Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo Slim schenken in 2020 en 2021, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan belastingvrij door slim gebruik te maken van de vrijstellingen bij het schenken of het doen van een gift. Houd dus goed de tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2020 en 2021 in de gaten. Let op de veranderingen in het erfrecht, successierecht en schenkingsrecht. Belastingvrij schenken loont, maar wat mag u dan als maximum bedrag belastingvrij schenken? Wat betekent de schenk- en erfbelasting voor u? Een paar voorbeelden en berekeningen kunnen veel verduidelijken. U kunt overigens een schenking ook herroepen.

Slim schenken in 2020 en 2021


Inleiding slim schenken sinds het nieuwe erfrecht 2010

U wilt ook slim schenken. De beste manier van handelen is dan:
 • Schenken doet u zo veel mogelijk belastingvrij.
 • U benut zo mogelijk de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tot 40.
 • U stelt een schenkingsplan voor het privé-vermogen op, zodat niet straks ook uw erfenis overmatig belast wordt met successierechten. U kijkt dus niet alleen naar 2020, maar ook 2021 en latere jaren. Met schenken voorkomt u dat uw erfenis later in de belastingschijf met het hoogste belastingtarief komt.
 • U voorkom dat u, als u straks naar een verzorgingshuis moet gaan, een onnodig hoge extra eigen bijdrage moet betalen omdat u ook een hoog vermogen hebt.

Grote schenking aan kind, bijvoorbeeld om een woning te kopen

U mag ook een groot bedrag eenmalig aan uw kind schenken om een huis te kopen. Dit kan tot ruim 103.000 euro belastingvrij als uw kind of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Schenken en schenkingsplan privé-vermogen

Een schenking of gift is niets anders dan een overdracht op papier, in geld of goederen, waar geen tegenprestatie tegenover staat. De waarde van de schenking is de waarde in het economische verkeer. Bij het simpelweg overmaken van een geldbedrag is duidelijk wat de waarde in het economische verkeer is, bij de schenking van een huis kan dat wat lastiger zijn. Een taxatierapport kan dan uitsluitsel bieden. U kunt, zeker als u meerdere kinderen hebt en meerdere jaren schenkingen wilt doen, ook een schenkingsplan opstellen. In dit schenkingsplan met estate planning geeft u aan aan wie u wat wil schenken, daarbij rekening houdend met de schenkbelasting. Een schenkingsplan verplicht u om eens over de toekomst van uw vermogen na te denken. Met een slimme schenking kan ook op de latere erfbelasting bespaard worden, u kunt ervoor zorgen dat uw nalatenschap in een lagere schijf van de erfbelasting belandt. Overigens gelden voor de erfbelasting andere vrijstellingen dan voor de schenkbelasting.

Erfenis en nalatenschap beperken via schenking bij leven

Wie slim is wacht niet af, maar schenkt tijdens zijn leven een deel van zijn vermogen. En dat niet alleen. Hij maakt gebruik van de vrijstellingen die er zijn. Anders wordt het allemaal onnodig duur.

Rekenvoorbeelden van slim schenken, met de warme hand schenken

Om het begrip slim schenken wat levendiger te maken, volgen een aantal rekenvoorbeelden. Met de warme hand schenken, betekent schenken tijdens uw leven.

Voorbeeld 1

Stel pa wil zijn dochter in 2020 100.000 euro schenken. Hoe doet hij dat slim? Allereerst bekijkt hij of hij gebruik kan maken van de eenmalige vrijstelling van 103.643 euro voor de aanschaf van een eigen woning. Is aan de voorwaarden voldaan dan is deze schenking belastingvrij. Gaat dat niet lukken met een eigen woning, dan is er nog de eenmalige vrijstelling van 26.457 euro. Het grote voordeel van deze vrijstelling is dat die vrij besteedbaar is. Lukt ook dat niet dan kan altijd nog worden gekozen voor de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro.

Voorbeeld 2

Pa wil zijn dochter 100.000 euro schenken en doet dat in één keer. Dat kan, maar als het geld niet voor een eigen woning is (aflossing hypotheek of de aanschaf van een eigen woning) dan gaat dat geld kosten. Hoeveel schenkbelasting dit kost, hangt af van de vrijstelling waarop u wel een beroep kunt doen. Over het niet vrijgestelde bedrag van de schenking, betaalt de dochter 10% schenkbelasting. Als alleen de jaarlijkse vrijstelling nog vrij te gebruiken is, is dat dus 10% van ongeveer 85.000 euro, ofwel 8.500 euro aan schenkbelasting.

Voorbeeld 3

Oma wil haar kleinzoon een bedrag schenken, maar ziet dat haar vrijstelling kleiner is dan die van haar kind. Een kleinkind heeft immers van een vrijstelling van slechts 2.208 euro Goed denkbaar is dat oma haar kind €5.500 schenkt en dat haar kind dat geld vervolgens belastingvrij doorsluist naar zijn zoon. Overigens kijkt de Belastingdienst vaak wel mee, maar goed wie slim is…

Voorbeeld 4

Uw kind studeert nog en iedereen weet dat het levensonderhoud van kinderen een dure zaak is. Welnu, uw bijdrage in het levensonderhoud van uw kind valt niet onder het schenkingsrecht. Maar dan moet uw kind van uw bijdrage niet meteen een Ferrari gaan kopen. Want dan is het wel weer een schenking.

De wet schenk- en erfbelasting

De ontvanger van een schenking heeft te maken met maximaal 2 tarieven voor de schenkbelasting, er zijn dus twee belastingschijven. Voor een kind eindigt de eerste belastingschijf bij een belaste schenking van € 126.723, daarboven begint de tweede belastingschijf. In schijf 1 is het belastingtarief 10%, in schijf 2 is dat 20%. Onder belaste schenking wordt verstaan de schenking minus de vrijstelling die van toepassing is. Elke ontvanger van een schenking heeft met deze belastingschijven te maken, maar de tarieven verschillen wel. Een kind, pleegkind of partner is fiscaal het beste af:

Belastingschijven en belastingtarieven schenkbelasting 2020

wiebedrag schenking:belastingtarief:
Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partnersminder dan € 126.72310%
Kleinkindminder dan € 126.72318%
Broer, zus, oom, tante, buurman, een vreemdeminder dan € 126.72330%
Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners € 126.723 en meer 20%
Kleinkind € 126.723 en meer 36%
Broer, zus, oom, tante, buurman, een vreemde € 126.723 en meer 40%

Rekenvoorbeeld 5

Stel u wilt uw dochter of zoon in 2020 een bedrag schenken en maakt daarbij gebruik van de jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro. Dan betaalt de ontvanger:
 • Tot 5.515 geen schenkbelasting.
 • Bij een schenking tussen de 10.000 euro en de 30.000 euro 10% schenkbelasting.
 • Bij een bedrag van 500.000 euro betaalt u in 2020 tot € 126.723 10% en over het meerdere 20%.

Meerdere schenkingen in een jaar doen aan dezelfde persoon

De vrijstellingen gelden per schenker. Anders gezegd: krijgt u van dezelfde persoon meerdere schenkingen in een jaar, dan moet u de bedragen van de schenkingen optellen. Krijgt u schenkingen van meerdere personen, dan hoeft dat niet bij elkaar op tellen. Partners worden als één persoon gezien, zowel als ontvanger als schenker. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet aan een kind bij elkaar opgeteld.

De Belastingdienst ziet voor de schenkbelasting de volgende mensen als partners:
 • Personen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en niet duurzaam gescheiden leven.
 • Stellen die samenwonen.

Rekenvoorbeeld 6

Stel u krijgt in één jaar van uw moeder 3.000 euro, van uw oom 2.000 euro en van een tante 2.000 euro. Omdat u de schenkingen die u in één jaar krijgt van verschillende mensen die niet elkaars partner zijn, niet bij elkaar hoeft op te tellen en al deze schenkingen afzonderlijk niet boven de vrijstelling van een schenking uitkomen, betaalt u geen belasting over de drie schenkingen.

Moet u naar een notaris gaan?

Voor een schenking is geen notaris of schenkingsakte verplicht, maar sommigen hechten eraan om de schenking toch bij de notaris te laten vastleggen. Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen. Zijn er bijvoorbeeld meerdere kinderen en wilt u zichtbaar maken wie wat heeft gekregen, dan is een notariële akte verstandig. Schenkingen kunnen ook een rol spelen bij de latere verdeling van de erfenis als u dat wilt en dan is het maar beter dat er geen onduidelijkheid bestaat over de schenkingen tijdens uw leven. Wat wel verplicht is een belastingaangifte schenkbelasting wanneer van de eenmalige vrijstellingen gebruik wordt gemaakt (de 103.643 euro voor de aankoop van een eigen woning) of als de schenking hoger is dan de vrijstelling.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Bij de eenmalig verhoogde vrijstelling is het goed om te weten dat die geldt voor een schenking van ouders aan kinderen vanaf 18 tot 40 jaar en voor kinderen die weliswaar ouder zijn dan 40, maar een partner hebben die jonger is. Voor de schenkbelasting gelden als eigen kinderen:
 • De kinderen die zijn geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders.
 • De kinderen uit een vorig huwelijk van een partner.
 • De kinderen van een ongehuwde moeder.
 • De kinderen die door de vader zijn erkend.
 • Geadopteerde en gewettigde kinderen.

Stiefkinderen zijn de kinderen van uw partner uit een eerdere relatie. Als uw partner voldoet aan de voorwaarden om partners voor de schenkbelasting te zijn, dan gelden voor een schenking aan een stiefkind dezelfde regels als voor een schenking aan een eigen kind.

Voor de schenkbelasting zijn pleegkinderen kinderen die vóór hun 21e verjaardag minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. En pleegkinderen die vóór hun 21e trouwen, moeten vóór de datum van het huwelijk minimaal vijf jaar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend door de pleegouders zijn onderhouden en opgevoed. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt voor de schenkbelasting en de erfbelasting een pleegkind gelijk gesteld aan een eigen kind. Dus geldt ook voor hen bij een schenking een jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro en een verhoogde eenmalige vrijstelling oplopend naar maximaal 103.600 euro (eigen woning, 105.302 euro in 2021). Het kind van een pleegkind wordt vervolgens gelijk gesteld aan een kleinkind van de pleegouder.

U gebruikt de schenking om dringende schulden af te lossen

Ook als u als ontvanger de schenking gebruikt om dringende schulden af te lossen, hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Onder dringende schulden wordt verstaan de schulden die u direct moet betalen en die u zonder betreffende schenking niet zelf had kunnen betalen. Zelfs niet, als u al uw bezittingen zou hebben verkocht. Denk hierbij aan een huurschuld die u per se moet betalen om te voorkomen dat u uit huis wordt gezet.

Voordelig schenken aan kleinkind

Stel u wilt 25.000 euro schenken aan uw kleinkind en uw zoon of dochter leeft nog. Hoe kunt u dan slim schenken. Welnu u kunt 25.000 euro schenken aan uw kind dat het bedrag na belasting schenkt aan uw kleinkind of direct schenken aan uw kleinkind. Doet u het via uw zoon of dochter, maak dan niet officieel kenbaar dat uw zoon of dochter verplicht is om door te schenken aan het kleinkind, want dan ziet de Belastingdienst het alsnog als een directe schenking van u aan uw kleinkind.

Schenken onder voorwaarden, beschermde schenkingen

Schenken kan ook onder aanvullende voorwaarden. Bij de notaris kunt u laten vastleggen dat aan een bepaalde schenking ontbindende en opschortende voorwaarden zijn verbonden. Dat wordt wel gedaan als de schenker niet zeker is dat het geld ook goed besteed zal worden. Met de voorwaarden houdt u in feite toezicht en zeggenschap over de besteding van het geld. Bekend zijn de uitsluitingsclausule en de herroepelijke schenking:
 • Met een uitsluitingsclausule kan notarieel worden vastgelegd dat een schenking niet in de gemeenschap van goederen valt;
 • Met een herroepelijke schenking legt u notarieel vast dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, omdat anders de schenking vervalt.

Belastingvrij door morele verplichting

Wie een schenking doet, omdat hij zich hiertoe moreel verplicht voelt en ook de ontvanger is het daarmee eens, mag een belastingvrije schenking doen. U moet van een dergelijke schenking altijd wel aangifte doen en de Belastingdienst beoordeelt dan of aan de criteria is voldaan.

Slot

Slim schenken is goed mogelijk. Doe hier vooral uw voordeel mee. U kunt zo namelijk veel belasting ontwijken. Er hoeft pas van de schenking aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst, als u de vrijstelling voor een schenking te boven gaat. Uitzondering hierop is de eenmalige schenking en de morele schenking, waarvoor aangifte moet worden gedaan. Het aangiftebiljet moet u uiterlijk indienen voor 1 maart van het jaar, volgende op het jaar waarin de schenkingen zijn gedaan. Let wel: schenkingen die door een erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden zijn gedaan, worden voor de berekening van het successierecht gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Uitzondering hierop is de eenmalige schenking aan een kind met een beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeErfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waardeHebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2021 of 2022…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenkenVrij van recht erven of vrij van recht schenkenOver een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval…
Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechtenErfbelasting in 2020 over een erfenis betalen is een dure zaak. Over dit geld is vaak al vele malen belasting betaald, e…
Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenDe erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belast…

Wat is belasting?Niet alleen in Nederland, maar in tal van andere landen, moet men belasting betalen. Dit kan BTW zijn, maar ook inkomste…
De TBU regeling, wat is dat?De TBU regeling, wat is dat?De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven is een tegemoetkoming voor mensen met hoge ziektekosten en een laag ink…
Reacties

Mariska, 26-11-2020
Mijn ouders hebben aan het begin van het jaar 5500 euro geschonken om onder de vrijstelling te blijven. Helaas is mijn vader binnen 180 dagen na deze schenking overleden waardoor deze schenking onder de erfenis valt en hierover erfbelasting betaald moet worden. Betekent dit dat de teller voor schenkingen weer op 0 staat en mijn moeder dit jaar nog 5500 mag schenken zonder hierover schenkbelasting te hoeven betalen? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 29-11-2020
Beste Mariska,
Ja, de schenking wordt geschrapt waardoor er ruimte is voor een nieuwe schenking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benl, 19-11-2020
Beste,
mag ik als vader aan mijn twee dochters elk een verhuurd belegingsappartement schenken. De waarde Woz waarde van elk appartement is rond de 115.000 euro.
Mijn dochters gaan er dus niet zelf in wonen.
Hartelijk dank alvast voor uw reactie Reactie infoteur, 21-11-2020
Beste Beni,
Ja u mag de verhuurde woningen schenken. Omdat uw dochters er niet zelf gaan wonen hebben ze geen recht op de hoge vrijstelling van ruim 103.000 euro, maar een lagere vrijstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mart V. Mierlo, 16-11-2020
Ik wil mijn nichtje belastingvrij bedrag van 2.200 schenken. Tevens eenzelfde bedrag aan haar 2 kinderen van een en drie jaar.
Kan dat eveneens belastingvrij? Reactie infoteur, 19-11-2020
Beste Mart V. Mierlo,
De schenkingen zijn belastingvrij, maar het geld van de minderjarige kinderen telt per 1 januari van het komende jaar (als er nog wat van over is) mee bij het vermogen van de ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Houtman, 30-10-2019
Mijn zus en ik hebben in 2011 vrijgesteld 24.144 gekregen van onze vader. Toen was ons niet bekend over de toekomstige mogelijkheid 100d vrijgesteld te kunnen krijgen tbv eigen woning. (Van eigen woning was overigens in die tijd geen sprake)

Heden hebben we beiden eigen woning, maar hebben kennelijk geen recht om die ton belastingvrij te ontvangen. Het voelt gek dat we toen (onwetend) deze schenking hebben gehad, en daardoor nu de 'extra' 75k belastingvrij mislopen. Hadden we dat geweten… etc.

Of hadden we (vader vooral) dit destijds kunnen/moeten weten of voorzien? Ik betaal liever de belasting over 8jr geleden 20k, dan nu over 100, toch? Kan dit nog bewerkstelligd worden?

En de bonusvraag. Welke bronnen heeft de belastingdienst voor de schenkingsinformatie? Anders dan je eigen aangifte? Wanneer bij de overdracht het geschonken bedrag in de akte is opgenomen, krijgt de belasting het dan via de notaris door? In mijn geval is de schenking destijds verwerkt in de overdracht van vastgoed (niet voor eigen bewoning). Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Houtman,
Als er geen geld is besteed aan de eigen woning, terwijl de vrijstelling dit wel als voorwaarde had, is de hele schenking niet langer belastingvrij en kunt u een navordering van de fiscus verwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corinne, 09-05-2019
Ik woon sinds 2006 op Aruba en ben dus al meer dan 10 jaar uitgeschreven uit Nederland. Bij de Rabobank heb ik een cumulent polis die een voorzetting is van een oud regime polis (in 1974 afgesloten door mijn vader, die na zijn overleden door mijn moeder is voortgezet en vervolgens door mij, na mijn moeders overlijden). Deze polis komt tot uitkering in 2032, maar ik wil hem graag eerder afkopen en omzetten in andere vorm en een deel schenken aan mijn meerderjarige dochter. Vraag 1: Kan ik de polis onbelast tot uitkering laten komen omdat ik meer dan 10 jaar ben uitschreven in Nederland? Vraag 2: Wat kan ik het beste daarna doen indien polis onbelast tot uitkering kan komen (ervan uitgaande dat schenkingsbelasting in Aruba nihil is). Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Corinne,
Een polis vervroegd laten uitbetalen betekent meestal dat u een boete moet betalen en over de aangroei van het kapitaal extra belasting moet betalen. De cumulent polis is een specifieke polis, het beste neemt u met de Rabobank contact op. Vaak gaat het om Interpolis dat nu onderdeel is van Achmea.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rick, 23-08-2018
We zijn er achter gekomen dat onze (twee zoons) vader slachtoffer is geworden van een Golddigger de dame heeft in circa 4 jaar tijd circa 800.000 aan schenkingen verworven (om het maar netjes te houden) dit is op allerlei manieren gegaan het meeste door directe overboekingen naar meerdere rekeningen van haar, het betalen van goederen zoals een auto maar ook doordat zij met zijn pinpas op stap is geweest. Eveneens is er ook nog een serieus bedrag via een malifide stichting van haar geïncasseerd, malifide omdat blijkt dat de ANBI niet in orde is en deze is ook door de Belastingdienst recent ingetrokken met terugwerkende kracht tot 1/1/2018. OK mijn vader (die nog leeft) lijkt bij zijn positieven te komen en natuurlijk wil hij het geld nu terug… wij vrezen dat dit niet gaat lukken (gegeven is gegeven zijn we bang voor. evenwel we zullen dat uitzoeken. Echter nu mijn vraag. wij als zoons hebben wel zoiets van dan maar wraak… ofwel dit zou moeten aangegeven worden bij de belastingdienst waarbij zij dan als derde (ze is niets van hem, wonen nog niet eens samen). ze zou dan 30 of 40% belasting moeten betalen… prima. liever terug de maatschappij in dan bij zo'n oplichtster. Eveneens. gezien ik op deze geweldige site ook ergens las dat "wanneer de belastingdienst de belasting niet kan gaan halen bij de ontvanger deze het wel gaat halen bij de schenker. " daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. zowel mijn vader niet. maar wellicht ook wij niet wat zou kunnen gebeuren na zijn overlijden. immers dan worden de boeken vast opgemaakt… Kortom ik heb zoiets aangeven bij de FIOD / Fraudedienst zodat er dan wraak is (en ja die kan zoet zijn) maar ook we daarmee gevrijwaard worden van eventuele nog verdere gevolgen. Ik ben zeer benieuwd wat uw advies hierin is, alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Rick,
Hier zitten mogelijk vele facetten aan de zaak. Is het geld wel gegeven, door het te bestempelen als schenking legaliseert u ook de (verdachte) opnames. Het doen van aangifte schenkbelasting kent bepaalde termijnen (uiterlijk voor 1 maart na jaar van schenking) en strafrechtelijk gelden bepaalde termijnen.
De FIOD krijgt nog wel eens anonieme tips over mensen die plotseling een dure auto rijden of duur wonen. Daar gaat de FIOD vaak achteraan en dan moet zij in dit geval maar aantonen dat het geld legitiem verkregen is en er netjes belasting over is betaald. Vooraf niet uit te sluiten is bovendien dat er meerdere slachtoffers van de vrouw kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 21-11-2017
Dag Zeemeeuw,
Hartelijk dank u voor uw 2e reactie inzake mijn vraag ivm af te dragen schenkbelasting.
U bent hierin duidelijk dat er in België geen schenkbelasting af te dragen is door de ontvanger van het geschonken bedrag.

Kunt u aub aangeven of er in NL wel schenkbelasting verschuldigd is door de in NL in wonende schenker en/of door de in België wonende ontvanger van de schenking (met verwijzing naar wetteksten of enige andere officiële mededelingen hieromtrent)?

Hartelijk dank. Met vriendelijke groeten, Marcel. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Marcel,
Voor België gelden weer andere regels bij een schenking:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 19-11-2017
Beste zeemeeuw,

Hartelijk dank u voor reactie inzake mijn vraag of er nu schenkbelasting in NL of BE verschuldigd is.
Ondertussen heb een een zelfde vraag aangetroffen op uw site van Liam op 14-12-2010 waarin u de volgende reactie geeft:
1. Als u in Nederland belastingplichtig bent doordat u in Nederland werkt en in België woont, geldt de Nederlandse regelgeving.
2. De ontvanger betaalt de schenkbelasting voor zover de schenking hoger is dan de vrijstelling. Anders is geen belasting verschuldigd.
3. Als u Belgisch belastingplichtig bent, betaalt u in dit geval geen schenkbelasting, omdat uw vader in Nederland woont.

Vooral het derde antwoord naar Liam waarbij u vermeldt dat een Belgisch belastingplichtige die in België woont, geen schenkbelasting verschuldigd is, omdat de schenker in Nederland woont, is interessant.
Kunt u dat bevestigen omdat u dit antwoord bijna reeds 7 jaar geleden heeft gegeven. Kunt u misschien verwijzen naar wetteksten of enige andere officiële mededelingen hieromtrent?
Hartelijk dank. Met vriendelijke groeten, Marcel. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Marcel,
U betaalt in België geen schenkbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 14-11-2017
Geachte,

Ik heb de Nederlandse nationaliteit en woon/werk in België sinds 1991, waar ik ook belastingplichtig ben.
Mijn gepensioneerde vader ook met de Nederlandse nationaliteit woont sinds zijn geboorte in Nederland en wenst een schenking met een bedrag van boven de vrijstelling te doen aan mij.
Hierover heb ik de volgende vragen:
1. Dient de schenker (vader) enige belasting hierover in Nederland af te dragen?
2. Dient de ontvanger van de schenking (zoon, 10+ jaar woonachtig en werkend in België) hierover enige belasting hierover in Nederland af te dragen?
2. Dient de ontvanger van de schenking (zoon, 10+ jaar woonachtig en werkend in België) hierover enige belasting hierover in België af te dragen?
Kunt u in uw antwoorden op de vragen 1-2-3 verwijzen naar wet teksten of enige andere officiële mededelingen hieromtrent?
Hartelijk dank. Reactie infoteur, 09-07-2020
Geachte Marcel,
Het is in beginsel de ontvanger van een schenking die schenkbelasting betaalt en als die in gebreke blijft, zal de fiscus bij de schenker zelf aankloppen. Het woonland van de schenker is voor de belastingafdracht meestal bepalend. De Nederlandse fiscus vraagt de aangevers in de belastingaangifte schenkbelasting wel of er ook in het buitenland schenkbelasting is betaald en hoeveel, zodat daarmee rekening kan worden gehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirela, 07-11-2017
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw reactie. Volgens de regels kan een Nederlander een eigen huis tot € 45.000 bezitten en alsnog een uitkering/pensioen aanvulling ontvangen. De schenking was niet eerder mogelijk wegens ernstige gezondheidsproblemen ouders en daarna administratieve gedoe in Roemenie. Ouders kunnen niet langdurig in het buitenland verblijven. Bovendien had ik inderdaad niet verwacht dat er zo wordt geinterpreteerd terwijl ik jaren lang betaal voor mijn ouders en dat blijf ik uiteraard doen. De kosten zijn vele maal hoger dan € 30.000. Daar heb ik wel bewijzen van.
Begrijp ik het goed dat ik geen kans maak in een rechtszaak om te bewijzen dat mijn betalingen veel hoger zijn dan de waarde van de schenking en dat de schenking is gedaan als compensatie voor de financiële verplichtingen? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Mirela,
Dat hangt er vanaf. In een rechtszaak wordt het de kunst om uw gelijk voldoende aan te tonen, antedateren mag niet maar wellicht hebt u genoeg bewijzen. U kunt ook e.e.a. mondeling zijn overeengekomen, ook dat geldt als bewijs maar is alleen met een getuigenverklaring (of verslag) aan te tonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirela, 06-11-2017
Hallo,
Ik heb een dubbele nationaliteit (NL en Roemeens). Mijn ouders wonen sinds 6 jaar bij mij omdat ik ze financieel onderhoud (levensonderhoud, ziektekosten etc). Verder heb ik mijn woning omgebouwd (garage) zodat ze in een zelfstandig unit kunnen wonen. Hiervoor heb ik mijn hypotheek opgehoogd. Mijn ouders hebben geen geld, maar wel een klein appartement in Roemenië t.w.v. € 30.000,-. Het appartement hebben ze vorig jaar in Roemenië "geschonken" aan mij als compensatie voor alle voorgaande en toekomstige financiële verplichtingen. Om geen belasting te betalen is dat middels een “schenking c.q. gift” overeenkomst geweest.
Omdat ze sinds dit jaar een klein AIO (pensioen aanvulling) ontvangen (aanvulling op hun lage Roemeense pensioenen) wil de Sociale verzekeringsbank (SVB) nu dat geld op mij verhalen. Ik heb geprobeerd met bewijsstukken (hypotheek, aankoop tweede keukenblok, sanitair etc) te bewijzen dat ik hiermee niet verrijk wordt. Ik betaal nog steeds hun ziektekostenverzekeringen etc. Echter blijft de SVB bij haar besluit. Ik ben van plan om bezwaar in te dienen (dat wordt gelijk ter zijde gelegd) en daarna moet ik naar de rechter.
Mijn vraag is: is het mogelijk om achteraf een soort verklaring op te stellen van onze mondelinge afspraken van toen (dat mijn ouders mij betalen middels het overdragen van de eigendom). Of heeft iemand andere tips? Reactie infoteur, 07-11-2017
Hallo Mirela,
Een verklaring achteraf opstellen is een risico, u kunt misschien wel een verslagje maken van de afspraken die destijds zijn gemaakt. Nu is het zo dat de uw ouders al in Nederland woonden toen de schenking werd gedaan en die schenking niet belastingvrij is en kan worden gezien als een poging om het eigen vermogen te verminderen om zo voor een uitkering in aanmerking te kunnen komen. Als de schenking bijvoorbeeld 7 jaar geleden was gedaan, was dit waarschijnlijk geen probleem geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hansi (infoteur), 16-10-2017 #50
Hallo,

ik ben Duitser, maar werk en woon in Nederland. Mijn ouders willen mij 800.000 Euro schenken (ik wil daarmee een huis kopen), zij wonen in Duitsland en hebben nooit in Nederland gewoond of gewerkt. Moet ik daarover in Nederland belasting betalen en/of de belastingdienst daarover informeren? Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Hansi,
De schenking van uw ouders is belastingvrij en u hoeft de Belastingdienst hierover niet apart te informeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerald, 18-09-2017
Hallo,

Ik woon al langer dan 10 jaar in het buitenland, 4 jaar in Ierland, 6 jaar in Engeland en nu een jaar in Polen. Ik wil mijn broer in Nederland een grote schenking doen. Over 50.000 Euro.
Moet hij daar belasting over betalen? Ik dacht het niet want ik ben langer dan 10 jaar in het buitenland. Maar alle websites hebben alleen maar informatie als de schenker binnen 10 jaar een schenking doet…

Gerald Boot Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Gerald,
Als u 10 jaar of meer in het buitenland woont en niet tussentijds belastingplichtig was in Nederland, dan kunt u belastingvrij een schenking doen aan uw broer in Nederland. Overigens kunnen in Polen (Poolse fiscus) nog aanvullende regels gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert, 20-09-2016
Met veel belangstelling alles gelezen, maar vond geen passend antwoord op het volgende. Mijn schoonzus (ongehuwd, kinderloos) lijdt aan dementie en zal vermoedelijk op enige termijn naar een verpleegtehuis moeten. Ze heeft mijn vrouw en mij aangewezen als haar gevolmachtigden ingeval zij niet meer handelingsbekwaam zal zijn. Gaat ze t.z.t. inderdaad naar een verpleegtehuis dan zal haar eigen woning verkocht moeten worden. De waarde ervan is 4 ton, de erop rustende hypotheek 360k. Twee vragen:
1. Gaat na verkoop die 40k (het verschil) naar het verpleegtehuis? En zo nee
2. Wat is de handigste manier om te zorgen dat het verschil niet of zo min mogelijk naar de fiscus gaat maar naar haar beide erfgenamen (haar twee zussen)? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Albert,
De 40k gaat naar de rekening van uw schoonzus (zij is de eigenaresse), niet naar het verpleeghuis. Uw schoonzus kan vooraf aangeven wat er tijdens haar leven met dit geld moet gebeuren en per testament wat daarna.
U bent gevolmachtigde, maar bent u ook bewindvoerder en wat zijn uw rechten? Mag u in haar plaats verkopen, hoe mag u het geld besteden en tot welk bedrag jaarlijks? Vraag een notaris hier tijdig naar, zodat nu nog de goede formuleringen kunnen worden gekozen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 04-09-2016
Hallo, dank voor uw duidelijke artikel. Ik heb een aanvullende vraag. Ik heb met mijn vriendin een huis gekocht en mijn oude huis nog niet verkocht. Ik heb nu bedacht dat ik mijn oude huis wil behouden als pensioenbelegging, maar mijn inkomen is net niet hoog genoeg om de hypotheek op het oude huis zelfstandig voort te zetten. Als we mijn vriendin toevoegen aan de hypotheek op het oude huis lukt dat wel. Mijn idee is daarom om samen met mijn vriendin het oude huis te behouden en haar na enkele jaren, als de hypotheek grotendeels afgelost is en mijn inkomen ook hoger zal zijn, haar uit te kopen. Zij zal op dat moment afstand doen van haar deel van de overwaarde en dat gaat de belastingdienst waarschijnlijk als schenking zien. Klopt dat? En zo ja, is er een manier om die schenkbelasting die ik dan zou moeten betalen te ontwijken? Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Ruben,
Bij het uitkopen zal de Belastingdienst willen weten of u daarvoor een realistische prijs hebt betaald die is gebaseerd op de WOZ-waarde van dat moment. De rest is een schenking. De eenvoudigste manier om zoveel mogelijk onder de schenkbelasting uit te komen is een paar jaar een deel te schenken in plaats van een groot bedrag ineens. Een notaris kan u op dit punt vrijblijvend bijpraten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sietse, 02-09-2016
Ik wil een klushuis kopen en mijn vriendin zal dan de verbouwing begeleiden en betalen.
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zij dan ook rechtmatig eigenaar wordt van de meerwaarde die ze gecreëerd heeft met de verbouwing? Moet ik dan een aandeel in het huis schenken? Dank! Reactie infoteur, 03-09-2016
Beste Sietse,
U kunt een bedrag schenken zodra de meerwaarde er is of ze kan mede-eigenaar worden. Het voordeel van het laatste is dat u ook wat van de meerwaarde houdt, omdat het immers uw aankoop is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koen, 12-07-2016
Familie van mij uit België wil mij een aanzienlijk bedrag schenken. Ik ben zelf ook Belg, maar woon al jaren in Nederland. Als ik het goed begrijp zou dit dus belastingvrij en zonder aangifte moeten kunnen. Men wil mij het bedrag echter Cash meegeven. Als ik dat vervolgens zomaar op mijn rekening ga storten komen er wellicht vragen. Hoe kan ik dit het best aanpakken? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Koen,
Tot een bedrag van 10.000 euro is cash storten gewoon toegestaan. Anders kunt u het bedrag in delen storten (verdeeld over een aantal dagen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel S., 17-06-2016
Mijn vader schenkt 21220 euro, 2122 euro aan mij en 2122 euro aan ieder van mijn negen vrienden.
Vervolgens schenken mijn negen vrienden ieder 2122 aan mij.

Uiteindelijk krijg ik dus 21220 zonder belasting te betalen.

Mag dit? Zijn er voorwaarden? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Marcel S.,
Dit mag, maar doe het wel zo dat Belastingdienst niet direct de indruk heeft dat het hier om een vooropgezet plan gaat. Niet 10 stortingen op dezelfde dag bijvoorbeeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 02-03-2016
Ik ben Nederlandse maar woon al 20 jaar in België. Is het correct dat ik mijn broer in Nederland ongelimiteerd een schenking kan doen die volledig belastingvrij is? Zijn daar vorm vereisten voor?

Bvd Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Charlie33,
Deze schenking is in Nederland belastingvrij. Overigens heeft ook België zo zijn regels bij een bankgift. De schenking is vormvrij:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ciska, 27-02-2016
Beste,
Een oom in Nederland wil mij 10.000 euro schenken. Mijn echtgenoot heeft de Nederlandse nationaliteit, ik de Belgische maar we wonen en werken al meer dan 30 jaar in België en betalen ook belastingen in België. Moeten we dan schenkbelasting betalen en zo ja, is dat dan in België of in Nederland. Tot op vandaag kon niemand mij daar een antwoord op geven. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Ciska,
De schenkende oom woont in Nederland en dus stuurt de Nederlandse fiscus de belastingaanslag naar het correspondentieadres in het buitenland. België heft geen belasting over deze bankgift en dus wordt de Nederlandse belastingaanslag niet verminderd met een Belgische belastingaanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 26-02-2016
Goedenavond,
Ik heb een broer welke op dit moment al enige tijd, maar minder dan 10 jaar in Finland woont, hij is in gemeenschap van goederen getrouwd met zijn vrouw welke mij op dit moment een schenking wilt gaan doen. Zij willen mij ieder €2000 euro schenken, kom ik in de problemen met de belastingdienst hier als zij besluiten om van hun gezamenlijke rekening 4000€ over te maken? En wat als mijn schoonzus het van haar persoonlijke rekening overmaakt, zij woont daar immers al haar hele leven? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Anneke,
Wat uw schoonzus aan u schenkt, is in Nederland belastingvrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramon, 16-02-2016
Beste Zeemeeuw,
Naar aanleiding van mijn vraag dd 14-2-2016, 20:15; Mijn zus en haar man zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn zus is Nederlands, hij Brits, beiden 8 jaar geleden vertrokken uit Nederland. Bij schenking aan mij (woonachtig in Spanje), kan hij dan ook schenken (het is wel gemeenschappelijk die rekening tenslotte), of zegt de NL fiscus dat hoe dan ook mijn zus Nederlands is en nog geen 10 jaar weg is (8 jaar nu uit Nederland vertrokkken). mvg, Ramon Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Ramon,
Voor de Nederlands fiscus is dan ook van belang of ze fiscale partners zijn. Als ze niet meer in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd zijn, zijn ze voor Nederland geen fiscale partners en kan haar man volgens Nederlandse maatstaven belastingvrij aan u schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramon, 14-02-2016
Mijn zus (Nederlandse en sinds 8 jaar woonachtig/ingeschreven in Italië) getrouwd met een Brit (ook 8 jaar uit Nederland) willen mij 60000 schenken. Ik ben ook Nederlander en woonachtig in Spanje (ingeschreven sinds 1 jaar, in Spanje/ uitgeschreven uit Nederland). Heb ik of mijn zus en zwager nog iets te maken met de Nederlandse schenkbelasting? Geldt ook niet dat haar man inmiddels al meer dan 1 jaar uit Nederland vertrokken is mocht de 10 jaar regel voor mijn zus spelen?
Tweede vraag, mocht ik over 2 jaar terugkeren naar Nederland krijg ik dan alsnog met de schenkbelasting te maken? mvg Reactie infoteur, 15-02-2016
Beste Ramon,
De Nederlandse fiscus ziet een Nederlander die emigreert nog tien jaar fictief als een inwoner van Nederland. Als haar man geen Nederlander is, geldt voor hem na 1 jaar de Nederlandse wetgeving niet meer. Overigens kan ook in Spanje schenkbelasting worden geheven. De Spaanse fiscus heft namelijk belasting als de ontvanger (!) van de schenking in Spanje woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willeke Maas, 09-02-2016
Mijn dochter woont in Dubai. Wil een huis voor haar kopen in Dubai. Mijn vraag is moet zij daar schenkingsrecht over betalen. In Dubai kennen zij geen schenkingsrecht. En moet ik belasting betalen over het bedrag wat ik overmaak. Ongeveer 3 millijoen Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Willeke Maas,
Als u in Nederland woont en een woning schenkt aan uw dochter, is daarover in Nederland schenkingsbelasting verschuldigd. Dat kunt u voorkomen door een lening te geven of wellicht via een off-shore constructie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 20-10-2015
Beste,
Persoon A heeft een lening gedaan aan persoon B (17 jaar geleden). Er is in jaar 0 en jaar 2 notarieel vastgelegd dat persoon A "om niet" afstand doet van zijn vorderingsrecht uit hoofde van geldlening naar persoon B ter hoogte van een bedrag (het maximale vrijstellingsbedrag) om uiteindelijk de schuld zo af te lossen. Vervolgens is niet notarieel vastgelegd dat deze schenkingen zijn voortgezet, maar dit was wel de bedoeling. Is het mogelijk om nu vast te leggen dat dit gebeurd is de afgelopen 15 jaar, of is dat ook anti dateren?

bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Paul,
Elk jaar is een schenking tot aan de jaarlijkse vrijstelling toegestaan zonder de belastingdienst hiervan in kennis te stellen. Er kan door persoon A nu wel een nieuw leningoverzicht worden gemaakt met aftrek van de gedane schenkingen. Maar dan moet de lening ook niet alle jaren ten volle zijn opgegeven of afgetrokken in box 3.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leonard, 19-10-2015
Ik woon sinds eind 2014 niet meer in NL maar bezit er nog wel een huis waarvoor ik als 2e woning nog wel belasting over betaal. Ik ben destijds uitgeschreven, ben gaan reizen en ga nu definitief per 01-12-2015 wonen in Florida. Bijna 2 jaar onder de radar geweest dus. Men kent hier in Florida geen State schenkings tax. Gaat de NLse fiscus mijn ouders belasten als die mij dit jaar 2015 nog bv een schenking doen van Eu 100.000,- of is het de ontvanger die betaald, in dit geval ik terwijl ik in het buitenland woon? En wat dan als er hier geen tax is, pakken ze het dan alsnog in NL op of niet? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Leonard,
Het is de ontvanger die betaalt, maar als die dat niet doet (terwijl dat wel moet), wordt de schenker verantwoordelijk voor de betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vriend, 15-10-2015
Een vriend heeft vanwege omstandigheden geld nodig. Hij is getrouwd en heeft 3 minderjarige kinderen. Ik wil hem graag zo veel mogelijk belastingvrij schenken. Mag ik de partners en ieder van de kinderen jaarlijks het belastingvrije bedrag schenken, dus in totaal 4 x ruim 2000 euro? En mag ik het geld voor de minderjarige kinderen naar de ouders overmaken?

Ik heb ook minderjarige kinderen, die zelf vermogen hebben. Mag ik namens ieder van mijn kinderen daarnaast ook schenkingen doen aan deze vriend en zijn kinderen? Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Vriend,
De ouders worden als een eenheid gezien. Als er dringende schulden zijn en u daarom een schenking wilt doen, kan dat belastingvrij door hierop bij de Belastingdienst een beroep te doen. De fiscus bekijkt dan wel of het ook zo is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 05-10-2015
Stel je wilt als ouders aan je kind een grote schenking doen.
Beide ouders zijn Nederlander. De vader woont al meer dan 10 jaar in het buitenland, de moeder woont pas 2 jaar in het buitenland. De ouders wonen samen, zijn gehuwd in gemeenschap van goederen.
Wordt een schenking door de ouders geheel, gedeeltelijk of niet belast in Nederland?

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 09-07-2020
Beste Anna,
Als de vader schenkt, is dat in Nederland belastingvrij. Als de moeder schenkt niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claude, 17-09-2015
Hallo,

Ik heb de Duitse nationaliteit en woon al lang in Nederland. Ik wil mijn moeder (Duitse nationaliteit en woonachtig in Duitsland) een bedrag schenken van ongeveer 25.000. Moet ik daarover in NL of Duitsland schenkingsrecht betalen?

Dank voor het antwoord.

Mvg Claude Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Claude,
Met een schenking aan iemand die in Duitsland woont is het oppassen. Nederland heft belasting omdat u als schenker in Nederland woont en Duitsland doet dat nog eens omdat de begiftigde in Duitsland woont.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Julia, 04-08-2015
Hallo,

Ik heb een vraag over een schenking vanuit belgie. Mijn ouders (getrouwd) wonen sinds 7 jaar in belgie (vader niet- nederlands en moeder nederlands). Mijn vader wil mij 40.000 euro schenken voor de aankoop van een woning. Zoals ik begrijp kan dit zonder schenkingsbelasting aangezien mijn vader niet nederlands is, maar mijn moeder wel… heeft dit invloed op wat mijn vader mij mag schenken?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Julia,
De schenking is naar Belgisch recht en als het om een handgift gaat, belastingvrij:

https://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jef, 01-08-2015
Hallo,
ik heb een groottante ( de zuster van mijn moeder haar moeder ),
zij staat op het punt om naar een rustoord te gaan.
nu wilt zij haar erfenis op voorhand al een beetje verdelen,
stel dat ze mij nu 50.000 euro wilt geven, hoe kan ze dit het beste doen?
een bankoverschrijving? hoeveel van dat bedrag is ze dan kwijt aan de belasting?
hier had ik graag wat informatie over gehad.
alvast bedankt,
groeten,
jef Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Jef,
Een schenking kan op meerdere manieren, via de notaris, een onderhandse akte of gewoon een storting (met bijschrift schenking). Voor een schenking door een groottante hebt u een vrijstelling van slechts 2.200 euro en betaalt u over de rest 30%. Het wordt voor u goedkoper als de schenking in twee jaar wordt gedaan (tweemaal de vrijstelling):

https://financieel.infonu.nl/geld/78547-belastingvrij-schenken-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mathijs, 26-07-2015
Hallo infoteur,

Ik heb een vraag m.b.t. schenking vanuit Belgie. Ik ben sinds 2001 woonachtig in Nederland en ben hier belastingsplichtig. Mijn ouders willen binnenkort een schenking doen van rond de 20.000 euro vanuit Belgie. Staat hier een vrijstelling op of moeten mijn ouders iets betalen vanuit Belgie of ik vanuit Nederland om het geld te kunnen ontvangen.

Hartelijk dank. Reactie infoteur, 09-07-2020
Hallo Mathijs,
In Nederland hoeft u geen schenkingsbelasting te betalen. Uw ouders hoeven ook in België niet voor de schenking als handgift te betalen. Een en ander kan wel bij de erfenis terugkomen als uw ouders binnen drie jaar na de schenking zouden komen te overlijden:

https://financieel.infonu.nl/geld/65130-successierechten-op-nalatenschap-en-erfenis-belgie.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Karel, 28-05-2015
Hi Infoteur, ik lees volgende reactie van u waarvoor dank: "Beste Karel, als het gaat om een handgift en u bent ingezetene van Nederland, dan gelden de tarieven en vrijstellingen zoals die in Nederland bestaan. Dat zou in uw geval ook zo zijn bij een overboeking vanuit België, alleen is het de vraag of de Belastingdienst dat zal zien"

Echter op de andere post lees ik deze reactie van u "De ontvanger van de schenking woont in België, u bent korter dan tien jaar uit België vertrokken, dus geldt in beginsel de Belgische regelgeving."

Betekent dat aangezien ik nog niet langer dan 10 jaar in Nederland woon ook nog steeds belastingvrij geld kan geven/schenken aan personen in België en met de de Belgische nationaliteit en dus stelling 2 hierboven geldig is?

Hartelijk dank! Reactie infoteur, 09-07-2020
Hi Karel,
Elke situatie is weer anders. In uw geval is het zo dat u in Nederland woont als schenker en dus de Nederlandse schenkingsrechten van toepassing zijn. België kent hiervoor het onderscheid onroerend goed en roerende goederen, Nederland helaas niet. Gelukkig zijn er wel de jaarlijkse vrijstellingen waarvan u gebruik kunt maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 28-05-2015
Ik woon als Belg in Nederland en wil rechtstreeks schenken aan een Belg die ook woonachtig is in België, moet ik hierover belasting betalen in Nederland of is dit vrijgesteld? Bestaat er ook de mogelijkheid om deze schenking te doen via een tussenweg waar ik eerst het te schenken bedrag naar mijn Belgische rekening verplaats om van daaruit de schenking te doen waardoor de schenking enkel in België zou plaats vinden en er in Nederland geen belasting zou moeten betaald worden of wordt elke schenking beoordeeld naargelang mijn woonplaats in Nederland? Reactie infoteur, 28-05-2015
Beste Karel,
Als het gaat om een handgift en u bent ingezetene van Nederland, dan gelden de tarieven en vrijstellingen zoals die in Nederland bestaan. Dat zou in uw geval ook zo zijn bij een overboeking vanuit België, alleen is het de vraag of de Belastingdienst dat zal zien:

http://financieel.infonu.nl/geld/65124-schenken-en-schenkingsrechten-belgie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marina, 26-03-2015
Ik heb een goede vriend, Nederlander, die al meer dan 30 jaar in Portugal woont. Zelf woon ik in Nederland. Aangezien hij geen familie heeft die wettelijk aanspraak kan maken op zijn nalatenschap bij overlijden, ben ik bij testament zijn enige erfgenaam.
Ik heb begrepen dat in Portugal erfbelasting afgeschaft is, maar dat er via de 'selo' wel belasting kan worden geheven, indien de erfgenamen niet de echtgenoot/e of de kinderen zijn.
Tevens heb ik begrepen dat ik, in dit geval de erfgenaam, in Nederland geen erfbelasting zou moeten betalen omdat mijn vriend al meer dan 10 jaar in Portugal woont.
Kunt u mij meer informatie verschaffen over de 'selo'?
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 26-03-2015
Beste Marina,
De erfenis wordt afgewikkeld volgens het Portugese erfrecht en in Portugal is de erfbelasting inderdaad afgeschaft. De imposto de Selo (zegelrecht) is op veel zaken van toepassing, ook bij een schenking of verkrijging van eigendom (0,8%) en dan een beetje vergelijkbaar met onze overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 24-01-2015
Mijn ex moet maandelijks 80 euro aanvullen op mijn te lage ww uitkering. Alleen dan kom ik aan de bijstandsnorm. Zij kan het dan aftrekken en ik moet er belasting over betalen. Kan zij mij gewoon het netto bedrag geven, zodat we het niet op hoeven te geven en al dat gedoe niet hebben voor nog geen 1000 euro per jaar? Reactie infoteur, 25-01-2015
Beste Tom,
Officieel mag dat niet. Als de alimentatie bekend is bij de gemeente, helpt een contante betaling ook niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kabel, 15-01-2015
Mijn schoonmoeder (is niet Nederlandse) wil geld schenken vanuit het buitenland vanaf welk bedrag moet je dan belasting betalen? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Kabel,
Als u nog getrouwd bent, geldt voor u en uw partner samen de vrijstelling voor een kind. Anders is het ruim 2.200 euro jaarlijks:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2021-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eckenhausen, 06-12-2014
Mijn twee kinderen zijn woonachtig in Amerika en hebben daar beiden hun eigen woning.

Vraag 1
Kunt u mij uitleggen : Indien ik gebruik zouden willen maken van de schenkings regeling van maximaal 100000 die einde 2014 afloopt aan mijn 3 kinderen in de verenigde, of mijn kinderen dan vrijgesteld van schenkings belasting en aan welke voorwaarden zij dienen te voldoen

Vraag 2
Indien ik tevens gebruik zou willen maken van de vrijstelling van 100000 door te schenken aan de partners van mijn 3 kinderen is dit dan mogelijk en wat zijn de voorwaarden Reactie infoteur, 18-12-2019
Beste Eckenhausen,
Omdat uw kinderen in de VS wonen, kan het zijn dat ze daar wel nog belasting verschuldigd zijn. De eis die de Nederlandse Belastingdienst stelt, is dat het geld wordt besteed aan de eigen woning (aflossing, aankoop, verbouwing). Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de partners, omdat die als fiscale eenheid worden gezien. De vrijstelling kan wel over beiden worden verdeeld. Zie ook ter informatie het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/120291-schenking-2020-vrijstelling-eigen-woning-ruim-103000-euro.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 03-12-2014
Mijn schoonmoeder woont langer dan 10 jaar in Spanje en overweegt om haar kinderen in Nederland iets te schenken. Dit is belastingvrij, maar blijft dit zo, ook als zij in de toekomst weer in Nederland gaat wonen? Wordt er dan met terugwerkende kracht schenkbelasting geheven? Reactie infoteur, 04-12-2014
Beste Martin,
Als uw schoonmoeder in het jaar van schenking nog in het buitenland verblijft, blijft ook de schenking belastingvrij. Wat dat betreft is elk jaar een nieuw jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tony, 28-11-2014
Mijn tante kondigde zeer kort geleden nog van de schenkingsregeling van 100k voor de aankoop en verbouwing van eigen huis. Omdat ik nu huur en snel moet aankopen onderzoek ik nu diverse opties.

- Moet de schenkingsvrijstelling van 100k in 2014 gedaan worden aan een eigen huis of een huis? Bijvoorbeeld een huis dat aangekocht wordt om te verhuren.
- Hoe lang moet ik er zelf in wonen voordat ik het mag verhuren?
- Geldt de schenkingsvrijstelling van 100k in 2014 ook als het wordt voor een verbouwing van een nog niet aangekocht huis?
- Geld de aankoop van een garagebox ook als een eigen huis?
-Kan ik de schenking belastingvrij bij een notaris laten stallen met als doel de aankoop van een huis binnen 2 jaar?
- Waar vind ik laagdrempelige schenkings-juristen die mij met deze antwoorden kunnen helpen? Reactie infoteur, 29-11-2014
Beste Tony,
De schenkingsvrijstelling tot 100k geldt alleen voor een eigen woning (zelf bewoond, niet verhuurd). Het huis moet in 2014 ook uw eigendom zijn. Als een garagebox bij de woning hoort, geldt het ook daarvoor:

http://financieel.infonu.nl/lenen/69951-lening-garagebox-of-garage.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel, 30-10-2014
Hoeveel jaar moet je teruggaan in het optellen van de belastingen vrije schenkingen om te bepalen wat er van de euro 100.000 af gehaald moet worden om te gebruiken voor aflossing Hypotheek? In het verre verleden meer dan 10 jaar is al fl gulden 100.000 = euro 45.377 geschonken. Die administratie heb ik niet meer. Ouden 5 jaar de administratie vast. Ik hoor graag uw advies. Reactie infoteur, 30-10-2014
Beste Michiel,
Eigenlijk moet de eenmalige vrijstelling die toen benut is van de maximaal 100.000 euro vrijstelling af (dus niet de schenking). Het is overigens de vraag of de Belastingdienst dit netjes heeft bijgehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-10-2014
Omdat mijn man zijn baan is verloren hebben we helaas wat achterstand opgelopen die voor ons lastig in te halen is. Ik heb een gehandicapte broer met een behoorlijke spaarrekening. Mijn vader is zijn bewindvoerder. Nu wil ik een bedrag van 5.000 euro lenen en dat in 33 termijnen van 152,- terug betalen (evt sneller ivm tussentijds aflossen zodra we meer financiële ruimte krijgen.) Ik heb samen met mijn vader een overeenkomst opgesteld waarin dit alles vermeld staat (incl. 6% rente), die we aan de rechter mee sturen tijdens opgaaf van zijn jaarlijkse inkomsten en uitgaven begin volgend jaar. Mag dit of moeten we eerst toestemming vragen aan de rechtbank? Reactie infoteur, 07-10-2014
Beste Mariska,
Of de tussenkomst van een rechter nodig is, hangt af van de precieze bevoegdheden die uw vader als bewindvoerder heeft meegekregen. Toetssteen is dat uw broer niet benadeeld wordt. De constructie die u aangeeft lijkt me geen benadeling als de zoon nog voldoende op zijn rekening houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 06-10-2014
Mijn ouders wonen al meer dan 10 jaar in het buitenland en willen mij (Nederlander woonachtig in Nederland) een bedrag van 200.000 schenken Nu begrijp ik dat we geen belasting hierover moeten betalen. Volgens mijn ouders moet er wel een wel een schenkingsakte komen want anders moeten we wel 10% belasting betalen. Is dit zo? Is het niet genoeg dat ik kan aantonen via mijn bankrekening dat het van een buitenlands bankrekening afkomstig is? Mijn ouders wonen al 30 jaar in het buitenland dus staan ook niet ingeschreven in Nederland of zo. Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste M,
In dit geval hoeft u niet eens aangifte van de schenking te doen, omdat de schenking belastingvrij is. Ik weet niet of het land waar uw ouders wonen een akte vereist (dat kan bijvoorbeeld als er andere erfgenamen zijn), maar volgens het Nederlands recht hoeft dit niet. Een storting vanuit het buitenland met bijschrift schenking is voldoende. Overigens mag een schenkingsakte natuurlijk wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 03-10-2014
Mijn ouders wonen al meer dan 10 jaar in Frankrijk, ikzelf sinds een paar jaar. Binnenkort gaan zij weer terug naar Nederland. Het lijkt verstandig om nu vast van het ruimere Franse schenkrecht gebruik te maken (200.000€ onbelast), maar het liefst doen ze dat middels een schenking "op papier". Nu is mijn vraag:
1. Accepteert de NL belastingdienst op het moment van een toekomstige erfenis een "schuld op papier" indien dat bij een buitenlandse Notaris is vastgelegd? En zo ja, zijn daar dezelfde condities aan verbonden (zoals de 6% rente) als in NL?
2. Is het, als alternatief, mogelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen om bij een Nederlandse notaris de schenking op papier vast te leggen, en is er dan belasting verschuldigd aan de Nederlandse belastingdienst over die schenking? Reactie infoteur, 03-10-2014
Beste Jan,
Het Franse recht wijkt af van het Nederlandse. Voor erfenissen vindt vanaf augustus 2015 een verdere Europese uniformering plaats via de Europese Erfrechtverordening. Tot die tijd zal voor een bepaald rechtsstelsel gekozen moeten worden (Frans recht, Nederlands recht), maar dan zijn de vrijstellingen ook verschillend. Schenkingen en erfenissen zijn vaak gelieerd, zeker als er meerdere erfgenamen zijn. Voordat een buitenlands document dat is opgesteld naar buitenlands rechts in Nederland zeker geldig is, moet die door een Nederlandse notaris zijn getoetst, zijn vertaald en akkoord bevonden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 24-09-2014
Beste,

MIjn moeder krijgt om de 4 maanden van mijn oma (mijn moeders moeder) geld gestoord. Zodat wij onze vaste lasten kunnen betalen en onze boodschappen. Mijn oma woont in Ukraine. Nu doet belastingdienst heel erg moeilijk daarover…

Kunt u mij aub er meer over informeren? Ik zou het heel erg, echt heel erg op prijs stellen!
Alvast bedankt mocht u willen reageren!

Met vriendelijke groeten,
Chris Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Chris,
Als de oma meer dan 10 jaar in de Ukraine woont, is een schenking van haar belastingvrij. Dat zou dan voor al haar stortingen gelden. Misschien denkt de Belastingdienst dat het om inkomen gaat terwijl dat niet zo is. Het beste vermeldt uw oma bij de stortingen dat het om een schenking gaat. Zeg niet dat het om de kosten van levensonderhoud gaat. Een gewone schenking is namelijk vrij besteedbaar. Bovendien is het helemaal niet zo raar dat ouders een kind wat geld toestoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-09-2014
Man en vrouw hebben koopwoning op beider naam. vrouw wil naar andere woning.
kan men een belastingvrije schenking 100.000 doen voor aankoop nieuwe woning als de man dan in deze nieuwe woning gaat wonen en het zijn hoofdverblijf wordt?
maakt het in de praktijk dan uit dat de vrouw er gaat wonen of is dat fraude?

dat man geen box 1 aftrek meer heeft is geen probleem.

het gaat even of de belastingvrije schenking gedaan kan worden.

vast bedankt voor een antwoord. Reactie infoteur, 25-09-2014
Beste Peter,
1. Zolang beiden getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, is een uitwisseling van vermogen mogelijk tussen beiden zonder dat dit een schenking is. Dat wordt anders bij huwelijkse voorwaarden of na de indiening van een verzoek tot echtscheiding.
2. Wat betreft de 100.000 euro vrijstelling is het een vereiste dat het geld wordt besteed aan de eigen woning. De ontvanger van het geld moet daarvoor de woning in 2014 als hoofdwoning hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 20-09-2014
Mijn partner werkt als redacteur voor een Brits bedrijf dat gevestigd is in Groot Brittannië. Het bedrijf heeft in Nederland geen vestigingen. Mijn partner woont in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij verricht alle werkzaamheden thuis (in Nederland). Zijn salaris wordt maandelijks gestort op zijn Nederlandse bankrekening en hierover betaalt hij belastingen aan de Nederlandse belastingdienst. Zijn bedrijf betaalt de werkgeverslasten aan de Nederlandse belastingdienst.
Inmiddels werkt hij al 14 jaar voor dit bedrijf. Het bedrijf heeft voor hem, net zoals voor alle andere medewerkers (die in Groot Brittannië wonen) pensioen opgebouwd. Voor de medewerkers in Groot Brittannië is dat geld vastgelegd in een pensioenfonds, maar voor mijn partner is dat niet het geval. Het geld dat voor hem is opgebouwd staat op de bankrekening van het bedrijf. Inmiddels is een aardig bedrag opgebouwd (meer dan € 30.000), en het bedrijf wil dit geld nu overmaken. Ze willen dit doen als schenking als dat mogelijk is. Ik weet dat de belastingdienst een schenking van een werkgever ziet als verkapt loon en dat er dus ook inkomstenbelasting op betaald moet worden. Maar geldt dat ook als het een schenking is van een buitenlands bedrijf? Moet mijn partner, als ontvanger van de 'schenking', kunnen bewijzen van wie de 'schenking' afkomstig is, als het een schenking uit het buitenland is? Reactie infoteur, 21-09-2014
Beste Bart,
Als de werkgever het bedrag op een gewone rekening stort, zal dat, als het wordt opgemerkt, als loon worden gezien (uw man is er immers werknemer). Waarschijnlijk kan het wel belastingvrij gebeuren als de storting direct door de werkgever op een Nederlandse pensioenrekening plaatsvindt (lijfrentepolis, banksparen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 19-09-2014
Mijn moeder is een buitenlander en heeft nog nooit in Nederlands gewoond. Ze wil me geld geven om een huis in Nederland te kopen. Moet ik (as Nederlander) voor dit belastingdienst betalen? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet. Miriam. Reactie infoteur, 20-09-2014
Beste Miriam,
In dit geval bent u in Nederland geen schenkingsbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis Kroeks, 17-09-2014
Wij, Nederlandse grootouders, willen geld schenken aan onze kleinkinderen, die in Duitsland wonen en de Duitse nationaliteit hebben (moeder is Duitse). De kleinkinderen zijn jonger dan 35 jaar.
Indien in de schenkingsovereenkomst bepaald wordt dat de ontvanger, de kleinkinderen dus, de schenkingsbelasting betaalt, en daarbij in aanmerking genomen dat volgens de Duitse wet voor schenkingen onder € 200.000,- geen schenkingsbelasting betaald hoeft te worden, zou dit inhouden dat geen schenkingsbelasting betaald zou hoeven te worden. Indien onze redenering klopt, hoe zou de aangifte dan geregeld moeten worden? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 18-09-2014
Beste Louis Kroeks,
Voor de schenking gelden in eerste instantie de Nederlandse regels omdat de schenker in Nederland woont en dan is het afhankelijk van de hoogte van de schenking of er belasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 01-09-2014
Ik ben Nederlander maar woon en werk al meer dan 10 jaar in Duitsland en betaal dus ook in Duitsland belasting. Mijn ouders die in Nederland wonen willen mij geld schenken. Volgens de Duitse belasting zouden zij mij 400.000€ belastingvrij mogen schenken. Klopt dat, of is hier de Nederlandse wet van toepassing, bijv. 100.000€ voor eigen woning t/m 31 december 2014? Reactie infoteur, 02-09-2014
Beste Chris,
Bij een schenking vanuit Nederland geldt allereerst de Nederlandse belastingwetgeving. Maar ook het buitenland mag belasting heffen. Als daarvan sprake is, kan met een land als Duitsland de belasting worden verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 31-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.