Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst Erfenis en nalatenschap 2023, successierechten betalen in 2023, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2023 en Belastingdienst. Over een erfenis moeten belasting en successierechten worden betaald via het nieuwe erfrecht en veel nieuwe termen passeren de revue. Hoeveel erfbelasting moet u in 2023 betalen en hoeveel schenkbelasting als u een schenking doet? In 2023 gelden nieuwe tarieven voor de schenkbelasting en erfbelasting voor schenkingen en erfenissen. U mag overigens van de Belastingdienst een deel belastingvrij mag schenken. Wat het wettelijk recht is van een kind bij een erfenis?

Erfenis en nalatenschap in 2023, successierechten 2023


Waarover betaalt u belasting bij een erfenis?

Een erfenis is het geheel van bezittingen minus de schulden. Dit kunnen bezittingen in goederen zijn, aandelen, kunst en in geld. De schulden kunnen consumptieve leningen zijn zoals een persoonlijke lening of doorlopend krediet, maar ook bijvoorbeeld een schuld met een onderpand, zoals een hypotheek. Hoe de erfenis wordt verdeeld hangt onder meer af van de vraag of er een testament is opgesteld, waarin alles precies wordt geregeld. Is er geen testament beschikbaar, dan geldt de verdeling volgens het wettelijk erfrecht. Het wettelijk erfrecht komt er in essentie op neer dat de langstlevende partner of echtgenoot de beschikking krijgt over de erfenis en de kinderen een vordering hebben op de langstlevende. Die vordering wordt opeisbaar na het overlijden van de langstlevende, bij het failliet gaan van de langstlevende of bij een schuldsanering. Ook kunnen kinderen bij een aantoonbare verkwisting van het vermogen de kantonrechter vragen een deel van het vermogen onder bewind te stellen. Wanneer de overledene een bankrekening nalaat, is bovendien dikwijls een Verklaring van erfrecht vereist om de rekening van de overledene te kunnen deblokkeren.

Aanvaardt u de erfenis in 2023?

Wanneer de schulden de waarde van de tegoeden overstijgen is de erfenis per saldo negatief. Wie in dat geval een erfenis of nalatenschap zuiver aanvaardt, aanvaardt ook de schulden en wordt hiervoor aansprakelijk. U kunt de erfenis ook vooraf verwerpen door bij de notaris een volmacht tot verwerping te tekenen. Anderen erfgenamen kunnen dan in uw plaats treden en kunnen op hun beurt de erfenis eveneens verwerpen. Als nog niet geheel duidelijk is of u een erfenis wilt aanvaarden, bijvoorbeeld omdat de financiële situatie niet meteen helder is, kunt u de erfenis ook beneficiair aanvaarden. Dit is een voorwaardelijke aanvaarding met voorwaarden: u mag geen spullen meenemen of verkopen, want daarmee geeft u aan de erfenis te aanvaarden. Bovendien komen bij beneficiair aanvaarden ook de schuldeisers aan bod om te zien hoe zijn hun schulden vereffend kunnen krijgen.

Tweetrapstestament en tweetrapsmaking testament

Als er een langstlevende is, kan de langstlevende zich de betaling van erfbelasting op de vordering die de kinderen op hem of haar krijgen, voorkomen via een tweetrapstestament: de erfenis gaat naar de langstlevende en na zijn dood naar de kinderen. Omdat de langstlevende een relatief grote vrijstelling heeft, wordt zo vaak voorkomen dat er erfbelasting moet worden betaald. Zonder tweetrapstestament en zonder testament krijgen de kinderen een niet opeisbare vordering op de langstlevende, waarop wel al direct erfbelasting betaald moet worden. Een testament waarvoor u langs de notaris moet, kost minimaal 250 euro, maar aan erfbelasting bespaart u waarschijnlijk veel meer.

Erfenis en nalatenschap, de Belastingdienst

Stel u aanvaardt de erfenis. Dan is het gebruikelijk dat de erfgenamen of de executeur testamentair namens hen binnen 3 maanden van de Belastingdienst een aangifteformulier successierechten ontvangt. Wat dat voor u fiscaal kan betekenen en wat uw belastbaar erfdeel is. Bij deze afhandeling komen tal van zaken aan bod die goed bekeken moeten worden.

Vrij van recht erven

Bij testament kan bijvoorbeeld worden bepaald dat iemand een erfenis krijgt Vrij van recht. Dat betekent dat de erfgenaam netto het in het testament genoemde bedrag ontvangt en dat de successierechten betaald moeten worden uit de rest van de erfenis. Dat er bij een positief saldo ook belasting moet worden betaald, blijft recht overeind. De ontvanger van een erfenis of legaat vrij van recht hoeft dus niet zelf de erfbelasting te betalen. Hoeveel er betaald moet worden, hangt af van de waarde van de nalatenschap en de afstand van de erfgenaam tot de overledene. Zie voor wat rekenvoorbeelden het artikel vrij van recht erven of vrij van recht schenken.

Waardering van een erfenis volgens de Belastingdienst, waarde vruchtgebruik 2023

Een nalatenschap kan bestaan uit geld en goederen. Dit alles wordt op de noemer geld gezet door het geheel te waarderen op de waarde van de dag van het overlijden, wanneer het aan de meest biedende zou zijn verkocht. Uitzondering hierop is het huis dat gewaardeerd wordt tegen de WOZ-waarde uit het jaar van overlijden of het daarop volgende jaar. Als grondslag voor de successierechten geldt het saldo van deze waarde van de nalatenschap verminderd met de waarde van de schulden op het moment van overlijden.

Waardebepaling vruchtgebruik eigen woning 2023 na overlijden

De waardering van het vruchtgebruik is een aparte zaak. Een huis kan in vruchtgebruik zijn, wat wil zeggen dat deze persoon recht heeft op het gebruik van de woning om erin te wonen, maar het bezit van het huis bij een ander ligt. De waarde van het huis is dan op te delen in het blote eigendom, wat van een ander is, en het vruchtgebruik van de bewoner. Beide delen, bloot eigendom en vruchtgebruik, hebben hun waarde. Voor de waardering van de waarde van het vruchtgebruik hanteert de Belastingdienst bepaalde vruchtgebruik tabellen. De waarde is dan 6% van de WOZ waarde maal een bepaalde factor die van de leeftijd van de vruchtgebruiker afhankelijk is en een onafhankelijke schatting is van de duur dat iemand van het vruchtgebruik kan genieten. Enkele voorbeelden van deze tabel van de Belastingdienst waarin de kapitalisatiefactor per leeftijd is aangegeven:
 • Factor 16 voor iemand die jonger is dan 20 jaar.
 • Factor 15 voor iemand met een leeftijd heeft tussen de 20 en 30 jaar.
 • Factor 14 voor iemand tussen de 30 en de 40 jaar
 • Factor 13 voor iemand tussen 40 en 50 jaar.
 • Factor 12 voor iemand tussen 50 en 55 jaar.
 • Factor 11 voor iemand tussen 55 en 60 jaar.
 • Factor 10 voor iemand tussen 60 en 65 jaar.
 • Factor 8 voor iemand tussen 65 en 70 jaar.
 • Factor 7 voor iemand tussen 70 en 75 jaar.
 • Factor 5 voor iemand tussen 75 en 80 jaar.
 • Factor 4 voor iemand tussen 80 en 85 jaar.
 • Factor 3 voor iemand tussen 85 en 90 jaar.
 • Factor 2 voor iemand die 90 jaar of ouder is.

Zoals u ziet loopt de vermenigvuldigingsfactor fors af. Stel u erft een huis in vruchtgebruik en bent 42 jaar oud dan is de fictieve waarde van het vruchtgebruik gelijk aan 6 maal 13% van de WOZ waarde ofwel 78%. Het blote eigendom is dan 22% van de WOZ waarde waard.

De belastingvrije voeten bij een erfenis: de vrijstellingen

Het successierecht kent vele belastingvrije voeten, ook wel vrijstellingen genoemd. Boven deze vrijstellingen van successierechten betaalt de erfgenaam erfrechten (erfbelasting). Beneden de drempel hoeven er over een erfdeel geen successierechten te worden betaald. Er zijn vrijstellingen voor de partner, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, grootouders, overgrootouders, broers, zussen, vreemden en instellingen die het algemene nut beogen.

Percentages successierechten afhankelijk van de relatie tot de overledene

Uw relatie tot de overledene bepaalt welke vrijstelling voor u geldt, welke tariefgroep op u van toepassing is en welke percentages over uw verkrijging worden geheven. Onderstaande tabel geeft de vrijstellingen weer voor 2023:

Successierechten 2023, de vrijstellingen van erfbelasting en successierechten voor een belastingvrije erfenis

Uw relatie met overledene Hoogte vrijstelling
Echtgenoot, partner€ 723.526 *)
Kind, kleinkind€ 22.918
Ouder en ouders€ 54.270
Gehandicapt kind€ 68.740
Andere erfgenaam, oom, tante, broer, zus, neef en zo verder€ 2.418
___
*) Let op: pensioenrechten kunnen deze vrijstelling verlagen (imputatie van pensioenrechten).

Tarieven successierechten 2023

De tarieven erfbelasting zijn op twee manieren progressief. Dit komt tot uitdrukking in de twee belastingschijven die gelden, maar ook in het feit dat hoe verder de bloedband tussen erfgenaam en erflater uiteen ligt, hoe hoger de belastingtarieven meestal zijn:

Schijven en tarieven successierechten 2023:

Belaste deel van erfenisPartner of kindKleinkinderen en verdere afstammelingenAndere personen
€ 0 - € 138.64210%18%30%
€ 138.642 en meer20%36%40%

In essentie komt dit schijvenstelsel op het volgende neer:
 • Twee belastingschijven. Per categorie erfgenaam zijn er twee tarieven erfbelasting en schenkbelasting, met twee belastingschijven: het belastbare deel van de erfenis tot €138.642 en het deel daarboven. U betaalt successierechten over de erfenis minus belastingvrije voet.
 • Partners en kinderen: het tarief is 10% over de eerste €138.642 boven de belastingvrije voet van €723.526 voor partners en €22.918 voor kinderen. Dit is onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor het deel van de erfenis boven de €138.642 betaalt u 20% belasting.
 • Kleinkinderen betalen 18% en 36% en hebben een vrijstelling ofwel belastingvrije voet van €22.918. Kleinkinderen hebben dus een vrijstelling die even groot is als bij een kind, maar het belastingtarief is hoger.
 • Andere ontvangers van erfenissen of schenkingen betalen 30% over de eerste €138.642. Daarboven geldt 40% heffing. De belastingvrije voet is €2.418. Dus wie van een oom of tante een erfenis ontvangt betaalt daarover veel belasting.
 • De jaarlijkse schenkingsvrijstelling bedraagt voor kinderen €6.035 en eenmalig €28.947 (voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar). Dit geldt ook voor een schenking die wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning (ook de vermindering of aflossing van een hypotheekschuld valt hieronder).
 • Uitkeringen uit een trust worden belast als schenkingen door de insteller van de trust aan de ontvanger.

Enkele rekenvoorbeelden

Enkele rekenvoorbeelden ter verduidelijking:

1. Kind erft kindsdeel van ouders in 2023

Stel een kind van 20 jaar erft van zijn ouder in 2023 een bedrag van 35.000 euro. Daarvan is in 2023 door de vrijstelling van € 22.918 dus €12.082 belast. Tegen het tarief van 10% betekent dit 1.208 euro aan successierechten.

2. Echtgenoot of geregistreerde partner erft in 2023

Stel erfenis bedraagt 600.000 euro, dan betaalt de echtgenoot of geregistreerd partner hierover niets, omdat dit lager is dan de vrijstelling van 723.526 euro. Bedraagt de erfenis 800.000 euro, dan moet over 76.474 euro 10% worden betaald in de eerste belastingschijf.

3. Kind erft in 2023 van ouders

Stel een kind erft van zijn ouder in 2023 het bedrag van 50.000 euro. Dan moet er over 50.000 euro minus de vrijstelling van 22.918 euro, ofwel 29.054 euro, 10% worden betaald. Dat is 2.905 euro.

4. Kleinkind erft in 2023

Stel een kleinkind erft 50.000 euro, dan moet er 18% belasting worden betaald over 50.000 euro minus 22.918 euro, ofwel 18 procent belasting over 27.082 euro. Dat is 4.604 euro

5. Neef erft 50.000 euro in 2023

Als een neef 50.000 euro erft, betaalt hij hierover 30% maal 50.000 euro minus 2.418 euro, ofwel 14.275 euro.

6. Ouder erft 100.000 euro in 2023

Als een ouder 100.000 euro erft is hiervan 54.270 euro belastingvrij. Over de resterende 45.730 euro moet 30 procent belasting worden betaald, ofwel 13.719 euro.

Erfwet en partnerschap

Het begrip partnerschap is aangepast. Het moet om geregistreerde partners gaan, maar het mogen niet langer ook bloedverwanten zijn in een opgaande lijn. Dus een dochter die haar oude moeder verzorgt en haar in huis heeft, wordt niet langer als partner gezien. Zij komt dus niet langer in aanmerking voor de hoge vrijstelling van erftaks. Ook LAT relaties worden achtergesteld. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u fiscaal gezien maar beter zo snel mogelijk een samenlevingscontract sluiten. Voor de Belastingdienst is iemand erfrechtelijk gezien pas een partner, als er een samenlevingscontract is afgesloten, dat minimaal zes maanden oud is. U moet hiervoor wel naar de notaris. Een samenlevingscontract kost u grofweg 500 euro.

Samengevat gelden de volgende eisen voor een geldend partnerschap en de daarbij horende vrijstellingen:
 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners.
 • Ongehuwden, als door hen wordt voldaan aan alle volgende vijf voorwaarden:
  1. Beiden bent u meerderjarig.
  2. U hebt een gezamenlijke huishouding volgens de basisadministratie persoonsgegevens.
  3. U bent een wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte. Let op: aan deze voorwaarde hoeft niet te zijn voldaan, wanneer u minimaal 5 jaar samenwoont.
  4. U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn.
  5. Er is geen sprake van meerrelaties.

Wat mag ik belastingvrij schenken in 2023?

De vrijstellingen bij schenkingen zijn iets omhoog gegaan. De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen aan kinderen en pleegkinderen wordt in 2023 gesteld op 6.035 euro. De eenmalige belastingvrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar van ruim 103.000 euro is in 2023 vervallen. Belastingvrije schenkingen zijn dus ook in 2023 nog mogelijk.

Welke kinderen hebben erfrecht?

Voor de schenkbelasting worden tot de eigen kinderen gerekend:
 • De kinderen die zijn geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders.
 • De kinderen uit een vorig huwelijk van een partner.
 • De kinderen van een ongehuwde moeder.
 • De kinderen die door de vader zijn erkend.
 • De geadopteerde en gewettigde kinderen.

Voor de schenkbelasting zijn pleegkinderen kinderen die vóór hun 21e verjaardag minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. En pleegkinderen die vóór hun 21e trouwen, moeten vóór de datum van het huwelijk minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt voor de schenkbelasting en de erfbelasting een pleegkind gelijk gesteld aan een eigen kind.

Slot: erfbelasting en schenkbelasting nauw met elkaar verweven

Met slim schenken kan vaak worden voorkomen dat er onnodig veel erfbelasting moet worden betaald en zo zijn de schenkbelasting en erfbelasting eigenlijk met elkaar verweven. Door binnen de schenkbelasting slim van de vrijstellingen gebruik te maken kunt u voor een deel belastingvrij schenken en hierdoor de latere belasting op de erfenis verlagen. Tot slot is het zo dat de erfbelasting vervalt als de verkrijger van de erfenis zelf binnen 30 dagen na de verkrijging overlijdt en de erfenis nogmaals wordt belast met erfbelasting. Anders zou binnen 30 dagen twee maal erfbelasting worden geheven. U betaalt heffingsrente over een erfenis als de belastingaangifte langer dan acht maanden duurt.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Ho…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Belastingaangifte erfenis broer en zusBelastingaangifte erfenis broer en zusHebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevall…

Belastingen, levensonderhoud kinderenBelastingen, levensonderhoud kinderenDe kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbe…
Invoeren kleding, cd's en souvenirs vanuit het buitenlandInvoeren kleding, cd's en souvenirs vanuit het buitenlandIn het buitenland kan kleding een stuk goedkoper zijn, net als bijvoorbeeld zonnebrillen, tassen en horloges. Maar je ma…
Reacties

Van Dijk, 17-11-2020
Goedeavond,

Mijn opa is in 1997 overleden, mijn vader (enigst kind) 2007 overleden en nu is ook mijn oma overleden. Ik en me broer blijven over maar zijn onterft. zijn 2 andere erfgenamen benoemd.
Nu zei de notaris dat we recht hebben op legitieme portie en dat oma schuld had bij ons heeft van opa omdat mijn vader is overleden. (heb stukken van de datum dat opa overleed van te krijgen bedrag)
Plaatsvervulling.
Moet er nu over alle 2 de bedragen belasting betaald worden?
Hoe wordt de berekening gedaan? Eerst legitieme portie van de erfenis of wordt eerst de schuld eraf gehaald en dan legitieme portie? Of maakt dat van het te krijgen erfenis niet uit?
Hebben mijn broer en ik alle 2 recht op de helft van wat mijn vader eigenlijk zou krijgen?

Bedankt alvast Reactie infoteur, 22-11-2020
Goede avond Van Dijk,
Over de erfenis van opa hoeven jullie geen belasting meer te betalen, wel over de eventuele legitieme portie. Eerst wordt de erfenis van opa uitbetaald. Samen hebben jullie inderdaad recht op de helft van wat vader bij leven geërfd zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 17-09-2020
Vorig jaar overleed mijn vader en moesten mijn moeder, mijn broer en ik erfbelasting betalen. Bij de aanslag erfbelasting werd een fors bedrag in mindering gebracht, met de omschrijving “af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling”. Dit jaar overleed ook mijn moeder en moesten mijn broer en ik dus opnieuw erfbelasting betalen. Het bedrag voor “af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling” werd nu echter niet in mindering gebracht. Hoe zit dit? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Jack,
De fiscus houdt voor de kinderen rekening met een af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling omdat de kinderen moeten wachten voordat zij over hun erfdeel kunnen beschikken. Als ook de langstlevende ouder komt te overlijden, speelt dit niet voor het erfdeel dat uit dit overlijden voortvloeit en is er geen vermindering voor dat erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jd, 26-02-2020
Wij, 3 kinderen, zijn onterfd door vader tbv zijn vriendin (zijn wel erfgenaam van eerder overleden moeder). 1 broer heeft een legaat gekregen twv zijn erfdeel (opeisbaar bij dood vriendin). Wat als hij zijn legitieme portie wil opeisen, net als andere 2 kinderen, kan dit, of is dit onmogelijk gemaakt door het legaat? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Jd,
Dat hangt van de formuleringen in het legaat af. Staat er bijvoorbeeld een legaat ter grootte van zijn legitieme portie, dan is er geen ruimte meer om een beroep te doen op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 25-01-2020
Onlangs is mijn vader overleden (mijn moeder leeft nog). Ik woon sinds 30 jaar in Spanje. Moet of mag ik in Nederland erfbelasting betalen? Ik begreep dat er een Haags erfenis verdrag is met EU-landen dat het mogelijk maakt om in mijn land van residentie erf- en inkomens belasting te betalen. Kan ik er ook voor kiezen om in NL beide belastingen te betalen? Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Sandra,
Normaliter is het woonland van uw vader het land waarin de erfbelasting wordt afgehandeld of uw vader moet een ander land in zijn testament hebben genoemd:

https://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 08-08-2019
Ik heb een vraag gekregen van een goede vriend van mij.
Hij heeft een gescheiden dochter die sinds enkele jaren in een psychiatrische inrichting (niet-toerekeningsvatbaar) is opgenomen. Haar uitkeringen gaan maandelijks rechtstreeks naar deze zorginstelling. Daarnaast heeft hij nog twee gehuwde kinderen. Hij is redelijk vermogend en al op leeftijd (80+) Hij wil zijn twee "gezonde" kinderen maximaal nalaten en zijn dochter i.c. de zorginstelling daarbij (deels) uitsluiten. Jaarlijks benut hij al de maximale schenkvrijstelling.
Wat kunt u hem adviseren? Reactie infoteur, 09-08-2019
Beste Piet,
De maximale uitsluiting van een erfenis wordt bereikt door een kind te onterven, dan bestaat immers nog slechts recht op de legitieme portie die de helft van een normaal erfdeel bedraagt. Deze portie hoeft ook niet te worden opgevraagd. Belangrijk is wie het bewind voert. Is wellicht een op te richten stichting die na het overlijden van uw vriend actief wordt, een optie? Via een testament kan veel worden geregeld. Bij leven uiteraard ook, maar kennelijk worden de vrijstellingen al maximaal benut.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemijn, 09-07-2019
Hallo, mijn moeder is overleden nadat in 2016 mijn stiefvader is overleden. Wij hebben toen reeds een bedrag geërfd. Op de papieren van de belastingdienst staat een bedrag van EUR 40.171 minus de waarde van de wettelijke boedelverdeling van ca. EUR 11.000, dus totaal EUR 28.275. Hebben wij nu een vordering op de erfenis van EUR 40.171 of slechts EUR 28.275?
Mijn dank, Willemijn Reactie infoteur, 11-07-2019
Hallo Willemijn,
Als na het overlijden van de stiefvader een vordering op moeder is ontstaan van 11.000 euro (en daar lijkt het op), dan is de belastbare erfenis van moeder 28.725 euro. Die 11.000 euro wordt niet nog eens belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fiore, 03-04-2019
Indien er gebruik wordt gemaakt van een renteclausule, wordt in dat geval ook de vrijstelling van de langstlevende verminderd i.v.m. de pensioenimputatie? Reactie infoteur, 03-04-2019
Beste Fiore,
Ook bij een renteclausule wordt de vrijstelling van de langstlevende verminderd met de pensioenimputatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nouziers, 30-10-2018
Mijn vader is onlangs overleden, 7 jaar na mijn moeder.
In het testament van 22 dec 1989 staat het volgende:

" Mijn genoemde echtgenote is over de sub C.2. aan mijn overige erfgenamen toegedeelde vordering een enkelvoudige rente verschuldigd gelijk aan het percentage waar naar wordt verwezen in artikel 21 lid 8 Successiewet 1956 of een daarvoor in de plaats getreden regeling"

Welke rente percentage kan ik nu gebruiken voor mijn kindsdeel?

Alvast bedankt,
Nouziers Reactie infoteur, 04-11-2018
Beste Nouziers,
Het rentepercentage is de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, anders nihil. Kortom wettelijke rente minus 6%, maar minimaal 0%. De laatste jaren is de wettelijke rente lager dan 6%, voor "oude" jaren is dat anders:

https://financieel.infonu.nl/geld/27890-wettelijke-rente-bij-achterstand-van-betaling-is-hoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 29-09-2018
Mijn vader is onlangs overleden en bezitte nog een stacaravan op een vakantiepark.
Deze heeft hij echter de laatste 3 jaar niet onderhouden en het stageld voor de laatste 2 jaar heeft hij door omstandigheden niet betaald.
Er is geen testament.
Zijn wij als kinderen nu verantwoordelijk voor deze caravan en bijbehorende kosten of kunnen we hier van af zien? Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Jeroen,
Als jullie de erfenis aanvaarden, zijn jullie ook verantwoordelijk voor de stacaravan, de achterstand bij de betaling van het stageld en eventuele andere schulden. Wellicht kunt u hierover nog een deal sluiten met de uitbater van het vakantiepark.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelo Berkemeyer, 14-05-2018
Mijn vraag is. mijn vader is in januari 2018 overleden en hij heeft een gerechtelijke boete van 500.000… valt de boete in de nalatenschap. of vervalt die boete? De uitspraak is na zijn overlijden binnengekomen…
Mvgr angelo Reactie infoteur, 15-05-2018
Beste Angelo Berkemeyer,
Bij overlijden van een cliënt gaat de rechtszaak en de uitspraak over op de erfgenamen. De boete komt ten laste van de nalatenschap als de winnende partij deze uitbetaald wil krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 27-03-2018
Mijn vrouw heeft haar ouderlijk huis uit de nalatenschap van haar moeder geërfd ze enig erfgenaam in 2016. Toen was er nog sprake van dat we er zelf zouden gaan wonen medio 2017 hebben we daar vanaf gezien en het te koop gezet.

Mogen we dit dan ook bij het belasting aangeven dat het leegstond en dat we het te koop hebben gezet medio dat jaar en valt hij voor 2017 dan in box 1 of box 3. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Andre,
De fiscus kan hier moeilijk over doen, maar uw vrouw had tijdelijk twee eigen woningen, was van plan er te gaan wonen, er moest veel worden opgeknapt waardoor de overstap even duurde en ze zag ervan af. U kunt het proberen in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 28-12-2016
Goedemiddag,

In 2015 is mijn opa overleden, mijn vader (zijn zoon) was daarvoor al overleden. Nu hebben ik en mijn 3 broers een legaat waardoor wij recht hebben op 1/16e deel, terwijl mijn oom en 2 tantes erfgenaam zijn. Omdat het huis van mijn opa nog niet verkocht is, is er nog niets uitbetaald. Moet het huis minus hypotheekschuld wel als box 3 vermogen worden opgenomen voor 1/16e deel? Of omdat het hier om een legaat gaat niet?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Wim,
Als de boedel op 1 januari van een belastingjaar feitelijk nog niet is verdeeld, komt uw aandeel in de onverdeelde boedel terecht in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gregor Groen, 21-11-2016
Goedemorgen,
Ik heb een vraag: mijn vader heeft in 2014 samen met zijn broer en zussen een woning geërfd, deze woning was echter nog niet verkocht toen hij zelf overleed eind 2015. nu was er uitstel aangevraagd voor het te betalen erfrecht deel door zijn zus die e.e.a. behartigd voor de familie, nu ben ik erfgenaam en heb dus recht op een deel bij verkoop heb ik begrepen.
Hoe zit het met de erfrechtbelasting welke mijn vader eigenlijk nog moest betalen dienen wij die nu te voldoen? het bedrag wat ik zal erven na verkoop zal ongeveer 25.000,00 euro betreffen en dat valt volgens mij onder de vrijstelling.
Ik hoop dat u mij kunt vertellen hoe dit zit ben zelf een beetje het spoor bijster.

Groeten Gregor Groen Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Gregor Groen,
Uw vader heeft een erfenis gehad en de belasting daarover moet nog betaald worden, in dit geval door zijn erfgenamen. U erft weer van uw vader (deel woning minus verschuldigde erfbelasting vader) met een vrijstelling van € 20.946 in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pim, 04-07-2016
Ik heb de volgende vraag. Vader overlijdt in 2005 en kinderen erven vordering op moeder op grond van het testament. Over de vordering is erfbelasting betaald. Nu overlijdt één van de kinderen en laat vermogen na aan een broer incl. de opgerente vordering op moeder. Er zijn meer kinderen en moeder is in leven. Vererft de vordering op moeder naar broer en moet broer nu over het bedrag van de vordering welke hij erft nog eens erfbelasting betalen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Pim,
Alleen de naam van de vorderaar verandert. Er wordt door hem niet wederom erfbelasting over betaald. Het bedrag is, totdat het is uitgekeerd, buiten haken geplaatst (geen box 3 vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dany, 23-05-2016
Waarom duurt het zolang vooraleer de belastingen de successierechten wacht om te innen?
Meestal zijn ze zo vlug vooral als het gaat om te betalen aan hun? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Dany,
Dat gaat normaliter heel snel, misschien wil de Belastingdienst nog wat uitzoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 14-04-2016
Mijn moeder is in feb 2000 overleden. Mijn vader is nu ook jan 2016 overleden. Ze hadden een testament waarin stond dat de langstlevende recht had op alles. Alleen dat er een rente verschuldigd was over het kapitaal op het moment van overlijden van mijn moeder. Deposito rente van DNB in het jaar van overlijden plus 2 punten… Mijn vader heeft mij een bedrag uitgekeerd in 2007 van 7jr x 0,7 procent plus mijn erfdeel. Mag ik nu voor de belastingdienst een percentage opvoeren voor de jaren 2008 t/m 2016? En ja wat is dan het percentage? Ik moet nu de erfbelasting invullen en dan komen deze vragen boven. Wie kan mijndirecteur vertellen?
Gr Milou Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Milou,
Als uw erfdeel is uitbetaald, hebt u geen recht meer op rente daarover, lijkt me. Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft van uw vader, de andere helft de erfenis van uw moeder. De rentepercentages kunt u opvragen bij DNB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 02-03-2016
Ik woon in Nederland en heb één zus en die woont al meer dan 10 jaar in België. Mijn vader woont sinds 2 jaar in Luxemburg. Volgens het erfrecht in Luxemburg betalen kinderen 0 % successierechten. Maar ik denk dat de Nederlandse fiscus bij zijn overlijden het verschil met het Nederlands successierecht op zal eisen zolang mijn vader nog niet 10 jaar weg is uit Nederland. Kan ik de erfenis dan verwerpen zodat alles naar mijn zus in België gaat en zij mij de helft doet toekomen via schenking? Mijn zus woont al langer dan 10 jaar in België en ik denk dat je dat dan belastingvrij kan schenken. Klopt dat? Is dat een interessante optie? Graag uw mening. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Charlie33,
Om deze reden kijkt de Nederlandse fiscus bij de erfbelasting naar wie in eerste instantie de erfgenamen zijn. Als een erfgenaam verwerpt, moet aan de fiscus de erfbelasting worden betaald, alsof er wel door iedereen zuiver is aanvaard. Per testament kan uw vader wel regelen dat en meer naar uw zus gaat dan naar u, waarna zij u belastingvrij geld kan schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 11-01-2016
Sinds 30 jaar woon ik in Duitsland en bezit altijd nog de Nederlandse nationaliteit. Mijn vader, woonde en stierf in 2010 in Nederland. Hierop volgde een erfbelastingbetaling van bijna € 12.000,--. Nu is mij kortgeleden gezegd dat deze betaling niet rechtens was omdat na 10 jaar emigratie geen erfbelasting meer aan de Nederlandse Staat door mij betaald hoeft te worden. Ik ben alleen in Duitsland belastingplichtig. Is dit juist? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Barbara,
In de Nederlandse wetgeving is het zo dat de woonplaats van overlijden bepaalt waar erfbelasting betaald moet worden (destijds Nederland) tenzij in een testament anders wordt bepaald:

https://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 29-12-2015
Laatste ouder recent overleden. Testament eerste ouder (testament 1989, overleden 1992) verschuldigd over kindsdeel eenmalige rente gelijk aan dat wat bedoeld is in artikel 21 lid 8 Successiewet 1956 of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
Met welke rente wordt er nu gerekend? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Mieke,
Dat percentage is gelijk aan 6% (samengestelde rente). Tijdens corona is dit in 2020 tijdelijk anders:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12847-belastingdienst-en-corona-de-belastingmaatregelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 12-11-2015
Mijn vader is overleden eind 2013, begrafenis in 2014 plaatsgevonden.
Over mijn erfdeel pas in 2015 erfbelasting betaald.
Voor belasting overledene aangifte mag op F formulier 2013 begrafeniskosten afgetrokken worden.
bij mijn inkomsten belasting is op 1-1-2014 de begrafenis kosten nog niet betaald. mag ik een vordering/ schuld opvoeren om dit niet onder mijn vermogen te hoeven opvoeren?
Zelfde voor erfbelasting. Deze is pas na 1-1-2015 betaald. kan ik deze ook als vordering/schuld inkomstenbelasting opvoeren over 2014? en ook over 2015? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste John,
Bij uw vermogen neemt u de erfenis op die u erft na aftrek van de kosten die u mag aftrekken (waaronder kosten uitvaart) en minus de verschuldigde erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nvt, 15-08-2015
Bizar, je werkt je hele leven hard en over je salaris Betaal je Belasting.
Van het deel dat je overhoud spaar je wat weg voor je kinderen.
Je overlijd en vervolgens kunnen je kinderen van jouw zuurverdiende centen nog eens belasting gaan inleveren.
Zo pakt de belastingdienst (oftewel de staat) dus 2 keer belasting over 1 inkomen.
Schulden erf je btw wel zonder probleem. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Nvt,
Klopt helemaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Struifie1959, 10-07-2015
Mijn vader is 40 jaar geleden naar Amerika geëmigreerd en van mijn moeder gescheiden. Hij is genaturaliseerd amerikaan. Hij leeft in Californië en heeft een "family trust" waarin nu, hij is onlangs overleden, al zijn geld in zit. Wij erven dit geld als kinderen (wij wonen in NL). Gaat er in Amerika al belasting vanaf? Moeten wij in Nederland ook erf belasting betalen? Waar kan ik op internet info vinden, of welke instantie kan ons hierover adviseren? Reactie infoteur, 10-07-2015
Beste Struifie1959,
In de Verenigde Staten van Amerika wordt bij een overlijden op federaal niveau de Federal Estate Tax geheven en door de afzonderlijke staten ook een State Tax. Als er sprake is van een dubbele belastingheffing met Nederland kan de State Tax niet worden verrekend maar de Federal Estate Tax wel (Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M). Omdat uw vader al zo lang in de VS woonde, verwacht ik niet dat u in Nederland erfbelasting schuldig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wigbuc, 06-07-2015
Bedankt Zeemeeuw! Het is me nu geheel duidelijk hoe het vermogen ''veilig te stellen voor betrokkenen''. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Zou ik alleen achterblijven, dan zou ik toch ook (alsnog) een testament moeten maken als het naar beide families moet. Eigenlijk hebben we geen goede curator-mentor o.d. in de familie voor de verkoop woning en alle financiele zaken. Moeten we dat nu al regelen met een externe instantie of maar 'laten-lopen' en uiteindelijk de kantonrechter die maar voor een/de partners laten aanwijzen (ook bij leven bijv. bij dementie)? Notaris doet dit waarschijnlijk niet of kan die het weer uitbesteden aan bijv. een administratiekantoor onder toezicht notaris? Gaarne advies, m vr groet. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Wigbuc,
Als er door u geen executeur voor uw nalatenschap wordt aangewezen in uw testament, kunnen de erfgenamen er zelf een benoemen of daarvoor naar de kantonrechter gaan. Bij leven kunt u het een en ander ook met een levenstestament regelen, bijvoorbeeld voor de periode dat u het zelf allemaal niet meer zo goed zelf kunt doen:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament-en-wilsverklaring.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wigbuc, 02-07-2015
Wij zijn echtpaar zonder kinderen, al vele jaren in ggvg getrouwd. Hebben een jaar geleden een uitgebreid uitvaart- en vermogens Codicil opgesteld, gedateerd, getekend en de pagina-oppervlakten, ''vol'' ge-parafreerd. Echter niet handgeschreven. Wij wilden de totale nalatenschap of aan broers/zussen of neefjes/nichtjes (35) nalaten afhankelijk wat ''aantrekkelijker'' is na overlijden langstlevende. Echter, bij mijn vrouw ontwikkeld nu snel dementie, zodanig dat ze m.i. nu al niet meer handelingsbekwaam is. Mijn vrouw is 8 jaar ouder dan ik. Toch zou ik eerder kunnen overlijden. Als ik wil voorkomen dat uiteindelijk alles naar haar familie gaat, dan zal ik (alleen) een Testament moeten maken. Hoe werkt dat?
Mijn vrouw moet natuurlijk wel over het totale vermogen (incl mijn deel) incl de (koop) woning kunnen blijven beschikken tot haar overlijden.
Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Wigbuc,
1. Een codicil is alleen wettelijk geldig als het handgeschreven is, bovendien kan er relatief weinig in worden geregeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

2. Een testament is een individuele akte, er is niet zoiets als een gezamenlijk testament. Per testament kunt u uw vrouw verzorgd achterlaten, waarbij zij het vruchtgebruik houdt tijdens haar leven en pas later bij overlijden de goederen overgaan naar bijvoorbeeld de broers en zussen of andere personen aan wie u zaken wilt nalaten. Hiervoor moet u wel naar een notaris gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie Havelaar, 31-05-2015
Mijn zoon met een uitkering ontvangt een erfenis van zijn opa en oma dit omdat z'n moeder is overleden. Door zijn levensstijl de afgelopen jaren hebben de grootouders besloten om de erfenis onder bewindvoering te laten stellen. Deze bewindvoerder is de boekhouder van de grootouders. Maar hoe gaat dit nu, hij heeft een uitkering en verblijft onder begeleid wonen bij Pameijer.
Vraag: valt zijn uitkering nu stop en ook de bedragen die hij krijgt om in deze woongroep te kunnen wonen? Moet hij dit nu uit zijn onder bewind gestelde vermogen betalen? Of zijn daar regels voor ook voor de bewindvoerder die uiteindelijk de opdracht heeft gekregen dat als m'n zoon bij de bewindvoerder kan aantonen dat zijn levensstijl verbeterd is en kan aantonen dat hij het voor iets nodig heeft pas een bedrag krijgt? Ik hoor het graag of daar regelingen voor zijn? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Arie Havelaar,
Als de erfenis onder bewind is, kan uw zoon er niet bij als de bewindvoerder vindt dat hij er geen recht op heeft. Ook anderen die aanspraak willen maken op het geld zullen zich bij de bewindvoerder moeten vervoegen. De bewindvoerder bepaalt dan wat redelijk is en wat niet. Als het gaat om zijn gewone kosten van levensonderhoud en het testament hiervoor geen verdere beperkingen oplegt, zijn dat redelijke kosten. De bewindvoerder maakt dan het beste zelf aan de betreffende instantie het geld over en niet via de zoon. Het lijkt me verstandig als de bewindvoerder een lijstje maakt met wat hij of zij als redelijke kosten aanmerkt en wat niet. In twistgevallen kan een rechter beslissen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 27-05-2015
Mijn moeder is overleden en mijn vader wil aangeven dat hij over vorderingen die zijn kinderen krijgen op hem, jaarlijks een rente verschuldigd is van bijvoorbeeld 5% (afwijkend de van de wettelijke regel "wettelijke rente minus 6%").
Moet hij dat nu al doorgeven aan de belastingdienst bij de aangifte van de erfbelasting? En waar kan hij dat doen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jaap,
Als op de vordering een afwijkende rente geldt, wordt het meerdere door de Belastingdienst als schenking gezien en moet die, indien hoger dan de jaarlijkse vrijstelling, worden gemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Catherine, 10-05-2015
Mijn man is overleden in Bulgarije, maar hij woonde de laatste 6 jaar in Nederland, hij had geen Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning.Dus ik moet (voor hem) in Nederland erfenis aangifte doen.
Nalatenschap bestaat uit mij en ons kind en nog vier kinderen uit vorige huwelijke van mijn man.Zij zijn volwassenen, wonen in Bulgarije, geen Nederlanders.
Zijn deze erfgenamen verplicht ook erfenis aangifte in Nederland indienen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Catherine,
In een testament kan worden aangegeven welk erfrecht uit welk land van toepassing is. Als dat niet aanwezig is, geldt het Nederlands erfrecht en de Nederlandse erfbelasting voor alle erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 03-05-2015
Mijn vrouw erft van haar moeder. Haar moeder was woonachtig in Ghana en daar overleden. De boedel is nu verdeeld naar lokaal recht en mijn vrouw wil haar gedeelte van de erfenis naar Nederland overbrengen. Mijn vrouw heeft de Nederlandse nationaliteit. Hoe kijkt de belasting diens daarna? Ik las dat wanneer men erft van een Nederlander die meer dan 10 jaar in het buitenland heeft gewoond deze erfenis belasting vrij is. Maar is dat hier ook van toepassing want de moeder van mijn vrouw was natuurlijk geen Nederlander Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Pierre,
De erfenis wordt naar lokaal recht afgehandeld. Als de erfenis leidt tot extra vermogen in box 3, kan dit vermogen nog wel voor de inkomstenbelasting in Nederland worden belast. De peildatum daarvoor is 1 januari van een belastingjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Siska, 10-04-2015
Goedemorgen,
Als enige erfgenaam heb ik van mijn (laatste) ouder een bedrag geërfd. Hierover heb ik erfbelasting betaald. De bankrekening staat op nu op naam van 'erven van'. Moet ik het bedrag dat er nu nog staat ook opgeven voor mijn inkomstenbelasting?
Voor mijn gevoel ga ik dan dubbel belasting betalen en dat dus ieder jaar weer. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Siska,
Als het bedrag per 1 januari van het jaar van u is, behoort het tot uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 09-04-2015
Hoe wordt een (waarde van een) stacaravan meegenomen in een erfenis? De erfgenamen zijn twee kinderen.
Mijn zus wil deze caravan erven en ik wil de caravan wel aan haar "verkopen", wat is dan verstandig om te doen zodat deze waarde niet bij mijn erfenis wordt geteld? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jet,
De stacaravan vertegenwoordigt een waarde die deel uitmaakt van de erfenis. Welke waarde en wat deel uitmaakt van de erfenis is dan aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Spitz, 06-04-2015
11 jaar geleden is mijn vader overleden. Na het overlijden hebben mijn broer en ik afgezien van ons kindsdeel en ook nog successierechten betaald. Mijn moeder is 11 jaar geleden gelijk na het overlijden in een anders huis gaan wonen en dit huis willen wij nu graag kopen. Kan mijn moeder na aankoop van het huis ons het kindsdeel uitbetalen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Spitz,
Waarschijnlijk hebt u niet van uw kindsdeel afgezien maar van de directe opeisbaarheid daarvan (u hebt immers succesrechten betaald). Of dat zo is, zou u moeten nagaan, want dan hebt u een vordering op uw moeder die -afhankelijk van het document dat u 11 jaar geleden hebt getekend- ingelost zou mogen worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita van Pelt, 23-01-2015
Ik heb recht op een erfenis uit Nederland. Ik woon al 35 jaar in Nieuw Zeeland en vraag me af of ik voor de erfenis in Nederland erfbelasting moet betalen. In Nieuw Zeeland is er geen erfenis belasting. Uit een lekker warm Nieuw Zeeland, bij voorbaat dank voor u antwoord. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Rita van Pelt,
Als de erflater in Nederland woonde, geldt voor de erfenis de Nederlandse regels voor de erfbelasting. Helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lusignan, 12-01-2015
Binnen welke termijn na overlijden dient, in casu een buitenlandse belastingdienst, haar vordering op de erfgenamen in te dienen.
Bij voorbank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Lusignan,
Per land is dit weer anders geregeld. De Belastingdienst is dus niet overal even snel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk-Jan, 12-12-2014
Als een kennis (geen naaste familie) van mij komt te overlijden erf ik een stukje landbouwgrond, hierover moeten dan de successierechten worden afgedragen.
Is het ook mogelijk dat wij zelf onderling een papier opstellen met daarop de vermelding dat hij jaarlijks een stukje grond schenkt met de waarde van de schenkingsvrijstelling ( € 2029,- ), of moet dit dan ook iedere keer notarieel worden vastgelegd met de nodige kosten? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Henk-Jan,
Ook landbouwgrond wordt aangemerkt als registergoed waardoor een overdracht hiervan niet mogelijk is zonder inschrijving in de openbare registers van het kadaster en de tussenkomst van een notaris. Denkbaar is een ondertekende jaarlijkse schenking (ik schenk je 10% van mijn landbouwgrond ter waarde van), waarbij effectuering van de daadwerkelijke overdracht in een later jaar plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 09-12-2014
Hallo
Ik woon al meer dan 10 jaar en mijn broer 7 jaar in Frankrijk. Wij gaan het huis van mijn vader erven in Nederland. Moeten wij hier erfbelasting over betalen, zo ja in Nederland of Frankrijk? wij willen het huis behouden maar niet bewonen, hoe dit fiscaal het beste te regelen? Iets wat we met mijn vader nu al kunnen doen? Schenkingen, erfenis direct naar mijn dochter enz

Bij voorbaat dank voor uw advies Reactie infoteur, 28-06-2020
Hallo Romy,
Voor de erfbelasting is de woonplaats waar de erflater in het gemeentelijk register is ingeschreven maatgevend voor het land waarin de erfbelasting moet worden betaald en niet het land waarin de erfgenamen wonen. De enige manier om de erfbelasting te verlagen is de erfenis te verkleinen, bijvoorbeeld door middel van schenkingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 05-12-2014
Mijn schoonvader wil aan zijn eigen kinderen jaarlijks het belastingvrije bedrag schenken en dit vervolgens teruglenen om daarmee zijn vermogen te verlagen en daardoor zal er minder erfbelasting hoeven te worden betaald. Moet er dan over de lening een rente worden betaald door ouder aan kind en moet de constructie bij de notaris vastgelegd worden? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Brigitte,
Er moet over de lening 6% rente worden betaald en u hoeft hiervoor niet naar de notaris. Zorg er wel voor dat de schenkingen en de leningen aparte trajecten zijn en dus niet per ommegaande plaats vinden, want dan is er geen sprake van een schenking. Het beste wijkt het bedrag van de lening af van het bedrag van de schenking. Corona verandert in 2020 wel de zaak:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12847-belastingdienst-en-corona-de-belastingmaatregelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stradivari, 04-12-2014
Mijn Amerikaans opa is eigenaar van een appartement in Utrecht, hij woont al jaren in de VS. Hij wil het appartement of schenken of in vruchtgebruik aan zijn kleinzoon geven, mag dat? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Stradivari,
Ja dat mag. Een schenking van uw opa is bovendien belastingvrij in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 18-11-2014
Op de datum van overlijden van mijn moeder had zij een bedrag aan spaartegoed. Moet dit volledige bedrag worden opgegeven voor de erfbelasting of mogen er posten in mindering worden gebracht? Denk aan kosten crematie, huur woning na overlijden, kosten CAK etc. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Dick,
Bij de aangifte erfbelasting komen meerdere posten apart aan bod: het vermogen, sommige gemaakte kosten. Het saldo van beide is de nalatenschap waarover de erfbelasting betaald moet worden. De kosten van het CAK en dergelijke kunnen aan de orde komen bij de aangifte inkomstenbelasting van de overledene:

https://financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 05-11-2014
Goedenavond,
Mijn zus, ik en mijn moeder (schoondochter van mijn oma) erven allen 1/3 van mijn oma. In het testament staat dit ook zo vermeld: "mijn kleindochters en mijn schoondochter erven voor drie gelijke delen"

Mijn vader is 10 jaar geleden overleden waarna het testament op deze
wijze is aangepast. Wij zijn in de veronderstelling dat mijn moeder als schoondochter door "in de plaatsstellingen" erfbelasting moet afdragen welke gelijk is aan dat van een "echt" kind (10% boven vrijstellingen) Klopt dit? Ik hoor graag van u. Mvg Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Marc,
Wettelijk gezien komt uw moeder niet in de plaats van uw vader omdat ze aangetrouwde familie is. Ze betaalt daarom een relatief hoog tarief aan erfbelasting. Zonder testament zouden de kinderen (u en uw zus) via plaatsvervanging het deel hebben gekregen dat anders uw vader geërfd zou hebben, maar door het testament is er een andere verdeling ontstaan:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 06-10-2014
Ik woon al 34 jaar in de UK. In Nederland heb ik twee volwassen kinderen. Hoe zit dat met een eventuele erfenis inzake huis, spaargeld en goederen etc? B.v. moeten mijn kinderen erfenisbelasting betalen in Nederland?
Met dank voor uw advies! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Mary,
Uw nalatenschap zal worden afgehandeld volgens het erfrecht in de UK. Geen erfbelasting in Nederland dus, maar als het vermogen blijft staan op een spaarrekening van een kind, betaalt deze wel vermogensrendementsheffing:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90628-vrijstellingen-box-1-en-box-3-inkomstenbelasting-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 09-09-2014
Ik zou eventueel een huis geschonken krijgen van mijn tante. Het huis is in Italië gelegen. Ikzelf heb de dubbele nationaliteit.
Ik heb echter een vraag ivm de legitieme portie in Italië.
Mijn tante heeft nl. zelf net het huis in schenking ontvangen van haar broers en zussen (in totaal 9 personen). Mijn tante heeft zelf geen kinderen of echtgenoot. Ik had graag meer willen weten ivm de legitieme portie in Italië? Welke gevolgen kan dit eventueel hebben indien mijn tante het huis aan mij schenkt. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Sabrina,
Als uw tante Italiaanse is, geldt de Italiaanse regelgeving. In Italië wordt de schenking meegenomen naar de waarde op het moment van overlijden, in Nederland naar de waarde op het moment van schenking. De andere erfgenamen kunnen in Italië zelfs het huis opeisen om die te verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 03-09-2014
Mijn vader en moeder zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn moeder heeft mij vorige maand 50.000E geschonken met de verruimde vrijstelling voor de verbetering van mijn eigen woning. Ik ben 59 jaar. Mijn vader is nu plotseling ziek geworden en zal niet lang meer leven. Hun bezit zit vooral in hun huis (zeker na de de schenking). Er zit een niet zo grote recente hypotheek op het huis, maar het is nog altijd ongeveer 325000E waard (WOZ-hypotheek). Als mijn vader komt te overlijden, geldt de 180 dagen regel dan toch nog voor de schenking en moet ik dan toch schenkbelasting betalen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Maria,
De 180 dagen termijn geldt niet voor de verhoogde vrijstelling schenking voor het eigen huis (tot ruim een ton), wel voor andere schenkingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 01-09-2014
Ik ben deelgenoot in een onverdeelde boedel. Boedel bestaat uit beleggingspanden. Panden die per testament aan mij zijn toebedeeld genereren andere cashflow dan de panden die aan andere erfgenaam zijn toebedeeld.
Moet dit bij uiteindelijke verdeling met terugwerkende kracht verrekend worden?
Dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Erik,
Dat hoeft niet en is sterk afhankelijk van de formulering in het testament. Een ouder hoeft niet elk kind evenveel na te laten, maar als door de verdeling in het testament de legitieme portie van een kind in gevaar komt, kan dat kind hiertegen bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 23-08-2014
Moeder overleed in 2002 in de erfenis zaten panden. Alles was verkocht in 2012. De erfenis kwam toen vrij. De erfenis werd gedeeld, maar wat blijkt.2 broers krijgen 1/6 deel en 1 krijgt 4/6 deel. De broer die 4/6 deel krijgt vond de verdeling niet eerlijk ten opzichte van zijn twee broers. Hij vond dat hij de morele verplichting had beiden 1/6 deel te geven, zodat allen een gelijk deel van de erfenis ontvingen. De belasting dienst is het met de gedachte niet eens en vind dat de broer het geld heeft geschonken aan zijn 2 broers. Wij beriepen ons dat de schenking was verkregen uit een morele verplichting van de broer ten opzichte van ons. Het bezwaar wordt afgewezen.
Met vriendelijke groet John Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste John,
Dat sprake is van een schenking is correct. Ben wel benieuwd naar de motivering van de Belastingdienst waarom dit geen morele verplichting is. Waarschijnlijk is dat omdat een onterving wettelijk is toegestaan en de erfenis ook is aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francis, 20-08-2014
Ik heb ruim voldoende financiële middelen voor de aankoop van een huis, echter is het mogelijk om gebruik te maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van E100.000,- voor de aankoop van een woning door nu alvast het huis van mijn moeder (vrij van hypotheek) op mijn naam te laten schrijven om latere erfbelasting en huidige schenkingsbelasting zo gering mogelijk te houden. Mijn moeder zal op korte termijn naar een verzorgingshuis gaan. Graag uw reactie. Met vriendelijke groet, Francis Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Francis,
Ja dit is mogelijk. Vergeet niet om een (onderhandse) schenkingsakte op te stellen en bij de belastingdienst een beroep te doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling van (ruim) 100.000 euro. Ik veronderstel dat u niet in een eerder jaar al gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van der Zwaag, 18-07-2014
Een vraag; de opa en oma van mijn kinderen zijn inmiddels al 85 jaar en denken na over hoe ze e.e.a met betrekking tot hun erfenis moeten regelen. Ze hebben 2 kinderen en hun 3e kind is overleden, wel zijn van dit 3e kind 2 kleinkinderen (die inmiddels volwassen zijn). Hoe moeten zij hun erfenis regelen zodat deze kleinkinderen zo beperkt mogelijk erfbelasting moeten gaat betalen? Graag tips.

alvast dank. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste A. van der Zwaag,
De twee kleinkinderen van hun derde kind (uw broer of zus) erven samen wat anders hun vader als kind geërfd zou hebben. De erfbelasting die de erfgenamen (ook u) betalen kan worden beperkt door elk jaar te schenken binnen de geldende vrijstellingen. Daarbij is zelfs een vrijstelling tot 100.000 euro mogelijk als het geld besteed wordt aan de eigen woning (aflossing hypotheek, aankoop, verbouwing):

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Avv, 08-07-2014
Hallo, Ik heb een vraagje. Een oom van mij ligt op sterven. Hij wil dat na zijn overlijden een fors bedrag naar thailand gaat. Hij heeft daar kennissen leren kennen waaraan hij heeft beloofd de studie van dochter te financieren. Om welk bedrag het gaat is mij op dit moment niet bekend. Schatting 20000Euro. Mijn oom woont gewoon in Nederland en heeft enkel bepaalde periodes in Thailand gezeten. Wat zijn de gevolgen als mijn oom komt te overlijden wat betreft het bedrag wat wij richting Thailand moeten overmaken? Moet er belasting betaald worden of zijn er andere zaken waar wij rekening mee moeten houden?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
MVG Adrie Reactie infoteur, 28-06-2020
Hallo Aw,
1. Als dit als legaat in een testament wordt geregeld, moet de ontvanger uit Thailand over dit bedrag erfbelasting betalen (of u maakt een netto bedrag over).
2. Als u de storting doet omdat uw oom dat wil en u bent enig erfgenaam, betaalt u de erfbelasting.
3. Als uw oom een schuldbekentenis opstelt (stel) is het een schuld, en is er geen belasting over verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jurgen, 27-06-2014
Hoeveel erfrecht belastingen betaalt men afzonderlijk met vier kinderen op 45000 euro netto geld en geschatte waarde huis 150000 euro? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jurgen,
Als elk kind 48.750 euro erft, betaalt men per kind over 27.800 euro 10% erfbelasting in 2020, ofwel 2.780 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Slieker, 04-06-2014
Ik heb een vraag.
Ik ben executeur van de nalatenschap van mijn oom. Hij woonde in het huis dat eigendom was van zijn in 1996 overleden echtgenote. Sinds 1996 is het huis bloot eigendom van haar zoon. Mijn oom had gebruiksrecht van huis en zijn inboedel. In het huis bevindt zich hun gezamenlijke inboedel, waarvan veel al aanwezig was toen hij in 1958 bij haar ging wonen en zijn eigen huis en inboedel verkocht of weg gaf.
Ze waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Maar gedurende hun huwelijk van bijna 38 jaar is er natuurlijk veel bijgekocht. Nu beweert de zoon van mijn tante dat de gehele inboedel van hem is. De erven van mijn oom (waaronder ik zelf) staan op het standpunt dat de inboedel onverdeeld is en alsnog moet worden verdeeld. Probleem is dat bij het sterven van mijn tante in 1996 geen goede beschrijving is gemaakt van de inboedel: wat is van wie? In de Huwelijkse voorwaarden stond wel een artikel 6 (indien niet bewezen kan worden van wie het is, wordt geacht dat het van beiden is). Er is nooit een tussentijdse beschrijving gemaakt tijdens hun 38-jarig huwelijk. Kan ik nu nog aanspraak maken op een deel van de inboedel of is dat inmiddels verjaard? Wat is eigenlijk de verjaringstermijn voor niet verdeelde inboedel / berekening van de nalatenschap?
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Hans Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Hans Slieker,
1. Dit artikel 6 "indien niet bewezen kan worden van wie het is, wordt geacht dat het van beiden is" is cruciaal. Als er geen koopbewijzen zijn, een testament dat de inboedel verduidelijkt of een geaccordeerde boedelbeschrijving, is de boedel gemeenschappelijk en de aanwas sinds 1996 van uw oom.
2. Dat wil niet zeggen dat de boedel onverdeeld is, want bij het overlijden van de echtgenote is haar deel, tenzij anders bepaald per testament, overgegaan naar de erfgenamen, met het vruchtgebruik ervan voor de oom.
3. Er is hier nog geen sprake van verjaring (maximale termijn is twintig jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion-Victorine, 19-05-2014
Goedemorgen,

Wij zijn sinds overlijden van onze moeder in november 2012, 4 erfgenamen wiens erfenis voornamelijk bestaat uit een nog niet verkocht pand. Uitstel erfbelasting is aangevraagd maar vanwege de hoogte van de erfbelasting moeten we nu een hypotheek afsluiten als onderpand voor de belastingdienst.
De notaris zou dit regelen en al november 2013 zouden wij hiervoor bij hem komen tekenen. Mijn broer was toen aan het scheiden waardoor zijn aanstaande ex -echtgenote (logisch) niet wilde tekenen. Volgens de belastingtelefoon was dit geen probleem als de betreffende notaris een begeleidende brief over de situatie zou bijvoegen.
De notaris blijft erbij dat eerst de echtscheiding helemaal rond moet zijn en in het huwelijksregister moet worden ingeschreven. Zodat wij allen tot op heden nog steeds niet voor de hypotheek getekend hebben. Klopt dit? Mijn moeder is reeds november 2012 overleden en we zijn bang dat dit voor ieder problemen gaat geven.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Marion-Victorine,
Als de bank het geen probleem vindt, zie ik niet in waarom op de echtscheiding moet worden gewacht. Pas na de echtscheiding kan het allemaal complexer worden als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, omdat zijn aandeel van de erfenis dan in de gemeenschap komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.