanmaningen en herinneringen aan u zijn gestuurd. Een beslagname zou alleen mogelijk zijn als een rechtbank in Spanje daartoe toestemming geeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolfijnmama, 10-12-2015 15:58 #626
Beste,

Ik heb even een vraag we hebben destijds een schuld bij wehkamp gekregen in 2002 en toen is het naar Mg de jong gegaan en ook een vonnis geweest maar nu betalen al vanaf 2005 de schuld af met 25 euro per maand ( wegens financiële situatie niet meer mogelijk) maar nu vroeg ik om hoeveel er nog open staat, geen reactie erop. Is het mogelijk dat we nu alleen rente aan hun betalen en hoe zit het met eventuele verjaring. Als we nu zouden stoppen met betalen hebben ze dan nog recht om stappen te ondernemen? We betalen inmiddels al ruim 10 jaar. Ik hoop op een reactie terug.
Met vriendelijke groet dolfijnmama Reactie infoteur, 11-12-2015
Beste Dolfijnmama,
Het is heel goed mogelijk dat u alleen (een deel van) de rente betaalt, er niet wordt afgelost en de schuld misschien nog zelfs oploopt. Wehkamp kan als u stopt met betalen, weer stappen ondernemen en een hoger bedrag aan afbetaling eisen of zelfs de schuld in één keer opeisen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcello, 19-11-2015 20:53 #625
Beste.
Ik krijg net een brief van de GBLT Gemeente en waterschapsbelasting.
Het blijkt dat er al vanaf 2005 de belasting die ik zou moeten betalen van een verkeerd rekeningnummer is afgeschreven.
En ze geven als reden dat ze bij het handmatig invoeren een verkeerde rekeningnummer is ingevoerd! en bieden hun excuses ook aan voor dit ongemak! het bedrag hebben ze dan ook teruggestort aan de eigenaar van dit rekeningnummer.
Aangezien de gemeentelijke belasting gewoon maandelijks afgeschreven word van mijn rekening is het mij ook nooit opgevallen. Ging er namelijk er ook van uit dat het allemaal klopte!
Nu willen ze het bedrag van € 2367 dan ook van mij incasseren, maar ik kan ook een betalingstermijn regelen met ze.
Mogen ze dit bedrag dan ook eisen? of geld ook hier een verjaringstermijn. en zo ja vanaf welk jaar?

Alvast vriendelijk bedankt voor u reactie

m.v.g. Marcelo Reactie infoteur, 21-11-2015
Beste Marcello,
De gemeente mag niet meer dan vijf jaar teruggaan, want dat is verjaard. U is ook niet kwalijk te nemen, er zijn geen eerdere brieven naar u gestuurd met een aanmaning, dus hoeft u niet te betalen wat vijf jaar en ouder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjuul, 17-11-2015 05:53 #624
Beste Zeemeeuw,

Afgelopen week werd ik gebeld door een incassobureau met het verzoek E 1.524,00 te voldoen. Toen ik vroeg waar het overging bleek het om een vordering van T-Mobile te gaan te gaan. En nu komt het… het betreft een vordering uit het jaar 2000! Ik heb gevraagd waar het bedrag betrekking op heeft maar kreeg enkel te horen dat het openstaat en dat ik het per direct moest voldoen.
Ik heb om een opgave van de vordering gevraagd en die inmiddels ontvangen het bedrag bestaat uit hoofdsom E459,39, rente tot op heden E 832,63 en incassokosten E 232,56.
Mijn vraag is hoe nu verder? Mag dit zomaar en ben ik verplicht dit bedrag 15 jaar na dato te voldoen? Dit is de eerste keer dat ik dit zie, woon al jaren op hetzelfde adres. Daarbij komt dat ik nooit meer kan controleren of het uberhaupt klopt.

Graag hoor ik welke stappen ik nu moet ondernemen.

MvG, Sjuul. Reactie infoteur, 17-11-2015
Beste Sjuul,
Als u destijds een handtekening hebt moeten zetten voor het abonnement, verjaart de rekening na vijf jaren. Het wordt wat ingewikkelder als u bent verhuisd zonder dit te laten weten, want dan kan T-Mobile beweren dat ze u hebben aangeschreven maar dat u niet vindbaar was. Bel dat incassobureau op en laat weten dat betreffende rekening al lang verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 04-11-2015 01:20 #623
Beste zeemeeuw, dank u voor uw reactie op 27-10-2015.

Ik heb inmiddels beroep aangetekend naar Intrum en ook al antwoord van hen ontvangen. Zij geven aan:
"U beroept zich op verjaring, echter heeft onze klant en wij u frequent aangeschreven maar geen betaling of reactie mogen ontvangen. Wij kunnen u melden dat het verjaringstermijn gestuit wordt nadat wij betrokkene getracht hebben aan te schrijven". Deze "klant" van Intrum heeft kopieën van aanmaningen naar een adres toegestuurd waar ik destijds al niet meer was ingeschreven bij de gemeente. Ik was dus elders ingeschreven, maar de brieven bleven wel op het oude adres aankomen.
Mijn vraag aan u is::
Kan dit ook als stuiten worden gezien als een firma als Fa-Med betalingsverzoeken naar een adres blijft sturen waar ik niet meer gemeentelijk op ben ingeschreven? Blijkbaar heb ik destijds in 2006 geen adreswijziging aan de tandarts doorgegeven, omdat ik er van overtuigd was dat er geen rekeningen meer open stonden.
Het lijkt mij vreemd dat Fa-Med 4 jaren lang verzoeken stuurt tot betaling (1 per jaar lijkt het) en in totaal 3 jaren na het laatste betaalverzoek (met verhoging uiteraard) om dan pas Intrum in te schakelen.

Vriendelijke groet,
Niek Reactie infoteur, 04-11-2015
Beste Niek,
De vraag is dan of het (alleen) u verwijtbaar is dat Fa-Med steeds naar het verkeerde adres de post heeft verstuurd of dat langzamerhand toch wel duidelijk moest zijn dat er iets mis was. Ook de tandarts heeft u sinds 2006 niet meer gezien. De rekening verhogen lijkt dan helemaal niet gepast, een beetje nadenken wel. Op zijn hoogst hebben jullie alle drie een beetje schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 29-10-2015 06:47 #622
Hi,
In 2006 ben ik afgestudeerd van de HBO, in 2008 ik ben verhuisd naar V.S. Een paar dagen geleden heb ik een brief ontvangen van HBO waarin ze vragen mij om euro 22.000 te betalen.
Momenteel ben ik werkloos en heb geen geld. Wat zou er wel gebeuren als ik niks betaal? Ik wil graag dat doen als ik een baan heb. Reactie infoteur, 29-10-2015
Beste Peter,
DUO kan een schuld kwijtschelden als de situatie daarom vraag of een milde betalingsregeling met u afspreken. Hoort DUO niets van u, dan kan (!) het zijn dat er een rechter in de VS wordt ingeschakeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 26-10-2015 21:53 #621
Een aantal dagen geleden heb ik een brief van Intrum Justitia ontvangen waarin ze dreigen met een dagvaarding als ik een oude rekening uit 2007 niet binnen een week betaal. De (tandarts)rekening heb ik nog niet eerder onder ogen gehad; waarschijnlijk omdat ze het naar mijn oude adres hebben gestuurd waar ik al sinds 2007 ook niet meer woon.
Volgens Intrum hebben ze de rekening gestuit waardoor het niet meer kan verjaren. Volgens mij is het gewoon verjaard, omdat ik anders op mijn adres van inschrijven (gemeente) niets van Intrum heb ontvangen de laatste 8 jaren. Verder valt mij op dat ze binnen 2 minuten aan de telefoon te hebben gezeten met Intrum Justitia dat ze bereid waren de rekening praktisch te halveren; dat lijkt wat verdacht.

Wat denkt u dat ik moet doen? Maak ik kans als ik beroep aanteken? En als ik dat zou doen, met welke argumenteren zou ik dit eventuele beroep met eenvoud kunnen winnen?

Alvast dank voor uw hulp.
Vriendelijke groet, Niek Reactie infoteur, 27-10-2015
Beste Niek,
De rekening uit 2007 is, als u nu pas op de hoogte wordt gesteld, verjaard. Schrijf Intrum een brief waarin u aangeeft dat de de rekening uit 2007 is verjaard en er dus niets meer kan worden gestuit. Intrum kan wel een moreel beroep op u doen om een deel te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr, 23-10-2015 11:44 #620
Beste zeemeeuw. Bedankt voor uw snelle reactie. Het gaat om een schuld uit 2008. In de vonnis staat niks geschreven over beslaglegging op inboedel of welk beslag dan ook. Deze deurwaarder heeft meerdere malen beslag gelegd op bankrekening etc, dit allemaal na 2010. Kan hij met zo'n vonnis dan beslag leggen op mijn inboedel? Reactie infoteur, 24-10-2015
Beste Mevr,
Aha, dan is het eerdere vonnis een bevestiging van de schuld met daarbij de verplichting tot terugbetalen. Voor een daadwerkelijke beslaglegging is een extra vonnis van de rechter nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr, 22-10-2015 13:14 #619
Ik heb een brief ontvangen van een deurwaarder dat hij op 28-10 beslag gaat leggen op mijn inboedel. Hierover heb ik nooit een vonnis ontvangen.
Ik heb de deurwaarder een email gestuurd of hij de vonnis van de beslaglegging zou kunnen toesturen. Vandaag kreeg ik een email terug met een vonnis uit 2010.
Mag hij met dit vonnis uit 2010 beslag leggen op mijn inboedel of heeft hij bij elke beslaglegging een nieuw vonnis nodig?

Overigens heeft deze deurwaarder al eens eerder beslag gelegd en hierover heb ik toen wel bericht gehad dus het komt bij mij meer over als een "dreiging". Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Mevr,
Als het vonnis uit 2010 nog niet is uitgevoerd, kan dat nu nog steeds. Als het om een nieuwe zaak en schuld gaat, is een vonnis uit 2010 niet voldoende. Vraag de deurwaarder om uw mogelijkheden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kosen, 21-10-2015 15:56 #618
Mijn moeder is op 08.01.2011 overleden. Zij had 01.01.2011 gebruikgemaakt van PGB. Dit wordt per 13.10.2015 van mij als erfgenaam teruggevorderd. Is de vordering niet verjaard? Daarnaast heb ik noch de erfenis aanvaard, noch verworpen. Mijn moeder heeft helemaal niets achtergelaten, op een schuld van PGB na. Ik ben niet van plan om haar erfenis alsnog te aanvaarden. Ben ik alsnog verplicht om zorg te dragen voor haar schulden? Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Kosen,
Als een erfenis niet wordt verworpen, wordt deze aanvaard. Helaas erft u dan ook de eventuele (belasting)schulden. De terugvordering vindt binnen vijf jaar plaats en is daarom toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lin, 19-10-2015 22:47 #617
Hoe lang kan DUO een lerarenbeurs terugvorderen? Ik val onder de oude regeling (voor 2013) Op hun website zegt men dat het uitgekeerd wordt als een voorschot en dat men 3 jaar na afloop van de subsidieperiode beoordeelt of het omgezet wordt in een gift. In mijn geval kwam er na ruim 5,5 jaar een brief dat ik een gedeelte moet terug betalen. Kan dit na al die tijd nog? Reactie infoteur, 20-10-2015
Beste Lin,
Uw schuld vervalt niet, maar DUO is wel laat geweest met informeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mr Drs J. J. F. M. Konings, 12-10-2015 15:45 #616
In de praktijk zien wij dat veel debiteuren, waarvan de vordering al verjaard is, toch graag nog een regeling treffen voor deze zogenaamde natuurlijke verbintenis. Zo kunnen we toch nog veel zaken oplossen tussen een schuldeiser (die zijn vordering in de rechtbank niet meer kan afdwingen) en een schuldenaar (die formeel juridisch niet meer hoeft te betalen). Reactie infoteur, 12-10-2015
Beste Mr Drs J. J. F. M. Konings,
Dat is voor beide partijen dan een mooie oplossing, maar de wettelijke verplichting daartoe ontbreekt en daarom werkt niet iedereen hieraan mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivanov, 09-10-2015 02:12 #615
Sinds 2003 uit de DUO gestapt. Nooit een factuur gehad om te betalen. Eind 2014 gelijk eerste betaalverzoek gehad. Is dit geldig? Reactie infoteur, 09-10-2015
Beste Ivanov,
Bij een studieschuld uit 2003 gaat de betalingstermijn normaliter na twee of drie jaar lopen, met een verjaringstermijn van 20 jaar. DUO is wel erg laat. Wel is vaak een milde aflossingsregeling naar draagkracht mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olaf, 03-10-2015 14:07 #614
Ik ben al lang uit de WSNP en heb een schone lei. In de periode dat ik in de WSNP zat, had ik een abonnement van T-Mobile, welke is omgezet in Prepaid en de afkoop is betaald.
Nu wil ik een abonnement bij T-Mobile afnemen en word afgewezen. Na veel moeite heb ik de reden van afwijzing gekregen en geven aan dat er nog ruim 200 Euro betaald moet worden van mijn vorige abbo. Deze is betaald, verjaard en ik heb een schone lei. Wat is uw advies? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Olaf,
T-Mobile gebruikt een argument dat niet valide is en dan kunt u beter een andere provider proberen. Aandachtspunt is wel of T-Mobile u op een zwarte lijst bij Preventel heeft gezet, want daar zou u ook vanaf moeten:

https://financieel.infonu.nl/geld/161130-ondanks-preventel-een-mobiel-abonnement.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saantje, 22-09-2015 10:15 #613
Beste Zeemeeuw,
Graag zou ik willen weten of mijn man (ruim 2 jrn), zijn ex nog een vordering kan eisen. In het convenant staat dat ze mits het huis niet verkocht is, 1,5 jaar 400 euro moest mee betalen. Dit heeft ze maar 4 maanden gedaan. Ze zijn nov, 2009 gescheiden en ze is mede eigenaar van het huis waar we trouwens in wonen (mijn man mocht van haar blijven wonen) totdat het huis verkocht was. Anno 2015 nog steeds niet verkocht. Reactie infoteur, 23-09-2015
Beste Saantje,
Het echtscheidingsconvenant is een ondertekende verklaring. Deze betalingen verjaren op zijn vroegst na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meneer Smit, 16-09-2015 16:20 #612
Beste Zeemeeuw

N.a.v vraag #596 wil ik ook een vraag stellen. Mijn vriendin zit in een soortgelijke situatie. Grote schenking ontvangen maar dit niet gemeld bij de Belastingdienst. De schenker is inmiddels overleden. De verjaringstermijn vd Belastingdienst verschilt (volgens mij) van 3, 5 tot 12 jaar. Mijn vraag is: hoe wordt bepaald hoe lang de verjaringstermijn is? Wat zijn de "criteria" voor 3 jaar vs 12 jaar? Ik vraag mij af hoeveel jaar mijn vriendin "zenuwachtig" moet zijn - en of zij elk jaar met de belastingaangifte meer risico loopt dat de Belastingdienst er dan toch achterkomt…

We horen het graag van u. Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Meneer Smit,
Nu de schenker is overleden, gaat er een verjaringstermijn lopen van vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Krista, 10-09-2015 00:31 #611
Ik krijg vandaag een brief van edr binnen dat ik nog een schuld bij vgz heb van het jaar 2005-2006-2007 en of ik een bedrag van 3251 euro wil gaan betalen want anders nemen ze maatregelingen. Ik weet niet beter dat ik dit al heb betaald heb hoezo sturen ze deze rekening na 8 jaar nog op? Ik weet niet wat ik hier mee moet heb al op internet zitten zoeken maar word er niet wijzer van. Wel dat het bij de zorgverzeraar na 5 jaar alles verjaard. Nu nu ben ik van plan om morgen contact op te nemen maar hoe en wat? Wat is uw advies? Reactie infoteur, 11-09-2015
Beste Krista,
Deze vorderingen, voor zover ze al terecht zijn, lijken me allemaal verjaard. Edr heeft kennelijk een pakket opgekocht waar u in zat. Als de VGZ u incassoberichten heeft gestuurd, kan een verjaringstermijn nog lopen, maar ook dan is acht jaar lang geleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 02-09-2015 18:01 #610
Vandaag kreeg ik een aanmaning van een incassoburo over een nog open staand bedrag voor een telefoonabonnement uit 2011.
Hebben zij het recht om op dit moment nog geld te vorderen? Het adres van ons is al die jaren bekend geweest. Reactie infoteur, 03-09-2015
Beste Bert,
Een telefoonabonnement is een contract en dan verjaart een vordering pas na vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 01-09-2015 11:05 #609
Ik heb een vordering ontvangen van een gerechtsdeurwaarder over niet betaalde premies bij VGZ van 2006 en 2007. Zijn die niet een beetje oud? Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Claudia,
Op basis waarvan komt de deurwaarder met een vordering? Is er een gerechtelijk vonnis? Anders zijn deze vorderingen vijf jaar na de laatste aanmaning sinds 2006 en 2007 verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aalita, 27-08-2015 20:41 #608
Beste Zeemeeuw,

Zij hadden beslag gelegd op mijn inkomsten. Zij hebben in 2010 nog geld ontvangen. Daarna is mijn wsnp uitgesproken. Daardoor zou de vordering zijn gestuit zoals ze dat noemen. Dus als ik het goed begrijp wordt de verjaring opgeschort door de schuldsanering? Hoe lang mogen ze het opschorten? Wederom bedankt voor uw hulp. Reactie infoteur, 28-08-2015
Beste Aalita,
De verjaringstermijn gaat weer lopen op het moment dat u uit de wsnp bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aalita, 25-08-2015 17:04 #607
Goedemiddag,
In juli 2010 zat ik in de WSNP en is ook in 2010 uitgesproken. Helaas is mijn WSNP beëindigd in maart 2014 wegens geen schone lei.
Nu krijg ik van een oude verhuurder een brief dat ik een rekening moet betalen uit 2004. Zij geven aan dat ze in 2010 nog gelden hebben ontvangen en dat zij noodgedwongen de vordering moesten indienen bij de WSNP bewindvoerder. Volgens hun is de vordering doordat er geen schone lei is verleend weer opeisbaar. Klopt dat? Graag hoor ik van u.
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-08-2015
Beste Aalita,
Verjaring wordt bij schuldsanering wel opgeschort, maar was de schuld niet al verjaard voordat u de wsnp inging? Een huurvordering op basis van een huurcontract verjaart immers na vijf jaar en dat is 2009.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dani, 25-08-2015 13:04 #606
Beste Zeemeeuw, help!
Mijn vader ontvangt een brief van de belastingdienst waarin staat dat hij 2332 EUR aan huurtoeslag moet terugbetalen. Geen definitieve beschikking, maar een bericht dat het bedrag betaald moet worden, welke betalingsmogelijkheden er zijn en that's it. Dus ik heb ingelogd op 'mijn toeslagen', alle administratie brieven van de afgelopen 5 jaar bekeken en alles klopte! Ook daarna maar gebeld met de belastingdienst met de vraag hoe of wat? Kreeg te horen dat t aanslagnummer gaat over 2006! Zij konden ook niet zien hoe dit is opgebouwd en ik word hier morgen over teruggebeld. Dit is toch niet te geloven?! Mag dit? Heb nooit een brief eerder gezien hierover. En moet ik betalen denkt u?
Met vriendelijke groet,
Een bezorgde dochter! Reactie infoteur, 25-08-2015
Beste Dani,
Ik denk dat nu nog een terugbetaling over 2006 zeer waarschijnlijk verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. S., 24-08-2015 16:56 #605
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de snelle reactie ik zal even neerzetten wat er in die BKR staat:

Kredietsoort Doorlopend krediet
Contractnummer XXXXXXXXX
Bedrag 30000
ingangsdatum 06-06-2002
werkelijke einddatum nog niet bekend
Registratieweek 24-2002

Bijzonderheden

Code omschrijving

A Achterstand 03-01-2007
2 (restant) vordering geheel opeisbaar 15-02-2007
3 Bedrag van 250 Euro of meer is afgeboekt 24-02-2010

geregistreerd door Postbank N.V.

Dit staat er in hoop dat u er wat mee kan doen. En die 250€ is niet overeenkomstig de betalingsregeling. Had op 23-02-2007 een betalingsregeling getroffen van 150€ maar deze heb ik 2 keer betaald en daarna niet meer.

Mvg Y.S. Reactie infoteur, 25-08-2015
Beste Y.S.,
Nog niet helemaal duidelijk is waar die 250 euro vandaan komt (misschien 300 euro minus rente). Voor de verjaring gaan we tellen vanaf het moment dat u voor de laatste keer 150 euro hebt betaald. Stel dit was 25 augustus 2007 (rekent gemakkelijk omdat het vandaag 25 augustus 2015 is). Dan is nog opeisbaar 30.000 euro minus 36 maanden maal 150 euro plus rente minus 250 euro. Dat is toch nog 24.350 euro plus rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. S., 23-08-2015 12:40 #604
Goedemiddag,

Ik had laatst een BKR opgevraagd want ik wil een huis kopen en zag dat ik daar nog een toetsing had staan van een doorlopende krediet van 30.000€. Lang verhaal kort te maken ik had een huis gekocht met mijn ex zij heeft het huis met schuld verkocht spullen of onze naam gekocht en dat is opgelopen tot 30.000€. Deze schuld is toen al naar een incasso bureau gegaan, had daar een regeling mee getroffen dat ik een bepaald bedrag per maand zou aflossen maar daar ben ik toen mee gestopt omdat ik nog andere dingen had lopen.
Maar nu staat er in die BKR het volgende dat ik een achterstand heb sinds 03-01-2007, het restant is geheel opeisbaar 15-02-2007 en dat er een bedrag van 250€ of meer is afgeboekt 24-02-2010. De laatste keer dat ik daar wat van gehoord heb is 24-04-2007 dus al ruim 8 jaar niks van gehoord. Stond gewoon in de gemeente in geschreven waar ik woon. Dus ze hadden me gewoon een brief kunnen sturen of ik er nog wat van wou afbetalen.

Nu is mijn vraag is deze schuld verjaard of als ik contact op neem met deze instantie dat ik alsnog moet betalen?

Want op deze manier kan ik nooit wat kopen.

Mvg Y.S. Reactie infoteur, 23-08-2015
Beste Y.S.,
Ook als de lening nu wordt geschrapt, blijft uw negatieve registratie nog vijf jaar zichtbaar bij het BKR. U geeft aan dat er in 2010 nog 250 euro is betaald, maar was dit overeenkomstig de betalingsregeling, want dan zou de verjaringstermijn pas een paar maanden later in 2010 gaan lopen. Dat zou betekenen dat er van lening nog over is het bedrag uit 2010 plus rente en minus de maandelijkse aflossingen die niet betaald zijn sinds 2010 (en niet 2007).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hoppzak, 21-08-2015 08:08 #603
Goedemorgen,
Mijn vader is 9 jaar geleden in 2006 overleden. Mijn moeder leeft nog. Nu heeft zij van een incassobureau een vordering gekregen voor teveel betaalde zorgtoeslag van €395. Zij heeft nooit een beschikking ontvangen, terwijl de belastingdienst zegt dat deze in 2008 gestuurd is. Nooit geen herinnering gekregen. Moet zij dit toch betalen? Bij navraag blijkt dat er verder nooit geen correspondentie is geweest.
Met vriendelijke groet,
J. Hoppzak Reactie infoteur, 21-08-2015
Goedemorgen J. Hoppzak,
Als er na 2008 geen correspondentie is geweest, is deze vordering van de belastingdienst verjaard. Daarbij veronderstel ik wel dat de woonplaats van uw vader verder bekend was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 15-08-2015 11:44 #602
Goedemorgen,

In 2006 heb ik een woning gekocht met mijn toenmalige partner, in 2008 zijn wij uit elkaar gegaan. Omdat het huis leeg stond en niet verkoopbaar was heb ik intrede gedaan in de woning met mijn huidige partner. Inmiddels ben ik getrouwd en heb ik 2 kinderen. De woning staat onder water. ( ruim 20.000 euro). Mijn ex partner is nog steeds helft eigenaar van de woning maar weigert elke vorm van betaling. Hierdoor kunnen wij de woning niet verkopen ivm de onderwaarde. Nu is mijn vraag: kan ik mijn ex-partner verplichten tot betaling van de helft van de onderwaarde zodat ik het huis kan verkopen?

Vriendelijke groet,

Linda Reactie infoteur, 15-08-2015
Beste Linda,
Via de rechter kan uw ex partner worden verplicht om mee te werken aan de verkoop van de woning. Aangezien zijn voor de helft eigenaar is, is ook de helft van de restschuld voor haar. Zij mag u ook uitkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 28-07-2015 16:12 #601
L.S.,
Mijn oude verhuurder probeert energie kosten te verhalen over het jaar 2010, in 2011 ben ik verhuisd en woon ik inmiddels al 4 jaar niet meer in zijn woning. Ook heb ik er 4 jaar lang niets over gehoord. Is zijn vordering nog gegrond of is deze ook verjaard?
bij voorbaat dank.
Gr.
Koen Reactie infoteur, 28-07-2015
Beste Koen,
Sinds 2004 is de verjaringstermijn voor een energierekening twee jaar. Later kan de energiemaatschappij niet meer vorderen en in dit geval de verhuurder ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan1978, 22-06-2015 20:40 #600
Mijn vriend had een grote schuld bij cz en zit in de boetepremie ZIN. Ik ben nu al zeker 4 jaar aan het afbetalen van deze schuld. Deze maand was de laatste betaling, ik helemaal blij en vandaag de CZ gebeld of hij wordt afgemeld bij ZIN. De mevrouw vertelde mij dat hij ook bij hen nog een bedrag open heeft staan van 1800 euro? Over de jaren 2001 2002 2007 2008 etc. Ik was er echt van overtuigd dat we er klaar mee waren. De dossiers hebben volgens deze mevrouw bij het incassobureau gelegen maar waren oninbaar? Dat is heel vreemd want al 5 jaar of zelfs langer hebben we betalingsregelingen gehad bij ditzelfde bureau. Moeten we dit nu zomaar nog betalen, dit is toch niet meer terug te vinden of dit allemaal klopt. Reactie infoteur, 23-06-2015
Beste Daan,
Ik weet niet wat in dit geval dan oninbaar betekent, bovendien verjaart een dergelijke vordering na vijf jaar of vijf jaar na de laatste aanmaning of herinnering (en die zult u ook wel niet gehad hebben). Als er een brief komt, kunt u gewoon bezwaar aantekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 04-06-2015 19:16 #599
Beste,
Ik heb een vraag. Ik krijg vandaag een brief of ik wil betalen, het is een abonnement geweest bij Vodafone. In 2007 is er een vonnis geweest en uitspraak gedaan. nou heb ik een aantal jaren niks meer van hun gehoord en zeggen ze dat ik onvindbaar was, wat niet klopt. wat kan ik nu het beste doen?
vriendelijke groetjes Reactie infoteur, 05-06-2015
Beste Diana,
U kunt bezwaar maken en probeer eerst wat bewijzen te vinden waarin u kunt aantonen dat u gewoon vindbaar was. Zo kan de gemeente u aangeven sinds wanneer u er bent ingeschreven. Misschien hebt u nog een afschrift van de Belastingdienst of iets dergelijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 28-05-2015 16:38 #598
Mijn vraag is of de Belastingwetgeving Nederland ook geldt voor Curaçao? Reactie infoteur, 29-05-2015
Beste Karel,
Curaçao heeft zijn eigen belastingwetgeving, maar er zijn wel afspraken met Nederland om een dubbele belastingheffing te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 25-05-2015 19:31 #597
Ik krijg een brief van een deurwaarder, dit gaat over een telefoon rekening die ik in 2005 had.
In 2006 is dit voor de rechter geweest. De rechter had me veroordeeld tot betaling. Maar zoals u al raad is dit niet gebeurd. Ik heb tot op de dag van vandaag 22/5/2015 niets meer vernomen van die deurwaarder, en u raad al nu wil hij geld zien. Maar dit is 9 jaar na datum. Mijn vraag is dan ook ben ik deze schulden nu kwijt of niet. Reactie infoteur, 25-05-2015
Beste Jan,
Een vonnis van de rechter is 20 jaar geldig maar als er in het vonnis staat "uitvoerbaar uit voorraad", mocht de schuldeiser direct zijn geld vorderen. Als de schuldeiser dat nalaat en u wel gewoon vindbaar was, kunt u ook stellen dat vordering na vijf jaar is verjaard. Zie art BW3 art. 307, lid 1:

"Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot het geven of een doen verjaart door verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden."

De deurwaarder zal gemakshalve van 20 jaar uitgaan.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meneer, 22-05-2015 17:38 #596
Beste Zeeuwmeeuw,

Een kennis heeft zes jaar geleden een grote schenking ontvangen in twee delen. Voor het ene deel is schenkbelasting betaald. Maar voor het andere deel is geen schenkbelasting betaald. Het betreft een hoge schenking en dus ook een hoog bedrag aan schenkbelasting.

Is dit nu verjaart of, valt dit onder de noemer "opzet/grove schuld" omdat er in hetzelfde jaar deels schenkbelasting is betaald (en de kennis dus niet kan ontkennen van niks te weten)

Kennis wil graag intrekken bij familie, maar familie is bang voor 'bodembeslag' - dat de belastingdienst de inboedel vd familie in beslag kan nemen. Indien de schenkbelasting is verjaart zal hier geen sprake van zijn en kan kennis bij familie intrekken…

Ik kijk uit naar uw advies.

Vriendelijke groet Reactie infoteur, 23-05-2015
Beste Meneer,
Als geen aangifte schenkbelasting is gedaan terwijl dat wel had gemoeten, begint de verjaringstermijn pas vanaf het overlijden van ofwel de schenker ofwel de ontvanger van de schenking respectievelijk, als dat eerder in de tijd is, vanaf het moment waarop een aanslag wordt opgelegd. De Belastingdienst heeft dus een lange adem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 14-05-2015 22:40 #595
Ik ben in 2004 met toestemming van de DSB-bank verhuist naar het buitenland. Daar heb ik altijd mijn adresgegevens doorgegeven en altijd de termijnen betaald. Tot 2007, door wijzigingen in mijn financiële situatie kon ik de termijnen niet meer voldoen. Mijn contact gegevens zijn altijd bekend geweest. In 2012 ben ik terug gekomen naar Nederland. In hetzelfde jaar kreeg ik mijn eerste brief van Inquas, kan ik mij beroepen op de verjaring?

Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 15-05-2015
Beste Monique,
De brief van Inquas ontving u binnen vijf jaar na uw laatste betaling en dus zal nog niets verjaard zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 10-05-2015 13:12 #594
Elke keer als ik geld terug krijg word dit verrekend met een schuld die ik nog bij hun zou hebben.
Alleen wat is die schuld dan nog, ik weet alleen dat ik 2 schulden keurig in termijnen bij hun heb afbetaald.
Alleen wat heb ik dan nog steeds open staan, zelfs als ik de nummers bekijk, zie ik dat bij een al afbetaalde schuld een hoofdsom word verrekend, dat is toch vreemd.
Kan ik opvragen bij de belastingdienst wat volgens hun nog open staat, en wat ik dan nog steeds moet betalen?
Vooral omdat ik vorig jaar plots geld terug kreeg van de belasting en ik toen dacht, gelukkig tis klaar.
Maar nu krijg ik plots weer een bericht dat wat ik terug krijg wordt verrekend, maar waarmee dan.
Wat kan ik doen en hoe?
Groeten, Peter Reactie infoteur, 10-05-2015
Beste Peter,
Als het goed is krijgt u regelmatig bericht van de belastingdienst over de afbetaling en als u daarbij vragen of twijfels hebt, kunt de Belastingdienst schriftelijk of telefonisch om verduidelijking vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jochem, 02-05-2015 18:56 #593
Geachte, tot mijn grote schik kreeg ik deze week een brief van een incassobureau dat ik een bedrag van bijna 30.000 euro moet betalen.in 2001 heb ik een lening afgesloten en bij mijn weten toen mijn moeder overleed en ik een erfenis kreeg, beslag gelegd op mijn rekening.was de schuld terug betaald.nu heb ik dus sinds 2001 nooit meer iets gehoord van deze schuld tot afgelopen week.ik heb ook altijd ingeschreven gestaan in de gemeente waar ik woon, dus te vinden.is deze schuld nu verjaard?mvg j. Reactie infoteur, 03-05-2015
Geachte Jochem,
Schulden verjaren niet zomaar, wel de aflossingen die niet gedaan zijn en de rente die ouder is dan vijf jaar. Het is wel raar dat u pas na 14 jaar iets hoort. Waarschijnlijk is de vordering opgekocht en probeert dit incassobureau er nog zo veel mogelijk uit te halen. Het is wel de vraag of de claim van het bureau terecht is. Klopt het bedrag, is het wel van u en zo verder. Er worden immers veel fouten gemaakt. U kunt ook een briefje sturen, waarin u aangeeft dat u geen flauw idee heeft waar dit over gaat en het incassobureau ten onrechte bij u aanklopt. Vervolgens is het even afwachten wat de reactie zal zijn. Laat ze het maar onderbouwen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nao, 24-04-2015 09:02 #592
Goedemorgen,

In 2006 heb ik een kinderopvang schuld opgelopen. Heb dat jaar ook facturen ontvangen etc. Het schijnt bij een incassobureau te zitten en te lopen maar heb daar tot 2007 iets van gehoord. Nu al die tijd heb ik daar niks meer van vernomen, tot aan gisteren. Houdt het niet in dat zij als zij mij 5 jaar niks laten horen, de schuld dan is verjaard? Reactie infoteur, 24-04-2015
Beste Nao,
Als het een schuld is bij een kinderopvang, is de schuld verjaard. Als het een belastingschuld is (kinderopvangtoeslag), verjaart die vijf jaar na uw definitieve beschikking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 11-04-2015 12:52 #591
Goede middag,
Ik heb een schulden bij de Ziekenfondsverzekering, die ook naar de Rechtbank was doorgestuurd… met besluit van een betalingsregeling van 50 Euro per maand. Dat ging ik een jaar lang betalen.Door het echtscheiding van mijn partner woone ik nu since 6 jaar in het buitenland. Since deze 6 jaar heb ik geen betaaling meer gedaan. Ik hoorde ook nieks meer van de verzekering.
Is het mogelijk dat de vordering naar 5 jaar verfalt, of gelden da andere regels ( vanweegen de Rechtbankprozess)?
Groetjes, van Julia Reactie infoteur, 12-04-2015
Beste Julia,
Een gerechtelijk vonnis heeft de geldigheid van maximaal twintig jaar. Het kan zijn dat men u vergeten is, maar dat hoeft niet zo te zijn. Misschien konden ze u niet meer vinden op een ander adres.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 09-04-2015 10:15 #590
Goedemorgen,

Duo/IBG,… Door allerlei omstandigheden (trouwen, afronden studie, een baan, kind krijgen, huis bouwen) lukt het mij niet om mijn administratie op orde te brengen.
In 2006 ben ik geëmigreerd en heb ik dit netjes doorgegeven aan de gemeente in NL.
In 2007 heb ik formulier "Opgaaf wereldinkomen" en draagkrachtmeting toegestuurd.
Mei 2008 kreeg ik te horen dat ik een achterstand met terugbetalen zou hebben, daar kon ik een regeling voor treffen. Toen zei men dat ze die aangetekend verstuurde formulieren niet hadden ontvangen. (De post zegt dat het is afgegeven bij KPN Nederland, en die zegt dat ze de administratie maar 5 maanden bewaren)
Ik heb toen helemaal niets meer gehoord, en na mijn studie weer contact met ze opgenomen. (Augustus 2011)
Augustus 2012 dacht ik weer aan hen, en stuurde weer een brief, met de hele administratie erbij.
Wederom geen reactie wat betreft de aflossing, achterstand of over mijn voorstel tijdens studie aflossen te onderbreken.
Ik geef toe dat ik er niet keihard achteraan gegaan ben, maar zij ook niet.
Hoe dan ook, op dit moment willen ze 9000 euro, dreigen met internationale incasso, paspoort blokkering, etc. Als ik niet betaal in 4 weken dus.
Gedurende de afgelopen 10 jaar was ik financieel niet krachtig genoeg om terug te betalen

Mijn vraag: verjaart een schuld bij IBG? (er is deels iets kwijtgescholden, zo'n 300 euro)
Kan ik hen verwijten dat ze niet constructief aan een oplossing werken? Kan het dat met een dwangbevel direct in Oostenrijk beslag wordt gelegd of loonvordering, of moet dat eerst voorkomen in Oostenrijk?

Hartelijk bedankt, Robert Reactie infoteur, 09-04-2015
Beste Robert,
Een schuld bij IBG verjaart niet automatisch (hooguit na 20 jaar), maar men kan wel een deel kwijtschelden. Via een dwangbevel vanuit Nederland is niet automatisch een beslag in Oostenrijk mogelijk. IBG ziet u als degene die moet terugbetalen en alles op alles moet zetten om dat te realiseren. Het beste is het om tot een schikking te komen. U kunt ook via de mail contact opnemen met IBG of telefonisch: http://tinyurl.com/nhgdqql
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 03-04-2015 11:02 #589
Goedemorgen.,
In de jaren 90 heb ik via de ANWB een visakaart aangevraagd ik ben in 2004 naar Spanje verhuisd en daar is 2005 de visakaart en andere eigendommen gestolen dit heb ik destijds aangegeven bij de ANWB en een aangifte bij de politie gedaan. In 2010 weer naar Nederland gekomen en op 1 april 2015 een schrijven ontvangen van een Incassobureau na 9 jaar In de periode dat ik in Spanje woonde was dit bekend bij het bevolkingsregister waar ik verbleef. en men wil nu volgens hun een totaalbedrag van 17000 euro inclusief 8000 euro rente de visakaart was in die tijd met een limiet van 2500.euro.
Mijn vraag.
De kaart is gestolen 9 jaar geleden ik heb het doorgegeven aan de ANWB nadien nooit een schrijven of reactie ontvangen en na 9 jaar een deurwaarder die tot en met 23 maart rente wil hebben.

Kunt U mij doorgeven hoe te handelen. Reactie infoteur, 04-04-2015
Beste Michel,
U hebt aangifte gedaan bij de politie en de diefstal ook gemeld bij de ANWB. In de huidige algemene voorwaarden van de ANWB visacard (artikel 6 Verlies, diefstal en misbruik) staat dan dat bij een schriftelijke bevestiging van uw kant " u geen risico draagt voor het gebruik
dat van uw card gemaakt is na verlies, diefstal of bij misbruik van uw card":

http://tinyurl.com/qeacsmu

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Djoy, 27-03-2015 20:03 #588
Hoi,

Vader is overleden op 12 juni 2014. Hij heeft openstaande premies achtergelaten uit het jaar 2009.
Dit loopt nu via een incasso bureau. Moet de echtgenote betalen? Niet verjaard?
Ook komt het incasso bureau met twee nieuwe vorderingen. Waren mij niet bekend.
Kan dit zomaar? Moeten wij overgaan tot betaling c.q. betalingsregeling?

Gr.
Djoy. Reactie infoteur, 28-03-2015
Hoi Djoy,
U geeft niet aan om welke premies het gaat, maar de premies zullen wel gebaseerd zijn op een overeenkomst en verjaren dan na vijf jaar. Dit zijn schulden die overgaan op de erfgenamen die de erfenis hebben aanvaard voor zover het de premies van vader zijn. Bij een gezamenlijke polis van de ouders, is vast ook een deel nog van de echtgenote.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 24-03-2015 12:07 #587
Ik heb een echtscheidingsconvedant met mijn ex. Daarin staat dat zij de schulden op haar naam zou zetten en mij van die schulden gaat vrijwaren omdat de schuld voor investering gaat die zij uiteindelijk ook mag houden.
Na een tijd is de bank toch bij mij gekomen omdat mijn ex niet betaalde. Ik heb het bedrag aan de bank moeten betalen omdat de afspraak tussen mij en mijn ex was. Ik kon dan dat bedrag bij mijn ex vorderen. Dat kon ik toen niet doen omdat mijn ex geen geld had. Na een tijd was zij ook spoorloos en waarschijnlijk naar het buitenland verhuisd. Nu is zij weer terug en wil ik dit bedrag bij haar vorderen. Dit gaat over een periode van langer dan ongeveer 11 jaar. Ik had gelezen dat als echtscheidingsconvedant opgenomen is in het vonnis verjaring na 20 jaar is. Bij ons is bij de uitspraak iets opgenomen als. De partijen gaan de goederen verdelen (dit hebben we dus met een echtscheidingsconvedant gedaan). Geldt dit dan ook als opgenomen in het vonnis of kan ik niets meer opeisen omdat het langer dan 5 jaar geleden is? Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste Danny,
Uw vordering op uw vrouw is ontstaan zodra de bank u verplichtte om te betalen en verjaart vijf jaar nadien als er geen stuiting heeft plaats gevonden of in het echtscheidingsconvenant andere termijnen worden genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 23-03-2015 07:01 #586
: Mijn werkgever weigert op grond van verjaring mijn rechten op een gratificatie in verband met mijn 12,5 jarig ambtsjubileum. Door administratief wanbeheer van een van de voorgangers van mijn werkgever was er enige onduidelijkheid over mijn werkelijke datum van indiensttreding ( 1e- 2001 2e- 1997 en uiteindelijk 3e- juli 1995). De juiste datum kon eind 2014 worden aangetoond dmv zgn werkbriefjes.
Vraag: is een verjaring, voor gevallen waarin sprake is van opgebouwde ancieniteit, wel mogelijk en op welke wettelijke gronden?
Zo ja, is er dan sprake van verjaring na 5 of 20 jaar? Reactie infoteur, 23-03-2015
Beste Diana,
Een gratificatie is een geldvordering op basis van een overeenkomst en verjaart daarom na vijf jaar. De vraag is wel wanneer u het hebt aangekaart. Als dat binnen die vijf jaar is geweest, kan de vordering zijn gestuit. Aangezien er onduidelijkheid was buiten uw schuld, lijkt enige coulance ook wel op zijn plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wllin, 21-03-2015 16:22 #585
Zojuist heb ik een brief gekregen over bestuursrechtelijke premie, het gaat over de periode feb 2010 - oktober 2010. Dit tot mijn grote verbazing, ik dacht namelijk dat ik dit had afgelost. omdat ik een aantal jaar geleden van bank ben gewisseld, kan ik dit niet meer nakijken. En in de afgelopen jaren heb ik hiervan niks gehoord. Is deze brief bedoeld om verjaring tegen te gaan? En hoorde deze premie niet ingehouden te worden op mijn loon? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Wllin,
Bedoelt u de zorgpremie, want die moet u zelf betalen:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/114558-cvz-premie-2017-omhoog-wanbetaler-zorginstituut-nederland.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Virgil, 10-03-2015 16:07 #584
Beste,

Wij hebben afgelopen week een brief gekregen van Invoned over een openstaande belastingschuld uit 2008.

Uit hun administratie blijkt ineens dat er een bedrag van €257 openstaat voor combikohier uit het belastingsjaar 2008.

Vreemd verhaal dat dit nu pas naar boven komt maar wil graag weten wat ik moet doen? Betalen of is het inmiddels ook verjaard?

Bedankt.

Met vriendelijke groet,

Virgil Reactie infoteur, 11-03-2015
Beste Virgil,
De combicohier is een andere naam voor afvalstoffenheffing, een heffing van de gemeente. Als deze bestuursrechtelijke vordering niet is gestuit (via een dwangbevel bijvoorbeeld), is hij na vijf jaren verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kromhout (infoteur), 04-03-2015 18:30 #583
Ga altijd bij de KVK handelregister na te trekken of het bedrijf of deze Bank nog bestaat zoek het uit ik weet uit ervaring uit onderzoek kan ik wel melden Deze Bank werd in 1995 over genomen door Algemene spaarbank en lijfrentekas. en in 1998 weer over vollledig over genomen door Fortis in Belgie. En ga na bij de BKR inTiel of er een melding is geweest je staat geregistreed. met een bankschuld als er een contract is afgesloten met officeel nummer. ik denk zelf aan een verjaring, deze vordering is opgekocht door een incassobureau met samen werken met deurwaarders voor als het 20 jaar is verstreken toch nog een graantje mee tepikken zo werk het hier in Nederland Reactie infoteur, 04-03-2015
Beste Kromhout,
Dat lijkt me een nuttige aanvulling bij de vraag van Gerits Willy (#582). De vordering is verjaard als hij niet tussentijds gestuit is. Bovendien moet de vordering natuurlijk wel bestaan en rechtmatig zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerits Willy, 27-02-2015 12:16 #582
Dag;
ik zou in 1985 een persoonlijke lening hebben aangegaan en daar zou blijkbaar bijna niets op betaald zijn. er is hierbij loonbeslag geweest maar ik heb daar al jaren niets meer van gehoord. nu heeft de pensioendienst een brief van de desbetreffende maatschappij gekregen om pensioen in te houden.
waar ik verwonderd over ben is dat ik niet genoteerd sta bij de Nationale bank van België.
ben ik wettelijk verplicht hier nog iets op te betalen want ik betwijfel of ik ooit een lening bij die maatschappij heb gehad. Reactie infoteur, 27-02-2015
Beste Gerits Willy,
Als er voor deze lening ooit een loonbeslag is geweest, loopt de twintigjarige verjaring van het laatste moment van inning. Als het beslag om een andere reden was, kunt u het beste eerst om uitleg vragen, want wellicht heeft de maatschappij ten onrechte een claim ingediend. Als het beslag toch ook met deze lening te maken had, is het de vraag waarop de maatschappij nu nog recht heeft, want men trekt wel erg laat aan de bel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn Rosens, 21-02-2015 19:36 #581
Een klant van me, is een exploitatie-overeenkomst met de gemeente overeengekomen. Dat was op 19 september 2011 (overeenkomst opgesteld 15 september 2011 en verstuurd 19 september 2011). Nu heeft hij op 5-2-2015 (aangemaakt 4-2-2015 en verzonden 5-2-2015).

Nu is de vraag, of een exploitatie-overeenkomst een contractuele vordering is. De verjaringstermijn is dan 5 jaar. Maar, als dat het niet is, is de verjaringstermijn 2 jaar.

Bij 5 jaar moet men betalen en bij 2 jaar zou het verjaard zijn.

Wie kan mij hier antwoord op geven? Reactie infoteur, 22-02-2015
Beste Martijn Rosens,
Een exploitatie overeenkomst is een overeenkomst waaruit, afhankelijk van de bepalingen en termijnen in de overeenkomst, allerlei rechtsvorderingen kunnen volgen. Bij overeenkomsten met de gemeente is een verjaringstermijn van vijf jaar gebruikelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucas, 13-02-2015 20:58 #580
Helder, bedankt Zeemeeuw

lucas Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste Lucas,
De aannemer zal het niet leuk vinden natuurlijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natoe, 13-02-2015 17:58 #579
Goedendag

ik kreeg een telefoontje gister van een incassobureau over een t-mobile schuld uit 2009 dat ik heb nu moet betalen.
nou heb ik geen brieven ontvangen over betalingen.
praten we hier dan over verjaring?

vriendelijke groet natoe Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste Natoe,
Als u gewoon te vinden was en niets meer hebt gehoord, is deze factuur na vijf jaren verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

öznur, 13-02-2015 11:51 #578
In 2007 had ik een achterstand bij de eneco Bedrag van 727.64 heb hem betaald in 2007.
Ik ben pas vorige maand verhuisd en kreeg een deze week een brief van de incasso met rente van 143.85 en Buitengerechtelijke kosten van 150.00 totaal bedrag 1.046,49 en het is ook gelijk door gegeven aan de EDR Credit.
Ben ik verplicht om dit bedrag als nog te betalen? Wat moet ik doen Reactie infoteur, 14-02-2015
Beste öznur,
Als dit extra incassokosten uit 2007 die u niet betaald hebt, is het raar dat u die rekening nu alsnog krijgt. Als u geregistreerd stond en dus eenvoudig te vinden was en er geen herinneringen meer zijn gestuurd, zijn die kosten verjaard. Het beste neemt u dan met het incassobureau contact op om uit te leggen dat u netjes betaald hebt en deze extra rekening is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lucas, 12-02-2015 22:05 #577
In 2004 is onze woning verbouwd door een aannemer. Ik heb direct al een aanbetaling gedaan. De eindafrekening heb ik nooit ontvangen, ondanks herhaalde en dringende verzoeken van onze kant. Nu ruim 10 jaar later wil men alsnog de eindafrekening aan ons geven. Kan dat, heb ik nog de verplichting dat te betalen? Jarenlang niet reageren op onze vraag om de rekening en nu ineens wel? Wat kan ik het best doen? Reactie infoteur, 13-02-2015
Beste Lucas,
Als er door de aannemer geen herinnering is gestuurd, is de factuur verjaard. Dat kunt u de aannemer schriftelijk melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-02-2015 19:55 #576
Over 2003/2004 is er een schuld bij het toemalige ziekenfonds, zgn. nominale premie. Mijn zoon was toen minderjarig kosten kwamen voor rekening ouders. Vonnis van kantonrechter 2008 op naam zoon. Laatste sommatie deurwaarder juni 2011. feb. 2015 weer sommatie om te betalen. (beide gericht aan mijn zoon) Is deze vordering, gezien zijn leeftijd toen, wel op hem verhaalbaar? moet dit niet op ouders zijn? Moeten we dit nu wel betalen gezien de ouderdom? Reactie infoteur, 12-02-2015
Beste Peter,
Omdat uw zoon nu meerderjarig is, is het correct dat hij wordt aangesproken. Uw zoon kan op zijn beurt u aansprakelijk stellen. Het lijkt erop dat er herinneringen zijn verstuurd, waarna de rechter tot tweemaal toe een uitspraak heeft gedaan. In dat geval start de verjaringstermijn vanaf het moment van het laatste vonnis van de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cobie, 06-02-2015 17:25 #575
In 2006 kochten wij een appartement in een groot complex. Veel kosten worden berekend aan de bouwdelen zelf, sommige kosten zijn algemeen. Nu blijkt dat de eigenaren in ons bouwdeel vanaf 2004 tot 2010 te weinig hebben bijgedragen aan schoonmaakkosten van andere bouwdelen. Het toenmalig bestuur heeft de bijdrage verminderd voor eigenaren in ons bouwdeel. Nu wordt van ons verwacht dat wij 3500 euro per app bijbetalen. Bij de aankoop wisten wij hier niets van. Zijn wij verplicht om dit te betalen?
met vriendelijke groet,
Cobie Reactie infoteur, 07-02-2015
Beste Cobie,
Naar mijn mening is dit verjaard en had het bestuur eerder moeten ingrijpen. Het is niet uw schuld. Het bestuur kan misschien zelfs nalatigheid worden verweten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabine, 06-02-2015 16:25 #574
Ik heb ooit debet gestaan bij een bank, ik heb hier nooit meer wat van gehoord, zeker de afgelopen 10 jaar niet en krijg nu een brief van een incasso bureau dat hun mijn dossier hebben gehad van Lindorff en ik alsnog de schuld moet betalen maar krijg wel een deel finale kwijting, hun zeggen dat ik enige tijd geleden een brief heb gehad van Lindorff, dit is ook niet zo, moet ik dit gewoon alsnog betalen na zoveel jaar? Reactie infoteur, 07-02-2015
Beste Sabine,
Als u een poosje debet staat, betaalt u daarover rente, en wordt de rekening weer aangevuld. Meestal gaat dat automatisch. Als u al die jaren rood hebt gestaan, had u een rekening courant lening. De lening moet worden terugbetaald, maar de rente die ouder is dan vijf jaar niet. Bekijk dus goed het voorstel van dit incassobureau om te zien waar het precies om gaat en neem zonodig contact op met uw bank om te zien waar dit op slaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jorn, 05-02-2015 13:55 #573
Ik heb in 1999 een spaarkrediet afgesloten, daaraan verbonden een spaarpolis (aandelen lease product). Deze was in 2006 geroyeerd, en ik heb sindsdien ook geen maandbedragen (ca. 90 euro per maand) meer betaald, geen betalingsherinneringen gekregen, niks. In 2013 heeft mijn zoon van een incassobureau een email ontvangen waarin van een restschuld van een paar honderd euro, plus buitengerechtelijke kosten, maar min 1,93 euro (die ikzelf betaald had?) sprake is, en dat ik binnen vijf werkdagen moet betalen. Sindsdien - dus twee jaar verder - niets meer van het incassobureau gehoord.
Ik wil nu de schuldensanering in, moet ik deze schulden vermelden? Zijn ze niet al verjaard? Moet ik hierover nog een brief versturen?

Met vriendelijke groet
Jorn Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Jorn,
U kunt de schuld gewoon melden en dan bekijkt de curator wel of deze verjaard is. Geef bijvoorbeeld aan dat u het wel in het lijstje opneemt, maar dat de schuld naar uw mening verjaard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elsje, 24-01-2015 10:16 #572
Ook ik heb een vraag, Mijn ex partner heeft in de WSNP gezeten en dit met een schone lei afgerond,
nu wil Lindorff BV (het was oorspronkelijk een schuld van de DSB bank)
de schuld op mij verhalen, terwijl ik dacht dat het allemaal afgerond was.
Inmiddels is de schuld opgelopen van 6000 naar ruim 18.000 euro!,
Wat kan ik nog doen?

hartelijk dank,
Elsje. Reactie infoteur, 24-01-2015
Beste Elsje,
Als u hoofdelijke aansprakelijk bent voor de lening, is uw ex partner nu wel verlost van die aansprakelijkheid, maar u nog niet. Het is wel de vraag of die 18.000 euro wel terecht is, het drievoudige van het oorspronkelijke bedrag. Vraag altijd om een schriftelijke uitleg met specificaties en bekijk of u wel hoofdelijk aansprakelijk bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mimi, 23-01-2015 14:31 #571
Goedemiddag ik heb een vraag, er is sinds 2008 beslaglegging op mijn loon nu dacht ik dat ik klaar was maar kreeg ik te horen dat er nog eens het dubbele bedrag van wat ik heb betaald openstaat.
Ik heb gegevens opgevraagd en ben erachter gekomen dat dit openstaande bedrag om renten gaat ben ik verplicht dit te betalen?
Heb ik iets an een advocaat?
Ik wens na 7jr niet nog 7 jr renten te gaan betalen.
Alvast bedankt.
Groetjes mimi. Reactie infoteur, 24-01-2015
Beste Mimi,
Als er een bedrag openstaat is het gebruikelijk dat er een rente wordt gevraagd voor de openstaande schuld. De schuld wordt kleiner met de betalingen die u doet, maar wordt weer groter door de rente. Maar deze rente zou wel al bij de beslaglegging bekend gemaakt moeten zijn (vonnis rechter).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 30-12-2014 13:39 #570
Ook ik heb een vraag de rechter heeft mij en mijn ex geschreven dat wij overeengekomen zijn dat ik met ingang van 2009 tot verkoop van ons eigen huis dat op naam staat van mijn ex dat ik per maand 290,00 euro zal bijdragen in de aflossing van de hypotheek echter nu pas eist mijn ex dit bedrag op. De woning is in december 2011 verkocht. Staat zij in haar recht.
Zie graag een antwoord op mijn vraag.

Hartelijk dank.


Erik Reactie infoteur, 31-12-2014
Beste Erik,
Het gaat hier om een maandelijks verschuldigde bedragen die elk vijf jaar na het ontstaan ervan verjaren. Maar als de gerechtelijke brief of vonnis later is verstuurd, begint elke verjaringstermijn opnieuw te lopen. Bovendien is belangrijk of de rechter nog aanvullende opmerkingen over het verschuldigde bedrag maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sk, 23-12-2014 14:35 #569
Ook een vraag over DUO… Ik betaal mijn studieschuld al sinds 2010, maar omdat ik meerdere keren van bank ben veranderd en nu zelfs in het buitenland woon, heb ik niet al mijn betalingen zelf bij kunnen houden. Nu heb ik een verzoek ingediend bij DUO om mij een overzicht van mijn betalingen toe te sturen. De reactie die ik krijg is: "Het is onmogelijk aan uw verzoek te voldoen". Of ik a.u.b. naar mijn eigen afschriften kan kijken om de berekeningen te maken.

Is dit juridisch te onderbouwen? Hoe kan zo een grote instelling niet de mogelijkheid hebben mij een overzicht te sturen en hoe kan het "onmogelijk" zijn voor hun? Als de aanvraag "onmogelijk" is, hoe houden zij mijn betalingen bij?

Heb ik het recht om dit overzicht van hun te krijgen en met welke wetten kan ik dit onderbouwen? Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Sk,
Dat is raar. Hebt u geen account meer bij DUO waarop u dit zelf kunt inzien? Ik zou DUO toch vragen hoe dit kan en hoe u dit het beste kunt aanpakken. U hebt er een studieschuld en wilt toch weten wat u nog schuldig bent en daar zou DUO toch echt een antwoord op moeten kunnen geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 16-12-2014 16:23 #568
Mijn octrooigemachtigde heeft mij 5 jaar lang geen rekeningen gestuurd. Door een opmerking van mijzelf komt hij hier achter en stuurt mij nu fakturen die betrekking hebben op de elk van de afgelopen 5 jaar. Moet ik dit alsnog accepteren? Reactie infoteur, 17-12-2014
Beste Rob,
Een eerste rekening die later wordt gestuurd dan vijf jaar nadat de dienst verleend is, is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanne, 09-12-2014 16:00 #567
Hallo,

ik zou ook graag wat voorleggen: ik heb buiten mijn weten om in 2006 dubbel huurtoeslag gehad over een aantal maanden. Ik hebhet gewone bedrag ontvangen, en op naam van mijn ex is er naar mijn woningbouwvereniging ook huurtoeslag betaald, die van mijn huur af is getrokken. Ik was toen ernstig ziek, heb daar totaal geen weet van gehad.
Nu klopt de belastingdienst met tussenpozen van een jaar of jaren bij mijn ex aan voor het geld, en hij weigert te betalen. Logisch.
Bij hem is dus geen sprake van verjaring, maar ik heb hier van de belastingdienst nog niets van gehoord, voor mij is het ruim 8 jaar geleden. Is er kans dat de belastingdienst nog bij mij aan gaat kloppen, of is hier sprake van verjaring na 5 jaar?
Dank voor uw aandacht, vr groet, jeanne Reactie infoteur, 10-12-2014
Hallo Jeanne,
De Belastingdienst kan tot maximaal vijf jaren na de definitieve beschikking op een belastingaanslag terugkomen. Als de Belastingdienst regelmatig een brief stuurt, begint na elke brief deze verjaringstermijn opnieuw te lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Windsor, 01-12-2014 16:02 #566
Hallo Ik ben nu 8 jaar woonachtig in het buitenland en heb een aanmaning gekregen van DUO om mijn openstaande studischuld te betalen. Nu ben ik mij er van bewust dat ik dit gewoon moet betalen omdat het mijn plicht is. Echter nu eisen zij dat ik de gehele studieschuld ineens betaal, met daarna een portie reguliere schuld (wat denk ik de rente is?) in maandelijkse termijnen wil ontvangen.
nu heb ik een aantal vragen/verbijsteringen:
- kan het DUO ineens na 8 jaar geen contact te hebben gehad de schuld in zijn geheel opeisen (mijn studie eindigde in 2000 en is daarmee waarschijnlijk dichtbij de verjaringstermijn? en daarom willen zij nu ineens alle gelden innen?)
- kan ik als schuldenaar een voorstel doen om in een betaling deze schuld te laten vervallen?
- wanneer we niet tot een overeenkomst komen, is het dan een kwestie van een internationaal incasso bureau voor hen in te huren
- wanneer dit het geval is, heb ik dan moeite met NL binnen te komen aan de grens?
- Kan DUO bankbeslag leggen in het buitenland…?

Ik wil dit graag oplossen maar DUO maakt het communiceren wel erg moeilijk
Bedankt alvast voor uw terugkoppeling Reactie infoteur, 02-12-2014
Hallo Windsor,
1. Een studieschuld bij DUO verjaart pas na twintig jaar. DUO intensiveert momenteel het innen van de schulden van mensen die inmiddels in het buitenland wonen maar nog wel een studieschuld hebben. Na acht jaar is lang, maar dat mag bij een studieschuld.
2. DUO is bevoegd om een schuld te schrappen maar hoeft dat niet te doen. U kunt wel om een regeling vragen.
3. Een beslaglegging in het buitenland kan, als een rechter in dat land daartoe een vonnis velt.
4. Duo kan uw schuld doorgeven aan de douane zoals ook met openstaande boetes gebeurt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 24-11-2014 06:22 #565
Ik ben al twintig jaar lang, onafgebroken in maandelijkse termijnen een vordering van de gemeente aan het aflossen (teveel ontvangen bijstand, fraude). De lange duur komt doordat het terug te vorderen bedrag hoog is en mijn aflossingscapaciteit laag. Ook mijn ex partner is verplicht om af te lossen. Dit heeft hij jaren niet gedaan, hoe het op dit moment is weet ik niet.
Mijn vraag is of er een maximum termijn is voor de aflossing of dat dit door mag lopen tot het gehele bedrag is afgelost? Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste G,
De aflossing mag ook na twintig jaar doorlopen, maar een gemeente mag ook coulant zijn en zeggen dat twintig jaar genoeg is geweest. Dat besluit hangt vaak af van de hoogte van het bedrag dat nog open staat. U kunt een gemeente hierom vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francis Sandifort, 23-11-2014 22:38 #564
Goedenavond heb gisteren een brief van de sociale dienst ontvangen met de mededeling dat ik nog een open schuld heb staan daterend uit halverwege 2009. Heb toen een geldbedrag aangevraagd voor het aanschaffen van een wasmachine heb dit gekregen in de vorm van een renteloze lening. Dit zou dan in termijnen worden terug betaald door maandelijkse inhouding op mijn uitkering. Naar mijn weten was dit allang terug betaald. Maar nu na 5 jaar krijg ik ineens een brief dat er nog een bedrag open staat en dat ze dat in maandelijkse termijnen gaan inhouden. Is er hier ook sprake van verjaring? Vriendelijke groet mevr.Sandifort Reactie infoteur, 24-11-2014
Beste Francis Sandifort,
De aflossingen die u zou hebben moeten betalen conform afspraak destijds en die ouder zijn dan vijf jaar, zijn verjaard. De rest niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vraagje, 04-11-2014 23:57 #563
Als een schuld is verjaard, Kan je dan de BKR verzoeken om de registratie te verwijderen, of blijft deze de rest van je leven bestaan? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Vraagje,

U kunt zelf het BKR om verwijdering van de registratie vragen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/80274-bkr-verwijderen-lenen-zonder-bkr.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kb, 31-10-2014 09:27 #562
Beste,
Eergisteren heb ik een aanmaning ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs ten bedrage van 7.324,54€ voor een studiebeurs van meer dan 10 jaar geleden. Ik heb telefonisch contact opgenomen.
"Als je ons je diploma bezorgt, dan gaat er ongeveer 3.000€ van af". Dat is nog een kleine 4500€ te betalen! Ongeveer 900€ omdat zij indertijd een paar maanden te lang doorbetaald zouden hebben, waar ik natuurlijk geen bewijs meer van heb aangezien die rekening bij Rabobank al lang afgesloten is en ongeveer 3600€ omdat ik te veel verdiend zou hebben als vakantiewerker bij DAF Eindhoven. Je wordt dus ook nog eens gestraft omdat je als Belg de Hollandse economie mee een handje helpt…
"Je had dat allemaal kunnen weten". We praten over meer dan 10 jaar terug, ik moet soms al nadenken wat ik een paar dagen eerder gedaan heb.
Geldt hierbij ook een verjaringstermijn van 5 jaar?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 31-10-2014
Beste Kb,
Voor de schulden bij DUO geldt, als DUO de schuld niet kwijtscheldt, een verjaringstermijn van 20 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E., 28-10-2014 10:01 #561
In 2000 heeft mijn vriend samen met zijn toenmalige partner een doorlopend krediet van 18.000 euro aangegaan. Daarnaast hadden ze een huis gekocht. Dit huis is met verlies verkocht. Mijn vriend heeft toen de schuld van de hypotheek op zich genomen en zijn toenmalige partner op het doorlopend krediet. Nu is zijn toenmalige partner in 2004 de schuldsanering in gegaan. Mijn vriend heeft de schuld van de hypotheek wel geheel afgelost. Mijn vriend heeft nooit een brief ontvangen van de bank voor het doorlopend krediet uit 2000. In 2004 is het opeisbaar gesteld volgens de gegevens van het BKR. Is hij nog verplicht de restantschuld te voldoen? En er staan coderingen op het BKR die naar mijn mening onterecht zijn, omdat wij nooit een brief hebben ontvangen van de bank. Dienen zij dit te verwijderen? Daarnaast hebben wij al 2 brieven gestuurd naar de bank om te vragen hoe het e.e.a. zit, hoe hoog het openstaande bedrag nog is, maar vooralsnog geen reactie ontvangen. Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste E,
Als twee personen een lening aangaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. Als de ene persoon niet betaalt, kan de bank de andere persoon aanspreken voor het volledige bedrag. Ik denk dat dat aan de orde is. Uw vriend is destijds niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid door de bank ontslagen en kan nog een schuld hebben. Deze is gelijk aan de lening minus aflossingen die gedaan hadden moeten worden plus de rente. De termijnen en rente die ouder zijn dan vijf jaar zijn vervallen, de rest niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. C., 26-10-2014 20:32 #560
Een kennis ontving 1 jaar geleden een brief van een deurwaarderskantoor met het verzoek een openstaande factuur te betalen. Hij wist niet waar dat over ging en vroeg nadere informatie. Het deurwaarderskantoor beantwoorde geen zaken meer met de opdrachtgever te doen en de brief als niet verzonden te beschouwen.

Een jaar later heeft hij een brief van een ander deurwaarderskantoor ontvangen met dezelfde verzoek. Hij heeft inmiddels kopieën ontvangen van e-mails van 2011 die hij nooit heeft gezien, een herinnering van 2011 goed geadresseerd maar nooit ontvangen, een aanmaning van 2011 met de verkeerde naam en adres, 2 aanmaningen van 2011 met juiste naam en verkeerde adres, 1 aanmaning van 2012 en een van 2013 beide met juiste naam en verkeerde adres ontvangen.

Geen van deze brieven zijn ontvangen. Zij werden naar een andere dorp verzonden. Is de factuur verjaard of moet nog worden betaald? Reactie infoteur, 27-10-2014
Beste M.C.,
Als in 2014 een verzoek van een deurwaarder wordt ontvangen voor een factuur uit 2011 (of eerder), is de kans groot dat de rekening verjaard is. Niet als het om een rekening gaat waarvoor een handtekening is gezet (verjaring na vijf jaar). Er zal nog wel discussie zijn over de niet ontvangen email, maar dat er zo vaak fouten zijn gemaakt is opvallend. Als zijn naam en adres gewoon bekend waren, kan hij volhouden dat de factuur niet bekend is en als er al een factuur zou zijn, dat die verjaard is (als er geen contract is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ex Ondernemer, 16-10-2014 20:18 #559
Beste,

Ik heb een onderneming gehad tot 2009. In 2009 ben ik failliet verklaard. Vanaf 2009 tot 2013 een wsnp traject doorlopen. Met goed gevolg afgesloten ( zowel ik als mijn partner, getrouwd in gemeenschap van goederen ) en een schone lei verkregen.

Vandaag heb ik een brief van de belasting inspecteur ontvangen dat ik btw over 2009 moet terugbetalen inclusief rente en 10% boete. Ik heb namelijk vanaf 2009 geen onderneming meer gehad.

Deze "schuld" is toch komen te vervallen na het wsnp traject? Of zit ik er naast? Ik weet alleen niet of de curator destijds van deze schuld af wist. Ik wist het namelijk zelf ook niet. Reactie infoteur, 17-10-2014
Beste Ex Ondernemer,
Alle schulden die ontstaan zijn voor de datum dat u bent toegelaten tot de schuldsanering vallen onder de werking van de Wsnp, behalve studieschulden bij DUO. Het gaat m.u.v. van de OZB om het moment van het ontstaan van de schuld en niet het moment waarop de belastingaanslag wordt opgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 05-10-2014 23:43 #558
Beste zeemeeuw,

Een vraag in 2 delen.
ik ben in 2003 uit Nederland vertrokken, na een scheiding. Ben in America getrouwd en heb daarna alle contacten verloren die ik in Nederland had. In 2008 ben ik terug naar Nederland geweest voor 10 maanden en heb contact gehad met de alimentatie mensen en de bank. Beide wilden geen regelingen treffen en werd er beslag gelegd op mijn salaris, waardoor ik uit huis gezet werd en dus op straat terecht kwam. En hierdoor weer op het vliegtuig gestapt en terug naar America vertrokken. Terug in 2004 is mijn ex door een programma gegaan voor 3 jaar en is haar deel van de schuld die nog open stond kwijt gescholden. Nu 2014 sta ik op het punt om terug te keren naar Nederland.

vraag 1: mijn kinderen zijn nu 22 en 19. in hoeverre ben ik mijn ex nog alimentatie schuldig? De alimentatie was gebaseerd op mijn laatst verdiende salaris in Nederland, en heb niet tot weinig kunnen/mogen werken in America dus nooit alimentatie kunnen betalen.

vraag 2: in hoeverre kunnen ze de schuld nu nog steeds op mij terug vorderen? Ik heb eens gehoord, dat het niet uitmaakt of je gescheiden bent of niet. als je ex haar deel niet kan terug betalen gaan ze het alsnog van de andere verhalen. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Paul,
1. Waarschijnlijk bent u nog wel partneralimentatie schuldig (als ex niet is hertrouwd):

https://financieel.infonu.nl/belasting/89766-aftrek-alimentatie-2013-en-2014-alimentatie-2015-en-2016.html

2. Zodra een kind 18 jaar wordt, maakt u afspraken met het kind over de vervolg kinderalimentatie. De hoogte hiervan is afhankelijk van hun inkomen en loopt door tot maximaal 21 jaar.
3. De hoogte van de partneralimentatie kan door een rechter of in onderling overleg met de ex worden bijgesteld en herroepen.
4. In Nederland bestaan het Nationaal Loket Alimentatie Inning NLAI die tot vijf jaar teug kan vorderen en het LBIO die maximaal zes maanden terug in de tijd gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Donny, 24-09-2014 16:05 #557
Goedendag, Ik ben bezig met schulden af te lossen en ben hier bijna klaar mee. Ik heb dit alleen gedaan met de bedrijven die de afgelopen 2 jaar een brief of iets dergelijks gestuurd hebben. Wat moet ik doen met de bedrijven waar ik niets meer van hoor? Zo heb ik nog wat openstaan bij T-Mobile en Eneco, maar ik hoor hier nooit meer wat van. Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Donny,
Dat kun u gewoon afwachten: u hoeft niet aan de bel te trekken maar het mag wel (dan moet u zeker betalen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 16-09-2014 20:47 #556
Hoi zeemeeuw,
Ik heb een dak aangelegd voor een huiseigenaar, nu komt hij met een rekening van 8000 euro wegens vervangen/vernieuwen van het dak. Stel ik vertrek naar usa ik geef geen verblijfplaats op en het komt uiteindelijk bij de rechter.
Die zegt dat ik moet betalen… hoelang blijft deze schuld staan? En kan ik bij bezoek aan nl op Schiphol worden aangehouden? Het bedraagt geen staatsschuld dus in hoeverre kan ik het hem lastig maken? Reactie infoteur, 17-09-2014
Hoi Rob,
Een vonnis van een rechter kan tot 20 jaar blijven staan. Als u in de VS woont, is daarvoor een vonnis vanuit de VS nodig. Als er strafrechtelijk iets mis is, u schulden hebt bij de belastingdienst of boetes open hebt staan, kunnen die (wel) op Schiphol bekend zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Walter, 05-09-2014 20:27 #555
Goedenavond Ik heb in 1985 een lening afgesloten samen met mijn ex van 30.000 gulden, nu heeft de deurwaarder beslag gelegd op mijn loon, daar wordt nu 490,00 euro van ingehouden, heb verschillende malen contact met deurwaarder gehad, dat ik het hier niet mee eens ben en dat mijn ex daar ook verantwoordelijk voor is, maar er wordt gezegd dat ik de hoofd aansprakelijke ben, ik dacht dat ze na 20 jaar dat ook niet meer op konden eisen maar in maart 2011 heeft de rechter een vonnis uitgesproken dat ze beslag op loon mochten leggen, ik heb pas weer een nieuwe baan, heb jaren door omstandigheden niet kunnen werken en nu ik alles weer een beetje op orde heb ga ik hierdoor weer in een isolement raken, graag uw reactie of dit nu nog wel mag, na al die jaren! Reactie infoteur, 07-09-2014
Beste Walter,
Elke keer dat er contact is met de schuldeiser, incassobureau of deurwaarder, of een aanmaning begint de termijn van de verjaring opnieuw te lopen. De maandelijkse termijnen en rente ouder dan vijf jaar na stuiting zijn verjaard als tussentijds geen contact is geweest, maar dan nog kan een deel van de lening openstaan. Bekijk deze termijnen dus goed en bekijk de berekening goed van wat u nog schuldig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huiseigenaar, 05-09-2014 16:15 #554
Bedankt voor uw reactie,

Op zich zou ik het geen probleem vinden om de rekeningen te betalen, en ik hou het ook maar apart voor het geval dat, maar er is toch zeker sprake van grote nalatigheid van hun kant.
ik weet niet wat ik nog kan doen om hun aan het werk te krijgen, en vraag me af hoeveel geld ze mislopen door dit soort fouten.

Groeten. Reactie infoteur, 05-09-2014
Beste Huiseigenaar,
Klopt, het beste kunt u wat geld reserveren voor het geval men daar wakker wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huiseigenaar, 04-09-2014 19:21 #553
Goedenavond,

Ik heb nu bijna 2 jaar een eigen woning, hierin is een warmtepomp geplaatst die gehuurd (200,- per maand) dient te worden van een bedrijf.

Dit was uiteraard duidelijk bij aanschaf, en mij werd verzekerd dat ik automatisch een eerste rekening zou ontvangen, na 3 maanden niks ontvangen te hebben heb ik gebeld met het bedrijf, na 3x doorverbonden te zijn heb ik de juiste persoon aan de lijn gekregen.Deze heeft eea nagekeken en gaf aan dat hij alles in orde zou maken.

Na 3 maanden nog steeds niks, weer gebeld, zou weer geregeld worden, en na 2 maanden nog steeds niks.
Ik heb toen gemailed naar hun support afdeling met de vraag of ik alstublieft een rekening mag ontvangen, en dat ik al meerdere malen telefonisch contact heb gehad. Hierop kreeg ik een geautomatiseerd bericht dat ik binnen 7 dagen reactie mocht verwachten van hun kant.

Maar helaas we zijn nu 18 maanden verder en nog steeds geen welkomstbrief of eerste rekening.

Mijn vraag is, wat kan ik nog doen? wat wordt er van mij verwacht als particulier? kan ik straks een rekening van 18 maanden verwachten als ze eindelijk hun papieren op orde hebben? ik heb de mails van januari 2013 in mijn archief bewaard just in case.

Ik ben overigens niet zeker of ik überhaupt al een overeenkomst van hen heb getekend, of dat deze bij de eerste factuur zou zitten, dit ga ik nog even nalezen in mijn documenten van het huis.

Alvast bedankt,
Groeten. Reactie infoteur, 05-09-2014
Beste Huiseigenaar,
Als er is getekend, vervalt een betaling na vijf jaar, anders na twee jaar. Dat betekent inderdaad dat u nog een rekening van vele maanden tegelijk kunt krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robijntje, 31-08-2014 10:17 #552
Hi,

ik was in 2011 exploitant van een cafebedrijf. ik ben januari doorgegaan met een compagnon. De samenwerking verliep niet naar wens en ben 5 juni 2012 gestopt met de onderneming. Mijn compagnon zou samen met een andere compagnon het bedrijf voortzetten.
Ik had een overeenkomst met een energiebedrijf dat stond op mijn naam. Ik had alvorens ik stopte gebeld naar alle diensten dat op mijn naam stond om deze stop te zetten. Bij de energiemaatschappij kreeg ik te horen dat de overeenkomst niet zou worden stopgezet maar dat deze gewoon zou doorgaan op naam van mijn compagnon. Ik ging ervan uit dat dit dan ook geregeld was tot ik nu na 2 jaar een rekening krijg van een incassobureau dat ik een rekening heb bij de energiemaatschappij. Ik heb in al die jaren niks van de maatschappij gekregen en krijg nu een rekening van 3743,- waar ik totaal niks over weet. Nooit incassobrieven of wat dan ook gekregen. Kan dit kloppen en ben ik aansprakelijk voor een rekening waarvan ik in 2 jaar geen sommeringen van heb ontvangen. Reactie infoteur, 01-09-2014
Hi Robijntje,
Kennelijk is de naam voor het energiecontract niet omgezet naar die van de compagnon. Als de energiemaatschappij dat niet met terugwerkende kracht kan of wil veranderen, zal deze bij u de rekening indienen en hebt u een civielrechtelijke vordering op de compagnon. Probeer dus aantoonbaar te maken dat uw compagnon daar werkzaam is en was. Laat de energiemaatschappij nu ook direct het contract beëindigen of naam veranderen, doe dit zo veel mogelijk schriftelijk en aangetekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanny, 24-08-2014 15:25 #551
Hallo.

sociale dienst heeft na afspraak niet betaalde alimentatie opzij gezet als lening van 2003 tot 2006. in 2006 is dit stopgezet, en heb meerdere keren toen geprobeerd een regeling te treffen over terugbetaling. in januari 2007 een overzicht gekregen met wat er openstond, en daarna nooit meer iets erover gekregen. nu in augustus 2014 krijg ik een schrijven dat er een bijzonder onderzoek gaande is en vragen ze mij of ik met de papieren wil komen over die periode (2003-2007)over ontvangen alimentatie? maar deze papieren (langer dan 5 jaar terug)heb ik niet meer.
kunt u mij vertellen waar zij en ik wettelijk staan? Reactie infoteur, 23-09-2017
Hallo Hanny,
Als op de lening nog niet is afgelost, is er behalve een rente ouder dan vijf jaar, nog niet sprake van verjaring van de lening. Wat betreft de gegevens die nog in uw bezit moeten zijn, geldt een bewaarplicht van vijf jaar. Bankafschriften zijn voor de klant vaak nog langer opvraagbaar:

https://financieel.infonu.nl/administratie/28981-de-belastingdienst-en-de-fiscale-bewaarplicht.html

Overigens lijkt het me meer dan logisch dat de gemeente zelf nog wel een dossier heeft die tot 2003 teruggaat.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soumaya, 11-08-2014 14:27 #550
Ik krijg onlangs een schuld in de brievenbus van mijn ING Bank van 17.000 euro tot mijn zeer grote verbazing. De schuld dateert van 2002, ik heb sindsdien geen enkele brief gekregen tot herinnering van betaling, of dergelijke ik wist niets van de schuld af tot aan de brief die ik in dit jaar 2014 heb gekregen. Kan dit zomaar na 12 jaar? Of is het verjaart? Reactie infoteur, 11-08-2014
Beste Soumaya,
De rente ouder dan vijf jaar terug is verjaard en de maandelijkse aflossingen die ouder zijn dan vijf jaar (maar niet hebben plaats gevonden). Als u van niets weet, kunt u dat het beste laten weten om te voorkomen dat er straks een incassobureau op de stoep staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon, 08-08-2014 12:53 #549
Ik heb een vraag over een conflict met een vroegere Amerikaanse ex zakenpartner. Kan hij na 5 jaar nog vorderingen van mij claimen. Waar hij denkt nog recht op te hebben? Deze samenwerking was van 1998 tot 2006.? Gr leon Reactie infoteur, 08-08-2014
Beste Leon,
Dat hangt ervan af of het Nederlands recht geldt of het Amerikaans recht en om wat voor vorderingen het gaat (lening, loon, zakelijk, privé). Gaat het om een bv, is die failliet?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 05-08-2014 19:56 #548
Goedenavond, Ik heb een vraag! Mijn ex partner betaalt al negen jaar geen alimentatie voor onze zoon! Nu heeft hij heel veel schuld en is naar de rechter gestapt om de kinderalimentatie stop te zetten! Ik heb aangegeven dat ik het prima vond aan zijn advocaat, aangezien ik het toch al negen jaar alleen doe! Dus ben niet bij de rechter geweest en heb geen advocaat gehad! Nu krijg ik een brief waarin staat dat de proceskosten verdeeld gaat worden?! Ik heb toch niks aangevraagd! Wat bedoelen ze hier mee?! In afwachting. Reactie infoteur, 05-08-2014
Goedenavond Nicole,
De betrokken partijen in een familiezaak zoals alimentatie moeten elk hun eigen kosten betalen. De rechter mag hiervan afwijken, maar heeft dat kennelijk niet gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naimie Huizen, 02-08-2014 12:54 #547
Beste heer,

Ik Heb eerder met u gecorrespondeerd en plak het onder dit bericht. Mijn nieuwe vraag is, de deurwaarder heeft het vonnis dat 14-5-2014 zou verjaren op 2-2-14 opnieuw bekrachtigd. Wat houdt dit in? Mogen ze me weer 20 of 5 jaar lastig vallen? En het was een IDM lening van 5000 gulden toendertijd. Alleen zijn er pc's mee gekocht. Volgen juridisch loket vervalt alleen de rente omdat ze na 2007 niets meer hebben gedaan. Maar er wel toen beslag gelegd voor bijna 1400 euro. Mag ik dat ook met de rente aftrekken? Ik begrijp gewoon miet dat Agin Timmermans dit kan en mag, en dat de rechtbank het vonnis een nieuwe stempel can 2014 geeft? Moest ik niet op de hoogte worden gebracht hierover (verweer?)

Moet ik nu toch betalen?

Naomie Huizen, 05-03-2014 10:24 #518
Beste hr Zeemeeuw,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende,

Mijn zus heeft in 1992 een aankoop gedaan op mijn naam. Ik heb in eerste instantie aangifte gedaan bij de politie maar door druk van moeder en ziekte zus uiteindelijk deze ingetrokken. Ik heb een handtekening test gedaan bij de bank om aan te tonen dat deze vervalst was maar dit mocht niet baten.
In 2007 heeft de deurwaarder beslag gelegd op loon (na een lange stilte). Maar een paar jaar daarvoor was er een betalingsregeling met mijn zus getroffen (had schuld schriftelijk erkend) maar die werd niet nagekomen. Na 2007 hoorde ik niets meer tot deurwaarder cascade mij de vordering in persoon overhandigde (gestuit?) In april 2013. Ik gaf aan niet te willen betalen en kreeg eind feb 2014 van een andere deurwaarder weer de vordering met pressie te betalen of ze zullen de executie uitvoeren. Mijn vraag is mag dit? Kan ik alsnog aangifte doen tegen zus? Moet ik die 11.500 euro betalen? Is dit rechtmatig? Het zou 4 mei 2014 verjaren. Hoe zit het met de rente?
Reactie infoteur, 05-03-2014
Beste Naomie Huizen,
Het gaat om een aankoop en niet om een lening. De rekening van een aankoop (m.u.v. onroerend goed) verjaart in twee jaar of uiterlijk vijf jaar. Bovendien heeft uw zus kennelijk bekend (ik weet niet of daar bewijs van is waarover ook u beschikt). Ik begrijp nog niet waarom de deurwaarder na 15 jaar bij u loonbeslag kon leggen en nu weer aanklopt bij u. Ik zou juridische bijstand inroepen en meteen bezwaar maken tegen deze gang van zaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Naomie Huizen,
U schrijft dat de deurwaarder het vonnis heeft bekrachtigd, maar dat kan alleen een rechter doen. De vraag is dus of er wel een rechtszaak is geweest of dat de deurwaarder op eigen houtje opereert. Als er een nieuw gerechtelijk vonnis is (bekrachtiging) kunt u hierover het beste contact opnemen met de griffie van de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bb, 01-08-2014 00:17 #546
Goedenavond
in 1996 is mijn man gepakt voor steun fraude hij is hiervoor gestraft door een werkstraf van 280uur en een geldboete vanaf dit jaar betaald hij ook maandelijks een bedrag tot aan de dag van vandaag aan de gemeente sociale dienst.
Mijn vraag is nu tot hoelang mag de gemeente eisen dat hij nog betaald.
Zit hier ook een verjaring termijn op?
afwachtend op uw reactie. Reactie infoteur, 03-08-2014
Beste Bb,
De uitspraak van de rechter is maximaal 20 jaar geldig. Daarna zou, als niet meer wordt betaald, de gemeente weer naar de rechtbank kunnen gaan. De rechtbank beoordeelt dan of een verdere doorbetaling nog redelijk is te noemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romello, 29-07-2014 14:12 #545
Goeie dag, ik hebt een schuld bij ing van studie schuld dat ik in 2001 heb afgesloten bij Postbank. Door leven situatie omstandigheden moest ik terug naar antillen. In 2012 ben ik terug gekomen om schone lei te beginnen en alles wat ik fout hebt gedan om goed terug te trekken. Dus ik ging een rekening open bij Ing en was geen probleem, ging ook bkr toetsing vragen. Ik heb de codering A2, A3, A4. Ik ging via google zoeken wat zijn de mogelijkheden. Ben ik bij Dynamiet Nederland terecht, hun beloven van alles maar weinig aktie van hun. Mijn vraag is: in 2001 heb ik de doorlopen kriediet bij post bank aangevraag, 2009 heeft postbank alles aan Ing doorgegeven. Sinds 2007 ben ik aangemeld met de codering. Maar nooit hebt ik een brief van bijde partijen gekregen. Ik ben in 2003 naar antillen gegaan. Ik hebt zelf contact met Ing genomen om te kijken wat ik er aan kan doen. Ik hebt een vaste baan, ik hebt een regeling met de incasso bureau. Als hun een brief heeft uitgestuurd zou dit aangeteken moeten zijn of niet? Want ik persoonlijk hebt nooit een bericht van hun gehad. Hoop dat ik mijn verhaal een beetje heeft uitgeled en wacht af op een positieve reactie Reactie infoteur, 23-09-2017
Goeie dag Romello,
1. Een aanmaning of incassobrief hoeft niet aangetekend te worden verstuurd. Daarmee is ook nauwelijks voor u na te gaan of er wel een brief is verstuurd, maar code A4 geeft aan dat u naar het buitenland bent vertrokken:

https://financieel.infonu.nl/lenen/132976-kan-ik-in-2017-of-2018-geld-lenen-met-bkr-codering.html

2. Door code A4 is het aannemelijk dat de bank naar u op zoek is geweest.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kromhout (infoteur), 25-07-2014 19:24 #544
Oude vorderiing van een bank wat hier niet meer bestaat in Nederland deze heeft al zijn filialen in de loop van de jaren in Nederland gesloten en je probeerd toch nog contact op te nemen met deze een internationale bank om duidelijkheid tekrijgen waar is al de gegevens ergens in het argief en het antwoord die je krijgt we hebben helemaal niks of we kunnen u niet helpen spelen ze. soms onder een hoedje met een incassobureau deurwaarder en wat blijkt deze vordering is al in 1995 over gedragen naar een incasso vordering tewijl deze persoon nog failliet is en pas in 1997 is opgeheven nu na jaren niemand kan je hier verder mee helpen je loopt tegen een betonnen muur we zoeken gewoon eerlijkheid en wat blijkt deze bank staat bekend als een schauduwbank hier in nederland en het zal hun zorg zijn er word nooit een euro aan hun afgedragen het gaat allemaal in de zakken van de incassobureau derde rekening er was in 2001 een rechtelijke vonnis een samen spel met de incassobureau en een uitspraak bij de rechte de advokaat is zelf niet op komen dagen daar geld wel een verjarings termijn van 5 die kan je hem niet meer aan klagen terwijl deze persoon levens lang moet betalen aan een incassobureau en samen span met een deurwaarder de rente is hoger dan de aflossing en geen euro word er afgedragen naar deze schaduwbank ze willen wel mee werken ze zeggen helaas we hebben niks meer in ons argief administratie de vordering is in 2001 door verkocht meer hebben ze niet we willen juist duidelijk heid maar die ontbreekt waar is de verjaring termijn van 20 jaar en niet meer opeisbaar is of is er hier een kronkel van een wet waar misbruikt van word gebruikt door de incassobureaus en samen werken met deurwaarders dit is net zo erg als je een strafbaar feit heeft gepleegd en voor je verder leven bent getekend en tot de dood ons scheid en het kan ook de nabestaande hier met deze schuld word opgezadeld terwijl deze bank niet meer bestaat alleen omdat er een rechtelijk vonnis is geweest daar word grote misbruik van gemaakt als deurwaarder moet je toch gaan schamen het gaat wel hier om oudjes hun laatste jaren van hun leven en geld plukken van hun AOW ik heb het wel hier om duizende mensen hier in Nederland Reactie infoteur, 25-07-2014
Beste Kromhout,
U hebt recht op een duidelijke uitleg wanneer de vordering is ontstaan en wat ermee gebeurd is. Vooral het gerechtelijk vonnis uit 2001 lijkt van belang. Dit vonnis verjaart na 20 jaar, maar delen van de vordering kunnen al eerder verjaard zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Z., 10-07-2014 13:22 #543
Hallo, ik heb in 2006 een lening gehad van de gkb van1750 euro. zat in de WAO maar kon na een tijdje niet meer aflossen. heb gesprek gehad, mocht verder aflossen wanneer het financieel wat beter ging. werd daarna herkeurd en kwam in de WWB terecht en dat zit ik nog. kreeg vorige week brief van de gemeente dat ik nog een betaling moest doen van 2398,66 anders ging het naar de deurwaarder. mijn vraag is kan dit na al die jaren? Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste B.Z,
Dat hangt ervan af wanneer u gestopt bent met betalen Als dat vrij recent is, mag wat nog resteert aan lening gevorderd worden. Als u de afspraken met de gemeente op papier hebt, helpt dat ook. In alle gevallen is het verstandig om hierover snel met de gemeente in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 26-06-2014 12:08 #542
In 2003 heb ik mijn relatie verbroken. Mijn ex partner heeft destijds de verkoop en administratieve handelingen voor haar rekening genomen van onze koopwoning die in 2005 is verkocht, omdat dat ik van geboorte Portugees ben en destijds de Nederlandse taal niet machtig was in woord en geschrift.
In 2009 ben ik gehuwd in gemeenschap van goederen, en in 2011 een woning gekocht met een hypotheek van Nat.Ned een 100% dochter van ING. In december 2012 werd ik verrast met een schrijven van incassobureau Inspectrum of ik even € 12.750,00 wilde betalen betreffende een openstaande (hypotheek)restschuld bij de DSB-bank en Frisia financieringen. De hoofdsom kwam inmiddels met rente op bijna € 25.000,00. Mijn ex-partner heeft hier al een groot deel op afbetaald, en is nu vrijgesteld van verdere betalingen? Ook ik heb inmiddels een regeling en een toezegging voor een compensatieregeling van de curatoren betreffende de (woekerpolissen).
Vorige maand (mei 2014) kreeg ik tot mijn grote schrik weer een brief van een incassobureau over een restschuld van € 19.500,00 bij de ING omdat de woning in december 2005 met € 18.200,00 verlies was verkocht inmiddels met rente opgelopen tot bijna € 24.250,00 en weer heeft mijn ex-partner hier al op afgelost.
Het klinkt naïef maar doordat ik destijds nooit bij de hypothecaire overdracht ben geweest (en ook geen handtekening heb gezet) ben ik in al de tussenliggende jaren nooit op de hoogte gesteld door wie dan ook. Daarom heb ik hulp gezocht voor schuldhulpverlening bij de gemeente Utrecht samen met mijn echtgenoot. Echter daar worden wij niet geholpen omdat wij een apart geval zijn en onze schulden niet van consumptieve aard zijn, we moesten maar naar een advocaat gaan. Ook bij Eigen Huis en het Financieel loket kreeg ik het advies naar een advocaat te gaan.

Zou ik een kans maken op verjaring? Reactie infoteur, 26-06-2014
Beste Ricardo,
1. Als u destijds niet voor de hypotheek hebt getekend, is vooral de vraag of de hypotheek daarmee niet nietig verklaard moet worden. Bovendien of u wel aansprakelijk gesteld kunt worden voor deze lening.
2. Als u niet hebt getekend bij de verkoop, geldt hetzelfde.
3. Een advocaat kan dit prima voor u nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bankroet, 25-06-2014 12:23 #541
Ik zit met een vraag. In 1995 zou ik een doorlopend krediet zijn aangegaan met mijn ex partner. Wij zijn in 1998 gescheiden.In de akte van verdeling staat dat hij de woning, de hypotheek, en krediet voor zijn rekening zou nemen. Deze akte van verdeling heeft hij onlangs ontdekt nooit getekend.Ik wist niet beter dat het wel zo was. In de jaren heb ik nooit een bkr registratie gehad van dit doorlopend krediet, nu in 2014 kwam ik erachter dat ik van de laatste week van 2013 geregistreerd sta. Hier ben ik over gaan informeren, en het blijkt dat mijn ex deze al die jaren is blijven gebruiken. De krediet verstrekker wil mijn bkr niet verwijderen.Wel hebben ze bekent dat het een fout van hun is dat ik nooit geregistreerd stond. Nu is mijn ex en zijn huidige vrouw zover gekomen in schulden dat hij niets kan, het huis en schuld niet kan overnemen. Nu ben ik een gerechtelijke procedure gestart wat ik financieel niet kan opbrengen en geen rechtsbijstand krijgt om verkoop van het huis af te dwingen, om dit op te lossen. Mijn ex werkt niet mee aan niets en maakt alleen maar schuld. Nu is mijn vraag, kan de rechter mij veroordelen voor het meebetalen aan de schuld die hij al die jaren zonder dat ik het wist is blijven gebruiken.
Er zit 16 jaar tussen de registratie van het doorlopend krediet op mijn bkr. Ik kan nu niets meer. Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Bankroet,
Wat vervelend. De akte van verdeling is een afspraak tussen u en uw ex, maar niet met de bank. Ik weet niet of u de bank ooit hebt verteld dat jullie gescheiden zijn en of in het huwelijksgoederenregister ooit is vermeld dat jullie gescheiden zijn of dat de bank het ooit heeft nagevraagd. Hiervan afhankelijk is of de bank ook iets is te verwijten en of u nog aansprakelijk bent te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathias, 13-06-2014 11:52 #540
Ik ben gisteren moeten voorkomen ivm een geschil in servicekosten, ik was er niet mee eens verdeling in fte's. Nu gaat om onderliggende facturen van 2007 tot 2012 met name contracten en facturen, is dit artikel BW3 art. 307, lid 1: van toepassing op 2007 en 2008? Reactie infoteur, 13-06-2014
Beste Mathias,
Ja BW3 art. 307, lid 1 geldt en gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden. Bedenk wel dat de verjaringstermijn door aanschrijvingen en aanmaningen kan zijn verlengd (vernieuwing door stuiting).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eline, 10-06-2014 21:08 #539
Beste,

Ik kreeg vandaag een brief van een deurwaarder betreffende een openstaande factuur.
De datum van de factuur is 22/08/2005, de factuur op zich bedraagt 46€. Ondertussen ben ik gescheiden en verhuisd. Mijn Ex deed vroeger de betalingen. In de brief staat ook iets van een geweigerde domiciliëring. Nu is de factuur 194.53€ euro. 46€ factuur /100€ kosten / 48.53€ interest.
Kan dit zomaar dat 9 jaar na datum een factuur wordt gestuurd van 4 x het bedrag?
Zonder maar enige herinneringsbrief. Wat nog het meest frappant is, is wanneer je belt naar de firma waar de oorspronkelijke factuur van komt. Je wordt doorverbonden met een antwoordapparaat dat meteen zegt :"voor financiële vragen bel…, wat het nummer van de gerechtsdeurwaarder is…
Hoe gaan we hier het best mee om? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Eline,
In Nederland is deze factuur verjaard. In België kan de verjaringstermijn voor een rekening oplopen tot 10 jaar als het een contract is waarbij een handtekening vereist is geweest. Een verviervoudiging is toch tamelijk absurd. De zachte lijn is vragen om uitleg, de harde dat u van die rekening niets bekend is (laat de deurwaarder het maar aantonen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kromhout (infoteur), 10-06-2014 18:04 #538
Oude vordering van een kennis is opgelicht door een incassobureau die samen werkt met een deurwaarder jaren lang heeft hij betaald en het geld die hij heeft betaald is spoorloos verdwenen het gaat hier om Duizende euro, s een vordering meer als 17 jaar oud na een failisement nu in 2014 weet mij kennis op heden niet wie is de echte eigenaar wat al in 2001 is afgeboekt en verkocht is zonder een akte van cessie de deurwaarder pleegd valsheid ingeschrifte en hij gebruikt nog steeds de naam van van de eigenaar van wie de vordering is verkocht Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Kromhout,
Na 17 jaar wordt het allemaal wel lastig om de juiste gegevens boven tafel te krijgen, maar toch is dit een voorwaarde om de zaak te kunnen sluiten. Laat ze maar met een dossier komen en laat de kennis ook zo veel mogelijk gegevens bijeen zoeken. Afhankelijk van het gerechtelijk vonnis destijds is er pas na 20 jaar sprake van verjaring. Wat is er nog traceerbaar?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 09-06-2014 20:50 #537
Beste Zeemeeuw,

bedankt voor je reactie, in vervolg op vorige plaatsing (nr536)

Wij de kinderen hebben een verklaring ondertekend waaronder dit gedeelte
"De kinderen van erflaatster hebben bij schriftelijke verklaring in het testament berust en afstand gedaan van alle rechten die hen eventueel toekomen tot aantasting daarvan, waaronder de rechten die hen als legitimarissen toekomen en het recht om vernietiging van de boedelverdeling vorderen."

Dan komt dat stuk van de uitsluitingsclausule zoals hieronder geschreven en dan onderstaand stuk.

"dhr X voornoemd bevoegd tot beschikking over alle goederen en gelden behorende tot gemeenschap van goederen en de daarin begrepen nalatenschap, om al die goederen en gelden op te vorderen voor de ontvangst daarvan kwijting te verlenen"

Er is dus geen sprake van dat er toestemming aan ons kinderen behoeft te worden gevraagd. Het enige wat nu speelt is dat er is hertrouwd (2003) en wij kinderen niet wilden dat Vader het huis moest verkopen ten behoeve van de uitbetaling van de kindsdelen. Maar nu de woning wordt verkocht wij menen recht te hebben op ons kindsdeel gezien de trouw status en er zelf is besloten het huis te verkopen.
Snap ik uw antwoord nu goed dat dit alleen betrekking heeft als kindsdeel wordt uitgekeerd dat de aangehuwden er geen recht op hebben?
Of dat de kinderen hun kindsdeel mogen opeisen indien de langstlevende hertrouwd? Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Klaas,
1. De kinderen mogen bij hertrouwen van de vader hun kindsdeel opeisen (is niet verjaard).
2. De erfenis komt niet in de gemeenschap van goederen van een erfgenaam en is geen onderdeel van de verdeling bij een echtscheiding en ook bij huwelijkse voorwaarden geen onderdeel van een (jaarlijkse) verrekening. Uw erfenis kan dus niet uit dien hoofde door uw partner bij u worden gevorderd, maar er staat nergens dat u uw partner niet mag laten meegenieten van uw erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 08-06-2014 16:07 #536
Ik wil in het kort de situatie uitleggen, ik kon het niet terug vinden.

Onze moeder is in 2001 overleden en er was een langstleven testament. Hierin is een uitsluitingsclausule opgenomen. Hierin is het volgende bepaald:

"erflaatster heeft in testament bepaald dat hetgeen eider uit haar nalatenschap verkrijgt en de vruchten daaruit, niet zullen vallen in enige gemeenschap van goederen, waarin de verkrijgers zijn gehuwd, of zullen huwen of welke zij staande huwelijk mochten invoeren, noch betrokken mogen worden in de verrekening op grond van enig bij huwelijkse voorwaarden overeen gekomen beding."

In 2003 is de langstlevende hertrouwd en wij hebben ons kindsdeel niet opgevraagd omdat anders woning zou moeten worden verkocht en dat is nooit onze bedoeling geweest. Nu ziet het er naar uit dat de woning wordt verkocht om een huurwoning te betrekken. Kunnen wij nu ons kindsdeel opvragen? Of hadden wij dit toch bij het hertrouwen moeten doen, maw is eea verjaard? Reactie infoteur, 10-06-2014
Beste Klaas,
1. Deze uitsluitingsclausule beschermt een erfgenaam in geval van scheiding en hertrouwen: erfenis komt niet in de gemeenschap van goederen en dus niet in de verdeling.
2. Uw wilsrechten (vordering op de langstlevende) verjaren niet en kunt u ook nu nog na het hertrouwen inroepen. Het hangt van het testament af of de langstlevende bevoegd is om het huis te verkopen zonder uw toestemming.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daja Maduro, 04-06-2014 09:54 #535
Ik heb een studentenlening afgesloten 14 jaar geleden bij de ing bank. Na een paar jaren ben ik in de schuldhulpverlening terecht gekomen. Ik zat ongeveer 4 jaar in de traject, maar is het uiteindelijk gestopt omdat ik een paar maanden geen salaris had. Hierdoor zijn niet alle schulden gesaneerd o.a die van de ing. Ik krijg nu brieven van de incasso bureau. Is de schuld nou verjaard of niet? Reactie infoteur, 04-06-2014
Beste Daja Maduro,
De schuld bij de ING werd weer geactiveerd na afloop van uw traject. Het is uit uw vraag niet helemaal duidelijk wanneer dat dan was. In de regel is wat aan aflossing en rente ouder is dan vijf jaar na de activering verjaard, maar dan kan er nog een deel over zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Just Me, 01-06-2014 19:26 #534
Ik heb het hele forum doorgelezen, maar wil toch mijn eigen probleem aan U voorleggen;ben in 1998 uit Nederland vertrokken en in Brazilië gaan wonen.Was getrouwd in gemeenschap van goederen.Had een eigen huis, die ik heb verkocht.Ben met de restwaarde van de woning vertrokken naar Brazili, zonder dit door te geven(met de noorderzon vertrokken).In die tussentijd heeft mijn ex-vrouw de scheiding geregeld.Had ook nog een partneralimentatie aan haar te betalen omdat ze niet werkte, die ook nooit is betaald door mij.Ben uitgeschreven uit Nederland.De Sociale Dienst heeft me in ongeveer 1999 een brief verstuurd waarin ik gesommeerd werd de opgelopen partneralimentatie te betalen.Ook kreeg ik een brief van mijn pensioenfonds van mijn ex-wergever of ik geld over wilde maken zodat mijn opgebouwde pensioen door zou kunnen gaan.Heb ik betaald.Naar mijn idee heeft de advocaat van mijn ex het adres in Brazilië gevonden waar ik toen verbleef.
Wil weer graag terugkomen naar Nederland, ben uit een Traumatische Stress naar zuid Amerika gegaan.Welke kosten en problemen kan ik verwachten?Is er iets verjaard? Reactie infoteur, 02-06-2014
Beste Just Me,
Als u met de noorderzon bent vertrokken, is bij een aantal schuldeisers niet verwijtbaar niet bekend waar u woonde en is de lening nog niet verjaard. Als u zich weer in Nederland laat inschrijven, kan het zijn dat u gevonden wordt als iemand u actief zoekt. Het zou best kunnen dat uw ex uw adres kende en dat wat u eventueel aan haar verschuldigd bent en dat ouder is dan vijf jaar, is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 26-05-2014 13:22 #533
In 2010 heb ik iets besteld bij de Wehkamp en ben ik te laat geweest (door omstandigheden omtrent een scheiding) met het starten van de betalingen waardoor deze is doorgestuurd naar Lindorff. Ik heb met hun direct een betalingsverplichting gestart waarbij ik netjes iedere maand het bedrag betaald heb. Zij hebben het dossier gesloten in oktober 2011 na de laatste betaling. Nu heb ik in de afgelopen jaren gewoon nog bestellingen kunnen doen bij Wehkamp en deze ook altijd direct betaald aangezien ik niet weer een herhaling wilde van het verleden. Inmiddels samen met mijn vriend willen wij een huis gaan kopen. Allebei een vaste goede baan met een boven modaal jaarinkomen. Alleen zit ik nu met een BKR A2 codering achter mijn naam waardoor het in oktober 2016 pas mogelijk is om een huis te kunnen kopen. Aangezien we nu al 2,5 jaar een huurhuis hebben waarvoor we € 960 per maand betalen kan ik aantonen dat ik financieel gezond ben en de afgelopen paar jaar mijn afspraken etc na kom. Wat kan ik nu doen om van de A2 codering af te komen zodat ik toch een hypotheek kan verkrijgen? Ik hoor graag jullie mening, alvast heel erg bedankt. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste J,
Uw A2 notering zou inmiddels een code H kunnen hebben. Dat zou Wehkamp voor u moeten kunnen regelen bij het BKR. Erg actueel is voor u het artikel:

https://financieel.infonu.nl/lenen/132976-kan-ik-in-2017-of-2018-geld-lenen-met-bkr-codering.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y., 18-05-2014 08:49 #532
Ik heb een schuld bij de ING ( toen postbank) door een doorlopende krediet rekening samen met mijn ex van 25000 euro. Die schuld is naar een incassobureau gegaan en daar had ik in 2006 een regeling mee getroffen dat ik elke maand 250,- zou storten want ik had nog een andere schuld die ik eerst af moest lossen. Ik heb van die schuld op 6 juni 2006 voor het laatst van dat incassobureau gehoord, dus heb ik een paar vragen?
1Is deze schuld nou verjaard?
2En ik stond gewoon ingeschreven in de gemeente dus als hu zeggen dat ik ontvindbaar was dan hebben hun toch te weinig moeite gedaan om me te zoeken?
3En als ik er nu heen bel om te vragen of ze de BKR kunnen verwijderen kunnen ze me dan nog wat maken dat ik alsnog moet gaan betalen?

mvg Y. Reactie infoteur, 18-05-2014
Beste Y,
1. De maandelijkse termijnen en de rente verjaren na vijf jaar. Dus kan het best zijn dat er nog een flink stuk aan schuld openstaat: de schuld juni 2006 minus de maandelijkse betalingen tot mei 2009 (die niet zijn gedaan, maar wel zijn verjaard) plus de rente sinds mei 2009.
2. De schuldeiser heeft duidelijk niet erg zijn best gedaan.
3. Nu de bank bellen, betekent zeer waarschijnlijk dat u weer moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 06-05-2014 18:52 #531
Hallo.

Ik zit eigenlijk in een moeilijke 2-strijd.

Allereerst ga ik beginnen dat ik getrouwd ben met een Braziliaanse. Sinds januari 2014 woon ik ook officieel in Brazilië.
Omrede dat ik bij mijn gezin met kinderen wil zijn.


Tweede.
Ik ben (vanaf 2005) een lening van 15.000 euro bij de ABN AMRO. Daarnaast ook hetzelfde bedrag bij de DSB.
Plus nog 1500 euro bij Santander Consumer Finance.

Tot december 2013 kon ik alles netjes maandelijks betalen.
In december had ik ook nog 3x een 2 jarige abonnement afgesloten bij diverse telecombedrijven (Telfort, Vodafone en Hi).

Ik had ook de gedachte dat ik vanuit Brazilië dit bedrag maandelijks kon betalen zodat er geen problemen ontstaan.

Eerst had ik best een goede baan hier.
Na 1,5 maand bestond het bedrijf niet meer.
Nu kan ik niet meer maandelijks betalen en de eerste problemen zijn al begonnen.
(de laatste jaar heb ik bij mijn ouders ingewoond).

Ik heb me wel laten uitschrijven uit het GBA.
Mijn dochtertje ook die in Nederland geboren is.
Mijn ouders krijgen nu al brieven binnen van incasso bureaus maar mijn vader stuurt ze ongeopend terug, WEL met het adres van Brazilië erop.
Soms worden mijn ouders opgebeld door diverse instanties en geven dan ook het nieuwe adres door.

Toen ik me heb laten uitschrijven uit het GBA, tien heb ik ook het nieuwe adres opgegeven.
Het gemeentehuis (GBA) moet het ook weten.

Wat kan ik doen?
Teruggaan naar Nederland kan nu niet meer.
Daar zijn de kosten veel te hoog opgelopen.
Vervolgens geen baan, geen auto, geen onderdak (want teruggaan naar ouders kan ook niet meer).

Is het dan verstandig ALS ik terugga naar Nederland (als is het maar voor een vakantie van 3 weken) om dan te wachten voor 6 jaar?

Heel veel rekeningen/schulden zijn dan al verjaart en dan kunnen ze geen beroep meer doen op mij.
Zou ik dan weer een schone lei hebben?

Dat ik een negatieve notering heb bij het BKR, dat zal wel. Waarschijnlijk ook met een A4.
Onvindbaar o.i.d.

Zou het verstandig zijn om per email een aantal instanties mijn nieuwe adres door te geven?
Denkende aan Lindorff, Intrum Justicia, ABN Amro?

Wat zou er gebeuren als ik over 6 of 7 jaar met mijn gezin op Schiphol landt.
Zou ik dan apart gezet worden?
Dan zou landen in België een betere optie zijn.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Nico,
Wat vervelend dat het zo tegenzit, terwijl de incassobureaus aan de poort kloppen. In Brazilië zullen ze niet snel komen, maar in Nederland kunt u nog lange tijd achtervolgd worden. Rekeningen en schulden verjaren niet zo maar als iemand onvindbaar is. Men kan u zijn vergeten maar dat hoeft niet, ook niet over 6 à 7 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fortyforty, 02-05-2014 16:46 #530
Beste,

vandaag plotseling een sms van Vesting Finance gekregen. Of ik direct wilde bellen anders zou er een dagvaarding opgesteld worden! Meteen gebeld. Bleek om een vordering te gaan op mijn vrouw. Het ging om een factuur uit 1998! Een lening zou destijds zijn afgesloten via primeline voor 1300 euro. Totale som vandaag: 5000 euro! Ingangsdatum dossier bij Vesting finance: 1ste kwartaal 2009. In 2008 gingen ik en men vrouw (destijds vriendin) samenwonen, dus zij vertrok uit haar ouderlijke huis. VF geeft aan dat zij brieven hebben gestuurd in 20011, 2012 en een laatste brief in 2013 naar het adres van haar ouderlijke huis. Die brieven heeft zij dus nooit onder ogen gezien! Zij heeft zich gewoon netjes aangemeld bij de nieuwe gemeente waar ze naar toe verhuisde. Dit had VF dus gewoon kunnen achterhalen?

Is er daarnaast spraken van verjaring aangezien zij nooit post heeft ontvangen tussen 1998 en 2008 op haar ouderlijke huis?

Groetjes. Reactie infoteur, 03-05-2014
Beste Fortyforty,
Er moet een herberekening plaats vinden aangezien aflossingen en rente ouder dan vijf jaar zijn vervallen. Ik heb het vermoeden dat Vesting gewoon rente op rente heeft gestapeld en ook de aflossingen die ze maandelijks had moeten doen en ouder zijn dan vijf jaar, niet heeft geschrapt. Vesting Finance heeft bovendien wel erg lang gewacht en uw vrouw is niet verwijtbaar dat ze haar niet hebben bereikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 29-04-2014 23:51 #529
Goede avond,
Kan een werknemer een geldvordering claimen (uitkeren van opgebouwde vakantie uren in geld) uit 2008? De werknemer heeft zelf eind 2008 ontslag genomen, maar geeft aan nog recht te hebben op de opgebouwde vakantie uren. Of geldt hier ook het verjaringstermijn van 5 jaar?
De werknemer was in dienst van een eenmanszaak. De eenmanszaak bestaat al enige tijd niet meer.
Vriendelijke groet,
Martijn Reactie infoteur, 30-04-2014
Beste Martijn,
Uitbetaling van vakantiedagen is uitbetaling van loon. Een vordering daarvoor moet binnen vijf jaar worden ingediend. Bovendien is een werkgever niet verplicht om vakantiedagen uit te betalen als dat niet vooraf zo is afgesproken. Vakantiedagen zijn in beginsel immers bedoeld om met vakantie te gaan of verlof te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 29-04-2014 23:31 #528
Goedenavond,
Mijn vraag is: ik ben in 2006 niet in aanmerking gekomen voor schuldsanering omdat de bank toen op het laatste moment aangaf dat ze geen vordering op mij hadden. Ik had op dat moment een bedrijf dat failliet was gegaan en had daardoor schulden bij diverse instanties. Inmiddels heb ik al mijn schulden afbetaald. Ik heb van de bank sinds 2006 nooit meer iets gehoord, maar krijg nu een brief met het verzoek om mijn schuld af te betalen. Kan dit zomaar? Wat is de verjaringstermijn van deze schuld? Reactie infoteur, 30-04-2014
Beste Anna,
1. Voor een lening geldt dat de lening niet zomaar vervalt, maar wel de aflossingen en rente die ouder zijn dan vijf jaar. Daardoor kan inmiddels de schuld wel een stuk lager zijn geworden.
2. Hopelijk hebt u op papier staan dat de bank aangaf dat u geen schuld meer bij de bank had. Erg netjes is dit namelijk niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sherida, 28-04-2014 12:39 #527
Goedenmiddag,

Mijn vraag is: In 2004 heb ik in de wsnp gezeten, helaas ben ik er zonder schone lei uit gekomen. Destijds had ik een schuld bij de postbank. Mijn bewindvoerder heeft een deel betaalt uit de boedelrekening. Van de postbank heb ik een codering a2. Zij hebben geen einddatum vermeld, omdat de schuld niet volledig is betaalt.
Op dit moment ben ik bijna schuldvrij op postbank na. Postbank heeft sinds 2004 mij niet meer benaderd om de schuld af te lossen. Geld hier dan ook een verjaringstermijn?

Met vriendelijke groeten,
Sherida Reactie infoteur, 28-04-2014
Beste Sherida,
Dit hangt van de afspraken van de bewindvoerder en de bank af en hoe groot de lening nog is. Alles aan niet gedane aflossingen of betaalde rente wat ouder is dan vijf jaar is eigenlijk verjaard. Dan is nu nog over de lening minus wat de curator heeft betaald, minus de aflossingen die ouder zijn dan vijf jaar maar niet betaald, minus de rente ouder dan vijf jaar, plus de rente jonger dan vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie Schreijenberg, 18-04-2014 20:07 #526
Goedenavond ik heb een vraag mijn vader heeft een keer een schuld gemaakt bij wehkamp maar op de 1 of andere manier is mijn voor letter er bij komen te staan
Mijn vader heeft toen een vordering gekregen van deurwaarder de jong uit Arnhem. Hij heeft er steeds geld betaald waar ik de bewijzen van heb. Later is mijn vader overleden en nu komen ze het geld bij mij halen ik heb eerder wel een regeling afgesproken en ook is er heen en weer gebeld dat het niet van mijn was die schuld maar daar was niet over te praten toen is er in 2011 beslag op mijn loon gelegd en daarna heb ik niks meer vernomen van de heer de Jong dus ik ging er vanuit dat het zo klaar was maar nu 3 jaar later krijg ik weer een vordering dus ze wachten 3 jaar voor ik weer een brief krijg mag dit? Kan ik hier wat aan doen? Reactie infoteur, 19-04-2014
Beste Hennie Schreijenberg,
Met het overlijden van uw vader hebben de erfgenamen ook de schulden geërfd. Er was een beslag in 2011 en de vraag is waarom die is gestopt als nog niet alles is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merless, 08-04-2014 20:52 #525
Ik had een vraag na hoeveel jaren is een telefoonabonnement verjaard?

Groetjes. Merless Reactie infoteur, 09-04-2014
Beste Merless,
Voor een telefoonabonnement is een handtekening nodig. Verjaringstermijn is daarom vijf jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ulrich, 08-04-2014 14:25 #524
Zeer goed artikel. Een vraag echter. wat is de verjaringstermijn van een studieschuld bij voormalig Informatie Beheer Groep? Reactie infoteur, 08-04-2014
Beste Ulrich,
Een studieschuld verjaart niet, maar kan door DUO worden kwijt gescholden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 25-03-2014 14:17 #523
Mijn moeder wordt thans aangeschreven door een deurwaarder.

Mijn ouders hebben in Duitsland gewoond en mijn vader zou aldaar bij een bank in 2010 iets zijn overeengekomen. Nu is mijn vader sinds 2 jaar overleden en vordert thans een Nederlandse deurwaarder de vordering van de Duitse bank op mijn moeder als zijnde de erven van mijn vader. Kan dit zomaar? Is mijn moeder hier nu verantwoordelijk voor? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Sabrina,
Als uw moeder de erfenis heeft aanvaard, is zijn ook verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden:

https://financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden-erfenis.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia Brus, 19-03-2014 18:40 #522
Beste mevr/dhr,

Ik heb een vraag over een verzekeringspolis, is dit een product of een dienst.
In januari werd er een behoorlijk bedrag van mijn rekening geschreven van een verzekering die ik Begin 2012 heb beëindig. Ik heb dit bedrag gelijk terug laten boeken en verhaal gehaald waar dit over ging ze zeiden dat het ging om een rekening van september 2011. Ze gaven zelf toe dat er bij meerdere mensen vergeten was om af te schrijven.
Nu lees ik dat een verjaringstermijn van een product 2 jaar is en van een dienst 5 jaar.
Ze wilde mij liever ook geen betalingstermijnen geven omdat het over een oude rekening gaat. Reactie infoteur, 20-03-2014
Beste Patricia Brus,
Een verzekeringspolis is een product. Bij het afsluiten en uitvoeren van een verzekeringspolis kunnen bepaalde diensten spelen. Een verzekering is geen consumentenkoop. Er geldt voor de betaling van de verzekeringspremie een maximale termijn van vijf jaar (BW 3, 307).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne Timmer, 17-03-2014 13:28 #521
Beste heer/mevrouw,

Ik heb vanaf nov 2013 kinderopvangtoeslag aangevraagd. Echter tot op heden nog niet ontvangen en wel een voorschotbeschikking ontvangen. Ik ben gaan rondbellen en nu blijkt ik in 2007/2008 teveel huurtoeslag te hebben ontvangen en dat wordt nu verrekend. Ik krijg dus pas kinderopvangtoeslag als die achterstand weg is. Zit hier ook een verjaringstermijn op? Want het is nu al 2014 en in de tussen tijd nooit wat gehoord. Reactie infoteur, 17-03-2014
Beste Sanne Timmer,
Pas als u de definitieve beschikking voor de huurtoeslag hebt, gaat de verjaringstermijn lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fatima, 13-03-2014 10:38 #520
Dag mevrouw/meneer,

ik zit met het volgende probleem, ik was vanaf 2006 tot 2009 aangesloten bij gastouderbureau darkom/wijkkids. helaas hebben deze mensen zitten frauderen! nu moet ik van de belasting bedrag van 11000 euro terugbetalen over het jaar 2008 en 2009. ik heb alle bewijsstukken verzonden naar de belastingdienst, maar heb helaas geen contracten van het gastouderbureau(nooit gehad)! ik heb wel altijd netjes bureaukosten betaald via internet en heb ook echt alles op papier alleen geen contracten. op de forum van radar zijn er nog veel gedupeerde ongelooflijk. wat moet ik doen? Reactie infoteur, 13-03-2014
Dag Fatima,
Er zijn inderdaad velen die in hetzelfde schuitje zitten. De Belastingdienst is niet met een algemeen pardon gekomen. Er resteert u helaas alleen nog de mogelijkheid om bezwaar te maken (wellicht juridische bijstand voor uw dossier inschakelen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 11-03-2014 03:54 #519
Geachte heer,

Mijn vraag is het volgende. In 2005 is er een achterstand ontstaan bij Visa. Via een incassobureau stond het op 27 mei 2005 op een bedrag van € 6443,39.
Wegens omstandigheden was ik niet ingeschreven bij het bevolkingsregister na later bleek tussen 2005 en 2010.

Op 3 maart 2014 krijg ik wederom een brief van dat incassobureau dat op 12 april 2006 de kantonrechter te Amsterdam heeft besloten dat ik moet betalen. Ik heb hier zelf nooit eerder een brief of iets van ontvangen. Na telefonisch overleg gehad te hebben met de deurwaarder hierover kon die mij vertellen dat Visa het dossier in 2009 al weg had gelegd omdat ik na later bleek niet vindbaar was. Nu 5 jaar later hebben ze de zaak weer eens opgepakt en sturen ze mij een torenhoge rekening van bijna € 18.000,--
Hoofdsom vonnis d.d. 12/04/2006 € 5.000,00
Proceskosten € 477,60
Rente tot heden € 11.854,45
Verdere rente PRO MEMORIE
Exploot-/en executie kosten € 564,66
Waarop in mindering is voldaan € 0,00
----------------------
Totaal € 17.896,71

Mag visa idd rente op rente rekenen elk jaar zomaar of staat daar een max aantal jaren voor na de uitspraak?

Mvg Reactie infoteur, 11-03-2014
Geachte Klaas,
U was kennelijk niet vindbaar en dan is de vordering gedurende maximaal 20 jaar opeisbaar. In het vonnis staat hoe de rente wordt berekend, maar dat kan best deze hoge rente zijn voor elke dag dat nog niet is betaald. Als u wel vindbaar was geweest, was de rente ouder dan vijf jaar vervallen. Overigens kunt u altijd proberen om in overleg met het incassobureau het bedrag (bijvoorbeeld de oude rente) te verlagen (gewoon proberen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomie Huizen, 05-03-2014 10:24 #518
Beste hr Zeemeeuw,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende,

Mijn zus heeft in 1992 een aankoop gedaan op mijn naam. Ik heb in eerste instantie aangifte gedaan bij de politie maar door druk van moeder en ziekte zus uiteindelijk deze ingetrokken. Ik heb een handtekening test gedaan bij de bank om aan te tonen dat deze vervalst was maar dit mocht niet baten.
In 2007 heeft de deurwaarder beslag gelegd op loon (na een lange stilte). Maar een paar jaar daarvoor was er een betalingsregeling met mijn zus getroffen (had schuld schriftelijk erkend) maar die werd niet nagekomen. Na 2007 hoorde ik niets meer tot deurwaarder cascade mij de vordering in persoon overhandigde (gestuit?) In april 2013. Ik gaf aan niet te willen betalen en kreeg eind feb 2014 van een andere deurwaarder weer de vordering met pressie te betalen of ze zullen de executie uitvoeren. Mijn vraag is mag dit? Kan ik alsnog aangifte doen tegen zus? Moet ik die 11.500 euro betalen? Is dit rechtmatig? Het zou 4 mei 2014 verjaren. Hoe zit het met de rente? Reactie infoteur, 05-03-2014
Beste Naomie Huizen,
Het gaat om een aankoop en niet om een lening. De rekening van een aankoop (m.u.v. onroerend goed) verjaart in twee jaar of uiterlijk vijf jaar. Bovendien heeft uw zus kennelijk bekend (ik weet niet of daar bewijs van is waarover ook u beschikt). Ik begrijp nog niet waarom de deurwaarder na 15 jaar bij u loonbeslag kon leggen en nu weer aanklopt bij u. Ik zou juridische bijstand inroepen en meteen bezwaar maken tegen deze gang van zaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Watts, 01-03-2014 09:40 #517
Beste Zeemeeuw,

GGN heeft weer eens toegeslagen en nu hard, door bankbeslag te leggen op mijn (gelukkig lege) rekening! De vordering is verjaard, en dat is ook bevestigd door een Jurist van de rechtswinkel, het betreft een vordering (2004) van Telfort (Nu KPN voorheen O2) een telefoon abbonement. Er is nooit gestuit door GGN, en tevens ben ik nooit opgeroepen om voor een rechtbank te verschijnen. Ik heb nog nooit iets met justitie te maken gehad, maar er is zogenaamd wel een vonnis geweest. Ik ben nooit verhuisd of verdwenen, en ontvang al jaren gewoon de post op hetzelfde adres. Ik had toen een betalingsregeling getroffen, en de vordering was in 2005 al afbetaald, had ook niets meer vernomen vanaf 2005. Dat terwijl de eis uitvoerbaar bij voorraad was, maar er is nooit enige actie ondernomen van hun kant.

Kreeg tot mijn schrik (zoals anderen hier op het forum) ineens een brief in 2011, of even 648 euro wilde dokken aan GGN in opdracht van Telfort. Heb toen een brief (op grond van juridisch advies) gestuurd, waarin ik aangaf dat ik alle bewijzen wilde zien, heb toen ook alle papieren ontvangen. En uit die papieren blijkt dat er NIET gestuit is, door GGN en dat er ook vrij vreemde opmerkingen tussen stonden.

Zo zou de beoordeling van de woning/wijk waar ik woon "slecht" zijn…?

Maar goed na juridisch advies bleek er dus sprake te zijn van verjaring, en moest ik een brief verzenden waarin ik aangaf de vordering te betwisten. Daarna was het ineens stil en dat duurde een hele lange tijd,
sterker nog de volgende brief ontving ik pas in JUNI 2013! In opdracht van KPN wat voorheen dus het vennootschap Telfort was, zij hebben de zaak weer opgepikt en gaan vrolijk verder met de pesterijen.

Daar ben ik niet op ingegaan, omdat ik geen slapende honden wakker wilde maken, en hoorde wederom tot 28 februari 2014 niets. Ontving ineens een brief van mijn bank en van het incassobureau, dat er executoriaal derdenbeslag is overbetekend op mijn rekening. Nu moet ik 105 euro betalen aan de bank, omdat er minder dan 100 euro op mijn rekening staat, en zij het bedrag niet in beslag konden nemen.

Kan dit zomaar? Terwijl ze a - verjaard is en b - ze nooit gestuit hebben? Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk, wat moet ik eraan doen om van die gifslangen af te komen? Ik ben al een aantal jaar werkeloos als resultaat van een chronische aandoening, heb een poos UWV ontvangen en daarvoor gewoon maandelijks loon, en nu heb ik een aantal jaar 0,0 behalve wat zorgtoeslag. Ik wordt eigenlijk geholpen door de mensen om mij heen, heb 2 jaar moeten revalideren in het ziekenhuis en krabbel nu langzaam weer op.

Maar de arbeidsmarkt zit niet op iemand te wachten met een gapend gat in zijn CV, en een uitkering aanvragen ontwijk ik liever als de pest. Dat zou mij ook alleen maar nog verder terugwerpen, want ik heb in het verleden als is uitkering getrokken, en ik kan gewoon werken en wil niet terug in de tijd.

Ik heb dus absoluut geen middelen om te betalen, en kan ook geen advocaat in arm nemen om die gasten te pakken.

Wat moet ik in Godsnaam doen? Ik woon al een aantal jaar weer thuis, en wil niet dat mijn moeder hier de dupe van wordt! Voorlopig moet ik alweer 105 euro betalen, en hoe ik dat ga doen is echt een raadsel… Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Watts,
Als de vordering is verjaard, is er ten onrechte een executeraal beslag gelegd. Dan moet ook de bank niet bij u zijn. U had juridisch advies en die zou een brief aan de deurwaarder en bank kunnen sturen om bezwaar te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. vd Berg, 28-02-2014 00:54 #516
Geachte Zeemeeuw,

Mijn toenmalig incassoburo is in 1990 failliet gegaan. Het betrof een eenmanszaak en hij was persoonlijk aansprakelijk voor de schuld. Ik heb mijn vordering indertijd aangemeld bij de curator, er bleek toen niets te halen en wat er nog overbleef zou naar de belastingdienst gaan. Het werd opgeheven bij gebrek aan baten.
Nu is mijn vraag : zijn er nu nog mogelijkheden om de vordering alsnog op te eisen of is mijn vordering reeds verjaard?

Met vriendelijke groet,
P vd Berg Reactie infoteur, 28-02-2014
Geachte P. vd Berg,
De maximale verjaringstermijn is twintig jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate, 07-02-2014 21:18 #515
Ik heb een brief gekregen van Unisolve dat er in jan 2006 iets is besteld bij Neckerman op naam van mijn moeder die toen allang overleden was. Hun zeggen dat ik dit moet betalen. Maar is dit niet allang verjaard. Heb nooit geen brieven of aanmaningen of iets dergelijks ontvangen. Reactie infoteur, 08-02-2014
Beste Renate,
Die rekening is dan verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 31-01-2014 11:33 #514
Beste Zeemeeuw,

Bij het BKR staat een oude melding (2002) van een doorlopend krediet tbv de Rabobank van € 454,00. Deze heb ik onlangs betaald en zou graag willen dat de Rabo de melding bij het BKR afmeldt.
Helaas geeft de Rabo aan dat de vordering € 6.681,67 bedraagt. Het krediet op de rekening was € 454,- en zeggen ze: "Bij het BKR is de overeenkomst en het eventuele bijhorende krediet vermeld. Dat betekent niet dat de vordering beperkt is tot het bedrag van het krediet, in dit geval € 454,00. Zoals ik in mijn eerdere E-mail heb aangegeven, zullen wij alleen de BKR afmelden als de totale vordering is overgemaakt."
Mijn vraag is nu of dit mag? De vordering dus 15 maal hoger maken dan het vermelde krediet. Volgens mij hebben ze ook het krediet gemixed met de betaalrekening en willen ze deze nu over één kam scheren.

Met vriendelijke groet,
Jacob Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Jacob,
Waarschijnlijk staat bij het BKR uw totale krediet vermeld toen u de lening aanging en niet het veel lagere bedrag dat feitelijk nog open staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ahmed, 30-01-2014 23:14 #513
Beste Mr. Zeemeeuw Ik heb een lange tijd in detentie gezeten in het buitenland waarbij ook mijn auto in beslag is genomen en verbeurd is. Ik ben nu terug in Nederland en heb me ingeschreven bij de gemeente. Ik kreeg kreeg brieven acceptgiro 's van de belasting dus motorvoertuigenbelasting en ook van rdw ivm keuring en verzekering van mijn toenmalige auto. het bedrag is nu zo hoog ik weet niet wat ik moet doen en of ik kwijtschelding hiervoor kan aanvragen. Heeft verjaring hier ook mee te maken? Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 31-01-2014
Beste Ahmed,
Neem contact op met de RDW om uit te leggen dat u in detentie was, zodat de som van destijds bevroren wordt. Daarbij kan om een detentieverklaring worden gevraagd
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ons, 25-01-2014 13:50 #512
Beste Zeemeeuw,

Dank je wel voor dit informerende stuk.

Ik heb een vraag als dat mag, ('ter lering ende vermaak');
Ik heb in 1998 een cadeau abonnement op een blad van de ANWB aan een collega, die afscheid nam, cadeau gegeven.
Ik heb het kaartje destijds goed bekeken; Het betrof 1 jaar, geen automatische verlenging, geen verplichtingen.
Kaartje ingevuld en opgestuurd aan de ANWB. (Geen kopie van het kaartje meer). Ex collega uit het oog verloren.

Daarnaast was ik zelf lid van de ANWB incl extra diensten, etc. Op mijn jaarlijkse afschrijving zag ik één totaal (gestapeld) bedrag en mijn lidmaatschapsnummer, meer niet. Waar die kostenopbouw precies uit bestond was voor mij niet duidelijk, maar ik vertrouwde het wel. Het bedrag zag er niet exceptioneel uit. (Evenzo weet ik ook niet precies hoeveel en waaruit mijn energierekening maandelijks kost en bestaat.)

Twee jaar geleden heb ik mijn ANWB lidmaatschap opgezegd. Dus geen afschrijvingen meer te verwachten.
Echter toen ik afgelopen weekeinde door mijn afschrijvingen heen bladerde van de afgelopen maand, zie ik 46,50 ANWB afschrijving.

Telefonisch contact leert mij dat ik sinds 1998 dat abonnement voor een ander in een andere stad nog steeds betaal. Ik heb daar nooit enige communicatie over gehad, e.d. Er kan m.i. ook geen enkel contractuele basis zijn voor deze afschrijving. En ook vreemd dat een 2e check point door de bank dit toe laat zonder contract.

Het jaarlijkse afschrijving valt nu pas op omdat de kosten altijd verstopt zaten in dat totaalbedrag. Dit is voor mij dan ook de 1e gelegenheid om actie te ondernemen.
Hoe is het nu met het verjaringstermijn gesteld? Ik hoorde 5 jaar, maar ik heb het dus nooit eerder kunnen constateren.

Ben zeer benieuwd en hartelijk dank voor de aandacht.
Ons Reactie infoteur, 25-01-2014
Beste Ons,
Een lidmaatschap van de ANWB is een contractuele aangelegenheid die automatisch wordt verlengd als niet wordt opgezegd. Daarbij geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Maar in dit geval wordt bij u stelselmatig geld afgeschreven voor iemand anders, terwijl dat maar eenmaal had mogen gebeuren. Ik zou aansturen op een volledige teruggave sinds 1999.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees, 22-01-2014 17:26 #511
Beste Zeemeeuw,

Ik heb vanwege ontslag in 2009 mijn jaarabonnement bij de NS moeten beëindigen(aug. 2009). Nu kom ik er pas achter dat NS niet alle maanden waarop ik nog recht had heeft terugbetaald. Zie ik het goed dat de vordering die ik - als het ware - nog op NS heb valt onder 3:307 BW en geldt hiervoor ook de verjaringstermijn van 5 jaar, zodat ik alsnog een beroep op terugbetaling kan doen?

Misschien mag ik nog een korte 2e vraag doen, klopt het dat de vordering die je op je zorgverzekeraar hebt - voor wat betreft terugbetaling van zorgkosten (tandarts en dergelijke) - tegenwoordig altijd 3 jaar is en deze vordering dus ook valt onder schade uitkering, zoals u hiervoor onder: Verjaringsregime verzekeringsrecht uiteen zet.

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet

Cees Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Cees,
1. U geeft aan dat u nog een vordering hebt op de NS. Die vordering verjaart vijf jaar na de laatste handeling die door u of de NS is ondernomen om uw geld teruggestort te krijgen.
2. Het recht op vergoeding van een zorgverzekering verjaart inderdaad na drie jaar. Laat rekeningen dus niet te lang liggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louisa Esser, 19-12-2013 17:54 #510
Een kredietbank heeft jaren geleden mijn vordering afgeboekt na een faillissement dat staat ook opschrift dat er geen vordering meer bestaat de boeken zijn gesloten nu komt na 13 jaar weer een deurwaarder met deze oude vordering wil ook de naam niet bekend maken wie zijn op drachtgever is we hebben weer contact op genomen met de kredietbank die is zeer verbaasd dat er na jaren in een weer een vordering is op komen dagen ze kennen deze deurwaarder niet en hebben geen opdracht geven er is geen gegevens mee in hun administratie alles is jaren geleden afgeboekt hoe komt deze deurwaarder aan deze oude vordering wat eigenlijk al lang niet meer bestaat hij is van mening blijft juridische de kredietbank de eigenaar we hebben contract op genomen met BKR in Tiel en wat blijkt dat er nooit een melding is geweest helemaal schoon als je een bank schuld heeft dan ben je aangemeld bij BKR of deze deurwaarder heeft zelf deze vordering op gekocht of deze deurwaarder pleeg valsheid in geschriften of deze deurwaarder is niet kieskeurig in casseren aannemen van werk! zo ook met vorderingen waarvan over de rechtsmatigheid zeer te twisten valt zijn er nog meer mensen die van deze prachtijken slachtoffer zijn geworden Reactie infoteur, 20-12-2013
Beste Louisa Esser,
Regelmatig worden oude incasso's opgekocht om daar nog geld uit te halen. Wees dus op uw hoede. Is de deurwaarder ook niet bekend bij de Kbvg (070 - 890 35 30)? Wellicht is (straks) aangifte bij de politie op zijn plaats.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yus, 19-12-2013 17:47 #509
Goedendag,

Ik heb een vraag over de volgende kwestie. Vandaag krijg ik bericht van mijn zorgverzekering dat ik 2006 tot 2007
niet betaald heb. Deze periode was ik woonachtig in het buitenland. Deze schuld is in 2009 overgedragen aan een incassobureau. Ik heb de incassobureau duidelijk gemaakt dat ik nu pas op de hoogte ben van de schuld. Ik heb ze nagevraagd of de schuld verjaard was maar zij vertelden mij dat ze mij brieven hebben gestuurd (ik was niet meer woonachtig op dit adres en stond daar ook niet ingeschreven bij gemeente) en daar door de verjaring was gestuit.
Ik heb ze duidelijk gemaakt dat ik geen een brief binnen heb gehad dus dat de schuld niet gestuit kan zijn,
waarop hun mij vertelden dat hun dat niet hoefden te bewijzen maar ik. Zou iemand mij hier wat meer informatie op kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Yoes Reactie infoteur, 20-12-2013
Beste Yus,
Als u met een betalingsachterstand nergens voor een incassobureau te vinden bent, kan een incassobureau niet worden kwalijk genomen dat u niet bereikt kon worden. Maar een incassobureau moet wel aannemelijk maken dat er naar u gezocht is en actie is ondernomen. Uiteindelijk beslist de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. C., 13-12-2013 12:53 #508
Goedendag,

Ik zou graag een antwoord willen ontvangen voor mijn probleem. Mijn bedrijf had een huurovereenkomst voor de periode 04.2002 tot 03.2007. 5 jaar lang betaalde mijn Bv iedere maand, voorschot service kosten. In 2006 heb ik de eigenaar schriftelijk geïnformeerd dat ik zal het huurcontact niet wilde verlengen. In maart 2007 werden de sleutels overhandigd, we hadden geen schulden of vertragingen van betaling, een maand later (april 2007) ontving ik mijn borg terug (3 x maandelijkse huur ca. 6/7000 euro), dus alles was ok.
Eind oktober 2007 ontvingen wij drie facturen voor “afrekening service kosten periode mei t/m december 2004”, “afrekening service kosten 2005” en “afrekening service kosten 2006”.
Ik heb die niet betaald om bepaalde redenen.
Gisteren, 12 december 2013 ontving ik een brief van de eigenaar dat deze 3 facturen t.w.v. € 4.057,85 voor 15 december 2013 betaald moeten zijn, anders zal ik ook grote boetes moeten betalen conform het huurcontract.
Naast het feit dat de facturen niet goed zijn opgezet (posten die niet voor mijn Bv waren, periode 2002/2004 geen herberekeningen, etc.), is mijn vraag als volgt: wat moet ik nu doen?
Moet ik het bedrag toch betalen? Zijn die drie facturen verjaard?

Ik ontvang graag z.s.m. uw advies.

Met vriendelijke groet

L.C. Reactie infoteur, 13-12-2013
Beste LC,
Of u moet betalen hangt helemaal van de rechtmatigheid van de vordering af en wat in het huurcontract staat. Als de berekeningen niet kloppen, hoeft u niet te betalen, maar moet er eerst een nieuwe rekening komen. De verhuurder staat niet zo sterk lijkt me, omdat een borg pas wordt terugbetaald als alles in orde is en u er dus vanuit kon gaan dat de zaak afgerond was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fredje, 10-12-2013 15:27 #507
Beste,
Ik had in 2009 een stukadoorsbedrijf, en ben in dat jaar ook failliet gegaan. Ik heb 3 schulden afgekocht d.m.v. finalekwijting. De grootste was 165.000 euro, en heb die af kunnen kopen met finale kwijtschelding voor 23.000 euro. Alleen de belastingdienst krijg nog ruim 7500 euro.
Ik heb hun een voorstel gedaan om ook deze schuld af te kopen voor 1400 euro (bijna 20% van de totaalsom). Daar doen ze niet aan zei die vriendelijke man. Ok, Kan. Moet ik ze nu een kwijtscheldingsformulier vragen of denkt u dat ze hier niet aan mee doen voor mij?
Ik heb alle schuld zelf opgelost en geen schuldsanering ingegaan. Dat staat bij hun wel onder de voorwaarden als ik wil dat hun mijn schuld gaan kwijtschelden. Wat kan ik nu het beste doen? Ik wil betalen maar ik mag niet betalen haha. kromme wereld toch? Reactie infoteur, 28-12-2017
Beste Fredje,
De belastingdienst wil altijd proberen het maximale terug te krijgen. Kwijtschelding wordt alleen onder voorwaarden gegeven aan een bedrijf:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90862-kwijtschelding-van-belasting-kan-dat-in-2018.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique Meijer, 09-12-2013 17:10 #506
Beste Zeemeeuw,

Op 25 augustus jl. heb ik u geschreven dat ik een brief van Lindorff heb gekregen(via de failliete Beekman & Partners), over een vordering bij de ABN-Amro van ong. € 400,- van 9 jaar geleden. De vordering is nooit gestuit.Op 3 dec.jl. weer een brief, dat ik een bedrag van € 676,85 moest betalen. Tevens boden ze me aan, als ik binnen 10 dagen ineens zou betalen, het bedrag nog € 541,49 zou bedragen. Kan ik aanspraak maken op verjaring of moet ik wel de rente nog wel betalen?

Met vr. groeten Reactie infoteur, 09-12-2013
Beste Monique Meijer,
1. Een lening verjaart in beginsel pas na 20 jaar, maar de rente en de aflossingen verjaren na vijf jaar.
2. Dus zou uw schuld nu gelijk zijn aan de initiële 400 euro minus de aflossingen die u normaliter gedaan zou hebben maar ouder zijn dan vijf jaar, minus de rente ouder dan vijf jaar, plus de rente jonger dan vijf jaar. Daar komen dan nog incassokosten bij.
3. Als u ervan af wilt zijn, lijkt 541,49 euro nog te overzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-12-2013 16:08 #505
Goede middag,

Ik ben in 1999 een leasecontract aangegaan met de leasemij. van Opel GMAC. Ik ben in 2001 faiiliet gegaan en heb de auto weer ingeleverd., Ik heb daar van de Opeldealer op 14 febr. 2002 bericht over gehad met daarbij een vrijwringsbewijs en de vermelding van het restbedrag van 3607,91 euro. Ik heb daarna niets meer vernomen.
Ik heb mijn gegevens opgevraagd bij de BKR en het blijkt dat verzuimd is door GMAC om juiste gegevens aan de BKR door te geven. Er staat dus sinds 1999 een onterechte schuld van 25.497 euro.
Mijn vraag: Wat kan ik daar nog aan doen en is het restsaldo wat staat sinds 2002 verjaard?

vr.gr.

Jan Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Jan,
Het BKR onderneemt in de meeste gevallen pas actie als de kredietverlener of leasemaatschappij u afmeldt. Gebeurt dat niet dan blijft de registratie staan, maar u kunt er nog wel iets aan doen:

https://financieel.infonu.nl/lenen/80274-bkr-verwijderen-lenen-zonder-bkr.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 03-12-2013 16:45 #504
Goedenmiddag,

Ik had een eenmansbedrijf dat dec. 2008 is omgezet in een B.V. en heeft een ander KvK nummer. Ik krijg eind nov. 2013 een brief van een vroegere opdrachtgever dat ik in sept. en okt. 2008 een factuur dubbel betaald heb gekregen. Dat heb ik destijds niet opgemerkt. Dit is nu al meer dan vijf jaar geleden. Is dit nog opeisbaar? Bovendien bestaat dit eenmansbedrijf juridisch al lange tijd niet meer. Moet ik nu dit bedrag vanuit de BV terugbetalen? Hoe zit dat juridisch? Of moet ik dit terugbetalen uit mijn privegelden? Of is dit inmiddels verjaard.

Met vriendelijke groet,
Jet Reactie infoteur, 04-12-2013
Beste Jet,
1. Als de opdrachtgever gelijk heeft, gaat het om een onverschuldigde betaling. Deze verjaart vijf jaar na na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldeiser zowel (a) met het bestaan van zijn vordering als (b) met de persoon van de ontvanger is bekend geworden en in ieder geval twintig jaren nadat de vordering is ontstaan (BW 3:309).
2. Omdat het een eenmanszaak was, bent u ook privé aansprakelijk te stellen.
3. Ik zou het vanuit de bv doen (opvolger als rechtspersoon), tenzij de eenmanszaak failliet is gegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan B., 27-11-2013 21:51 #503
Goedendag,
Graag een antwoord op de volgende vraag.
Blijft de vordering van direct opeisbare boete (euro 300.-) bij niet tijdig betalen van de huur zoals deze zijn beschreven in alg.bep. art.18.2 ook na jaren nog opeisbaar? Is men bijvoorbeeld gerechtigd om 3 jaar na dato nog een boete over te late betalingen van de huurpenningen over een periode van 7 maanden te vorderen. (wel middels diverse mail over de "betaaldag" dwz dat de huur voor de eerste van de maand moet worden voldaan, in kennis gesteld)
ik hoor graag van u.
janbakker Reactie infoteur, 28-11-2013
Beste Jan B,
Een huurvordering verjaart na vijf jaar. Hetzelfde geldt voor een boete bovenop de reguliere huur nadat die boete is opgelegd of automatisch van kracht is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 27-11-2013 01:31 #502
Goedemorgen,

Ik heb uw hulp nodig met de volgende zaak. Ik heb een doorlopend persoonlijk krediet aangegaan van 25000 euro in 2003 Heb netjes tot nu toe betaald(nov 2013).nu gaat het minder met werk en kom niet toe aan mijn uren.Heb nu WW aangevraagd maar dan kan ik niet meer rond komen. Zoek andere werk erbij maar kom niet aan de bak. Heb nu een schuld van 24000 euro en schiet niet op met aflossen want neem ook op om rekeningen te betalen.
Kan vanaf december 2013 niet meer voldoen aan mn betalingen. Wat kan ik nu doen?
Ik denk af en toe aan weg te gaan uit nl, heb een gezin. Kan ik met ING hierover praten?
Kunnen ze me de lening kwijtschelden? Zal ik maar weggaan en uitschrijven uit GBA en verblijven in een ander land zoals eu of midden oosten?
Graag uw hulp Reactie infoteur, 27-11-2013
Goedemorgen Sam,
Het beste is toch om de mogelijkheid van een betalingsregeling te bespreken met de ING. Wegduiken werkt meestal niet en is ook ingrijpend, omdat de bank door de vordering op u te stuiten er elke keer weer op terug kan komen. Ga zo'n gesprek positief in: dat u op zoek bent naar meer werk en denkt dat gaat lukken, maar dat het nu even niet meezit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 25-11-2013 20:50 #501
Probleempje op 25-11-2013 brief van deurwaarder ontvangen. Blijkt dat mijn partner sinds 2001 een lening heeft met een ex-vriend van haar. Zij weet van niets, heeft nooit wat gehoord of ontvangen. Niks geleend, niks gehad, niks betaald, niks getekend en nu binnen 8 dagen E 12.628 betalen. Valsheid in geschifte van haar ex vriend? Er was geen sprake van samenwoning oid, ieder woonde destijds op eigen adres, relatie beeindigd in 2004. Wat moet zij doen? Zaak voor politie en/of rechtsbijstand? Tipz zijn welkom. Jaap Reactie infoteur, 26-11-2013
Beste Jaap,
Maak bezwaar en vraag alle info op die er is. Daaruit wordt snel duidelijk hoe het zit. U kunt dan altijd nog aangifte doen bij de politie en als er sprake van fraude is, zal ook een rechter een beslag bij uw partner niet zo maar goedkeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fabiola Buschman, 25-11-2013 14:16 #500
Een telefoonabonnement afgesloten voor dhr.R.Bougafer op mijn naam f.buschman. de medewerker van de Vodafone heeft verklaart dat dhr R.Bougafer gebruiker was van deze telefoon, Vodafone wist dit en zou dit omzetten nu krijg ik via intrum justitia zonder specificatie en oplopend verjaringstermijn van weer 5 jaar, meerdere malen uitleg gegeven, ook de verklaring van de medewerker van Ritel Middelburg, wat kan ik doen? in afwachting F.Buschman Reactie infoteur, 25-11-2013
Beste Fabiola Buschman,
Als een abonnement op uw naam staat, bent u daarvoor in principe verantwoordelijk. Of u moet aantonen dat er sprake is van fraude of diefstal van uw identiteit en daarvan aangifte doen bij de politie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 22-11-2013 11:08 #499
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor je snelle reactie, ik heb dat dossier zojuist online bekeken op de site van intrum. Er staat bijna geen informatie over het dossier, enkel dat het om een vordering gaat met een factuurdatum van 22-08-2001 en dat het bij de afdeling schuldbewaking zit.
Ik ben overigens al sinds juni 1999 geen klant meer van Libertel, en blijf van mening dat de zaken toen volledig afgehandeld zijn. Ik heb zojuist schriftelijk laten weten dat ik deze vordering betwist mede omdat er totaal geen informatie zichtbaar is, het een factuur is van meer dan 2 jaar na beeindiging van mijn diensten bij Libertel, geen gerechtelijke uitspraak zie en van mening blijf dat in 1999 alle zaken met Libertel zijn afgehandeld.
Ik wacht hun reactie even af.

Met vriendelijke groeten,

Bart Huisman Reactie infoteur, 22-11-2013
Beste Bart,
Prima.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 21-11-2013 20:12 #498
Misschien moet ik mij schamen dat ik hier iets schrijf om iets heel kleins gezien de grote dingen die anderen hier schrijven maar zou toch graag advies willen. Vandaag ontving ik van Intrum justitia een brief dat ik bij hun kantoor een bedrag open zou hebben staan van € 136,24. Ik heb hier onmiddelijk contact over opgenomen met Intrum en aangegeven dat mij hier niets over bekend is. Intrum zegt dat het zou gaan om een factuur uit 1999 van VODAFONE LIBERTEL B.V. Hierop heb ik gezegd dat dit niet kan kloppen. Zij beweren dat er toen een regeling is geweest waarbij ik 300 gulden zou hebben voldaan en daarna niets meer. Ik heb aangegeven dat dit mij niet lijkt te kloppen en ik geen enkele verplichting heb naar Intrum of VODAFONE LIBERTEL B.V. Er word vervolgens beweerd door de medewerker dat ze regelmatig contact met mij hebben proberen te krijgen ( hij beweerde elke 2 jaar per sms of brief) waarop ik heb gezegd dat mijn GBA te allen tijde klopte. Hun reactie was dat zij en VODAFONE LIBERTEL B.V. daar geen inzage in hebben maar mij wel degelijk brieven en sms berichten zouden hebben gestuurd. Ik heb daarop gezegd dat dat absoluut niet klopt en ik niks open kan hebben staan en hoe het kan dat ze mij daar na 14 jaar een brief over sturen terwijl ik in het verleden (tussen 2000 en 2008) andere zaken bij Intrum heb gehad waarbij ze me gewoon konden vinden, er gecommuniceerd is en regelingen zijn getroffen). Toen zei de medewerker dat als ik het mij niet herinnerde ze bereid waren genoegen te nemen met alleen de hoofdsom van ongeveer € 67,00. Hierop heb ik verteld dat ik hun claim betwist en dat ze helemaal niets van mij te vorderen hebben.

Hier wil ik nog wel even bij zeggen dat ik ooit klant ben geweest bij Libertel en voor zover ik weet zijn alle verplichtingen voldaan.

Staat Intrum hier in zijn recht? En wat gebeurt er als ik dit niet betaal, de medewerker heeft aangegeven dat ik nog van ze hoor omdat ik hun claim betwist en ook niet wens te betalen.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 22-11-2013
Beste Bart,
De claim is al lang verjaard als u gewoon bereikbaar was en er geen gerechtelijke uitspraak is gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kale, 13-11-2013 13:54 #497
Ik zou wat willen weten. Ik heb twee vragen.

1: Ik heb een bkr toetsing gedaan en er stonden twee dingen in. Eentje uit 1998 van een creditcard meen ik. Als omschrijving staat doorlopend kredier Code 3 er is een bedrag van 250 euro of met afgeboekt met een datum erachter van 1-5-2007. Er staat een bedrag van 2260 euro boven. En er staat bij nog niet beëindigd.

Ik heb al jaren niks gehoord van hun. Ook niet meer aan gedacht. Is dit verjaard en hoef ik het niet meer te betalen of kunnen ze nog steeds incasseren? Zoniet zijn ze verplicht om mijn codering aan te passen?

2: Ik heb er nog een staan van de ing. Dat betreft een zakelijke rekening. Omschrijving staat er bij overige obligo s. Code is A 2 restant vordering geheel opeisbaar. M.i.v 29 4 1999. Bij bedrag staat 0? Er staat achter nog niet beëindigd.

Omdat ik zo'n schip wilde maken in 2003 ivm te veel schulden heb ik zelf alle schuldeisers benaderd om te vragen wat er openstond en of ik er nog schuld had.

Nou kreeg ik van de ing een brief in 2003 mbt mijn verzoek en daar stond in dat ze me naar aanleiding van mijn verzoek konden mededelen dat ik geen rekening meer had bij de ing bank.

Ok toen kreeg op 9 oktober 2007 een vordering van een incasso bureau inzake ing Ik had de brief laten zien aan hun. Ze zijn toen gestopt met het incasso traject. Vervolgens heb ik tot op heden niks meer vernomen. We zijn nu zes jaar verder.

Wederom wil ik graag weten is dit verjaard? Moet ik nog betalen? En als het verjaard is moet de ing dan mijn bkr aanpassen?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 13-11-2013
Beste Kale,
1. Het BKR past de codering pas aan als de kredietgever daarom vraagt en u kunt de kredietgever daar weer om vragen.
2. Een lening vervalt niet automatisch na vijf jaar. De rente die ouder is dan vijf jaar wel.
3. Vordering direct opeisbaar? Het hangt ervan af of er vonnis is van een rechter. Zo niet dan is de lening na vijf jaar verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 06-11-2013 13:09 #496
Wat is de verjaringstermijn voor een factuur van een medisch centrum. Het betreft een medisch onderzoek dat ruim 3 jaar geleden is gedaan. Deze was eerst vergoed door mijn zorgverzekeraar. Echter hebben zij door onrechtmatige declaraties door het medisch centrum alle vergoedingen via rechtbank teruggevorderd. Dus ik kreeg na ruim 3 jaar opeens een factuur in de bus van het medisch centrum. Mag dat zomaar, en wat is de verjaringstermijn voor een dergelijke factuur in Nederland.
Alvast bedankt voor uw reactie
Met vriendelijke groet,
Edwin Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Edwin,
Een rekening van een ziekenhuis verjaart normaliter al na twee jaar. Ik weet niet of de eerdere factuur die eerst wel vergoed werd lang op zich heeft laten wachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kris11 (infoteur), 06-11-2013 05:19 #495
Mijn vraag is over verjaring van zorgpremie zorgverzekering uit 2004 en 2005. Nu heb ik het hierover gevonden: De vordering verjaart 5 jaar na de laatste aanmaning of brief over de premie van een bepaald jaar. Wie z'n laatste aanmaning wordt ermee bedoeld? Zorgverzekeraar of deurwaarder of 5 jaar na datum van het dwangbevel? Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Kris11,
Het maakt geen verschil of de aanmaning van de zorgverzekeraar komt of van een incassobureau, zolang dat maar op tijd gebeurt. Zo wordt de verjaring gestuit. Elke keer start de verjaringstermijn dan opnieuw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. A. van Langerak, 05-11-2013 14:23 #494
Mijn broer is op 10 juli 2013 overleden. Ik help de weduwe van mijn overleden broer de administratieve zaken op een rij te krijgen. Nu blijkt dat er nog een vonnis is van de rechtbank Breda dd. 27-12-2006 152132/HA ZA 05-1742 waarin zijn vorige echtgenote bij het verdelen van de boedel wegens overbedeling veroordeeld is tot betaling aan mijn overleden broer van een bedrag van 13.172,11 euro.

Is deze claim al verjaard of kan de claim met succes (ev. via deurwaarder) met succes op zijn ex-echtgenote worden verhaald? Reactie infoteur, 05-11-2013
Beste A. A. van Langerak,
Als in het vonnis geen termijn wordt genoemd, verjaart de claim pas na twintig jaar. Wellicht hebt u ook nog recht op vijf jaar rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Meijer, 03-11-2013 21:02 #493
Graag wil ik weten of iemand mij een antwoord kan geven op de volgende vraag.

ik ben in 2008 failliet gegaan, hoelang blijft mijn belastingschuld staan het gaat om loon en inkomsten belasting? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste E. Meijer,
Dat hangt er van af hoe uw faillissement is afgesloten. Als dat met goedkeuring van alle schuldeisers is, bent u ervan af (homologatie). Anders hoeft dat niet het geval te zijn:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/6544-een-faillissement-wat-betekent-dat-voor-u.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louisa Esser, 02-11-2013 20:37 #492
Hoe kan dat gerechtsdeurwaarder met een vordering komen en wat al is afgeboekt na een faillissement van 16 jaar geleden de schuldeiser weet van niks het was een credit bank er is ook nooit een melding geweest bij BKR na al die jaren komt deze deurwaarder met een vordering er is contact op genomen met de schuldeiser helemaal verbaasd we hebben geen opdracht geven alles is afgehandeld hoe komt deze deurwaarder aan deze vordering waar gaat het geld na toe naar geheimen derde rekening? hoeveel mensen worden hier door slachtoffer van deze oplichting prachtijken mensen die onder druk komen te zetten gaan gewoon betalen door hopen ze op de naam van deze gerechtsdeurwaarder word binnenkort bekend gemaakt deze gerechtsdeurwaarder pleeg valsheid in geschriften gebruikt nog steeds de naam van de opdracht gever die weet echt niks ook op de vals vordering en dossiers waar is de wet staan deze gerechtsdeurwaarders boven de rechters in Nederland in buitenland komt deze prachtijken niet voor gr. Reactie infoteur, 03-11-2013
Beste Louisa Esser,
Hoe het komt, kan ik niet zomaar zeggen, maar het bevestigt nog maar eens dat het altijd goed is om precies na te gaan of een vordering wel terecht is. Er zijn ook deurwaarders die pakketten met lastige vorderingen voor een klein bedrag opkopen om ze alsnog te innen en daar kan van alles aan (terechte en onterechte) schulden tussen zitten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riky, 01-11-2013 08:48 #491
Hoi ik krijg vandaag over de post dat ik een rekening moet betalen bij een of ander incasso bedrijf. mijn vraag is zo als ik me kan herinneren een vordering van 8 jaar geleden is dat niet verjaard na zoveel jaar. ze dreigen nu met deurwaarder.
m.v.g R Reactie infoteur, 01-11-2013
Beste Ricjy,
Of een vordering is verjaard hangt van de soort vordering af. Dat kan variëren van twee tot twintig jaar (zie artikel). Ga dus altijd na waar het om gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annette, 31-10-2013 15:19 #490
Hoi zeemeeuw, dank u voor uw reactie. ik heb vanmorgen slechts een kopie afschrift ontvangen van het loonbeslag. Een derdenbeslag gaat het om. wel fijn dat ik een kopie heb ontvangen maar nu weet ik nog niets. wat hier gaande is en waarover het beslag handelt, voor wie en voor wat heb ik een advocaat nodig of kan-mag ik zelf weer in de pen klimmen richting bsr- lindorff? en kan ik hiermee KBvanG.
met vr gr Annette Reactie infoteur, 31-10-2013
Beste Annette,
Een loonbeslag is een vorm van derdenbeslag. Lindorff zou u eenvoudig kunnen inlichten over de zaak. Ik heb de KBvG genoemd, omdat u die ook kunt bellen. Voor het krijgen van info is normaliter geen advocaat nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annette, 29-10-2013 18:47 #489
Ik heb op 9 okt een brief ontvangen van BSR Lindorff. Maakte deze open en zag dat men 3500 euro van me wilde het ging om een vordering uit 2007. Meer dan dat stond er niet, niet wat of wie er 3500 euro van me wil. Heb hen opgebeld om opheldering te vragen. Dat gaf men mij niet en met de mededeling dat er loonbeslag op komst is gooide men de haak erop.
Dus een aangetekende brief gestuurd om uitleg. Er is mij niets bekend over een vordering, heb ook nog niets ontvangen van BSR. Er is inderdaad loonbeslag gelegd. Kan dat zomaar, een vordering uit 2007 innen zonder aanvullende informatie zoals vonnis, dwangbevel, het incassotraject. En dan de hel van loonbeslag als alleengaande moeder. Weet het echt niet, dus wacht het af, waar men mee komt. Was naar het juridisch loket gegaan met de brief van BSR, maar dat meisje zei me Ja je moet ze een betalingsvoorstel doen, maar waarvoor dan vroeg ik haar. Ik wil eerst eens weten waar het over gaat. Dus onverricht terzake weggegaan daar. Wat moet ik doen?
Annette Reactie infoteur, 30-10-2013
Beste Annette,
1. Een loonbeslag kan in dit geval alleen worden gelegd als er een gerechtelijk vonnis is.
2. Er komen regelmatig klachten binnen over Lindorff: http://tinyurl.com/nv5jhen
3. Uw werkgever moet aan een loonbeslag meewerken en zou dus meer kunnen weten.
4. U kunt ook bellen met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, tel. 070 - 890 35 30.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 28-10-2013 16:09 #488
Ik heb een vordering open staan bij een grote nederlandse bank voor een restschuld van een effectenleaseconstuctie. De laatste aanmaning/brief die ik van heb ontvangen betreffende deze openstaande schuld dateert uit 2006. Betekent dat deze vordering nu verjaard is? Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste Henk,
Gaat het om een belegging waarvan de onderliggende waarde met verlies is verkocht waardoor u rood staat op uw beleggersverzekering? Zo ja dan staat die schuld nog, alleen mag de rente ouder dan vijf jaar niet in rekening worden gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijee, 27-10-2013 18:28 #487
Ik ben gescheiden begin dit jaar en kom in de WSPN, mijn ex zegt nu dat hij de lening van de postbank en belasting moet betalen maar naar mijn mening is het gewoon 50% voor hem en voor mij. Hij wil de schuld sanering niet in weet iemand hier een antwoordt op of ze hem alles laten betalen? Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Marije,
Als u met een schone lei uit de wsnp bent gekomen bent u niet meer voor oude schulden aansprakelijk. Is er geen schone lei dan houdt u mogelijk nog wel uw hoofdelijke aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als u hebt getekend voor de lening of in gemeenschap van goederen bent getrouwd:

https://financieel.infonu.nl/lenen/42702-lenen-hoofdelijke-aansprakelijkheid-bij-lening-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harold, 23-10-2013 10:56 #486
Afgelopen zaterdag kreeg ik een nota van een bedrijf dat incasso's doet voor overheidsinstanties met een nota betreffende de onroerend goed belasting van een woonhuis waar ik niet in woon maar wel (gedeeltelijk) eigenaar van ben. Dit betreft een nota van niet betaalde onroerend goedbelasting over 2008. Ik heb, dat jaar, nooit een aanslag van deze belasting ontvangen. Het vreemde hierbij is dat men zowel in de jaren daarvoor alsook daarna steeds deze belasting wel bij mij geëind heeft; in maandelijkse termijnen zoals jaren daarvoor vastgelegd is.

Kan dit zomaar gedaan worden door deze gemeente (via een incassobureau)?
Met dank voor uw reactie,

Harold Reactie infoteur, 23-10-2013
Beste Harold,
Een gemeente mag dit doen in de veronderstelling dat er wel een aanslag is verstuurd. Ik zou contact opnemen met de gemeente en proberen de meerkosten te schrappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nineball28 (infoteur), 21-10-2013 11:43 #485
Bedankt voor de snelle reactie. Heb het desbetreffende incassobureau een mail gestuurd waarin ik het betreur dat dit kan voorvallen. Volgens mij zijn ze maar al te goed op de hoogte van ' de wetgeving van verjaring' maar doen ze alsof hun neus bloedt omdat ze weten dat ze zelf geblunderd hebben.Nu ben ik wel benieuwd of de gerechtsdeurwaarders aldus nog zullen proberen hun gelijk te halen want anders vrees ik wel dat een bezoekje aan de rechtbank de enige oplossing zal. Ongelooflijk eigenlijk hoe men dagelijks mensen in 't zak durven te zetten. Maar alsnog bedankt voor uw snelle reactie. gr Reactie infoteur, 21-10-2013
Beste Nineball28,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goossens Tom, 21-10-2013 09:09 #484
Afgelopen vrijdag krijg ik uit het niks een rekening voorgeschoteld in de vorm van een ingebrekestelling. deze betreft een ziekenhuisrekening van mijn dochter van 31/10/2006. ik heb nooit geen voorafgaande verwittigingen of facturen ontvangen. hoe absurd is het om na 7 jaar plotseling ermee op de proppen te komen, is dit nog wettelijk of is dit ook verjaard? grtz Reactie infoteur, 21-10-2013
Beste Goossens Tom,
Facturen van dokters en ziekenhuizen verjaren in België na 2 jaar, indien niet gestuit (afgeweerd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 08-10-2013 12:57 #483
Ik heb ik 1999 een kredietkaart gehad van VISA ik had daarop een limiet van 5000 Guldens, die ik nooit afbetaald heb, nu krijg ik na 14 jaar een brief van een incasso bureau die vraagt me om 16973.15 Euro te betalen daarvoor binnen 7 dagen!
anders zullen ze naar de rechtbank overstappen! hoe zit dat met de verjaringstermijn?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 08-10-2013
Beste Karin,
Rentebetalingen ouder dan vijf jaar zijn verjaard, de lening nog niet (20 jaar),
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosa, 07-10-2013 16:14 #482
Beste Zeemeeuw,
bedankt voor uw snelle reactie.
Rosa Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Rosa,
Gaag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rosa, 01-10-2013 14:06 #481
Ik had in het verleden een heel rommelige administratie en schulden. Sinds 3 a 4 jaar heb ik alles op orde en twee jaar geleden waren alle schulden afbetaald, dacht ik. Nu krijg ik, op mijn oude adres, een brief van een incasso en gerechtsdeurwaarders bureau met een vordering van meer dan 1561 euro die gaat over een door de rechtbank uitgesproken vonnis uit 2005. Omdat ik wilde weten waar het over ging heb ik het incassobureau gebeld, het bleek om een schuld bij een telecomprovider (uit 2003) te gaan. De laatste keer dat ik hier bericht over heb gehad was in 2007. Mijn vraag is hoe de regels van verjaring in dit geval van toepassing zijn en of deze schuld verjaard is. Ik houd de antwoorden in de gaten en zal eventueel wat toelichten.
Mvgr Rosa Reactie infoteur, 01-10-2013
Beste Rosa,
Het beste vraagt u de uitspraak van de rechter op om te zien waarop men recht heeft. Bekijk ook hoe het bedrag is samengesteld. Ik vermoed dat men recht heeft op het verschuldigde abonnenementsgeld plus de rente tot vijf jaar terug (2008-2013).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramona, 25-09-2013 12:00 #480
Beste Zeemeeuw,
Ik ben woon in Azië, maar heb nog een koopappartement in Nederland. Ik wil dit graag verkopen omdat het een blok aan mijn been is. Naar alle waarschijnlijkheid zal ik verlies lijden bij verkoop, zo'n 20.000 eur. Ik heb hier echter een simpel leven en geen (noemenswaardig) inkomen en ook geen vermogen. Wat gebeurt er als ik een schuld heb en in Azië blijf wonen? Verjaard dit dan na 5 jaar of zal de schuld alleen maar oplopen? Reactie infoteur, 25-09-2013
Beste Romana,
Zo gemakkelijk zal dat niet gaan. Als bij verkoop een restschuld overblijft, zal de bank met u contact opnemen hoe die restschuld in te lopen. Als het goed is neemt de notaris al contact met de bank op omdat de hypotheek wel moet worden afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik Vermoesen, 18-09-2013 10:14 #479
Mijn pensioen wordt al jaren betaald door de geschillen, maar die schulden die zij aannemen zij reeds meer dan 25 jaar oud, kan ik hier iets tegen doen? Reactie infoteur, 18-09-2013
Beste Erik Vermoesen,
Schulden die ouder zijn dan 20 jaar en niet zijn gestuit, zijn inderdaad verjaard. Daar hoeft u niet mee akkoord te gaan. Het mag overigens wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janklaas, 04-09-2013 05:19 #478
Beste Zeemeeuw,

al sinds 2009 ben ik door CZ aangemeld bij cvz / cjib als wanbetaler zorgverzekering. Al sinds die tijd betaalde ik netjes elke maand een vast bedrag aan de deurwaarder voor mijn openstaande schuld. Nu ben ik eens met het Cz gaan bellen wanneer zij mij zouden gaan afmelden aangezien mijn schuld bij de deurwaarder bijna voldaan was. eerste reactie van een medewerker was dat er nog een achterstand van 28,-euro open stond en zou hiervan een overzicht sturen.
Hierbij het zogezegde overzicht:

Beste heer,
Wij ontvingen van u het verzoek u op de hoogte te stellen van de openstaande rekeningen. Ook vraagt u ons om een acceptgiro voor het openstaande bedrag aan u te sturen. ( klopt, voor de zogezegde 28,-euro )

In het telefonisch contact heeft een collega aan u doorgeven dat u nog 28,- euro moet betalen aan ons. Ook heeft zij doorgegeven dat er vorderingen in behandeling zijn bij de deurwaarder. Helaas heeft zij niet gezien dat u de vordering bij ons moet betalen (? ). Wij bieden onze excuses aan voor de foutieve informatie. U hebt een achterstand van E 5096,- u moet dit bedrag aan ons betalen. de achterstand is opgebouwd over de periode 2002 tot en met 2010. Wij vragen u de achterstand binnen 2 weken te betalen.

Na telefonisch contact om hier een gespecificeert overzicht van te krijgen bleek dit niet mogelijk. Na mijn vraag waarom en waaraan ik al die tijd mijn termijn bedrag aan de deurwaarder voldoet krijg ik ook geen antwoord. Zij beweren nooit een bedrag van de deurwaarder te hebben ontvangen. Aangezien ook de deurwaarder geen gespecificeert overzicht stuurt ben ik van plan hiermee een persoonlijke afspraak te maken om te kijken hoe ver ik dan kom.

Ik heb echter nooit brieven of aanmaningen van CZ meer ontvangen, mijn vraag is nu, zijn zij niet verplicht een gedetailleerd overzicht te sturen en zogenaamde openstaande vorderingen uit het jaar 2002 zouden die al niet zijn verjaart?

Ik ben een beetje ten einde raad. Reactie infoteur, 04-09-2013
Beste Janklaas,
Een schuld uit 2002 hoeft niet verjaard te zijn als er een betalingsregeling is afgesloten. Zowel CZ als de deurwaarder zouden u specificaties moeten toesturen want zo is er voor geen touw aan vast te knopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique Meijer, 25-08-2013 18:41 #477
Beste Zeemeeuw,
Ik ben in 2005 geemigreerd naar Roemenie, en had nog een schuld bij Abn-Amro van ong. 400 euro. Op het adres van mijn zus (adres was bekend bij de bank) een brief gekregen van Lindorff, i.v.m. het fallissement van Beekman en Partners, waar ik een betalingsregeling zou hebben, en deze regeling vooralsnog gewoon door kon gaan. Maar ik ken deze bureau's niet en er is geen betalingsregeling overeen gekomen. Er is 8 jaar geen bericht of aanmaning gekomen. Moet ik nu bellen met Lindorff hoe het zit, of het er maar bij laten. Het is toch inmiddels verjaard. Reactie infoteur, 26-08-2013
Beste Monique Meijer,
1. Op 16-08-2013 is Beekman & Partners Bv te Apeldoorn (deed onder andere incasso) door de rechtbank failliet verklaard en is er een curator aangesteld die kennelijk op uw naam is gestuit. Het lijkt erop dat direct daarna iedereen opnieuw voor (een oude) incasso is aangeschreven.
2. Het vervelende van dit soort zaken is dat het blijft doorzeuren als er niet wordt gereageerd. Tegelijkertijd zou het best kunnen dat ABN AMRO de incasso destijds aan Beekman heeft overgedragen zonder dat u daarvan in kennis bent gesteld, terwijl toch bekend was hoe u te bereiken was (via uw zus).
3. Tja wat is wijs? Roemenië is relatief ver weg, anderzijds is de kans groot dat Lindorff doorgaat met brieven schrijven en daar een rekening bijdoet. Of Lindorff weet echt niet beter, of ze doen alsof.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 02-08-2013 18:22 #476
Beste Zeemeeuw,

Even een correctie op mijn mail:

De E 450,- was een roodstand op mijn rekening.
De E 6.681,67 was van een creditcard achterstand (op/via dezelfde rekening).

De roodstand is dus bekend bij het BKR, de creditcard achterstand blijkbaar niet maar wel bij de Rabo (nu weer!)

Wat mij niet helemaal duidelijk is is het vierde punt wat je noemt:

"4. Nog los van de bedragen is wat ouder is dan vijf jaar (d.w.z rente en verschuldigde aflossingen) verjaard."

Betekend dit dat de schuld verjaard is en ik dus niet meer hoef te betalen?

En als er bekend is dat je niet hebt betaald maar er wel verjaring is, heb je dan kans van slagen bij de geschillencommissie of blijf je je leven lang een notering houden totdat je alsnog betaald?

Bedankt voor je snelle respons!
Jacob Reactie infoteur, 03-08-2013
Beste Jacob,
1. Bij een direct aflosbare lening wordt de bank geacht snel werk te maken van de inning en niet de schuld verder te laten oplopen met een hoge boeterente.
2. Stel de bank komt na 10 jaar aankloppen, dan bent u nog schuldig de rente van de afgelopen vijf jaar op het bedrag van de oorspronkelijke lening minus de aflossingen (al dan niet gedaan) die ouder zijn dan vijf jaar. Dit plus de aldus herberekende nog openstaande lening. Deze herberekening is een lastige som, omdat na elke aflossing de openstaande lening kleiner is en de rente dus lager.
3. Bij verjaring kan er een moreel beroep op u worden gedaan maar bent u nergens toe verplicht. Wettelijk gezien bestaat een verjaarde schuld niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacob, 01-08-2013 19:01 #475
Beste Zeemeeuw,

Na opvragen van de BKR zie ik een registratie staan van een doorlopend krediet.
Het gaat om een bedrag van zo'n E 450,- en de einddatum is "Nog niet beëindigd"

Registratieweek: xx-2000
Omschrijving: 2 (restant) vordering geheel opeisbaar m.i.v. xx-xx-2002
Geregistreerd door De Lage Landen tbv Rabobank.

Er is verder GEEN andere melding van de Rabobank.

De Lage landen heeft me doorverwezen naar de Rabobank en die konden mijn gegevens niet meer achterhalen.

Vervolgens heb ik ze een mail gestuurd of ze mijn BKR notering weg willen halen en kreeg ik de volgende reactie:

"Zoals u zelf heeft aangegeven, was er een ongeoorloofde debetstand op uw rekening. Begin 2003 is de vordering op uw rekening overgedragen aan de deurwaarder. Het ging hierbij om een vordering van € 6.681,67 exclusief rente- en incassokosten. Uw rekeningnummer is eind 2003 opgeheven door onze bank."

"Helaas hebben wij geen betaling gezien van de deurwaarder inzake de vordering die wij op u hebben. Gezien het feit dat wij geen betaling hebben ontvangen inzake uw dossier, kunnen wij op dit moment de BKR melding van uw rekeningnummer xxxx.xx.xxx niet verwijderen.
Indien u zelf toch nog een bewijs heeft dat u de vordering heeft betaald, dan kunt u een kopie van het bewijs naar ons opsturen. Wij zullen vervolgens gaan beoordelen of de BKR melding alsnog kan worden verwijderd."

Nou is deze melding/dit bedrag dus niet bekend bij de BKR en heb ik hier nooit een bericht over ontvangen, ook niet over de melding van E 450,-.

Wel is er ooit bij de rechter besloten dat het bedrag "direct opeisbaar" is, maar dus nooit opgeëist.

Vraag: Is deze schuld (schulden) nu verjaard? En als de Rabobank niet meewerkt, wat ze niet willen doen, hoe krijg je dan ooit je BKR weg?

Hoop dat er een mooi antwoord voor is.

Vriendelijke groet,
Jacob Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Jacob,
1. In 2003 is de incasso overgedragen aan een deurwaarder volgens de Rabobank, maar weet u nergens van. Geen wonder dat er niet door u is betaald. Als u in die tijd gewoon bereikbaar was, is u dat falen niet te verwijten.
2. Overigens is het ook wel knap dat een bedrag van 450 euro plotseling is opgelopen tot € 6.681,67 exclusief (!) rente- en incassokosten. Hoe kan dat? Of is 450 euro de maandelijkse aflossing en de rest de openstaande lening?
3. Overigens kunt u de verwijdering van uw BKR ook voorleggen aan een geschillencommissie:

https://financieel.infonu.nl/lenen/80274-bkr-verwijderen-lenen-zonder-bkr.html

4. Nog los van de bedragen is wat ouder is dan vijf jaar (d.w.z rente en verschuldigde aflossingen) verjaard.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louisa Esser, 25-07-2013 12:25 #474
Dit is een creditcard van diners club van vroeger als de vordering is door verkocht moet er toch een akte bij de notaris plaats vinden en ze zijn verplicht om mededeling van de overdracht te doen maar nooit iets gehoord verjaring van een credit kaart is dat 5 jaar of 10 jaar. groetjes Reactie infoteur, 25-07-2013
Beste Louisa Esser,
1. Incassobureaus verkopen incasso's door wanneer ze denken dat de inning lastig kan zijn, terwijl de opkoper juist van mening is het wel te kunnen klaren. Dat regelen ze onderling zonder tussenkomst van een notaris.
2. Met een creditkaart kunt u rood staan (doorlopend krediet). De rente en aflossing van een dergelijke lening ouder dan vijf jaar is verjaard, wat dan nog openstaat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louisa Esser, 25-07-2013 09:30 #473
In 1997 is mijn faillissement op heven toch in 2001 is er een vonnis geweest tot op heden in 2013 nog nooit meer iets van gehoord geen brieven geen stukken na 12 jaar eens een deurwaarder met een vordering met schandalige rente het bedrag was afgeboekt in 1997 16 duizend euro nu komt deze deurwaarder met een bedrag van 104 duizend euro we vertrouwen het niet we hebben telefoon en mail contact op genomen met de krediet verstrekker die is zeer verbaasd dat er een vordering er is komt geen enkel gegevens voor ook in hun administratie helemaal niks de hebben ook geen op dracht gegeven ze kennen deze deurwaarder niet nog nooit van gehoord deze krediet verstrekker hun hoofdkantoor zit in Luxemburg hoe komt deze deurwaarder aan deze oude vordering hij geeft zelf toe dat hij geen onderliggende stukken heeft deze deurwaarder gaat zo ver ondanks vele briefwisselen toch nog kei hard beslag leggen op de AOW en er blijf maar 31,75 euro hij houd geen rekening mee met de belastbaar vrije voet eindelijk met de een na laatste brief zou hij de belastvrije voet aan passen het geld terug storten maar tot heden helemaal niks de laatste brief van deze deurwaarder hier bij berichten wij u de executie op te schorten tot er meer duidelijkheid is omtrent de eisende partij wie is dan de opdrachtgever? is deze vordering ook verjaard groetjes Louisa Reactie infoteur, 25-07-2013
Beste Louisa Esser,
1. Het hangt van de vorderingen en het vonnis af in hoeverre de schuld is verjaard. Voor een lening gelden bijvoorbeeld weer andere regels dan voor een levering van goederen.
2. Een onbekende deurwaarder is een rare zaak. U kunt het beste ook met de SVB contact opnemen. Overigens worden vorderingen ook wel aan anderen doorverkocht die proberen de vordering met winst terug te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 24-07-2013 14:10 #472
Beste meneer Zeeuwman,

Heb ik goed begrepen dat als ik schulden heb en naar het buitenland verhuis en niemand mij kan vinden de verjaring niet geldig is? als ik in het buitenland ben en ze kunnen me wel brieven schrijven, geldt dan wel een verjaring en hoelang? Reactie infoteur, 24-07-2013
Beste M,
Als het incassobureau kan aantonen dat het naar u gezocht heeft, maar u niet kon vinden en de zaak voor de rechter komt, kan de rechter besluiten dat er van verjaring geen sprake was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sunshine, 19-07-2013 11:42 #471
Beste Zeemeeuw,

Uit uw antwoord maak ik uit dat boetes pas na 20 jaar verjaren. Dit is trouwens geen politieboete, maar verkregen door de waarschijnlijk zwart rijden. U geeft aan dat de mogelijkheid om mij de boete op te leggen wel is verjaard. Ik begrijp dit niet zo goed. Bedoeld u dat zij eerder hadden moeten reageren? Reactie infoteur, 19-07-2013
Beste Sunshine,
1. Er is verschil tussen het verjaren van het opleggen van een boete en het verjaren van de mogelijkheid tot inning van een boete.
2. De boete is al in 1999 opgelegd, maar nog niet geïnd. Veertien jaar na dato bezwaar maken tegen de boete is niet mogelijk. De vraag is wel waarom zo lang is gewacht met het innen van deze boete. Tegen het zo laat innen kunt u wel degelijk bezwaar maken, maar dan zal waarschijnlijk worden gezegd dat de boete pas na 20 jaar is verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rgvankempen, 19-07-2013 06:42 #470
Geachte
kreeg via mijn dochter in ned. een berichtje dat er een vordering op mij loopt. deze vordering is van 2001. lening aanschaf auto. mijn betalingen zijn gestopt eind 2001. ben verhuisd naar België en daarna binnen België 4x nu woon ik sinds 6 jaar in Indonesië.
ALLE instanties hebben mij kunnen vinden aow belastingdienst.etc nu na 11 jaar proberen ze de lening incl rentes te verhalen met de mededeling dat ik ze niet op de hoogte heb gesteld van nieuwe adressen. naar mijn mening ben ik (na het lezen van uw artikel ) in de overtuiging dat de overeenkomst verjaard is. is dat volgens u ook zo? ik heb NOOIT 1 bericht gehad van wie dan ook in de afgelopen 11 jaar.
groet van kempen Reactie infoteur, 19-07-2013
Geachte Rgvankempen,
De betalingen (rente en aflossing) ouder dan vijf jaar zijn verjaard, maar na aftrek hiervan kan er nog een deel aan lening en rente over zijn. Bovendien kan er een gerechtelijk vonnis zijn uitgesproken waarin anders is bepaald. Dat u niet te vinden zou zijn, is aantoonbaar onjuist.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sunshine, 18-07-2013 18:25 #469
Beste Zeemeeuw,

December 2012 kreeg ik een brief van incassobureau in de brievenbus, of ik zo snel mogelijk een rekening van €90 wil betalen. Ik heb toen gebeld met het bureau en een meneer legde mij uit dat het een schuld (boete van openbaar vervoer) betrof uit 1999.
Ik heb toen tegen de meneer gezegd dat ik niet kan herinneren dat ik een schuld had en dat het sowieso inmiddels verjaard is. Meneer ging met mij in discussie over verjaringstermijn en ik heb het maar daarbij gelaten.
Vervolgens (eind december 2012) heb ik de incassobureau een aangetekend brief gestuurd waarin ik aangeef de vordering niet te gaan zullen betalen omdat deze al is verjaard. En waarin ik ook hun verzoek om binnen 2 weken te reageren. Ik heb niets meer van hun vernomen, tot vandaag. Ik krijg een brief in de brievenbus, met daarin een betalingsregeling. En als ik niet betaal dat ze mij naar de deurwaarder zullen sturen. Moet ik hier nou op reageren? Zo ja, welke vervolgstappen moet ik ondernemen? Alvast bedankt voor uw antwoord. En het is niet zo dat ze mij niet konden vinden, omdat ik rond 2008 een schuld bij hun heb afbetaald. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-07-2013
Beste Sunshine,
De boete is u kennelijk in 1999 opgelegd en verjaart na 20 jaar als het hier een bestuurlijke boete betreft (gemeentelijk vervoer). De mogelijkheid om u de boete op te leggen zou wel zijn verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimberley G., 18-07-2013 09:30 #468
Graag zou ik willen weten wat mijn rechten zijn. In 2006 zou ik uithuis gezet worden. Midden 2007 ben ik terecht gekomen in schuldhulpverlening. Nu ben ik door dreigementen van de schuldhulpverlener dat zij er voor zou zorgen dat mijn kinderen uithuisgeplaatst zouden worden omdat zij ervoor zou zorgen dat ik mijn huis kwijt zou raken. Ik zou namelijk een huurachterstand hebben van 2006 tm 2007.Toen ben ik gestopt met schuldhulpverlening en in 2008 uithuis gezet. Nu heeft schuldhulpverlening het geld wel in die jaren gestort op de verhuurder zijn rekening onder mijn contract nummer maar met 2 verschillende rekeningen waardoor alleen de rekening die voor de verhuurder met met mijn naam bekent was in mindering gebracht. Ik ben pas dit jaar 2013 erachter gekomen dat ik helemaal geen huurachterstand had en dat zij dit op deze manier hebben gedaan en dat het al die jaren daar nog staat alleen onder een ander rekeningnummer. en dit geld ook voor huursubsidie. Toen der tijd hebben ze wel geint maar niet eraf gehaald. De deurwaarder heeft de subsidie en bepaalde betalingen wel eraf gehaald maar nog steeds niet van dat andere rekeningnummer van schuldhulpverlening. wat nog steeds bij de verhuurder staat. Ik vraag mij af of het mogelijk is om de rechter hier nog een keer naar te laten kijken omdat er te veel fouten zijn gemaakt en er wel al sinds 2 maanden betalingen in mindering zijn gebracht van het bedrag wat daar nog stond. Ik had namelijk ook rente kunnen hebben over de jaren dat ik het geld zelf op mijn eigen bankrekening had gehad. En daarbij komt ook nog dat ik helemaal geen huurachterstand had eigenlijk. Is het zo dat als ze de fout toegeven door geld in mindering te brengen ik ook weer opnieuw de zaak kan laten openen om het opnieuw te laten beoordelen? Reactie infoteur, 18-07-2013
Beste Kimberley G.
1. Als er huur via een andere rekening is betaald, kan het inderdaad zo zijn dat u geen huurachterstand heeft, maar de verhuurder de betalingen niet heeft opgemerkt. Dat gebeurt wel vaker bij grotere organisaties.
2. Maar kennelijk zijn er nu twee maanden afgeboekt en is het bedrag dus inmiddels wel opgemerkt.
3. Het is even de vraag wat u wilt bereiken. Als u bij dezelfde verhuurder wilt huren, wijst u hem op de fout die kennelijk gemaakt is en vraagt u om nieuwe huurruimte. Wat meer op de rekening staan dan wat u schuldig zou zijn, moet zo snel mogelijk aan u worden terug gestort. Bovendien moet u van de zwarte lijst af, als die er is. Lukt dit niet, dan rest een gang naar de rechter, maar dat kost ook geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bloem, 10-07-2013 09:18 #467
Graag zou ik willen weten wat mijn rechten zijn. ik heb in 2004 een rekening bij de abn gehad en daar is een schuld ontstaan wij zijn in 2007 terecht gekomen in de wsnp maar vanwege de crisis kon mijn man geen werk vinden met de ellende dat we dus nog met schulden bleven zitten ik moest toen iedereen aan schrijven om regelingen te treffen na veel zoeken op internet kwam ik er achter dat er verjaring bestaat intussen in 2011 had ik wel alle schuldeisers een brief gestuurd met betalingsregelingen maar de abn heb ik ook gestuurd maar nadien nooit meer wat van gehoord ineens kreeg ik een brief dat ze het via de rechtbank gaan doen en dat de brief die ik heb gestuurd bindend is en de verjaring niet meer geld wat kan ik nu nog doen heb ze nooit wat betaald. Reactie infoteur, 10-07-2013
Beste Bloem,
Als u met een schone lei uit de wsnp bent gekomen, zijn de schulden van toen (ook ABN) afgehandeld. Als dit niet met een schone lei is gebeurd of er nieuwe schulden zijn onstaan waarover geen afspraken zijn gemaakt, gelden die nog als ze niet verjaard zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 20-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Faillissement
Reacties: 766
Schrijf mee!