Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo Slim schenken in 2020, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan belastingvrij door slim gebruik te maken van de vrijstellingen bij het schenken of het doen van een gift. Houd dus goed de tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2020 (en straks 2021) in de gaten. Let op de veranderingen in het erfrecht, successierecht en schenkingsrecht. Belastingvrij schenken loont, maar wat mag u dan als maximum bedrag belastingvrij schenken? Wat betekent de schenk- en erfbelasting voor u? Een paar voorbeelden en berekeningen kunnen veel verduidelijken. U kunt overigens een schenking ook herroepen.

Slim schenken in 2020 en 2021


Inleiding slim schenken sinds het nieuwe erfrecht 2010

U wilt ook slim schenken. De beste manier van handelen is dan:
 • Schenken doet u zo veel mogelijk belastingvrij.
 • U benut zo mogelijk de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tot 40.
 • U stelt een schenkingsplan voor het privé-vermogen op, zodat niet straks ook uw erfenis overmatig belast wordt met successierechten. U kijkt dus niet alleen naar 2020, maar ook 2021 en latere jaren. Met schenken voorkomt u dat uw erfenis later in de belastingschijf met het hoogste belastingtarief komt.
 • U voorkom dat u, als u straks naar een verzorgingshuis moet gaan, een onnodig hoge extra eigen bijdrage moet betalen omdat u ook een hoog vermogen hebt.

Grote schenking aan kind, bijvoorbeeld om een woning te kopen

U mag ook een groot bedrag eenmalig aan uw kind schenken om een huis te kopen. Dit kan tot ruim 103.000 euro belastingvrij als uw kind of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Schenken en schenkingsplan privé-vermogen

Een schenking of gift is niets anders dan een overdracht op papier, in geld of goederen, waar geen tegenprestatie tegenover staat. De waarde van de schenking is de waarde in het economische verkeer. Bij het simpelweg overmaken van een geldbedrag is duidelijk wat de waarde in het economische verkeer is, bij de schenking van een huis kan dat wat lastiger zijn. Een taxatierapport kan dan uitsluitsel bieden. U kunt, zeker als u meerdere kinderen hebt en meerdere jaren schenkingen wilt doen, ook een schenkingsplan opstellen. In dit schenkingsplan met estate planning geeft u aan aan wie u wat wil schenken, daarbij rekening houdend met de schenkbelasting. Een schenkingsplan verplicht u om eens over de toekomst van uw vermogen na te denken. Met een slimme schenking kan ook op de latere erfbelasting bespaard worden, u kunt ervoor zorgen dat uw nalatenschap in een lagere schijf van de erfbelasting belandt. Overigens gelden voor de erfbelasting andere vrijstellingen dan voor de schenkbelasting.

Erfenis en nalatenschap beperken via schenking bij leven

Wie slim is wacht niet af, maar schenkt tijdens zijn leven een deel van zijn vermogen. En dat niet alleen. Hij maakt gebruik van de vrijstellingen die er zijn. Anders wordt het allemaal onnodig duur.

Rekenvoorbeelden van slim schenken, met de warme hand schenken

Om het begrip slim schenken wat levendiger te maken, volgen een aantal rekenvoorbeelden. Met de warme hand schenken, betekent schenken tijdens uw leven.

Voorbeeld 1

Stel pa wil zijn dochter in 2020 100.000 euro schenken. Hoe doet hij dat slim? Allereerst bekijkt hij of hij gebruik kan maken van de eenmalige vrijstelling van 103.643 euro voor de aanschaf van een eigen woning. Is aan de voorwaarden voldaan dan is deze schenking belastingvrij. Gaat dat niet lukken met een eigen woning, dan is er nog de eenmalige vrijstelling van 26.457 euro. Het grote voordeel van deze vrijstelling is dat die vrij besteedbaar is. Lukt ook dat niet dan kan altijd nog worden gekozen voor de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro.

Voorbeeld 2

Pa wil zijn dochter 100.000 euro schenken en doet dat in één keer. Dat kan, maar als het geld niet voor een eigen woning is (aflossing hypotheek of de aanschaf van een eigen woning) dan gaat dat geld kosten. Hoeveel schenkbelasting dit kost, hangt af van de vrijstelling waarop u wel een beroep kunt doen. Over het niet vrijgestelde bedrag van de schenking, betaalt de dochter 10% schenkbelasting. Als alleen de jaarlijkse vrijstelling nog vrij te gebruiken is, is dat dus 10% van ongeveer 85.000 euro, ofwel 8.500 euro aan schenkbelasting.

Voorbeeld 3

Oma wil haar kleinzoon een bedrag schenken, maar ziet dat haar vrijstelling kleiner is dan die van haar kind. Een kleinkind heeft immers van een vrijstelling van slechts 2.208 euro Goed denkbaar is dat oma haar kind €5.500 schenkt en dat haar kind dat geld vervolgens belastingvrij doorsluist naar zijn zoon. Overigens kijkt de Belastingdienst vaak wel mee, maar goed wie slim is…

Voorbeeld 4

Uw kind studeert nog en iedereen weet dat het levensonderhoud van kinderen een dure zaak is. Welnu, uw bijdrage in het levensonderhoud van uw kind valt niet onder het schenkingsrecht. Maar dan moet uw kind van uw bijdrage niet meteen een Ferrari gaan kopen. Want dan is het wel weer een schenking.

De wet schenk- en erfbelasting

De ontvanger van een schenking heeft te maken met maximaal 2 tarieven voor de schenkbelasting, er zijn dus twee belastingschijven. Voor een kind eindigt de eerste belastingschijf bij een belaste schenking van € 126.723, daarboven begint de tweede belastingschijf. In schijf 1 is het belastingtarief 10%, in schijf 2 is dat 20%. Onder belaste schenking wordt verstaan de schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. Elke ontvanger van een schenking heeft met deze belastingschijven te maken, maar de tarieven verschillen wel. Een kind, pleegkind of partner is fiscaal het beste af:

Belastingschijven en belastingtarieven schenkbelasting 2020

wiebedrag schenking:belastingtarief:
Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partnersminder dan € 126.72310%
Kleinkindminder dan € 126.72318%
Broer, zus, oom, tante, buurman, een vreemdeminder dan € 126.72330%
Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners € 126.723 en meer 20%
Kleinkind € 126.723 en meer 36%
Broer, zus, oom, tante, buurman, een vreemde € 126.723 en meer 40%

Rekenvoorbeeld 5

Stel u wilt uw dochter of zoon in 2020 een bedrag schenken en maakt daarbij gebruik van de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro. Dan betaalt de ontvanger:
 • Tot 5.515 geen schenkbelasting.
 • Bij een schenking tussen de 10.000 euro en de 30.000 euro 10% schenkbelasting.
 • Bij een bedrag van 500.000 euro betaalt u in 2020 tot € 126.723 10% en over het meerdere 20%.

Meerdere schenkingen in een jaar doen aan dezelfde persoon

De vrijstellingen gelden per schenker. Anders gezegd: krijgt u van dezelfde persoon meerdere schenkingen in een jaar, dan moet u de bedragen van de schenkingen optellen. Krijgt u schenkingen van meerdere personen, dan hoeft dat niet bij elkaar op tellen. Partners worden als één persoon gezien, zowel als ontvanger als schenker. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet aan een kind bij elkaar opgeteld.

De Belastingdienst ziet voor de schenkbelasting de volgende mensen als partners:
 • Personen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en niet duurzaam gescheiden leven.
 • Stellen die samenwonen.

Rekenvoorbeeld 6

Stel u krijgt in één jaar van uw moeder 3.000 euro, van uw oom 2.000 euro en van een tante 2.000 euro. Omdat u de schenkingen die u in één jaar krijgt van verschillende mensen die niet elkaars partner zijn, niet bij elkaar hoeft op te tellen en al deze schenkingen afzonderlijk niet boven de vrijstelling van een schenking uitkomen, betaalt u geen belasting over de drie schenkingen.

Moet u naar een notaris gaan?

Voor een schenking is geen notaris of schenkingsakte verplicht, maar sommigen hechten eraan om de schenking toch bij de notaris te laten vastleggen. Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Zijn er bijvoorbeeld meerdere kinderen en wilt u zichtbaar maken wie wat heeft gekregen, dan is een notariële akte verstandig. Schenkingen kunnen ook een rol spelen bij de latere verdeling van de erfenis als u dat wilt en dan is het maar beter dat er geen onduidelijkheid bestaat over de schenkingen tijdens uw leven. Wat wel verplicht is een belastingaangifte schenkbelasting wanneer van de eenmalige vrijstellingen gebruik wordt gemaakt (de 103.643 euro voor de aankoop van een eigen woning) of als de schenking hoger is dan de vrijstelling.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Bij de eenmalig verhoogde vrijstelling is het goed om te weten dat die geldt voor een schenking van ouders aan kinderen vanaf 18 tot 40 jaar en voor kinderen die weliswaar ouder zijn dan 40, maar een partner hebben die jonger is. Voor de schenkbelasting gelden als eigen kinderen:
 • De kinderen die zijn geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders.
 • De kinderen uit een vorig huwelijk van een partner.
 • De kinderen van een ongehuwde moeder.
 • De kinderen die door de vader zijn erkend.
 • Geadopteerde en gewettigde kinderen.

Stiefkinderen zijn de kinderen van uw partner uit een eerdere relatie. Als uw partner voldoet aan de voorwaarden om partners voor de schenkbelasting te zijn, dan gelden voor een schenking aan een stiefkind dezelfde regels als voor een schenking aan een eigen kind.

Voor de schenkbelasting zijn pleegkinderen kinderen die vóór hun 21e verjaardag minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. En pleegkinderen die vóór hun 21e trouwen, moeten vóór de datum van het huwelijk minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt voor de schenkbelasting en de erfbelasting een pleegkind gelijk gesteld aan een eigen kind. Dus geldt ook voor hen bij een schenking een jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro en een verhoogde eenmalige vrijstelling oplopend naar maximaal 103.600 euro (eigen woning). Het kind van een pleegkind wordt vervolgens gelijk gesteld aan een kleinkind van de pleegouder.

U gebruikt de schenking om dringende schulden af te lossen

Ook als u als ontvanger de schenking gebruikt om dringende schulden af te lossen, hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Onder dringende schulden wordt verstaan de schulden die u direct moet betalen en die u zonder betreffende schenking niet zelf had kunnen betalen. Zelfs niet, als u al uw bezittingen zou hebben verkocht. Denk hierbij aan een huurschuld die u per se moet betalen om te voorkomen dat u uit huis wordt gezet.

Voordelig schenken aan kleinkind

Stel u wilt 25.000 euro schenken aan uw kleinkind en uw zoon of dochter leeft nog. Hoe kunt u dan slim schenken. Welnu u kunt 25.000 euro schenken aan uw kind die het bedrag na belasting schenkt aan uw kleinkind of direct schenken aan uw kleinkind. Doet u het via uw zoon of dochter, maak dan niet officieel kenbaar dat uw zoon of dochter verplicht is om door te schenken aan het kleinkind, want dan ziet de Belastingdienst het alsnog als een directe schenking van u aan uw kleinkind. Aan af te dragen belasting betekent dat het volgende.

Schenken onder voorwaarden, beschermde schenkingen

Schenken kan ook onder aanvullende voorwaarden. Bij de notaris kunt u laten vastleggen dat aan een bepaalde schenking ontbindende en opschortende voorwaarden zijn verbonden. Dat wordt wel gedaan als de schenker niet zeker is dat het geld ook goed besteed zal worden. Met de voorwaarden houdt u in feite toezicht en zeggenschap over de besteding van het geld. Bekend zijn de uitsluitingsclausule en de herroepelijke schenking:
 • Met een uitsluitingsclausule kan notarieel worden vastgelegd dat een schenking niet in de gemeenschap van goederen valt;
 • Met een herroepelijke schenking legt u notarieel vast dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, omdat anders de schenking vervalt.

Belastingvrij door morele verplichting

Wie een schenking doet, omdat hij zich hiertoe moreel verplicht voelt en ook de ontvanger is het daarmee eens, mag een belastingvrije schenking doen. U moet van een dergelijke schenking altijd wel aangifte doen en de Belastingdienst beoordeelt dan of aan de criteria is voldaan.

Slot

Slim schenken is goed mogelijk. Doe hier vooral uw voordeel mee. U kunt zo namelijk veel belasting ontwijken. Er hoeft pas van de schenking aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst, als u de vrijstelling voor een schenking te boven gaat. Uitzondering hierop is de eenmalige schenking en de morele schenking, waarvoor aangifte moet worden gedaan. Het aangiftebiljet moet u uiterlijk indienen voor 1 maart van het jaar, volgende op het jaar waarin de schenkingen zijn gedaan. Let wel: schenkingen die door een erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden zijn gedaan, worden voor de berekening van het successierecht gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Uitzondering hierop is de eenmalige schenking aan een kind met een beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling.

Lees verder

© 2008 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2019 of 2020…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, e…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenDe erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belast…

Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…
De TBU regeling, wat is dat?De TBU regeling, wat is dat?De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven is een tegemoetkoming voor mensen met hoge ziektekosten en een laag ink…

Reageer op het artikel "Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Houtman, 30-10-2019 12:56 #318
Mijn zus en ik hebben in 2011 vrijgesteld 24.144 gekregen van onze vader. Toen was ons niet bekend over de toekomstige mogelijkheid 100d vrijgesteld te kunnen krijgen tbv eigen woning. (Van eigen woning was overigens in die tijd geen sprake)

Heden hebben we beiden eigen woning, maar hebben kennelijk geen recht om die ton belastingvrij te ontvangen. Het voelt gek dat we toen (onwetend) deze schenking hebben gehad, en daardoor nu de 'extra' 75k belastingvrij mislopen. Hadden we dat geweten… etc.

Of hadden we (vader vooral) dit destijds kunnen/moeten weten of voorzien? Ik betaal liever de belasting over 8jr geleden 20k, dan nu over 100, toch? Kan dit nog bewerkstelligd worden?

En de bonusvraag. Welke bronnen heeft de belastingdienst voor de schenkingsinformatie? Anders dan je eigen aangifte? Wanneer bij de overdracht het geschonken bedrag in de akte is opgenomen, krijgt de belasting het dan via de notaris door? In mijn geval is de schenking destijds verwerkt in de overdracht van vastgoed (niet voor eigen bewoning). Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Houtman,
Als er geen geld is besteed aan de eigen woning, terwijl de vrijstelling dit wel als voorwaarde had, is de hele schenking niet langer belastingvrij en kunt u een navordering van de fiscus verwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corinne, 09-05-2019 16:09 #317
Ik woon sinds 2006 op Aruba en ben dus al meer dan 10 jaar uitgeschreven uit Nederland. Bij de Rabobank heb ik een cumulent polis die een voorzetting is van een oud regime polis (in 1974 afgesloten door mijn vader, die na zijn overleden door mijn moeder is voortgezet en vervolgens door mij, na mijn moeders overlijden). Deze polis komt tot uitkering in 2032, maar ik wil hem graag eerder afkopen en omzetten in andere vorm en een deel schenken aan mijn meerderjarige dochter. Vraag 1: Kan ik de polis onbelast tot uitkering laten komen omdat ik meer dan 10 jaar ben uitschreven in Nederland? Vraag 2: Wat kan ik het beste daarna doen indien polis onbelast tot uitkering kan komen (ervan uitgaande dat schenkingsbelasting in Aruba nihil is). Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Corinne,
Een polis vervroegd laten uitbetalen betekent meestal dat u een boete moet betalen en over de aangroei van het kapitaal extra belasting moet betalen. De cumulent polis is een specifieke polis, het beste neemt u met de Rabobank contact op. Vaak gaat het om Interpolis dat nu onderdeel is van Achmea.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 23-08-2018 04:54 #316
We zijn er achter gekomen dat onze (twee zoons) vader slachtoffer is geworden van een Golddigger de dame heeft in circa 4 jaar tijd circa 800.000 aan schenkingen verworven (om het maar netjes te houden) dit is op allerlei manieren gegaan het meeste door directe overboekingen naar meerdere rekeningen van haar, het betalen van goederen zoals een auto maar ook doordat zij met zijn pinpas op stap is geweest. Eveneens is er ook nog een serieus bedrag via een malifide stichting van haar geïncasseerd, malifide omdat blijkt dat de ANBI niet in orde is en deze is ook door de Belastingdienst recent ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1/1/2018. OK mijn vader (die nog leeft) lijkt bij zijn positieven te komen en natuurlijk wil hij het geld nu terug… wij vrezen dat dit niet gaat lukken (gegeven is gegeven zijn we bang voor. evenwel we zullen dat uitzoeken. Echter nu mijn vraag. wij als zoons hebben wel zoiets van dan maar wraak… ofwel dit zou moeten aangegeven worden bij de belastingdienst waarbij zij dan als derde (ze is niets van hem, wonen nog niet eens samen). ze zou dan 30 of 40% belasting moeten betalen… prima. liever terug de maatschappij in dan bij zo'n oplichtster. Eveneens. gezien ik op deze geweldige site ook ergens las dat "wanneer de belastingdienst de belasting niet kan gaan halen bij de ontvanger deze het wel gaat halen bij de schenker. " daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. zowel mijn vader niet. maar wellicht ook wij niet wat zou kunnen gebeuren na zijn overlijden. immers dan worden de boeken vast opgemaakt… Kortom ik heb zoiets aangeven bij de FIOD / Fraudedienst zodat er dan wraak is (en ja die kan zoet zijn) maar ook we daarmee gevrijwaard worden van eventuele nog verdere gevolgen. Ik ben zeer benieuwd wat uw advies hierin is, alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Rick,
Hier zitten mogelijk vele facetten aan de zaak. Is het geld wel gegeven, door het te bestempelen als schenking legaliseert u ook de (verdachte) opnames. Het doen van aangifte schenkbelasting kent bepaalde termijnen (uiterlijk voor 1 maart na jaar van schenking) en strafrechtelijk gelden bepaalde termijnen.
De FIOD krijgt nog wel eens anonieme tips over mensen die plotseling een dure auto rijden of duur wonen. Daar gaat de FIOD vaak achteraan en dan moet zij in dit geval maar aantonen dat het geld legitiem verkregen is en er netjes belasting over is betaald. Vooraf niet uit te sluiten is bovendien dat er meerdere slachtoffers van de vrouw kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 21-11-2017 09:30 #315
Dag Zeemeeuw,
Hartelijk dank u voor uw 2e reactie inzake mijn vraag ivm af te dragen schenkbelasting.
U bent hierin duidelijk dat er in België geen schenkbelasting af te dragen is door de ontvanger van het geschonken bedrag.

Kunt u aub aangeven of er in NL wel schenkbelasting verschuldigd is door de in NL in wonende schenker en/of door de in België wonende ontvanger van de schenking (met verwijzing naar wetteksten of enige andere officiële mededelingen hieromtrent)?

Hartelijk dank. Met vriendelijke groeten, Marcel. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Marcel,
Voor België gelden weer andere regels bij een schenking:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 19-11-2017 12:26 #314
Beste zeemeeuw,

Hartelijk dank u voor reactie inzake mijn vraag of er nu schenkbelasting in NL of BE verschuldigd is.
Ondertussen heb een een zelfde vraag aangetroffen op uw site van Liam op 14-12-2010 waarin u de volgende reactie geeft:
1. Als u in Nederland belastingplichtig bent doordat u in Nederland werkt en in België woont, geldt de Nederlandse regelgeving.
2. De ontvanger betaalt de schenkbelasting voor zover de schenking hoger is dan de vrijstelling. Anders is geen belasting verschuldigd.
3. Als u Belgisch belastingplichtig bent, betaalt u in dit geval geen schenkbelasting, omdat uw vader in Nederland woont.

Vooral het derde antwoord naar Liam waarbij u vermeldt dat een Belgisch belastingplichtige die in België woont, geen schenkbelasting verschuldigd is, omdat de schenker in Nederland woont, is interessant.
Kunt u dat bevestigen omdat u dit antwoord bijna reeds 7 jaar geleden heeft gegeven. Kunt u misschien verwijzen naar wetteksten of enige andere officiële mededelingen hieromtrent?
Hartelijk dank. Met vriendelijke groeten, Marcel. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Marcel,
U betaalt in België geen schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 14-11-2017 12:11 #313
Geachte,

Ik heb de Nederlandse nationaliteit en woon/werk in België sinds 1991, waar ik ook belastingplichtig ben.
Mijn gepensioneerde vader ook met de Nederlandse nationaliteit woont sinds zijn geboorte in Nederland en wenst een schenking met een bedrag van boven de vrijstelling te doen aan mij.
Hierover heb ik de volgende vragen:
1. Dient de schenker (vader) enige belasting hierover in Nederland af te dragen?
2. Dient de ontvanger van de schenking (zoon, 10+ jaar woonachtig en werkend in België) hierover enige belasting hierover in Nederland af te dragen?
2. Dient de ontvanger van de schenking (zoon, 10+ jaar woonachtig en werkend in België) hierover enige belasting hierover in België af te dragen?
Kunt u in uw antwoorden op de vragen 1-2-3 verwijzen naar wet teksten of enige andere officiële mededelingen hieromtrent?
Hartelijk dank. Reactie infoteur, 09-07-2020
Geachte Marcel,
Het is in beginsel de ontvanger van een schenking die schenkbelasting betaalt en als die in gebreke blijft, zal de fiscus bij de schenker zelf aankloppen. Het woonland van de schenker is voor de belastingafdracht meestal bepalend. De Nederlandse fiscus vraagt de aangevers in de belastingaangifte schenkbelasting wel of er ook in het buitenland schenkbelasting is betaald en hoeveel, zodat daarmee rekening kan worden gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirela, 07-11-2017 22:57 #312
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw reactie. Volgens de regels kan een Nederlander een eigen huis tot € 45.000 bezitten en alsnog een uitkering/pensioen aanvulling ontvangen. De schenking was niet eerder mogelijk wegens ernstige gezondheidsproblemen ouders en daarna administratieve gedoe in Roemenie. Ouders kunnen niet langdurig in het buitenland verblijven. Bovendien had ik inderdaad niet verwacht dat er zo wordt geinterpreteerd terwijl ik jaren lang betaal voor mijn ouders en dat blijf ik uiteraard doen. De kosten zijn vele maal hoger dan € 30.000. Daar heb ik wel bewijzen van.
Begrijp ik het goed dat ik geen kans maak in een rechtszaak om te bewijzen dat mijn betalingen veel hoger zijn dan de waarde van de schenking en dat de schenking is gedaan als compensatie voor de financiële verplichtingen? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Mirela,
Dat hangt er vanaf. In een rechtszaak wordt het de kunst om uw gelijk voldoende aan te tonen, antedateren mag niet maar wellicht hebt u genoeg bewijzen. U kunt ook e.e.a. mondeling zijn overeengekomen, ook dat geldt als bewijs maar is alleen met een getuigenverklaring (of verslag) aan te tonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirela, 06-11-2017 20:54 #311
Hallo,
Ik heb een dubbele nationaliteit (NL en Roemeens). Mijn ouders wonen sinds 6 jaar bij mij omdat ik ze financieel onderhoud (levensonderhoud, ziektekosten etc). Verder heb ik mijn woning omgebouwd (garage) zodat ze in een zelfstandig unit kunnen wonen. Hiervoor heb ik mijn hypotheek opgehoogd. Mijn ouders hebben geen geld, maar wel een klein appartement in Roemenië t.w.v. € 30.000,-. Het appartement hebben ze vorig jaar in Roemenië "geschonken" aan mij als compensatie voor alle voorgaande en toekomstige financiële verplichtingen. Om geen belasting te betalen is dat middels een “schenking c.q. gift” overeenkomst geweest.
Omdat ze sinds dit jaar een klein AIO (pensioen aanvulling) ontvangen (aanvulling op hun lage Roemeense pensioenen) wil de Sociale verzekeringsbank (SVB) nu dat geld op mij verhalen. Ik heb geprobeerd met bewijsstukken (hypotheek, aankoop tweede keukenblok, sanitair etc) te bewijzen dat ik hiermee niet verrijk wordt. Ik betaal nog steeds hun ziektekostenverzekeringen etc. Echter blijft de SVB bij haar besluit. Ik ben van plan om bezwaar in te dienen (dat wordt gelijk ter zijde gelegd) en daarna moet ik naar de rechter.
Mijn vraag is: is het mogelijk om achteraf een soort verklaring op te stellen van onze mondelinge afspraken van toen (dat mijn ouders mij betalen middels het overdragen van de eigendom). Of heeft iemand andere tips? Reactie infoteur, 07-11-2017
Hallo Mirela,
Een verklaring achteraf opstellen is een risico, u kunt misschien wel een verslagje maken van de afspraken die destijds zijn gemaakt. Nu is het zo dat de uw ouders al in Nederland woonden toen de schenking werd gedaan en die schenking niet belastingvrij is en kan worden gezien als een poging om het eigen vermogen te verminderen om zo voor een uitkering in aanmerking te kunnen komen. Als de schenking bijvoorbeeld 7 jaar geleden was gedaan, was dit waarschijnlijk geen probleem geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hansi (infoteur), 16-10-2017 13:55 #310
Hallo,

ik ben Duitser, maar werk en woon in Nederland. Mijn ouders willen mij 800.000 Euro schenken (ik wil daarmee een huis kopen), zij wonen in Duitsland en hebben nooit in Nederland gewoond of gewerkt. Moet ik daarover in Nederland belasting betalen en/of de belastingdienst daarover informeren? Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Hansi,
De schenking van uw ouders is belastingvrij en u hoeft de Belastingdienst hierover niet apart te informeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerald, 18-09-2017 00:47 #309
Hallo,

Ik woon al langer dan 10 jaar in het buitenland, 4 jaar in Ierland, 6 jaar in Engeland en nu een jaar in Polen. Ik wil mijn broer in Nederland een grote schenking doen. Over 50.000 Euro.
Moet hij daar belasting over betalen? Ik dacht het niet want ik ben langer dan 10 jaar in het buitenland. Maar alle websites hebben alleen maar informatie als de schenker binnen 10 jaar een schenking doet…

Gerald Boot Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Gerald,
Als u 10 jaar of meer in het buitenland woont en niet tussentijds belastingplichtig was in Nederland, dan kunt u belastingvrij een schenking doen aan uw broer in Nederland. Overigens kunnen in Polen (Poolse fiscus) nog aanvullende regels gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 20-09-2016 17:28 #308
Met veel belangstelling alles gelezen, maar vond geen passend antwoord op het volgende. Mijn schoonzus (ongehuwd, kinderloos) lijdt aan dementie en zal vermoedelijk op enige termijn naar een verpleegtehuis moeten. Ze heeft mijn vrouw en mij aangewezen als haar gevolmachtigden ingeval zij niet meer handelingsbekwaam zal zijn. Gaat ze t.z.t. inderdaad naar een verpleegtehuis dan zal haar eigen woning verkocht moeten worden. De waarde ervan is 4 ton, de erop rustende hypotheek 360k. Twee vragen:
1. Gaat na verkoop die 40k (het verschil) naar het verpleegtehuis? En zo nee
2. Wat is de handigste manier om te zorgen dat het verschil niet of zo min mogelijk naar de fiscus gaat maar naar haar beide erfgenamen (haar twee zussen)? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Albert,
De 40k gaat naar de rekening van uw schoonzus (zij is de eigenaresse), niet naar het verpleeghuis. Uw schoonzus kan vooraf aangeven wat er tijdens haar leven met dit geld moet gebeuren en per testament wat daarna.
U bent gevolmachtigde, maar bent u ook bewindvoerder en wat zijn uw rechten? Mag u in haar plaats verkopen, hoe mag u het geld besteden en tot welk bedrag jaarlijks? Vraag een notaris hier tijdig naar, zodat nu nog de goede formuleringen kunnen worden gekozen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 04-09-2016 12:20 #307
Hallo, dank voor uw duidelijke artikel. Ik heb een aanvullende vraag. Ik heb met mijn vriendin een huis gekocht en mijn oude huis nog niet verkocht. Ik heb nu bedacht dat ik mijn oude huis wil behouden als pensioenbelegging, maar mijn inkomen is net niet hoog genoeg om de hypotheek op het oude huis zelfstandig voort te zetten. Als we mijn vriendin toevoegen aan de hypotheek op het oude huis lukt dat wel. Mijn idee is daarom om samen met mijn vriendin het oude huis te behouden en haar na enkele jaren, als de hypotheek grotendeels afgelost is en mijn inkomen ook hoger zal zijn, haar uit te kopen. Zij zal op dat moment afstand doen van haar deel van de overwaarde en dat gaat de belastingdienst waarschijnlijk als schenking zien. Klopt dat? En zo ja, is er een manier om die schenkbelasting die ik dan zou moeten betalen te ontwijken? Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Ruben,
Bij het uitkopen zal de Belastingdienst willen weten of u daarvoor een realistische prijs hebt betaald die is gebaseerd op de WOZ-waarde van dat moment. De rest is een schenking. De eenvoudigste manier om zoveel mogelijk onder de schenkbelasting uit te komen is een paar jaar een deel te schenken in plaats van een groot bedrag ineens. Een notaris kan u op dit punt vrijblijvend bijpraten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sietse, 02-09-2016 09:32 #306
Ik wil een klushuis kopen en mijn vriendin zal dan de verbouwing begeleiden en betalen.
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zij dan ook rechtmatig eigenaar wordt van de meerwaarde die ze gecreëerd heeft met de verbouwing? Moet ik dan een aandeel in het huis schenken? Dank! Reactie infoteur, 03-09-2016
Beste Sietse,
U kunt een bedrag schenken zodra de meerwaarde er is of ze kan mede-eigenaar worden. Het voordeel van het laatste is dat u ook wat van de meerwaarde houdt, omdat het immers uw aankoop is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 12-07-2016 17:21 #305
Familie van mij uit België wil mij een aanzienlijk bedrag schenken. Ik ben zelf ook Belg, maar woon al jaren in Nederland. Als ik het goed begrijp zou dit dus belastingvrij en zonder aangifte moeten kunnen. Men wil mij het bedrag echter Cash meegeven. Als ik dat vervolgens zomaar op mijn rekening ga storten komen er wellicht vragen. Hoe kan ik dit het best aanpakken? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Koen,
Tot een bedrag van 10.000 euro is cash storten gewoon toegestaan. Anders kunt u het bedrag in delen storten (verdeeld over een aantal dagen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel S., 17-06-2016 01:10 #304
Mijn vader schenkt 21220 euro, 2122 euro aan mij en 2122 euro aan ieder van mijn negen vrienden.
Vervolgens schenken mijn negen vrienden ieder 2122 aan mij.

Uiteindelijk krijg ik dus 21220 zonder belasting te betalen.

Mag dit? Zijn er voorwaarden? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Marcel S.,
Dit mag, maar doe het wel zo dat Belastingdienst niet direct de indruk heeft dat het hier om een vooropgezet plan gaat. Niet 10 stortingen op dezelfde dag bijvoorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 02-03-2016 12:00 #303
Ik ben Nederlandse maar woon al 20 jaar in België. Is het correct dat ik mijn broer in Nederland ongelimiteerd een schenking kan doen die volledig belastingvrij is? Zijn daar vorm vereisten voor?

Bvd Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Charlie33,
Deze schenking is in Nederland belastingvrij. Overigens heeft ook België zo zijn regels bij een bankgift. De schenking is vormvrij:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ciska, 27-02-2016 13:35 #302
Beste,
Een oom in Nederland wil mij 10.000 euro schenken. Mijn echtgenoot heeft de Nederlandse nationaliteit, ik de Belgische maar we wonen en werken al meer dan 30 jaar in België en betalen ook belastingen in België. Moeten we dan schenkbelasting betalen en zo ja, is dat dan in België of in Nederland. Tot op vandaag kon niemand mij daar een antwoord op geven. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Ciska,
De schenkende oom woont in Nederland en dus stuurt de Nederlandse fiscus de belastingaanslag naar het correspondentieadres in het buitenland. België heft geen belasting over deze bankgift en dus wordt de Nederlandse belastingaanslag niet verminderd met een Belgische belastingaanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 26-02-2016 20:53 #301
Goedenavond,
Ik heb een broer welke op dit moment al enige tijd, maar minder dan 10 jaar in Finland woont, hij is in gemeenschap van goederen getrouwd met zijn vrouw welke mij op dit moment een schenking wilt gaan doen. Zij willen mij ieder €2000 euro schenken, kom ik in de problemen met de belastingdienst hier als zij besluiten om van hun gezamenlijke rekening 4000€ over te maken? En wat als mijn schoonzus het van haar persoonlijke rekening overmaakt, zij woont daar immers al haar hele leven? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Anneke,
Wat uw schoonzus aan u schenkt, is in Nederland belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramon, 16-02-2016 11:15 #300
Beste Zeemeeuw,
Naar aanleiding van mijn vraag dd 14-2-2016, 20:15; Mijn zus en haar man zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn zus is Nederlands, hij Brits, beiden 8 jaar geleden vertrokken uit Nederland. Bij schenking aan mij (woonachtig in Spanje), kan hij dan ook schenken (het is wel gemeenschappelijk die rekening tenslotte), of zegt de NL fiscus dat hoe dan ook mijn zus Nederlands is en nog geen 10 jaar weg is (8 jaar nu uit Nederland vertrokkken). mvg, Ramon Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Ramon,
Voor de Nederlands fiscus is dan ook van belang of ze fiscale partners zijn. Als ze niet meer in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd zijn, zijn ze voor Nederland geen fiscale partners en kan haar man volgens Nederlandse maatstaven belastingvrij aan u schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramon, 14-02-2016 20:15 #299
Mijn zus (Nederlandse en sinds 8 jaar woonachtig/ingeschreven in Italië) getrouwd met een Brit (ook 8 jaar uit Nederland) willen mij 60000 schenken. Ik ben ook Nederlander en woonachtig in Spanje (ingeschreven sinds 1 jaar, in Spanje/ uitgeschreven uit Nederland). Heb ik of mijn zus en zwager nog iets te maken met de Nederlandse schenkbelasting? Geldt ook niet dat haar man inmiddels al meer dan 1 jaar uit Nederland vertrokken is mocht de 10 jaar regel voor mijn zus spelen?
Tweede vraag, mocht ik over 2 jaar terugkeren naar Nederland krijg ik dan alsnog met de schenkbelasting te maken? mvg Reactie infoteur, 15-02-2016
Beste Ramon,
De Nederlandse fiscus ziet een Nederlander die emigreert nog tien jaar fictief als een inwoner van Nederland. Als haar man geen Nederlander is, geldt voor hem na 1 jaar de Nederlandse wetgeving niet meer. Overigens kan ook in Spanje schenkbelasting worden geheven. De Spaanse fiscus heft namelijk belasting als de ontvanger (!) van de schenking in Spanje woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willeke Maas, 09-02-2016 22:31 #298
Mijn dochter woont in Dubai. Wil een huis voor haar kopen in Dubai. Mijn vraag is moet zij daar schenkingsrecht over betalen. In Dubai kennen zij geen schenkingsrecht. En moet ik belasting betalen over het bedrag wat ik overmaak. Ongeveer 3 millijoen Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Willeke Maas,
Als u in Nederland woont en een woning schenkt aan uw dochter, is daarover in Nederland schenkingsbelasting verschuldigd. Dat kunt u voorkomen door een lening te geven of wellicht via een off-shore constructie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 20-10-2015 13:51 #297
Beste,
Persoon A heeft een lening gedaan aan persoon B (17 jaar geleden). Er is in jaar 0 en jaar 2 notarieel vastgelegd dat persoon A "om niet" afstand doet van zijn vorderingsrecht uit hoofde van geldlening naar persoon B ter hoogte van een bedrag (het maximale vrijstellingsbedrag) om uiteindelijk de schuld zo af te lossen. Vervolgens is niet notarieel vastgelegd dat deze schenkingen zijn voortgezet, maar dit was wel de bedoeling. Is het mogelijk om nu vast te leggen dat dit gebeurd is de afgelopen 15 jaar, of is dat ook anti dateren?

bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Paul,
Elk jaar is een schenking tot aan de jaarlijkse vrijstelling toegestaan zonder de belastingdienst hiervan in kennis te stellen. Er kan door persoon A nu wel een nieuw leningoverzicht worden gemaakt met aftrek van de gedane schenkingen. Maar dan moet de lening ook niet alle jaren ten volle zijn opgegeven of afgetrokken in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonard, 19-10-2015 21:07 #296
Ik woon sinds eind 2014 niet meer in NL maar bezit er nog wel een huis waarvoor ik als 2e woning nog wel belasting over betaal. Ik ben destijds uitgeschreven, ben gaan reizen en ga nu definitief per 01-12-2015 wonen in Florida. Bijna 2 jaar onder de radar geweest dus. Men kent hier in Florida geen State schenkings tax. Gaat de NLse fiscus mijn ouders belasten als die mij dit jaar 2015 nog bv een schenking doen van Eu 100.000,- of is het de ontvanger die betaald, in dit geval ik terwijl ik in het buitenland woon? En wat dan als er hier geen tax is, pakken ze het dan alsnog in NL op of niet? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Leonard,
Het is de ontvanger die betaalt, maar als die dat niet doet (terwijl dat wel moet), wordt de schenker verantwoordelijk voor de betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vriend, 15-10-2015 23:51 #295
Een vriend heeft vanwege omstandigheden geld nodig. Hij is getrouwd en heeft 3 minderjarige kinderen. Ik wil hem graag zo veel mogelijk belastingvrij schenken. Mag ik de partners en ieder van de kinderen jaarlijks het belastingvrije bedrag schenken, dus in totaal 4 x ruim 2000 euro? En mag ik het geld voor de minderjarige kinderen naar de ouders overmaken?

Ik heb ook minderjarige kinderen, die zelf vermogen hebben. Mag ik namens ieder van mijn kinderen daarnaast ook schenkingen doen aan deze vriend en zijn kinderen? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Vriend,
De ouders worden als een eenheid gezien. Als er dringende schulden zijn en u daarom een schenking wilt doen, kan dat belastingvrij door hierop bij de Belastingdienst een beroep te doen. De fiscus bekijkt dan wel of het ook zo is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 05-10-2015 12:48 #294
Stel je wilt als ouders aan je kind een grote schenking doen.
Beide ouders zijn Nederlander. De vader woont al meer dan 10 jaar in het buitenland, de moeder woont pas 2 jaar in het buitenland. De ouders wonen samen, zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.
Wordt een schenking door de ouders geheel, gedeeltelijk of niet belast in Nederland?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Anna,
Als de vader schenkt, is dat in Nederland belastingvrij. Als de moeder schenkt niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claude, 17-09-2015 20:18 #293
Hallo,

Ik heb de Duitse nationaliteit en woon al lang in Nederland. Ik wil mijn moeder (Duitse nationaliteit en woonachtig in Duitsland) een bedrag schenken van ongeveer 25.000. Moet ik daarover in NL of Duitsland schenkingsrecht betalen?

Dank voor het antwoord.

Mvg Claude Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Claude,
Met een schenking aan iemand die in Duitsland woont is het oppassen. Nederland heft belasting omdat u als schenker in Nederland woont en Duitsland doet dat nog eens omdat de begiftigde in Duitsland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 04-08-2015 18:54 #292
Hallo,

Ik heb een vraag over een schenking vanuit belgie. Mijn ouders (getrouwd) wonen sinds 7 jaar in belgie (vader niet- nederlands en moeder nederlands). Mijn vader wil mij 40.000 euro schenken voor de aankoop van een woning. Zoals ik begrijp kan dit zonder schenkingsbelasting aangezien mijn vader niet nederlands is, maar mijn moeder wel… heeft dit invloed op wat mijn vader mij mag schenken?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Julia,
De schenking is naar Belgisch recht en als het om een handgift gaat, belastingvrij:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef, 01-08-2015 19:42 #291
Hallo,
ik heb een groottante ( de zuster van mijn moeder haar moeder ),
zij staat op het punt om naar een rustoord te gaan.
nu wilt zij haar erfenis op voorhand al een beetje verdelen,
stel dat ze mij nu 50.000 euro wilt geven, hoe kan ze dit het beste doen?
een bankoverschrijving? hoeveel van dat bedrag is ze dan kwijt aan de belasting?
hier had ik graag wat informatie over gehad.
alvast bedankt,
groeten,
jef Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Jef,
Een schenking kan op meerdere manieren, via de notaris, een onderhandse akte of gewoon een storting (met bijschrift schenking). Voor een schenking door een groottante hebt u een vrijstelling van slechts 2.200 euro en betaalt u over de rest 30%. Het wordt voor u goedkoper als de schenking in twee jaar wordt gedaan (tweemaal de vrijstelling):

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathijs, 26-07-2015 15:10 #290
Hallo infoteur,

Ik heb een vraag m.b.t. schenking vanuit Belgie. Ik ben sinds 2001 woonachtig in Nederland en ben hier belastingsplichtig. Mijn ouders willen binnenkort een schenking doen van rond de 20.000 euro vanuit Belgie. Staat hier een vrijstelling op of moeten mijn ouders iets betalen vanuit Belgie of ik vanuit Nederland om het geld te kunnen ontvangen.

Hartelijk dank. Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Mathijs,
In Nederland hoeft u geen schenkingsbelasting te betalen. Uw ouders hoeven ook in België niet voor de schenking als handgift te betalen. Een en ander kan wel bij de erfenis terugkomen als uw ouders binnen drie jaar na de schenking zouden komen te overlijden:

https://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Karel, 28-05-2015 23:21 #289
Hi Infoteur, ik lees volgende reactie van u waarvoor dank: "Beste Karel, als het gaat om een handgift en u bent ingezetene van Nederland, dan gelden de tarieven en vrijstellingen zoals die in Nederland bestaan. Dat zou in uw geval ook zo zijn bij een overboeking vanuit België, alleen is het de vraag of de Belastingdienst dat zal zien"

Echter op de andere post lees ik deze reactie van u "De ontvanger van de schenking woont in België, u bent korter dan tien jaar uit België vertrokken, dus geldt in beginsel de Belgische regelgeving."

Betekent dat aangezien ik nog niet langer dan 10 jaar in Nederland woon ook nog steeds belastingvrij geld kan geven/schenken aan personen in België en met de de Belgische nationaliteit en dus stelling 2 hierboven geldig is?

Hartelijk dank! Reactie infoteur, 09-07-2020
Hi Karel,
Elke situatie is weer anders. In uw geval is het zo dat u in Nederland woont als schenker en dus de Nederlandse schenkingsrechten van toepassing zijn. België kent hiervoor het onderscheid onroerend goed en roerende goederen, Nederland helaas niet. Gelukkig zijn er wel de jaarlijkse vrijstellingen waarvan u gebruik kunt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 28-05-2015 00:45 #288
Ik woon als Belg in Nederland en wil rechtstreeks schenken aan een Belg die ook woonachtig is in België, moet ik hierover belasting betalen in Nederland of is dit vrijgesteld? Bestaat er ook de mogelijkheid om deze schenking te doen via een tussenweg waar ik eerst het te schenken bedrag naar mijn Belgische rekening verplaats om van daaruit de schenking te doen waardoor de schenking enkel in België zou plaats vinden en er in Nederland geen belasting zou moeten betaald worden of wordt elke schenking beoordeeld naargelang mijn woonplaats in Nederland? Reactie infoteur, 28-05-2015
Beste Karel,
Als het gaat om een handgift en u bent ingezetene van Nederland, dan gelden de tarieven en vrijstellingen zoals die in Nederland bestaan. Dat zou in uw geval ook zo zijn bij een overboeking vanuit België, alleen is het de vraag of de Belastingdienst dat zal zien:

http://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 26-03-2015 15:04 #287
Ik heb een goede vriend, Nederlander, die al meer dan 30 jaar in Portugal woont. Zelf woon ik in Nederland. Aangezien hij geen familie heeft die wettelijk aanspraak kan maken op zijn nalatenschap bij overlijden, ben ik bij testament zijn enige erfgenaam.
Ik heb begrepen dat in Portugal erfbelasting afgeschaft is, maar dat er via de 'selo' wel belasting kan worden geheven, indien de erfgenamen niet de echtgenoot/e of de kinderen zijn.
Tevens heb ik begrepen dat ik, in dit geval de erfgenaam, in Nederland geen erfbelasting zou moeten betalen omdat mijn vriend al meer dan 10 jaar in Portugal woont.
Kunt u mij meer informatie verschaffen over de 'selo'?
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Marina,
De erfenis wordt afgewikkeld volgens het Portugese erfrecht en in Portugal is de erfbelasting inderdaad afgeschaft. De imposto de Selo (zegelrecht) is op veel zaken van toepassing, ook bij een schenking of verkrijging van eigendom (0,8%) en dan een beetje vergelijkbaar met onze overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 24-01-2015 18:32 #286
Mijn ex moet maandelijks 80 euro aanvullen op mijn te lage ww uitkering. Alleen dan kom ik aan de bijstandsnorm. Zij kan het dan aftrekken en ik moet er belasting over betalen. Kan zij mij gewoon het netto bedrag geven, zodat we het niet op hoeven te geven en al dat gedoe niet hebben voor nog geen 1000 euro per jaar? Reactie infoteur, 25-01-2015
Beste Tom,
Officieel mag dat niet. Als de alimentatie bekend is bij de gemeente, helpt een contante betaling ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kabel, 15-01-2015 17:12 #285
Mijn schoonmoeder (is niet Nederlandse) wil geld schenken vanuit het buitenland vanaf welk bedrag moet je dan belasting betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Kabel,
Als u nog getrouwd bent, geldt voor u en uw partner samen de vrijstelling voor een kind. Anders is het ruim 2.200 euro jaarlijks:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2021-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eckenhausen, 06-12-2014 21:41 #284
Mijn twee kinderen zijn woonachtig in Amerika en hebben daar beiden hun eigen woning.

Vraag 1
Kunt u mij uitleggen : Indien ik gebruik zouden willen maken van de schenkings regeling van maximaal 100000 die einde 2014 afloopt aan mijn 3 kinderen in de verenigde, of mijn kinderen dan vrijgesteld van schenkings belasting en aan welke voorwaarden zij dienen te voldoen

Vraag 2
Indien ik tevens gebruik zou willen maken van de vrijstelling van 100000 door te schenken aan de partners van mijn 3 kinderen is dit dan mogelijk en wat zijn de voorwaarden Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Eckenhausen,
Omdat uw kinderen in de VS wonen, kan het zijn dat ze daar wel nog belasting verschuldigd zijn. De eis die de Nederlandse Belastingdienst stelt, is dat het geld wordt besteed aan de eigen woning (aflossing, aankoop, verbouwing). Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de partners, omdat die als fiscale eenheid worden gezien. De vrijstelling kan wel over beiden worden verdeeld. Zie ook ter informatie het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 03-12-2014 17:32 #283
Mijn schoonmoeder woont langer dan 10 jaar in Spanje en overweegt om haar kinderen in Nederland iets te schenken. Dit is belastingvrij, maar blijft dit zo, ook als zij in de toekomst weer in Nederland gaat wonen? Wordt er dan met terugwerkende kracht schenkbelasting geheven? Reactie infoteur, 04-12-2014
Beste Martin,
Als uw schoonmoeder in het jaar van schenking nog in het buitenland verblijft, blijft ook de schenking belastingvrij. Wat dat betreft is elk jaar een nieuw jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tony, 28-11-2014 14:33 #282
Mijn tante kondigde zeer kort geleden nog van de schenkingsregeling van 100k voor de aankoop en verbouwing van eigen huis. Omdat ik nu huur en snel moet aankopen onderzoek ik nu diverse opties.

- Moet de schenkingsvrijstelling van 100k in 2014 gedaan worden aan een eigen huis of een huis? Bijvoorbeeld een huis dat aangekocht wordt om te verhuren.
- Hoe lang moet ik er zelf in wonen voordat ik het mag verhuren?
- Geldt de schenkingsvrijstelling van 100k in 2014 ook als het wordt voor een verbouwing van een nog niet aangekocht huis?
- Geld de aankoop van een garagebox ook als een eigen huis?
-Kan ik de schenking belastingvrij bij een notaris laten stallen met als doel de aankoop van een huis binnen 2 jaar?
- Waar vind ik laagdrempelige schenkings-juristen die mij met deze antwoorden kunnen helpen? Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Tony,
De schenkingsvrijstelling tot 100k geldt alleen voor een eigen woning (zelf bewoond, niet verhuurd). Het huis moet in 2014 ook uw eigendom zijn. Als een garagebox bij de woning hoort, geldt het ook daarvoor:

http://financieel.infonu.nl/lenen/69951-lening-garagebox-of-garage.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 30-10-2014 12:45 #281
Hoeveel jaar moet je teruggaan in het optellen van de belastingen vrije schenkingen om te bepalen wat er van de euro 100.000 af gehaald moet worden om te gebruiken voor aflossing Hypotheek? In het verre verleden meer dan 10 jaar is al fl gulden 100.000 = euro 45.377 geschonken. Die administratie heb ik niet meer. Ouden 5 jaar de administratie vast. Ik hoor graag uw advies. Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Michiel,
Eigenlijk moet de eenmalige vrijstelling die toen benut is van de maximaal 100.000 euro vrijstelling af (dus niet de schenking). Het is overigens de vraag of de Belastingdienst dit netjes heeft bijgehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-10-2014 00:48 #280
Omdat mijn man zijn baan is verloren hebben we helaas wat achterstand opgelopen die voor ons lastig in te halen is. Ik heb een gehandicapte broer met een behoorlijke spaarrekening. Mijn vader is zijn bewindvoerder. Nu wil ik een bedrag van 5.000 euro lenen en dat in 33 termijnen van 152,- terug betalen (evt sneller ivm tussentijds aflossen zodra we meer financiële ruimte krijgen.) Ik heb samen met mijn vader een overeenkomst opgesteld waarin dit alles vermeld staat (incl. 6% rente), die we aan de rechter mee sturen tijdens opgaaf van zijn jaarlijkse inkomsten en uitgaven begin volgend jaar. Mag dit of moeten we eerst toestemming vragen aan de rechtbank? Reactie infoteur, 07-10-2014
Beste Mariska,
Of de tussenkomst van een rechter nodig is, hangt af van de precieze bevoegdheden die uw vader als bewindvoerder heeft meegekregen. Toetssteen is dat uw broer niet benadeeld wordt. De constructie die u aangeeft lijkt me geen benadeling als de zoon nog voldoende op zijn rekening houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 06-10-2014 09:56 #279
Mijn ouders wonen al meer dan 10 jaar in het buitenland en willen mij (Nederlander woonachtig in Nederland) een bedrag van 200.000 schenken Nu begrijp ik dat we geen belasting hierover moeten betalen. Volgens mijn ouders moet er wel een wel een schenkingsakte komen want anders moeten we wel 10% belasting betalen. Is dit zo? Is het niet genoeg dat ik kan aantonen via mijn bankrekening dat het van een buitenlands bankrekening afkomstig is? Mijn ouders wonen al 30 jaar in het buitenland dus staan ook niet ingeschreven in Nederland of zo. Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste M,
In dit geval hoeft u niet eens aangifte van de schenking te doen, omdat de schenking belastingvrij is. Ik weet niet of het land waar uw ouders wonen een akte vereist (dat kan bijvoorbeeld als er andere erfgenamen zijn), maar volgens het Nederlands recht hoeft dit niet. Een storting vanuit het buitenland met bijschrift schenking is voldoende. Overigens mag een schenkingsakte natuurlijk wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 03-10-2014 15:38 #278
Mijn ouders wonen al meer dan 10 jaar in Frankrijk, ikzelf sinds een paar jaar. Binnenkort gaan zij weer terug naar Nederland. Het lijkt verstandig om nu vast van het ruimere Franse schenkrecht gebruik te maken (200.000€ onbelast), maar het liefst doen ze dat middels een schenking "op papier". Nu is mijn vraag:
1. Accepteert de NL belastingdienst op het moment van een toekomstige erfenis een "schuld op papier" indien dat bij een buitenlandse Notaris is vastgelegd? En zo ja, zijn daar dezelfde condities aan verbonden (zoals de 6% rente) als in NL?
2. Is het, als alternatief, mogelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen om bij een Nederlandse notaris de schenking op papier vast te leggen, en is er dan belasting verschuldigd aan de Nederlandse belastingdienst over die schenking? Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Jan,
Het Franse recht wijkt af van het Nederlandse. Voor erfenissen vindt vanaf augustus 2015 een verdere Europese uniformering plaats via de Europese Erfrechtverordening. Tot die tijd zal voor een bepaald rechtsstelsel gekozen moeten worden (Frans recht, Nederlands recht), maar dan zijn de vrijstellingen ook verschillend. Schenkingen en erfenissen zijn vaak gelieerd, zeker als er meerdere erfgenamen zijn. Voordat een buitenlands document dat is opgesteld naar buitenlands rechts in Nederland zeker geldig is, moet die door een Nederlandse notaris zijn getoetst, zijn vertaald en akkoord bevonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 24-09-2014 23:32 #277
Beste,

MIjn moeder krijgt om de 4 maanden van mijn oma (mijn moeders moeder) geld gestoord. Zodat wij onze vaste lasten kunnen betalen en onze boodschappen. Mijn oma woont in Ukraine. Nu doet belastingdienst heel erg moeilijk daarover…

Kunt u mij aub er meer over informeren? Ik zou het heel erg, echt heel erg op prijs stellen!
Alvast bedankt mocht u willen reageren!

Met vriendelijke groeten,
Chris Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Chris,
Als de oma meer dan 10 jaar in de Ukraine woont, is een schenking van haar belastingvrij. Dat zou dan voor al haar stortingen gelden. Misschien denkt de Belastingdienst dat het om inkomen gaat terwijl dat niet zo is. Het beste vermeldt uw oma bij de stortingen dat het om een schenking gaat. Zeg niet dat het om de kosten van levensonderhoud gaat. Een gewone schenking is namelijk vrij besteedbaar. Bovendien is het helemaal niet zo raar dat ouders een kind wat geld toestoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-09-2014 17:17 #276
Man en vrouw hebben koopwoning op beider naam. vrouw wil naar andere woning.
kan men een belastingvrije schenking 100.000 doen voor aankoop nieuwe woning als de man dan in deze nieuwe woning gaat wonen en het zijn hoofdverblijf wordt?
maakt het in de praktijk dan uit dat de vrouw er gaat wonen of is dat fraude?

dat man geen box 1 aftrek meer heeft is geen probleem.

het gaat even of de belastingvrije schenking gedaan kan worden.

vast bedankt voor een antwoord. Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Peter,
1. Zolang beiden getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, is een uitwisseling van vermogen mogelijk tussen beiden zonder dat dit een schenking is. Dat wordt anders bij huwelijkse voorwaarden of na de indiening van een verzoek tot echtscheiding.
2. Wat betreft de 100.000 euro vrijstelling is het een vereiste dat het geld wordt besteed aan de eigen woning. De ontvanger van het geld moet daarvoor de woning in 2014 als hoofdwoning hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 20-09-2014 13:09 #275
Mijn partner werkt als redacteur voor een Brits bedrijf dat gevestigd is in Groot Brittannië. Het bedrijf heeft in Nederland geen vestigingen. Mijn partner woont in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij verricht alle werkzaamheden thuis (in Nederland). Zijn salaris wordt maandelijks gestort op zijn Nederlandse bankrekening en hierover betaalt hij belastingen aan de Nederlandse belastingdienst. Zijn bedrijf betaalt de werkgeverslasten aan de Nederlandse belastingdienst.
Inmiddels werkt hij al 14 jaar voor dit bedrijf. Het bedrijf heeft voor hem, net zoals voor alle andere medewerkers (die in Groot Brittannië wonen) pensioen opgebouwd. Voor de medewerkers in Groot Brittannië is dat geld vastgelegd in een pensioenfonds, maar voor mijn partner is dat niet het geval. Het geld dat voor hem is opgebouwd staat op de bankrekening van het bedrijf. Inmiddels is een aardig bedrag opgebouwd (meer dan € 30.000), en het bedrijf wil dit geld nu overmaken. Ze willen dit doen als schenking als dat mogelijk is. Ik weet dat de belastingdienst een schenking van een werkgever ziet als verkapt loon en dat er dus ook inkomstenbelasting op betaald moet worden. Maar geldt dat ook als het een schenking is van een buitenlands bedrijf? Moet mijn partner, als ontvanger van de 'schenking', kunnen bewijzen van wie de 'schenking' afkomstig is, als het een schenking uit het buitenland is? Reactie infoteur, 21-09-2014
Beste Bart,
Als de werkgever het bedrag op een gewone rekening stort, zal dat, als het wordt opgemerkt, als loon worden gezien (uw man is er immers werknemer). Waarschijnlijk kan het wel belastingvrij gebeuren als de storting direct door de werkgever op een Nederlandse pensioenrekening plaatsvindt (lijfrentepolis, banksparen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 19-09-2014 22:56 #274
Mijn moeder is een buitenlander en heeft nog nooit in Nederlands gewoond. Ze wil me geld geven om een huis in Nederland te kopen. Moet ik (as Nederlander) voor dit belastingdienst betalen? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet. Miriam. Reactie infoteur, 20-09-2014
Beste Miriam,
In dit geval bent u in Nederland geen schenkingsbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis Kroeks, 17-09-2014 16:52 #273
Wij, Nederlandse grootouders, willen geld schenken aan onze kleinkinderen, die in Duitsland wonen en de Duitse nationaliteit hebben (moeder is Duitse). De kleinkinderen zijn jonger dan 35 jaar.
Indien in de schenkingsovereenkomst bepaald wordt dat de ontvanger, de kleinkinderen dus, de schenkingsbelasting betaalt, en daarbij in aanmerking genomen dat volgens de Duitse wet voor schenkingen onder € 200.000,- geen schenkingsbelasting betaald hoeft te worden, zou dit inhouden dat geen schenkingsbelasting betaald zou hoeven te worden. Indien onze redenering klopt, hoe zou de aangifte dan geregeld moeten worden? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 18-09-2014
Beste Louis Kroeks,
Voor de schenking gelden in eerste instantie de Nederlandse regels omdat de schenker in Nederland woont en dan is het afhankelijk van de hoogte van de schenking of er belasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 01-09-2014 20:15 #272
Ik ben Nederlander maar woon en werk al meer dan 10 jaar in Duitsland en betaal dus ook in Duitsland belasting. Mijn ouders die in Nederland wonen willen mij geld schenken. Volgens de Duitse belasting zouden zij mij 400.000€ belastingvrij mogen schenken. Klopt dat, of is hier de Nederlandse wet van toepassing, bijv. 100.000€ voor eigen woning t/m 31 december 2014? Reactie infoteur, 02-09-2014
Beste Chris,
Bij een schenking vanuit Nederland geldt allereerst de Nederlandse belastingwetgeving. Maar ook het buitenland mag belasting heffen. Als daarvan sprake is, kan met een land als Duitsland de belasting worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 09-08-2014 12:36 #271
Ik ben gevolmachtigde voor mijn kinderloze tante. In de notariële akte staat dat ik gerechtigd ben schenkingen te doen uit haar kapitaal voor zover die overeenkomen met de wettelijke vrijstellingen. Is mijn conclusie juist dat deze dan ook geldt voor de verruimde vrijstelling van 100.000 euro t.b.v. de investering in een woning?

Als op mijn voorgaande vraag het antwoord "ja" luidt dan overweeg ik om zowel voor mijn broer als mijzelf van deze regeling gebruik te maken. Mijn broer woont echter in een huurwoning die hij graag zou willen kopen. Aan 100.000 euro heeft hij dan niet genoeg en omdat hij nauwelijks inkomen heeft, kan hij dus eigenlijk weinig met dit bedrag. Hij heeft een vriend die in de situatie is dat hij het benodigde resterende bedrag aan mijn broer kan/wil uitbetalen (om totaal over genoeg geld te beschikken om zijn huis te kopen) en om hem het geld terug te betalen zou er nog een schenking gedaan kunnen worden uit het kapitaal van mijn tante aan een derde persoon. Dat zou dan dus een derde schenking zijn waarvan de derde dan uiteindelijk weer terugkomt bij mijn broer. Vind de belastingdienst dit goed? Reactie infoteur, 10-08-2014
Beste Annelies,
1. In 2014 is inderdaad 100.000 euro wettelijk vrijgesteld als het geld wordt besteed aan de (aankoop, aflossing, verbetering van) de eigen woning. Dat lijkt me niet te gelden voor de derde schenking.
2. In een volmacht staan meestal meer voorwaarden genoemd, waarbij de proportionaliteit een rol speelt. Zo moet worden voorkomen dat uw tante geen geld meer overhoudt om goed van te kunnen leven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Driehuis, 12-07-2014 10:00 #270
Geachte, mijn huis is op dit moment hypotheekvrij en de akte nog niet geroyeerd, kan ik ook gebruik maken van de regeling door weer een schuld op de hypotheek te nemen en deze af te lossen met een schenking? Reactie infoteur, 13-07-2014
Geachte Kees Driehuis,
Dat kan alleen als het geld dat u opneeemt wordt gebruikt voor de verbetering van het huis, anders is het fiscaal gezien geen hypotheek eigen woning. Maar dan kunt u een schenking ook direct hiervoor gebruiken zonder de lening weer aan te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 11-07-2014 10:14 #269
Nog een vraag: wanneer ben ik belastingplichtig in Nederland? En wanneer mag ik kiezen in welk land ik belasting betaal? Als ik een pensioen krijg van Nederland maar ik woon in het buitenland, ben ik dan Nederlands belastingplichtige? Reactie infoteur, 20-01-2020
Beste Maaike,
Zodra u inkomen of vermogen in Nederland hebt, bent u (ook) in Nederland belastingplichtig. U kunt daarbij kiezen voor een binnenlandse belastingplicht (heeft allerlei voordelen) of een buitenlandse. Vanaf 2015 wordt die keuzevrijheid kleiner:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130391-kwalificerende-buitenlandse-belastingplichtige-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 11-07-2014 10:06 #268
Zou ik, indien een ander land een nog voordeliger schenkbelastingstelsel heeft, ook in dat land (en dus niet als Belg in België, maar bv als Belg in Duitsland) mijzelf gedurende 1 jaar als belastingplichtige van dat land maken daar gaan wonen en het gezamenlijke vermogen van mij en mij man mogen verdelen over de kinderen? Alvast bedankt voor uw antwoord, ik heb inmiddels zeer veel artikelen van u gelezen met veel interesse! Reactie infoteur, 11-07-2014
Beste Maaike,
Niet alle landen zijn wat dit betreft gelijk en dan is er nog verschil tussen vermogen in geld of in stenen (onroerend goed). Dat zou per land bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maaike, 10-07-2014 14:06 #267
Goedemiddag,

Een heleboel vragen maar de mijne staat er dacht ik nog niet bij… Ik ben Belg, en woonachtig in nl. Getrouwd met een Nederlander in gemeenschap v goederen. Als ik als schenker, niet wil dat de begiftigde belasting hoeft te betalen in nl, kan ik dus iets meer dan een jaar in België gaan wonen en van daaruit schenken volgens het Belgisch recht.
Klopt dit of speelt het feit dat ik met een Nederlander ben getrouwd die nog geen tien jaar in het buitenland woont ook een rol?
Maw kan ik schenken vanuit België van ons gemeenschappelijke vermogen nadat ik daar weer een jaar heb gewoond zonder schenkbelasting in nl te moeten betalen? Reactie infoteur, 10-07-2014
Beste Maaike,
Als u nog de Belgische nationaliteit hebt en in België belastingplichtig bent, is 1 jaar buiten Nederland wonen voldoende om belastingvrij te kunnen schenken. De schenkbelasting wordt dan alsnog een erfbelasting als u binnen drie jaren na schenking komt te overlijden. In andere gevallen bent u voor de schenkbelasting een eenheid met uw Nederlandse huwelijkspartner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelot, 04-07-2014 15:41 #266
Goedendag,

Ik beheer 10% van mijn ouderlijk huis nadat mijn vader is overleden.
Mijn moeder heeft het niet breed en graag wil ik haar mijn 10% van het huis schenken. Dit is dus niet in liquide middelen maar op papier. Het bedrag zal waarschijnlijk lager dan 20.000 euro zijn.
Wat zijn hier de regels voor en moet ik/zij hier schenkbelasting over betalen? Reactie infoteur, 06-07-2014
Goedendag Annelot,
1. Als een schenking in 2014 niet kan worden gebruikt voor het eigen huis, valt de schenking boven de vrijstellingen onder de schenkingsbelasting.
2. Hoeveel belasting hiermee gemoeid is, hangt af van de vraag of jullie ook fiscale partners zijn:

http://financieel.infonu.nl/belasting/134427-schenking-aan-fiscale-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 02-07-2014 15:59 #265
Goedendag,

Mijn zwager woont in Suriname: nu willen broer en zussen van mij zwager hem een bedrag schenken, waarmee hij dan zijn hypotheeklasten omlaag kan brengen.
Mag dit zonder schenkingsbelasting te betalen?

vriendelijke groet

Hans Reactie infoteur, 18-12-2019
Goedendag Hans,
Als broer en zussen in Nederland wonen gelden bij een schenking de Nederlandse regels en die maken in 2014 een belastingvrije schenking tot 100.000 euro mogelijk, ook omdat er een Nederlands-Surinaams belastingverdrag is. In 2020 is dit zelfs meer dan 103.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 13-06-2014 11:20 #264
Mijn complimenten voor uw fantastische site. In verband met een vraag van een kennis: Dochter (Ned. en Amerikaanse nationaliteit) heeft een Wajong-uitkering en kan maar net rondkomen. Ouders (vader nederlands, moeder amerikaans) willen schenkingen gaan doen en/of een appartement voor haar gaan kopen (hebben ‘veel geld’). Vraag was of dit gaat botsen met haar Wajong-uitkering (eigen woning zonder hyp. en/of Box III)?

Naar mijn mening niet. Je mag m.i. ook WIA of Wajong ontvangen en er wordt niet gekort op je uitkering als je Box III-vermogen hebt. Wel als je een inkomen hebt (uit arbeid of winst uit onderneming)?
1 Vraag: is dit volgens u juist?

In de USA wil men een zgn. 'Trust Mij.' oprichten. Als het kind in de U.S. gehandicapt is en dan wordt je niet gekort op je sociale uitkering als kind.

2 Vraag: als je een US-Trust opricht die een huis koopt voor het kind in Nederland, dan lijkt het mij dat dit ook niet wordt ‘geraakt’ in haar Wajong-uitkering? Ze mogen extra € 100.000,- schenken dit jaar Plus de 'normale' schenking of in totaal € 100.000,- voor aankoop woning?

3 Vraag: is dit in Nederland mogelijk? Ik zie geen voordelen. Misschien dat het nu (nog) niet in Box III valt oid… Ik zie ook geen voordelen in het oprichten van een Trust Mij. in de U.S.

4 vraag de dochter betaalt zo te zien geen schenkbelasting? als ouders korter dan 10 jaar in de U.S. wonen, wel?

ik hoop dat u mij kunt helpen. Alvast mijn dank! Reactie infoteur, 13-06-2014
Beste Henk,
1. Het eigen vermogen van de dochter is niet van invloed op de hoogte van haar Wajong uitkering. Overigens is een eigen woning (hoofdwoning) fiscaal gezien geen eigen vermogen. Het is box 1 en geen box 3.
2. De ouders worden als een fiscale eenheid gezien waarbij voor de ontvanger eenmaal 100.000 euro belastingvrij is toegestaan op voorwaarde dat het geld wordt besteed aan het eigen huis (aankoop, hypotheek, verbouwing, tuin):

http://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-vrijstelling-eigen-woning-100000-euro.html

3. Het nut van het oprichten van een trust hangt volledig samen met wat men met een dergelijke rechtpersoon beoogt. Misschien wil men een betere bescherming van het kapitaal mogelijk maken in verband met de handicap, maar de belastingvrije schenking vanuit een trust tot 100k gaat niet op en het is niet nodig om de Wajong uitkering te beschermen.
4. Als de ouders korter dan tien jaar in het buitenland wonen, gelden de Nederlandse regels van schenkingsrecht, inclusief de 100k belastingvrij (onder voorwaarden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 26-05-2014 20:17 #263
Vraag: een moeder heeft 4 dochters, al meer dan 10 jaar, wat nu blijkt, schenkt ze jaarlijks een belasting vrije som, via de bank, aan drie dochters, 1 dochters slaat ze over ( die heeft het niet nodig hoor!, werd door de moeder gezegd)
deze ene dochter komt er nu pas achter, van dit schenken aan drie zussen, en haarzelf niks.
Kan ze haar deel opeisen, wat niet geschonken is, over al die jaren? Reactie infoteur, 27-05-2014
Beste Harry,
De vierde dochter kan de schenkingen wel aan de orde stellen bij de verdeling van een erfenis, maar tijdens haar leven is moeder vrij om te doen wat ze wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Floor, 17-04-2014 18:39 #262
Wat als onze Nederlandse ouders een schenking doen en wij dat willen gebruiken om een huis in Duitsland te kopen? Zowel ik als mijn man zijn Nederlanders. Gaat dan de schenkingsregeling (100 k belastingvrij schenken in 2014) nog steeds op? Reactie infoteur, 18-04-2014
Beste Floor,
Als dat huis zich kwalificeert als eigen woning volgens de Nederlandse wetgeving (u woont daar en bent in Nederland belastingplchtig) geldt ook hiervoor de verruimde vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 17-04-2014 16:32 #261
Mijn vader is bewindvoerder/curator over mijn gehandicapte zus. Mag mijn zus aan haar broer schenken, zodat haar spaargeld minder wordt en haar broer het geld gebruikt voor aflossing hypotheek. zo lang de schenking niet boven de € 2.092 uitkomt, is het toch geen probleem? En wat zijn de gevolgen als de schenking hoger is dan de € 2.092?
Moeten in beide gevallen altijd toestemming gevraagd worden aan de kantonrechter of mag de schenking onder de € 2.092 altijd? Reactie infoteur, 18-04-2014
Beste Kees,
Uw vader is bewindvoerder over uw zus en waarschijnlijk over alle financiële transacties die ze doet. In dat geval is bij een schenking goedkeuring van uw vader nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 19-03-2014 17:07 #260
Mijn dochter woont in Amerika en heeft de Amerikaanse nationaliteit (heeft dus zowel het Amerikaanse als het Nederlandse paspoort). Schenken en teruglenen volgens de Nederlandse regels stuit op nogal wat bezwaren. Volgens Amerikaanse wetgeving mogen mijn dochter en echtgenoot beiden 14000 dollar per jaar per schenker ontvangen. Dus 4 x 14000 = 56.000 dollar. Hierover hoeft geen cent belasting te worden betaald. Wat zijn hier voor mij de gevolgen van in Nederland bij de schenking. Voor zover mij bekend betaalt alleen de ontvanger en wel volgens de wetten van het land van ontvanger. Zou dus nul moeten zijn.
Hierna ga ik ditzelfde bedrag lenen van mijn dochter met de clausule dat dit bedrag pas opeisbaar is bij overlijden van langstlevende. Zijn hier verder nog consequenties aan verbonden en is mijn vermogen waar ik 1,2 procent belasting over betaal nu verminderd met 56.000 dollar of zie ik iets over het hoofd. Bij overlijden van langstlevende wordt de erfenis dan verminderd met de uitstaande schuld. Reactie infoteur, 20-03-2014
Beste Paul,
1. Voor u als schenker zijn er geen gevolgen en uw erfenis wordt veminderd met 56.000 dollar.
2. Voor de ontvangers geldt ook de Nederlandse schenkingsbelasting omdat het een schenking vanuit Nederland is. En dus moet worden bekeken hoe een dubbele heffing kan worden voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 15-03-2014 15:00 #259
Beste,
Onze vader is recent overleden en laat onze moeder achter met een zeer laag nabestaandenpensioen. Nu wil de werkgever van onze vader onze moeder financieel bijstaan door haar een schenking (naast de nabestaandenuitkering) te doen. Dit kan in 1 of 2 termijnen. Kan dit een schenking vanuit morele verplichting zijn? Nu heeft onze moeder nog wat schulden welke ze met het geld van de werkgever kan inlossen. Hoe kunnen we dit geld zo fiscaal handig mogelijk door de werkgever laten storten? Naast de betaling van de schulden blijft er nog een groot geldbedrag over. Dit restant zal ze ook handig willen ontvangen en bijvoorbeeld op een spaarrekening willen zetten. Met welke belastingen krijgt ze te maken en hoe voorkomt ze gekort te worden op bijvoorbeeld sociale verzekeringen waar ze wellicht aanspraak op kan maken? Reactie infoteur, 20-01-2020
Beste Dennis,
1. Dit kan een schenking vanuit een morele verplichting zijn en dus onbelast (geen schenkingsbelasting). Het beste zet de werkgever deze omschrijving ook bij de overschrijving.
2. Wat betreft de inkomstenbelasting speelt de schenking mogelijk in 2015 een rol als onderdeel van haar vermogen. Het vermogen per 1 januari van een jaar minus de vrijstelling van ruim 20.000 euro is dan belast met 1,2%. Dat zal in dit geval pas op zijn eerst bij de belastingaangifte 2015 zijn.
3. Als ze geen bijstand ontvangt, spelen het vermogen en de schenking geen rol voor de uitkering, anders wel:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Graaf, 13-03-2014 21:40 #258
Beste Zeemeeuw,

De buitenlandse ouders van mijn vrouw schenken ons een groot geldbedrag. Wij zullen het bedrag contant bij het Nederlandse kantoor van de buitenlandse bank ophalen. Graag storten wij dat op een Nederlandse effectenrekening om daar obligaties van te kopen.
Alle informatie over schenking en bankstukken zijn in een niet westers lettertype gedrukt (Japans). Is dit een probleem voor de belastingdienst? Ik wil mijn vrouw en de ouders niet in verlegenheid brengen maar ik kan nergens de nodige informatie vinden.

Vriendelijk gegroet, M. Graaf. Reactie infoteur, 14-03-2014
Beste M. Graaf,
Bij een buitenslandse schenking bent u over de schenking aan de Nederlandse fiscus nog geen uitleg verschuldigd. Wel kan het geld op enig moment deel uitmaken van uw vermogen in box 3 en dat kan t.z.t. vragen opleveren. Betreffende bank zal u als het goed is een opnamebewijs geven dat u dan ook het beste bij uw stukken kunt bewaren. Ik ga ervan uit dat louter een Japanse tekst voor de Nederlandse fiscus onvoldoende is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 13-03-2014 20:59 #257
Beste Zeemeeuw,

Ik weet inmiddels dat ik geen schenkingsbelasting hoef te betalen als iemand uit het buitenland mij een groot bedrag schenkt. Waar ik echter nog geen antwoord op heb kunnen vinden, is of hier een limiet aan gesteld is.
Geldt hier ook de "100.000 euro" regel? Of is hier een maximum aan verbonden?

Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 14-03-2014
Beste Dennis,
Als iemand uit het buitenland u geld schenkt, gelden de regels uit het buitenland. U bent niet in Nederland hierover belasting schuldig en de 100.000 euro regel geldt niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 24-01-2014 13:59 #256
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning is voor 2014 verhoogd tot €100.000.
20 jaar geleden heb ik een eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking ontvangen waarvan ik de grootte niet meer precies weet. Het doel van de schenking was waarschijnlijk ook niet omschreven dat dit voor een eigen woning was. In hoever moet ik hier rekening houden, als dezelfde schenker nu €100.000 euro wilt schenken waarbij het geld voor de eigen woning wordt gebruikt. Het gaat hier om een vader dochter relatie tussen schenker en ontvanger.
Alvast bedankt voor je antwoord! Reactie infoteur, 24-01-2014
Beste Dochter,
Als die schenking (nog) bekend is bij de Belastingdienst, gaat die van de 100k af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 13-12-2013 16:28 #255
Hallo,

Mijn tante wil haar 4 neven (die tevens elk een 1/4 deel via testament gaan erven) in 2013 nog een belastingvrije schenking doen van elk euro 2.057, totaal dus euro 8.228. Haar nalatenschap zal ca. 20.000 euro bedragen en de kans dat zij binnen 180 dagen vanaf heden zal overlijden is groot. Stel dat dat inderdaad gebeurd, moet dan aan het eind toch over 20.000 euro 30%erfbelasting worden betaald omdat de 180 dagen regel dan van kracht wordt? Als dat zo is, heeft schenking dus eigenlijk geen zin meer.

Groet,

Jan Reactie infoteur, 18-12-2019
Hallo Jan,
Bij een gewone schenking geldt de 180 dagen regel inderdaad. Alleen als de neven het geld kunnen gebruiken om een hypotheek extra af te lossen kan van een tijdelijke regeling gebruik worden gemaakt waarbij de 180 dagen regel niet geldt (bovendien kunnen de bedragen dan groter zijn):

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adrienne, 01-12-2013 23:37 #254
Hallo,
Mijn schoonmoeder heeft mijn man een schenking gedaan (belastingvrij) met een uitsluitselclausule. Zij gaf als reden hiervoor aan dat dit alleen belasting technische voordelig was. Mijn man en ik twijfelen hier ernstig aan en vinden alleen info dat de uitsluitingsclausule de echtgenoot uitsluit van het bezit van de schenking en dat het bij scheiding als privé bezit van mijn man word beschouwde. Heeft mijn Schoonmoeder daad werkelijk een belastingvoordeel bij eenuitsluiitingsclausule of is dit alleen een excuus om mij uit te sluiten?

Hartelijke groet,
Adrienne Reactie infoteur, 02-12-2013
Hallo Adrienne
Er is hier geen belastingvoordeel. U en uw man worden als een eenheid gezien bij een schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacco, 27-11-2013 11:23 #253
Wat als je als Nederlander muziek maakt voor een bekende Amerikaanse artiest en die artiest geeft jou veel geld als dankbaarheid voor het maken van een nummer. Hierover moet wel belasting betaald worden toch, omdat het gezien wordt als een dienst of?
Mvg, Jacco Reactie infoteur, 27-11-2013
Beste Jacco,
Als het geld wordt gegeven voor het schrijven van een nummer is dat loon. Hij kan u beter wat geven omdat hij u een aardige man vindt of zo, of omdat u het nodig hebt. Zonder tegenprestatie aan de schenker, dan is het een schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 06-09-2013 16:16 #252
Ik lees meerdere malen dat bij schenking boven de vrijstelling naar het buitenland het Nederlands (schenkings-) recht geldt. Omdat de ontvanger niet in Nederland woont is deze niet belastingplichtig in Nederland, daarmee heeft de Nederlandse overheid toch geen middelen om de schenkingsbelasting, die door ontvanger betaald dient worden, te innen? Hoe kan dan het Nederlands recht gelden voor de ontvanger in het buitenland? Reactie infoteur, 06-09-2013
Beste Henk,
Als de schenker niets meldt aan de belastingdienst, wordt het inderdaad een stuk lastiger, als de belastingdienst er al achter komt. Maar er zijn door Nederland met vele landen wederzijdse belastingverdragen afgesloten, waarop een beroep kan worden gedaan als de fiscus een vermoeden heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 18-06-2013 19:34 #251
Beste meneer, mevrouw,

Mijn schoonmoeder is meer dan 10 jaar woonachtig in Portugal. Zij wil ons een grote schenking doen voor onze woning (meer dan de 50.000 euro die vrijgesteld is). Wij hebben vernomen dat zij, omdat zij meer dan 10 jaar in het buitenland woonachtig is, belastingvrij mag schenken? Is dit zo? Ik kan het namelijk niet terugvinden op de site van de belastingdienst.
Als dit zo is, hoe geven we dit aan bij de belastingdienst (en onze bank) om problemen te voorkomen?
Alvast bedankt voor de moeite! Reactie infoteur, 19-06-2013
Beste Marijke,
Klopt, omdat uw moeder meer dan 10 jaar in het buitenland woont, is een schenking van haar aan u in ons land belastingvrij. Ik weet niet hoe de regelgeving in Portugal is overigens. Zie ook vragen 235 en 208.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Kempen, 16-04-2013 17:18 #250
Beste Zeemeeuw,
De ouders (woonachtig in Duitsland) van mijn duitse vriendin (woonachtig in Nederland sinds 3 jaar) wilt het ouderlijke huis aan mijn vriendin en haar zus schenken. De taxatie-waarde is €650.000, zonder hypotheek. Op welke wijze zullen beiden zo min mogelijk belasting betalen, bijv. d.m.v. hogere vrijstellingen in Duitsland? Mijn vriendin en haar zus kunnen het financieel niet dragen om dit huis te behouden en zullen hoogstwaarschijnlijk genoodzaakt zijn om het huis te verkopen.
Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 16-04-2013
Beste M. Kempen,
Omdat de schenkers Duits zijn en in Duitsland wonen, gelden voor de schenkbelasting de Duitse regels. Dat is voordelig, want de vrijstellingen in Duitsland zijn veel hoger dan in Nederland (€400.000 per kind). Wel is het zo dat in Duitsland bij de berekening van de schenkbelasting alle schenkingen die gedurende tien jaar worden gedaan, bij elkaar opgeteld (dat is in Nederland niet zo). In Nederland gelden jaarlijkse vrijstellingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornee, 22-03-2013 23:48 #249
Graag zou ik willen weten of u weet hoe de fiscus omgaat met het te laat doen van de aangifte schenking, als je vergeten bent om de verhoogde schenking voor 1 maart aan de fiscus op te geven, wat is hiervan de consequentie. Reactie infoteur, 23-03-2013
Beste Cornee,
Als iemand te laat belastingaangifte doet, kan de belastingdienst een boete uitdelen als het duidelijk met opzet is of als het vaker gebeurt. Bij een schenking zal dit niet zo vaak het geval zijn. Ook kan u rente in rekening worden gebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fenna, 07-03-2013 14:50 #248
Graag zou ik willen weten of de schenking op papier (22.379, - euro door mijn ouders, geschonken voor het 35ste levensjaar) invloed heeft op mijn huurtoeslag? Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste Fenna,
Dat hangt ervan af. De huurtoeslag is mede afhankelijk van uw vermogen op 1 januari van het jaar. Kreeg u de schenking later dan is er nog geen invloed dit jaar, maar mogelijk wel volgend jaar omdat u net boven de vrijstelling zit. Zeker als er nog ander vermogen is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anny, 11-02-2013 20:40 #247
We zouden ons 3 kinderen elk 50 000€ schenken waardoor ze samen een huis kunnen kopen waar wij het vruchtgebruik van zouden hebben. Moeten zij betalen op die schenking? één kind is gehandicapt (81%) indien ze moeten betalen moet deze dan ook betalen? Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Anny,
Als geen van de kinderen in het huis als hoofdverblijf gaat wonen, is het voor geen van de kinderen een eigen huis en geldt niet de verhoogde vrijstelling tot 51.407 euro, maar hooguit eenmalig 24.676 euro per kind als een kind jonger is dan 40 jaar. Een handicap maakt daarbij geen verschil:

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeffrey, 04-02-2013 22:53 #246
Over: Rekenvoorbeeld 8
Stel uw partner wil u 100.000 euro schenken, bijvoorbeeld door zijn aandeel in het huis aan u over te doen. Dan betaalt u als ontvanger van de schenking 10 procent schenkingsbelasting over 98.000 euro ofwel 9.800 euro.

Vraag: Geldt hier dan niet de vrijstelling voor 'overige verkrijgers' van €2012 (2013)? Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste Jeffrey,
100.000 euro minus 2.012 euro is 97.988 euro. In rekenvoorbeeld 8 is dit afgerond op 98.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 25-01-2013 16:17 #245
Mijn moeder schenkt mij jaarlijks het belastingvrije bedrag (2012: 5030 euro) wat zij mag schenken aan een kind.

Aangezien mijn ex-man weigert om kinderalimentatie te betalen is mijn moeder voornemens mijn kleindochter ook te gaan schenken, 150 euro per maand, ten behoeve van het levensonderhoud mijn dochter. Zij wil niet dat mijn dochter hiervan af weet en het niet op een spaarrekening zetten ten name van mijn dochter omdat ik in verband met de opvoeding over het geld direct moet kunnen beschikken. Mijn moeder wil de schenking voor haar kleindochter dus storten op mijn rekening ondervermelding van : "schenking aan mijn kleinkind met naam en toenaam".

Is dit fiscaal correct of eist de fiscus dat het op een rekening gestort wordt die op naam van mijn dochter staat?

Dit laatste wordt nogal lastig omdat mijn dochter telebankieren heeft en dan automatisch ook inzage in dat rekeningnummer zou krijgen volgens mijn bank… Reactie infoteur, 25-01-2013
Beste Mirjam,
Officieel hoort het geld aan een minderjarig kleinkind op naam van het kleinkind te staan om te voorkomen dat het als schenking aan u wordt gezien. Ook contant geld wordt officieel, indien bekend, als schenking gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vermogen, 17-01-2013 11:42 #244
Een kennis van mij wordt ingaande 2013 8% gekort op zijn uitkering Wajong op basis van de wet zorg en welzijn. Is er een mogelijkheid om dit belaste vermogen te verlagen b.v. door schenking onder voorwaarden waardoor de korting op de uitkering lager wordt?

groetend, vermogen Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Vermogen,
Daarvoor is betrokkene in 2013 helaas te laat, omdat het vermogen per 1 januari 2013 telt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 17-01-2013 10:34 #243
Als ik een schenking krijg van een buitenlands bedrijf, hoe kan ik dan aan de belastingdienst bewijzen dat het een schenking is (omdat ik zo'n aardige jongen ben) en geen uitbelating voor bijvoorbeeld gedane diensten? Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Peter,
Dat kan als u aannemelijk kunt maken waarom u de schenking uit vrijgevigheid hebt gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilde, 13-01-2013 17:41 #242
Mag een curator (broer van gehandicapte curandus) een schenking doen?
Het vermogen van deze broer is namelijk behoorlijk gegroeid en het is jammer als een groot deel na overlijden naar de belastingdienst gaat.

Wanneer dit mogelijk is, om welk bedrag gaat dat en wat is de schenkingsrente?

Vr. groet Reactie infoteur, 14-01-2013
Beste Hilde,
1. Waartoe een curator bevoegd is, hangt helemaal af van de bevoegdheden die hij van de rechter destijds heeft meegekregen.
2. Schenkingsrente bestaat op zich niet. Wel is het zo dat het verschil tussen een normale rente en een lage rente als schenking kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Goss, 09-01-2013 09:25 #241
Beste Zeemeeuw,
Mijn vader werd gedood in een auto-ongeluk, en op grond van een notariële akte ontvingen we (kinderen van de overledene) afname van de liquide middelen (11.000 per persoon). Moet ik betalen belasting over dit geld, of is dit belastingvrij (erfenis van vader)?
Met vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Goss,
Uw erfenis als kind is tot een bedrag van ruim 20.000 euro belastingvrij:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 30-12-2012 22:08 #240
Ik woon al 26 jaar als Nederlander in het buitenland, nu in de VS. Mijn moeder, wonend in Nederland, heeft mij in 2012 45000 euro geschonken op papier met notarisakte, bovenop een gewone schenking van 5030 euro datzelfde jaar. Ik begrijp dat ik 10% belasting moet betalen over die 45000 euro. Ik heb nog nooit in Nederland gewerkt of belasting betaald. Hoe betaal ik die 4500 euro belasting? Heb ik daar een Sofinummer voor nodig, of iets dergelijks? Reactie infoteur, 31-12-2012
Beste Luc,
Een aangifte schenkbelasting is een apart formulier dat door zowel schenker als ontvanger wordt ondertekend. Gevraagd wordt daarbij ondermeer naar een correspondentieadres in Nederland. Als u geen sofinummer hebt, zal dat voor de belastingdienst geen belemmering zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amraam, 22-12-2012 08:35 #239
Ik vraag mij het volgende af. Mijn zoon heeft een kinderbonusspaarrekening waar hij op zijn verjaardag 4% rente krijgt over het saldo op dat moment. Van de rekening mag ook geld weer vrij opgenomen worden. Ik dacht dus eraan om 15000 euro even op de rekening te zetten en die twee dagen na zijn verjaardag er weer af te halen. De bonus is dan leuk verdient (zelfs de bank zei dat dit mag volgens de reglementen van de rekening…). Nu heeft mijn zoon de 'pech' jarig te zijn op 31 december. Dus op 1 januari zal zijn saldo dan 15000+ euro zijn, wat twee dagen later er al weer af is. Betekent dit, omdat de peildatum 1-1 is dat ik dan schenkingsrecht moet betalen? Of geldt dit alleen als het geld er op blijft staan? Anders heeft het dus geen zin. Dat is dan wel heel zuur voor hem, omdat kinderen die toevallig 10 dagen eerder of later geboren zijn dit wel kunnen doen… Het gaat hier toch om zo'n 450 euro… Reactie infoteur, 22-12-2012
Beste Amraam,
1. Omdat u het geld er vrijwel direct vanaf haalt, is hier geen sprake van een schenking.
2. Die 15.000 euro tellen wel bij uw vermogen bij de opgave inkomstenbelasting, ook als het geld op de kinderbonusspaarrekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khivu, 06-12-2012 13:04 #238
Beste Zeemeeuw,

Dank voor uw snelle reactie. Moet ik in dit geval dan vooralsnog aangifte doen van de schenking van het huis? Zo nee, hoe weet ik dan of de Belastingdienst akkoord is gegaan met een dergelijke overdrachtsconstructie? Nogmaals dank. Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Khivu,
U hoeft geen aangifte te doen voor de schenkbelasting en dat u akkoord bent gegaan blijkt uit de overdracht bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khivu, 06-12-2012 01:44 #237
Beste Zeemeeuw,
Mijn tante (nooit in Nederland gewoond en geen Nederlandse nationaliteit) heeft aan mij (een Nederlander) een huis in Nederland geschonken. Over dit onroerend goed is overdrachtsbelasting betaald. Uit voorgaande reacties blijkt dat hierover geen schenkbelasting verschuldigd is. Nu lees ik op andere fora dat de ontvanger (ik, een Nederlander) aangifte moet doen van de schenking bij de Belastingdienst. Klopt dit en zo ja, hoe vermeld ik dit op de aangifte? Dank Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Khivu,
Als een schenking zoals in dit geval uit het buitenland komt (meer dan tien jaar in het buitenland, geen Nederlandse), is er geen schenkbelasting in Nederland verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mees, 14-11-2012 17:39 #236
Beste Zeemeeuw,
Mijn erfenis van mijn vader heb ik een tijd geleden op een gunstige spaarrekening van een vriend gezet om te profiteren van de goede rente. Mijn vriend betaald hierover gewoon belasting in box 3, en zal mij dit ook doorrekenen Toentertijd hebben we niets over deze transactie van de belastingdienst gehoord. Als ik dit kapitaal op mijn eigen rekening terug gestort wil hebben is dan de kans waarschijnlijk groot dat de belastingdienst dit bemerkt en ik 30% aan schenkingsbelasting moet betalen, of niet? Zo ja, zou het een oplossing kunnen zijn dat mijn vriend aan verschillende vrienden een ieder 2012 euro belastingvrij schenkt en zij dat op hun beurt weer aan mij schenken belastingvrij? Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Mees,
Veel eenvoudiger is een onderhands briefje tussen u en uw vriend, waarin deze aangeeft uw geld een tijdje op zijn rekening te hebben gehad voor een mooie rente en dat hij dat geld op uw verzoek nu weer aan u zal overmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Calvin, 26-10-2012 13:35 #235
Ik heb een familielid in Duitsland, die mij een schenking geeft van meer dan 20.000 euro. Moet ik schenkbelasting in Nederland betalen? Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Calvin,
Als uw familid de Duitse nationaliteit heeft niet. Als uw familielid de Nederlandse nationaliteit heeft en meer dan 10 jaar in het buitenland woont ook niet, maar wel als dat van een kortere duur is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 25-10-2012 15:41 #234
Bedankt voor uw reactie, maar weet u ook of mijn Duitse vriend in zijn land schenkbelasting zou moeten betalen of kan ik het antwoord hierop ergens vinden op uw website?

m.vr.gr., Peter Reactie infoteur, 25-10-2012
Beste Peter,
Als een schenking bij leven wordt gedaan en geen onderdeel uitmaakt van een erfenis, is in Duitsland over de schenking geen belasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 25-10-2012 09:52 #233
Ik kan van een vriend, die al tientallen jaren in Duitsland woont, een groot bedrag krijgen, een schenking. Wat is het belastingtarief voor niet-familieleden (mijn vriend uit Duitsland) maar eventueel ook voor mij over een bedrag dat groter is dan 20.000 euro? Reactie infoteur, 25-10-2012
Beste Peter,
U betaalt in Nederland geen schenkbelasting over een schenking van uw Duitse vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 07-09-2012 13:07 #232
Als laatste nog: is het dan ook niet van belang bij renteaftrek hypotheek? Reactie infoteur, 07-09-2012
Beste Marijke,
1. Zolang u onder de vrijstelling van kamerverhuur blijft, verandert er voor u niets aan de hypotheekrenteaftrek. Zie hiervoor de toelichting in het artikel:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

2. De kwestie van de hypotheekrenteaftrek gaat pas spelen als u meer dan een kamer verhuurt of meer dan de vrijstelling ontvangt.
3. Ook kamerverhuur onder de vrijstelling hoeft u niet te melden aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 07-09-2012 11:50 #231
Nog even als toevoeging:
Moet ik beide opties notarieel laten vastleggen? Als het tot belastingvrij gaat, is het dacht ik niet nodig, maar ik ga nu aan alles twijfelen.
Marijke Reactie infoteur, 07-09-2012
Beste Marijke,
U hoeft geen van beide bij een notaris vast te laten leggen. Uw moeder mag u jaarlijks belastingvrij 5.030 euro schenken en dat hoeft, zolang de schenking dit bedrag niet overstijgt, ook niet bij de belastingdienst te worden gemeld. Voor de kamerverhuur stelt u een contract op voor het geval er naar gevraagd wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 07-09-2012 11:04 #230
Hartelijk bedankt voor uw reactie. Maar: u zegt dat het goed denkbaar zou zijn om tot aan het belastingvrije bedrag te gaan. Wat ik wil is een bedrag voor schenking tot aan de vrijstelling van € 5000, -- en dan een bedrag voor kost/inwoning tot aan de vrijstelling van € 4300, --. Dus beide apart. Zou dat dan mogelijk zijn?
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 07-09-2012
Beste Marijke,
Ja u kunt probleemloos van beide regelingen gebruik maken. Beide zaken staan los van elkaar en hebben hun eigen belastingvrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 06-09-2012 15:52 #229
Goedemiddag,

Mijn moeder woont sinds het overlijden van mijn vader bij mij in. Ik ben alleenstaand en zij is geen fiscaal partner van mij.

Per jaar zou ik een schenking kunnen krijgen van € 5000, --. Maar, mag ik daarnaast ook nog van haar een bepaald bedrag aan kost/inwoning belastingvrij vragen? Het lijkt me niet meer dan normaal dat ik dat zou kunnen vragen, anders woont mijn moeder gratis bij mij in. Zo ja, hoeveel zou dat dan mogen bedragen per jaar? Zo nee, dan wordt het een ander verhaal.

Ik vraag het me al een tijdje af en ik kan niets hiervan terugvinden. Ik heb het wel via de notarislijn gevraagd; daar zeiden ze dat het wel mocht, maar helemaal zeker ben ik er nog steeds niet van.

Kunt u me een antwoord geven op deze vraag?

In afwachting.

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 06-09-2012
Goedemiddag Marijke,
1. Jullie hebben geen gezamenlijke huishouding en daarom lijkt uw suggestie het meeste op kostwinnerschap waarbij een kamer wordt verhuurd en eventuele maaltijden worden verstrekt. Daarbij is de kamerverhuur tot de kamerverhuurvrijstelling van ruim 4300 euro per jaar onbelast en het meerdere wordt als inkomen gezien. Goed denkbaar is dat u alleen kiest voor kamerverhuur aan uw moeder voor een bedrag tot aan de vrijstelling. Dat is belastingvrij en uw hypotheekrenteaftrek is onaangetast:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/30497-huis-verhuren-in-plaats-van-huis-verkopen.html

2. Als u een huis huurt, kunt u ook met uw moeder regelen dat zij af en toe de boodschappen betaalt. Iets wat bij een koophuis natuurlijk ook kan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorothee, 03-09-2012 13:08 #228
Ik krijg dezer dage een hoge schenking van een vriend. De situatie is die:
Zij is Duitse en leeft in Duitsland. Ik weet nog niet hoe hoog de bedrag is, maar hoog genoeg om in Duitsland belasting te moeten betalen. Vanaf 20.000 euro betaal je in Duitsland 30%. Ik zelf woon in Nederland, maar krijg pension van Deutsland, waar ik gewerkt en gewoond heb. Ik betaal steeds belasting in Duitsland, doe ook aangifte in Nederland, maar moet in Nederland nooit belasting betalen.
Mijn vragen zijn nu:
Moet ik voor de schenking, die dus in ieder geval 20.000 euro is - maar waarschijnlijk hoger, in Duitsland en in Nederland belasting betalen en hoe hoog zou die in Nederland zijn?
Kan ik de dubbele belasting voorkomen?
Kan ik überhaupt de belasting voorkomen?
Met vriendelijke groet, Dorothee Reactie infoteur, 03-09-2012
Beste Dorothee,
1. In Nederland betaalt u geen schenkbelasting, omdat de schenker Duitse is.
2. Als u in Duitsland zou wonen, zou u als ontvanger 30% belasting in Duitsland betalen. Het feit dat u in Duitsland ook loonbelasting betaalt, staat los van de systematiek van de Schenkungssteuer.
3. Een punt van aandacht kan nog zijn, hoe lang u al in Nederland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kris, 13-08-2012 21:58 #227
Mijn moeder is Surinaamse. ik wil weten hoeveel ik geld haar belasting vrij mag schenken. wat is er hier allemaal voor nodig?
notaris 1 zegt: machtiging van moeder notaris 2 zegt niets is nodig dus ik wordt er niks meer wijs van Reactie infoteur, 14-08-2012
Beste Kris,
Voor een schenking vanuit Nederland hebt u niets extra nodig. U kunt gewoon overboeken. Belastingvrij is dat tot 2012 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helena, 15-06-2012 09:07 #226
Beste,
ik heb gezien dat dit een Nederlandse website is en dus over Nederlands recht gaat, toch hoop ik dat u mij eventueel kan helpen. Ikzelf ben een Belg, momenteel nog studente. Mijn ouders zijn nooit getrouwd geweest, mijn moeder ontfermt zich niet over mij. Ik woon bij mijn vader, echter zou ik voor mijn studies op 'kot' (appartement) moeten wonen, maar dat kan mijn vader op eigen houtje niet betalen. Mijn Duitse oma stelde daarom voor om bij te springen en mij een appartement te kopen (waarde: 180.000 eu, incl registratiekosten). Nu vroeg ik mij af wat hiermee gebeurt als mijn grootouders komen te overlijden (mijn opa heeft namelijk kanker). Ik ben zelf nog studente, voor minstens 3 jaar. En is er eventueel een mogelijkheid om dit aan mij over te maken als schenking uit morele plicht? Of is het beter dat ze mij het geld overmaken en ik zelf het appartementje koop. (maar dan gelden daar -zowel op de schenking als op het aangekochte huis- belastingen op neem ik aan?)

Wat is de voordeligste manier om dit geld/goed te bekomen?
PS: mijn grootouders zijn van Duitse nationaliteit

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Helena,
Voor schenkingen in België verwijs ik u in eerste instantie naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Roept dit nog vragen vragen op, dan zie ik dat wel bij het artikel aldaar.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van den Boomgaard, 09-06-2012 11:26 #225
Vraagje 2010 gescheiden.Geen boedelscheiding geweest.Nu wil mijn ex 7500 euro betalen, en hij wilt dit maandelijks doen a 500 euro.Dit alles loopt via advocaten.
Moet ik hierover belasting gaan betalen?.Ik denk dat hij het als alimentatie gaat omschrijven.Ik heb 1 jaar alimentatie gehad totaal 6000 euro hierover heb ik 1700 belasting betaald.Ik heb nu huursubsidie en zorgtoeslag.Komen die dan ook in gevaar.?
Of kan ik vragen om het als schenking te geven? Reactie infoteur, 07-04-2019
Beste M. van den Boomgaard,
1. Als het alimentatie is, betaalt u hierover inkomstenbelasting en is het inkomen.
2. Als het een vordering is van u op de ex, dan betaalt u geen inkomstenbelasting en is het geen inkomen, maar hooguit vermogen. Stel dus dat u een vergoeding krijgt voor de verkoop van het huis of de achtergelaten boedel, dan is dat geen alimentatie. Als er papieren worden opgesteld, moet het dan ook geen alimentatie worden genoemd.
2. Als de alimentatie van 6.000 euro uw enige inkomen was, krijgt u bij uw belastingaangifte geld terug.
3. Voor de huursubsidie en huurtoeslag verwijs ik u naar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. B., 03-04-2012 14:03 #224
Hallo, Onze woning moet drastisch verbouwd worden om voor onze gehandicapte dochter beneden een slaap- en badkamer te realiseren, wij krijgen hiervoor geen tegemoetkoming in het kader van de WMO ivm veranderde beleidsregels. Mijn moeder wil dit bekostigen dmv een schenking. Kan dit belastingvrij? (ik ben 35 jaar geweest). Kan een beroep op morele verplichting succesvol zijn? Reactie infoteur, 03-04-2012
Hallo E.B.,
Ja u kunt een beroep doen op een schenking met morele verplichting. Laat uw moeder dan in briefje vastleggen dat ze zich moreel verplicht voelt u deze schenking te doen i.v.m. de noodzakelijke verbouwing ten behoeve van uw gehandicapte dochter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mettje Hunneman, 18-03-2012 20:13 #223
,Mijn ouders schenken mij €100.000 via de schulderkenning uit vrijgevigheid waarbij ik hen het geld terugleen tot hun overlijden en jaarlijks €6000,- rente ontvang, die in Nederland belastingvrij is. Ik woon echter in Scotland en zou hier 20% belasting moeten betalen en raak mijn lage inkomens belasting voordeel kwijt, zodat ik uiteindelijk weinig van het bedrag overhoudt. Is er een manier voor mij als UK resident om te profiteren van de Nederlandse belasting regels, bijvoorbeeld via belasting aangifte met het biljet wereldinkomen? Ik betaal nu hier in Schotland belasting en ontvang hier tax credits. Of is het misschien mogelijk dat mijn ouders het geld overmaken op bijvoorbeeld een Nederlandse spaarrekening om zo UK belasting heffing te voorkomen?
Alvast bedankt! Met vriendelijke groet M Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Mettje Hunneman,
Als u vanuit Nederland een schenking ontvangt die bekend is bij de belasting, geldt hiervoor de Nederlandse belastingheffing op schenkingen met de Nederlandse schenkingen en tarieven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lara, 02-03-2012 15:00 #222
Geachte Zeemeeuw,
Mijn echtgenoot krijgt binnenkort zijn bonus van zijn werkgever, een heel groot bedrag. Wij zijn getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden. Hij is de enige die werkt, ik zorg voor de kinderen. Hij deelt daarom altijd zijn gehele salaris met mij. Volgens mij wordt door het huwelijk sowieso de helft van zijn inkomsten geacht van mij te zijn (?), maar wat gebeurt er als hij daadwerkelijk de helft van deze bonus (meer dan 100.000) naar mijn rekening overmaakt. Is er dan toch sprake van een schenking, of is dit gewoon inkomsten delen binnen een huwelijk, waar de belastingdienst niets mee van doen heeft? En indien het toch een schenking is, zou onze thuissituatie (man werkt, vrouw blijft thuis voor de kinderen, daarom alles delen) dan geaccepteerd worden als grond voor ‘morele verplichting’? Ook als het zo’n groot bedrag is? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-03-2012
Geachte Lara,
Omdat jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is een storting door uw man op uw rekening geen schenking, zolang het niet meer is dan 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liz, 26-02-2012 17:24 #221
Onze zoon wil 6000-8000 lenen van ons voor de eigen zaak, die hij aan het opzetten is
sinds eind 2011. Wij denken erover om dit bedrag te schenken, of kan dit beter op een andere manier. In 2011 hebben wij niets geschonken, kun je een soort inhaalslag maken en hem 5030 euro over 2012 schenken en bijvoorbeeld nog 3000 euro over 2011. Reactie infoteur, 26-02-2012
Beste Liz,
U kunt officieel niet met terugwerkende kracht schenken, maar wel gebruik maken van de verhoogde eenmalige schenking als uw zoon of zijn partner jonger is dan 35 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 20-02-2012 15:23 #220
Beste Zeemeeuw,

Sorry voor mijn onduidelijk schrijven, mijn moeder leeft niet meer, maar heeft jaren geleden het huis op onze naam laten zetten en elk jaar dmv schenkingen het huis aan ons afbetaald. Bij mijn weten heeft mijn moeder daar financieel geen nadeel aan ondervinden bmt tot belasting e.d. Ik bedoelde te schrijven dat ik dit graag op dezelfde manier voor mijn 2 dochters wil vastleggen. Inmiddels woon ik na mijn scheiding in het huis van mijn moeder en heb mijn broers uitgekocht. Er rust geen hypotheek op mijn huis. Mijn moeder heeft dit dus jaren geleden vastgelegd (25 jaar geleden) en intussen is er veel veranderd in de wet, vandaar mijn vraag of ik ook voor onkosten kom te staan (erfbelasting e.d.) die mijn moeder destijds niet had. Als ik het allemaal goed begrepen heb, kan ik dus elk jaar mijn kinderen een schenking doen toekomen ( en eenmalige schenking) die binnen de belastingvrije bedragen vallen, totdat ik de waarde van mijn woning bereikt heb. Het enige verschil met toen is, als ik het goed begrijp, dat de waarde van de woning niet meer vastgelegd kan worden en dat de woningwaarde op het moment van overdracht gerekend wordt. Reactie infoteur, 20-02-2012
Beste Luc,
1. De successiewet is in die zin in 2010 gewijzigd dat bij levering door de belastingdienst wordt bekeken of de betaalde prijs niet teveel afwijkt van de WOZ-waarde. Als u voor minder verkoopt, wordt het verschil ook als schenking gezien.
2. Ik vermoed dat uw moeder het blote eigendom van het huis via een schenking op papier heeft overgedragen, terwijl ze zelf het vruchtgebruik behield en in het huis bleef wonen.
3. Een schenking op papier kan nog steeds, maar er zal moeten worden bekeken of dat nog wel voordelig genoeg is. U moet dan namelijk elk jaar rente betalen:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77197-schenken-op-papier-voordelen-en-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 20-02-2012 12:48 #219
Geldt de aanvullende belastingvrije schenking ook indien ik een lening bij mijn ouders heb afgesloten, en dus niet een reguliere lening bij een bank.

Dient in dit geval ook een notariële akte opgesteld te worden?

Bedankt! Reactie infoteur, 20-02-2012
Beste Peter,
Ja hoor, kijk voor de voorwaarden maar eens naar:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/18302-lenen-wat-is-onderhands-lenen-en-hoe-doet-u-dat.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 20-02-2012 00:13 #218
Mijn moeder heeft het huis geschonken aan mijn 2 broers en mij. Naar mijn weten heeft mijn moeder daar nooit wat over hoeven betalen (behalve dan de notariele akte) en wij hebben ook nooit hoeven betalen over het feit dat ze ons het huis heeft geschonken.
Kan dat nu ( 2012) ook op die manier vast gelegd worden? Ik zie allemaal belastingvrije
schenkingsbedragen voor bij komen, maar wil dit ook zeggen dat mijn kinderen hier geen nadeel door ondervinden. Ik wil dit zo graag vast laten leggen voor mijn 2 dochters maar ik kan dit helaas alleen realiseren als ik daar niets over dien te betalen. Dan komt de tweede vraag: Ik heb inmiddels een vriend die niet bij me inwoont. Pas als hij met pensioen zou gaan, zou dat eventueel kunnen gaan gebeuren. Stel, ik kom te overlijden
en mijn vriend zou hier dolgraag willen blijven wonen terwijl het huis al van de kinderen is. Kan ik notarieel vast laten leggen dat hij hier nog kan blijven wonen tot zijn overlijden?
Of zouden mijn dochters hem kunnen verplichten om te vertrekken? Kan hij eventueel ook huren van mijn dochters? Reactie infoteur, 20-02-2012
Beste Luc,
1. Wat wilt u vastleggen als er al een notariële akte is? En uit welk jaar is de akte? Staat het huis al op jullie naam?
2. Met een testament kunt u vastleggen dat uw vriend in het huis mag blijven wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jac, 12-02-2012 11:09 #217
Mijn ouders hebben een schenking gedaan aan de kinderen voor 10.000 euro per kind. Mijn broer, die al een aantal jaren in Turkije woont (dus niet meer ingeschreven in Nederland), heeft deze schenking ook ontvangen. Moet hij over het geschonken bedrag minus het vrijstellingsbedrag ook nederlandse schenkbelasting betalen? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 12-02-2012
Beste Jac,
Ja, de ontvanger betaalt belasting naar Nederlands recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amsterdame, 31-01-2012 22:52 #216
MIjn echtgenoot en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Hij wil een bedrag van meer dan 100.000 euro overmaken naar mijn rekening. Moet ik daar schenkbelasting over betalen? Alvast Bedankt! Reactie infoteur, 01-02-2012
Beste Amsterdame,
Als uw man dat bedrag overmaakt, omdat hij zich daartoe moreel verplicht voelt, is er geen schenkingsbelasting beschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim Louwes, 25-01-2012 13:02 #215
Beste Infoteur, Mijn Duitse schoonvader (63 jaar) wil samen met zijn vrouw een appartement kopen voor € 200.000. Hij heeft al € 100.000 gespaard. Is het mogelijk om het appartement op naam van mijn vrouw te zetten en een hypotheek (in Duitsland) af te sluiten waar die € 100.000 in worden gestopt? En zo ja, hoe zit het met de erfenis als hij en zijn vrouw overleden zijn? Mijn vrouw heeft een zus die ook in Duitsland woont, maar die niet aan deze constructie wil meewerken. Reactie infoteur, 25-01-2012
Beste Wim Louwes,
1. Dit kan allemaal, maar is onderhevig aan de Duitse wetgeving omtrent schenkingen.
2. Als het op naam staat van uw vrouw, is het haar bezit. Als ze Nederlands belastingplichtig is, valt dit in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 22-01-2012 02:49 #214
Mijn 2 jaar jongere broer is geestelijk gehandicapt en heeft het verstandelijke vermogen van een kind van 2 jaar. Hij verblijft in een tehuis. Omdat hij inmiddels 60 jaar oud is, heeft hij inmiddels een vermogen van ruim € 70.000,-- Bij zijn overlijden zou mijn moeder of mijn andere broer en ik dus 30% belasting dienen te betalen. Zijn er wegen om dit percentage te verlagen door bijv. "slim te schenken" of anderszins? Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Henk,
1. Iemand zal zijn curator zijn en zal zeer waarschijnlijk ook mogen schenken.
2. Bij een erfenis gelden wel vrijstellingen die voor een ouder relatief hoog zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 17-01-2012 21:43 #213
Mijn Opa is overleden en woonde al 50 jaar in het buitenland en was ook geen nederlander meer, klopt het dat ik dan geen erfbelasting hoef te betalen en ook niets hoef aan te geven bij de belasting?
moet er wel inkomsten belasting betaald worden? hoeveel % is dit? Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Bert,
1. U betaalt in Nederland dan geen erfbelasting, maar waarschijnlijk wel in het land waar uw opa woonde.
2. Voor de inkomstenbelasting speelt hooguit uw extra vermogen in box van de inkomstenbelasting een rol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 13-01-2012 13:41 #212
Mijn vader behartigt de belangen van zijn oom. Deze is inmiddels in een verzorgingstehuis gekomen. Nu is het huis van zijn oom verkocht voor €. 250.000,-.
Deze oom is al in op leeftijd en heeft in zijn testament opgenomen dat alles gelijkwaardig verdeeld wordt over zijn 2 zussen en zijn neef (mijn vader). Is er een andere manier om "goedkoop" het geld langzaam aan over te hevelen, anders dan nu met jaarlijkse schenkingen ad. €. 2.012,- aan alle erfgenamen? Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Gerrit,
Kleine bedragen wellicht, maar het is allemaal bekend geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 13-01-2012 12:55 #211
Ik ben curator van mijn gehandicapte broer, nu heeft hij een behoorlijke spaarrekening. Ik wil mijn dochter daarvan geld lenen. Zij betaalt dit dan maandelijks terug. Kan ik haar dit lenen zonder dat ik daar problemen mee krijg? Reactie infoteur, 13-01-2012
Beste Steven,
Dat hangt helemaal af van de bevoegdheden die u als curator van de rechter hebt meegekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 11-01-2012 10:54 #210
Ik heb onlangs van mijn ouders een aanvullende belastingvrije schenking ontvangen ten behoeve van aflossing hypotheek of verbetering eigen woning. Dit dient notarieel te worden vastgelegd. Kan de schenking voor beide doeleinden worden gebruikt, dus een deel aflossen en een deel voor verbouwing, of dient een keuze te worden gemaakt? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Martine,
Als u doelt op de verhoogde eenmalige vrijstelling in verband met een huis, mag u een deel gebruiken voor de aflossing en deel voor de verbetering van het huis. U moet wel kunnen aantonen dat u het geld voor het huis hebt gebruikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mick, 10-01-2012 21:32 #209
Wij wonen nu 8 jaar in duitsland en ik ben enig kind. mijn ouders zijn met pensioen en willen het hun huis (met vruchtgebruik) aan ons schenken / door ons laten kopen via een onderhanse lening / schuldbekentenis met rente & jaarlijkse kwijtschelding. wat is fiscaal de slimste manier? Reactie infoteur, 10-01-2012
Beste Mick,
1. Het goedkoopste is te proberen om elk jaar de maximale vrijstelling van schenken te benutten en als men een groter bedrag wil schenken binnen de eerste schijf van 10% te blijven.
2. Houd schenking en lening gescheiden, want dan kunt u, als u er gaat wonen, de rente als hypotheekrente aftrekken. Bovendien loopt u anders de kans dat bij een toezegging tot jaarlijks schenken de belastingdienst alle schenkingen optelt en beschouwt als één grote schenking, waardoor u meer belasting betaalt.
3. U betaalt wel ook nog overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 02-01-2012 23:04 #208
Mijn vader die 25 jaar in het buitenland woont wil aan mij (33 jr) en mijn broer (36jr) een schenking doen van ieder 10.000, het geld staat nu nog op een Nederlandse bank, en wordt vandaaruit aan ons overgemaakt. Wij wonen ook in Nederland. Klop het dan ook dat hier geen schenkings belasting over betaald hoeft te worden, en we niets op dienen te geven bij de belasting? Reactie infoteur, 03-01-2012
Beste Kees,
Het klopt dat uw vader, omdat hij meer dan 10 jaar in het buitenland woont, u en uw broer belastingvrij mag schenken en dit niet hoeft te worden opgegeven aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 22-12-2011 13:16 #207
Wij hebben een schenking van € 26,000 ontvangen van ene van onze ouders tbv de aanschaf van een ander huis in 2012. Mogen we deze schenking gebruiken om in een bankspaarrekening te storten? Of moet het geld direct gebruikt worden om een deel van de aanschafprijs te voldoen? Reactie infoteur, 22-12-2011
Beste Erik,
U mag het geld op een spaarrekening storten, maar de vrijstelling vervalt als de woning niet in het jaar van schenking of uiterlijk in de daaropvolgende twee jaren wordt gekocht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris Vleeming, 19-12-2011 15:46 #206
De vrijstelling voor schenkingen is 2.012, daarboven moet men 30% belasting betalen.
Is dit bedrag per persoon, of per belastingaangfite? Ik moet mijn moeder in het buitenland financieel ondersteunen in haar levensonderhoud, dus ik wil haar 2.012 schenken en mijn man aan haar schoonmoeder dus 2.012. Mag dat? Mijn man en ik doen samen inkomensbelastingaangifte op één formulier, en vroegen ons af of wij dus apart, ieder een bedrag van 2.012 mogen schenken, want de vermogensvrijstelling wordt ook op basis van één persoon berekend, dus het dubbele per aangifteformulier.
Graag advies hoeveel wij nu per aangifteformulier moeten en kunnen geven aan moeder. Reactie infoteur, 19-12-2011
Beste Chris Vleeming,
1. U en uw man worden door de fiscus als een eenheid gezien. Uw schenkingen aan dezelfde persoon worden bij elkaar opgeteld met daarbij maar 1 keer de vrijstelling.
2. Maar u mag belastingvrij schenken als u zich daartoe moreel verplicht voelt.
3. Wilt u geen problemen, dan schenkt u nu en begin januari 2012, zodat u onder de vrijstellingen blijft.
4. Aangifte van een schenking doet u niet via het biljet inkomstenbelasting, maar met een speciaal formulier voor schenkingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cy, 10-12-2011 17:06 #205
Ik ben Nederlander en woon in Nederland. Nu overweeg ik een huis in Ameika te kopen. Omdat ik niet in Amerika ga wonen, blijf ik Non resident Alien voor de US belastingdienst. Bij overlijden is maar $60.000 vrijgesteld (voor Amerikanen is dat 5 miljoen!). Over de rest moet 18 tot 35% met de Amerkaanse fiscus over het huis in Amerika afgerekend worden. Dat is erg hoog. Het US-NL verdrag is niet duidelijk over dit punt: artikel 8 en 6 sprken elkaar tegen.
Vraag: 1. mag de US fiscus inderdaad erfbelasting hierover innen?
2. Is het som wat aan de US fiscus is betaald aftrekbaar van de Nederlandse erfbelastin"? Reactie infoteur, 10-12-2011
Beste Cy,
De US fiscus mag erfbelasting heffen. De Verenigde Staten hebben bij een nalatenschap een federal estate tax en een state tax. De federal tax kan worden verrekend met de Nederlandse erfbelasting, de state tax mag worden ingebracht als schuld op de verkrijging uit een nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mia van der Asdonk, 03-12-2011 22:56 #204
Ik heb samen met mijn 6 broers en zussen een woning van onze ouders geerfd. Wij hebben het nu verhuurd omdat verkoop nu niet mogelijk is. Het huis is al van de kinderen, dit is testumentair vastgelegd. Wij willen graag 1/7 deel van deze erfenis aan onze kinderen schenken. Het bedrag dat ik erf ligt waarsch. rond de 25.000. Wij hebben 2 kinderen. Reactie infoteur, 04-12-2011
Beste Mia van der Asdonk,
Als uw kinderen jonger zijn dan 35 jaar mag u eenmalig per kind tot 50.000 euro belastingvrij schenken. Bij een jaarlijkse schenking is dat 5030 euro belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Juan, 26-11-2011 12:37 #203
Mijn vader had twee kinderen, waarvan er helaas een gestorven is. Dus ik ben als enig kind van hem over. Bij overlijden van mijn vader zal de erfenis 50/50 verdeeld worden over mij en de zoon van mijn overleden broer. Maar als mijn vader nu wil schenken lijken de regels heel anders te zijn, dan maakt de wet onderscheid tussen eigen kind en de rest. Waarom is dat anders bij schenken als bij erven? Reactie infoteur, 26-11-2011
Beste Juan,
1. Zoveel verschil is er niet. Zowel bij een erfenis als bij een schenking speelt de afstand tot wie wat nalaat of schenkt een rol. Hoe verder weg, hoe hoger de belasting is.
2. Bij een erfenis kan sprake zijn van plaatsvervulling (zoon in plaats van overleden broer). Bij een schenking kan er ook sprake zijn van plaatsvervulling, maar dan via vererving:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cobien En Hans, 24-11-2011 19:30 #202
Wij willen als ouders onze zoon van 35 jaar een bedrag schenken, hoeveel mogen wij maximaal belastingvrij schenken dit jaar? Zoon heeft nog een schuld aan ons.
Wat is mogelijk? Reactie infoteur, 24-11-2011
Beste Cobien En Hans,
Tot 35 jaar kunt u het maximaal 50.300 euro eenmalig belastingvrij schenken of anders 5030 euro per jaar. Ook het jaarlijkse bedrag loopt op naar 10.600 euro als u nog voor het einde van dit jaar en begin 2012 schenkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Italianlazyeye, 23-11-2011 10:51 #201
Mijn vader heeft onlangs zijn huis uit het buitenland verkocht en heeft een aanzienlijk bedrag op zijn rekening. Nu heeft hij 2 zonen van boven de 35 jaar. Hoeveel mag hij beide zonen maximaal per jaar schenken. Eén van de 2 zonen heeft een partner van 33 jaar. Reactie infoteur, 23-11-2011
Beste Italianlazyeye,
1. Jaarlijks mag een vader aan een kind 5.030 euro belastingvrij schenken (niveau 2011). Als een kind of de partner jonger is dan 35 jaar mag een vader eenmalig tot 50.300 euro belastingvrij schenken, waarvan 24.144 euro ongeclausuleerd en de rest voor een huis of dure studie.
2. Tip: uw broer mag u jaarlijks 2.012 euro belastingvrij schenken.
3. Als uw vader ook meer dan 10 jaar in het buitenland woont, is alles belastingvrij te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bekir, 21-11-2011 17:10 #200
Mijn ouders hebben een huis gekocht echter nu woon ik in dat huis. Ook alle financiele verplichtingen liggen bij mij. moet ik naar de notaris voor een levering of kunnen we ook iets anders onderling tekenen waardoor ik een kleine 1000 kan besparen?
Bedankt Reactie infoteur, 21-11-2011
Beste Bekir,
Voor de volledige overdracht en levering van onroerend goed, zoals een huis is, moet u echt naar de notaris. Een voordeel van dat nu te doen in plaats later is dat de overdrachtsbelasting tijdelijk 2% is in plaats van 6%. Tip: zoek een goedkope notaris uit. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/79350-wat-kost-een-notaris-hoeveel-notariskosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 15-11-2011 15:44 #199
Mijn schoonouders, al altijd woonachtig buiten de EU, willen ons een schenking van 50K doen voor de aankoop van een huis. Ik heb begrepen dat dit belastingvrij mag. Moet hier echter een notaris bij betrokken worden? En/of moet dit worden opgegeven bij de belastingdienst? Of hoeft er helemaal niets voor te gebeuren. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Sjaak,
U hoeft niets te doen. Soms kan het land van herkomst van de schenking nog belasting vragen, maar Nederland niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry, 15-11-2011 11:48 #198
Ik heb een vraag over schuldbekentenis, mij vriendin en ik hebben een huis gekocht nu heeft zij €88.000,- in het huis gestopt.
Wij gaan nu een samenlevingscontract opstellen, moet ik hier nu ook een schuldbekentenis opnemen?
Als we dat zouden doen, zou dat betekenen dat ik 6% rente moet betalen. Van mioj vriendin hoef ik geenn rente te betalen, maar als we dat weglaten ziet de belastingsdienst dit als een schenking en moet ik meer belasting betalen.
Is er een andere manier om dit vast te leggen en dat ik geen rente hoef te betalen? Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste Henry,
U kunt een schuldbekentenis ook onderhands afsluiten. Dan stelt u een contract op met uw vriendin met twee handtekeningen daaronder. Zie bijvoorbeeld:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/19976-een-modelovereenkomst-voor-onderhands-lenen-aan-uw-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jason, 06-11-2011 17:48 #197
Ik heb een vraag over een schenking uit het buitenland: mijn buitenlandse oom wil me een bedrag schenken (denk rond de €50.000). Zoals ik de wet nu interpreteer, hoef ik hierover geen schenkingbelasting te betalen. Echter kan ik de zin "al langer dan 10 jaar in het buitenland woont" moeilijk interpreteren. Wil dit zeggen dat deze persoon in Nederland gewoont moet hebben? Hij heeft in de jaren zeventig slechts een jaartje in Nederland gewoont, maar is geen Nederlander van origine. Geld de regel nog steeds dat ik geen schenkingbelasting hoef te betalen. En moet ik dit aangeven of van te voren laten registreren? Reactie infoteur, 06-11-2011
Beste Jason,
Neen, de oom hoeft niet in Nederland gewoond te hebben. In Nederland hoeft u dan geen schenkingsbelasting te betalen en het niet op te geven als schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 02-11-2011 20:09 #196
Ik heb vd week gehoord dat vrienden van de familie, mij geld willen schenken, eventueel voor de verbouwing van mijn huis. Het gaat om een bedrag van rond de 50000 euro. Ik neem aan :) dat ik hier belasting over moet betalen. Hoeveel is dat ongeveer of zijn er betere manieren voor deze vrienden om dit geld aan mij te "geven". Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Rene,
1. Een schenking door vrienden is zwaar belast: de vrijstelling is maar 2.012 euro en het tarief 30%.
2. Goedkoper is een schenking via een familieband.
3. Goedkoper is ook om meermalen van de vrijstelling gebruik te maken. Dus nu in 2011 nog 2.012 euro en bijvoorbeeld per 1 januari 2012.
3. In geldnood zitten en dringend schulden moeten aflossen, kan ervoor zorgen dat een schenking belastingvrij wordt.
4. Als vrienden meer dan 10 jaar in het buitenland wonen, is hun schenking belastingvrij.
5. Een morele verplichting maakt een schenking ook belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. M. Reitsma, 02-11-2011 18:51 #195
IK heb een vraag over schenkingen. Mijn ex-echtgenoot (woonachtig in de VS maar NLs staatsburger) betaalt mij nu partneralimentatie, waarover ik 52% inkomens belasting moet betalen. Hij baalt van het hoge bedrag wat hij mij maandelijks moet sturen, en meer dan de helft ervan komt niet eens ten goede van mij. Ik vraag mij af of er een voordeliger manier om toch een groot deel van de mij toekomende parneralimentatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld middels 1 of 2 keer een eenmalige schenking. Is een morele schenking eventueel een mogelijkheid? Is daar een maximum bedrag aan verbonden? Graag uw informatie. Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste A. M. Reitsma,
1. Tussen ex partners bestaat er niet een verhoogde eenmalige vrijstelling. Het is wel zo dat als de ex-echtgenoot 10 jaar of meer in het buitenland woont, een schenking aan u in Nederland onbelast is.
2. Een morele schenking is een mogelijkheid, maar moet dan wel voorgelegd worden aan de belastingdienst. Een morele schenking heeft wel ook als kenmerk dat de schenker wettelijk daartoe niet verplicht hoeft te zijn, maar zichzelf moreel verplicht voelt. Er moet dus niet een link worden gelegd met de verplichte alimentatie.
3. Denkbaar is bijvoorbeeld dat uw ex met een mooi verhaal een morele schenking doet en u met hem afspreekt dat hij een aantal keren geen alimentatie hoeft te betalen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bouke, 31-10-2011 22:01 #194
Ik ga binnenkort in Duitsland wonen, waar een schenkingsvrij bedrag van 400.000 euro per 10 jaar geldt voor schenkingen (en erfenissen) van ouders aan kinderen (bron: http://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__16.html).

U schrijft in de reacties hieronder dat de ontvanger van een schenking belasting betaalt, en niet de schenker - ook als de ontvanger in het buitenland woont en de schenker in Nederland. Ik zie echter ook dat u schrijft dat bij een erfenis de nationaliteit en woonplaats van de overledene geldt en niet van de ontvanger van de erfenis.

Kan ik hier uit concluderen dat:
1. In Nederland een schenking en een erfenis verschillend behandeld worden? (In Duitsland is het belastingtechnisch vrijwel hetzelfde)
2. Een erfenis in mijn geval onder Nederlands belastingrecht valt en niet onder het Duitse (d.w.z., bij het voorkomen van dubbele belasting, het Nederlandse bedrag 'geldend' is)?
3. Mijn ouders mij iedere tien jaar vier ton kunnen schenken zonder dat ook maar iemand van ons daar belasting over hoeft te betalen? Ergo: voor een schenking geldt weer het Duitse belastingrecht. Reactie infoteur, 24-07-2015
Beste Bouke,
1. Ik zie het verschil nog niet zo. Zowel bij een erfenis als schenking betaalt de ontvanger de belasting tenzij dat anders wordt geregeld. In beide gevallen geldt dat als de erflater of schenker in Nederland woont het Nederlands recht geldt. Als de ontvanger in het buitenland woont, kan nog het buitenlands recht gelden, maar kan bij de aanwezigheid van een onderling belastingverdrag vereffening plaats vinden om een dubbele heffing zoveel mogelijk te voorkomen.
2. Of een erfenis of schenking van uw ouders onder het Nederlandse recht valt, hangt af van woonplaats en nationaliteit van uw ouders op het moment van overlijden of schenking en het aantal jaren dat zij in het buitenland vertoeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Bruinsma, 26-10-2011 23:06 #193
Als een verzekeraart t.b.v. letselschade een slotbedrag uitkeert van enkele tonnen met daaraan gekoppeld een belastinggarantie. kan deze betaling dan zonder fiscale gevolgen gestort worden op de bankrekening van het slachtoffer? Reactie infoteur, 27-10-2011
Beste C. Bruinsma,
Dat wil zeggen dat het bedrag niet als inkomen zal worden gezien, maar per 1 januari van een jaar wel meetelt bij het vermogen van het slachtoffer waarover wel 1,2% belasting boven de vrijstelling van ruim 20000 euro moet worden betaald. Kortom, afhankelijk van de hoogte van het bedrag kan het fiscaal of in geval van een uitkering wel gevolgen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. de Vries, 20-10-2011 13:05 #192
Ik heb een vraag: Ik word begin januari 36 jaar. Mijn vader wil mij een bedrag van 10.000 euro schenken. Wij zouden het besteden aan een keuken, omdat we net een nieuw huis hebben. Nu is de vraag hoe dit fiscaal het beste kan:
1. Hij schenkt mij nu 5000 en in begin januari weer 5000
2. Hij betaalt de factuur van de keuken (10000)
Graag hoor ik van u, mijn dank alvast. Reactie infoteur, 20-10-2011
Beste M. de Vries,
1. Als u een fiscale partner hebt die jonger is dan 35 jaar, mag uw vader u probleemloos en belastingvrij 10.000 euro schenken.
2. Twee maal 5000 euro is ook belastingvrij.
3. Als bekend wordt dat uw vader de factuur betaalt, kan dat als schenking worden gezien.
4. Als u alleen naar fiscale voordelen kijkt, is het het voordeligst om een lening af te sluiten bij uw vader tegen 6% en het geld in de verbouwing te stoppen. De rente is fiscaal aftrekbaar al hypotheekrente en uw vader kan u jaarlijks de 600 euro rente schenken. Maar die lening komt wel weer terug als uw vader onverhoopt komt te overlijden. U neemt dus een risico.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris Braga, 14-10-2011 00:35 #191
Mijn ouders wonen al ruim 25 jaar in Luxemburg. Onlangs hebben ze hun huis verkocht en nu willen ze ons graag helpen met de aankoop van ons eigen huis (in Nederland). Hiervoor willen ze een bedrag van 100.000 euro ter beschikking stellen, uiteraard fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk. Na flink wat onderzoek op het internet twijfelen we tussen twee mogelijkheden:

1. Mijn ouders schenken ons het bedrag, waarover wij dan geen schenkingsrecht hoeven af te dragen omdat naar ik heb begrepen schenkingen uit het buitenland onbelast zijn. In dit geval hebben we achteraf ook geen problemen met erfrecht (mijn ouders zijn 70 en 74 jaar) en mijn ouders hoeven geen vermogensbelasting te betalen.

2. We lenen het bedrag tegen een rente van 6% en mijn ouders schenken ons de rente in een aparte transactie weer terug. Dit kasrondje wordt her en der aangeraden, omdat wij dan de rente kunnen opgeven als hypotheekrente en jaarlijks zo'n 2400 euro terug krijgen van de belastingdienst. Indien mijn ouders echter besluiten zelf terug te keren naar Nederland (hierover twijfelen ze nog), zullen ze wel 1.2% vermogensbelasting moeten betalen. Bovendien krijgen we dan bij een eventueel overlijden wel te maken met erfbelasting.

Welk van deze twee opties kunt u in ons specifieke geval aanraden? Reactie infoteur, 14-10-2011
Beste Chris Braga,
1. Als uw ouders, zolang ze nog in het buitenland wonen en in het buitenland belastingplichtig zijn, u een groot bedrag willen schenken, betaalt u hierover inderdaad geen schenkingsbelasting. Dat is de eenvoudigste oplossing. Als u het in uw eigen huis stopt, betaalt u hier geen belasting over.
2. Of het de goedkoopste oplossing is, hangt af van hoe oud uw ouders zullen worden. Bij een lening is het voordeel boven een schenking te berekenen als het aantal jaren van leven maal het saldo van hypotheekrenteaftrek en eventueel vermogensbelasting.
3. Ik geef de voorkeur aan ad 1. Dan weet je immers waar je aan toe bent. Als er nog andere kinderen zijn, kan de schenking overigens bij onterving van kinderen nog terugkomen bij de berekening van de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sasha, 10-10-2011 13:10 #190
Moet ik 1/3 deel van mijn erfenis betalen aan de belasting terwijl ik in afrika woon en mijn erfenis rechtstreeks naar mijn bankrekening in afrika wordt uitbetaald? mijn vader woont in nederland. Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Sasha,
Voor de erfenis telt de nationaliteit en woonplaats van de erflater en niet van de ontvanger van een erfenis. De vrijstelling is ruim 19.000 euro en daarboven gelden twee belastingschijven van 10% en 20%.
Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103069-erfbelasting-2018-2019-en-2020-of-erfenis-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert, 04-10-2011 08:45 #189
Vraag:
Men mag 1 * max €50.000.- schenken aan de kinderen bij aankoop woning onder voorwaaarden.
Gaat dit ook op als het gaat om een bedr. woning waar haar vriend een bedr. in heeft en zij wel elders in loondienst werkt maar hier wel in samenwonen? Reactie infoteur, 04-10-2011
Beste Gert,
Als zij geen fiscale partners zijn, kan het alleen als uw dochter een aandeel in het eigendom van het huis of hypotheek heeft en de woning ook een woonbestemming heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martien, 27-09-2011 21:15 #188
Hallo is het mogelijk om een uitkoopbedrag van 50.000 euro belastingvrij aan mijn ex over te maken? Reactie infoteur, 04-10-2011
Beste Martien,
Een uitkoopbedrag is geen schenking of inkomen. U koopt daarmee de rest van het huis. Het uitkoopbedrag is daarom niet fiscaal belast.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Meijers H., 27-09-2011 13:19 #187
Als wij € 2000, schenken aan een vriend die niet in nederland woonachtig is, moeten wij of hij daar dan belasting over betalen en hoe moet dit verantwoord worden bij de aangifte? Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste H. Meijers,
1. De regel is dat de ontvanger van een schenking daarover belasting betaalt, als de schenking groter is dan de geldende vrijstelling.
2. U mag 2012 euro belastingvrij schenken aan een vriend en hoeft daarvoor geen aangifte te doen.
3. Omdat de ontvanger in het buitenland woont, kan het zijn dat de fiscus in het betrokken land zich er nog mee bemoeit, maar meestal is dat niet het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 26-09-2011 13:42 #186
Wat mag ik mijn kinderen en mijn vader jaarlijks belasting vrij schenken? Ik heb gehoord dat het mogelijk is eenmalig een wat hoger bedrag te schenken? Reactie infoteur, 26-09-2011
Beste Conny,
1. Een kind mag u jaarlijks 5030 euro belastingvrij schenken en eenmalig tot 50.300 euro als een kind of partner jonger zijn dan 35 jaar. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, zie het artikel.
2. U mag uw vader u jaarlijks 2.012 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carel, 25-09-2011 00:59 #185
Geachte Zeemeeuw,
Mijn moeder krijgt 50% van een erfenis(200000 euro) als alle familie van de andere partij gevonden is. Op dit moment heeft ze AOW en krijgt ook huur toeslag. Op dit moment heeft ze bijna geen spaargeld, wat gebeurt er als het geld op haar rekening staat?.
Heeft dit gevolg voor haar huur toeslag?.
Ze wil het geld aan de kinderen schenken, 2 zoons, maar waarschijnlijk zal de huur toeslag stop worden gezet omdat ze teveel vermogen heeft door de erfenis?. Reactie infoteur, 07-04-2019
Geachte Carel,
1. Een erfenis is vermogen en wordt per 1 januari meegenomen in box 3 van de inkomstenbelasting. In dit geval zal dat op zijn vroegst per 1 januari 2012 zijn en dus de huurtoeslag in 2012 beïnvloeden, niet die in 2011.
2. Van de erfenis gaat nog wel erfbelasting af.
3. Voor de huurtoeslag zijn bepaalde bedragen aan vermogen vrijgesteld:

https://financieel.infonu.nl/belasting/62287-huurtoeslag-2019-en-vermogen-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schuurmans, 21-09-2011 13:13 #184
Ik heb een vraag. Onze vader is overleden. Wij de drie kinderen erven de koopwoning. Volgens een taxateur zal het huis ivm achterstand in onderhoud en gedateerdheid voor ongeveer 110.000 euro op de huidige markt verkoopbaar zijn. De wozwaarde ligt op 135.000 euro. Nu wil ik (als mede erfgenaam) daar gaan wonen en 2/3 aan mijn broer en zus betalen. Nu blijkt dat als wij het aan een derde zouden verkopen dit voor 110.000 euro geen enkel probleem is. Maar nu ik er (dus zelf) als mede erfgenaam zou willen gaan wonen dat het niet zou kunnen voor 110.000 euro, daar dan de 25.000 euro voor mij, als mede erfgenaam als schenking zal worden gezien. Dit is toch vreselijk krom?! Of heb ik mij verkeerd voor laten lichten? Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Schuurmans,
1. Voor de aangifte erfbelasting geldt de WOZ-waarde als maatstaf.
2. Voor de verdeling van de erfenis geldt de economische waarde als maatstaf. Als de taxateur aangeeft dat de economische waarde 110.000 euro is en de andere erfgenamen zijn daarmee akkoord, is er geen schenking. Dat de economische waarde lager ligt dan de WOZ-waarde is helemaal niet zo gek, zeker omdat dat de schatting is van de waarde op 1 januari 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aj, 21-09-2011 10:31 #183
Wij willen graag mijn 2 broertjes en 1 zusjes jonger dan 20 €5000,- schenken verdeeld over 3 jaar. Kan dit belasting vrij? Hoeveel kan ik per jaar aan hen schenken? Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste Aj,
U mag een broer of zus jaarlijks 2.012 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 20-09-2011 20:35 #182
Mijn moeder overleed 15 dec 2010. We erven allemaal ons deel. Dat komt door alle gedoe pas in 2011 vrij.
1. Moeten we het geërfde bedrag al voor 2010 in ieders jaaropgaaf vermelden?
2. Hoeveel vermogensrendementsbelasting betalen we dan?
De belasting telefoon geeft na drie keer checken (je weet maar nooit) pas aan dat we inderdaad al over 2010 voor een half jaar moeten betalen. Dit zou oplichting zijn, want er is al rendementsbelasting over 2010 over mijn moeders vermogen betaald. Heb ik nog een reden extra, waarom ik het moet betreuren dat Mamma niet twee weekjes langer onder ons bleef? Vertel me aub wat verkeerd begrepen heb. Reactie infoteur, 20-09-2011
Beste Dirk,
1. Ja, er is sprake van een onverdeelde boedel in 2010. Uw aandeel daarin moet u als onverdeelde boedel opgeven voor de inkomstenbelasting.
2. Boven de vrijstelling betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over het gemiddelde vermogen in 2010. Dat wil zeggen het gemiddelde van uw vermogen per 1 januari en 31 december 2010.
3. U hebt geen vermogensrendementsheffing voor uw moeder betaald per 31 december 2010 als het goed is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lara, 07-09-2011 09:59 #181
In feite lossen wij geen deel van de hypotheek af, het is maar hoe je het bekijkt. Bij het kopen van het huis van je ouders wordt het verschil tussen de woz-waarde en koopsom als schenking gezien. Wij hebben een hypotheek van 228.000 (dat is inclusief k.k.) gekocht voor 210.000 en een woz-waarde van 250.000. Dus 40.000 als schenking. Mag de hypotheekrente nu nog wel, als we gebruik maken van die eenmalig verhoogde vrijstelling van 24.144,-, worden afgetrokken over het totaalbedrag van 228.000,-? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Lara,
1. Ja dat mag. De hoogte van uw hypotheek verandert daar immers niet door.
2. Voor de succesrechten geldt dat huis wordt gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde, maar u mag een huis kopen tegen de economische waarde. Die economische waarde mag best lager zijn dan de WOZ-waarde als het maar niet al te gortig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lara, 06-09-2011 19:15 #180
Ik heb samen met mijn vriend het huis van mijn ouders gekocht. Nou is het verschil (na bezwaar te hebben ingediend) 40.000,- en dat wordt gezienals schenking. Van die vrijstelling van 50.000,- kan ik geen gebruik meer maken, aangezien wij het al gekocht hebben, en dit niet vast staat in een notariele akte. Kan ik in deze situatie nog wel gebruik maken van eenmalig verhoogde vrijstelling van 24.000,-? En zo ja, is de hypotheekrente over het totaalbedrag waar het huis voor gekocht is nog wel aftrekbaar? Het huis is voor 210.000 euro gekocht en heeft een WOZ-waarde van 250.000. Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Lara,
1. Als u die 50.000 alsnog kunt gebruiken voor de aflossing van de hypotheek is ook de 50.000 euro na schenking per notariële akte alsnog belastingvrij.
2. Die 24.000 euro is niet geclausuleerd en kunt u belastingvrij ontvangen als u of uw partner jonger is dan 35 jaar. U mag met dat geld doen wat u wilt.
3. De hypotheekrente van de hypotheek die op het huis rust mag u aftrekken. Lost u een deel van de hypotheek af, dan zal ook een kleiner deel fiscaal aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. G., 06-09-2011 10:11 #179
Geachte, Mijn oom is behoorlijk op leeftijd en redelijk vermogend. Hij heeft geen vrouw, noch kinderen. Mijn moeder, broer en ik zijn de enige erfgenamen. Nu wil hij mij E50k schenken, maar uiteraard op een manier welke fiscaal het meest aantrekkelijk is. We overwegen om het vast te leggen in een onderhandse lening tegen een rente van 6% waarvan jaarlijks dan een deel zal worden kwijtgescholden. In principe zal ik het geld gebruiken voor de aanschaf voor de aanschaf van een nieuwe woning, echter wil ik ook een deel gebruiken voor aflossing van oude schulden (max 10%). Mag dit zomaar? Moet er hierbij een notaris aan te pas komen? Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 06-09-2011
Geachte H.G.,
1. Wat u voorstelt is toegestaan.
2. Wat u gebruikt voor de woning kunt u aftrekken als hypotheekrente.
3. Kenmerk voor een onderhandse lening is juist dat u niet naar de notaris hoeft te gaan, wat ook weer kosten uitspaart.
4. Als u geen rente aftrekt en de belastingdienst niets meldt, is het nog maar de vraag of de fiscus er ooit achter komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 05-09-2011 16:15 #178
Hallo, Ik zou graag willen weten of ik een schenking ook met terugwerkende kracht kan aanwenden voor een verbouwing van mijn woonhuis. Ik krijg nu een schenking en de verbouwing is begin dit jaar al uitgevoerd. Zo kan ik een behoorlijke extra vrijstelling krijgen. Kan dit? Reactie infoteur, 05-09-2011
Beste Gerard,
Met terugwerkende kracht schenken zou ante dateren betekenen en dat mag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moontje, 02-09-2011 18:24 #177
Wij willen het huis van mijn schoonouders kopen.
Met welke waarde wordt door de Belastingdienst vergeleken (om te zien of er sprake van schenking is) wanneer wij een bepaald bedrag voor de woning betalen? Wordt er uitgegaan van verschil met de WOZ-waarde of van een officiele taxatie? Reactie infoteur, 02-09-2011
Beste Moontje,
Gekeken wordt naar de economische waarde. Dat kan inderdaad op basis van taxatie, maar die taxatie moet ook weer niet enorm veel lager zijn dan de WOZ-waarde om geen vragen op te roepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kenny, 01-09-2011 10:45 #176
Ik heb van mijn moeder uit Zuid-Amerika contant geld gekregen (10000 euro) (toen ze op vakantie in Nederland was) nadat zij haar huis had verkocht. Dit wil ik nu op mijn spaarrekening plaatsen. Is dit belastingvrij mogelijk? Tot welk bedrag is belastingvrij mogelijk? Reactie infoteur, 20-01-2020
Beste Kenny,
Tot ruim 60.000 euro per persoon is sparen belastingvrij in 2019 en 2020. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/80618-spaargeld-belastingvrij-in-2019-of-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carlita de Keijzer, 17-08-2011 13:39 #175
Ik heb een voormalig kennisje een auto geschonken uit de erfenis van mijn moeder en nog wat geld aangezien zij van een uitkering afhankelijk was. Kan ik dit van de Belasting aftrekken? Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Carlita de Keijzer,
Schenkingen kunt u niet aftrekken, giften onder bepaalde voorwaarden wel. Maar dan gaat het om giften aan een ANBI instelling of goed doel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 10-08-2011 14:28 #174
Mijn vriend krijgt van zijn ouders maandelijks een schenking, nu ligt hij in scheiding. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, heeft zijn ex recht op een deel hiervan? Reactie infoteur, 10-08-2011
Beste Esther,
Wel als er aan de schenking geen voorwaarden zijn verbonden. De ouders moeten dan aangeven dat de schenkingen niet in de gemeenschap van goederen vallen (uitsluitingsclausule).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 07-08-2011 20:51 #173
Hallo, we zitten momenteel in scheiding nou hebben we een koophuis als ik dat op mijn eigen naam wil hebben moet ik dan ook schenkingsgeld gaan betalen? Reactie infoteur, 07-08-2011
Beste Michel,
De nieuwe wet schenk- en erfbelasting kent een uitzondering voor schenkingen vanwege een morele verplichting of het nakomen van een natuurlijke verbintenis. Maar dat moet aan de belastingdienst worden voorgelegd, die van geval tot geval bepaalt of daar ook sprake van is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 03-08-2011 08:49 #172
Ik zou graag willen weten of kinderen ook een bedrag naar hun ouders mogen betalen. Ik zou mijn ouders graag mijn studies terug willen betalen t.w.v. 8000 euro. Zij hebben dit namelijk betaald, aangezien ik nu zelf werk wil ik hun dit graag terugbetalen. Nu hoor ik allerlei dingen over boetes mbt schenkingsrecht. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mijn ouders een boete of rente moeten gaan betalen over dit bedrag. Kan ik dit bedrag in 1x over maken of is het verstandiger om dit te verdelen over een aantal jaren? Reactie infoteur, 03-08-2011
Beste Lisa,
Per jaar mag u uw ouder s2012 euro belastingvrij schenken. Of u moet het als morele verplichting zien en daarvoor een akkoord hebben van de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jjz1, 26-07-2011 00:59 #171
Heb een vraagje… stel mijn opa wil zijn kinderen en kleinkinderen geld schenken. Wat is slim om te doen? Stel hij wil ieder €5000,- slim schenken, wat kunnen de consequenties zijn? Kinderen zijn ouder dan 35 jaar, kleinkinderen onder de 35 jaar. Reactie infoteur, 26-07-2011
Beste Jjz1,
Als opa 5000 euro schenkt aan een kind is dat probleemloos en belastingvrij. Een kleinkind ontvangt ongeveer 3000 euro meer dan de vrijstelling en betaalt daarover 18% belasting. Dat kan alleen maar slimmer door het over 2 of 3 jaren uit te smeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Db, 25-07-2011 13:41 #170
Beste zeemeeuw

ivm de aanschaf van een woning schenken mijn ouders 26000 via de eenmalige vrijstelling. (andere gedeelte vd 50.000 is reeds een 5 jaar geleden al geschonken). Daarnaast wil men nogmaals 24000 schenken. Dit zou normaliter belast zijn.

Is het mogelijk voor mijn ouders om 2012 aan hun minderjarig kleinkinderen (mijn kinderen) te schenken die het vervolgens weer doorschenken aan mij (ouder)?
Is het mogelijk dat mijn ouders 2012 schenken aan 10 vrienden die het vervolgens weer doorschenken naar mij?

mvg Reactie infoteur, 25-07-2011
Beste Db,
1. Het mag inderdaad worden doorgeschonken aan u, maar elke schakel betaalt mogelijk wel schenkingsbelasting over het bedrag minus hun vrijstelling. U hebt dan 12 vrienden nodig om het belastingvrij te doen, die ook nog eens onderling geen relatie hebben.
2. Minderjarige kinderen die schenken aan een ouder is wat lastig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 23-07-2011 13:49 #169
Door 1 dag in de week te werken voor mijn vaders bedrijf, schenkt hij mij jaarlijks 5000 euro netto. Nu heb ik de afgelopen tijd meer gewerkt en we zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om meer geld te krijgen. Ik heb nog een studieschuld staan bij de IBG. Mijn vraag is nu: Mag mijn vader een gedeelte van mijn studieschuld afbetalen, door geld over te maken naar de IBG, naast de belastingvrije schenking aan mij? Ofterwel, wordt het afbetalen door ouders van de studieschuld van hun kind gezien als een schenking? Reactie infoteur, 23-07-2011
Beste Michiel,
Ja het is een schenking en uw vader mag eenmalig tot 24.144 euro belastingvrij schenken als u of uw partner jonger zijn dan 35 jaar.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Claire, 23-07-2011 13:32 #168
We denken het nu te begrijpen, dus als we met z'n allen gaan verhuizen en oma het op mijn naam zet hoeven we alleen overdracht belasting te betalen zoals bij een normale verhuizing maar vervalt die schenkingsbelasting? Reactie infoteur, 23-07-2011
Beste Claire,
1. Schenkingbelasting moet worden betaald als de waarde van overdracht uitkomt boven de vrijstelling. Hoeveel moet worden betaald, hangt dus van de (netto) waarde af.
2. Bespreek het met een notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 22-07-2011 17:31 #167
Hallo Zeemeeuw,
Sorry dat ik er op terug kom maar het zit ons allen nogal hoog. Ook als het niet bedoeld is als schenking? Ik bedoel we wonen ook daar met zijn allen. Fijtelijk kan mijn oma toch doen met haar geld wat zei wil ze heeft er haar hele leven hard voor gewerkt met mijn opa samen… het is toch alleen een schenking als er sprake is dat alleen ik of ik met mijn moeder in het huis gaan wonen? In dit geval gaan we met z'n allen… Snap er echt niets van. Reactie infoteur, 22-07-2011
Hallo Claire,
1. Het op uw naam zetten betekent dat u eigenaar wordt. Dat betekent een overdracht van kapitaal van uw oma aan u. Bovendien betekent overdracht dat er overdrachtsbelasting moet worden betaald.
2. Hoeveel er betaald moet worden hangt af van de waarde van het huis. Als overdracht plaats vindt met de verplichting dat jullie er allemaal gaan wonen zal de waarde lager zijn dan wanneer het huis leeg wordt opgeleverd. Maar de waarde van overdracht zal denk ik nooit gelijk zijn aan nul.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claire, 21-07-2011 15:43 #166
Wij wonen met 3 generaties in ons huis (ik 25 jr, mijn moeder en mijn oma). Mijn oma is eigenaresse van ons huis en wilt dit verkopen. Wij willen voor de opbrengst met zijn alle een nieuw huis kopen maar dat komt op mijn naam te staan (dus haar klein dochter) we willen dit zo doen omdat we anders de successiebelasting niet kunnen betalen, mijn moeder heeft een invaliditeits uitkering en ik heb een simpel baantje als kassa medewerkster, u begrijpt dat zowel successiebelasting als schenkingsbelasting voor ons niet is op te brengen. Als we het zo gaan doen kunnen we die twee belastingen toch omzeilen? Het liefst zouden wij natuurlijk in ons eigen huis blijven wonen maar van wat ons is verteld moeten mij helaas afscheidt gaan nemen van onze woning waar al 4 generaties zo fijn hebben gewoond. Wij hopen dat u ons hierbij kan helpen. Reactie infoteur, 21-07-2011
Beste Claire,
Neen dat gaat niet goed. Als het op uw naam wordt gezet, betaalt u toch nog overdrachtsbelasting en schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander van Beek, 21-07-2011 09:47 #165
Ik heb een verre oom die mij €210.000 schenking wilt. We weten dat we schenkingsrechten betalen moeten van ongeveer €70.000. Dat wilt hij doen van rekening van zijn die verstandelijke beperking heeft. Mijn oom zelf is zijn curator. Middelen die neefje heeft, had mijn ook zelf toen der tijd zelf gegeven. Hij kan niet werken omdat hij zeer autistisch is.
Dus mijn oom geeft geld van zijn zoon aan mijn die bij hem ondercuratele staat. Mag dat?
Zo ja, is een andere methode om zo min mogelijk schenkingsrechten te betalen?

Bedankt voor uw hulp/advies.

Mvg,


Sander van Beek Reactie infoteur, 21-07-2011
Beste Sander van Beek,

1. Om iemand onder curatele te stellen moet men naar de rechter. De rechter bepaalt op dat moment wat de bevoegdheden van de curator zijn. Als daar geen beperkingen in staan, mag schenken ook.
2. De beste manier om minder schenkingsbelasting te betalen is de schenking in de tijd spreiden, zodat elk jaar de vrijstelling geldt. Dat kan ook met een lening waarbij ieder jaar een deel wordt kwijtgescholden, maar de vrijstelling is zo laag, ruim 2000 euro, dat het niet echt zoden aan de dijk zet. Nu een deel en per 1 januari een deel zou nog kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jesami, 10-07-2011 16:35 #164
Mijn man is vier jaar geleden overleden. Nu heb ik, omdat er een testament was, alles gekregen. Wel heb ik successierechten moeten betalen voor mijn kinderen. Nu is de vraag hoe kan ik voorkomen dat de kinderen straks nog meer succesierechten moeten gaan betalen over het deel wat mij is toegewezen? Kan ik mijn kinderen, op papier, ieder jaar een stuk van het huis geven? Mag dat nog en hoe regel je zoiets? Reactie infoteur, 10-07-2011
Beste Jesami,
1. U kunt uw kinderen jaarlijks 5030 euro belastingvrij schenken en als ze oud genoeg zijn om een huis te kopen tot 50.000 euro eenmalig belastingvrij.
2. Met onroerend goed is elk jaar een deel schenken lastiger, omdat onroerend goed via de notaris verloopt. Maar het kan wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 06-07-2011 23:41 #163
Mijn ouders willen een schenking doen van EUR 50.000,- die wij kunnen gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe woning. Nu vroeg ik mij af in hoeverre dit bedrag direct gebruikt dient te worden? Mijn ouders willen namelijk de schenking al op korte termijn doen maar wij zijn nog niet zover dat we al een woning op het oog hebben, het kan zelfs zijn dat we pas over 2 jaar gaan verhuizen. Wat zijn hierbij de mogelijkheden? Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste Kevin,
In de schenkingsakte moet als voorwaarde staan dat het huis uiterlijk in de twee opvolgende jaren uw eigendom is of dat dan het geld besteed is aan uw huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kim, 04-07-2011 23:12 #162
Ik heb een heel laag inkomen en enkele vrienden hebben mij aangeboden wat geld te schenken. De eerste 1500 euro en de tweede ook. Ik begrijp dat je schenkingsrecht moet betalen als je een schenking krijgt boven de 2012 euro dit jaar. Maar geldt dat ook in dit geval? Dus gaat het om een bedrag van 2012 van 1 persoon of zou ik als het ware ook van 2 mensen 2012 euro p.p. kunnen krijgen, zonder dat ik daarvan belasting moet afdragen? Moet ik dit overigens opgeven voor de inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Kim,
U mag van elke vriend of vriendin 2012 euro belastingvrij ontvangen, maar het moet geen echtpaar of samen geregistreerd paar zijn. Daar is geen schenkbelasting of inkomstenbelasting over verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 04-07-2011 08:02 #161
Er is in 2011 een schenkingsvrijstelling van € 5.030,- per kind. Is deze vrijstelling ook van toepassing voor een schoonzoon(-dochter)? Zo ja: Kan een ouder aan een kind EN aan een schoondochter (danwel -zoon) € 5.030,- belastingvrij schenken? (ontvangend echtpaar ontvangt dan dus € 10.060,-) Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Frank,
Omdat een echtpaar als 1 geheel wordt gezien, kan dat alleen belastingvrij door van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik te maken. Die geldt als de ontvanger of diens partner jonger is dan 35 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 24-06-2011 11:02 #160
Situatie: onze vader is een paar jaar geleden overleden. Kort daarna is zijn zus overleden en weer even later haar man. Zij waren kinderloos maar hadden wel een aardig vermogen door het feit dat ze een kleine boerderij hadden verkocht. Volgens testament is de hele erfenis gelijk verdeeld over de twee families. Aangezien onze vader is overleden treden wij als plaatsvervangend erfgenaam en komt zijn deel ons toe. Echter, onze moeder (gezien zij in dit geval van de aangetrouwde kant) is krjigt niks en dat vonden we toch wel raar. Wij als kinderen hebben nu ons aandeel in de erfenis ontvangen maar we willen eigenlijk het totaal over 4 personen i.p.v. 3 verdelen. Dat zou dan in dit geval betekenen dat ieder kind € 1075 schenkt aan ons moeder.

1) kan dit zonder enig probleem van uit het schenkingsrecht
2) enig idee of zij daar dan problemen mee kan krijgen van uit de AOW plus klein aanvullend pensioen die ze ontvangt? Reactie infoteur, 24-06-2011
Beste Chris,
1. Ieder kind mag belastingvrij 2012 euro aan zijn moeder schenken. Die 1075 euro hoeft dus niet aan de belastingdienst gemeld te worden.
2. Een schenking wordt niet als inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heleen, 16-06-2011 11:49 #159
Mijn schoonvader leent ons € 10.000, terug te betalen in twee jaar in een direct opeisbare lening, tegen 0% rente. Kan dit nog steeds? Of moeten we toch 6% rente betalen die hij dan volgend jaar kwijtscheldt? Wij hebben dit jaar al de maximale schenking van € 5.030 gekregen. Reactie infoteur, 16-06-2011
Beste Heleen,
Bij een direct opeisbare lening moet de rente inderdaad 6% zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ycha, 11-06-2011 09:31 #158
Als kind ben ik opgegroeid bij pleegouders die later door adoptie mijn wettelijke ouders werden. Na een periode geen contact is het contact met mijn biologische ouders nu al bijna 15 jaar hersteld en zie ik hen ook weer als mijn ouders. Mijn biologische ouders zijn nu met pensioen, en willen dmv papieren schenking vermogen overhevelen naar mijn broer en zus en naar mij. Echter, wettelijk ben ik geen kind meer van hen door de adoptie. Voor eventueel herroepen van adoptie ben ik volgens de voorlichting te oud (ik ben ouder dan 21, 22 of 23 jaar). Zijn hier nog oplossingen of uitwegen denkbaar? Kan het voor mijn biologische ouders bijvoorbeeld als morele verplichting opgevat worden mij mee te laten delen aangezien onze werkelijke ouder-kind-relatie hersteld is? Reactie infoteur, 11-06-2011
Beste Ycha,
1. U kunt inderdaad als kind een adoptie alleen herroepen als u op het moment van het verzoek 20, 21 of 22 jaar oud bent.
2. De titel morele verplichting bij belastingvrij schenken is wat diffuus. Ik kan me goed voorstellen dat een schenking aan u voor deze titel in aanmerking komt, maar bij dit soort gevallen doet u er goed aan om een brief te schrijven aan uw belastingkantoor om uw situatie voor te leggen.
3. Een schenking van 2.012 euro jaarlijks mag zo wie zo belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gervee, 06-06-2011 14:54 #157
Mijn moeder wil mij helpen en eenmalig een bedrag schenken voor zowel mijzelf als mijn kinderen. Voor mij persoonlijk geldt een vrijstelling van € 5030, maar ik vraag me af of ik daar gewoon 2x € 2015 per kleinkind erbij op mag tellen. Maakt het verder ook nog iets uit dat 1 kleinkind bij de moeder na de scheiding is ingeschreven? Plus: moet nog ergens aan voldaan worden bij de overboeking? Een bepaalde omschrijving of vrijstelling aanvragen of zoiets? Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Gervee,
1. Het moet wel zichtbaar zijn dat het geld voor de kleinkinderen is bedoeld. Dat betekent drie afzonderlijke stortingen en niet alles in 1 bedrag. Bij de twee stortingen voor de kinderen moet staan dat de schenking bedoeld is voor het kind. Hoe het geld bij het kind komt is uw zaak.
2. Bij een minderjarig kind ligt het voor de hand dat het op de rekening van een ouder komt of op een kinderspaarrekening. Bij een meerderjarig kind ligt een storting op de rekening van het kind zelf voor de hand.
3. De grens per kleinkind is in 2011 overigens 2012 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bente, 03-06-2011 10:45 #156
Mijn vader heeft vorig jaar een appartement gekocht voor mij, wat nu op zijn naam staat (zonder hypotheek betaling voldaan). Nu vraag ik mij af hoe wij dit het beste kunnen oplossen. Indien hij het aan mij schenkt moet ik veel belasting betalen. Kan het nog op mijn naam worden gezet? Suggesties, ideeen zijn welkom. MVG, Bente Reactie infoteur, 03-06-2011
Beste Bente,
Het goedkoopste is dat uw vader u elk jaar afzonderlijk een bepaald percentage van het huis schenkt, totdat het van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 03-06-2011 08:55 #155
Kan ik een (vrijgesteld) geldbedrag heen en weer schenken om onder de vermogensrendementsheffing uit te komen op 1-1? Ik weet niet wat de belastingdienst daarvan vindt. Reactie infoteur, 03-06-2011
Beste dirk,
U bedoelt storten en terug laten storten. Dat moet kunnen, maar noem het geen schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 31-05-2011 11:37 #154
Mijn vader wil mij rond de 50000 schenken, ik heb een paar maanden geleden een huis gekocht. Aangezien ik boven de 35 ben, kan hij dat nog belastingvrij schenken? Reactie infoteur, 31-05-2011
Beste Mirjam,
Dat kan alleen nog belastingvrij als uw partner jonger is dan 35 jaar en u het geld gebruikt voor uw huis. Denk aan renovatie of aflossing van de hypotheek. Overigens mag van deze 50.000 euro ruim 24.000 euro zonder voorwaarden, wederom als u of uw partner jonger zijn dan 35 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke, 17-05-2011 08:21 #153
Verleden jaar heeft mijn broer zelfmoord gepleegd, mijn schoonzus zegt dat ze naar het gemeentehuis geweest zijn om een samenlevingscontract. mijn broer had een som geld liggen op de bank. het geld in kwestie gaat nr de meerderjarige zoon en een minderjarige dochter. de gelden van de minderjarige staan geblokkeerd tot ze de leeftijd van 18 bereikt heeft.heeft mijn schoonzus dan nergens recht op? er zal ook nog een betaling toekomen op naam van mijn broer omtrent de personenbelastingen van vorig jaar? wie moet dat in prencipe betalen? mvg en dank, lepla marijke Reactie infoteur, 17-05-2011
Beste Marijke,
1. Eerst is het samenlevingscontract van belang en wat daar in staat.
2. Als er geen notarieel samenlevingscontract is en geen testament, zijn de kinderen enig erfgenamen.
3. De aanslag inkomstenbelasting en andere schulden worden betaald uit de erfenis, voor zover die daartoe toereikend is. Iemand zal de afhandeling van de erfbelasting op zich moeten nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 07-05-2011 21:32 #152
De zus van mijn vader heeft als enige erfgenamen nog 5 kinderen van haar inmiddels overleden broers (neven en nichten dus). Zij heeft ongeveer € 100 000 te verdelen, en wil dat zo voordelig mogelijk nog tijdens haar leven schenken. Hoe pakt ze dat het best aan? Reactie infoteur, 08-05-2011
Beste Ben,
Door jaarlijks de neven en nichten belastingvrij 2.012 euro te schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sebastiaan, 06-05-2011 07:50 #151
Vraag: Ik ben getrouwd in gemeenschap goederen. Op 5 juli 2011 wordt ik 35. Mijn vrouw wordt in mei 2012 35. Wij zijn momenteel op zoektocht naar een huis. Mijn ouders willen mij 50.000 belastingvrij schenken bij aankoop van het huis. Moet ik nu snel zorgen dat ik voor 5 juli (mijn 35e verjaardag) een huis gekocht heb? Reactie infoteur, 06-05-2011
Beste Sebastiaan,
Neen dat hoeft niet. U mag de tijd nemen totdat uw vrouw 35 wordt. Totdat en niet tot en met. Overigens zal in 2012 de vrijstelling waarschijnlijk weer hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolande Snelders, 01-05-2011 17:00 #150
Vraag: Ik mag mijn dochter jaarlijks belastingvrij een bedrag van ongeveer 5.000,- schenken, dit naast de eventuele eenmalige en eenmalige verhoogde schenkingen. Daar haar vader en ik gescheiden zijn vraag ik me af of haar vader, dus mijn ex-echtgenoot, ook dezelfde belastingvrije schenkingen mag doen? In dit geval mogen kinderen van gescheiden ouders dus de dubbele belastingvrije schenkingen ontvangen. Reactie infoteur, 01-05-2011
Beste Jolande Snelders,
1. U kunt niet in hetzelfde jaar bij schenkingen gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling en de eenmalig verhoogde vrijstelling.
2. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Asman, 01-05-2011 14:55 #149
Wij hebben op dit moment een lening van 40000 euro van mijn schoonouders. Deze lening hebben wij in ons huis gestopt en de rente hiervan is aftrekbaar. Aangezien het als hypotheekrente wordt gezien.

Nu wilt mijn schoonvader ons 26000 euro schenken. (heeft al 24000 euro geschonken in 2009) nu willen wij de lening veranderen van 40000 - 26000 naar 14000 euro. Moet dit dan via de notaris en kan dit middels deze constructie? Wij hebben voor deze overeenkomst samen een contract opgesteld. Reactie infoteur, 01-05-2011
Beste W. Asman,
Dit moet via de notaris met de voorwaardelijke clausule dat het geld binnen maximaal 2 jaar in het eigen huis wordt gestopt. In dit geval via een vermindering van de onderhandse hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Hakker, 28-04-2011 19:20 #148
In december 2009 wordt een convenant opgemaakt i.v.m. een scheiding, op dat moment zijn de man en vrouw nog partners en worden afspraken gemaakt bij de notaris met betrekking tot een schenking. De feitelijke schenking gebeurt in februari 2010.

Vraag: kan nu op de schenkingsaangifte, bij de vraag "zijn de verkrijger en de schenker elkaars partner?" vermeld worden dat het om partners gaat (dec. 2009) of moet je met de feitlijke schenking in 2010 rekening houden? Op dat moment zijn zij gescheiden. Mij lijkt het dat de afspraken zijn gemaakt toen zij nog partners waren in 2009. Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste M. Hakker,
Het is in 2009 een schenking, toen ze nog partners waren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 26-04-2011 00:26 #147
Kun je ook 50.000 euro schenkings/belastingvrij overmaken naar je kind in het buitenland als hij binnen 2 jaar een huis koopt? Of kun je dat bedrag belastingvrij aan buitenlandse ega overmaken? Reactie infoteur, 26-04-2011
Beste Maria,
Als de ontvangende partij in het buitenland woont, gelden voor de ontvanger de belastingregels uit het betrokken land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Bruines, 20-04-2011 21:09 #146
Als een vriend van mij mij 8000 euro wil schenken begrijp ik dat ik slechts een vrijstelling heb van circa 2000 euro. Maar als deze vriend mij nu 2000 euro schenkt en de overige 6000 euro in drie porties van 2000 euro via mijn broer en twee vriendinnen schenkt? In feit krijg ik dan 4 x 2000 euro van vier verschillende personen. Moet ik dan ook belasting betalen? Reactie infoteur, 21-04-2011
Beste L. Bruines,
Als u van verschillende personen een schenking krijgt in porties van 2000 euro, betaalt u geen belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Koopman, 17-04-2011 13:25 #145
Geacte Heer,
Mijn vader wil mij en me aanstaande vrouw appart een geld schekking doen.
Nu weet ik dat mijn vader mij 5000euro mag schenken en dat daar geen belasting over betaald hoeft te worden.
Maar wat mag mijn vader mijn aanstaande schenken zonder dat er belasting over betaald moet worden. Reactie infoteur, 18-04-2011
Geachte M. Koopman,
1. Voor u is 5.030 euro jaarlijks (!) belastingvrij. Zolang zij uw aanstaande is kan uw vader haar 2.012 euro belastingvrij schenken. Als u jonger bent dan 35 kan voor u het belastingvrije bedrag oplopen tot eenmalig (!) 50.300 euro.
2. Maar let op, zodra jullie zijn getrouwd worden jullie als een eenheid gezien. Het moet dus wel voor de datum van het huwelijk zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sacha de Korte, 13-04-2011 15:25 #144
Onze moeder wil graag aan ons kinderen een schenking doen. Ik heb gelezen dat dit €5030,-- per jaar is. Wij zijn allemaal ouder dan 35 jaar. Ze wil ook de kleinkinderen bedelen en dat is als ik het goed heb € 2000,-- per kleinkind. Als zij meer aan ons wil geven moet zij/wij belasting betalen over het extra gedeelte. Zijn er nog bepalingen waardoor deze extra kosten komen te vervallen? Reactie infoteur, 14-04-2011
Sacha de Korte,
Er hoeft door de ontvanger geen erfbelasting te worden betaald als:
1. De schenking werd gedaan om zeer dringende schulden af te lossen.
2. De schenker zich moreel verplicht voelde.
3. De schenker niet in Nederland woont.
4. De schenker de schenkbelasting zelf betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Hakker, 12-04-2011 16:40 #143
Na een scheiding, waarin besloten is van een alimentatie af te zien ( er zijn geen kinderen en de vrouw heeft een klein pensioentje ), is er besloten het huis (inclusief de daarop rustende hypotheek ) in zijn geheel op naam van de vrouw te zetten. De vrouw krijgt hierdoor een schenking van 108.000 euro. Kan hier nu gesproken worden van een morele verplichting zodat geen schenkingsrecht betaald hoeft te worden?
Mocht dit niet het geval zijn, kan dan rekening gehouden worden met overdragen van huis in bewoonde staat en 60 % van de waarde als uitgangspunt genomen worden? Reactie infoteur, 13-04-2011
Beste M. Hakker,
1. Een beroep doen op de morele verplichting kan succesvol zijn. Of dat ook zo is hangt af van de onderbouwing waarom u zich moreel verplicht voelde en de belastinginspecteur. Bovendien is het moeilijker als de scheiding al lange tijd terug is.
2. De waardeoverdracht wordt niet anders doordat het huis bewoond is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kwaaisteniet, 06-04-2011 10:06 #142
Geachte heer, mijn broer heeft vlak voor overlijden van vader een boot geschonken gekregen. Nu blijkt uit de nalatenschap dat ik niets toebedeeld heb gekregen, en er is trouwens niets meer. Wat zijn nu mijn rechten? Reactie infoteur, 06-04-2011
Geachte Kwaaisteniet,
U kunt uw legitieme portie opeisen wat zou neerkomen op 1/4 deel van de waarde van de boot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A. Qadri, 05-04-2011 12:49 #141
Naar aanleiding van de reactie op mijn vorige vraag heb ik begrepen dat er dus eerst een inkomsten belasting wordt ingehouden op de 68.000 euro bruto. Maar mijn vraag is nu de 50.300 euro die ik wil schenken aan mijn zoon is toch belasting vrij? En daarnaast wil ik de overige geld verdelen per 2.012 aan mijn kleinkinderen. Als ik het goed heb hoort er dan geen belasting van mijn totaal bedrag af te gaan?

Graag wil ik iets meer duideluijkheid hierover.
Met vriendelijke groeten, M.A. Qadri Reactie infoteur, 05-04-2011
Beste M.A. Quadri,
1. Wat betreft die 50.300 euro geldt dus de voorwaarde dat het huis ook binnen 2 jaar moet zijn gekocht. Gebeurt dat, dan is de schenking belastingvrij. Anders is hiervan 24.144 euro belastingvrij.
2. Die 2.2012 is per jaar altijd belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Los, 03-04-2011 22:07 #140
Geachte Heer
Ik ben van plan elk jaar aan mijn kinderen ( 3) een schenking te doen van € 5030 en wel een papieren gift ( dus niet contant doch een deel van de latere erfenis)
Moet ik, daarvoor een notariële akte van laten opmaken voor ieder afzonderlijk?
Wat ben ik kwijt aan de notaris voor deze akte ( ongeveer )?
Moet ik voor ieder volgend jaar weer dezelfde akte, maar dan voor een ander jaar laten opmaken door de notaris?
Moet ik aan de kinderen een bepaalde rente betalen?
Is deze rente aftrekbaar voor mij?
Wordt de rente ogeteld bij het inkomen van de kinderen? Reactie infoteur, 04-04-2011
Geachte H. Los,
1. Een schenking op papier moet bij de notaris in een akte worden vastgelegd.
2. Door jaarlijks een akte op te stellen voorkomt u dat de belastingdienst het ziet als één grote schenking.
3. Bij u is de schenking een schuld in box 3 en bij de ontvanger vermogen. De rente is in het eerste jaar niet belast maar in een volgend jaar wel, omdat het dan als vermogen wordt gezien.
4. Zo'n notariële akte kost gemiddeld € 350, maar dat bedrag verschilt per notariskantoor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. A. Qadri, 01-04-2011 13:49 #139
Ik wordt dit jaar ontslagen bij mij werkgever en krijg een schadeloostelling vergoeding van 68.000 bruto. Mijn zoon 26jaar wil binnenkort een huis kopen, ik wil een bedrag van 50.000 euro aan hem schenken voor zijn hypotheek is dat mogelijk en wat zijn belasting technisch de conciquenties voor dat schenking en de rest van de bedrag wil ik ook schenken aan mijn klein kinderen moeten ze dan over de schenking geen belating betalen? Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste M.A. Qadri,
1. Let er op dat de 65.000 euro waarschijnlijk bruto is, zodat u daar nog inkomstenbelasting over moet betalen.
2. U mag uw zoon maximaal belastingvrij 50.300 euro schenken als bij de notaris een akte wordt opgesteld waarin is aangegeven dat het geld ook binnen 2 jaar voor een huis wordt gebruikt. Anders vervalt de vrijstelling.
3. U mag een kleinkind direct belastingvrij 2.208 euro schenken:

https://financieel.infonu.nl/geld/66626-schenken-aan-kleinkind-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 28-03-2011 12:34 #138
De afgelopen twee jaar heeft mijn schoonmoeder haar 3 kinderen jaarlijks een bedrag van €50.000 op papier geschonken (schenking uit vrijgevigheid), daarnaast 2 x een bedrag van €25.000 contant. Nu heeft mijn man en zijn broer en zus van de notaris begrepen dat als mijn schoonmoeder dit jaar wederom €25.000 contant zou schenken dit automatisch een aflossing zou zijn van hetgeen zij eerder op papier geschonken heeft? Ik kan deze "regel" echter nergens teruglezen. Is het, mocht deze regel wel bestaan, mogelijk hiervan geen gebruik te maken aangezien het niet ondenkbeeldig is dat zij nog meer geld op papier gaat schenken? Volgens mij moet als de €25.000 als aflossing wordt gezien op de papieren schenking bij notariële akte (uit vrijgevigheid) die akte ook aangepast worden anders klopt het aan het eind van de rit/bij overlijden niet meer fiscaal.
Verder nog een vraag. Moet over schenkingen van voor 2010 waarbij het mogelijk is de rente aan te passen als deze niet vast staat, de rente aangepast worden naar 6%? Of voldoet een destijds bepaalde rente die marktconform was ook de periode voor 2010?
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Mirjam,
1. Hoe contante giften tijdens het leven worden beoordeeld hangt af van het gestelde in de akte. Voorts is het zo dat u bij een contante betaling, indien daarnaar gevraagd door de belastingdienst, niet kunt aantonen waarom u het geld kreeg.
2. De mate van aflossing moet inderdaad wel sporen met de akte.
3. Een akte bij schulderkenning uit vrijgevigheid die is opgesteld voor 1 januari 2010 en een rente kent die lager is dan 6%, wordt gewoon gerespecteerd en hoeft niet te worden aangepast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lissan, 27-03-2011 23:14 #137
Ik heb mijn inkomsten belasting ingevult, maar nu moet ik een apart schenking formulier in vullen omdat ik 40.000 op mijn rekening heb bij geschreven gekregen van mijn ouders… ik heb dus geen schenkingsnummer wat er gevraagd word? Het is van de ene rekening naar het andere gestort, moet ik nu 3,500/4.000 belasting gaan betalen? Reactie infoteur, 28-03-2011
Beste Lissan,
1. Tot 35 jaar, van u of u partner, kan onder voorwaarden tot 50.000 belastingvrij worden geschonken.
2. In andere gevallen is de vrijstelling 5000 euro. U betaalt dan 10% schenkbelasting over 35.000 euro.
3. Als er geen schenkingsnummer is vult u alleen de datum van schenking in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 02-03-2011 21:16 #136
Moet de eenmalige belastingvrije schenking van 24000, die opgetrokken mag worden tot 50 000 in hetzelfde jaar geschonken worden. Of kan ik in 2011 mijn kinderen ieder 24000 schenken en dan over bijv 2-4 jaar als ze een woning willen kopen nog een keer 26000 belastingvrij schenken om zo toch die 50 000 te benutten. Reactie infoteur, 03-03-2011
Beste Anja,
Neen, dat kan niet. Alleen wie vóór 2010 een eenmalige schenking heeft gedaan kan dat op een later moment nog aanvullen. Daarvoor is gekozen, omdat op dat moment de eenmalig toegestane schenking lager was en men om die reden niet 50.000 eenmalig kon schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 28-02-2011 23:03 #135
Ik krijg na de scheiding eigen vermogen, iets meer dan ik mag hebben als alleenstaande ouder. Mag ik mijn twee kinderen een bedrag schenken zodat ik onder de toegestane limiet kom? Reactie infoteur, 01-03-2011
Beste Anna,
U mag zeker uw kinderen wat schenken. Van belang kan wel zijn of ze minderjarig zijn.
Met vriendelijke gropten,
Zeemeeuw

Patricia, 28-02-2011 18:32 #134
Wij zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd en zijn van plan te scheiden. Het huis waar ik in woon met de kinderen evenals het pand waar mijn man nu verblijft zijn mijn eigendom. Bij scheiding wil ik hem het pand schenken omdat hij geen vermogen heeft en zijn inkomen niet zodanig is dat hij zelf woon/werkruimte kan financieren. Ik voel me verplicht hem deze schenking te doen. We vragen ons af of het mogelijk is de schenkbelasting te omzeilen. Reactie infoteur, 28-02-2011
Beste Patricia,
De wet schenk- en erfbelasting 2010 kent een uitzondering voor schenkingen vanwege een morele verplichting of het nakomen van een natuurlijke verbintenis. Maar dat moet aan de belastingdienst worden voorgelegd, die van geval tot geval bepaalt of daar ook sprake van is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jansen, 27-02-2011 16:53 #133
Ben in gemeenschap van goederen getrouwd. Wil gaan scheiden. De overwaarde van ons huis is 100000 euro. Dit is mijn geld dat ik bij aankoop in het huis heb gestoken. MIjn partner wil dit geld niet hebben, kan zij dit aan mij schenken?
Dit zal dan dus de helft van 100000 euro zijn omdat we in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Reactie infoteur, 28-02-2011
Beste Jansen,
Verstandiger is het om uw man een verklaring te laten ondertekenen waarin staat dat u 100.000 euro in het huis hebt gestopt dat ten alle tijde van u is gebleven en niet in de gemeenschap van goederen is terecht gekomen. Dan is niet van een schenking sprake.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 03-02-2011 15:05 #132
Beste Zeemeeuw,
Door de enorme maandelijkse hypotheekdruk die mijn ouders hebben willen wij (4kinderen) kijken of we die 'druk' maandelijks iets kunnen gaan verlagen?
Wat/hoeveel mag een kind aan haar/zijn ouders 'schenken'? (Aflossen van de hypotheek)
In welke heffing komt het kind te zitten als het de belastingvrij schenkingen heeft overschreven?
Alvast bedankt voor uw reactie en
Met vriendelijke groet,
Chris Reactie infoteur, 03-02-2011
Beste Chris,
1. Als het om dringende schulden gaat, mag u belastingvrij schenken.
2. Helaas is anders de vrijstelling van een kind aan een ouder bij het schenken slechts 2.012 euro jaarlijks per kind. Daarboven betaalt de ontvanger van de schenking, tenzij u dit voor uw rekening neemt, 30% schenkbelasting tot een bedrag van € 118.708.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 02-02-2011 20:03 #131
Het geval is dat ze mij een paar jaar geleden rond de 20.000 hebben geschonken. Betekend dit ook dat er dit jaar geen 181.750 - 26.000= 155.750 tegen 10 % kan worden geschonken? Reactie infoteur, 02-02-2011
Beste Martine,
Men mag schenken wat men wil. Daar zijn geen grenzen aan. Wel is het zo dat boven de vrijstellingen schenkbelasting moet worden betaald. De vrijstellingen zijn dus in hoogte beperkt, maar de hoogte van schenkingen is dat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 02-02-2011 15:19 #130
Beste Zeemeeuw,
mijn ouders willen mij bij de aankoop van een nieuwe woning dit jaar, alsnog de 26.000 euro schenken door gebruik te maken van de overbruggingsregeling. Is het daarnaast ook mogelijk om nog 181.708 voor 10% te schenken zodat ik nu alvast een deel van de erfenis krijg en nog maar weinig hypotheek hoef te betalen? Of heeft u nog een ander idee waarop ik voordelig een woning kan kopen en niet teveel belasting hoef te betalen. Misschien iets met een verbouwing laten betalen of zo?
Alvast hartelijk bedankt voor de moeite en reactie. Reactie infoteur, 02-02-2011
Beste Martine,
1. Met de 50.000 is de eenmalige vrijstelling van schenken in 2011 op.
2. Wat ouders wel vaak doen is een lening verstrekken aan hun kind tegen 6% rente (wettelijk voorgeschreven) en dan jaarlijks de rente plus wellicht nog een beetje tot aan de jaarlijkse vrijstelling, terug schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 30-01-2011 18:00 #129
Beste Zeemeeuw
Mijn tante heeft bij testament bepaald dat zij alles aan mijn zus en mij zal nalaten. Ze heeft wat geld op de bank en nog een kleine hypotheek. Zelf heb ik een gezin, een eigen huis & hypotheek. Ik denk erover om het huis van mijn tante nu te kopen (tante blijft er wonen) om er tzt zelf in te gaan wonen.Kunt u aangeven wat ivm schenking en erfrecht een goede oplossing zou kunnen zijn? Vast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 30-01-2011
Beste Frank,
1. U kunt ook het huis kopen onder de voorwaarde dat uw tante het vruchtgebruik bewaart. De voorwaarden van het vruchtgebruik en de leeftijd van uw tante bepalen dan wat e.e.e.a. waard is.
2. Uw tante kan u het huis op papier schenken onder gelijktijdige schulderkenning. We noemen dit schenken op papier.
3. Uw tante kan jaarlijks een deel schenken.
4. Omdat het hier onroerend goed betreft, moet u voor dit alles naar de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Marinus, 19-01-2011 16:27 #128
Mijn vermogen is ca 330.000 euro. Ik heb geen testament; bij overlijden wil ik uiteraard dat er zo weinig mogelijk belasting wordt betaald. Mijn 2 zussen zijn mijn erfgenamen; ieder dus 2012 euro vrijstelling; wordt dus een fikse aanslag succ.recht. Ik heb ook 4 neven en nichten die ik kan aanwijzen als erfgenaam; in totaal zou ik dan 6 erfgenamen hebben; in totaal wordt dan de vrijstelling nog maar slechts 6 x 2012 = 12072; aanslagen blijven alsnog heftig. Wat zou aan te raden zijn? Testament? Nu al jaarlijks schenken en weer direct teruglenen? Ik hoor graag uw reactie. Bij voorbaat dan vast. Reactie infoteur, 19-01-2011
Beste R. Marinus,
1. In uw geval zijn de vrijstellingen en tarieven bij schenken en erven gelijk. De enige manier om meer van de vrijstellingen gebruik te maken is jaarlijks te schenken.
2. Met een testament bereikt u dat meer personen dan u zussen alleen kunnen meedelen in de erfenis, daardoor meer vrijstellingen gelden en dat u aanvullende voorwaarden kunt opstellen.
3. Een vrijblijvend gesprek met een notaris lijkt me in dit geval zeker verstandig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Duin, 18-01-2011 22:09 #127
Wij hebben de kans om ons huis geschonken te krijgen door mijn schoonvader, het is een huis met de waarde van 144.500 nu vragen wij ons af wat nu het bedrag zou moeten zijn wat wij hier aan/over moeten betalen? Is het mogelijk om een huis voor een lagere hypotheek over te kopen dan dat het waard is, of word er dan ook gealarmeerd? Reactie infoteur, 19-01-2011
Beste J. Duin,
1. Als het huis leeg en vrij van hypotheek wordt opgeleverd, zal de belastingdienst het aankoopbedrag vergelijken met de laatste WOZ waarde van de gemeente. Dit vanwege de overdrachtsbelasting en om te zien in hoeverre er sprake is van een schenking en dus schenkbelasting.
2. Overdrachtsbelasting en schenkbelasting kunnen overigens deels worden verrekend.
3. De economische waarde van een huis kan lager zijn, maar de belastingdienst zal dat waarschijnlijk betwisten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Franke, 15-01-2011 19:01 #126
Geachte Zeemeeuw
Heb een vraag namens mijn schoonmoeder kan zij nu op 17 -01-2011 nog het vrij gestelde bedrag van 5000.00 euro over 2010 belasting vrij schenken.
En dan aan het eind van het jaar over 2011.
alvast bedankt voor u antwoord

met vriendelijke groet, piet Reactie infoteur, 16-01-2011
Geachte P. Franke,
Uw schoonmoeder kan u jaarlijks in totaal 2000 euro belastingvrij schenken. Dat kan ook contant geld zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia van der Knoop, 14-01-2011 17:39 #125
Geachte Zeemeeuw,
Informatieve site, en fijn dat u er zoveel tijd in wilt steken. Dank daarvoor.
Mijn man en ik wonen sinds 61/2 jaar permanent in Frankrijk, maar hebben ervoor gekozen Nederlands belastingplichtig te blijven. Al ons geld zit in ons huis. Ik heb drie kinderen uit een eerder huwelijk, mede door mijn man opgevoed, en samen hebben we nog een zoon. Zij wonen allen in Nederland. Om de ongunstige Franse erfrechten voor stiefkinderen te tackelen zijn we van plan een zg. SCI (Société Civile Immobilière, een soort BV) op te richten en daar ons pand in onder te brengen. Op die manier omzeilen we ten eerste het feit dat Franse huizen onder het Franse erfrecht vallen en ten tweede dat 3 van onze kinderen bij ons overlijden 60% erfbelasting moeten betalen. Jaarlijks willen we de vier kinderen? 5.000,- schenken in de vorm van aandelen in de SCI. Daarover moeten wij in Fr. 5% overdrachtsbelasting betalen, maar dat terzijde. Overigens wordt elke overdracht bij de Fr. notaris geregeld, ook geen goedkope grap, maar ja, er lijkt geen andere oplossing voorhanden.
Mijn vragen zijn: 1) wordt dit gezien als een schenking op papier en 2) wat heeft deze constructie voor consequenties voor de kinderen (box 2?) en eventueel ook voor ons?
Alvast dank voor uw antwoord,
met vriendelijke groet, Lia Reactie infoteur, 14-01-2011
Geachte Lia van der Knoop,
1. Een schenking op papier is een overdracht onder schulderkenning. Dit kan dus, afhankelijk van de formuleringen, een schenking op papier zijn.
2. Als u dit eenmalig bij de notaris regelt, zal de belastingdienst dit zien als één grote schenking en niet als een jaarlijkse schenking. Eigenlijk kunt u beter jaarlijks schenken via de notaris. Als het daarentegen om cash geld gaat, is een notaris niet per se nodig.
3. Voor de kinderen is deze overdracht in aandelen box 3, totdat er sprake is van groot aandelersschap (DGA).
4. Voor de schenker heeft dit alles in beginsel geen gevolgen, want de ontvanger betaalt de belasting. Tenzij de schenker aangeeft zelf de belasting voor zijn rekening te zullen nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 12-01-2011 00:36 #124
Mijn vrouw en ik hebben in 2008 een nieuwbouwhuis gekocht. In april 2010 is het huis opgeleverd en zijn we er gaan wonen. We hebben in juni 2010 voor de aanleg van de tuin en vlonder een onderhandse lening van?17.000,- bij mijn schoonmoeder afgesloten tevens heeft zij al eerder in 2010 een eenmalige schenking van?20.000,- gedaan. Op de onderhandse lening hanteren we een rente percentage van 8% welke maandelijks automatisch wordt overgemaakt. Aangezien de lening van?17.000 volledig in het huis is geinvesteerd willen mijn vrouw en ik de onderhandse lening omzetten in de extra schenking (mijn vrouw is nog geen 35 dus een eenmalige schenking tot?50.000,- tbv het huis is nog mogelijk). Mijn vraag is: kunnen we, nadat we het huis al in2008 hebben gekocht, de onderhandse lening van?17.000,- omzetten naar deze extra schenking. Het geld is in juli 2010 al
overgemaakt. Kan dit gewoon bij de notaris geregeld worden ook al is het geld in 2010 al gestort?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 12-01-2011
Beste Steven,
1. U wilt een lening voor het huis uit juni 2010 laten omzetten in een schenking en daarbij in aanmerking komen voor de verhoogde eenmalige vrijstelling. De extra eis met betrekking tot de eenmalig verhoogde vrijstelling maakt het noodzakelijk om dit in een akte bij de notaris te laten doen.
2. Ik weet niet of eenmalige schenking van 20.000 euro al aan de belastingdienst is gemeld, want daar zit in 2010 nog 4000 euro aan vrije ruimte, zonder dat u naar de notaris moet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 09-01-2011 13:57 #123
Mijn moeder woont alleen en heeft een huis van?200.000 mijn vader is in 2002 overleden en hierover heeft mijn moeder reeds successierechten betaald voor de kinderen en haarzelf (in 2002), wat is de beste manier om het huis met zo weinig mogelijk successierechten aan de kinderen te schenken.Is het ook mogelijk om het huis op de kinderen te zetten en jaarlijks het vrijgestelde bedrag hiervan af te trekken? Wat zouden we aan succesierechten per kind moeten betalen, we zijn met 4 kinderen. Reactie infoteur, 09-01-2011
Beste Ans,
U kunt een huis schenken op papier of onder schulderkenning. Daarvoor moet u wel naar de notaris. Zie voor een verdere uitleg bijvoorbeeld:

http://www.leerwiki.nl/Schenkingsrecht_en_wat_is_schenken_op_papier

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 07-01-2011 14:03 #122
Mijn vader woont alleen. Een aantal jaren geleden is zijn vrouw overleden. Om te voorkomen dat er bij het overlijden van mijn vader heel veel successierechten worden geheven over zijn woning (waarde €500.000) en zijn spaargeld (€100.000)
is mijn vriendin getrouwd met mijn vader, om in de toekomst te kunnen profiteren van de hoge vrijstelling van € 600.000 die zij heeft als partner. E.e.a in samenspraak met de notaris. Werkt deze constructie? Daarnaast nog een vraag over schenkingen die mijn vader doet aan mij. Tot € 5000 belastingvrij, dat is duidelijk. Over alles daarboven betaal ik 10%. Wanneer ik de schenkingen van mijn vader aan mij boven € 5000 niet bij de belastingdienst meld, wat zijn dan de gevolgen als die er wel achter komt? Hoe nauwkeurig wordt dit bijgehouden? Mijn broer woont al 20 jaar in het buitenland. Wanneer ik bijv. € 20.000 naar hem zou overmaken en hij zou dat vervolgens weer aan mij schenken is dat bedrag dan ook vrij van schenkbelasting? Reactie infoteur, 07-01-2011
Beste John,
1. Als ze gehuwd zijn is haar vrijstelling bij de erfenis 603.600 euro in 2011.
2. De belastingdienst komt er vooral achter wanneer het ze gemeld wordt, of als het in een testament staat. Er kan ook een steekproef plaats vinden.
3. Een broer in het buitenland betaalt over een schenking vanuit Nederland in ons land schenkbelasting. Andersom niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 06-01-2011 22:06 #121
Een kind heeft een geldlening bij ouders en betaald hier maandelijks (6%) rente over. Per jaar wordt het jaarlijkse maximale vrijgestelde bedrag van de lening afgehaald (schenking) waardoor de restschuld jaarlijks afneemt. Is het voor de belastingdienst voldoende om dit in een overzicht weer te geven of moet hiervoor een document worden opgesteld die beide partijen ondertekenen en zo ja, dient dit jaarlijks te gebeuren en wat dient minimaal de inhoud ervan te zijn? En hoe zit dit met de eenmalige verhoogde vrijstelling die in mindering wordt gebracht op de lening? Geldt hiervoor hetzelfde antwoord als op mijn voorgaande vraag? Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 07-01-2011
Beste Tim,
1. U kunt het beste met uw ouders een onderhandse lening op papier zetten, waarvan u een goed voorbeeld vindt in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/18302-lenen-wat-is-onderhands-lenen-en-hoe-doet-u-dat.html

2. Zolang u binnen de jaarlijkse vrijstellingen voor belastingvrij schenken blijft, hoeft u de belastingdienst niet in te lichten.

3. Als gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, moet dat wel aan de belastingdienst worden gemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janz, 04-01-2011 20:02 #120
Mijn moeder wil schenken aan al haar vijf kinderen. Dat is dus 5 * € 5000. Mijn moeder wil echter meer schenken. Nu hebben de kinderen ook kinderen. Om alles gelijkelijk over de families te verdelen wil ze aan vijf (minderjarige) kleinkinderen ook € 2.000 schenken. Dus € 7.000 per gezin van haar kinderen. Moet ze schriftelijk iets vastleggen? Of kan ze gewoon per bank € 7.000 per gezin overmaken onder de noemer ''schenking aan kind en kleinkind". Hoe regel je zoiets formeel zonder dat je vragen van de fiscus krijgt? Reactie infoteur, 04-01-2011
Beste Jansz,
1. De bedragen voor belastingvrij schenken zijn in 2011 iets hoger. Zie bovenstaand artikel.
2. In het bijschrift wel aangeven 5000 voor de ouder en 2000 per kind.
3. Zolang u binnen de belastingvrije bedragen blijft, hoeft niets aan de belastingdienst te worden opgegeven.
4. Schriftelijk vastleggen mag, maar hoeft niet omdat iedereen hetzelfde bedeeld wordt. Schriftelijk vastleggen kan met een eenvoudig briefje van de moeder, waarin ze aangeeft aan wie ze wat schenkt. Dit met datum en handtekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Groot, 02-01-2011 12:58 #119
Mijn oom heeft het momenteel fysiek niet goed en wil langzaamaan zijn geld bij leven al gaan verdelen. Een deel is voor mijn ouders en een deel voor mij en mijn vriendin (wonen samen). Kan in dit geval 4 x 2.012 euro belastingvrij worden geschonken of slechts 2x 2.012 op jaarbasis? Wij zijn geregistreerd partner en mijn ouders zijn getrouwd. Reactie infoteur, 02-01-2011
Beste R. de Groot,
In dit geval is het 2x 2.012 euro op jaarbasis en niet 4x. Als u kinderen hebt, mogen die ieder 2.012 euro op jaarbasis belastingvrij krijgen van uw oom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 30-12-2010 17:57 #118
Vraag: In bijna alle voorbeelden gaat het over schenkingen van ouder naar kind. Ik woon nog bij mijn ouders maar heb meer vermogen dan de 20.000 die je belastingvrij mag hebben. Stel, ik wil belasting afwenden d.m.v. een schenking het bedrag bij mijn ouders op de rekening te zetten, hoe kan ik dit het beste doen? (Ik vind het namelijk belachelijk dat ik over geld waarover ik al inkomstenbelasting over heb betaald nog eens belasting moet betalen). Kan ik 2000 schenken aan m'n pa en 2000 aan m'n ma? Kan ik een schenking doen die hoger is onder het noemer morele verplichting? (gebruik maken van huis etc) Reactie infoteur, 31-12-2010
Beste Patrick,
1. U mag schenken wat u wilt, per bank of onderhands, maar moet boven de vrijstellingen schenkbelasting betalen.
2. Uw ouders wordt als 1 persoon gezien, waardoor er 2000 euro belastingvrij mag worden geschonken.
3. Schenken vanwege een morele verplichting, bijvoorbeeld omdat uw ouders zo goed voor u gezorgd hebben, is belastingvrij, maar daarvan moet altijd aangifte worden gedaan bij de belastingdienst.
Met vriendelijk groeten,
Zeemeeuw

Tonnie, 27-12-2010 19:46 #117
Vraag: mijn schoonmoeder van mijn overleden vrouw wil mij een schenking doen, hoe word ik in dezen gezien als partner van mijn vrouw of als derde maw is de vrijstelling 5000, euro of 2000, euro. Kantekening hierbij is dat ik ondertussen weer geregistreerd partner ben. Reactie infoteur, 28-12-2010
Beste Tonnie,
Als uw vrouw langer dan 6 maanden geleden is overleden bent u niet langer haar partner. De vrijstelling bedraagt dan 2000 euro per jaar. Maar nu in december en straks in januari 2000 euro schenken kan natuurlijk ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pim, 27-12-2010 14:13 #116
Ik heb onlgangs 25.000,- naar mijn moeder over gemaakt voor het aflossen van studieschuld en kost en inwoning. Na dit gedaan te hebben realiseerde we ons dat op het schoolgeld na dit op papier moelijk aan te tonen is. We zijn nu bang dat de belastingdienst dit ziet als een schenking ipv een lening en dat mijn moeder een aanslag krijgt van schenkbelasting van 9.856,- (http://www.belastingdienst.nl/reken/schenkbelasting/)

Hoe kan ik een aanslag voorkomen. Kan ik dit ongedaan maken door mijn moeder het geld terug te laten storen en vervolgens in termijnen te betalen? Reactie infoteur, 27-12-2010
Beste Pim,
1. Als het om dringende schulden gaat om bijvoorbeeld huisuitzetting te voorkomen is de schenking belastingvrij.
2. Stel anders zelf een contract op met je moeder, door beiden ondertekend en gedateerd, dat je moeder dit bedrag van je leent en elk jaar daarover rente betaalt van 6%.
3. Laat je moeder een storting aan jou doen van bijvoorbeeld 1 euro met als bijschrift dat ze de lening van 25.000 euro heeft ontvangen. Of dat ze haar dringende schulden ermee heeft kunnen aflossen.
3. De rente kun je later weer belastingvrij schenken aan je moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Egypt (infoteur), 20-12-2010 20:49 #115
Wij willen ons zoon helpen om een huis te kopen van een ton Euro. Hoe kunnen wij het beste doen qua schenking belasting voordeel. (het bedrag komt uit de boven waarden van onze koopwoning). Graag uw ideeën. Alvast bedankt voor uw inzet. Reactie infoteur, 20-12-2010
Beste Egypt,
De vraag is even wie er koopt: de ouders of de zoon. Als de zoon gaat kopen, kunnen de ouders hem, indien jonger dan 35 jaar, eenmalig belastingvrij 50.000 euro schenken.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan, 20-12-2010 13:32 #114
Mijn drie kinderen zullen, als mijn vrouw en ikzelf komen te overlijden, veel erfbelasting moeten betalen aangezien wij een zeer waardevol eigen huis hebben dat vrij is van hypotheek. Omdat onze maandelijkse inkomsten maar beperkt zijn voelen wij er echter niets voor om ons bezit nu al weg te geven. Een vriend van mij kwam met de volgende constructie om maximaal gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling.

Stel ik schenk elk van mijn kinderen € 5000 en doe dit d.m.v. een bankoverschrijving. Stel enige weken later leent elk van mijn kinderen mij € 5000 (tegen 6 % rente) en maakt dat bedrag naar mijn rekening over via een bankoverschrijving. Ik betaal elk kind € 300 rente per jaar en doe dat ook via een bankoverschrijving. Ik doe dit elk jaar opnieuw waardoor mijn schuld aangroeit. Na tien jaar heb ik bij elk van mijn kindereren een schuld van € 50.000 en deze schuld gaat af van de erfenis. Klopt deze redenering en is dit legaal? Is het beschikken over bankoverschrijvingen voldoende om aan te tonen dat er schenkingen en leningen werden gegeven? Volgens mij is het voordeel van deze constructie t.o.v. een schenking op papier, dat er geen notaris bij nodig is. Reactie infoteur, 20-12-2010
Beste Adriaan,
1. Dit kan, maar ik zou schenking en lening niet precies gelijk maken, omdat het dan wel erg opvalt.
2. Als u 4.999 euro schenkt hoeft u ook geen opgave van de schenking te doen.
3. Denk aan de voorwaarden bij de lening.
4. Hoe lang wordt bijvoorbeeld de looptijd van de leningen.
5. Wat gebeurt er met de lening als u eerder komt te overlijden dan uw vrouw.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liam, 13-12-2010 22:06 #113
Mijn vader woont zijn hele leven in Nederland; ik ben zijn zoon en woon sinds 20 jaren in Belgie. Als mijn vader mij een schenking wil doen, betaal ik (of mijn vader) dan schenkbelasting? Waar betaal ik die dan? Is het dan nog van belang of het bedrag meer of minder dan het belastingvrij bedrag is? Als belasting in Belgie moet worden betaald, hoeveel is dit dan (evt verwijzing naar een Belgische site hierover). Reactie infoteur, 14-12-2010
Beste Liam,
1. Als u in Nederland belastingplichtig bent doordat u in Nederland werkt en in België woont, geldt de Nederlandse regelgeving.
2. De ontvanger betaalt de schenkbelasting voor zover de schenking hoger is dan de vrijstelling. Anders is geen belasting verschuldigd.
3. Als u Belgisch belastingplichtig bent, betaalt u in dit geval geen schenkbelasting, omdat uw vader in Nederland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 13-12-2010 15:22 #112
Mijn moeder is in kort geleden overleden, mijn vader wil ons kindsdeel nog dit jaar aan ons betalen. Is dit belastingtechnisch verstandig om te doen of wordt dit als schenking gezien? Reactie infoteur, 13-12-2010
Beste Gerard,
1. Ik veronderstel uit uw vraag dat er een langstlevende testament is of dat er geen testament is.
2. Als de langstlevende de vordering van de kinderen aan zijn kinderen tijdens zijn leven vrijwillig uitbetaalt, dan wordt de vordering eerder ingelost.
3. De vordering inlossen is geen schenking, maar wel moet worden gewaardeerd wat uw voordeel van de vervroegde inlossing is. Daar heeft de belastingdienst bepaalde tabellen voor. Daarbij maakt het verschil of bij de vordering tot nu toe rente werd bijgeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 11-12-2010 19:09 #111
Mijn moeder heeft mij in 2010 € 5000 op mijn bankrekening gestort. Nu wil ze het terug. Heeft het nog consequesies voor de belasting als ik het terug stort? Wordt dit als schenking gezien? Reactie infoteur, 12-12-2010
Beste Anne,
Geef in de beschrijving van de storting aan dat u het terugstort. Dan is het geen schenking, want uw moeder had in feite deze vordering op u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christien, 07-12-2010 15:26 #110
Hopelijk kunt u mij helpen.

Mijn vader heeft zijn woning verkocht en na het overlijden van mijn moeder is beschreven dat het zogenaamde moedersdeel bestemd is voor de kinderen. Dit was toen 26.666,67 gulden per kind. Hier komt ook nog 5% rente bij van 15 jaar. klopt dit? is dit bedrag dan belastingvrij?
Het geld wat er nog extra aan ons wordt geschonken ong. 15.000 betalen we hier dan weer 5% over aan de belastingdienst?
Graag uw reactie Reactie infoteur, 07-12-2010
Beste Christien,
1. Als het goed is, is destijds erfbelasting betaald over de vordering op uw moeder en hoeft hierover geen belasting meer te worden betaald.
2. De aangroei door de rente is onbelast.
3. Bij een schenking in 2010 van 15000 euro van een ouder aan een kind is hiervan ten minste 5000 euro belastingvrij. Dit wordt 24000 euro als u of uw partner jonger is dan 35 jaar. Over het niet belastingvrije deel betaalt u 10% schenkbelasting.
4. De schenking uitsmeren over 2 jaren, nu in december en nog eens in januari, is fiscaal slimmer want dan hebt u 2x de jaarlijkse vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ernst, 07-12-2010 11:16 #109
De verkoop van mijn woning die ik samen met mijn ex-partner heb brengt te weinig op om de hypotheek af te kunnen lossen. Hiervoor moet ik dus geld lenen. Een van de bronnen hiervoor is het doorlopend krediet van mijn huidige partner. Mijn vraag is nu als volgt. Moet dit (13000 Euro) worden opgegeven aan de fiscus en zo ja, kan dit dan als belastingvrije schenking worden gezien aangezien ik het geld gebruik voor het aflossen van een schuld die ik niet uit eigen middelen kan betalen. Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 07-12-2010
Beste Ernst,
Dit is inderdaad een belastingvrije schenking. U betaalt namelijk geen schenkbelasting als u de schenking krijgt om dringende schulden af te lossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Drieling, 30-11-2010 14:40 #108
Nergens in de informatie kan ik vinden wat de maximale bedragen zijn die ik mag schenken aan zg. derden in het geval van herroepelijke schenkingen. Reactie infoteur, 30-11-2010
Beste R. Drieling,
De maximale vrijstelling voor een schenking aan derden bedraagt 2000 euro per jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjak, 28-11-2010 18:11 #107
Ik vraag me af of het schenken per kalenderjaar gaat of dat er minimaal 12 maanden tussen de schenkingen moeten zitten? Zijn er überhaupt tussenpozen regels? Reactie infoteur, 28-11-2010
Beste Sjak,
Schenken gelden per belastingjaar. Dus schenken eind december 2010 en nog eens schenken begin januari van 2011 mag ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 26-11-2010 11:16 #106
In 2008 en 2009 heb ik een studie gevolgd dat me totaal 25.000 euro heeft gekost aan collegegelden. Inmiddels ben ik 2010 gestart met werken en ik vroeg me af of ik deze studiekosten kan aftrekken bij mijn komende aangifte? Reactie infoteur, 26-11-2010
Beste Erik,
Als u de studiekosten niet eerder fiscaal kon aftrekken door een te laag inkomen, mag dat alsnog op een later moment.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Klein, 25-11-2010 20:03 #105
Zo rond de kerst krijgen mijn kinderen een jaarlijkse schenking. Door een fout van de bank heeft er begin dit jaar een storting plaats gevonden. Mijn vraag is kan ik nu in December de jaarlijkse schenking doen? Reactie infoteur, 26-11-2010
Beste R. Klein,
De schenkingen uit een jaar worden per kind opgeteld. Het hangt dus van de hoogte van de schenkingen af of u onder de jaarlijkse vrijstelling van 5000 euro per kind blijft. Zo ja, dan is er geen enkel probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Dijke, 25-11-2010 12:28 #104
Een schenking aan kinderen en kleinkinderen moet dat per kind het zelfde bedrag zijn of mag daar ook een verschil in bedragen zijn. bv een kind € 2000 en de andere kinderen € 4000. Reactie infoteur, 25-11-2010
Beste J. van Dijke,
U mag per kind verschil maken in het bedrag van de schenking, maar per kind geldt wel een zelfde vrijstelling van 5000 euro per jaar en per kleinkind van jaarlijks 2000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 21-11-2010 23:18 #103
Als mijn ouders al ongeveer 30 jaar in het buitenland wonen (wel in Europa), mijn leeftijd is 47 jaar. Hoeveel mogen zij dan belastingvrij schenken. En hoe bereken ik de schenkingsbelasting over het bedrag boven de vrijstelling. Reactie infoteur, 22-11-2010
Beste Willem,
Zodra uw ouders langer dan 10 jaar in het buitenland wonen, hoeft u geen schenkbelasting en geen erfbelasting te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eidun, 17-11-2010 21:40 #102
Heeft een kind uit een vorig huwelijk van een overleden echtgenoot ook een vrijstelling van 5000 euro bij schenking. Reactie infoteur, 18-11-2010
Beste Eidun,
Ja ook de kinderen uit een vorig huwelijk worden bij een schenking als eigen kinderen beschouwd. Dat betekent een vrijstelling van maximaal 5000 euro jaarlijks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Lutgendorff, 11-11-2010 10:08 #101
Geachte Zeemeeuw,
Mijn moeder heeft is in de omstandigheid een schenking te doen aan de kinderen en kleinkinderen. ik zelf ben geboortig 1950. Ik begrijp dat kinderen € 5.000 en dat klein kinderen € 2.000 belastingvrij kunnen ontvangen. Is dat Juist? Kan een bedrag van € 24.000 dat eenmalig belastingvrij geschonken kan worden aan een kind ouder dan 35 jr.? Als het bovenstaande niet kan wat is het maximum van de eenmalioge schenking aan een kind ouder dan 35 jr.? Is sprake van schenkingsbelasting bij de gever en/of de ontvanger? Reactie infoteur, 11-11-2010
Geachte B. Lutgendorff,
1. Klopt, de vrijstelling voor een schenking aan een kind bedraagt 5000 euro en aan een kleinkind 2000 euro.
2. Iemand die ouder is dan 35 jaar kan alleen belastingvrij de verhoogde eenmalige vrijstelling krijgen als de partner jonger is dan 35 jaar.
3. De schenkingsvrijstelling geldt per schenker.
4. Het beste is het om jaarlijks gebruik te maken van de vrijstelling van 5000 euro aan een kind. Aan het einde van een jaar is dat binnen uiterlijk enkele maanden of soms dagen toch 10.000 euro belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 03-11-2010 16:09 #100
Vader (84) heeft 2 zoons van boven de 50 en wil de ene zoon een auto geven (schenken) van 15.000 euro en de andere zoon krijgt niets. Kan dit, mag dit zomaar of moet het geld van vader evenredig verdeeld worden. Als de vader zou overlijden krijg je problemen bij de verdeling van de erfenis van het overgebleven geld. Reactie infoteur, 03-11-2010
Beste John,
1. Ja uw vader mag tijdens zijn leven een zoon 15.000 euro geven en de ander niets.
2. Hiervan is 5000 euro belastingvrij.
3. Bij overlijden van uw vader wordt de erfenis opgemaakt en worden de schenkingen tijdens zijn leven bij de verdeling betrokken in die zin dat ieder kind minimaal recht houdt op zijn legitieme portie. Alleen wanneer die legitieme portie geschonden wordt, hebt u bij zijn overlijden recht op een deel van de schenking. Zie ook het artikel:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Huub, 02-11-2010 13:51 #99
Ik heb in 2001 bij het kopen van mijn huis van mijn ouders al het éénmalige vrijgestelde schenkings bedrag ontvangen, maar nu willen ze mij in 2011 € 50.000 schenken maar ik ben zelf ouder dan 35 maar mijn partner is jonger. over welk bedrag moet ik belasting betalen? en wat zijn de mogenlijk heden als we het in ons huis of hypotheek stoppen?
Alvast bedankt voor uw tijd en moeite! Reactie infoteur, 02-11-2010
Beste Huub,
1. U mag alsnog gebruik maken van de aanvullende vrijstelling van 26.000 euro als u het geld stopt in het kopen van een huis, de verbetering of een hypotheek. Ook dit moet notarieel worden vast gelegd met de voorwaardelijke clausule dat het extra geld ook daaraan besteed zal worden.
2. Daarna hebt u jaarlijks recht op een vrijstelling van 5000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carsten, 25-10-2010 22:04 #98
Beste Zeemeeuw,
Ik zit met de vraag of ik in Nederland belasting moet afdragen over een schenking van 100.000 euro die door mijn vader aan mij zal worden gedaan nog in dit jaar. Mijn vader woont in Duitsland en heeft de duitse nationaliteit. Hij heeft verder geen banden met Nederland, behalve dat ik zijn zoon ben die naar Nederland is vertrokken.
Ik ben van oorsprong dus duits en heb sinds kleine 15 jaar de nederlandse nationaliteit.
Mocht het zo zijn dat ik geen schenkingsbelasting hoef te betalen moet ik dat bedrag dan nog aan de belastingdienst opgeven? Nou bij voorbaat, "herzlichen Dank" voor de genomen Mühe! Reactie infoteur, 26-10-2010
Beste Carsten,
Neen, u hoeft geen belasting over de schenking van uw vader aan u te betalen en hoeft deze schenking niet aan de belastingdienst op te geven.
Net vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 24-10-2010 15:03 #97
Beste Zeemeeuw,
Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb bij de belastingdienst. Het is blijkbaar een opschortende voorwaarde waarbij wordt gekeken naar de tekendatum van de notarieele akte… Zie citaat uit de folder:
Voorwaarden bij de aankoop van een woning:
- De schenking is vastgelegd in een notariële akte, waarin de opschortende voorwaarde is opgenomen dat het kind een eigen woning heeft gekocht als bedoeld in de Wet inkomstenbelasting.
- Als de Belastingdienst daar om vraagt, moeten ouders en kind met schriftelijke bewijzen aan kunnen tonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouder(s) is betaald en door
het kind is gebruikt om de woning te kopen.

Let op! De verleende vrijstelling vervalt als de woning niet in het jaar van schenking of in de daaropvolgende twee jaren de eigen woning van het kind is geworden. Reactie infoteur, 24-10-2010
Beste Karin,
De schenking moet voor uw 35e jaar plaats vinden, maar de verhoogde eenmalige vrijstelling vervalt als de woning niet uiterlijk in de hierop volgende twee jaren uw eigendom is geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 24-10-2010 14:42 #96
Ik wordt in november 35, mijn moeder wil mij graag 24000 schenken en ook wil zij graag een extra 26.000 schenken als ik een huis koop. Kunt u mij vertellen of ik dan voor mijn 35ste (binnen 1 maand) een huis moet kopen? of kan ik samen met mijn moeder dit nu nog bij de notaris vast laten leggen dat zij mij 26.000 euro schenkt voor de aankoop van een huis. Maw is het een eis dat ik deze 26.000 nog voor mijn 35ste moet uitgeven voor de woning of is het voldoende dit notarieel vast te leggen voor mijn 35ste?

Max, 15-10-2010 16:48 #95
Beste zeemeeuw,
dank weer en ik ben er weer.
nog een andere creatieve gedachte. vlg mij is er verschil tussen juridisch eigendom en economische eigendom. Is het niet zo dat tav overdrachts belasting gekeken wordt naar juridisch eigendom. En is het dan ook niet zo dat ik een uridisch eigendom kan overdragen voor 1 euro? het economisch eigendom draag ik dan niet over want feitelijk heeft de bank dat al gedaan!
Ik kan toch afspreken dat ik de woning koop voor 1 euro e dat zo de aktes worden opgemaakt en ik dan daarvover overdrachtsbelasting betaal?

dank weer

ps ik dacht dat jullie ook een notariskantoor waren vandaar mjn vraag of jullie wilden helpen Reactie infoteur, 15-10-2010
Beste Max,
U moet overdrachtsbelasting betalen, als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Peeters, 15-10-2010 16:10 #94
Mijn moeder is een weduwe van 76 jaar en heeft op dit moment een eigen vermogen(banksalodo) van 45.000 euro. zal ze hier volgend jaar belasting van moeten betalen over 2010? ze heeft ons als kinderen dit jaar 5000 euro geschonken, dus dit kan pas weer in 2011. hoe kan ze het best met haar spaargeld omgaan, zonder belasting te betalen? vr gr arie Reactie infoteur, 15-10-2010
Beste mevr. Peeters,
De vrijstelling op sparen bedraagt € 20.661 per persoon. Daarboven betaalt uw moeder 1,2% vermogensrendementsheffing. Bij een vermogen van 45000 euro per 1 januari 2010 betaalt uw moeder 290 euro per jaar aan deze heffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Max, 15-10-2010 12:44 #93
Beste zeemeeuw,

dank weer voor de snelle reactie.
1 ding is mij nog niet duidelijk:
je geeft onder punt 2 aan dat er verrekening is met overdrachtsbelasting.
Die overdrachtsbelasting wil ik nu juist ontwijken!
Dus ik wil zonder kosten (behalve dan die van de notaris) zijn deel naar mij overdragen. Er zit geen winst in het huis omdat schuld groter is dan huidige WOZ waarde.
Ik dacht dus door schenking het zonder overdrachtsbelasting en znder schenkingsrecht te kunnen doen.
Ik denk, opmakend uit jouw antwoord, dat dat dus dna niet kan?
Zo nee, kan ik het dan nu jaarlijks laten schenken en dan als de waarde door de schenking eigenlijk 0 is het dan kan worden overgedragen en dan zonder overdrachtsbelasting?

Ik hoor graag.
PS kunnen jullie ook aktes etc doen zoals wat ik nodig heb?
dank Reactie infoteur, 15-10-2010
Beste Max,

1. De overdrachtsbelasting ontwijken zal niet gaan. Het interesseert de fiscus bij de waardebepaling niet of op een pand een hypotheek rust. Het gaat erom op wiens naam het pand staat. Aan de eigenaar of eigenaren wordt de waarde van het pand toegerekend.
2. Als er geen overwaarde is, zal op dit punt ook een schenkingsplan geen zin hebben, want er is geen schenking. Tegenover de waarde staat minimaal een even hoge schuld. Dat betekent ook dat er geen schenkbelasting kan worden verrekend.
3. Bij overdracht van onroerend goed hoeft dat niet de WOZ waarde te zijn, maar kan het ook een lager bedrag zijn. Misschien is daar nog winst te behalen.
4. Voor een akte zult u naar een notaris moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 15-10-2010 09:51 #92
Dank voor je snelle reactie. Er is nog niets gebeurd behalve dat de bank toestemming heeft gegeven en berekent heeft dat het geheel op mijn naam kan staan en mijn broer dus uit hoofelijke aansprakelijkheid kan worden ontslagen. We hebben de formulieren ontvangen getekend maar nog niet verstuurd dus graag jouw reactie alvorens we dit naar de bank sturen om ervoor te zorgen dat we geen verkeerde dingen doen. Reactie infoteur, 15-10-2010
Beste Max,
1. Als u de hypotheek overneemt van uw broer en tegelijkertijd voor dat deel het huis op uw naam zet en de rest jaarlijks laat schenken in porties van 2000 euro betaalt u geen schenkbelasting.
2. Maar er kan ook meer worden geschonken omdat de schenkbelasting dan wordt verrekend met de overdrachtsbelasting. Dat is dan wel weer een voordeel. Bespreek dit met uw notaris voordat u de akte opstuurt.
3. Voor de overdracht van een huis of delen daarvan moet u altijd naar een notaris.
4. Meer over de overdrachtsbelasting bij overdracht tussen partners of anderszins leest u in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9615-de-overdrachtsbelasting-hoeveel-moet-u-betalen.html

5. Wanneer een schenking wordt gebruikt om dringende schulden af te lossen is die schenking altijd belastingvrij.
6. De WOZ waarde is de waarde in onbewoonde staat, ook als het pand is verhuurd.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Max, 14-10-2010 20:15 #91
Beste zeemeeuw, super als eerste dat u dit doet! Ik heb al eea gelezen en al wat meer info maar zal mijn vraag stellen: Ik heb een woning met mijn broer en hij wil zijn gedeelte aan mij geven omdat zijn relatiebreuk hem dwingt geen verdere schulden te hebben om zo in zijn eigen woning te kunnen blijven wonen.
Dit betekent dat ik bij de bank gevraagd heb of de hoofdelijke aansprakelijkheid naar mij kan. Dit kan en akte is al getekend. Dan de verrassing toen ik de notaris belde: betalen van overdrachtsbelasting van het deel dat mij nu gat toekomen dat van mijn broer is.
Nu heb ik wat creatieve dingen:
1. ik schrijf mij samen met broer in op het adres van het huis (dat we als beleggingspand verhuren) en staan zo in gba geregistreerd met gevolg dat we als partners worden gezien en wij zonder overdrachtsbelasting kunnen overdragen
2. ik laat een schenkingsplan opmaken waarbij ik ieder jaar mijn broer obv de woz waarde aan mij laat schenken rekening houdend met de vrijstelling (is dat nu 2000 per jaar tussen broers?) Hoe ziet zon plan eruit en wat kost zoiets ongeveer? moet dat bij notaris? moet hij dan rente betalen aan mij op de vordering die ik op hem heb? hoe werkt dat?
3. in hoeverre geldt de regeling die geldt tussen ouder en kind ook voor broers dat je zonder schenkingsbelasting mag schenken op moment dat er nooddwingende schulden zijn?
4. ik begrijp dat woz in verhuurde staat in 2010 geen waarde verlagend effect meer heeft toch?

Als er nog andere creatieve dingen zijn dan graag. We willen gewoon zo min mogelijk kosten maken voor deze al vevelende situatie. Dank! Reactie infoteur, 14-10-2010
Beste Max,
Mij is niet duidelijk of de overdracht van het onroerend goed nu ook al heeft plaats gevonden. De overdracht wordt namelijk beoordeeld naar het moment waarop die plaats vond. Het antwoord hierop heeft gevolgen voor uw resterende vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moeder, 07-10-2010 08:30 #90
Ik lig in scheiding. Mijn man wilt mij en de kinderen in het koophuis laten wonen. Hij wil het huis op mijn naam laten zetten.Zijn deel kan ik nooit betalen omdat ik geen inkomen heb en vanwege gezondheid ook nooit zal krijgen. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Nu hoor ik dat ik dan 10% schenkbelasting moet betalen. Hoe zit dat? Reactie infoteur, 07-10-2010
Beste Moeder,
1. Doordat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd is de helft van het huis al van u.
2. Over de andere helft minus de vrijstelling moet schenkbelasting voorden betaald.
3. Omdat het huis in bewoonde staat wordt overgedragen, kunt u uitgaan van 60% van de waarde van het huis in plaats van 100%. De overdracht is dan de helft van 60 procent van de waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 06-10-2010 20:17 #89
Als ouders kinderen een schenking op papier doen, dient dat dan te worden vastgelegd bij een notaris of is dit niet wettelijk geregeld en dient het slechts ter aanbevling om het via een notaris te doen? Reactie infoteur, 07-10-2010
Beste Jeroen,
Een schenking op papier wordt alleen door de belastingdienst als schenking geaccepteerd als de akte bij een notaris is opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cw, 05-10-2010 09:00 #88
Ik kom binnenkort boven het belastingvrije deel van mijn spaartegoed. Doe ik er verstandig aan om dan, wat ik spaar, aan mijn ouders te schenken zodat ik dat als gift kan doorgeven. Hoeveel kan ik belastingvrij schenken? Zij kopen er dan over een paar jaar mijn uitzet van. Is dit toegestaan? Reactie infoteur, 05-10-2010
Beste CW,
Jaarlijks mag u uw ouders tot 2000 euro schenken zonder dit bij de belastingdienst te melden. Uw ouders mogen u tot 5000 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olivier, 21-09-2010 14:04 #87
Mijn oma wil haar erfenis alvast gaan uitdelen aan mij. Zij wil een zoveel mogelijk overmaken zonder dat er geld van afgaat door de belastingdienst. Wat is op dit moment het max. bedrag wat zij per jaar zou mogen overmaken en zijn er ook nog trucjes om dit te omzeilen? Het gebruik van ouders en doorsluizen gaat helaas niet omdat haar kind, mijn vader, is overleden.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 21-09-2010
Beste Olivier,
1. Voor een kleinkind is de vrijstelling van erfbelasting groter dan die van de schenkbelasting. Bij een erfenis is de vrijstelling 19.000 euro en bij een schenking 2.000 euro per jaar.
2. Een tweetrapsmaking of ik opa testament werkt niet, omdat uw vader reeds is overleden.
3. Uw oma kan u bijvoorbeeld een bedrag lenen tegen 6% rente waarbij zij u jaarlijks 2000 euro schenkt. Bij een bedrag van circa 30.000 euro loopt dit glad, waarbij later de erfenis vrijstelling kan worden gebruikt van 19.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 20-09-2010 22:29 #86
Mijn moeder en zus ontvangen binnekort een letselschade uitkering voor een ongeluk waar wij allemaal bij betrokken zijn geweest en waarbij mijn vader is overleden. Gezien mijn schade vooral geestelijk is, krijg ik geen vergoeding op fysieke basis. Mijn zus voelt het als haar plicht om de uitkering door de helft te delen met mij. Is de wetgeving nu echt zo cru, of moet ik hier 30% belasting over betalen? We wonen nog allemaal op hetzelfde adres en we zijn beide meerderjarig. De uitkering is in beginsel belastingvrij. Reactie infoteur, 20-09-2010
Beste Maurice,
De vrijstelling bedraagt slechts 2000 euro per jaar. Het is dus beter om de schenking over een aantal jaren uit te smeren als u de 30% heffing wilt voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Coninck Eliane, 08-09-2010 14:41 #85
Ik heb dit artikel gelezen maar geraak er niet goed uit hoeveel er nu effectief dient betaald te worden, rekening houdende met de vrijstellingen. Hoeveel schenkingsrechten moet er betaald worden als ik aan mijn dochter, die dit jaar 30 jaar wordt, een woning ter waarde van 250.000 EUR schenk. Zij heeft tot op dit ogenblik nog niets verworven via schenking.
En mocht ze dit erven bij mijn overlijden, hoeveel bedragen dan de erfenisrechten. (schijven en vrijstellingen) Hartelijk dank bij voorbaat om me hierbij te helpen.
Eliane Reactie infoteur, 08-09-2010
Beste Eliane de Coninck,
Zie rekenvoorbeeld 9. Deze heb ik naar aanleiding van uw vraag toegevoegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 27-08-2010 18:09 #84
Nog even een aanvulling op mijn vraag van zojuist. Mijn dochter is 30 jaar oud. Zij is nu 3 maanden in Oostenrijk waar zij woont en werkt.

Wederom hartelijk dank
Conny Reactie infoteur, 28-08-2010
Beste Conny,
1. In ons land is het zo geregeld dat wie de schenking ontvangt ook de schenkbelasting betaalt, tenzij de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt.
2. Of uw dochter schenkbelasting moet betalen hangt af van de belastingheffing in Oostenrijk. U bent nergens toe verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Conny, 27-08-2010 17:47 #83
Ik wil mijn dochter die in Oostenrijk woont een eenmalige schenking doen van? 10.000. Wat zijn de consequenties voor haar en mij? Zij is uitgeschreven in Nederland en ingeschreven in Oostenrijk, maar heeft hier nog tijdelijk een rekening lopen.
Bij voorbaat dank,
Conny

Marco, 23-08-2010 22:33 #82
Mijn tante wil ons graag een bedrag schenken. Als ik het goed begrepen heb is een dergelijke schenking tot € 2000,= vrijgesteld van belasting. Mijn vrouw en ik worden gezien als fiscale partners, dus er is slechts 1 maal de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijstelling. Hoe zit het als onze tante ook onze kinderen iets wil schenken? Vallen die ook onder de noemer fiscale partner voor de schenkbelasting of heeft ieder kind een eigen vrijstelling van € 2.000,=?
Met vriendelijke groet, Marco Reactie infoteur, 24-08-2010
Beste Marco,
1. Elk kind heeft een eigen vrijstelling van 2000 euro.
2. Voor de schenkbelasting zijn bloedverwanten in de rechte lijn, zoals u en uw grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen, niet elkaars partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid Jagt, 05-08-2010 14:34 #81
Ik woon samen met mijn partner wij hebben een samenlevingscontract testament etc en zijn elkaars fiscaal partner. We hebben allebei een individuele rekening en verder gezamenlijke spaarrekeningen en huishoudelijke rekeningen. Mijn partner ontvangt een bedrag uit een letselschade zaak. Dit komt op zijn prive rekening. Wanneer hij dit bedrag overmaakt naar onze gezamenlijke huishoudrekening of onze gezamenlijke spaarrekening wordt dit door de belasting dan als een schenking gezien. Moet hij dit geld dus ten alle tijden op een prive rekening houden? Maakt het nog uit of hij een evt volgend bedrag in 1 keer op de gezamenlijke rekening laat overmaken? Reactie infoteur, 05-08-2010
Beste Ingrid Jagt,
Storten op een en/ of rekening hoeft niet in te houden dat u beiden over het geld kunt beschikken. Als het geld duidelijk van een van de twee afkomstig is, kan het ook aan die persoon worden toegerend. Met andere woorden het hoeft daarmee nog geen schenking te zijn. Dat wordt juist anders als het op een rekening wordt gestort met alleen uw naam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 02-08-2010 16:37 #80
Wat heeft een schenking voor invloed op het belastbaar inkomen van de schenker? Kan deze het bedrag van de belasting aftrekken? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Jan,
1. Een schenking aan een goed doel of een ANBI instelling kan aftrekbaar zijn van de inkomsten belasting. De belastingdienst spreekt dan van een gift. Over een gift hoeft geen schenkbelasting te worden betaald.
2. Voor meer informatie over een gift als aftrekpost voor de inkomstenbelasting verwijs ik u naar het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/10877-fiscaal-aftrekbare-giften-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 25-07-2010 09:10 #79
Is het mogelijk dat iemand met een verstandelijke beperking (vertegenwoordigt door een curator) een schenking doet aan een broer/zus? Reactie infoteur, 25-07-2010
Beste Wilma,
De kantonrechter heeft dan eerder bepaald wat de bevoegdheden van de curator zijn. Als het een volledig onder curatele stelling betreft mag de curator namens de curandus een schenking doen. Zie ook het artikel:

http://www.zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjonny, 20-07-2010 20:18 #78
Mijn moeder wil 280 000.- euro schenken aan mij ik ben 42 mijn vrouw is 32, en aan mijn broer die is 38 en zijn vrouw is ook 38. Hoe moet ze dat aan pakken zodat wij zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Reactie infoteur, 21-07-2010
Beste Sjonny,
1. Wie in meerdere jaren schenkt kan vaker van een vrijstelling gebruik maken dan wie een grotere gift in 1 keer doet. Bovendien kunt u zo voorkomen dat de gift meer dan 118.000 euro bedraagt en dus 20% in plaats van 10% schenkbelasting moet worden betaald over het meerdere.
2. Omdat uw partner jonger is dan 35 jaar kunt u eenmalig 24.000 euro belastingvrij ontvangen, oplopend tot 50.000 als het geld gebruikt wordt voor een dure studie of de aankoop of verbetering van een huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 15-06-2010 12:57 #77
Ik heb van mijn ouders in 2002 de eenmalig verhoogde vrijstelling ontvangen. Ik ben nog geen 35, dus begrijp dat ik nog 26000 euro belastingvrij zou kunnen ontvangen bij aanschaf van een woning. Nu is het zo dat wij in dec 2009 hebben getekend voor een nieuwbouwwoning (dus akte v levering/eigendom dd december 2009). De woning is nu in aanbouw, en wordt aan het eind van het jaar opgeleverd. Kan ik via een omweg alsnog die 26000 euro inzetten om in te brengen in de nieuwbouwwoning? (wordt bijvoorbeeld aanschaf van een keuken/vloeren/stucadoor ook gezien als behorende bij het begrip "aanschaf van een nieuwe woning"?) Reactie infoteur, 15-06-2010
Beste Richard,
1. De wet schenk- en erfbelasting 2010 spreekt over verkrijging van de eigen woning en niet de verbetering van een eigen woning.
2. Als het dus om meerkosten gaat die nodig zijn om het huis te verkrijgen en dus niet een verbetering achteraf, komt de schenking voor fiscale vrijstelling in aanmerking.
3. Vergeet niet de gang naar de notaris om e.e.a. correct vast te leggen en zorg ervoor dat u de noodzakelijkheid van het geld om het huis te kunnen verkrijgen hard kunt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendij, 10-06-2010 09:16 #76
Mijn vader (enigkind) is al 12 jaar geleden overleden. Onze grootouders willen mijn broer en mij een schenking doen. Worden wij aangemerkt als kleinkinderen of worden wij in deze gezien als kinderen en welk bedrag kunnen zij belastingrvij aan ons schenken per jaar of eenmalig? Reactie infoteur, 10-06-2010
Beste Wendij,
Uw broer en u blijven de kleinkinderen van uw grootouders. Daar verandert het overlijden van uw vader niets aan. Zij mogen een kleinkind per jaar slechts 2000 euro belastingvrij schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 02-06-2010 10:28 #75
Ik heb een vraag over de overgangsregeling. In het verre verleden is er door onze ouders een eenmalig schenking gedaan van ca. 15.000 euro voor de aankoop van de woning (aan 4 kinderen). Als je kijkt naar de huidige wetgeving is niet het volledige bedrag benut wat geschonken mocht worden. Mag dit bedrag aangevuld worden (als eenmalige schenking)? Reactie infoteur, 02-06-2010
Beste Theo,
Als destijds de schenking is aangemeld als eenmalige schenking, kan de eenmalige schenking in 2010 worden aangevuld tot 24.000 respectievelijk 50.000 euro eenmalig. Voorwaarde is wel dat u jonger bent dan 35 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 22-05-2010 13:48 #74
Mijn vraag is of de ouderlijke bijdrage die we aan onze studerende kinderen geven(~4500 euro) meetellen voor de schenking die wij op papier jaarlijkse willen gaan doen. Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Toon,
Als duidelijk is gemaakt dat de bijdrage bedoeld is voor de studie, en dus niet om leuke dingen mee te doen, is de bijdrage voor het deel waarvoor dit geldt vrijgesteld van schenkbelasting. Tegenover de schenking staat dan een last waarvan alleen het netto voordeel, schenking minus last, fiscaal belast is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hanny, 21-05-2010 20:07 #73
Mijn zusje en ik krijgen een erfenis van onze grootmoeder, omdat onze vader is overleden. Normaal gesproken schenken ouders aan hun kinderen, maar kunnen kinderen ook schenken aan hun ouders (in dit geval: wij aan onze moeder)? En zo ja: hoeveel per kind? Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Hanny,
1. U mag zo veel schenken als u wilt, maar belastingvrij is dit maar tot een bedrag van 2000 euro per jaar per kind. Boven dit bedrag geldt een belasting van 30 procent en 40 procent.
2. Als ouders erven van een kind is daarvan 45.000 euro belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mneven, 21-05-2010 17:34 #72
Mijn dochter is nog 34 jaar op 10 nov. wordt zij 35, ik wil een eenmalige schenking doen van E 24000,- dit bedrag is vrijgesteld van belasting, dit bedrag wil ik op papier schenken. Ik heb een eigen huis met een W.O.Z. waarde van circa 425.000,- en nog wat spaargeld. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Met vriendelijke groeten, Marcel Neven.

Mijn vrouw en ik hebben 1 dochter, zelf ben ik 66 jaar mijn vrouw is 63 jaar. Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Mneven,
1. Als u uw dochter 24.000 euro op papier schenkt geeft u daarmee aan dat uw dochter een vordering op u krijgt ter waarde van 24.000 euro. Een vordering en niet een bedrag in contanten. Om te onderstrepen dat het om een vordering gaat moet u haar een marktconforme rente betalen, die zij u overigens weer belastingvrij kan schenken tot 2000 euro jaarlijks.
2. Deze vordering wordt in beginsel pas ingelost bij overlijden. Op dat moment hoeft over de vordering geen erfbelasting te worden betaald, omdat de vordering wordt verrekend met de rest van de erfenis.
3. Bij u vermindert het bedrag in box 3 met de vordering, bij uw dochter neemt box 3 met dat bedrag toe. Hierover moet 1.2% belasting worden betaald.
4. Om zeker te zijn dat dit allemaal goed gaat, doet u er goed aan om de schenking in een akte vast te leggen bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teake, 18-05-2010 17:33 #71
Mijn vader wil ons, (4 kindereren) ieder 7000 euro schenken, dit is een eenmalige schenking, dit moet ik dus wel opgeven
aan de belasting, maar hoef daar geen heffing over te betalen, klopt dat?
Met vriendelijke groeten Teake. Reactie infoteur, 18-05-2010
Beste Teake,
Dat hangt van de leeftijd af. Als een kind of diens partner jonger is dan 35 jaar kan tot 50.000 euro onder de voorwaarden uit het artikel belastingvrij eenmalig worden geschonken. Anders is het jaarlijks tot 5000 euro belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 09-05-2010 18:49 #70
Mijn moeder heeft een schenking op papier gedaan 9 jaar geleden (toen 42.000 gulden) en een rente vastgelegd van 6%. Ik heb natuurlijk nooit de rente gevraagd aan haar maar het schijnt dat dit problemen kan opleveren met de belasting dienst voor mij (verzwijgen van rente inkomst… op papier maar nooit ontvangen) wat moet ik doen? Reactie infoteur, 09-05-2010
Beste Robert,
U mag uw moeder ook een schenking doen, bijvoorbeeld de 6 procent rente die ze had moeten betalen. De vrijstelling van een schenking van u aan uw moeder bedraagt momenteel 2000 euro. Op die manier kunt u de zaak weer herstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 09-05-2010 15:56 #69
Ons geld zit in ons huis. Is het dan toch mogelijk om onze studerende dochter van 22 jaar de 1 x schenking van 24000 (evt 50000) en de jaarlijkse schenking van 5000 euro op papier te doen? Reactie infoteur, 09-05-2010
Beste Gerrit,
Ja dat kan. Een schenking op papier is niets anders dan een schuldverklaring van u aan uw dochter. Zij krijgt daarmee een vordering op u, waarover u rente moet vergoeden.

Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/38094-nieuw-erfrecht-nadelig-voor-huizenbezitters.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van de Montel, 06-05-2010 10:54 #68
Beste Redactie,
Een beetje dezelfde vraag als Pieperloo, want het is mij toch niet helemaal duidelijk. Mijn moeder zal helaas waarschijnlijk ook binnen 180 dagen overlijden en wil ons nu de eenmalige schenking van € 24000 doen (mijn vader is al in 2003 overleden). Mijn moeder's notaris heeft aangegeven dat als ze binnen 180 dagen overlijdt dit als deel van de erfenis wordt gezien (hetgeen ik trouwens echt schandalig vind!). Verder lees ik overal dat dit alleen kan als er een terecht beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling wordt gedaan. Wordt hiermee de schenking van € 50.000 bedoelt waarmee een gedeelte wordt gebruikt voor de aankoop van een huis/studie? Of is de eenmalige schenking van € 24000 sowieso belastingvrij als mijn moeder binnen 180 dagen overlijdt? Reactie infoteur, 06-05-2010
Beste M. van de Montel,
1. In deze gevallen wordt gedoeld op de eenmalige verhoogde vrijstelling die geldt voor kinderen tot 35 jaar. Dit kan elk bedrag zijn tot 50.000 euro per kind. Tot 24.000 euro gelden behalve de leeftijd geen eisen (het mag wel, maar hoeft niet), maar boven de 24.000 euro geldt als extra voorwaarde dat het geld aantoonbaar moet worden besteed aan een dure studie of de aankoop van een huis.
2. Bovendien moet bij de belastingdienst door schenker en ontvanger kenbaar worden gemaakt dat u een beroep doet op deze eenmalige vrijstelling. De belastingdienst registreert dit en houdt daarmee rekening bij de afwikkeling van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

I. Damwijk, 02-05-2010 17:01 #67
Onze dochter volgt een particuliere studie die ons ieder jaar minstens 10.000 euro kost. Dit is niet aftrekbaar. Nu vond ik een regeling als ik haar een schenking overmaak en haar vervolgens het bedrag na 2 weken terug laat storten ovv aflossing studieschuld zij wel studiekosten af kan trekken. Klopt dit inderdaad? Reactie infoteur, 03-05-2010
Beste I. Damwijk,
Dat kan inderdaad maar het is of een lening of een schenking en niet beide. Met andere woorden als uw dochter de schenking gebruikt om haar studie te betalen, kan zij het ook zelf van de inkomstenbelasting aftrekken als zij inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieperloo, 27-04-2010 20:35 #66
Beste redactie, helaas ziet het er naar uit dat onze moeder op korte termijn overlijd. Nu willen onze ouders toch kijken naar de eenmalige schenking van? 24.000,- per kind (beide jonger dan 35). Geldt de 180 dagen voor overlijden regeling ook bij de eenmalige schenking. Met name vanuit de redenatie dat onze vader ook na het overlijden van onze moeder de eenmalige schenking kan laten plaatsvinden. Ik verneem graag van jullie Reactie infoteur, 27-04-2010
Beste Pieperloo,
1. Spijtig om dit te vernemen.
2. Als er sprake is van een schenking aan een kind met een terecht beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling vervalt de clausule dat deze schenking wordt gerekend tot de erfenis en daarover erfbelasting moet worden betaald. Het is dan een belastingvrije schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herre, 20-04-2010 21:05 #65
Hallo dank voor de onderstaande info. Kan een dergelijke schenking worden opgegeven bij de jaarlijkse belastingaangifte of moet dit direct bij het verkrijgen van de schenking?

bvd,
Herre Reactie infoteur, 21-04-2010
Beste Herre,
Het formulier Aangifte schenkbelasting moeten schenker en ontvanger samen indienen uiterlijk voor 1 maart van het jaar, volgend op het jaar waarin de schenking werd gedaan. U kunt dit formulier aanvragen bij de belastingtelefoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herre, 20-04-2010 16:36 #64
Hallo mijn moeder wil mij en m'n partner tussen de 10.000 en 15.000 schenken. Wij zijn beide 31 jaar oud en hebben nog geen schenkingen ontvangen. Moet mijn moeder of moeten wij dan nog belasting over dit bedrag betalen? Dit bedrag is beneden de 24.000, wij zijn beide tussen de 18 en 35. Dus als ik alles goed lees, is dit vrij van belastingen?

bvd,
herre Reactie infoteur, 20-04-2010
Beste Herre,
Klopt helemaal. Uw moeder mag dat eenmalig belastingvrij schenken. Wel moet er aangifte worden gedaan waarbij u aangeeft dat de eenmalige vrijstelling van toepassing is. De belastingdienst registreert dit, zonder dat daardoor ook schenkbelasting hoeft te worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 19-04-2010 12:20 #63
Mijn vader woont al 11 jaar in Zuid Afrika en is nog wel Nederlander. Stel hij stort euro 300.000 op mijn bankrekening moet ik dan ook nog schenkbelasting betalen? Hij komt te overlijden en de erfenis is euro 500.000 moet ik dan ook erfbelastingbetalen? Reactie infoteur, 19-04-2010
Beste Peter,
Omdat uw vader langer dan 10 jaar in het buitenland woont, hoeft u geen schenkbelasting en geen erfbelasting te betalen als hij u schenkt dan wel komt te overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 16-04-2010 22:34 #62
Vorige week hebben we de sleutel gekregen van ons nieuwe nieuwbouw huis. Nu wil een van de ouders ons geld schenken voor de nieuwe woning. We hebben al gebruik gemaakt van de reguliere verhoogde vrijstelling. Nu willen we dus gebruik maken van de regeling om die te verhogen naar 50k. Kan dit nog ookal is de leverakte al gepasseerd en eigendom overgedragen. Bijvoorbeeld als we de schenking gebruiken om de hypotheek af te lossen, keuken te betalen etc. Reactie infoteur, 17-04-2010
Beste Daphne,
Nee, helaas. De wet kent de vrijstelling van 50k toe indien geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning. Dus niet ter aflossing van een hypotheek of ter verbetering van het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natascha, 14-04-2010 22:00 #61
Hallo,

Als je een schenking van je moeder krijgt van 35000,= en je steekt het geld in een lijfrente polis moet je daar dan ook belasting over betalen. Wat is anders de gunstigste manier?

Dank. Reactie infoteur, 15-04-2010
Hallo Natscha,
Dat hangt een beetje van je leeftijd af: ben je zelf of je partner jonger dan 35 jaar, dan mag een ouder van de fiscus eenmalig tot 50.000 euro belastingvrij schenken aan een kind. Jaarlijks is tot 5.000 euro belastingvrij toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 08-04-2010 12:21 #60
We verwachten binnenkort een schenking van mijn moeder. Ik ben ouder dan 35 jr. en mijn lief jonger. Als we gaan trouwen zijn we wettelijke partners en willen gebruik maken van eenmalige vrijstelling. Is dat ook mogelijk als we (deels) met huwelijkse voorwaarden trouwen en het geschonken bedrag dan niet in de gemeenschap van goederen komt? Of moeten we geheel in gemeenschap van goederen trouwen voor de eenmalige vrijstelling? Reactie infoteur, 08-04-2010
Beste Eva,
1. U hoeft niet getrouwd te zijn om voor de schenkbelasting elkaars partners te zijn. Zie hiervoor ook het artikel.
2. Het vereist geen gemeenschap van goederen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Goudriaan, 06-04-2010 11:47 #59
Een vraag: Mijn ouders willen een jaarlijkse, vrijgestelde schenking doen aan de kinderen. Het is voor mij niet helemaal zeker wat de status voor de vrijstelling is van de weduwe van mijn broer. Komt zij in de plaats van mijn broer of komt zij voor een deel in de plaats van mijn broer of valt zij gewoon onder de overige verkrijgers? Reactie infoteur, 06-04-2010
Beste B. Goudriaan,
De weduwe van uw broer is ten opzichte van uw ouders na het belastingjaar van overlijden van uw broer geen fiscale partner meer en daarmee een overige verkrijger volgens de schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 31-03-2010 15:37 #58
Mijn vriend en ik willen een huis kopen. Mijn vriend krijgt een schenking van zijn vader van € 50.000,- voor het huis. Mijn vriend is 41 jaar oud, moet hij daar nu belasting over betalen want het is me niet helemaal duidelijk hoe het nu zit. Bedankt alvast voor uw reactie. Reactie infoteur, 31-03-2010
Beste Marina,
1. Omdat uw vriend ouder is dan 35 jaar geldt voor hem niet de verhoogde eenmalige vrijstelling tot 50.000 euro, maar een jaarlijkse vrijstelling van 5.000 euro. Dan zou hij over 45.000 euro 10 procent schenkbelasting moeten betalen.
2. Als u zijn partner bent, en nog geen 35 jaar oud bent, komt uw vriend weer wel voor de volledige vrijstelling in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 30-03-2010 23:28 #57
Goedenavond. Complimenten voor de heldere uitleg! Vraag: Mijn schoonmoeder heeft in 2009 EUR 4556,- (0%) en EUR 22.700,- (5%) aan zowel mijn zwager als mijn vrouw geschonken. Ik begrijp dat in 2010 EUR 5000,- vrij van belasting is. Los van deze schenking is over een schenking tot EUR 118.000,- 10% belasting verschuldigd. Zijn er geen andere regelingen mogelijk waarbij minder belasting hoeft te worden betaald?
Met vriendelijke groet, Rob Reactie infoteur, 31-03-2010
Beste Rob,
Maak bijvoorbeeld een planning, zoals aangeven in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/50932-schenkingsplan-maken-en-estate-planning.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hannie, 29-03-2010 10:52 #56
Mijn oma wil mij 2000 euro schenken moet ik daar dan belasting over betalen en zo ja hoeveel Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste Hannie,
Tot 2000 euro hoeft u geen schenkbelasting te betalen en hierover geen aangifte te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 20-03-2010 11:37 #55
Beste zeemeeuw,

Ik heb van mijn oma in 2010 een schenking ontvangen van 5000 euro. Hoeveel belasting moet ik betalen?
Moet ik dat direct betalen of moet ik dat opgeven in de inkomstenbelasting van 2010.
alvast bedankt Reactie infoteur, 20-03-2010
Beste Patrick,
1. Het aangiftebiljet schenkingen moet u uiterlijk indienen voor 1 maart van het jaar, volgend op het jaar waarin de schenkingen zijn gedaan. Dit aangiftebiljet schenkbelasting is een apart formulier.
2. Als deze 5000 euro in 2010 is geschonken door uw oma betaalt u als kleinkind over 3000 euro 18 procent belasting, ofwel 540 euro. Het is voordeliger om bijvoorbeeld in een jaar 3000 euro en in een ander jaar 2000 euro te schenken. Dat kost u 180 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mj, 16-03-2010 14:50 #54
Hallo Zeemeeuw,

Voor zijn overlijden vorig jaar en na zijn overlijden heeft een broer van mij per keer 400,- euro gekregen voor reiskostenvergoeding vanuit het Buitenland. Kan dit in mindering worden gebracht op zijn erfdeel.

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-03-2010
Hallo MJ,
Over een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten hoeft geen belasting te worden betaald. Anders kan het zijn voor een fictieve onkostenvergoeding, dat gesaldeerd met de werkelijke onkosten, als inkomen kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corry, 13-03-2010 13:14 #53
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw reaktie.
Dit werd mij eerst ook verteld, maar later werd door iemand anders gezegd dat ik schenkingsbelasting moet betalen. Reactie infoteur, 13-03-2010
Beste Corry,
Neen hoor, u hoeft geen schenkingsbelasting te betalen, want u bent de schenkende partij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corry Kolthof, 13-03-2010 09:38 #52
Ik heb een zoon in Amerika wonen. Hij betaalt dus zijn belastingen in Amerika. Hoeveel geld mag ik hun gezin geven? Geld hiervoor ook het schenkingsrecht van Nederland? Ik heb toch al belasting betaald over mijn geld. Reactie infoteur, 13-03-2010
Beste Corry Kolthof,
De schenkbelasting wordt door de ontvanger betaald. Het ligt dus aan de belastingwetgeving in de VS of en hoeveel belasting uw zoon in de VS moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. E. van Brero, 12-03-2010 15:12 #51
Hoe gaat dat met mijn nichtjes die 3 jaar en de ander 7 maanden was toen de kinderen bij ons in huis kwamen. De dames zijn toen zij volwassen waren en klaar met hun studie op zichzelf gaan wonen. Er is nooit door wie dan ook een cent voor de opvoeding betaald als door mijn man en mij. Reactie infoteur, 12-03-2010
Beste A.E. van Brero,
Uw pleegkinderen worden, als ze aan de definitie uit het artikel voldoen, voor zowel de erfbelasting als de schenkbelasting qua heffingen en vrijstellingen gezien als uw eigen kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rekan, 10-03-2010 14:14 #50
Beste zeemeeuw;

Een hele goede site en bedankt voor het meedenken.
Een aantal vraagjes voor u.
1. Als ik mijn 2 kinderen elk 1200 per jaar schenk, hoeveel jaren mag ik deze schenking doen? Ik bedoel zit er een maximum aan de schenking bedrag? Worden deze bedragen allemaal bij elkaar opgeteld?
2. Kan ik meerdere giften bij elkaar doen? Ik bedoel van mijn kinderen en een gift aan een familie lid die uit Turkije die hier een operatie heeft ondergaan. (voor de rekeningen.
Komt dat allemaal onder 1 vrijstelling of word daar rekening mee gehouden?
Alvast hartelijk bedankt.
Mvrg: Rekan Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Rekan,
1. Dank je wel Rekan.
2. Het is niet zo dat de schenkingen bij de gever worden opgeteld, maar wel bij de ontvanger van het geld.
3. Dus als persoon A in een jaar drie keer 1000 euro krijgt, heeft hij in dat jaar 3000 euro ontvangen. Dan wordt bekeken wat de relatie van de ontvanger tot u is, hoeveel vrijstelling er dan geldt en of er door de ontvanger nog schenkbelasting moet worden betaald.
4. De vrijstellingen gelden elk jaar weer behalve de eenmalige vrijstelling aan een eigen kind.
5. Zonder belasting te hoeven betalen mag u aan elk van uw kinderen elk jaar in totaal 5.000 euro belastingvrij schenken en eenmalig zelfs tot 50.000 euro. De voorwaarden staan in het artikel.
6. U mag zoveel giften doen als u wilt.
7. Gehuwden en partners worden zowel als gevende als ontvangende partij als 1 persoon gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 10-03-2010 00:05 #49
Geachte Zeemeeuw,
mijn vader heeft na mijn moeders overlijden op papier geld geschonken en betaalt daar ook jaarlijks rente over. Nu is hij opnieuw getrouwd en wil de schenking pas laten betalen (na zijn overlijden) als zijn huidige vrouw overlijdt, zodat zij vruchtgebruik van dit bedrag kan krijgen. Ook wil hij dat er na zijn overlijden geen rente meer betaald hoeft te worden. Als hij dit wil vind ik het prima (er moet dan nog wel over de vermogensbelasting gepraat worden), maar kan hij dit wettelijk gezien doen? Of zijn er misschien andere mogelijkheden?
Alvast mijn hartelijke dank, Marieke Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Marieke,
Alles bepalend is wat er in de akte van schenking staat. Als de voorbehouden er niet in staan, kan uw vader ze niet zo maar invoeren zonder uw goedkeuring.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jamal, 09-03-2010 19:37 #48
Geachte Zeemeeuw,
Ik ben 38 jaar oud, gescheiden. Mijn vader wil mij eenmalig een schenking doen van 10.000 euro, dit is de eerste keer dat ik een schenking van mijn ouders krijg. Is deze eenmalige schenking vrij van belasting voor mij.
Met vriendelijke groet, Jamal. Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Jamal,
1. De maximale vrijstelling bij een schenking van een ouder aan een kind ouder dan 35 jaar bedraagt 5.000 euro per jaar. Voor deze leeftijdscategorie geldt niet de hogere eenmalige vrijstelling.
2. Over de resterende 5.000 euro betaalt u dan 500 euro aan schenkbelasting.
3. Als uw vader twee maal 5.000 euro schenkt in twee jaren tijd, is de schenking wel belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 08-03-2010 18:34 #47
Geachte Zeemeeuw,
Ik wil mijn dochter totaal?50.000 schenken, maar heb het gehele bedrag nu nog niet beschikbaar.
Kan ik mijn dochter nu bij de aankoop van haar woning ook EERST?26.000 schenken (met verplichting aankoop woning en het bedrag in de leveringsakte laten opnemen) en haar later (bijv. volgend jaar, als de wetgeving niet veranderd is) alsnog de resterende?24.000 schenken zónder verplichting (en dus ook zonder tussenkomst notaris).
Dus eigenlijk andersom dan in de meeste hier beschreven voorbeelden staat vermeld.
Met vriendelijke groet, Ron Reactie infoteur, 08-03-2010
Beste Ron,
1. U mag de schenking wel opknippen, zoals u aangeeft, maar dan wordt het totaal niet als eenmalige schenking gezien, maar als twee verschillende schenkingen in twee verschillende jaren. Beide schenkingen zouden, om als eenmalige schenking te worden gezien, in hetzelfde jaar moeten plaats vinden.
2. Uitzondering hierop is een eenmalige schenking, die voorafgaand aan 2010 plaatsvond, en in 2010 verder wordt aangevuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 02-03-2010 16:07 #46
Mijn ouders zijn op leeftijd (80+) en zouden graag binnen enkele jaren hun vermogen (opgebouwd uit eigen woningbezit, taxatiewaarde circa Euro 400.000) "op papier" willen schenken aan hun twee kinderen, is dat zinvol gelet op de nieuwe schenkingswet welke per 1 januari 2010 is ingegaan? Reactie infoteur, 02-03-2010
Beste Ronald,
1. Het grote voordeel van schenken op papier was altijd dat over de eventuele overwaarde van een huis geen successierechten hoefden te worden betaald. Dat is met de nieuwe regelgeving voor de schenk en erfbelasting 2010 niet meer zo: de eventuele overwaarde wordt nu wel degelijk met erfrechten belast op het moment van overlijden. Bovendien is niet uitgesloten dat huizen de komende tijd nog in waarde zullen dalen.
2. De ouders kunnen het beste gebruik maken van de vrijstellingen op schenken. Dit kan ook in combinatie met schenken op papier voor een bepaald bedrag onder de afspraak dat jaarlijks een bepaalde schenking wordt gedaan. Maar het kan ook los van elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 01-03-2010 13:25 #45
Mijn ouders zijn gescheiden. Mogen zij beide jaarlijks 5000 belastingvrij schenken? En mogen zij ook beide de eenmalige gift van 24.000 (of 50.000 in geval van aankoop voor een huis) doen? Of gelden zij nog als partners en kan ik slechts eenmaal per jaar 5000 van hen krijgen en eenmaal de eenmalige gift? Reactie infoteur, 01-03-2010
Beste Marieke,
Dat uw ouders gescheiden zijn doet niets af aan het feit dat u hun dochter bent. Samen kunnen ze dan ook van de maximale vrijstellingen gebruik maken, maar niet ieder apart.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 25-02-2010 11:51 #44
Even voor de duidelijkheid: mijn vriend en zijn broer willen een schenking doen aan hun zus, nu maak ik er uit op dat ieders 5000 euro belastingvrij kunnen schenken, klopt dat? Mvg Chantal Reactie infoteur, 25-02-2010
Beste Chantal,
Neen, een zus wordt gezien als een overige verkrijger en mag dus jaarlijks 2.000 euro per persoon belastingvrij geschonken krijgen, niet 5.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derk, 24-02-2010 14:28 #43
Ik zal binnenkort een erfenis ontvangen van een oom hij heeft redelijk veel bezittingen zowel contant als vastgoed, hoe kunnen we bij leven nog iets regelen/schenken zodat wij zoweinig mogelijk betalen aan de belasting Reactie infoteur, 24-02-2010
Beste Derk,
1. Dat is lastig als dat echt binnenkort is, zoals u aangeeft, want schenkingen, die door uw oom binnen 180 dagen voor zijn overlijden zijn gedaan, worden voor de berekening van het successierecht toch als erfenis gezien. Dan is er niet twee maal een vrijstelling, voor zowel de schenking als de erfenis.
2. De vrijsteling bij het schenken bedraagt 2.000 euro in 2010. Ik zou daarvan gebruik maken.
3. Ook een gezamenlijke rekening kan interessant zijn of schenkingen op papier uit eerdere jaren, die nog niet zijn geeffectueerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 24-02-2010 07:57 #42
Mijn moeder wil mij 24000 euro schenken mijn partner is 33 jaar moet ik dan belasting betalen? Reactie infoteur, 24-02-2010
Beste Arie,
Uw moeder mag die 24.000 euro belastingvrij schenken als eenmalige hoge schenking, maar moet wel het formulier aangifte schenkbelasting bij de belastingdienst aanvragen. Die moeten zij en uw partner samen invullen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cokkie, 18-02-2010 15:05 #41
Ik heb een broer en een zus die het niet zo goed hebben endaarom zou ik hun een schinking willen doen, van ongeveer 1000 euro.
Ook willen wij een spaarregeling openen voor eenzoontje van 3 jaar van een vriendin, dit is niet zo hoog 200 euro per jaar.
Is dit belasting vrij in beide gevallen? Reactie infoteur, 18-02-2010
Beste Cokkie,
Ja, allemaal lager dan 2000 euro en dus belastingvrij. U hoeft dan ook niets aan de belastingdienst door te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 18-02-2010 14:17 #40
Nog even een aanvulling op mijn vraag, in 2010 mag dochter belastingvrij 5000 euro geschonken krijgen, ik als haar echtgenoot 2000 euro, de resterende 3000 euro, als ze gaan spitten, kan ik dan zeggen dat dat al in 2009 is geschonken maar voor rente doeleinden op de gezamenlijke spaarrekening is blijven staan? Bedankt voor je tijd en moeite. Reactie infoteur, 18-02-2010
Beste Peter,
1. Als u of de dochter nog jonger zijn dan 35 jaar kan zelfs eenmalig 24.000 euro worden geschonken.
2. Partners worden wel als één persoon gezien. Dus het is niet en en.
3. Als er een ondertekend briefje is uit 2009 waaruit deze schenking blijkt, kan de schenking inderdaad eenvoudig worden gespreid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 18-02-2010 01:25 #39
Moeder en dochter hebben samen een en/of girorekening met daaraan gekoppeld een spaarrekening. Dit is al een jaar of 5 zo. Kan dochter vrijelijk beschikken over het spaartegoed ( 10.000 euro ) zonder dat het een schenking betreft? Reactie infoteur, 18-02-2010
Beste Peter,
1. Bij een gezamenlijke rekening hoeft dat geen probleem te zijn, maar de bank zal waarschijnlijk een tweede handtekening of goedkeuring eisen.
2. Als de belastingdienst echt gaat spitten, omdat er vermoedens zijn, en het blijkt zo te zijn dat de en/of rekening slechts door de moeder wordt gevuld, dan kunnen er wel problemen ontstaan met schenkingrechten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Truus, 16-02-2010 21:50 #38
Mijn man en ik gaan scheiden. Zijn in gemeenschag van goederen getrouwd en hebben een eigen woning. Ik mag met de kinderen in de woning blijven wonen en hoef mijn man niet uit te kopen. Hij wil mij als het wae zijn deel schenken.
Kan dit? Reactie infoteur, 17-02-2010
Beste Truus,
1. Als uw man het huis verlaat en u blijft erin wonen, dan mag uw man gedurende 24 maanden zijn aandeel in de hypotheekrente bij hem aftrekken van de belasting. U houdt uw aandeel in het geheel. Er is dan tussen uw beiden geen overheveling van vermogen.
2. Als het huis op beider naam is en uw man wil u zijn deel schenken, dan moet u daarvoor naar de notaris, om het huis op uw naam te laten zetten. Op het zo per saldo overgehevelde vermogen betaalt u dan ook schenkbelasting. Met per saldo bedoel ik de WOZ waarde minus de eventueel overgehevelde hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christel, 14-02-2010 21:03 #37
Mijn ouders willen ons een bedrag schenken van 8000 euro voor verbouwing van het huis.
Mag dit in 1x geschonken worden zonder belasting er over te betalen? Reactie infoteur, 15-02-2010
Beste Christel,
Als uzelf of uw partner jonger zijn dan 35 jaar, kunnen uw ouders u in dit geval eenmalig tot maximaal 24.000 euro belastingvrij schenken. Bent u ouder dan is het 5.000 euro per jaar belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilse, 09-02-2010 17:45 #36
Mijn ouders willen een schenkingsplan opzetten voor mij en mijn zusjes. Ikzelf ben 36, mijn andere zusjes 28 & 17. Er is een huis en vakantie huis waarvan de hypotheken zijn afgelost, vrij verhandelbare aandelen, een auto & nog een x bedrag aan contanten. mijn ouders zijn 63 & 59 jaar, gezond en hebben dus hopelijk nog een aantal jaren te gaan. hoe kunnen we nou zo fiscaal voordelig vermogen gaan overdragen, zonder dat hun dus al hun huizen of auto moeten verkopen? Ze willen gewoon kunnen blijven leven als ze nu leven. Hopelijk kunt u ons helpen, mvg, Ilse Reactie infoteur, 10-02-2010
Beste Ilse,
Kijkt u voor meer uitleg over een schenkingplan en hoe een schenkingsplan te maken naar het artikel van Zeemeeuw:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/50932-schenkingsplan-maken-en-estate-planning.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mellany, 04-02-2010 14:04 #35
Nogmaals mijn vraag, denk dat mijn vorige post niet goed is gegaan.
Ws wil een oud tante.(tante van mij moeder) een groot bedrag schenken rond de 10000 aan mij of mijn zoon van 2.
hoe kan dit gedaan worden zonder te betalen, of in ieder geval niet veel betalen. Dit omdat ze naar een tehuis gaat en ws niet zo heel lang meer heeft te leven.
mvg mell Reactie infoteur, 04-02-2010
Beste Mellany,
1. Wat zichtbaar wordt geschonken binnen 180 dagen van een overlijden zal alsnog in de erfenis worden betrokken. Als er al schenkbelasting is betaald, wordt die verrekend met de erfbelasting.
2. Ten opzichte van uw oudtante wordt u door de belastingdienst als een overige verkrijger van een schenking gezien, die een lagere vrijstelling heeft, namelijk 2.000 euro per persoon, en daarboven relatief veel schenkingsrechten betaalt. Dit maal twee, u en uw zoon, is al 4.000 euro.
3. Misschien is er ook nog iemand anders, die u vertrouwt en die het aan u door kan schenken: u hoeft de schenkingen die u in één jaar krijgt van verschillende mensen namelijk niet bij elkaar op te tellen.
4. Zie ook de post hieronder plus antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anton, 04-02-2010 09:25 #34
Indien ik aan 2 kinderen (15 en 17 jaar) een schenking in maart 2010 wil doen van 118000,-- euro,
wat moet ik dan als schenker betalen.
Moet ik dat dan direct opgeven aan Belasting of pas volgend jaar voor 1 maart.
Wat gebeurt indien een van hun eind van het jaar overlijdt, kan ik dan dit geld kosteloos overhevelen
naar het andere kind of moet er dan weer schenkingrecht worden betaald.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 04-02-2010
Beste Anton,
1. Ik heb n.a.v. uw vraag in het artikel rekenvoorbeeld 6 opgenomen over een schenking aan een kind van 118.000 euro en de schenkbelasting, die dan moet worden betaald. Let wel de 10 procent respectievelijk 20 procent schenkbelasting voor een kind moet pas worden betaald boven de vrijstellingen van schenken.
2. U hebt tot uiterlijk 1 maart van het volgende jaar, maar het mag natuurlijk ook eerder.
3. Zolang bij de belastingdienst nog geen melding is gedaan, kan een schenking nog worden gecorrigeerd. Daarna wordt het een stuk moeilijker, evidente fouten daargelaten, maar daar hoort een overlijden niet bij.
4. Niet de schenker betaalt schenkbelasting, tenzij hij vrij van rechten schenkt, maar de ontvanger van de schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mellany, 04-02-2010 00:03 #33
Beste,
misschien een ingewikkelde vraag, maar wat als een oud tante (tante van mijn moeder) een groot bedrag wil schenken aan mij of mijn zoon, deze tante heeft zelf nog nooit belasting aangifte gedaan! dus nooit betaald of ontvangen van de belastingdienst.
Hoe zou dit het beste gedaan kunnen worden zonder dat er kosten aan gebonden zijn?
Met vriendelijke groeten mellany Reactie infoteur, 18-02-2010
Beste Mellany,
1. Belastingvrij schenken is probleemloos toegestaan tot aan de schenkingsvrijstelling. Daarboven zou schenkbelasting moeten worden betaald.
2. De jaarlijkse belastingvrijstelling voor schenkingen aan anderen dan de kinderen is slechts 2000 euro per jaar. Dit kan voor meerdere personen worden gedaan, die ieder hun eigen vrijstelling houden, en kan bovendien jaarlijks worden herhaald. Partners worden wel als één persoon gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 02-02-2010 15:08 #32
De schenkingsvrijstellingen gelden per 'actiedatum'? Is het nog mogelijk om nu geld te schenken en deze onder te brengen onder de schenkingsvrijstelling van 2009? Het had nl wel gemoeten maar het is er door omstandigheden niet van gekomen. Reactie infoteur, 02-02-2010
Beste Gerard,
Als u aangifte wilt doen van een schenking moet u het aangiftebiljet uiterlijk indienen voor 1 maart 2010. Contant schenken in 2009, een briefje als bewijs, en dan aangifte doen kan ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 29-01-2010 23:54 #31
Beste zeemeeuw,
Schoonvader heeft uit de verkoop van zijn huis wat te verdelen. Dus voor dochter 5000?, voor onze 2 kinderen en mij 3x 2000? per jaar. Onze kinderen hebben hun eigen rekening maar daar kan alleen op gestort worden door de ouders (regenboogrekening).We hebben 2 betaalrekeningen en 1 spaarrekening, maar wel gezamenlijk. Kunnen we nu het hele bedrag (9000?) belastingvrij ontvangen op èèn of meerdere rekeningen als we gelijk weer het deel voor onze kinderen doorstorten op hun rekening? Of moeten we eerst andere rekeningen openen voor de (klein)kinderen en is de gezamenlijke rekening geen belemmering voor mijn deel? Reactie infoteur, 30-01-2010
Beste Pieter,
Als dit aparte stortingen zijn (dus niet 1 totaal bedrag), met daarbij aangegeven voor wie wat bedoeld is, moet dit geen probleem zijn. Vraag uw schoonvader wel om een kort door hem ondertekend briefje, waarin hij aangeeft wie hij wat schenkt. Met de door u genoemde bedragen blijft u binnen de vrijstellingen voor schenken, en is ook dat dus geen punt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees West, 27-01-2010 12:41 #30
U geeft aan onder het hoofdstuk 'de nieuwe wet schenk- en erfbelasting 2010'; Tot slot geldt een overgangsregeling voor de kinderen, die bij een schenking van voor 01-01-2010 al gebruik hebben gemaakt van de toen geldende verhoogde eenmalige vrijstelling. Deze houdt in dat zij, tot ze 35 jaar oud zijn, d.w.z. tot 1 januari 2027, nog gebruik kunnen maken van een aanvullende eenmalige vrijstelling van? 26.000,--, als de schenking is bestemd voor de aankoop van een eigen woning en bij aangifte een beroep wordt gedaan op deze extra vrijstelling.

Gebeld met de belastingdienst. Zij geven aan dat de regeling van kracht is voor 2010 en dat de wetgeving zomaar vanaf 2011 weer volkomen anders kan zijn. Hiermee ontkennen zij dus dat hier tot 01-01-2027 gebruik kan worden gemaakt.

In ons geval is het 'dubbelsneu'. Wij kochten voor onze dochters in 2006 en 2009 een woning. Deze staan op hun naam. We kunnen niet met terugwerkende kracht gebruik maken van deze regeling. Het kan wel als zij in de toekomst een nieuwe woning kopen. De toekomst is in principe 2010, omdat de regeling (zoals de belastingdienst aangeeft) vanaf 2011 weer kan zijn opgeheven. Graag uw reactie, waarvoor b.v.d. dank! Reactie infoteur, 27-01-2010
Beste Cees West,
In deze tijd van ombuigingen, is niets echt meer zeker, maar de passage waar u op doelt, komt uit het aangenomen amendement van de heer Omtzigt c.s. van het CDA.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Choudhry, 26-01-2010 07:31 #29
Ik beleg via nationale nederlanden elke maand? 25,-- voor mijn zoon met een doorloop tijd van 15 tot 20 jaar. De polis is ook afgesloten op zijn naam. Kan ik die bedragen over 2009 opgeven als schenking aan mijn zoon? En is het verplicht om een notariële akte op te laten maken?

Grtjes,
Choudhry Reactie infoteur, 26-01-2010
Beste Choudhry,
U kunt de stortingen op de rekening van uw zoon zien als schenking. U hoeft niet naar de notaris, maar het is wel goed, om het op papier te zetten: er kan altijd navraag worden gedaan. U doet pas aangifte bij de belastingdienst, als u boven de vrijstellingen uitkomt, wat met 25 euro per maand niet het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 25-01-2010 09:21 #28
Beste Zeemeeuw,
Mijn moeder heeft haar kinderen reeds de eenmalige schenking vóór 35 jaar doen toekomen. Nu is de vraag of zij onze partners die nog wel jonger zijn dan 35 dit bedrag óók mag schenken, alszijnde haar kinderen (we zijn getrouwd).
Met vriendelijke groet,
Jo Reactie infoteur, 18-02-2010
Beste Jo,
De hoge eenmalige vrijstelling geldt voor de eigen kinderen en eventueel voor hun partner, indien jonger dan 35 jaar. Maar partners worden als één persoon gezien, zodat er nu geen belastingvrije ruimte meer over is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 24-01-2010 10:36 #27
Vraag: mag ik aan een broer EN aan zijn vrouw 2 x een belastingvrije schenking doen in 2010 van 2000 euro per persoon of mag ik aan dat echtpaar slechts 1 x de belastingvrije schenking doen? Reactie infoteur, 18-02-2010
Beste Joop,
De vrijstellingen voor het schenken gelden per persoon, maar partners worden als één persoon gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 19-01-2010 21:01 #26
In een casus waarbij een ouder op papier het huis overdraagt aan een kind en het kind daarbij een schuld verkijgt aan de ouder. dan kan de ouder deze schuld jaarlijks vrijschelden tot 5K. Echter over de lening dient 6% rente betaald te worden. Is deze rente bij de ouder nog ergens belast? en zo ja voor hoeveel? Reactie infoteur, 19-01-2010
Beste Thijs,
Rente inkomsten zijn momenteel niet belast in ons belastingstelsel. Wel betaalt men 1,2 procent vermogensrendementsbelasting over zijn vermogen boven de vrijstellingen. Dit vermogen neemt bij schenken bij uw ouders af en bij u toe.

Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/43699-belastingen-de-belastingvrijstelling-sparen-en-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Werner, 16-01-2010 19:05 #25
Er wordt gesproken over een tijdelijke overgangsregeling van de eenmalige vrijgestelde schenking van de extra 26.000 euro voor een eigen woning voor het 35e jaar van het kind. Stel dat in 2010 24000 wordt geschonken, kan dan bijvoorbeeld in 2013 bij aankoop van een eigen huis(nog steeds voor het 35e jaar) nog steeds 26000 successierechten vrij kunnen worden geschonken, of kan dat bedrag dan anders zijn? En kan dan in 2013 ook nog het vrijgestelde bedrag dat geldt voor 2013 worden geschonken? Reactie infoteur, 17-01-2010
Beste Werner,
De overgangsregeling geldt van voor 2010 naar latere jaren, en niet vanaf 2010 naar latere jaren. Anders gezegd: wie in de jaren tot en met 2009 van de eenmalige vrijstelling gebruik heeft gemaakt, kan dit eenmalige bedrag na 2010 aanvullen tot het bedrag van maximaal 50.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertan van Zanten, 02-01-2010 15:08 #24
Ik heb een vraag: indien kinderen geld schenken aan ouders, valt dit dan onder het schenkingstarief voor kinderen of voor 'overige verkrijgers'? Reactie infoteur, 30-03-2010
Beste Bertan van Zanten,
1. Als een kind aan een ouder schenkt is die ouder een overige ontvanger met een belastingvrije schenking in van 2.734 in 2009 en 2.000 euro in 2010.


2. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/20740-vastgoed-fiscus-maakt-huis-kopen-voor-je-ouders-dure-zaak.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralf, 25-12-2009 20:38 #23
Met verwijzing naar mijn vraag van 24-12-2009, voor de duidelijkheid. De hypotheek van mijn dochter via mij, van 80.000 euro, wordt uitsluitend afgelost. Dus geen rente! Bijv. in 2011 vindt aflossing plaats van 5.000 euro. Omdat dit bedrag door mij wordt geschonken (vrijgesteld!) betaalt ze in feite niets aan mij. Is dit zo juist? Reactie infoteur, 25-12-2009
Beste Ralf,
De belastingdienst eist een marktconforme rente. Die kunt u vervolgens ook vrij schenken tot aan de genoemde 5.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralf, 24-12-2009 19:39 #22
Ik wil mijn dochter een woning nalaten. Stel de waarde hiervan in het economisch verkeer op 230.000 euro. Ze krijgt de woning voor 100.000 euro. Dit bedrag dient ze elders te financieren d.m.v. een hypotheek, blijft: 130.000 euro. Ik wil gebruik maken van de eenmalig vrijgestelde schenking in 2010 van 50.000 euro. De resterende 80.000 euro wil ik haar jaarlijks laten aflossen over een X-aantal jaren. Die aflossingen zijn gelijk aan het op dat moment geldende bedrag van de jaarlijks vrijgestelde schenking. Zou dit zo mogelijk zijn? Reactie infoteur, 25-12-2009
Als u bedoelt: 100.000 hypotheek via een bank, 50.000 via eenmalige schenking, resteert 80.000 euro hypotheek via u, dan kan dat inderdaad vanaf 2010. De hypotheekrente over de 100.000 en de afnemende hypotheek van aanvankelijk 80.000 euro is bij haar aftrekbaar. U moet het wel via de notaris regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 24-12-2009 10:37 #21
Stel: ik schenk mijn kind in 2010 een bedrag van 8.000 euro. Hoe komt de belastingdienst er nu achter dat ik meer dan 5.000 euro heb geschonken? Ik kan het geld toch ook gewoon uitgegeven hebben. Reactie infoteur, 24-12-2009
Beste Jan,
Zolang het allemaal contant gaat, en wellicht niet in 1 keer, is het moeilijk te traceren. Bedenk wel dat er bij grotere contante aankopen, problemen kunnen ontstaan, als de verkopende partij hiervan melding doet.

Zie bijvoorbeeld het artikel van Zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/10122-belastingdienst-en-witwassen-ongebruikelijke-transacties.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fons, 21-12-2009 21:58 #20
Hiermee kom ik nog even terug op mijn vraag van 17 dec en uw antwoord op 18 dec.
Mijn boekhouder geeft vandaag een ander antwoord op dezelfde vraag die ik aan u gesteld heb en wel: ''Op het laatste moment is ook een overgangsregeling opgenomen voor situaties waarin onder het oude regime al gebruik is gemaakt van de éénmalige vrijstelling en onder het nieuwe regime wordt geschonken voor een erkend doel.

Je kunt in of na 2010 nog een schenking doen van max.? 26.000 voor de aankoop van een woning. Let wel; volgens de voorwaarden moet deze schenking via de notaris worden gedaan en dient in de akte te worden opgenomen dat de schenking ten behoeve van de nieuw aan te kopen eigen woning is.""

De vraag had ik al ca 10 dagen geleden aan mijn boekhouder gesteld en het antwoord bleef ui (wat ik niet van hem gewend ben) waarschijnlijk omdat hij eea diepgaand heeft onderzocht en erachter kwam dat er wellicht een overgangsregeling is afgesproken.
Weet u van deze overgangsregeling?
Vriendelijke groeten, Fons Reactie infoteur, 22-12-2009
Beste Fons,
Inderdaad is op het laatst toegevoegd dat voor kinderen, die reeds vóór 1 januari 2010 gebruik hebben
gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, een overgangsregeling in artikel 33 onderdeel 6 SW is aangebracht. De aanvullende eenmalige vrijgestelde schenking, indien voor de aankoop van een huis, is in de overgangsregeling 26.000 euro met ingang van 2010. Voorwaarde blijft wel de leeftijdsgrens van 35 jaar. Zie voor de overige voorwaarden bovenstaand artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 19-12-2009 22:04 #19
1. U eerste punt gaat niet lukken aangezien wij reeds een koopwoning hebben met Hypotheek, voor zover bij mij bekend mag toch maar de rente van één hypotheek afgetrokken worden!?
2. Derglijke erfgenamen zijn er volgens ons niet, ze heeft geen kinderen (maar behandeld ons als de hare, en ons kind als haar kleinkind) en geen ouders, dan wel 3 broers en twee zussen, of geld dit voor hun ook, want dat kan ik er niet uithalen, of?
3. Bedoelt U hier, dat als een notaris dit noterieel vastlegd het dan wel gedaan kan worden? En loont dat dan uiteindelijk ook bij de erfenis?

Bedankt! Reactie infoteur, 20-12-2009
Beste Ron,
1. U mag de hypotheekrente alleen aftrekken van het eigen huis dat dient als hoofdwoning. Dat kunnen meerdere hypotheken zijn, maar als het huis al in uw bezit is, is een extra hypotheek alleen nog aftrekbaar als u het gebruikt ter verbetering van dit huis.
2. De overgebleven broers en zussen hebben geen recht op een legitieme portie.
3. De schenking van 3 maal 2.000 euro kan zonder notaris en belastingvrij. Daarmee neemt het vermogen van uw tante jaarlijks met 6.000 euro af, waarover geen succesierechten hoeven te worden betaald.
4. Maar zo simpel is uw voorstel in casus twee niet: u koppelt het aan het in bezit krijgen van een jaarlijks toenemend deel van de bungalow. Reden waarom een notaris is aan te raden: het betreft hier onroerend goed plus u moet later e.e.a. wel kunnen bewijzen.
5. Overigens neemt door de transacties voor het huis haar vermogen niet extra af, doordat de ontvangen 12.000 weer wegvallen tegen haar even grote lagere aandeel in de bungalow.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 09-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Schenking 2020
Reacties: 318
Schrijf mee!