Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament De verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2023. De verdeling van erfenis en nalatenschap is als er een testament is opgesteld niet meer gelijk aan de wettelijke verdeling. Hoe dan te verdelen wordt uitgelegd. Wanneer iemand komt te overlijden, klopt ook de Belastingdienst binnen drie maanden aan. Er moeten successierechten worden betaald over het netto nagelaten vermogen. Maar hoe is uw nalatenschap geregeld en wie erft er als uw erfgenamen. Naar wie gaat uw vermogen en hoeveel erfbelasting moet worden betaald? Denk aan de mogelijkheid van een tweetrapstestament om erfbelasting te besparen, de overlevingsclausule, vrij van recht erven of het aanstellen van een bewind bij minderjarigheid.

Verdeling erfenis en nalatenschap zonder testament, erfgenamen en verdeling

Wie erfgenaam is bij een overlijden zonder dat er een testament is opgesteld, wordt aangegeven in het Burgerlijk Wetboek. Er zijn bij erfenissen dan vier groepen erfgenamen:
 • Groep 1: de echtgenoot of echtgenote en de kinderen van de erflater of bij plaatsvervulling hun plaatsvervangers.
 • Groep 2: de ouders en broers en zussen, daarna ooms en tantes, daarna neven en nichten.
 • Groep 3: grootouders, daarna oudooms en oudtantes gevolgd door achterneven en achternichten.
 • Groep 4: de overgrootouders.

Zonder de aanwezigheid van een testament erven.

Als er geen testament is, komt allereerst groep 1 voor de erfenis en nalatenschap in aanmerking. Als groep 1 niet meer leeft, is dat groep 2 en zo verder. Wettelijke erfgenamen zijn dus alleen de echtgenoot, een geregistreerd partner of de bloedverwanten. Daarbij worden tot de bloedverwanten gerekend: de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, kinderen van broers of zusters en zo verder. Let wel, niet bloedverwanten zijn stiefkinderen, schoondochters, zwagers en zo verder. Zonder testament kunnen deze niet bloedverwanten, ook wel aanverwanten genoemd, niet van een overledene erven.

Verdeling erfenis: mijn stiefmoeder is overleden zonder testament

Als vader is hertrouwd en uw stiefmoeder overlijdt zonder dat er een testament is opgesteld, dan erft vader als langstlevende plus de eventuele kinderen uit het tweede huwelijk.

Ben ik erfgenaam zonder testament?

Zonder een testament zijn een aantal personen bij wet van een erfenis uitgesloten:
 • Degenen die ongehuwd samenwonen. Ongehuwd samen wonenden erven volgens de wet niet van elkaar. Uitzondering hierop is het partnerschap, dat men wettelijk heeft laten registreren, want zij worden gelijk gesteld aan gehuwden.
 • Ex echtgenoten die gescheiden zijn van tafel en bed, worden volgens het erfrecht niet meer gezien als partners die van elkaar erven.
 • Niet door de man erkende kinderen;
 • Andere niet-verwante personen, zoals een goede vriend;
 • Stichtingen of verenigingen.

Ouders, broers en zussen als erfgenamen

Als de erflater ongehuwd was, geen geregistreerde partner had of meer heeft en ook geen kinderen, gaat de erfenis naar groep 2 van wettelijke erfgenamen. Dat zijn de ouders, broers en zussen, daarna ooms en tantes, daarna neven en nichten. Daarbij is het zo dat de ouders ieder afzonderlijk minimaal een kwart van de nalatenschap krijgen en de resterende 50% naar de nog levende broers en zussen.

Erfenis en nalatenschap verdelen met testament, de verdeling

Door bij een notaris een testament op te stellen, kunt u vastleggen wat er met uw erfenis en nalatenschap moet gebeuren. Iedereen die 16 jaar of ouder is en over zijn verstandelijke vermogens beschikt, kan een testament laten opstellen. Een testament kunt u meermalen tijdens uw leven laten opmaken en wijzigen. Het laatst opgestelde testament telt. Bovendien kunt u in uw testament afwijken van de regels van vererving zoals het Burgerlijk Wetboek die aangeeft.

Wel of geen testament opstellen?

Er kunnen vele redenen zijn, om een testament op te stellen. Enkele redenen, om een testament te laten maken bij de notaris kunnen zijn:
 • U wilt bepalen of een erfgenaam minder of meer krijgt.
 • U wilt regelen dat iemand die anders niet van u erft nu wel van u erft.
 • U wilt een voogd en een toeziend voogd voor uw minderjarige kinderen aanwijzen. Het huidig erfrecht bepaalt dat, als u wilt voorkomen dat de kantonrechter in uw plaats een voogd benoemt, een voogdijvoorziening in een testament moet zijn opgenomen. Dat zal worden uitgevoerd als u ook zelf wettelijk voogd tijdens uw leven bent en uw partner is overleden.
 • U wilt ook een executeur aanwijzen die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander.
 • U wilt bepalen of men vrij van recht erft.
 • U wilt niet dat de erfenis naar de koude kant gaat en stelt een uitsluitingsclausule op.
 • U wilt voor bepaalde stukken vastleggen naar wie de stukken gaan, wanneer de erfgenaam zelf komt te overlijden.
 • U wilt op de erfbelasting en successierechten besparen.
 • U wilt een overlevingsclausule opnemen.

Bewind opnemen in een testament

In een testament of legaat kunt u een erfgenaam onder bewind stellen en een bewindvoerder benoemen. Wie onder bewind is gesteld kan wel zijn kan naar de rechter om bezwaar aan te tekenen. De onder bewind gestelde moet dan aantonen dat hij zelf het vermogen zelf goed kan beheren. Hoe lang dat bewind duurt, wordt in het testament aangegeven. Ook de voorwaarden waaraan volgens de erflater de onder bewind gestelden moeten voldoen om zelf de erfenis te kunnen beheren kunnen worden vermeld. Een bewind wordt meestal in een testament opgenomen wanneer het minderjarige kinderen betreft of in geval van een erfgenaam waarvan de erflater niet vertrouwt dat die goed met de erfenis zal kunnen omgaan. Het wordt ook gedaan om de erfgenaam te beschermen tegen derden. Voor de goede orde: het bewind betreft de erfenis en niet de persoon zelf.

Een bewind kan onder voorwaarden worden gestopt

Het bewind kan eindigen doordat:
 • De in het testament opgenomen termijn van bewind voorbij is.
 • De nalatenschap of het legaat worden verworpen.
 • De rechthebbende komt te overlijden.
 • Het bewind wordt opgeven door de rechtbank.

Vrijstellingen van erfbelasting in 2023

Vrijstellingen erfbelasting 2023:

relatie tot overledenemaximale vrijstelling
Echtgenoot, partner€ 723.526
Kind, kleinkind€ 22.918
Ouder en ouders€ 54.270
Gehandicapt kind€ 68.740
Andere erfgenaam, oom, tante, broer, zus, neef en zo verder€ 2.418

Wat is vrij van recht erven?

Vrij van recht erven betekent dat het successierecht dat de verkrijger zou moeten betalen, voor rekening van de nalatenschap komt. De totale erfenis bestaat dan uit de waarde die de erflater aan iemand wil nalaten, plus de waarde van het successierecht dat over de verkrijging is verschuldigd. Als tenminste de schulden in erfenis en nalatenschap niet te groot zijn. In dat geval kunt u een erfenis ook verwerpen: erf geen schulden bij erfenis.

Wat is het wettelijk erfdeel?

Met een testament kunt u naaste familieleden volledig onterven. Daar staat tegenover dat de afstammelingen, kinderen en kleinkinderen, het recht behouden op een bepaald minimum deel van de nalatenschap. Dit noemen we het wettelijk erfdeel of de legitieme portie. Op dit recht moet dan, als een afstammeling dat wil, binnen uiterlijk 5 jaar na het overlijden een beroep zijn gedaan. De echtgenoot, geregistreerd partner, de ouders en de grootouders hebben geen recht op een wettelijk erfdeel.

Hoe groot is het wettelijk erfdeel?

De grootte van het wettelijk erfdeel waarop afstammelingen een beroep kunnen doen, is gelijk aan de helft van het erfdeel dat men zou hebben gekregen als er geen testament was. Het is een recht in geld, niet in goederen. Wel worden bij de berekening van het wettelijk erfdeel de schenkingen die de ouders tijdens hun leven hebben gedaan, meegeteld.

Voorbeeld wettelijk erfdeel bij een erfenis en nalatenschap

Een voorbeeld hierbij. Als er bijvoorbeeld twee kinderen zijn en een echtgenoot, betekent onterving van de kinderen en het nalaten van de erfenis aan de echtgenoot, het volgende. Zonder testament had elk 1/3 deel van de nalatenschap ontvangen. Het wettelijk erfdeel van de kinderen is 1/6 deel. Dus resteert voor de echtgenoot nog 4/6 deel, wanneer de kinderen hun wettelijk erfdeel opeisen.

Tweetrapstestament

Als er een langstlevende is, kunt u zich de directe betaling van erfbelasting op de vordering die de kinderen op de langstlevende wettelijk krijgen, voorkomen respectievelijk uitstellen via een tweetrapstestament: de erfenis gaat dan naar de langstlevende en pas na zijn dood naar de kinderen. Omdat de langstlevende een relatief grote vrijstelling heeft, wordt zo vaak voorkomen dat er erfbelasting moet worden betaald. Zonder tweetrapstestament en zonder testament krijgen de kinderen een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende, waarvan wel al direct erfbelasting moet worden afgedragen. Hiervoor moet u wel naar de notaris. Het tweetrapstestament heeft ook wel tweetrapsmaking testament.

Wat is een overlevingsclausule?

De overlevingsclausule houdt in dat uw partner pas echt van u erft als hij of zij u minimaal 30 dagen overleeft. Doet u dat niet en hebt u geen kinderen, dan zou bij het vlak na u overlijden van uw partner kunnen betekenen dat de erfenis volledig naar de schoonfamilie gaat. Hebt u wel kinderen dan zou dat betekenen dat onnodig twee keer erfrecht wordt betaald, omdat twee maal van een erfenis sprake is. Met het opnemen van een overlevingsclausule in het testament voorkomt u dit.

Samenwonen en erfenis

Als u met uw partner samenwoont en u hebt geen geregistreerd partnerschap of fiscaal partnerschap, dan bent u geen erfgenamen van elkaar. Zeker in die gevallen doet u er goed om een testament op te laten stellen om elkaar een en ander na te laten. Zeker als er een huis is. Denk er wel aan dat de vrijstelling in 2023 slechts 2.418 euro bedraagt en dus veel lager is dan die van een geregistreerde partner. Die vrijstelling bedraagt in 2023 immers 723.526 euro.

Een erfenis verwerpen

Een erfgenaam kan om meerdere redenen een erfenis verwerpen. Denk aan situaties waarin er meer schulden zijn dan vermogen, waardoor de erfenis negatief is. Of aan situaties waarbij de erfgenaam een slechte relatie had met de erflater. Als u niet zeker weet of er veel schulden zijn, kunt u een erfenis ook beneficiair aanvaarden en later alsnog besluiten of u de erfenis zult aanvaarden.

Slot

Laat u zich bij een erfenis en erfstukken van belang, altijd goed adviseren door een notaris. Laat daarbij niet alleen meewegen wie wat van de erfenis krijgt, maar ook hoe bespaard kan worden op de later te betalen successierechten.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belgisch recht: Een testament opstellenBelgisch recht: Een testament opstellenWie niet wil dat zijn erfenis na zijn overlijden geregeld wordt volgens de wettelijke bepalingen, kan een testament late…
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
De wettelijke verdeling van een erfenis?Indien bij overlijden blijkt dat de overledene geen testament heeft opgemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de verd…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…

Het IMF: economische groei lager in 2020 en 2021Het IMF: economische groei lager in 2020 en 2021Corona treft in 2020 de wereld en de economische wereldhandel. De mate waarin zal sterk afhankelijk zijn van de omvang v…
Pensioen: geld en crisisPensioen: geld en crisisHet gaat niet goed met ons pensioen bij de pensioenfondsen. Ook pensioengeld wordt risicovol belegd op de beurs en het g…
Reacties

Luc Vermeiren, 16-11-2020
Wat moet ik doen als de notaris het testament is kwijtgeraakt? Reactie infoteur, 18-11-2020
Beste Luc Vermeiren,
Zowel België als Nederland hebben een centraal testamentenregister waar -als het goed is- alles geregistreerd staat (CRT in België, CTR in Nederland).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marleen Colpaert, 23-10-2020
Beste,
m'n vader en moeder hadden een testament waarbij ik 1/4 en m'n 2 broers 3/8 toebedeeld krijgen.
Nu zou m'n broer de auto willen overkopen, mogen we dit onderling regelen zodat ik evenveel krijg van de aankoop als m'n andere broer of moet dit verplicht geregeld worden via notaris en ik daar dus ook maar een 1/4 kan van ontvangen? Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste Marleen Colpaert,
Voor de fiscus geldt de stand van zaken op het moment van overlijden. Maar als jullie nadien onderling met zaken willen schuiven of onderdelen willen doorverkopen, dan mag dat zonder tussenkomst van een notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fieke, 20-10-2020
Ik bezit drie bedrijfshallen die ik verhuur. Mijn pensioen als het ware betaat uit AOW en huur. Geen hypotheek op de hallen. Geen BV, gewoon particulier. Ik heb een broer, verder geen erfgenamen. Verdere erfgenamen zijn neven en nichten. Ik wil dat mijn nalatenschap niet naar mijn familieleden gaat, maar naar mijn ex-partner en haar volwassen kind en/of naar het kind van het volwassen kind. Zij is 25 jaar.
Ik zou graag willen weten of ik dat voor elkaar kan krijgen dat ik mijn familie uitsluit van erfenis. Verder zou ik het fijn vinden als ik weet hoe ik mijn ex-partner, haar kind en kleinkind, kan nalaten zonder torenhoge erfbelasting. Zijn daar manieren voor? Hoe kan ik mijn panden veilig stellen voor de erfbelasting van mijn ex, haar kind en kleinkind?
Heeft u tips?

B.v.d.! Reactie infoteur, 24-10-2020
Beste Fieke,
1. Ja hoor, als u niet wilt dat dat uw familie van u erft en u hebt geen kinderen, dat regelt u dat met een testament.
2. Een partner heeft nu eenmaal een veel hogere vrijstelling dan een ander. Wellicht kunt u er een stichting tussen plaatsen en er als er van bedrijfsopvolging sprake is, gebruik maken van de BOR:

https://zakelijk.infonu.nl/juridisch/39830-erfenis-onderneming-bedrijfsopvolging-en-belastingdienst.html

Een notaris kan u hierbij vast verder helpen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 17-10-2020
Hallo, vader is overleden, was niet gehuwd en heeft 4 kinderen. 1 kind (a) is nooit contact mee geweest en dus niet erkend, 1 kind(b) is niet duidelijk wel/niet erkend voor of na overlijden en 2 kinderen(c) zijn voor overlijden erkend. 2 erkende kinderen hebben erfenis beneficiair aanvaard. Kind (b) meldt zich via advocaat en eist inzage. In hoeverre mag dit? Waar mag om gevraagd worden? Mag je verwijzen om dezelfde procedure te volgen via de rechtbank? Maakt voor of na overlijden van erkenning nog verschil? Reactie infoteur, 24-10-2020
Hallo N,
1. Vader kan in zijn testament een niet erkend kind postuum erfrechten geven.
2. Als er geen testament is en geen langstlevende partner, hebben alle erfgenamen dezelfde rechten.
3. Nu twee kinderen beneficiair hebben aanvaard, zal die procedure doorlopen worden.
4. Waar het in het erfrecht om gaat is of het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Wellicht kan dit op een later moment alsnog worden aangetoond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 06-10-2020
Hallo,

Mijn broer- ongehuwd en kinderloos- is overleden. Ik had al jaren geen contact meer met hem. Hij leefde bewust een teruggetrokken leven en had slechts af en toe telefonisch contact met enkele kennissen. Hij had geen verzekering(en), leefde van een uitkering en de uitvaart is betaald door de gemeente.

De gemeente heeft mij opgespoord en gevraagd of ik de uitvaart op me wilde nemen. Gezien het verleden van mijn broer heb ik ervoor gekozen om de erfenis te verwerpen. Daarvoor moet ik naar de rechtbank om afstand te doen.

Omdat ik het niet helemaal snapte heb ik heb zelf een notaris ingeschakeld en daaruit is gebleken dat hij 40 jaar geleden een testament heeft laten opstellen. De notaris heeft mij inzage gegeven in zijn testament. Daarin word ik niet genoemd, maar gaat alles naar de kinderen van -destijds- vrienden van hem. De notaris zegt dat ik daardoor geen erfgenaam meer ben.

De gemeente geeft aan geen testamenten op te vragen, omdat dat enkele weken duurt en alsnog geen inzage krijgt in het testament. En al zouden zij wel inzage hebben, dan is de gemeente niet bevoegd om een notaris in te schakelen om het testament uit te laten voeren. Kan de gemeente mij alsnog verplichten om afstand te doen bij de rechtbank? Volgens de notaris niet.

Ondanks ik goed te woord gestaan ben en iedereen zeer behulpzaam is, weet ik het niet meer. Ik wil niet dat er over een aantal maanden schuldeisers aan de deur staan. Ik, mijn dochter en kleindochter zijn de enige in leven zijnde erfgename en alle 3 niet genoemd in het testament.

Groet,

Yvonne Reactie infoteur, 11-10-2020
Hallo Yvonne,
Neen, u bent geen erfgenaam. Kunt u geen kopie van (een deel) van het testament aan de gemeente opsturen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 29-09-2020
Hallo,
Iemand belooft een vriendin (geen familie) op te hebben genomen in haar testament. Zij komt te overlijden en haar man hertrouwt snel. Had vriendin die in het testament genoemd zou worden zelf moeten reageren?
Inmiddels is het al een drie jaar geleden.
We gingen er meteen vanuit dat nieuwe partner geen moeite zou doen voor anderen gezien de situaties waarover we gehoord hebben maar dachten dat het wel boven water zou komen. kan een erfgenaam zomaar voorbij gaan aan andere erfgenamen? Reactie infoteur, 03-10-2020
Hallo Inge,
Als de vriendin in het testament wordt genoemd, heeft ze recht op wat haar in het testament wordt toebedeeld. Het kan zijn dat de man zelf het testament heeft afgewikkeld en geen contact heeft opgenomen met de vriendin, maar haar rechten bestaan nog steeds en verjaren niet zomaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas, 02-09-2020
Beste,
Mijn vader is in augustus overleden in België. Hij woonde bijna 40 jaar in België met zijn vrouw en kinderen. Wel was hij eigenaar van een huis in Eindhoven en had hij een paar bankrekeningen in Nederland.
Wij hebben een Belgische notaris die de nalatenschap in kaart brengt.
Moeten wij nu ook een Nederlandse notaris aanspreken, of is dat niet nodig en moeten wij enkel contact opnemen met de Belastingdienst en de betreffende Nederlandse bank.
Dank voor uw reactie.
Thomas Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Thomas,
Als uw vader niet een testament had waarin stond dat de erfenis naar Nederlands recht moest worden afgewikkeld, zal dit gebeuren naar Belgisch recht. In dat geval hebt u niet te maken met de erfbelasting en regels van de Nederlandse fiscus. De Nederlandse bank kan wel om een verklaring van erfrecht vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 09-08-2020
Mijn oom is vorig jaar in februari overleden. Hij had geen partner/kinderen. Ik ben een van de 8 erfgenamen. Hij woonde in een huurhuis en had een klein bedrag op de bankrekening staan wat wordt verdeeld onder de erfgenamen. Inboedelverdeling is door de erfgenamen zelf afgewikkeld. De notaris handelt het financiële deel af. Tot op heden alleen gehoord van de notaris dat men wacht op de belastingdienst (aangifte erfbelasting/inkomstenbelasting). Zelf hebben ze de factuur al in oktober vorig jaar gedeclareerd. We zijn inmiddels 1,5 jaar verder. Is het normaal dat dit zo lang duurt? Of kunnen wij als erfgenamen hier actie in ondernemen? Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Paul,
Zo lang zou het niet moeten duren, maar de Belastingdienst (dienst erfbelasting) kampt met een fikse vertraging. De maximale wettelijke termijn is zelfs 3 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 23-07-2020
Schoonouders hebben een testament. Hierin staat dat beide kinderen alles erven bij overlijden. Ook schoondochters erven bij voortijdig overlijden van een of beide zoons, mits getrouwd. Als een zoon is gescheiden van tafel en bed en deze zoon voortijdig overlijdt, erft dan toch de van tafel en bed gescheiden schoondochter? Of alleen hun kinderen? Reactie infoteur, 25-07-2020
Beste Lola,
Bij een scheiding van tafel en bed blijft men getrouwd, maar erft men niet meer automatisch van elkaar. De precieze formulering is van belang. Er is de wettelijke verdeling waarbij de kinderen het erfdeel van hun vader erven en daar komen nu de bepalingen uit het testament bij en niet per se voor in de plaats:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Usmany, 22-07-2020
Mijn alleenstaande zus is gestorven zonder nalaten van een testament.
Mijn ouders zijn er niet meer.
Zij heeft 5 broers en 2 zussen.
2 broers zijn overleden ( 1 broer is alleenstaand en de andere is getrouw en heeft 2 kinderen)

Mijn vraag is, deelt de 2 kinderen van mijn overleden broer ook in de nalatenschap? Reactie infoteur, 25-07-2020
Beste Bert Usmany,
De twee kinderen hebben dan samen recht op het erfdeel van de broer als hij nog in leven zou zijn geweest (plaatsvervulling):

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 13-07-2020
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de informatie.

Eveneens met vriendelijke groeten,

Sandra Reactie infoteur, 15-07-2020
Beste Sandra.
Graag gedaan!
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 06-07-2020
Mijn vriend, met wie ik een huis had gekocht, doch geen samenlevingscontract o.i.d. had opgesteld, is kortgeleden overleden. Hij had bij een notaris een testament op laten maken, waarin hij mij alles naliet. Hij had nog 4 halfbroers en -zussen. Hoe moet de erfenis van de onroerende zaak worden verdeeld en hoe hoog is de erfbelasting en vrijstelling? Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Sandra,
Als uw vriend alles aan u heeft nagelaten, erft u ook alles. Voor onroerend goed wordt de WOZ-waarde genomen uit het jaar van overlijden of een jaar later (is uw keuze). De erfbelasting en vrijstellingen zijn zoals voor een vreemde (ruim 2.200 euro en het hoge tarief van 30 en 40%). Dat zou ook hebben gegolden voor de halfbroers en -zussen:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla de Bruijn, 04-07-2020
Is het noodzakelijk naar de notaris te gaan als er een testament is?
Moet een verklaring van executele bij de notaris aangevraagd worden? Reactie infoteur, 06-07-2020
Beste Carla de Bruijn,
U mag een erfenis afwikkelen zonder notaris. Als de erfgenamen het met elkaar eens zijn, kan de verdeling zo geregeld zijn. Het is vaak wel verstandig om dit op papier te zetten (voor uw eigen archief). Een verklaring van executele is niet altijd nodig, maar als u die nodig hebt, moet u daarvoor wel naar de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tielens, 20-06-2020
Mijn vrouw haar ouders hadden alles verkocht, een tijd voor ze overleden zijn, zoon had alles geregeld, begrafenis enz, en nooit nog iets gehoord, niet van de notaris, van niemand, dus geen erfenis, dus ge kunt wel onterven. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Tielens,
Sinds 1 september 2018 is in België een nieuw erfrecht in werking getreden waarbij de minimale verkrijging is verkleind, maar een kind houdt recht op zijn kleinere erfdeel. Wellicht moet uw vrouw gewoon haar rechten komen opeisen (als ze dat wil).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 17-06-2020
Graag zou ik advies van u verkrijgen inzake het volgende.
Ik heb een en/of rekening tezamen met mijn moeder sinds februari 2011. Op deze rekening staat al vele jaren hetzelfde bedrag. Er zijn geen opnames of stortingen gedaan. Mijn moeder heeft in de loop der jaren mij geld gegeven (Mondelinge schenkingen). Deze bedragen zijn sinds 2014 netjes aan de belasting door mij opgegeven bij de vraag “welk deel van de en/of rekening van mij was” Mijn moeder is inmiddels overleden en ik weet niet of het aan de belasting opgegeven bedrag van de rekening afgehaald kan worden dat van mij is. Kan het aan mij toegezegde bedrag buiten de erfenis gehouden worden. Mijn moeder heeft in haar eigen belastingaangifte bij dezelfde vraag het deel wat van haar was opgegeven en de belastingaangifte naar waarheid ingevuld en ondertekend. Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Louise,
De schenkingen zijn van u en dus opneembaar. Schenkingen bij leven zijn geen erfenis, maar als uw moeder dat schriftelijk heeft bepaald, kan het wel zijn dat u minder van een erfenis krijgt (en er meer naar andere erfgenamen gaat), omdat u al bepaalde schenkingen hebt gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 27-05-2020
Goeiedag,

mijn schoonmoeder is overleden vorig jaar in juni en laatstleden april mijn schoonvader ook. Er zijn 4 kinderen, ik stel deze vraag in naam van mijn echtgenote. Mijn schoonvader had een mooie oldtimer die hij altijd aan mijn echtgenote wilde geven na zijn overlijden. Echter heeft haar oudste broer nu de wagen zomaar te koop gezet zonder mijn vrouw in te lichten. Er is een notaris aangesteld voor eventuele verdelingen. Mag hij dit zomaar doen en zo niet wat kunnen wij doen zodat de wagen niet verkocht wordt?

Met dank. Willem. Reactie infoteur, 30-05-2020
Goeiedag Willem,
Uiteraard mag de broer de auto niet te koop zetten zonder andere erfgenamen in te lichten, meldt dit dus snel aan de notaris. Om een auto te kunnen verkopen zijn wel eigendomspapieren nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 25-05-2020
Mijn moeder is overleden. Er is een testament maar weinig geld en spullen. Moeten mijn broer, zus en ik toch naar de notaris of kan ik het kleine beetje geld wat er is gewoon verdelen? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Ingrid,
Voor de afwikkeling van een erfenis hoeft u niet naar de notaris. De erfgenamen mogen de afwikkeling ook zelf doen. Misschien is er wel een verklaring van erfrecht nodig (een bank kan erom vragen). Is er onroerend goed in het spel, dan moet u wel langs de notaris:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yelke, 23-05-2020
Hallo,
Mijn vader is ruim 41 jaar geleden overleden. Alle nalatenschap is toen naar mijn moeder gegaan als langstlevende. Nu is onlangs mijn moeder gestorven en zitten we met een vraag. Mijn zus is 12,5 jaar geleden overleden. Met haar man hebben we sindsdien geen contact meer, heeft nooit meer iets van zich laten horen en is al een aantal keren verhuisd naar het buitenland. Blijkbaar zou hij nog recht hebben op het kindsdeel van mijn zus toen mijn vader is overleden, nu dus ruim 41 jaar geleden. Nu is er ineens weer contact en zegt hij dat mijn overleden zus en hij in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Kan hij hier nog aanspraak op maken of 'verjaart' zoiets na zoveel jaar?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-05-2020
Hallo Yelke,
1. De rechten op de erfenis van uw overleden zus verjaren 20 jaar na haar overlijden. Wat die rechten zijn, zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid van een testament en kinderen.
2. Vader is 41 jaar geleden overleden toen een ander erfrecht gold. Belangrijk is dus wat in zijn testament staat, wellicht sloot hij het meedelen in de erfenis door de schoonzoon wel uit (uitsluitingsclausule koude kant):

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 14-05-2020
Goedemiddag,

Mijn moeder is via een testament benoemd tot enig erfgenaam van haar overleden ex-partner. Zij zijn al een paar jaar uit elkaar en hebben geen officiële partnerschap of samenlevingscontract meer. In zijn testament heeft hij zijn 2 dochters onterfd (en er is ook geen nieuwe partner). Beide dochters willen aanspraak maken op hun legitieme portie.

Onze financieel adviseur gaat er vanuit dat dat 1/4 per kind is (de helft van beide 50% omdat ze zonder testament allebei de helft zouden krijgen). Dit lees ik ook veelal op het internet.

De belastingdienst geeft aan dat dit niet correct is omdat mijn moeder in het testament als erfgenaam is benoemd en dat ze moeten rekenen met 3 erfgenamen en dus 1/6 krijgen (de helft van 1/3 deel). De belastingdienst is hier vrij overtuigend in maar ik kan nergens de feitelijke onderbouwing vinden.

Welk van deze opties is nu de correcte?

Met vriendelijke groet,

Erwin Reactie infoteur, 17-05-2020
Goedemiddag Erwin,
Het wettelijk erfdeel van de kinderen zou 1/3e deel zijn als moeder nog echtgenote of partner was. Omdat dat niet meer het geval is op het moment van overlijden, is hun aandeel in de erfenis 1/2e en de legitieme portie dus 1/4e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 15-04-2020
Goedemorgen,
Mijn partner is betreft de 2de groep erfgename van haar neef, (zij is de tante ervan) die onlangs is overleden. De eerste groep is overleden.
Wij wonen inmiddels 25 jaar samen met een samenlevingscontract een een testament.
Wij hebben geen geregistreerd partnerschap, nu lees ik bij samenwonen dat je dan veel minder vrijstelling krijgt bij de belasting als dat je geregistreerd partner bent, wij zijn wel fiscaalpartner. Is dit betreft de vrijstelling ook voldoende of zegt u: een geregistreerd partnerschap is hiervoor nodig.
In ons beide testament hebben wij vastgelegd: langstlevende van ons en daarna mijn kinderen en kleinkinderen.
Bij voorbaat dank voor u antwoord.

Met vriendelijke groet,

Louise. Reactie infoteur, 14-10-2020
Goedemorgen Louise,
Samenwonenden hebben inderdaad meestal minder rechten en moeten meer regelen, maar als jullie minimaal 6 maanden samenwonen met samenlevingscontract, dan worden jullie als elkaars fiscale partner gezien en hebt u recht op de hoge vrijstelling (een testament is nog wel nodig):

https://financieel.infonu.nl/geld/114470-erven-en-samenwonen-in-2020-en-2021-gevolgen-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maja, 07-04-2020
Mijn partner waarmee ik samen was 12 jaar (zonder geregistreerd partnerschap is in 2014 overleden en heeft wel een testament laten maken waarin hij mij alles naliet en zijn kleindochter heeft onterfd en haar kindsdeel pas mag opeisen na mijn overlijden.
Ik ben fiscaal als partner aangeslagen en heb van ons beide de erfbelasting betaald.
In november 2019 heeft zij via een advocaat om gegevens gevraagd daar ik ook als excecuteur ben benoemd.
Dat zij beseft dat ze onterfd is etc maar misschien een deel alvast mag krijgen.

Gister kreeg ik een brief van een advocaat via mijn accountskantoor (ik wil absoluut geen contact met ze) dat ik binnen twee weken de haar gedeelte die ze ook nog zelf omhoog hebben berekend op haar rekening wil hebben.

Ik denk erover om een advocaat in te schakelen om het af te handelen. Waar sta ik?

mvg

Maja Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Maja,
De kleindochter moet wachten op de legitieme portie totdat u bent overleden. Wel heeft ze recht op inzage in de berekening van de legitieme portie, maar ook daarbij moet ze een redelijke termijn in acht nemen zodat u alles netjes kunt afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonas, 16-03-2020
Mijn oom is in augustus overleden. In zijn testament stonden enkel mijn broer en ik vernoemd. Aangezien hij geen contact had met zijn zoon voor meer dan 30 jaar, wou hij niet dat deze iets zou erven. Hijzelf was weduwnaar aangezien zijn vrouw reeds was overleden.
Volgens de notaris wordt 3/4 van de erfenis toegekend aan de zoon, 1/8 aan mijn broer en 1/8 aan mezelf. Kan dit wel kloppen? De notaris zelf heeft ook al fouten gemaakt in de berekeningen dus vraag ik me hoe het nu juist verdeeld moet worden. Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Jonas,
Als de zoon is onterfd, is hij geen erfgenaam maar heeft hij recht op de legitieme portie als hij daarop een beroep doet. Als enig kind heeft hij recht op 1/2 e deel in geld (de helft dus). Weet de zoon nergens van, dan verjaart zijn aandeel zelfs na 5 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christophe van de Velde, 07-03-2020
Mijn vader (sinds mijn 3 jaar geen contact meer) is overleden en ik heb een attest ontvangen van erfopvolging waarin staat dat ik erfgenaam ben voor 1/2 blote eigendom… 1/2 blote eigendom halfbroer… 1/1 vruchtgebruik zijn echtgenote ( EN er is geen sprake van huwelijkscontract en testament)
nu krijg ik een brief van een notaris die door hun is aangesteld met de vraag of deze mijn belangen mag behartigen
Is het verstandig om een andere notaris te nemen of is het geen probleem om met deze notaris verder te gaan? Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Christophe van de Velde,
1. Een andere notaris erbij kan de zaak vertragen (twee kapiteins op 1 schip), maar dan weet u min of meer zeker dat deze uw zaak goed zal behartigen. U betaalt dan immers. Een gemeenschappelijke notaris kan ook goed werken en zal voor rekening van de erfenis zijn.
2. Het is wel goed om te vragen wat de notaris met belangen behartigen bedoelt. U hoeft de notaris namelijk niet te machtigen om namens u op te treden en kunt aangeven dat niet wilt dat er zonder uw akkoord onomkeerbare besluiten en acties worden genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 25-02-2020
Mijn moeder is overleden en we zijn met zijn acht kinderen. Maar ik ben de enige die contact en verzorgt heb. Ze hebben al zeker geen 30 jaar contact gehad. En ze willen dat ook niet. Wat moet ik doen ze willen overal afstand van doen.
Gr marga Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Marga,
Als de andere kinderen niet zijn onterfd, hebben ze recht op een erfdeel. Ze kunnen hun erfenis verwerpen, maar dan kan het erfdeel terecht komen bij de kleinkinderen. Wat jullie het beste kunnen doen, hangt ook af van de omvang van de erfenis en of er erfbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wolf, 17-02-2020
Kunnen erfgenamen een testament negeren? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste A. Wolf,
Een testament moet worden uitgevoerd voor zover deze uitvoerbaar is. Negeren mag dus niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 16-02-2020
Mijn zus is overleden en mijn andere zus, broer en ik zijn de enige erfgenamen. Ik heb van de belastingdienst een brief gekregen dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Toch ons erfdeel is hoger dan de vrijstelling, dus moet ik aangifte doen en wordt er naar het burgerservicenummer van alle erfgenamen gevraagd
Mijn broer woont in Australië en heeft geen burgerservicenummer. Ik betaal voor alle 3 de erfbelasting.
Hij betaalt dus niks moet hij dan toch eerst een burgerservicenummer aanvragen.
BVD
Martin Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Martin,
Probeer in eerste instantie belastingaangifte erfbelasting te doen zonder het burgerservicenummer van uw broer, geef aan dat hij in Australië woont. Dat zou goed moeten gaan, omdat u voor alle drie belastingaangifte doet in hetzelfde formulier en u alles betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 11-02-2020
Vraag namens mijn vriend.
Hij heeft een hypothecaire lening met een goede vriend van hem die recent is overleden. Er is geen testament, dus de erfenis (helft van de schuld en helft van de waarde van de woning, onder de streep neutraal) gaat naar de familie van de overledene. Mag de woning verkocht worden voordat bekend is wie de erfgenamen zijn (al dan niet door de bank). Hoogstwaarschijnlijk gaat niemand de erfenis accepteren. Wat dan? Reactie infoteur, 12-02-2020
Beste Mar,
1. Als de vriend mede-eigenaar was, worden zijn erfgenamen dat en die moeten toestemming geven voor verkoop. De hypotheek loopt gewoon door.
2. Als niemand een erfenis aanvaardt, valt de erfenis uiteindelijk toe aan de Staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patty, 08-02-2020
Als je zwanger raakt kort na (!) het overlijden van je oma geldt het ongeboren achterkleinkind dan ook als Afstammeling (erfgenaam)?
BVD
Patti Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Patty,
Een nog ongeboren kind is erfgenaam van de moeder als deze zwanger is en komt te overlijden, maar anders alleen vanaf het moment van het op de wereld komen. Anders gezegd, het ongeboren kind was toen oma overleed nog niet op de wereld en is daarmee geen erfgenaam van oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 31-01-2020
De oom van mijn dochter (de broer van haar overleden moeder) is vorig jaar overleden in Duitsland waar hij al langer dan 5 jaar woonachtig was. Hij had geen partner of kinderen. Hij heeft een testament nagelaten waarin hij als enige begunstigde van zijn nalatenschap zijn nog levende zus (tante van mijn dochter) heeft beschreven. Van andere zus (-sen) en/of broer(-s) is geen sprake. Ook zijn zijn ouders reeds overleden die destijds bij leven hun 3 kinderen van een gelijke schenking hebben voorzien vooruitlopend op hun nalatenschap.
Mijn vraag nu: heeft mijn dochter, ondanks het testament, recht op een legitiem portie in de nalatenschap van haar oom als representant van haar overleden moeder? Dit aangezien je je eigen kinderen ook nooit voor de volle 100% kunt onterven. Dit is altijd via de Rechtbank met succes aan te vechten, waardoor je minimaal recht kunt doen laten gelden op een 1/2 kindsdeel.

Met vriendelijke groet,
Paul. Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste Paul,
De overleden moeder is een tweede orde bloedverwante (geen ouder of kind) van de overledene, en daarom is er in het Duits erfrecht (en Nederlands erfrecht) geen recht op een legitieme portie voor de dochter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jowie, 26-01-2020
Mijn vader is ruime tijd overleden, en mijn moeder is in het huis blijven wonen tot ze overleed in 2010. Het huis van mijn moeder heb ik gehouden en heb mijn zus de helft van het huis betaald. Nu is ze na 9 jaar mijn zus ook overleden en was getrouwd volgens het wettelijk stelsel. De vraag is nu, naar wie gaan al haar bezittingen en ook de helft van mijn moeder haar huis die ik aan haar betaald heb. Heeft haar man daar nu recht op of ik en wat gebeurd er als hij sterft dan. Want ik wil niet dat haar man mijn deel van het huis die ik aan mijn zus heb betaald krijgt! Ze hadden geen kinderen, en hij heeft 2 zuster, en ik ben de enige broer van mijn zus
Mvg, Jo Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Jowie,
Zie je vraag en mijn antwoord van 4-1-2020 (#181).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry van Varsseveld, 22-01-2020
Mijn grootoom is in 1897 overleden en heeft grond achtergelaten zonder testament. Hij had voor zover bekend geen kinderen, volgens de Burgerlijke Stand. Wel had hij broers en een zus. Mijn grootvader is het enige kind van zijn zus. Mijn grootvader had 9 kinderen, allen overleden. Ik ben een van de kleinkinderen, die de huidige oudste generatie is. De familie heeft na het bekend worden van het bestaan de grond in 2012 een Stichting opgericht, met een bestuur, om als erfgenaam op te treden en om de grond te beheren en in ontwikkeling te brengen. De Stichting is door de Kantonrechter tot curator benoemd van de nalatenschap van mijn grootoom ( 1897).
Nu treedt een andere familie naar voren met een " Verklaring van erfrecht" van een notaris, waarbij is aangegeven dat mijn grootoom een dochter had erkend en die dochter twee zonen had waarvan een ongehuwd en kinderloos is overleden en de ander ongehuwd is overleden maar kinderen heeft erkend. Zijn deze kinderen dan bloedverwanten of aanverwanten volgens het versterferfrecht met betrekking tot de nalatenschap van mijn grootoom? Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Henry van Varsseveld,
Een erkend kind heeft juridisch gezien dezelfde rechten als een "gewoon" kind, maar ook een niet-biologische vader kan een kind erkennen. Als de andere familie gelijk heeft, doet zich dit in deze casus tweemaal voor. Een wettelijke erkenning leidt juridisch tot een bloedverwantschap tussen erkenner en erkende. Ook vernietiging van erkenning is mogelijk. Wellicht is de nieuwe claim ook verjaard (erfenis claimen verjaart na 20 jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 19-01-2020
Mijn oom is overleden hij had verder geen kinderen alleen nog een broer. Mijn moeder was zijn zus die is al overleden. Van mijn nog levende oom heb ik nu bericht gekregen dat de overleden oom een testament heeft en ons bedacht heeft met een legaat. Een week later krijgen mijn Zus en ik allebei een bedrag gestort net zo groot als het belastingvrije schenkingsbedrag van 2019. ik heb verder geen bericht van een notaris gehad of het testament in kunnen zien. Ik heb er zelf geen lekker gevoel bij en vraag me of dit de juiste gang van zaken is? Reactie infoteur, 23-01-2020
Beste Bert,
Als erfgenamen mogen jullie het testament inzien. U kunt hiervoor naar een notaris gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 17-01-2020
Ik heb een vraag, onze pleegdochter is bang dat haar familie aan haar spaarcenten kan komen, en dat wilt ze niet, het gaat om een paar duizend euro, nou is haar vraag aan mij, als ik een brief maak en daarin te kennen geef dat mijn spaargeld aan een bepaalde persoon moet gaan en ik dat teken, en de andere persoon ook teken, is dat dan rechtsgeldig?
Zou fijn zijn als U daar uitleg wilt geven,
Alvast hartelijk dank, Peter. Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Peter,
1. Zolang het spaargeld van een minderjarig pleegkind niet op een geblokkeerde rekening staat, loopt het pleegkind de kans dat ouders met bevoegd gezag aan het geld kunnen komen.
2. U gaat over uw eigen geld. Tijdens uw leven kunt u het besteden zoals u wilt en ook geld schenken. Als u bij overlijden geld of een legaat wilt nalaten aan een pleegkind of voogd, is er een testament nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carl Taylor, 08-01-2020
Na het overlijden van mijn vader heb ik flink geïnvesteerd in het ouderlijk huis. Ik heb het huis laten afbouwen. Inmiddels is mijn moeder ook overleden. De investeringen zijn meer dan 5 jaar oud. Kan ik (alsnog) eisen dat in het kader van de scheiding en deling van de nalatenschappen van mijn ouders mijn investering in de woning verrekend wordt met de waarde van de woning? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Carl Taylor,
Als uw investeringen geen schenkingen zijn geweest, brengt u ze in mindering op de te verdelen erfenis. Zorg wel dat het allemaal aantoonbaar is. Vooral de Belastingdienst kan lastig zijn, omdat zij normaliter van de WOZ-waarde uitgaan en niet automatisch weten of het geld van uw moeder was of niet. Is er bijvoorbeeld een schuldverklaring of andere afspraak op papier aanwezig?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 06-01-2020
Ik heb bij een erfenis 1/4 deel van een huis gekregen. Mijn zus heeft 3/4 deel van het huis (via erfenis). Ik zou graag ook in het huis een kamer hebben zodat ik er kan wonen. Heb ik hier recht op? Of kan mijn zus zeggen dat ik er niet kan wonen omdat zij de meerderheid van het huis heeft? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Ineke,
U hebt recht op een kwart van de woning. Welk deel dat precies is, zullen jullie onderling kunnen afspreken. Het Kadaster zal u ook als mede-eigenaar vermelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jowie, 04-01-2020
Mijn vader is geruime tijd overleden, en mijn moeder is in het huis blijven wonen tot ze overleed in 2010. Het huis van mijn moeder heb ik gehouden en heb mijn zus de helft van het huis betaald. Nu is ze na 9 jaar mijn zus ook overleden en was getrouwd volgens het wettelijk stelsel. De vraag is nu, naar wie gaan al haar bezittingen en ook de helft van mijn moeder haar huis die ik aan haar betaald heb. Heeft haar man daar nu recht op of ik en wat gebeurd er als hij sterft dan. Want ik wil niet dat haar man mijn deel van het huis die ik aan mijn zus heb betaald krijgt! Ze hadden geen kinderen, en hij heeft twee zusters, en ik ben de enige broer van mijn zus
Mvg, Jo Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Jowie,
Als er geen kinderen zijn en geen testament, is de man van uw zus de enige erfgenaam. Als hij sterft zonder testament, gaat zijn erfenis naar zijn zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Hoekstra, 30-12-2019
Mijn moeder is overleden 4 mnd later overlijd mn broer! heeft de echtgenoot van mn broer recht op een deel van de erfenis van mn moeder? mijn broer is overleden voordat de erfenis is uitgekeerd ik vraag mij af of de aangetrouwde dan recht hebben op de erfenis die mijn broer anders zou krijgen? Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste R. Hoekstra,
Voor het erfrecht maakt het niet uit als erfgenamen vlak na elkaar sterven. Met het overlijden van uw moeder kreeg uw broer recht op een erfdeel. Bij het overlijden van uw broer is vervolgens van belang of ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dan is de helft van uw broer en de andere helft van zijn partner. Als er nog kinderen zijn of een testament is het niet zo dat automatisch alles naar de partner gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cisca M., 13-12-2019
Mijn vader al jaren weduwe heeft een nieuwe vriendin nu is hij onlangs is hij overleden er was wel een samenlevingscontract zonder testament. De vriendin heeft alleen de laatste jaren inkomsten gehad uit aow al de jaren ervoor heeft mijn vader alles betaald. Nu zijn er en/of rekeningen hoe moet dan de verdeling zijn. Ik ben zijn enigste wettelijke erfgenaam Reactie infoteur, 19-12-2019
Beste Ciska M,
Het geld op de rekening waarvan de vriendin niet kan aantonen dat dat van haar is, komt in de erfenis. U bent enig erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manuela Valdes, 29-11-2019
Mijn stiefvader heeft een testament opgesteld. Daarin erven zijn zonen, mijn moeder en zijn kleinkinderen. Van de kleinkinderen erven er maar 2 de andere 2 zijn uitgesloten van het testament. Nu hoorde ik van een van de zonen dat de 2 ervende kleinkinderen bereid zijn hun erfenis te delen met hun 2 broers die niet erven. Het gaat hier met name om onroerend goed. De kleinkinderen van mijn moeder, erven van mijn moeder maar moeten dan opeens de properties delen met 4 anderen i.p.v. 2,mijn vraag is kan dat zomaar?
Met vr gr
Manuela Valdes Reactie infoteur, 01-12-2019
Beste Manuela Valdes,
Als de twee broers die erven hun erfenis delen met anderen, doen zij in feite na de erfenis een schenking. Hierover moet dan ook schenkbelasting worden betaald. Of dit is toegestaan, hangt af van de bepalingen in het testament. Stiefvader kan een dergelijke actie uitsluiten met een aangepaste uitsluitingsclausule:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilian, 25-11-2019
Goedendag,
Mijn vader is in augustus dit jaar overlijden. Hij was 13 jaar getrouwd met zijn laatste vrouw (niet onze moeder) en we zijn 3 kinderen. Volgens de wet, de vrouw blijft in het huis wonen, maar wat gebeurt als zij het huis verkoopt. Hebben wij recht om ons deel te krijgen, of krijgen wij onze delen pas als de langstlevende ook overleden is?
Met vriendelijke groet,
Ilian Reactie infoteur, 28-11-2019
Goedendag Ilian,
Als de laatste vrouw het vruchtgebruik heeft, kan zij de woning niet zomaar verkopen. Aan het vruchtgebruik kleven normaliter meerdere voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 20-11-2019
Oke hartelijk dank, mijn moeder had zelf geen testament opgesteld…
Dus als ik het goed begrijp dan gaat het erfelijke gedeelte dus niet naar mijn vader, maar naar mij?
Groetjes Reactie infoteur, 21-11-2019
Beste Jaap,
Ja het is uw erfdeel, maar zonder testament van uw moeder heeft uw vader mogelijk nog wel het beheer als langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 18-11-2019
Uitsluitingsclausule luidt als volgt:

Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen, hetgeen voor een en ander in de plaats treedt, vorderingen wegens overbedeling daaronder begrepen, alsmede de vruchten en inkomsten daarvan, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin de verkrijger gehuwd mocht zijn of mocht huwen en die niet in aanmerking mogen worden genomen bij de toepassing van enige verrekenbeding, en evenmin worden betrokken in enige deelgenootschap. Het bepaalde in de vorige zin is tevens van toepassing bij een geregistreerd partnerschap of duurzaam samenleven als ware men gehuwd.

Dit staat bij de uitsluitingsclausule
Groetjes Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Jaap,
1. Nu is helder dat de vordering van uw moeder op haar moeder haar eigendom is en van niemand anders. Het is niet zo dat 50% al van vader is.
2. Vervolgens is belangrijk of uw moeder zelf een testament had of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 18-11-2019
Oke hartelijk dank voor het duidelijke antwoordt op mijn vraag. Ik weet wel dat er in het testament van oma, onder andere staat beschreven, dat haar erfdeel niet valt onder gemeenschap van goederen. Verandert dit iets aan het feit of het deel van mijn oma nu naar mijn vader zal gaan? Aangezien mijn moeder is overleden. Reactie infoteur, 18-11-2019
Beste Jaap,
Deze uitsluitingsclausule in het testament van oma is erg belangrijk en vooral ook de formulering ervan luistert nauw. Bijvoorbeeld de harde uitsluiting (altijd uitsluiting van de aangetrouwde) betekent dat haar erfdeel in de bloedlijn blijft en niet naar vader gaat. Een zachtere uitsluiting treedt niet in werking bij een overlijden, maar alleen bij een echtscheiding. Zie voor meer details over de gevolgen van de gekozen tekst in de uitsluitingsclausule:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc Hendrickx, 18-11-2019
Ouderlijk huis werd jaren geleden al geschonken aan twee kinderen met vruchtgebruik voor de moeder.
Moeder zit nu al enkele jaren in rusthuis… ze is intussen 93 jaar en dement.
Beide kinderen willen nu het ouderlijk huis verkopen aangezien al enkele jaren onbewoond en reeds brief ontvangen van de gemeente voor leegstand.
Een van de kinderen is sinds twee jaar bewindvoerder over zijn moeder.
Volgens Vrederechter moet het huis openbaar verkocht worden.
De procedure werd reeds in maart 2019 opgestart bij een notaris maar sindsdien geen beweging in het dossier.
Kunnen er problemen rijzen bij zo een verkoop?

Mvg Reactie infoteur, 18-11-2019
Beste Luc Hendrickx,
Als de woning op naam staat van de dochters en het vruchtgebruik vervalt zodra moeder de woning heeft verlaten (hetgeen het geval is), zou nu de procedure toch snel doorlopen moeten kunnen worden. Het beste neemt u contact op met de notaris om te weten waarom de verkoop stokt. Wellicht heeft de rechter nog voorwaarden geformuleerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 18-11-2019
Mijn vraag is wie er nu erft? Het verhaal zit zo: mijn oma is in 2008 overleden, toen heeft mijn moeder haar kindsdeel geërfd, althans een vordering dan omdat mijn opa nog leefde en hij het vruchtgebruik van het geld had. In 2016 is mijn moeder overleden en ze was gehuwd met mijn vader. Nu is mijn opa in 2019 overleden en zal nu dus de erfenis van mijn opa en oma verdeeld gaan worden. Wie erft nu het deel van mijn moeder? Reactie infoteur, 18-11-2019
Beste Jaap,
1. Toen uw moeder overleed, kreeg u (als er geen testament was) een vordering op de langstlevende (uw vader). Daarin zat ook de vordering van moeder. Het overlijden van opa verandert dit in die zin dat het vruchtgebruik nu beschikbaar komt. Als uw vader nog leeft, krijgt hij dat in beheer.
2. Wellicht erft u nog wel iets van het eigendom van opa zelf.
3. Bovendien kunnen in het testament van oma nog aanvullende voorwaarden staan die in werking treden zodra opa is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-11-2019
Mijn moeder heeft in 2007 (volgens een kopie van een concept testament dat ik recentelijk pas te zien kreeg) mijn enige broer onterfd vanwege allerlei toestanden die veroorzaakt werden door zijn toenmalige psychopatische echtgenote. Hij is inmiddels van haar gescheiden en de de relatie is verbeterd in de afgelopen jaren. Persoonlijk vind ik, als enige erfgenaam, dat hij recht heeft op de helft, maar mijn moeder is fysiek en psychisch niet meer in staat om het testament te herroepen.
Kan ik de inhoud van het testament negeren in deze? Of kan ik misschien zelfs het hele testament laten voor wat het is door het niet op te vragen bij de notaris?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Jan,
Het testament dat uw moeder heeft opgesteld (en kan afwijken van het concept dat u hebt ingezien) geldt voor de wet. Dat betekent dat uw broer bij onterving wettelijk gezien geen recht heeft op een volledig kindsdeel en dat ook de erfbelasting conform testament zal worden afgehandeld. Maar het staat u vrij om een deel van uw erfenis aan uw broer te geven, waardoor hij "schadeloos" wordt gesteld. Dit wordt dan fiscaal als een schenking van u aan uw broer gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 04-11-2019
Kan een buitenstaande in een testament als enige erfgename worden benoemd als er toch een dochter blijkt te zijn, die in dat testament niet voorkomt en ook niet op de hoogte is gesteld dat vader is overleden.
Nergens staat dat vader haar heeft onterft alleen in de verklaring van erfrecht staat ze vermeld
Alvast bedankt Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Danielle,
Als in het testament staat: "tot mijn enige erfgenaam benoem ik XY", dan zijn de (andere) erfgenamen onterfd. Een onterfd kind hoeft hiervan niet automatisch op de hoogte te worden gesteld, maar kan wel zelf om informatie vragen en een beroep doen op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 01-11-2019
Hartelijk dank voor uw reactie op mijn eerdere vraag (hieronder). Het is helder dat de langstlevende in principe de gehele nalatenschap mag gebruiken en het onterfde kind slechts een vordering heeft voor zijn legitieme portie. De door u aangegeven 25%
Het was zowel de wens van de overledene als mijn schoonmoeder (door de onterving) nog geen eurocent uit te hoeven keren aan de onterfde zoon.
Eveneens is het de wens om wel over het vermogen te kunnen beschikken indien een noodgeval zich voor zou doen (dure zorg of iets in die geest). Feitelijk de autonomie.

Stel dat schoonmoeder, voor het aanzienlijke vermogen, gebruik maakt van “schuldigerkenning uit vrijgevigheid”. Dit uiteraard via de notaris en met betaling van de jaarlijkse 6% aan de fiscus.
Wij hebben dan, als (huidige) erfgenamen van (schoon)moeder een vordering op haar ten grootte van de gehele nalatenschap.

Vraag: wordt dit gezien als paulianeus handelen ten opzichte van de eerdere “onterfde”.
Wie heeft als eerste recht op zijn vordering: wij, vanuit de schuldigerkenning uit vrijgevigheid of de eerder onterfde met zijn legitieme portie.
Ik zou, mits ik executeur wordt, voor mijn schoonmoeder kunnen kiezen uit het eerst uitbetalen van de vorderingen.

Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-11-2019
Beste Harrie,
Schoonmoeder mag als langstlevende partner de gehele erfenis tijdens haar leven opmaken, maar als door haar handelen opzettelijk een erfgenaam of legitimaris wordt benadeeld, kunnen bijvoorbeeld schenkingen tijdens het leven van schoonmoeder gedaan door de kantonrechter ongedaan worden gemaakt of worden ingekort (actio pauliana). Alles schenken valt dus wel erg op, wellicht is een slimme tussenvorm denkbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 11-10-2019
Mijn schoonmoeder woonde samen. Samenlevingsovereenkomst via notaris, testament via notaris, fiscaal partner. Qua erfbelasting voldoet ze aan de criteria, gelijk aan een geregistreerd partner (info via belastingdienst)
In testament opgenomen dat alles naar schoonmoeder gaat en zoon onterft is. Ik begrijp dat er recht bestaat voor zoon op de legitieme portie. Dit echter pas als schoonmoeder komt te overlijden conform het testament.

Twee vragen:
Kan de zoon zijn legitieme portie veilig stellen of heeft hij “slechts” een vordering heeft indien bij later overlijden van schoonmoeder blijkt dat de erfenis opgesoupeerd is?
Hoe is de verdeling. Is dit 50/50, en dus als legitieme portie daar de helft van; dus 25%. Of is de verdeling eerst 50 partner en van de andere 50 weer ieder de helft. Dus 75 partner en 25 zoon. Vervolgens als legitieme portie de helft van 25 (=12,50)? Reactie infoteur, 14-10-2019
Beste Harrie,
De legitieme portie waarop recht bestaat is opeisbaar zes maanden nadat schoonmoeder overlijdt, maar in het testament kan hierover een andere bepaling staan. Als er een partner en een zoon is, is de legitieme portie 25%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miep, 04-10-2019
Mijn partner en ik hebben een huis en hypotheek op beide namen. We hebben samen kinderen, maar zijn niet getrouwd, hebben geen samenlevingsovereenkomst of testament.
Hoe is het erfrecht geregeld mocht een van ons iets overkomen? Moet 1 van ons dan het huis verkopen om de kinderen af te betalen? Is de hele erfenis van de kinderen?

Groet, Miep Reactie infoteur, 14-10-2020
Beste Miep,
Het beste laat u dan een testament opstellen want een partner zonder samenlevingscontract heeft wettelijk gezien pas na vijf jaar extra rechten bij een erfenis:

https://financieel.infonu.nl/geld/114470-erven-en-samenwonen-in-2020-en-2021-gevolgen-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-02-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.