Verzekeren & Soorten Verzekering

Verzekeren & Soorten Verzekering Verzekeren kan via verschillende verzekeringen. Wat is verzekeren en welke soorten verzekering zijn er? Wat is een polis, verzekerings-nemer, een sommenverzekering of schadeverzekering? En wat houdt indexeren van het verzekerings-bedrag in, een inboedelverzekering tegen nieuwwaarde of dagwaarde? Wat houdt de nieuwe Eigen Risico Regeling in? In dit artikel alles over verzekeren en verzekeringen -van glasverzekering tot levensverzekering en uitvaartverzekering- overzichtelijk op een rijtje gezet.

Verzekeren - Verzekeringen Overzicht


Wat is verzekeren nu precies?

Verzekeren is in wezen het overdragen van risico’ s. Risico’ s zijn onlosmakelijk verbonden aan het leven dat je leidt. Soms zijn deze risico’ s zo groot, dat je ze niet helemaal zelf kunt dragen. Hiertoe kun je tegen betaling van een premie risico’s overdragen aan een verzekeraar.

Verzekering Termen

 • Verzekeringnemer. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten tussen de verzekeringnemer (jijzelf) en de verzekeraar. De verzekerde is degene wiens risico wordt verzekerd oftewel degene die de polis met de verzekeraar sluit en betaalt. Of degene van wiens leven of overlijden de uitkering afhankelijk is.
 • Polis. Als bewijs van een verzekeringsovereenkomst wordt een akte opgemaakt, polis genoemd.
 • Begunstigde. Degene die de uitkering (uitgekeerd door de verzekeraar) zal ontvangen, heet de begunstigde.
 • Uitkering. Veelal bestaat de uitkering uit een bedrag in geld. Uitzonderingen zijn b.v. sommige glasverzekeringen, waarbij een kapotte ruit wordt vervangen. Of de Begrafenis- of Crematieverzekering, waarbij de uitvaart wordt verzorgd.

Uiteraard kan iemand verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde tegelijkertijd zijn. Je (verzekeringnemer) sluit b.v. een verzekering die jou (begunstigde) een bedrag betaalt, zodra je (verzekerde) 65 jaar wordt.

Sommenverzekering en Schadeverzekering

Verzekeringen kunnen worden onderverdeeld in schadeverzekeringen en sommenverzekeringen:

Schadeverzekering

Bij een schadeverzekering zoals o.a. inboedelverzekering, WA verzekering en opstal- (huis)verzekering is de uitkering die de verzekeraar eventueel betaalt nooit hoger dan de schade die je geleden hebt. Bij een schadeverzekering ontstaat de verplichting van de verzekeraar om te betalen, zodra je, door een in de polis genoemde oorzaak, schade hebt geleden. De verzekeraar betaalt dus pas als de oorzaak door jou is verzekerd en je schade hebt geleden.

Sommenverzekering

Bij een sommenverzekering, zoals o.a. een risico- of levensverzekering, kun je zelf met de verzekeraar de hoogte van de uitkering afspreken. Bij een sommenverzekering is de betalingsverplichting van de verzekeraar afhankelijk van het in leven zijn van de persoon op wiens leven de verzekering is afgesloten. De verzekeraar betaalt dus aan de begunstigde of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij overlijden van de verzekerde. De verzekeringnemer mag de begunstigde aanwijzen.

Diverse Soorten Verzekeringen

Brandverzekering Inboedelverzekering

Waartegen dekt een brandverzekering precies? Er zijn diverse hoofdvormen:
 • Brandverzekering voor huis en/of inboedel
 • Inbraakverzekering voor huis en/of inboedel
 • Stormschade voor huis en/of inboedel
 • Uitgebreide huis en/of inboedelverzekering

De laatste vorm is eigenlijk een combinatie van de eerste drie met een aantal extra’s. Bij de laatstgenoemde is niet alleen schade door brand, ontploffing, inbraak, diefstal en storm verzekerd, maar ook lekkage van waterleiding, regen- , sneeuw- en waterschade, aquariumbreuk en aanrijding. Tevens worden boven het bedrag dat je verzekerd hebt (de verzekerde som) de opruimingskosten en kosten van vervoer en opslag vergoed, alsmede eventuele kosten voor hotel of pension en tuinaanleg. Tegen een geringe vergoeding kun je, hier nog bovenop, schade door schroeien, smelten, schade door water -hetgeen bij noodweer via de begane grond en door de riolering van je huis binnenkomt- meeverzekeren.

Eigen Risico en Kostbaarhedenverzekering

Soms geldt bij bovenstaande verzekeringen een eigen risico. Je dient er zelf goed op te letten dat voor kostbaarheden, zoals antiek, sieraden, bont, schilderijen, multimedia en foto- en filmapparatuur een gewone inboedelverzekering onvoldoende dekking geeft. Je bent verplicht aan de verzekeraar te laten weten dat je dergelijke spullen in huis hebt. Er bestaat de mogelijkheid om deze goederen -tegen extra betaling van een hogere premie- op een kostbaarheden-verzekering te verzekeren.

Indexering Verzekeringsbedrag

Voor verzamelingen, zoals b.v. postzegelverzamelingen, bestaat ook de mogelijkheid deze apart te verzekeren. Zelfs tegen meer uitgebreide risico’s, zoals b.v. transport van en naar tentoonstellingen. Om nu te voorkomen dat het bedrag dat je verzekerd hebt in de loop der tijd te laag wordt om de goederen die schade hebben geleden, te vervangen of te repareren, kan je het bedrag dat je verzekert, indexeren. Dit houdt in dat het bedrag jaarlijks wordt aangepast, naarmate de verzekerde goederen duurder of juist goedkoper worden. Deze indexering heeft alleen zin als je de oorspronkelijke waarde van de goederen goed hebt vastgesteld of hebt laten vaststellen. Tevens moet je er op letten dat je het verzekerde bedrag aanpast zodra je veel nieuwe of kostbare spullen hebt gekocht of b.v. je huis hebt laten verbouwen, waardoor het meer waard is geworden.

Verzekeren tegen Nieuwwaarde of Dagwaarde

Je moet er op bedacht zijn dat inboedelverzekering soms geschiedt op basis van nieuwwaarde. Bij vergoeding van de schade krijg je dan zoveel uitgekeerd dat je een nieuw voorwerp van dezelfde soort en kwaliteit, volgens prijzen die gelden kort voor de schade, terug kunt kopen.

Wanneer de dagwaarde, dat wil zeggen de waarde kort voor de schade, aanmerkelijk lager is dan de nieuwwaarde, wordt de dagwaarde vergoedt. Als je b.v. een bankstel vijf jaar in huis hebt en een nieuw bankstel € 3.000,- kost, krijg je alleen de ‘tweedehands’ waarde b.v. € 500,- vergoed. Hetzelfde geldt voor b.v. een kleurentelevisie die je drie jaar in huis hebt staan. Nieuwwaarde € 2.000,- dagwaarde € 800,-. In dit geval krijg je de dagwaarde (800,-) vergoed.

Glasverzekering Natura vergoeding

De glasverzekering verleent dekking tegen glasbreuk, veroorzaakt door storm, baldadigheid, relletjes en aanrijding. Gewoonlijk zijn brand, ontploffing en verbouwing als schadeoorzaak uitgesloten. De vergoeding geschiedt meestal in natura. Dit houdt in dat de verzekeraar de gebroken ruit laat vervangen. Ook de glasverzekering kan je laten indexeren (zie hierboven).

Ziektekostenverzekering No-claim - Eigen Risico Regeling

Ziektekosten

In Nederland is men verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Dat wil zeggen de basisverzekering is verplicht. Hiernaast kun je een aanvullende verzekering afsluiten (die niet verplicht is). Bij de meeste zorgverzekeraars kun je het pakket van aanvullende verzekering -in zekere mate- afstemmen op je individuele situatie, daar niet elke aanvullende verzekering voor iedereen noodzakelijk is. De ziektekostenverzekeraar kan je ziektekostenverzekering niet op grond van je gezondheids-toestand, leeftijd of ziekteverloop opzeggen.

No-claim Regeling

De Nederlandse burger betaalt -afhankelijk van de zorgverzekeraar- gemiddeld een premie van ca. € 1.200,- per jaar. Verder is er sprake van een no-claimkorting van € 255,- per verzekerde. Dit bedrag is in de premie opgenomen en wordt vooraf betaald, via de maandelijkse premie, als voorschot aan de zorgverzekeraar. Verzekerden die in een jaar minder dan € 255 aan zorgkosten maken, krijgen het overgebleven deel aan het einde van een verzekeringsjaar terug.

Eigen Risico Regeling 2008

De No-claim regeling komt echter te vervallen per 1 januari 2008 en wordt vervangen door de 'Eigen Risico Regeling’ . Dit houdt in dat iedereen een eigen risico heeft met een bedrag van € 150,- per jaar, met betrekking tot de ziektekostenverzekering. Naast de ca. € 1.200,- premie voor ziektekostenverzekering per jaar, dient dan de eerste € 150,- aan ziektekosten (vanaf 2008) door de verzekerde zelf te worden betaald. Na overschrijding van deze € 150, kan je eventueel aanspraak maken op vergoeding bij de zorgverzekeraar.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering geeft dekking voor het geval de verzekerde zou overlijden of blijvend arbeidsongeschiktheid zou raken door een ongeval. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid en kosten van medische behandeling kunnen worden meeverzekerd. Een belangrijk kenmerk van deze verzekering is dat deze niet door de verzekeraar kan worden opgezegd op grond van leeftijd, schadeverloop of gezondheidstoestand van de verzekerde.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt uit middels een periodieke uitkering gedurende een bepaalde tijd, indien de verzekerde door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk zonder inkomen is geraakt. Ook voor deze verzekering geldt dat deze niet door de verzekeraar kan worden opgezegd op grond van leeftijd, schadeverloop of gezondheids-toestand van de verzekerde.

WA Verzekering (auto, motor, bromfiets)

Personen die deelnemen aan het verkeer lopen de kans zelf schade te lijden en ook anderen schade te berokkenen. Dit is de reden geweest waarom de overheid alle gemotoriseerde weggebruikers verplicht heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze zogenaamde WA verzekering dekt de financiële gevolgen ontstaan door schade, die door de schuld van de verzekerde aan anderen is toegebracht. Nadere en meer informatie kun je vinden in Aansprakelijkheid (WA verzekering).

WA Verzekering, Casco dekking, All Risk

De hierboven genoemde WA verzekering geeft geen dekking tegen schade die je zelf als eigenaar van een voertuig lijdt. De uitgebreide casco-verzekering is de meest volledige dekking tegen schade die je zelf lijdt. Dit is een combinatie van een WA verzekering met een verzekering tegen eigen schade. Je bent dan tegen alle risico’s beschermd. Tevens is er de mogelijkheid tot een beperkte casco-verzekering. Deze verzekering dekt tegen risico’s als brand, diefstal, ruitbreuk, schade door omgewaaide bomen, maar niet tegen schade door aanrijding. Een beperkte casco-verzekering kan ook zo beperkt zijn, dat deze alleen het risico van brand en diefstal dekt.

Inzittendenverzekering

De inzittendenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als je passagiers als gevolg van een ongeval om het leven zijn gekomen of blijvend invalide zijn geworden. Bij het uitreiken van deze uitkering speelt geen rol of de bestuurder nu al dan niet schuld heeft aan het ongeval.

APV Aansprakelijkheid Particulieren

APV

De APV, Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren, is de meest populaire verzekering in Nederland. Alle schuld die jij en je gezin anders dan als gemotoriseerde weggebruiker (zie boven) door schuld toebrengen aan anderen en hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, vindt dekking onder deze verzekering. Tevens de schade die jonge kinderen schuldloos aan anderen toebrengen, vindt dekking op de APV. Uitgebreide informatie over de APV en aansprakelijkheid is te vinden in Aansprakelijkheid (WA Verzekering).

Aansprakelijkheid

In beginsel dekt deze polis elke vorm van aansprakelijkheid. Een uitzondering betreft aansprakelijkheid voor schade die opzettelijk wordt aangebracht en ook voor motorrijtuigenschade. Tevens wordt ook niet iedere soort schade gedekt. In beginsel geldt hetzelfde voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering geeft recht op deskundige juridische hulp. Deze rechtsbijstand wordt verleend door de verzekeringsmaatschappij zelf in de vorm van b.v. adviezen door advocaten of deurwaarders die door de verzekeraar worden betaald. Onder de dekking vallen ook gerechtelijke kosten, zoals kosten van getuigen, tolken en deskundigen en proceskosten. Voor particulieren bestaan er twee vormen van rechtsbijstandsverzekering:
 • Verkeersrechtsbijstand, dit behelst een beperkt gebied
 • Gezinsrechtsbijstand, met een ruimer dekkingsgebied, waaronder het strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, contractrecht, erfrecht en familierecht. (Dit laatste met uitzondering van huwelijksgoederen- en echtscheidingsrecht, welke gebieden soms apart meeverzekerd kunnen worden).

Reisverzekering

De dekking van een reisverzekering is heel ruim. De bagage is verzekerd tegen beschadiging, diefstal en vermissing. Voor kostbaarheden zoals foto- en filmapparatuur gelden meestal maxima. Er wordt een bedrag aan ziektekosten verzekerd en tevens wordt een vergoeding gegeven voor de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot na het overlijden van de verzekerde. Extra kosten van langer verblijf wegens ziekte worden vergoed; ook de extra reiskosten als de verzekerde wegens dringende familieomstandigheden wordt teruggeroepen naar Nederland. Bepaald soort risico’s, zoals b.v. bij wintersport, moeten apart meeverzekerd worden.

Uitvaartverzekering (natura)

De uitvaartverzekering dekt de kosten die direct verband houden met de begrafenis of crematie van de verzekerde. Deze uitkering vindt in natura plaats. Dit houdt in dat de verzekeraar de kosten rechtstreeks vergoedt. Tevens is er de mogelijkheid dat het regelen van de begrafenis of crematie geschiedt door de verzekeraar. In overleg, bij het afsluiten van de polis, kan voor verschillende opties gekozen worden (aantal volgauto’ s, koffietafel/aantal kopjes koffie, aantal jaren grafrecht etc).

Levensverzekering (5 hoofdvormen)

Een levensverzekering kan twee risico’s dekken. Met een levensverzekering kun je voorkomen dat je nabestaanden onverzorgd achterblijven in het geval je komt te overlijden. Met een levensverzekering kan je ook zorgen dat je zelf een extra inkomen of kapitaal ontvangt voor het geval je geen salaris ontvangt. Hoewel er verschillende vormen en variaties zijn, kunnen er vijf hoofdvormen in levensverzekeringen worden onderscheiden:
 • De levenslange verzekering bij overlijden. Het verzekerde bedrag wordt door de verzekerde uitbetaald bij overlijden van de verzekerde op welke leeftijd dan ook
 • De tijdelijke verzekering bij overlijden. Deze verzekering keert alleen uit indien de verzekerde overlijdt voor een in de polis genoemde datum
 • De gemengde verzekering. Het verzekerde bedrag wordt uitbetaald op de datum die in de polis is vastgelegd indien de verzekerde nog in leven is, of bij het overlijden van de verzekerde voor die datum
 • De verzekering op vaste termijn. De uitkering geschiedt op een in de polis vastgelegde datum. hierbij is het niet van belang of de verzekerde op deze datum al dan niet in leven is
 • De lijfrenteverzekering. Wanneer de verzekerde nog leeft, vinden vanaf een in de polis vastgelegde datum periodieke uitkeringen plaats, hetzij levenslang, hetzij tot een bepaalde datum.

Overige Verzekeringsvormen

Hierboven zijn niet alle mogelijke en bestaande verzekeringen genoemd. Doordat er steeds nieuwe risico’s ontstaan, worden er ook steeds meer nieuwe verzekeringsvormen ontwikkeld. Zonder volledig te (kunnen) zijn, volgen nog enkele verzekeringen. De spaarkasovereenkomst, de kredietverzekering, de paardenverzekering, de huisdierenverzekering, de contactlenzenverzekering, de pleziervaartuigenverzekering, surfplanken- en zeilplankenverzekering. Tevens is het mogelijk voor b.v. acteurs of modellen om lichaamsdelen als handen of benen en dergelijke te verzekeren. Het is raadzaam om te overleggen met een verzekeringsadviseur als je op hobbymatig of professioneel gebied speciale risico’s loopt.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Basisvormen van de levensverzekeringEen uitkering uit levensverzekering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Bij het overlijden of bij he…
Levensverzekering, de meest gestelde vragenEen levensverzekering is een verzamelnaam van verzekeringen waarbij de premie en de uitkering verband houden met het in…
Zelfmoord en euthanasie – Keert de levensverzekering uit?Zelfmoord en euthanasie – Keert de levensverzekering uit?De uitkering uit een levensverzekering is afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de verzekerde. Voor de uitke…
Verzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVerzekering: schadeverzekering en de sommenverzekeringVolgens het Burgerlijk recht kan iemand 2 verschillende soorten verzekeringen afsluiten: de schadeverzekering of de somm…

De ziektekosten in 2021, uw zorgverzekering opzeggen in 2020De ziektekosten in 2021, uw zorgverzekering opzeggen in 2020Een zorgverzekering sluit u voor een jaar af. Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan dat uiterlijk 3…
Lijfrente, wat zijn de mogelijkheden bij lijfrenteLijfrente, wat zijn de mogelijkheden bij lijfrenteVoor wie enige tijd geleden een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, komt het moment van uitbetaling van de uitkering…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
 • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Verzekeringen. Amsterdam: Trendboek
Jvd (613 artikelen)
Gepubliceerd: 22-10-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.