Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst Erfenis en nalatenschap 2020, successierechten betalen in 2020, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2020 en Belastingdienst. Over een erfenis moeten belasting en successierechten worden betaald via het nieuwe erfrecht en veel nieuwe termen passeren de revue. Hoeveel erfbelasting moet u in 2020 betalen en hoeveel schenkbelasting als u een schenking doet? In 2020 gelden nieuwe tarieven voor de schenkbelasting en erfbelasting voor schenkingen en erfenissen. U mag overigens van de Belastingdienst een deel belastingvrij mag schenken. Wat het wettelijk recht is van een kind bij een erfenis?

Erfenis en nalatenschap


Waarover betaalt u belasting bij een erfenis?

Een erfenis is het geheel van bezittingen minus de schulden. Dit kunnen bezittingen in goederen zijn, aandelen, kunst en in geld. De schulden kunnen consumptieve leningen zijn zoals een persoonlijke lening of doorlopend krediet, maar ook bijvoorbeeld een schuld met een onderpand, zoals een hypotheek. Hoe de erfenis wordt verdeeld hangt onder meer af van de vraag of er een testament is opgesteld, waarin alles precies wordt geregeld. Is er geen testament beschikbaar, dan geldt de verdeling volgens het wettelijk erfrecht. Het wettelijk erfrecht komt er in essentie op neer dat de langstlevende partner of echtgenoot de beschikking krijgt over de erfenis en de kinderen een vordering hebben op de langstlevende. Die vordering wordt opeisbaar na het overlijden van de langstlevende, bij het failliet gaan van de langstlevende of bij een schuldsanering. Ook kunnen kinderen bij een aantoonbare verkwisting van het vermogen de kantonrechter vragen een deel van het vermogen onder bewind te stellen. Wanneer de overledene een bankrekening nalaat, is bovendien dikwijls een Verklaring van erfrecht vereist om de rekening van de overledene te kunnen deblokkeren.

Aanvaardt u de erfenis in 2020?

Wanneer de schulden de waarde van de tegoeden overstijgen is de erfenis per saldo negatief. Wie in dat geval een erfenis of nalatenschap zuiver aanvaardt, aanvaardt ook de schulden en wordt hiervoor aansprakelijk. U kunt de erfenis ook vooraf verwerpen door bij de notaris een volmacht tot verwerping te tekenen. Anderen erfgenamen kunnen dan in uw plaats treden en kunnen op hun beurt de erfenis eveneens verwerpen. Als nog niet geheel duidelijk is of u een erfenis wilt aanvaarden, bijvoorbeeld omdat de financiële situatie niet meteen helder is, kunt u de erfenis ook beneficiair aanvaarden. Dit is een voorwaardelijke aanvaarding met voorwaarden: u mag geen spullen meenemen of verkopen, want daarmee geeft u aan de erfenis te aanvaarden. Bovendien komen bij beneficiair aanvaarden ook de schuldeisers aan bod om te zien hoe zijn hun schulden vereffend kunnen krijgen.

Tweetrapstestament en tweetrapsmaking testament

Als er een langstlevende is, kan de langstlevende zich de betaling van erfbelasting op de vordering die de kinderen op hem of haar krijgen, voorkomen via een tweetrapstestament: de erfenis gaat naar de langstlevende en na zijn dood naar de kinderen. Omdat de langstlevende een relatief grote vrijstelling heeft, wordt zo vaak voorkomen dat er erfbelasting moet worden betaald. Zonder tweetrapstestament en zonder testament krijgen de kinderen een niet opeisbare vordering op de langstlevende, waarop wel al direct erfbelasting betaald moet worden. Een testament waarvoor u langs de notaris moet, kost minimaal 200 euro, maar aan erfbelasting bespaart u waarschijnlijk veel meer.

Erfenis en nalatenschap, de Belastingdienst

Stel u aanvaardt de erfenis. Dan is het gebruikelijk dat de erfgenamen of de executeur testamentair namens hen binnen 3 maanden van de Belastingdienst een aangifteformulier successierechten ontvangt. Wat dat voor u fiscaal kan betekenen en wat uw belastbaar erfdeel is. Bij deze afhandeling komen tal van zaken aan bod die goed bekeken moeten worden.

Vrij van recht erven

Bij testament kan bijvoorbeeld worden bepaald dat iemand een erfenis krijgt Vrij van recht. Dat betekent dat de erfgenaam netto het in het testament genoemde bedrag ontvangt en dat de successierechten betaald moeten worden uit de rest van de erfenis. Dat er bij een positief saldo ook belasting moet worden betaald, blijft recht overeind. De ontvanger van een erfenis of legaat vrij van recht hoeft dus niet zelf de erfbelasting te betalen. Hoeveel er betaald moet worden, hangt af van de waarde van de nalatenschap en de afstand van de erfgenaam tot de overledene. Zie voor wat rekenvoorbeelden het artikel vrij van recht erven of vrij van recht schenken.

Waardering van een erfenis volgens de Belastingdienst, waarde vruchtgebruik 2020

Een nalatenschap kan bestaan uit geld en goederen. Dit alles wordt op de noemer geld gezet door het geheel te waarderen op de waarde van de dag van het overlijden, wanneer het aan de meest biedende zou zijn verkocht. Uitzondering hierop is het huis dat gewaardeerd wordt tegen de WOZ-waarde uit het jaar van overlijden of het daarop volgende jaar. Als grondslag voor de successierechten geldt het saldo van deze waarde van de nalatenschap verminderd met de waarde van de schulden op het moment van overlijden.

Waardebepaling vruchtgebruik eigen woning 2020 na overlijden

De waardering van het vruchtgebruik is een aparte zaak. Een huis kan in vruchtgebruik zijn, wat wil zeggen dat deze persoon recht heeft op het gebruik van de woning om erin te wonen, maar het bezit van het huis bij een ander ligt. De waarde van het huis is dan op te delen in het blote eigendom, wat van een ander is, en het vruchtgebruik van de bewoner. Beide delen, bloot eigendom en vruchtgebruik, hebben hun waarde. Voor de waardering van de waarde van het vruchtgebruik hanteert de Belastingdienst bepaalde vruchtgebruik tabellen. De waarde is dan 6% van de WOZ waarde maal een bepaalde factor die van de leeftijd van de vruchtgebruiker afhankelijk is en een onafhankelijke schatting is van de duur dat iemand van het vruchtgebruik kan genieten. Enkele voorbeelden van deze tabel van de Belastingdienst waarin de kapitalisatiefactor per leeftijd is aangegeven:
 • Factor 16 voor iemand die jonger is dan 20 jaar.
 • Factor 15 voor iemand met een leeftijd heeft tussen de 20 en 30 jaar.
 • Factor 14 voor iemand tussen de 30 en de 40 jaar
 • Factor 13 voor iemand tussen 40 en 50 jaar.
 • Factor 12 voor iemand tussen 50 en 55 jaar.
 • Factor 11 voor iemand tussen 55 en 60 jaar.
 • Factor 10 voor iemand tussen 60 en 65 jaar.
 • Factor 8 voor iemand tussen 65 en 70 jaar.
 • Factor 7 voor iemand tussen 70 en 75 jaar.
 • Factor 5 voor iemand tussen 75 en 80 jaar.
 • Factor 4 voor iemand tussen 80 en 85 jaar.
 • Factor 3 voor iemand tussen 85 en 90 jaar.
 • Factor 2 voor iemand die 90 jaar of ouder is.

Zoals u ziet loopt de vermenigvuldigingsfactor fors af. Stel u erft een huis in vruchtgebruik en bent 42 jaar oud dan is de fictieve waarde van het vruchtgebruik gelijk aan 6 maal 13% van de WOZ waarde ofwel 78%. Het blote eigendom is dan 22% van de WOZ waarde waard.

De belastingvrije voeten bij een erfenis: de vrijstellingen

Het successierecht kent vele belastingvrije voeten, ook wel vrijstellingen genoemd. Boven deze vrijstellingen van successierechten betaalt de erfgenaam erfrechten (erfbelasting). Beneden de drempel hoeven er over een erfdeel geen successierechten te worden betaald. Er zijn vrijstellingen voor de partner, de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, grootouders, overgrootouders, broers, zussen, vreemden en instellingen die het algemene nut beogen.

Percentages successierechten afhankelijk van de relatie tot de overledene

Uw relatie tot de overledene bepaalt welke vrijstelling voor u geldt, welke tariefgroep op u van toepassing is en welke percentages over uw verkrijging worden geheven. Onderstaande tabel geeft de vrijstellingen weer voor 2020:

Successierechten 2020, de vrijstellingen van erfbelasting en successierechten voor een belastingvrije erfenis

Uw relatie met overledene Hoogte vrijstelling
Echtgenoot, partner€ 661.328 *)
Kind, kleinkind€ 20.946
Ouder en ouders€ 49.603
Gehandicapt kind€ 62.830
Andere erfgenaam, oom, tante, broer, zus, neef en zo verder€ 2.208
___
*) Let op: pensioenrechten kunnen deze vrijstelling verlagen (imputatie van pensioenrechten).

Tarieven successierechten 2020

De tarieven erfbelasting zijn op twee manieren progressief. Dit komt tot uitdrukking in de twee belastingschijven die gelden, maar ook in het feit dat hoe verder de bloedband tussen erfgenaam en erflater uiteen ligt, hoe hoger de belastingtarieven meestal zijn:

Schijven en tarieven successierechten 2020:

Belaste deel van erfenisPartner of kindKleinkinderen en verdere afstammelingenAndere personen
€ 0 - € 126.72310%18%30%
€ 126.723 en meer20%36%40%

In essentie komt dit schijvenstelsel op het volgende neer:
 • Twee belastingschijven. Per categorie erfgenaam zijn er twee tarieven erfbelasting en schenkbelasting, met twee belastingschijven: het belastbare deel van de erfenis tot €126.723 en het deel daarboven. U betaalt successierechten over de erfenis minus belastingvrije voet.
 • Partners en kinderen: het tarief is 10% over de eerste €126.723 boven de belastingvrije voet van €661.328 voor partners en €20.946 voor kinderen. Dit is onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor het deel van de erfenis boven de €126.723 betaalt u 20% belasting.
 • Kleinkinderen betalen 18% en 36% en hebben een vrijstelling ofwel belastingvrije voet van €20.946. Kleinkinderen hebben dus een vrijstelling die even groot is als bij een kind, maar het belastingtarief is hoger.
 • Andere ontvangers van erfenissen of schenkingen betalen 30% over de eerste €126.723. Daarboven geldt 40% heffing. De belastingvrije voet is €2.208. Dus wie van een oom of tante een erfenis ontvangt betaalt daarover veel belasting.
 • De jaarlijkse schenkingsvrijstelling bedraagt voor kinderen €5.000 en eenmalig €24.000. Maar kinderen tussen de 18 en de 40 jaar kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een eenmalige vrijstelling van € 103.643: het moet dan gaan om een schenking die wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning (ook de vermindering of aflossing van een hypotheekschuld valt hieronder).
 • Uitkeringen uit een trust worden belast als schenkingen door de insteller van de trust aan de ontvanger.

Enkele rekenvoorbeelden

Enkele rekenvoorbeelden ter verduidelijking:

1. Kind erft kindsdeel van ouders in 2020

Stel een kind van 20 jaar erft van zijn ouder in 2020 een bedrag van 35.000 euro. Daarvan is in 2020 door de vrijstelling van € 20.946 dus €14.054 belast. Tegen het tarief van 10% betekent dit 1.4.054 euro aan successierechten.

2. Echtgenoot of geregistreerde partner erft in 2020

Stel erfenis bedraagt 600.000 euro, dan betaalt de echtgenoot of geregistreerd partner hierover niets, omdat dit hoger is aan de vrijstelling van 661.328 euro. Bedraagt de erfenis 800.000 euro, dan moet over 126.723 euro 10% worden betaald in de eerste belastingschijf en 20% in de tweede, ofwel over 11.949 euro. Samen is dit 12.672 euro plus 2.390 euro. Dit is gelijk aan 16.062 euro.

3. Kind erft in 2020 van ouders

Stel een kind erft van zijn ouder in 2020 het bedrag van 50.000 euro. Dan moet er over 50.000 euro minus de vrijstelling van 20.946 euro, ofwel 29.054 euro, 10% worden betaald. Dat is 2.905 euro.

4. Kleinkind erft in 2020

Stel een kleinkind erft 50.000 euro, dan moet er 18% belasting worden betaald over 50.000 euro minus 20.946 euro, ofwel 18 procent belasting over 29.054 euro. Dat is 5.230 euro

5. Neef erft 50.000 euro in 2020

Als een neef 50.000 euro erft, betaalt hij hierover 30% maal 50.000 euro minus 2.208 euro, ofwel 14.337 euro.

6. Ouder erft 100.000 euro in 2020

Als een ouder 100.000 euro erft is hiervan 49.603 euro belastingvrij. Over de resterende 50.397 euro moet 30 procent belasting worden betaald, ofwel 15.119 euro.

Erfwet en partnerschap

Het begrip partnerschap is aangepast. Het moet om geregistreerde partners gaan, maar het mogen niet langer ook bloedverwanten zijn in een opgaande lijn. Dus een dochter die haar oude moeder verzorgt en haar in huis heeft, wordt niet langer als partner gezien. Zij komt dus niet langer in aanmerking voor de hoge vrijstelling van erftaks. Ook LAT relaties worden achtergesteld. Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kunt u fiscaal gezien maar beter zo snel mogelijk een samenlevingscontract sluiten. Voor de Belastingdienst is iemand erfrechtelijk gezien pas een partner, als er een samenlevingscontract is afgesloten, dat minimaal zes maanden oud is. U moet hiervoor wel naar de notaris. Een samenlevingscontract kost u grofweg 500 euro.

Samengevat gelden de volgende eisen voor een geldend partnerschap en de daarbij horende vrijstellingen:
 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners.
 • Ongehuwden, als door hen wordt voldaan aan alle volgende vijf voorwaarden:
  1. Beiden bent u meerderjarig.
  2. U hebt een gezamenlijke huishouding volgens de basisadministratie persoonsgegevens.
  3. U bent een wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte. Let op: aan deze voorwaarde hoeft niet te zijn voldaan, wanneer u minimaal 5 jaar samenwoont.
  4. U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn.
  5. Er is geen sprake van meerrelaties.

Wat mag ik belastingvrij schenken in 2020?

De vrijstellingen bij schenkingen zijn iets omhoog gegaan. De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen aan kinderen en pleegkinderen wordt in 2020 gesteld op 5.515 euro. De eenmalige belastingvrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar kan oplopen tot ruim 103.000 euro. Belastingvrije schenkingen zijn dus ook in 2020 nog mogelijk.

Welke kinderen hebben erfrecht?

Voor de schenkbelasting worden tot de eigen kinderen gerekend:
 • De kinderen die zijn geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders.
 • De kinderen uit een vorig huwelijk van een partner.
 • De kinderen van een ongehuwde moeder.
 • De kinderen die door de vader zijn erkend.
 • De geadopteerde en gewettigde kinderen.

Voor de schenkbelasting zijn pleegkinderen kinderen die vóór hun 21e verjaardag minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. En pleegkinderen die vóór hun 21e trouwen, moeten vóór de datum van het huwelijk minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt voor de schenkbelasting en de erfbelasting een pleegkind gelijk gesteld aan een eigen kind.

Slot: erfbelasting en schenkbelasting nauw met elkaar verweven

Met slim schenken kan vaak worden voorkomen dat er onnodig veel erfbelasting moet worden betaald en zo zijn de schenkbelasting en erfbelasting eigenlijk met elkaar verweven. Door binnen de schenkbelasting slim van de vrijstellingen gebruik te maken kunt u voor een deel belastingvrij schenken en hierdoor de latere belasting op de erfenis verlagen. Tot slot is het zo dat de erfbelasting vervalt als de verkrijger van de erfenis zelf binnen 30 dagen na de verkrijging overlijdt en de erfenis nogmaals wordt belast met erfbelasting. Anders zou binnen 30 dagen twee maal erfbelasting worden geheven. U betaalt heffingsrente over een erfenis als de belastingaangifte langer dan acht maanden duurt.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?Hoeveel geld erf ik in 2018, 2019 of 2020 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Erfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2019 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting in 2019 over een erfenis moeten betalen wordt door velen als zeer onrechtvaardig gezien. Begrijpelijk want…
Belastingaangifte erfenis broer en zusBelastingaangifte erfenis broer en zusHebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevall…

Belastingen, levensonderhoud kinderenBelastingen, levensonderhoud kinderenDe kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbe…
Invoeren drank en sigaretten vanuit het buitenlandInvoeren drank en sigaretten vanuit het buitenlandJe gaat op vakantie naar het buitenland en wilt een fles drank meenemen of een slof sigaretten. Wat mag je meenemen zond…

Reageer op het artikel "Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Van Dijk, 17-11-2020 00:41 #255
Goedeavond,

Mijn opa is in 1997 overleden, mijn vader (enigst kind) 2007 overleden en nu is ook mijn oma overleden. Ik en me broer blijven over maar zijn onterft. zijn 2 andere erfgenamen benoemd.
Nu zei de notaris dat we recht hebben op legitieme portie en dat oma schuld had bij ons heeft van opa omdat mijn vader is overleden. (heb stukken van de datum dat opa overleed van te krijgen bedrag)
Plaatsvervulling.
Moet er nu over alle 2 de bedragen belasting betaald worden?
Hoe wordt de berekening gedaan? Eerst legitieme portie van de erfenis of wordt eerst de schuld eraf gehaald en dan legitieme portie? Of maakt dat van het te krijgen erfenis niet uit?
Hebben mijn broer en ik alle 2 recht op de helft van wat mijn vader eigenlijk zou krijgen?

Bedankt alvast Reactie infoteur, 22-11-2020
Goede avond Van Dijk,
Over de erfenis van opa hoeven jullie geen belasting meer te betalen, wel over de eventuele legitieme portie. Eerst wordt de erfenis van opa uitbetaald. Samen hebben jullie inderdaad recht op de helft van wat vader bij leven geërfd zou hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 17-09-2020 10:27 #254
Vorig jaar overleed mijn vader en moesten mijn moeder, mijn broer en ik erfbelasting betalen. Bij de aanslag erfbelasting werd een fors bedrag in mindering gebracht, met de omschrijving “af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling”. Dit jaar overleed ook mijn moeder en moesten mijn broer en ik dus opnieuw erfbelasting betalen. Het bedrag voor “af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling” werd nu echter niet in mindering gebracht. Hoe zit dit? Reactie infoteur, 20-09-2020
Beste Jack,
De fiscus houdt voor de kinderen rekening met een af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling omdat de kinderen moeten wachten voordat zij over hun erfdeel kunnen beschikken. Als ook de langstlevende ouder komt te overlijden, speelt dit niet voor het erfdeel dat uit dit overlijden voortvloeit en is er geen vermindering voor dat erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jd, 26-02-2020 11:08 #253
Wij, 3 kinderen, zijn onterfd door vader tbv zijn vriendin (zijn wel erfgenaam van eerder overleden moeder). 1 broer heeft een legaat gekregen twv zijn erfdeel (opeisbaar bij dood vriendin). Wat als hij zijn legitieme portie wil opeisen, net als andere 2 kinderen, kan dit, of is dit onmogelijk gemaakt door het legaat? Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Jd,
Dat hangt van de formuleringen in het legaat af. Staat er bijvoorbeeld een legaat ter grootte van zijn legitieme portie, dan is er geen ruimte meer om een beroep te doen op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 25-01-2020 14:48 #252
Onlangs is mijn vader overleden (mijn moeder leeft nog). Ik woon sinds 30 jaar in Spanje. Moet of mag ik in Nederland erfbelasting betalen? Ik begreep dat er een Haags erfenis verdrag is met EU-landen dat het mogelijk maakt om in mijn land van residentie erf- en inkomens belasting te betalen. Kan ik er ook voor kiezen om in NL beide belastingen te betalen? Reactie infoteur, 29-01-2020
Beste Sandra,
Normaliter is het woonland van uw vader het land waarin de erfbelasting wordt afgehandeld of uw vader moet een ander land in zijn testament hebben genoemd:

https://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 08-08-2019 10:53 #251
Ik heb een vraag gekregen van een goede vriend van mij.
Hij heeft een gescheiden dochter die sinds enkele jaren in een psychiatrische inrichting (niet-toerekeningsvatbaar) is opgenomen. Haar uitkeringen gaan maandelijks rechtstreeks naar deze zorginstelling. Daarnaast heeft hij nog twee gehuwde kinderen. Hij is redelijk vermogend en al op leeftijd (80+) Hij wil zijn twee "gezonde" kinderen maximaal nalaten en zijn dochter i.c. de zorginstelling daarbij (deels) uitsluiten. Jaarlijks benut hij al de maximale schenkvrijstelling.
Wat kunt u hem adviseren? Reactie infoteur, 09-08-2019
Beste Piet,
De maximale uitsluiting van een erfenis wordt bereikt door een kind te onterven, dan bestaat immers nog slechts recht op de legitieme portie die de helft van een normaal erfdeel bedraagt. Deze portie hoeft ook niet te worden opgevraagd. Belangrijk is wie het bewind voert. Is wellicht een op te richten stichting die na het overlijden van uw vriend actief wordt, een optie? Via een testament kan veel worden geregeld. Bij leven uiteraard ook, maar kennelijk worden de vrijstellingen al maximaal benut.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemijn, 09-07-2019 14:35 #250
Hallo, mijn moeder is overleden nadat in 2016 mijn stiefvader is overleden. Wij hebben toen reeds een bedrag geërfd. Op de papieren van de belastingdienst staat een bedrag van EUR 40.171 minus de waarde van de wettelijke boedelverdeling van ca. EUR 11.000, dus totaal EUR 28.275. Hebben wij nu een vordering op de erfenis van EUR 40.171 of slechts EUR 28.275?
Mijn dank, Willemijn Reactie infoteur, 11-07-2019
Hallo Willemijn,
Als na het overlijden van de stiefvader een vordering op moeder is ontstaan van 11.000 euro (en daar lijkt het op), dan is de belastbare erfenis van moeder 28.725 euro. Die 11.000 euro wordt niet nog eens belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fiore, 03-04-2019 13:27 #249
Indien er gebruik wordt gemaakt van een renteclausule, wordt in dat geval ook de vrijstelling van de langstlevende verminderd i.v.m. de pensioenimputatie? Reactie infoteur, 03-04-2019
Beste Fiore,
Ook bij een renteclausule wordt de vrijstelling van de langstlevende verminderd met de pensioenimputatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nouziers, 30-10-2018 21:41 #248
Mijn vader is onlangs overleden, 7 jaar na mijn moeder.
In het testament van 22 dec 1989 staat het volgende:

" Mijn genoemde echtgenote is over de sub C.2. aan mijn overige erfgenamen toegedeelde vordering een enkelvoudige rente verschuldigd gelijk aan het percentage waar naar wordt verwezen in artikel 21 lid 8 Successiewet 1956 of een daarvoor in de plaats getreden regeling"

Welke rente percentage kan ik nu gebruiken voor mijn kindsdeel?

Alvast bedankt,
Nouziers Reactie infoteur, 04-11-2018
Beste Nouziers,
Het rentepercentage is de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes, anders nihil. Kortom wettelijke rente minus 6%, maar minimaal 0%. De laatste jaren is de wettelijke rente lager dan 6%, voor "oude" jaren is dat anders:

https://financieel.infonu.nl/geld/27890-wettelijke-rente-bij-achterstand-van-betaling-is-hoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 29-09-2018 15:20 #247
Mijn vader is onlangs overleden en bezitte nog een stacaravan op een vakantiepark.
Deze heeft hij echter de laatste 3 jaar niet onderhouden en het stageld voor de laatste 2 jaar heeft hij door omstandigheden niet betaald.
Er is geen testament.
Zijn wij als kinderen nu verantwoordelijk voor deze caravan en bijbehorende kosten of kunnen we hier van af zien? Reactie infoteur, 01-10-2018
Beste Jeroen,
Als jullie de erfenis aanvaarden, zijn jullie ook verantwoordelijk voor de stacaravan, de achterstand bij de betaling van het stageld en eventuele andere schulden. Wellicht kunt u hierover nog een deal sluiten met de uitbater van het vakantiepark.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelo Berkemeyer, 14-05-2018 22:17 #246
Mijn vraag is. mijn vader is in januari 2018 overleden en hij heeft een gerechtelijke boete van 500.000… valt de boete in de nalatenschap. of vervalt die boete? De uitspraak is na zijn overlijden binnengekomen…
Mvgr angelo Reactie infoteur, 15-05-2018
Beste Angelo Berkemeyer,
Bij overlijden van een cliënt gaat de rechtszaak en de uitspraak over op de erfgenamen. De boete komt ten laste van de nalatenschap als de winnende partij deze uitbetaald wil krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 27-03-2018 23:29 #245
Mijn vrouw heeft haar ouderlijk huis uit de nalatenschap van haar moeder geërfd ze enig erfgenaam in 2016. Toen was er nog sprake van dat we er zelf zouden gaan wonen medio 2017 hebben we daar vanaf gezien en het te koop gezet.

Mogen we dit dan ook bij het belasting aangeven dat het leegstond en dat we het te koop hebben gezet medio dat jaar en valt hij voor 2017 dan in box 1 of box 3. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Andre,
De fiscus kan hier moeilijk over doen, maar uw vrouw had tijdelijk twee eigen woningen, was van plan er te gaan wonen, er moest veel worden opgeknapt waardoor de overstap even duurde en ze zag ervan af. U kunt het proberen in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 28-12-2016 14:53 #244
Goedemiddag,

In 2015 is mijn opa overleden, mijn vader (zijn zoon) was daarvoor al overleden. Nu hebben ik en mijn 3 broers een legaat waardoor wij recht hebben op 1/16e deel, terwijl mijn oom en 2 tantes erfgenaam zijn. Omdat het huis van mijn opa nog niet verkocht is, is er nog niets uitbetaald. Moet het huis minus hypotheekschuld wel als box 3 vermogen worden opgenomen voor 1/16e deel? Of omdat het hier om een legaat gaat niet?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Wim,
Als de boedel op 1 januari van een belastingjaar feitelijk nog niet is verdeeld, komt uw aandeel in de onverdeelde boedel terecht in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gregor Groen, 21-11-2016 10:09 #243
Goedemorgen,
Ik heb een vraag: mijn vader heeft in 2014 samen met zijn broer en zussen een woning geërfd, deze woning was echter nog niet verkocht toen hij zelf overleed eind 2015. nu was er uitstel aangevraagd voor het te betalen erfrecht deel door zijn zus die e.e.a. behartigd voor de familie, nu ben ik erfgenaam en heb dus recht op een deel bij verkoop heb ik begrepen.
Hoe zit het met de erfrechtbelasting welke mijn vader eigenlijk nog moest betalen dienen wij die nu te voldoen? het bedrag wat ik zal erven na verkoop zal ongeveer 25.000,00 euro betreffen en dat valt volgens mij onder de vrijstelling.
Ik hoop dat u mij kunt vertellen hoe dit zit ben zelf een beetje het spoor bijster.

Groeten Gregor Groen Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Gregor Groen,
Uw vader heeft een erfenis gehad en de belasting daarover moet nog betaald worden, in dit geval door zijn erfgenamen. U erft weer van uw vader (deel woning minus verschuldigde erfbelasting vader) met een vrijstelling van € 20.946 in 2020.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pim, 04-07-2016 16:41 #242
Ik heb de volgende vraag. Vader overlijdt in 2005 en kinderen erven vordering op moeder op grond van het testament. Over de vordering is erfbelasting betaald. Nu overlijdt één van de kinderen en laat vermogen na aan een broer incl. de opgerente vordering op moeder. Er zijn meer kinderen en moeder is in leven. Vererft de vordering op moeder naar broer en moet broer nu over het bedrag van de vordering welke hij erft nog eens erfbelasting betalen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Pim,
Alleen de naam van de vorderaar verandert. Er wordt door hem niet wederom erfbelasting over betaald. Het bedrag is, totdat het is uitgekeerd, buiten haken geplaatst (geen box 3 vermogen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dany, 23-05-2016 12:05 #241
Waarom duurt het zolang vooraleer de belastingen de successierechten wacht om te innen?
Meestal zijn ze zo vlug vooral als het gaat om te betalen aan hun? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Dany,
Dat gaat normaliter heel snel, misschien wil de Belastingdienst nog wat uitzoeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 14-04-2016 23:05 #240
Mijn moeder is in feb 2000 overleden. Mijn vader is nu ook jan 2016 overleden. Ze hadden een testament waarin stond dat de langstlevende recht had op alles. Alleen dat er een rente verschuldigd was over het kapitaal op het moment van overlijden van mijn moeder. Deposito rente van DNB in het jaar van overlijden plus 2 punten… Mijn vader heeft mij een bedrag uitgekeerd in 2007 van 7jr x 0,7 procent plus mijn erfdeel. Mag ik nu voor de belastingdienst een percentage opvoeren voor de jaren 2008 t/m 2016? En ja wat is dan het percentage? Ik moet nu de erfbelasting invullen en dan komen deze vragen boven. Wie kan mijndirecteur vertellen?
Gr Milou Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Milou,
Als uw erfdeel is uitbetaald, hebt u geen recht meer op rente daarover, lijkt me. Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, was de helft van uw vader, de andere helft de erfenis van uw moeder. De rentepercentages kunt u opvragen bij DNB.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 02-03-2016 10:33 #239
Ik woon in Nederland en heb één zus en die woont al meer dan 10 jaar in België. Mijn vader woont sinds 2 jaar in Luxemburg. Volgens het erfrecht in Luxemburg betalen kinderen 0 % successierechten. Maar ik denk dat de Nederlandse fiscus bij zijn overlijden het verschil met het Nederlands successierecht op zal eisen zolang mijn vader nog niet 10 jaar weg is uit Nederland. Kan ik de erfenis dan verwerpen zodat alles naar mijn zus in België gaat en zij mij de helft doet toekomen via schenking? Mijn zus woont al langer dan 10 jaar in België en ik denk dat je dat dan belastingvrij kan schenken. Klopt dat? Is dat een interessante optie? Graag uw mening. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Charlie33,
Om deze reden kijkt de Nederlandse fiscus bij de erfbelasting naar wie in eerste instantie de erfgenamen zijn. Als een erfgenaam verwerpt, moet aan de fiscus de erfbelasting worden betaald, alsof er wel door iedereen zuiver is aanvaard. Per testament kan uw vader wel regelen dat en meer naar uw zus gaat dan naar u, waarna zij u belastingvrij geld kan schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barbara, 11-01-2016 09:35 #238
Sinds 30 jaar woon ik in Duitsland en bezit altijd nog de Nederlandse nationaliteit. Mijn vader, woonde en stierf in 2010 in Nederland. Hierop volgde een erfbelastingbetaling van bijna € 12.000,--. Nu is mij kortgeleden gezegd dat deze betaling niet rechtens was omdat na 10 jaar emigratie geen erfbelasting meer aan de Nederlandse Staat door mij betaald hoeft te worden. Ik ben alleen in Duitsland belastingplichtig. Is dit juist? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Barbara,
In de Nederlandse wetgeving is het zo dat de woonplaats van overlijden bepaalt waar erfbelasting betaald moet worden (destijds Nederland) tenzij in een testament anders wordt bepaald:

https://financieel.infonu.nl/geld/160894-nieuw-europees-erfrecht-europese-erfrechtverordening.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke, 29-12-2015 22:25 #237
Laatste ouder recent overleden. Testament eerste ouder (testament 1989, overleden 1992) verschuldigd over kindsdeel eenmalige rente gelijk aan dat wat bedoeld is in artikel 21 lid 8 Successiewet 1956 of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
Met welke rente wordt er nu gerekend? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Mieke,
Dat percentage is gelijk aan 6% (samengestelde rente). Tijdens corona is dit in 2020 tijdelijk anders:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12847-belastingdienst-en-corona-de-belastingmaatregelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 12-11-2015 16:00 #236
Mijn vader is overleden eind 2013, begrafenis in 2014 plaatsgevonden.
Over mijn erfdeel pas in 2015 erfbelasting betaald.
Voor belasting overledene aangifte mag op F formulier 2013 begrafeniskosten afgetrokken worden.
bij mijn inkomsten belasting is op 1-1-2014 de begrafenis kosten nog niet betaald. mag ik een vordering/ schuld opvoeren om dit niet onder mijn vermogen te hoeven opvoeren?
Zelfde voor erfbelasting. Deze is pas na 1-1-2015 betaald. kan ik deze ook als vordering/schuld inkomstenbelasting opvoeren over 2014? en ook over 2015? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste John,
Bij uw vermogen neemt u de erfenis op die u erft na aftrek van de kosten die u mag aftrekken (waaronder kosten uitvaart) en minus de verschuldigde erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nvt, 15-08-2015 12:15 #235
Bizar, je werkt je hele leven hard en over je salaris Betaal je Belasting.
Van het deel dat je overhoud spaar je wat weg voor je kinderen.
Je overlijd en vervolgens kunnen je kinderen van jouw zuurverdiende centen nog eens belasting gaan inleveren.
Zo pakt de belastingdienst (oftewel de staat) dus 2 keer belasting over 1 inkomen.
Schulden erf je btw wel zonder probleem. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Nvt,
Klopt helemaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Struifie1959, 10-07-2015 11:29 #234
Mijn vader is 40 jaar geleden naar Amerika geëmigreerd en van mijn moeder gescheiden. Hij is genaturaliseerd amerikaan. Hij leeft in Californië en heeft een "family trust" waarin nu, hij is onlangs overleden, al zijn geld in zit. Wij erven dit geld als kinderen (wij wonen in NL). Gaat er in Amerika al belasting vanaf? Moeten wij in Nederland ook erf belasting betalen? Waar kan ik op internet info vinden, of welke instantie kan ons hierover adviseren? Reactie infoteur, 10-07-2015
Beste Struifie1959,
In de Verenigde Staten van Amerika wordt bij een overlijden op federaal niveau de Federal Estate Tax geheven en door de afzonderlijke staten ook een State Tax. Als er sprake is van een dubbele belastingheffing met Nederland kan de State Tax niet worden verrekend maar de Federal Estate Tax wel (Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M). Omdat uw vader al zo lang in de VS woonde, verwacht ik niet dat u in Nederland erfbelasting schuldig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wigbuc, 06-07-2015 17:00 #233
Bedankt Zeemeeuw! Het is me nu geheel duidelijk hoe het vermogen ''veilig te stellen voor betrokkenen''. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Zou ik alleen achterblijven, dan zou ik toch ook (alsnog) een testament moeten maken als het naar beide families moet. Eigenlijk hebben we geen goede curator-mentor o.d. in de familie voor de verkoop woning en alle financiele zaken. Moeten we dat nu al regelen met een externe instantie of maar 'laten-lopen' en uiteindelijk de kantonrechter die maar voor een/de partners laten aanwijzen (ook bij leven bijv. bij dementie)? Notaris doet dit waarschijnlijk niet of kan die het weer uitbesteden aan bijv. een administratiekantoor onder toezicht notaris? Gaarne advies, m vr groet. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Wigbuc,
Als er door u geen executeur voor uw nalatenschap wordt aangewezen in uw testament, kunnen de erfgenamen er zelf een benoemen of daarvoor naar de kantonrechter gaan. Bij leven kunt u het een en ander ook met een levenstestament regelen, bijvoorbeeld voor de periode dat u het zelf allemaal niet meer zo goed zelf kunt doen:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament-en-wilsverklaring.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wigbuc, 02-07-2015 16:33 #232
Wij zijn echtpaar zonder kinderen, al vele jaren in ggvg getrouwd. Hebben een jaar geleden een uitgebreid uitvaart- en vermogens Codicil opgesteld, gedateerd, getekend en de pagina-oppervlakten, ''vol'' ge-parafreerd. Echter niet handgeschreven. Wij wilden de totale nalatenschap of aan broers/zussen of neefjes/nichtjes (35) nalaten afhankelijk wat ''aantrekkelijker'' is na overlijden langstlevende. Echter, bij mijn vrouw ontwikkeld nu snel dementie, zodanig dat ze m.i. nu al niet meer handelingsbekwaam is. Mijn vrouw is 8 jaar ouder dan ik. Toch zou ik eerder kunnen overlijden. Als ik wil voorkomen dat uiteindelijk alles naar haar familie gaat, dan zal ik (alleen) een Testament moeten maken. Hoe werkt dat?
Mijn vrouw moet natuurlijk wel over het totale vermogen (incl mijn deel) incl de (koop) woning kunnen blijven beschikken tot haar overlijden.
Wat kan ik nu het beste doen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Wigbuc,
1. Een codicil is alleen wettelijk geldig als het handgeschreven is, bovendien kan er relatief weinig in worden geregeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

2. Een testament is een individuele akte, er is niet zoiets als een gezamenlijk testament. Per testament kunt u uw vrouw verzorgd achterlaten, waarbij zij het vruchtgebruik houdt tijdens haar leven en pas later bij overlijden de goederen overgaan naar bijvoorbeeld de broers en zussen of andere personen aan wie u zaken wilt nalaten. Hiervoor moet u wel naar een notaris gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie Havelaar, 31-05-2015 12:15 #231
Mijn zoon met een uitkering ontvangt een erfenis van zijn opa en oma dit omdat z'n moeder is overleden. Door zijn levensstijl de afgelopen jaren hebben de grootouders besloten om de erfenis onder bewindvoering te laten stellen. Deze bewindvoerder is de boekhouder van de grootouders. Maar hoe gaat dit nu, hij heeft een uitkering en verblijft onder begeleid wonen bij Pameijer.
Vraag: valt zijn uitkering nu stop en ook de bedragen die hij krijgt om in deze woongroep te kunnen wonen? Moet hij dit nu uit zijn onder bewind gestelde vermogen betalen? Of zijn daar regels voor ook voor de bewindvoerder die uiteindelijk de opdracht heeft gekregen dat als m'n zoon bij de bewindvoerder kan aantonen dat zijn levensstijl verbeterd is en kan aantonen dat hij het voor iets nodig heeft pas een bedrag krijgt? Ik hoor het graag of daar regelingen voor zijn? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Arie Havelaar,
Als de erfenis onder bewind is, kan uw zoon er niet bij als de bewindvoerder vindt dat hij er geen recht op heeft. Ook anderen die aanspraak willen maken op het geld zullen zich bij de bewindvoerder moeten vervoegen. De bewindvoerder bepaalt dan wat redelijk is en wat niet. Als het gaat om zijn gewone kosten van levensonderhoud en het testament hiervoor geen verdere beperkingen oplegt, zijn dat redelijke kosten. De bewindvoerder maakt dan het beste zelf aan de betreffende instantie het geld over en niet via de zoon. Het lijkt me verstandig als de bewindvoerder een lijstje maakt met wat hij of zij als redelijke kosten aanmerkt en wat niet. In twistgevallen kan een rechter beslissen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 27-05-2015 10:17 #230
Mijn moeder is overleden en mijn vader wil aangeven dat hij over vorderingen die zijn kinderen krijgen op hem, jaarlijks een rente verschuldigd is van bijvoorbeeld 5% (afwijkend de van de wettelijke regel "wettelijke rente minus 6%").
Moet hij dat nu al doorgeven aan de belastingdienst bij de aangifte van de erfbelasting? En waar kan hij dat doen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jaap,
Als op de vordering een afwijkende rente geldt, wordt het meerdere door de Belastingdienst als schenking gezien en moet die, indien hoger dan de jaarlijkse vrijstelling, worden gemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Catherine, 10-05-2015 09:08 #229
Mijn man is overleden in Bulgarije, maar hij woonde de laatste 6 jaar in Nederland, hij had geen Nederlandse nationaliteit, maar wel een verblijfsvergunning.Dus ik moet (voor hem) in Nederland erfenis aangifte doen.
Nalatenschap bestaat uit mij en ons kind en nog vier kinderen uit vorige huwelijke van mijn man.Zij zijn volwassenen, wonen in Bulgarije, geen Nederlanders.
Zijn deze erfgenamen verplicht ook erfenis aangifte in Nederland indienen?
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Catherine,
In een testament kan worden aangegeven welk erfrecht uit welk land van toepassing is. Als dat niet aanwezig is, geldt het Nederlands erfrecht en de Nederlandse erfbelasting voor alle erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 03-05-2015 11:02 #228
Mijn vrouw erft van haar moeder. Haar moeder was woonachtig in Ghana en daar overleden. De boedel is nu verdeeld naar lokaal recht en mijn vrouw wil haar gedeelte van de erfenis naar Nederland overbrengen. Mijn vrouw heeft de Nederlandse nationaliteit. Hoe kijkt de belasting diens daarna? Ik las dat wanneer men erft van een Nederlander die meer dan 10 jaar in het buitenland heeft gewoond deze erfenis belasting vrij is. Maar is dat hier ook van toepassing want de moeder van mijn vrouw was natuurlijk geen Nederlander Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Pierre,
De erfenis wordt naar lokaal recht afgehandeld. Als de erfenis leidt tot extra vermogen in box 3, kan dit vermogen nog wel voor de inkomstenbelasting in Nederland worden belast. De peildatum daarvoor is 1 januari van een belastingjaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Siska, 10-04-2015 10:35 #227
Goedemorgen,
Als enige erfgenaam heb ik van mijn (laatste) ouder een bedrag geërfd. Hierover heb ik erfbelasting betaald. De bankrekening staat op nu op naam van 'erven van'. Moet ik het bedrag dat er nu nog staat ook opgeven voor mijn inkomstenbelasting?
Voor mijn gevoel ga ik dan dubbel belasting betalen en dat dus ieder jaar weer. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Siska,
Als het bedrag per 1 januari van het jaar van u is, behoort het tot uw vermogen in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jet, 09-04-2015 14:47 #226
Hoe wordt een (waarde van een) stacaravan meegenomen in een erfenis? De erfgenamen zijn twee kinderen.
Mijn zus wil deze caravan erven en ik wil de caravan wel aan haar "verkopen", wat is dan verstandig om te doen zodat deze waarde niet bij mijn erfenis wordt geteld? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jet,
De stacaravan vertegenwoordigt een waarde die deel uitmaakt van de erfenis. Welke waarde en wat deel uitmaakt van de erfenis is dan aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Spitz, 06-04-2015 23:09 #225
11 jaar geleden is mijn vader overleden. Na het overlijden hebben mijn broer en ik afgezien van ons kindsdeel en ook nog successierechten betaald. Mijn moeder is 11 jaar geleden gelijk na het overlijden in een anders huis gaan wonen en dit huis willen wij nu graag kopen. Kan mijn moeder na aankoop van het huis ons het kindsdeel uitbetalen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Spitz,
Waarschijnlijk hebt u niet van uw kindsdeel afgezien maar van de directe opeisbaarheid daarvan (u hebt immers succesrechten betaald). Of dat zo is, zou u moeten nagaan, want dan hebt u een vordering op uw moeder die -afhankelijk van het document dat u 11 jaar geleden hebt getekend- ingelost zou mogen worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita van Pelt, 23-01-2015 03:01 #224
Ik heb recht op een erfenis uit Nederland. Ik woon al 35 jaar in Nieuw Zeeland en vraag me af of ik voor de erfenis in Nederland erfbelasting moet betalen. In Nieuw Zeeland is er geen erfenis belasting. Uit een lekker warm Nieuw Zeeland, bij voorbaat dank voor u antwoord. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Rita van Pelt,
Als de erflater in Nederland woonde, geldt voor de erfenis de Nederlandse regels voor de erfbelasting. Helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lusignan, 12-01-2015 10:21 #223
Binnen welke termijn na overlijden dient, in casu een buitenlandse belastingdienst, haar vordering op de erfgenamen in te dienen.
Bij voorbank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Lusignan,
Per land is dit weer anders geregeld. De Belastingdienst is dus niet overal even snel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk-Jan, 12-12-2014 22:33 #222
Als een kennis (geen naaste familie) van mij komt te overlijden erf ik een stukje landbouwgrond, hierover moeten dan de successierechten worden afgedragen.
Is het ook mogelijk dat wij zelf onderling een papier opstellen met daarop de vermelding dat hij jaarlijks een stukje grond schenkt met de waarde van de schenkingsvrijstelling ( € 2029,- ), of moet dit dan ook iedere keer notarieel worden vastgelegd met de nodige kosten? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Henk-Jan,
Ook landbouwgrond wordt aangemerkt als registergoed waardoor een overdracht hiervan niet mogelijk is zonder inschrijving in de openbare registers van het kadaster en de tussenkomst van een notaris. Denkbaar is een ondertekende jaarlijkse schenking (ik schenk je 10% van mijn landbouwgrond ter waarde van), waarbij effectuering van de daadwerkelijke overdracht in een later jaar plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 09-12-2014 23:55 #221
Hallo
Ik woon al meer dan 10 jaar en mijn broer 7 jaar in Frankrijk. Wij gaan het huis van mijn vader erven in Nederland. Moeten wij hier erfbelasting over betalen, zo ja in Nederland of Frankrijk? wij willen het huis behouden maar niet bewonen, hoe dit fiscaal het beste te regelen? Iets wat we met mijn vader nu al kunnen doen? Schenkingen, erfenis direct naar mijn dochter enz

Bij voorbaat dank voor uw advies Reactie infoteur, 28-06-2020
Hallo Romy,
Voor de erfbelasting is de woonplaats waar de erflater in het gemeentelijk register is ingeschreven maatgevend voor het land waarin de erfbelasting moet worden betaald en niet het land waarin de erfgenamen wonen. De enige manier om de erfbelasting te verlagen is de erfenis te verkleinen, bijvoorbeeld door middel van schenkingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 05-12-2014 12:54 #220
Mijn schoonvader wil aan zijn eigen kinderen jaarlijks het belastingvrije bedrag schenken en dit vervolgens teruglenen om daarmee zijn vermogen te verlagen en daardoor zal er minder erfbelasting hoeven te worden betaald. Moet er dan over de lening een rente worden betaald door ouder aan kind en moet de constructie bij de notaris vastgelegd worden? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Brigitte,
Er moet over de lening 6% rente worden betaald en u hoeft hiervoor niet naar de notaris. Zorg er wel voor dat de schenkingen en de leningen aparte trajecten zijn en dus niet per ommegaande plaats vinden, want dan is er geen sprake van een schenking. Het beste wijkt het bedrag van de lening af van het bedrag van de schenking. Corona verandert in 2020 wel de zaak:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12847-belastingdienst-en-corona-de-belastingmaatregelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stradivari, 04-12-2014 21:24 #219
Mijn Amerikaans opa is eigenaar van een appartement in Utrecht, hij woont al jaren in de VS. Hij wil het appartement of schenken of in vruchtgebruik aan zijn kleinzoon geven, mag dat? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Stradivari,
Ja dat mag. Een schenking van uw opa is bovendien belastingvrij in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 18-11-2014 11:46 #218
Op de datum van overlijden van mijn moeder had zij een bedrag aan spaartegoed. Moet dit volledige bedrag worden opgegeven voor de erfbelasting of mogen er posten in mindering worden gebracht? Denk aan kosten crematie, huur woning na overlijden, kosten CAK etc. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Dick,
Bij de aangifte erfbelasting komen meerdere posten apart aan bod: het vermogen, sommige gemaakte kosten. Het saldo van beide is de nalatenschap waarover de erfbelasting betaald moet worden. De kosten van het CAK en dergelijke kunnen aan de orde komen bij de aangifte inkomstenbelasting van de overledene:

https://financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 05-11-2014 21:34 #217
Goedenavond,
Mijn zus, ik en mijn moeder (schoondochter van mijn oma) erven allen 1/3 van mijn oma. In het testament staat dit ook zo vermeld: "mijn kleindochters en mijn schoondochter erven voor drie gelijke delen"

Mijn vader is 10 jaar geleden overleden waarna het testament op deze
wijze is aangepast. Wij zijn in de veronderstelling dat mijn moeder als schoondochter door "in de plaatsstellingen" erfbelasting moet afdragen welke gelijk is aan dat van een "echt" kind (10% boven vrijstellingen) Klopt dit? Ik hoor graag van u. Mvg Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Marc,
Wettelijk gezien komt uw moeder niet in de plaats van uw vader omdat ze aangetrouwde familie is. Ze betaalt daarom een relatief hoog tarief aan erfbelasting. Zonder testament zouden de kinderen (u en uw zus) via plaatsvervanging het deel hebben gekregen dat anders uw vader geërfd zou hebben, maar door het testament is er een andere verdeling ontstaan:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mary, 06-10-2014 00:18 #216
Ik woon al 34 jaar in de UK. In Nederland heb ik twee volwassen kinderen. Hoe zit dat met een eventuele erfenis inzake huis, spaargeld en goederen etc? B.v. moeten mijn kinderen erfenisbelasting betalen in Nederland?
Met dank voor uw advies! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Mary,
Uw nalatenschap zal worden afgehandeld volgens het erfrecht in de UK. Geen erfbelasting in Nederland dus, maar als het vermogen blijft staan op een spaarrekening van een kind, betaalt deze wel vermogensrendementsheffing:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90628-vrijstellingen-box-1-en-box-3-inkomstenbelasting-2019-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 09-09-2014 22:28 #215
Ik zou eventueel een huis geschonken krijgen van mijn tante. Het huis is in Italië gelegen. Ikzelf heb de dubbele nationaliteit.
Ik heb echter een vraag ivm de legitieme portie in Italië.
Mijn tante heeft nl. zelf net het huis in schenking ontvangen van haar broers en zussen (in totaal 9 personen). Mijn tante heeft zelf geen kinderen of echtgenoot. Ik had graag meer willen weten ivm de legitieme portie in Italië? Welke gevolgen kan dit eventueel hebben indien mijn tante het huis aan mij schenkt. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Sabrina,
Als uw tante Italiaanse is, geldt de Italiaanse regelgeving. In Italië wordt de schenking meegenomen naar de waarde op het moment van overlijden, in Nederland naar de waarde op het moment van schenking. De andere erfgenamen kunnen in Italië zelfs het huis opeisen om die te verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 03-09-2014 11:07 #214
Mijn vader en moeder zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn moeder heeft mij vorige maand 50.000E geschonken met de verruimde vrijstelling voor de verbetering van mijn eigen woning. Ik ben 59 jaar. Mijn vader is nu plotseling ziek geworden en zal niet lang meer leven. Hun bezit zit vooral in hun huis (zeker na de de schenking). Er zit een niet zo grote recente hypotheek op het huis, maar het is nog altijd ongeveer 325000E waard (WOZ-hypotheek). Als mijn vader komt te overlijden, geldt de 180 dagen regel dan toch nog voor de schenking en moet ik dan toch schenkbelasting betalen?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Maria Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Maria,
De 180 dagen termijn geldt niet voor de verhoogde vrijstelling schenking voor het eigen huis (tot ruim een ton), wel voor andere schenkingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 01-09-2014 13:52 #213
Ik ben deelgenoot in een onverdeelde boedel. Boedel bestaat uit beleggingspanden. Panden die per testament aan mij zijn toebedeeld genereren andere cashflow dan de panden die aan andere erfgenaam zijn toebedeeld.
Moet dit bij uiteindelijke verdeling met terugwerkende kracht verrekend worden?
Dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Erik,
Dat hoeft niet en is sterk afhankelijk van de formulering in het testament. Een ouder hoeft niet elk kind evenveel na te laten, maar als door de verdeling in het testament de legitieme portie van een kind in gevaar komt, kan dat kind hiertegen bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 23-08-2014 21:47 #212
Moeder overleed in 2002 in de erfenis zaten panden. Alles was verkocht in 2012. De erfenis kwam toen vrij. De erfenis werd gedeeld, maar wat blijkt.2 broers krijgen 1/6 deel en 1 krijgt 4/6 deel. De broer die 4/6 deel krijgt vond de verdeling niet eerlijk ten opzichte van zijn twee broers. Hij vond dat hij de morele verplichting had beiden 1/6 deel te geven, zodat allen een gelijk deel van de erfenis ontvingen. De belasting dienst is het met de gedachte niet eens en vind dat de broer het geld heeft geschonken aan zijn 2 broers. Wij beriepen ons dat de schenking was verkregen uit een morele verplichting van de broer ten opzichte van ons. Het bezwaar wordt afgewezen.
Met vriendelijke groet John Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste John,
Dat sprake is van een schenking is correct. Ben wel benieuwd naar de motivering van de Belastingdienst waarom dit geen morele verplichting is. Waarschijnlijk is dat omdat een onterving wettelijk is toegestaan en de erfenis ook is aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Francis, 20-08-2014 16:14 #211
Ik heb ruim voldoende financiële middelen voor de aankoop van een huis, echter is het mogelijk om gebruik te maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van E100.000,- voor de aankoop van een woning door nu alvast het huis van mijn moeder (vrij van hypotheek) op mijn naam te laten schrijven om latere erfbelasting en huidige schenkingsbelasting zo gering mogelijk te houden. Mijn moeder zal op korte termijn naar een verzorgingshuis gaan. Graag uw reactie. Met vriendelijke groet, Francis Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Francis,
Ja dit is mogelijk. Vergeet niet om een (onderhandse) schenkingsakte op te stellen en bij de belastingdienst een beroep te doen op de eenmalig verhoogde vrijstelling van (ruim) 100.000 euro. Ik veronderstel dat u niet in een eerder jaar al gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van der Zwaag, 18-07-2014 13:55 #210
Een vraag; de opa en oma van mijn kinderen zijn inmiddels al 85 jaar en denken na over hoe ze e.e.a met betrekking tot hun erfenis moeten regelen. Ze hebben 2 kinderen en hun 3e kind is overleden, wel zijn van dit 3e kind 2 kleinkinderen (die inmiddels volwassen zijn). Hoe moeten zij hun erfenis regelen zodat deze kleinkinderen zo beperkt mogelijk erfbelasting moeten gaat betalen? Graag tips.

alvast dank. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste A. van der Zwaag,
De twee kleinkinderen van hun derde kind (uw broer of zus) erven samen wat anders hun vader als kind geërfd zou hebben. De erfbelasting die de erfgenamen (ook u) betalen kan worden beperkt door elk jaar te schenken binnen de geldende vrijstellingen. Daarbij is zelfs een vrijstelling tot 100.000 euro mogelijk als het geld besteed wordt aan de eigen woning (aflossing hypotheek, aankoop, verbouwing):

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Avv, 08-07-2014 16:48 #209
Hallo, Ik heb een vraagje. Een oom van mij ligt op sterven. Hij wil dat na zijn overlijden een fors bedrag naar thailand gaat. Hij heeft daar kennissen leren kennen waaraan hij heeft beloofd de studie van dochter te financieren. Om welk bedrag het gaat is mij op dit moment niet bekend. Schatting 20000Euro. Mijn oom woont gewoon in Nederland en heeft enkel bepaalde periodes in Thailand gezeten. Wat zijn de gevolgen als mijn oom komt te overlijden wat betreft het bedrag wat wij richting Thailand moeten overmaken? Moet er belasting betaald worden of zijn er andere zaken waar wij rekening mee moeten houden?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
MVG Adrie Reactie infoteur, 28-06-2020
Hallo Aw,
1. Als dit als legaat in een testament wordt geregeld, moet de ontvanger uit Thailand over dit bedrag erfbelasting betalen (of u maakt een netto bedrag over).
2. Als u de storting doet omdat uw oom dat wil en u bent enig erfgenaam, betaalt u de erfbelasting.
3. Als uw oom een schuldbekentenis opstelt (stel) is het een schuld, en is er geen belasting over verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jurgen, 27-06-2014 11:37 #208
Hoeveel erfrecht belastingen betaalt men afzonderlijk met vier kinderen op 45000 euro netto geld en geschatte waarde huis 150000 euro? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jurgen,
Als elk kind 48.750 euro erft, betaalt men per kind over 27.800 euro 10% erfbelasting in 2020, ofwel 2.780 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Slieker, 04-06-2014 21:00 #207
Ik heb een vraag.
Ik ben executeur van de nalatenschap van mijn oom. Hij woonde in het huis dat eigendom was van zijn in 1996 overleden echtgenote. Sinds 1996 is het huis bloot eigendom van haar zoon. Mijn oom had gebruiksrecht van huis en zijn inboedel. In het huis bevindt zich hun gezamenlijke inboedel, waarvan veel al aanwezig was toen hij in 1958 bij haar ging wonen en zijn eigen huis en inboedel verkocht of weg gaf.
Ze waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Maar gedurende hun huwelijk van bijna 38 jaar is er natuurlijk veel bijgekocht. Nu beweert de zoon van mijn tante dat de gehele inboedel van hem is. De erven van mijn oom (waaronder ik zelf) staan op het standpunt dat de inboedel onverdeeld is en alsnog moet worden verdeeld. Probleem is dat bij het sterven van mijn tante in 1996 geen goede beschrijving is gemaakt van de inboedel: wat is van wie? In de Huwelijkse voorwaarden stond wel een artikel 6 (indien niet bewezen kan worden van wie het is, wordt geacht dat het van beiden is). Er is nooit een tussentijdse beschrijving gemaakt tijdens hun 38-jarig huwelijk. Kan ik nu nog aanspraak maken op een deel van de inboedel of is dat inmiddels verjaard? Wat is eigenlijk de verjaringstermijn voor niet verdeelde inboedel / berekening van de nalatenschap?
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Hans Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Hans Slieker,
1. Dit artikel 6 "indien niet bewezen kan worden van wie het is, wordt geacht dat het van beiden is" is cruciaal. Als er geen koopbewijzen zijn, een testament dat de inboedel verduidelijkt of een geaccordeerde boedelbeschrijving, is de boedel gemeenschappelijk en de aanwas sinds 1996 van uw oom.
2. Dat wil niet zeggen dat de boedel onverdeeld is, want bij het overlijden van de echtgenote is haar deel, tenzij anders bepaald per testament, overgegaan naar de erfgenamen, met het vruchtgebruik ervan voor de oom.
3. Er is hier nog geen sprake van verjaring (maximale termijn is twintig jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion-Victorine, 19-05-2014 10:03 #206
Goedemorgen,

Wij zijn sinds overlijden van onze moeder in november 2012, 4 erfgenamen wiens erfenis voornamelijk bestaat uit een nog niet verkocht pand. Uitstel erfbelasting is aangevraagd maar vanwege de hoogte van de erfbelasting moeten we nu een hypotheek afsluiten als onderpand voor de belastingdienst.
De notaris zou dit regelen en al november 2013 zouden wij hiervoor bij hem komen tekenen. Mijn broer was toen aan het scheiden waardoor zijn aanstaande ex -echtgenote (logisch) niet wilde tekenen. Volgens de belastingtelefoon was dit geen probleem als de betreffende notaris een begeleidende brief over de situatie zou bijvoegen.
De notaris blijft erbij dat eerst de echtscheiding helemaal rond moet zijn en in het huwelijksregister moet worden ingeschreven. Zodat wij allen tot op heden nog steeds niet voor de hypotheek getekend hebben. Klopt dit? Mijn moeder is reeds november 2012 overleden en we zijn bang dat dit voor ieder problemen gaat geven.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Marion-Victorine,
Als de bank het geen probleem vindt, zie ik niet in waarom op de echtscheiding moet worden gewacht. Pas na de echtscheiding kan het allemaal complexer worden als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, omdat zijn aandeel van de erfenis dan in de gemeenschap komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Bouwmeester, 11-05-2014 10:13 #205
Mijn schoonvader is op 5-11-2009 overleden (testament gaf aan - wettelijke verdeling - geen rente vergoeding over kindsdeel). Zoon en dochter kregen beiden € 36.514, als moeder zou overlijden (is op 8 april jl overleden), successierecht € 2.208 per persoon, door moeder voldaan. Kreeg via de belastingtelefoon te horen dat dit bedrag nu stuk hoger is (pak weg 45.000 nominale waarde). Vond dit een vreemd verhaal - weet nu niet waar wij aan toe zijn. Kreeg ook te horen dat lopende kosten in de sterfmaand nog afgetrokken konden worden - zoals gas/licht etc. Ook is er nog een rekening binnen gekomen van een dierenarts (€ 600) van gebeurtenis voor haar overlijden - valt dit ook onder lopende kosten? Het fin. plaatje ziet er als volgt uit

WOZ waarde woning € 175.000 (geen hypotheek)
geld € 5500 (crematiekosten heb ik er al af gehaald)
auto voor € 4000 verkocht
inboedel 0 euro (gaat naar grofvuil)
lopende kosten maand overlijden (NUON, eigen risico zorg, schuld gem belastingen/GBLT, dierenarts etc) € 2276

Hier gaat dus 2 X vrijstelling af (kleine € 40.000)
+ 2 X de erfenis van pa (geen rente vergoeding)

Vraag blijft dus hoe hoog is het bedrag dat we kunnen aftrekken om erfbelasting zo laag mogelijk te houden? Alvast hartelijk dank voor het antwoord! Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Hans Bouwmeester,
1. Tarieven en vrijstellingen van de successierechten zijn behoorlijk gewijzigd:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

2.Wellicht zijn er nog extra kosten gemaakt bij de crematie die u niet vergoed kreeg (bloemen, vervoer, maaltijd).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 24-02-2014 15:10 #204
Vraag:
Ik woon in Italie en heb vorig jaar een erfenis gehad van mijn opa. Ik wil belasting aangifte doen alleen weet ik niet welke aangifte formulier ik moet invullen.

Suzanne Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Suzanne,
Als uw opa in Nederland woonde, moet u in Nederland belastingaangifte doen. Daartoe stuurt de belastingdienst een formulier erfbelasting (en inkomstenbelasting) naar de persoon die als contactpersoon bij de belastingdienst bekend is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 18-02-2014 11:15 #203
Vraag:
Bij de aanslag erfbelasting wordt tot mijn verrassing een aanmerkelijk bedrag voor waarde wettelijke boedelverdeling in mindering gebracht. (Vader overleden, aanslag kinderen) Hoe wordt dit berekend?

b.v.d. Toon Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Toon,
Wilt u daarmee zeggen dat de Belastingdienst afwijkt van de door u opgegeven waarde? Is er sprake van vruchtgebruik of een andere WOZ-waarde, een eerdere erfenis?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla Conijn, 10-02-2014 09:16 #202
Duidelijke artikelen. Een vraag: Mijn vader wordt eind februari definitief opgenomen in een verzorgingshuis. Zijn eigen vermogen (135.000 staat vast, hij kan er niet aankomen). Telt dit dan evengoed mee in de hogere bijdrage die hij moet gaan betalen? En hoe werkt dat dan als hij er nu niet aan kan komen? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Carla Conijn,
1. Ook het vermogen dat vast zit, is vermogen in box 3. Dat houdt pas op als het liquide is gemaakt en vervolgens is opgemaakt of weggegeven. Bovendien is er een vertraging van twee jaar bij de bepaling van het vermogen.
2. Als het om een huis gaat dat nog niet is verkocht, valt de waarde van het huis minus hypotheek maximaal nog twee jaar in box 1 en wordt in die periode niet als vermogen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dave Hildebrand, 23-01-2014 19:02 #201
Geachte,

Mijn moeder is kort geleden overleden namelijk op 29 December 2013.
Ik mag nu alles regelen na alles betaald te hebben blijft er naar verwachting 4000 euro over.
Mijn moeder had de wens dat wij dit met zijn 7en zouden delen (4 volwassenen en 3 kinderen onder de 18).
Wat zal hier aan belasting over moeten betaald worden. Kunt u mij een indicatie geven. (ik dacht zelf namelijk niets te hoeven betalen).
Hartelijk dank voor uw hulp
Met vriendelijke groet,
Dave Hildebrand Reactie infoteur, 28-06-2020
Geachte Dave Hildebrand,
Als de volwassenen ook de kinderen zijn, bedraagt de vrijstelling voor iedereen € 20.946 en zal er in 2020 geen belasting hoeven te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 10-01-2014 19:41 #200
Beste,

Is het zo dat als je een bedrag van laat ik zeggen, 50.000€ erf, en daar geld in een aankoop van een huis stop dat je dan een hogere vrijstelling hebt?
Of geld dit dan alleen voor schenkingen?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste J,
De hogere vrijstelling geldt alleen bij een schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gretha, 31-12-2013 12:10 #199
Beste redactie,
Mijn man is overleden in 2004.Ik heb drie kinderen. Er hoefde geen belasting en successierechten betaald worden.
Het erfdeel bedraagt 18000 euro per kind. Kan ik dat belastingvrij schenken of moet ik hiervoor naar een notaris en wat moeten mijn kinderen aan belasting betalen over dit erfdeel. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Gretha,
1. Als een kind het geld gebruikt voor de aflossing van de hypotheek op de eigen woning (verbetering of restschuld) is een schenking tot 100.000 euro belastingvrij mogelijk.
2. In andere gevallen is er een jaarlijkse vrijstelling van schenken mogelijk tot maximaal 5.515 euro (2020). Dat is lager dan bij een erfenis.
3. Voor een schenking hoeft u niet naar een notaris te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 23-12-2013 19:42 #198
Beste Redactie,
Casus: Overlijden van een ouder, in gemeenschap van goederen getrouwd, met een vruchtgebruik testament op de langstlevende. Over de nalatenschap is erfbelasting verschuldigd voor de overige erfgenamen (twee kinderen) welke door de langstlevende ouder zal worden voldaan en in mindering zal worden gebracht op de vordering(en) welke de overige erfgenamen hebben op de langstlevende ouder. Er resteren de volgende twee vragen:

1. Zijn de erfdelen voor de overige erfgenamen belastingvrij, na het voldoen van bovengenoemde erfbelasting door de langstlevende ouder, en kunnen deze dus belastingvrij overgemaakt worden aan de overige erfgenamen door de langstlevende ouder?
2. Kunnen de erfdelen van de overige erfgenamen, gedurende het leven van de langstlevende ouder, via tussentijdse (gedeeltelijke) uitkeringen op de totale erfdelen overgemaakt worden richting overige erfgenamen zonder dat hier additionele schenk- of erfbelasting over verschuldigd is door de overige erfgenamen. Zo ja, dient hier dan een bepaald protocol gevolgd te worden? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Jan,
1. De erfdelen die voorlopig bij de langstlevende berusten zijn pas vrij beschikbaar na het overlijden van de langstlevende. Een eerdere storting zal als schenking worden gezien.
2. Over het deel vruchtgebruik zal na overlijden van de langstlevende nog erfbelasting moeten worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 21-11-2013 01:07 #197
In 2000 is mijn vader overleden. Mijn zus en ik hebben ons kindsdeel niet opgeëist. Alles is in beheer van onze moeder gebleven. We hebben geen gegevens meer uit die periode alleen een bericht van de belastingdienst dat er geen erfbelasting verschuldigd was.
We weten dus niet hoe groot ons kindsdeel was… Wat gebeurt er als mijn moeder overlijdt en de erfenis (voor mijn zus en mij) is groter dan het vrijgestelde bedrag? Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Ans,
Dan zult u over het meerdere belasting moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Laurens, 09-11-2013 14:25 #196
Er zijn vier erfgename onder wie ikzelf. Als het 'kapitaal' op mijn rekening wordt gestort en ik verdeel het moet ik dan over het totaal bedrag belasting betalen of ieder zijn/haar deel? Daarbij ga ik er van uit dat er eerst vier maal € 2012,00 van het totaal afgaat. Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Laurens,
De Belastingdienst stuurt de contactpersoon een formulier voor de belastingaangifte. Daaruit wordt duidelijk wie wat erft en hoeveel een ieder aan belasting moet betalen. Dat staat dus los van het storten van het totale bedrag op uw rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rinus, 06-11-2013 10:40 #195
Nadat onze beide ouders zijn overleden (2006 en 2008) hebben wij telkens de erfbelasting afgewerkt. Er bleef echter een appartement over (zonder hypotheek of andere schulden) dat nog steeds niet verkocht is. Wellicht wat laat maar wat zijn de fiscale consequenties hier van? Moeten wij (5 erfgenamen) een deel van de WOZ-waarde ergens opgeven? Gelukkig wordt het appartement momenteel verhuurd. Moeten die inkomsten worden opgegeven? Zo ja, waar?

Met vriendelijke groet,

Rinus Merks Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Rinus,
Als het huis niet door jullie wordt bewoond, dient een ieder een vijfde deel van de WOZ waarde als vermogen op te geven in box 3 van de inkomstenbelasting. De huurinkomsten zijn wel belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita de Decker, 04-07-2013 20:41 #194
Beste,
Kan je mij aub uitleggen wat 1/16 erfdeel per kind betekent? Indien ik hen dit tijdens mijn leven nog wil geven, wat houdt dit dan in? Roerend, onroerend, gelden?

Met vriendelijke groeten,

Rita De Decker Reactie infoteur, 28-06-2020
Beste Rita de Decker,
1. Dit betekent dat een kind recht heeft op 1/16e deel van de erfenis (ongeveer 6%).
2. Door tijdens uw leven geld te schenken, kunt u ervoor zorgen dat de erfenis kleiner is. Over een schenking groter dan de vrijstelling daarbij moet wel schenkbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sweetie, 17-05-2013 07:17 #193
Onze Amerikaanse vriend wil geld schenken die hij in de mega loterij heeft gewonnen. Moeten wij hierover in Nederland schenkingsbelasting betalen? Mag hij schenken wat ie wilt?
BVD Reactie infoteur, 17-05-2013
Beste Sweetie,
U hoeft in Nederland geen schenkbelasting over deze buitenlandse schenking te betalen. Hij mag schenken wat hij wil. Wel gaat het geld mogelijk deel uitmaken van uw vermogen per 1 januari 2014 (als het geld dan nog niet op is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 10-04-2013 13:33 #192
In 2000 is mijn vader overleden. Wij (twee kinderen) hebben toen via de notaris geregeld dat wij ons kindsdeel pas zouden opeisen na het overlijden van mijn moeder. Vorig jaar is zij overleden en nu ben ik bezig met het invullen van het belastingformulier Erfbelasting. Het lijkt erop dat wij ieder ongeveer een erfenis van 25.000 euro krijgen. Er is natuurlijk een vrijstelling van ongeveer 19.000 euro, maar wat gebeurt er bij de erfbelasting met de 'schuld' van zo'n 12.500 euro (p.p.) die mijn moeder nog bij ons had? Reactie infoteur, 10-04-2013
Beste Piet,
De schuld gaat van de erfenis af en er hoeft geen erfbelasting over te worden betaald (is als het goed is in 2000 al gebeurd).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. de Jong, 08-03-2013 16:22 #191
In 2006 is moeder overleden. Over de erfenis is erfbelasting betaald. De erfenis was echter niet opeisbaar omdat vader nog leeft. Vader wil nu het erfdeel van moeder uitbetalen (in de vorm van een schenking). Bij het kindsdeel is rente gekomen. Het geschonken bedrag is dus het kindsdeel plus de rente vanaf 2006. Moet hierover opnieuw belasting worden betaald? Dat is immers al gedaan in 2006. Reactie infoteur, 08-03-2013
Beste W. de Jong,
Het bedrag dat u van uw vader krijgt is geen schenking, maar een inlossing van een openstaande vordering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michels, 12-02-2013 14:07 #190
Als gehandicapt kind (geboren 1948), gehandicapt sedert 1979, wil ik aanspraak maken op de verhoogde vrijstelling van 57 342 euro ipv de 19 114 euro, op grond van het rammelende artikel 32 lid 1, ten vierde, letter b. Vader overleed 2012. Natuurlijk hebben de ouders gedurende mijn minderjarigheid en gedurende mijn studie tot 1973 mij onderhouden. De invaliditeit wordt niet betwist.
Kunt U jurisprudentie aangeven omtrent het oprekken van dit artikel naar mijn situatie?
Zou het artikel niet in mijn geval van toepassing worden geacht, dan zouden ouders niet oud mogen worden, immers zij zouden dan moeten overlijden voordat een geinvalideerd kind 21 jaar wordt. Na hun volwassenheid worden de kinderen immers geacht voor zichzelf te zorgen.
Zeer gaarne uw spoedig tegenbericht,

Met vriendelijke groet

J. MIchels Reactie infoteur, 12-02-2013
Beste Michels,
Voor de erfbelasting is de definitie van een gehandicapt kind een kind dat:
– voor het grootste deel door de overledene werd onderhouden, en
– door lichamelijke of geestelijke ziekte vermoedelijk in de eerstkomende drie jaren niet in staat is om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen.

De mate van handicap en zelfstandigheid zijn dus doorslaggevend, niet zozeer uw leeftijd.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. A. In Tveld, 28-01-2013 13:31 #189
Mijn schoonmoeder is medio 2008 overleden. Mijn schoonvader is per november 2009 opgenomen in een verzorgingstehuis met indicatie 4. Testamentair had schoonmoeder vastgelegd dat de kinderen hun kindsdeel konden opeisen zodra haar echtgenoot blijvend opgenomen zou worden in een verzorging/verpleeg tehuis. Dat kindsdeel is echter pas in 2012 opgeëist. Nu wordt voor de hoogte van de eigen bijdrage bij zorg met verblijf peildatum 1 januari 2011genomen door het CAK. Het bedrag in box 3 is van 170.000 op 1 jan 2011 gezakt naar 68.000 op 1 jan 2013. Is het belastingtechnisch mogelijk om de kindsdelen alsnog uit box 3 te halen over de Jan 2009, 2010 en 2011? Reactie infoteur, 28-01-2013
Beste P. A. In Tveld,
1. U kunt bij de belastingaangifte de kindsdelen van de erfenis van schoonmoeder als schuld verrekenen met het vermogen in box 3. De opeisbare schuld is ontstaan na de opname in het verzorgingshuis. Daar staat tegenover dat het bij u dan nieuw vermogen is.
2. Tot 2011 geldt het gemiddelde niveau van januari en december, daarna het niveau per 1 januari.
3. Als er al belastingaangifte namens schoonvader is gedaan, kunt u een verzoek tot aanpassing van box 3 indienen bij de belastingdienst, omdat er kennelijk een fout is gemaakt.:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Dekker, 16-12-2012 16:02 #188
Vraag: in de tabel vrijstelling erfbelasting 2007 staat voor ouders - broers - zussen een voetvrijstelling van 44090 euro, moet dan over het meerdere belasting betaald worden of over het hele te erven bedrag ( drempelvrijstelling? ) ik vindt het nogal verwarrend.
bij de belastingdienst kom ik ook niet verder, daar vragen ze in welke tabel dat dan vermeld wordt en waar je dat kunt vinden buiten de infonu tabellen.
waar zijn deze tabellen op gebaseerd omdat er op deze site bovenaan wordt aangegeven, erfenis en nalatenschap 2007-2012 -de belastingdienst.
ik kan het nergens vinden terwijl het zeer belangrijk voor mij is.

mvg. w.dekker Reactie infoteur, 16-12-2012
Beste W. Dekker,
1. In 2007 was het inderdaad ingewikkelder dan nu, maar bij een voetvrijstelling wordt, zoals in het artikel is aangegeven, alleen belasting betaald over het niet vrijgestelde bedrag.
2. Nu is 2007 weer even terug, maar die cijfers zijn gewoon in de successiewet zoals die in 2007 gold terug te vinden. Zie bijvoorbeeld het art. 32.4 in http://tinyurl.com/bu5ngjr
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Verwoert, 14-12-2012 10:46 #187
Beste,

Mijn vader is deze zomer overleden en had een tweetrapstestament gemaakt. Ik heb geen broers of zussen. Mijn vader had in het testament laten zitten dat ik pas recht heb op de legitieme portie heb (stel dat ik dit opeis) als mijn moeder is overleden. Nu dreigt mijn moeder mij te onterven. Kan ze mij ook onterven voor het gedeelte waarvan ik een vordering op haar heb ivm het tweetrapstestament van mijn vader? Uiteraard kan zij alles opmaken en voor haar dood alles weggeven maar stel dat er nog over is en zij heeft mij onterfd? Heb ik dan nog wat aan het tweetrapstestament? Heb ik die vordering dan nog?

Mvg,

Hans Reactie infoteur, 14-12-2012
Beste Hans Verwoert,
1. Bij een tweetrapstestament houdt u uw erfdeel uit de nalatenschap van uw vader, maar is deze pas opeisbaar na het overlijden van uw moeder. Haar nalatenschap is daardoor kleiner.
2. Als uw moeder u onterft, hebt u minimaal recht op uw legitieme portie vanuit de nalatenschap van uw moeder plus uw erfdeel vanuit de nalatenschap van uw vader. Over beide delen hoeft u pas erfbelasting te betalen zodra uw moeder is overleden:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra P., 26-11-2012 22:56 #186
Beste infoteur,
Mijn beste vriendin is overleden (geen familie) ik erf van haar een 1/2ve woning samen met haar zus. WOZ waarde E 170.000. Hiervan is E 60.000 afbetaald en E 90.000 staat nog open als hypotheekschuld; samen is dat E 150.000. Ik erf dus een bedrag van E 30.000 (die nog in de bakstenen zit en waar ik 30% belasting over moet betalen) maar wat gebeurt er met de openstaande schuld van E 45.000; moet ik daar ook belasting over betalen? (lijkt mij van niet). Wordt de hypothecaire schuld van de WOZ waarde afgetrokken? De WOZ waarde is hoger dan het reeds afbetaalde bedrag en de nog openstaande hypotheekschuld bij elkaar opgeteld. Zeker gezien de "nieuwe malase"" op de woningmarkt en de staat waarin de woning verkeerd weet dat ik bezwaar kan maken tegen de WOZ waarde, en gezien het feit ik voor 50% ook nieuwe eigenaar ben. Waar moet ik nog meer op letten en waar moet ik nog meer overgaan betalen?

mvgr Petra P Reactie infoteur, 27-11-2012
Beste Petra,
1. De belastingdienst ziet het verschil tussen WOZ-waarde en hypotheek als erfenis. Dat is 80.000 euro. Dat zou betekenen dat u 40.000 euro erft, waarover u erfbelasting moet betalen.
2. Als u recht hebt op de helft van de totale nalatenschap, wordt het nog iets anders, omdat daar zowel meer vermogen als meer schulden (begrafenis, inkomstenbelasting) in kunnen zitten.
3. Het loont dus zeker de moeite om te WOZ-waarde naar beneden te krijgen.
4. In geval van een huis kunt u uitstel van de betaling van de erfbelasting aanvragen zodra de belastingaanslag binnen is. Eén jaar uitstel krijgt u automatisch (kost wel rente).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verkroost, 20-08-2012 20:57 #185
Geachte Heer
ik wil mijn dochter een bedrag geven, hoe moet ik dat doen? Moet ik daar een bewijs voor hebben om het aan de belasting te laten zien?
W.verkroost Reactie infoteur, 17-09-2017
Geachte Verkroost,
1. Als u gebruik maakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling tot ruim 24.000 euro in een jaar of als u in een jaar meer schenkt dan 5012 euro moet de ontvanger aangifte doen voor de schenkbelasting. U hebt daarbij geen bewijs van de schenking in de vorm van een brief of iets dergelijks nodig en hoeft daarvoor niet naar de notaris. Het mag bijvoorbeeld ook contant:

http://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2016-2017.html

2. Als u voorwaarden aan een schenking wilt stellen, is een bewijs, liefst bij de notaris, wel verstandig. Als het voor een huis of dure studie is en u wilt tot 50.000 euro vrijstelling gaan, is een notaris verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 28-07-2012 17:56 #184
Als ik het huis van mijn overleden ouders koop scheelt dat dan in belasting voor mij en evt ook voor mijn broer en zus? Reactie infoteur, 29-07-2012
Beste Willem,
Als u en uw broer en zus het huis hebben geërfd, is het huis van jullie drie. Daarover betalen jullie erfbelasting. Het huis daarna kopen staat los van de afhandeling van de erfenis. Bovendien betaalt u dan wel overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

, 03-07-2012 14:59 #183
Stel dat ik geld van iemand leende. Wij maakten geen afspraken over vanaf wanneer ik het geld zou terugbetalen en in welke termijnen. Wij maakten ook geen afspraken over wat er zou gebeuren als ik of die persoon die mij het geld leende zou overlijden. Welke recht hebben zijn erfgenamen (kinderen) op dat geld als die persoon zelf komt te overlijden en hij heeft geen testament gemaakt of hij heeft deze schuld niet in zijn testament opgenomen? Rust er een meldplicht op mij jegens de overheid en de erfgenamen als ze niet op de hoogte zijn van het geld (de schuld)? Reactie infoteur, 03-07-2012
Beste Frida,
Ik heb de indruk dat wel is afgesproken dat het een lening was, maar aangezien de andere partij in dit voorbeeld is overleden is dat niet meer eenvoudig na te gaan. Zeker als de overledene geen aantekeningen heeft gemaakt. Dan geldt er nog zo iets als morele plicht, wat geen wettelijke verplichting is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanderaa, 26-06-2012 12:11 #182
Hebben 3 jaar geleden ontroerend goed geërft van tante, daarover een aanzienlijke successie betaald. Inzakkende huizenmarkt en recessie zorgen er nu voor dat het ontroerend goed voor aanzienlijk minder wordt verkocht als toendertijd getaxeerd. Is er een mogelijkheid om teveel betaalde successie terug te vragen? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Vanderaa,
Als u vóór 2010 onroerend goed hebt geërfd, moest u daarbij de economische waarde opgeven. Als die waarde destijds aantoonbaar verkeerd is ingeschat, kunt u een verzoek tot teruggave doen, maar dat kan niet op basis van de huidige lagere waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 21-06-2012 14:26 #181
Vraag: Een alleenstaande tante is 3 maanden geleden overleden. Zij heeft nog 3 zussen en 1 broer verder zijn 3 broers en 1 zus overleden Er is geen testament. De kinderen van de overleden familieleden erven het deel van hun overleden ouder. Hoeveel procent belasting moet ieder betalen? Reactie infoteur, 17-09-2017
Beste P,
Hoeveel belasting ze moeten betalen en wat de vrijstellingen zijn, leest u op verkorte wijze in:

http://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2016-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kristof, 26-05-2012 16:47 #180
Mijn grootvader is nu 2jaar geleden overleden en mijn grootmoeder leeft nog!
Zij hadden 2 kinderen mijn pa en tante, mijn grootouders hebben ook voor mij gezorgd en een prachtige opvoeding gegeven, omdat mijn pa en ma dat niet aankonden om voor mij te zorgen.
Zij zien mij als hun 3e kind! Ze hadden meer aan mij dan aan hun eigen kinderen.
Ze zou het zo erg vinden als er haar iets overkomt dat ik met lege handen zou achterblijven.
Mijn grootmoeder zou graag willen als zij er niet meer is dat ik ook 1/3 van de erfenis zou kunnen krijgen.
Mijn grootvader zou het ook zo gewild hebben zegt ze.
Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 26-05-2012
Beste Kristof,
Uw grootmoeder kan een testament laten maken met daarin vader, tante en u 1/3 deel. De legitieme portie van vader en tante bij volledige onterving is 1/4 deel elk, dus is er altijd nog ruimte voor 1/3e deel voor u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 26-05-2012 14:37 #179
Vader is in 1988 overleden. Erfgenamen zijn moeder, dochter en zoon. Huwelijk was in gemeenschap van goederen. Er is een testament met langstlevende-clausule, verder eerlijke verdeling.

In april 1989 wordt aangifte successierecht gedaan. Deze wordt ingevuld door de notaris. Hierin staat dat zoon en dochter erfgenaam zijn van 1/3 deel contante waarde hfl. 16.459, 09. Bij bijzonderheden staat: “In aanmerking nemende de leeftijd van erflaters echtgenote te weten 64 jaar, met een gemiddelde levensduur van 19, 150 jaar, de te vergoeden enkelvoudige rente van 5%, de normaal te bedingen beleggingsrente van 7% op basis van samengestelde interest en rekeninghoudend met het feit dat het aandeel van de kinderen in de boedelkosten en het door dezen verschuldigde successierecht tegen nominale waarde wordt verkregen, kan de contante waarde van de verkrijging van de kinderen worden gesteld op hfl. 16.459, 09.” Bij de bepaling van dit kindsdeel is de notaris uitgegaan van 60% van de woningwaarde.

September 1989 volgt de aanslag: Er moet volgens de fiscus successierecht betaald worden over hfl. 22.771, -. Ze noemen dit bedrag “grootte van de verkrijging”. Verschuldigd bedrag hierover per kind is hfl. 484, 15. Dit aanslagbiljet is het enige wat er nog is, er zit verder geen berekening o.i.d. bij.

In november 1989 volgt dan de boedelverdeling middels akte van scheiding en deling bij de notaris. In deze akte worden baten en schulden verrekend, er blijft over bijna 289.000, -. De helft is voor moeder. De overige helft gaat door 3-en en wordt hfl. 46.702, 24 minus successierecht hfl. 484, 15 wordt hfl. 46.218, 09 dat moeder “aan ieder der deelgenoten nog moet uitkeren een som in contanten groot…”.

Nu is er verwarring over de grootte van het kindsdeel. De bedragen verschillen erg veel van elkaar. Welk bedrag moet bij overlijden van moeder nou als kindsdeel van vaders erfenis worden gezien? Reactie infoteur, 26-05-2012
Beste Steven,
1. Voor de verdeling van de erfenis zijn de boedelbeschrijving en akte van verdeling maatgevend. Opvallend is ook dat de notaris de aanslag van de erfbelasting gewoon heeft overgenomen, te weten hfl. 484, 15 per kind. Hij was het kennelijk eens met de belastingdienst.
2. Het is moeilijk om na te gaan hoe hij aan zijn eerdere afwijkende bedrag is gekomen.
3. Ik vermoed dat in de akte van verdeling is gerekend met een jaarlijkse vergoeding van 7% maal 15 jaar. Dan kom ik uit op hfl 46.680. Overigens is 289.00 gedeeld door zes gelijk aan 48.166 en niet 46.702. Verwarrend dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 13-05-2012 15:46 #178
Ik zou graag informatie hebben over hoe het zit als een erflater van Nederland naar het buitenland verhuist, zichzelf aldus uitschrijft, en een vaste woonplaats in het buitenland heeft. Is er dan bij het overlijden nog wel belasting verschuldigd over de nalatenschap in Nederland? Reactie infoteur, 13-05-2012
Beste Guus,
Als de overledene Nederlander was en meer dan tien jaar in het buitenland woonde, hoeft u in Nederland geen erfbelasting te betalen. In andere gevallen wel. Denk ook aan de belasting die is verschuldigd in het land waarin de overledene woonde om een dubbele heffing te voorkomen respectievelijk te verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathieu, 26-04-2012 14:51 #177
Kan je als execurteur van nalatenschap tante (zonder kinderen) het zo regelen dat eerst de erfbelasting names allen wordt betaald en dan verdelen zodat je niet aansprakelijk bent als iemand niet zijn belasting betaald? Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste Mathieu,
Als executeur kunt u ervoor kiezen dat de belastingaanslag erfbelasting en de specificatie daarvan naar u toe gaat. Dan voldoet u de betalingen en trekt de betaalde erfbelasting af van de portie waarop de erfgenamen recht hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-04-2012 14:45 #176
Hallo, ik zou graag willen weten hoe het zit met de erfbelasting als men in het buitenland woont als erfgename. Ik ben al lange tijd niet meer woonachtig in NL en als zodanig dan ook niet meer belastingplichtig. Wordt de erfbelasting dan wel of niet geheven en maakt het evt. nog uit of men nog steeds het Nederlanderschap bezit of niet? Hartelijk bedankt voor een evt/ antwoord. Reactie infoteur, 24-04-2012
Beste Peter,
De afwikkeling van de aangifte erfbelasting en de te betalen belasting vindt plaats naar Nederlands recht als de erflater of overledene in Nederland woont. Ook als een erfgenaam in het buitenland woont. Het is afhankelijk van het land waar de erfgenaam woont of ook in dat land nog een verrekening plaats vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 18-04-2012 13:15 #175
Ik krijg van de Belastingdienst nog geld betreffende de inkomstenbelasting van mijn overleden partner. Nu hebben ze het steeds over een erfbrief. Wat is een erfbrief en hoe ziet die eruit? Reactie infoteur, 18-04-2012
Beste Ingrid,
Als iemand komt te overlijden zijn er twee aangiftes: de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting. Mogelijk is met het aangiftebiljet erfbelasting de erfbrief bedoeld:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/92896-erfenis-en-belastingaangifte-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Burgman, 15-04-2012 23:17 #174
Beste redactie, Mijn vader is weduwnaar. In 2008 overleed mijn moeder en is nalatenschap naar mijn vader gegaan. Heel normaal verder. Mijn vader heeft ook de erfbelasting betaald, die wij zouden hebben moeten betalen over de kindsdelen (3 kinderen). Nu het volgende:
Vader heeft nog aardig pot spaargeld. Hij woont in verzorgingshuis, en betaalt ook aanzienlijk veel belasting, en Eigen bijdrage voor de zorg. Hij wil de 3 kinderen al een deel van de erfenis uitbetalen. Hij heeft zelf zoveel geld niet meer nodig, we delen het restant bijvoorbeeld door 4, zodat hij ook genoeg heeft voor de komende jaren.
a) In 2009 heeft hij eerder een flink bedrag geschonken (meer dan de vrijgestelde +/- € 5.000) en hebben we schenkingsbelasting betaald, daarvan werd dan +/- € 19.000, -- vrijgesteld van de belasting, omdat het uit erfdeel kwam.
Moeten we dat nu ook weer zo doen? Hoe zit het dan met de erfbelasting die al betaald is, over het kindsdeel door onze vader na overlijden van moeder? Hoe gaan we nu ea verrekenen met de belasting? Reactie infoteur, 16-04-2012
Beste C. Burgman,
Als de niet direct opeisbare vordering vanuit de erfenis van uw moeder wordt verminderd met het bedrag dat uw vader eerder betaalt, is over dat bedrag geen belasting verschuldigd. Uw vordering op uw vader wordt alleen kleiner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Hofman, 12-04-2012 11:30 #173
Beste Redactie, Met hulp van de toelichting aangifte biljet erfbelasting en de rekenhulp op
belastingdienst.nl heb ik berekend dat in ons geval over de nalatenschap van mijn in januari 2012 overleden vader erfbelasting moet worden betaald. Betreft een redelijk standaard gebeuren, er is een langstlevende testament, in gemeenschap van goederen getrouwd. Erfgenamen zijn moeder en 3 kinderen. Met alleen een eigen huis en banksaldo het totaal door 2 gedeeld, het ene deel was al van moeder en andere deel vervolgens door de 4 erfgenamen gedeeld. Moeder valt onder de hoge vrijstelling, de kinderen hebben echter de lage vrijstelling en ondanks de factor aftrek van moeder over het deel van de kinderen moet er toch erfbelasting betaald worden. Nu vraag ik mij het volgende af: Mag moeder de belastbare som (voor de vrijstelling) nu belastingvrij overmaken naar de kinderen? Er wordt immers nu afgerekend met de fiscus en hoe zit het als moeder straks overlijdt? Er is immers al voor een deel afgerekend met de fiscus of mag je nogmaals aftikken… Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Peter Hofman,
1. Moeder betaalt de erfbelasting die de kinderen zouden hebben moeten betalen als de vordering op de langstlevende zou worden uitgekeerd en brengt dit in mindering op de vordering die de kinderen op haar hebben. Er resteert een netto vordering.
2. Zodra moeder komt te overlijden wordt de netto vordering aan de kinderen uitbetaald zonder dat daarover wederom erfbelasting hoeft te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rg, 04-04-2012 11:05 #172
Op aanslag erfbelasting wordt waarde wettelijke boedelverdeling afgetrokken van de totale verkrijging. Hoe/waarover wordt de waarde wettelijke boedelverdeling berekend? Reactie infoteur, 04-04-2012
Beste Rg,
Waarschijnlijk doelt u op een eerdere vordering op de langstlevende die in mindering komt op de verdeling nu. De boedelverdeling nu is immers wel fiscaal belast met erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 29-03-2012 22:40 #171
Mijn ouders hebben in 1991 een schenking van 34000.00 gulden op papier gedaan aan hun kinderen. Dit was een eenmalige schenking aan kinderen tot 35 jaar. Ze hebben 2 jaar de verschuldigde rente van 1000.00 gulden uitgekeerd en de jaren hierna niet meer. Nu 20 jaar later ligt de akte nog steeds bij de notaris en bij ons. Aangezien mijn ouders de rente al die jaren niet hebben uitgekeerd aan ons is volgens mij de akte waardeloos geworden. Deze akte is altijd stil zwijgend gehouden en we hebben het ook nooit opgegeven als toekomstig vermogen en dus ook nooit geen belasting over betaald. Nu zou ik graag van u willen weten wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, ze hebben geen eigen vermogen meer maar wel een eigen huis die ongeveer 270000.00 euro waard is. Hierop staat een hypotheek van 170000.00 euro. Ik weet dat je later erfrecht moet betalen maar moet je nog meer betalen door deze akte doordat mijn ouders dus al die jaren geen rente hebben betaald en kunnen we deze akte ongedaan maken. Een hoop vragen en ik hoop hierop antwoord te krijgen. Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Anja,
1. Met de schenking op papier heeft u een vordering op uw ouders die u als schuld van uw ouders kunt verrekenen met de nalatenschap van uw ouders. De per saldo nalatenschap wordt er kleiner door en zo ook de erfbelasting die straks betaald moet worden.
2. De te betalen rente ouder dan vijf jaar terug is verjaard, de lening nog niet. Die verjaart 20 jaar na de laatste stuiting en dat is in dit geval de laatste rentebetaling.
3. Sinds 2010 moet 6% rente worden berekend en betaald.
4. De belastingdienst kan tot vijf jaar teruggaan.
5. Eigenlijk moet u nu berekenen wat voor u voordeliger is: laten verjaren of laten bestaan en eventueel aanpassen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trea Drenth, 25-03-2012 21:07 #170
Mijn oma is afgelopen week overleden. Zij had 4 kinderen en daar zijn er 2 van overleden. Alleen mijn moeder en haar broer zijn er nog. Mijn oma had een bankrekening met 6500 euro. De meubels worden deze week opgehaald door een kringloopwinkel. Nu is het zo dat er kleinkinderen zijn van de overleden kinderen. 1 neef dreigt met een aanklacht als de inboedel wordt weggehaald omdat volgens hem de inboedel moet worden getaxeerd en dat alles via een notaris geregeld moet worden. Hij kwam 2 x per jaar bij mijn oma, 2 andere kleinkinderen al jaren niet. Mijn oma had geen testament. Wie regelt de boel nu, zijn dat mijn moeder en haar broer of hebben de kleinkinderen ook wat te zeggen van de overleden kinderen? Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste Trea Drenth,
1. Ik ga ervan uit dat grootvader al was overleden.
2. De kleinkinderen nemen de plaats in van hun overleden ouder via plaatsvervulling:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

3. Als er geen executeur is aangesteld, beslissen de erfgenamen gezamenlijk of wijzen ze alsnog iemand aan die de erfenis afwikkelt.
4. Afhandeling hoeft niet per se per notaris. Zeker niet als het om een klein bedrag gaat.
5. Taxatie heeft pas echt zin als de inboedel verkocht wordt en aardig wat kan opbrengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trijnie, 18-03-2012 17:37 #169
Mijn schoonvader is vorig jaar overleden. In zijn testament staat dat alle kleinkinderen een erfenis krijgen van 20.000,-- euro. Dit is nog niet gebeurd. Ik heb ergens gelezen dat dit binnen 6 maanden moet gebeuren, klopt dit? Hoeveel belasting moeten de kleinkinderen betalen? Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Trijnie,
1. Het is niet zo dat een erfenis binnen zes maanden moet zijn afgehandeld. De afhandeling kan afhankelijk van de ingewikkeldheid van de nalatenschap en of er een huis moet worden verkocht, ook een paar jaar duren.
2. De vrijstelling is € 19.114. Daarboven geldt een tarief van 18%. Dat betekent 160 euro erfbelasting per kleinkind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 15-03-2012 05:20 #168
Ik ben wonend in Italie en wordt gezien als balstbaar inwoner in Italie. Maar Italie heeft een belastingsovereenskomst met Australie, waar ik mijn pension heb en daar mijn belastingen betaal. Ik heb een huis in Italie maar ook een apartement in Holland. Als ik of mijn vrouw komt te overleiden (heb twee kinderen wonend n Australie) waar en hoeveel baalt de langslevende aan erfenis belasting in Holland? Reactie infoteur, 17-09-2017
Beste Paul,
1. In uw huidige situatie bent u in Nederland geen erfbelasting verschuldigd.
2. De vrijstellingen voor erfenis en nalatenschap in Nederland vindt u in:

http://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2016-2017.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 12-03-2012 16:17 #167
Hallo ik heb een vraag mijn vader is 2 jaar geleden overleden. en onlangs mijn oma zijn moeder dus, nou heeft mijn vader mij nooit erkent. maar sta in het testament van mijn oma als kleinkind. wat ik erf erf ik dan als kleinkind of als overige Reactie infoteur, 12-03-2012
Hallo Els,
Hoeveel u erft hangt af van de vraag of uw opa nog leefde, het aantal broers en zussen van uw vader (kinderen van uw oma) en wat er precies in het testament bepaald is. Ook met een testament kan bijvoorbeeld alles naar u zijn overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Cooman Greta, 09-03-2012 10:49 #166
Mijn grootmoeder haar zuster is overleden de cooman maria delphina op 13.12.11
wij hebben haar altijd gaan bezoeken in rusthuis lichtervelde ze heeft altijd gezegt dat ze aan ons zou denken.ze was niet meer getrouwt sinds 1968.ze had geen kinderen, broers of zusters meer.zij was de laaste van dat gezin.hoe kan ik te weten komen of er testament is, of
dat wij eventueel recht hebben op erfenis.want haar zuster is de cooman zoé overleden op 2.3.2008 haar 2 zonen waren ook al overleden.1 van haar zoon was mijn vader. Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste De Cooman Greta,
U kunt voor het opvragen van een testament terecht bij het Centraal Testamentenregister CTR in Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Swinkels, 01-03-2012 12:34 #165
In de aanslag successierecht van een erfenis volgens een langstlevende testament werd bij het erfdeel van de 2 kinderen vermeld: "af te trekken waarde wettelijke boedelverdeling". Het tweevoud van dit bedrag werd weer opgeteld bij het erfdeel van de langstlevende. Mij is niet duidelijk hoe die waarde wettelijke boedelverdeling is berekend. Kunt U dit uitleggen? Reactie infoteur, 01-03-2012
Beste G. Swinkels,
Als er een langstlevende is met twee kinderen zonder extra bepalingen over de verdeling, is het wettelijk aandeel van de kinderen gelijk aan 1/3 deel van de erfenis. Hoe groot die erfenis is hangt af van de wijze waarop men getrouwd was ( met huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen). De kinderen krijgen daarmee een vordering op de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 01-03-2012 10:31 #164
Mijn vader is sinds 2009 weduwenaar. hij heeft een netto inkomen van 1800 euro in de maand. ook heeft hij nog een studerende dochter thuiswonen van 21 zonder inkomen. ook heeft hij een eigen huis. mijn vraag is heeft hij recht op evt toeslagen of een aanvullende uitkering? Reactie infoteur, 17-09-2017
Beste Wendy,
Kijk vooral ook voor 2011 (belastingaangifte 2011) naar zaken als de zorgtoeslag, kosten levensonderhoud kind en de alleenstaande ouderkorting. Met ingang van 2012 is het allemaal wat soberder en zijn leeftijdgrenzen van kinderen verlaagd:

http://financieel.infonu.nl/geld/77804-zorgtoeslag-2018-omhoog.html

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/90323-alleenstaande-ouderkorting-2012.html

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77903-aftrek-levensonderhoud-kind-2012-2011.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paula, 26-02-2012 02:17 #163
In het testament van mijn Opa (overleden in januari 2012) staat 'Het erfdeel van mijn kleinkind Matty bedraagt niet meer dan de helft van het erfdeel volgens de wet. In 2004 in mijn moeder overleden, dochter van de nu overleden Opa. Ik ben dus ook plaatvervanger voor mijn overleden moeder.
Waarvoor geldt nu 'de helft'? Van mijn erfenis als zelfstandig kleinkind en/of als plaatsvervanger?
(ik ken iemand die zowel als kleinkind iets erfde + als plaatsvervanger voor zijn vader, dus…) Reactie infoteur, 26-02-2012
Beste Paula,
Als uw opa zijn testament eerder opstelde dan het moment waarop uw moeder is overleden, bent u plaatsvervanger van uw moeder en erft u samen met de andere kinderen haar erfdeel. Zelf had u geen direct erfdeel van uw opa als hij u dat niet heeft toegewezen:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 26-02-2012 02:01 #162
Mijn moeder is in december 2012 overleden. Bij mijn vaders sterven in 1999 hebben we ons erfdeel bij moeder gelaten, waardoor de vordering van ons kindsdeel ontstond (5 kinderen),
Nu ik mijn kindsdeel van toen (vader) opeis, blijkt er niet genoeg meer op moeders rekening te staan. Ze leefde heel zuinig, dus moet alles zijn opgemaakt aan giften aan de andere 4 kinderen, die mij niet aardig vinden.
Zij hebben natuurlijk ook recht op uitbetaling van hun kindsdeel van vader, maar gaat mijn vordering voor omdat ik geen enkele gift heb gekregen tijdens het leven van mijn moeder?
Dat zou ik wel eerlijk vinden. Reactie infoteur, 26-02-2012
Beste Anja,
1. Uw vordering moet uit de erfenis worden betaald voordat de nalatenschap van uw moeder kan worden verdeeld. Bankrekening, goederen, een huis, alles.
2. Dan de verdeling van de erfenis van uw moeder. Elk kind heeft minimaal recht op zijn legitieme portie als hij daar een beroep op doet. Zelfs bij onterving.
3. Bij de berekening van de legitieme portie worden alle schenkingen opgeteld en verdeeld:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 24-02-2012 09:51 #161
Beste lezer, ik heb een vraag over het volgende: een amerikaanse burger is overleden, heeft geen vrouw meer en laat dus zijn gehele erfenis achter aan zijn (enige) zoon. De overleden man heeft een bankrekening in Nederland. Neemt de zoon automatisch deze Nederlandse bankrekening over, of zijn er internationale regels die zich daartegen verzetten? Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 24-02-2012
Beste M.,
De zoon kan als hij enig erfgenaam is de rekening in zijn beheer nemen (op naam erven van of op eigen naam) als hij aan de bank laat weten dat hij enig erfgenaam is. Dit vergt meestal wel een verklaring van erfrecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 16-02-2012 20:43 #160
Verleden jaar is mijn moeder overleden. Ik ben door haar benoemd als testm.excuteur. nou alles bijna is afgerond wil ik de belastingaangifte rondmaken. Nou heb ik begrepen dat ik dit ook dien te doen voor mijn zus die woonachtig is in Engeland. klopt dit en dien ik dan ook de successierechten voor haar te betalen? Of dient de belastingdienst een vordering in bij haar? Reactie infoteur, 17-02-2012
Beste Ilse,
U doet als executeur de belastingaangifte en kunt aankruisen hoe de belasting betaald moet worden. Of u betaalt alles en verrekent dit met de erfenis of er worden afzonderlijke belastingaanslagen verstuurd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 04-02-2012 17:36 #159
Mijn vader is 4 jan 2011 overleden. Zijn testament is niet uitgevoerd; mijn zus en ik hebben niks ontvangen. Waarschijnlijk staat er op de rekening van mijn moeder nog geld. Stel dat dat opeisbaar is, blijf ik dan in gebreke als ik niets daarvan (hoeveel het is weet ik niet eens) opgeef voor de belastingen? Reactie infoteur, 05-02-2012
Beste,
1. Bedoelt u met het niet uitvoeren van het testament dat u de erfenis hebt verworpen?
2. Eerst is er een aangifte erfbelasting en als daaruit volgt dat er ook vermogen is, kan dat doorwerken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Pas, 31-01-2012 21:40 #158
In 2002 is mijn vader overleden (moeder was al in 1993 overleden), We hebben in 2004 een aanzienlijk bedrag aan successie moeten betalen. Omdat we het niet eens waren met de waardebepaling hebben we bezwaar aangetekend en nu na jaren getouwtrek heeft de Belastingdienst het bezwaar toegewezen. We krijgen een groot gedeelte van de toen betaalde successie terug. In de begeleidende brief wordt echter niet gesproken over evt. rente van al die jaren. Wordt dit automatisch berekend of moet je hier zelf achteraan? (geleidebrief spreekt alleen over oud en nieuw vastgestelde successie) Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste E. Pas,
In de brief zou ook het saldo moeten staan van de verschuldigde en te ontvangen heffingsrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Strietman, 29-01-2012 14:48 #157
Wij hebben in eind jaren tachtig toen we een hypotheek afsloten ook een langslevende testament laten maken waarbij de eventuele toekomstige partners van onze kinderen geen vordering op de erfenis konden doen gelden. Nu hebben we te maken met een nieuw erfrecht. We hebben een hoge overwaarde op ons huis, moeten we alsnog een tweetraps testament laten opmaken of is het testament van toen nog voldoende? Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste L. Strietman,
1. In het nieuwe erfrecht is het zo dat zonder testament de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende die pas invorderbaar is na het overlijden van de langstlevende. Kinderen en langstlevende erven daarbij in gelijke mate.
2. De nieuwe erfwet regelt niets over de rol van een toekomstige partner van uw kinderen.
3. Als u ook maar iets wilt regelen, mensen wilt uitsluiten of bevoordelen, wilt voorkomen dat de langstlevende erfbelasting moet betalen op de vordering van de kinderen, vruchtgebruik, dan hebt u een testament nodig:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-geld-niet-automatisch-naar-schoonfamilie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Biemond, 28-01-2012 20:24 #156
De tekst op de website over het tweetrapstestament sluit af met de zin "Een testament, waarvoor u langs de notaris moet, kost minimaal 200 euro, maar aan erfbelasting bespaart u waarschijnlijk veel meer."
Daar wil ik graag een kanttekening bij maken. Voor de langstlevende mag de bewering van de belastingbesparing waar zijn, maar voor het totaal van de erfgenamen is de bewering onwaar. Ter toelichting een simpel voorbeeld.

Neem om de gedachte te bepalen een ouderpaar waarvan eerst de ene ouder overlijdt en korte tijd later de andere. (Een korte tijd, omdat we dan mogen aannemen dat van het totale vermogen niets is weggevloeid en dat ook de spelregels niet zijn veranderd.)

Bij de wettelijke regeling wordt de erfbelasting voor de kinderen dan tweemaal geheven. Per kind de eerste maal over het kindsdeel van de ene helft van het vermogen (de erfenis van de eerste ouder) en de tweede maal nogmaals over het kindsdeel van de andere helft van het vermogen (de erfenis van de tweede ouder). In beide gevallen is er per kindsdeel een belastingvrije voet.

Bij een tweetrapstestament wordt de erfbelasting voor de kinderen in één keer over het totale vermogen geheven en wordt de belastingvrije voet per kindsdeel van het totale vermogen dus ook slechts éénmaal in rekening gebracht.

De totaal aan de belastingdienst af te dragen erfbelasting is bij een tweetrapstestament dus meer dan bij een wettelijke regeling. Voor de kinderen, als uiteindelijke erfgenamen, is dat geen besparing. Integendeel. Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste Jan Biemond,
1. Een tweetrapsmaking wordt inderdaad meestal opgesteld om de langstlevende te beschermen die ook nog eens een grotere belastingvrijstelling heeft. Een tweetrapstestament is inderdaad niet in alle gevallen voordeliger, daarom ook het woord waarschijnlijk in de tekst.
2. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Vliege, 28-01-2012 11:11 #155
Geachte heer / mevrouw
Ik heb niets kunnen vinden kwa waarde bepaling van de erfenis of de via werkgever opgebouwde pensioen waarde en een zelf opgebouwd lijfrente kapitaal ook bij het erfenis kapitaal worden getrokken, voor de nabestaanden, buiten woon huis, spaargeld, effecten e.d.
Met vriendelijke groeten,
Fam. H. Vliege Reactie infoteur, 28-01-2012
Beste H. Fliege,
1. Over de waardering van de erfenis richting belastingdienst vindt u van alles terug in het artikel. Dit is inclusief spaargeld, effecten en lijfrente.
2. Een pensioen is een ander verhaal. Bij een weduwe pensioen vindt pensioenimputatie plaats. De vrijstelling van de langstlevende partner wordt dan verminderd met de helft contante waarde van het toekomstige pensioen, maar altijd zo dat minimaal een vrijstelling van 155.000 over blijft. Hier zijn speciale tabellen voor die afhankelijk zijn van de leeftijd va de langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Von, 23-01-2012 00:00 #154
Ik heb een vraag over het volgende:
Toen mijn moeder in 2006 overleed is over het kindsdeel erfbelasting betaald (het geld zat in het huis) Nu is mijn vader overleden en vraag ik me af of we het belaste bedrag uit 2006 van het erfdeel van nu af kunnen halen voor de berekening van de erfbelasting of moet ik het betaalde belastingbedrag gebruiken. Ik kan nl nergens iets terug vinden hoe het gaat als er al over een deel erfbelasting betaald is. Het erfdeel bestaat uit een huis (wat nog niet verkocht is) en een behoorlijk bedrag. Moet ik nu al bij de erfbelasting de WOZ waarde opgeven of kan je erfbelasting ook in 2 delen doen (1 x voor het geld en 1 x voor het huis)? Graag uw reactie en alvast bedankt voor de moeite. Reactie infoteur, 23-01-2012
Beste Von,
1. U neemt de erfenis minus het erfdeel waarop u destijds via een vordering recht had. Over dit saldo minus vrijstellingen wordt de nieuwe erfbelasting betaald.
2. Bij de aangifte erfbelasting gaat het om de totale erfenis inclusief huis. Als het een recent overlijden is, loont het zeker de moeite om te proberen de WOZ-waarde naar beneden te krijgen via een bezwaar bij de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mh, 05-01-2012 19:13 #153
Mijn moeder heeft het vruchtgebruik van het huis dat i k voor mijn 35e jaar van haar en mijn vader in eigendom heb.Toen was het zo dat er dan geen successie hoefde te worden betaald.Is dat nog zo? Reactie infoteur, 05-01-2012
Beste Mh,
U betaalt erfbelasting over de waarde op het moment van overdracht destijds plus de waardestijging sinds 2010:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Mol, 30-12-2011 13:46 #152
Mijn vraag is. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd al 45 jaar en hebben een testament dat alles voor de langstlevende is. Gaat dat automatisch, of moeten de kinderen bij het overlijden van een van ons daar ook nog een goedkeuring voor tekenen. Ik vraag dit omdat het met de oudste zoon niet goed boterd, en die zou dan een kindsdeel op kunnen eisen. Maar wij hebben ons spaargeld nodig voor aanvulling van pensioen.Hopelijk kunt u ons helpen.Bij voorbaat vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 30-12-2011
Beste Hans Mol,
Met een langstlevende testament kan een kind niets tussentijds opeisen als in het testament een niet-opeisbaarheidsclausule is opgenomen. Een kind krijgt een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende ouder en deze vordering wordt pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende. U moet wel beiden een dergelijk testament opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Veerman, 14-12-2011 14:43 #151
LS,

Toen mijn moeder overleed erfde ik een niet opeisbaar kindsdeel, omdat mijn vader nog leefde. Toen mijn vader overleed heb ik het kindsdeel niet opgeëist, opdat zijn tweede vrouw kon blijven wonen in hun huis.
Zij mag mijn oude en mijn nieuwe kindsdeel niet verkwisten, heb ik begrepen.
Op welke manier kan ik toezicht houden op de manier waarop ze mijn erfdelen beheert? Reactie infoteur, 14-12-2011
Beste Henk Veerman,
1. Als er bewijzen van verkwisting zijn, kunt u naar de kantonrechter.
2. Uw vordering is inmiddels opeisbaar, maar u doet dat nog niet. In dat geval is het verstandig om naar de notaris te gaan om e.e.a. vast te leggen. Daarin kunt u ook een aantal voorwaarden opnemen. Bijvoorbeeld dat u elk jaar een rapportage krijgt van de stand van zaken. Let ook op de mogelijkheden van verjaring van uw vordering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 09-12-2011 08:33 #150
Mijn vader is in 2010 overleden. Mijn moeder is inmiddels 82 jaar en woont nog in haar eigen huis. Ze zijn in gemeeschap van goederen getrouwd, hebben geen spaargeld. Ze wil mij en mijn zus het huis schenken, hoe kan ze dat zo voordelig mogelijk doen? Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste Daphne,
1. Voor de overdracht van het huis moet u naar de notaris en ook overdrachtsbelasting betalen.
2. Als moeder in huis wil blijven wonen, behoudt ze het vruchtgebruik (bij de notaris te regelen).
3. Het goedkoopste bij een schenking is gebruik te maken van de vrijstellingen en de schenking over meerdere jaren uit te smeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. G. T. Scholten, 08-12-2011 22:11 #149
Vader recent overleden. Moeder blijft in de eigen woning wonen. Er zijn 7 kinderen.
Nu wil een van de kinderen het huis kopen, eventueel al voor het overlijden van moeder.
Moeder kan dan blijven wonen, tot overlijden of totdat ze niet meer kan. Hoe gaat dat in z'n werk? Moeder zelf moet natuurlijk instemmen en de andere 6 kinderen ook. Hoe aantrekkelijk of onaantrekkelijk is dit belastingtechnisch voor alle betrokken partijen? Reactie infoteur, 09-12-2011
Beste M. G. T. Scholten,
1. Van belang is of het de woning van moeder is of dat ze slechts het vruchtgebruik heeft. Als ze het vruchtgebruik heeft, is bepalend welke voorwaarden daar door uw vader aan gesteld zijn.
2. Bij de afwikkeling van de erfenis naar de belastingdienst toe, moet u voor de waarde van het huis kijken naar de WOZ-waarde, gecorrigeerd voor het vruchtgebruik.
3. Voor de verdeling van de erfenis geldt de economische waarde van het huis. Die kan anders zijn dan de WOZ-waarde. Een lagere waarde zal bij de verdeling een benadeling betekenen. U hebt immers over een hogere waarde erfbelasting moeten betalen. Overdracht heeft wel het voordeel dat er liquide geld beschikbaar komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nierman G. M. A. M., 28-11-2011 20:18 #148
Graag wil ik de volgende vraag voorleggen?

Ik heb een levenslang vruchtgebruik van huis in Spanje. Na overlijden van mijn man in 1995 betaalde ik al de kosten en in 1997 moest ik nog eens successierechten betalen.
In 2000 kreeg ik van de Hacienda het definitieve befrag wat de eigenaars van het huis moesten betalen. Voor mij was dit een voorschot, wat later verrekend zou worden.
In 2002 en 2003 vroeg ik aan de erven of zij het voorgeschoten geld aan mij zou willen betalen, tot op heden heb ik niets ontvangen. Nu probeer ik via een advokaat in Nederland de betaalde kosten en de successierechten terug te vorden. Mijn vraag is; Bestaat er een verjarings termijn in kosten en belastingen? De twee dochters van mijn overleden man kregen alleen het huis wat notarieel was vastgelegd. Reactie infoteur, 29-11-2011
Beste Nierman G. M. A. M.,
Uw vordering vloeit voort uit het testament. Als de erfenis nog niet officieel is afgewikkeld, bestaat uw vordering nog steeds en is hij niet verjaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 18-11-2011 17:06 #147
M.,

Ik wil u de volgende vraag voorleggen:

Man en vrouw. Vrouw is overleden, man leeft nog.
Zus van zijn vrouw (schoonzus) van hem is in april overleden. Ze had geen kinderen en was niet gehuwd (en nooit geweest), noch een partner. Zij had 2 broers en 2 zussen, waarvan 2 overleden. Erfrechtelijk gaat er naar beide 2 levende broer/zus 1/4 deel en naar de kinderen van de overleden broer/zus ook beiden 1/4 deel totaal (gedeeld door het aantal kinderen).

Zij heeft een positieve nalatenschap. Zij heeft testamentair echter anders bepaald en overleden broer en zus uitgesloten. Wel heeft ze haar zwager een erfdeel nagelaten voor de helft van een broer/zus deel, derhalve 1/8 deel. Man heeft toch de erfenis verworpen met de intentie de erfenis door te schuiven naar zijn zoon. Nu geeft de notaris aan dat de zoon toch niet de helft van een broer/zus deel krijgt, maar door deze actie een volledig broer/zus deel van 1/4. Kan en klopt dit? Reactie infoteur, 19-11-2011
Beste Cor,
Als de levende broer en zus ieder 1/4 krijgen en de zoon 1/8, resteert er nog 3/8e deel. Als die 3/8 gelijkelijk wordt verdeeld, krijgt een ieder er nog 1/8 deel bij en komt de zoon uit op 1/4. Maar dit hangt af van de precieze formulering in het testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 31-10-2011 08:50 #146
Mijn schoonouders (waarvan de schoonmoeder wilsonbekwaam is en in gesloten verzorgingstehuis zit) bezitten een boerderij. Onlangs werden we door hun boekhouder geïnformeerd dat mijn schoonzus de boerderij wil kopen. Hierbij willen ze een constructie toepassen waarbij mijn schoonvader geld leent aan mijn schoonzus zodat zij de boerderij kan kopen. Helaas tot op heden ontbreekt elke transparantie betreffende de verkoopprijs. Van een taxatierapport is tot op heden geen sprake! Schijnbaar mogen mijn vriendin en haar broer dit niet weten van de hun zus. De boekhouder heeft uitgelegd dat door deze constructie van lenen, er automatisch een vordering ontstaat van mijn vriendin en haar broer bij hun zus, op het moment dat beide ouders komen te overlijden. Mijn vriendin noch haar broer wil een vordering hebben bij hun zus na het overlijden van hun ouders. Is er een mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze constructie waarbij allerlei risico's van toepassing zijn (stel dat de schoonzus failliet gaat, stel dat ze eerder te komen overlijden dat mijn schoonouders, stel dat zij gaat scheiden van haar man…)? Reactie infoteur, 31-10-2011
Beste Hendrik,
1. Het is even de vraag van wie het huis is. Als een deel van het huis van de schoonmoeder is en ze is wilsonbekwaam, moet iemand voor haar beslissen die daartoe is aangewezen.
2. Een wilsbekwame volwassen eigenaar mag voor de constructie kiezen die u aangeeft. Het verkopen van onroerend goed moet verlopen via een notaris, die ook in de gaten moet houden of een prijs wel redelijk is. De belastingdienst zal de prijs vergelijken met de WOZ-waarde en de rest als een schenking zien waarover nu schenkbelasting moet worden betaald.
5. Bij het overlijden van de schoonouders zal een eventuele schenking en zeker ook de vordering terugkomen bij de verdeling van de erfenis.
6. Ik zou de boekhouder zeker vragen voor welke prijs uw zus koopt, hoe hoog de lening is en wat de rente is die ze betaalt.
7. Als het allemaal erg onredelijk is, is een gang naar de kantonrechter zeker zinvol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natalie, 26-10-2011 19:42 #145
In 2008 heb ik een huis geeerfd waarover ik successierechten heb moeten betalen. Destijds was de successieaangifte gebaseerd op de taxatiewaarde van het huis van € 225.000 (en niet de WOZ waarde zoals nu het geval is). Sinds die tijd staat het huis leeg en te koop en is de WOZ waarde aanzienlijk minder en staat het ook voor deze prijs te koop €169.000. ALs ik het huis nu verkoop tegen de lagere WOZ prijs kan ik dan een herziening op de successierechten indienen (gezien ik belasting heb betaald over € 225.000) en het teveel betaalde belastinggeld terugvorderen? Staat er een termijn of verjaring op het herzien van de successiewaarde? Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste Natalie,
De verjaringstermijn voor een belastingaangifte is 5 jaar, maar als er een definitieve aanslag is opgelegd, hoeft de belastingdienst niet per se een wijziging te accepteren. U zult bovendien moeten aantonen dat de taxatiewaarde die u destijds hebt opgegeven niet juist was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 13-10-2011 14:10 #144
Wij zijn een aantal jaar geleden in New York getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden toen we daar nog woonden. Voor de nederlandse wet geldt dit echter als samenwonend. Nu willen wij graag ook hier in nederland trouwen maar dan met huwelijkse voorwaarden ivm het bezit van een van ons van een huis hier. Kan dit en zou dit geldig zijn op het moment dat we weer in het buitenland gaan wonen? Maakt het voor het successierecht uit of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of niet? Is een finaal verrekenbeding bij overlijden nog steeds een optie met de gewijzigde wet per 1-1-12? Reactie infoteur, 13-10-2011
Beste Peter,
1. Een verschuiving van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden kan wel, maar u kunt dan te maken krijgen met het schenkingsrecht:

http://www.financieel.infonu.nl/diversen/27014-echtscheiding-wat-valt-in-de-boedel-bij-een-scheiding.html

2. Beide partners moeten natuurlijk akkoord zijn en de rechtbank moet toestemming geven aan een door de notaris opgestelde akte. De toestemming is nodig om te bepalen of zo geen schuldeiser in het nadeel worden gesteld.
3. Bij successie in geval van gemeenschap van goederen bezit de partner al de helft. Daarover hoeft dan in ieder geval geen erfbelasting te worden betaald. De vrijstellingen en tarieven veranderen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. van Houwelingen, 11-10-2011 14:40 #143
Mijn schoonzus is in 2006 en mijn zwager is in 2008 overleden. Zij hebben een testament waarin hun woning is nagelaten aan mijn vrouw, zus en broer van de overledenen. Wij hebben inmiddels met zijn drieen de successie rechten moeten betalen van hun woning. De woning is in 2008 te koop gezet bij een makelaar voor 282.000 euro, maar tot op de dag van heden nog steeds niet verkocht. We hebben inmiddels de prijs van de woning te koop gezet voor 225.000 euro vrij op naam. Op deze woning zit nog een hypotheek van 45.000euro. Mocht de woning voor de veel lagere prijs worden verkocht, wordt dan ook de te veel betaalde successie recht terugbetaald? Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste L. van Houwelingen,
Neen, de successierechten betaalt u over de WOZ-waarde van het huis minus hypotheek en niet de economische waarde. De verdeling van de erfenis is wel aan de hand van de economische waarde minus hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Antal, 06-10-2011 19:30 #142
Mijn schoonmoeder heeft als langstlevende een vordering staan mbt de erfenis van mijn overleden schoonvader aan mijn vrouw en haar zus. De erfbelasting over dit volledige erfdeel is door mijn schoonmoeder reeds voldaan. Nu heeft mijn schoonmoeder voldoende liquide middelen en wil ze een deel van de vordering aan haar kinderen reeds nu uitkeren.
Moet hier dan schenkbelasting over worden betaald? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste Antal,
Hierover moet boven de vrijstellingen inderdaad schenkbelasting worden betaald. Uitsmeren over een paar jaren is dan het goedkoopste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 02-10-2011 19:32 #141
Een kennis van mij heeft zijn vrouw verloren. Of dit al niet genoeg is, moet hij nu belasting betalen oven huis, auto, vakantie-huisje. Het zijn eigendommen! Nooit geweten dat als je alleen verder moet, over je boeltje belasting moet betalen. Die wet blijkt in 2011 te zijn ingegaan klopt dat? Zou zo zeggen dat je het zelf nodig kunt hebben, je weet niet wat de toekomst nog voor ellende kan brengen. Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Wim,
1. U betaalt erfbelasting over wat de overledene nalaat. Als men in gemeenschap van goederen is getrouwd is dat de helft van de bezittingen minus schulden, maar daar staat een grote vrijstelling van 603.600 euro tegenover.
2. Vooral het huis kan een probleem zijn, omdat dat stenen zijn en geen cash. Sinds 2010 moet het huis worden gewaardeerd tegen de WOZ-waarde. In de erfenis valt bij gezamenlijk bezit de helft van het saldo van WOZ-waarde en hypotheek.
3. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 26-09-2011 22:26 #140
Ik heb 20 jaar geleden het huis van mijn ouders (zij hebben het volledige recht van gebruik) gekocht en volledig gerenoveerd. Nu blijkt dat als zij overlijden dat ik belasting moet betalen over de huidige waarde van het huis. Gelukkig leven ze nog maar is er iets te doen aan deze situatie. (bv huur verplichting?) Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste Bert,
Het enige wat u kunt doen is, zodra dat mogelijk is een hertaxatie van de WOZ-waarde aanvragen. Tros Radar besteedde pas gisteren aandacht aan de combinatie van erfenis, vruchtgebruik en WOZ-waarde, maar dit is helaas al langer bekend:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 15-09-2011 12:58 #139
Hartelijk bedankt voor het snelle antwoord! Hij woonde in California maar had de NL nationaliteit. Hij is toen getrouwd met een Amerikaanse. Zijn dan nog steeds zijn moeder en broer erfgenamen? En is de vrouw met wie hij 24 uur getrouwd was ook erfgenaam? Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Roos,
Hij zal naar Amerikaans recht getrouwd zijn. Dan gaat zonder testament ook alles naar de echtgenote. Het is wel de vraag of dit huwelijk legaal is, gegeven zijn toestand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 15-09-2011 00:07 #138
Een familielid is in 2000 overleden in California, USA. Een dag voor zijn overlijden is hij (onder invloed van medicijnen waaronder morfine) getrouwd. Hij had geen kinderen. Wel leeft zijn moeder nog. Had zij recht op een deel van de erfenis? En zo ja, kan zij daar nu nog aanspraak op maken? Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Roos,
Als hij in Nederland woonde en er is geen testament, dan zijn niet zijn moeder en zussen of broers de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre Emanuel, 13-09-2011 10:13 #137
Dank voor uw snelle reactie en heldere uitleg. Ik heb nog 2 aanvullende vragen:
1. wordt de federal estate tax over het werkelijk ontvangen deel geheven, in het geval van mijn zus dus minder dan 1/3? volgens haar zeggen moet ze over 1/3 van de erfenis betalen.
2. Hoe en waar moet de verrekening worden geregeld? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste Pierre Emanuel,
1. Bij mijn weten gaat het om het verkregen bedrag bij testament tegen de economische waarde van het moment van overlijden.
2. Omdat de goederen in Nederland zijn gelegen, moet de vermindering en verrekening van de belasting in de VS worden gevraagd en niet in Nederland. Voor de state tax is er geen teruggave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre Emanuel, 13-09-2011 07:55 #136
Mijn vader is onlangs overleden. Mijn zus woont in de USA (WA state), mijn broer en ik in NL. Volgens afspraken krijgt mijn zus minder dan 1/3 van de erfenis (geld). Ik heb 2 vragen: 1. Moet zij ook in de USA belasting betalen over de erfenis? 2. Wordt zij aangeslagen voor 1/3 deel, ondanks dat ze minder krijgt? Reactie infoteur, 13-09-2011
Beste Pierre Emanuel,
1. Omdat uw vader in Nederland woonde en Nederlander was, is de Nederlandse erfbelasting van toepassing en betaalt men hier erfbelasting. In de Verenigde Staten van Amerika wordt over nalatenschappen op federaal niveau de federal estate tax geheven. Om een dubbele heffing te voorkomen kan deze erfbelasting worden verrekend met de Nederlandse erfbelasting. Er is ook een state tax die niet kan worden verrekend.
2. Een ieder betaalt erfbelasting over de waarde van de erfenis die hem of haar toekomt. Uitzondering hierop is het onroerend goed. Voor de belasting is dit tegen de WOZ-waarde, terwijl de economische waarde lager kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

O. Aarts, 01-09-2011 18:12 #135
Mijn zus en zwager hebben geen kinderen. Zij hebben te kennen gegeven dat na hun overlijden zij hun nalatenschap niet naar ouders, broers en zussen willen laten gaan. Maar dat het ten goede komt van mijn jongste zoon die een ernstige spierziekte heeft. Zij hopen hiermee hem in de toekomst te kunnen steunen bij wellicht dure aanpassingen, zorginkoop etc.
Wat is uw advies om dit zo gunstig mogelijk bij testament te laten regelen? In een keer alles nalaten, of een stichting oid op te richten? Reactie infoteur, 01-09-2011
Beste O. Aarts,
1. Het hangt af van de hoogte van het bedrag wat wijs is.
2. Een stichting vraagt ook extra kosten, een statuut en bestuurders.
3. Misschien is een tweetrapstestament een oplossing waarbij eerst het geld naar de ouders gaat en dan naar hun kleinkind. Zo maakt u van de hogere vrijstellingen gebruik.
4. In het testament kan voor de ouders ook een onderhoudsplicht worden geregeld.
5. Een bezoek aan de notaris met een vrijblijvend advies lijkt me nu het verstandigst.
6. In een keer alles, hetzij naar u, hetzij naar uw zoon, kost veel erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter van den Brink, 28-08-2011 15:40 #134
Van haar 0e tot en met haar 21e hebben wij onze pleegdochter in huis gehad en volledig verzorgd. Ik begrijp uit dit heldere artikel dat ze daarmee gelijk wordt gegesteld met onze biologische kinderen. Fijn, want dat willen we ook graag. Betekent dit ook dat er hierover in ons testament geen expliciete verwijzing naar de pleegdochter (meer) nodig is? Reactie infoteur, 28-08-2011
Beste Wouter van den Brink,
Goed dat u dat vraagt. Voor de betaling van successierechten is een pleegkind gelijk aan een kind, maar voor de wet is een pleegkind niet uw erfgenaam. Ze is immers geen bloedverwant. Dat zij in de verdeling van de nalatenschap gelijk wordt gesteld aan uw kinderen, moet u per testament regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Weekers, 21-08-2011 18:14 #133
Mijn moeder is dementerend en daarom hebben mijn moeder, zus en ik (vader is overleden) een financiële volmachtiging bij de notaris laten opstellen. Mijn moeder beschikt over spaargeld en heeft ook nog een vordering aan mijn zus en mij agv erfenis van vader.
Kunnen wij schenking toepassen? Gezien de steeds slechter wordende toestand van moeder is zij niet meer in staat zelf hierover te beslissen. Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste S. Weekers,
Of dat mag, hangt van de inhoud van de volmacht af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Hermans, 21-08-2011 18:02 #132
Mijn moeder (de langstlevende gezien vader overleden is) heeft een vordering aan mij en mijn zus vanwege de erfenis van vader. Zij beschikt over meer dan voldoende liquide middelen om deze aan haar kinderen uit te keren. Zij wilt dit zelf ook graag doen, maar blijkbaar kan de vordering pas bij haar overlijden ingelost worden. Is dit juist?
Is schenking dan het enige dat resteert? Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste J. Hermans,
De vordering mag wel eerder worden ingelost, maar dan zal daarover schenkingsbelasting moeten worden betaald, omdat de belastingdienst dat als een schenking ziet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. N. Rietveld, 18-08-2011 17:04 #131
Een kennis van ons woonde samen met haar zus en broer, begin 2010 is de zus overleden.
Na invulling van de aangifte erfbelasting is voor het te betalen erfbelasting dat van broer of zus een vrijstelling zal gelden van maximaal € 600.000,00 Zij hebben immers meer dan 70 jaar samengewoond.
De belastingdienst is van mening dat de vrijstelling niet geldt voor de broer en ook niet voor de zus. Dus voor beiden een vrijstelling van maar € 2.000,-- per persoon.
Klopt dit wel? Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste J. N. Rietveld,
Als er geen samenlevingscontract is, erven zij die samenwonen sinds 2010 niet van elkaar als partners en geldt er geen vrijstelling van 600.000 euro. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/diversen/36564-nieuw-erfrecht-en-schenkingsrecht-niet-altijd-gunstig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karen, 04-08-2011 23:31 #130
Hallo, mijn moeder heeft onlangs te horen gekregen dat zij van een oom in Canada per testament een erfenis van 14000 euro krijgt. Die oom woonde al sinds de jaren 50 in Canada en is vorig jaar overleden. De executeur testamentair in Canada wil dit bedrag nu rechtstreeks naar mijn moeder overmaken. Hoe gaat dit in zijn werk met de erfrechtbelasting? Moet dit in Canada betaald worden? Of hier in Nederland. En geld dan de 30% regel? Het is mij (nog) niet helemaal duidelijk of hij nog de nederlandse nationaliteit had, is dat nog van invloed? Alvast mijn dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 05-08-2011
Beste Karen,
De eventuele erfrechten moeten in Canada worden betaald. De nationaliteit is niet van belang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Didi, 26-07-2011 22:58 #129
Mijn moeder is in Januari 2011 overleden, mijn broer en ik erven haar huis, is inmiddels verkocht.Ieder ontvangt E110.000.-.Wij wonen in Zuidafrika, hoe moeten wij de successie betalen.via mijn broer?,wij hebben bezwaarschrift voor WOZ ingediend, blijkbaar hangt daar de waarde van af.moeten wij nu eerst wachten op de uitslag van het bezwaarschrift.?
Met vriedelijke groet. D. Schlikker. Reactie infoteur, 27-07-2011
Beste Didi,
1. De erfenis moet in Nederland worden afgehandeld. Als uw broer in Nederland woont, kunt u het beste hem machtigen om de aangifte en erfenis af te handelen.
2. De belastingdienst gaat voor de waarde van het huis uit van de WOZ-waarde. Als u nu aangifte doet en de WOZ-waarde blijkt lager te zijn, dan kunt u later een teruggaaf vragen bij de belastingdienst. Maar u kunt ook nog even wachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 26-07-2011 16:30 #128
Ik wil een Duitser in mijn testament opnemen. Ik weet dat in Nederland over het te erven bedrag 30% belasting geheven wordt. Moet mijn erfgenaam in Duitsland daar ook nog eens 30% belasting betalen? Reactie infoteur, 26-07-2011
Beste Sonja,
Neen, hij betaalt in Nederland erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Agtmael, 24-07-2011 14:28 #127
Mag je een kind ieder jaar € 118.708 schenken en daar dan 10% schenkbelasting over betalen? Reactie infoteur, 24-07-2011
Beste M. van Agtmael,
Dat mag inderdaad elk jaar worden geschonken. U mag ook een deel daar bovenop boetevrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 12-07-2011 14:43 #126
Schoonvader in 2008 overleden, dochter en zoon erfgenaam, nalatenschap woning,
op basis van economische waarde aangifte gedaan, aanslag ontvangen en afgerekend.
Woning is nu drie jaar na dato tegen een veel lagere waarde verkocht.
Belastingdienst verzocht om een herziene aangifte erfbelasting, vooralsnog wil belastingdienst niet meegaan in de vraag om teruggave (schermen met WOZ waarde)
Is dit terecht? Reactie infoteur, 12-07-2011
Beste Peter,
1. In 2008 was de waardering van een huis nog op basis van de economische waarde. Sinds 2010 is dit op basis van de WOZ-waarde. Dus niet terecht.
2. Daar staat tegenover dat het moeilijk is om aan te tonen dat een lagere waarde in 2011 ook betekent een lagere waarde in 2008. De markt is sindsdien sterk verslechterd. Op basis van een gemiddeld cijfer kunt u de huidige waarde misschien nog wel terugrekenen naar een waarde in 2008.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riet Wijckelsma, 12-07-2011 12:51 #125
Mijn overleden vader woonde meer dan 20 jaar in het buitenland. Wie moet bij het aanvaarden van zijn erfenis de erfbelasting betalen. Reactie infoteur, 12-07-2011
Beste Riet Wijckelsma,
De erfenis moet ook in het buitenland tegen de tarieven aldaar worden afgewikkeld door de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Stomphorst, 12-07-2011 11:27 #124
De overledene (weduwe) had het vruchtverbruik van de woning.Moet hier bij de aangifte van de successie rekening mee gehouden worden en zo ja op welke wijze?
Graag uitleg Reactie infoteur, 12-07-2011
Beste J. Stomphorst,
Het vruchtgebruik heeft een waarde waarover efbelasting moet worden betaald. Zie rekenvoorbeeld in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helen, 01-07-2011 17:50 #123
Mijn vader is overleden in 2011, ik ga de erfenis verwerpen, ik woon korter dan 10 jaar in amerika, en ik heb een zoon, waar moet ik aan denken, en moet ik contact opnemen met een notaris in nederland? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Helen,
U moet zeker contact opnemen met de notaris in Nederland. Normaliter hebt u 3 weken de tijd om te besluiten of u een erfenis gaat aanvaarden of verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menno, 27-06-2011 13:30 #122
Mijn vader is in 2011 overleden, mijn moeder leeft nog. Over het erfdeel moet nu erfbelasting betaald worden omdat deze boven de vrijstelling uitkomt. Als ik nu mijn erfdeel niet aanvaard valt deze dan automatisch bij mijn moeder en dus onder de vrijstelling van mijn moeder? De totale erfenis blijft onder de drempel van 600.000 euro en dus zou geen belasting betaald hoeven worden. Reactie infoteur, 27-06-2011
Beste Menno,
Als u de erfenis verwerpt, is van belang te weten of u kinderen hebt. Zo niet dan valt uw erfdeel toe aan uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorien, 24-06-2011 16:02 #121
Mijn overleden oom laat vrouw en 2 kinderen achter.( oom had langer dan 5 jaar in duitsland gewoont.
Nu moeten we aangifte doen van de nalatenschap van mijn Oma.(opa ook reeds overleden)
Moeten zij gewoon volgens nederlands erfrecht belasting betalen.
Gr. D Reactie infoteur, 24-06-2011
Beste Dorien,
Pas als de overledenen op het moment van overlijden meer dan tien jaar in
het buitenland woonden, hoeft u in Nederland geen erfbelasting te betalen. Daarbij veronderstel ik dat de Nederlandse nationaliteit behouden is gebleven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 08-06-2011 01:14 #120
Onlangs is een van mijn ouders overleden. Er was sprake van een testament: de langslevende is rechthebbende op de nalatenschap en de kinderen hebben een vordering ter grootte van hun erfdeel. Hoe nu om te gaan met het fictieve vruchtgebruik? Volgens een tabel in de toelichting is dit (per kind): erfdeel x 6% x kapitalisatiefactor waarbij de kapitalisatiefactor leeftijdsafhankelijk is. Dit bedrag zou van het erfdeel van de kinderen mogen worden afgetrokken en bij het erfdeel van de langslevende moeten worden opgeteld om de totale verkrijging te bepalen waar vervolgens dan weer de vrijstelling vanaf getrokken kan worden om tot de belaste verkrijging te komen.

In de uiteindelijke belastingaangifte vind ik hier echter niets van terug. Er wordt wel een bedrag afgetrokken voor "waarde wettelijke boedelverdeling", maar dat is maar een fractie van bovengenoemd fictieve vruchtgebruik. Kun jij dit verklaren? Reactie infoteur, 08-06-2011
Beste Jaap,
1. Bij vruchtgebruik wordt de waarde van het huis opgesplitst in het blote eigendom en het vruchtgebruik. Het blote eigendom is de waarde op het moment van overlijden minus het vruchtgebruik.
2. Het erfdeel van de kinderen betreft hun aandeel in het het blote eigendom. Het erfdeel van de langstlevende betreft haar aandeel in het blote eigendom plus het vruchtgebruik.
3. Er wordt dus niet iets van het erfdeel van de kinderen afgetrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Betty, 30-05-2011 22:04 #119
Beste zeemeeuw,
Een vriendin van mij op leeftijd heeft besloten dat wanneer zij komt te overlijden via een geschreven codicil bij de notaris gedeponeerd, dat ik haar auto krijg (waarde nu ca.7500,-euro). Mijn vraag is nu: moet ik als het zover komt over het verkrijgen van de auto ook erfbelasting gaan betalen? (30% van 7500 minus 2000 vrijstelling is toch 1500,=euro aan belasting) of vallen dit soort goederen buiten de erfbelasting?
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp. Reactie infoteur, 30-05-2011
Beste Betty,
1. Als u na iemands overlijden een codicil krijgt, hoeft u die niet te aanvaarden.
2. Over de waarde van een codicil moet u erfbelasting betalen, als dat niet anders is bepaald via een testament of legaat. Geldzaken kunnen namelijk niet via een codicil worden geregeld, wel de overdracht van enkele goederen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tes, 26-05-2011 02:06 #118
Beste, Mijn vader is in april 2010 overleden. Zijn huis (pacht) werd verkocht in augustus) en alle schuldeisers waren toen betaald. De beperkte boekhouding die moest binnen zijn bij de notaris tweede week van januari 2011. Bleek dat hij nog van de gemeente een uittreksel van mijn vaders uitkering moest ontvangen (jan-feb-maart 2010). Notaris heeft dit pas in april 2011 ontvangen. Nu is er al meer dan een jaar verstreken en vraag ik me echt wel af hoelang dit allemaal nog zal duren tegen dat er een uitbetaling zal gebeuren. Heeft u enig idee? Alvast bedankt voor uw feedback. Mvg, Tes Reactie infoteur, 26-05-2011
Beste Tes,
1. Ik begrijp dat de afhandeling van de erfenis in handen van een notaris is. Helaas gaat dat niet altijd even snel, zoals ook uw voorbeeld aangeeft.
2. Er spelen een paar termijnen. In het testament zelf kan zijn aangegeven hoeveel tijd voor de afhandeling van de erfenis mag worden uitgetrokken en de belastingdienst trekt meestal aan de bel. Na 8 maanden moet vaak al een heffingsrente aan de belastingdienst worden betaald als de erfbelasting nog niet is afgerond.
3. Neemt niet weg dat u gebaat bent bij een snelle afronding als u nog geld te wachten staat. Maak daarom een afspraak met de notaris zelf en vraag hem hoe lang de afhandeling nog gaat duren en waarom. Vraag eventueel ook een voorschot op de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ienke Krebs, 21-05-2011 22:31 #117
Graag een advies ivm de volgende situatie: Oom, sinds paar maanden weduwnaar en zonder kinderen, overleed kortgeleden in een verzorgingstehuis. Hij had broers en zus gehad (allen met kinderen) maar alleen de zus is nog in leven. Paar jaar geleden hebben oom en tante een gesloten codicil met wilsbeschikking gegeven aan een neef. Deze oom is in de laatste dagen van zijn ziekbed met morfine en andere medicijnen met invloed op geestelijke toestand behandeld. Na het overlijden werd de naaste familie door een met oom bevriend persoon, ex-buurman, geïnformeerd dat er een testament is, dat hijzelf executeur is en dat de zus van oom, onze tante, de enige erfgename is. Dit testament is twee dagen vóór het overlijden opgemaakt en toont slechts één "handtekening", van wie is niet duidelijk, over het notarisstempel. De codicil (die intussen is opengemaakt) heeft een kompleet andere inhoud.
Vraag 1: is dit testament geldig?
Vraag 2: hebben de kinderen van de overleden broers enig recht om iets op te eisen en/of
Vraag 3: inzicht te krijgen op wat de erfenis inhield?
Vraag 4: kunnen zij in verzet gaan tegen het testament en zo ja, hoe kan dat het beste gedaan worden?
Met hartelijke dank voor uw aandacht. Reactie infoteur, 22-05-2011
Beste Lenke Krebs,
1. Het testament is alleen geldig indien ondertekend door uw oom en de notaris. Bovendien moet het testament zijn ingeschreven in het Centraal Testamenten Register te Den Haag. Wat u beschrijft klinkt niet zuiver.
2. Een codicil is geen echt testament. Met een codicil kunnen alleen wat kleinere zaken en goederen worden bestemd. Een codicil moet volledig handgeschreven zijn door de erflater en voorzien van datum en plaats. Zie ook :

http://www. wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

3. In eerste instantie gaat de erfenis, tenzij via het laatste reguliere testament anders bepaald, nu naar de overgebleven zus, de kinderen van de broers en, indien nog in leven, de ouders van de overledene. Ieder van hen kan per testament worden uitgesloten.
4. Een erfgenaam kan bij de notaris vragen om de inhoud van het laatste geregistreerde testament. In het testament staat ook wie executeur is.
5. U kunt zelf bij het register opvragen wat het laatste testament is. Maar dat is zonder inhoud.
6. Wat te doen is volledig afhankelijk van de inhoud van het testament en kunt u het beste direct bij de notaris vragen bij het openen daarvan. Het testament van de buurman heeft, indien vals, geen enkele waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascal, 11-05-2011 22:59 #116
Vraag: een kennis van mij is overleden. Vrouw en 3 kinderen blijven achter. Kinderen hebben vordering op moeder. In testament is bepaald dat er rente over deze vordering bepaald mag worden. Is hier een maximum aan en wat zijn de consequenties bij een te hoge / lage rente? Deze rente moet binnen 8 maanden worden doorgegeven aan de belastingdienst. Volstaat een brief? Reactie infoteur, 12-05-2011
Beste Pascal,
Een rente hoger dan 6% zal als bovenmatig door de belastingdienst worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke Marie, 08-05-2011 23:55 #115
Beste Zeeleeuw,

Mijn vriendelijke dank voor uw heldere uitleg.
Het is in deze tijd fijn om te weten dat er mensen zijn die helemaal voor niks begaan zijn met problemen van wild vreemde mensen.
Je moet er maar de tijd en wil voor hebben om het te kunnen opbrengen.
Gewoon KLASSE.
Nogmaals mijn hartelijke dank,
Vriendelijke groet.
Marieke Marie Reactie infoteur, 09-05-2011
Beste Marieke Marie,
Graag gedaan, en inderdaad, het kost veel tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke Marie, 07-05-2011 13:18 #114
Beste zeemeeuw,
1. Ik zal in concreto treden. Ik heb een bedrag van €16645 aan successierecht voldaan in 2010. Zo ook mijn broer. Het huis is verkocht voor €315.000,-
2. Er waren geen schulden, de waarde van het huis zoals aangegeven bij successie in 1995 bedroeg 60% van € 68,000,- is €40.800,-. (deze 60% werd op aangifte gevraagd)
Spaargeld € 43.200,-
Vraag: Ben ik juist in de aanname dat de vordering op mijn moeder dus 1/3 x68000=€22666+1/3 van spaargeld =€14,400,- Totaal €37066,- Aftrekbaar had moeten zijn van het totaalbedrag te betalen successierecht 2010? Het evt. te vermeerderen bedrag rente heb ik buiten beschouwing gelaten. Of zie ik iets verkeerd? Reactie infoteur, 08-05-2011
Beste Marieke Marie,
1. Ik begrijp dat uw vader in 1995 is overleden met een langstlevende testament.
2. Daarmee hebt u samen met uw broer een niet direct invorderbare vordering op uw moeder gekregen, ten bedrage van X. Als uw moeder in gemeenschap van goederen was getrouwd was al de helft van haar, en hebt u per persoon een vordering van 1/3 van de 1/2 van de nalatenschap van uw vader. Daar gaat de te betalen erfbelasting nog af.
3. Voor de nalatenschap van uw moeder moet u haar vermogen nemen minus de vorderingen die erop rusten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke Marie, 06-05-2011 20:04 #113
In 1995 is mijn vader overleden had testament 1977 op langstlevende vruchtgebruik met renteclausule 6%. In 2009 is moeder overleden. 2 kinderen. Mijn broer en ik hebben toen het huis verkocht en gezamenlijk gedeeld in de opbrengst. Dus, het vadersdeel was nog niet uitbetaald, maar ik ben vergeten in aangifte successierecht deze in mindering te brengen als schulden moeder aan kinderen. Het gaat om de aftrekpost successierecht wegens de vordering van kind op langstlevende vruchtgebruik erfdeel van eerst overleden vader in 1995. Er behoefde bij aangifte geen successierecht te worden betaald bij overlijden vader in 1995. Heb successierecht voldaan, op wellicht een verkeerde aangifte omdat (vermeende) aftrekpost niet was opgenomen in aangifte beschikking is van 2010. Ook zij opgemerkt dat wij nooit ons 1/3 deel ergens bij aangifte hebben opgegeven, weet ook niet of dat moest? Indien het juist is wat ik vermeen? kan ik dan een correctie vragen op de beschikking 2010? Reactie infoteur, 07-05-2011
Beste Marieke Marie,
1. Als u ook nu geen erfrecht hoeft te betalen en de belastingdienst is akkoord, zou ik het denk ik zo laten.
2. U had eigenlijk de nalatenschap van uw moeder moeten nemen, minus de vorderingen op uw moeder, minus eventuele schulden en dat door 3 moeten delen. De hoogte van dit deel bepaalt of u wel of niet successierechten had moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 02-05-2011 21:18 #112
Dank voor uw reactie. Alleen roept deze nog wat vragen op. Mijn vader is in april 2010 overleden. In zijn testament staat dat de ontstane vordering een enkelvoudige rente bedraagt, welke actuarieel berekend (mede gelet de leeftijd van zijn levenspartner) overeenkomt met een samengestelde rente die gelijk is aan de rente genoemd in art. 10 Uitv.Besluit (=6%). Ten aanzien van rentepercentage en rentedragendheid mogen de erfgenamen anders overeenkomen.
Stel mijn vordering bedraagt 100.000, we berekenen 6% rente per jaar, de verschuldigde erfbelasting bedraagt 8.000, mijn vordering is dan 92.000.
1. Klopt het dat ik de vordering en mijn moeder de schuld dan niet op hoef te nemen in de aangifte IB op grond van art. 5.4. lid 1a?
2. Als mijn moeder na 3 jaar overlijdt, kan ik dan de vordering van 92.000 + 3x 6% rente = 108.560 in mindering brengen op de erfenis?
Indien wij 0% rente over de vordering berekenen dan zou uw antwoord onder 1 van toepassing zijn. Het vruchtgebruik zou dan bedragen 92.000 x 6% x 5 (leeftijd moeder 78 jaar) = 27.600 en bloot eigendom 64.400. Moet dit bedrag worden opgenomen in de aangifte erfbelasting en ook in box 3? In de aanvullende toelichting bij de aangifte IB 2010 wordt bij de berekening van vruchtgebruik namelijk uitgegaan van 4% van de waarde van de bezitting en wijkt de leeftijdstabel af van die van art. 5 Uitv. Besluit. Maar ik vind het vreemd verschillende waarderingen in de erfbelasting en inkomstenbelasting te hebben.
Overigens hebben wij nooit een aangifte erfbelasting ontvangen en mijn vader is langer dan 8 maanden geleden overleden. Lopen wij het risico op een boete en zo ja, hoe hoog is deze? Reactie infoteur, 03-05-2011
Beste Anna,
1. Bestaande vorderingen en schulden keren terug in de aangifte inkomstenbelasting 2011, omdat dan wordt gekeken naar het vermogen in box 3 per 1 januari 2011.
2. Na 3 jaar mag u bij overlijden inderdaad 108.560 euro in mindering brengen op de erfenis.
3. Dan moet u inderdaad het blote eigendom opgeven, en uw moeder het vruchtgebruik. Het vruchtgebruik kan door de vrijstelling van erfbelasting wegvallen, maar keert dan wel terug in box 3 van de inkomstenbelasting.
4. Erfbelasting en inkomstenbelasting lopen op een aantal punten uiteen, maar zullen de komende jaren steeds meer aansluitend worden gemaakt.
5. Normaliter krijgt u na 3 maanden een aangiftebiljet van de belastingdienst. Na 8 maanden gaat de heffingsrente lopen. U doet er dan ook goed aan om met de belastingdienst contact op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 29-04-2011 22:32 #111
Wegens overlijden van mijn vader heb ik een overbedelings vordering op mijn moeder. Nu heb ik gelezen dat ik dit bedrag niet voor de nominale waarde hoef op te nemen als de rente op deze vordering nihil is. Dit zou erfbelasting besparen. Hoe moet ik de vordering dan waarderen voor de erfbelasting en moet ik ditzelfde bedrag opnemen in mijn aangifte inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 30-04-2011
Beste Anna,
1. Als in het testament staat dat er geen rente in rekening mag worden gebracht op de vordering, moet u in beginsel de vordering waarderen op de waarde van de dag van overlijden minus de erfbelasting, rekening houdend met de leeftijd van de langstlevende. Deze netto waarde komt terecht in box 3 van de inkomstenbelasting als extra vermogen. Maar zie ook punt 3 hierna.
2. Als de wettelijke rente lager is dan 6%, hoeft de langstlevende ook geen rente te vergoeden.
3. Als de erfenis na 1 januari 2010 is vrijgevallen, kunnen de erfgenamen en langstlevende alsnog een andere rentevergoeding overeen komen, zolang de periode van aangifte van erfbelasting nog niet is verstreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanka, 27-04-2011 11:36 #110
We hebben uit een erfenis een huis verkregen dat door 4 partijen (mijn vrouw, onze kinderen, en haar 2 broers) via een testament is verdeeld. Dit huis staat al 4 jaar via een makelaar te koop, we bewonen dit huis (mijn vrouw en onze kinderen) al 2 jaar, omdat er veel onderhoud aan zit, we bang waren voor kraken, etc. De helft van de woz waarde hebben we in box 3 aangegeven. Tot voor kort, hadden we ook ons "oude huis" (wat we 2 jaar geleden verlaten hebben) in de verkoop staan. Dit wordt nu waarschijnlijk verkocht. Kunnen we nu belastingvrij (op de gemeentelijke belastingen na) in het geerfde huis blijven wonen, zolang het te koop staat? of dienen we ook belasting te betalen over het vruchtgebruik van het aandeel van de 2 broers (50% van de waarde)? of andere belastingen? Reactie infoteur, 27-04-2011
Beste Vanka,
Voor u wordt zo het geërfde huis voor 50% uw eigen woning. Die hoort thuis in box 1 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marinus, 25-04-2011 09:27 #109
Mijn zoon woont blijvend in Amerika en is daar belastingplichtig. Ik woon in Nederland. Als ik overlijdt moet er in Nederland erfrecht betaald worden. Kan mijn zoon in Amerika aangeslagen worden voor de erfenis of valt dit onder de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting betaling? Reactie infoteur, 25-04-2011
Beste Marinus,
1. Een erfenis van u wordt volgens Nederlands erfrecht en belastingrecht afgehandeld.
2. Uw erfenis is niet in de VS belast, maar kan, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, wel in de vermogensbelasting van uw zoon aldaar terecht komen.
Met vriendelijke groten,
Zeemeeuw.

Pb, 21-04-2011 10:28 #108
Mijn vader is in december 2010 overleden. Mijn moeder in 2005. Er zijn 4 kinderen waarvan 1 overleden in februari 2010. Mijn ouders hadden een testament voor de langst levende. Is het nu zo dat het kindsdeel uit de nalatenschap van mijn moeder naar de vrouw van mijn broer en zijn 2 kinderen gaat? Krijgt de vrouw van mijn overleden broer ook een deel van de erfenis van mijn vader? Nu heeft mijn vader de kinderen van mijn overleden broer onterfd. Welk deel krijgen zij als ze in verzet gaan? Reactie infoteur, 21-04-2011
Beste Pb,
1. Het kindsdeel van uw overleden broer in de nalatenschap van uw moeder gaat naar diens vrouw en kinderen, als uw broer niet via een testament anders heeft geregeld.
2. Uw broer is eerder overleden dan uw vader. Dan komen zijn kinderen voor hem in de plaats en niet de echtgenote.
3. De legitieme portie bedraagt in totaal 1/8 deel, dat wil zeggen 1/16 deel per nagelaten kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mv, 15-04-2011 22:00 #107
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden, mijn moeder recent. Mijn ouders hadden ten tijde van het overlijden van mijn vader een langslevende testament. Mijn moeder heeft destijds successie recht over de kindsdelen afgedragen.
Voor de aangifte van de erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder, kan ik het reeds door haar betaalde bedrag aan successierecht aftrekken. Ook heb ik begrepen dat de (wettelijke) rente over de kindsdelen die zij de afgelopen jaren in haar beheer heeft gehad, ook aftrekbaar is voor de erfbelasting. Is dit juist? Reactie infoteur, 16-04-2011
Beste Mv,
Neen, de rente is van invloed op de vordering die u had op uw moeder. Uw vordering is het bedrag X minus de betaalde successierechten en opgehoogd met de rente. Die vordering brengt u in mindering op de nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 12-04-2011 22:37 #106
Stel ik laat vermogen na aan mijn partner waarmee ik een samenlevingscontract heb. Met de afspraak dat zij dit vermogen weer aan mijn kinderen, uit mijn vorige relatie, nalaat. Worden haar "stiefkinderen" op dat moment als kinderen gezien en is de erfbelasting 10%, of worden de kinderen als overige verkrijgers gezien en betalen ze 30%? Reactie infoteur, 13-04-2011
Beste Edwin,
Dan zijn zij overige verkrijgers. Voor dit soort gevallen zijn speciale testamenten bedacht:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suzanne, 12-04-2011 15:37 #105
Mijn moeder is overleden in 2011. Mijn vader leeft nog. Beiden waren gehuwd onder gemeenschap van goederen. Mijn vader bezit een huis zonder hypotheek, woz waarde 235.000 en 400.000 in contanten. Moet mijn vader nu erfbelasting gaan betalen? Is het verstandig nu al mijn kindsdeel op te "eisen". Hij werkt hier overigens graag aan mee. Hoeveel zou dit kindsdeel dan zijn (1/4 van 635.000 )? Reactie infoteur, 13-04-2011
Beste Suzanne,
1. U hebt als enig kind recht op een erfdeel van de helft van de helft van de 635.000 euro.
2. Als er geen testament is, geldt de wet. Die stelt dat dit een niet direct opeisbare vordering is van u op uw vader. Er valt dus niets op te eisen.
3. Uw vader zal voor u erfbelasting moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paarser, 08-04-2011 14:19 #104
Het wordt mij - alle reacties lezende - nog niet duidelijk hoe er het vermogen van de overledene moet worden aangegeven in het F-formulier 2010. Mijn vader is overleden en er zijn drie erfgenamen, dat terzijde.
Het F-formulier geeft aan dat het vermogen per 01-01-2010 en het vermogen op de sterf-datum, dat is in dit geval 04(!)-01-2010 geweest. Daar komen dus twee identieke bedragen uit, die dan door 2 zouden moeten worden gedeeld.
Maar: dit vermogen wordt vanaf 04-01-2010 via de erfbelasting al belast! Bestaat er niet een factor, waarmee aangegeven wordt dat dit vermogen nog niet eens 1 week in zijn bezit was? Reactie infoteur, 09-04-2011
Beste Paarser,
Neen, ook bij de inkomstenbelasting kan dit gebeuren. Spijtig, maar waar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 05-04-2011 19:57 #103
Mijn moeder is eind november 2010 overleden. Er zijn behalve 4 kinderen ook nog kleinkinderen die bij testament een legaat hebben gekregen. De erfenis is nog niet afgewikkeld, er zijn nog rekeningen die moeten worden ontvangen van de begrafenisonderneming e.d. en er is ook nog geen successieaangifte gedaan. Ik ben aangewezen als de contactpersoon voor de belastingdienst. Zelf heb ik inmiddels mijn aangifte IB voor 2010 gedaan, maar verzuimd rekening te houden met de onverdeelde boedel. Wat kan ik adviseren aan mijn broer en zuster? Wel of niet opnemen in de aangifte IB (het is nu nog niet duidelijk hoe groot de erfenis zal zijn) en wat zou ik zelf moeten doen richting de Belastingdienst? Reactie infoteur, 06-04-2011
Beste Paul,
1. Iedere betrokkene moet zijn aandeel in alle inkomsten, uitgaven, kosten, bezittingen en schulden van de nalatenschap meenemen in zijn belastingaangifte inkomstenbelasting als onverdeelde boedel. Zijn de bedragen nog niet helemaal duidelijk dan gaat het om de beste schatting.
2. U kunt een nieuwe belastingaangifte invullen. De laatste telt, zolang er nog geen aanslag is:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henja Timmerman, 04-04-2011 23:21 #102
De vader van mijn man is overleden. Wij wonen in Zweden, moeten wij nu in Nederland erfrecht betalen? Reactie infoteur, 05-04-2011
Beste Henja Timmerman,
Als uw vader in Nederland woonde wordt inderdaad alles naar Nederlands recht afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Doortje, 03-04-2011 12:06 #101
Mijn ouders zijn geruime tijd gescheiden en nu heeft mijn vader een nieuwe vriendin. Zij verblijven in het buitenland en staan beide ingeschreven bij mijn broer en zijn vriendin. Mocht mijn vader onverwachts overlijden wat zijn mijn rechten dan en kan ik evt. mijn kindsdeel veilig laten stellen? Zover mij bekend is er geen testament. Heb vernomen dat als ze 5 jaar officieel samenwonen zijn nieuwe vriendin erfgenaam wordt is dit het geval? Zij heeft zelf ook nog kinderen uit een eerder huwelijk. Hoop dat u me kan adviseren in deze kwestie. Reactie infoteur, 03-04-2011
Beste Doortje,
1. Doordat uw vader in het buitenland is ingeschreven zal waarschijnlijk het buitenlands erfrecht gelden.
2. Het buitenlands erfrecht verschilt nog wel eens per land en wijkt meestal af van ons erfrecht.
3. Vaak wordt in het buitenland bijvoorbeeld samenwonen of een geregistreerd partnerschap niet erkend. Als er geen testament is zouden dan zijn kinderen alles erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. M., 23-03-2011 13:47 #100
Mijn schoonmoeder is in 2010 overleden. Mijn man en 5 broers en zussen zijn de erfgenamen. Inmiddels is er erfbelasting afgedragen (in 2011). Dit kunnen we aftrekken in box 3 bij schulden. Mijn vraag is nu: Waar moet ik het erfdeel opgeven in box 3. Het is geen spaartegoed, maar een deel van een nog te verkopen huis. Dus volgens mij niet bij bank- en spaartegoeden en ook niet bij onroerende zaken. Maar waar dan wel? En mag ik het erfdeel minus de vrijstelling opgeven of is de vrijstelling alleen voor de berekening van de erfbelasting? Alvast hartelijk dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 23-03-2011
Beste C.M.
1. U mag de erfbelasting niet zo maar als schuld aftrekken in box 3.
2. In box 3 bestaat ook de categorie overige bezittingen. Daar zou dit onder passen.
3. Het gaat dan om uw bezit, dat wil zeggen het erfdeel zonder correctie voor de vrijstellingen uit de erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agnes van Caneghem, 22-03-2011 12:51 #99
Bij mijn vorige vraag is een misverstand ontstaan : ik vroeg hoeveel kinderen van ouders met huwelijkscontract (langst leve het al) percentsgewijze uitgedrukt zouden moeten betalen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Als we beiden dood zijn dus.
Sorry dat ik U tweemaal moet lastigvallen. Met achting en dank voor een antwoord. Reactie infoteur, 22-03-2011
Beste Agnes,
Kinderen hebben in Nederland per kind een vrijstelling van 19000 euro. Het bedrag daarboven is tot ruim 118.000 euro meer belast met 10% en daar weer boven met 20%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. J. Hansen, 19-03-2011 22:48 #98
Moeder is in nov 2010 overleden. er zijn 2 kinderen.Er is nog geen erfbelasting betaald. Ieder kind geeft 50% van het vermogen van moeder op als onverdeelde boedel in de aangifte 2010. Er wordt dan dus inkomstenbelasting betaald over de nog af te dragen erfbelasting. In 2011 zal de erfenis worden afgewikkeld. Mag dan de inkomstenbelasting over de betaalde erfbelasting worden afgetrokken in 2011? Reactie infoteur, 20-03-2011
Beste W.J. Hansen,
1. Een onverdeelde boedel is belast in box 3 van de inkomstenbelasting, spaargeld en vermogen.
2. U schrijft de boedel bij per 31 december 2010.
3. U kunt dit niet verrekenen met de erfbelasting. De inkomstenbelasting rust op het bezit en de erfbelasting op de verkrijging daarvan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Stok, 18-03-2011 18:29 #97
Vader is overleden in 2002. wij zijn voor 1/6 deel eigenaar van de woning geworden. tot op heden woont moeder nog in deze woning. Wij ontvangen geen huur of andere vergoeding. Moeten wij ons deel opgeven bij de aangife inkomstenbelasting? (Wij hebben over deel wel successierechten betaald.) Reactie infoteur, 19-03-2011
Beste M. Stok,
U bent voor 1/6 deel eigenaar van het bloot eigendom. De waarde van uw aandeel moet u opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting waarover u boven de vrijstelling 1,2% belasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. G. Tanke, 18-03-2011 16:36 #96
Mijn vrouw had vier kinderen toen wij trouwden. Zij is nu overleden. Het jongste kind heeft bij ons huwelijk mijn naam aangenomen. Als ik kom te overlijden heeft hij dan een bevoorrechte positie i.v.m. de erfenis of krijgen allen een gelijk aandeel? Reactie infoteur, 19-03-2011
Beste J.G. Tanke,
1. Als alle kinderen door u zijn erkend, hebben ze wettelijk gezien recht op een gelijk aandeel in uw nalatenschap.
2. Wie niet door u is erkend heeft recht op een aandeel in de nalatenschap van de moeder.
3. Wilt u het anders regelen dan zult u een testament moeten laten maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. van Dam, 18-03-2011 15:49 #95
Mijn tante is in 2010 overleden en onlangs is de verklaring van erfrecht afgegeven door de notaris. Twee van de ervenden hebben de Duitse nationaliteit en wonen daar ook.
Moeten zij in Nederland erfenisrechten betalen? Kan de executeur in dat geval ook voor hen aangifte doen? Reactie infoteur, 18-03-2011
Beste K. van Dam,
1. Als de erflater, de overledene, de Nederlandse nationaliteit had en in Nederland woonde geldt het Nederlandse recht.
2. Of de executeur dit mag regelen hangt van zijn taakomschrijving af. Die kan zeer beperkt, maar ook zeer uitgebreid zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agnes van Caneghem, 17-03-2011 14:36 #94
Wij zijn gehuwd met een contract : de langst levende krijgt vruchtgebruik. Mijn vraag is nu : hoeveel belasting en/of erfenisrechten zouden mijn twee meerderjarige kinderen moeten betalen bij het overlijden van de langst levende? Reactie infoteur, 17-03-2011
Beste Agnes van Caneghem,
Hier spelen een aantal dingen:
1. Hoeveel belasting over een erfenis moet worden betaald door uw kinderen hangt af van de hoogte van de erfenis.
2. De erfbelasting op de vordering op de langstlevende wordt betaald zodra de ander overlijdt en vervolgens met de vordering verrekend.
3. De waarde van het vruchtgebruik is weer afhankelijk van de leeftijd waarop men overlijdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benikon, 10-03-2011 09:30 #93
Mijn tante is overleden en ik ben verantwoordelijk als executeur voor de afwikkeling. Inmiddels heb ik de nodige belastingpapieren van de belasting ontvangen. Een van de vragen is: Doet u als executeur voor de erfgenamen aangifte of doen alle erfgenamen afzonderlijk aangifte over hun erfdeel? Wat is verstandig om te doen? In het eerste geval heb ik de mening dat er 2x belasting betaald gaat worden. Reactie infoteur, 10-03-2011
Beste Benikon,
1. Als u daartoe gemachtigd bent kunt u de erfenis afwikkelen en de belastingaangifte doen.
2. En u, en iedereen afzonderlijk geeft problemen en de kans op 2x betalen.
3. Als er betaald moet worden, moet u vooraf goed regelen dat iedereen daarvan zijn portie betaalt aan u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla, 04-03-2011 11:59 #92
Mijn man is in 2002 overleden. Wij hadden een testament op langstlevenden. ik heb de successierechten betaald voor onze zoon. Kan ik zijn 'erddeel' nu als schuld op de belastingaangifte vermelden? :-( Reactie infoteur, 04-03-2011
Beste Carla,
Als u box 3 van de inkomstenbelasting bedoelt, moet u daarin opnemen uw vermogen minus de schuld aan uw zoon. Uw zoon moet zijn erfdeel als vermogen opgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 27-02-2011 09:21 #91
De belastingvrije schenking is in december 2010(5.000) gedaan door de ouders. In Januari 2011 overlijd vader. Hoe zit het met deze schenking(binnen 180 dagen overleden) en de schenking van 2011(moeder leeft nog). Reactie infoteur, 27-02-2011
Beste Jan,
Schenkingen die binnen 180 dagen vóór het overlijden zijn gedaan, worden voor de erfbelasting gezien als
erfenis. Over deze schenkingen moet dus erfbelasting worden betaald. Enige uitzondering hierop is de eenmalig verhoogde schenking. Bij een schenking worden de ouders als een eenheid gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 07-02-2011 18:50 #90
Een vriendin heeft ons en nog een viertal goede kennissen (allemaal geen familie) opgenomen in haar testament. Ze heeft verder nog een broer, waar ze geen contact meer mee heeft en bewust niet in het testament opgenomen. Heeft hij nog rechten op een deel van een mogelijke erfenis? Reactie infoteur, 07-02-2011
Beste Jan,
Zie voor de volgorde van erven en erfgenamen:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edgar, 06-02-2011 17:33 #89
Mijn vader schenkt ons 4 kinderen elk jaar een bedrag. Mag ik zeggen dat een deel van het bedrag aan mijn partner (getrouwd) wordt geschonken bijvoorbeeld 2.000en de rest aan mij. Zodat ik wat minder belasting betaal? Reactie infoteur, 06-02-2011
Beste Edgar,
Neen, bij schenkingen van uw vader worden u en uw echtgenote als één gezien en de schenkingen bij elkaar opgeteld. U kunt jaarlijks tot 5000 euro belastingvrij ontvangen van uw vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 04-02-2011 00:06 #88
Mijn moeder is overleden in 2008. Mijn vader en ik zijn erfgenamen voor ieder de helft. Nu heb ik nog twee broers die beiden zijn onterft. Nalatenscha van mijnmoeder is afgehandeld. Wat wordt nu strakt de verdeling als mijn vader komt te overlijden? Stel dat zijn vermogen? 100.000 bedraagt. Dit kan ik niet ergens achter halen? Is het vrstandig om nu al door mij vader een schenking te doen om mijn broers straks zo weing mogelijk na te laten daar zij wel hun kindsdeel houden? Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Anita,
1. De kinderen krijgen, zonder testament, ieder 1/3 deel van het vermogen van de vader.
2. Uw vader mag jaarlijks 5030 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roos, 08-01-2011 09:01 #87
Mijn moeder is overleden in 2002. Mij vader (echtgenoot) en ik zijn erfgenamen voor ieder de helft (mijn ouders waren getrouwd op huwelijkse voorwaarden). Ik kan echter mijn deel niet opeisen bij mijn vader en heb dus een vordering op mijn vader ter grootte van mijn kindsdeel. Er was bij mijn overleden moeder sprake van een langslevende testament. De bepalingen in het langstlevende testament geven aan dat vervroegd de schuld aflossen is toegestaan.
Mijn vraag is nu of mijn vader aan mij dus inderdaad bijv.? 100.000 kan aflossen op de vordering, zonder dat dit gezien wordt als schenking door de belastingdienst. Ik neem aan dat dit ergens geregistreerd moet worden (formulier?) om bij overlijden van mijn vader mijn originele kindsdeel van mijn moeders overlijden (? 150.000+rente) te verminderen met? 100.000, anders zou ik dubbel profijt hebben. Hoe werkt dit? Of gewoon doen en als de belastingdienst zegt dat het een schenking is duidelijk maken dat het een aflossing is op de vordering?

Elders op de site geeft u in een antwoord op een zelfde soort vraag dit antwoord:
"Als hierdoor een voordeel voor u ontstaat kan de belastingdienst vervroegd aflossen ook als schenking zien". Wanneer is er dan sprake van voordeel? Reactie infoteur, 08-01-2011
Beste Roos,
1. De erfenis van uw moeder is als het goed is inmiddels fiscaal afgewikkeld en de daarbij behorende fiscale aangifte goedgekeurd.
2. Als in het testament staat dat vervroegd mag worden afgelost is dat ook toegestaan en is dat geen schenking als hieraan ten opzichte van in het testament gestelde geen voordeel zit. Stel bijvoorbeeld dat er geen rente werd vergoed en u nu wel de mogelijkheid krijgt om rente te ontvangen, of er wordt meer afgelost dan afgesproken.
3. De aflossing zal per bank gaan en is in feite altijd traceerbaar.
4. Als u later de erfenis van uw vader afwikkelt, dient u dat weer naar waarheid te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 16-12-2010 19:25 #86
Mijn ouders hebben een twee-traps testament, waarbij eerst de langstlevende en vervolgens de kinderen erven. Mijn moeder is terminaal ziek en mijn vraag is of het aan te raden het testament te wijzigen. Ikzelf woon en werk in het buitenland, heeft dat positieve of negatieve consequenties nu of later? Wanneer beide ouders komen te overlijden, kan betaling van erfrecht/successierecht worden voorkomen omdat ik niet in Nederland woon? Is er enig belasting voordeel aan een schenking nu of later?
dank, en complimenten met de goede en informatieve site Reactie infoteur, 16-12-2010
Beste Erik,
1. Bij schenkingen en nalatenschap is het in ons land zo geregeld dat als de schenker of overleden persoon minimaal 10 jaar in het buitenland woont, de ontvanger in Nederland geen belasting betaalt.
2. Bij u is het andersom. U woont in het buitenland en zult dus in ons land de schenkbelasting en erfbelasting moeten betalen, zoals een Nederlandse ingezetene.
3. Een tweetrapstestament is er vooral voor bedoeld om te voorkomen dat de langstlevende de erfbelasting voor zijn kinderen moet betalen, respectievelijk voorschieten. Dat kan nog steeds aantrekkelijk zijn.
4. Zolang er een schenking wordt gedaan binnen de vrijstelling is dat altijd voordelig.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Pieter Neef, 08-12-2010 12:54 #85
Mijn moeder (vader leeft niet meer) heeft ongeveer 300000 te vererven aan mijn zus en mij. Vorig jaarzijn wij begonnen met een papieren schenking aan ons voor het maximale belasting vrije bedrag (+/- 20000 p.p. geloof ik). Nu zijn dit jaar de successierechten verlaagd. Heeft het voor ons zin om nog dit jaar door te gaan met een nieuwe paierenschenking? En zou dat nog dit jaar te regelen zijn. Onzettend bedankt voor uw reactie, ik waardeer dat. Een hartelijke groet, Pieter Reactie infoteur, 08-12-2010
Beste Pieter Neef,
1. De maximale belastingvrije schenking van ouder aan een kind jonger dan 35 jaar is 24000 euro, indien niet voor studie of huis. Jaarlijks is er een vrijstelling van 5000 euro die jaarlijks iets oploopt.
2. Belastingvrij schenken loont elk jaar weer. Boven de belastingvrije bedragen betaalt u minimaal 10% aan belasting.
Met vriendelijke groten,
Zeemeeuw

Roelie, 26-11-2010 12:42 #84
Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, maar mijn man heeft uit eerder huwelijk 2 kinderen. We hebben hier geen kontakt meer mee (op hun verzoek) en hebben een testament op laten maken voor langstlevende. Als mijn man zou komen te overlijden moet ik dan toch successierechten betalen voor evt. erfenis voor de kinderen of kunnen we de kinderen helemaal onterven. Zouden wij nu beter een tweetrapstestament op kunnen laten stellen? Reactie infoteur, 26-11-2010
Beste Roelie,
1. De 2 kinderen uit een eerder huwelijk zijn wel mede-erfgenamen van uw man.
2. Deze kinderen kunt u onterven, maar ze kunnen wel een beroep doen op hun legitieme portie.
3. Met een langstlevende testament hebben alle kinderen bij overlijden van uw echtgenoot een direct opvorderbare vordering, waarover wel erfbelasting moet worden betaald.
4. Of een tweetrapstestament in totaliteit voordeliger is hangt af van de bedragen. Dat zou moeten worden nagerekend.
5. U stelt met een tweetrapstestament wel erfbelasting uit, en dat alleen al kan voor u van doorslaggevend belang zijn.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Marjolein Grijzenhout, 23-11-2010 14:30 #83
Goedendag, ik heb een vraag of liever gezegd wat twijfels en hoop dat u wat duidelijkheid kunt geven. Mijn schoonmoeder heeft plm 2,5 jaar geleden te horen gekregen dat zij van een neef (deze meneer had geen vrouw kinderen broers en zussen) een erfenis kon verwachten. Zij is de eerste in lijn en onder haar komen nog plm 20 personen. Er moest een huis worden verkocht en nog wat onroerende zaken, daar is steeds door iedereen voor getekend maar nu is dat dus allemaal afgehandeld. Er is door het notariskantoor al diverse keren verteld dat er 'binnenkort' uitgekeerd gaat worden maar het duurt en het duurt en het duurt… Dan is het weer wachten op teruggave van belasting en dan weer wachten op andere bedragen die teruggestort moeten worden.
Mijn schoonmoeder is 82 en durft niet goed te informeren maar wij zouden het niet leuk vinden als later blijkt dat het notariskantoor zich 'verrijkt' heeft door het maar te laten duren. Kunt u hier iets zinnigs over zeggen of is dit te weinig informatie? Reactie infoteur, 23-11-2010
Beste Marjolein Grijzenhout,
1. Ik zou contact opnemen met de notaris en vragen het geld nu snel over te maken. Zeker als het bedrag dat hij achterhoudt niet in verhouding staat tot de eventuele nog te betalen verplichtingen.
2. Een notaris staat wel onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht BFT in Utrecht. Ook daar kunt u eens navraag doen. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/5025-bureau-financieel-toezicht-toezicht-op-advocaten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 16-11-2010 15:00 #82
Mijn vader is overleden in 1982. Er was geen testament, er vond geen boedelverdeling plaats en er hoefde geen aangifte successierechten te worden gedaan van de inspecteur. Het enige vermogen van mijn ouders indertijd (in gemeenschap getrouwd, 3 kinderen) was een spaarrekening met daarop Hfl 60.000. De spaarrekening is sindsdien gegroeid door rente en door stortingen door mijn moeder. Mijn moeder is overleden in 2010. Bij het invullen van de aangifte Erfbelasting mag ik de kindsdelen van 1982 aftrekken. Mijn vraag nu is of ik de kindsdelen van 1982 mag vermeerderen met de (wettelijke) rente dan wel inflatie sindsdien. De Belastingdienst zegt van niet, maar een geraadpleegde notaris denkt dat dit kans van slagen heeft als de zaak wordt doorgezet. Reactie infoteur, 16-11-2010
Beste Tom,
1. Als er een testament was geweest was het duidelijk geweest, omdat daarin kan worden opgenomen dat u recht hebt op rente.
2. In principe moet de langstlevende een rente betalen over de vordering van de kinderen, wanneer de wettelijke rente hoger is dan 6 procent. Dat is niet alle jaren het geval.
3. Zie voor de wettelijke rente in afgelopen jaren:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/27890-wettelijke-rente-bij-achterstand-van-betaling-is-hoog.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Susanna, 05-11-2010 12:17 #81
Ik ben Spaans en sinds 1989 woonachtig in Nederland. Ik krijg een erfenis van mijn moeder die in Spanje woonachtig was. Moet ik dan over de erfenis ook belasting betalen? Ik begrijp dat in Spanje al de succesierechten door mijn vader zijn betaald. Reactie infoteur, 05-11-2010
Beste Susanna,
1. U woont in Nederland en bent belastingplichtig in Nederland.
2. Maar als de overledene op het moment van overlijden meer dan tien jaar in het buitenland woonde, hoeft u in Nederland geen erfbelasting te betalen.
3. In andere gevallen vindt een verrekening van belasting plaats, zodat u niet 2x betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andere Jan, 04-11-2010 19:37 #80
Ik moetuit de erfenis van mijn schoonmoeder een klein bedrag successierechten betalen. Hoe doe ik dat? Gaat dat vanzelf bij het belasting formulier van 2010? of moet ik dit nu melden bij de belasting Hoe werkt dit? Wie kan mij helpen? Reactie infoteur, 05-11-2010
Beste Andere Jan,
De belastingdienst stuurt het aangifteformulier erfbelasting naar de persoon, die volgens hun gegevens contactpersoon is voor de erfbelasting over de erfenis van de overledene. De erfgenamen doen vervolgens aangifte door het aangifteformulier in te vullen en te ondertekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 26-10-2010 11:00 #79
Vervolgvraag op vraag van Jan 04-07-2010: Vader, eerst overledene, en moeder hebben wederzijds het vruchtgebruik gelegateerd middels testament van dat gedeelte van zijn/haar nalatenschap dat niet in volle eigendom zal toekomen. Er zijn 5 kinderen. Vader en moeder zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Moeder heeft ná het overlijden van vader géén (nieuw) testament gemaakt. Bij overlijden van vader in 2006 zijn successsierechten betaald door moeder, voor moeder en kinderen. Moeder overlijdt in 2010.

Vraag: Mag op het saldo van de nalatenschap van moeder, in het kader van de berekening van de erfbelasting, de belaste verkrijgingen van de vijf kinderen uit de nalatenschap van vader in mindering worden gebracht alvorens over het resterend saldo erfbelasting in het kader van het overlijden van moeder betaald dient te worden?
Moet gerekend worden met de totale verkrijging of mag met het erfdeel, waar in opgenomen een deel belast met vruchtgebruik, gerekend worden? Reactie infoteur, 26-10-2010
Beste Frans,
1. U mag de erfenis corrigeren voor het deel van de erfenis waarover al erfbelasting is betaald, en, als dat is afgesproken, dit verhogen met de verschuldigde rente op de vordering van de kinderen.
2. Ik neem aan dat u het vruchtgebruik van uw moeder bedoelt. Voor vermogen met vruchtgebruik gelden speciale waarderingsregels, maar die doen niet ter zake als die niet zijn toegepast bij de bepaling van de erfbelasting destijds.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef Schleipen, 21-10-2010 21:23 #78
Wij hebben al jaren een testament op de langstlevende met daarin gesteld dat bij overlijden GEEN zekerheidstelling hoeft plaats te vinden. Moet er dan toch op voorhand belasting over betaald worden? Reactie infoteur, 21-10-2010
Beste Jef Schleipen,
1. Voor de fiscus maakt het al dan niet hebben van een zekerheidsstelling met betrekking tot de langstlevende geen verschil voor de betalen erfbelasting. De zekerheidsstelling kan een rol gaan spel na overlijden van de langstlevende, omdat de langstlevende zelf e.e.a. testamentair anders kan verdelen.
2. Ook in dit geval hebben de kinderen een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende waarover belasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 21-10-2010 10:18 #77
Mark Rutte heeft bij het aantredenvan het kabinet Balkenende IV (toen Zalm geen minister meer was!) dat successie belasting de grootste onrecht was wat de staat haar onderdanen aanndeed. "Als het aan mij ligt is dat de eerste belasting die verdwijnt" waren zijn grootmoedige woorden. Nu is Rutte aan zet. Waarschijnlijk is zijn geheugen in deze net zo slecht als bij de dubbelle nationaliteit. Succes Mark! Reactie infoteur, 21-10-2010
Beste Ruud,
Nu opheffen betekent waarschijnlijk extra bezuinigingen of belastingverhogingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas, 07-10-2010 16:23 #76
Wanneer iemand afstand doet van zijn erfenis en de erflater heeft in zijn werkzame leven een pensioen inclusief partnerpensioen opgebouwd, vervalt dan ook de aanspraak op dit partnerpensioen? Reactie infoteur, 07-10-2010
Beste Klaas,
U bouwt als partner het recht op op een nabestaande pensioen, dat wordt geactiveerd bij overlijden van de partner. Dit staat los van het aanvaarden van de erfenis. Het pensioenfonds vraagt dan ook alleen een bewijs van overlijden via een overlijdensakte van de gemeente of notaris en niet een een Verklaring van Erfrecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. A. van Dam, 28-09-2010 09:50 #75
Ik had een vraag waarop ik nog geen antwoord heb kunnen vinden na aanleiding van deze site. Een oom van mij is overleden en nu zou een van de erfgenamen graag het huis willen overnemen of kopen. Het is de vraag wat nou het slimste is om te doen ten aanzien van de meerdere soorten belastingen. Kan er worden geregeld dat hij het huis erft en hiervoor vervolgens een geldbedrag teruggeef aan de erfenisboedel, zodat de andere erfenamen dit geld kunnen verdelen? Reactie infoteur, 28-09-2010
Beste L.A. van Dam,
1. Als de overige erfgenamen daarmee akkoord zijn, kan een erfgenaam het hele huis overnemen en het daarmee gelijk staande bedrag terug storten in de verdeling van de erfenis. De overdracht verloopt via een notaris.
2. Om dubbele heffingen te voorkomen kunt u een beroep doen op de samenloopregeling. Zie voor enkele voorbeelden het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/7068-vermijd-dubbele-heffing-via-beroep-op-de-samenloopregeling.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. R. van den Berg, 26-09-2010 10:26 #74
Voor berekening van het erfrecht is de overlijdingsdatum bepalend of de datum dat alles verzilverd is door de bank, met name aandelen en obligaties. Dit bedrag kan zowel omhoog als omlaag. Tevens heeft de Belastingdienst ongeveer 2 maanden na overlijden een belastingteruggave gedaan. Moet dit ook worden verrekend met de betaling successierechten? Reactie infoteur, 26-09-2010
Beste G.R. van den Berg,
1. Voor de bepaling van de waarde van de erfenis en de erfbelasting is het moment van overlijden bepalend.
2. Bij het erven van aandelen bijvoorbeeld kan dit zowel in uw voordeel als in uw nadeel zijn. De aandelen kunnen na het overlijden namelijk meer dan wel minder waard worden, maar dat is voor de belastingdienst niet van belang.
3. Een belastingteruggave na overlijden is voor de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van Kleef, 20-09-2010 19:31 #73
De berekening van de contante waarde van de vorderingen van de kinderen, is die van invloed op het te betalen erfrecht dat wordt voorgeschoten door de langstlevende na het overlijden van de eerste ouder? Het betreft een langstlevende testament met renteclausule; vordering niet opeisbaar. Reactie infoteur, 20-09-2010
Beste P. van Kleef,
De erfbelasting is juist gewaardeerd op de contante waarde van de vordering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertjan de Beer, 11-09-2010 10:42 #72
En nog een vraag: het huis van mijn overleden schoonmoeder is verkocht voor 10.000 euro minder dan de WOZ waarde. Kunnen we hier nog iets mee bij de aangifte voor de erfbelasting (aangezien hier standaard wordt uitgegaan van de WOZ waarde)? Reactie infoteur, 11-09-2010
Beste Gertjan de Beer,
Op het moment dat erven de beschikking krijgen over een huis kunnen ze bij de gemeente een herziening vragen van de WOZ waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertjan de Beer, 11-09-2010 10:32 #71
Mijn vriendin en haar moeder hadden een gezamenlijke rekening. Haar moeder is overleden. Moet mijn vriendin het saldo van deze rekening opgeven voor de erfbelasting? Of geldt het door de gezamenlijke rekening al als haar eigendom? Reactie infoteur, 11-09-2010
Beste Gerjan de Beer,
Een gezamenlijke rekening is zoals de naam al aangeeft gezamenlijk. Dat betekent overigens niet dat de verdeling per se fifty fifty is. Van wie en in welke verhouding het saldo op de rekening is hangt af van wie in welke mate geld aantoonbaar inbracht op de rekening. Is dat voornamelijk of geheel uw vriendin dan valt er niets tot weinig aan de belastingdienst op te geven bij een erfenis, anders wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Thijssen, 10-09-2010 13:57 #70
Als de erfbelasting over de vordering van de kinderen door de langstlevende wordt betaald, gelden hiervoor dan ook vrijstellingen of is de 1e euro belast? Als er vrijstellingen gelden, is er dan sprake van een vrijstelling van € 600.000 of € 19.000 per kind? Reactie infoteur, 10-09-2010
Beste M. Thijssen,
De langstlevende betaalt de erfbelasting die het kind normaliter zou moeten betalen. Immers de vordering is eigendom van het kind. Daarom geldt hierbij per kind een vrijstelling van 19.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan vd Berg, 28-08-2010 23:23 #69
Hoe wordt in de nieuwe wetgeving/situatie omgegaan met reeds gedane schriftelijke schenkingen, waarvoor al een successierecht van 5% is betaald? Voorbeeld: 3 x schenking op papier waarvoor 3 x maximaal 5% successierecht is betaald. betekent dit dat bij overlijden na 1 januari 2010 de erfgenamen 3 x 5% moeten bijbetalen omdat de 1e schijf is opgetrokken naar 118.000,- met een belasting van 10%? Reactie infoteur, 29-08-2010
Beste Jan vd Berg,
Als in het jaar van schenking schenkbelasting is betaald moet niet in een later jaar nog eens erfbelasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 15-08-2010 21:32 #68
Ik ben engels en woonachtig in nederland, mijn oma woont nog in engeland, als zij komt te overlijden moet ik dan over de erfenis ook belasting betalen Reactie infoteur, 15-08-2010
Beste Anita,
Als de overledene op het moment van overlijden meer dan tien jaar in het buitenland woonde, hoeft u in Nederland geen erfbelasting te betalen. Wellicht bent u wel in Engeland nog erfbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bob Smink, 12-08-2010 23:23 #67
Ik ben niet woonachtig in Nederland, ben wel erfgenaam van mijn tante die wel in Nederland woont,
moet ik dan belasting betalen? Reactie infoteur, 13-08-2010
Beste Bob Smink,
Maatgevend is dat uw tante in Nederland woont. U moet dan ook volgens Nederlands recht erfbelasting betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 03-08-2010 10:58 #66
Alleenstaande broer overleden, bezit eigen huis, er is geen testament, broers/zusters zijn erven, er is geen familieband,
wil niet dat het huis onderhands wordt verkocht, het moet allemaal transparant blijven, dus wat is de opbrengst, wat is nog de hypotheek etc.wat mag je verwachten van degene die de financien afhandelt?Als ik teken voor akkoord afhandelen /deblokkeren rekening, is dat dan ook voor de verkoop huis? Reactie infoteur, 03-08-2010
Beste Deborah,
1. Ik begrijp dat iemand de afhandeling van de erfenis in handen wil nemen en u vraagt om met de afhandeling akkoord te gaan.
2. Het hangt van de formulering van de verklaring af waarmee u dan akkoord gaat.
3. U zou in stapjes akkoord kunnen gaan. Zo zou u bijvoorbeeld akkoord kunnen gaan met het opstellen van de boedelbeschrijving waaruit blijkt wat er aan vermogen te verdelen is. Dan weet u namelijk waar u aan toe bent.
4. Voordat een rekening wordt gedeblokkeerd kunt u het beste een afschrift vragen met daarop het saldo van de rekening. Voordat het huis verkocht wordt wilt u de hypotheek en mogelijke waarde weten. Geef een minimaal verkoopbedrag mee, en zo verder.
5. Een nadeel is dat het zo allemaal wat langer gaat duren. Een voordeel dat u weet waar u aan toe bent en het ook op afstand kunt volgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 02-08-2010 16:11 #65
In aanvuling op de vraag van Fons van 28-7-2010: onze ouders waren wel in gemeenschap van goederen getrouwd en hadden een langslevende contract afgesloten. Vader is in 1993 overleden in moeder in 2009. De nalatenschap is in 1993 niet verdeeld. Er zijn 2 kinderen die erven, maar hoe de schuild van de overledene aan de erfgenamen moet worden vermeld op het aangifteformulier is niet duidelijk. Vraag 3k komt niet voor op het formulier. Wel 7e"Overige schulden" onder "Schulden Overledene". Vreemd dat voor dit soort zaken geen duidelijke vraag is opgenomen! Is het juist dat de schuld per kind 1/3 x 1/2 = 1/6 deel van het eigen vermogen van de overledene is? Reactie infoteur, 02-08-2010
Beste Jan,
De schuld van de langstlevende is dan inderdaad 1/6 deel per kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fons, 28-07-2010 10:11 #64
Mijn moeder is in 2003 overleden. Mijn ouders waren niet in gemeenschap van goederen getrouwd en er is een aangifte gedaan voor successierecht. Er is toen geen aanslag opgelegd, wellicht omdat de erfenis onder vrijstellingsgrens lag. Er was geen testament en de erfenis werd volgens de wet een vordering op mijn vader. In 2009 is mijn vader overleden. Hoewel ook nu de erfenis beneden de vrijstelling zal liggen wil ik toch de aangifte zorgvuldig invullen. Ik kan echter nergens vinden hoe en waar ik die vordering in de gegevens moet verwerken. Is het bij 'Overige schulden'? Maar waarom staat dat dan niet bij de voorbeelden? Dat moet toch regelmatig voorkomen. Kunt u mij duidelijkheid verschaffen? Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Fons,
Dat is vraag 3k Waarde van de Schulden, schuld van de overledene aan de erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 20-07-2010 13:08 #63
Een ongetrouwde kinderloze zus van mijn vader sterft in 2009. Mijn vader sterft in 2010. De erfenis van zijn zus wordt pas nu in 2010 verdeeld. De executeur testamentair van zijn zus maakt de erfenis van zijn zus over aan "de erven van mijn vader", niet naar de erfgenamen afzonderlijk (drie kinderen en mijn moeder). De executeur testamentair moet nu "net doen alsof mijn vader nog leeft", want mijn vader leefde nog toen zijn zus overleed. Er is bij het overlijden van mijn vader door ons geen akte van erfrecht opgesteld. Als kinderen hebben wij moeder gemachtigd deze erfenis te verdelen onder "de erven" van mijn vader. Het gaat om een bedrag van 4000 euro. Dat is meer dan de vrijstelling. Echter verdeeld tussen moeder en drie kinderen is dat vier maal 1000 euro, ruim onder de vrijstellingsgrens van 2000 euro. Moeder heeft die 4000 euro ontvangen en verdeeld. Moet zij nu over die 4000 euro belasting betalen? Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste Frits,
1. De verdeling van de erfenis van uw zus moet plaats vinden volgens de regels en de successierechten van 2009. De vrijstellingen toen waren anders dan in 2010 en meestal hoger dan 4000 euro. Zie het artikel voor de bedragen.
2. Daarbij was ook uw vader wellicht erfgenaam. Dan geldt nog dat als een erfgenaam zelf binnen 30 dagen nadat hij de erfenis heeft gekregen overlijdt, de aanslag over de eerste erfenis wordt vernietigd.
3. Nu heeft een mengeling van verdeling van erfenissen plaats gevonden, die de casus voor mij onvoldoende overzichtelijk maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 04-07-2010 20:27 #62
Gaarne uw reactie op de volgende 2 vragen volgens deze situatie:
In 2007 overlijd vader. Volgens langslevende testament verkrijgt moeder eigendom op het huis (vrij van hypotheek). Er zijn 3 volwassen kinderen ouder dan 35 jaar. Moeder betaalt gehele aanslag successierechten in 2007. Het huis is in 2010 (eindelijk) verkocht. Er is geen nieuw testament of bijzondere situatie.
1) Als moeder nu (2010 situatie) zou overlijden klopt het dan dat van de erfenis eerst wordt afgetrokken de berekende erfdelen van de kinderen volgens de aangifte 2007 en het resterende bedrag in drie delen gaat. Elk kind betaalt 10% successierecht boven de vrijstelling van 19.000?
2) De schuld van de moeder aan de kinderen is niet opeisbaar door de kinderen. Maar kan de moeder die schuld wel aflossen op haar initiatief? Reactie infoteur, 05-07-2010
Beste Jan,
1. Het klopt dat van de erfenis eerst wordt afgetrokken de berekende erfdelen van de kinderen volgens de aangifte 2007 en het resterende bedrag in drie delen gaat en in 2010 de vrijstelling per kind 19.000 euro bedraagt. Als het goed is wordt over de erfdelen ook een rente vergoed.
2. Het hangt van de bepalingen in het langstlevende testament af of vervroegd de schuld aflossen is toegestaan. Als hierdoor een voordeel voor u ontstaat kan de belastingdienst vervroegd aflossen ook als schenking zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra Carter, 04-07-2010 18:18 #61
Sinds 2003 heeft mijn moeder ons jaarlijkse belastingvrije schenkingen gemaakt. Ik begrijp dat deze jaarlijks moeten worden aangegeven aan de Nederlandse inkomsten belasting. Maar omdat ik vanaf 1979 in Ierland en vanaf 2005 in Frankrijk heb gewoond, heb ik deze bedragen nooit aangegeven. Had ik dit moeten doen om gebruik te maken van de verrekening van successierechten? Kan ik het alsnog aangeven? En waar moet ik dat aangeven? Reactie infoteur, 04-07-2010
Beste Petra Carter,
1. Schenkingen moeten alleen worden aangegeven wanneer ze hoger zijn vrijstellingen voor belastingvrij schenken.
2. Waarschijnlijk zullen de schenkingen alleen een rol spelen bij de afhandeling van een erfenis als het schenkingen op papier betreft. In dat geval verrekent u ze te zijner tijd met de erfenis en zal de belastingdienst, als het schenkingen van korter dan vijf jaar terug zijn, en als de schenkingen de vrijstellingen te boven gaan, nog een en ander in rekening kunnen brengen.
3. Bij een schenking doet u aangifte vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking kreeg of deed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne Ook, 22-06-2010 14:25 #60
Mijn zus en ik erven het huis van onze moeder. In deze crisis tijd wordt het niet snel verkocht, mogelijk gaat dit nog jaren duren. Wij zullen dus uistel van betaling van de successierechten aanvragen. Onze vraag is : mocht het huis na 3 of 5 of 10 jaar nog niet zijn verkocht, vervallen dan de successierechten? Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Anne,
Was dat maar zo. De belastingdienst bepaalt de waarde van de erfenis op het moment van overlijden. Daaruit vloeien ook de successierechten voort. Het huis wordt gewaardeerd op WOZ waarde in de WOZ aanslag van februari van het jaar van overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. V. Naarden, 13-06-2010 11:52 #59
Is het hoge belastingvrije schenkingsbedrag eenmalig?
Mag het als de kinderen boven de 35 zijn, nogmaals geschonken worden? Reactie infoteur, 13-06-2010
Beste Y v Naarden,
1. U mag elk jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken.
2. De eenmalig verhoogde vrijstelling geldt alleen voor kinderen jonger dan 35 jaar.
3. Voor meer over fiscaal slim schenken verwijs ik u naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Phil, 27-05-2010 03:36 #58
Na aftrek van uitvaartkosten blijft per kind een bedragje over. Er zijn meerdere kinderen. Geldt de belasting vrije voet van 19.000 per kind? Reactie infoteur, 27-05-2010
Beste Phil,
Per kind geldt in 2010 inderdaad een vrijstelling erfbelasting van 19.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 26-05-2010 16:30 #57
Ik ben in feb 2008 verhuisd naar Luxemburg. Over 2008 afgerekend met de belastingdienst in Nederland en aangegeven te worden behandelt als buitenlands belastingplichtige. In 2009 is mijn vader overleden (hij was langstlevende). Moet ik over de erfenis in Nederland successierechten betalen? Reactie infoteur, 26-05-2010
Beste Ed,
Omdat uw vader ten tijde van zijn overlijden woonde in het land van de eigen nationaliteit, Nederland, geldt het Nederlands erfrecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 18-05-2010 09:20 #56
Reactie op erfbelasting stiefkinderen
Volgens de belastingdienst worden stiefkinderen voor de erfbelasting gelijkgesteld aan eigen kinderen.
Mvg, Conny van Vollenhoven Reactie infoteur, 18-05-2010
Beste Conny,
Stiefkinderen worden voor de erfbelasting inderdaad het zelfde behandeld als de eigen kinderen. Dat wil zeggen een zelfde vrijstelling en een zelfde tarief erfbelasting, maar stiefkinderen erven volgens het erfrecht niet automatisch van hun stiefouders. Daarvoor is wel een testament nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 12-05-2010 16:29 #55
We zijn in het bezit van een tweede woning, een vakantiehuis twv 100.000 euro. Indien mijn vrouw en ik uit de tijd raken, willen we de tweede woning laten toekomen aan onze kleinkinderen. Is dit mogelijk door dit in een testament vast te laten leggen? Reactie infoteur, 13-05-2010
Beste Edwin,
Ja u kunt dat per testament aan uw kleinkinderen overmaken. Het is wel zo dat uw kinderen, als ze nog leven, aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 09-05-2010 21:03 #54
Mijn moeder is afgelopen jaar overleden(2009) haar huis (ons erfdeel) is nog niet verkocht hoe gaat dit belesting technisch? moeten wij hierover aangifte doen? zo ja wat als er 2 kinderen zijn en er maar 1 aangifte doet? Reactie infoteur, 09-05-2010
Beste Yvonne,
Na een overlijden stuurt de belastingdienst een condoleancebrief naar de persoon die het overlijden heeft gemeld bij de gemeente. Daarin vraagt de belastingdienst met een antwoordkaart aan te geven wie de contactpersoon wil zijn voor de erfbelasting over de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Viool, 09-05-2010 15:37 #53
Wat is het belastingtarief en / of vrijstelling voor stiefkinderen die erven van stiefouder die een samenlevingscontract had met de overleden ouder van die kinderen. Graag hierop uw antwoord. Reactie infoteur, 09-05-2010
Beste Hans Viool,
Stiefkinderen zijn geen bloedverwanten van een stiefouder en kunnen alleen via een testament van hem of haar erven. Een stiefkind is behoort tot de categorie overige erfgenamen, wat betekent dat de vrijstelling bij erven in 2010 gelijk is aan 2000 euro en de erfbelasting 30 procent bedraagt tot 118.000 euro en 40 procent daar boven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 22-04-2010 14:52 #52
Ben gehuwd in gemeenschap van goederen, echter van tafel en bed gescheiden voor de belasting en A.O.W.
Mijn vrouw woonde in een verpleeghuis. Hoe de belasting eigen woning in te vullen(hypotheek, ed.)Deze tot nog toe alleen bij mijn inkomen opgegeven.Is dat juist? Mijn vrouw had alleen A.O.W.en is nu overleden.Hoe nu aan te geven. Reactie infoteur, 22-04-2010
Beste RUUD,
1. Een scheiding van tafel en bed betekent ook het einde van de gemeenschap van goederen, als daar onderling geen andere afspraken over zijn gemaakt.
2. Als het huis van u is en u de hypotheekrente betaalde, mag u die ook volledig van uw inkomen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Als dit huis voor vijftig procent van uw vrouw is gebleven mag u de helft aftrekken van uw inkomen, en behoudt uw vrouw de aftrek van haar deel gedurende maximaal twee jaar.
3. Nu zij is overleden is wederom de eigendomsverhouding essentieel voor de erfbelasting. Ook hier geldt weer dat als daar geen andere afspraken over zijn gemaakt een ex geen aanspraak kan maken op de vrijgevallen erfenis. Een testament van uw vrouw kan dat overigens wel weer mogelijk maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jager, 21-04-2010 11:00 #51
Mijn vader is vorig jaar overleden (half jaar terug) mijn moeder woont nog in het ouderlijk huis er zijn drie kinderen hoe gaat dit eruitzien belastingtechnisch? Erfenis is op de langstlevende. De waarde van de bezitting (huis en landerijen) zijn hoger dan de bank-giro saldi denk ik, wat kunnen we verwachten. Reactie infoteur, 21-04-2010
Beste Jager,
1. Voor de erfbelasting gelden in dit geval nog de belastingsystematiek en belasting tarieven uit 2009.
2. Vervolgens is belangrijk of uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd. In dat geval was al de helft van uw moeder, en komt de andere helft in de erfenis. Deze helft komt in beheer van de moeder terwijl de kinderen ieder een vordering op de langstlevende hebben ter grootte van 1/4 deel van deze helft.
3. Als er sprake was van huwelijkse voorwaarden kan de verdeling een andere zijn, doordat meer dan wel minder dan de helft in de erfenis komt. Ook in dit geval hebben de drie kinderen ieder een vordering van 1/4 deel op de moeder.
4. De vrijstellingen bepalen in hoeverre er erfbelasting door een ieder moet worden betaald. Op de vordering van de kinderen rust ook erfbelasting, maar deze zal door de langstlevende worden voldaan en vervolgens worden verrekend met de openstaande vorderingen van de kinderen.
5. Grote uitzondering hierop kan een tweetrapstestament zijn, ook tweetrapsmaking testament genoemd. Zie hiervoor:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agr Kappers, 09-04-2010 11:12 #50
1.Er schijnt nog een aftrek van het kindsdeel mogelijk te zijn, in mijn plaats, ik ben 77 zou deze aftrek 30% bedragen wegens vruchtgebruik? Deze extra aftrek zou aangevraagd dienen te worden.
2. Behoort een pensioen dat eens in de drie maanden wordt uitbetaald tot de erfenis, omdat men daar dan nog drie maanden van moet leven. Mijn vrouw is op 30 maart overleden. Het pensioen is op 27 maarti.p.v. 31 maart uitbetaald. Reactie infoteur, 09-04-2010
Beste AGR Kappers,
1. De waardering bij vruchtgebruik is een lastige. De kinderen kunnen bijvoorbeeld een vordering op een deel van het huis hebben, waarop de langstlevende het vruchtgebruik heeft voor dat deel, dat na vererving niet zijn eigendom is. De kinderen bezitten zo deels het blote eigendom, waarover erfbelasting moet worden betaald.
2. De waarde van het vruchtgebruik is lager naarmate de langstlevende ouder is. Daar zijn speciale tabellen voor.
3. Op het pensioen van uw vrouw rust inkomstenbelasting en niet nog eens erfbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaapv, 06-04-2010 18:44 #49
Een vraag. Onze moeder is overleden. ik woon al dik 20 jaar in de VS en heb een Amerikaans paspoort. Der erfenis word verdeeld… welke regels gelden voor mij als niet nederlander? Reactie infoteur, 06-04-2010
Beste Jaapv,
Omdat uw moeder in Nederland woonde, geldt voor de erfenis het Nederlands erfrecht. Of u dan te veel betaalt aan belasting in verhouding tot de erfbelasting in de VS weet ik niet. In dat geval kan verrekening plaats vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 01-04-2010 16:34 #48
Ik ben enigszins verbijsterd over het feit dat in vraag 12 van het aangifteformulier voor de successierechten, het nabestaandenpensioen opgegeven dient te worden. De belastingdienst gaat er blijkbaar vanuit dat door het overlijden er een "recht" op een nabestaandenpensioen verkregen wordt als de overledene een pensioen heeft opgebouwd. Mi.i. zit de belastingdienst hier fout. Het recht op een nabestaandenpensien wordt uitsluitend verkregen door de "premie" die is betaald. De premie voor een partner-pensioen is bij alle pensioenverzekeraars aanzienlijk meer dan de premie voor een alleenstaandenpensioen. Als de overledene getrouwd was in gemeenschap van goederen ligt de zaak nog duidelijker, omdat de premie dan ook altijd betaald is uit het gemeenschappelijk inkomen. Een nabestaanden-pensioen kan dus nooit in de nalatenschap vallen - zeker niet als er sprake is van gemeenschap van goederen - en dient dus ook niet in mindering gebracht te worden op de vrijstelling. Is dit standpunt van de belastingdienst ooit aangevochten? Reactie infoteur, 01-04-2010
Beste Wim,
1. Als de overleden partner in loondienst werkzaam is geweest en komt te overlijden, hebben de overgebleven partner en soms ook de kinderen recht op de uitbetaling van een aanvullend nabestaandenpensioen.
2. De netto contante waarde van dit pensioen gaat vervolgens voor de helft ten laste van de vrijstelling. Bij de partner tot een waarde van maximaal 450000 euro.
3. Als een pensioen direct is opgebouwd door de overgebleven partner valt dat niet in de erfenis van de overleden partner. Dit kan bijvoorbeeld bij kruislings verzekeren. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/verzekering/8060-de-goedkoopste-levensverzekering-is-de-beste.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karen, 30-03-2010 17:35 #47
Een kennis op leeftijd is alleen zonder kinderen en wil graag dr spaarcentjes schenken aan de directe mensen om haar heen. Hoe kan ze dit het beste doen en hoe komt de belasting daarbij kijken? Reactie infoteur, 30-03-2010
Beste Karin,
1. Hoe verder de familieband weg is hoe lager de schenkingvrijstelling en dus hoe meer belasting er moet worden betaald.
2. Zie voor een artikel over slim schenken het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/diversen/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

3. Om heibel achteraf te voorkomen kunnen de schenkingen het best via een notaris worden geregeld.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jirm Hartman, 29-03-2010 18:54 #46
Onze moeder is overleden; welk bedrag aan banksaldo en spaartegoeden moet ik opgeven aan de belastindienst; het saldo bij overlijden of het saldo bij overlijden minus de gemaakte begrafeniskosten, grafkosten, enz. en als alleen het saldo op de overlijdingsdatum moet worden opgegeven mogen de begrafeniskosten dan nog apart worden afgetrokken? Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste Jirm Hartman,
U moet de saldi op het moment van overlijden opgeven, waarbij u de kosten van begrafenis of crematie apart mag aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hester, 24-03-2010 09:47 #45
Prima uitleg, waarvoor dank. Toch nog twee vraagjes:
1. Is nabestaandenpensioen aan ex-echtgenote (gekapitaliseerd) onderhevig aan erfbelasting of geldt daar een vrijstelling voor
2. Kunnen we i.v.m. huwelijkse voorwaarden het vermogen naar believen zó verdelen, dat er na overlijden partner door verkrijgers geen erfbelasting verschuldigd is? Reactie infoteur, 24-03-2010
Beste Hester,
1. Een nabestaandenpensioen komt in mindering op de vrijstelling waar u als partner recht op hebt. Er blijft altijd een minimumbedrag van € 155.000 aan vrijstelling over.
2. Of er door verkrijgers erfbelasting moet worden betaald hang af van de erfenis in relatie tot de voor hen geldende vrijstelling. Per testament kunt u zelf de verdeling bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert-Jan van de Brug, 21-03-2010 12:15 #44
Hoe zit het met succesierecht bij tweetrapstestament. Is de vrijstelling dan gelijk aan 1x of 2x € 19.000 na het overlijden van de langstlevende. Ik heb namelijk het idee dat bij een tweetrapstestament uiteindelijk meer succesierecht betaalt wordt dan bij een testament op langstlevende. Het voordeel is dat er pas succesierecht betaald wordt als de langstlevende ook is overleden. Indien er in dat geval kapitaal genoeg aanwezig is om de succesierechten te betalen op moment dat de eerste komt te overlijden kun je denk ik beter dit doen dan een tweetrapstestament gebruiken. Klopt dit of maak ik een denkfout. Reactie infoteur, 21-03-2010
Beste Gert Jan van de Brug,
1. Goede vraag.
2. De vrijstelling is 2x 19.000 euro voor een kind, dat erft van een ouder. Een tweetrapstestament kan overigens wel degelijk voordelen bieden boven een een langstlevende testament of het wettelijk erfrecht. U kunt wel degelijk goedkoper uit zijn met een tweetrapsmaking testament.
3. Zie voor een rekenvoorbeeld bij een tweetrapsmaking testament, tweetrapstestament, ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/52879-tweetrapsmaking-en-tweetrapstestament-voordeliger.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Gorter, 17-03-2010 16:53 #43
Wat is de vrijstelling voor een broer of zuster in 2010 en betreffende daarboven het tarief?
Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 17-03-2010
Beste B. Gorter,
Een broer of zus worden als overige ontvangers respectievelijk als overige erfgenamen gezien. De vrijstelling bedraagt bij een erfenis tussen broers en zussen onderling slechts 2.000 euro. Tot 118.000 euro boven deze vrijstelling is de erfbelasting 30 procent en daarboven zelfs 40 procent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 15-03-2010 22:30 #42
Mijn stiefmoeder heeft in haar testament, de kinderen van mijn vader als enige erfgenamen op laten nemen. Zij heeft geen eigen kinderen, mijn vader is overleden. Worden wij nu door de belasting gezien alszijnde eigen kinderen in verband met succesie. Reactie infoteur, 16-03-2010
Beste Cor,
1. Volgens het wettelijk erfrecht erven stiefkinderen niet van hun stiefouder.
2. Als u door het overlijden van uw vader een vordering hebt op uw stiefmoeder, kunt u bij haar overlijden wel een beroep doen op de vordering die u heeft.
3. Als u wel erft van uw stiefmoeder, bijvoorbeeld via een testament, wordt een stiefkind door de belastingdiens hetzelfde behandeld als een eigen kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 11-03-2010 17:01 #41
Een broer van mijn overleden vader is eind 2009 overleden, zijn partner was al overleden. Nu kom oa ik in aanmerking voor de erfenis. Ik begrijp dat ik hierover belasting moet betalen, maar wordt het bedrag ook bij mijn inkomen op geteld
Zodat ik ook nog eens extra inkomsten belasting moet betalen.
Met vriendelijke groet Cor Reactie infoteur, 11-03-2010
Beste Cor,
U betaalt over de erfenis niet nog eens inkomstenbelasting in box 1 met de hoge tarieven oplopend tot 52 procent. Het is wel zo dat het vermogen terug kan komen in box 3 van de inkomstenbelasting, waarover 1,2 procent vermogensbelasting moet worden betaald. Zie voor de vermogensbelasting en zijn vrijstellingen ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/43699-belastingen-de-belastingvrijstelling-sparen-en-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 11-03-2010 16:12 #40
Dus kan de ex-echtgenoot alles opmaken voor dat het kind 18 is en krijgt hij/zij niets? Of moet er verantwoording over afgelegd worden, anders zou het toch een strop zijn voor de belasting, het kind heeft een hogere belastingvrije som dan een "vreemde".
Wat ik dus graag wil weten is, is er toezicht op de utgave van de erfenis. Reactie infoteur, 11-03-2010
Beste Dirk,
1. De wet schrijft voor dat binnen een jaar na overlijden een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, waaruit blijkt hoe groot de erfenis is en daarmee ook de vordering van het minderjarige kind.
2. Met een testament daarentegen zijn vele voorwaarden aan de erfenis te stellen. Zo kan een executeur testamentair worden aangesteld die een andere is dan de langstlevende. Ook kan bijvoorbeeld in een testament worden vastgelegd dat er regelmatig een verantwoording moet plaats vinden, bijvoorbeeld aan de notaris, en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 11-03-2010 14:04 #39
Wat gebeurt er wanneer er een minderjarig kind erft? Voorbeeld, ouders gescheiden, kind is bij moeder, vader overlijd. Moet de vader dit regelen of is er wettelijk iets geregeld ivm bv toezicht? Reactie infoteur, 11-03-2010
Beste Dirk,
1. Zolang kinderen onder het ouderlijk gezag vallen en jonger zijn dan 18 jaar, is het beheer van de erfenis van het kind in handen van de nog levende ouders respectievelijk de ouder waaraan het kind is toegewezen.
2. Als de ouders er niet meer zijn, wordt door de rechter een voogd aangewezen, als niet door de ouders bij testament is geregeld wie na hen de voogd en bewindvoerder moeten zijn.
3. Als een ouder komt te overlijden en niet wil dat zijn of haar ex de beheerder van de erfenis is, dient ook dat per testament of in een voogdijverklaring te worden geregeld. Dit kan door de langstlevende met ouderlijk gezag worden aangevochten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 10-03-2010 19:38 #38
Mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Mijn moeder leeft nog. Gaan de nieuwe regels van 2010 nu ook gelden? Moeten wij als (5) kinderen / of moeder dit jaar meteen successierecht betalen of gaat dit pas in op het moment dat moeder overlijdt? Moeten we nog actie ondernemen om het een en ander te voorkomen of bijv. successierecht te verminderen? Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Bert,
De erfenis van 10 jaargeleden is afgewikkeld volgens de regels van toen. De nieuwe regels gelden voor een erfenis, die openvalt vanaf 2010, en wijzigen dus niet de erfenis van 10 jaar geleden met terugwerkende kracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helma, 10-03-2010 13:14 #37
Duidelijke uitleg van de nieuwe regels, maar ik vind geen informatie over de wat bijzondere situatie van mijn partner en mijzelf. Wij hebben al sinds 1986 een samenlevingsovereenkomst via de notaris. We hebben destijds de zorgplicht eruit gelaten, omdat we geen verplichting aan wilden gaan, maar vrijwillig elkaar onderhouden. Er staan natuurlijk wel bepalingen over gemeenschappelijk huishouden en onroerend goed en een slotbepaling dat we "de overeenkomst zijn aangegaan ter voldoening aan de dringende verplichting van moraal en fatsoen welke wij jegens elkaar gevoelen en welke verplichting wij bij deze uitdrukkelijk erkennen"
Nu lees ik op diverse plekken dat een clausule over zorgplicht noodzakelijk is voor het nieuwe erfrecht. Moeten wij een nieuwe samenlevingsovereenkomst aan gaan?
Bovendien las ik ook ergens dat we, in het kader van erfrecht als partners, minstens 5 jaar fiscaal parner van elkaar moeten zijn. Wij kiezen per jaar en zijn soms wel, soms niet fiscaal partner. Kunt u mij vertellen hoe dat zit?
Bij voorbaat hartelijk dank. Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Helma,
1. Ik heb het begrip partnerschap voor het nieuwe schenk en erfrecht nog wat verder in het artikel toegelicht.
2. Uw samenlevingscontract bevat niet de zorgplicht maar u woont wel al minimaal 5 jaar samen. Dan bent u momenteel ook voor het erfrecht elkaars partners als ook aan de overige eisen is voldaan. Overigens wijkt het begrip partnerschap bij de wet schenk en erfbelasting af van het begrip fiscaal partnerschap dat we voor de inkomstenbelasting hanteren. Zie hiervoor ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Jan, 09-03-2010 12:50 #36
In de alienea over belastingvrij schenken staat de volgende zin: "De eenmalige belastingvrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 35 jaar wordt 24.000 euro in plaats van de huidige 22.760 euro en? 50.000, als de schenking van ouders aan hun kinderen wordt gebruikt voor een studie of de aankoop van een woning." Mij is niet duidelijk of een belastingvrije schenking tbv het kopen van een huis ook aan die leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar gebonden is. Reactie infoteur, 09-03-2010
Beste Robert Jan,
Ja, de eenmalige vrijstelling en ook de verhoogde vrijstelling tot 50.000 euro gelden voor een schenking van ouders aan kinderen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 08-03-2010 14:25 #35
Een weduwnaar met 5 kinderen is hertrouwd met een vrouw zonder kinderen. Hij is 2 jaar geleden overleden en zijn 2e vrouw heeft op dat moment successierechten betaald over de kindsdelen waarvan zij het vruchtgebruik houdt. De waarde van de gemeenschap van goedern bedroeg op dat momnet 200.000 euro. De vrouw heeft zelf 5 broers en zussen. Stel dat zij dit jaar komt te overlijden, wat erven de kinderen dan? Reactie infoteur, 08-03-2010
Beste Rene,
De 5 kinderen hebben bij overlijden van de 2e vrouw recht op hun vordering die op de langstlevende ontstond bij overlijden van hun eigen vader. De waarde was in gemeenschap van goederen 200.000 euro. Dat betekent dat hiervan 100.000 euro van de vrouw was en 100.000 euro ter verdeling onder zes personen, de kinderen en de langstlevende. Dat betekent dat de kinderen bij overlijden van de vrouw recht hebben op 5/6 deel van 100.000 euro, ofwel ruim 83.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 07-03-2010 17:11 #34
Moet de langstlevende jaarlijks rente (en zo ja hoeveel) betalen over de vordering die de kinderen op hem hebben; en moet die rente daadwerkelijk worden betaald of wordt dat bij de vordering van de kinderen geteld? Reactie infoteur, 08-03-2010
Beste Jan,
In feite wordt de vordering van de kinderen op de langstlevende elk jaar aangepast aan de inflatiecorrectie, en wel door als correctie de wettelijke rente minus 6 procent te nemen. Momenteel is de wettelijke rente 3 procent, en is er geen inflatiecorrectie. Ook geen negatieve. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/27890-wettelijke-rente-bij-achterstand-van-betaling-is-hoog.htm

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert Oude Engberink, 05-03-2010 16:21 #33
Vraag over waardebepaling per 01012010 van de erfenis met hypotheken (spaarhypotheken en aflossingsvrije hypotheken): Wordt de waarde i.v.m. de erfenis berekend nadat de spaarhypotheek is beeindigd/geroyeerd met de overlijdensuitkering?
Zo ja dan is een tweetrapstestament voor velen aan te raden. Zo niet dan kan het vrije vermogen een stuk minder zijn en daarmee ook de erfbelasting. Graag uw reactie, dank u. Reactie infoteur, 06-03-2010
Beste Robert Oude Engberink,
1. De waarde van de erfenis is de waarde op het moment van overlijden.
2. De bepalingen bij de hypotheek, ondermeer de vraag of er een overlijdensrisicoverzekering is en of de hypotheek op meerdere namen staat, bepaalt wat het effect van overlijden op de hoogte van de hypotheek en het eventuele spaardeel is, en daarmee wat de gevolgen voor de hoogte van de erfenis zijn. Een hypotheek kan bijvoorbeeld een doorstart maken, maar ook voor het per saldo openstaande deel op nul worden gezet.
3. Meestal is een tweetrapstestament inderdaad aan te raden als er een huis is, waar de langstlevende in wil blijven wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cdirkx1950 (infoteur), 03-03-2010 14:43 #32
Kort, krachtig, duidelijk verhaal. Voor situatie 2009 toch een vraag: Voor kinderen ouder dan 23 staat er als vrijstelling: € 10.323 op voorwaarde dat de erfenis niet meer bedraagt dan € 27.309. Betekent dit, dat in dit geval het hele bedrag tot € 22.763 met 5 % belast wordt en de rest volgens oplopend tarief? En dus dat de hele vrijstelling hiermee vervalt? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste Cdirkx1950,
1. De percentages voor de erfbelasting gelden voor de erfenis na aftrek van de vrijstelling.
2. In 2009 gold voor kinderen ouder dan 23 jaar dat, als de erfenis lager was dan 28.282 euro, ze een vrijstelling hadden van 10.323 euro en 5 procent successierechten betaalden over het meerdere. Zodra echter de erfenis hoger was dan 28.282 euro verviel de vrijstelling en moest over de gehele erfenis progressief belasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Bijmholt, 02-03-2010 20:15 #31
Ik vind dit een duidelijk en overzichtelijk artikel over de toch al vele onduidelijkheden bij de belastingen. Nog twee vragen: aangetrouwde kinderen vallen die ook onder de vrijstelling en waarde huis is na aftrek hypotheek schuld? Reactie infoteur, 03-03-2010
Beste Jan Bijmholt,
1. Dank u wel voor uw reactie.
2. Ook aangetrouwde kinderen worden tot de eigen kinderen gerekend en komen in aanmerking voor de grotere vrijstellingen bij het schenken.
3. Bij een erfenis wordt erfbelasting betaald over de waarde van een huis minus de erop rustende hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Koster Oosterbaan, 23-02-2010 20:04 #30
Duidelijk, prima Reactie infoteur, 24-02-2010
Dank je wel Henk.

Lex, 17-02-2010 19:37 #29
Door het overlijden van mijn moeder is er toendertijd een vordering van onze erfdelen op mijn vader ontstaan. Nu is mijn vader te komen overlijden en volgens zeggen heeft hij toendertijd de succesierechten van ons deel al betaald. Is dit mogelijk? En zo ja ik kom ik daar achter. Reactie infoteur, 17-02-2010
Beste Lex,
1. Dat is zeker mogelijk, want de kinderen krijgen een vordering op de langslevende ouder, zonder dat ze het geld zelf in handen te krijgen. In dat geval betaalt de langstlevende meestal ook de succesierechten voor de kinderen en verlaagt daarmee de vordering van de kinderen met de reeds betaalde erfrechten.
2. Er moet een belastingaangifte succesierechten zijn, ondertekend door uw vader. En er moet naar aanleiding daarvan een aanslag succesierechten van de belastingdienst zijn, die is voldaan. Dit zal ook bij de belastingdienst geregistreerd zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. de Gier, 16-02-2010 11:33 #28
In hoeverre is bij successie de leeftijd van de achterblijvende partner van belang? Reactie infoteur, 16-02-2010
Beste J. de Gier,
1. De leeftijd van de achterblijvende partner is op zich niet van belang voor de belastingdienst. Immers iedereen die leeft, kan in beginsel erven.
2. Wel kan het een rol spelen bij bijvoorbeeld de waardering van een nagelaten lijfrente of verzekering. Deze waarde kan immers afhankelijk zijn van leeftijd en geslacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Stocker, 11-02-2010 09:49 #27
Er staat nergens iets over een familielid die in het buitenland woont en daar overlijdt. Er moet in het buitenland successie rechten betaald worden, maar wat gebeurt er als de nalatenschap naar Nederland komt? Hoe hoog is een eventueel vrij te ontvangen bedrag? Reactie infoteur, 11-02-2010
Beste J. Stocker,
1. Wanneer de overledene niet in Nederland stond ingeschreven, moet u het bericht van het overlijden zo snel mogelijk schriftelijk melden bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland, afdeling klantregistratie, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen, Nederland. Doe daarbij een kopie van de overlijdensakte en uw naam en adres. Vermeld ook naam, adres en burgerservicenummer van de overledene.
2. Als de overledene op het moment van overlijden meer dan tien jaar in het buitenland woonde, hoeft u in Nederland geen erfbelasting te betalen.
3. In andere gevallen betaalt u, als er een belastingverdrag met het buitenland is, erfbelasting in het buitenland en in Nederland, waarna verrekening plaats vindt om een dubbele heffing te voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 08-02-2010 19:11 #26
Als ouder in 2009 overleden is en de erfenis in 2010 vrijkomt in welk jaar valt dan de belastingplicht aangaande successierechten? Reactie infoteur, 09-02-2010
Beste Nico,
De belastingplicht ontstaat op het moment van overlijden. De waardering van de erfenis is eveneens op het moment van overlijden. Als iemand in 2009 is overleden, geldt dan ook de erfbelasting van 2009.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. E. Boogaart, 03-02-2010 11:21 #25
Mijn ex-man is in maart 2008 overleden. de echtscheiding is in 1987 uitgesproken. aangezien mijn ex-man in eerste instantie niet aan de boedelscheiding wilde meewerken en ook niet wilde tekenen dat de op twee namen staande giro-rekening op mijn naam (de vrouw dus) kwam te staan, heb ik de rekening op twee namen laten staan. deze rekening is alleen door mij gebruikt als onkostenrekening (zoals belastingen, hypotheek, eneco enz.). Van mijn priverekening (waarop salaris, pensioen en vervolgens aow) maakte ik -aantoonbaar- iedere maand een bedrag over naar de op twee namen staande rekening. er bestond dus geen fiscale eenheid; ik had vanaf 1987 geen enkel contact met mijn ex-man, ik wist zelfs niet waar hij woonde. Mijn vraag: wordt het saldo van deze"tweenamenrekening" gevoegd bij de berekening van de door de erfgename te betalen successierechten en zo ja, vanaf welk tijdstip en tot welk tijdstip worden de saldi in acht genomen? Josine Reactie infoteur, 03-02-2010
Beste J.E. Boogaart,
1. Er zal een boedelbeschrijving worden gemaakt, waarbij ook de rekening van uw ex man aan de orde zal komen met de saldi tot aan het tijdstip van overlijden.
2. Voor de bank zijn elk van de rekeninghouders van een gemeenschappelijke rekening hoofdelijk aansprakelijk en de bank laat het aan de klanten over om een en ander onderling te verrekenen en regelen. Via huwelijkse voorwaarden of anderszins.
3. Het is aan u om aan te tonen welk deel van de saldi aan u toebehoren, zodat de saldi kunnen worden gecorrigeerd. Wellicht kan de omschrijving van uw maandelijkse stortingen op de gemeenschappelijke rekening u daarbij helpen. Een omschrijving in de trant van: storting ter betaling van eneco en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 02-02-2010 10:08 #24
Zoon en moeder hebben een gezamelijke rekening. Moeder komt te overlijden. Rekening staat nog op naam van zoon. Hoeveel mag zoon aan zijn andere broer schenken? Reactie infoteur, 02-02-2010
Beste Loes,
1. Het saldo op de gezamenlijk rekening dat is toe te rekenenen aan de overleden moeder, zou in haar erfenis moeten worden meegenomen.
2. In 2010 mogen broers elkaar belastingvrij 2000 euro schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 30-01-2010 15:57 #23
Als ik het dus goed begrijp hoef je over een bedrag dat minder of gelijk is dan 600.000 euro als partner geen succesierecht te betalen?Deze vraag komt voort uit het feit dat mijn moeder alle bezittingen van mijn vader geerfd heeft, en dat alles bij lange na niet aan de 600.000 euro komt.Maar dat de notaris wel heeft doorgegeven aan de belastingdienst en heeft gezegd dat er nog 10% succesierecht moet worden betaald.Graag u antwoord hierop. Reactie infoteur, 30-01-2010
Beste Andre,
Op een erfenis onder de 600.000 euro, ontstaan in 2010, hoeft door uw moeder inderdaad geen erfrechten te worden betaald. In 2009 was de erfenis vrijstelling voor een partner lager, te weten 532.570 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toine, 27-01-2010 21:27 #22
Mag een oom of tante ook schenken, is er een belastingvrije som, en in welke bedragen en % moet daarover belasting worden betaald? Reactie infoteur, 27-01-2010
Beste Toine,
Ja ook ook een oom of tante mag schenken. Belastingvrij kan door hen aan anderen 2000 euro worden geschonken per jaar. Zie voor de belastingtarrieven voor schenken ook het artikel van Zeemeeuw, getiteld:

http://www.financieel.infonu.nl/diversen/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maud, 24-01-2010 22:39 #21
Geachte, als er een testament is opgemaakt, kan de erfgenaam het geld dan ook verdelen met anderen, zonder dat er belasting over betaald dient te worden? of moet de erfgenaam eerst over het te erven bedrag belasting betalen? Reactie infoteur, 24-01-2010
Beste Maud,
Wie als erfgenaam een erfenis aanvaardt, moet daarover ook de verschuldige erfbelasting betalen. Wel kan de erflater in zijn testament een andere verdeling aanbrengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 11-01-2010 23:09 #20
Beste Zeemeeuw,
Wederom bedankt voor het voor mij in ieder geval duidelijke antwoord, rest mij tot slot nog een vraag, kan naast de beneden genoemde schuld aflossing in een jaar ook nog een reguliere schenking gedaan worden? Als voorbeeld een schuldaflossing van bijv: 25000 euro en dan nog een schenking van bijv. 2000 euro Reactie infoteur, 12-01-2010
Beste Alex,
Een gewone schenking kan inderdaad ook, maar daar moet boven de vrijstellingen belasting over worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 10-01-2010 17:34 #19
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor het antwoord, echter ik wil het nog duidelijker hebben voor mij en misschien wel andere mensen.
Bij het overlijden van de eerste persoon heeft volgens het testament de andere persoon het vruchtgebruik over het hele kapitaal tot hij ook komt te overlijden.
De belasting weet dit, door het testament op te vragen, toch slaat men je aan voor het fictieve vermogen van de overleden eerste persoon, maar de erfgenamen krijgen eigenlijk niets op dat moment, als voorbeeld vermogen van een eigen huis.
Mocht nu de langstlevende het hus gaan verkopen en gehuurd gaan wonen, kan hij de erfgenamen welliswaar veel schenken echter daar komt dan wederom het schenkingsrecht om tde hoek kijken en in het ergste geval moet dan daar wederom bel betaald worden. Dus in theorie zou het zo kunnen zijn dat over het kapitaal waar suc bel is betaald nog een schenkings bel betaald moet worden.
maw zou men zich kunnen terug trekken als erfgenamen bij het versterven van de eerste persoon om zodoende het verhaal van suc bel te omzeilen en bij het versterven van de tweede persoon weer als erfgenamen in beeld te komen?
in de tussen tijd kan het eventuele geld dat voorhanden is worden geschonken.
Alvast bedankt voor de reactie Reactie infoteur, 10-01-2010
Beste Alex,
1. Alles wat door de langstlevende van de erfenis wordt geschonken, komt in mindering op de vordering, die u heeft: daar hoeft dus niet nog eens belasting over te worden betaald. Noem het alleen geen schenking, maar een aflossing van de schuld, die op grond van de erfenis bestaat.
2. Bij niet aanvaarding van een erfenis gaat de erfenis en dus de vordering over op de navolgende erfgenaam in lijn. Is die er niet, dan vervalt een erfenis aan de staat. Dus dat lijkt me geen oplossing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 10-01-2010 01:33 #18
Beste Zeemeeuw,
Even terugkomend op mijn vraag van 23-12-2009, het volgende. Als van mijn ouders een persoon komt te overlijden dan blijft allles geblokkeerd tot de langst levende komt te overlijden, echter voor de suc. bel. worden de erfgenamen alvast aangeslagen voor het deel wat theoretisch vrijkomt bij overlijden van de eerste persoon. Mocht nu als de langstlevende komt te overlijden er helemaal niets over zijn, is dan de suc bel betaald bij het overlijden van de eerste persoon, verloren geld of kan ik deze reeds betaalde belasting ergens verhalen? Reactie infoteur, 10-01-2010
Beste Alex,
Is er sprake van verkwisting van het vermogen, waarop u uw vordering hebt, dan kunt u als kind de kantonrechter vragen een deel van het vermogen onder bewind te stellen. De betaalde belastingen kunt u helaas niet meer terugvragen bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 08-01-2010 11:11 #17
De broer van mijn vader is in 2009 overleden en mijn vader was erfgenaam. Nu is mijn vader helaas ook overleden. Voor de betaling van successiebelasting had mijn vader uitstel van de fiscus gekregen, hij heeft dus nog geen belasting betaald. Dient de successiebelasting nu mijn vader ook is overleden door zijn erfgenaam te worden voldaan?

mvg
Jeroen Reactie infoteur, 08-01-2010
Beste Jeroen,
Als u de erfenis van uw vader aanvaardt, erft u zelf het vermogen exclusief de schulden, waaronder eventuele belastingschulden, plus de verplichting om de schulden in te lossen. Maar u bent niet verplicht, om een erfenis te aanvaarden, zeker als er meer schulden zijn dan vermogen. Zie hiervoor het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 23-12-2009 12:46 #16
Even een vervolg vraag op hetgeen Hans op 19-12-2009 vraagt, als op deze vordering alreeds succ bel is betaald aan de fiscus, wat dan?:-( Reactie infoteur, 23-12-2009
Beste Alex,
De vordering op de langstlevende is voor de inkomstenbelasting defiscaliseerd: de langstlevende kan de schuld niet in mindering brengen in box 3 en degenen, die de vordering hebben, worden ook niet in box 3 daarmee belast totdat ze het in eigendom hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 19-12-2009 09:38 #15
Doordat mijn vader anderhalf jaar geleden overleden is, heb ik nu een vordering van mijn erfdeel op mijn moeder, die wordt geind bij haar overlijden. Nu is mijn vraag, of IK deze vordering jaarlijks als vermogen moet opgeven bij de fiscus. In theorie zou mijn moeder immers nog alles kunnen uitgeven, want zolang zij leeft heb ik er geen recht op. Niet dat ik vermoed dat zij zich zal storten in escapades in het casino etc. :-p, maar het gaat mij om hoe de fiscus hier tegenaan kijkt. Reactie infoteur, 23-12-2009
Beste Hans,
De vordering op de langstlevende is voor de inkomstenbelasting defiscaliseerd: de langstlevende kan de schuld niet in mindering brengen in box 3 en degenen, die de vordering hebben, worden ook niet in box 3 daarmee belast totdat ze het in eigendom hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roger, 14-12-2009 16:59 #14
Beste.
in 1999 erfde ik van een tante maar werd niet uitbetaald werd geblokeerd door tegen partij
na hoeveel jaar vervallen de sucsessen rechten of verjaren
beste dank Reactie infoteur, 14-12-2009
Beste Roger,
Uw aanspraken op een erfenis verjaren in Nederland na vijf jaren. Zie voor de verjaringstermijnen ook het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/geld/18416-de-verjaringstermijnen-voor-uw-vorderingen-en-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. E. de Haas, 09-12-2009 23:18 #13
Wat mag een tante in 2009 en 2010 belastingvrij schenken aan haar nicht (dochter van haar zuster)? Reactie infoteur, 10-12-2009
Beste C.E. de Haas,
In 2009 mag een tante belastingvrij €2.734 schenken en in 2010 is dat 2.000 euro jaarlijks.

Voor meer over belastingvrij schenken en slim schenken verwijs ik u ook naar het artikel van Zeemeeuw over schenken in 2009 en 2010:

http://financieel.infonu.nl/diversen/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Norden, 03-12-2009 15:46 #12
Ik woon 12 jaar samen met mijn partner hij heeft 4 dochters ik heb 1 dochter onder welke groep successierecht valt mijn dochter (zijn stiefkind) als mijn partner een testament laat opmaken? wat is de beste manier om mijn dochter in het testament te laten erven waarbij zij in een gunstig tarief komt?

met vriendelijk groet
Liesbeth Reactie infoteur, 03-12-2009
Beste L. Van Norden,
1.Zonder testament kunnen niet bloedverwanten, waaronder stiefkinderen, niet van de erflater erven. Zie hiervoor ook het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/geld/9349-erfenis-en-nalatenschap-wel-of-geen-testament.html

2. Uw partner zal dus een testament moeten laten maken, als hij wil dat uw dochter van hem erft. Zij kan een aan de andere kinderen gelijke positie krijgen via de Assepoester-clausule of zelfs een voorkeurspositie. Belangrijk is daarbij ook, om te regelen wat uw rechten zullen zijn, zolang u de langstlevende bent.

3. Voor de belastingen behoren alle kinderen tot categorie 1.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex Arp, 08-11-2009 20:41 #11
Geachte Zeemeeuw,

Hartelijke dank voor uw antwoord, in vervolg op uw antwoord dan de vraag of dit normaliter specifiek in de akte moet worden verwoord?
We praten over een akte uit verleden met eenmalige vrijstelling van 30.000 gulden omgerekend 13.618 euri's. Reactie infoteur, 09-11-2009
Beste Alex Arp,
1. In feite hebben we hier te maken met een papieren schenking: de ontvanger van de schenking heeft daarmee een vordering op de schenker. De belastingdienst stelt hierbij nog als eis, dat de schenker een zakelijke rente aan de ontvanger betaalt.
2. Als aan deze voorwaarden is voldaan, gelden de schenkingsvrijstellingen op het moment van schenking: de akte geeft aan wanneer dat is. Bovendien is het zo, dat de schenking als onderdeel van de erfenis niet belast is met successierechten: het is immers een schuld aan u. Tot slot is de schenking wel bij u belast in belastingbox 3 van sparen en vermogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex Arp, 07-11-2009 20:51 #10
Kan een eenmalige vrijstelling uit het verleden, waarvan bij de notaris een akte van opgemaakt is, echter toen geen daadwerkelijke uitbetaling heeft plaats gevonden omdat het geld in een huis zat, op dit moment geactiveerd worden als er wel geld aanwezig is voor schenking. Reactie infoteur, 08-11-2009
Beste Alex Arp,
Of en wanneer een schenking tot uitbetaling komt is afhankelijk van de voorwaarden in de akte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja Veenstra, 14-09-2009 12:00 #9
In 2008 is helaas een tante van mij overleden. in welke teriefgroep valt deze nalatenschap? Groep 3 of groep 4? Reactie infoteur, 14-09-2009
Beste Anja Veenstra,
Erven van een tante of oom valt in groep 4.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 08-09-2009 19:00 #8
Mijn zus is in 2009 overleden, ze heeft geen partner of kinderen. Welke succesierechten moeten mijn ouder en ik zelf betalen (beide ouders leven nog) ik heb verder geen boers of zussen. En welke drempels zijn er voor ons van toepassing? Reactie infoteur, 08-09-2009
Beste Eva,
1. Allereerst gecondoleerd met het heen gaan van uw zuster en uw ouders dochter.
3. Ik ga er van uit, dat er geen testament is en de erfenis de wettelijke verdeling volgt.
3. Ouders, broers en zussen hebben dan een voetvrijstelling in 2009 van ieder € 45.513. Daarover betaalt u dus niets.
4. U behoort allen tot groep 2. Over het meerdere gaat u successierechten betalen te beginnen met 26% over het meerdere tot €22.763 extra (dus tot €68.276) en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 25-08-2009 19:14 #7
Ik lees uw site over erven en nalaten. En enkele dingen worden mij niet duidelijk. Mogelijk zit er ook een fout in uw berekening. Op uw site geeft u een voorbeeld van de nieuwe berekening in vergelijking met de oude berekening (succesierecht) U stel bij een bedrag van 35.000 nalatenschap dat een kind nu (2009) daarbij gebruik kan maken van de vrijstelling. Ik dacht dat bij een erfenis boven de 26.000 (ongeveer) deze vrijstellings-drempel niet werd toegepast. M.a.w. Tot die drempel mag je gebruik maken van de vrijstelling - daarboven niet!?
Verder rekent u ook uit wat in het nieuwe regime (2010) de succesierechten zouden zijn. Uw som is daarbij 25.000 - 19.000 = 16.000. U dient hier 35.000 te vermelden. Reactie infoteur, 26-08-2009
Beste Frans,
Dank u wel voor uw reactie.
1. Het systeem van drempelvrijstellingen en voetvrijstellingen maakt het huidige systeem ingewikkeld.
2. Een kind van 20 jaar heeft een voetvrijstelling (!) van minimaal 10.323 euro, onafhankelijk van de hoogte van de erfenis.
3. Een kind vanaf 23 jaar heeft een drempelvrijstelling (!): dat houdt in dat er bij een erfenis vanaf 27.309 geen vrijstelling meer is.
4. In het rekenvoorbeeld gaat het om het eerste geval, een kind van 20 jaar oud.
5. In de tabellen wordt gerekend met de belastbare bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Kirschbaum, 03-08-2009 22:16 #6
Geachte redactie,
a) Kunt U aangeven bij welk bedrag het 40% tarief in 2010 in zal gaan?
b) U geeft aan dat er in 2010 een vrijstelling van 19000 Euro gaat komen voor kleinkinderen (maar elders noemt U ook kinderen ouder dan 23) die erven. Is daar geen extra voorwaarde meer aan verbonden? In 2009 geldt immers dat de totale erfenis voor kinderen ouder dan 23 niet groter mag zijn dan 27309 Euro.
En geldt deze 19000 Euro vrijstelling dan ook voor een schenking aan kinderen (ouder dan 23) en/of kleinkinderen? Reactie infoteur, 04-08-2009
Beste R. Kirschbaum,
a) Het 40% tarief geldt boven de 125.000 euro voor andere erfgenamen dan partner, kinderen en kleinkinderen.
b) In de nieuwe successiewet is voor kinderen de vrijstelling bij een erfenis niet meer afhankelijk van de leeftijd. In 2009 geldt wel nog het verschil tussen kinderen jonger of ouder dan 23 jaar.
c) De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen aan kinderen wordt 5.000 euro in plaats van de huidige 4.556 euro. De eenmalige vrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 35 jaar wordt 24.000 euro in plaats van de huidige 22.760 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Blokland, 27-07-2009 09:19 #5
Geachte reactie,
Hartelijk dank voor uw heldere antwoord. Ik word ermee geconfronteerd dat ik dus niet volledig ben geweest: tot op heden zijn wij niet geregistreerd als partner en doen ieder individueel belastingaangifte. Dit doen we ook omdat we allebei een bedrijf hebben (resp. melkveehouderij en eenmansbedrijf). Waarschijnlijk zal daarom een simpel antwoord van uw kant op de vraag "wat te doen wanneer in 2010 de nieuwe erfrechtwet ingaat", niet zomaar mogelijk zijn. Ik wacht met belangstelling uw reactie af.

Overigens is uw antwoord niet in overeenstemming met de info over samenwonen die ik had gevonden op http://erfrecht.xsbb.nl/viewtopic.php?f=4&t=814536. Hier zegt men "geen verwanten in de rechte lijn of zijlijn". En "zijlijn" is tochm.i. hetzelfde als uw term "niet opgaande bloedlijn". Of haal ik nu dingen door elkaar?

Vriendelijke groet, Florina Blokland. Reactie infoteur, 27-07-2009
Beste F. Blokland,
1. Het ingediende wetsvoorstel erfrecht vanaf 2010 perkt in artikel 1 a sub d het fiscale parnerschap tussen bloedverwanten in tot "geen bloedverwanten in de rechte lijn". De zijlijn, niet opgaande bloedlijn, broers en zussen, is dus wel geaccepteerd in het nieuwe erfrecht als mogelijk fiscaal partnerschap met de hoge vrijstelling.
2. Wat een onderneming als onderdeel van een erfenis vooral anders maakt, is de waardering van de onderneming en de eventuele extra vrijstelling van erfrecht bij bedrijfsopvolging. Wat moet volgens de erflater met het bedrijf gebeuren.
3. Zie ook het artikel van Zeemeeuw:

http://zakelijk.infonu.nl/juridisch/39830-erfenis-onderneming-bedrijfsopvolging-en-belastingdienst.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Blokland, 26-07-2009 23:36 #4
Ik woon al jaren samen met mijn broer. Moeten wij ons partnerschap nu registreren om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling van erftaks? Of komen we helemaal niet meer in aanmerking voor hoge vrijstelling? Ik dacht het wel want er is toch sprake van bloedverwantschap in de zijlijn, niet van bloedverwantschap in opgaande lijn?
Met vriendelijke groet,
F. Blokland. Reactie infoteur, 27-07-2009
Beste F. Blokland,
1. Als broers en zussen behoort u tot groep 2, met in 2009 een vrijstelling van 45.513 euro en de daarbij behorende tarieven, oplopend van 26% tot 53%.
2. Als geregistreerde partners behoort u tot groep 1, met een vrijstelling van € 532.570, en tarieven van 5% tot 27%.
3. Registreren als partners loont dus. Zie voor de voorwaarden voor fiscaal partnerschap het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

4. In 2010 geldt de hogere vrijstelling ook nog steeds voor geregisteerde partners in de niet opgaande bloedlijn, dat wil zeggen dat die geldt voor broers en zussen als geregistreerde partners. Dat betekent dat in het nieuwe erfrecht het begrip fiscaal partnerschap een andere, beperktere, invulling krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daj van den Hurk, 27-04-2009 02:22 #3
Hoe zit het als de desbetreffende persoon afgelopen maand is overleden en het een behoorlijk bedrag betreft in de categorie anderen. Dit in een scenario dat het aangiftebiljet na 1 januari 2010 wordt ingediend. Geld dan de nieuwe of de oude wetgeving, en is dit mogelijk aan te vechten als de oude wetgeving ter sprake zou komen?

Met vriendelijke groeten,
DAJ van den Hurk Reactie infoteur, 27-04-2009
Beste DAJ van den Hurk,
De belastingregels gelden uit het jaar van overlijden, en niet de regels uit het jaar van indiening van de aangifte. Dat wil zeggen dat bij een overlijden in 2009 nog de oude percentages uit het erfrecht gelden, ook al wordt de aangifte uitgesteld tot 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. J. Nijland, 18-04-2009 00:46 #2
Hoeveel belasting moet men betalen als je echtgenote die overleden is een pensioen heeft? Ik bedoel dit als erfenis. Reactie infoteur, 18-04-2009
Beste W.J. Nijland,
Als u door het overlijden van de erflater een nabestaandenpensioen ontvangt, hoeft u over dat pensioen geen successierecht te betalen. Uw vrijstelling wordt wel verminderd met de helft van de totale waarde van uw pensioen, maar mag niet lager worden dan ruim 145.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van der Klaauw, 22-08-2008 20:28 #1
Wanneer betalen de kinderen successierecht wanneer een van de ouders overlijdt en zij slechts een vordering krijgen op de langstlevende echtgeno(o)t(e)? Reactie infoteur, 23-08-2008
Beste M. van der Klauw,
Het aangiftebiljet moet binnen 8 maanden na het overlijden zijn ingediend. U kunt de Belastingdienst overigens wel schriftelijk om uitstel vragen, zolang de datum van indiening nog niet is verstreken.

Zie ook:
http://financieel.infonu.nl/diversen/5906-erf-geen-schulden.html

Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 02-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Testament maken
Reacties: 255
Schrijf mee!