De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalen

De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalen Het kabinet Rutte 1 heeft de overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 verlaagd naar 2%. Hoera, want de overdrachtsbelasting van 6% was hoog en werkte zeer belemmerend voor de arbeidsmarkt en woningmarkt. Daarmee werd de overdrachtsbelasting een steeds zwaardere molensteen voor de huizenmarkt. Maar u kunt ook nog minder overdrachtsbelasting betalen. U betaalt bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting over het vermogen van een VvE en wat betekent de overdrachtsbelasting bij overdracht in een huwelijk of bij partnerschap? Wat gebeurt er met doorverkopen van het huis met de overdrachtsbelasting? U betaalt als koper dan in een aantal gevallen minder overdrachtsbelasting bij verkoop binnen drie jaar. Betaal niet meer overdrachtsbelasting dan nodig is. Vanaf 1 januari 2015 is de doorverkoop termijn weer maximaal zes maanden. Hoeveel overdrachtsbelasting betaalt u in 2019 en 2020 voor een kantoor aan huis?

De overdrachtsbelasting is blijvend verlaagd

Alleen al om het feit dat u een huis verwerft betaalt u belasting. Het is een straf voor de koper, want bij verkoop krijgt u deze belasting niet terug, tenzij u het pand binnen twaalf maanden doorverkoopt. Zo kan de Belastingdienst vele malen op het zelfde pand zijn overdrachtsbelasting binnenhalen. Noem het een strafkorting die volgens het Centraal Planbureau ook zeer belemmerend werkt voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt. Wat te denken van de btw van 21% op de nieuwbouw huizen? Maar er is ook goed nieuws. De overdrachtsbelasting op een woning voor particuliere bewoning is verlaagd naar 2%. Deze maatregel is ook van toepassing op 2e woningen, verhuurde woningen en recreatiewoningen. Het moment van de juridische overdracht van de woning is daarbij bepalend. Dat wil zeggen met het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris.

Verlaging overdrachtsbelasting en de niet particuliere bewoning

De belastingverlaging geldt niet voor de volgende gevallen:
 • Bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten.
 • Hotels en pensions.
 • Asielzoekerscentra.
 • Afzonderlijke garageboxen.
 • Een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis.
 • Een internaat.
 • De grond die is bestemd voor woningbouw. Het geldt wel voor de ondergrond en de tuin die bij de woning horen.

Kantoor aan huis

Als u een woning koopt met kantoor aan huis, dan loopt u de kans dat de fiscus u 6% belasting in rekening brengt voor het kantoor aan huis. De Hoge Raad heeft in februari 2017 besloten dat ook dan de overdrachtsbelasting 2% moet bedragen en niet 6%. Voorwaarde is dat het gebouw voldoende de kenmerken van een woning moet hebben om voor het lage tarief in aanmerking te komen en weer eenvoudig de volledige functie van een woning kan terugkrijgen. Het verlaagde tarief geldt ook voor tweede huizen en recreatiewoningen.

De overdrachtsbelasting en de notaris

U betaalt overdrachtsbelasting vanaf het moment dat de overdracht bij de notaris heeft plaats gevonden en het pand is ingeschreven in het Kadaster. In Nederland moet de notaris er op toezien dat voldoende overdrachtsbelasting betaald wordt. Dat lijkt overbodig, omdat de fiscus duidelijk stelt dat bij onroerend goed transacties 6% overdrachtsbelasting moet worden betaald. Dat lijkt toch helder? Niets is minder waar. Ook niet nu de overdrachtsbelasting vanaf 15 juni 2011 naar 2% is gegaan.

Overdrachtsbelasting terugvragen en terugkrijgen

Stel u hebt te veel overdrachtsbelasting betaald, wat nu? De notaris die de akte heeft getekend, moet schriftelijk bij de Belastingdienst om de vermindering vragen. Zodra dat is toegekend, wordt de 4 procent teruggestort op de derdengelden rekening van de notaris. Vervolgens moet de notaris het weer overmaken op de rekening van de koper van de woning, zodat de teruggave geregeld is.

Hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen

Wat is de waarde van het onroerend goed? Misschien hebt u het pand wel voor een vriendenprijsje gekocht, of juist veel te veel betaald. Als de notaris de indruk heeft dat het voor een vriendenprijsje is gekocht, dan kan de notaris de volledige overdrachtsbelasting eisen over de werkelijke waarde. Bovendien loopt u in dat geval de kans dat u over het verschil in waarde van het pand ook nog schenkingsrechten moet betalen. Een onafhankelijke taxateur kan u dan misschien nog helpen. Hebt u daarentegen te veel betaald, omdat u het pand per se wilde hebben, dan kunt u wederom met een taxatie in de hand de notaris verzoeken de overdrachtsbelasting te verlagen.

Onroerend goed met roerende zaken

Soms koopt u een pand waar nog allerlei roerende zaken in zitten. Die neemt u van de verkoper over. Denk aan gordijnen, apparatuur, meubels en bijvoorbeeld de vloerbedekking. Als u dit specificeert, kan de overdrachtsbelasting door de notaris worden verlaagd.

Vereniging van Eigenaren

Stel u koopt een appartement met appartementsrecht. Stel de Vereniging van eigenaren, VVE, heeft een flinke reserve voor onderhoud. Dan kunt u voor uw aandeel in de reserve vrijstelling van overdrachtsbelasting vragen. U vermindert de koopsom met uw aandeel in het reservefonds van de VVE.

Erfpacht en overdrachtsbelasting

Stel u koopt een huis met erfpacht. Hoe verrekent u dan de erfpacht in de waarde van het huis? Bedenk hierbij dat u alleen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over de waarde van pand, als ware hij gebouwd op eigen grond. En dat is niet inclusief de gekapitaliseerde waarde van de jaarlijkse canon. Die bedraagt immers 17 maal de jaarlijkse canon, terwijl een paar jaar veel redelijker is. Let hier op en laat daarvoor corrigeren. Als de canon geheel is afgekocht zal de koopprijs waarschijnlijk wel een goede indicator zijn. Laat u hierover door de notaris vooraf goed adviseren.

Misverstanden over overdrachtsbelasting na doorverkoop

Er zijn allerlei misverstanden over de gevolgen van doorverkoop van een woning voor de af te dragen overdrachtsbelasting. Het werkt namelijk als volgt:
 • Als een woning voor meer geld wordt doorverkocht dan waarvoor overdrachtsbelasting was betaald, moet door de nieuwe koper over het meerdere nog wel overdrachtsbelasting worden betaald.
 • Als u geen afspraken maakt met de koper en dit niet regelt bij de notaris gaat het voordeel van het niet hoeven afdragen van de overdrachtsbelasting naar de koper. Wilt u als verkoper de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug, dan moet u dit dus duidelijk met de nieuwe koper afspreken. Expliciet vastleggen in het koopcontact is vanaf 1 juli 2011 af te raden.
 • Bij doorverkoop binnen 12 maanden vindt dus geen teruggave van overdrachtsbelasting plaats, maar is de tweede verkrijger voor het gedeelte van de koopprijs waar de eerste keer belasting over is geheven, vrijgesteld.
 • De koper zal zeer waarschijnlijk bij verkoop tegen een lagere prijs dan de prijs waarvoor u de woning kocht alleen de overdrachtsbelasting over de lagere verkoopprijs aan u betalen. Het verschil is, samen met het verschil in prijs, uw verlies.

Overdrachtsbelasting bij een scheiding, huwelijk of fiscaal partnerschap

Moet u overdrachtsbelasting betalen bij een scheiding of niet. Welnu dat hangt af van de relatie die u voor de scheiding had:

1. Huwelijk in gemeenschap van goederen

In geval van een algehele gemeenschap van goederen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is bij overdracht van een deel van het huis aan de partner geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

2. Huwelijk met huwelijkse voorwaarden

Als sprake is van huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap met afspraken over het huis hangt het van de huwelijkse voorwaarden en bepalingen af of bij overdracht overdrachtsbelasting moet worden betaald.

In zijn algemeenheid is het zo dat de ene partner gerechtigd is voor ten minste 40 % van het huis en de andere voor ten hoogste 60 %, bij overdracht van de ene partner aan de ander vrijstelling is van de overdrachtsbelasting.

Wet op belastingen van rechtsverkeer WBR, samenloop btw en overdrachtsbelasting

Het kan gebeuren dat u grond verwerft, daarop een nieuw huis laat bouwen, maar kort na levering gedwongen bent om het huis door te verkopen aan een ander. Wat betekent dat dan voor de te betalen overdrachtsbelasting. Welnu de Wet op belastingen van rechtsverkeer WBR onderscheidt hier twee verkrijgingen:
 1. Van de grond. Verkrijging op het moment dat de akte tot overschrijving wordt opgemaakt conform art 8 lid 1 WBR.
 2. Van de opstal, op het tijdstip van oplevering bij sleuteloverdracht.

Als nu de woning binnen 6 maanden na de sleuteloverdracht wordt doorverkocht, hoeft de nieuwe koper conform artikel 13 WBR geen overdrachtsbelasting te betalen over de netto koopsom van de woning, exclusief de netto koopsom van de grond en de btw die is geheven. Over de grond moet wel overdrachtsbelasting worden betaald. Ook moet overdrachtsbelasting worden betaald over de eventuele winst bij verkoop. De verkoper zal deze meevaller proberen te incasseren door daarover afspraken te maken met de verkoper, maar de verkoper hoeft daaraan niet mee te werken. Dit wordt door de wetgever goedgekeurd.

Wijziging voordeel van overdrachtsbelasting Wet op Belastingen van Rechtsverkeer

Sinds 1 juli 2011 wordt de uitgespaarde overdrachtsbelasting die door de koper aan de verkoper wordt vergoed, plus de koopsom ook belast met de overdrachtsbelasting als de verkoper met de koper afspreekt dat de normaliter uitgespaarde overdrachtsbelasting naar de verkoper gaat. De fiscus houdt dit beter de gaten. Maak een degelijke afspraak dus niet transparant, maar verdisconteer het op een slimme manier. Dan is het namelijk nog maar de vraag of de fiscus dat door zal hebben.

De Haviltex-norm

Het arrest Ermes-Haviltex, kortweg Haviltex, is een bekend arrest van de Nederlandse Hoge Raad. Kortweg houdt het arrest in dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst het niet voldoende is om alleen naar de taalkundige betekenis van een tekst te kijken, maar dat ook moet worden bekeken welke betekenis de partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten. Dit speelt ook bij een eventuele teruggave bij doorverkoop. Is dat nu 6% of 2%.

Het Koninklijk Notarieel Broederschap KNB heeft uitspraak gedaan, maar is er toch nog niet voor 100% uit. De tekst van de KNB luidt:

Volgens vaste jurisprudentie wordt bij de interpretatie van een bepaling in een obligatoire overeenkomst de Haviltex-norm toegepast: het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex); zie ook HR 19 oktober 2007, NJ 2007, 565 (Vodafone/ETC)).

In casu kunnen voormelde bepalingen op tweeërlei wijzen worden uitgelegd:
1. de koper dient 2% van de waardevermindering die art. 13 WBR meebrengt te vergoeden aan de verkoper;
2. de koper dient 6% van de waardevermindering die art. 13 WBR meebrengt te vergoeden aan de verkoper.

Uitleg 1 lijkt het meest bij de bewoordingen van de bepalingen aan te sluiten. Uitleg 2 lijkt het meest bij de bedoeling van partijen aan te sluiten.

Indien partijen het niet eens zijn over het antwoord op de vraag of de koper 2% of 6% aan de verkoper dient te betalen, kan de notaris niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Lukt het niet om partijen tot elkaar te brengen, dan is het raadzaam slechts tot uitbetaling van het verschil tussen beide percentages over te gaan wanneer vaststaat aan wie dit toekomt. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de notaris van beide partijen een gelijkluidende betalingsopdracht heeft ontvangen of wanneer de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan.


Het is wel de vraag of deze stellingname van de KNB ook voor de rechter stand zal houden. U kunt namelijk ook stellen dat u als koper bij doorverkoop op 6% voordeel had gerekend over de eerdere koopsom en nu is dat voordeel verlaagd naar 2%. Ook dat zijn verwachtingen die niet doorgaan. Dat pleit voor optie 1 of misschien wel helemaal geen vergoeding.

Hypotheek lager bij 2% overdrachtsbelasting of niet

De meest logische aanpak met betrekking tot de hypotheek, als u geen Nationale hypotheekgarantie hebt, is de volgende:
 • Leveringsakte notaris voor 15 juni 2011: geen aanpassing want de overdrachtsbelasting is 6%, geen aanpassing hypotheek.
 • Leveringsakte notaris op en na 15 juni 2011: hypotheek is hoger dan nodig was bij de verlaagde overdrachtsbelasting. Als toch met 6% is gerekend moet de notaris op uw verzoek het geld aan u storten. In andere gevallen moet de notaris 2% berekenen. Als de hypotheekakte op 6% was gebaseerd, houd u geld over. Dit extra geld kunt u via een vervroegde aflossing op uw hypotheek naar de bank storten of gebruiken voor verbetering van het huis of gebruiken voor iets leuks dat niets met het huis van doen heeft. In dat laatste geval is de rente over het extra geld niet als hypotheekrente aftrekbaar. De bank ziet de laatste optie liever niet, maar zal het zeer waarschijnlijk niet tegen houden, omdat al getekend is.

Nationale Hypotheekgarantie

Het Waarborgfonds Eigen Woningen WEW heeft besloten om met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011 het percentage van de bijkomende kosten voor de aankoop van een bestaande woning te verlagen van 12% naar 8%.

Wijziging overdrachtsbelasting bij doorverkopen vanaf 2013, met terugwerkende kracht per 1 september 2012 tot 1 januari 2015

Als in het koopcontract geen artikel 2.2 is opgenomen dat dit anders regelt, betaalt bij het doorverkopen van het huis binnen zes maanden de koper alleen over de meerwaarde van het huis ten opzichte van de aankoopprijs van de verkoper 2% overdrachtsbelasting. Met het belastingplan 2013 is met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012 tot 1 januari 2015 die termijn vergroot naar 36 maanden. Dit zou een steun in de rug van de huizenmarkt moeten zijn. Belangrijk is dat dit met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2012 is ingegaan.

Slot

De overdrachtsbelasting en btw zijn hoog in ons land. Op de overdrachtsbelasting kunt u soms nog verder besparen dan de nieuwe 2% structureel vanaf 15 juni 2011. Velen zullen blij zijn met deze verlaging van de overdrachtsbelasting, want het zal de huizenmarkt en uw portemonnee ten goede komen. Afschaffen van de totale overdrachtsbelasting kost in 2014 nog ongeveer 900 miljoen, afschaffen voor woningen naar schatting 550 miljoen. Per 1 januari 2015 loopt de verlengde termijn van 36 maanden af en is deze in 2019 en 2020 weer gelijk aan zes maanden voor nieuwe aankopen.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wijziging erfpacht woning betekent nieuwe hypotheekakteWijziging erfpacht woning betekent nieuwe hypotheekakteIn een aantal gemeenten is er in 2019 en 2020 een wijziging van het erfpachtstelsel gaande, ook in Amsterdam. Tot 2020 k…
Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%, in 2021 voor starters 0Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%, in 2021 voor starters 0De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2% voor particuliere woningen en wordt voor starters in 2021 gelijk a…
Bouwkavel kopen: wat betekent dat fiscaal?Bouwkavel kopen: wat betekent dat fiscaal?Wat zijn de fiscale gevolgen van het kopen van een bouwkavel in 2018, 2019 of 2020? Kunt u de hypotheekrente aftrekken,…
Schenkingsrecht en samenloopregelingSchenkingsrecht en samenloopregelingWanneer u in 2019 of 2020 uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het…

Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transactiesBelastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transactiesHet witwassen van geld en ongebruikelijke geldtransacties komen regelmatig voor in ons land. Het gaat vaak om crimineel…
Belastingen & Soorten BelastingBelastingen & Soorten BelastingBelastingen zijn er in diverse soorten, maar is het wel altijd helder wat deze belastingen inhouden? Wat is nu b.v. het…

Reageer op het artikel "De overdrachtsbelasting, hoeveel moet u betalen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Marek Zdebski, 30-09-2020 16:32 #136
Hallo,

in de verkoopvoorwaarden van een woning waar wij interesse in hebben staat de volgende passage:

"Al onze aanbiedingen zijn "kosten koper", tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Dit betekent dat de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor rekening van koper zijn. Standaard wordt in de koopakte een 2% clausule ten gunste van verkoper opgenomen."

Nu dat de overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft per 1 januari 2021, betekent dit dat de overdrachtsbelasting die de vorige eigenaren hebben betaald aan hen gerestitueerd moet worden? Reactie infoteur, 03-10-2020
Hallo Marek Zdebski,
Per 1 januari 2021 betalen starters tot 35 jaar 0% overdrachtsbelasting en is dus van restitutie geen sprake. Als de verkoper in 2021 zijn woning binnen zes maanden na eigen aankoop weer verkoopt, bent u nog steeds geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop Verbeeten, 19-05-2020 14:55 #135
Wij (een dorpsgenoten) zijn voornemens om het kerkgebouw van de parochie/bisdom te kopen. Wij hebben daartoe een stichting opgericht met ANBI status. Ons doel is het kerkgebouw beschikbaar te houden ten behoeve van de bewoners van het dorp en de verenigingen om concerten/optredens/activiteiten van voor en door bewoners mogelijk te maken.
Vraag is: Dient er overdrachtsbelasting (6%) betaald te worden? Reactie infoteur, 21-05-2020
Beste Joop Verbeeten,
Omdat de kerk geen woonstemming is/wordt is de overdrachtsbelasting inderdaad 6%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lvp, 11-05-2020 19:55 #134
Hallo, ik wil een, reeds in aanbouw, huis kopen van een particulier. Het huis is op een bouwkavel door deze particulier in zijn vrije tijd gebouwd. Nu wil hij het graag verkopen. Hoe zit het met de kosten koper/overdrachtsbelasting. Groet! Reactie infoteur, 12-05-2020
Hallo LvP,
U betaalt voor de woning 2% overdrachtsbelasting. U hebt geen kosten voor een makelaar als u die niet aanschakelt, wel nog notariskosten (levering woning, hypotheek).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 04-10-2017 17:39 #133
Ik heb in sept 2016 een Notaris kantoor gekocht (voormalig woonhuis) en die heb ik weer in ouwe staat terug gebracht en wordt nu weer als woning bewoond, ik heb 6 % overdrachtsbelasting betaald. Voor dat ik het pand aankocht heb ik de notaris verteld dat ik graag 2% overdrachtsbelasting wil betalen na uitspraak rechtbank, de notaris vertelde me dat ik gewoon 6 % moest betalen. Ik heb bezwaar gemaakt, en nu 2017 ligt er een uitspraak van de hogeraad dat ik wel gelijk had. Nu heb ik contact gezocht met belastingdienst voor teruggave van de 4% te veel betaalde overdrachtbelasting de belastingsdienst deelde mij mee dat de notaris gelijk bezwaar had moeten maken toen de overdrachtsbelasting was over gemaakt naar de belastingsdienst. Is er nog een mogelijkheid om het teveel betaalde terug krijgen? Ik voel me bedonderd door de notaris. Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Henk,
Daar kan ik me iets bij voorstellen, u kunt bij de Belastingdienst wel schriftelijk om een (ambtshalve) vermindering van de overdrachtsbelasting vragen omdat u feitelijk te veel betaald hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 13-10-2016 12:22 #132
Onderstaande tekst kom ik steeds tegen op internet maar bij het notariskantoor zeggen ze dat dat een keuze is omdat als er geen overdrachtsbelasting over wordt berekend, de rente over dit meegefinancierde deel dan niet aftrekbaar is. Als het wel meegefinancierd wordt in de totale koopsom met heffing van overdrachtsbelasting dat de rente dan wel aftrekbaar is.

Indien een appartement of woning wordt aangeschaft, is de overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit dient meestal te worden voldaan door de koper. Deze overdrachtsbelasting bedraagt 2% van de koopsom voor de onroerende zaak. Indien er bij de aankoop ook roerende zaken worden verkocht, dan hoeft men hier echter geen overdrachtsbelasting over te voldoen. Houdt u er ook rekening mee dat over het aandeel in het reservefonds van de Vereniging van Eigenaars geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Annelies,
Over het aandeel in het reservefonds is ook geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar als u bij de overdracht dat bedrag wel meetelt en er overdrachtsbelasting over betaalt, doet waarschijnlijk ook niemand moeilijk maar het kost u wel extra geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 10-10-2016 16:05 #131
Volgens de makelaar hoefden wij geen overdrachtsbelasting te betalen over ons aandeel in het reservefonds van de vve dat bij de koopsom inbegrepen was, dit betreft een bedrag van 4500 euro. Volgens een medewerker bij het notariskantoor had dit dan uitgesplitst moeten worden in de koopakte en dan was dat wel mogelijk geweest. Tevens wist deze medewerker te vertellen dat de rente die we over dit meegefinancierde bedrag moeten betalen in dat geval niet aftrekbaar is voor de belastingen. Dan zou het mijns inziens erg ongunstig zijn om dit te doen. Overigens staat er wel duidelijk in de koopakte dat de koopsom inclusief het aandeel in het reservefonds van 4500 euro is. Had dit dan toch nog duidelijker aangegeven moeten worden? En klopt het dat de rente daarover dan niet meer aftrekbaar is? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Annelies,
De rente is inderdaad niet aftrekbaar en u betaalt overdrachtsbelasting over het saldo van de aankoopprijs en het aandeel in het reservefonds.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annelies, 10-10-2016 12:31 #130
Wij hebben een appartement gekocht. De koopprijs is inclusief een aandeel van 5000 euro van het reservefonds van de vereniging van eigenaren. Onze makelaar vertelde ons dat wij hier geen overdrachtsbelasting over hoeven te betalen.
De notaris zegt nu dat als wij hier geen overdrachtsbelasting over willen betalen dat we dit deel van de aankoopsom dan niet mogen aftrekken van de belastingen en dat de makelaar dit specifiek in de koopakte had moeten melden in dat geval. Is dit juist? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Annelies,
Het aandeel in het reservefonds dat u krijgt is box 3 vermogen en dus niet aftrekbaar in box 1.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kelsey, 03-12-2015 23:14 #129
Hallo,
Een vraagje: verkopers hebben in 2014 een huis gekocht voor 192.000 euro, wij (kopers) kopen dit huis nu voor 216.500 euro. Regel van 36 maanden is van toepassing dus zou toch moeten zijn dat we 2% overdrachtsbelasting moeten betalen over het verschil (486 euro)

Er staat in het koopcontract dat artikel 2.2 van toepassing is en op de nota van de notaris staat dat we een vergoeding van 2824 euro moeten betalen aan de verkopers.

Klopt dit? Reactie infoteur, 05-12-2015
Hallo Kelsey,
De verkoper krijgt de eerder betaalde overdrachtsbelasting terug indien hij in artikel 2.2. van de koopovereenkomst de keuze maakt voor ‘wel’ en ‘niet’ doorstreept. Maar de verkoper moet dit wel van te voren aan u als koper kenbaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Willem, 14-11-2015 23:58 #128
L.S.,
Ik heb een koopovereenkomst gesloten met een kerkgenootschap voor de koop van hun verenigingsgebouw. Op het verenigingsgebouw rust een woonbestemming, maar het wordt momenteel niet als woning gebruikt. Ik ga het pand verbouwen en als eigen woning gebruiken.
Is het correct dat hierop vanwege de woonbestemming de 2% regeling van toepassing is? Reactie infoteur, 16-11-2015
Beste Jan Willem,
Als het gebouw een woonbestemming heeft, bedraagt de overdrachtsbelasting 2% (rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 november 2014, 6819).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 04-10-2015 00:52 #127
L.S., ik heb in principe een overeenkomst gesloten om een verhuurd winkelpand te kopen. Het pand is al sinds de bouw in 1983 eigendom van de huidige eigenaar. De huurder, die sinds september 2010 het pand huurt, betaald BTW. Ik zal het pand 'in privé' kopen. Kan ik het pand ook alleen geleverd krijgen met overdrachtsbelasting? En kan ik dan met de huidige huurder afspreken dat hij in het vervolg geen BTW meer hoeft te betalen? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Peter,
Over een bestaande onroerende zaak die naar zijn aard en bestemming geen woning is, is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Over de huur hoeft geen btw te worden betaald, maar het mag wel:

https://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/31296-waarom-bedrijfspand-huren-en-verhuren-met-btw.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arien, 15-06-2015 13:37 #126
Ik ben van plan grond te kopen van een particulier teneinde hier een huis op te gaan bouwen. Nu zijn er al allerlei kosten gemaakt (architect incl BTW, grondonderzoek incl BTW) die we ook moeten betalen. Zijn we hierover ook overdrachtsbelasting verschuldigd?

Groet,

Arien Reactie infoteur, 15-06-2015
Beste Arien,
Als de kosten van aankoop van de grond en de aanvullende kosten (architect, grondonderzoek) apart worden gehouden, bent u alleen over de koopsom van de grond overdrachtsbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 26-04-2015 14:21 #125
Ik kan de volgende info nergens vinden op het internet, weet iemand dit?

Als je een huis geerft hebt met 3 personen (1/3e deel ieder) en je hebt samen besloten dat persoon A en B persoon C gaan uitkopen voor dat 1/3e deel, dient er dan overdrachtbelasting betaald te worden over de totaalwaarde van het huis of alleen over dat specifieke deel (1/3e) wat overgedragen wordt?

Hartelijke groetjes Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Fleur,
Er is alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het deel dat overgedragen wordt, 1/3 deel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elena, 15-02-2015 19:31 #124
Ik wil een woning kopen die binnen 36 maanden weer is doorverkocht door de verkoper. Als ik het goed begrijp levert dit voor mij als koper voordeel op omdat ik alleen nog overdrachtsbelasting hoef te betalen over de meerwaarde. Echter de verkoper heeft nooit overdrachtsbelasting hoeven te betalen omdat het destijds een nieuwbouwwoning betrof (21% BTW betaald). Ik wil graag weten of ik dan überhaupt nog overdrachtsbelasting hoef te betalen? De verkopende makelaar wil nu in het koopcontract op laten nemen dat het eventuele voordeel 50/50 wordt verdeeld. Maar naar mijn idee geef ik de verkoper dan 1% cadeau aangezien hij zelf nooit die 2% betaald heeft.

Groet,

Alina Reactie infoteur, 16-02-2015
Beste Alina,
Er werd geen overdrachtsbelasting betaald maar wel btw. Als de verkoper deze btw niet terug kon vragen als ondernemer, kan ook hier gedurende 36 maanden de regeling vermindering overdrachtsbelasting voor kort opvolgende verkrijging van toepassing zijn. Daarbij krijgt de verkoper een vergoeding voor de overdrachtsbelasting die u niet hoeft te betalen. Of u daarmee akkoord gaat is een kwestie van onderhandeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ben, 17-12-2014 23:01 #123
Ik wil een agrarisch pand kopen, maar als ontbindende voorwaarde opnemen dat de verkoper zorg voor een onherroepelijke woonbestemming. Dus op het moment van passeren moet het pand een woonbestemming hebben. Is de overdrachtsbelasting dan 2% of 6%? Dus toen de koopakte werd opgesteld was het pand agrarisch, maar bij het passeren wonen.

En dezelfde vraag, maar kan ik dit ook als koper doen, de woonbestemming regelen/betalen (dus niet de verkoper). En als voorwaarde dus opnemen dat de woonbestemming onherroepelijk aanwezig is? Reactie infoteur, 20-02-2020
Beste Ben,
1. De notaris zal moeten nagaan of de woonbestemming inderdaad aanwezig is. Als die er is en u toch 6% in rekening wordt gebracht, kunt u meteen bezwaar maken. Het kan zeker geen kwaad om de notaris van te voren hierover in te lichten.
2. Als eigenaar kunt u de bestemming ook veranderen (vereist vergunning gemeente), maar dat verandert niet de overdrachtsbelasting die u bij de aankoop moest betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 10-12-2014 16:31 #122
De volgende casus:
Ik wil een stuk bouwgrond kopen van een boer waar ik een huis op mag zetten, er is een bouwvergunning. Op dit moment is hij niet bouwrijp gemaakt en wordt het agrarisch gebruikt. Daarnaast kan ik een stuk erbij kopen landbouwgrond, om mijn tuin te vergroten, danwel andere dingen mee te doen.
Wat voor invloed heeft dit voor mij voor de overdrachtsbelasting en wat voor invloed heeft het voor de boer voor de BTW. Het land zelf wordt op dit moment nog agrarisch gebruikt. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Pieter,
Als de bouwgrond bouwrijp is gemaakt voordat u het koopt, betaalt u 6% overdrachtsbelasting en geen btw. Veel duurder is de bewerkte grond, waarop namelijk wel btw moet worden betaald in plaats van overdrachtsbelasting. Als u agrarische grond koopt en deze niet minimaal 10 jaar bewerkt als agrarische grond, betaalt u 6% overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jetty, 27-02-2014 14:09 #121
Waarom moet over een stuk bouwgrond waar in de nabije toekomst een huis op gebouwd wordt, wel 6% overdrachtsbelasting worden betaald? Reactie infoteur, 27-02-2014
Beste Jetty,
Dit onderscheid is puur uit bezuinigingsoverwegingen tot stand gekomen: anders zou de schatkist mee geld mis lopen dan waarvoor er dekking was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sharon, 19-12-2013 21:52 #120
Ik koop een huis. Hoe moet ik onderstaande interpreteren?
- 2% overdrachtsbelasting clausule is van toepassing. Met andere woorden: Voor koper verandert er niets tov een reguliere koop. Koper betaalt in totaal de reguliere 2% overdrachtsbelasting van de verkoopprijs. Koper en Verkoper spreken af dat Verkoper de door verkoper in juni 2013 betaalde overdrachtsbelasting terug zal krijgen en dat koper dit niet zal terugvragen. Reactie infoteur, 20-12-2013
Beste Sharon,
Ik neem aan dat dit een tekst uit uw koopcontract is. Punt is dat u wettelijk gezien eigenlijk maar 2% over de meerprijs ten opzichte van de koopprijs uit juni 2013 aan overdrachtsbelasting hoeft te betalen, maar de verkoper bedingt nu dat u de facto over alles 2% betaalt. Immers hij wil dat u hem ook de door hem eerder betaalde overdrachtsbelasting terugbetaalt. Zo steekt de verkoper uw voordeel in zijn zak. Ik zou daar dus niet zomaar mee akkoord gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stijn, 06-11-2013 14:42 #119
Beste,

Bij ons doet de volgende situatie zich voor. We hebben een gesplitst deel van een langgevelboerderij gekocht. Dit pand bestaat dus uit een woning en stalgedeelte onder één dak. Wij hebben het stalgedeelte gekocht waarop sinds december 2006 definitief een woonbestemming heerst. Bovendien is het bedrijf waarvoor de stal gebruikt werd al meer dan 20 jaar opgeheven. Volgens de familie zijn alle belastingen hiervoor dan ook al lang afgedragen.

Nu hebben wij de stal gekocht om hiervan een woonhuis te maken. Wanneer wij vergunningen aanvragen gelden deze voor de overheid allen als woning. Wij (en zo ook makelaars en hypotheekverstrekker) gingen er dan ook vanuit dat wij 2% overdrachtsbelasting zouden moeten betalen. Nu vindt de notaris en belastingdienst (laatst dus ook overheid) dat het een stal betreft en wij dus toch 6% overdrachtsbelasting moeten betalen. Is dit terecht en kunnen we hier iets tegen doen? Het is in ieder geval weinig stimulerend zo nog een project aan te pakken dat de economie zo stimuleert. Plank misgeslagen en doel gemist door de regering lijkt me zo!

Groet,
Stijn Reactie infoteur, 06-11-2013
Beste Stijn,
Bepalend is hoe de stal geregistreerd staat bij het Kadaster. Als het als apart object stal te boek staat, geldt 6% overdrachtsbelasting. Als het niet apart wordt vermeld maar onderdeel is van het huis, geldt 2%. Ook voor bijvoorbeeld een garagebox geldt een aparte registratie bij het Kadaster en aparte tarieven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roeland, 22-09-2013 16:28 #118
Er wordt in het bovengenoemde stuk gezinspeeld op het feit dat een algehele afschaffing van de overdrachtsbelasting 3,5 miljard euro zou kosten. Voor woningen wordt dit bedrag bij lange na niet gehaald. Er werden in 2011 120.739 woningen van eigenaar gewisseld. Voor het gemak wordt in deze berekening de aantal transacties waarbij met succes een beroep kan worden gedaan op vermindering van de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting nihil is. Sinds 2011 is het aantal transacties gestaag gedaald. De gemiddelde koopsom lag in 2011 rond de € 240.000. De algehele afschaffing van overdrachtsbelasting op woningen zou dus maximaal € 1,7 miljard kosten en niet € 3,5 miljard. Rekening houdende met het aantal transacties in 2013 dat naar verwachting nog slechts 90.000 tot 95.000 zal bedragen bij een gemiddelde koopsom van circa € 206.000 zou een algehele afschaffing van de overdrachtsbelasting € 1,2 miljard bedragen. Hierbij ook voorbij gaand aan het feit dat minder kosten bij eigendomsoverdracht, minder hypotheekschuld betekend en dus een lagere aftrekbaarheid. De werkelijke kosten zullen dus nog lager liggen. Reactie infoteur, 23-09-2013
Beste Roland,
Het bedrag aan overdrachtsbelasting is inmiddels fors gedaald door de verlaging naar 2% en de waardedaling van de panden. In de Miljoenennota staat voor 2013 en 2014 nog ongeveer 900 miljoen euro op de begroting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eline, 18-06-2013 12:25 #117
Zeemeeuw, dank voor je reactie.

Na een mailwisseling vanmorgen het volgende.

De notaris wijst mij op artikel 9 van Wet op belastingen van rechtsverkeer:
Overdrachtsbelasting is verschuldigd over de waarde of de tegenprestatie (artikel 9 Wet belastingen van rechtsverkeer). Daarnaast dient de grondslag te worden verhoogd met de gekapitaliseerde canon op basis van artikel 11.
Echter, het totaal van tegenprestatie en gekapitaliseerde canon mag niet hoger zijn dan de waarde van de onroerende zaak (artikel 11).
Om die laatste reden hebben wij niet de gekapitaliseerde canon bij de tegenprestatie/waarde opgeteld.
Het is dus niet zo dat slechts de gekapitaliseerde canon als grondslag dient.

Zou dit dan toch correct zijn? Wellicht omdat er geen "normale koopsom" is. Volgens mij is de erfpachtcorrectie bedoeld om de hoogte van de koopsom omhoog te brengen, omdat de wetgever er vanuit gaat dat de koopsom in een erfpachtsituatie lager is dan in een volledige eigendomssituatie. Reactie infoteur, 18-06-2013
Beste Eline,
1. Op zich is dit correct. Vandaar dat ik sprak over maximaal 17 maal de jaarlijkse erfpachtcanon.
2. Dan is het zo dat de notaris de extra waarde lager inschat dan de gekapitaliseerde erfpacht en daarom uitgaat van 50.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eline, 17-06-2013 17:59 #116
Na een slepende rechtszaak met de buren over een stukje grond achter ons bestaande pand (welke we hebben verloren) mogen we het desbetreffende stuk grond toch gebruiken voor een aanbouw aan ons pand. We zijn de buren hiervoor een erfpacht verschuldigd van €50.000 voor een periode van 50 jaar (te betalen in 4 vastgelegde termijnen binnen 5 jaar).

In de stukken van de notaris verneem ik nu dat er 6% verschuldigd is over de gehele €50.000. Is dit correct? Ik ging uit van het volgende:

Betaling van €50.000 voor een periode van 50 jaar levert een omgerekende jaarlijkse canon op van €1000,-. Deze canon wordt vermenigvuldigd met een factor 16,8 en levert dus een bijtelling op van €16.800,--. 6% over €16.800,-- betekent €1008,-- overdrachtsbelasting.

Heeft de notaris het bij het juiste eind? Reactie infoteur, 18-06-2013
Beste Eline,
U moet 6% overdrachtsbelasting betalen over maximaal 17 maal de jaarlijkse erfpachtcanon. Dat is niet 50.000 euro, maar minder. Hoeveel minder zou moeten worden berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 09-04-2013 11:27 #115
Ik kan een stuk bouwgrond kopen van een particulier dat deze zeer recent (een paar dagen geleden) van een projectontwikkelaar gekocht heeft, en met gekocht bedoel ik de notarisakte. Nu zegt de verkopend makelaar dat de belastingdienst onlangs 21 % btw heeft ontvangen via de projectontwikkelaar, maar dat er nu bij doorverkoop ook nog eens 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is. Ik bel een paar notarissen en de een zegt, 'nee dat is 2%'. En de ander zegt 'er is geen overdrachtsbelasting, want dat kan verrekend worden met die btw, het zou van de gekke zijn als de fiscus binnen een paar weken 27% belasting ontvangt over een object waar niets mee gebeurd is behalve dat het doorverkocht wordt'. Complicerend is dat het voor meer geld doorverkocht wordt dan dat het aangekocht is. En ik kan mij wel voorstellen dat de fiscus over die winst iets wil heffen. Hoe zit dit en waar is dit geregeld?
Groet
Rob Reactie infoteur, 09-04-2013
Beste Rob,
1. Bouwgrond die net bouwrijp is gemaakt of onbebouwde grond waarop net een bouwvergunning is verleend wordt verkocht met btw. Bouwgrond die al bouwrijp is en los wordt gekocht zonder dat er een woning op staat, wordt belast met 6% overdrachtsbelasting.
2. Door een particulier kan de btw niet worden teruggevraagd en er is hier geen samenloop tussen btw en overdrachtsbelasting. De handelingen en heffing vinden achtereenvolgens plaats. Er geldt wel een 36 maanden regel voor de overdrachtsbelasting op woningen, maar niet voor losse (onbebouwde) bouwgrond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hsyn, 18-02-2013 21:52 #114
Is vergoeding overdrachtsbelasting aftrekbaar? Reactie infoteur, 19-02-2013
Beste Hsyn,
Als u het opvoert als overdrachtsbelasting is dat niet aftrekbaar. Als u het opneemt als noodzakelijke kosten ter verkrijging van het pand wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dolf Tiggelaar, 22-11-2012 15:02 #113
In 2008 hebben wij een huis van een projectontwikkelaar gekocht. De projectontwikkelaar heeft de agrarische grond inclusief een schuur die wij in gebruik hebben in eigendom. De projectontwikkelaar hield deze gronden aan met het oog op toekomstige woningbouw.
Deze woningbouw wordt nooit gerealiseerd en de projectontwikkelaar verkoopt een stuk grond aan ons. Wij gaan een deel van de agrarische grond kopen (inclusief de schuur).
De grond heeft agrarische bestemming. Deze bestemming blijft ongewijzigd. Ik ga de grond gebruiken als (natuur) grond en de schuur natuurlijk als schuur. Kan ik in aanmerking komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting? Reactie infoteur, 22-11-2012
Beste Dolf Tiggelaar
De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor landbouwgrond geldt als de grond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig als zodanig zal worden gebruikt. De vrijstelling voor natuurgrond indien de grond tenminste 10 jaar als natuurgrond gebruikt wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 22-11-2012 13:01 #112
Wij willen als kerkgenootschap onze kerk verkopen. Moet hiervoor overdrachtsbelasting betaald worden? zo ja hoeveel? Reactie infoteur, 22-11-2012
Beste Gerrit,
Als u uw kerk verkoop aan een andere ANBI instelling, is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd, anders wel. Omdat het niet om wooneenheden gaat, moet dan 6% overdrachtsbelasting worden betaald. Een kerkgebouw is wel vrijgesteld van de onroerendezaakbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 27-09-2012 17:09 #111
Wat nu als je alleen de grond koopt (erfpacht) en de opstallen blijven in het bezit van iemand anders? Is het dan 6% of 2% overdrachtsbelasting? Het is nl. geen "bouwgrond", maar bestaande grond onder een bestaande woning. Is het dan 2%?

De grond die is bestemd voor woningbouw. Het geldt wel voor de ondergrond en de tuin die bij de woning horen.

Groet,

Sander Reactie infoteur, 27-09-2012
Beste Sander,
Bij de overdracht van grond onder erfpacht, waarbij op de grond woningbouw staat, is 2% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. A., 22-08-2012 12:15 #110
Beste,
Ik ben momenteel bezig met de aankoop van een monumentaal kantoorpand waar nog aardig wat aan verbouwd moet worden. Geld voor kantoorpanden ook de zelfde 1-jaarstermijn (voorheen 6-maandstermijn) als die voor woonruimte geld bij verkoop? Of is bij kantoren de OVB nog steeds alleen binnen 6 mnd te verrekenen?
Groeten Nick Reactie infoteur, 22-08-2012
Beste N.A.,
De tijdelijke verruiming naar één jaar gold alleen voor woningen. Voor een kantoorpand kunt u inderdaad binnen zes maanden 6% verrekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Désirée, 08-06-2012 13:00 #109
Helaas; wij hebben de akte voor ons huis getekend op 29 juni 2012, binnen 6 maanden opnieuw van eigenaar (vastgoedhandelaar) gewisseld. Ook wij hebben ons voordeel afgedragen aan de tegenpartij, zoals gebruikelijk is volgens onze eigen makelaar en standaard staat in NMV contract.

De 4% verschil van Belastingdienst meteen teruggekregen en geprobeerd ook dit verschil van de verkopende partij terug te krijgen. Zojuist is uit ons vonnis gebleken dat we niet in het gelijk gesteld zijn. Belangrijkste argument was Haviltex. Reactie infoteur, 08-06-2012
Beste Désirée,
Dank u wel voor uw reactie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Oscar, 16-05-2012 09:37 #108
Geachte redactie,

Als ik een beleggingspand wil kopen waar een deel wordt verhuurd aan particulieren(appartementen) en deel wordt verhuurd als winkelruimte. Hoe zit het dan met de overdrachtsbelasting? Over de winkelruimte is het vanzelfspreken dat ik 6 % betaal echter is dit dan ook bij de appartementen het geval?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 16-05-2012
Geachte Oscar,
Over de appartementen betaalt u 2% overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margot, 02-05-2012 16:28 #107
Geachte redactie,
Wij staan op het punt om als CPO grond aan te kopen van de Gemeente. Nu staan we voor de keus om dit te doen voordat de grond bouwrijp is gemaakt of erna. Wat heeft dit voor consequenties voor de overdrachtsbelasting en de BTW. Is er een voordelige constructie te bedenken?
Met vriendelijke groet,
Margot Reactie infoteur, 02-05-2012
Beste Margot,
Voor niet landbouw grond betaalt u helaas overdrachtsbelasting. De enige manier om hier goedkoop uit te komen is dat de gemeente de grond (deels) bouwrijp maakt en er een klein gebouw opzet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 24-04-2012 09:40 #106
Hallo, Als een agrariër en een niet-agrariër agrarische grond ruilen onderling en de waarde van de beide percelen is gelijk, moet hier dan overdrachtsbelasting over betaald worden? Reactie infoteur, 24-04-2012
Hallo Inge,
Over landbouwgrond hoeft onder voorwaarden van een bedrijfsmatige exploitatie geen overdrachtsbelasting te worden betaald, over bouwgrond wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corry, 17-04-2012 22:45 #105
Als een huis via een Woningbouwvereniging wordt verkocht voor 132,750,00 euro met een afkoopsom van de erfpachtscanon voor 61,250,00 euro, dus totaal 194.000,00 euro. Moet er dan ook voor de afkoopsom overdrachtsbelasting worden betaald? Reactie infoteur, 18-04-2012
Beste Corry,
De afkoopsom is waarschijnlijk veel hoger dan de waarde van de grond. U betaalt daarom overdrachtsbelasting over een deel van de afkoopsom.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Barry, 13-04-2012 12:06 #104
Wanneer ik een garagebox koop voor particulier gebruik moet ik er dan 6% of 2% overdrachtbelasting over betalen Reactie infoteur, 13-04-2012
Beste Barry,
Voor een losse garagebox betaalt u 6%. Als het aan uw huis vast zit, is het 2%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Vries, 23-03-2012 08:08 #103
Ik sta op punt om een huis te komen. De overdracht zal pas half juli gaan gebeuren.
Wat gebeurt er met de overdrachtsbelasting? Kunnen wij nog steeds genieten van de 2 procent? En hoe moeten we dit regelen met de notaris ed.? Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste De Vries,
Tot nu toe is de verlaging van de overdrachtsbelasting tijdelijk tot 1 juli 2012. Daarna betaalt u weer 6%. Als u dat anders wilt en bijvoorbeeld het verschil wilt delen, moet u daarover vooraf afspraken maken met de verkoper.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Wagenmakers, 23-02-2012 12:38 #102
Ik heb eveneens een gelijk geval als dat van dhr Boswijk (Reactie infoteur, 28-09-2011, zie verderop hieronder). Het gaat over retourbetaling van 4% vergoeding overdrachtsbelasting aan een doorverkopende verkoper betaald. Overdracht bij notaris 15 juni 2011, geen percentages ivm. overdrachtsbelasting, noch vergoeding opgenomen.
Zijn er inmiddels wel uitspraken/ regelingen/gezamenlijke acties bekend over gehele of gedeeltelijke retourbetaling van 4% vergoeding overdrachtsbelasting door verkoper?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste J. Wagenmakers,
Helaas zijn daar nog geen gerechtelijke uitspraken over bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan Star, 01-11-2011 14:41 #101
Beste,

Ik zit met het volgende vraagstuk. Mijn partner en ik hebben hebben op een huis geboden voor een bedrag van 240.500 dat door de verkopende partij is geaccepteerd. Zij hebben dat huis op 10-06-2011 (6% regeling) gekocht voor 237.500. Wij zijn volgens mij in verband met doorverkoop binnen 12 maand vrijgesteld van overdrachtsbelasting over die 237.500. Nou hebben wij vandaag het concept koopcontract ontvangen waarin staat:

1.2. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en door koper met succes een beroep kan worden gedaan op vermindering van de heffingsgrondslag, zal koper aan verkoper wel/niet/n.v.t.*) uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Indien partijen overeenkomen dat bedoeld verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met betaling van de koopsom plaatsvinden.

Hierin is "wel" dikgedrukt. Nou heb ik met de verkopende makelaar gebeld. Hij zegt dat de verkopende partij betaalde OVB kan terugvorderen bij de belastingdienst. Ik snap niet helemaal hoe dit zit.
MAar als je NVM 1.2 wel toepast komt je volgens mij uit op de volgende rekensom:

Koopsom wij: 240.500
Koopsom verkopende partij juni (onder 6% regeling): 237.500

verschil(3) tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag (1) en anderzijds het werkelijk (2) aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

(1) Koopprijs = 240.500 * 2%= 4.810
(2) 240.500 - 237500 (= prijs gekocht verkopende partij)= 3000 * 2% = 60
(3) Verschil = 4.760 (dan te betalen aan verkopende partij)
--> Totaal = Te betalen OVB= €60 + 4.760 (cf. NVM 1.2) = 4.810

Nou hebben wij ons bod gebaseerd (= hoger dan wat zij betaald hebben) (bovendien in wetenschap van de vrijstelling) op enige compensatie voor de verliezen van de verkopende partij. Nou heb ik hier enkele vragen over:
A. Klopt de bovenstaande berekening? En wanneer paragraaf 1.2 niet in het koopcontract staat betalen wij dan OVB als volgt: 240.500 - 237500 (= prijs gekocht verkopende partij)= 3000 * 2% = 60
B. Wij hebben in het onderhandelingsproces expliciet water bij de wijn gedaan i.v.m. het verlies kosten koper van de verkopende partij. Kunnen wij als eis stellen dat artikel 1.2 geheel niet wordt opgenomen, hier is immers niks over afgesproken.
C. Om een beeld te krijgen van het scenario van de verkopende partij: kunnen zijn hun betaalde OVB terug vorderen en hoe hangt dat samen met een eventueel op te nemen paragraaf 1.2 in het koopcontract.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.


MVg.

J Star Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Johan Star,
1. Zonder clausule en met een beroep op verkoop binnen een jaar betaalt u slechts 60 euro overdrachtsbelasting (2% over 3000 euro). De notaris zal u dan 60 euro aan overdrachtsbelasting in rekening brengen.
2. De clausule is geen verplichting. U hoeft hem dan ook niet te accepteren en ik zou ook niet tekenen.
3. De clausule geeft in de praktijk ook nog eens het probleem dat de verkopende partij met 6% kan rekenen, terwijl u uitgaat van 2%. In de clausule is namelijk geen percentage opgenomen.
4. De verkopende partij kan geen overdrachtsbelasting terugvorderen. Het voordeel komt toe aan de kopende partij. Kennelijk wil de verkopende partij dat voordeel van u hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. P., 24-10-2011 13:53 #100
Beste, ik heb een vergelijkbare situatie als dhr. Boswijk (zie hieronder). Zijn u al lopende procedures/jurisprudentie hierover bekend waarbij de koper al dan niet in het gelijk wordt gesteld over de teveel gevorderde overdrachtsbelasting (6%; bij doorverkoop binnen 6 mnd.) terwijl deze niet expliciet in de overdrachtsakte vermeld stond (NVM-model) en -met terugwerkende kracht- op 27 juni 2% betaald is over het meerdere? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-10-2011
Beste J.P.,
Er is nog geen recente civielrechtelijke jurisprudentie op dit punt bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. C. Penning, 05-10-2011 23:13 #99
Binnenkort zal mijn kerkelijke gemeenschap overgaan tot de aankoop van een bestaand kerkgebouw. Hoeveel overdrachtbelasting is hier verschuldigd. Valt een kerk ook onder de verlaging van 6 naar 2 %? Reactie infoteur, 06-10-2011
Beste P. C. Penning,
Dat hangt er vanaf. Als het gaat om een overdracht tussen twee ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. In andere gevallen zal de kerk geen woonbestemming hebben en is dus 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van den Boogaard, 03-10-2011 20:07 #98
Hallo, ik heb een voor mij ingewikkelde zaak. Het gaat om te betalen overdrachtsbelasting. Ik, zijnde niet-agrariër- kan een stuk -goedkope- grond van mij ruilen (met gesloten beurs) tegen een stuk -duurdere- grond van een agrariër.

Zoals ik vernam zal ik, als niet-agrariër, over deze -duurdere waarde- overdrachtsbelasting moeten betalen. Mijn ruilgenoot, als agrariër, geniet echter vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Mijn vraag is nu, welke varianten zijn er nu met betrekking tot de door mij te betalen overdrachtsbelasting mogelijk? (uiteraard zo gunstig mogelijk voor mij).
Zelf kom ik op de volgende:
1. inschatten van de waarde zodanig dat de fiscus hiermee instemt.
2. middelen van de twee waarden van beide percelen, waardoor de waarde voor mij lager uitkomt en voor de ruilgenoot hoger (hij heeft toch vrijstelling). Reactie infoteur, 03-10-2011
Hallo Jan van den Boogaard,
1. Bij ruilverkaveling kan volgens de Landinrichtingswet een beroep worden gedaan op de vrijstelling van de betaling van overdrachtsbelasting. Maar daarvoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, waarbij het zeker om ruilverkaveling van grond gaat.
2. Middeling is goedkoper, maar de vraag is of de belastingdienst dat niet doorheeft, omdat u waarschijnlijk niet de enige bent die weet dat uw grond goedkoper is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Kuik, 03-10-2011 19:32 #97
Beste, u schrijft over de mogelijkheid om via de notaris 4% overdrachtsbelasting terug te vorderen als vlak voor de nieuwe 2% regel een huis gekocht is. Zou dit voor mij kunnen gelden? De passeerdatum was eind januari. Als ik had geweten dat dit binnen 5 maanden zou wijzigen, had ik ook wel eventjes gewacht natuurlijk. Reactie infoteur, 03-10-2011
Beste J. Kruik,
De verlaging van de overdrachtsbelasting vond plaats met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011. Wie vanaf deze datum de akte van levering heeft laten passeren bij de notaris en 6% heeft betaald, heeft recht op een teruggave. Helaas zit u voor deze datum en is de verlaging niet op u van toepassing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap Blomhert, 03-10-2011 13:37 #96
Binnenkort kan ik een stuk restgrond van de gemeente waar ik woon (Hof van Twente) aankopen. De restgrond grenst direct aan het perceel waarop mijn woning staat. Welk percentage overdrachtsbelasting zal ik moeten gaan betalen? 6% of het verlaagde tarief van 2%? Reactie infoteur, 03-10-2011
Beste Jaap Blomhert,
U betaalt 6%. Grond is tot nu toe uitgesloten van deze belastingverlaging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derk Boswijk, 27-09-2011 22:46 #95
Hallo allen. Ik heb een heel specefiek geval.
In april heb ik een koopakte getekend. De overdracht vond plaats op 24 juni 2011.
1. de verkoper heeft in maart het pand gekocht voor 500.000,-- en hierover 6% overdrachtsbelasting betaald aan de belastingdienst.
2. de verkoper verkoopt voor 600.000,-- het pand aan mij. Ik betaal hem direct de overdrachtsbelasting die hij destijds heeft betaald over de 500.000,--. De meerkosten van 100.000,-- betaal ik direct aan de belastingdienst.

Maar nu is de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd tot 2% met terugwerkende kracht tot 15 juni 2011. De notaris vraagt de 4% over de 100.000,-- terug bij de belastingdienst, maar nu wil de verkoper mij niet de 4% over de 500.000,-- terug geven. Staat hij in het recht?

Ik hoor het graag, bvd.
Derk Boswijk Reactie infoteur, 28-09-2011
Hallo Derk Boswijk,
1. Of de verkoper in zijn recht staat, hangt af van de formulering hierover in het koopcontract en de interpretatie van de Haviltex norm (zie artikel). Wat in uw nadeel werkt is dat de beslissing tot verlaging van de overdrachtsbelasting later plaats vond, namelijk op 1 juli 2011. Dat betekent dat beide partijen niet beter wisten dan dat het 6% zou moeten zijn.
2. Vier procent over 500.000 euro is nog altijd de moeite waard om het bij de rechter te proberen. Tenzij in de overeenkomst ook daadwerkelijk 6% staat. Als er alleen over overdrachtsbelasting wordt gesproken hebt u een goede kans om gelijk te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berenda Dijkstra, 15-09-2011 08:56 #94
Goedemorgen Lezer,
Wij zitten ook met een geschil. Een lang verhaal, zo kort mogelijk. In 2008 besloten wij mee te gaan doen aan een CPO project. Tot op heden is dit project helaas nog niet van start gegaan, wat wel eerder was beloofd. Toch hebben wij in 2009 onze luxe twee-onder-één-kapper te koop gezet. Uiteindelijk kwam er in januari 2011 een koper. Deze was eigenlijk alleen nog aan het oriënteren, maar toen hij ons huis zag was hij "verkocht". Eén probleem zij eigen huis stond nog niet in de verkoop. Na overleg, ook met de makelaar hebben wij besloten een koop-ruil te doen. Zo hadden wij een "goedkope" tussen woning voor bepaalde tijd en werd onze "dure" twee-onder-één kap tenminste verkocht, met een bijkomende bedoeling om deze woning binnen een jaar te verkopen zodat wij de geinvesteerde overdrachtsbelasting weer terug zouden krijgen. 8 Maart passeerde de akte. 29 April gingen we na opknaqppen weer in de verkoop, waarop vervolgens 19 mei een mondelinge deal werd gesloten met een nieuwe koper. 30 Mei is het koopcontract getekend met als toevoeging bij akte 2 : "De te betalen overdrachts belasting komt ten gunste van de verkoper." Nu kun je zeggen dat het een wazig zinnentje is, maar op dat moment was er totaal nog geen eens gefluisterd dat de overdrachtsbelasting misschien verlaagd zou gaan worden. De kopers waren ook volledig op de hoogte van onze situatie. Aanvankelijk hebben ze geprobeerd om bij de onderhandelingen een graantje mee te pikken van de terug te ontvangen overdrachtsbelasting. Hier zijn wij verder niet op in gegaan. Wij hadden het immers betaald, dus was het logisch dat het ook aan ons werd terug betaald.
Het geschil is nu dat de "nieuwe" kopers denken dat omdat de akte op 5 oktober passeert, hun onder de regeling vallen van de verlaagde overdrachtbelasting. Ik heb hieover ook al contact gehad met mijn rechtsbijstand verzekering. Hun zijn van mening dat in dit soort gevallen de Haviltex-norm toegepast dient te worden en de 6% aan ons moet worden vergoed.
Onze vraag is nu : HOE DENKT U HIEROVER?
Met vriendelijke groet, Berenda Dijkstra Reactie infoteur, 15-09-2011
Beste Berenda Dijkstra,
1. Allereerst ben ik het met u eens dat dat geen lekker zinnetje is.
2. Ook de KNB is er niet uit of het qua interpretatie om 2% (tekst) of 6% (Haviltex-norm) gaat. Beide percentages zouden ten goede kunnen komen aan de verkoper. Als koper en verkoper het niet eens zijn wordt meestal in ieder geval 2% verrekend en een afspraak gemaakt over het oplossen van de resterende 4%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 09-09-2011 10:36 #93
Ik wil kijken of zei misschien kunnen uitzoeken of er mogelijkheden zijn er zijn zoveel regeltjes en wetten. Hoorde nu via via dat er op de radio bekend is gemaakt dat ze er mee bezig zijn of het met terugwerkende kracht van maart in te lassen is daar bij u iets over bekend? Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Henk,
Over maart is mij nog niets bekend. En als het al zo is, ligt januari meer voor de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 08-09-2011 16:48 #92
Op 15 mei heb ik een huis geschonken gekregen hierover is 6 procent overdrachtsbelasting betaald. Is het mogelijk dat ik de schenking ongedaan kan maken en terug kan geven aan de schenker? Zodat ik het later alsnog geschonken kan krijgen tegen 2 procent? Is het moeglijk om hiervoor nog de rechtsbijstandsverzekering in te schakelen of zijn we te laat. Reactie infoteur, 23-09-2017
Beste Henk,
1. U kunt de overdrachtsbelasting waarschijnlijk verrekenen met de schenkbelasting via de samenloopregeling:

https://financieel.infonu.nl/belasting/8368-schenkingsrecht-en-samenloopregeling.html

2. Het gaat om het moment van overdracht en dat hoeft niet het moment van schenking te zijn. Als de akte is gepasseerd, kunt u dat niet terugdraaien als er geen grote fouten door de notaris zijn gemaakt.
3. De rechtsbijstandsverzekering?Om wat te doen?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario Te L., 01-09-2011 12:58 #91
Ik heb 15 juni 2011 de overdracht gehad van onze nieuwe woning. Groot was de vreugde bij ons om te vernemen dat we met terugwerkende kracht de 4% terugkrijgen van de belasting. De procedure om dit terug te krijgen via de notaris is opgestart. Ondertussen hebben we het geld echter nog niet en volgens de notaris kan het maar zo zijn dat dit zo 6 tot 12 weken kan duren of misschien nog wel langer, gezien het feit dat de belastingdienst een groot aantal van deze terugvorderingen te verwerken krijgt. Op zich is dat wachten op dat geld niet zo'n issue (wat in een vat zit verzuurt niet) maar lopen we toch mooi wat rente mis (we willen het geld op een spaarrekening zetten). op mijn vraag aan de notaris of we de misgelopen rente ook terug krijgen kregen we een negatief antwoord. Klopt dit wel? Reactie infoteur, 01-09-2011
Beste Mario Te L.,
De heffingsrente is een vergoeding voor teveel betaalde belasting. Niet alleen de inkomstenbelasting, maar bijvoorbeeld zakelijk ook de btw. Als de notaris aan de belastingdienst heffingsrente vraagt, zal hij die ook krijgen, is mijn inschatting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elze de Koning, 22-08-2011 17:35 #90
Ik heb samen met mijn ex-partner een huis gekocht in februari, de relatie is over gegaan en het huis staat weer in de verkoop. De verlaging van de overdachtsbelasting maakt het er voor ons niet beter op. We zullen het huis al met een verlies moeten verkopen, maar nu dubbel vanwege het verschil van belasting die wij betaald hebben en de evt. koper zal betalen, als we het binnen 12 maanden verkopen.

U geeft aan dat de nieuwe koper alleen 2% over de hogere verkoopprijs moet betalen dan waarover destijds al overdrachtsbelasting is betaald.

En wat nu dus als wij ons huis met verlies verkopen, hoeft de koper dan helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen? Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste Elze de Koning,
Dat klopt, dan hoeft de koper geen overdrachtsbelasting af te dragen. Misschien kunt u juist daardoor iets hoger gaan zitten met uw prijs tot maximaal de prijs die u zelf betaalde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. J. Hamersma, 22-08-2011 11:34 #89
Binnen de "kortingsperiode" kocht ik een chalet met ondergrond van Topparken. Nu zegt de notaris dat de overdrachtsbelasting over de grond 6% is en geen 2%. Ik ben bekend met de "terugvraagprocedure" De belastingdientst stelt, dat de overdracht
van grond en chalet tegelijk moet geschieden. Ik heb echter alleen een notaris nodig voor de ondergrond en niet voor het chalet. Is dit terecht? Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste M. J. Hamersma,
Dat is terecht, immers het besluit van het kabinet ziet op de verkrijging van een woning of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. Dat betekent dat als u een woning met bijbehorende grond koop, u dat 2% overdrachtsbelasting kost, maar als u de grond gescheiden koopt de grond 6% aan overdrachtsbelasting kost. Ik weet niet hoe duur de grond is, maar anders is misschien verkoop van het chalet bij de notaris mogelijk met een directe terugkoop inclusief grond.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard Hessing, 18-08-2011 15:43 #88
Geachte heer / mevrouw,

Ik heb een vraag aan u nl de volgende,
Wij hebben een ander huis gekocht, en zijn nu volop bezig om ons huis te verkopen.
Doordat de eigenaar van het huis wat wij gekocht hebben een andere woning heeft waar veel aan verbouwd moet worden, is de overdrachtsdatum gesteld op 01 november 2012.
De koopakte wordt maandag as, 22 augustus getekend.
Profiteren wij ook nog van de 25 overdrachtsbelasting, de koopakte is nl op 22 augustus 2011 getekend, maar de daadwerkelijke levering is 01-11-2012.?
Heeft u voor mij hier een antwoord op.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hessing Reactie infoteur, 19-08-2011
Geachte Gerard Hessing,
Momenteel is de verlaging van de overdrachtsbelasting een tijdelijke maatregel tot 1 juli 2012. Als de maatregel niet wordt verlengd, geldt bij levering op 1 november 2012 weer 6% aan overdrachtsbelasting. De datum van de leveringsakte en inschrijving in het Kadaster zijn hierbij maatgevend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine Sterkman, 15-08-2011 10:28 #87
De overdracht van mijn nieuwe woning vond plaats op 15 juni. het betrof echter een woning die binnen 6 maanden was doorverkocht. volgens mijn notaris moet ik, als ik vind dat ik recht heb op terugbetaling van 4 procent, alvast een advocaat inschakelen, omdat ik anders, bij een eventueel positief besluit door een rechter of een bekendmaking van de overheid, "rijkelijk laat" ben. Is dat zo? Reactie infoteur, 15-08-2011
Beste Janine Sterkman,
1. Ik neem aan dat u de koper bent.
2. De verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2% werd pas op 1 juli bekend gemaakt. U bent dus helemaal niet laat. U hebt te veel belasting betaald en de notaris moet zorgen dat u 4% terugkrijgt. Die 4% komt van de Staat. De notaris kan daar wel kosten voor in rekening brengen.
3. Sommigen vragen de overdrachtsbelasting direct zelf terug bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Babbel, 12-08-2011 14:59 #86
Ik heb een garagebox gekocht die een eind verder in de straat staat, dus niet aan mijn huis vast zit. Hoeveel overdrachtsbelasting moet ik betalen? Reactie infoteur, 12-08-2011
Beste Babbel,
U betaalt helaas 6% overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 05-08-2011 20:36 #85
Aangezien mijn notaris 295 euro wilde hebben voor het terughalen van de overdrachtsbelasting heb ik zelf een verzoek tot vermindering ingediend. Gues what, hij is nog goedgekeurd ook! Zoals het hoort, zou ik zeggen. Reactie infoteur, 06-08-2011
Beste John,
Dat is goed nieuws, want tot voor kort werkte de belastingdienst niet daaraan mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akyar, 05-08-2011 04:25 #84
Hallo ik krijg binnekort teveel betaalde overdrachtsbelasting terug van 4% over de koopsom van mijn huis. Ik heb de overdrachtbelasting toendertijd in mijn hypotheek mee gefinancierd. Dus niet uit mijn eigen zak betaald, maar zit in mijn hypotheek. Kan ik straks het geld dat ik terug krijg vrij uitbesteden? Zonder dat later weer belasting terug moet betalen hierover. Ik ga wel een deel voor mijn nieuwe keuken uitgeven. Maar misschien ook later meubels. Wat kan mij later een probleem geven en wat kan ik zonder probleem doen? Reactie infoteur, 05-08-2011
Beste Akyar,
Als die vier procent wordt gebruikt voor het huis, is de rente als hypotheekrente aftrekbaar. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreet Korver, 04-08-2011 09:57 #83
Onder jullie kopje: niet particuliere bewoning staat dat de grond die bestemd is voor woningbouw 6% is, wij willen een kavel kopen, particulier dus 2% overdrachtsbelasting lees ik. Echter na het lezen van het besluit op de belastingsite staat onder 3.4 grond bestemd voor woningbouw 6% en er staat niet bij dat particuliere het 2% is. Na een telefoontje naar de belastingdienst krijg ik als antwoord dat wij toch 6% moeten betalen.
Weten jullie hoe het nou precies zit.? Reactie infoteur, 04-08-2011
Beste Margreet Korver,
Helaas is het zoals in het artikel staat. De verlaging van de overdrachtsbelasting geldt niet voor de onbebouwde grond. Het kopje verandert daar niets aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Esther de Graaf, 11-07-2011 13:07 #82
Wij hebben 4 juli passage gehad van grond met een vergunning om een huis te bouwen. Eerst waren we natuurlijk erg blij met de verlaging van de overdrachtsbelasting maar al snel werd duidelijk dat dit voor ons niet van toepassing is. Grote verbazing met name omdat we begrijpen dat vakantiehuizen wel onder de regeling vallen. Wat heeft de koop van een vakantiehuis te maken met het vlot trekken van de reguliere woningmarkt. Je mag in zo'n huis immers niet het hele jaar wonen en laat dus geen ander huis achter. Wij verkopen ons huis echter wel en zorgen dus met de koop van deze grond en het bouwen van dit huis voor doorstroming… Wij hebben dus grote vraagtekens bij deze uitzondering, helaas lijkt niemand bij de belastingdienst dit toe te kunnen lichten. Enig idee hoe we dit wel kunnen aanpakken?

Jacob en Esther de Graf Reactie infoteur, 11-07-2011
Beste Esther de Graaf,
1. Er is gekozen voor het verlagen van de overdrachtsbelasting voor panden die bedoeld zijn voor bewoning door particulieren en dat mag ook tijdelijke bewoning zijn of verhuurde bewoning zijn. Maar daar valt onbebouwde grond helaas niet onder.
2. Wellicht, omdat op nieuwbouw geen overdrachtsbelasting rust, is ook de grond buiten de boot gevallen. Waarschijnlijk ook om budgettaire redenen.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw.

Johan, 11-07-2011 10:32 #81
Hoi, onze notaris vraagt een bedrag van ruim 300 euro om de terugvordering van de Overdrachtsbelasting te regelen. Op de eerste plaats vinden wij dit bedrag extreem hoog, daarnaast getuigt het in onze optiek van een gebrek aan service. Bovendien hebben wij de notaris al betaald om de acte te laten passeren. Dat daar door een wetswijziging wat extra werk uit voorvloeit, is toch niet onze schuld?

Daarom: kan ik het terugvorderen niet zelf regelen met de belastingdienst? Notarissen zijn er om acte's rechtsgeldig te registeren, niet primair om mijn belastingzaken te regelen… Reactie infoteur, 11-07-2011
Hoi Johan,
1. Neen, de belastingdienst heeft een dergelijk verzoek afgewezen, omdat de aangifte ook via de notaris is verlopen. Ik heb al meerdere bedragen gezien van 150 euro tot ruim 450 euro. Het getuigt zeker niet van service.
2. Ik zou wel de kosten aftrekken bij de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 08-07-2011 17:10 #80
Beste Gor, Als je op de site van de ing bank kijkt is er nog een derde mogelijk wat je met het geld doet. En dat is namelijk dat je het geld mag besteden waar aan je zelf wilt. Als je deze optie pakt houd er wel rekening mee dat je het bedrag niet kunt aftrekken van de belasting. Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Danny,
Klopt wel, maar als de NHG niet wil houdt het op. En ik geloof dat daar het probleem zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gor, 08-07-2011 16:01 #79
Ter info voor degene die nog geen idee hebben over wat de opties zijn voor het geld wat vrij komt na de verlaagde overdrachtsbelasting. 2 augustus zitten wij bij de notaris voor ons nieuwe huis. Ergens in Maart hiervoor al bij de makelaar getekend.
Nu geeft de bank (ING) aan dat we twee keuzes hebben. 1: dat ze de korting van 4% over € 203.000 (€ 8.080) van het totale hypotheekbedrag af kunnen halen 2: Het geld komt in een bouwdepot terecht. Het geld in het bouwdepot mag alleen voor afgesproken verbeteringen aan het huis worden gebruikt. Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Gor,
Ja precies, maar niet gekort dus!
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 08-07-2011 14:41 #78
Overdracht van ons huis was op 1 juli jl. We hebben nog 6% overdrachtsbelasting betaald en komen in aanmerking voor teruggave. De notaris gaat dat doen, maar brengt daarvoor kosten in rekening, omdat hij daarvoor werk moet verrichten (beschikking aanvragen, nota opmaken, etc). Is hij gerechtigd de kosten daarvan bij ons in rekening te brengen? Moet de rekening daarvoor niet naar de staat, immers deze heeft de beslissing genomen het teveel betaalde terug te geven. Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Willem,
1. Of de rekening naar u die u dan kunt terug vorderen bij de Staat.
2. Ik denk overigens wel dat deze extra kosten ook fiscaal aftrekbaar zijn. Ik zou het wel proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannynke, 08-07-2011 08:49 #77
Ik begrijp de reactie op Sander zijn opmerking niet helemaal: "Tja, maar daar blijkt dus niet iedere notaris aan mee te werken". Bedoel je dat er ook notarissen zijn die een andere mening hebben dan die van het KNB?

En als dat het geval is, kunnen wij ons beklag doen over dat onze notaris voor een andere oplossing heeft gekozen? Het KNB zegt niet op de stoel van de rechter te gaan zitten, maar doet dit dus wel door de kant van de verkopende partij te kiezen. Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Jannynke,
1. U kunt een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht waar de notaris onder valt en anders bij de zogenaamde Ringvoorzitter.
2. Maar dan kunt u het beste, voordat u de akte tekent, ook bij de notaris de aantekening laten plaatsen dat u het niet eens bent met het feit dat u 6% moet afdragen. Anders hebt u geen bewijs en zegt de notaris straks dat u het er wel mee eens was. Vraag hiervan afschrift of laat ter plekke een kopie maken.
3. Nogmaals u bent wettelijk gerechtigd als koper om uw eigen notaris te kiezen. U betaalt immers. Misschien is er een notaris in de buurt die wel bereid is om snel de verkoop te doen onder uw voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patrick, 07-07-2011 22:11 #76
He hoi, Ik en mijn vriendin hebben vorige maand een huis gekocht waarvan de koopakte al is getekend (op basis van 6% overdrachtsbelasting). Maar nu die 2% is, werden wij gebeld door de makelaar dat de verkopende partij nu de helft van onze voordeel wil(oftewel 2%). De verkopende partij verkoopt het dus binnen 1 jaar aan ons door, en staan in hun recht? Reactie infoteur, 08-07-2011
Hoi Patrick,
Neen als dat niet vooraf is kenbaar gemaakt en in het koopcontract staat. Dan had het bij het passeren van de akte bij de notaris geregeld moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 07-07-2011 20:47 #75
Ik ga vanaf 15 juli een stuk grond aankopen waar ik een woning op ga bouwen. Heb ik dan ook recht op overdrachtbelasting korting van 6 naar 2 %. Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Rene,
Grond, ook al is die bestemd voor woningbouw, valt niet onder de verlaagde overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Soepkip, 07-07-2011 19:40 #74
Hallo allen.de leveringsakte/ naar de notaris, staat voor ons vast op 26 juli.hypotheek en het koopcontrakt is nu al ruim een maand geleden gebeurt, volgens de hypotheek betalen we de volle 6%, kan de notaris of makelaar dit veranderen zonder toestemming? Kan het koopcontrakt zomaar door beide partijen gewijzigd worden en is het bij iemand al bekend hoe het restant terug naar de koper gaat? Bij ons doet de notaris zeer moeilijk en geheimzinnig ovet en zal waarschijnlijk het geld waar wij recht op hebben in een *depot* bewaren totdat de makelaar of bank een besluit neemt.mag dit? Het gaat hier o.a. om woonbron makelaars en de rabobank. groeten Reactie infoteur, 07-07-2011
Hallo Soepkip,
De notaris moet met 2% rekenen. Er is geen enkele reden om het geld op depot te bewaren. Het verschil in overdrachtsbelasting moet op uw rekening worden gestort. De ING heeft al laten weten niet aan dit geld te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coen van Erp, 07-07-2011 18:47 #73
Ik heb op 15 juli mijn passering, nou kan ik dat geld goed gebruiken voor een aflossing uit verkoop oude woning met verlies. mijn financieel adviseur zegt dat ik dat geld daar niet voor kan gebruiken en wil mijn hypotheek aanpassen. kan dit zomaar?
wat kan ik er tegen doen als ik aangeef toch voor uitbetaling over te gaan? Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste Coen van Erp,
Dat kan niet als de hypotheekofferte al is getekend en voor 1 juli is aangevraagd. In andere gevallen zal men met 2% overdrachtsbelasting rekenen en heeft overstappen naar een ander geen zin.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ramona, 07-07-2011 09:29 #72
Door de Verlaging overdrachtsbelasting verlaagt de Waarborgfonds Eigen Woningen de percentage bijkomende kosten van 12% naar 8%. De Nationale Hypotheek Garantie heeft de maximale financiering aangepast naar maximaal 108% van de waarde van de woning (+verbouwing). Mijn hypotheek moet dus lager worden. Ik krijg het bedrag niet terug gestort op mijn rekening. Als een offerte rond is, maar de passeringsdatum nog niet heeft plaatsgevonden, bij mij is dat 1 augustus, dan begrijpt het WEW dat er geen nieuwe offerte wordt uitgebracht, maar uitsluitend de lening wordt aangepast… Met andere woorden, het wordt zo aangepast dat ik dat extra geld niet krijg, maar de hoogte van de hypotheek wordt aangepast. Kan dit? Mij kwam het net als vele beter uit om dit extra te gerbruiken. Eergisteren hadden de banken nog laten weten dat ze het niet erg vinden als dit bedrag in het huis als verbetering van het huis werdt aangebracht. Een dag later (gisteren) brengt het NHG dit naar buiten. Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste Ramona,
Banken en het Waarborgfonds Eigen Woningen zijn twee verschillende instellingen. Het WEB had begin juli al aangegeven de voorwaarden te zullen veranderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salvino, 07-07-2011 00:19 #71
450,- vinden wij idd erg veel! Wat kunnen we hiertegen doen? Kunnen we niet zelf terugvorderen van de belastingdienst? Reactie infoteur, 07-07-2011
Beste Salvino,
1. Deze vraag is ook door de KNB aan de belastingdienst gesteld en die gaf als antwoord dat het via de notaris moet, omdat het systeem zo is ingericht.
2. U kunt een klacht indienen bij de Kamer van Toezicht doen waar de notaris onder valt en anders bij de zogenaamde Ringvoorzitter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janet, 06-07-2011 21:12 #70
De overdrachtsbelasting is met terugwerkende kracht, t/m 15 juni, verlaagd omdat de media als had vernomen dat deze maatregel eraan zat te komen. Maar als de media een eikpunt is om bestuurlijke beslissingen te nemen waar blijven wij dan? Onze akte passeer datum was 1 juni een veilige datum dachten wij helemaal omdat Jan Kees de Jager (min, financien) het volgende schrijft in een interview met de NVM voor 1 juni 2011.

http://nieuws.nvm.nl/actual/mei_2011/de_jager_de_woningmarkt_heeft_nu_behoefte_aan_rust.aspx

Conclusie voor mij uit dit stuk is dat het kabinet niet meer maatregelen met kan nemen dan dat er tot aan de dag van dit interview zijn genomen. Wij hadden vrije keus wanneer wij de akte wilden laten passeren omdat wij de geruchten m.b.t de overdrachtsbelasting ook hadden gehoord. Op basis van dit interview besloten de akte te laten passeren op 1 juni! En nu gaat men terug naar 15 juni vanwege de geluiden in de media onbegrijpelijk. Of heeft het te maken met de persconferentie van 17 juni? http://www.nieuwbouwwijzer.nl/nieuws/2217/Rutte-een-eerste-huis-is-wel-mogelijk/

Ik weet het niet wat ik ga doen er zit wat discrepantie in de media berichten en waarop deze maatregel is gebasseerd. Maar om mijn kansen niet verloren te laten gaan heb ik alvaste pro-forma bezwaar gemaakt. En iedereen diet twijfeld bezwaar wel of niet? Altijd doen binnen 6 weken na akte passeer datum. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Janet,
Het blijft lastig. Medio juni 2011 ging het specifiek over de overdrachtsbelasting in de media. Ik heb een stukje van 22 juni gevonden:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10069475/__Overdrachts-taks_op_tocht__.html?p=6,2

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 06-07-2011 19:31 #69
Tja, wat nu als de akte op 29 juni is gepasseerd en de koper aan de verkoper 6% ogv art 13 wbr aan de doorverkoper heeft uitgekeerd omdat dit als voordeel uit art 13 wbr werd aangemerkt. M.i. is haviltex niet aan de orde omdat bij Haviltex onduidelijkheid over de uitleg van de tekst van een overeenkomst bestond. In art 1 lid 2 van de NVM akte blijkt dat het gaat om het voordeel dat koper heeft door verrekening middels art 13. Vanaf 15 juni is dat gebasserd op 2%. Door de wijziging van het tarief is het voordeel verlaagd. Nu in de tekst uitdrukkelijk het voordeel is benoemd leidt dit achteraf tot een onverschuldigde betaling. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Sander,
Tja, maar daar blijkt dus niet iedere notaris aan mee te werken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salvino, 06-07-2011 19:00 #68
Wij krijgen met terugwerkende kracht de 4% overdrachtsbelasting terug. Echter de notaris vraagt zich hier 450,- voor. Mag dit? Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Salvino,
Van de KNB mag een notaris kosten in rekening brengen voor de werkzaamheden, maar 450 euro is veel. Zie reactie Rene Bongers van 4 juli 2011. Die betaalt 125 euro ex btw en dat leek al te veel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannynke, 06-07-2011 15:04 #67
In navolging van onze eerdere vraag mbt overdrachtsbelasting bij doorverkoop en het percentage dat we zouden moeten betalen aan de verkopende partij. Wij hebben nu bericht gehad van (onze) notaris, dat we aan de verkopende partij het voordeel op basis van 6% moeten betalen, en niet op basis van het werkelijke voordeel (2%). Dit schijnt besloten te zijn in het Notarieel broederschap.

Ik heb ook met de makelaar van de verkopende partij gesproken en volgens hem is er een verwachting dat bij een juridische procedure, niet de letterlijke tekst van het artikel geldt, maar de intentie (6%). Dit in navolging van het Havelstekst arrest(?)

Klopt dit, en heeft u hier meer over gehoord?
Met vriendelijke groet, Jannynke Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Jannynke,
1. De KNB heeft uitspraak gedaan, maar anders dan de notaris aangeeft, zijn ze er niet echt uit. Ik zal de belangrijkste passage geven met daarin ook een stukje over de Haviltex norm:


"Volgens vaste jurisprudentie wordt bij de interpretatie van een bepaling in een obligatoire overeenkomst de Haviltex-norm toegepast: het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex); zie ook HR 19 oktober 2007, NJ 2007, 565 (Vodafone/ETC)).

In casu kunnen voormelde bepalingen op tweeërlei wijzen worden uitgelegd:
1. de koper dient 2% van de waardevermindering die art. 13 WBR meebrengt te vergoeden aan de verkoper;
2. de koper dient 6% van de waardevermindering die art. 13 WBR meebrengt te vergoeden aan de verkoper.

Uitleg 1 lijkt het meest bij de bewoordingen van de bepalingen aan te sluiten. Uitleg 2 lijkt het meest bij de bedoeling van partijen aan te sluiten.

Indien partijen het niet eens zijn over het antwoord op de vraag of de koper 2% of 6% aan de verkoper dient te betalen, kan de notaris niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Lukt het niet om partijen tot elkaar te brengen, dan is het raadzaam slechts tot uitbetaling van het verschil tussen beide percentages over te gaan wanneer vaststaat aan wie dit toekomt. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de notaris van beide partijen een gelijkluidende betalingsopdracht heeft ontvangen of wanneer de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan."
2. Bij de keuze voor 2% betaalt u dus over het hele bedrag 2%. Waarschijnlijk moet u ook 2% over 2000 euro betalen. Bij 6% is het deels 6% en deels 2% plus 2% over 6000 euro.
3. U kunt even hard zeggen dat u op 6% voordeel had gerekend over de eerdere koopsom en niet op 2% voordeel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 06-07-2011 11:48 #66
Op 15 mei heb ik een huis geschonken gekregen hierover is 6 procent overdrachtsbelasting betaald. Is het mogelijk dat ik de schenking ongedaan kan maken en terug kan geven aan de schenker? Zodat ik het later alsnog geschonken kan krijgen tegen 2 procent? Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Henk,
1. Dat kan alleen als de notaris daaraan meewerkt.
2. U kunt waarschijnlijk de schenkbelasting met de overdrachtsbelasting verrekenen en dan weet ik niet of het nog zoveel uitmaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 06-07-2011 11:06 #65
15 juni gepasseerd! Echter met de verkoper overeengekomen dat ik hem het voordeel uitkeer dat ik heb ten gevolge van art. 13 WBR (in de akte staat geen percentage). Het voordeel blijkt achteraf veel kleiner te zijn dan op moment passage. Kan ik nu het teveel aan de verkoper betaalde van hem terugvorderen? Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Sander,
Ja, want u hebt over het een deel van de koopsom 2% uitgespaard en niet 6%. Ik zou de notaris op dat spoor zetten. Hij moet u ook nog terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. M. Kuikman, 05-07-2011 22:31 #64
Het lijkt misschien redelijk om te verwachten, dat door de verlaging van de overdrachtbelasting de huizenmarkt weer op gang komt. Ik ben echter van mening, dat een dergelijke maatregel voor een belangrijk deel alleen maar leidt tot een stabilisatie van de huidige huizenprijzen. Vele partijen hebben hier belang bij. De ogenschijnlijke sympathieke maatregel wordt met gejuich wordt ontvangen maar ik ben van mening dat we een sigaar uit eigen doos krijgen en de gevolgen hiervan nog lang zullen voelen. Enerzijds moeten we de maatregel bekostigen, anderszijds blijven de prijzen (WOZ waarden) van de huizen ook hoog. Subsidiering van eigen woningbezit moet ten alle tijde worden vermeden om de absurde prijzen van woningen te kunnen normaliseren. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste K. M. Kuikman,
1. De woningmarkt zit vast en dan kan een duwtje in de rug zeker helpen. Misschien maar even, maar toch.
2. Ook de huursector wordt overigens fors gesubsidieerd via de huursubsidie in casu de huurtoeslag. Ook daar gaat het om vele miljarden euro's, die we betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 05-07-2011 20:38 #63
Hallo stel dat die regel er wel komt dat je het geld verplicht moet aflossen
zou toch wel beetje krom zijn lijkt me dat pietje wel het geld mag uitgeven en jantje niet omdat hij 3 weken later bevestiging krijgt of moet je het dan nog aflossen met de stelling je ziet maar hoe je het doet Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Rico,
Dat ben ik met u eens. Dan zou er een algemene maatregel moeten komen die voor alle banken geldt. Hoe langer die uitblijft, hoe kleiner de kans dat die er komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandy, 05-07-2011 18:20 #62
Momenteel loopt onze aanvraag voor een hypotheek via de Hypotheker bij de ABN Amro. Onze tussenpersoon meldt dat wij straks kunnen kiezen om het bedrag uit te keren, dan wel af te lossen op de hypotheek. Is het niet zo dat we beter het totaalbedrag van de hypotheek kunnen verlagen? In plaats van uit te laten keren, of af te lossen op. Anders blijven we de rest van de hypotheeklooptijd alsnog betalen. Als het niet betekent dat onze maandelijkse lasten naar beneden gaan.
Groeten, Sandy Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Sandy,
Als u het extra bedrag niet wilt, is verlaging vooraf van de hypotheek met dat bedrag verreweg het simpelste.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jim, 05-07-2011 18:18 #61
' Velen zullen blij zijn met deze verlaging van de overdrachtsbelasting, want het zal de huizenmarkt en uw portemonnee zeker ten goede komen.'
Nou, niet als je na jaren sparen, veel wikken en wegen toch besluit om het niet langer uit te stellen en een huis koopt. En dan een maandje later vele euro's misloopt door deze overdrachtsbelastings verlaging. voor dat bedrag wilde ik wel 2 weken wachten hoor.
Ik snap die terug werkende kracht niet die mensen hebben toch al een huis, net als ik.
zeer zeur, om zo mijn geld waar ik ook hard voor gewerkt heb weg te gooien. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Jim,
De terugwerkende kracht van twee weken is, omdat toen al in de media bekend was dat het kabinet werkte aan een verlaging van de overdrachtsbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 05-07-2011 12:45 #60
Beste Zeemeeuw bedankt voor een snelle antwoord. Maar kan de bank mij verplichten het geld af te lossen op de hypotheek? Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Eric,
Neen, niet als u hebt getekend. De bank was ook akkoord. Het enige wat mogelijk is dat de bank de algemene voorwaarden plotseling gaat veranderen, maar dat verwacht ik niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 05-07-2011 11:47 #59
We hebben een huis gekocht en op 3 augustus gaan we naar de notaris. De hypotheek is al rond bij de Rabobank maar is berekend op 6% overdrachtbelasting. Krijg ik die 4% gewoon op mijn bankrekening gestort of kunnen ze me verplichten het af te lossen op de hypotheek zoals hieronder beschreven staat bij Beau? Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Erik,
De banken hebben nog niet echt stelling genomen, maar het ligt voor de hand dat als de hypotheekakte akkoord is, ook dat bedrag beschikbaar komt. Dan zou de notaris 4% overdrachtsbelasting overhouden en dat aan u moeten overmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerben, 05-07-2011 10:48 #58
We hebben eind november 2010 een huis gekocht en zijn even benieuwd wat er met de betaalde overdrachtsbelasting gebeurd als we het huis binnenkort zouden verkopen.
Geldt hiervoor doorverkoop binnen 12 maanden en krijg je daarmee deze belasting terug? Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Gerben,
Als u op tijd verkoopt, geldt de doorverkoop binnen 12 maanden. Maar of u wat terugziet van de 6% is nog maar de vraag. Zie inmiddels de vele vragen en antwoorden hierover.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 05-07-2011 08:59 #57
Ik heb op 26 april een huis gekocht en 6% overdrachtsbelasting betaald. Is er een manier om hier nog 4% over terug te krijgen? (Overdragen aan mijn ouders en daarna weer naar mij o.i.d.?) Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Marieke,
Neen, een overdracht aan uw ouders betekent niet dat u 6% procent terugkrijgt van de belastingdienst. Zo werkt de regeling niet. U krijgt niets terug, maar een nieuwe koper betaalt alleen over de meerprijs 2% overdrachtsbelasting en spaart zo geld uit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fio, 05-07-2011 07:48 #56
Waar kan ik terecht voor klachten over deze nieuwe regeling? Wij hadden overdrachtdatum 30 juni, maar de verkoper kon eerder haar huis uit, daar waren wij in eerste instantie blij mee. De datum is 6 juni geworden, en eigenlijk een drama. Deze wijziging scheelt € 10.000. Het is eigenlijk gewoon een straf voor degenen die in de crisis een huis hebben gekocht. Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Fio,
Wat een pech. Eigenlijk kunt u met een individueel geval nergens terecht. Het kabinet heeft besloten dat wie eerder dan 15 juni 2011 een huis heeft gekocht, de volle 6% aan overdrachtsbelasting moet betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Leo, 04-07-2011 23:18 #55
Wij hebben een huis gekocht (opgeknapt door aannemer en nu binnen 6 maanden doorverkocht) en later deze week passeert de akte bij de notaris. De notaris heeft vandaag de nota aangepast na de besluitvorming van afgelopen vrijdag en de overdrachtsbelasting op de waardevermeerdering op 2% gezet. Echter, de vergoeding die wij aan de verkopende partij moeten betalen voor het resterende deel van de overdrachtsbelasting staat nog steeds op 6%. Dit is raar, omdat nergens in het koopcontract staat dat dit inderdaad 6% moet zijn (onze aankoopmakelaar heeft dit ook bevestigd) en wij verwachten daarom ook dat dit ook verlaagd zou worden tot 2%. Inderdaad een nadeel voor de verkopende partij.

Wij hebben hierover inmiddels contact gehad met de notaris maar deze houdt vol dat op het moment dat we de koopakte tekenden (een maand geleden) het duidelijk was dat dit bedrag 6% was en het nu "niet eerlijk" is als de verkopende partij maar 2% terug zou krijgen…

De notaris is vastgesteld door de verkopende partij (is steeds dezelfde notaris bij al de door hun opgeknapte huizen) en lijkt nu dus ook partij voor hun te kiezen, waar wij juist verwachten dat de notaris onafhankelijk zou opereren en uit zou voeren wat er in het koopcontract staat. Wij zijn het dus niet met de notaris eens, maar Is er iets wat wij hieraan kunnen doen?

Uw verhaal onder het kopje "Misverstanden over overdrachtsbelasting na doorverkoop" spreekt in onze ogen ook in ons voordeel en niet in dat voor de verkopende partij. Wij kunnen deze URL doorsturen aan de notaris maar verwachten niet dat we hieraan veel rechten kunnen verlenen. Is er een officieel document waarin deze regels staan en de notaris kunnen sturen om sterker te staan in onze zaak? Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Leo,
1. De notaris heeft ongelijk. U bent nergens toe verplicht.
2. Bij besluit van 14 september 2010 heeft de Minister de Toelichting op de Wet belastingen van rechtsverkeer WBR ingetrokken. In deze toelichting was goedgekeurd dat de vergoeding die de koper aan de verkoper betaalt in verband met de door de verkoper betaalde overdrachtsbelasting, niet in heffing van de overdrachtsbelasting wordt betrokken. Deze goedkeuring zal effectief vervallen op 1 juli 2011. Zo is besloten, en de notaris hoort dit te weten.
3. Het ministerie van Financiën heeft een tweetal voor de notariële praktijk van belang zijnde wijzigingen met betrekking tot de toepassing van artikel 13 WBR aangekondigd: 1. per 1 juli 2011 vervalt de in de Toelichting Overdrachtsbelasting opgenomen tegemoetkoming bij doorverkoop 'kosten koper' (k.k.) binnen de termijn van artikel 13. Niet langer wordt het artikel 13-voordeel voor de bepaling van de heffingsgrondslag buiten beschouwing gelaten, indien is overeengekomen dat de koper dit voordeel zal vergoeden aan de verkoper (Besluit van 14 september 2010, nr. DGB2010/3544M), en 2. voor verkrijging van woningen in het kalenderjaar 2011 wordt de zesmaandentermijn verlengd naar een jaar (Belastingplan 2011, Kamerstukken II, 32 505).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beau, 04-07-2011 21:59 #54
Wij hebben vandaag getekend voor een hypotheek. Wij krijgen de 4% van de overdrachtsbelasting gestort op onze rekening via de notaris. Ter bevestiging echter wel de Rabobank gebeld (waar wij de hypotheek hebben) om te bevestigen of we het geld vrij mochten besteden. "Ja" was hun antwoord. Echter werd ik 2 uur later teruggebeld met de mededeling dat er waarschijnlijk een regeling komt waardoor mensen verplicht zijn het ontvangen geld in te lossen op de hypotheek. Heeft U misschien meer informatie? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Beau,
Neen dat is nog niet bekend. Uw reactie geeft wel aan dat het nog erg onduidelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene Bongers, 04-07-2011 21:28 #53
Ik heb op 28 Juni 2011 een NOTA ontvangen van notarispraktijk INTERWAERT met een overdrachjtbelastiong van 6%. Nu is de overdrachtsbelasting verlaagd naar 2% en de notaris stuurt mij, nadat ik erom gevraagd heb, een nieuwe NOTA en rekent 125 euro + 19% BTW voor het aanpassen van de NOTA. Is dit legaal of afpersing? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Rene Bongers,
De notaris moet werk verrichten om het geld terug te vorderen, maar erg klantvriendelijk is het niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Suze, 04-07-2011 20:25 #52
Ik heb een huis gekocht en de offerte van de hypotheek is getekend en akkoord. Op 1 nov as passeert de akte. In de offerte is 6% berekend. Hoe wordt het verschil van 4% dan verrekend? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Suze,
De notaris zal u in november 2% overdrachtsbelasting berekenen en dan blijkt dat u van de hypotheek de 4% overdrachtsbelasting overhoudt. De notaris stort dat op uw bankrekening. De bank zal die 4% waarschijnlijk niet terugvragen, omdat al getekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carina, 04-07-2011 20:17 #51
Nog even een vraag over uw volgende reactie:
'De notaris zal 2% overdrachtsbelasting in rekening brengen, maar let daar wel op. Als de hypotheekakte rond is, verwacht ik niet dat de bank uit zichzelf de akte zal willen aanpassen. Hierdoor hebt u nu het uitgespaarde bedrag als extra'

Mijn vraag; kunnen wij dit bedrag dan vrij uitgeven, zoals aan inrichting van het huis? vakantie? e.d.? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Carina,
Ja, u mag het bedrag besteden zoals u wilt, maar de rente daarop is alleen als hypotheekrente aftrekbaar als dit geld wordt besteed aan het huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 04-07-2011 19:56 #50
Ik heb nog een klein vraagje n.a.v. uw reactie op die van Menno, 04-07-2011, 16:14 uur.

Ik heb gelezen dat de 4% waarschijnlijk gestort wordt op je rekening. Stel dat je dit vrij kan besteden, moet je hier dan ook belasting betalen? Ik las namelijk op een andere website dat je hier misschien wel 42% belasting over moet betalen, maar als je 30 jaar wacht heb je wel de volle 4%. Maar daarentegen kun je geen hypotheekrente aftrekken van die 4%, tenminste dat denk ik. Dus dan moet de hypotheek toch aangepast worden. Ik vind het nogal erg onduidelijk.? Dankjewel. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Linda,
1. Het bedrag dat u krijgt gestort is geen inkomen, maar een teruggave op te veel betaalde belasting. Daarom betaalt u hierover geen belasting. Een teruggave doet zich voor als u 6% hebt betaald.
2. Of het is een te veel aan hypotheek, wat ook geen inkomen is. De notaris heeft uw hypotheek ontvangen op zijn derdengelden rekening. Hij maakt de rekening op en trekt daar de hypotheek van af. Wat overblijft stort hij op uw rekening.
3. Als u deze meevaller besteedt aan de verbetering van uw huis, is de rente hierover volledig fiscaal aftrekbaar. Als u er bijvoorbeeld mee op vakantie gaat niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gordon, 04-07-2011 19:50 #49
In maart zijn wij akkoord gegaan met het kopen van een nieuw huis. 2 augustus passeren wij bij de notaris. Het huis heeft rond de 2 ton gekost, wat ons zo'n 8.000 euro scheelt. Mijn vraag, wat ik totaal niet op het nieuws of op websites en forums vinden kan is hoe wij dit geld mogen besteden. De Notaris rekent met 2% dus komt er geld vrij.

Moet dit in een bouwdepot komen of kunnen wij hier ook bijvoorbeeld van op vakantie.
Het is mij tot op heden een groot raadsel. Wie kan mij het verlossende antwoord geven. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Gordon,
Als de hypotheek niet wordt aangepast, mag u het extra bedrag besteden zoals u wilt. Maar als u het voor andere dingen besteed dan de aankoop of verbetering van uw huis is de rente over dat opgenomen bedrag niet fiscaal aftrekbaar als hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carina, 04-07-2011 19:46 #48
Wij hebben in december 2010 de hypotheekakte getekend, maar op 30 september 2011 zal pas de overdracht bij de Notaris plaats vinden. Krijgen wij deze 4% dan op onze rekening gestort? of gaat dit van de hypotheek af? of blijft onze hypotheekakte gewoon zo en verdwijnt de 4% bij de bank? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Carina,
De notaris zal 2% overdrachtsbelasting in rekening brengen, maar let daar wel op. Als de hypotheekakte rond is, verwacht ik niet dat de bank uit zichzelf de akte zal willen aanpassen. Hierdoor hebt u nu het uitgespaarde bedrag als extra.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 04-07-2011 18:53 #47
Uit Uw reactie aan Jannynke is mij niet duidelijk wat nu het nadeel is van de nieuwe situatie. Kunt U dit in een voorbeeld met cijfers aangeven, waar de oude met de nieuwe situatie vergelijken wordt. Bv kooprijs verkoper in 2011 200.000, onze koopprijs in 2011 300.000 met een beding van de verkoper om het voordeel van doorverkoop aan hem te geven. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Ronald,
Zie uw vraag en mijn antwoord van 3 juli 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 04-07-2011 18:21 #46
Op 1 februari 2010 heeft de overdracht plaat gevonden van mijn huis, door omstandigheden ben ik genoodzaakt het huis te verkopen. Ik heb 6% overdracht belasting betaald. Krijg ik nu 6% of 2% overdracht belasting terug? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Martijn,
1. U krijgt geen overdrachtsbelasting terug. Het werkt anders.
2. Als u doorverkoopt binnen het jaar, hoeft de nieuwe eigenaar alleen maar overdrachtsbelasting te betalen over wat hij meer betaalt aan koopsom dan wat u in februari betaald hebt.
3. Daarom probeerden verkopers de overdrachtsbelasting van de kopende partij terug te krijgen. Probeerden, want er is geen plicht.
4. Met die 2% overdrachtsbelasting nu is het voor u alleen maar moeilijker geworden om iets van de door u betaalde overdrachtsbelasting terug te krijgen van de koper. Zeker in de huidige markt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menno, 04-07-2011 16:14 #45
Enkele posts hieronder wordt gerefereerd aan het feit dat het vrijgekomen bedrag, het verschil van 4%, niet vrij besteed kan gaan worden maar men gedwongen kan worden dit reeds af te lossen in de bestaande hypotheek.

Dit lijkt me vrij vreemd dit naderhand terug te gaan vorderen gezien mensen dit direct gaan gebruiken als investering voor het huis. Later terugvorderen zonder mededeling vooraf resulteerd erin dat mensen met een schuld achterblijven! De notaris geeft dit ook totaal niet aan als mogelijke mogelijkheid. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Menno,
Punt is dat mensen hebben getekend voor een hypotheek met 6% en zich afvragen of banken dat gaan terug vorderen. Als er getekend is lijkt me dat niet waarschijnlijk, maar wie er weer vanaf wil, kan natuurlijk ook zelf vervroegd aflossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guillermo, 04-07-2011 10:48 #44
Wij hebben op 15 mei een huis gekocht, betekent dat we dus door 1 maand
verschil deze 4% (weltezeggen, duizenden euros) mislopen? Bestaat de kans dat er een tegemoetkoming opgesteld gaat worden voor die mensen die in de afgelopen maanden een woning hebben gekocht? Hoe groot acht u die kans? Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Guillermo,
1. Als op 15 mei 2011 de akte bij de notaris is gepasseerd, hebt u helaas pech gehad en valt u onder het oude regime.
2. De kans dat het kabinet met een tegemoetkoming komt, acht ik zeer klein. Immers wat is dan de goede datum. Er vallen bij elke datum mensen buiten de boot. De enige mogelijkheid die ik zie, is een gerechtelijke uitspraak. Maar dan moet er wel een rechtszaak worden aangespannen en moet u in het gelijk worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steffan, 04-07-2011 07:09 #43
Goede morgen ik had een vraag over de belastingoverdracht wij hebben 20-06-11 onze koopcontract en de offerte getekend op 2 -9-11 vind de overdracht bij de notaris plaats. Krijg ik die 4 % uitgekeerd of word er een nieuwe berekening gedaan in de offerte graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 04-07-2011
Beste Steffan,
De notaris zal met 2% aan overdrachtskosten rekenen. Omdat al is getekend, is de kans groot dat de bank het zo laat en de hypotheekakte niet aanpast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 03-07-2011 20:33 #42
Ik heb eind maart mijn huis gekocht. De 6% overdrachtsbelasting blijft dus in tact. Zou het volgende mogelijk zijn. Ik verkoop mijn huis binnen 6 maanden door en krijg dan dus de 6% terug. De koper betaalt 2%. Deze koper verkoopt vervolgens het huis weer aan mij. Hij krijgt zijn 2% overdrachtsbelasting terug en ik betaal 2% in plaats van 6%. Afgezien van extra notaris kosten en mogelijk wat gedoe met de bank zou dit mij alsnog 4% overdrachtsbelasting kunnen schelen. Zou dit kunnen werken? Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Hans,
Dat gaat niet werken want iemand moet u dan die 6% terug betalen en dat is niet de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carmen van Coesant, 03-07-2011 12:18 #41
Wij hebben de 14e een huis gekocht en deze is dus ook op die dag gepasseerd. Is het mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen? Het gaat om 1 dag en we lopen duizenden euro's mis. Is er geen advocaat die deze strijd wil aangaan. Hij mag van mij dan rustig de helft zelf houden! Belachelijk dat dit met terugwerkende kracht werkt! Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Carmen van Coesant,
Als er kansen zijn, zal zich binnenkort in de media wel een nieuwe stichting of advocaat melden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pvd, 03-07-2011 08:47 #40
Ik heb op 14 juni 2011 een woning gekocht om deze op te knappen en daarna weer door te verkopen. Dit was een aantrekkelijke optie omdat ik daar een jaar de tijd voor zou hebben en dan de overdrachtsbelasting terug zou kunnen krijgen als de koper vrijstelling aanvraagd (zoals in stukje van Jp weergegeven). Nu wordt er opeens 4% minder overdrachtsbelasting in rekening gebracht, en kan ik dus ook 4% minder terug krijgen met deze depaling. Ga ik er nu 4% op achteruit? Of is er een regeling waarbij ik, als de door-verkoop binnen 12 maanden plaats vindt, die 4% op andere manier weer terug kunnen krijgen van de belastingsdienst?

Als hier geen regeling voor is zullen er heel veel mensen die dupe zijn van de vreemde opstapeling van regelwijzigingen. Eerst werd de handel namelijk gestimuleerd door de termijn voor vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de koper (dus terugkrijgen ervan voor de verkoper) te verlengen, en vervolgens wordt iedereen die hier mogelijkheden in zag 2/3 van het terug te krijgen geld ontzegt. Is dit daadwerkelijk het geval? Of heb ik wat gemist? Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Pvd,
1. Bij doorverkoop vordert u niet terug van de belastingdienst, maar probeert u de door u betaalde overdrachtsbelasting terug te krijgen van de nieuwe koper. Bijvoorbeeld door de vraagprijs wat te verhogen of door daar afspraken over te maken.
2. De nieuwe koper betaalt bij vrijstelling slechts 2% over de hogere koopsom dan u betaald hebt.
3. Afspraken maken over 6% zal niet gaan, bovendien was dat per 1 juli 2011 nadelig geworden.
4. Er zijn meerdere mensen die zich benadeeld zullen voelen. Zij die eerder dit jaar kochten tegen 6% en zijn die door middel van doorverkoop aan het kortere eind trekken. Alleen de rechter zou hier, bijvoorbeeld bij een collectief aangespannen zaak, desnoods nog verandering in kunnen brengen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mitchel Viljeer, 03-07-2011 00:50 #39
Vrijdag 1 juli hebben wij ons huisje 'officieel' getekend bij de notaris. Aangezien de overdrachtsbelasting nog niet definitief was verlaagd hadden wij in de vroege morgen NIET getekend. De notaris heeft ons in de avond terug laten komen en alsnog laten tekenen, met de 2% overdrachtsbelasting. A.s. maandag 4 juli krijgen wij een bedrag van €8000,00 uitgekeerd.

Onze vraag: Mogen wij dit bedrag vrij besteden (bijv. aanschaf inboedel, verbouwing etc.) of eist de bank ons dat wij het verplicht moeten storten zodat er een stukje afbetaald wordt? Wij zijn starters (20 en 24 jaar) en hebben een NHG.

Wij zouden het enorm zonde vinden als de bank dit geld terug vordert, aangezien ons netto maandlast maar met € 20,00 p/m zal afnemen willen wij dit bedrag veel liever gaan gebruiken om spullen voor ons paleisje te kopen. Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Mitchel Viljeer,
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen is voornemens haar regelgeving zo spoedig mogelijk op de nieuwe situatie af te stemmen en de standaard bijkomende kosten bij aankoop van een bestaande woning te verlagen van van 12% naar 8%. Het is nu nog niet duidelijk per wanneer de nieuwe regelgeving gaat gelden. Ik zou het geld dus nog niet uitgeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 03-07-2011 00:49 #38
Beste, wij hebben een woning gekocht waarbij de akte op 1 augustus passeert onze hypotheek is vast gesteld op de 6% overdrachtsbelasting. Krijgen wij nu die 4% op onze rekening gestort als wij dat willen of moet dit. Van de hypoteek worden afgetrokken. Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Danny,
Het beste is het om nu contact op te nemen met de notaris zodat vooraf de 6% kan worden veranderd in 2%. Dit hoeft geen gevolgen te hebben voor de hypotheekakte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 02-07-2011 23:34 #37
Ik heb een huis gekocht en dit is op 30 juni bij de notaris vastgelegd. Mijn vraag is nu: Krijg ik het verschil nu op mijn rekening gestort? Of wordt dit van de hypotheek afgetrokken? Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Niels,
De notaris zal het geld terug laten storten op uw rekening. Het is nog maar de vraag of de bank in actie komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wij, 02-07-2011 21:57 #36
Wij hebben 17 juni onze woning gekocht, de overdracht was op 17 juni bij de notaris, dan krijgen wij toch onze 4 procent terug? 15 juni is het ingegaan met terugwerkende kracht.
Ik hoop dat wij het geld terug krijgen, ik ga maandag gelijk de notaris bellen :). Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Wij,
U krijgt door tussenkomst van de notaris, hij heeft namelijk aangifte voor u gedaan, 4% terug. Ik zou zeker bellen, want misschien is het geld nog niet afgedragen aan de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 02-07-2011 21:06 #35
Uit Uw reactie aan Jannynke is mij niet duidelijk wat nu het nadeel is van de nieuwe situatie. Kunt U dit in een voorbeeld met cijfers aangeven, waar de oude met de nieuwe situatie vergelijken wordt. Bv kooprijs verkoper in 2011 200.000, onze koopprijs in 2011 300.000 met een beding van de verkoper om het voordeel van doorverkoop aan hem te geven. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Ronald,
In dit geval betaalt u zonder beding 2% over 100.000 euro, zijnde 300.000 minus 200.000 euro. Met beding voor de eerder betaalde 6% zult u moeten betalen 2% over 212.000, zijnde 200.000 euro plus 12000 euro, en 2% over de 100.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Christian, 02-07-2011 21:04 #34
Wij hebben afgelopen maandag de overdracht gehad bij de notaris, we waren dan ook zeer blij verrast toen we op de terugweg op de radio hoorde dat de kogel door de kerk was! De verlaging van de overdrachtsbelasting bespaart ons ruim achtduizend euro!

Mijn vraag is, wat zal er met dat geld gebeuren? De notaris vertelde dat we het op onze rekening gestort zouden krijgen, onze tussenpersoon zegt echter te verwachten dat de bank dit geld terug zal vorderen en de hypotheekschuld zal verlagen of het als aflossing ziet. Ook is het nog een mogelijkheid dat het bij ons bouwdepot gevoegd gaat worden.

Wat verwachten jullie? Reactie infoteur, 03-07-2011
Beste Christian,
1. Het geld zal door tussenkomst van de notaris op uw rekening worden gestort.
2. Wat de bank vervolgens doet is nog maar de vraag. Als de bedragen niet groot zijn en uw inkomen het toestaat, verwacht ik van de bank weinig actie. Nergens staat in de papieren dat een verlaging van de overdrachtsbelasting naar de bank moet worden teruggestort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jp, 02-07-2011 19:44 #33
Wij hebben onze woning verkocht (helaas met een fors verlies!) die gaat passeren augustus 2011. Volgens kabinetsbesluit gaat dus de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. voor de kopers. In artikel 1.2 van de koopakte die wij getekend hebben staat :
1.2. Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en door koper met succes een beroep kan worden gedaan op vermindering van de heffingsgrondslag, zal koper aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Indien partijen overeenkomen dat bedoeld verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met betaling van de koopsom plaatsvinden.

Betekend dit dat wij als verkopers aanspraak kunnen maken op die 4% of geldt dat alleen bij doorverkoop binnen de termijn. Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Jp,
Dit geldt in ieder geval voor doorverkoop binnen 1 jaar. In het artikel noem ik nog andere redenen zoals roerende zaken en erfpacht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 02-07-2011 19:29 #32
Heeft het zin om bezwaar te maken tegen 6% overdrachtsbelasting als je 2 mei 2011 een huis hebt gekocht. Ik kan me namelijk herinneren dat dit ook gebeurde bij afschaffing van overdrachtsbelasting bij rijksmonumenten. Reactie infoteur, 06-07-2011
Beste Peter,
Op 10 juni 2011 heeft de Hoge Raad een soortgelijk verzoek bij Rijksmonumenten afgewezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Henk, 02-07-2011 17:59 #31
Wij hebben Maandag 4 Juli een overdracht gepland bij de notaris. Echter is er in de hypotheek 6% gerekend uiteraard, hier hebben we ook voor getekend. Hoe wordt nu die 4% verrekend? Krijgen wij deze van de notaris bij de overdracht of wordt de hypotheek aangepast? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Henk,
1. Ik zou direct bij de notaris aangeven dat er in de rekening aan u 2% moet staan. Als het kan nog even vooraf.
2. De hypotheek zal waarschijnlijk niet meer worden aangepast waardoor u een iets hogere hypotheek hebt. Die kunt u gebruiken voor verbetering van het huis of, als u het wil inleveren, vervroegd aflossen.
3. Als toch 6% wordt berekend, krijgt u dat later van de notaris terug die dat weer van de belastingdienst moet terug vragen. Onnodig omslachtig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 02-07-2011 14:44 #30
Wij zijn bezig een huis te kopen waarvoor 6% overdrachtsbelasting is betaald. De eigenaar (tevens makelaar) zou zijn inbreng terug krijgen omdat het binnen 12 maanden verkocht gaat worden. Nu wil hij een compensatie van ons van 2% van de aankoop.
Is dit normaal? De verkoopprijs waren we al overeen gekomen. Zijn argumentatie dat hij er anders bij in schiet en wij nog steeds een voordeel houden van 2%. Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Anne,
Neen, u bent nergens toe verplicht. Sterker nog, als de belastingdienst dit merkt, betaalt u 2% over de totale aankoopsom plus uitgespaarde overdrachtsbelasting. Nu bent u vrijgesteld tot het bedrag dat de verkoper heeft betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerwin, 02-07-2011 14:11 #29
Geachte, ons nieuwe huis passeert 15 september bij de notaris. We vallen gelukkig dus onder de verlaging van 6 tot 2 procent. Betalen we dan 15 september ook daadwerkelijk 2% of betalen we toch eerst 6% en moeten we die 4% later in januari 2012 weer (via de noratis) terug vorderen? Alvast dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 02-07-2011
Geachte Gerwin,
U betaalt direct 2%. Het is goed om de rekening van de notaris op dit punt in de gaten te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 02-07-2011 13:44 #28
Dus als ik het goed begrijp en de bank laat de 4000 euro erin zitten mag ik dat geld dus dan gewoon gebruiken voor een eventuele verbouwing? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Rico,
Ja, dat mag u ook. Het is uw hypotheek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannynke, 02-07-2011 09:11 #27
Wij hebben nu net een huis gekocht van iemand die het binnen 6 maanden heeft doorverkocht. De verkoper heeft 6% overdrachtsbelasting betaald en heeft in het contract laten zetten dat de voordeel van het niet hoeven afdragen van overdrachtsbelasting voor hem is. Moeten wij hem nu het voordeel van niet hoeven te betalen overdrachtsbelasting op basis van 2 of 6% betalen, aangezien de verkoper in het eerste geval niet zijn volledige overdrachtsbelasting terug krijgt. Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Jannynke,
1. Als in het contract geen percentage wordt genoemd en de koop passeert na 15 juni bij de notaris, gaat het volgens de letter van de wet om slechts 2% over de koopsom die de verkoper betaald heeft.
2. Overigens is dit nadelig voor u als de koop na 1 juli plaats vindt. De belastingdienst is van oordeel dat u dan toch nog over de totale koopsom plus uitgespaarde overdrachtsbelasting die 2% moet betalen. Zie het artikel voor een toelichting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 02-07-2011 08:19 #26
In maart 2011 een huis gekocht met 6%. Wanneer ík het binnen 12 maanden doorverkoop en weer terugloop kan ík met wat notariskosten toch weer wel het voordeel van de regeling hebben of zie ík iets over het hoofd? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Steven,
Het is een misverstand dat u als verkoper die 6% van de belastingdienst terugkrijgt. Bij doorverkoop binnen het jaar is de nieuwe koper vrijgesteld van overdrachtsbelasting over het bedrag waarover u al overdrachtsbelasting hebt betaald. Bij de nieuwe koper zit dus het voordeel. Het wordt pas een voordeel voor de verkoper als hij die 6% weet te verdisconteren in de verkoopprijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 02-07-2011 01:38 #25
Ik heb op 14 juni getekend. Heb ik nu echt pech of kan ik iets ergens regelen. Bijvoorbeeld bezwaar maken bij de belastingdienst ofzo. Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Hans,
Als u met getekend bedoeld dat u een voorlopige koopakte hebt getekend, is er nog niet zo veel aan de hand. Als de koop is gepasseerd bij de notaris hebt u wel pech. Maar bezwaar aantekenen bij de belastingdienst zal u niet helpen, want die ziet 15 juni 2011 als ingangsdatum van de belastingverlaging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 02-07-2011 00:02 #24
De Wet Rechtsverkeer is van 1970 geeft aan overgangsrecht art XXII belastingplan 2011
geeft als ingangdatum 23 dec 2010, dit zou ook moeten gelden vanaf 1 jan 2011 ipv 15 juni 2011, naar analogie. Dus geen terugwerkende kracht tot 15 juni 2011, maar terugwerkende kracht tot 1 januari 2011, wijziging midden in het jaar is onredelijk en in strijd met het redelijkheidscriterium. Deelt u deze mening? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Frank,
1. De datum van 15 juni is ingegeven door het feit dat toen in de media bekend werd dat het kabinet studeerde op een wijziging dan wel afschaffing van de overdrachtsbelasting. Om vanaf dat moment de mensen voor de overdrachtsbelasting gelijk te behandelen, is gekozen voor 15 juni.
2. Vergelijkbaar is de verlaging van de btw op arbeid bij de verbouwing van een huis: ingangsdatum 1 oktober 2010.
3. Het zou zeker fraaier zijn als alles van te voren bekend was en inging op 1 januari respectievelijk 1 juli van een jaar. Maar dat blijkt niet haalbaar te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 01-07-2011 22:47 #23
Wij hebben voor 2 weken geleden een bankofferte getekend en nog geen goedkeuring. Door de verlaging blijft er nu dus 4000euro over kan de bank nu nog met een nieuwe offerte komen. Zoniet wat gebeurt er dan met die 4000 euro? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Rico,
1. Als de bank die 4000 euro erin laat zitten, kunt u dat zo laten en een deel vervroegd aflossen. Meestal is jaarlijks 10% boetevrij vervroegd aflossen toegestaan.
2. U kunt ook om een nieuwe offerte vragen, maar dat geeft vertraging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 01-07-2011 22:39 #22
Op 14 juni gekocht… Da's dus even slikken!
Lijkt me stug dat ik nog wat kan regelen. Of heeft iemand nog een idee? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste A.,
Als u met gekocht bedoeld dat de koop bij de notaris is gepasseerd, hebt u enorme pech. Als het alleen om de koopakte gaat, is er nog niet zo veel aan de hand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 01-07-2011 22:34 #21
Hallo wij zijn bezig om een huis te kopen nu zijn vandaag alle papieren terug naar de bank gestuurd en moeten we wachten op de final akkoord geld deze regel nu ook voor ons? Reactie infoteur, 02-07-2011
Beste Ricardo,
Ja, u betaalt 2% overdrachtsbelasting als de koop bij de notaris passeert en dat is na 15 juni 2011. Het moet wel voor 1 juli 2012 plaats vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Kerklaan, 01-07-2011 21:58 #20
Ik ga een huis kopen van woonbron, een woningstichting. Dit huis koop ik onder mve voorwaarden. Waarschijnlijk heeft de stichting dit huis onlangs van de vorige eigenaren overgenomen. Zij hebben dus 6% overdrachtsbelasting betaald. Ik betaal volgens de nieuwe regelgeving 2%. Mijn vraag is: Kan de woningbouwvereniging het verschil opeisen.

met vriendelijke groet

H Kerklaan Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste H. Kerklaan,
1. Neen dat kan de stichting niet. Neemt niet weg dat het misschien al in de vraagprijs zit verwerkt.
2. Als de woning binnen een jaar is doorverkocht aan u, betaalt u alleen 2% over de hogere verkoopprijs dan waarop destijds door de stichting al overdrachtsbelasting is betaald. Als dat zo is, bent u dus in belangrijke mate vrijgesteld. Ga dat dus na.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 01-07-2011 21:11 #19
De overdracht van mijn nieuwe huis was op 15 juni jl. Val ik nu binnen of buiten de nieuwe regeling? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Janine,
15 juni is precies op tijd om voor de 2% overdrachtsbelasting in aanmerking te komen. Neem over de teruggave contact op met uw notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjaak, 01-07-2011 21:05 #18
Wij hebben afgelopen woensdag bij de notaris een woning op onze naam laten zetten. Dus we krijgen 4% korting op de overdrachts belasting. Nu is mijn vraag hoe kan ik het geld terug ontvangen? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Sjaak,
Ik zou contact opnemen met de notaris omdat hij de afdracht zal doen of heeft gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Menno, 01-07-2011 19:29 #17
Wij hebben vandaag (1juli) getekend bij de notaris. Echter heeft die nog gewoon 6% overdrachtsbealsting berekend ipv 2%. Dit verschil wordt dat alsnog uitgekeerd? Bij ons geval toch een slordige 11.000 euro. En wordt hier dan nog heffing op geheven? En wie gaat hier zorg voor dragen. De notaris alsnog of de financieel adviseur van de hypotheekshop? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Menno,
U kunt het beste z.s.m. contact opnemen met de notaris, want hij had 2% in rekening moeten brengen. Misschien passeerde de akte voordat het kabinetsbesluit definitief was. Ik neem aan dat de rekening nog niet betaald is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. P. J. Pes, 01-07-2011 19:18 #16
Wij hebben in december 2010 een huis gekocht, de hypotheek is rond en de overdracht is op 1 augustus 2011, word onze overdrachtsbelasting nu 2% of blijft het 6%. Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste M. P. J. Pes,
Uw overdrachtsbelasting bedraagt dan 2%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 01-07-2011 16:23 #15
Ik heb in 1991 het economisch eigendom van het huis van mijn ouders gekregen en daar schenkingsbelasting over betaald, mijn ouders die nog in het huis wonen hebben het vruchtgebruik gehouden. Nu is per 1-1-2010 deze constructie waardeloos geworden. Eerst dacht ik dat op te lossen door het vruchtgebruik ook over te nemen en mijn ouders huur te laten betalen. Echter nu hoor ik dat de Belastingdienst het standpunt hanteert dat het terugdraaien van de rechten van gebruik en bewoning (ouders doen afstand tegen schuldigerkenning en een huurovereenkomst) niet tot resultaat leidt dat er geen rekening mee hoeft te worden gehouden bij het vaststellen van de erfbelasting. Zij doen met andere woorden net alsof de transactie van de afstand niet is gedaan.
Ik denk erover om dan maar andersom het ecomomische deel terug te verkopen aan mijn ouders. Moeten zij hierover overdrachtsbelasting betalen en is dat nu ook 2% geworden? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Jack,
Als u het blote eigendom, economische waarde minus vruchtgebruik, overdraagt aan uw ouders verkrijgen zij via de notaris ook het juridische eigendom. Zij zullen over de overdracht 2% overdrachtsbelasting moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fokko, 01-07-2011 15:59 #14
We hebben in april 2011 ons huur huis gekocht, datum van passeren notaris was op 20 april 2011, toen 6% overdracht betaald. en nu wordt de belasting verlaagt naar 2% kan ik het verschil ergens terug vorderen. Of hebben we pech gehad? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Fokko,
De overdrachtsbelasting is vandaag omlaag gebracht naar 2% met een terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011. Omdat 20 april daar niet binnen valt, hebt u helaas pech gehad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roy, 01-07-2011 15:32 #13
Mijn situatie: Huis gekocht, financiering rond, overdracht half augustus. Momenteel dus duizenden euro`s teveel gefinancierd. Wat gebeurt er met dit geld? We hebben een constructie waarbij we wat extra geld geleend hebben vrij te besteden (zetten we apart voor eventuele tegenvaller) en een klein bouwdepot. Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Roy,
Als alles rond is, zal de bank de hypotheek zeer waarschijnlijk niet meer veranderen en blijft er dus wat mee geld extra over. Als u dat vervelend vindt, kunt u in een jaar altijd een deel vervroegd aflossen zonder boeterente.
Met vriendelijke groeten,
zeemeeuw

Stefan, 01-07-2011 12:38 #12
Wij hebben op 28 maart 2011 al ons koopcontract getekend. De datum van passeren is 8 juli 2011. Onze financiering is al een tijdje helemaal rond. Geldt voor het kopen van een huis m.b.t. de overdrachtsbelasting de datum van het koopcontract of van het passeren? Oftewel. moeten wij 6% of 2% betalen? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Stefan,
Voor de hoogte van de overdrachtsbelasting geldt als datum het moment van overdracht bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rap, 01-07-2011 12:15 #11
Gaat de overdrachtsbelasting in per 1 juli 2011 met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 die dan geldig is tot en met 1 januari 2012? of Gaat de overdrachtsbelasting in per 1 juli 2011 die dan geldig is tot en met 1 juli 2012?

Ik heb op 29 juni jl. een koopcontract ondertekent, maar op 1 december 2011 krijg ik de sleutels. Op welke datum is hier sprake van de overdrachtsbelasting? Kom ik ervoor ik aanmerking? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Rap,
1. De verlaging geldt vanaf 15 juni 2011.
2. U betaalt de overdrachtsbelasting op het moment van overdracht bij de notaris.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 01-07-2011 11:08 #10
Beste Zeemeeuw,
Goed nieuws voor de huidige woningmarkt, deze verlaging van de overdrachtsbelasting.
Ik zat te denken aan de volgende casus: 01-03-2011 een woning gekocht, 6% overdrachtsbelasting ad 18.000,- betaald.

Indien wij nu de woning binnen 1 jaar verkopen (aan familie) en in de koop/leveringsakte opnemen dat wij overdrachtsbelasting terug willen ontvangen, dan ontvangen we dus 6% overdrachtsbelasting terug, en de aankopende familie betaalt 2% overdrachtsbelasting.

Als we vervolgens van de kopers (familie) meteen onze eigen woning terugkopen, dan krijgen ook zij de overdrachtsbelasting van 2% weer terug, en betalen wij, gezien de nieuwe regeling, 2% overdrachtsbelasting voor de aankoop van de woning.

Klopt het dat deze constructie, los van de extra notariskosten die deze conctructie met zich meebrengt, toch financieel aantrekkelijk voor ons is? Zo kunnen we, indien de nieuwe regeling geen terugwerkende kracht heeft, toch een aantal % overdrachtsbelasting 'terugverdienen'.

Ik ben benieuwd. Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Marcel,
1. De belastingdienst gaat de overdrachtsbelasting beter in de gaten houden vanaf 1 juli 2011, waarbij dergelijke afspraken in de akte van levering worden afgestraft met extra te betalen overdrachtsbelasting. Zie ook het artikel.
2. Leuke gedachte, maar dan betaalt de familie u in feite 6% overdrachtsbelasting voor iets wat niet van hen is. De kopende partij betaalt binnen 12 maanden alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het huis. Als die nihil is, is ook geen 2% verschuldigd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lindenberg, 30-06-2011 23:23 #9
Ik ben even in de war en hoop dat u mij verder kan helpen. Wij hebben op 23 juni een koopcontract getekend. Gaat deze verlaging van 6% naar 2% ook nog voor ons gelden? We hebben nog geen offerte voor hypotheek getekend. En de levering vindt plaats op 1 november. Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Lindenberg,
Overdrachtsbelasting betaalt u vanaf het moment dat de overdracht bij de notaris heeft plaats gevonden en de woning is ingeschreven in het Kadaster. Bij u is dat 1 november 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 30-06-2011 20:02 #8
Ik heb 2 maanden geleden een huis gekocht, en nu wordt de belasting verlaagt naar 2% kan ik het verschil ergens terug vorderen. Of heb ik pech gehad? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Dennis,
Vandaag is inderdaad besloten om de overdrachtsbelasting te verlagen naar 2% vanaf 15 juni 2011. Uw 2 maanden vallen daar helaas niet binnen en dus krijgt u geen belasting terug, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ver_mari, 15-03-2011 21:48 #7
Vraag of mijn nieuwe partner vrijstelling kan krijgen voor de overdrachtsbelasting. Ik ben gescheiden en wil graag (met mijn nieuwe partner) de woning overkopen. Ik moet mijn ex-man dus uitkopen. Als de woning op mijn naam komt te staan hoef ik geen overdrachtsbelasting te betalen, omdat we getrouwd waren. Als ik daarna de woning voor 50 % binnen 1 jaar "verkoop" aan mijn nieuwe partner hoeft hij dan geen overdrachtsbelasting te betalen, omdat de woning dan binnen 1 jaar wordt verkocht voor 50 %. Kan dit niet ; is er dan een andere mogelijkheid om samen eigenaar van de woning te worden en de overdrachtsbelasting te omzeilen? Reactie infoteur, 15-03-2011
Beste Ver_mari,
Als u een geregistreerd partnerschap aan gaat zonder beperkende voorwaarden over wie wat bezit, bezit ieder de helft. Vraag uw notaris om een dergelijk stuk op te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 07-03-2011 23:20 #6
Beste Zeemeeuw,
Ik heb inmiddels via de notaris uitsluitsel over MIJN case. In het kort: het traject kopen grond en realiseren woning valt grofweg uiteen in twee delen. Deel 1, verwerven grond is meer dan 6 maanden geleden afgerond, daarom dient de de volgende koper daar 6% overdrachtbelasting over te betalen. De tweede component, het realiseren van de woning m.b.v. een aannemer is complexer. Laten we ervan uitgaan dat grondprijs plus de aannnemsom gelijk is aan het verkoopbedrag en dat de gereedmelding minder dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden. De koper dient ook over de aanneemsom overdrachtsbelasting te betalen. Kortom de koper betaalt 6% over het gehelel aankoopbedrag. De verkoper kan in deze situatie 6% terug vorderen van de fiscus over de aanneemsom exclusief de BTW. De verkoper dient deze wens expliciet vast te leggen in het koopcontact anders gaat het feest niet door en hoeft de koper slechts de overdrachtsbelasting te betalen over de grondprijs. Een ieder begrijpt dat de verkoper zo zijn gedachten heeft over de teruggave en de koper idem maar deze zal dan zijn biedprijs wellicht neerwaarts bijstellen. Een mix van wie hoeveel moet betalen is mogelijk maar vastlegging in het koopcontract is een vereiste. Zover een eenvoudige weergave van MIJN case.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 08-03-2011
Beste Ad,
Dan wordt gebruik gemaakt van artikel 13 WBR.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 07-03-2011 00:56 #5
Beste Zeemeeuw,
1. Ik begrijp Uw reactie niet volledig. Concreet: de woning wordt op 15 April opgeleverd. Wellicht heb ik een koper die op 01 Mei 2011 de woning wil kopen. Zoals U ook constateerde heb ik geen overdrachtsbelasting betaald. Kijkend naar de regelgeving lijkt het me dat deze van toepassing is voor kopers die een huis kopen waarvan de vorige eigenaar overdrachtsbelasting heeft betaald. De verkoper en koper kunnen in een dergelijke situatie nog gaan overleggen wie dit voordeel opstrijkt. Uiteraard zal de koper liever geen overdrachtsbelasting betalen maar dat zal allemaal in het biedingsproces worden meegenomen. Ik zou de koper graag een plezier willen doen (of mijzelf) maar het lijkt mij dat de regeling niet van toepassing is op mijn situatie doordat initieel geen overdrachtsbelasting is betaald.
2. Het zou kunnen dat de bouwonderneming er nog niet zo'n probleem van maakt of ik opdrachtgever of eigenaar ga worden. Ruim een jaar geleden heb ik de benodigde grond gekocht (hypotheek verstrekt) op mijn naam en daarna de opdracht gegeven tot het bouwen van mijn huis. Ik zie dan ook geen voordeel voor de potentiele koper om een lagere overdrachtsbelasting te betalen in de situatie of ik wel of niet als eigenaar wordt gezien door de bouwonderneming. Zie iki iets over het hoofd? Reactie infoteur, 08-03-2011
Beste Ad,
1. Klopt. Na u is het bestaande bouw en geen nieuwbouw meer. De volgende eigenaar moet dus 6% overdrachtsbelasting betalen, maar kan als hij of zij binnen een jaar verkoopt weer proberen deze overdrachtsbelasting terug te krijgen. Eigenaar 3 betaalt binnen een jaar namelijk alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde.
2. Als u als opdrachtgever wordt aangemerkt, bent u niet de eerste eigenaar en zal de aankomende eerste eigenaar geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen.
3. Onder voorwaarden kan de overdrachtsbelasting worden verrekend met de betaalde btw, artikel 13 WBR.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 19-01-2011 17:32 #4
Met belangstelling het artikel gelezen maar hoe pakt dit uit in mijn situatie: In 2010 is een bouwonderneming begonnen aan het bouwen van mijn huis. Ik verwacht dat de woning in Maart 2011 wordt opgeleverd. Ik heb dus geen overdrachtsbelasting betaald. Door omstandigheden moet ik de woning direct verkopen (eventueel zelfs voor de oplevering). Moet de potentiele koper nu nog overdrachtsbelasting betalen indien deze de woning in bijvoorbeeld Maart/April 2011 zou kopen? Reactie infoteur, 19-01-2011
Beste Ad,
1. Neen, de regering heeft in de bestaande regelgeving voor de overdrachtsbelasting de looptijd voor doorverkoop opgerekt naar 1 jaar. Op nieuwbouw hebt u geen overdrachtsbelasting betaald.
2. Het is wel de moeite waard om samen met de bouwonderneming na te gaan of u niet als opdrachtgever kunt worden gezien in plaats van eigenaar. Daar zal wel wat wisselgeld bij moeten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hoepsika, 24-05-2008 11:58 #3
@Kees Tadema,

Met belangstelling heb ik uw filmpje bekeken. Ik ben het helemaal met u eens dat de overdrachtsbelasting moet worden afgeschaft. Het is mij niet geheel duidelijk wat u met uw alternatieve vorm van belasting zou willen bereiken.

Gaat het om een alternatieve bron van belastinginkomsten? Dan zie ik grote problemen. Zodra de huizen prijzen zouden gaan dalen zijn er praktisch geen belastingopbrengsten meer. Bij lagere huizenprijzen zal de huideige overrachtsbelasting ook minder op leveren, maar zal beduidend minder gevoelig zijn.

Gaat het enkel om het tegengaan van speculatie? Dat zou kunnen helpen. Ik zie echter het verschil niet zo met normale inkomsten belasting. Als ik een huis verkoop en winst maak, betekent dat niet dat ik hierover inkomstenbelasting moet betalen?

groet,
Hoepsika Reactie infoteur, 23-09-2017
Zie ook het artikel, waar ik eerder ben ingegaan op de suggestie van hr. Tadema:

https://financieel.infonu.nl/belasting/15304-de-overdrachtsbelasting-een-alternatief-uitgewerkt.html

Kees Tadema, 18-02-2008 09:07 #2
Ik heb een alternatief bedacht. Zie hiervoor naar het artikel en op youtube:
http://nl.youtube.com/watch?v=zY4iEEd4ufU
http://almere.christenunie.nl/k/news/view/191255

Met vriendelijke groet,
Kees Tadema Reactie infoteur, 23-09-2017
Geachte heer Tadema,
Er is een uitgebreide reactie uitgewerkt in het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/15304-de-overdrachtsbelasting-een-alternatief-uitgewerkt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Kerstens, 22-10-2007 22:46 #1
Overdrachtsbelasting wordt geheven over de prijs of de hogere waarde. Het is kletskoek dat ik met een taxatie in de hand de notaris kan verzoeken om de overdrachtsbelasting te verlagen. De belastingdienst zal dit nooit accepteren. Reactie infoteur, 23-09-2017
Als de notaris u gelooft, zal hij overdrachtsbelasting heffen over het lagere bedrag. Dat neemt niet weg dat de Belastingdienst het hier niet mee eens hoeft te zijn, maar dat zien we natuurlijk vaker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 31-12-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Overdrachtsbelasting
Reacties: 136
Schrijf mee!