Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament De verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2019 en 2020. De verdeling van erfenis en nalatenschap is als er een testament is opgesteld niet meer gelijk aan de wettelijke verdeling. Hoe dan te verdelen wordt uitgelegd. Wanneer iemand komt te overlijden, klopt ook de Belastingdienst binnen drie maanden aan. Er moeten successierechten worden betaald over het netto nagelaten vermogen. Maar hoe is uw nalatenschap geregeld en wie erft er als uw erfgenamen. Naar wie gaat uw vermogen en hoeveel erfbelasting moet worden betaald? Denk aan de mogelijkheid van een tweetrapstestament om erfbelasting te besparen, de overlevingsclausule, vrij van recht erven of het aanstellen van een bewind bij minderjarigheid.

Verdeling erfenis en nalatenschap zonder testament, erfgenamen en verdeling

Wie erfgenaam is bij een overlijden zonder dat er een testament is opgesteld, wordt aangegeven in het Burgerlijk Wetboek. Er zijn bij erfenissen dan vier groepen erfgenamen:
 • Groep 1: de echtgenoot of echtgenote en de kinderen van de erflater of bij plaatsvervulling hun plaatsvervangers.
 • Groep 2: de ouders en broers en zussen, daarna ooms en tantes, daarna neven en nichten.
 • Groep 3: grootouders, daarna oudooms en oudtantes gevolgd door achterneven en achternichten.
 • Groep 4: de overgrootouders.

Zonder de aanwezigheid van een testament erven.

Als er geen testament is, komt allereerst groep 1 voor de erfenis en nalatenschap in aanmerking. Als groep 1 niet meer leeft, is dat groep 2 en zo verder. Wettelijke erfgenamen zijn dus alleen de echtgenoot, een geregistreerd partner of de bloedverwanten. Daarbij worden tot de bloedverwanten gerekend: de ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, kinderen van broers of zusters en zo verder. Let wel, niet bloedverwanten zijn stiefkinderen, schoondochters, zwagers en zo verder. Zonder testament kunnen deze niet bloedverwanten, ook wel aanverwanten genoemd, niet van een overledene erven.

Verdeling erfenis: mijn stiefmoeder is overleden zonder testament

Als vader is hertrouwd en uw stiefmoeder overlijdt zonder dat er een testament is opgesteld, dan erft vader als langstlevende plus de eventuele kinderen uit het tweede huwelijk.

Ben ik erfgenaam zonder testament?

Zonder een testament zijn een aantal personen bij wet van een erfenis uitgesloten:
 • Degenen die ongehuwd samenwonen. Ongehuwd samen wonenden erven volgens de wet niet van elkaar. Uitzondering hierop is het partnerschap, dat men wettelijk heeft laten registreren, want zij worden gelijk gesteld aan gehuwden.
 • Ex echtgenoten die gescheiden zijn van tafel en bed, worden volgens het erfrecht niet meer gezien als partners die van elkaar erven.
 • Niet door de man erkende kinderen;
 • Andere niet-verwante personen, zoals een goede vriend;
 • Stichtingen of verenigingen.

Ouders, broers en zussen als erfgenamen

Als de erflater ongehuwd was, geen geregistreerde partner had of meer heeft en ook geen kinderen, gaat de erfenis naar groep 2 van wettelijke erfgenamen. Dat zijn de ouders, broers en zussen, daarna ooms en tantes, daarna neven en nichten. Daarbij is het zo dat de ouders ieder afzonderlijk minimaal een kwart van de nalatenschap krijgen en de resterende 50% naar de nog levende broers en zussen.

Erfenis en nalatenschap verdelen met testament, de verdeling

Door bij een notaris een testament op te stellen, kunt u vastleggen wat er met uw erfenis en nalatenschap moet gebeuren. Iedereen die 16 jaar of ouder is en over zijn verstandelijke vermogens beschikt, kan een testament laten opstellen. Een testament kunt u meermalen tijdens uw leven laten opmaken en wijzigen. Het laatst opgestelde testament telt. Bovendien kunt u in uw testament afwijken van de regels van vererving zoals het Burgerlijk Wetboek die aangeeft.

Wel of geen testament opstellen?

Er kunnen vele redenen zijn, om een testament op te stellen. Enkele redenen, om een testament te laten maken bij de notaris kunnen zijn:
 • U wilt bepalen of een erfgenaam minder of meer krijgt.
 • U wilt regelen dat iemand die anders niet van u erft nu wel van u erft.
 • U wilt een voogd en een toeziend voogd voor uw minderjarige kinderen aanwijzen. Het huidig erfrecht bepaalt dat, als u wilt voorkomen dat de kantonrechter in uw plaats een voogd benoemt, een voogdijvoorziening in een testament moet zijn opgenomen. Dat zal worden uitgevoerd als u ook zelf wettelijk voogd tijdens uw leven bent en uw partner is overleden.
 • U wilt ook een executeur aanwijzen die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander.
 • U wilt bepalen of men vrij van recht erft.
 • U wilt niet dat de erfenis naar de koude kant gaat en stelt een uitsluitingsclausule op.
 • U wilt voor bepaalde stukken vastleggen naar wie de stukken gaan, wanneer de erfgenaam zelf komt te overlijden.
 • U wilt op de erfbelasting en successierechten besparen.
 • U wilt een overlevingsclausule opnemen.

Bewind opnemen in een testament

In een testament of legaat kunt u een erfgenaam onder bewind stellen en een bewindvoerder benoemen. Wie onder bewind is gesteld kan wel zijn kan naar de rechter om bezwaar aan te tekenen. De onder bewind gestelde moet dan aantonen dat hij zelf het vermogen zelf goed kan beheren. Hoe lang dat bewind duurt, wordt in het testament aangegeven. Ook de voorwaarden waaraan volgens de erflater de onder bewind gestelden moeten voldoen om zelf de erfenis te kunnen beheren kunnen worden vermeld. Een bewind wordt meestal in een testament opgenomen wanneer het minderjarige kinderen betreft of in geval van een erfgenaam waarvan de erflater niet vertrouwt dat die goed met de erfenis zal kunnen omgaan. Het wordt ook gedaan om de erfgenaam te beschermen tegen derden. Voor de goede orde: het bewind betreft de erfenis en niet de persoon zelf.

Een bewind kan onder voorwaarden worden gestopt

Het bewind kan eindigen doordat:
 • De in het testament opgenomen termijn van bewind voorbij is.
 • De nalatenschap of het legaat worden verworpen.
 • De rechthebbende komt te overlijden.
 • Het bewind wordt opgeven door de rechtbank.

Vrijstellingen van erfbelasting in 2018, 2019 en 2020

Vrijstellingen erfbelasting 2018:

relatie tot overledenemaximale vrijstelling
Ouder48.385 euro
Partner643.194 euro
Kind20.371 euro
Gehandicapt kind61.286 euro
Kleinkind20.371 euro
Anderen2.147 euro

Vrijstellingen erfbelasting 2019:

relatie tot overledenemaximale vrijstelling
Ouder48.821 euro
Partner650.913 euro
Kind20.615 euro
Invalide of gehandicapt kind61.840 euro
Kleinkind20.615 euro
Anderen2.173 euro

Vrijstellingen erfbelasting 2020:

relatie tot overledenemaximale vrijstelling
Ouder49.603 euro
Partner661.328 euro
Kind20.946 euro
Invalide of gehandicapt kind62.830 euro
Kleinkind20.946 euro
Anderen2.208 euro

Wat is vrij van recht erven?

Vrij van recht erven betekent dat het successierecht dat de verkrijger zou moeten betalen, voor rekening van de nalatenschap komt. De totale erfenis bestaat dan uit de waarde die de erflater aan iemand wil nalaten, plus de waarde van het successierecht dat over de verkrijging is verschuldigd. Als tenminste de schulden in erfenis en nalatenschap niet te groot zijn. In dat geval kunt u een erfenis ook verwerpen: erf geen schulden bij erfenis.

Wat is het wettelijk erfdeel?

Met een testament kunt u naaste familieleden volledig onterven. Daar staat tegenover dat de afstammelingen, kinderen en kleinkinderen, het recht behouden op een bepaald minimum deel van de nalatenschap. Dit noemen we het wettelijk erfdeel of de legitieme portie. Op dit recht moet dan, als een afstammeling dat wil, binnen uiterlijk 5 jaar na het overlijden een beroep zijn gedaan. De echtgenoot, geregistreerd partner, de ouders en de grootouders hebben geen recht op een wettelijk erfdeel.

Hoe groot is het wettelijk erfdeel?

De grootte van het wettelijk erfdeel waarop afstammelingen een beroep kunnen doen, is gelijk aan de helft van het erfdeel dat men zou hebben gekregen als er geen testament was. Het is een recht in geld, niet in goederen. Wel worden bij de berekening van het wettelijk erfdeel de schenkingen die de ouders tijdens hun leven hebben gedaan, meegeteld.

Voorbeeld wettelijk erfdeel bij een erfenis en nalatenschap

Een voorbeeld hierbij. Als er bijvoorbeeld twee kinderen zijn en een echtgenoot, betekent onterving van de kinderen en het nalaten van de erfenis aan de echtgenoot, het volgende. Zonder testament had elk 1/3 deel van de nalatenschap ontvangen. Het wettelijk erfdeel van de kinderen is 1/6 deel. Dus resteert voor de echtgenoot nog 4/6 deel, wanneer de kinderen hun wettelijk erfdeel opeisen.

Tweetrapstestament

Als er een langstlevende is, kunt u zich de directe betaling van erfbelasting op de vordering die de kinderen op de langstlevende wettelijk krijgen, voorkomen respectievelijk uitstellen via een tweetrapstestament: de erfenis gaat dan naar de langstlevende en pas na zijn dood naar de kinderen. Omdat de langstlevende een relatief grote vrijstelling heeft, wordt zo vaak voorkomen dat er erfbelasting moet worden betaald. Zonder tweetrapstestament en zonder testament krijgen de kinderen een niet direct opeisbare vordering op de langstlevende, waarvan wel al direct erfbelasting moet worden afgedragen. Hiervoor moet u wel naar de notaris. Het tweetrapstestament heeft ook wel tweetrapsmaking testament.

Wat is een overlevingsclausule?

De overlevingsclausule houdt in dat uw partner pas echt van u erft als hij of zij u minimaal 30 dagen overleeft. Doet u dat niet en hebt u geen kinderen, dan zou bij het vlak na u overlijden van uw partner kunnen betekenen dat de erfenis volledig naar de schoonfamilie gaat. Hebt u wel kinderen dan zou dat betekenen dat onnodig twee keer erfrecht wordt betaald, omdat twee maal van een erfenis sprake is. Met het opnemen van een overlevingsclausule in het testament voorkomt u dit.

Samenwonen en erfenis

Als u met uw partner samenwoont en u hebt geen geregistreerd partnerschap of fiscaal partnerschap, dan bent u geen erfgenamen van elkaar. Zeker in die gevallen doet u er goed om een testament op te laten stellen om elkaar een en ander na te laten. Zeker als er een huis is. Denk er wel aan dat de vrijstelling in 2020 slechts 2.208 euro bedraagt en dus veel lager is dan die van een geregistreerde partner. Die vrijstelling bedraagt in 2020 immers 661.328 euro.

Een erfenis verwerpen

Een erfgenaam kan om meerdere redenen een erfenis verwerpen. Denk aan situaties waarin er meer schulden zijn dan vermogen, waardoor de erfenis negatief is. Of aan situaties waarbij de erfgenaam een slechte relatie had met de erflater. Als u niet zeker weet of er veel schulden zijn, kunt u een erfenis ook beneficiair aanvaarden en later alsnog besluiten of u de erfenis zult aanvaarden.

Slot

Laat u zich bij een erfenis en erfstukken van belang, altijd goed adviseren door een notaris. Laat daarbij niet alleen meewegen wie wat van de erfenis krijgt, maar ook hoe bespaard kan worden op de later te betalen successierechten.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belgisch recht: Een testament opstellenBelgisch recht: Een testament opstellenWie niet wil dat zijn erfenis na zijn overlijden geregeld wordt volgens de wettelijke bepalingen, kan een testament late…
Wat is plaatsvervulling in erfrechtWat is plaatsvervulling in erfrechtPlaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfeni…
De wettelijke verdeling van een erfenis?Indien bij overlijden blijkt dat de overledene geen testament heeft opgemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de verd…
Erfenis en de rekening van de overledeneErfenis en de rekening van de overledeneDe regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is w…

Het IMF: economische groei lager in 2020 en 2021Het IMF: economische groei lager in 2020 en 2021Corona treft de wereld en de economische wereldhandel. De mate waarin zal sterk afhankelijk zijn van de omvang van de co…
Pensioen: geld en crisisPensioen: geld en crisisHet gaat niet goed met ons pensioen bij de pensioenfondsen. Ook pensioengeld wordt risicovol belegd op de beurs en het g…

Reageer op het artikel "Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marleen Colpaert, 23-10-2020 14:09 #215
Beste,
m'n vader en moeder hadden een testament waarbij ik 1/4 en m'n 2 broers 3/8 toebedeeld krijgen.
Nu zou m'n broer de auto willen overkopen, mogen we dit onderling regelen zodat ik evenveel krijg van de aankoop als m'n andere broer of moet dit verplicht geregeld worden via notaris en ik daar dus ook maar een 1/4 kan van ontvangen? Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste Marleen Colpaert,
Voor de fiscus geldt de stand van zaken op het moment van overlijden. Maar als jullie nadien onderling met zaken willen schuiven of onderdelen willen doorverkopen, dan mag dat zonder tussenkomst van een notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fieke, 20-10-2020 14:54 #214
Ik bezit drie bedrijfshallen die ik verhuur. Mijn pensioen als het ware betaat uit AOW en huur. Geen hypotheek op de hallen. Geen BV, gewoon particulier. Ik heb een broer, verder geen erfgenamen. Verdere erfgenamen zijn neven en nichten. Ik wil dat mijn nalatenschap niet naar mijn familieleden gaat, maar naar mijn ex-partner en haar volwassen kind en/of naar het kind van het volwassen kind. Zij is 25 jaar.
Ik zou graag willen weten of ik dat voor elkaar kan krijgen dat ik mijn familie uitsluit van erfenis. Verder zou ik het fijn vinden als ik weet hoe ik mijn ex-partner, haar kind en kleinkind, kan nalaten zonder torenhoge erfbelasting. Zijn daar manieren voor? Hoe kan ik mijn panden veilig stellen voor de erfbelasting van mijn ex, haar kind en kleinkind?
Heeft u tips?

B.v.d.! Reactie infoteur, 24-10-2020
Beste Fieke,
1. Ja hoor, als u niet wilt dat dat uw familie van u erft en u hebt geen kinderen, dat regelt u dat met een testament.
2. Een partner heeft nu eenmaal een veel hogere vrijstelling dan een ander. Wellicht kunt u er een stichting tussen plaatsen en er als er van bedrijfsopvolging sprake is, gebruik maken van de BOR:

https://zakelijk.infonu.nl/juridisch/39830-erfenis-onderneming-bedrijfsopvolging-en-belastingdienst.html

Een notaris kan u hierbij vast verder helpen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N., 17-10-2020 15:04 #213
Hallo, vader is overleden, was niet gehuwd en heeft 4 kinderen. 1 kind (a) is nooit contact mee geweest en dus niet erkend, 1 kind(b) is niet duidelijk wel/niet erkend voor of na overlijden en 2 kinderen(c) zijn voor overlijden erkend. 2 erkende kinderen hebben erfenis beneficiair aanvaard. Kind (b) meldt zich via advocaat en eist inzage. In hoeverre mag dit? Waar mag om gevraagd worden? Mag je verwijzen om dezelfde procedure te volgen via de rechtbank? Maakt voor of na overlijden van erkenning nog verschil? Reactie infoteur, 24-10-2020
Hallo N,
1. Vader kan in zijn testament een niet erkend kind postuum erfrechten geven.
2. Als er geen testament is en geen langstlevende partner, hebben alle erfgenamen dezelfde rechten.
3. Nu twee kinderen beneficiair hebben aanvaard, zal die procedure doorlopen worden.
4. Waar het in het erfrecht om gaat is of het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Wellicht kan dit op een later moment alsnog worden aangetoond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 06-10-2020 09:19 #212
Hallo,

Mijn broer- ongehuwd en kinderloos- is overleden. Ik had al jaren geen contact meer met hem. Hij leefde bewust een teruggetrokken leven en had slechts af en toe telefonisch contact met enkele kennissen. Hij had geen verzekering(en), leefde van een uitkering en de uitvaart is betaald door de gemeente.

De gemeente heeft mij opgespoord en gevraagd of ik de uitvaart op me wilde nemen. Gezien het verleden van mijn broer heb ik ervoor gekozen om de erfenis te verwerpen. Daarvoor moet ik naar de rechtbank om afstand te doen.

Omdat ik het niet helemaal snapte heb ik heb zelf een notaris ingeschakeld en daaruit is gebleken dat hij 40 jaar geleden een testament heeft laten opstellen. De notaris heeft mij inzage gegeven in zijn testament. Daarin word ik niet genoemd, maar gaat alles naar de kinderen van -destijds- vrienden van hem. De notaris zegt dat ik daardoor geen erfgenaam meer ben.

De gemeente geeft aan geen testamenten op te vragen, omdat dat enkele weken duurt en alsnog geen inzage krijgt in het testament. En al zouden zij wel inzage hebben, dan is de gemeente niet bevoegd om een notaris in te schakelen om het testament uit te laten voeren. Kan de gemeente mij alsnog verplichten om afstand te doen bij de rechtbank? Volgens de notaris niet.

Ondanks ik goed te woord gestaan ben en iedereen zeer behulpzaam is, weet ik het niet meer. Ik wil niet dat er over een aantal maanden schuldeisers aan de deur staan. Ik, mijn dochter en kleindochter zijn de enige in leven zijnde erfgename en alle 3 niet genoemd in het testament.

Groet,

Yvonne Reactie infoteur, 11-10-2020
Hallo Yvonne,
Neen, u bent geen erfgenaam. Kunt u geen kopie van (een deel) van het testament aan de gemeente opsturen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 29-09-2020 20:25 #211
Hallo,
Iemand belooft een vriendin (geen familie) op te hebben genomen in haar testament. Zij komt te overlijden en haar man hertrouwt snel. Had vriendin die in het testament genoemd zou worden zelf moeten reageren?
Inmiddels is het al een drie jaar geleden.
We gingen er meteen vanuit dat nieuwe partner geen moeite zou doen voor anderen gezien de situaties waarover we gehoord hebben maar dachten dat het wel boven water zou komen. kan een erfgenaam zomaar voorbij gaan aan andere erfgenamen? Reactie infoteur, 03-10-2020
Hallo Inge,
Als de vriendin in het testament wordt genoemd, heeft ze recht op wat haar in het testament wordt toebedeeld. Het kan zijn dat de man zelf het testament heeft afgewikkeld en geen contact heeft opgenomen met de vriendin, maar haar rechten bestaan nog steeds en verjaren niet zomaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thomas, 02-09-2020 21:45 #210
Beste,
Mijn vader is in augustus overleden in België. Hij woonde bijna 40 jaar in België met zijn vrouw en kinderen. Wel was hij eigenaar van een huis in Eindhoven en had hij een paar bankrekeningen in Nederland.
Wij hebben een Belgische notaris die de nalatenschap in kaart brengt.
Moeten wij nu ook een Nederlandse notaris aanspreken, of is dat niet nodig en moeten wij enkel contact opnemen met de Belastingdienst en de betreffende Nederlandse bank.
Dank voor uw reactie.
Thomas Reactie infoteur, 05-09-2020
Beste Thomas,
Als uw vader niet een testament had waarin stond dat de erfenis naar Nederlands recht moest worden afgewikkeld, zal dit gebeuren naar Belgisch recht. In dat geval hebt u niet te maken met de erfbelasting en regels van de Nederlandse fiscus. De Nederlandse bank kan wel om een verklaring van erfrecht vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 09-08-2020 16:39 #209
Mijn oom is vorig jaar in februari overleden. Hij had geen partner/kinderen. Ik ben een van de 8 erfgenamen. Hij woonde in een huurhuis en had een klein bedrag op de bankrekening staan wat wordt verdeeld onder de erfgenamen. Inboedelverdeling is door de erfgenamen zelf afgewikkeld. De notaris handelt het financiële deel af. Tot op heden alleen gehoord van de notaris dat men wacht op de belastingdienst (aangifte erfbelasting/inkomstenbelasting). Zelf hebben ze de factuur al in oktober vorig jaar gedeclareerd. We zijn inmiddels 1,5 jaar verder. Is het normaal dat dit zo lang duurt? Of kunnen wij als erfgenamen hier actie in ondernemen? Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-08-2020
Beste Paul,
Zo lang zou het niet moeten duren, maar de Belastingdienst (dienst erfbelasting) kampt met een fikse vertraging. De maximale wettelijke termijn is zelfs 3 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 23-07-2020 21:47 #208
Schoonouders hebben een testament. Hierin staat dat beide kinderen alles erven bij overlijden. Ook schoondochters erven bij voortijdig overlijden van een of beide zoons, mits getrouwd. Als een zoon is gescheiden van tafel en bed en deze zoon voortijdig overlijdt, erft dan toch de van tafel en bed gescheiden schoondochter? Of alleen hun kinderen? Reactie infoteur, 25-07-2020
Beste Lola,
Bij een scheiding van tafel en bed blijft men getrouwd, maar erft men niet meer automatisch van elkaar. De precieze formulering is van belang. Er is de wettelijke verdeling waarbij de kinderen het erfdeel van hun vader erven en daar komen nu de bepalingen uit het testament bij en niet per se voor in de plaats:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/67061-gevolgen-scheiding-van-tafel-en-bed.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Usmany, 22-07-2020 16:43 #207
Mijn alleenstaande zus is gestorven zonder nalaten van een testament.
Mijn ouders zijn er niet meer.
Zij heeft 5 broers en 2 zussen.
2 broers zijn overleden ( 1 broer is alleenstaand en de andere is getrouw en heeft 2 kinderen)

Mijn vraag is, deelt de 2 kinderen van mijn overleden broer ook in de nalatenschap? Reactie infoteur, 25-07-2020
Beste Bert Usmany,
De twee kinderen hebben dan samen recht op het erfdeel van de broer als hij nog in leven zou zijn geweest (plaatsvervulling):

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 13-07-2020 21:55 #206
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de informatie.

Eveneens met vriendelijke groeten,

Sandra Reactie infoteur, 15-07-2020
Beste Sandra.
Graag gedaan!
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 06-07-2020 18:04 #205
Mijn vriend, met wie ik een huis had gekocht, doch geen samenlevingscontract o.i.d. had opgesteld, is kortgeleden overleden. Hij had bij een notaris een testament op laten maken, waarin hij mij alles naliet. Hij had nog 4 halfbroers en -zussen. Hoe moet de erfenis van de onroerende zaak worden verdeeld en hoe hoog is de erfbelasting en vrijstelling? Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Sandra,
Als uw vriend alles aan u heeft nagelaten, erft u ook alles. Voor onroerend goed wordt de WOZ-waarde genomen uit het jaar van overlijden of een jaar later (is uw keuze). De erfbelasting en vrijstellingen zijn zoals voor een vreemde (ruim 2.200 euro en het hoge tarief van 30 en 40%). Dat zou ook hebben gegolden voor de halfbroers en -zussen:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carla de Bruijn, 04-07-2020 15:26 #204
Is het noodzakelijk naar de notaris te gaan als er een testament is?
Moet een verklaring van executele bij de notaris aangevraagd worden? Reactie infoteur, 06-07-2020
Beste Carla de Bruijn,
U mag een erfenis afwikkelen zonder notaris. Als de erfgenamen het met elkaar eens zijn, kan de verdeling zo geregeld zijn. Het is vaak wel verstandig om dit op papier te zetten (voor uw eigen archief). Een verklaring van executele is niet altijd nodig, maar als u die nodig hebt, moet u daarvoor wel naar de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tielens, 20-06-2020 08:46 #203
Mijn vrouw haar ouders hadden alles verkocht, een tijd voor ze overleden zijn, zoon had alles geregeld, begrafenis enz, en nooit nog iets gehoord, niet van de notaris, van niemand, dus geen erfenis, dus ge kunt wel onterven. Reactie infoteur, 23-06-2020
Beste Tielens,
Sinds 1 september 2018 is in België een nieuw erfrecht in werking getreden waarbij de minimale verkrijging is verkleind, maar een kind houdt recht op zijn kleinere erfdeel. Wellicht moet uw vrouw gewoon haar rechten komen opeisen (als ze dat wil).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 17-06-2020 18:47 #202
Graag zou ik advies van u verkrijgen inzake het volgende.
Ik heb een en/of rekening tezamen met mijn moeder sinds februari 2011. Op deze rekening staat al vele jaren hetzelfde bedrag. Er zijn geen opnames of stortingen gedaan. Mijn moeder heeft in de loop der jaren mij geld gegeven (Mondelinge schenkingen). Deze bedragen zijn sinds 2014 netjes aan de belasting door mij opgegeven bij de vraag “welk deel van de en/of rekening van mij was” Mijn moeder is inmiddels overleden en ik weet niet of het aan de belasting opgegeven bedrag van de rekening afgehaald kan worden dat van mij is. Kan het aan mij toegezegde bedrag buiten de erfenis gehouden worden. Mijn moeder heeft in haar eigen belastingaangifte bij dezelfde vraag het deel wat van haar was opgegeven en de belastingaangifte naar waarheid ingevuld en ondertekend. Reactie infoteur, 20-06-2020
Beste Louise,
De schenkingen zijn van u en dus opneembaar. Schenkingen bij leven zijn geen erfenis, maar als uw moeder dat schriftelijk heeft bepaald, kan het wel zijn dat u minder van een erfenis krijgt (en er meer naar andere erfgenamen gaat), omdat u al bepaalde schenkingen hebt gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 27-05-2020 22:32 #201
Goeiedag,

mijn schoonmoeder is overleden vorig jaar in juni en laatstleden april mijn schoonvader ook. Er zijn 4 kinderen, ik stel deze vraag in naam van mijn echtgenote. Mijn schoonvader had een mooie oldtimer die hij altijd aan mijn echtgenote wilde geven na zijn overlijden. Echter heeft haar oudste broer nu de wagen zomaar te koop gezet zonder mijn vrouw in te lichten. Er is een notaris aangesteld voor eventuele verdelingen. Mag hij dit zomaar doen en zo niet wat kunnen wij doen zodat de wagen niet verkocht wordt?

Met dank. Willem. Reactie infoteur, 30-05-2020
Goeiedag Willem,
Uiteraard mag de broer de auto niet te koop zetten zonder andere erfgenamen in te lichten, meldt dit dus snel aan de notaris. Om een auto te kunnen verkopen zijn wel eigendomspapieren nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingrid, 25-05-2020 23:35 #200
Mijn moeder is overleden. Er is een testament maar weinig geld en spullen. Moeten mijn broer, zus en ik toch naar de notaris of kan ik het kleine beetje geld wat er is gewoon verdelen? Reactie infoteur, 26-05-2020
Beste Ingrid,
Voor de afwikkeling van een erfenis hoeft u niet naar de notaris. De erfgenamen mogen de afwikkeling ook zelf doen. Misschien is er wel een verklaring van erfrecht nodig (een bank kan erom vragen). Is er onroerend goed in het spel, dan moet u wel langs de notaris:

https://financieel.infonu.nl/geld/88569-geen-verklaring-van-erfrecht-of-executele-meer-nodig.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yelke, 23-05-2020 12:09 #199
Hallo,
Mijn vader is ruim 41 jaar geleden overleden. Alle nalatenschap is toen naar mijn moeder gegaan als langstlevende. Nu is onlangs mijn moeder gestorven en zitten we met een vraag. Mijn zus is 12,5 jaar geleden overleden. Met haar man hebben we sindsdien geen contact meer, heeft nooit meer iets van zich laten horen en is al een aantal keren verhuisd naar het buitenland. Blijkbaar zou hij nog recht hebben op het kindsdeel van mijn zus toen mijn vader is overleden, nu dus ruim 41 jaar geleden. Nu is er ineens weer contact en zegt hij dat mijn overleden zus en hij in gemeenschap van goederen getrouwd waren. Kan hij hier nog aanspraak op maken of 'verjaart' zoiets na zoveel jaar?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-05-2020
Hallo Yelke,
1. De rechten op de erfenis van uw overleden zus verjaren 20 jaar na haar overlijden. Wat die rechten zijn, zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid van een testament en kinderen.
2. Vader is 41 jaar geleden overleden toen een ander erfrecht gold. Belangrijk is dus wat in zijn testament staat, wellicht sloot hij het meedelen in de erfenis door de schoonzoon wel uit (uitsluitingsclausule koude kant):

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 14-05-2020 12:21 #198
Goedemiddag,

Mijn moeder is via een testament benoemd tot enig erfgenaam van haar overleden ex-partner. Zij zijn al een paar jaar uit elkaar en hebben geen officiële partnerschap of samenlevingscontract meer. In zijn testament heeft hij zijn 2 dochters onterfd (en er is ook geen nieuwe partner). Beide dochters willen aanspraak maken op hun legitieme portie.

Onze financieel adviseur gaat er vanuit dat dat 1/4 per kind is (de helft van beide 50% omdat ze zonder testament allebei de helft zouden krijgen). Dit lees ik ook veelal op het internet.

De belastingdienst geeft aan dat dit niet correct is omdat mijn moeder in het testament als erfgenaam is benoemd en dat ze moeten rekenen met 3 erfgenamen en dus 1/6 krijgen (de helft van 1/3 deel). De belastingdienst is hier vrij overtuigend in maar ik kan nergens de feitelijke onderbouwing vinden.

Welk van deze opties is nu de correcte?

Met vriendelijke groet,

Erwin Reactie infoteur, 17-05-2020
Goedemiddag Erwin,
Het wettelijk erfdeel van de kinderen zou 1/3e deel zijn als moeder nog echtgenote of partner was. Omdat dat niet meer het geval is op het moment van overlijden, is hun aandeel in de erfenis 1/2e en de legitieme portie dus 1/4e deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louise, 15-04-2020 11:43 #197
Goedemorgen,
Mijn partner is betreft de 2de groep erfgename van haar neef, (zij is de tante ervan) die onlangs is overleden. De eerste groep is overleden.
Wij wonen inmiddels 25 jaar samen met een samenlevingscontract een een testament.
Wij hebben geen geregistreerd partnerschap, nu lees ik bij samenwonen dat je dan veel minder vrijstelling krijgt bij de belasting als dat je geregistreerd partner bent, wij zijn wel fiscaalpartner. Is dit betreft de vrijstelling ook voldoende of zegt u: een geregistreerd partnerschap is hiervoor nodig.
In ons beide testament hebben wij vastgelegd: langstlevende van ons en daarna mijn kinderen en kleinkinderen.
Bij voorbaat dank voor u antwoord.

Met vriendelijke groet,

Louise. Reactie infoteur, 14-10-2020
Goedemorgen Louise,
Samenwonenden hebben inderdaad meestal minder rechten en moeten meer regelen, maar als jullie minimaal 6 maanden samenwonen met samenlevingscontract, dan worden jullie als elkaars fiscale partner gezien en hebt u recht op de hoge vrijstelling (een testament is nog wel nodig):

https://financieel.infonu.nl/geld/114470-erven-en-samenwonen-in-2020-en-2021-gevolgen-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maja, 07-04-2020 07:53 #196
Mijn partner waarmee ik samen was 12 jaar (zonder geregistreerd partnerschap is in 2014 overleden en heeft wel een testament laten maken waarin hij mij alles naliet en zijn kleindochter heeft onterfd en haar kindsdeel pas mag opeisen na mijn overlijden.
Ik ben fiscaal als partner aangeslagen en heb van ons beide de erfbelasting betaald.
In november 2019 heeft zij via een advocaat om gegevens gevraagd daar ik ook als excecuteur ben benoemd.
Dat zij beseft dat ze onterfd is etc maar misschien een deel alvast mag krijgen.

Gister kreeg ik een brief van een advocaat via mijn accountskantoor (ik wil absoluut geen contact met ze) dat ik binnen twee weken de haar gedeelte die ze ook nog zelf omhoog hebben berekend op haar rekening wil hebben.

Ik denk erover om een advocaat in te schakelen om het af te handelen. Waar sta ik?

mvg

Maja Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Maja,
De kleindochter moet wachten op de legitieme portie totdat u bent overleden. Wel heeft ze recht op inzage in de berekening van de legitieme portie, maar ook daarbij moet ze een redelijke termijn in acht nemen zodat u alles netjes kunt afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jonas, 16-03-2020 12:09 #195
Mijn oom is in augustus overleden. In zijn testament stonden enkel mijn broer en ik vernoemd. Aangezien hij geen contact had met zijn zoon voor meer dan 30 jaar, wou hij niet dat deze iets zou erven. Hijzelf was weduwnaar aangezien zijn vrouw reeds was overleden.
Volgens de notaris wordt 3/4 van de erfenis toegekend aan de zoon, 1/8 aan mijn broer en 1/8 aan mezelf. Kan dit wel kloppen? De notaris zelf heeft ook al fouten gemaakt in de berekeningen dus vraag ik me hoe het nu juist verdeeld moet worden. Reactie infoteur, 21-03-2020
Beste Jonas,
Als de zoon is onterfd, is hij geen erfgenaam maar heeft hij recht op de legitieme portie als hij daarop een beroep doet. Als enig kind heeft hij recht op 1/2 e deel in geld (de helft dus). Weet de zoon nergens van, dan verjaart zijn aandeel zelfs na 5 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christophe van de Velde, 07-03-2020 11:00 #194
Mijn vader (sinds mijn 3 jaar geen contact meer) is overleden en ik heb een attest ontvangen van erfopvolging waarin staat dat ik erfgenaam ben voor 1/2 blote eigendom… 1/2 blote eigendom halfbroer… 1/1 vruchtgebruik zijn echtgenote ( EN er is geen sprake van huwelijkscontract en testament)
nu krijg ik een brief van een notaris die door hun is aangesteld met de vraag of deze mijn belangen mag behartigen
Is het verstandig om een andere notaris te nemen of is het geen probleem om met deze notaris verder te gaan? Reactie infoteur, 11-03-2020
Beste Christophe van de Velde,
1. Een andere notaris erbij kan de zaak vertragen (twee kapiteins op 1 schip), maar dan weet u min of meer zeker dat deze uw zaak goed zal behartigen. U betaalt dan immers. Een gemeenschappelijke notaris kan ook goed werken en zal voor rekening van de erfenis zijn.
2. Het is wel goed om te vragen wat de notaris met belangen behartigen bedoelt. U hoeft de notaris namelijk niet te machtigen om namens u op te treden en kunt aangeven dat niet wilt dat er zonder uw akkoord onomkeerbare besluiten en acties worden genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marga, 25-02-2020 17:55 #193
Mijn moeder is overleden en we zijn met zijn acht kinderen. Maar ik ben de enige die contact en verzorgt heb. Ze hebben al zeker geen 30 jaar contact gehad. En ze willen dat ook niet. Wat moet ik doen ze willen overal afstand van doen.
Gr marga Reactie infoteur, 26-02-2020
Beste Marga,
Als de andere kinderen niet zijn onterfd, hebben ze recht op een erfdeel. Ze kunnen hun erfenis verwerpen, maar dan kan het erfdeel terecht komen bij de kleinkinderen. Wat jullie het beste kunnen doen, hangt ook af van de omvang van de erfenis en of er erfbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Wolf, 17-02-2020 16:04 #192
Kunnen erfgenamen een testament negeren? Reactie infoteur, 18-02-2020
Beste A. Wolf,
Een testament moet worden uitgevoerd voor zover deze uitvoerbaar is. Negeren mag dus niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martin, 16-02-2020 10:25 #191
Mijn zus is overleden en mijn andere zus, broer en ik zijn de enige erfgenamen. Ik heb van de belastingdienst een brief gekregen dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Toch ons erfdeel is hoger dan de vrijstelling, dus moet ik aangifte doen en wordt er naar het burgerservicenummer van alle erfgenamen gevraagd
Mijn broer woont in Australië en heeft geen burgerservicenummer. Ik betaal voor alle 3 de erfbelasting.
Hij betaalt dus niks moet hij dan toch eerst een burgerservicenummer aanvragen.
BVD
Martin Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Martin,
Probeer in eerste instantie belastingaangifte erfbelasting te doen zonder het burgerservicenummer van uw broer, geef aan dat hij in Australië woont. Dat zou goed moeten gaan, omdat u voor alle drie belastingaangifte doet in hetzelfde formulier en u alles betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 11-02-2020 19:05 #190
Vraag namens mijn vriend.
Hij heeft een hypothecaire lening met een goede vriend van hem die recent is overleden. Er is geen testament, dus de erfenis (helft van de schuld en helft van de waarde van de woning, onder de streep neutraal) gaat naar de familie van de overledene. Mag de woning verkocht worden voordat bekend is wie de erfgenamen zijn (al dan niet door de bank). Hoogstwaarschijnlijk gaat niemand de erfenis accepteren. Wat dan? Reactie infoteur, 12-02-2020
Beste Mar,
1. Als de vriend mede-eigenaar was, worden zijn erfgenamen dat en die moeten toestemming geven voor verkoop. De hypotheek loopt gewoon door.
2. Als niemand een erfenis aanvaardt, valt de erfenis uiteindelijk toe aan de Staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patty, 08-02-2020 00:02 #189
Als je zwanger raakt kort na (!) het overlijden van je oma geldt het ongeboren achterkleinkind dan ook als Afstammeling (erfgenaam)?
BVD
Patti Reactie infoteur, 10-02-2020
Beste Patty,
Een nog ongeboren kind is erfgenaam van de moeder als deze zwanger is en komt te overlijden, maar anders alleen vanaf het moment van het op de wereld komen. Anders gezegd, het ongeboren kind was toen oma overleed nog niet op de wereld en is daarmee geen erfgenaam van oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 31-01-2020 19:17 #188
De oom van mijn dochter (de broer van haar overleden moeder) is vorig jaar overleden in Duitsland waar hij al langer dan 5 jaar woonachtig was. Hij had geen partner of kinderen. Hij heeft een testament nagelaten waarin hij als enige begunstigde van zijn nalatenschap zijn nog levende zus (tante van mijn dochter) heeft beschreven. Van andere zus (-sen) en/of broer(-s) is geen sprake. Ook zijn zijn ouders reeds overleden die destijds bij leven hun 3 kinderen van een gelijke schenking hebben voorzien vooruitlopend op hun nalatenschap.
Mijn vraag nu: heeft mijn dochter, ondanks het testament, recht op een legitiem portie in de nalatenschap van haar oom als representant van haar overleden moeder? Dit aangezien je je eigen kinderen ook nooit voor de volle 100% kunt onterven. Dit is altijd via de Rechtbank met succes aan te vechten, waardoor je minimaal recht kunt doen laten gelden op een 1/2 kindsdeel.

Met vriendelijke groet,
Paul. Reactie infoteur, 04-02-2020
Beste Paul,
De overleden moeder is een tweede orde bloedverwante (geen ouder of kind) van de overledene, en daarom is er in het Duits erfrecht (en Nederlands erfrecht) geen recht op een legitieme portie voor de dochter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jowie, 26-01-2020 02:00 #187
Mijn vader is ruime tijd overleden, en mijn moeder is in het huis blijven wonen tot ze overleed in 2010. Het huis van mijn moeder heb ik gehouden en heb mijn zus de helft van het huis betaald. Nu is ze na 9 jaar mijn zus ook overleden en was getrouwd volgens het wettelijk stelsel. De vraag is nu, naar wie gaan al haar bezittingen en ook de helft van mijn moeder haar huis die ik aan haar betaald heb. Heeft haar man daar nu recht op of ik en wat gebeurd er als hij sterft dan. Want ik wil niet dat haar man mijn deel van het huis die ik aan mijn zus heb betaald krijgt! Ze hadden geen kinderen, en hij heeft 2 zuster, en ik ben de enige broer van mijn zus
Mvg, Jo Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Jowie,
Zie je vraag en mijn antwoord van 4-1-2020 (#181).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henry van Varsseveld, 22-01-2020 16:45 #186
Mijn grootoom is in 1897 overleden en heeft grond achtergelaten zonder testament. Hij had voor zover bekend geen kinderen, volgens de Burgerlijke Stand. Wel had hij broers en een zus. Mijn grootvader is het enige kind van zijn zus. Mijn grootvader had 9 kinderen, allen overleden. Ik ben een van de kleinkinderen, die de huidige oudste generatie is. De familie heeft na het bekend worden van het bestaan de grond in 2012 een Stichting opgericht, met een bestuur, om als erfgenaam op te treden en om de grond te beheren en in ontwikkeling te brengen. De Stichting is door de Kantonrechter tot curator benoemd van de nalatenschap van mijn grootoom ( 1897).
Nu treedt een andere familie naar voren met een " Verklaring van erfrecht" van een notaris, waarbij is aangegeven dat mijn grootoom een dochter had erkend en die dochter twee zonen had waarvan een ongehuwd en kinderloos is overleden en de ander ongehuwd is overleden maar kinderen heeft erkend. Zijn deze kinderen dan bloedverwanten of aanverwanten volgens het versterferfrecht met betrekking tot de nalatenschap van mijn grootoom? Reactie infoteur, 27-01-2020
Beste Henry van Varsseveld,
Een erkend kind heeft juridisch gezien dezelfde rechten als een "gewoon" kind, maar ook een niet-biologische vader kan een kind erkennen. Als de andere familie gelijk heeft, doet zich dit in deze casus tweemaal voor. Een wettelijke erkenning leidt juridisch tot een bloedverwantschap tussen erkenner en erkende. Ook vernietiging van erkenning is mogelijk. Wellicht is de nieuwe claim ook verjaard (erfenis claimen verjaart na 20 jaar).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 19-01-2020 12:27 #185
Mijn oom is overleden hij had verder geen kinderen alleen nog een broer. Mijn moeder was zijn zus die is al overleden. Van mijn nog levende oom heb ik nu bericht gekregen dat de overleden oom een testament heeft en ons bedacht heeft met een legaat. Een week later krijgen mijn Zus en ik allebei een bedrag gestort net zo groot als het belastingvrije schenkingsbedrag van 2019. ik heb verder geen bericht van een notaris gehad of het testament in kunnen zien. Ik heb er zelf geen lekker gevoel bij en vraag me of dit de juiste gang van zaken is? Reactie infoteur, 23-01-2020
Beste Bert,
Als erfgenamen mogen jullie het testament inzien. U kunt hiervoor naar een notaris gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 17-01-2020 15:00 #184
Ik heb een vraag, onze pleegdochter is bang dat haar familie aan haar spaarcenten kan komen, en dat wilt ze niet, het gaat om een paar duizend euro, nou is haar vraag aan mij, als ik een brief maak en daarin te kennen geef dat mijn spaargeld aan een bepaalde persoon moet gaan en ik dat teken, en de andere persoon ook teken, is dat dan rechtsgeldig?
Zou fijn zijn als U daar uitleg wilt geven,
Alvast hartelijk dank, Peter. Reactie infoteur, 19-01-2020
Beste Peter,
1. Zolang het spaargeld van een minderjarig pleegkind niet op een geblokkeerde rekening staat, loopt het pleegkind de kans dat ouders met bevoegd gezag aan het geld kunnen komen.
2. U gaat over uw eigen geld. Tijdens uw leven kunt u het besteden zoals u wilt en ook geld schenken. Als u bij overlijden geld of een legaat wilt nalaten aan een pleegkind of voogd, is er een testament nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carl Taylor, 08-01-2020 21:53 #183
Na het overlijden van mijn vader heb ik flink geïnvesteerd in het ouderlijk huis. Ik heb het huis laten afbouwen. Inmiddels is mijn moeder ook overleden. De investeringen zijn meer dan 5 jaar oud. Kan ik (alsnog) eisen dat in het kader van de scheiding en deling van de nalatenschappen van mijn ouders mijn investering in de woning verrekend wordt met de waarde van de woning? Reactie infoteur, 10-01-2020
Beste Carl Taylor,
Als uw investeringen geen schenkingen zijn geweest, brengt u ze in mindering op de te verdelen erfenis. Zorg wel dat het allemaal aantoonbaar is. Vooral de Belastingdienst kan lastig zijn, omdat zij normaliter van de WOZ-waarde uitgaan en niet automatisch weten of het geld van uw moeder was of niet. Is er bijvoorbeeld een schuldverklaring of andere afspraak op papier aanwezig?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke, 06-01-2020 20:51 #182
Ik heb bij een erfenis 1/4 deel van een huis gekregen. Mijn zus heeft 3/4 deel van het huis (via erfenis). Ik zou graag ook in het huis een kamer hebben zodat ik er kan wonen. Heb ik hier recht op? Of kan mijn zus zeggen dat ik er niet kan wonen omdat zij de meerderheid van het huis heeft? Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Ineke,
U hebt recht op een kwart van de woning. Welk deel dat precies is, zullen jullie onderling kunnen afspreken. Het Kadaster zal u ook als mede-eigenaar vermelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jowie, 04-01-2020 02:39 #181
Mijn vader is geruime tijd overleden, en mijn moeder is in het huis blijven wonen tot ze overleed in 2010. Het huis van mijn moeder heb ik gehouden en heb mijn zus de helft van het huis betaald. Nu is ze na 9 jaar mijn zus ook overleden en was getrouwd volgens het wettelijk stelsel. De vraag is nu, naar wie gaan al haar bezittingen en ook de helft van mijn moeder haar huis die ik aan haar betaald heb. Heeft haar man daar nu recht op of ik en wat gebeurd er als hij sterft dan. Want ik wil niet dat haar man mijn deel van het huis die ik aan mijn zus heb betaald krijgt! Ze hadden geen kinderen, en hij heeft twee zusters, en ik ben de enige broer van mijn zus
Mvg, Jo Reactie infoteur, 07-01-2020
Beste Jowie,
Als er geen kinderen zijn en geen testament, is de man van uw zus de enige erfgenaam. Als hij sterft zonder testament, gaat zijn erfenis naar zijn zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Hoekstra, 30-12-2019 09:50 #180
Mijn moeder is overleden 4 mnd later overlijd mn broer! heeft de echtgenoot van mn broer recht op een deel van de erfenis van mn moeder? mijn broer is overleden voordat de erfenis is uitgekeerd ik vraag mij af of de aangetrouwde dan recht hebben op de erfenis die mijn broer anders zou krijgen? Reactie infoteur, 30-12-2019
Beste R. Hoekstra,
Voor het erfrecht maakt het niet uit als erfgenamen vlak na elkaar sterven. Met het overlijden van uw moeder kreeg uw broer recht op een erfdeel. Bij het overlijden van uw broer is vervolgens van belang of ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dan is de helft van uw broer en de andere helft van zijn partner. Als er nog kinderen zijn of een testament is het niet zo dat automatisch alles naar de partner gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cisca M., 13-12-2019 14:24 #179
Mijn vader al jaren weduwe heeft een nieuwe vriendin nu is hij onlangs is hij overleden er was wel een samenlevingscontract zonder testament. De vriendin heeft alleen de laatste jaren inkomsten gehad uit aow al de jaren ervoor heeft mijn vader alles betaald. Nu zijn er en/of rekeningen hoe moet dan de verdeling zijn. Ik ben zijn enigste wettelijke erfgenaam Reactie infoteur, 19-12-2019
Beste Ciska M,
Het geld op de rekening waarvan de vriendin niet kan aantonen dat dat van haar is, komt in de erfenis. U bent enig erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manuela Valdes, 29-11-2019 11:11 #178
Mijn stiefvader heeft een testament opgesteld. Daarin erven zijn zonen, mijn moeder en zijn kleinkinderen. Van de kleinkinderen erven er maar 2 de andere 2 zijn uitgesloten van het testament. Nu hoorde ik van een van de zonen dat de 2 ervende kleinkinderen bereid zijn hun erfenis te delen met hun 2 broers die niet erven. Het gaat hier met name om onroerend goed. De kleinkinderen van mijn moeder, erven van mijn moeder maar moeten dan opeens de properties delen met 4 anderen i.p.v. 2,mijn vraag is kan dat zomaar?
Met vr gr
Manuela Valdes Reactie infoteur, 01-12-2019
Beste Manuela Valdes,
Als de twee broers die erven hun erfenis delen met anderen, doen zij in feite na de erfenis een schenking. Hierover moet dan ook schenkbelasting worden betaald. Of dit is toegestaan, hangt af van de bepalingen in het testament. Stiefvader kan een dergelijke actie uitsluiten met een aangepaste uitsluitingsclausule:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilian, 25-11-2019 19:28 #177
Goedendag,
Mijn vader is in augustus dit jaar overlijden. Hij was 13 jaar getrouwd met zijn laatste vrouw (niet onze moeder) en we zijn 3 kinderen. Volgens de wet, de vrouw blijft in het huis wonen, maar wat gebeurt als zij het huis verkoopt. Hebben wij recht om ons deel te krijgen, of krijgen wij onze delen pas als de langstlevende ook overleden is?
Met vriendelijke groet,
Ilian Reactie infoteur, 28-11-2019
Goedendag Ilian,
Als de laatste vrouw het vruchtgebruik heeft, kan zij de woning niet zomaar verkopen. Aan het vruchtgebruik kleven normaliter meerdere voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 20-11-2019 12:08 #176
Oke hartelijk dank, mijn moeder had zelf geen testament opgesteld…
Dus als ik het goed begrijp dan gaat het erfelijke gedeelte dus niet naar mijn vader, maar naar mij?
Groetjes Reactie infoteur, 21-11-2019
Beste Jaap,
Ja het is uw erfdeel, maar zonder testament van uw moeder heeft uw vader mogelijk nog wel het beheer als langstlevende.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 18-11-2019 19:51 #175
Uitsluitingsclausule luidt als volgt:

Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen, hetgeen voor een en ander in de plaats treedt, vorderingen wegens overbedeling daaronder begrepen, alsmede de vruchten en inkomsten daarvan, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin de verkrijger gehuwd mocht zijn of mocht huwen en die niet in aanmerking mogen worden genomen bij de toepassing van enige verrekenbeding, en evenmin worden betrokken in enige deelgenootschap. Het bepaalde in de vorige zin is tevens van toepassing bij een geregistreerd partnerschap of duurzaam samenleven als ware men gehuwd.

Dit staat bij de uitsluitingsclausule
Groetjes Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Jaap,
1. Nu is helder dat de vordering van uw moeder op haar moeder haar eigendom is en van niemand anders. Het is niet zo dat 50% al van vader is.
2. Vervolgens is belangrijk of uw moeder zelf een testament had of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 18-11-2019 13:47 #174
Oke hartelijk dank voor het duidelijke antwoordt op mijn vraag. Ik weet wel dat er in het testament van oma, onder andere staat beschreven, dat haar erfdeel niet valt onder gemeenschap van goederen. Verandert dit iets aan het feit of het deel van mijn oma nu naar mijn vader zal gaan? Aangezien mijn moeder is overleden. Reactie infoteur, 18-11-2019
Beste Jaap,
Deze uitsluitingsclausule in het testament van oma is erg belangrijk en vooral ook de formulering ervan luistert nauw. Bijvoorbeeld de harde uitsluiting (altijd uitsluiting van de aangetrouwde) betekent dat haar erfdeel in de bloedlijn blijft en niet naar vader gaat. Een zachtere uitsluiting treedt niet in werking bij een overlijden, maar alleen bij een echtscheiding. Zie voor meer details over de gevolgen van de gekozen tekst in de uitsluitingsclausule:

https://financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie-uitsluiting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc Hendrickx, 18-11-2019 09:28 #173
Ouderlijk huis werd jaren geleden al geschonken aan twee kinderen met vruchtgebruik voor de moeder.
Moeder zit nu al enkele jaren in rusthuis… ze is intussen 93 jaar en dement.
Beide kinderen willen nu het ouderlijk huis verkopen aangezien al enkele jaren onbewoond en reeds brief ontvangen van de gemeente voor leegstand.
Een van de kinderen is sinds twee jaar bewindvoerder over zijn moeder.
Volgens Vrederechter moet het huis openbaar verkocht worden.
De procedure werd reeds in maart 2019 opgestart bij een notaris maar sindsdien geen beweging in het dossier.
Kunnen er problemen rijzen bij zo een verkoop?

Mvg Reactie infoteur, 18-11-2019
Beste Luc Hendrickx,
Als de woning op naam staat van de dochters en het vruchtgebruik vervalt zodra moeder de woning heeft verlaten (hetgeen het geval is), zou nu de procedure toch snel doorlopen moeten kunnen worden. Het beste neemt u contact op met de notaris om te weten waarom de verkoop stokt. Wellicht heeft de rechter nog voorwaarden geformuleerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap, 18-11-2019 06:52 #172
Mijn vraag is wie er nu erft? Het verhaal zit zo: mijn oma is in 2008 overleden, toen heeft mijn moeder haar kindsdeel geërfd, althans een vordering dan omdat mijn opa nog leefde en hij het vruchtgebruik van het geld had. In 2016 is mijn moeder overleden en ze was gehuwd met mijn vader. Nu is mijn opa in 2019 overleden en zal nu dus de erfenis van mijn opa en oma verdeeld gaan worden. Wie erft nu het deel van mijn moeder? Reactie infoteur, 18-11-2019
Beste Jaap,
1. Toen uw moeder overleed, kreeg u (als er geen testament was) een vordering op de langstlevende (uw vader). Daarin zat ook de vordering van moeder. Het overlijden van opa verandert dit in die zin dat het vruchtgebruik nu beschikbaar komt. Als uw vader nog leeft, krijgt hij dat in beheer.
2. Wellicht erft u nog wel iets van het eigendom van opa zelf.
3. Bovendien kunnen in het testament van oma nog aanvullende voorwaarden staan die in werking treden zodra opa is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 12-11-2019 12:11 #171
Mijn moeder heeft in 2007 (volgens een kopie van een concept testament dat ik recentelijk pas te zien kreeg) mijn enige broer onterfd vanwege allerlei toestanden die veroorzaakt werden door zijn toenmalige psychopatische echtgenote. Hij is inmiddels van haar gescheiden en de de relatie is verbeterd in de afgelopen jaren. Persoonlijk vind ik, als enige erfgenaam, dat hij recht heeft op de helft, maar mijn moeder is fysiek en psychisch niet meer in staat om het testament te herroepen.
Kan ik de inhoud van het testament negeren in deze? Of kan ik misschien zelfs het hele testament laten voor wat het is door het niet op te vragen bij de notaris?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 16-11-2019
Beste Jan,
Het testament dat uw moeder heeft opgesteld (en kan afwijken van het concept dat u hebt ingezien) geldt voor de wet. Dat betekent dat uw broer bij onterving wettelijk gezien geen recht heeft op een volledig kindsdeel en dat ook de erfbelasting conform testament zal worden afgehandeld. Maar het staat u vrij om een deel van uw erfenis aan uw broer te geven, waardoor hij "schadeloos" wordt gesteld. Dit wordt dan fiscaal als een schenking van u aan uw broer gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 04-11-2019 23:43 #170
Kan een buitenstaande in een testament als enige erfgename worden benoemd als er toch een dochter blijkt te zijn, die in dat testament niet voorkomt en ook niet op de hoogte is gesteld dat vader is overleden.
Nergens staat dat vader haar heeft onterft alleen in de verklaring van erfrecht staat ze vermeld
Alvast bedankt Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Danielle,
Als in het testament staat: "tot mijn enige erfgenaam benoem ik XY", dan zijn de (andere) erfgenamen onterfd. Een onterfd kind hoeft hiervan niet automatisch op de hoogte te worden gesteld, maar kan wel zelf om informatie vragen en een beroep doen op de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 01-11-2019 10:05 #169
Hartelijk dank voor uw reactie op mijn eerdere vraag (hieronder). Het is helder dat de langstlevende in principe de gehele nalatenschap mag gebruiken en het onterfde kind slechts een vordering heeft voor zijn legitieme portie. De door u aangegeven 25%
Het was zowel de wens van de overledene als mijn schoonmoeder (door de onterving) nog geen eurocent uit te hoeven keren aan de onterfde zoon.
Eveneens is het de wens om wel over het vermogen te kunnen beschikken indien een noodgeval zich voor zou doen (dure zorg of iets in die geest). Feitelijk de autonomie.

Stel dat schoonmoeder, voor het aanzienlijke vermogen, gebruik maakt van “schuldigerkenning uit vrijgevigheid”. Dit uiteraard via de notaris en met betaling van de jaarlijkse 6% aan de fiscus.
Wij hebben dan, als (huidige) erfgenamen van (schoon)moeder een vordering op haar ten grootte van de gehele nalatenschap.

Vraag: wordt dit gezien als paulianeus handelen ten opzichte van de eerdere “onterfde”.
Wie heeft als eerste recht op zijn vordering: wij, vanuit de schuldigerkenning uit vrijgevigheid of de eerder onterfde met zijn legitieme portie.
Ik zou, mits ik executeur wordt, voor mijn schoonmoeder kunnen kiezen uit het eerst uitbetalen van de vorderingen.

Alvast dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 02-11-2019
Beste Harrie,
Schoonmoeder mag als langstlevende partner de gehele erfenis tijdens haar leven opmaken, maar als door haar handelen opzettelijk een erfgenaam of legitimaris wordt benadeeld, kunnen bijvoorbeeld schenkingen tijdens het leven van schoonmoeder gedaan door de kantonrechter ongedaan worden gemaakt of worden ingekort (actio pauliana). Alles schenken valt dus wel erg op, wellicht is een slimme tussenvorm denkbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 11-10-2019 20:51 #168
Mijn schoonmoeder woonde samen. Samenlevingsovereenkomst via notaris, testament via notaris, fiscaal partner. Qua erfbelasting voldoet ze aan de criteria, gelijk aan een geregistreerd partner (info via belastingdienst)
In testament opgenomen dat alles naar schoonmoeder gaat en zoon onterft is. Ik begrijp dat er recht bestaat voor zoon op de legitieme portie. Dit echter pas als schoonmoeder komt te overlijden conform het testament.

Twee vragen:
Kan de zoon zijn legitieme portie veilig stellen of heeft hij “slechts” een vordering heeft indien bij later overlijden van schoonmoeder blijkt dat de erfenis opgesoupeerd is?
Hoe is de verdeling. Is dit 50/50, en dus als legitieme portie daar de helft van; dus 25%. Of is de verdeling eerst 50 partner en van de andere 50 weer ieder de helft. Dus 75 partner en 25 zoon. Vervolgens als legitieme portie de helft van 25 (=12,50)? Reactie infoteur, 14-10-2019
Beste Harrie,
De legitieme portie waarop recht bestaat is opeisbaar zes maanden nadat schoonmoeder overlijdt, maar in het testament kan hierover een andere bepaling staan. Als er een partner en een zoon is, is de legitieme portie 25%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miep, 04-10-2019 23:59 #167
Mijn partner en ik hebben een huis en hypotheek op beide namen. We hebben samen kinderen, maar zijn niet getrouwd, hebben geen samenlevingsovereenkomst of testament.
Hoe is het erfrecht geregeld mocht een van ons iets overkomen? Moet 1 van ons dan het huis verkopen om de kinderen af te betalen? Is de hele erfenis van de kinderen?

Groet, Miep Reactie infoteur, 14-10-2020
Beste Miep,
Het beste laat u dan een testament opstellen want een partner zonder samenlevingscontract heeft wettelijk gezien pas na vijf jaar extra rechten bij een erfenis:

https://financieel.infonu.nl/geld/114470-erven-en-samenwonen-in-2020-en-2021-gevolgen-partner.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 24-09-2019 11:58 #166
Mijn schoonvader woont wettelijk samen, ( is getekend op het gemeentehuis)
wat kan die persoon erven.
Het huis is betaald en is van mijn schoonvader en mijn overleden schoonmoeder.

Indien mijn schoonvader een testament zou opmaken gaat dit hier dan boven?
Kunnen we na het overlijden van mijn schoonvader die vrouw uit zijn huis krijgen?

Ze heeft al zelf laten horen dat ze niet meer uit die woning weggaat…

Groeten Inge Reactie infoteur, 25-09-2019
Beste Inge,
Uw schoonvader kan per testament bijvoorbeeld bepalen dat de vrouw met wie hij samenwoont de woning niet uit hoeft te gaan als hij komt te overlijden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 12-09-2019 10:14 #165
Wat gebeurt er bij een scheiding zonder huwelijkscontract, als partner als enige geërfd heeft, met het geld?
Mvg, Reactie infoteur, 12-09-2019
Beste Inge,
Als u vóór 2018 bent getrouwd, er geen huwelijkscontract is en in het testament geen beperkende voorwaarden voor de partner staan, hebt u bij een echtscheiding recht op de helft van de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John Brown, 05-08-2019 14:30 #164
Wij vragen ons af of de wetgeving m.b.t. het erfrecht op de Antillen geheel hetzelfde is als in
Nederland. De wetgeving is voor kennelijk grote delen overgenomen van Nederland.
Na 10-10-2010 zullen er lokale wetgeving zijn die niet veel zal afwijken van wat er in Nederland
gebruikelijk is. Wij vermoeden dat de regelgeving voor de uitvoering door notarissen (wettelijke monopolie) wel identiek zal moeten zijn. Reactie infoteur, 06-08-2019
Beste John Brown,
Curaçao en Sint Maarten hebben een ander schenk- en erfrecht (bijvoorbeeld geen legitieme portie, andere termijnen, vereist bloedverwantschap).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies, 24-07-2019 11:22 #163
Vraag voor mijn zus.
Haar man, met wie ze in gemeenschap van goederen was getrouwd, is onlangs overleden. Zij hebben de financiën altijd uit elkaar gehouden maar hiervoor niets geregeld.
Er is een testament waarin de wettelijke verdeling wordt toegepast. Er zijn 2 kinderen uit een eerder huwelijk van hem.
Mijn zwager heeft altijd gewild dat 'zijn deel' in 3-en zou worden verdeeld. Mijn zus wil dat zo uitvoeren en dat deel direct uitbetalen tegen finale kwijting (11.000). Dit bedrag is minder dan de vordering die zij volgens het testament op mijn zus zouden krijgen 28.000). Het betekent in feite of nu 11.000 euro of (waarschijnlijk) veel later 28.000 euro. Mijn zus is 59 jaar.
We weten dat er wel erfbelasting betaald moet worden over die 28.000 minus de vrijstelling. Maar zijn er nog andere fiscale gevolgen?
Is het verschil tussen het bedrag van de vordering volgens de wettelijke verdeling en de eventuele uitbetaling van een lager bedrag een schenking waarover schenkbelasting betaald moet worden?
met vriendelijke groet
Lies Reactie infoteur, 25-07-2019
Beste Lies,
Beste Lies Willockx,
Omdat uw zus in gemeenschap van goederen is getrouwd, is de helft van de nalatenschap al van haar en komt de andere helft in de verdeling van de erfenis.
Uw zus mag afkopen, de vraag is wel hoe ze aan die 11.000 euro komt. Met netto contant maken kan de vordering die normaliter na overlijden pas vrij zou komen, fors lager zijn dan de initiële 28.000 euro. Wellicht zit er een stukje schenking van de kinderen aan uw zus in. Dit hangt van de rente af, wellicht wordt in het testament ook een rentepercentage genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob L., 23-07-2019 11:57 #162
Vraag over overleden ouder

Mn moeder is overleden, en ik heb al jaren geen contact meer met de familie gehad
Nou heb ik de overlijdens datum, BSN,en geboortejaar nodig, maar niemand kan/wil me die informatie verschaffen
Belastingdienst ook niet want ik heb haar BSN nodig
Hoe kan ik een overlijdensakte aanvragen voor afstand erfenis als ik deze info niet krijg?

Bvd Met Vriendelijke groet
Rob L Reactie infoteur, 24-07-2019
Beste Rob L,
Om een erfenis te verwerpen, kunt u naar een notaris gaan en die daartoe machtigen of zelf naar de rechtbank gaan. Normaliter hoeft u geen overlijdensakte aan te vragen, omdat het overlijden al bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lies Willockx, 08-07-2019 19:48 #161
Vraag voor mijn zus.
Haar man, met wie ze in gemeenschap van goederen was getrouwd, is onlangs overleden. Zij hebben de financien altijd uit elkaar gehouden maar hiervoor niets geregeld.
Er is een testament waarin de wettelijke verdeling wordt toegepast. Er zijn 2 kinderen uit een eerder huwelijk van hem.
Mijn zwager heeft altijd gewild dat 'zijn deel' in 3-en zou worden verdeeld. Mijn zus wil dat zo uitvoeren en dat deel direct uitbetalen tegen finale kwijting (11.000). Dit bedrag is minder dan de vordering die zij volgens het testament op mijn zus zouden krijgen 28.000). Het betekent in feite of nu 11.000 euro of (waarschijnlijk) veel later 28.000 euro. Mijn zus is 59 jaar.
We weten dat er wel erfbelasting betaald moet worden over die 28.000 minus de vrijstelling. Maar zijn er nog andere fiscale gevolgen?
Is het verschil tussen het bedrag van de vordering volgens de wettelijke verdeling en de eventuele uitbetaling van een lager bedrag een schenking waarover schenkbelasting betaald moet worden?
met vriendelijke groet
Lies Reactie infoteur, 09-07-2019
Beste Lies Willockx,
Omdat uw zus in gemeenschap van goederen is getrouwd, is de helft van de nalatenschap al van haar en komt de andere helft in de verdeling van de erfenis.
Uw zus mag afkopen, de vraag is wel hoe ze aan die 11.000 euro komt. Met netto contant maken kan de vordering die normaliter na overlijden pas vrij zou komen, fors lager zijn dan de initiële 28.000 euro. Wellicht zit er een stukje schenking van de kinderen aan uw zus in. Dit hangt van de rente af, wellicht wordt in het testament ook een rentepercentage genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 14-06-2019 11:38 #160
Vraag voor vriendin,
Uit een erfenis moeten nog 2 facturen betaald worden van prive zorg. Er was nl niet voldoende geld om dit direct te betalen.
Met executeur van de overleden afgesproken dat dit na verkoop app zou zijn. Facturen zijn netjes ingediend bij de notaris binnen 1 week na overlijden. Boedel bezit een appartement wat inmiddels verkocht is voor 80.000.
Maar na incasso bureau en inmiddels advocaat nog geen betaling ontvangen.
Kan deze erfenis al zijn afgewikkeld als de facturen nog niet zijn betaald? of moet dit geld nog bij de notaris staan?

Met vr gr Wilma Reactie infoteur, 15-06-2019
Beste Wilma,
Als er niet om een voorschot op de erfenis is gevraagd en daarin is toegestemd, betaalt een notaris niet uit als nog niet alle rekeningen zijn voldaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bep Zandwijk, 07-04-2019 21:51 #159
Ll, Ik had al 23 jaar een vriend wij hadden ieder ons eigen verblijf Woning. Nu kreeg hij kanker en was niet meer te redden hij werd heel ziek en is een tijdje bij mij in huis geweest en daar ook overleden 03 Februari. Mijn vraag hoe gaat de belasting hier mee om? Wij hadden allebei AOW Ik ben geen erfgename van hem.
Vriendelijke groet,
B.Zandwijk Reactie infoteur, 09-04-2019
Beste Bep Zandwijk,
Als er geen samenlevingscontract was, was de vriend fiscaal gezien niet uw partner en hoeft dit geen gevolgen te hebben. Als hij op uw adres was ingeschreven, kan de SVB navraag doen over jullie relatie en of er een gezamenlijke huishouding was. In dat geval kan een en ander ook gevolgen hebben voor de huurtoeslag (als u die ontvangt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sep, 26-03-2019 09:22 #158
Ik heb een vraag, ik ben geadopteerd en ben er achter gekomen dat de oma van het adoptie gezin is overleden en de kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen een erfenis heeft achter gelaten, maar ik ben niet op de hoogte gesteld. De adoptie moeder is ook overleden, daar had ik niet zo goed contact mee, ook van dit overlijden ben ik niet op de hoogte gesteld en geen erfenis van ontvangen. Heb ik als adoptie kind recht op een deel van de erfenis? en mijn kind heeft die ergens recht op? Er is een verschil tussen pleegkind en adoptie kind, kinderen van adoptie kinderen maar hoe zit dat met erven? Reactie infoteur, 27-03-2019
Beste Sep,
Bij adoptie worden de automatische erfrechtelijke banden met de biologische ouders verbroken. U kunt wel nog erven via het testament van oma.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L., 15-03-2019 15:07 #157
Goedemiddag,

Een vraag omdat we er niet echt aan uitkomen. Afgelopen december is mijn schoonvader overleden, hij was gescheiden van de moeder van mijn partner. Wel weer een aantal jaar opnieuw hertrouwd met iemand anders. Aan zijn sterfbed heeft hij mijn partner toegefluisterd dat alles goed geregeld zou zijn. Echter hoort mijn partner nergens iets over er wordt nergens over gesproken door zijn "stiefmoeder " om de goede vrede te bewaren durft mijn partner ook niet de eerste stap te zetten. Hoe komt hij er achter of hij en zijn zus recht hebben op iets van de erfenis? Zijn er meerdere mogelijkheden dan alleen aankloppen bij zijn "stiefmoeder"? Neemt een notaris zelf contact op? Naar mijn weten heeft hij wel in ieders geval recht op zijn kindsdeel?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 16-03-2019
Goedemiddag L,
Als uw schoonvader bij overlijden getrouwd was, hebben de kinderen een niet direct opeisbare vordering op de de langstlevende partner. Als er wel een testament was, kan e.e.a. anders zijn geregeld. Bij een notaris of via het CTR (centraal registratieregister) kunt u nagaan of er een testament is. Het lijkt op zijn minst correct om te weten op hoeveel uw partner recht heeft en wat er bepaald is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daantje, 14-03-2019 13:24 #156
Mijn vraag; Ik ben alleenstaand heb geen kinderen, maar wel nichten. Ik heb een nicht die alles wil regelen tijdens mij overlijden. Geld is niet aanwezig, wil geen notaris. Hoe ga ik dat regelen. Vast bedankt voor de reactie Reactie infoteur, 14-03-2019
Beste Daantje,
U kunt uw wensen voor uw uitvaart vastleggen in een codicil, daarvoor hoeft u niet naar een notaris te gaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martien Vondenhoff, 23-02-2019 21:15 #155
Heb al meer dan 30 jaar geen contact met mijn fam. nou kreeg ik een brief van het cak waar in stond dat mijn moeder is overleden en dat ik een erfgenaam ben. als ik dat niet wil moet ik dat met een official papier bewijzen. maar om dat ik niet eens weet waar mijn fam woont en ook geen contact heb en ook niet wil zou ik graag willen weten hoe ik dit moet oplossen.
alvast bedankt voor de reactie Reactie infoteur, 25-02-2019
Beste Martien Vondenhoff,
Dat het CAK u benadert (en niet een notaris) is apart, waarschijnlijk heeft het CAK dan nog openstaande rekeningen liggen. Om dat te weten te komen, kunt u contact opnemen met het CAK. Om de erfenis te verwerpen, kunt u bij een notaris terecht of zelf naar een rechtbank gaan:

https://financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brusselle Sebastien, 03-02-2019 18:40 #154
Vraag voor kennis. Een alleenstaande vrouw van inmiddels 91 heeft eigenlijk geen naaste behalve een nicht en een zeer goede kennis die haar helpt. Nu stelt ze aan mij (goede vriend) de vraag hoe ze zich het best laat bijstaan want ze wil en haar begrafenis geregeld zien maar ook dat het resterende kapitaal komt verdeeld te worden volgens haar goesting. Echter wel rekening houdend met wat er overschiet gezien ze nu nog in rusthuis woont en uiteraard nu nog kosten heeft. Ik heb haar sowieso aangeraden om een testament of notariële akte te laten opstellen met haar wensen. Maar werkt dit dan met procenten? Tenslotte weet je niet wat er van kapitaal overblijft. stel dat ze bv nog 10 jaar leeft dan zal kapitaal minder zijn? Kan je dus testamentair gaan bepalen bv. 5000eu voor begraving, 50% nicht, 50% voor die kennis. Dit dan gebaseerd op kapitaal die overschiet? Ik wil haar graag naar een notaris laten gaan zodat deze haar goed kan inlichten en eventueel een testament opmaken? Alvast dank voor enige info. Ze is heel doelbewust bezig en is nog 100% bij geest. Reactie infoteur, 06-02-2019
Beste Brusselle Sebastien,
Omdat niet duidelijk is hoeveel er bij een erfenis zal overblijven, is het inderdaad verstandig om in het op te stellen testament met percentages te werken en niet met bedragen. Wie de begrafenis moet verzorgen, waar en hoe uitgebreid deze moet zijn en zo verder kan ook worden beschreven plus dat de kosten van de begrafenis volledig ten laste van de nalatenschap komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob van der Wolf, 22-01-2019 12:56 #153
Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. We hebben een tijd geleden bij de notaris een testament laten opstellen voor de langst levende. Samen zijn we aangewezen als executeur. Ik heb op de bank (opbrengst huis) 200.000 euro staan voor de betalen huur.
Nu kom ik te overlijden, moet mijn vrouw nu al mijn kinderen hun erfdeel geven. Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Rob van der Wolf,
Bij uw overlijden krijgen uw kinderen een vordering op uw vrouw ter grootte van hun erfdeel, maar deze vordering is pas opvraagbaar als ook de langstlevende is overleden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 08-11-2018 18:58 #152
Situatie: alleenstaande broer overlijdt. De broer heeft een testament op laten maken en dat testament ligt bij hem thuis. Een broer en een zus (deze laatste is testamentair-executeur volgens het testament) vinden het testament maar verzwijgen het bestaan hiervan tegenover de 8 andere broers en zusters. In totaliteit zijn er dus 10 erfgenamen. Pas meer dan 5 jaar na het overlijden, en ná het doorsluizen van geld van de rekening van de erflater naar de rekeningen van de broer en zus die bekend zijn met het testament, begint de zaak te rollen. Al dan niet onder invloed van wroeging dan wel de vrees van ontdekking maken de broer en zus bekend dat er (toch) een testament is. Onder het motto "de zus dacht dat ze alleen erfgenaam was" betuigt men spijt en stelt men dat er nu (alsnog) volgens het testament verdeeld gaat worden. Vraag: is er in dit geval sprake van onwaardigheid van de broer en zus o.g.v. het verzwijgen van een testament als bedoeld in artikel 4:3 aanhef en onder lid 1 sub e BW? Hoor graag van u. Mvg. Jan Reactie infoteur, 11-11-2018
Beste Jan,
Dat is aan de rechter om te beoordelen maar een erfgenaam kan als onwaardig worden betiteld indien " hij of zij fraude heeft gepleegd met het testament, bijvoorbeeld door het te verduisteren, vernietigen of vervalsen." Zwaarwegend is dat de zus ook nog eens executeur testamentair is, ook al heeft ze inmiddels spijt getuigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Matspontius, 30-10-2018 15:02 #151
Hallo,

Mijn schoonvader is begin 2016 plots overleden. Was getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en had een kind bij een andere vrouw. Dit kind is mijn vrouw. Stiefmoeder en mijn vrouw kunnen elkaar niet uitstaan. Mijn schoonvader heeft bezittingen in zowel Nederland als het buitenland. Woonde het grootste deel van het jaar in Nederland. In zijn testament staat dat het woonhuis in Nederland toekomt aan zijn vrouw, daarnaast staat in het testament dat hij als enige erfgenamen aanwijst zijn vrouw en dochter. De stiefmoeder is de afhandeling van de erfenis zeer sterk aan het rekken en wij vermoeden dat zij bezig is zo veel mogelijk bezittingen in het buitenland te verkopen en het geld weg te sluizen zodat dit geld niet binnen de afhandeling van de erfenis valt.

Wat betekent de specifieke inhoud van het testament? Volgens mij dat het huis van de stiefmoeder is en dat de rest van de bezittingen in Nederland en het buitenland fifty-fifty wordt verdeeld? Haar handelen is toch strafbaar aangezien zij in geen enkel opzicht overlegd met mijn vrouw? De afhandeling van de bezittingen in Nederland en het buitenland vallen toch onder het Nederlands erfrecht? Reactie infoteur, 04-11-2018
Hallo Matspontius,
Als uw schoonvader in Nederland is overleden, vindt de afhandeling van de erfenis plaats naar Nederlands recht. Uw schoonvader heeft kennelijk niet gekozen voor een langstlevende testament, maar geeft aan dat uw vrouw en de stiefmoeder alles fifty-fifty erven met uitzondering van het woonhuis. Dat betekent dat beide erfgenamen voor dat deel gelijke rechten hebben en in onderling overleg de erfenis dienen af te handelen. Een boedelbeschrijving waaruit duidelijk wordt wat de erfenis behelst, ligt dan voor de hand. Gebeurt dit niet, dan kan uw vrouw naar de kantonrechter gaan om dit af te dwingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 20-10-2018 00:15 #150
Mijn moeder is helaas afgelopen week overleden. Mijn vader leeft allang niet meer.
Nu heeft mijn moeder geen testament maar had wel nog redelijk wat geld achter gelaten. Ik heb nog een oudere zus zonder kinderen, ik heb 2 dochters.Mijn jongste zusje is ook overleden en heeft 1 dochter van 18. Hoe zou dit verdeeld worden wanneer er wel een testament was?
Mvg Yvonne Reactie infoteur, 23-10-2018
Beste Yvonne,
Met een testament is bijna elke verdeling mogelijk, maar kunnen kinderen eisen dat ze een bepaald minimum uit de nalatenschap krijgen, namelijk de legitieme portie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Bruynsma, 20-09-2018 15:10 #149
Erflater heeft nog een neef als enige familielid. Is deze neef nu de erfgenaam? Zo ja, al de neef onterft wordt kan hij dan nog een beroep doen op een legitieme portie?
Komen de kinderen van deze neef in aanmerking als de neef wordt onterfd?
Kan erflater ook via handgeschreven legaten erfenis verdelen? of is er altijd een testament nodig waar de legaten in vermeld staan. Moet er in een testament altijd een erfgenaam vermeld worden? Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste R. Bruynsma,
In een testament kan de neef worden onterfd en is er geen ook geen legitieme portie.
Als de neef eerder overlijdt dan de erflater, vervangen de kinderen de neef in de erfenis. Het beste onterft u in uw testament de neef en diens kinderen (als u dat wilt tenminste).
In Nederland telt een handgeschreven testament niet, in België wel. Het vermelden van een erfgenaam (bij legaat of onterving bijvoorbeeld), maakt de uitvoering van een testament duidelijker en voorkomt misverstanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacq, 18-09-2018 09:48 #148
Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden (algehele uitsluiting) wat gebeurt er met mijn erfenis als ik kom te overlijden? Gaat dit dan naar mijn man of is hij daarvoor dan ook uitgesloten en zal het naar mijn dochter (bloedverwanten) gaan. heb verder geen testament. Reactie infoteur, 20-09-2018
Beste Jacq,
De huwelijkse voorwaarden zullen niet van invloed zijn op de wettelijke vererving, is er geen testament dan erft de langstlevende partner alles en hebben de kinderen een vordering op de langstlevende. Wel zal de omvang van de nalatenschap anders zijn dan bij een huwelijke in algemene gemeenschap van goederen. In dat laatste geval is 50% al gemeenschappelijk en komt slechts 50% en niet 100% in de nalatenschap terecht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 12-07-2018 20:10 #147
Mijn vader is een aantal jaren geleden overleden. hij had een testament met een tweetrapsmaking.
zijn 2e vrouw is onlangs overleden. uit dit huwelijk hebben ze een dochter.
in het testament van haar moeder staat dat de erfenis naar de kinderen gaat.
hoor ik daar bij of valt mijn zus daar alleen onder.

alvast bedankt. Reactie infoteur, 13-07-2018
Beste Erik,
Als er in het testament van de moeder staat dat de erfenis naar de kinderen gaat, in meervoud dus en zonder de namen daarbij, dan kunt u er vanuit gaan dat alle kinderen bedoeld worden. Maar erg duidelijk is deze formulering niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nifi, 24-06-2018 02:40 #146
Hallo, ik maak me zorgen of mijn Griekse man en ik niet onverwachts toch problemen met de belastingdienst kunnen krijgen over het volgende. Anderhalf jaar geleden is mijn Griekse schoonmoeder, woonachtig in Griekenland, overleden. Mijn Griekse zwager zorgde al jaren voor haar sinds mijn man en ik in Nederland wonen (wij hebben daarvoor ook een tijdje voor haar gezorgd). Er is ook nog een Griekse zus die al jaren in Zwitserland woont en al die tijd nooit heeft omgekeken naar haar moeder. Zij is ook niet op de begrafenis geweest. Nu vonden mijn man en ik al een hele tijd dat mijn zwager (gescheiden met 3 inmiddels volwassen kinderen) in ruil voor al die jaren zorg het recht had op (tenminste het vruchtgebruik, maar wat ons betreft ook het eigendom van) het zomerhuis (in Griekenland) van hun moeder. Nu weet ik dat schoonmoeder in 2013 of 2014 een testament op heeft laten maken. Schoonbroer zei destijds niet te weten wat daar in stond, maar zijn 2 vrienden waren getuigen. Nu is er na anderhalf jaar nog steeds niets bekend over het testament. Mijn man heeft er naar gevraagd bij mijn zwager, die sinds vorig jaar in het zomerhuis woont, maar die zegt er verder ook niets over te hebben gehoord. Ik vind dit maar een vreemde gang van zaken. Ik ben een beetje bang dat vroeg of laat de belastingdienst bij ons kan komen aankloppen, terwijl er helemaal geen erfenis is verdeeld. Het contact met zwager is vrij fragiel. Het is niet makkelijk om op een normale en open manier over deze zaken te communiceren. Wat ons betreft is het huis voor mijn zwager, maar hoe voorkomen wij eventuele problemen met de belastingdienst? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 25-06-2018
Hallo Nifi,
Als ook De Griekse overheid niets weet van het testament, dan zal de wettelijke verdeling in acht worden genomen. Als jullie de woning afstaan, terwijl een deel via de wettelijke verdeling van jullie is, kan dat bovendien als schenking worden gezien. Probeer aan wat meer informatie te komen en voor hetzelfde geld hoort u niets meer van de Griekse fiscus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K., 16-05-2018 19:48 #145
Vraag:
Vriend is onlangs overleden. Woont meer dan 20 jaar in buitenland. Heeft geen BSN nummer meer.
Is niet meer bekend bij buitenlandse zaken. Mede omdat BSN nummer het volgende is : 00000000
Heeft nog wel NL paspoort.
Heeft vermogen in buitenland, Er is geen testament opgemaakt.
Hebben ouders / broers en zussen nog recht op deel erfenis? Reactie infoteur, 17-05-2018
Beste K,
De erfenis van uw vriend zal dan worden verdeeld volgens het erfrecht van het land waarin hij woonde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 25-04-2018 16:32 #144
Mijn opa is onlangs overleden. Ik heb jaren geen contact gehad. Ik weet dat de erfenis naar de kleinkinderen gaat omdat mijn vader is overleden. Ik durf hier alleen niet zelf naar te vragen omdat ik het ongepast vind. Maar toch zou ik graag willen weten om hoeveel geld het gaat. Er is waarschijnlijk geen testament, word ik dan toch door een notaris op de hoogte gesteld of word ik er dan toch buiten gehouden en zal ik dus niet weten waar ik recht op heb als ik er niet zelf om vraag? Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste M,
Als er geen testament is, moeten de erfgenamen bepalen wie de erfenis afhandelt. Dat hoeft niet een notaris te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een erfgenaam zijn of een aantal erfgenamen. U kunt bij de andere erfgenamen dus navraag doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dochter, 25-03-2018 17:16 #143
Mijn vader (90 jaar) heeft bij leven aan mijn zus (en afzonderlijk aan haar kinderen) een aanzienlijk bedrag geschonken (onder de bijzondere vrijstelling van schenkbelasting tbv eigen woning). Hij wil mij dit zelfde bedrag ook schenken. Om te voorkomen dat ik meer dan 10% schenkbelasting betaal, wil hij deze schenking over meerdere jaren verdelen.
Het risico bestaat echter dat hij overlijdt voordat het gehele bedrag aan mij is geschonken. Wij willen een afspraak maken, dat ik in dat geval het resterende bedrag (dat op moment van overlijden nog niet is geschonken), alsnog ontvang voordat de erfenis wordt verdeeld.

Moet dit bij testamant worden vastgelegd of kunnen erflater en erfgenamen dit onderling regelen door het zelf schriftelijk vast te leggen? Reactie infoteur, 26-03-2018
Beste Dochter,
Vader en erfgenamen kunnen dit wel zo afspreken, maar de Belastingdienst zal de schenking die nog niet tot uitbetaling is gekomen zeer waarschijnlijk meetellen bij de erfenis (u betaalt dan erfbelasting over dit bedrag in plaats van schenkbelasting). Het sterkste en veiligste is een toezegging bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 24-03-2018 10:57 #142
Na mijn vader is nu ook pas geleden mijn moeder overleden. Er is geen testament aanwezig.
Samen met mijn zus moet nu de erfenis (spaargeld) worden verdeeld. Ik heb altijd voor mijn ouders klaargestaan en geholpen.
Mijn zus heeft er bewust voor gekozen om lang geleden het contact helemaal met hun te verbreken.
Om het bovenstaande feit wil ik bij de erfenisverdeling meer dan het wettelijke 50% erfdeel waar ik recht op heb. Mijn zus is het
daar mee eens.
Hoe kan ik dit het beste/handigste aanpakken zodat het vastligt en achteraf geen wrijving oplevert? Reactie infoteur, 26-03-2018
Beste Johan,
Stel een briefje op, ondertekend door u beiden, dat jullie onderling ermee instemmen dat u bij de verdeling van de erfenis x% meer zult krijgen (of een bedrag) dan de wettelijke 50%. De Belastingdienst overigens, trekt zich van deze herverdeling niets aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frits, 22-03-2018 02:28 #141
Vader is overleden. Mijn broer en ik zijn de erfgenamen en er is geen testament. Mijn broer wil de notaris niet machtigen, ik wel om af te wikkelen. Wat kan ik doen? Er is geld en een huis. Reactie infoteur, 22-03-2018
Beste Frits,
Kunnen jullie niet samen de erfenis afwikkelen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christa, 09-03-2018 00:40 #140
Vraag: Mijn ouders hebben twee kinderen en negen kleinkinderen. Nu zeggen ze dat ze bij de notaris in een testament hebben vastgelegd dat de erfenis door 11 wordt verdeeld. Is dit mogelijk? Zo niet hoe is de wettelijke verdeling dan? Reactie infoteur, 09-03-2018
Beste Christa,
Op zich is met een testament een andere verdeling mogelijk dan de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling zonder testament hebben de kleinkinderen nergens recht op. Overigens hebt u minimaal recht op de legitieme portie (een kwart per kind) en hoeft u dus niet met een kleiner deel akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 28-02-2018 19:39 #139
Goedenavond,

Ik ben getrouwd met mijn man Die uit zijn eerste huwelijk een dochter had. Deze dochter is helaas overleden maar had wel drie kinderen. Zijn schoonzoon kwam al die jaren nooit maar nu mijn man ziek is wel.

Nu is mijn vraag: Wij hebben door de jaren heen best wel een leuk antiek interieur samen gesteld. Mijn man heeft sinds kort een leuke auto. Als mijn man komt te overlijden (hopelijk over meer als 50 jaar) maar je weet het nooit. Kan zijn schoonzoon dan namens de kleinkinderen een erfenis (spulletjes uit ons huis) of bij voorbeeld een vervoermiddel opeisen?

Bij voorbaat dank
Vriendelijke groeten,
Joke Reactie infoteur, 02-03-2018
Beste Joke,
Als uw man komt te overlijden gaat zijn erfenis naar de langstlevende en hebben de kleinkinderen een vordering op u. Van kunnen opeisen zolang u leeft, is geen sprake. Uw man kan ook een testament laten opstellen om dit goed voor u te regelen en kan de kleinkinderen ook onterven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 21-02-2018 15:51 #138
Vraag over verdeling erfenis, Mijn broer en ik verloren aantal jaar geleden onze moeder en onze stiefvader bleef achter. Wij deden afstand van ons erfdeel en daarover is alles prima geregeld. Stiefvader heeft een zoon en deze is onterft. Er is een testament opgemaakt waarin mijn broer en ik de enige erfgenamen zijn aangewezen. Nu komt de zoon om de hoek en eist zijn legitieme portie op. (Al uitgezocht dat dit wettelijk kan, op zich niet leuk maar oké ) kunt u mij antwoord geven op een verdeelsleutel van het volgende bedrag.
Erfenis 100.000 euro, erfdeel moeder 10.000 per broer. Op hoeveel (afgezien van belastingen etc) hebben wij broers recht en hoeveel die zoon. Reactie infoteur, 22-02-2018
Beste Jan,
Het is wel de vraag of jullie afstand deden van de erfenis van moeder of dat de erfenis naar de langstlevende ging, waarbij elke zoon van moeder nu recht heeft op 10.000 euro. Hebben jullie deze vordering nog, dan gaat die eerst van de erfenis af. Het restant zou voor de stiefbroer zijn, als hij niet onterfd was. Nu krijgt hij daarvan de helft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roel, 15-02-2018 16:45 #137
Mijn ouders zijn overleden en hebben een testament. maar nu willen wij zonder notaris regelen mag dat. Reactie infoteur, 16-02-2018
Beste Roel,
De erfgenamen mogen een erfenis ook zonder notaris verder afhandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 12-02-2018 20:27 #136
Ik ben gescheiden, heb bij mijn ex 3 kinderen. Wil niet dat mijn kinderen een deel van mijn erfenis ontvangen. Kan ik dat per testament regelen? vraag geld ook voor mijn ex. Reactie infoteur, 13-02-2018
Beste Sjoerd,
Uw ex erft niet van u, uw kinderen wel als u ze niet onterfd per testament. Als u ze wel onterft per testament, dan hebben ze nog recht op hun legitieme portie:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irma Vels, 05-02-2018 21:07 #135
Mijn moeder is inmiddels 90 jaar, ze woont in haar eigen, volledig afbetaalde huis. Ik ben enig kind, getrouwd met 2 kinderen. Mijn moeder vraagt zich af of zij een soort van testament/verklaring moet laten opstellen, alleen al zodat het voor mij makkelijker wordt als zij komt te overlijden. Reactie infoteur, 07-02-2018
Beste Irma Vels,
Als u enig kind bent, hoeft uw moeder geen testament op te stellen. U bent dan immers de enige erfgenaam. In een testament kunnen wel extra zaken worden geregeld, bijvoorbeeld dat uw moeder niet wil dat de erfenis in de gemeenschap van goederen komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 12-01-2018 05:45 #134
Vader stierf in 1991; was met uitsluiting van gemeenschap van goederen gehuwd met zijn tweede echtgenote. Er is geen testament. Erfgenamen dus zijn vrouw, 4 kinderen uit het eerste huwelijk en een kind uit het tweede. Zijn vrouw kreeg het gebruiksrecht vrij van huur met de onderhoudsplicht van pa's woning. De rest van de nalatenschap is te verwaarlozen. De executeur, een van de kinderen, liet een velletje papier tekenen maar verder is nimmer iets vastgelegd of bevestigd of geformaliseerd.

Na 26 jaar wordt mevrouw in een verpleeginstelling opgenomen en willen de erfgenamen het huis, thans leeg, verkopen. Een familielid, de executeur, ligt dwars en krijgt er twee mee; men werkt zwaar tegen, wil veto op verkoopprijs en wil het huis zelfs van de nutsbedrijven afsluiten.

Een makelaar zoeken die met zes kibbelende mensen aan tafel moet? Dat doet geen enkele makelaar; die wil een volledig gemachtigde zaakwaarnemer.

Vraag:

Is dit nog een probleem ter zake een nalatenschap of gewoon een civiele zaak over een huis?
Kan de rechter nu nog een zaakwaarnemer opleggen op verzoek van de advocaat van enkele erfgenamen? Want men komt er echt niet uit… Oud zeer in de familie steekt dan op, etc.

Dank. Reactie infoteur, 14-01-2018
Beste Erik,
Als het zo is dat de kinderen het (blote) eigendom hebben geërfd van de woning, dan zijn zij ook gezamenlijk eigenaar van de woning. In het Kadaster staat geregistreerd wie de eigenaren zijn. Elk kind kan, tenzij anders in een overeenkomst is vastgelegd, verkoop verhinderen. Een rechter zal alleen toestemming voor verkoop geven als daarvoor zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld als er gevaar voor de omgeving optreedt. Wellicht kunt u zich voor een bepaald bedrag laten uitkopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reweghs, 10-01-2018 15:19 #133
Beste,
Ik heb 1 kind uit een vorig huwelijk. Mijn huidige echtgenote heeft 2 kinderen uit haar vorig huwelijk. Samen hebben wij geen kinderen. Wij hebben geen huwelijkscontract. Op welke wijze wordt de erfenis verdeeld? Reactie infoteur, 12-01-2018
Beste Reweghs,
Als er geen testament is opgesteld, gaat de erfenis naar de langstlevende, terwijl de eigen kinderen van de overledene een vordering hebben op deze langstlevende:

https://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Orchidee, 21-11-2017 17:11 #132
Mijn man met wie ik op huwelijkse voorwaarden gehuwd was is overleden. Wij hebben twee kinderen. Een oom van mijn man (zonder kinderen) heeft een testament. Kan hij zijn erfenis aan mij toekennen of alleen aan mijn kinderen? En wat is het meest gunstig? Reactie infoteur, 22-11-2017
Beste Orchidee,
De oom mag per testament het geld nalaten aan wie hij wil. De fiscale vrijstellingen zijn voor u of de kinderen in dit geval niet anders, maar aan drie personen nalaten betekent wel dat er driemaal van een vrijstelling gebruik kan worden gemaakt in plaats van één keer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-11-2017 12:25 #131
Beste Zeemeeuw,

Mijn moeder is al meer dan 20 jaar geleden overleden. Mijn vader woont samen en heeft met zijn vriendin een huis gekocht, waarvoor zij beiden kapitaal van de opbrengst van een vorige woning hebben ingebracht. Nu wordt mijn vader opgenomen in een verzorgingshuis omdat hij dementeert en vraag ik me af hoe het zal gaan als hij straks komt te overlijden. Er is momenteel geen contact tussen mij en de vriendin, ze hebben mij bij de aankoop van het huis verzekerd dat de toen ingebrachte bedragen zijn beschreven ten behoeve van haar kinderen en van mij. Wat moet ik doen in geval van overlijden? Ik ben nl. bang dat zij mij daar niet van op de hoogte gaat stellen. Voor zover mij bekend hebben ze geen samenlevingscontract. Kan het zijn dat het geld van de erfenis alleen vrijkomt als zij de woning verkoopt, of moet ze mij toch uitbetalen als hij overlijdt?
Graag lees ik uw reactie. Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste Jan,
Belangrijk is of uw vader een testament heeft opgesteld en wat hij daarin aangeeft, misschien mag de vriendin erin blijven wonen, misschien ook niet. Belangrijk is ook of de woning op beide namen staat geregistreerd of niet. Dit laatste is bij het Kadaster opvraagbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 04-11-2017 22:24 #130
Ik zit met de volgende vraag.

Mijn ex en ik hadden een samenlevingscontract, samen hebben wij 3 kinderen. Wij hadden samen wen huis gekocht. Hij heeft mij uitgekocht toen wij uit elkaar gingen. Echter hebben wij een testament opgemaakt toen wij het huis kochten en hebben onze 3 kinderen bij naam erin vermeld. Mijn ex is in de tussentijd samenwonend in dat huis met nieuwe vriendin zonder samenlevingscontract of geregistreerd huwelijk in nl. Samen hebben zij 2 kinderen die hij heeft erkend. Testament is niet gewijzigd en dus ook opgemaakt toen wij nog samen leefde. Mijn vraag is nu hebben zijn nieuwe vriendin en hun kinderen erf recht of is het recht op erven alleen voor mijn kinderen omdat zij bij naam vermeld staan.

M.v.g.
Jannie Reactie infoteur, 07-11-2017
Beste Jannie,
Zijn nieuwe vriendin heeft geen wettelijk erfrecht, de twee kinderen wel, maar omdat de twee kinderen niet in het testament genoemd worden, zal hun erfdeel gelijk zijn aan de legitieme portie (de helft, afhankelijk van de formuleringen in het testament).
Let er wel op dat zijn eerdere testament altijd door een nieuw testament vervangen kan worden, zonder dat u dat weet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 16-10-2017 00:12 #129
Beste
Mijn vader is in 2008 overleden en had een testament samen met zijn huidige vrouw (niet mijn moeder) waarin alles naar de langstlevende ging en dat op het moment dat die hemelen ging zou alles naar de kinderen gaan (de huidige vrouw van mijn vader had 2 volwassen zoons)
Vlak na zijn overlijden kreeg ik het verzoek om mijn bsn nummer door te geven… dat netjes te hebben gedaan… ging er geen lampje branden. Nu 2017 kreeg ik via via te horen dat ook de huidige vrouw van mijn vader is komen te overlijden. Hoe zit dat nu in zijn werk. moet ik nu zelf achter een eventuele erfenis aan gaan of kan mijn vaders vrouw in de tijd dat mijn vader overleden is het testament aan hebben gepast en alleen "haar" zoons als wettige erfgenamen te hebben aangewezen… graag lees ik uw reactie. Reactie infoteur, 17-10-2017
Beste Hans,
Aangaande de erfenis van uw vader gelden de voorwaarden die uw vader in zijn testament heeft gesteld en niet de (mogelijk aangepaste) voorwaarden uit het testament van de langstlevende. Haar testament heeft alleen betrekking op haar eigen nalatenschap. Het loont zeker de moeite om te bekijken of e.e.a. wel goed is afgewikkeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda Poelman, 03-10-2017 17:07 #128
Mijn moeder zou graag aan haar 6 kleinkinderen elk een gelijk bedrag nalaten na haar overlijden. Ikzelf heb 4 kinderen, mijn broer 2.
Nu beweert mijn broer dat mijn 4 kinderen samen maar evenveel kunnen erven als zijn 2 kinderen. Dat zou dan betekenen dat mijn kinderen maar de helft zouden krijgen. Of is het zo dat de erfenis verdeeld wordt tussen mijn broer en ikzelf en dat we dan ieder van onze kinderen uit ons eigen deel dat bedrag geven? Dan ben ik dus eens zoveel kwijt van mijn erfdeel omdat ik 4 kinderen heb.
Graag uw advies. Reactie infoteur, 04-10-2017
Beste Jolanda Poelman,
Uw moeder mag aan de kleinkinderen nalaten wat ze zelf wil, ze mag zelfs haar kinderen onterven ten gunste van de kleinkinderen. Uw moeder mag bepalen wie hoeveel krijgt en mag zelfs alles aan één kleinkind geven. Wel is het zo dat u en uw broer tenminste recht hebben op de legitieme portie (elk een kwart), maar daarop geen beroep hoeven te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 03-10-2017 08:39 #127
Vader is overleden en moeder heeft destijds een testament opgemaakt (heeft moeder verteld) dat ik als kind geen recht heb op geld of huis of dergelijke tot zij te overlijden komt.
Geen probleem voor mij want wij zouden haar toch gelukkig verder laten leven.
Nu dat alles bij de notaris bijna afgerond is zou ik een papier moeten tekenen waarin staat dat ik niets erf.

Mijn vraag: is dit gebruikelijk of was er helemaal geen testament en proberen ze op deze manier te zorgen dat ik afstand doe van alles. Ik zou sowieso tekenen omdat ik dit niet hoef maar ik ben nogal principieel en zou dit niet mooi vinden als het zo gespeeld zou zijn.
Helaas kennen wij niets van deze papierwinkel af, en moeder is nogal beïnvloedbaar, Reactie infoteur, 04-10-2017
Beste Michael,
U hoeft normaal gesproken helemaal niets te tekenen. Als testamentair is geregeld dat u niets erft, dan is dat gewoon zo en hoeft dat geen bevestiging van uw kant.
Omgekeerd geldt wel dat u alsnog een beroep kunt doen op uw legitieme portie (de helft van uw erfdeel), maar daarvoor dan een apart verzoek moet indienen. Of als u iets erft maar dat niet wilt, dan moet u ook actie ondernemen.
Kortom, wilt u een deel van de erfenis dan moet u iets aangegeven, wilt u het laten zoals het is, dan hoeft u niets te doen. Er lijkt dus meer aan de hand te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 26-09-2017 20:53 #126
Wij zijn met broer en zussen en kinderen van een overleden broer en kinderen van een overleden zus erfgenaam van een overleden vrijgezelle broer. De verdeling van de erfenis is bekend en we zouden een voorschot ontvangen. Nu blijkt dat niet iedereen het eens is om dat voorschot al te betalen en de notaris stelt zich op het standpunt, iedereen of niemand. Kan de notaris dat doen terwijl een erfgenaam al middels een z.g. overbedeling bij aankoop van het huis van de overledene zijn aandeel al nagenoeg heeft gehad? Reactie infoteur, 27-09-2017
Beste Ben,
Het is gebruikelijk dat als er geen executeur is, de erfgenamen gezamenlijk bepalen of er voorschotten worden uitbetaald. Als iemand al een voorschot heeft gekregen, zou dat deel in feite teruggestort moeten worden of zou de aankoop teruggedraaid moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jetteke, 25-09-2017 22:37 #125
Mijn dochter is alleen met een zoon. In het verleden heeft mijn dochter samen met haar ex (vader van zoon) gespaard voor hun kind. Vader heeft zonder toestemming de spaarrekening van zoon leeggehaald en mijn dochter krijgt geen inzicht waar dat geld gebleven is, terwijl er ook geld van mijn dochter in zat. Als mijn dochter komt te overlijden, is haar zoon enige erfgenamen van geld en goederen. Aangezien vader in het verleden de spaarrekening heeft leeggeplukt, hebben wij natuurlijk geen goed gevoel over wat er dan met het geld en goederen zal gebeuren. Kan mijn dochter iets regelen, een soort van zaakwaarnemer die er voor kan zorgen dat geld en goederen echt bij zoon terecht komen als hij meerderjarig is. Dat in geen geval vader ergens aan kan komen, of ergens over mag beslissen. Reactie infoteur, 27-09-2017
Beste Jetteke,
Uw dochter kan per testament een bewindvoerder voor haar kind aanstellen die diens zaken zal regelen. Uw dochter hoeft het eerder zonder toestemming leeghalen van de spaarrekening natuurlijk niet te accepteren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pien, 24-09-2017 12:48 #124
Mijn vader heeft 16 jaar geleden een samenlevingscontract laten opstellen en een testament waarin staat dat de nalatenschap geheel voor zijn kinderen is. Nu er het eea is veranderd per 2017 wil ik graag weten of dit testament nog steeds geldig is. Mijn vader wil niet dat zijn vriendin of haar kinderen zijn geld en spullen krijgen. Moet mijn vader opnieuw iets regelen? Reactie infoteur, 25-09-2017
Beste Pien,
Het is altijd goed om na zoveel jaren eens te laten bekijken of het testament een bijstelling nodig heeft. Het hangt helemaal van uw vaders testament af of dat het geval is. In 2017 is op dit punt niet veel gewijzigd, maar wel in eerdere jaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hettema, 14-09-2017 14:04 #123
Mijn (schoon)zus is overleden, er zijn geen kinderen en ouders, direkte bloedverwanten zijn een broer en zus. Er is een testament met mogelijk andere erfgenamen. Kan ik het testament inzien, ook als ik geen erfgenaam ben? Is er een legitieme portie voor een broer/zus, ook als zij niet genoemd zijn in het testament? Reactie infoteur, 15-09-2017
Beste Hettema,
Als niet erfgenaam, kunt u het testament niet inzien. Er is geen legitieme portie voor een zus of broer. Wat u wel kunt doen is u aanmelden als mogelijke erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 05-09-2017 08:53 #122
Goedendag beste mijn schoonmoeder en haar jongste zoon hebben een samenlevingscontract maar zijn niet getrouwd natuurlijk. Er zijn hier nog 2 zussen en 1 broer. Hoe zit het met de erfenis als de jongste zoon overlijdt? Gaat dit alles naar de moeder of ook naar de kinderen in deze is er geen testament. Reactie infoteur, 07-09-2017
Beste Jan,
Als er geen testament is, wordt de erfenis verdeeld tussen moeder, broer en zussen, waarbij de moeder minimaal een vierde deel krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 17-08-2017 08:41 #121
Wij zijn met nog iemand anders erfgenaam, er staat een groot bedrag op de rekening en er is een huis dat verkocht moet worden.

Kunnen wij gelijk al een bedrag verdelen van de spaarrekening of moet eerst het huis verkocht zijn voor we kunnen gaan verdelen? Wij zijn gemachtigd voor het afwikkelen erfenis Reactie infoteur, 19-08-2017
Beste Dennis,
Als de erfgenamen en executeur van de erfenis onderling akkoord zijn, kunnen er voorschotten worden uitbetaald. Het is vaak wel verstandiger om eerst het totaalplaatje in beeld te brengen met ook de kosten die nog gemaakt moeten worden om te voorkomen dat er te veel vooraf is uitbetaald. Zo zal de Belastingdienst nog aankloppen, zijn er kosten voor de uitvaart, misschien nog leningen en dergelijke. De erfgenamen blijven bij zuivere aanvaarding immers voor dit geheel verantwoordelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelo, 30-07-2017 19:37 #120
Hallo mijn vader is overleden en mijn zus zorgde voor hem. Wij zijn van Griekse afkomst en vader woonde ginder. Vader had een testament op gemaakt, mijn vraag is vader was op het einde niet gezond van geest, kunnen zij daar het testament met een handtekening veranderen? Of de spaarrekening plunderen? Ik weet dat ik in het testament staat, kunnen derden daar anders voor zorgen? Dank u. Waar kan ik terecht voor meer vragen? Want in Griekenland gaat het testament open na 40 dagen van overlijden van de persoon, word ik dan verwittigd vanuit Griekenland? Reactie infoteur, 01-08-2017
Hallo Angelo,
Een handtekening veranderen is fraude. Als het goed is, is zijn testament van stempels voorzien, bij een rechtbank gedeponeerd en daar opvraagbaar. U kunt alleen gewaarschuwd worden als bekend is waar u woont. Zelf een bericht sturen is geen overbodige luxe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeannet, 17-07-2017 13:14 #119
Beste,
Mijn zwager is pas overleden.
Nu wil mijn man de erfenis aanvaarden, maar zijn zus niet. Kan dat of moeten ze dezelfde verklaring tekenen? Verder zijn er geen erfgenamen; mijn zwager was vrijgezel en woonde bij ons in.

Nu regel ik als schoonzus alles, deed ik al 10 jaar. Maar nu is er oneindigheid over de aanvaarding van de erfenis. Mijn schoonzus wil niet voor de schulden opdraaien maar wel met het geld er van door gaan als er iets over blijft.
Maar onze vraag is dus kunnen ze de erfenis alle twee anders aanvaarden?

Dank jeannet Reactie infoteur, 20-07-2017
Beste Jeannet,
Als zijn zus verwerpt, is er weinig aan hand in die zin dat er een nieuwe erfgenaam voor haar in de plaats komt. Als de zus beneficiair aanvaardt, heeft dit voor iedereen gevolgen:

http://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelly, 12-07-2017 17:04 #118
Hallo,
Een paar jaar geleden is mijn oma overleden. Mijn oom en mijn moeder hebben allebei afstand gedaan van de erfenis t.b.v. mij. Mijn oom heeft al die jaren het geld beheerd voor mij tot ik 21 jaar zou worden. Nu is het geval dat ik er op mijn 21ste achter moest komen dat mijn oom dit bedrag heeft geïnvesteerd in onroerende zaken en hij beloofde mij dat hij het mij later uit zou betalen. Nu ben ik ondertussen 29 jaar en heb het geld nog steeds niet. Wat kan ik hier aan doen? De desbetreffende notaris wil mij geen gegevens verstrekken.
Groet Kelly Reactie infoteur, 14-07-2017
Hallo Kelly,
U bent de wettelijke eigenaar van de erfenis die uw oom eerder beheerde en kunt dat deel per direct bij uw oom opeisen. Onduidelijk is waarom de notaris geen gegevens wil verstrekken. Het beste gaat u naar een andere notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 19-05-2017 14:43 #117
Ik ben alleenstaand met een koopwoning in AMS. Stel ik kom te overlijden en wens dat mijn huis wordt verkocht, de winst wil ik aan mijn moeder geven (vader is overleden). Wat kan ik van tevoren bewerkstelligen dat dit automatisch loopt in het geval ik abrupt kom te overlijden? Reactie infoteur, 22-05-2017
Beste A,
U kunt dan het beste uw wensen opnemen in uw testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 10-05-2017 19:57 #116
Goedemorgen,
ik heb drie kinderen. Is het mogelijk om een kind meer te laten erven dan de andere twee?
En als dat kan wat zijn dan de eventuele voor- of nadelen daarvan?
Met vriendelijke groet.
Bo Reactie infoteur, 12-05-2017
Beste Bo,
Met een testament kunt u regelen dat een kind meer krijgt dan een ander. Echte nadelen zijn er niet, wel zullen de andere kinderen wellicht jaloers zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saes, 07-05-2017 15:41 #115
Hallo,
Mijn natuurlijke moeder is al een lange tijd overleden. Mijn vader is hertrouwd en zij heeft een dochter (stiefmoeder en stiefzus). Nu is mijn vader sinds kort overleden en nu is mijn vraag.
1 Heeft mijn stiefmoeder en stiefzus recht op erfenis van mijn vader omdat nu mijn natuurlijke ouders allebei zijn overleden.
2 Krijg ik nu ook mijn kindsdeel van mijn moeder.
3 Krijg ik nu de gehele erfenis aangezien beide ouders zijn overleden.
graag zie ik uw antwoord tegemoet
groetjes SAES Reactie infoteur, 09-05-2017
Hallo Saes,
Belangrijk is of er een testament is opgesteld, want daarin kunnen regelingen staan die afwijken van de wettelijke regels zonder testament. Als er geen testament is, erft de stiefzus niet van uw vader, maar erven alleen zijn natuurlijke kinderen (u) van hem.
Omdat hij getrouwd was, krijgen zijn kinderen een vordering op de stiefmoeder voor hun erfdeel in de nalatenschap van vader minus het erfdeel in de nalatenschap van moeder. Het erfdeel van moeder is namelijk door het overlijden van vader wel direct opvraagbaar geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 25-04-2017 16:06 #114
Mijn oma is overleden. Haar kinderen erven alles en wij krijgen het kindsdeel van mijn vader die 10 jaar geleden overleden is. Hoe lang duurt het voordat een erfenis wordt uitbetaald? De woning van mijn oma is verkocht, daarvan heb ik al stukken ontvangen. Alleen laat de erfenis op zich wachten. Dank u voor uw antwoord. Reactie infoteur, 26-04-2017
Beste Mar,
Meestal wordt een erfenis pas uitbetaald als die geheel is afgewikkeld en alle kosten bekend zijn, wel worden er soms tussentijds voorschotten op de erfenis overgemaakt. De executeur kan u hierover verder inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sa Wes, 24-04-2017 21:32 #113
Mijn oma is overleden en heeft geen testament. Zij heeft 4 kinderen, waarvan er 3 in het buitenland wonen. Zij erven elk 1/4 deel. Maar nu is 2 weken na het overlijden van mijn oma haar oudste dochter (wonend in het buitenland) overleden. Zij heeft geen kinderen. Nu vragen wij ons af of haar man nu haar deel erft of dat de erfenis door de 3 overgebleven zussen verdeeld moet worden. Reactie infoteur, 25-04-2017
Beste Sa Wes,
De erfenis van uw oudste zus was en is geldig. Nu bepalen haar testament en de wettelijke regels in haar woonland naar wie nu de erfenis gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bekooij, 18-04-2017 08:56 #112
Mijn schoonmoeder is overleden als weduwe. zij laat een huis na.onbelast
er zijn 3 erfgenamen.nu hoorden wij dat de erfenis over gemaakt wordt aan het
oudste kind.is het mogenlijk dat het tweede kind het geld op zijn rekening kan laten zetten?
de oudste woont in het buitenland.

mevr. bekooij Reactie infoteur, 19-04-2017
Beste Bekooij,
Het is niet gebruikelijk dat de erfenis wordt overgemaakt naar het oudste kind als er geen testament is. Als dit niet al per testament is gebeurd, kunnen de erfgenamen zelf iemand aanwijzen die de erfenis afhandelt. Ook dat hoeft niet het oudste kind te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janneke, 11-04-2017 15:07 #111
Mijn echtgenoot heeft Duitse nationaliteit en heeft uit een vroeger huwelijk in Duitsland een zoon met de Duitse nationaliteit, mijn echtgenoot heeft hij toen deze zoon 2 jaar was hier wettelijk afstand van gedaan en draagt ook zijn achternaam niet maar de naam van de echtgenoot van deze ex-vrouw die heeft deze geadopteerd.
Ik ben Nederlandse wij zijn gehuwd wonen in Nederland en hebben een dochter, voor de geboorte van deze dochter hebben wij een testament in Nederland laten maken op de langstlevende.
Nu na 40 jaar is er weer contact met de zoon van mijn man maar mijn vraag is nu heeft deze zoon recht op een erfdeel uit ons testament ondanks deze zoon een andere naam draagt en voorheen afstand van is gedaan. Reactie infoteur, 12-04-2017
Beste Janneke,
Als de zoon door een ander is geadopteerd, is hij geen wettelijke erfgenaam meer van de oorspronkelijke vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 19-03-2017 11:33 #110
Is het nog mogelijk om een testament van ongeveer 90 jaar oud van mijn overgrootvader te bekijken? Zijn zulke akten nog bewaard gebleven en zijn deze openbaar? Zoja, hoe moet ik het opvragen en zijn daar kosten aan verbonden? Graag lees ik uw reactie Reactie infoteur, 21-03-2017
Beste Dick,
Officieel wordt een testament van 90 jaar oud niet meer bewaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Np van Leijen, 06-03-2017 15:55 #109
Ik ben voor de tweede maal getrouwd we hebben samen 5 kinderen, 2 van mijn huidige vrouw die zijn dus van haar uit haar eerste huwelijk en 3 van mij en mijn ex, stel dat ik overlijd en na een tijdje ook mijn huidige vrouw gaat het huis dan naar haar of mijn kinderen of moet ik dat laten beschrijven bij de notaris dat het huis naar mijn kinderen gaat… Reactie infoteur, 07-03-2017
Beste Np van Leijen,
Als u geen testament maakt en nog getrouwd bent, gaat uw erfenis naar de langstlevende partner en hebben uw kinderen een vordering op haar ter grootte van hun kindsdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeff, 28-02-2017 14:50 #108
Ik heb lang geleden een testament laten opstellen. 85/100 naar een vriendin, 15/100 naar mijn eigen volwassen zoon. Een huis op naam van mij en vriendin. Nu 2 kinderen gekregen met vriendin, hoeveel erven zij? Zij zijn niet vermeld in het testament. Reactie infoteur, 28-02-2017
Beste Jeff,
Waarschijnlijk kunt u beter uw testament aanpassen. De twee kinderen worden niet in uw testament genoemd, maar ook niet met naam en toenaam onterfd. Dat maakt het onduidelijk. In een nieuw testament kunt u precies aangeven wat wie volgens u moet erven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T., 28-01-2017 13:42 #107
Hallo, onze vader is ziek en woonachtig in Turkije. Hij bezit twee stukken grond. Wij (zijn kinderen) erven dat. Hij is ongehuwd. Waar lopen wij tegenaan na zijn overlijden? Is het handiger om eea nu al op ons naam te zetten? Alvast bedankt voor de reactie Reactie infoteur, 30-01-2017
Beste T,
Waar u tegenaan loopt bij zijn overlijden is dat de verdeling en afhandeling van de erfenis dan volgens het Turkse recht zal gaan. Een Turkse boedelbeschrijving, verklaring van erfrecht, belasting en dergelijke.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ans, 25-01-2017 23:47 #106
Mijn vraag is, ik ben een van de erfgenamen van een overleden tante… Nu zijn we bijna bij de laatste afhandeling van de notaris en ligt een erfgenaam in scheiding. Komt ook onder bewind is ons door de notaris verteld. Nu kan de erfenis nog niet afgehandeld worden voordat bij hem alles is geregeld… Kan die notaris zijn portie niet apart zetten en gewoon alles afhandelen? Wij willen zachtjesaan alles geregeld hebben. Reactie infoteur, 27-01-2017
Beste Ans,
Als betrokken erfgenaam niet onder bewind staat, kan deze gewoon zijn akkoord geven. Wat er daarna met diens geld gebeurt is geen zaak voor de overige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 24-01-2017 09:25 #105
Ik ben gescheiden en dat is allemaal afgerond en wel. Tevens heb ik 2 kinderen van 10 en 13. Als ik nu kom te overlijden dan erven mijn kinderen automatisch de nalatenschap. Echter deze zal, totdat mijn kinderen 18 zijn, standaard beheerd worden door mijn ex en daar heeft dan niemand meer zicht op. Om dit te voorkomen wil ik iemand anders aanstellen om dit te beheren voor mijn kinderen tot ze meerderjarig zijn (mijn zus of mijn ouders). Moet ik dit via een testament regelen of kan ik dat ook onderhands zelf regelen? Reactie infoteur, 25-01-2017
Beste Marco,
Als u een voogd wil aanstellen die tijdelijk het vermogen van uw minderjarige kinderen beheert, dan regelt u dat per testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 23-01-2017 11:25 #104
Geachte Zeemeeuw,

Onze vader is bijna 4 jaar geleden overleden te Curaçao. Hij had geen testament, maar hij had/heeft diverse onroerende goederen voor zijn kinderen opgebouwd (dit heeft hij altijd tegen zijn kinderen gezegd.)

Tijdens overlijden was hij getrouwd met zijn 3e vrouw en woonde samen met maîtresse. (Niet getrouwd maar maîtresse trekt alle rechten naar haar toe, maîtresse heeft een kind dat pas na overlijden erkend is!).

Wij zijn in totaal met 9 en zijn verenigd met elkaar, maar alles wordt gedraineerd op Curaçao en gefraudeerd, we komen geen stap verder!

Wij hebben diverse keren contact opgenomen met de ministerie van buitenlandse zaken hier in NL i.v.m. fraude en omkoping en vervalsing van documenten en handtekeningen etc. Zij kunnen niks voor ons betekenen. We hebben diverse keren contact opgenomen met de ambassade in Den haag, Zij kunnen ook niks voor ons betekenen!

Wij hebben 2 advocaten / 2 notarissen gehad, heeft niks uitgespookt dan alleen maar geld vragen! Inmiddels is er al een pand verkocht door maîtresse, dat voor de helft op haar naam stond en mijn vaders naam (mag dit?). Wij als nabestaanden krijgen tot heden nog geen huurpenningen voor de verhuur van de bedrijven van ons vader.

Rekening was geopend op advies van onze advocaat, tot heden niks 0,000. Wat kunnen wij nu doen? & tenslotte, mag onze notaris voor de zoon van de tegenpartij dingen regelen of is dat belangenverstrengeling? Reactie infoteur, 24-01-2017
Geachte Anoniem,
Het regelen door de notaris van zaken voor de tegenpartij kan belangenverstrengeling zijn, maar dat zou zorgvuldig bekeken moeten worden. Als er sprake is van fraude, kunt u daarvan aangifte te doen. Let wel op de verjaringstermijnen. Het is moeilijk om vanuit Nederland direct invloed uit te oefenen op de werkwijze in Curaçao, eigenlijk zou u ter plekke moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lidy, 19-01-2017 15:54 #103
Buurman is overleden heeft geen testament, huis staat onder water, heeft 1 broer en die aanvaardt de erfenis niet, hoe word dit afgehandeld? vriendin heeft meeste inboedel meegenomen. Reactie infoteur, 21-01-2017
Beste Lidy,
Dan gaat de erfenis naar andere de erfgenamen in de bloedlijn van de overleden buurman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leen Delaere, 16-12-2016 13:31 #102
Beste, ons ma is overleden januari 2016, ons pa 1991, alles werd bij notaris geregeld, dan plots niet… de successierechten werden reeds lang betaald, maar de gelden staan geblokkeerd bij een bank tot vandaag. Een deel staat reeds op onze persoonlijke naam, er is een volmacht van de oudste en de jongste. En nu willen ze niet vrijgeven van de gelden, via betrouwbare bron weten we dat dit onwettelijk is. De notaris stelt zich er buiten, zegt geen bevoegdheid te hebben. Wat kunnen we ondernemen? We zijn met 5 erfgenamen. Alvast bedankt Reactie infoteur, 17-12-2016
Beste Leen Delaere,
Een notaris kan wel bemiddelen om een akkoord te verkrijgen. Lukt het toch niet op een minnelijke manier en is er geen executeur-testamentair met voldoende bevoegsheden, dan zult u helaas naar de rechtbank moeten gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kaatje, 06-12-2016 11:29 #101
Ik heb met mijn nieuwe partner ons oude huis gekocht, hij heeft met eigen geld mijn ex uitgekocht. Schuld van het huis is nu in gelijke delen, het geen wat ik in gebracht heb, heeft hij ook er in zitten. Dus half/half. Ik heb kinderen en mijn nieuwe partner niet, wij hebben nog geen testament niks eigenlijk, wij willen echter wel naar de notaris, maar hoe stel je nu een acte goed op? Ik wil mijn kinderen niet te kort doen, maar mijn nieuwe vriend ook niet. Als er wat met mij gebeurt wil ik dat mijn partner in het huis kan blijven, maar ik wil niet dat mijn deel zou kunnen verdwijnen! Stel dat hij een nieuwe partner vindt, wat gebeurt er dan met mijn helft, ik zou niet willen zien dat er een vreemde met mijn geld er van tussen gaat! Te hard voor gewerkt, nooit geen schulden gehad, en ik zou dat mijn kinderen niet aan willen doen in deze harde wereld. Reactie infoteur, 07-12-2016
Beste Kaatje,
Juist dit soort wensen kunt u in een testament regelen, het is dan maatwerk voor u t.o.v. uw partner en kinderen en natuurlijk ook vice versa.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naat, 06-11-2016 11:14 #100
Na een vakantie flirt (in Turkye) blijkt de (Nederlandse) jongedame in kwestie zwanger te zijn. De jongedame informeert de (Turkse) jongeman hiervan en ze besluiten te trouwen (in Turkye). Na de bruiloft hoort de jongeman dat deze jongedame mogelijk nog met andere jongemannen een relatie heeft gehad tijdens diezelfde vakantie. De jongeman heeft nog maar weinig vertrouwen in de situatie en besluit te scheiden. In mei is de scheiding officieel (in Turkye), en in juni is het kindje geboren (in Nederland).

De jongedame en de jongeman hebben elkaar nooit meer gezien. En de jongeman gaat verder met zijn leven, met in zijn achterhoofd dat hij mogelijk een kind zou kunnen hebben in NL.

Nu 12 jaar later, is die jongeman iets minder jong :) en getrouwd met mij. En hebben wij zelf een dochter van 5 jaar en wij wonen in Frankrijk.
En gisteravond, na 12 jaar, informeerd die jongedame ons dat haar kind de achternaam van mijn man draagt. Hoe is dit mogelijk? Hij heeft het kind nooit erkend, en ze waren niet getrouwd toen ze zwanger werd, en niet getrouwd toen het kind geboren werd.
Is dit terug te draaien? En als het kind deze achternaam behoudt, moet onze dochter later dan haar ervenis delen met dit kind?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 08-11-2016
Beste Naat,
Als achternaam voor een kind kan in Nederland worden gekozen uit de achternaam van de vader en die van de moeder. Kennelijk is men er vanuit gegaan dat de jongeman de vader is. Door middel van een dna test kan worden bekeken of dit ook werkelijk zo is. Overigens kunnen in Turkye, waar ze eerder getrouwd zijn, andere regels gelden of andere afspraken zijn gemaakt. Als haar kind nog te boek staat als zijn kind, is het erfgenaam van uw man zoals uw dochter dat ook is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart Moman, 03-11-2016 20:21 #99
Mijn zwager is zeer recent overleden. Er is geen testament gemaakt en verder niets vastgelegd. Er is een bankschuld van ca € 9000,-. verder zijn er geen bezittingen of schulden. Alle broers en zussen (8 nog in leven) zijn unaniem van mening dat de erfenis moet worden geweigerd vanwege de bankschuld. Wat is de beste manier van handelen?
vriendelijke groet Reactie infoteur, 06-11-2016
Beste Bart Moman,
Voor een verwerping van de nalatenschap kunnen ze naar een notaris gaan voor een machtiging of zelf naar de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jill, 30-10-2016 20:46 #98
Beste, mijn vader is twee weken geleden overleden. Hij woonde 12jaar samen met iemand. Enkel samenwonend zonder vast te leggen. Nu wil ik langskomen samen met mijn zus voor ons vader zijn spullen en we mogen dit niet. Alleen wanneer haar zoon en schoondochter dit beslissen. Ondertussen zijn ze zijn spullen aan het buiten halen, rijden ze rond met ons vader zijn wagen en verzekering, beweren dat hij niets meer had, en binnen het uur van zijn overlijden hadden ze op de koop toe nog geld van zijn rekening gehaald. Wat kan ik hieraan doen? Ik had toch graag z'n spullekes gehad zoals foto's en juwelen ed.
Mvg Reactie infoteur, 02-11-2016
Beste Jill,
Als er geen testament is, zijn ze in overtreding. U kunt aangifte doen bij de politie (als die daar wat mee doet), u kunt een deurwaarder meenemen voor een beslag. Helaas zijn dit vervelende zaken en moet een en ander wel aantoonbaar zijn. Jullie zijn de erfgenamen en als er bijvoorbeeld schade met de auto wordt veroorzaakt, zou dat wel een voor jullie rekening kunnen zijn. Bel de verzekering, bank en dergelijke op om het overlijden van uw vader door te geven. Blokkeer ook de rekeningen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naamg A. de Ruiter, 26-10-2016 22:03 #97
Situatie; er is een testament met daarin vermeld de legitieme porties kind, kleinkind enz. Het testament is van voor 2013 Het erfrecht is gewijzigd ook de percentages erfdelen. Vraag is; gaat wetswijziging boven het testament van voor 2013 of is testament altijd lijdend?

Vr gr. G.A de Ruiter Reactie infoteur, 30-10-2016
Beste A. de Ruiter,
Een testament kan altijd op verzoek van een een erfgenaam door een rechter worden getoetst aan de wet. Is het testament daarmee strijdig, dan kan (een deel van het) testament nietig worden verklaard. Klaagt er niemand, dan wordt het testament uitgevoerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 30-09-2016 09:01 #96
Mijn moeder is onlangs overleden, nu heeft ze een testament. In dit testament wordt mijn erfdeel onder bewind van mijn broer gezet voor mijn hele leven. Mij mankeert niks en kan gewoon met geld omgaan maar ik ben hertrouwd met een vrouw (zelf ook vrouw) wat ze niet wilden zien. Nu is mijn vraag kan ik dit bewind weigeren en dus alleen de helft opeisen van mijn erfenis? Of staat dit ook onder bewind dan? Ik wil niet bij broer bedelen als ik wat wil gebruiken dus bewind wil ik echt niet. Ben 45 dus geen klein kind meer. Reactie infoteur, 30-09-2016
Beste M.
Als u een erfenis weigert (verwerpt), hebt u nergens recht op. Wel kunt u bij de kantonrechter bezwaar maken tegen het bewind. Een bewind wordt in de regel bij een erfenis gebruikt voor erfgenamen jonger dan 18 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martine, 14-09-2016 13:56 #95
Ik ben hertrouwd op 1 april 2016. Mijn man was weduwnaar en heeft drie stiefkinderen. Hij heeft een huis waarvan hij voor de helft eigenaar is en ook het vruchtgebruik ervan heeft. Nu woont hij echter bij mij en wordt het huis bewoond door de jongste stiefdochter en haar echtgenote en drie kinderen. Zij weigeren huur te betalen en wonen er nu al twee jaar gratis in. Mijn man heeft het huis laten schatten met het oog op een eventuele verkoop. Hij zou het echter liever verhuren wat zijn recht is als vruchtgebruiker. Hoe kan hij hen buiten zetten? U moet daarbij nog weten dat de echtgenote van de stiefdochter ook zelf een huis bezit. dat ze aan haar broer verhuurt.
m.v.g. Martine Reactie infoteur, 16-09-2016
Beste Martine,
Laat de bewoners aangetekend weten dat ze binnen een week het huis moeten hebben verlaten omdat ze nu zonder toestemming en dus illegaal het huis bewonen. Een ontruiming kunt u vervolgens via de rechter afdwingen (deze bewoning is onrechtmatig, er is geen huurovereenkomst), als eigenaar mag u ook de sloten laten veranderen zodat ze er niet meer in kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 01-08-2016 10:39 #94
Mijn vader is overleden, moeder is al lang geleden overleden, en laat naast zijn spaargeld ook een appartement na. De bijbehorende VVE heeft een vermogen van 120.000, waarbij zijn deel op 15.000 euro uitkomt. Het appartement wordt aan een van de kinderen verkocht. Moet het VVE deel ook worden uitgekeerd aan de andere erfgenamen of hoort dit bij de koopprijs?
Voorbeeld: appartement 200.000, spaargeld 100.000, VVE 15.000. Er zijn 3 erfgenamen. Wordt de verdeling na de verkoop 105.000 of 100.000 per kind?

Met vriendelijke groet,

Erik Reactie infoteur, 01-08-2016
Beste Erik,
Het VvE deel is inbegrepen in de koopprijs, maar de koper betaalt over dit VvE deel geen overdrachtsbelasting. Ieder krijgt 100.000 euro als de prijs van het appartement 200.000 euro is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 19-07-2016 15:55 #93
Geachte Heer /Mevrouw,
Ik zit met een aantal dingen /vragen. Mijn moeder, die dit jaar overleden is, heeft pas sinds mei 2013 de diagnose beginnende vasculaire dementie vastgesteld gekregen door een ouderen-psycholoog. Mijn zus echter, die letterlijk jaren lang niet naar haar heeft omgekeken, wil haar opeens NA haar dood "totaal-dement" laten verklaren vanwege een erf kwestie zodat zij hier financiële voordelen van denkt te kunnen hebben. Er is verder geen testament opgemaakt door mijn moeder des tijds. Mijn moeder en ik hadden samen een en/of rekening.

Mijn zus wil o.a. dat de uitgaven/schenkingen die mijn moeder toen in levende lijve deed, aan bijvoorbeeld de kleinkinderen en achterkleinkinderen en aan mij in de voorgaande jaren, bij de erfenis voegen!?! Zij denkt daar letterlijk alle recht op te hebben! Zij was (zeker nog in 2011, 2012, 2013) bij haar volle verstand! En had ook na de diagnose nog heel regelmatig duidelijke en heldere momenten tussendoor.

Kan mijn zus zomaar mijn moeder "totaal-dement" laten verklaren om zodoende voordeel van de erfenis te hebben vanaf mei 2013? En ook betreft de voorgaande jaren? (Er zijn namelijk wel zo'n 50 soorten dementie!) Zij heeft inmiddels een advocaat in handen genomen die haar "wijsmaakt" dat dat wel degelijk kan. Zij gaat zelfs zover, dat ze mij op valse voorwaarden probeert te beschuldigen dat ik mijzelf "mijn moeders geld" zou hebben toegeëigend in tijde van dementie!

(U begrijpt natuurlijk dat dit de familie band jammer genoeg niet echt ten goede doet zo… En dat voor een paar rot centen!). Ik word hier echt heel verdrietig van… Mijn eigen zus nota bene! Mijn moeder heeft mij aangesteld, omdat ze mij als enigste vertrouwde! Dat zegt toch al genoeg dacht ik zo!

Met vriendelijke groet, Fleur. Reactie infoteur, 20-07-2016
Geachte Fleur,
Uw zus kan niet uw moeder zomaar totaal dement laten verklaren. Dat zou vóór haar overlijden nog mogelijk geweest zijn als de kantonrechter ook tot dat oordeel zou komen. Uw moeder is ook niet onder bewind gesteld of onder curatele. Nu er een erfenis is, denkt uw zus er plots anders over. Dat is niet erg sterk.

U bent ook niet verplicht om de schenkingen bij de erfenis op te tellen. Dat zou anders zijn, wanneer uw moeder op papier had gezet dat dat moest. Een advocaat heeft weinig te verliezen, in tegendeel.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geenen, 18-07-2016 17:20 #92
Na het overlijden van mijn man is er een boedelscheiding gemaakt door een fiscaal jurist.
De successie voor de kinderen is door mij betaald. Moet ik dit nog vast laten leggen bij de notaris? Reactie infoteur, 19-07-2016
Beste Geenen,
Om later onduidelijkheid of ruzie te voorkomen is het verstandig om de boedelscheiding en boedelbeschrijving bij de notaris vast te laten plus wat u aan erfbelasting hebt betaald. De erfbelasting gaat namelijk van het erfdeel af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romy, 16-07-2016 16:33 #91
Mijn moeder is kortgeleden overleden.(mijn vader is jaren eerder overleden) Er is geen testament opgemaakt. Ik had een en/of rekening met mijn moeder. Ik en mijn broer zijn de enige erfgenamen. Nou wil mijn broer inzage hebben in de bankrekeningen van mijn moeder.(de 5 jaren voor haar sterfdag!) mag dat zo maar? Ook maakt hij aanspraak op haar geld dat zij heeft uitgegeven -tijdens haar leven- aan bijvoorbeeld: kerkgenootschappen, dierenbescherming, aan mijzelf, mijn zoon en dochter en kleinkinderen, b.v. voor vakantie uitgaven, etc. ( Dit is ruim voor de 180 dagen voordat zij stierf, 2,5 a 3 jaar ervoor) Hij ziet dit ook als zijn erfenis! Is dit zo? Mvg. Romy. Reactie infoteur, 17-07-2016
Beste Romy,
De erfenis is dat wat er nog over is op het moment dat uw moeder is overleden. Daar gaat uw aandeel op de en/of rekening nog vanaf. Met daarvoor heeft uw broer eigenlijk niets te maken, maar vragen mag natuurlijk altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diewertje, 11-07-2016 22:46 #90
Mijn ouders zijn in leven. Mijn broer krijgt nu het Franse landgoed met drie huizen, interieur, auto's en huuropbrengst. Mijn ouders hebben aangegeven dat ze niets hebben geregeld. Ik heb gevraagd of ze wel het een en ander op papier willen zetten. Dat willen ze niet. Ze geven wel aan dat ze hopen dat we als ze overlijden geen ruzie krijgen. Wat moet ik nu doen? Ik voel mij hier heel vervelend bij. Ik weet zeker dat hier narigheid van komt. Reactie infoteur, 12-07-2016
Beste Diewertje,
Wel een dilemma dit: uw ouders geven nu een groot deel van de erfenis weg en hopen dat jullie straks geen ruzie krijgen. Dat lijkt me zeer lastig. Uw ouders zouden bijvoorbeeld in hun testament kunnen zetten dat wat aan uw broer wordt geschonken verrekend moet worden met de erfenis, maar ze zijn daartoe niet verplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tuin, 30-06-2016 15:32 #89
Mijn oma heeft bij de notaris een akte opgesteld met mij als erfgenaam. Ze heeft een koophuis en ik kan straks met het gezin bij haar ingeschreven worden zodat ik voor haar kan zorgen en ze niet naar een verzorgingstehuis hoeft. Nu zegt zij dat als zij overlijd ik gewoon het huis en hypotheek over kan nemen en er kan blijven wonen omdat dat is opgesteld bij de notaris. Nu heeft ze nog 2 kinderen maar die heeft zij onterfd. Kan ik hier problemen mee krijgen dat ik alsnog het huis uit moet? Ook al ben ik erfgenaam van het huis en heb ik jaren al bij haar gewoond? Reactie infoteur, 01-07-2016
Beste Tuin,
Als kinderen worden onterfd, kunnen zij hun legitieme portie opeisen (de helft van een kindsdeel) en die komt ten laste van de erfenis en erfgenamen. Of het huis per saldo veel waard is, hangt af van de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael Jansen, 22-06-2016 11:08 #88
Goedendag mijn vader is 3 dagen terug overleden. Nu ben ik bij zijn vrouw geweest en die gooide mij voor m'n voeten dat zij enige erfgenaam is en dat dat ook in het testament staat en ik dus nergens recht op heb. Nu wil zij alles gaan verkopen auto koop huis enz. Ze waren getrouwd met gemeenschap van goederen en ik sta dus niet in het testament. Heb ik dan helemaal nergens recht op en mag zij dus alles gewoon verkopen? Reactie infoteur, 23-06-2016
Beste Michael Jansen,
Als in het testament niet staat dat u bent onterfd, hebt u recht op uw kindsdeel. Dat deel wordt uitbetaald als de vrouw zelf ook is overleden. Als u wel bent onterft, hebt u per direct recht op een half kindsdeel (er vanuit gaande dat u enig kind bent).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne Bremmers, 11-06-2016 16:53 #87
Een goede vriend van mij is kort geleden overleden. Hij heeft mij vóór zijn overlijden gezegd dat hij mij geld zou nalaten en ik denk dat hij dat ook heeft laten vastleggen bij testament. Zijn familie ziet mij echter helemaal niet zitten. Kunnen zij het testament achterhouden? Tegen de notaris zeggen dat zij niet weten wie ik ben/waar ik woon? Hoe lang duurt het na een overlijden voordat het testament wordt uitgevoerd?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 11-06-2016
Beste Marianne Bremmers,
Een testament staat geregistreerd en kan niet worden achtergehouden. Bij het Centraal Testamentenregister kunt u vragen of er een testament is opgesteld en bij een notaris kunt u zelf om inzicht in het testament vragen. U hoeft niet af te wachten wat de anderen doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roovers Marleen, 15-05-2016 11:27 #86
Hallo,
Een oom van mij is overleden.Er is een testament opgemaakt bij de notaris.Er zijn 9 erfgenamen waarvan 1 zijn huis erft.Kan ik alsnog, door niet te tekenen, de schenking van dat huis (via het testament) tegenhouden en voor hoelang?
Met dank Reactie infoteur, 16-05-2016
Hallo Roovers Marleen,
Een huis erven is wat anders dan een huis schenken en kent andere regels. Als de oom geen kinderen had, kan hij aan iemand nalaten wat hij wil. Als er wel kinderen zijn, hebben die minimaal recht op een legitieme portie en dat recht zou de erfenis van een huis kunnen verhinderen of vertragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 25-04-2016 17:25 #85
Beste,
De scheiding van mijn ex is uitgesproken en ook bij de gemeente geregistreerd.
We hebben echter onenigheid over de boedelverdeling, rekeningen en spaartegoeden. Dit alles hebben we een rechter voorgelegd die ook uitspraak heeft gedaan. Echter, ik ben in hoger beroep gegaan omdat ik ondanks de positieve uitspraak voor mij over enkele punten niet tevreden ben. Ook is ons huis inmiddels verkocht en is dit nog niet verwerkt in een uitspraak. Ivm een beslagdreiging is er een bedrag gestort door mijn ex op een derdegeldrekening van de advocaat van mijn ex. Hieruit zou ik uitbetaald worden NA uitspraak van het hoger beroep. Nu is afgelopen week mijn ex plotseling overleden. Dit nog voordat er een verdeling heeft plaatsgevonden, ik heb nog niets.

Vragen:
- Wat gebeurt er nu met het hoger beroep? Gaat dit toch gewoon door of vervalt het?
- Kan ik nu met de oude uitspraak toch het geld van de derdegeldrekening opeisen? Of pas na het hoger beroep?
- mijn kinderen zijn de erven, kan ik met hun een schikking treffen om toch mijn deel van de boedel te ontvangen?
- Als wij een schikking treffen, kan dan het geld van deze derdengeldrekening hierin mee opgenomen worden?
- Als mijn kinderen de erfenis verwerpen, kan ik dan toch aanspraak maken op mijn deel van de boedel?
- Zijn er dingen waar ik aan moet denken om nu niet waar ik nog steeds recht op heb mis te lopen?

Met dank alvast! Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Bert,
1. Uw hoger beroep heeft betrekking op een situatie voor het overlijden en kan daarom doorgaan. U kunt uw hoger beroep ook intrekken.
2. Als het hoger beroep vervalt, wordt de eerdere uitspraak een definitieve uitspraak.
3. U hebt vorderingen die eerst van de erfenis afgaan, voordat er verdeeld wordt.
4. Uw vorderingen staan los van de aanvaarding van de erfenis door de kinderen.
5. Een goede boedelbeschrijving zal nodig zijn om te bepalen wat van u is en wat er in de erfenis komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 24-04-2016 18:46 #84
Hallo,
Wij hebben een tante van ons, na het overlijden van haar man verhuisd, haar andere woning hebben wij voor haar verkocht. We gingen al meer dan 40 jaar met hun om, zelf hadden ze geen kinderen. Van de hele familie kwam er niemand meer bij haar totdat ze verhuisd was en ze wisten dat er geld was. Vanaf de ene op de andere dag moesten we de sleutel inleveren, en hoefden wij niet meer te komen, maar toen ze net verhuisd was, moesten wij voor haar een bakje met geld verstoppen, en ze zei, dat als ik er niet meer ben dan is dat voor jullie, niemand weet dus waar het ligt, alleen wij.

Nu hebben wij inmiddels vernomen dat zij is overleden en dat het huis al leeg is gehaald.
En nu denken wij dat het geld daar nog ergens ligt, omdat niemand het wist. Waarschijnlijk wonen er inmiddels al andere mensen in, en hebben wij er dan ook recht op dat het van ons is, en kunnen we het dan nog ophalen? Ik weet haast zeker voor 98% dat het er nog ligt. Ik ben heel nieuwsgierig naar een antwoord.
Vr gr en bedankt Reactie infoteur, 25-04-2016
Hallo Anneke,
U bent afhankelijk van de medewerking van de nieuwe eigenaars. Als het niet zo verstopt is dat van alles opengebroken moet worden, kunt u vriendelijk eens aangeven dat uw tante er woonde en er iets heeft achtergelaten dat u graag wilt ophalen (ik zou nog niet aangeven waar het volgens u ligt). Maar ja, de bewoners hoeven u niet te geloven (vrezen misschien een babbeltruc) of binnen te laten. Neem wel iemand mee. Als de overdracht van het huis nog niet heeft plaats gevonden is het veel eenvoudiger om even naar binnen te gaan met de hulp van een makelaar of notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 15-03-2016 23:36 #83
Hallo,
Mijn moeder is terminaal. Ik heb vanaf 2005 voor haar gezorgd, omdat mijn vader overleed. Mijn moeder en zus hadden ruzie en spraken elkaar niet. In 2014 werd mijn moeder erg ziek en de ruzie tussen haar en mijn zus werd bijgelegd. Vanaf dat moment ging mijn zus ineens voor mijn moeder 'zorgen'. Door haar dwingende manier van doen, had ik geen keus om een stapje terug te doen. Ik heb een afschrift van de spaarrekening van mijn moeder, waarop te zien is dat er 50.000 euro op staat. Nu heb ik een schrijven van mijn zus gekregen, ze noemt het wilsbeschikking. Ze heeft daarin beschreven dat zij de testementair is, daar 1000 euro voor ontvangt. Dat de erfenis klein is. Het briefje is ondertekend door mijn moeder, op het moment dat ze al geen benul meer had van dag en tijd. Mijn zus heeft ze een spiksplinternieuwe luxe auto gekocht. Ik denk van het geld van de erfenis. Ook heeft ze een en/of rekening met mijn moeder. Ik ben daar net achter gekomen, nu mijn moeder terminaal is. Kan dat zomaar… 1 dochter die de gelden verkwist van een erflater? Kan ik daar nog wat aan doen? Alvast bedankt voor een reactie. Reactie infoteur, 17-03-2016
Hallo Anoniem,
Uw zus kan dat wel schrijven maar wettelijk heeft dit geen waarde. Een wilsbeschikking is een bij de notaris opgestelde en ingeschreven testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henkie, 29-01-2016 12:41 #82
Goedendag,

Begin juli 2015 is mijn moeder overleden en mijn vader leeft nog. Door omstandigheden hebben mijn zus en ik (bijna) geen contact met hem. Mijn moeder heeft een aardig lang ziektebed gehad Altzheimer en deze ziekte heeft bijgedragen aan het verslechteren van de relatie tussen mijn vader. Op de vraag dat wij graag openheid willen hebben over testament e.d. krijgen wij alleen maar te horen dat hij alles goed geregeld heeft.

Nu is het feit daar dat hij en een nieuwe vriendin heeft. Waar hebben wij recht op of hoe kan ik inzicht in de papierwinkel eventueel afdwingen.
Hoor graag wat wij eventueel kunnen doen of hadden moeten doen.
Henkie Reactie infoteur, 29-01-2016
Beste Henkie,
Uw vader is niet verplicht om inzicht te geven in zijn testament. U kunt uw wilsrechten inroepen zodra uw vader zegt dat hij weer wil trouwen of als er duidelijk sprake is van verkwisting van uw erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Probleempje, 21-01-2016 10:26 #81
Goedendag,
Twee jaar geleden zijn mijn ex en ik uit elkaar gegaan. Wij hadden een samenlevingscontract en samen geen kinderen. Hij had 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Samenlevingscontract is verbroken alleen testament is niet aangepast. In het testament staat dat al zijn bezittingen naar mij gaan. Die is hij vergeten aan te passen. Nou bezit hij een huis, auto en ik weet enkele dure horloges. Ondertussen woonde hij samen met een nieuwe vriendin maar ze hadden geen samenlevingscontract of gezamenlijke rekening. Afgelopen week is hij overleden en is dus het testament naar boven gekomen. Zijn huidige vriendin weigert al zijn bezittingen af te staan. Hoe kan ik dat oplossen? Ik ben de enige die alles erft. Zijn kinderen zijn in het testament vermeld dat die alleen iets op kunnen eisen als ik kom te overlijden. Reactie infoteur, 21-01-2016
Goedendag Probleempje,
Het beste stapt u naar de notaris die op uw verzoek stappen zal ondernemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geen, 20-01-2016 11:12 #80
Hoelang heeft iemand nog recht op erven van overledene? De partner leeft nog maar iemand anders was de voogd van overledene. Reactie infoteur, 20-01-2016
Beste Geen,
In zijn algemeenheid verjaart een erfenis na twintig jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 27-12-2015 18:15 #79
Mijn vader is overleden, maar mijn moeder leeft nog. Zij gaat nu naar een verpleeghuis (heeft nog een eigen huis). Zij heeft nog een aardige spaarrekening. Kan ik mijn vadersdeel nu laten uitbetalen? Of werkt dit zo niet? En zo ja, hoe wordt de waarde van het huis etc hier in meegenomen? Of kan ik ook alleen het deel over het spaargeld laten uitbetalen?
Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 28-12-2015
Beste Anoniem,
Als uw ouders in gemeenschap van goederen waren getrouwd, bezat elk de helft, ook van de woning. Als uw moeder naar een verpleeghuis gaat, is dat alleen geen argument om uw erfdeel op te eisen. Het erfdeel is naar de langstlevende gegaan en is bijvoorbeeld wel opeisbaar als duidelijk sprake is van verkwisting van geld. Uw moeder mag u wel een schenking doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menschaert Rik, 30-11-2015 08:30 #78
Mijn moeder is wettelijke erfgename van haar broer. Er is tot 2 maal toe al een testament op gemaakt. Het laatste van zijn levenspartner. Kan mijn moeder of familie het testament opvragen om in te kijken hoe de verdeling is gebeurd? Haar broer is net overleden. Naar verluid was hij demeterende. Reactie infoteur, 30-11-2015
Beste Rik Menschaert,
Als erfgename kan uw moeder bij de notaris inzage vragen in het testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. J. van Aalten, 28-11-2015 15:43 #77
Verhuurder heeft een kamer in zijn huis verhuurd, huurder kan op dat moment de huur niet betalen, verhuurder gaat akkoord met uitstel van betaling tot een bedrag van 5387.-. Verhuurder komt te overlijden en kinderen eisen nu dit bedrag op van huurder, kan dit? Reactie infoteur, 29-11-2015
Beste P. J. van Aalten,
De kinderen kunnen heronderhandelen, maar erven in beginsel de afspraken die door de eerdere verhuurder zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 11-11-2015 11:32 #76
Is het zonder meer zo dat de partner van een ongehuwd kind nooit recht heeft op een deel van de erfenis? Ook niet als er tussen de partners iets daarover bij notariële acte is geregeld? Reactie infoteur, 11-11-2015
Beste Arie,
Als er geen testament is waarin de samenwonende partner iets wordt nagelaten, erven de partners niet van elkaar. Een geregistreerd partnerschap wordt wel gelijkgesteld aan een huwelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aampje, 03-11-2015 09:28 #75
De erfenis gaat verdeeld worden, echter een erfgename ligt op sterven. Moet haar deel toch overgemaakt worden? Als zij is overleden voordat de erfenis verdeeld is wat dan? Reactie infoteur, 03-11-2015
Beste Aampje,
Dan erven haar erfgenamen haar erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Snakenborg, 02-11-2015 21:14 #74
Is het mogelijk dat een boekhouder de erfverdeling kan doen op verzoek van de executeur in plaats van de notaris die tot nu toe alles heeft geregeld?
vriendelijke groet,
R.Snakenborg Reactie infoteur, 03-11-2015
Beste Snakenborg
In de meeste gevallen kan de executeur de afwikkeling van een erfenis uitbesteden en dat kan aan een andere persoon dan de notaris zijn. Soms is toestemming van de andere erfgenamen noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 22-10-2015 16:02 #73
Goedendag, opa en oma stelden vóór hun overlijden een testament op. Zij hadden twee kinderen. Eén van de twee kinderen werd onterft, en in het testament was opgenomen dat zij maximaal 1 euro mocht ontvangen als zij dan toch voor haar kindsdeel wilde gaan. Nu besluit onterfd kind om een advocaat in te schakelen en achter haar legitieme portie aan te gaan. Opa en oma hebben nooit gewild dat onterfd kind op wat voor manier dan ook zou gaan profiteren van de centen waar zij al die jaren voor hadden gespaard. De reden hiervoor was zeer terecht en zeer persoonlijk. Nu krijgt kind dat niet onterfd is een brief op de mat van een advocaat dat die allerlei gegevens moet gaan opsturen om een berekening te kunnen maken voor een legitieme portie. Wat kan hier tegen gedaan worden? Want opa en oma kunnen niet meer voor zichzelf spreken, maar zij hadden een goede reden waarom kind onterfd was. Kan hier überhaupt iets tegen gedaan worden om het testament van opa en oma in ere te houden ; onterfd kind kan 1 euro krijgen.? Reactie infoteur, 23-10-2015
Beste Anoniem,
Elk kind dat onterfd is, heeft het wettelijke recht om een beroep te doen op zijn legitieme portie en dat is de helft van een kindsdeel, ongeacht wat hierover in het testament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olga, 10-10-2015 22:58 #72
Beste Zeemeeuw, 10-10-2015
Het laatste en geldige notariële testament, opgemaakt in het jaar 2013, is de echtgenote als de langstlevende de enige erfgenaam. Maar verder is daar in vermeld, dat na het overlijden van de langstlevende de zoon, twee kleinkinderen en 2 overige verkrijgers erfgenamen worden. De echtgenoot is nu overleden in het jaar 2015. De vraag is nu: hoe de verdeling is en in welke hoogte de vorderingen zijn op de langstlevende ivm de nu reeds verschuldigde bedrag(en) aan erfbelasting voor de andere verkrijgers na het overlijden van de echtgenoot in het jaar 2015?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 12-10-2015
Beste Olga,
Als onder de andere verkrijgers ook andere kinderen van de man zijn, zijn ze zo lijkt het per testament onterfd en hebben ze recht op hun legitieme portie. Anders hebben de kinderen een niet direct opeisbare vordering op de echtgenote ter grootte van hun erfdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther, 22-09-2015 16:27 #71
Adoptiemoeder overlijdt, zij heeft een testament dat haar man (stiefvader dus) alles erft, tenzij hij al overleden was voor haar, dan zou haar adoptiezoon en pleegdochter erven, verdeeld over tien jaar. Nu erft stiefvader dus. Is het wettelijk deel wel direct opeisbaar en zo niet, kan de stiefvader dan een testament maken waarin deze kinderen uitgesloten worden voor zijn nalatenschap en dus van het geld van hun moeder? Reactie infoteur, 23-09-2015
Beste Esther,
Bekijk goed wat in het testament staat. Is het adoptiekind onterfd of krijgt het een erfdeel maar is die nog niet opeisbaar? De formulering bepaalt de rechten. Als het kind is onterfd, is er nog recht op de legitieme portie:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/32195-wat-is-bij-overlijden-de-legitieme-portie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anny de Groot, 22-08-2015 21:00 #70
Ruim 4 weken geleden is onze zoon door zelfdoding overleden. Zijn vrouw had hem 10 dagen ervoor verlaten. Nu zijn er enorme schulden. Wie wordt nu erfgenaam? Mijn man en ik hebben de crematie geregeld en betalen de crematie. Hij was niet verzekerd. Wat mogen wij wel of niet ondernemen qua huurwoning en schuldeisers? Reactie infoteur, 23-08-2015
Beste Anny de Groot,
1. In geval van schulden kunnen de erfgenamen de erfenis verwerpen:

http://financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

2. Als ze niet gescheiden waren en er geen testament is, zijn zijn vrouw en eventuele kinderen in eerste instantie de erfgenamen.
3. Als u (toch) erfgenaam bent of wordt, vervalt de mogelijkheid tot verwerping niet door het leeghalen van een huurwoning voor een nieuwe bewoner of het regelen van de uitvaart. Wel als u schulden voldoet, en de leeggemaakte spullen van waarde zijn en bijvoorbeeld te gelde worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne Buurs, 17-08-2015 19:52 #69
Wie moet een akte van verdeling tekenen? Echtgenote en kinderen? En waar wordt deze akte geregistreerd en bewaard? Reactie infoteur, 18-08-2015
Beste Yvonne Buurs,
Als er een notariële akte van verdeling wordt opgesteld, wordt die door de erfgenamen getekend en bewaard door de notaris. U krijgt hiervan wel een afschrift.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katty van Dam, 29-07-2015 11:59 #68
Beste,
Moeder (65) en dochter (41) wonen al altijd samen. Huur appartement. Wat gebeurd er als 1 van de 2 overlijdt? Op wat baseren ze zich dan wie eigendom van wat is? We hebben alle dingen samen aangekocht.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Katty Reactie infoteur, 29-07-2015
Beste Katty van Dam,
Als er geen eigendomsbewijs is of een bankrekening op één naam, kunt u uitgaan van fifty fifty (ieder de helft).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 23-07-2015 14:23 #67
Goedemiddag,
Ik ben nu 4 jaar gescheiden en ik heb samen met mijn ex man nog een huis. Wij hebben zelf geen kinderen. Mijn ex man is inmiddels hertrouwd en woont nu samen met zijn nieuwe vrouw in dat huis. Als mijn ex man komt te overlijden heeft zij of hun eventuele kinderen dan recht op winst wat voortvloeit uit verkoop van dat huis? Zij staat nergens vermeld in de hypotheekakte en of als eigenaar van het huis.

Alvast bedankt.
gr.Simone Reactie infoteur, 23-07-2015
Beste Simone,
U bent 50% eigenaar en uw ex-man ook. Dat zou betekenen dat bij verkoop 50% van de winst naar hem en of zijn erfgenamen gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 01-07-2015 14:34 #66
Mijn ouders zijn al overleden en ik ben alleenstaand zonder kinderen alleen nog een paar zussen en broers
ik wil nu een testament laten opmaken dat zussen en broers niets erven en dat mijn neef het erft en de materielen zaken zoals inboedel zoals auto apparatuur meubels enz mag verdelen onder neven en nichten
mijn neef die dan erfgenaam is mag de lopende zaken na mijn overlijden regelen en afhandelen
er is geen vermogen aanwezig dat zal beneden de 20.000 euro liggen het oude testament vervalt dus en er wordt een nieuwe ( ik heb ook geen koophuis in bezit) bij de notaris opgemaakt ps wordt mijn neef dan ook belasting plichtig en moet hij dan extra belasting betalen of niet
bvd chris Reactie infoteur, 02-07-2015
Beste Chris,
De vrijstelling voor uw neef is even hoog als dat dat voor uw broer of zus zou zijn: € 2.111. Boven dit bedrag betaalt hij 30% belasting:

http://financieel.infonu.nl/geld/96006-hoeveel-erf-ik-van-een-oom-tante-suikeroom-broer-of-zus.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne Majoor, 19-05-2015 22:01 #65
Dochter 50jr moeder 93jaar samenwonend in huis van dochter. Eigendom
Moeder nog in leven, dochter overlijdt. Moeder gaat wonen in verzorgingshuis. Dochter heeft testament gemaakt waarbij alleen broers worden genoemd. Heeft moeder geen rechten. Omdat dochter ervan uit ging de moeder te overleven? En krijgt moeder geen problemen i.v.m eigen bijdrage huursubsidie enz? Reactie infoteur, 20-05-2015
Beste Anne Majoor,
Als moeder niet in het testament wordt genoemd, is ze geen erfgenaam. Ook het verzorgingstehuis kan dit niet claimen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miclay, 10-05-2015 02:09 #64
Beste Zeemeeuw,

Dit betreft een voor ons zeer moeilijke kwestie.

Mijn moeder is op 1975 hertrouwd met mijn (stiefvader) toen mijn zus 8 jaar en samen met mijn tweelingzus 3 jaar waren.
Enkele jaren na het trouwen zijn we erkend als kind en dragen tot op heden alle kinderen en mijn dochter de achternaam van mijn vader.
wij zijn altijd een ontwricht gezin geweest waardoor 1 kind na haar 20ste jaar niets meer met onze familie meer te maken wilde hebben. Mijn vader en moeder hadden altijd een testament waar twee kinderen in beschreven stonden.
Helaas is mijn moeder 2 jaar geleden overleden en uit respect voor onze vader hebben we nooit naar ons kinds deel gevraagd en daar ook nooit gebruik van gemaakt.
Mijn vader had een erg bijzonder moeilijk karakter en vanaf Begin December vorig jaar was hij moeilijk bereikbaar
en konden hm niet meer te pakken krijgen na 10 tallen pogingen gedaan te hebben.
Tot ik 6 weken geleden te horen had gekregen van een vriendin van de familie dat hij in het ziekenhuis
lag en dat hij een hartinfarct had gekregen.
Uiteraard direct daar naartoe waarbij we te horen kregen dat het slecht met hem ging, wij hadden hem in de
steek gelaten en kregen vrij direct te horen dat hij een buurman had aangesteld om zijn zaken te behartigen.
enkele dagen later kwam hij in een revalidatiecentrum terecht waarbij ik mijn vader dagelijks heb gesteund
tussentijds had hij nog 6 herseninfarcten had gehad waarbij enkele dagen geleden onze vader is komen te overlijden.

Deze buurman vertelde zonder enig bewijs dat deze in Februari aangesteld was als executeur testamentair
Algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 alsmede wordt deze man aangesteld alle medische
en uitvaart (Dela) handelingen te verrichten.
Deze voor ons volstrekt vreemde man heeft ons niet op de hoogte gesteld van het overlijden van onze
vader uiteraard was ik aanwezig bij zijn sterfbed dus heb ik het zelf moeten constateren.
Hij zei mijn vader wilde beslist niet dat er een kaart naar mijn zus gestuurd zou worden want dat was
ons vaders laatste wens. Bij gods gratie heb ik voor elkaar gekregen dat de zoon van mijn zus mijn neef
daar dan wel een kaart naartoe gestuurd mocht worden.

Omdat ik dan tot het laatst aanwezig ben geweest heeft deze man (executeur testamentair) besloten om mijn
naam als enige van 3 kinderen op de uitvaartkaart te zetten zelfs zonder mijn dochter die regelmatig mee is geweest
haar opa op te zoeken in het verzorgingstehuis.
Ik heb met beide zussen een goed contact met 1 zus heb ik voor elkaar gekregen bij de buurman (executeur testamentair)
na een uur overtuigingskracht of we aub ons ouderlijk huis mochten betreden om in ieder geval foto's herinneringen van mijn
moeder te mogen krijgen. Tevens heeft deze man alleen een notarieel document aan kunnen tonen als concept en zonder
notariële ondertekening. Tevens zegt deze man tegen ons dat onze vader nooit van ons gehouden heeft en dat de gehele erfenis naar de zus van mijn vader gaat, het testament was immers in februari vernieuwd.
Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat vele goederen ( gouden juwelen, muntenverzameling, Swarovski verzameling van zeker 50 stuks al uit het huis ontvreemd waren.
Ik heb deze man vriendelijk verzocht om alle ontvreemde spullen terug te zetten in het ouderlijk huis.
Wij zijn momenteel radeloos wat we nu moeten doen in deze situatie?
kan dit zo maar kan mijn vader dit doen op eigen houtje, wat is er eigenlijk gebeurd met het destijds opgemaakte
testament met ondertekening van mijn moeder?
kan een zogenaamde executeur testamentair op deze wijze te werk gaan kunnen wij hem bijvoorbeeld ontheffen
uit zijn functie? Kunnen we het huis veilig stellen qua boedel wat voor rechten hebben wij in deze?

Vr Groet Mick Reactie infoteur, 10-05-2015
Beste Mick,
De buurman is alleen executeur testamentair als dat in het laatste officiële testament van uw vader staat en niet anders. Een concept heeft geen enkele waarde. Het beste gaat u naar de notaris van uw vader om het laatste officiële en geregistreerde testament te openen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hen, 05-05-2015 19:22 #63
Hallo,

Ik heb een vraag,

Een kennis van mij is alleen komen te staan nadat zijn vrouw waar mee hij getrouwd was is overleden en zij hebben geen kinderen.
Voorheen kon hij niet aan zijn vrouw zijn geld komen waarschijnlijk had ieder zijn eigen en deelden ze de goederen niet.
Bij de bank was dit onmogelijk om aan het geld van zijn vrouw te komen.
Mijn vraag is : Moeten er nu een testament geopend worden voordat hij de goederen van zijn vrouw eigen word?

En hoelang duurt het voordat een testament geopend en bekend word? Reactie infoteur, 06-05-2015
Hallo Hen,
Als er een testament is, zal dat aangeven hoe de nalatenschap verdeeld wordt. De bank eist zeer waarschijnlijk een Verklaring van Erfrecht. Het is dus zaak om naar een notaris te gaan en om opening van zaken te vragen. Dat kan, zeker als u w kennis naar de notaris gaat waar het testament is opgesteld, snel plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cecilia, 01-05-2015 12:40 #62
Mijn broer is onlangs overleden heeft geen testament opgesteld heeft erkende kinderen.
Hij heeft een aantal goederen, een bedrijf, ook rekeningen waar wat geld opstaat v.d rekeningen is er geld gehaald om zijn begrafenis te bekostigen en openstaande rekeningen te betalen.
Ik heb tussen zijn spullen een handmatig geschreven brief gevonden waar hij aangeeft dat ik zijn zaken moet behartigen als hem iets overkomt met kopie pastpoort. Heeft dat briefje enige waarde!?
Wat kan ik verder doen een v.d kinderen heeft het voortouw genomen om bepaalde zaken af te wikkelen.
kunt u mij advies geven hoe verder te handelen.
mvgr,
Cecilia Reactie infoteur, 02-05-2015
Beste Cecila,
Het briefje heeft geen wettelijke betekenis, een executeur behoort tegenwoordig per testament te worden aangewezen. Als dat niet gebeurt kunnen de erfgenamen zelf bepalen wie de executeur wordt en dan kan een dergelijk briefje wel helpen (het is immers de wens van uw overleden broer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charles, 30-04-2015 05:32 #61
In maart 2012 is onze vader overleden en zijn wij met onze stiefmoeder 6 erfgenamen! Omdat mijn vader zijn hele leven buiten Nederland heeft gewoond en met een pensionadaregeling zijn pensioen in Curaçao heeft genomen, wel in Nederland is overleden en onze stiefmoeder niets aan geeft bij de notaris voor de inboedeltaxatie en het opmaken van de vorderingen, de rekeningen al geleegd zijn omdat ze geen akte van overlijden aan de bank had gegeven en gemachtigd was, weten wij niet wat wij kunnen doen, de notaris zegt niets te kunnen doen omdat ze geen opdracht heeft gekregen en wij hebben het gevoel dat ze tijd willen winnen! In Nederland zijn er geen inkomstenbelastingspapieren door die pensionadaregeling op Curaçao! Daar zijn de bankrekeningen van onze vader is verdriedubbeld na zijn dood! We hebben echt hulp nodig om niet onterfd te worden… Reactie infoteur, 30-04-2015
Beste Charles,
Een notaris treedt niet zo maar op, maar moet daartoe een opdracht krijgen. Het ziet er naar uit dat jullie er geheel buiten gehouden worden. Als jullie dat willen veranderen, kunnen jullie naar de kantonrechter stappen. Bedenk dat maart 2012 al meer dan drie jaren geleden is en het steeds moeilijker wordt om de oorspronkelijke situatie bij overlijden in beeld te brengen, wacht dus niet te lang.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 01-04-2015 12:18 #60
In Mei 2013 is mijn Tante overleden (niet getrouwd en zonder kinderen) en ben ik via een door mijn Tante opgesteld testament tot Executeur afwikkelingsbewindvoerder benoemd. In totaal zijn er 9 erfgenamen en deze zijn het er allemaal over eens dat ik in het huis van mijn Tante ga wonen. Over de prijs zijn we het gelukkig al eens geworden. Maar omdat we nog steeds geen definitieve aanslag erfbelasting van de belastingdienst hebben ontvangen weten we nu niet of het huis verkocht mag worden en direct ook alle rekeningen opheffen zodat het zover afgerond is.
We hebben in de aangifte erfbelasting aangegeven dat elke erfgenaam afzonderlijk de aanslag erfbelasting moet krijgen. Er is wel al verschillende keren communicatie geweest met de belastingdienst over de WOZ, spaargeld etc. maar we hebben nog geen definitieve aanslag erfbelasting ontvangen wat ik vreemd vind.
Mijn vraag is of ik het huis nu van de overige erfgenamen kan kopen en alle rekeningen opheffen of dat we moeten wachten totdat de belasting met de definitieve aanslag erfbelasting komt?

Mvg,
Toon Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste Toon,
Om te voorkomen dat de erfenis geheel aan andere zaken op gaat dan de erfbelasting, is het veiliger om de aanslag erfbelasting af te wachten. Als er al een voorlopige aanslag is en u verwacht dat de definitieve hiervan weinig zal afwijken, loopt een ieder minder risico. Regelmatig wordt overigens meteen een definitieve belastingaanslag erfbelasting verstrekt. Als dat het geval is, staat dat bovenaan op het aanslagbiljet aangegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 24-03-2015 11:10 #59
Moeder is alleenstaand, een dochter en zij hebben een en/of rekening zodat bij overlijden niet de bankrekening geblokkeerd wordt.
Die dochter heeft in de laatste periode de financiën voor ma beheerd en geregeld.
Moeder is overleden en de dochter wil geen inzage geven in de bankgegevens van de en/of rekening to de andere zussen en broer (erfgenamen) kan dit? Er is geen testament.

Mvg,
Hans Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste Hans,
De bankrekening wordt niet automatisch geblokkeerd, maar het kan wel. Waarschijnlijk weet de bank nog niet eens van het overlijden. De erfgenamen kunnen na eerst de rekening te blokkeren, eisen dat er een medeondertekenaar komt die de rekening in de gaten kan houden en het verleden kan bekijken. Leg de bank de situatie uit en de bank zal met een oplossing komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 05-03-2015 21:26 #58
Vraagje
mijn oma is overleden mijn vader wil de erfenis niet wie heeft er dan recht op de erfenis.mijn vader heeft nog wel een broer en een zus Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Saskia,
Dat hangt er van af of vader de erfenis officieel verwerpt of tegen broer en zus zegt dat hij niets hoeft te hebben. Als vader verwerpt, nemen de erfgenamen van vader zijn plaats in voor zijn aandeel. Als vader er gewoon vanaf ziet, blijft alles bij zijn broer en zus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schools Henriette, 26-02-2015 13:54 #57
Geachte,
Mijn vraag was : Mijn broer is overleden en nu is er een testament opgedoken met als begunstigde zijn ex vrouw (gescheiden in 98) deze verwerpt het testament en nu was mijn vraag wat gebeurt er nu moeder nog in leven alsook twee zussen.
Het appartement is gehuurd maar moet leeggemaakt worden en opgefrist worden, wie wordt ervoor aansprakelijk gesteld?
Mvg Henriette Reactie infoteur, 26-02-2015
Geachte Schools Henriette,
1. De wettelijke erfgenamen zijn, als er geen kinderen zijn, de ouders, broers en zussen. Wat zij erven is al dan niet met aftrek van de erfenis van de ex.
2. Wat betreft de erfenis van de ex vrouw is namelijk van belang hoe dit in het testament staat verwoord en of het testament voor dan wel na het huwelijks is opgesteld. Als uw broer bijvoorbeeld spreekt over "mijn vrouw", geldt die bepaling bij overlijden niet aangezien zij niet meer waren getrouwd.
3. De erfgenamen zijn, als ze de erfenis aanvaarden, aansprakelijk voor het ontruimen van de flat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem Clasing, 22-02-2015 05:26 #56
Geachte dame, heer,
Ik zit met een vraag omtrent een opgemaakt testament buiten het huwelijk
Mijn zus is kortgeleden overleden en was getrouwd met mijn zwager, na een jaar zijn zij weer gescheiden en is mijn zus weer bij haar ex man gaan wonen zonder te trouwen, vervolgens is mijn zus na vier jaar weer hertrouwd met mijn zwager en is bij hem gaan wonen zonder meenemen van geld en of goederen tot haar overlijden. In de tussen liggende tijd van hun echtscheiding heeft mijn zus een testament opgemaakt met haar ex man met daarin beschreven alleen de inboedel te verdelen bij haar overlijden, dit terwijl zij opgenomen was in die periode in een tehuis in Bilthoven. Uit het eerste huwelijk zijn drie (3) kinderen geboren. Bij haar " tweede" huwelijke met mijn zwager zijn geen kinderen geboren en ook mijn zwager heeft geen kinderen.
Na het overlijden van mijn zus, kwam er een testament boven tafel, waarvan mijn zwager het bestaan ervan totaal onbekend was en ook niet meer in de tussentijd van hun huwelijk ( 20 jaar ) niet meer herroepen.
De vraag van mijn zwager is.
Hoe zit dit nu eigenlijk, wie z'n inboedel moet er nu eigenlijk verdeeld worden en wie krijgt nu wat.
Hij is inmiddels bij een Notaris geweest maar die had hier ook geen antwoordt op

Alvast bedankt voor u reactie Reactie infoteur, 22-02-2015
Geachte Willem Clasing,
Het laatste testament van uw zus moet worden uitgevoerd voor zover daar geen dingen in staan die niet meer uitgevoerd kunnen worden. Denk aan een schilderij dat aan iemand wordt toegezegd, maar tijdens het leven al lang is verkocht. Voor alles geldt de stand van zaken op het moment van overlijden. Dus ook haar inboedel toen ze stierf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 07-01-2015 21:29 #55
Geachte,
ik heb een vraag wie of wat erft. Mijn zus is onlangs overleden, zij was gehuwd en geen kinderen, haar moeder leeft nog (vader niet meer). Ik ben haar enige broer. Hoe wordt alles verdeeld en wie erft wat, hoe zit het met het huis enz…
Alvast hartelijk dank, Reactie infoteur, 08-01-2015
Geachte Marc,
Als er een testament was, kan daar een afwijkende verdeling in staan. Anders erft, als ze nog gehuwd was, de echtgenoot alles.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny, 08-12-2014 20:59 #54
Weet iemand hoe het zit als je een erfenis erft van je vader als je voor onbepaalde tijd onder bewind staat of in de schuldsanering zit?
Wie krijgt dan het geld als eerste? De bewindvoerder of wij zelf.

Alvast bedankt Reactie infoteur, 09-12-2014
Beste Jenny,
U krijgt de erfenis, maar de bewindvoerder beheert het geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 24-11-2014 23:28 #53
Ik heb een vraag over het volgende. Stel dat er dmv een testament een legaat (financieel) wordt afgegeven aan iemand die onder bewind staat, waar blijft dit geld dan?
Gaat dit naar de bewindvoerder (of andere instanties) of komt dit echt ten gunste van de voorbestemde persoon? Reactie infoteur, 25-11-2014
Beste Louis,
Een geldig legaat is bestemd voor de met naam genoemde legataris. Als het om geld gaat, kan de opname van het geld waarschijnlijk pas na toestemming van de bewindvoerder, maar dat hangt af van de zaken die onder de onderbewindstelling van betrokkene vallen:

http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/53430-curatele-onderbewindstelling-en-mentorschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam H., 18-11-2014 13:55 #52
Een vraag over erfenissen.
Weduwe wonend in frankrijk met bezittingen in frankrijk. Heeft 3 kinderen en kleinkinderen wonend in Nederland en Frankrijk. Wie erft wat?
1) Met testament?
2) zonder testament?

Vriendelijk bedankt
Fam. H Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Fam H,
Zonder testament zal de verdeling plaats vinden conform Franse wetgeving, met een testament kan hiervan worden afgeweken. De Franse wetgeving zonder testament is dat de erfenis naar de langstlevende echtgenoot en de kinderen gezamenlijk gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Familie K., 19-10-2014 19:39 #51
Geachte heer/mevrouw,
Wij zouden graag advies krijgen over het volgende. Mijn man zijn vader is overleden. Zijn oma (de moeder van zijn vader) leeft nog wel en woont inmiddels in een bejaardentehuis. Onze oma heeft een vermogen van een kleine ton waarvan onze oom beheerder is geworden. Een tijdje terug heeft hij uitlatingen gedaan dat het geld op zijn rekening zou staan. Is dit mogelijk? Verder rapporteert hij zaken die gekocht zijn niet helder terug. Dus er is geen overzicht van de huidige s.v.z. rond het vermogen. Oma wil geen ruzie met haar enige zoon en wil verder niet weten hoe zaken lopen en dit ook niet met haar zoon bespreken. Ze wil haar zoon geen motie van wantrouwen geven. Ze denkt dat het vermogen op haar rekening staat, maar weet dit niet zeker. Zij heeft aangegeven dat wij dit wel met onze oom mogen bespreken van haar. Maar we weten voor ons gevoel niet genoeg van het recht om te bepalen of we er iets mee moeten/kunnen. Kan een beheerder het geld wat hij beheert opmaken of op eigen rekening storten, of aan zichzelf schenken? Is het gebruikelijk dat een beheerder geen inzage geeft aan andere familieleden over de s.v.z. rond de financiën? En maakt het verschil dat wij familierechtelijk neef/nicht zijn? Alvast erg bedankt voor uw reactie!
Mvg. Familie K. Reactie infoteur, 20-10-2014
Beste Familie K,
1. Ik weet niet wie uw oom tot beheerder heeft benoemd, maar als dat een rechter is zullen daarbij vast afspraken zijn gemaakt. Beheer betekent niet meer dan de dagelijkse gang van zaken regelen en zeker niet het geld zelf opmaken en op de eigen rekening storten als oma dat niet vooraf heeft goed gevonden en het spoort met de afspraken.
2. Vraag om duidelijkheid aan de zoon. Dat is niet onbelangrijk omdat uw man (met broers en zussen) bij overlijden van oma recht heeft op het kindsdeel dat anders zijn vader gehad zou hebben. Het is dus niet zo dat de nog levende zoon de enige erfgenaam van oma is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Lagewaard, 17-10-2014 11:59 #50
Mijn ex man is vorig jaar overleden, daar ons huis nog niet verkocht was hebben we beiden een testament gemaakt waarbij we elkaar erfgenamen zijn. Zijn 3 zoons uit vorig huwelijk waar hij geen contact meer mee had krijgen een legitiem deel. We hadden in testament laten opnemen dat het legitieme deel pas uitbetaald hoeft te worden als erfgenaam overleden is nu blijkt echter omdat er geen sprake meer is van huwelijk/partnerschap deze bepaling niet geldig is. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van deze bepaling. En hoe zit het dan als je helemaal geen familie van elkaar bent en je erft van een b.v een vriend. Zo denk je dat je dat een waterdicht testament hebt laten maken wat niet het geval blijkt te zijn. Reactie infoteur, 18-10-2014
Beste G. Lagewaard,
Als kinderen worden onterfd, kunnen zij daarin berusten of een beroep doen op hun legitieme portie. Als er een langstlevende partner is, is de portie opeisbaar nadat de langstlevende is overleden, en anders is de portie vrijwel direct opeisbaar (zes maanden na overlijden).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr M., 07-10-2014 12:02 #49
Mijn stiefvader is 15 september overleden en nu hebben we te horen gekregen dat hij geen testament heeft. Hij is in Armenië overleden en inmiddels wel al weer naar Nederland gebracht en gecremeerd. Hij is vorig jaar in Armenië met een vrouw getrouwd die tot de dag van vandaag niet hier in Nederland is geweest. We denken dat hij het hier in Nederland wel heeft kenbaar gemaakt dat hij daar is getrouwd maar we weten dit niet zeker. wat kunnen en mogen we nu doen met betrekking tot zijn huur huis we hebben zijn sleutels nog in ons bezit. mogen we de huur opzeggen en al het andere of moet die vrouw dat in Armenië allemaal doen en in hoe verre kunnen ze ons nu nog aansprakelijk stellen voor eventuele schulden die hij misschien heeft of nu oplopen. Reactie infoteur, 07-10-2014
Beste Mevr M.,
1. Als Nederland zijn woonplaats was, geldt het Nederlandse erfrecht.
2. Als er geen testament is, bent u geen erfgenaam:

http://financieel.infonu.nl/geld/85496-wie-erft-van-stiefmoeder-en-stiefvader.html

3. De langstlevende is hierbij de belangrijkste erfgenaam.
4. Wellicht kunt u de verhuurder aangeven dat uw stiefvader is overleden en zijn vrouw in Armenië de huur wil opzeggen, maar niet de Nederlandse taal machtig is. Maar dan moet u wel zeker zijn dat dat zo is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Jansen, 21-09-2014 19:34 #48
Mijn vader is dit jaar overleden. Erfgenamen (zonder opmaak testament )zijn zijn dochter en zoon. Nu wil dat de zoon binnen 28 dagen zelf ook overlijd.(deze in gemeenschap v goederen getrouwd, en drie kinderen) Wie zijn nu erfgename? De dochter en…
Vriendelijke gr Mevr Jansen Reactie infoteur, 22-09-2014
Beste Mevr Jansen,
Wettelijk gezien was het erfdeel onderdeel van het bezit van de zoon, al dan niet in de vorm van een vordering. De helft hiervan is al van de moeder (in gemeenschap van goederen getrouwd). De rest wordt verdeeld, waarbij de kinderen een vordering hebben op de langstlevende. Overigens kan de zoon in een testament anders hebben bepaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. Vergeer, 19-09-2014 13:12 #47
Ik wil graag 2 vragen voorleggen
mijn moeder heeft bij leven aan 3 van de 4 kinderen schenkingen gedaan. Nu na haar overlijden is er niet veel geld meer over. kind 4 heeft na overlijden van vader 2001 zijn erfdeel gekregen. Hij heeft alleen nu nog recht op de rente. De 3 kinderen hebben vaders erfdeel nooit gekregen. Als we alles uitrekenen wat de 3 kinderen nog erven van vader komt er een min bedrag uit. Nu vindt kind 4 dat de schenkingen meegenomen moeten worden in de verdeling van de erfenis. Is dat zo?

Vraag 2. Moet je als executeur de verdeling van geld via een notaris regelen of mag je dit ook zelf afhandelen Reactie infoteur, 19-09-2014
Beste J. M. Vergeer,
1. De schenkingen die 180 dagen vóór het overlijden hebben plaatsgevonden, worden bij de erfenis opgeteld. Als sprake is van een onterving, wordt ook met eerdere schenkingen rekening gehouden. Anders niet tenzij het testament dat zo bepaalt:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/9736-erfenis-de-legitieme-portie-of-het-wettelijke-erfdeel.html

2. U hebt als executeur geen notaris nodig voor de verdeling, hooguit is deze nodig voor het verkrijgen van een Verklaring van Erfrecht.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Anrooij, 20-08-2014 16:10 #46
Ik sta vernoemd als erfgename in het testament van een overleden oom, samen met zijn vriendin. Die vriendin wil het testament gesloten houden omdat mijn oom haar twee zoons een nieuwe auto heeft geleend dit staat ook beschreven. Hoe kan ik toch het testament laten openen? Reactie infoteur, 21-08-2014
Beste M. van Anrooij,
Als erfgenaam gaat u naar een notaris en vraagt wat er in het testament staat. Het eenvoudigste is de notaris waar het testament is opgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Degruyter Jacqueline, 25-06-2014 19:36 #45
Mijn zuster die kinderloos is, liet een testament maken op een familielid;kan ze zo maar bij haar overlijden haar broer en zuster erfeloos laten?
Graag een antwoord
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 26-06-2014
Beste Degruyter Jacqueline,
Ja dat kan inderdaad per testament. Zonder testament echter zijn de nog levende ouders samen met de broers en zussen wettelijke erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. de Haas, 17-06-2014 21:22 #44
In een testament staat beschreven ik legateer, niet vrij van rechten van een legaat moet deze persoon dan mee betalen aan de inkomstenbelasting van de overleden persoon over het jaar waarin deze persoon is overleden (2013)? Reactie infoteur, 18-06-2014
Beste F. de Haas,
Neen, een legaat staat los van de inkomstenbelasting. Niet vrij van rechten betekent hier dat u bij een legaat dat hoger is dan uw vrijstelling door u erfbelasting moet worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar Croese, 14-06-2014 20:39 #43
Ik ben zeven jaar gescheiden. Mijn man bleef in ons huis in suriname wonen met alle inboedel. Ik woon weer in Nederland. Nooit helft opgeëist daar afstand dit moeilijk maakte. Nu is mijn ex man vorige week overleden. Heb ik überhaupt nu nog recht op de helft of krijgen de kinderen nu alles. Reactie infoteur, 15-06-2014
Beste Mar Croese,
Als u in gemeenschap van goederen was getrouwd, was de helft bij de scheiding van u en dat is nog steeds zo, alleen hebt u het niet opgehaald. Na zeven jaar is het wel moeilijker om aan te tonen wat precies van u was. Wat er sindsdien is bijgekomen en het deel van uw ex man is, als er geen testament in uw voordeel is opgesteld, voor de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Langen, 29-05-2014 11:26 #42
Mijn moeder is onlangs overleden, mijn vader 3 jaar geleden mijn broer is mede rekeninghouder van moeders rekening. Hoe moeten wij dit nu verder afwerken? Wij zijn met 3 kinderen in dit gezin! Reactie infoteur, 29-05-2014
Beste J. Langen,
1. Wat betreft de geamenlijke rekening moet worden bekeken welk deel van het saldo voor rekening van de moeder is en wat voor rekening van de zoon. Als er alleen inkomsten en uitgaven voor uw moeder waren en de zoon mederekeninghouder was (beheer), is het saldo onderdeel van de te verdelen erfenis.
2. Verder zijn er allerlei zaken die nog met de bank moeten worden geregeld:

http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/33450-erfenis-en-de-rekening-van-de-overledene.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ijja, 28-05-2014 07:13 #41
Mijn moeder is in 2009 overleden en in 2012 is mijn vader in het buitenland hertrouwd. Ik heb 2 zussen en 2 broers, totaal 5 volwassen kinderen.
Mijn vader heeft nu ook nog een kind gekregen uit het tweede huwelijk. De vrouw en het kind wonen in het buitenland. Hoe wordt bij zijn overlijden het erfrecht toegepast? Reactie infoteur, 28-05-2014
Beste Ljja,
De vijf kinderen houden hun erfdeel uit de nalatenschap van moeder als vordering op de vader. Wat vader zelf nalaat wordt verdeeld tussen de zes kinderen en (eventueel) de nieuwe moeder. Dit laatste hangt ook af van een testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vlieger, 21-05-2014 13:35 #40
Mijn partner is recent overleden. Hij had een testament waarin in als erfgenaam ben benoemd. We hadden een samenlevingscontract en hebben 2 minderjarige kinderen. Tot zo ver duidelijk.

De vader van mijn partner heeft geen testament. Mijn overleden partner heeft 1 broer (zonder kinderen) waar slecht contact mee is. Als de vader van mijn overleden partner overlijd, wie erft er dan zijn nalatenschap? Reactie infoteur, 21-05-2014
Beste De Vlieger,
Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Als de vader overlijdt, erft de broer 50% en uw twee kinderen samen 50%. Omdat de kinderen minderjarig zijn, hebt u als ouder het beheer van het aandeel van de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan de Bruin, 09-04-2014 23:36 #39
Mijn vraag is wat gebeurt er met iemands grote nalatenschap wanneer er geen erfgenaam is of gevonden kan worden? Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Jan de Bruin,
In dat geval wordt de Staat eigenaar (consignatiekas).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan de Bruin, 07-04-2014 22:43 #38
Mijn vraag is wat gebeurt er met iemands grote nalatenschap wanneer er geen erfgenaam is of gevonden kan worden? Reactie infoteur, 08-04-2014
Beste Jan de Bruin,
In dat geval vervalt de nalatenschap aan de Staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 02-04-2014 00:48 #37
Ik ben door mijn stiefmoeder in haar testament onder bewind gesteld. Er is niks met mij aan de hand en niemand begrijpt het. Op de ene site lees ik dat ik 5 jaar moet wachten voordat ik naar de kantonrechter kan en op de andere site lees ik weer dat ik gewoon naar de kantonrechter kan. Kan ik onder de bewindstelling uitkomen en hoe?
Hoor het graag,

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 02-04-2014
Beste Jo,
U kunt niet in een testament onder bewind worden gesteld. Een rechter moet daarmee eerst akkoord gaan. Wat wel kan is dat uw erfenis onder bewind van een ander is gesteld waardoor u niet met het geld kunt doen wat u zou willen. Als dat volgens u onredelijk is, zou ik zeker nagaan wat juridisch mogelijk is. Dit hangt sterk af van de gebruikte formulering in het testament en wie dan de bewindvoerder zou moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans Berkhout, 27-11-2013 11:43 #36
Kunt u mij informeren? Mijn ongetrouwde en kinderloze zus, is overleden zonder testament. Er zijn geen ouders van haar meer en twee broers zijn ook eerder overleden. Zijn de kinderen van de overleden broers nu erfgenaam en delen zij mee in de erfenis, waaronder vermogen en inboedel? Dank Reactie infoteur, 27-11-2013
Beste Frans Berkhout,
Dan gaat de erfenis naar de broers, waarbij de kinderen van een overleden broer gezamenlijk diens plaats innemen (plaatsvervulling):

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gea, 04-09-2013 18:52 #35
Hallo,

Als je moeder komt te overlijden en je blijft als 22 jarige zoon bij je stiefvader wonen, heb je dan ook recht op een erfdeel van je moeder, met of zonder testament? En als er een testament is, mag je stiefvader dan jou de inzage weigeren? Het gaat tenslotte wel om je moeder.

Groetjes Gea Reactie infoteur, 04-09-2013
Hallo Gea,
1. Ook als je bij je stiefvader woont, hebt je recht op je erfdeel, maar met een testament kan dat meer of minder zijn dan waarop je wettelijk recht hebt zonder testament.
2. Een testament is een persoonlijk document dat na het overlijden aan de erfgenamen kenbaar wordt gemaakt. Omdat een kind altijd recht heeft op een deel (bij onterving de legitieme portie) doe je er goed aan om na een overlijden naar een notaris te gaan en het testament op te vragen als je vader geen inzage geeft.Tegen die tijd kun je het ook zelf opvragen bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. van den Hurk, 17-07-2013 12:00 #34
Beste redactie,
Mijn dochter is getrouwd met een adoptiekind waar zij ook een zoontjes van heeft.
Inmiddels is haar man te komen overlijden. Zij is niet hertrouwd en draagt nog steeds de naam van haar overleden man dus ook de naam van de adoptieouders. Heeft zij of haar zoontje recht op de eventuele erfenis van de adoptieouders van haar overleden man?

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 17-07-2013
Beste P. van den Hurk,
Een adoptiekind erft van zijn adoptieouders. Aangezien uw dochters man is overleden, erven zijn kinderen zijn aandeel in de erfenis:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw G. de Jong, 03-07-2013 14:08 #33
Beste redactie,

Samen met mijn ex-partner hebben wij -hoewel wij geen relatie meer hebben- nog een gezamenlijk effectendepot. Het staat op beider naam. Mijn ex-partner heeft het goed met mij voor en wil het depot over 10 jaar -of mocht hij eerder komt te overlijden- aan mij toe laten komen. Wij zijn voornemens zelf een wilsverklaring op stellen en deze gezamenlijk te ondertekenen. Is dit papier wettelijk rechtsgeldig?
Beiden hebben wij geen testament.

Met vriendelijke groet,
Mw. G. de Jong Reactie infoteur, 03-07-2013
Beste Mw G. de Jong,
Tijdens iemands leven kan hij of zij van alles aan een ander geven, maar iemand iets van waarde nalaten moet per testament bij de notaris of via de wettelijke verdeling. Alleen wat kleinere zaken kunnen ook met een codicil worden geregeld:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/53597-wat-is-een-codicil-voor-testament.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Mol, 21-06-2013 14:00 #32
Ik heb mijn zoon niet wettelijk erkend. Ik ben wel benoemd tot toeziend-voogd en een aantal jaren later getrouwd met zijn moeder. Mijn zoon is inmiddels volwassen. Hoe is wettelijk gezien mijn verhouding op dit moment tot mijn zoon? ZIt hij bij mijn overlijden in groep 1, of is een testament noodzakelijk? Reactie infoteur, 21-06-2013
Beste R. Mol,
Als u uw zoon niet wettelijk door u erkend is, is zonder een testament uw vrouw uw enige erfgenaam (als uw zoon uw enige kind is). Met een testament kunt u hem een erfdeel nalaten. Een nadeel blijft wel dat een niet wettelijk erkend kind meer erfbelasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Verhaaren, 12-06-2013 17:46 #31
Wij hebben twee dochters waar van er geen contact is kan ik een ander de volmacht geven voor na onze dood alles laten regelen? En alles zonder notaris, vast legge, . dat onze spullen aan onze kleinkinderen goed verdeeld worden en afgewerkt wordt, is dat rechtsgeldig? Reactie infoteur, 13-06-2013
Beste H. Verhaaren,
1. Als u voor de verdeling van een erfenis iemand wil aanwijzen, geeft de wet de mogelijkheid tot het aanstellen van een executeur testamentair. Deze kan echter alleen via een testament bij de notaris worden benoemd.
2. Als er geen testament is, kunnen de erfgenamen in onderling overleg ook zelf iemand benoemen die de erfenis afwikkelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertrams, 13-05-2013 21:35 #30
We hebben drie zoons, een heeft 3 kinderen, een 2, een is kinderloos. Als we 19 mille aan de kleinkinderen nalaten (fiscaal aantrekkelijk) worden de drie zoons ongelijk behandeld, we willen ze alle drie gelijk nalaten (1/3 e deel). Hoe kun dit via testament rechttrekken? Reactie infoteur, 14-05-2013
Beste Bertrams,
U kunt in een testament uw zoon die kinderloos is ook een bepaald bedrag, namelijk dat wat hij minder krijgt, vrij van recht laten erven. Zo krijgt hij netto evenveel als de anderen met kinderen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/112232-vrij-van-recht-erven-of-vrij-van-recht-schenken.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miep, 24-04-2013 16:50 #29
Mijn partner en ik (niet gehuwd) hebben samen onlangs een zoon gekregen. Mijn partner heeft nog twee kinderen met zijn ex vrouw. Al eerder hadden wij een testament waarin is opgenomen dat zijn kinderen uit zijn eerdere relatie een vordering krijgen op mij als mijn partner komt te overlijden. Hoe is de verdeling tussen de kinderen geregeld als we testamentair niks laten vastleggen? Het kind dat onlangs geboren is, is door zijn vader erkend. Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden? Reactie infoteur, 25-04-2013
Beste Miep,
1. Als u niets regelt, krijgen de drie kinderen recht op een gelijk erfdeel uit de nalatenschap van uw partner. De ex vrouw erft niets.
2. Omdat u niet gehuwd bent, erft u dan ook niets en zijn de erfdelen direct opeisbaar. Bij een minderjarig kind beheert de voogd (u) het erfdeel van het kind.
3. Met een testament kunt u worden beschermd tegen een vordering van de kinderen en kunt u ook een deel erven van uw partner. Het erfdeel dat voor de kinderen overblijft, moet minimaal1/6 deel per persoon zijn (legitieme portie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny, 26-02-2013 16:45 #28
Ik heb een vraag mijn zoon zn vader is overleden en heeft de erfenis beneficear aanvaard maar nu heb zn vader vergeten een ex vrouw van 10 jaar geleden uit het bewind te laten halen de erfenis is waarschijnlijk negatief nu wachten we al 4 weken op haar en tot nu toe wil ze geen afstand tekenen en ook niet voor het bewind wij komen geen stap verder daardoor en wij willen het afronden hoelang kan zij het tekenen afhouden voor de notaris er wat aan kan doen? mijn zoon is 20 Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste Jenny,
U kunt het beste contact opnemen met de notaris om haar te manen om haast te maken. Overigens is een ex normaliter geen erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B. Schokker, 15-01-2013 22:42 #27
Ik heb een vraag over erven. Ik ben voor de belastingdienst voor de (TCZ) op 27-1-2012 erven en ik ben op 6-12-2012 voor de belastingdienst inkomstenbelasting geen erven meer maar ik was wel fiscale partner op 27-1-2012 heb ik wel recht of geen recht op negatieven aanslag, want wij hadden geen geregistreerd partnerschap.
Met vriendelijke groeten
b schokker Reactie infoteur, 16-01-2013
Beste B. Schokker,
Als u te veel belasting hebt betaald, hebt u recht op een negatieve aanslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 14-01-2013 12:09 #26
Ik heb een eigen huis mijn man is overleden. Ik heb 3 volwassen kinderen, maar wil nu opnieuw trouwen op huwelijkse voorwaarden. Mijn vriend is daar mee eens, maar hij heeft geen eigen huis. Hij wil alleen een testament voor hem als er wat met hem gebeurt dat ik de voogdij gaat krijgen over zijn 2 jongste kinderen. En hij heeft 2 volwassen kinderen. Kan ik dat alleen dan op huwelijksvoorwaarden doen en hij alleen een testament? Reactie infoteur, 14-01-2013
Beste Silvia,
1. Uw vriend kan de voogdij regelen via zijn testament. U kunt dat niet voor hem doen.
2. Als u trouwt worden zijn kinderen, nog los van de huwelijkse voorwaarden, uw stiefkinderen. Zij erven niet van u als u dat niet wilt. Als u dat wel wilt, moet u dat per testament regelen.
3. Huwelijkse voorwaarden staan los van de voogdij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruud, 26-12-2012 23:39 #25
Na overlijden oom zijn er twee erfgenamen opgenomen in testament.
Beide hebben de helft aan erfbelasting moeten betalen over woning en contanten.
Daarna wil erfgenaam het huis overnemen, hoe zit het met het verrekenen van erfbelasting?
Degene die het huis niet overneemt heeft wel zijn gedeelte erfbelasting betaalt over de woning die nu de andere erfgenaam overneemt. Hoe moet dit worden verrekend? Reactie infoteur, 27-12-2012
Beste Ruud,
1. Beiden zijn eigenaar van de helft van het huis via vererving. Voor de belastingdienst is het daarmee afgedaan. Er is geen verrekening van erfbelasting, het kan niet worden teruggedraaid.
2. Onderling zullen beiden nu moeten bepalen wat hun aandeel waard is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ajh Hanzen, 16-10-2012 11:31 #24
Bij het overlijden van onze broer hebben mijn zus en ik als enige erfgenamen een
[klein] bedrag geerft er was geen testament, alles is via een notaris geregeld en die
vertelde dat wij van de Belastingdienst binnen 8 maanden bericht kregen betreffende
de eventuele erfbelasting, het is nu onderhand 34 maanden geleden maar nog steeds
van de Belasting taal nog teken, hoe moet ik nu reageren? of helemaal niet, de
notaris zegt als je niets hoort van hun hoef je ook niet te reageren klopt dat? Reactie infoteur, 16-10-2012
Beste Ajh Hanzen,
De belastingdienst schrijft u aan als er genoeg geërfd wordt om belasting te heffen boven de vrijstellingen en er een contactpersoon bekend is. U kunt de notaris volgen in zijn advies.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 14-05-2012 13:43 #23
Een kennis van mij heeft haar gezondheid niet mee en heeft zo haar betere en slechtere dagen. Ze woont in een huurhuis die op haar naam staat, met haar 3 kinderen boven de achtien jaar. Is het mogelijk dat bij overlijden van mevrouw het huis op de naam van een van haar kinderen gezet kan worden. Zo ja, hoe gaat dat in zijn werking? Zitten daar kosten aan verbonden en wat zijn daar de eisen voor? Reactie infoteur, 14-05-2012
Beste Sanne,
Voor een huurhuis gelden bij een overlijden speciale regels:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Stokkel, 01-04-2012 17:40 #22
Ik heb 2 zusters en 2 broers, ik ben nr.5
Wij allen hebben geen contact met onze oudste broer.
Mijn vraag is, als hij komt te overlijden wie draait er voor de kosten op, b.v. schulden.
Er staat niets beschreven. Reactie infoteur, 01-04-2012
Beste L. Stokkel,
Ik weet niet of de ouders nog leven, maar in eerste instantie zijn jullie plus ouders de erfgenamen. Maar jullie mogen de erfenis verwerpen. Dan schuift de erfenis door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. Heijnen, 27-03-2012 16:17 #21
Mijn zus, geestelijk gehandicept, is overleden. Mijn broer is haar curator. Hoe geschiedt de verdeling van de erfenis door mijn broer, de curator? Onze ouders zijn overleden. Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste J. M. Heijnen,
Er zal geen testament zijn opgesteld wat betekent dat u en uw broer in gelijke delen erven wat van uw zus was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leon Wassenberg, 22-03-2012 13:10 #20
Voor het verdelen van de erfenis wil graag wil ik weten of er wettelijke eisen zijn, en zo ja welke? Waaraan men dient te voldoen bij het opstellen van de boedel? Inmiddels zijn de VVE getekend en er is een executeur benoemd. Reactie infoteur, 22-03-2012
Beste Leon Wassenberg,
1. De boedelbeschrijving moet naar waarheid zijn opgemaakt door de executeur die aangeeft om welke boedel het gaat, plaats, datum, wat er is gewijzigd in de boedel sinds het overlijden, schulden en vermogen, de waarde.
2. De regels voor de verdeling zijn afhankelijk van wat er in het testament staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia Kronenberg, 15-02-2012 00:46 #19
Ik wil graag weten hoe het zit met mijn openstaande rekeningen bij postorder bedrijven na mijn dood.
ik heb geen partner, geen kinderen, ik heb nog wel mijn ouders en broers en zussen, ook heb ik geen testament.
er valt niets te erven na mijn dood want ik heb geen testament en geen erfenis te verdelen.
is het zo dat die openstaande rekeningen dan door hun afgelost dienen te worden, ik woon momenteel wel samen met mijn zus maar we hebben geen samenlevingscontract of zo afgesloten, zij woont bij mij in en dat is het we delen geen huishouden want ik betaal alle rekeningen, ik zorg voor het huishouden enz, zij woont momenteel bij me in en staat ook niet op mijn huurcontract vermeld. Reactie infoteur, 15-02-2012
Beste Patricia Kronenberg,
Als u komt te overlijden en er is geen testament, treedt de wettelijke verdeling in werking. Verdeeld wordt dan het saldo van vermogen en schulden. Wie niet betrokken wil worden in deze verdeling, bijvoorbeeld doordat de schulden de overhand hebben, kunnen de erfenis verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Janssen, 16-12-2011 11:56 #18
Geachte,

Ik heb een vraag over het nalatenschap mijn moeder wordt in januari 89 jaar ik ben enigst (mijn vader leeft niet meer) kind van haar ze heeft geen testament laten opstellen. Alleen is er een probleem ontstaan doordat ik in mei 2006 een herseninfarct heb gehad maar het grootste gedeelte nog wel kan, heeft mijn moeder bewindvoering gekregen, De bewindvoering heeft destijds (zonder medeweten van mij) de en of rekening veranderd in alleen op de naam van mijn gezet. Ik heb daardoor tegen mijn zin wat geld afgehaald moet ik hier schenkingsrecht over betalen? En hoe zit het met de notariskosten moet ik na het overlijden van mijn moeder notariskosten betalen over het geld wat op haar rekening nog staat geldt daar een bepaald maximum over, ik zou nog liever wat meer van afhalen maar de bewindvoering staat dit niet toe. Graag even u reactie op mijn vragen.

Met vriendelijke Groet
M.W.J.T Janssen Reactie infoteur, 16-12-2011
Geachte M. Janssen,
1. Als u zich goed genoeg voelt en geen bewindvoerder meer wilt, kunt u de kantonrechter vragen om zelf als bewindvoerder te worden aangemerkt.
2. Als kind betaalt u pas schenkingsrecht als de schenking van uw moeder hoger is dan 5030 euro in een jaar.
3. Het is de vraag of het hier een schenking betreft of dat het geld is opgenomen om bepaalde uitgaven te doen die aan moeder te relateren zijn.
4. Als enig kind en zonder testament hebt u eigenlijk niets met een notaris te maken. Er moet t.z.t. wellicht wel aangifte erfbelasting worden gedaan. De vrijstelling voor een kind bedraagt daarbij ruim 19.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jj Heyens, 25-11-2011 21:07 #17
Geachte
mijn echtgenote en ik zijn gehuwd met scheiding van goederen
en vruchtgebruik voor de langstlevende
er is echter geen sprake van geld of waardepapieren in het contract
wij hebben drie kinderen en redelijk spaarcenten
ik wil echter niet dat onze kinderen bij mijn of mijn echtgenotes overlijden aanspraak
zouden kunnen maken op onze spaarcenten (staatsbons)
is dat mogelijk en hoe?
vriendelijke groeten jj heyens Reactie infoteur, 26-11-2011
Geachte Jj Heyens,
1. Via een testament bij de notaris kunt u regelen wat volgens u aan de kinderen mag of moet toekomen. U kunt in een testament kinderen onterven waarbij de kinderen in Nederland recht houden op een legitieme portie van de helft van een kindsdeel. In België is er een zogenaamd reservatair deel waar ze recht op houden.
2. In een testament kunt u ook voorwaarden stellen aan het gebruik van het geld.
3. U kunt, afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden, ook een deel van het spaargeld bijvoorbeeld omzetten in onroerend goed dat goed kan worden verhuurd. Zo houdt u opbrengsten zonder dat het gekochte in de gemeenschap valt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. W. Boltze, 14-11-2011 11:41 #16
Ik ben gehuwd en heb 2 kinderen en er is geen testament. Als een van de echtgenoten komt te overlijden, gaat de erfenis toch automatisch naar de langstlevende waarbij de kinderen pas na overlijden van de langst levende hun erfdeel kunnen verkrijgen. Aangezien het vermogen beneden de € 600.000.- is, betaalt de langstlevende dus geen erfbelasting. De kinderen betalen later de besting zelf. Heb ik dit zo goed begrepen of heb ik iets over het hoofd gezien. Reactie infoteur, 14-11-2011
Beste T. W. Boltze,
1. Neen, niet helemaal. Als er geen testament is, krijgen de kinderen wel hun erfdeel, maar dit in de vorm van een vordering op de langstlevende. Deze vordering wordt opeisbaar na het overlijden van de langstlevende.
2. Er wordt dus gewoon verdeeld. Ook het erfdeel van de kinderen is dus belast. Hoe verdeeld wordt, is ook afhankelijk van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

André, 26-10-2011 13:01 #15
Enkele maanden terug is een tante gestorven. Zij stond onder bewind. Nu er geen testament is en zij geen kinderen of echtgenoot achterlaat, komen haar twee zussen in aanmerking voor de nalatenschap. Van de bewindvoerder is sindsdien geen bericht meer vernomen. Als laatstgenoemde niets meer van zich laat horen, tot wie kunnen de zussen zich dan wenden om duidelijkheid te krijgen over de afwikkeling van de nalatenschap? Aangezien er geen testament is, komt een notaris niet in aanmerking. De rechtbank wellicht? Reactie infoteur, 26-10-2011
Beste André,
1. Als er geen testament is, geldt automatisch de wettelijke verdeling van erfenis en nalatenschap. Het is dan aan de twee zussen om te bekijken of ze de erfenis beneficiair aanvaarden of volledig aanvaarden. De keuze is afhankelijk van de vraag of de erfenis per saldo positief is of negatief. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden.html

2. Als ze de erfenis aanvaarden moeten ook de vervolgstappen worden gezet:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/66935-bankzaken-na-overlijden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Kochx, 05-10-2011 16:35 #14
Situatie: Echtpaar met 3 kinderen
Echtgenoot overlijdt, vrouw en 3 kinderen krijgen ieder 25% van de erfenis (theorie)
Bij geen testament krijgt de vrouw automatisch vruchtgebruik als langstlevende en betalen de kinderen alvast erfbelasting over hun erfdeel

Als er een testament is, moet er dan een clausule in staan voor vruchtgebruik van de langstlevende partner om ervoor te zorgen dat dezelfde situatie ontstaat als bij 'geen testament' of gaat dat niet op. Reactie infoteur, 05-10-2011
Beste M. Kochx,
1. Volgens Nederlands recht is het niet zo dat de langstlevende automatisch het vruchtgebruik krijgt als er geen testament is. Het is wel zo dat de kinderen een niet opeisbare vordering krijgen op de langstlevende, zodat de langstlevende in beginsel de mogelijkheid heeft om in het huis te blijven.
2. Als u wilt dat de langstlevende het vruchtgebruik krijgt, moet u dat per testament regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Smit, 22-09-2011 13:04 #13
Hij heeft het geld nu bij leven weggeven, kunnen de overige broer en zussen in dit geval er dan ook nog aanspraak op maken? Reactie infoteur, 22-09-2011
Beste A. Smit,
1. Dat hangt ervan af. Als iemand komt te overlijden binnen 180 dagen nadat een schenking is gedaan, wordt deze schenking onderdeel van de erfenis. Bovendien kunnen bij de schenkingen voorwaarden zijn gesteld.
2. Als iemand gewoon zijn geld weggeeft en er staat niets op papier, wordt het moeilijk om een schenking aan te tonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Smit, 21-09-2011 20:03 #12
Alleenstaande man ligt op sterven. Hij wil zijn spaargeld nalaten aan 1 broer en 2 zussen van de velen. Hij heeft dit laten vast leggen bij de bank en zijn spaarrekening is opgeheven. De overige broers en zussen willen nu ook aanspraak maken op een deel van het geld. Staan zij in hun recht ja of nee? Reactie infoteur, 21-09-2011
Beste A. Smit,
Bij het nalaten van geld, kan hij alleen met een testament bepalen dat het geld naar sommige broers en zussen wel en andere niet moet gaan. De bank gaat daar niet over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melric, 07-09-2011 14:36 #11
Mijn geestelijk en lichamelijke nicht heeft georven van ouders. mijn inmiddels overleden vader (aangetrouwde oom) was haar voogd. Mijn nicht stond ook onder curatele daar alles overgedragen is naar een curator en bewindvoerder. Als er geen directe erfgenaam is vermeld in testament, is dan de enig overlevende tante vanzelfsprekend erfgenaam en kunnen nichten en neven daar tegen in beroep gaan? Reactie infoteur, 07-09-2011
Beste Melric,
Uw nicht is de erfgenaam. Vraag is volgens mij wie nu haar voogd wordt en wie na haar overlijden van haar erft. De eerste in lijn voor haar erfenis zijn haar broers, zussen en ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cynthia, 25-08-2011 14:27 #10
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn vriend die bij mij in mijn koophuis woont, mijn huis niet uithoeft mocht ik komen te overlijden. Moet ik hiervoor de hypotheek ook aanpassen of zou een partnerschap voldoen? Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Cynthia,
U kunt een notarieel samenlevingscontract opstellen, waardoor hij minder erfbelasting betaalt en een testament, waarin hij bijvoorbeeld het vruchtgebruik van het huis en ook een deel van het huis krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia Stemvers, 26-07-2011 13:01 #9
Mijn, ongehuwde, broer komt binnenkort te overlijden. Ouders zijn overleden en onze andere broer ook reeds. Ik ben dus enig overgebleven direkte familielid. Nu werd mij verteld dat de kinderen van mijn overleden broer ook nog als directe erfgenamen worden aangemerkt. Klopt dat? Zie met belangstelling uw antwoord tegemoet en dank voor de moeite. Reactie infoteur, 26-07-2011
Beste Cornelia Stemvers,
De kinderen van uw overleden broer erven, zonder testament, via plaatsvervulling wat uw broer zou hebben geërfd als hij nog zou leven. Zie ook het artikel over plaatsvervulling:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 05-06-2011 15:09 #8
Mijn moeder leeft nog en we zijn thuis met 6 kinderen. Aangezien de band niet goed is en ik nu al merk dat sommige van broers en zussen er op uit zijn voor het geld van mijn moeder en ik bang ben dat het mis gaat als zij overlijd is mijn vraag of ik nu al een verwerping van mijn erfrecht kan laten opmaken zodat ik mocht het straks zover zijn er niets mee te maken heb. Mijn moeder zal geen schulden hebben, alleen maar bezittingen en hier wil ik ook afstand van doen. Tevens heb ik zelf 2 kinderen die meerderjarig zijn ook zij willen hier niets mee te maken hebben. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Reactie infoteur, 05-06-2011
Beste John,
U kunt helaas pas een erfenis verwerpen als iemand is overleden. Eerder is er wettelijk gezien namelijk geen sprake van een erfenis. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Vugt, 14-02-2011 21:59 #7
Mijn zus is in 2009 gestorven en omdat ze geen kinderen hadden is de erfenis naar haar man gegaan. Nu is de man ook overleden. Is nu de familie van de man de enige erfgenamen of heeft onze familie ook nog rechten op een deel van de nalatenschap? Reactie infoteur, 15-02-2011
Beste J. van Vugt,
Als er geen testamenten zijn van uw overleden zus en haar man, terwijl zij kinderloos zijn gebleven, erft uiteindelijk de familie van de langstlevende de gehele nalatenschap.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Radeloos Meisje, 02-11-2010 15:01 #6
Ik ben 8 jaar geleden hertrouwd, de vader van mijn kinderen is overleden, nu zou ik van mijn huideige man graag de wettelijke voogd van maken voor mijn kinderen voor als er met mij iets gebeurd, ik zou niet willen dat ze naar mijn ex schoonouders of stiefmoeder gaan, ik heb al iets liggen bij de notaris voor in geval van, maar nu blijkt mijn huidige man geen volmacht te krijgen op hun zicht rekeningen omdat ze nog minderjarig zijn, (omdat hij geen wettelijke voogd is) kunnen wij dit op een of ander manier wel in orde krijgen dat hij mee wettelijke voogd word? Reactie infoteur, 02-11-2010
Beste Radeloos meisje,
1. Als u uw man met een testament tot voogd benoemt, is dat dwingend recht. Het moet worden uitgevoerd totdat een kind meerderjarig wordt.
2. Als uw man wettelijk voogd wil worden, kan hij het beste uw kinderen erkennen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 24-10-2010 14:11 #5
Mijn man is overleden en heeft me met veel schulden achtergelaten. Er is een testament, kan ik als echtgenote de erfenis weiger en zo ook de schulden? We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben samen 1 zoon die nog minderjarig is. Hij heeft ook nog 2 volwassen kinderen uit een eerdere relatie. Ik ben nog niet bij de notaris geweest om een akte van erfrecht op te laten maken omdat ik hiervoor niet de financiële middelen heb. Reactie infoteur, 24-10-2010
Beste Wilma,
1. Als u een erfenis wilt verwerpen, moet u dat binnen drie maanden na overlijden doen. Zie ook:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/62222-erfenis-verwerpen.html

2. Niet alle schulden komen automatisch in de gemeenschap, zeker niet als u niet mede hebt ondertekend. Dat zou moeten worden uitgezocht.
3. Door het testament te verwerpen komen er geen extra schulden bij bovenop de schulden waarvoor u mogelijk al aansprakelijk bent.
4. Vraag de notaris om advies. Dit zou gratis moeten zijn. Het verwerpen kost overigens wel geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arianne Verhoeven, 15-06-2010 16:43 #4
Ik wil graag meer weten over voogdij van mijn kinderen mijn kinderen zijn 15 en 13 jaar hebben al anderhalf jaar geen contact meer met hun vader en willen hemniet zien om diverse redenen. ik ben bij de rechter geweest voo het alleen recht maar is fgewezen. mocht er iets met mij gebeurn dan gaan de kindeen nu atomatich naar hun vader dat willen ze niet wat kan ik regellen om het voor hem moeilijk te maken datze niet automatich naar hem gaan? Reactie infoteur, 15-06-2010
Beste Arianne Verhoeven,
1. Ouders kunnen bij testament of bij notariële akte iemand aanwijzen als voogd voor het geval zij zelf komen te overlijden.
2. Als een ouder nog leeft en de kinderen wonen elders zal de rechter afwegen waar de kinderen het beste kunnen worden geplaatst, gegeven het testament. De vader kan dan wel een beroep doen op zijn ouderlijk gezag, maar er kunnen redenen zijn om de kinderen dan toch elders onder te brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adri van Wijngaarden, 09-03-2010 13:58 #3
Ik heb kortgeleden op TV een programma gezien, waarbij de man in de problemen was gekomen na het overlijden van zijn vrouw. Hij moest na het overlijven van zijn vrouw zoveel belasting betalen, dat er maar weinig overbleef om van te leven. De oplossing zou een tweetrapstestament zijn.
De vraag is nu: "Is het voor mij verstandig om zo'n testament door te notaris te laten opmaken?"
Ik ben gehuwd, heb twee kinderen en ben in het bezit van een eigen huis met een waarde tussen de 200.000 en 250.000 euro. Reactie infoteur, 09-03-2010
Beste Adri van Wijngaarden,
1. Stel dat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en uw vrouw komt te overlijden. Dan krijgen de kinderen op u een vordering van bijna 70.000 euro, namelijk twee derde deel van de ruim 100.000 euro die in de erfenis valt (de andere helft is al van u). Hierover moet zonder tweetrapstestament 3.200 euro aan erfbelasting worden betaald, namelijk 10% boven wat vrijgesteld is. Met een tweetrapstestament hoeft u geen erfbelasting te betalen.
2. Vraag altijd vooraf wat de notaris voor het maken van een testament vraagt, want de ene notaris is stukken goedkoper dan de andere.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sil, 15-02-2010 12:16 #2
Ik kom uit een gezin met 7 kinderen vader al overleden en nu moeder er schrijnt een kleine schuld tezijn en heb een brief gekregen van mijn zus om eenvolmacht te onderteken
als ik niets doe wat zijn dan de risico andere hebben allemaal getekend
is die schuld dan voor mij of moet ik die volmacht beter tekenen Reactie infoteur, 15-02-2010
Beste Sil,
1. Niemand is verpicht om een erfenis te aanvaarden, zeker niet als er per saldo schulden zijn. Zie het artikel van Zeemeeuw, genaamd:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/5906-erf-geen-schulden.html

2. Gaat u wel met de erfenis akkoord, dan komt uw erfdeel aan resterende schulden voor uw rekening. Wellicht zijn er ook bezittingen, die geld waard zijn en die deze schulden overstijgen.
3. Overigens is me niet duidelijk wat voor volmacht het is. Wellicht om de belastingaangifte te kunnen doen, en daarin aan de belastingdienst de erfgenamen te melden. Wilt u dat niet, omdat de schulden groter zijn dan de waarde van de bezittingen, dan moet u dat niet doen.
4. Voor alles moet u zorgen dat voor u duidelijk is wat u krijgt uit de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Duuren, 18-10-2009 10:48 #1
Als mijn broer komt te overlijden, hij is gescheiden maar de boedel is nog niet verdeeld wat moeten we dan doen? Reactie infoteur, 18-10-2009
Beste A. Van Duuren,
Wat betreft een erfenis, is van belang te weten wie de erfgenamen zijn en of er een testament is. Zonder testament en kinderen zijn de ouders plus broers en zussen de eerste erfgenamen in lijn. Met testament zijn meer erfgenamen te benoemen. Elke erfgenaam mag overigens ook een erfenis afwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Testament maken
Reacties: 215
Schrijf mee!