Tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger

Tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger Wat is een tweetrapstestament? Een tweetrapstestament 2023 of de turbo versie van een testament is vaak voordelig en heeft vooral fiscale voordelen. Het tweetrapsmaking testament of tweetrapstestament voorkomt dat de langstlevende ouder erfbelasting en successierechten moet betalen over het kindsdeel van de kinderen. Maar eens zal over de erfenis toch erfbelasting betaald moeten worden. De tweetrapsmaking en tweetrapstestament kunnen zeker een goede oplossing zijn. Laat de notaris voor u berekenen of een tweetrapstestament ook in uw geval gunstig is. Bespaar erfbelasting. Zie het rekenvoorbeeld ter illustratie.

De langstlevende en het wettelijk erfrecht

Volgens het erfrecht erft de langstlevende partner als er geen testament is opgesteld alle goederen van de nalatenschap. De vrijstelling voor de langstlevende partner bij erfenis of nalatenschap bedraagt ruim 600.000 euro. Als de erfenis meer bedraagt dan 600.000 euro zou de langstlevende dus successierechten moeten betalen. Over het meerdere moeten de volgende bedragen en percentages aan erfbelasting worden betaald:

Erfbelasting 2022 en 2023

De tarieven voor de erfbelasting 2022 en 2023 zijn:

erfbelasting 2022:

erfeniserfbelasting 2022
tot maximaal € 130.42510%
vanaf € 130.425€ 13.043 plus 20% over het meerdere

erfbelasting 2023:

erfeniserfbelasting 2023
tot maximaal € 138.64210%
vanaf € 138.642€ 13.864 plus 20% over het meerdere

Deze tarieven gelden ook voor kinderen die van een ouder erven, maar dan met een vrijstelling van omstreeks 23.000 euro (2023). Erft een kind 41.000 euro van een ouder dan moet dus over ongeveer 18.000 euro 10 procent belasting worden betaald, ofwel 1.800 euro. Maar dat geld is in de praktijk niet altijd aanwezig of vrij beschikbaar. Laat u zich niet verrassen en lees verder over de mogelijkheden om hier wat aan te doen.

Een papieren schuld hebben

In werkelijkheid erft de langstlevende niet alleen de goederen, maar krijgt hij ook een schuld toebedeeld aan zijn kinderen. Om de langstlevende te beschermen heeft de wetgever immers bedacht dat de kindsdelen in de erfenis niet direct door de kinderen opeisbaar zijn, maar worden vormgegeven met een papieren schuld van de langstlevende aan zijn kinderen. Kort door de bocht geformuleerd geldt dat de kinderen een niet opeisbare vordering op de langstlevende erven, terwijl de langstlevende in het huis kan blijven wonen en de erfbelasting van de kinderen betaalt.

Erfbelasting en successierechten betalen, voorbeeld

Dat betekent namelijk ook dat de belastingdienst de situatie toch duidelijk anders gaat behandelen dan in eerste instantie mocht worden verwacht. De belastingdienst splitst de erfenis om belastingtechnische redenen namelijk in twee delen op:
  • Deel A is de vordering van de kinderen op de langstlevende.
  • Deel B is de erfenis minus deel A.

Op zowel A als B moet belasting worden betaald.

Op deel A moet erfbelasting worden betaald, rekening houdend met de vrijstelling per kind van bijna 23.000 euro in 2023 (22.918 euro in 2023) en op deel B rekening houdend met de vrijstelling van ruim 723.625 euro (2023). Dit leidt er in de praktijk toe dat door de lage vrijstelling voor de kinderen vooral op hun aandeel in de erfenis erfbelasting moet worden betaald. Dit ondanks de grote vrijstelling die voor de langstlevende geldt. De erfbelasting van de kinderen op de niet direct opeisbare vordering wordt door de langstlevende betaald, en in mindering gebracht op de vordering van de kinderen. Dit is voor de langstlevende vooral vervelend als er onvoldoende liquide middelen zijn of deze nodig zijn voor andere doeleinden. Het geld kan ook geld vast zit in een eigen huis, in beleggingen, spaartegoeden met langere looptijd of anderszins.

Tweetrapsmaking en tweetrapstestament

Een tweetrapsmaking testament kan in vele situaties worden toegepast, maar zien we het meest als er kinderen zijn en er naar verwachting een langstlevende partner zal zijn. Bij een tweetrapsmaking of tweetrapstestament wordt de langstlevende dan als enige erfgenaam benoemd. De kinderen krijgen geen vordering op de langstlevende. De kinderen worden in hetzelfde testament tot erfgenamen benoemd van al wat de langstlevende van de erfenis achterlaat. Het vermogen van de als eerste overleden ouder komt de kinderen pas toe, zodra de langstlevende ouder ook is overleden. De eerste erfgenaam wordt ook wel de bezwaarde genoemd, de volgenden de verwachters.

Het tweetrapstestament bevat zoals de naam al aangeeft twee stappen en wel de volgende twee:

Trap 1 tweetrapstestament:

Stap 1 is dat de volledige erfenis overgaat naar de langstlevende. De langstlevende ouder houdt de nalatenschap onder zich, mag deze tussentijds vervreemden of opmaken. Essentieel voor de erfbelasting is dat de langstlevende wel geacht wordt alles geërfd te hebben en er geen erfbelasting door de kinderen hoeft te worden betaald, aangezien ze in eerste instantie zijn onterfd.

Trap 2 tweetrapstestament:

Stap 2 treedt in werking bij het overlijden van de langstlevende. Zodra de langstlevende ouder overlijdt wordt gedaan alsof de kinderen twee maal erven. Ze erven het overgebleven deel van de eerst overledene apart en het deel van de langstlevende apart. Zo kunnen ze ook twee maal van hun vrijstelling gebruik maken.

Is tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger

Met een tweetrapsmaking en tweetrapstestament wordt (deels) voorkomen dat de langstlevende plotseling voor uitgaven komt te staan, waarvoor wellicht de middelen niet aanwezig zijn. Maar eens zal de erfenis moeten worden afgerekend of het nu in een of twee stappen is. Het is dan ook niet gezegd dat een tweetrapstestament altijd goedkoper zal uitvallen.

Rekenvoorbeeld tweetrapstestament 2023

Veronderstel een gezin met twee kinderen dat een vermogen heeft van 600.000 euro en in gemeenschap van goederen is getrouwd. Stel de moeder overlijdt. De te verdelen nalatenschap bedraagt dan 300.000 euro. Stel ook dat de wettelijke rente lager is dan 6%. Onderstaande bedragen zijn afgeronde bedragen.

Scenario 1 zonder testament
Zonder testament krijgt een ieder 100.000 euro uit de erfenis (elk kind 100.000 euro en de vader 100.000 euro). De langstlevende hoeft geen erfbelasting te betalen voor zichzelf maar twee maal 7.700 euro voor zijn kinderen ofwel per kind 10 procent over afgerond 77.000 euro. Dat is bij elkaar 15.400 euro. Bij overlijden van de langstlevende en een gelijk gebleven vermogen, erven de kinderen samen nog eens 400.000 euro, namelijk de 100.000 euro die de vader erfde plus zijn vermogen van 300.000 euro. Dat betekent nog eens 21.535 aan erfbelasting per kind, immers 10% over 138.642 euro (grens eerste schijf) en 20% over 38.356 euro omdat 23.000 euro per kind is vrijgesteld van erfbelasting. Bij elkaar dus 43.070 euro plus de eerdere 15.400 is een totaal aan erfbelasting van 58.470 euro

Scenario 2 met tweetrapstestament
Bij een tweetrapsmaking testament wordt in eerste instantie geen belasting betaald over de 300.000 euro die de langstlevende erft. Dan overlijdt de langstlevende en blijkt het vermogen in stand te zijn gebleven. In dat geval erven de kinderen in twee stappen eerst de 300.000 euro van de eerst overledene en dan nog eens 300.000 euro van de inmiddels ook overleden langstlevende. Rekening houdend met de vrijstellingen betalen ze zo over beide erfenissen afgerond 13.600 euro per kind ofwel in totaal 54.400 euro. Dit is 4.070 euro minder dan in scenario 1 (allemaal afgeronde bedragen).

Tweetrapsmaking en vruchtgebruik

Sinds 2012 is de regeling van defiscalisering uitgebreid. Alle vruchtgebruik situaties ten behoeve van de langstlevende partner die voortvloeien uit een testament van een erflater zijn nu gedefiscaliseerd. Dat betekent in hoofdlijnen dat het kind het vruchtgebruik van de langstlevende niet opneemt in box 3, maar de langstlevende vruchtgebruiker wel, dit naar de volledige waarde. De langstlevende gaat dus wel vermogensbelasting betalen voor zover het vermogen uitstijgt boven de vrijstelling van vermogen in box 3. Hoe zwaar dit weegt en ten nadele van een tweetrapsmaking is, hangt sterk af van hoe lang de langstlevende zelf ook van het vruchtgebruik kan genieten.

Turbo-tweetrapstestament

Het turbo-tweetrapstestament is weer een nieuwe vondst waarbij het tweetrapstestament wordt gecombineerd met de voordelen van de wettelijke regeling. Het wordt zo ingericht dat de langstlevende ouder wederom geen erfbelasting voor de kinderen betaalt, maar de kinderen wel een fiscaal voordeel hebben dat oploopt met de afgesproken rente. Onduidelijk is nog hierbij in hoeverre deze rente door de fiscus als schenking zal worden gezien.

Slot tweetrapstestament 2023

Of een tweetrapstestament ook voor u voordelig is, hangt af van de omvang van de erfenis, hoe oud u zult worden en van de mate waarin u volledig van de vrijstelling op de erfbelasting gebruik kunt maken. Het is in ieder geval zeer de moeite waard om dit na te gaan. Er moeten ook veronderstellingen worden gemaakt: als de langstlevende nog vele jaren na het overlijden van de eerst overledene van het leven geniet, zal dat gevolgen hebben voor de erfenis en de eventueel te vergoeden rente aan de kinderen bij een langstlevende testament of de wettelijke verdeling, waarbij de langstlevende erft en de kinderen een vordering hebben op de langstlevende.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Checklist testament en nalatenschapChecklist testament en nalatenschapU kunt een testament maken voor uw nalatenschap, een bestaand testament herroepen of een testament vernieuwen. Wat moet…
Hebben de kinderen recht op hun deel van de erfenis?Bij overlijden gaan de eigendommen en de schulden nagelaten worden via het wettelijk erfrecht, of op basis van een testa…
Verschillende soorten testamentenVerschillende soorten testamentenOm af te kunnen wijken van de wettelijke erfrecht, kan er een testament worden opgemaakt. Hierin kan de testateur aangev…
Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testamentVerdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testamentDe verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2023. De verdeling van erfenis en nalatenschap is…

Erfbelasting: successierechtErfbelasting: successierechtSuccessierecht heet sinds 2010 erfbelasting. De wet, die in 1956 is ingetreden, kenden zoveel moeilijkheden en sterk ver…
Bezwaar maken tegen onroerendzaakbelastingBezwaar maken tegen onroerendzaakbelastingBelasting betalen vindt bijna niemand echt leuk. Toch krijgen de meeste mensen jaarlijks flink wat enveloppen op de deur…
Reacties

Peter, 17-02-2020
Wat ik wil bereiken is, dat ingeval van overlijden van mijn vrouw of mij, er geen erfbelasting betaald hoeft te worden over het erfdeel van de kinderen noch een erfdeel aan de kinderen hoeft te worden uitgekeerd. Reactie infoteur, 17-02-2020
Beste Peter,
Als u niet wilt dat er door de langstlevende erfbelasting betaald hoeft te worden over het erfdeel van de kinderen noch een erfdeel aan de kinderen hoeft te worden uitgekeerd, is de tweetrapsmaking de beste keuze. U hebt dan 100% zekerheid, maar de tweetrapsmaking is omslachtiger en kan uiteindelijk (als ook de langstlevende is overleden) financieel ongunstiger uitpakken voor de kinderen (niet voor de ouders). De kinderen zijn bovendien meerderjarig, dus is er geen rechter die zich met de constructie zal bemoeien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 12-02-2020
U geeft een rekenvoorbeeld tweetrapstestament 2019; wij zijn zo'n gezin; dan wel met 4 volwassen kinderen met kleinkinderen.Dat vermogen zit hoofdzakelijk "in de stenen". wij hebben nog een oud "langstlevende testament" dat dezelfde strekking heeft als het nu wettelijk geldende "geen testament". Wat komt nu voor ons het meest in aanmerking, een tweetrapstestament, een testament met opvullegaat of een testament met afvullegaat? Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste Peter,
Een tweetrapstestament is duidelijk iets anders dan een afvullegaat of opvullegaat, kortom wat wilt u bereiken?

https://financieel.infonu.nl/belasting/191102-minder-erfbelasting-langstlevende-opvullegaat-afvullegaat.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 11-11-2019
Mijn ouders hebben beiden in 2015 een tweetrapstestament laten opstellen. Mijn vader is overleden in 2016. Mijn moeder leeft gelukkig nog. Nu heeft mijn moeder haar huis verkocht. Haar vermogen valt allemaal binnen haar vrijstelling en heeft in 2016 ook geen erfbelasting hoeven betalen. Nu wil zij de opbrengst van dit huis grotendeels schenken aan haar 3 kinderen. Deze kinderen gaan daar dan schenkbelasting over betalen. In het tweetrapstestament staat dat mijn moeder geen grote schenkingen mag doen. Mag zij nu wel aan haar 3 kinderen het grootste deel van haar vermogen schenken, als een soort voorschot op haar erfenis? Of moet er dan uiteindelijk toch nog erfbelasting betaald worden door de kinderen, mocht moeder ook komen te overlijden? Reactie infoteur, 14-11-2019
Beste Marieke,
Het tweetrapstestament dat in werking is getreden is dat van uw vader. Dat testament zal over de nalatenschap van uw vader gaan en niet dat van uw moeder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 06-11-2019
Een tweetrapstestament kent een jaarlijkse informatieplicht aan de verwachters. Kan de bezwaarde dit zelf doen of moet dit officieel middels een accountant of notaris. En als dit wordt nagelaten of gewoon wordt vergeten? Reactie infoteur, 06-11-2019
Beste Ben,
Als in het testament niet anders is bepaald, mag de bezwaarde zelf een boedelbeschrijving opstellen, de administratie voeren en de verwachters hierover informeren. Uitbesteden aan een notaris is uiteraard ook toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 24-03-2019
Onze ouders hebben een tweetrapstestament opgemaakt. Vader is in 2013 overleden, moeder in 2018. Moeten wij als kinderen 2 maal een aangifte erfbelasting doen? Voor moeder en een voor vader? Reactie infoteur, 26-03-2019
Beste Maria,
U doet dan aangifte erfbelasting voor het overlijden van uw moeder. Als het goed is, is er in 2013 aangifte erfbelasting voor uw vader gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elja, 21-03-2019
Is het voor ons, echtpaar zonder kinderen, ook mogelijk om een soort tweetraptestament te maken met als eerste erfgenaam de langstlevende en, in het geval wij beiden tegelijk zouden overlijden ( bij een vliegtuigongeluk bijv.), een aantal van onze nichten. Reactie infoteur, 22-03-2019
Beste Elja,
Ja dat is mogelijk. Bij een gelijktijdig of vlak na elkaar overlijden kan ook een overlevingsclausule nuttig zijn:

https://financieel.infonu.nl/geld/194802-overlijden-erfgenaam-overlevingsclausule-30-dagenclausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 25-02-2019
Mijn vader overleed dec 2016. Mijn moeder is langstlevende erfgenaam. Mijn vader had tweetraps testament op laten maken. Mijn vader had hierin op laten nemen, als er dingen door langstlevende geschonken gaan worden aan de drie kinderen, dat dat evenredig verdeeld wordt en niemand tekort wordt gedaan. Nu wil mijn moeder, die langstlevende erfgenaam is van de gehele erfenis, mij onterven. Waar blijf ik recht op houden? Reactie infoteur, 26-02-2019
Beste Angela,
Als uw moeder komt te overlijden hebt u recht op een legitieme portie van haar erfenis plus uw erfdeel van wat nog over zijn van vaders erfenis. Tijdens het leven van uw moeder geldt nog steeds de bepaling van gelijke schenkingen voor de drie kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 10-11-2018
In het voorbeeld wordt gesproken over getrouwd in gemeenschap van goederen.
Hoe werkt het als men op huwelijkse voorwaarden getrouwd is? Reactie infoteur, 12-11-2018
Beste Paul,
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is de verdeling tussen partners 50%-50%, bij een huwelijk met (beperkte) huwelijkse voorwaarden gelden de percentages en voorwaarden die daarbij zijn afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sietske, 11-04-2018
Wij hebben een testament op langstlevende in 2013 laten maken, als nu 1 van ons komt te overlijden moet diegene die achterblijft gelijk belasting betalen als je geen tweetrapstestament hebt?

Een levens testament (volmacht )houdt dat in, dat de langstlevende zonder naar de rechter te moeten stappen zelf het te erven kan regelen? Wat zijn de kosten van 2 x 2 nieuwe testamenten?

Graag hoor ik hier van. Reactie infoteur, 12-04-2018
Beste Sietske,
De langstlevende moet inderdaad de erfbelasting betalen. De prijs van een testament verschilt per notaris en is sterk afhankelijk van de ingewikkeldheid van het testament:

https://financieel.infonu.nl/geld/79350-wat-kost-een-notaris-hoeveel-notariskosten.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roberto, 17-01-2018
Goedendag, mijn partner en ik gaan in 2018 trouwen! Wij hebben beide 2 kinderen uit ander huwelijk en willen eigenlijk dat alles gelijk verdeeld wordt!
Is dan een tweetraps testament voldoende of moeten we ook gemeenschap van goederen apart regelen? Reactie infoteur, 18-01-2018
Beste Roberto,
Om alle kinderen gelijk te behandelen is niet per se een tweetrapstestament nodig, maar dit kan ook met een ander testament worden geregeld waarin jullie de gelijke verdeling aangeven. Een algehele gemeenschap van goederen bepaalt, dat wat de ouders bezitten volledig gemeenschappelijk is, en is een afspraak tussen de ouders. Wellicht wilt u ook overeind houden dat de langstlevende alles erft en de kinderen slechts een vordering op de langstlevende krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liesbeth, 12-12-2017
Goedemiddag, na het nog eens doorlezen van onze testamenten heb ik vraag. In ons beider testament is er spraken van een tweetrapsmaking toch staat er verderop dat wanneer de erfgenamen over hun verkrijging erfbelasting verschuldigd zijn deze door mijn echtgenote renteloos moeten worden voorgeschoten.
Ik dacht dat een tweetrapstestament dit nou juist zou voorkomen. nu is dit testament van 2013, en heb ik blijkbaar niet goed opgelet. Wat als we dit willen veranderen, moet er dan een heel nieuw testament worden gemaakt of kan het ook met een bijlage? Reactie infoteur, 14-12-2017
Beste Liesbeth,
Een tweetrapstestament is inderdaad vaak juist bedoeld om de langstlevende in bescherming te nemen. De langstlevende beschikt immers over een relatief grote vrijstelling. Wilt u het testament laten veranderen, dan is er een nieuw testament nodig. Een nieuwe bijlage is niet toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Japio, 27-04-2017
Mijn vrouw en ik hebben een langstlevende testament laten maken waarin we elkaar als enige erfgenaam hebben benoemd en met de voorwaarde erin dat de vordering door de kinderen pas opeisbaar is bij het overlijden van mijn echtgenote/echtgenoot (de laatstlevende). Klopt het dat dit betekent dat de kinderen a.h.w reeds nu al onterfd zijn totdat wij beiden zijn overleden? Wat gebeurt er daarna, worden ze dan gewoon aut. erfgenamen? Maar wat moeten we doen om twee kinderen te onterven? Moeten we dan - nu al - ieder voor zich die onterving vast laten leggen in een nieuw testament of kan de laatst levende dat da n voor zijn rekening nemen door in een nieuw testament dit te doen?
Ik hoor graag van u. Met vriendelijke groet Japio Reactie infoteur, 30-04-2017
Beste Japio,
Bij dit langstlevende testament zijn uw kinderen niet onterfd, maar kunnen ze pas na het overlijden van de langstlevende partner over hun erfdeel beschikken. De langstlevende bepaalt niet de erfenis van de partner, dat moet elke partner zelf vooraf regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loes, 11-04-2017
Hallo, mijn man en ik hebben, zolang we kinderen hebben, een testament op de langstlevende. Onze kinderen zijn reeds lang volwassen. Eén zoon heeft 6 jaar geleden het contact met ons verbroken. Mijn man is niet gezond meer en ik vind het heel moeilijk om met hem te praten over eventueel onterven van deze zoon. Kan ik dit eventueel nog regelen nadat mijn man zou zijn overleden of heeft deze zoon dan recht op zijn "gewone" kindsdeel? Ik zou graag de ex-vrouw van deze zoon iets willen nalaten en ook zijn( volwassen) zoons.
Ik hoor graag van u. Vriendelijke groeten, Loes. Reactie infoteur, 12-04-2017
Hallo Loes,
In de wet is het zo geregeld dat u uw eigen nalatenschap regelt en uw man ook. Er bestaat niet zoiets als een gezamenlijk testament. Als uw man de zoon niet onterft, heeft deze recht op een gewoon kindsdeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolan, 12-02-2017
Wij zijn vorig jaar getrouwd en hebben bij de notaris een testament op laten stellen dat we alleen elkaars erfgenaam zijn en dat als de langs levende overlijdt de kinderen dan pas hun erfdeel kunnen opeisen! Dan hoef je dus geen erfbelasting te betalen aan de fiscus over de kindsdelen van te voren dat begrijp ik toch goed dan!
Graag zie ik van U. Reactie infoteur, 13-02-2017
Beste Johan W,
Dat hangt van de precieze formuleringen af. Nu is het al zo dat een kind een niet opeisbare vordering heeft totdat de langstlevende is overleden. Bij een tweetrapsmaking worden kinderen nu onterfd en hebben nu ook nog geen vordering. Vervolgens laat de langstlevende in tweede instantie alles achter aan de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Milou, 09-01-2017
Hoe werkt het met een tweetrapstestament met uitsluiting van de koude kant? Wat is er dan te doen aan het risico dat de koude kant met een schuld opgezadeld wordt wanneer zijn of haar partner komt te overlijden en de erfenis doorgegeven moet worden? Reactie infoteur, 11-01-2017
Beste Milou,
Ook in 2017 of 2018 kan in een testament precies worden opgenomen hoe met de koude kant moet worden omgegaan en welke andere voorwaarden en clausules zullen gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk Vodegel, 27-06-2016
Beste zeemeeuw,
Is het mogelijk om een twee trapstestament te combineren met een levenstestament? Of moeten dit afzonderlijke testamenten zijn. Reactie infoteur, 28-06-2016
Beste Henk Vodegel,
Die combinatie ligt in ieder geval niet voor de hand. Een testament wordt openbaar en treedt in werking als iemand is overleden, een levenstestament is juist bestemd voor tijdens uw leven. Bovendien heeft tijdens uw leven niemand het recht om uw "gewone" testament in te zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Truus, 05-02-2016
Beste zeemeeuw.

Als ik het goed begrijp stel dat bij een twee trapstestament de langstlevende al het geld opmaakt het huis verkocht is de kinderen niks meer krijgen? Of wordt er ten alle tijden geld appart gezet voor de kinderen? Of is er dan geen recht op een kindsdeel? Reactie infoteur, 07-02-2016
Beste Truus,
Als de langstlevende alles opmaakt, is alles op. Een kindsdeel kan dan niet meer ingevorderd worden. Als verkwisting aan de orde is of de langstlevende hertrouwt, kunnen kinderen soms ingrijpen. Overigens kan in een testament ook staan dat niet alles opgemaakt mag worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 30-07-2014
Ik zit met een tweetraps clausule in het testament van mijn moeder.
Die verwijst bij overlijden van mij naar de 2 overgebleven kinderen van mijn zus(mijn zus is overleden)
enfin ik heb toender tijd getekend hun worden dan verwachters, mijn moeders erfdeel stond onder bewind dat is er af.
Het was wel van mij, maar nu helemaal zelfstandig.

De vraag is kan ik zelf een testament maken en zelf een erfgenaam aanwijzen er is ook prive geld van mijzelf nu bij betrokken.
Na mijn vaders overlijden is de Familie band slecht. eigenlijk niets meer.
Mijn dossier ivb met de bewind opheffing(5 jaar naar overlijden)is gesloten ik kan niet meer zo bij de kanton rechter terecht.
Heeft u misschien een antwoord hierop?

Mijn vader is ook overleden daar ben ik geen erfgenaam van.
vr groet Simone
krijg ik een Legaat van geldbedrag dat is gewoon vrij(bijna geregeld). Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Simone,
1. U mag altijd een eigen testament maken met daarin wie u als erfgenaam wilt hebben.
2. Als u bij uw overlijden alles, dus inclusief deel verwachters, aan een ander nalaat. kunnen de verwachters zich bij de rechter op hun deel beroepen. Hoe groot dat deel is hangt af van het testament. In veel tweetraps testamenten staat namelijk ook de bepaling dat de eerste erfgenaam (u dus) mag interen op het vermogen. Als dat zo is en u teert in, blijft er automatisch minder voor de verwachters over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 27-11-2013
Beste Zeemeeuw,
Mijn zoon heeft een zeer grote fiscale schuld en zou bij mijn overlijden zijn erfdeel geheel kwijt zijn. Kan ik het legitieme deel van mijn enige zoon, die ik daarom wil gaan onterven, verkleinen door aan mijn enige broer een "tijdelijk" legaat na te laten? en als je je enig kind en erfgenaam onterft wie krijgt dan de andere helft van nalatenschap incl. goederen? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste John,
1. Als u een kind onterft houdt deze gedurende vijf jaar de mogelijkheid om zijn legitieme in te roepen, maar het kind hoeft dat niet te doen.
2. Als de onterving niet wordt "aangevochten" door de legitieme in te roepen, gaat dat deel naar de andere erfgenamen, zoals bij wet of testament bepaald.
3. Een tijdelijk legaat bestaat niet, maar wel het vruchtgebruik van iets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 21-10-2013
Goede middag Zeemeeuw,
Het onderstaande van Drewes, 02-10-2013, is mij nog niet helemaal duidelijk. Wanneer de langst levende komt te overlijden in 2010 dan is er nog € 100.000. € 50.000 elk. Door nabetalingen, door een niet direct verkocht eigen huis, b.v. hypotheek rente, makelaarkosten en onderhoudskosten is het bedrag nu € 20.000. Worden deze kosten alleen betaald uit de erfenis van de laatst overleden ouder? En als daar niets meer van over is wordt dan pas de erfenis van de eerst overleden ouder aangesproken? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Wim,
1. Het overlijden geeft voor de erfgenamen een vordering van 50.000 euro op de langstlevende. Deze vordering komt in mindering op de nalatenschap die daarna volgt. Als er in totaal maar 20.000 euro resteert, is er onvoldoende om de vordering uit te betalen, en is de tweede erfenis per saldo negatief voor de nieuwe erfgenamen.
2. Als het steeds om dezelfde erfgenamen gaat, wordt aan hen 20.000 euro uitbetaald in plaats van 50.000 euro en verder niets.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drewes, 02-10-2013
Goedemiddag Zeemeeuw,
Ik heb nog een vraag als vervolg op eerder contact van oktober 2010. Zie met name ook het bericht van 19-10-2010, 11:47 uur.
Eén ouder overlijdt in 2008, de langstlevende in 2010. Stel even voor het gemak dat beide ouders € 50.000 nalieten, totaal dus € 100.000. Beide ouders hadden een verschillend testament. Nu is van het geheel nog € 20.000 over. Tot welke nalatenschap behoort nou die € 20.000? Tot die van de eerst overleden ouder, (moeder), tot die van de laatst overleden ouder (vader) of (in enige verhouding) tot die van beide.
Wederom bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Drewes Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Drewes,
De oudste vordering heeft de oudste rechten en gaat dus voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. van de Veen, 01-10-2013
Kan ik een tweetraps regeling in mijn testament laten opnemen omdat 1 van mijn kinderen geen kinderen heeft, dus geen rechtstreekse erfgenamen en daarvoor in de plaats een goed doel benoemen. Ik wil voorkomen dat hun vader, die geen contact met z'n kinderen wil, erfgenaam wordt. Met vriendelijke groet. H. van de Veen. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste H. van de Veen,
Ja dat kan. U kunt ook in een testament opnemen dat u niet wilt dat het geld (en de goederen) dat naar uw zoon gaat, later geërfd kan worden door zijn vader. U doet dit via een uitsluitingsclausule. Zie voor enkele andere voorbeelden van een uitsluitingsclausule het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/13092-erfenis-niet-automatisch-naar-schoonfamilie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Zeeland, 13-05-2013
Uw voorbeeld gaat uit van een erfenis zonder testament. Logisch, dat alles voordeliger is met 2-traps. Hoe zit het als er een testament op het langstleven is? Zonder huwelijksvoorwaarden. Is dan 2-traps nog voordeliger? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste W. van Zeeland,
Neen, er worden juist twee scenario's in dit artikel vergeleken: met een testament en zonder testament.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riny Gisberts, 28-03-2013
Ik verneem dat je inmiddels ook een zgn. "levenstestament" kunt laten opstellen. Dit zorgt ervoor dat, stel dat ik dement word, mijn man zonder mijn instemming ons huis kan verkopen. Heb je dit testament niet en wordt een van ons twee dement, dan kan de ander het huis niet verkopen omdat geen enkele notaris daaraan mag meewerken aangezien een van de twee huwelijkspartners dan niet meer wilsbekwaam is. Klopt dit verhaal en wat houdt het levenstestament verder in? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Riny Gisberts,
Met een levenstestament kunt u vele zaken tijdens uw leven vooraf regelen. Het komt echter niet in de plaats van een gewoon testament, want dat regelt de zaken daarna:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/61018-levenstestament-en-wilsverklaring.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Immers, 19-03-2013
Mijn man is voornemens het testament omzetten in tweetrapsmaking voor de langstlevende. Er is ook sprake van huwelijksevoorwaarden, opgezet toen we gingen trouwen. Hij had vermogen, ik niet. Wij hebben een goed huwelijk dus hij besluit nu het testament op de langslevende om te zetten.
Mijn man wil de huwelijkse voorwaarden echter wel laten bestaan. Heeft dit gevolgen voor de tweetrapsmaking wanneer hij overlijdt (hij heeft twee kinderen uit zijn eerste huwelijk en ook ik heb twee kinderen uit een vorig huwelijk) of gaat de erfenis toch in z'n geheel over naar mij? Hoe moet ik dit zien bijv. als ik langer leef en op enig moment overlijd. Hoe zit het dan met de erfenis van de kinderen? Hoe wordt dat verdeeld?
Ook heb ik vernomen dat bijv. bij zijn overlijden.ik een administratie dien bij te houden over wat ik met het geld doe cq over hoe ik het uitgeef… zitten hier haken en ogen aan? Wat als ik bijvoorbeeld alles opgemaakt heb? De belastingdienst komt hoe dan ook nog om de hoek kijken… wie betaalt die belasting dan? De kinderen?
Alvast dank voor uw reactie Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Immers,
1. Het feit dat u met huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, maakt voor het testament geen verschil. Uw man mag immers bepalen wat hij met zijn geld doet.
2. Of u ook na zijn overlijden een administratie moet bijhouden, hangt af van de bepalingen in het testament. De bepalingen kunnen ook zover gaan dat u alles mag opmaken en de kinderen uiteindelijk het nakijken hebben.
3. Ook u doet er goed aan om een testament op te stellen.
4. Als gehuwden van elkaar erven is er een behoorlijke vrijstelling van ruim 600.000 euro:

https://financieel.infonu.nl/geld/78544-belastingvrij-erven-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Super, 13-02-2013
Mijn moeder is de enige eigenaar van een huis wat geheel hypotheek vrij is. Haar kinderen(3 stuks) erven wat is vastgelegd in haar testament. Zij is nu 86 jaar en helaas is ze in die mate dement dat ze niet meer teken bekwaam is, mijn broer is via de notaris gemachtigd haar zaken te behartigen. Mijn vraag is deze: Is het mogelijk c/q verstandig om een tweetrapstestament toe te passen? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Super,
Een testament kan alleen worden opgesteld door wie straks een erfenis nalaat. Uw moeder is niet meer tekenbekwaam en kan een dergelijk testament dus niet meer uit haar naam laten opmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. E. Tielens, 22-01-2013
Geachte Zeemeeuw,

OK, als we meegaan met uw veronderstelling dat de vordering van het kind renteloos is dan krijgt het kind korting bij het eerste overlijden (het kindsdeel hoeft niet voor 100% meegenomen te worden maar voor een lager percentage, e.e.a. is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende). De korting is 60% als de langstlevende ttv overlijden 60-65 jaar en 48% bij 66-70 jaar, enz. Zie art 5 Uitvoeringsbesluit SW.
Dus als we bij 'Scenario 1 zonder testament' veronderstellen dat de langstlevende 63 is dan bedraagt de erfbelasting per kind afgerond [(100.000 - 60% * 100.000) - 19.000] * 0, 1 maakt 2.100. Heel anders dan 8.100.
Is de langstlevende 83 is dan bedraagt de erfbelasting per kind afgerond [(100.000 - 24% * 100.000) - 19.000] * 0, 1 maakt 5.700.
Het klopt wat u zegt dat een tweetrapstestament van geval tot geval bekeken moet worden maar uw rekenvoorbeeld moet wel correct zijn. In elke situatie, of de langstlevende 19 of 96 jaar is, u schetst het voordeel van een tweetrapstestament te rooskleurig door geen rekening te houden met die korting (die loopt van 96% tot 12%). Reactie infoteur, 02-08-2020
Geachte J. E. Tielens,
1. Ik begrijp uw punt wel en de sommen kunnen veel ingewikkelder worden gemaakt.
2. Feit blijft wel dat de langstlevende bij een tweetrapstestament (scenario 2) in veel gevallen gevrijwaard blijft van een directe afdracht van erfbelasting namens de kinderen. Of de tweetrapsmaking uiteindelijk ook voor de kinderen een voordelige keuze blijkt te zijn, is van allerlei factoren afhankelijk die van geval tot geval bekeken moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. E. Tielens, 19-01-2013
Berekening van 'Scenario 1 zonder testament' klopt niet. Het doet alsof de vordering van het kind renteloos is maar houdt geen rekening met de korting die de fiscus dan geeft bij het eerste overlijden. Als hier wel rekening mee was gehouden dan zou Scenario 1 goedkoper zijn dan Scenario 2.
Het enige dat de schrijver van dit artikel zou helpen is dat er wordt verondersteld dat: de vordering van het kind draagt 6% rente EN vader is direct na moeder overleden. Dat zou in voorbeeld erbij moeten staan: LET OP, dit rekenvoorbeeld is alleen geldig als vader direct na moeder overlijd! Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste J. E. Tielens,
Dank voor uw reactie. In het rekenvoorbeeld is verondersteld is dat de wettelijke rente niet hoger is dan 6%, zodat niet met een rentevergoeding rekening gehouden hoeft te worden. Wanneer wel met een rentevergoeding wordt gerekend, worden de sommen inderdaad anders naarmate de langstlevende langer in leven blijft. Daarom moet het nut van een tweetrapsmaking van geval tot geval worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos Koopmans, 17-12-2012
Kan er ook na het overlijden van een van de ouders nog een tweetrapstestament gemaakt worden? Met vriendelijke groet Jos Koopmans. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Jos Koopmans,
Eigenlijk is een tweetrapstestament altijd mogelijk als er een eerste en een tweede partij is. Voorwaarde is wel dat het testament bij leven wordt opgesteld.
Met vriendelije groeten,
Zeemeeuw

Afw Daansen, 08-11-2012
Wat is het beste een zwakke uitsluitingsclausule of een 2 trapsmaking? Het is voor mij heel moeilijk. Heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen en dacht dat die 2 traps het beste is en alleen mijn 2 kinderen erven na ons overlijden en dan alleen de kleinkinderen en aangetrouwden niets en dat wil ik. Ik zie zoveel bedragen en snap er niets van. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Afw Daansen
1. Het is ook best ingewikkeld om te berekenen of een tweetrapstestament voor u voordeliger is. Dat zal echt individueel bekeken moeten worden.
2. Na jullie overlijden erven al alleen uw kinderen van u, als u niet anders bepaalt. Maar problemen kunnen zich voordoen (te betalen erfbelasting) als er een langstlevende is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 24-06-2012
Hoe zit het met het bijhouden van financiële opgaven. Wat bedoelt men hiermee?moet tijdens beiden leven alle grote uitgaven bijgehouden worden en het liquide vermogen gesplitst worden. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Anneke,
Wat is de precieze formulering in het testament?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 14-06-2012
Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor het antwoord, wordt allemaal iets duidelijker. U schrijft over een gelijk blijvend vermogen, bij het eerste overlijden is het verhaal duidelijk, echter mocht de langst levende bijv het huis verkopen om iets kleiner te gaan wonen en bijv overgebleven geld aan de kinderen schenkt binnen de regels kan haar vermogen lager zijn uiteindelijk bij overlijden. Ik kan me dan voorstellen dat bij zijn/haar overlijden de belastingsdienst voor het eerste deel van de erfenis het destijds vermogen aanhoud voor de aanslag van de eerst overledene, echter wat is nu het verhaal voor de tweede overledene wiens vermogen dus kleiner is geworden. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Alex,
Als de langstlevende inteert op zijn vermogen zal over het lagere vermogen erfbelasting moeten worden betaald. Overigens kan in een testament ook worden geregeld dat er een bepaald bedrag aan vermogen overeind moet blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 13-06-2012
Begrijp ik het nu goed, dat bij een tweetrapstestament de vrijstelling per kind over het eerste erfdeel en de vrijstelling over het tweede erfdeel intact blijft en dus niet bij het overlijden van de langstlevende maar eenmaal de vrijstelling over het hele vermogen van toepassing is? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Alex,
Bij een tweetrapsmaking geldt inderdaad twee maal het kind-oudertarief met bijbehorende vrijstellingen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk de Jong, 14-05-2012
Als ik bovenstaand artikel goed lees maakt het dus niks uit of je wel of geen tweetraptest. hebt als het te verdelen gedrag na overlijden beide ouders kleiner is dan ca. 300.000. en bedoel ik het totaal te betalen aan belastingen. Of is dat kort door de bocht? Mvg Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Henk de Jong,
Dat is te kort door de bocht. Het voordeel hangt ook af van het aantal erfgenamen en dus het aantal vrijstellingen. Bovendien is er voor de langstlevende het comfort dat hij geen erfbelasting hoeft voor te schieten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Heuvelink, 31-01-2012
Wij zijn voornemens om 2 tweetrapstestamenten te laten maken. De vraag is of de fiscus over de erfbelasting van de eerst overledene bij het overlijden van de tweede partner rente berekend. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Jan Heuvelink,
Neen, de Belastingdienst brengt alleen rente in rekening wanneer het moment van de betaling van een aanslag erfbelasting daartoe aanleiding geeft. Bijvoorbeeld doordat de aanslag door een verleend uitstel later wordt opgelegd en daardoor later betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bloesem, 17-12-2011
Ik heb een vraag;

1 van de ouders is overleden in 2006. De andere ouder is langlevend vruchtgebruiker doch de woning (boerderij) is wel verdeeld in 50% ouder, 25% ouder, 75% kinderen(3). Er is reeds successiebelasting betaald. Wat als ouder nu verkoopt moet ouder dan nogmaals successierechten betalen aan de fiscus over de kindsdelen of kan dit verworpen worden door een 2 traps testament? Wat zijn de gevolgen. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Bloesem,
1. Er is successiebelasting betaald voor de waarde minus waarde vruchtgebruik, neem ik aan.
2. Bij overlijden moet worden betaald erfbelasting over het vrijvallende vruchtgebruik.
3. Wat bij tussentijdse verkoop bij leven gebeurt, hangt mede af van wat er in het testament stond. U geeft bijvoorbeeld aan dat de kinderen 75% bezitten, maar is dat wel zo? Bedoelt u niet een vordering van 75%? Soms is tussentijdse verkoop niet toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Markgraaf, 12-08-2011
Ik heb toch nog een vraag. Als ik en mijn nieuwe partner een testament laat maken op de langstlevende en ik kom te overlijden dan erft mijn partner van mij, dus ook mijn event. schulden. Ik heb een schuld aan mijn kinderen nl. hun kindsdeel, kunnen mijn kinderen deze schuld op eisen bij mijn partner, zij erft ook mijn schulden. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste F. Markgraaf,
1. De kinderen kunnen hun eventuele vordering niet opeisen zolang de langstlevende nog in leven is.
2. Wat betreft eventuele andere schulden betreft, kunt u in uw testament ook op nemen wat daarmee volgens u moet gebeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Markgraaf, 23-07-2011
Ik ben van plan een geregistreerd partnerschap aan te gaan (mijn vrouw is overleden)
mijn 2 kinderen hebben een kindsdeel georven. We willen een tweetrapstestament laten maken, op de langstlevende. Als ik nu kom te overlijden, kunnen mijn kinderen dan hun kindsdeel opeisen of kunnen ze dat pas als mij nieuwe partner ook is overleden. Wat zijn hiervoor de regels en kan men hiervoor nog een aanvulend testament maken zodat mijn partner niet voor hoge kosten komt te staan? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste F. Markgraaf,
1. Per persoon geldt maar 1 testament, namelijk de laatste die wettig bij de notaris is opgesteld en is geregistreerd.
2. Als u een tweetrapstestament opstelt met uw geregistreerde partner als eerste begunstigde, erven uw kinderen hun erfdeel pas na het overlijden van uw partner.
3. U mag in uw testament opnemen dat u niet wilt dat uw partner door uw overlijden voor kosten (erfbelasting en andere kosten) komt te staan en dat daarom die kosten ten laste komen van de erfenis. Dit kan tot een bedrag dat de legitieme portie van uw kinderen niet wordt aangetast.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Jaap, 24-04-2011
Beste Zeemeeuw, Ik heb de volgende vraag;
Als er een tweetraps testament is en de langstlevende maakt het gehele vermogen op voordat hij/zij overlijdt, wat doet de fiscus dan? De erfgenamen krijgen niets, maar moeten zij dan wel de (uitgestelde) belasting voldoen? En zo ja, geldt dat dan ook als zij de erfenis niet aanvaarden? Wij zijn buiten gemeenschap van goederen gehuwd, geeft dat nog complicaties? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Jaap,
In dat geval kunnen de erfgenamen het beste de erfenis verwerpen, omdat ze anders de uitgestelde erfbelasting moeten betalen. De erfenis is dan negatief.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. de Wit, 27-02-2011
Ik heb voor ons (gehuwd in gemeenschap van goederen) een offerte aangevraagd voor een tweetrapsmaking zodat de langslevende niet geconfronteerd wordt met erfbelasting te betalen voor onze twee kinderen. Nu krijg ik een offerte voor twee tweetrapsmakingen. Op mijn vraag waarom nu twee krijg ik geen duidelijk antwoord en blijft dit voor mij duister. Kunt u mij uitleggen waarom er twee nodig zijn in deze. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste E. de Wit,
Waarschijnlijk gaat men er vanuit dat u beiden een tweetraps making wilt laten opstellen. Een testament is immers een individueel document. Samen een testament kan niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Klijn, 18-01-2011
Is er een regeling ter voorkoming van dubbele erfbelasting met Spanje, waar een van mijn kinderen sinds 2006 woont? Zo ja, hoe luiden dan die regels? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste W. Klijn,
1. Nederland heeft een belastingverdrag met EU land Spanje, maar daarin is de successie niet geregeld.
2. Als de ouder als Nederlands ingezetene komt te overlijden geldt de Nederlandse regelgeving van erfrecht en erfbelasting voor zover het om goederen in Nederland gaat. Voor goederen in het buitenland geldt een dubbel erfrecht, waarbij u de Nederlandse belastingdienst om verrekening kunt vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drewes, 19-10-2010
Beste Zeemeeuw,
Ter info: het tweede testament is gemaakt ná het overlijden van de eerste ouder, eerst waren beide gelijk. Deel X (de helft, de langstlevende ouder erfde niet) is niet doorgeschoven, dat is het probleem dus niet.
Punt 5 is verder helder, de legitieme portie uit de resterende helft van de langstlevende is wél direct opeisbaar. Dat was de grote vraag.
Nogmaals hartelijk dank,
Drewes Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Drewes,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drewes, 19-10-2010
Goedemorgen Zeemeeuw,
We komen al dichtbij de juiste situatie. Voor wat betreft de testamenten:
1. overlijden eerste ouder is van sept. 2008 met een langstlevende testament
2. overlijden tweede ouder is van juli 2010 met tweetraps testament.
Het gaat alleen om testament 2. Gezien de beschikbare theorie draait het nog om de vraag: is de situatie van het kind die enig erfgenaam in testament 2 is, dezelfde als die van een langstlevende ouder? Zo ja, dan kunnen beide trappen (hierboven) denk ik als volgt gelezen worden:
Trap 1 tweetrapstestament:
Stap 1 is dat de volledige erfenis overgaat naar dat ene kind. Dat ene kind houdt de nalatenschap onder zich, mag deze tussentijds vervreemden of opmaken. Essentieel voor de erfbelasting is dat dat ene kind wel geacht wordt alles geërfd te hebben, en er geen erfbelasting door de andere kinderen hoeft te worden betaald, aangezien ze in eerste instantie zijn onterfd.

Trap 2 tweetrapstestament:
Stap 2 treedt in werking bij het overlijden van dat ene kind. Zodra dat ene kind overlijdt wordt gedaan alsof de andere kinderen twee maal erven. Ze erven het overgebleven deel van de eerst overledene apart en het deel van dat ene kind. Zo kunnen ze ook twee maal van hun vrijstelling gebruik maken.

Als dit juist is, is de zaak duidelijk en kan er vermoedelijk weinig aan het opeisen van de legitieme portie worden gedaan. Ik hoor het graag nog één keer van u.
Intussen dank ik nogmaals hartelijk voor de genomen moeite en uw antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Drewes Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Drewes,
1. Uw ouders hebben het wel ingewikkeld gemaakt.
2. Na het overlijden van de 1e ouder hebben alle kinderen op hun langstlevende ouder een vordering gekregen die bij het overlijden van de langstlevende ouder opeisbaar is. Dat kan een kindsdeel zijn, dat kan de legitieme portie zijn, afhankelijk van wat in het langstlevende testament staat. Noem dit deel van de erfenis deel X.
3. Nu heeft de langstlevende een tweeptraps making testament. Dat mag, maar kan worden aangevochten door de kinderen.
4. In het tweetrapstestament is kennelijk ook deel X doorgeschoven. Dat hoeft u niet te accepteren.
5. Neen het kind uit de tweetrapsmaking is niet een ouder. Dat betekent dat ook uw legitieme portie van de erfenis van de langstlevende direct opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. De rest komt dan wel bij overlijden van het kind uit de tweetrapsmaking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drewes, 18-10-2010
Beste Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor het vlot antwoord. Toch heb ik nog behoefte aan een nadere uitleg van wat de termen inhouden. In het testament wordt in de tweetrapsmaking gesproken over de 'bezwaarde goederen'. O.a. staat daarin "De bezwaarde heeft de bevoegdheid onvoorwaardelijk over de bezwaarde goederen te beschikken. Voorts heeft bezwaarde de bevoegdheid tot vertering van de bezwaarde goederen." Een weggeven mag dan niet. Dat beschikken en verteren kan alleen maar gaan over de legitieme portie van de andere kinderen. De rest van de erfenis is immers al van dat ene kind.
U zegt: "kinderen behouden het recht… " Dat recht hoeft dan nog niet betekenen dat de portie direct opeisbaar is. Mijn vraag is daarom: bedoelt u hiermee ook dat de legitieme portie wél direct opeisbaar is. Om misverstanden te voorkomen: beide ouders zijn overleden. Verder is er een bericht van een notaris dat de enige erfgenaam wel over alles kan beschikken en ook mag verteren.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Drewes Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Drewes,
1. Met bezwaarde goederen wordt het deel van de erfenis bedoeld dat zonder tweetraps making aan de kinderen was toegekomen. Ik heb de indruk dat u daar gelijkelijk bent behandeld, maar dat in stap 2 alles toekomt aan 1 kind.
2. De vraag is hoe lang geleden het eerste testament is opengevallen en wanneer het tweede. Is het het met andere woorden nog mogelijk om bij de kantonrechter bezwaar aan te tekenen en uw legitieme portie op te eisen of bent u daarvoor te laat. Zie ook mijn eerdere antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drewes, 18-10-2010
Als één kind als enig erfgenaam wordt benoemd, zorgt de tweetrapsmaking er dan voor dat de andere kinderen niet direct hun legitieme meer kunnen opeisen? Zodat in feite dat ene kind de beschikking krijgt over de gehele erfenis. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Drewes,
Neen, kinderen behouden gedurende 5 jaar na het opvallen van een erfenis hun recht om een beroep te doen op hun legitieme portie. Deze geldvordering wordt pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 03-09-2010
Hallo Zeemeeuw, bedankt voor de reactie.

In dit geval gaat het om man en vrouw ongehuwd samenwonend. Beide hebben twee kinderen uit voorgaand huwelijk.

Gaat in dit geval ook de tweetraps op? Het klinkt zo raar dat de kinderen in dit geval onterfd worden om later te erfen krijgen van iemand die geen bloedverwant is. (dan is er toch geen sprake meer van 'kinds'deel)? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Arno,
1. Ik kan me uw reactie voorstellen, maar de twee traps making is in veel meer gevallen toepasbaar dan alleen in een kind ouderrelatie.
2. Een testament biedt juist de mogelijkheid om ook niet bloedverwanten te laten erven.
3. Kern van de tweetraps making is dat er twee fasen worden geconstrueerd, waarbij bij het overlijden van de eerste verkrijger in de tweede stap een ander de erfenis erft. De erflater regeert zo over zijn graf heen. De eerste partij kan bijvoorbeeld ook een kind zijn en de tweede partij een kleinkind, maar er zijn zo vele combinaties mogelijk.
4. Wat in uw situatie de beste oplossing is, en wat uw wensen zijn, kunt u het beste eens bepreken met een notaris die voor u een testament op maat kan opstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arno, 02-09-2010
Hieronder werd de vraag "Verder heb ik de vraag of een tweetraps testament ook mogelijk is met een partner, waarmee men jarenlang samenwoont, doch die niet valt onder het geregistreerde partnerschap. " gesteld.
Ik ben ook op zoek naar het antwoord op deze vraag, kunt u deze beantwoorden?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Arno,
De tweetrapsmaking testamenten zijn in beginsel onbeperkt toegestaan. Voorwaarde is wel dat bij het opstellen van het testament beide partijen nog in leven zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Demireille, 30-08-2010
Ik had nog een vraagje mbt tweetrapsmaking: uiteindelijk wordt het toch zwaarder voor de kinderen om te ervan omdat je dan maar eenmalig gebruik mag maken van de vrijstelling. Indien vervolgens de nalatenschap nog een groot bedrag betreft betalen ze dus in beginsel in 1x klap over een hoger bedrag terwijl het in scenario 1 gaat om een belastinglast die over 2 momenten wordt verdeeld. Is dit dan wel voordelig? En hoe is dit te combineren met schenkingen op papier? In principe is het dus gewoon slechts voordelig om een tweetrapstestament op te stellen indien vrijwel zeker is dat het vermogen gedurende periode dat de laatste langslevende er nog is wordt opgemaakt.
Hoe zit het eventueel met tweetrapstestamenten en een buitenechtelijk kind bijvoorbeeld? Ik heb immers begrepen dat je buitenechtelijke kinderen nooit kan onterfen. Ik zit erover na te denken om een tweetrapstestament op te stellen. Ik heb zelf 2 echtelijke kinderen en 1 buitenechtelijek zoon. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste M. Demireille,
1. Het rekenvoorbeeld uit dit artikel geeft aan dat een tweetrapsmaking testament voordeliger kan zijn. Kinderen zouden anders twee maal een vrijstelling hebben, maar dat kan meestal niet op tegen de hoge vrijstelling van de langstlevende partner.
3. Erkende buitenechtelijke kinderen hebben dezelfde rechten bij een erfenis als de echtelijke kinderen. Dat betekent dan ook dat ook in dit geval een tweetraptestament gewoon mogelijk is. Zeker als alle kinderen in het testament worden genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Prummel, 26-08-2010
Waarom geeft je eigen notaris kantoor niet automatisch de te behalen voordelen bij een tweetrapstestament? Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste Jan Prummel,
1. Een goede notaris zal uw situatie bekijken en, als dat een goede oplossing is, zeker ook de tweetrapmaking noemen. Overigens mag een notaris ook weer niet te sturend optreden, maar is hij er vooral om uw laatste wil van dat moment op papier te zetten en te registreren.
2. Als u uw notaris de voordelen vraagt van een tweetrapstestament zal hij u die geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Paalweg, 10-08-2010
"Het geld kan ook geld vast zit in huizen anderszins." Dit is de laatste zin in het hoofdstuk "Erfbelasting". Kunt u dit wellicht beter formuleren? Wat bedoelt u?
Verder heb ik de vraag of een tweetraps testament ook mogelijk is met een partner, waarmee men jarenlang samenwoont, doch die niet valt onder het geregistreerde partnerschap. Reactie infoteur, 02-08-2020
Beste H. Paalberg,
Waar het op neer komt is dat er niet altijd voldoende liquide geld aanwezig is.
Met vriendelijke groeten
Zeeumeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-09-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.