Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Bovendien bestaat sinds 2009 het kindgebonden budget dat bovenop de kinderbijslag komt. Bekijk de kinderbijslag en de bedragen voor aftrek levensonderhoud kind voor de jaren 2008 tot en met 2013 en 2014. Houd uw betalingen voor uw kinderen bij, want de fiscus kan ernaar vragen. Daarvan zult u bij uw aangifte inkomstenbelasting zeker profijt hebben. Let op de gevolgen van het co-ouderschap voor deze aftrekpost.

De kinderbijslag voor uw kinderen

Ongeacht uw inkomen hebt u met kinderen, pleegkinderen, geadopteerde kinderen en stiefkinderen tot 18 jaar recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt per kind per kwartaal uitgekeerd en is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Zodra een kind 6 jaar wordt, gaat de kinderbijslag omhoog. Later gebeurt dit nog eens zodra een kind 12 jaar wordt. Bovendien geldt nog dat de kinderbijslag hoger is als een kind door een handicap niet thuis woont. Deze dubbele kinderbijslag wordt TOG genoemd. TOG staat voor tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen. De bedragen zijn momenteel als volgt voor kinderen die zijn geboren na 1 januari 1995:

leeftijdbedrag
tot 6 jaar195 euro
6 tot 12 jaar237 euro
12 jaar of ouder279 euro

Moet ik de kinderbijslag aanvragen?

Neen, de kinderbijslag hoeft u niet aan te vragen. Bij de geboorte doet u aangifte bij de gemeente en die zorgt ervoor dat het wordt doorgegeven aan de bewuste instanties. In dit geval de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Ongeveer vier weken na de geboorte krijgt u het bewuste aanvraagformulier toegestuurd. Let wel wel op dat kinderen niet te veel mogen bijverdienen, omdat dan gekort kan worden op de kinderbijslag. Verdienen kinderen van 16 of 17 jaar bijvoorbeeld meer dan 1.240 euro netto per kwartaal, dan wordt in dat kwartaal geen kinderbijslag uitgekeerd. Bijverdiensten boven de 800 euro netto per kwartaal moeten aan Sociale Verzekeringsbank worden doorgegeven.

Kosten van levensonderhoud kind en de aftrekpost

Als de kosten van levensonderhoud van uw kinderen voor uw rekening komen, kan het zijn dat u recht op extra aftrekposten voor de inkomstenbelasting. En dat is maar goed ook, want het levensonderhoud is vandaag de dag erg duur. Niet iedereen komt in aanmerking, omdat er een aantal voorwaarden zijn, waaraan moet zijn voldaan. Als u van de aftrekpost levensonderhoud kinderen gebruik wilt maken, dan dat bij uw aangifte inkomstenbelasting of bij de voorlopige aanslag. Bij een voorlopige aanslag is ook een uitbetaling in maandelijkse termijnen mogelijk.

Voorwaarden voor belastingaftrek inkomstenbelasting

Er zijn een aantal voorwaarden, waaraan in ieder geval moet zijn voldaan. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is ook nog van belang of uw kind thuiswonend of uitwonend is. Bovendien kunnen het uw eigen kinderen zijn, maar ook stiefkinderen, pleegkinderen, schoonzonen en schoondochters. Ik abstraheer hierbij van een mogelijke samenloop met regelingen als Wajong. De voorwaarden vanaf 2007, met de bedragen voor 2008, 2009, 2010 en 2011 - 2013 verderop in het artikel, zijn:
 • Het kind moet voor zijn kosten van levensonderhoud van u afhankelijk zijn.
 • U ontvangt geen kinderbijslag voor uw kind of slechts een deel daarvan om andere redenen dan dat uw kind in het buitenland woont. Een andere reden kan bijvoorbeeld een scheiding zijn. Of dat u en uw echtgenoot gemoedsbezwaarden zijn met een bewijs van vrijstelling. Niemand in uw huishouden ontvangt een met de kinderbijslag vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind.
 • Uw kind krijgt geen vormen van studiefinanciering en heeft er geen recht op. Ontvangt het kind alleen een rentedragende lening, dan kunt u weer wel in aanmerking komen voor belastingaftrek.
 • Uw kind is aan het begin van het kwartaal van aftrek jonger dan 30 jaar. Is uw kind in de loop van het jaar 30 jaar geworden, dan wordt alleen rekening gehouden met de kosten van levensonderhoud in het kwartaal, waarin het kind aan het begin van dat kwartaal nog geen 30 jaar was.
 • U moet per kwartaal een bepaald minimaal bedrag hebben bijgedragen aan de uitgaven voor levensonderhoud van uw kind. In 2008 is dat minimaal € 400. Als het kind meerderjarig is, mag zijn eigen vermogen in 2007 niet meer zijn dan € 5.245. Ook komt een kind niet in aanmerking, wanneer het een gezamenlijke huishouding voert met een partner met voldoende inkomen of vermogen. Voor kinderen ouder dan 18 jaar die uitwonend zijn, gelden andere bedragen.

Welke kosten van levensonderhoud tellen mee?

Over welke kosten van levensonderhoud praten we eigenlijk. Welnu, alle uitgaven voor het kind in het kader van een normaal leefpatroon, zoals voeding, kleding, zakgeld, extra energieverbruik, vakantie en reisgeld. Zelfs huisvestingskosten als u aantoonbaar duurder woont, doordat uw kind bij u woont. De uitgaven door handicap of ziekte die niet vallen onder de aftrekbare buitengewone uitgaven, ziektekosten en specifieke zorgkosten, kunt u niet opvoeren als kosten van levensonderhoud. Ook niet de uitgaven voor luxe zaken zoals een auto, huis of een huwelijksuitzet.

Co-ouderschap, hoe werkt de regeling dan?

Als u co-ouder was en de helft kreeg van de kinderbijslag, dan hebt u ook het recht op 50% van het fiscaal aftrekbare bedrag. Bij een andere verhouding geldt ook een andere verhouding voor de aftrekpost. Per kind kunt u in totaal maar 1 keer het vaste bedrag aftrekken. U kunt het bedrag wel onderling verdelen tussen u en uw fiscale partner, als het totaal maar 100% is.

Verdeling van aftrekposten tussen de partners

Per kwartaal wordt bekeken of u nog aan de voorwaarden voldoet en voor welke aftrek u in aanmerking komt. Als u bijvoorbeeld 90% of meer bijdraagt in de totale kosten van een kind van 18 jaar en ouder, dan kan de aftrek per kwartaal oplopen tot bijna € 1.000.

Welk bedrag levensonderhoud kind is aftrekbaar?

Als een kind tussen de 18 en 30 jaar is en u voorziet minimaal voor 400 euro in de kosten dan zijn er in 2010 drie mogelijkheden:
 • Uitwonend of thuiswonend geeft een aftrek van € 355 per kwartaal.
 • Uitwonend of thuiswonend geeft een aftrek van € 710 per kwartaal.
 • Uitwonend geeft een aftrek van € 1.065 per kwartaal.

Was uw kind aan het begin van het kwartaal 30 jaar of ouder, dan kunt u geen kosten van levensonderhoud aftrekken. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw bijdrage in de kosten van levensonderhoud. De minimale bedragen worden elk jaar meestal iets verhoogd.

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2008 zien er als volgt uit:

Tabel 1. Kosten levensonderhoud kinderen

Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 285
van 6 tot 12 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 345
van 12 tot 18 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 405
van 18 tot 30 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 345
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 690 per kwartaal€ 690
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.035 per kwartaal € 1.035

De bedragen aftrek levensonderhoud kind 2009 zien er als volgt uit:

Tabel 2. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 290
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 350
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 408
van 18 tot 30 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 350
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 690 per kwartaal€ 700
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.050 per kwartaal € 1.050

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2010 zien er als volgt uit:

Tabel 3. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 295
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 408
van 18 tot 30 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal € 710
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal € 1.065

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2011 zijn:

Tabel 4. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 295
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 415
van 18 tot 30 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal € 710
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal € 1.065

In 2012 is de maximale leeftijd verlaagd naar 21 jaar.

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2012 en 2013 zien er als volgt uit:

Tabel 5. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 295
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 415
van 18 tot 21 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 18 tot 21 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal € 710
van 18 tot 21 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal € 1.065

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2014

De bedragen voor 2014 vindt u terug in het artikel: aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014.

Hoeveel mag mijn kind aan eigen inkomen hebben?

Hoeveel mag mijn zoon of dochter aan eigen inkomen hebben als ik toch nog de aftrekpost levensonderhoud kind fiscaal wil benutten. Welnu, u moet kunnen aantonen dat uw bijdrage in levensonderhoud noodzakelijk was en minimaal aan de bedragen komen die voor de fiscale aftrek gelden. Ik leg het u uit aan de hand van onderstaande tabel met de bedragen voor 2013:

Tabel 6. Hoeveel mag mijn kind aan eigen inkomen hebben. Een voorbeeld:

Noodzakelijk voor levensonderhoudEigen inkomen kind Uw bijdrage in 2013Recht op aftrek
€ 1.500€ 0€ 1.500Ja
€ 1.500€ 1.000€ 1.500, waarvan € 500 noodzakelijk wasJa
€ 1.500€ 1.300€ 1.500, waarvan € 200 noodzakelijk wasNeen

Als u in een kwartaal boven de 408 euro zit, bijvoorbeeld 500 euro en de kosten van levensonderhoud van uw kind bedragen 1500 euro dan mag uw kind maximaal het saldo van beide bedragen, 1000 euro, aan eigen inkomen hebben. Een dergelijke berekening kunt u ook maken voor andere jaren.

Kindgebonden budget vanaf 2009

Vanaf 2009 verdwijnt de kindertoeslag. Daarvoor komt het kind gebonden budget in de plaats. Dit kind gebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar. Het kind gebonden budget komt bovenop de kinderbijslag. Het kind gebonden budget wordt door de Belastingdienst aan u uitgekeerd, de kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank, SVB. De kindertoeslag uit 2008 was een bijdrage per gezin, onafhankelijk van het aantal kinderen.

Bedragen kind gebonden budget sinds 2009

Of u kindgebonden budget krijgt en hoeveel, hangt af van uw gezinsinkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar. U hoeft niet zelf aan te vragen, dat regelt de Sociale Verzekeringsbank, SVB, voor u. Bij het kind gebonden budget is het aantal kinderen wel bepalend. Gezinnen met meerdere kinderen gaan er daarom op vooruit. Het maximumbedrag vanaf 2009 is € 1.011 voor 1 kind, € 1.322 voor 2 kinderen, € 1.505 voor 3 kinderen en € 1.611 voor 4 kinderen. Vanaf het vijfde kind wordt het bedrag verhoogd met maximaal € 51 per kind. De bedragen zijn overigens nog niet definitief. Deze bedragen worden nog aangepast aan de inflatie en zijn afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Hoe lager het inkomen is, hoe hoger de bedragen zijn:

Tabel 6. Het kind gebonden budget 2009, 2010 en 2011

Gezamenlijk toetsingsinkomen1 kind2 kinderen 3 kinderen4 kinderen
tot en met € 29.914€ 1.011€ 1.322€ 1.505€ 1.611
van € 30.000 tot € 35.000€ 1.005,41 - €810,41€ 1.316,41 - €1.121,41€ 1.499,41 - €1.303,41€ 1.605,41 - €1.410,41
van € 35.000 tot € 40.000€ 680,41 - €355,41€ 991,41 - € 666,41€ 1174,41 -€ 849,41€ 1280,41 - € 955,41
van € 40.000 tot € 45.000-€ 355,41 - €30,41€ 666,41 - €341,41€ 849,41 - €524,41€ 955,41 - €630,41
van € 45.000 tot € 50.000€ 30,41 - € 0,00€ 341,41 - € 16,41€ 524,41 - €199,41€ 630,41 - € 305,41
van € 50.000 tot € 55.000€ 0,00max. € 16,41max. € 199,41 max. € 305,41

Zie ook voor 2014 en 2016:

Regeling onderhoud gehandicapte kinderen TOG

De regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen, TOG, is er voor ouders en verzorgers van kinderen in Nederland die thuis wonen en een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Dat wil zeggen:
 • Kinderen die op basis van zijn beperkingen in aanmerking zou komen voor opname in een AWBZ-instelling
 • Het kind moet deel uitmaken uw huishouden en inwonend zijn
 • Er moet vanaf 1 april 2010 een AWBZ indicatie zijn voor gemiddeld minimaal 10 uur zorg in de week

In dat geval kunnen ouders en verzorgers een financiële tegemoetkoming in de kosten krijgen van 211,45 euro per kwartaal.

Slot

Als u aan het eind van het jaar een totale som gaat maken en u hebt een fiscale partner, dan loont het tot slot om goed te bekijken hoe u onderling zo kunt schuiven met aftrekposten zodat uw fiscale voordeel het grootste is.

Lees verder

© 2007 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieBijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatieDe kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kin…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn al…
Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)De ouderbijdrage in het levensonderhoud van een studeren kind is belangrijk om te kunnen berekenen op hoeveel aanvullend…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag,…

Belastingen & Soorten BelastingBelastingen & Soorten BelastingBelastingen zijn er in diverse soorten, maar is het wel altijd helder wat deze belastingen inhouden? Wat is nu b.v. het…
Erfenis en nalatenschap 2020: de BelastingdienstErfenis en nalatenschap 2020: de BelastingdienstErfenis en nalatenschap 2020, successierechten betalen in 2020, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2020 en Belastingdien…

Reageer op het artikel "Belastingen, levensonderhoud kinderen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Monique, 18-11-2019 21:21 #267
Bestaat er in 2020 ook nog: Aftrekpost kosten levensonderhoud kind? Reactie infoteur, 19-11-2019
Beste Monique,
De aftrekpost kosten levensonderhoud kind bestaat in 2020 niet, maar er zijn wel kindregelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2019-en-2020-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 14-03-2019 16:04 #266
Mijn dochter is 18 en gaat op begeleid wonen, als ouder moet ik rond de € 450 / 500 per maand eigen bijdrage betalen om alle kosten te kunnen dekken, zijn deze aftrekbaar? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Marco,
De kosten levensonderhoud kind zijn helaas niet aftrekbaar. Medische kosten kunnen weer wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-02-2019 15:44 #265
Ik alleenstaande vader met een zoon van 25 en dochter van 20.
beide studeren hbo en hebben geen studie financiering wel een ov kaart, heb ik mogelijkheden voor aftrekposten op mijn belastingaangifte? Reactie infoteur, 07-02-2019
Beste Peter,
Als uw kinderen geen recht hebben op studiefinanciering, kan hen dat aftrekposten opleveren. U helaas niet, omdat het niet uw studie of opleiding is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Velthuis, 27-01-2019 12:35 #264
Onze kleindochter Mariella is al ruim 15 jaren bij ons in huis. De volledige kosten van onderwijs onderhoud zijn dus voor onze rekening. Haar ouders wonen in het buitenland en zijn niet instaat om haar te onderhouden. Wij ontvangen alleen kinderbijslag. Wat zijn de mogelijkheden verder en ook wat betreft de belasting aftrek? Reactie infoteur, 30-01-2019
Beste Bert Velthuis,
Voor de kosten van levensonderhoud van uw kleinkind zijn er in 2019 geen aftrekposten meer. Als uw kinderbijslag ontvangt en uw inkomen niet te hoog is, bestaat er nog recht op het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 07-08-2018 11:25 #263
Onze zoon is zwaar verstandelijk gehandicapt (vanaf zijn geboorte) en woont gelukkig nog steeds thuis. Hij geniet dagopvang via de PGB. Binnenkort wordt hij 18 jaar en dan stopt de Kinderbijslag en de TOG. Wij kunnen dan een Wajong uitkering voor hem aanvragen. We weten dat dit uiterlijk vier maanden voor het bereiken van de 18e verjaardag aangevraagd moet worden.

Concreet: als onze zoon thuis woont, dienen wij dan een deel van de Wajonguitkering als "loon" te zien, en ontvangen wij daarvoor dan een belastingaanslag, of is het gewoon een bruto Wajong uitkering waar nog de sociale lasten vanaf moeten? Reactie infoteur, 08-08-2018
Beste Tom,
Over de Wajong-uitkering moeten belastingen en premies worden betaald (via het UWV), er is wel recht op een extra heffingskorting van € 728 (jonggehandicaptenkorting 2018). De uitkering is voor de pgb een eigen inkomen van uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascale Kleijn, 07-06-2017 10:13 #262
Onze zoon van 12 jaar gaat vanaf augustus vanuit Breda in Rotterdam op school, vanwege topsport. Nu zal hij moeten gaan reizen met trein, bus, metro, dit kost per maand €387.
Zijn hier ook aftrekposten voor? Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Pascale Kleijn,
Voor dit vervoer naar school bestaan helaas geen aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eelke, 16-01-2017 16:47 #261
Ik heb ene zoon van dertien wordt 21 jan 2017 14 die bij moeder woont, zit zelf in de wsnp momenteel, kan ik zoontje steunen in levensonderhoud. dacht ooit iets gelezen te hebben van 150 euro en dat ik die af kan trekken omdat ik het noodzakelijk vind om zoontje te steunen.

En als het mag neem ik aan dat het geen gevolgen heeft op het inkomen van mijn ex, die heeft namelijk loonbeslag. Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Eelke,
De fiscale regeling aftrek kosten van levensonderhoud voor een kind is helaas in 2015 afgeschaft:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Een loonbeslag is wat anders dan een bankbeslag. Als er geen bankbeslag is, wordt er geen beslag gelegd op het geld van haar rekening.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor Schellevis, 08-11-2016 18:15 #260
Mijn kleinkinderen 14 en 17 jaar, wonen noodgedwongen bij hun Oma (alleenstaand met AOW) omdat onze dochter te ziek is om thuis te wonen en verblijft daardoor in een verpleeghuis. De kinderbijslag wordt elk kwartaal netjes overgemaakt. De volksverzekeringsbank hebben we moeten overtuigen dat deze situatie, het niet op hetzelfde adres wonen als moeder, geen gekozen maar noodzakelijke situatie is en daar zijn zij in meegegaan vanwege deze status apartus.
Nu alleen de belastingdienst nog. Een overijverige ambtenaar heeft laten weten dat de kinderzorg niet wordt toegekend omdat moeder en kinderen niet op hetzelfde adres wonen. Op de vraag of ik de kinderen moet inschrijven bij moeder in het verpleeghuis, gaf hij geen antwoord. Hij moet de wet toepassen en dat is nu eenmaal het criterium. Vraag: maken we bij een hoger beroep kans op alsnog honorering of zijn er nog andere mogelijkheden? Reactie infoteur, 11-11-2016
Beste Cor Schellevis,
Wat wilt u fiscaal regelen: het kindgebonden budget of een aftrekpost. Sinds 2015 bestaat de aftrekpost kosten levensonderhoud kind namelijk niet meer:

http://financieel.infonu.nl/belasting/148418-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2015-afgeschaft.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 10-09-2016 18:22 #259
Vraag,
Als de zoon van mijn partner (18) bij mij komt wonen, hij werkt, moet ik dan extra belasting betalen? Ik krijg geen kinderkorting, mijn eigen zoon is volwassen. En wat als mijn partner op een ander adres gaat wonen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mar,
Uw belasting over uw inkomen verandert niet als er iemand bij uw komt wonen. Een en ander kan wel gevolgen hebben voor een huurtoeslag of bijvoorbeeld als u een uitkering ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolante, 24-06-2016 11:26 #258
Mijn meerderjarige dochter (26) komt na een buitenlandse trip weer even (2 maanden) "thuis" wonen, lees ingeschreven. Is dat nadelig voor mijn WW uitkering en mijn of haar zorgtoeslag ed?

vr.gr. Reactie infoteur, 24-06-2016
Beste Jolante,
Dat heeft geen gevolgen voor uw ww uitkering. Jullie zijn voor de zorgtoeslag geen toeslagpartners (als er geen inwonend kleinkind is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 27-04-2016 10:36 #257
Minderjarige dochter, gaat op kamers wonen ivm opleiding, welke niet naast de deur is.
hoe zit dit met de belastingen / vergoedingen, die we kunnen krijgen.
ik kan het niet echt terug vinden bij de belastingdienst, dus probeer ik het hier maar even.
vrgr Dick Reactie infoteur, 28-04-2016
Beste Dick,
Als dit een opleiding is in het hbo of aan de universiteit, heeft ze recht op studiefinanciering en vervalt de kinderbijslag. Als het een opleiding is in het mbo, moet ze wachten totdat ze 18 jaar is voor de studiefinanciering en is er recht op kinderbijslag. Als dit de dichtstbijzijnde opleiding is voor deze specifieke opleiding kan er recht zijn op een dubbele kinderbijslag (als er geen recht is op studiefinanciering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 04-03-2016 13:40 #256
Wat zijn de gevolgen belastingtechnisch als een minderjarige de kinderalimentatie direct van vader ontvangt? En dit doorzet naar de ouder/verzorger (moeder) waar het minderjarige kind inwoont?
Gr MN Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Monique,
De kinderalimentatie is niet belast. Als het kind dit geld aan u overboekt, kan ze het beste erbij zetten dat dit het bedrag aan kinderalimentatie is i.v.m. haar kosten van levensonderhoud. Dit om te voorkomen dat het geld als schenking van uw dochter aan u kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriolo, 20-10-2015 12:44 #255
Ik wilde vragen als mijn zoon die nu 18 is een bijbaantje voor 2 avonden bij de plus heeft, wordt dit dan bij mijn man zijn inkomsten geteld? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Adriolo,
Voor de inkomstenbelasting wordt het inkomen van uw kind niet bij jullie inkomen geteld, het vermogen dat hij opbouwt wel zolang hij nog minderjarig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 20-07-2015 19:20 #254
Dag Zeemeeuw,
Mijn dochter is 20 jaar, wordt in februari 21. Heeft in mei haar diploma behaald (mbo3).
Ik heb nagenoeg geen contact met haar, alleen over geldkwesties weet ze me te vinden en uit te buiten.
Er zijn genoeg vacatures bij haar in de omgeving, maar ik heb het sterke vermoeden dat ze een uitkering heeft aangevraagd, en deze (wat ik kan uitrekenen) vanaf ong half juli zal ontvangen.
Is zij op dat moment financieel onafhankelijk zodat ik kan stoppen met het betalen van kosten levensonderhoud aan haar?
Is daar een wettelijk artikel voor? Zo ja, welke?
Mvrgr Yolanda Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Yolanda,
De onderhoudsplicht is er tot 21 jaar, BW 1 Artikel 395a lid 1: " Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van een en twintig jaren niet hebben bereikt."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 19-07-2015 09:26 #253
Mijn zoontje van 17 maanden woont bij mijn Nepalese vrouw in Nepal. Ik maak geld over aan mijn vrouw voor de kosten van eten, kleding, lichamelijke verzorging, medische kosten en kinderopvang. Mijn zoon heeft de Nederlandse nationaliteit en ook sinds dit jaar ingeschreven als niet ingezetene in het BRP register. Over 2014 heb ik over de laatste drie maanden kosten gemaakt en deze ook afgetrokken op mijn IB over 2014. Verwacht echter dat de belastingdienst hier niet mee akkoord gaat omdat er geen contract is met Nepal. Mijn mening is dat hij net zoveel rechten heeft als een kind wat bij moeder woont in een land waarmee wel contracten zijn. Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen en verdere stappen te ondernemen via mijn rechtbijstand? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Harry,
Bepalend voor de kindregelingen is of er met het land waar het kind woont en wordt onderhouden een belastingverdrag bestaat:

https://financieel.infonu.nl/geld/104796-kinderbijslag-2021-buitenland-het-woonlandbeginsel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 17-06-2015 16:12 #252
Hallo, ik had even een vraag. Ben gescheiden, mijn zoon wil sinds de scheiding geen contact meer met me.( dat is nu 5 jaar geleden) Hij woont bij mijn ex-partner ( waar ik verder ook geen contact mee heb) en betaal netjes maandelijks mijn alimentatie. Nu is hij 18 geworden, hoef ik het dus niet meer op de rekening van mijn ex te storten. Echter weet ik niet wat de rekening van mijn zoon is. Als hij zelf geen contact met mij opneemt ben ik dan verplicht te betalen? En als mijn ex partner een zijn bankrekening doorgeeft en hij zelf niks vraagt ben ik dan verplicht?
Het is niet zo dat ik niet wil betalen maar vind wel dat hij mij het persoonlijk kan vragen. Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste Daan,
Als hij 18 jaar is en niets vraagt, kan hij kennelijk in zijn onderhoud voorzien en heeft uw geld niet nodig. Als hij anders laat weten (en het is ook zo), dan hebt u wel samen met de ex een onderhoudsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Geest, 03-05-2015 12:42 #251
Geachte, Ik en mijn ex hebben een co-ouderschapsregeling. Mijn dochter van 12 is voor 50% bij mij, maar staat ingeschreven bij haar moeder. Haar moeder heeft kinderbijlsag aangevraagd. Dat bedrag wordt rechtstreeks op een gemeenschappelijke rekening gestort waar wij beiden de kosten voor algemene zaken vanaf kunnen halen, zoals voor school, kleding en sportclubs. De rekening staat dus op ons beider naam. Levensonderhoud m.b.t. eten en uitjes betalen we uit de eigen knip. Wie van ons beide moet nu aangeven kinderbijslag te ontvangen; wij allebei, de aanvrager (zij) of 50/50? Indien de kinderbijlsag verdeeld opgegeven kan worden, is dat in ons geval dan sowieso 50/50 of kan gekozen worden voor een andere verdling en hoe bepaal je de gunstigste verdeling? Reactie infoteur, 19-07-2020
Geachte A. van Geest,
Als het kind voor de helft van de tijd bij u is, is in dit geval ook de kinderbijslag voor de helft voor u. Een andere verdeling is niet logisch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjstegeman, 19-04-2015 17:28 #250
Mijn vraag is, mijn kinderen wonen in Scheemda bij moeder, we zijn sinds Januari gescheiden.
Zijn de kosten aan de belasting op te geven, ik moet er 2 maal heen en 2 maal terug om de twee weken dat is 660 km per weekend. [ km vergoeding.]
Is het eten wat ze nuttigen ook nog op te geven aan de belasting, dit alles gaat nog over het jaar 2014. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Bjstegeman,
De reiskosten zijn niet aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Loerakker, 20-03-2015 14:00 #249
Mijn oudste dochter wordt in augustus 2015 24 jaar en moet dan nog 2 jaar een verpleegstersopleiding volgen. ze heeft geen recht op een studietoelage omdat ze al een opleiding in de kinderopvang en sociaal werk heeft gedaan maar die hele zaak is door onze regering in al haar wijsheid vervolgens afgeschaft dus nu doet ze deze studie.ze is inwonend en nu moeten ik en mijn vrouw nog 2 jaar ondersteuning ophoesten. wij hebben aow plus nog een beetje extra uit werkzaamheden. op welke aftrek en evt toelagen hebben wij recht? dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet, j.loerakker Reactie infoteur, 20-03-2015
Beste J. Loerakker,
Er is voor u helaas geen extra aftrek en er zijn geen toelagen. Wel kan uw dochter de studiekosten aftrekken:

http://financieel.infonu.nl/belasting/89763-aftrek-studiekosten-2012-2013-2014-en-2015.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 19-03-2015 20:01 #248
Ik heb even een vraag. ik trek al jaren kosten voor levensonderhoud af voor mijn 2 kinderen. Ik ben co ouder. De oudste van 18 staat bij mij ingeschreven en de jongste van 16 bij mijn ex. Zij ontvangt de KB ook. Ik niets. Wat mij nu opvalt is dat ik bij het invullen van de belastingopgave over 2014 de volgende vraag krijg voorgeschoteld voor mijn jongste dochter:

Stond [naam van mijn kind] meer dan 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres als u in de periode dat u alleenstaand was?

Deze vraag heb ik in voorgaande jaren nog nog nooit gehad en is ook niet een voorwaarde om in aanmerking te komen voor aftrek van levensonderhoud.

Als ik nu nee aanvink dan krijg ik voor haar geen aftrek voor levensonderhoud over 2014. Kunt u het verklaren waarom deze vraag er opeens bij staat? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ron,
Deze vraag dient alleen om te bepalen of er recht bestaat voor een alleenstaande oudertoeslag (ouderkop kindgebonden budget).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Hoen van Gestel, 06-03-2015 16:15 #247
Mijn zoon woont thuis, hij wordt 24 uur begeleid, wanneer de zorgverleners er zijn worden wij ontlast, hij heeft in een instelling gezeten, maar door omstandigheden hebben wij hem naar huis gehaald, en begeleiden wij hem en de zorgverleners hem in het weekend en overdag, wij moeten nog altijd heel veel doen, hij moet overal naar toe worden gebracht, als hij ziek is moet hij verzorgd worden, medicatie moet elke dag worden gegeven, de zorgverleners eten mee, (wat wij al altijd betalen), doordat ze moeten koken voor onze zoon, ze worden wel betaald uit het PGB maar meestal moet ik meer zorg inkopen omdat het budget op is blijven de zorgverleners wel eens langer en helpen ze ons mee, is dat aftrekbaar de kosten naast het PGB wat je meer kwijt bent, kan ik die kosten inderdaad aftrekken, en hoe zit het met ons wij worden helemaal niet betaald een jongen van 28 jaar begeleiden, 24 uur per dag, kunnen wij daar ook kosten van aftrekken!
graag u bevindingen met vriendelijke groet Claudia Hoen Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste C. Hoen van Gestel,
Helaas helpt de aftrekpost kosten levensonderhoud kind u niet verder (is tot 21 jaar en in 2015 afgeschaft). Waar het gaat om extra zorgkosten (kosten die niet worden vergoed en hoger uitvallen), zijn deze aftrekbaar onder de post aftrek specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 15-02-2015 13:36 #246
Ik woon nog thuis, ben 23 jaar oud, en heb een bruto jaarinkomen van €32.000
ik betaal elke maand, €150,- aan kosten voor inwoning eten etc, …
is dit bedrag (of een deel hiervan) ook nog aftrekbaar bij de belastingaangifte 2014?
gr Bo Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Bo,
Die kosten van inwoning zijn voor u niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elena, 13-10-2014 11:30 #245
Een vriend van mij betaalt maandelijks een bepaald bedrag voor zijn dochter, die in Duitsland bij haar moeder woont. Nu heeft de belastingdienst aangegeven dat hij geen recht zou hebben op aftrek voor haar levensonderhoud, omdat zij menen dat niet is bewezen dat het om zijn kind gaat. Kan hij nu bezwaar indienen, met een kopie van haar geboorte akte, en zo alsnog aanspraak maken op die aftrek? Of is aftrek überhaupt niet mogelijk voor een kind dat bij een ouder in het buitenland woont? Zijn dochter is in Duitsland geboren, daarom is zij natuurlijk hier niet bekend als zijn dochter. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Elena,
Als uw vriend in Nederland belastingplichtig is, komt hij voor de Nederlandse belastingregels in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marloes, 23-09-2014 17:21 #244
Mijn dochter van 18 en haar vriend van 17 wonen samen. De moeder van de vriend zou maandelijks een bedrag voor levensonderhoud bijdragen, maar betaalt dat niet meer omdat ze door een loonbeslag niet kan rondkomen. Op zich is er dan ook geen recht meer op kinderbijslag (ze levert geen bijdrage van ca 400 euro per maand). Als haar vriend 18 zou zijn zou hij een tegemoetkoming scholieren kunnen aanvragen (hij doet Vavo). Kan haar vriend nu toch ergens een tegemoetkoming voor zijn levensonderhoud aanvragen? Ofwel waar zou hij kunnen informeren? Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Marloes,
De inkomensondersteunende regelingen inclusief bijstand beginnen bij een leeftijd van 18 jaar en niet eerder. Helaas. Alleen in het wetenschappelijk onderwijs kan een studiefinanciering ook beginnen als iemand nog geen 18 jaar is maar wel de studie volgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 21-08-2014 23:16 #243
Twee weken gelden werd ik gebeld door de Belastingdienst over mijn aangifte 2012. De inspecteur stelde dat ik niet in aanmerking kom voor aftrek voor mijn bijdrage in het levensonderhoud (kinderalimentatie) van mijn minderjarige zoons omdat ze op hun kinderspaarrekening aanzienlijk meer dan 7000 hebben gespaard. Ik voldoe dan niet meer aan de voorwaarden voor aftrek, namelijk dat mijn bijdrage noodzakelijk is voor hun onderhoud, want ze zouden ook van dat spaargeld (vermogen in de ogen van de belastingdienst) kunnen leven.

Ik zoek nu naar argumenten voor in een bezwaarschrift. Is het niet zo dat vermogen alleen een rol speelt bij meerderjarigen? En hoe zit het met het argument "gedrongen voelen" om kinderalimentatie te betalen, moreel of gewoon omdat het in het scheidingsconvenant staat? Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt altijd standaard het belastingvoordeel meegerekend. Moet ik dan nu terug naar de rechter omdat ik geen belastingaftrek meer krijg?

Bovendien is van dat spaargeld maar een fractie door mij ingebracht. Het zijn vooral stortingen door mijn ex en haar ouders. Daarvoor word ik nu gestraft. Het scheelt mij een fiks bedrag per jaar, ook over 2013 en 2014. Ik mag blij zijn dat ze niet tien jaar terug gaan kijken (volgens de inspecteur althans) en dat ik geen boete krijg, maar zou toch graag weten of mijn bezwaar kans maakt. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marco,
1. Kinderalimentatie is niet zondermeer als kosten levensonderhoud kind aftrekbaar, uw bijdrage moet in belangrijke mate (ten minste 30%) in de kosten van levensonderhoud voorzien. De rechter kijkt meestal naar het inkomen uit vermogen, maar mag ook verlangen dat op het vermogen wordt ingeteerd. Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst, maar die velt kennelijk een ander oordeel dan de rechter destijds. Van wie het spaargeld komt is minder van belang, zodra het geld het kind ter beschikking staat.
2. Bij een minderjarige behoort het vermogen van een kind eigenlijk tot het vermogen van de ouder als er geen BEM-clausule is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 17-08-2014 16:50 #242
Onze dochter, 19, thuiswonend, geen kinderbijslag, gaat cursus volgen (€ 1900 jaar) door ons betaald met een door ons betaald reisabbo (100 maand) krijgt zorgtoeslag, geen inkomsten momenteel.
Heb een "lijstje via Nibud (http://www.nibud.nl/omgaan-met-geld/studeren/wat-kost-studeren.html) gevonden met gemiddelde uitgaven. Vragen:
is de cursus + reis aftrekbaar
is zorgtoeslag inkomen (kortom bij ja is het per saldo nul : 75 betalen 75 ontvangen als zorgtoeslag)
zijn alle verzekeringen van toepassing: opstal / wa / inboedel / begrafenis etc
Alvast hartelijk dank, grt Theo Reactie infoteur, 18-08-2014
Beste Theo,
Alle kosten zijn van toepassing die noodzakelijk zijn voor haar normale kosten van levensonderhoud, behalve de studiekosten en de reiskosten. Studiekosten zijn wel bij haar zelf aftrekbaar als ze die zelf betaalt of het geld daarvoor van u leent. De kosten van levensonderhoud kunnen niet worden afgetrokken als ze recht heeft op studiefinanciering. Daarbij wordt de zorgtoeslag niet als inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 05-08-2014 16:59 #241
Geachte Zeemeeuw,

Die bijstandsuitkering waar u het in een vorig antwoord naar mij toe over had, heeft ze daar direct na haar school recht op (als ze nog geen baan heeft)? Of zit daar een wachttijd aan? Of speciale voorwaarden?
En moet ik er nog wat van aantrekken dat mijn dochter wel ERG makkelijk is wat betreft baantjes… ze is 19 maar tot nu toe heeft ze 2x een zaterdag baantje gehad waar ze binnen een half jaar ontslagen was. Ze schrijft me letterlijk: ik vind het wel makkelijk zonder baantje, dan hou ik meer tijd over voor leuke dingen

Mvrgr Yolanda Reactie infoteur, 05-08-2014
Geachte Yolanda,
Als uw dochter werkloos wordt, heeft ze wellicht recht op een ww-uitkering. Als 19 jarige moet ze na haar melding bij de gemeente met een verzoek tot bijstand eerst vier weken op zoek naar werk en opleidingsmogelijkheden, voordat ze iets krijgt. De gemeente is daar niet gemakkelijk in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lida, 31-07-2014 22:54 #240
Hallo,
Mijn zoon woont sinds mei van dit jaar samen. Hij studeert aan een HBO opleiding. Zijn vader en ik zijn sinds 8 jaar gescheiden. Aan financiën ontvangt hij van zijn vader de alimentatie, krijgt hij een uitwonende beurs en heeft hij een lening bij DUO. In hoeverre moet/kan ik als moeder nog bijdrage in zijn onderhoud? Reactie infoteur, 01-08-2014
Beste Lida,
Wettelijk gezien zijn beide ouders de achtervang voor een kind tot 21 jaar wanneer die zelf onvoldoende in de kosten van levensonderhoud kan voorzien. Als op u geen beroep is gedaan (rechter, schuldeisers) en u hebt geen alimentatieplicht, dan hoeft u niets te doen. Geeft u wel wat, dan zal dat al snel als een schenking worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 29-07-2014 17:36 #239
Geachte zeemeeuw,
Ik heb nooit enige specifieke afspraken met mijn dochter gemaakt over de kosten van levensonderhoud, ik heb haar nu al ruim 3 jaar niet meer gezien en/of gesproken. Dus ik ben gewoon doorgegaan met hetzelfde bedrag wat ik aan alimentatie betaalde, alleen nu met de noemer 'kosten levensonderhoud'. Ik begrijp idd dat ik de verkeerde term van Wajong heb gebruikt, maar dan blijven nog steeds mijn vragen staan:
1. Moet ik betalen tot haar 21e of totdat ze financieel zelfstandig is met een uiterste leeftijd van 21 jaar?
2. Krijgt ze naar haar school examen volgend jaar een uitkering als ze geen baan heeft/kan vinden? En geldt die uitkering dan ook als haar financieel zelfstandigheid?

Mvrgr Yolanda Reactie infoteur, 09-10-2019
Beste Yolanda,
1. U bent dus niet alleen verantwoordelijk maar de vader ook.
2. U betaalt tot uiterlijk 21 jaar als het kind nog niet zelfstandig in zijn levensonderhoud kan voorzien. Tot die leeftijd kan het zijn dat de betaling stopt omdat het kind voldoende inkomen heeft, en daarna voor de leeftijd van 21 wordt hervat als weer geen inkomen is.
3. Zij krijgt zonder te hebben gewerkt hooguit een bijstandsuitkering. Dat is geen vette pot en kan betekenen dat uw bijdrage nog steeds nodig is:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 28-07-2014 16:59 #238
Mijn dochter van ruim 19 woont bij haar vader en zie ik niet. Tot haar 18e heb ik alimentatie betaald, vanaf die leeftijd betaal ik kosten levensonderhoud. Wat ik weet is dat ik aan haar moet blijven betalen tot haar 21e, of tot zoveel eerder wanneer ze financieel zelfstandig is dus een eigen inkomen heeft, of gaat trouwen. Klopt dit?
Dan is mijn 2e vraag daaraan gerelateerd: als zij volgend jaar examen MBO heeft gedaan en na haar school heeft ze niet meteen een baan, heeft ze dan recht op een uitkering (Wajong of iets dergelijks)? Zo ja, betekent dat dan dat ze dan ook financieel onafhankelijk is? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Yolanda,
1. Samen met de vader bent u verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud. Zodra een kind 18 jaar wordt, maakt u hierover met het kind afspraken.
2. De Wajong-uitkering is wel heel specifiek. Het is bedoeld voor personen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Het vereist een keuring van het UWV en wordt pas uitbetaald als betrokkene niet of onvoldoende in staat is gebleken om zelfstandig inkomen te verwerven.
Met vriendeljike groeten,
Zeemeeuw

Gerritsen, 04-07-2014 15:37 #237
Mijn zoon studeert sinds 2 jr, Hbo. Door omstandigheden is hij daar met 31 jr aan begonnen. Ik betaal zijn studie en kost en inwoning, wat ik hem gun. Hoopte zijn studie te kunnen aftrekken van de belasting maar dat mag/kan niet. Kent u wel een mogelijkheid? Vr. Groet Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Gerritsen,
In dit geval is het beter als u uw zoon een bedrag schenkt en hij zelf zijn studie betaalt. Dan kan hij wel de studiekosten aftrekken als hij geen recht heeft op studiefinanciering (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seinundzeit, 29-06-2014 10:34 #236
Ik heb een vraag. ik trek al jaren kosten voor levensonderhoud voor mijn drie kinderen af. ik ben co ouder en betaal voor de kinderen alimentatie aan mijn ex (200 euro pm per kind). De oudste van 13 staat bij mij ingeschreven en ik ontvang daarom kbs voor hem. Echter dat bedrag maak ik cf convenant over aan mijn ex vrouw. Nu moet ik over de aangifte 2011 terug betalen over onderhoudskosten van mijn oudste zoon vanwege met als motivering dat ik kbs ontvang. Mijn vraag is of ik succesvol bezwaar kan maken tegen deze beslissing. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Seinundzeit,
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joanna, 04-06-2014 16:08 #235
Ik en mijn ex zijn uit elkaar (wij hebben samengewoond) en onze zoon van 13 woont op internaat in België. Hij staat bij mij ingeschreven en is om het weekend bij zijn vader. Mijn netto inkomen is lager dan mijn ex(hij heeft extra baan), maar volgens hem heb ik geen recht op de kinderalimentatie. Is dat waar? (Ik ontvang kinderbijslag, daarmee worden internaatkosten betaald.) Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Joanna,
Of u recht hebt op kinderalimentatie zou berekend moeten worden. Daarbij wordt de levensstandaard van voor de scheiding vergeleken met die van nu. Het is ook zijn kind en daarom is hij verplicht om samen met u in het levensonderhoud van uw zoon te voorzien, maximaal totdat deze 21 jaar is:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arnold, 22-05-2014 11:31 #234
Ik ben na een lange rechtszaak veroordeeld tot betalen van alimentatie met terugwerkende kracht vanaf 2008. In 2012 ben in verplicht tot betalen van dubbele alimentatie en dus haal ik van 2008 tot 2012 in. Dit is wettelijk geregeld en vastgelegd door LBIO, ik heb hier ook netjes een document over ontvangen. Nu vraag ik aan de belastingdienst of ik de voorgaande jaren de kinderonderhoud nog kan declareren. Het antwoord hierop is nee, maar ik wil hier niet mee akkoord gaan. Ik vind dat er daar gewoon recht op heb, iemand een tip : wat nu? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Arnold,
Er is een verjaringstermijn van 5 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny Rivera, 20-05-2014 09:38 #233
Goede morgen

Mijn man en ik gaan scheiden.de kinderen gaan met mij 4 dagen wonen en 3 dagen met hem. We hebben 2 kinderen 7 en 4.
Mijn man denk dat als een kind bij hem wordt ingeschreven en de andere bij mij zouden we meer of dubbel fiscale voordeel krijgen. Klopt dat?

m.v.g.
Jenny Rivera Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Jenny Rivera,
1. Dat is inderdaad zo zolang er geen nieuwe partner is.

2. Overigens kunnen onderstaande voorzieningen voor u van belang zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2019-en-2020-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 16-05-2014 09:25 #232
Ik heb twee kinderen en ik betaal 100 euro per kind aan kinderalimentatie, nou zijn de kinderen ook de helft van de maand bij mij en heb ik zelf dus ook de onderhoudskosten voor kleding en voeding en ontvang ik geen kinderbijslag.
mag ik nou het minimale bedrag aftrekken voor levensonderhoud voor kinderen al kom ik met alleen de alimentatie niet aan dat bedrag maar wel met de kosten die ik zelf ook nog heb de helft van de maand.
mvg Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste M,
De aftrekpost geldt in 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Molly Veenstra, 14-05-2014 06:08 #231
Beste Zeemeeuw,

Voor mijn negenjarige dochter die bij mijn ex-vriendin in Duitsland woont betaal ik €255,- per maand. Mijn ex-vriendin ontvangt 'Kindergeld' (vergelijkbaar met kinderbijslag). Aan de andere kant ben ik alleenstaand, dus in mijn huishouden ontvangt niemand kinderbijslag.

Heb ik recht op 'aftrek levensonderhoud kind', en zo ja, is het voldoende als ik dit aantoon met een maandelijkse overschrijving? Of moet ik mijn ex-vriendin vragen bonnetjes te bewaren?

groet, Molly Veenstra Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Molly Veenstra,
U kunt inderdaad geen bijlage bij uw belastingaangifte voegen, maar de Belastingdienst kan op een later moment altijd om bewijzen vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Kok, 12-05-2014 10:07 #230
Goedendag,
Ik heb over 2011 voor levensonderhoud kinderen < 30 jaar (inmiddels 21 jaar) opgevoerd in mijn aangifte voor alle kwartalen voor mijn thuiswonende zoon. Hij had dat jaar € 9.500,- aan inkomen. Volgens mijn belastingconsulent was dit correct aangezien het inkomen van mijn zoon onder het bijstandsniveau was.
De belastingdienst heeft mijn aangifte op dit niet geaccepteerd. Toen ik bezwaar had ingediend hebben ze in een mondeling gesprek aangegeven dat wanneer een kind thuiswonend is dat slechts de helft van het bijstandsniveau gehanteerd wordt. Ze bevestigen dit echter niet op papier maar willen mijn aangifte op punt niet accepteren. Ik kan ook nergens vinden waar dit staat in de almanak.
Ik was dus al in bezwaar gegaan, maar heeft het zin om in beroep te gaan? Ik weet niet exact wat mijn zoon nu maximaal had mogen verdienen over dat jaar. Weet u dit wel?
Vr.groet, E. Kok Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag E. Kok,
Ik weet niet hoeveel u hebt opgevoerd:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nas, 22-04-2014 08:32 #229
Beste,
Onze zoon word over 1 maand 18. Ongeveer 1 maand geleden is hij bij kennissen in gaan wonen. Dit vanwege privé omstandigheden. Hij zit nog op school mbo. Nu kreeg ik een brief van svb over het veranderen van de kinderbijslag. Hoe weet ik wat ik voor onze zoon moet gaan betalen? Wat zijn de kosten die wij voor hem dienen te maken? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Nas,
Totdat uw zoon 21 jaar is kunnen ouders verantwoordelijk zijn voor zijn kosten van levensonderhoud van een kind voor zover de gemeente of een andere instantie hem niet financieel bijstaat (huur, verzekeringen, eten, studie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 21-04-2014 15:52 #228
In 2011 heb ik aan uitwonende zoon in 1e kwartaal 1200 euro overgemaakt ivm kosten levensonderhoud en een bedrag van €1050,- afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting.
Hij had op dat moment geen werk meer en mogelijk ook geen ww of bijstandsuitkering alhoewel hij daar wellicht wel recht op zou hebben. Daarnaar gevraagd vertelde hij mij later(2014) dat hij dat niet had aangevraagd omdat hij dacht weer snel werk te hebben.
Nu wil de belastingdienst een specificatie van het uitgavenpatroon van het kind per maand en bewijsstukken die dat aantonen. Mijn inziens kun je wel de kosten van de vaste lasten bepalen maar wat je nu aan voeding e.d. hebt uitgegeven lijkt me wel heel lastig, dan wel onmogelijk.
Nu vraagt de belastingdienst mij niet naar zijn inkomen maar hoe ga ik daar mee om?
Is evt spaargeld van hem nog van invloed op de aftrek?
met vr groet,
Sjoerd

Bvd Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Sjoerd,
Spaargeld of inkomen kunnen beide van invloed zijn om te bepalen of e.e.a wel noodzakelijk was, maar kennelijk wordt u daar niet naar gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jes, 07-04-2014 22:50 #227
Ons zoontje woont thuis en gaat bijna elk weekend naar een weekend pleeggezin ivm beperkingen. Wij brengen en halen hem, is dit in te vullen bij de aangifte van de belasting?
En mocht dit zo zijn, onder welke vervoerskosten zou dit vallen? Reiskosten zieken bezoek of vervoer? Reactie infoteur, 08-04-2014
Beste Jes,
Een pleeggezin is geen medische instelling en daarom zijn de kosten van vervoer helaas niet als zorgkosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-03-2014 09:49 #226
Mijn dochter is doof. Ze verblijft in het internaat in Groningen. Ze viel voor heen onder de AWBZ en ik kreeg kinderbijslag. Een baantje heeft ze niet. Kinderalimentatie ontvang ik niet en ik leef zelf in de bijstand. Welke tegemoetkoming in de kosten voor haar levensonderhoud kunnen zij of ik krijgen? Ze zit nog op de middelbare school en heeft wel veel moeite gedaan om een baantje te vinden om wat zakgeld te verdienen dit is tot op heden niet gelukt. Waar moet ik compensatie voor de kinderbijslag aanvragen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Yvonne,
Er is geen aftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 23-03-2014 13:31 #225
Mijn dochter (22 jaar) studeert aan de VU en is met haar master bezig. Zij heeft echter geen recht meer op studiefinanciering en heeft het laatst in september 2013 ontvangen. Ze woont gewoon thuis en ik betaal wel haar collegegeld volledig, in juni dit jaar is haar studie klaar. In hoeverre heb ik of heeft zij, recht op teruggave van de belasting? Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste Frans,
Als u betaalt, heeft zij geen recht op een teruggave. Voor haar zijn alleen de verplichte studiekosten aftrekbaar die ze zelf betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 14-03-2014 10:24 #224
Hallo, ik betaal totaal 730 euro kinderalimentatie aan mijn ex. (2 kinderen). Kinderen zijn gedeeltelijk door de weeks bij mij en gedeeltelijk in het weekend. Heb ik recht om geld terug te krijgen van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Sander,
Uitgangspunt is dat u in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van de kinderen voorziet:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 23-02-2014 18:57 #223
Hallo ik heb een vraagje ik moet vanaf nu € 260 kinderalimentatie betalen voor 2 kinderen een van 7 en 9 jaar hoeveel kan ik terugvragen via de belastingdienst als levensonderhoud eten en reiskosten? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 24-02-2014
Hallo Vincent,
Als het bedrag gelijk over de kinderen verdeeld wordt is de alimenttatie 390 euro per kind per kwartaal, wat te weinig voor een aftrek per kind is. Ik zou dan ook 355 euro per kwartaal aftrekken (niet tweemaal 355 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 12-02-2014 12:46 #222
We zijn bezig te gaan scheiden, wat voor fiscale voordelen zijn er voor mij en of mijn ex-partner als je ex in een huurhuis woont (op eigen initiatief) met twee kindjes waarvan één zwaar gehandicapt is, die dus helemaal niets kan. Zit in een rolstoel en krijgt zijn voeding middels een sonde. Kindjes zijn 6 en 3 jaar. Zelf woon ik nog in ons huis.

Ben op de hoogte van regeling TOG, één ouder korting, huurtoeslag i.v.m. gehandicapte kindje, maar hoogstwaarschijnlijk zullen er nog meer zaken zijn die ik over het hoofd zie. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Johan,
Speciale regelingen voor gehandicapte kinderen jonger dan 21 jaar naast de Tog zijn:
1. De aftrek van ziektekosten,
2. De jonggehandicaptenkorting (heffingskorting indien recht op een Wajong-uitkering).
3. Als de echtscheiding is aangevraagd en zij apart woont, wordt uw ex-partner een alleenstaande moeder met recht op het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 08-02-2014 23:15 #221
Is tegemoetkoming scholieren voor mijn dochter van 18, volgt Havo, een belemmering voor de aftrekpost levensonderhoud kinderen? Dit gezien de reacties van u op nr 87 en nr 172. Of is de wetgeving veranderd? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Anja,
Helaas is dan geen aftrek mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 02-02-2014 11:00 #220
Voor de dochter van mijn vrouw en haar ex ontvangt zij wel kinderbijslag echter is de ex niet meer inbeeld en ontvangt zij dus geen alimentatie, dit betekend dat ik deze kosten draag (prima oveigens) dus zakgeld tel, abonement etc. etc. mag ik deze kosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Edwin,
Er voor u geen aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 22-01-2014 11:21 #219
Mijn dochter (17 jaar) is uitwonend vanwege haar sport. Ik ontvang hiervoor een dubbele kinderbijslag. Zijn er nog kosten die ik bij de belastingdienst mag aftrekken? Heb ik nog wel recht op het kindgebonden budget? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Jo,
Zolang u voor uw dochter kinderbijslag ontvangt, zijn er voor u geen extra aftrekposten. Of u recht hebt op het kindgebonden budget, hangt af van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kole, 07-01-2014 18:31 #218
Ik betaal 200 euro per maand kinderalimentatie, op de rekening van min ex voor mij 4 jarige dochter, heb ik recht op van belasting terug te krijgen.
Mij dochter komt bij mij om een weekend en helft vacantie en feest dagen.

Mvg Kole Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Kole,
In 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 20-11-2013 22:29 #217
Goedemiddag meneer,

Mijn kind is geboren halverwege juli 2013 ik krijg pas kinderbijslag in januari 2014.
Kan ik dan straks bij mijn belastingaangifte als aftrekpost levensonderhoud kind opvoeren.
Dit omdat ik immers nog geen recht heb op de kinderbijslag?
Alvast bedankt,
Diana Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Diana,
Neen dat kan niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ricardo, 02-07-2013 15:40 #216
Geachte heer/mevrouw,
mijn twee kinderen van 3 en 5 zijn gemiddeld iets meer dan 3 dagen per week bij mij. Ik zit denk ik zelf op het grensbedrag of ik in aanmerking kom voor de aftrekpost kosten levensonderhoud kinderen zonder dat ik bonnetjes hoef te overleggen cq bewaren. Mijn vaste lasten per kind per maand zijn standaard aan eten/vervoer zo'n € 100 euro. Uiteraard gaan we er geregeld op uit, maar daar bewaar ik eigenlijk nooit iets van. Daar is zeker geen vast normbedrag voor? Of welke vaste bedragen kan men nog meer opvoeren (bijvb. huisvestigingskosten/energiekosten en hoeveel is dat gemiddeld )? Ik betaal overigens ook € 300 p/m aankinderalimentatie, maar dat is in 2013 niet meer onder deze noemer aftrekbaar begreep ik.

Hartelijk dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 19-07-2020
Geachte Ricardo,
De aftrekpost levensonderhoud kind bestaat in 2020 niet meer:


https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerjan, 27-06-2013 22:35 #215
Ik betaal voor mijn twee kinderen van 14 en 17 een maandelijkse bijdrage aan de moeder van Euro 430,-- voor de kosten die zij voor hen maakt. Kan ik deze kosten nu als levensonderhoud aftrekken, of is dit te kort door de bocht. Kosten welke de moeder betaalt zijn uiteraard de maandelijkse kosten voor voeding, kleding, zakgeld, vakantie geld bijdragen en uiteraard kosten voor nieuwe fiets, vervoer school, computer, telefoon etc. De kosten liggen per maand zeker boven de Euro 200,-- per kind. De moeder ontvangt de kinderbijslag en de kinderen wonen volledig bij haar. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Gerjan,
Als jullie gescheiden zijn, worden de kosten van levensonderhoud van de kinderen, onderling verdeeld:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helene, 16-04-2013 23:14 #214
Zoon 29 jaar woont thuis, geen inkomen en geen uitkering. levensonderhoud voor voeding en kleding wordt volledig betaald door alleenstaande ouder. wordt nu om bewijs gevraagd door de belasting wat zij niet heeft (bewaard) op bankafschriften na. heeft zij recht op de aftrek voor kosten levensonderhoud en dient zij aan te tonen waarom zoon niet in zijn inkomen kon voorzien? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Helene,
Als de Belastingdienst om een specificatie vraagt, gaat het om het aannemelijk maken dat de uitgaven gedaan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Futselaar, 25-03-2013 11:45 #213
Beste; hebben van af 2011 (01-01) een kind in huis en dat is best duur wat mag ik op voeren op het belasting formulier graag uwer reactie. Reactie infoteur, 25-06-2020
Beste Futselaar,
Afhankelijk van uw precieze situatie kunt u in aanmerking komen voor een paar heffingskortingen, kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag:

https://financieel.infonu.nl/geld/102458-wijzigingen-kindgebonden-budget-2019.html

https://financieel.infonu.nl/belasting/118830-kinderopvangtoeslag-2020-kinderopvangtoeslagtabel-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 24-03-2013 20:24 #212
Beste,

Ik ben een jongen van 16 jaar en zit op het HAVO-4 en zonder moeite ga ik over na het volgend jaar met een 7 gemiddeld. En ik heb nu inmiddels twee bijbaantjes, en ik heb wat research gedaan over het '' te veel verdienen''. Dus er stond dat ik niet meer dan 1240 mag verdienen per kwartaal, anders krijgen mijn ouders geen kinderbijslag (anders werk ik ook voor niks). En als ik meer dan 800 per kwartaal verdien dan dat ik het moet door geven aan het Sociale Verzekeringsbank.

Dus mijn vraag is,

Waarom moet dit?
En wat zijn de gevolgen als ik meer dan 800 euro verdien? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Michael,
Overleg vooraf wel even met je ouders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 19-03-2013 13:15 #211
Opgave 2012, 3 vragen; Ik ben gescheiden, zoon van 17 woont grotendeels bij moeder, mijn maandbijdrage kinderall. is € 250. Zoon heeft baantje naast de MBO-studie waarbij hij ca € 200 per mnd verdient. Kan ik de volledige onderhoudskosten nog aftrekken?
Dochter van 19 woont bij mij en heeft per 1 juli 2012 geen studiefin. meer. Ze heeft wel baantjes waarmee ze ca.250. per mnd verdient. Ze spaarde hiermee voor haar studie Engels in sept / okt / nov / dec 2012 in Amerika, waarbij ik de dagelijkse onderhoudskosten voor mijn rekening nam. Kan ik nu voor het 3e kwartaal 2012 de max.onderhoudskosten (min.€408,00 ) opvoeren en voor het 4e kwartaal 2012 de 90% min. bijdrage van min. € 1095,00?

Vriendelijk bedankt voor uw antwoord.
grt Jan Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Jan,
Als uw zoon geen recht heeft op studiefinanciering, mag u hij de studiekosten aftrekken:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Kuijper, 12-03-2013 12:52 #210
Mijn dochter is in oktober 2011 18 geworden. In 2012 dus geen kinderbijslag gehad.
In september is ze gaan studeren in Groningen. In augustus heeft ze de kamer betrokken.
In Q3 hebben we dus veel kosten gemaakt, maar de studie financiering is pas gestart in september. Kan ik dan deze kosten toch aftrekken in Q3? (bij start Q3 nog geen studie financiering). In Q4 heeft ze studie financiering gehad en kan ik deze kosten niet aftrekken?

Met vriendelijke groeten,

André Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste A. Kuijper,
De eerste dag van elk kwartaal is steeds maatgevend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 08-03-2013 21:37 #209
Beste,
Ik heb idd geen recht op kinderbijslag vandaar dat ik vlug suggereer dat je de drempel van 408 snel bij bent.
Ik ga dan uit van gedeelte huisvest, zorgpremie, kleding, levensonderhoud zoals verteer.
Enkel lees ik ook van bewijsplicht dit word een stuk lastiger gezien je niet alle bonnetjes bewaard en deelt voor gedeelte van kinderen.

Gr., Marco Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marco,
Bewijsplicht is een groot woord, maar de Belastingdienst en SVB kunnen om bewijs vragen. Dat geldt overigens voor alle gegevens uit uw belastingaangifte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 08-03-2013 21:24 #208
Beste,
Ik neem aan dat vrij vlug aan de drempel van 408 euro is geraakt.
Gezien je een gedeelte van kosten huisvesting mee kunt nemen gezien wij anders wel kleiner gewoond hadden als wij geen twee kinderen hadden.
En bij huidige kosten zoals premie zorgverzekering en kleren en onderhoud moet dit toch wel kunnen bij een ieder.

Gr., Marco Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marco,
Kosten van huisvesting zijn inzichtelijk te maken als er huur wordt betaald. Verder krijgen vele mensen kinderbijslag voor hun kind tot 18 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 05-03-2013 21:12 #207
Beste,
Ik neem aan dat vrij vlug aan de drempel van 408 euro is geraakt. Gezien je een gedeelte van kosten huisvesting mee kunt nemen gezien wij anders wel kleiner gewoond hadden als wij geen twee kinderen hadden. En bij huidige kosten zoals premie zorgverzekering en kleren en onderhoud moet dit toch wel kunnen bij een ieder.

Gr., Marco Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Marco,
Toch komt niet iedereen eraan en is een belangrijke voorwaarde dat er geen recht is op kinderbijslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ano, 02-03-2013 23:16 #206
Beste,
Ik heb van 2008 tot 2011 geen gebruik gemaakt van deze aftrekpost. Hoe kan ik dit met terugwerkende kracht alsnog regelen voor de afgelopen jaren. Mijn zoon was als uitwonende student een grote kostenpost voor mij. Aangifte van 2012 heb ik reeds verzonden.
Bij voorbaat dank waar de reactie. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ano,
U kunt schriftelijk een verzoek indienen bij de belastingdienst voor de laatste vijf jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 01-03-2013 15:29 #205
Mijn dochter (18/19 jaar) moest haar prestatiebeurs terugbetalen omdat ze van het hbo naar de mbo is gegaan. Zij heeft dus een aantal maanden geen studiefinanciering ontvangen. Wel kreeg zij van mijn ex kinderalimentatie, zij woont volledig bij mij, ik kreeg geen kinderbijslag of een andere toekenning en heeft geen bijbaantje. Mag ik er vanuit gaan dat ik aftrek levensonderhoud had voor haar in die periode? Kan niks vinden over het terugbetalen van lening en/of belasting. Alvast bedankt voor het reageren. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Karin,
Als uw dochter terug moest betalen doordat ze geen recht had op studiefinanciering, is er misschien de mogelijkheid van aftrek van studiekosten:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dc van Ginkel, 27-02-2013 16:27 #204
In 2012 woonden er twee van mijn kinderen thuis, echter beiden zijn ouder dan 21 jaar. Eén studeerde en de ander had helaas geen werk en gezondheidsproblemen waardoor ik hem nu meer dan een jaar onderhoud. Door deze regeling krijg ik geen ca 1600, - terug van de belasting, maar moet ik dit bedrag gaan betalen als alleenstaande ouder. Dit is een behoorlijk grote belasting voor een alleenstaande ouder. Helaas ben ik nu genoodzaakt mijn moeizaam opgebouwde spaargeld aan te spreken. Een vakantie zat er vorig jaar ook al niet in, maar dit is wel een flinke tegenvaller. Ik dacht de maatschappij een dienst te bewijzen door hem thuis te laten wonen, maar naast dat ik zijn kosten betaalde, moet ik ook nog eens een behoorlijk bedrag aan belasting betalen. Weg reserves! Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Dc van Ginkel,
De verlaging van maximale de leeftijd naar 21 jaar kan inderdaad veel uitmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Rovers, 25-02-2013 19:54 #203
Mijn zoon wordt in juli 18 jaar, ik ben me nu wat aan het oriënteren en aan het voorbereiden, daar erbij veel gaat veranderen als alleenstaande moeder. Bij mij vervalt de kinderbijslag, de alimentatie en het kindgebondenbudget. We hebben nu studie financiering aangevraagd, ik hoef niets bij te dragen in de kosten daar mijn jaarsalaris niet toereikend is maar mijn ex-man moet wel bijbetalen (227euro), vervalt nu de alimentatie of moet mijn ex-man deze ook nog betalen aan mijn zoon? Wat kan ik verder als bijdrage in levensonderhoud aan mijn zoon vragen? Reactie infoteur, 26-02-2013
Beste M. Rovers,
1. Nu uw zoon 18 jaar is, vervalt niet zozeer de kinderalimentatie maar moet uw man een nieuwe afspraak maken met uw zoon, gegevens diens kosten van levensonderhoud. Zijn ouderbijdrage is een studiebijdrage, maar zal niet genoeg zijn.
2. Hoeveel u kunt vragen, hangt vooral af van de kosten die u extra hebt doordat uw zoon bij u woont:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/87011-kostgeld-inwonend-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Familie van Aken, 18-02-2013 16:04 #202
Onze dochter is 12 jaar. Ze reist met het OV naar school, dit kost ons maandelijks EURO 100, schoolgeld voor haar is EURO 650 p/jaar. Daarnaast hebben we nog een 2e fiets aangeschaft en een overdekte fietsplek voor haar fiets gehuurd EURO 100 p/jaar. Hebben wij recht op aftrek van deze kosten voor levensonderhoud kind? Reactie infoteur, 18-02-2013
Beste Familie van Aken,
Als u voor uw dochter kinderbijslag ontvangt, is er geen aftrekpost voor de kosten van levensonderhoud.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerda, 07-02-2013 18:27 #201
Ik ben getrouwd en heb een zoon van 20 jaar. Op dit moment volgt hij een thuisstudie en heeft hij geen inkomsten. Ook krijgt hij op dit moment geen studiefinanciering, en moeten wij alles bekostigen voor hem. Zijn de kosten voor zijn levensonderhoud aftrekbaar? Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste Gerda,
U hebt ook recht op de aftrek van de kosten van levensonderhoud bij een bijdrage in zijn kosten van levensonderhoud van minimaal € 408 per kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Motha, 30-11-2012 11:17 #200
Vanaf 2013 moet ik maandelijks 200 euro kinder alimentatie betalen, zoals ik het lees heb ik aftrekpost levensonderhoud (295 euro per kwartaal), kind is 1 jaar ontvang geen kinderbijslag of iets dergelijks en kind woont ook niet bij mijn.

Tijdens een draagkrachtbereking die door de rechter is gehanteerd staat er op van de 200 euro krijg ik 33 euro fiscaal voordeel.

Mijn vraag heb ik recht op beide zo ja hoe kan ik die 33 euro aftrekken?

Alvast bedankt… Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Motha,
Het is dus niet dubbelop.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jasper, 26-11-2012 12:34 #199
Even voor de duidelijkheid: Als je recht hebt op studiefinanciering (lening ib-g wordt gezien als studiefinanciering(?)), dan hebben je ouders geen recht op de aftrekpost levensonderhoud kind.

Is dit ergens na te lezen op een overheidswebsite o.i.d.?

Bijvoorbaat dank,
Jasper Reactie infoteur, 26-11-2012
Beste Jasper,
Zie bijgevoegde wetsregel: http://tinyurl.com/cv2nfrf
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michel, 19-11-2012 11:10 #198
Ik betaal nu per maand EUR 250, - aan kinderalimentatie. Het is voor mij nog niet echt duidelijk of daar een gedeelte van aftrekbaar is. Kan iemand mij hier duidelijkheid in geven? Dit valt toch onder Levensonderhoud? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Michel,
Er bestaat geen aparte aftrekpost voor kinderalimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dreischor, 12-11-2012 13:09 #197
Mijn zoon is 12 jaar oud, hij moet van zijn moeder met de fiets naar school, hij fiets 26 kilometers per dag, is er een compensatie mogelijk voor mijn zoon? Reactie infoteur, 12-11-2012
Beste Dreischor,
Er is niet een specifieke fietsregeling. Wel kunt u als u aan de voorwaarden uit het artikel voldoet, gebruik maken van de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henricus, 08-11-2012 14:33 #196
Mijn zoon is pas 18 geworden en is gaan studeren. Hij woont bij zijn moeder, en ik betaal kinderalimentatie. Tot nu toe heb ik altijd een aftrekpost Levensonderhoud Kinderen bij de belastingaangifte opgevoerd (en die is ook steeds gehonoreerd). Nu hij is gaan studeren, ben ik met mijn ex overeengekomen de kinderalimentatie te verhogen. Daarnaast heb ik ook een studiefonds gespaard waaruit ik hem maandelijks betaal. In totaal krijgt hij bijna 500 euro per maand van mij. Dat is dus méér dan 710 euro per maand, en méér dan 50% van zijn totale kosten. Daarnaast heeft hij een basisbeurs bij DUO.
Begrijp ik het nu goed dat ik nu helemaal géén kosten levensonderhoud meer kan opvoeren in mijn belastingaangifte, alleen maar omdat mijn zoon een basisbeurs van 95 euro per maand ontvangt? Waardoor ik dus een aftrekpost van 2840 euro per jaar misloop?(= een belastingteruggave van ongeveer 1100 euro) Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Henricus,
Helaas vervalt bij het recht op studiefinanciering de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riv, 02-11-2012 17:10 #195
Ik heb voor een aantal voorgaande jaren de aftrekpost "levensonderhoud kinderen" opgevoerd (deze zijn als bezwaar behandeld). Nou moest ik eea onderbouwen en dit heb ik gedaan. De reactie van de inspecteur is als volgt: "De belastingdienst heeft voor het begrip "kind"de volgende definitie, in de eerste plaats geldt een eerstegraads bloedverwant of eerstegraads aanverwant in de neergaande lijn als uw kind. In de tweede plaats geldt dit voor een door u erkend kind en een kind waarvan uw vaderschap langs gerechtelijke weg is vastgesteld". Hierdoor zou ik dus geen recht hebben op de aftrek levensonderhoud (omdat mijn kinderen niet wettelijk zijn erkend) en is er het voornemen om mijn bezwaarschrift af te wijzen, ondanks, het niet vastgelegd, gedeeld ouderschap wat er nu is (verzorging kinderen is 50/50). Mijn vraag is hoe ik deze casus nu het beste aan kan pakken, ik ben namelijk nog in de gelegenheid gesteld om mijn bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Reactie infoteur, 02-11-2012
Beste Riv,
Als de kinderen door de moeder zijn erkend en er was een huwelijk of geregistreerd partnerschap met die moeder, dan ontstaat er een aanverwantschap tussen u en een kind van de moeder. Dit geldt niet bij een samenlevingscontract. Als een huwelijk of geregistreerd partnerschap op u van toepassing was, bent u klaar. Anders zoudt u het kind ook alsnog kunnen erkennen, waardoor bloedverwantschap ontstaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joseline Pameijer, 15-08-2012 14:33 #194
Mijn zoon van 17 jaar woont sinds een jaar bij zijn vader aan de andere kant van Nederland. Hij gaat nu een nieuwe opleiding starten en financiele ondersteuning van mijn kant wordt op prijs gesteld. Kan ik deze kosten aftrekken van de belasting. Het zal om een maandelijks bedrag van 150, 00 euro gaan. Reactie infoteur, 15-08-2012
Beste Joseline Pameijer,
Als u geen kinderbijslag voor uw zoon ontvangt, kunt u in aanmerking komen voor de kosten levensonderhoud kind, maar dan moet u het geen studiekosten noemen maar kosten van levensonderhoud.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 14-08-2012 15:37 #193
Geachte, .
De zoon van mijn Thaise partner woonde (samen met zijn broer) tot juli 2011 in Thailand, nu woont hij in Nederland bij ons. Door persoonlijke omstandigheden (mishandeling en onderdrukking) heeft de moeder vanaf 2003 (in Nederland) geen kinderblijslag aan kunnen vragen. Toen ik haar in 2008 leerde kennen en we in 2009 gingen samenwonen kwam ik tot de ontdekking dat het zo gelopen was. Over 2009 en 2010 hebben wij middels de belasting aangifte het onderhoud van de "kinderen met onvoldoende inkomen" als aftrekpost opgevoerd, zoals dat op de site van de belastingdienst staat vermeld. Nu moeten we dit terug betalen. Wat kunnen wij hier tegen in verweer brengen? We hebben geen bewijzen van onderhoud maar uiteraard is het eten, kleding, internet, wonen en naar school gaan niet geheel kosteloos, wel hebben we bank afschriften op naam. Zoals ik heb begrepen is KB niet met terugwerkende kracht te ontvangen, het zou echter mijns inziens reëel zijn dat de kosten van de laatste 2 jaar voor het onderhoud als aftrekpost geaccepteerd zouden worden.
gr Johan. Reactie infoteur, 14-08-2012
Geachte Johan,
1. Met Thailand bestaat een handhavingsverdrag, dus dat hoeft niet het probleem te zijn. Jullie waren toen fiscale partners, dus ook dat is geen punt. Bovendien zijn er bankafschriften.
2. Ik ken het verweer van de belastingdienst niet, maar ik zou bezwaar maken op basis van de bankafschriften. U kunt ook nog aangeven dat de zoon bereid is te verklaren dat hij onvoldoende inkomen had om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien en daarvoor geld van jullie heeft ontvangen.
3. In bijzondere gevallen betaalt de SVB de kinderbijslag met een terugwerkende kracht van langer dan een jaar uit. Daaronder worden situaties verstaan waarbij betrokkene niet in staat was om kinderbijslag aan te vragen of niet van deze mogelijkheid wist. Indien van toepassing, kunt u hierover het beste contact opnemen met de SVB in uw regio.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 02-08-2012 12:17 #192
Hallo,
ik ben sinds 2 jaar uit elkaar met mijn ex (niet getrouwd of geregistreerd partner). We hebben 2 kinderen (3 en 7 jaar oud). We hadden onderling afgesproken dat ik een bedrag van 300 euro per maand betaal. Nu heeft zij een uitkering en moet ik ineens 341, - euro extra aan sociale zaken en werkgelegenheid betalen. Dus kortom, ik moet betalen omdat zij niet werkt. Ik betaal dan dus 641 euro per maand voor 2 kinderen. Mag dit uberhaupt, en hoeveel kan ik hiervan maandelijks terugkrijgen?
Mvg,
Tim Reactie infoteur, 02-08-2012
Hallo Tim,
Wat bedoelt u met moet ik 341, - euro extra aan sociale zaken en werkgelegenheid betalen? Voor kinderopvang?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric Williams, 17-07-2012 12:07 #191
Hallo. Ik ben door de belastingdienst in een heel moeilijke situatie gemanouvreerd waardoor ik nu niet meer weet hoe eruit te komen.n.l:"Het gaat om kosten voor levensonderhoud van mijn kinderen in 2009.Ik was geremigreed naar Suriname en ben sinds maart 2010 teruggekeerd naar Nederland.Ik kreeg toen in 2010 een zogenaamd M-Formulier(voor mensen die in het buitenland hebben gewoond) toegestuurd en ging op zoek naar hulp om deze in te vullen, maar niemand zelfs de belastingdienst wilde mij helpen bij het invullen hiervan.Ik kreeg van de belastingdienst te horen:"Wij branden onze vingers er niet aan".Uiteindelijk heb ik iemand gevonden die wist hoe dit ingevuld moest worden en werd het formulier ingevulden opgestuurd, met de opgevraagde bijlages.Er werd toen een bedrag voor kosten van levensonderhoud voor de kinderen ingevuld, waar er vanuit een minimum werd uitgegaan.Ik heb toen van de belastingdienst een X-bedrag teruggekregen.Nu op 15 juli j.l kreeg ik een brief van de belastingdienst in de bus waar er wordt gevraagd naar bonnen en kwitanties om aan te tonen dat ik daadwerkelijk deze kosten gemaakt heb voor de verzorging van de kinderen in 2009.Ik heb toen gebeld met de belastingdienst om aan te geven dat ik over deze bewijzen niet beschik en ook niet kan beschikken omdat er in Suriname niet met bonnen en kwitanties gewerkt wordt bij bepaalde zaken en dat ik mij er niet van bewust was dat ik zulke gemaakte kosten zou moeten overleggen.Ook heb ik aangegeven dat het opgegeven bedrag maar een minimum is van wat ik daadwerkelijk heb moeten uitgeven voor de kosten voor levensonderhoud van mijn kinderen.Ik heb ook gevraagd als er niet uigegaan kan worden van een wettelijk vastgesteld bedrag voor de kosten van levensonderhoud van twee kinderen in het buitenland, en kreeg te horen van de belastingdienst:"DAAR DOEN WIJ NIET AAN" U moet maar zorgen dat u met de gevraagde bewijzen op tafel komt.Welnu ik kreeg in 2009 een remigratie uitkering van 550euro plus een vergoeding voor ziektkosten.Kan elk weldenkend mens mij vertellen hoe je een gezin met twee kinderen kunt onderhouden met 550euro, s, daarbij denken aan woonkosten, voeding, kleding, scholing, sporten, ontspanning, en alles wat er normaal nog erbij hoort?En waarom kan er door de belastingdienst niet uitgegaan worden van het wettelijk vastgesteld bedrag voor de kosten van levensonderhoud voor kinderen in het buitenland.aangezien ik niet over deze opgevraagde "bewijzen" kan beschikken.Ik krijg nu het gevoel, dat dit te maken heeft met de huidige bezuinigingen en overijverige ambtenaren die iedereen ongeacht het mes op de keel zetten.Ik ben momenteel Arbeidsongeschikt, en krijg maar een eenouderuitkering, heb thuiszorg, en woon met mijn zoon van tien, en stuur nog elke maand geld voor de verzorging van mijn dochter in Suriname, ik word ook nog op de koop toe ingekort op Zorgtoeslag, Huurtoeslag, en Kindgebondenbudget, omdat mijn momenteel ex partner enkele maanden in 2011 hier mocht werken, maar alles wat zij verdiende werd ingehouden op mijn uitkering ondanks dat ik arbeidsongeschikt ben, en dat heeft mijn huwelijkduurzaam ontwricht.Ik heb over 2011 aangifte gedaan en heb toen een aanslag gekregen omdat mijn partner bij mij ingeschreven stond.Deze aanslag heb ik inmiddels als met veel moeite betaald.Ik ben nu dus ten einde raad want er is al tegen mij gezegd door de belastingdienst dat ik indien ik de opgevraagde stukken niet kan overleggen ik het toen in 2010 ontvangen bedrag terug ga moeten betalen.Ik heb al te kennen gegevendat ze dan maar meteen een deurwaarder kunnen sturen want terugbetalen kan ik met zo, n uitkering en situatie absoluut niet.IS ER MISSCHIEN IEMAND DIE MIJ EN MIJN KINDEREN UIT DEZE BENARDE SITUATIE KAN HALEN? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Eric Williams,
Er is een bewijsplicht bij de belastingplichtige.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Irene, 02-05-2012 07:31 #190
Hallo, ik ben gescheiden, heb een kind van 13 en co ouderschap. Ex ontvangt de kinderbijslag, aangezien kind bij hem ingeschreven staat. Wij hebben een kindrekening geopend en ik betaal daarop 150, - per maand voor zijn levensonderhoud en heb daarnaast de kosten voor eten en drinken als kind bij mij is (om de week). Ik betaal dus op de kindrekening. Komen deze kosten dan ook in aanmerking voor aftrek bij de Belastingdienst? Reactie infoteur, 02-05-2012
Hallo Irene,
Die kosten komen alleen voor aflek levensonderhoud in aanmerking als de bedragen nu ook echt voor het levensonderhoud worden uitgegeven. Dan is de rekening niet meer dan een tussenstation. Als het geld wordt gespaard, zijn het kennelijk geen noodzakelijke stortingen voor het levensonderhoud nu, maar het levensonderhoud later.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yoseel, 15-04-2012 16:59 #189
Ik ben gescheiden, heb co ouderschap betreft 2 kinderen. Van beide kinderen ontvang ik de helft aan kinderbijslag. Hoe regel ik dit met kindgebonden budget, vraag ik dit dan toch voor beide kinderen aan? of hoe geef ik aan dat het bij beide kinderen om 50% gaat? Reactie infoteur, 16-04-2012
Beste Yoseel,
De belastingdienst betaalt het kindgebonden budget maar aan aan 1 persoon uit. De verdeling moet u vervolgens met uw ex regelen. Dat is niet altijd eenvoudig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Litzouw, 15-04-2012 16:42 #188
Ik betaal voor mijn dochter van 17 jaar € 218.00 alimentatie per maand. Hoeveel krijg ik dan maandelijks terug van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste E. Litzouw,
Hoeveel u van een aftrekpost terugkrijgt hangt meestal van uw belastingschijf af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike Zoetermeer, 03-04-2012 16:11 #187
Ik heb samen met mijn vrouw 2 pleegkinderen van 6 en 9 jaar oud. Wij ontvangen geen kinderbijslag alleen een maandelijks bedrag van Jeugdzorg. Mag ik bedragen invullen op mijn aangifte inkomsten belasting voor Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen < 30 jaar voor wie geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering bestond? De kinderen zijn heel 2011 op ons adres ingeschreven. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mike Zoetermeer,
Neen, dat kan niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rajesh Ganput, 03-04-2012 12:29 #186
Ik ben gescheiden en heb een kind van 13 jaar waar ik kinderallimentatie voor moet betalen. Ik maak elke maand €300,- over op de bankrekening van mijn ex vrouw. Zijn deze kosten ook aftrekbaar? Zo ja, hoe moet ik het aanvragen of wat moet ik ervoor doen? Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Rajesh Ganput,
De kinderalimentatie is aftrekbaar als kosten levensonderhoud kind. Dit is een aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab Visser, 01-04-2012 17:33 #185
Beste Zeemeeuw.
Tot voor kort betaalde ik €242, p.m. alimentatie voor 3 kinderen; 1 uitwonende jongen van 22 jaar. Hij heeft nu een studielening van €130, - p.m. naast de normale uitwonende bijdrage van de IB-groep.
Dan is er nog een tweeling van 19 jaar;2 meisjes. 1 uitwonend. Die heeft eveneens een IB-groep lening maar van €160, - naast de normale IB-groep bijdrage voor uitwonend. De andere dochter woont nog bij haar moeder.Naast een weekendbaantje moet zij het doen met €90, - p.m. van de IB-groep. Waar hebben ze nu recht op. Volgens de IB- groep moet ik nu €49, - per maand bijdragen voor studie (niet verplicht) Maar wat ben ik wel verplicht? De alimentatie is in 2006 opnieuw vastgesteld.Toen waren ze nog minderjarig en woonden door de weeks bij hun moeder. Inmiddels is er zoveel verandert dat ik het niet meer weet. Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 01-04-2012
Beste Ab Visser,
1. De kinderalimentatie is hooguit verplicht tot de leeftijd van 21 jaar.
2. Uw dochters ontvangen in ieder geval een prestatiebeurs die onafhankelijk is van het inkomen van de ouders. De aanvullende beurs is wel afhankelijk van het inkomen van de ouders. Dat kan betekenen dat een ouderbijdrage gewenst is, maar niet verplicht.
3. U kunt niet zo maar de alimentatie aan de meisjes stoppen, maar zult met hen in overleg moeten gaan. Voor het meisje dat uitwonend is zou de ouderbijdrage de alimentatie kunnen vervangen. Voor het meisje thuis is het nog maar de vraag of er bovenop de studiebeurs nog alimentatie nodig is, zeker nu ze een bijbaantje heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mario, 29-03-2012 21:12 #184
Ons gehandicapt kind woont thuis, en gaat 4 dagen pw naar dagbesteding. Wij brengen en halen haar op. Ze heeft een wajong uitkering. Die is niet toereikend om de kosten te dekken die wij maken voor haar. Kunnen wij de volgende aftrekpost voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar gebruiken? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mario,

Zie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marjan, 24-03-2012 18:54 #183
Ondanks alle informatie hier heb ik nog een paar vragen. Mijn situatie: gescheiden, kinderen waren het huis uit, maar mijn zoon is in augustus 2011 weer bij mij komen wonen en heeft zich een paar maanden later (ik weet niet meer precies wanneer) weer officieel op mijn adres ingeschreven. Hij is 22 jaar, heeft een klein baantje, maar onvoldoende inkomen om weer op zichzelf te wonen. Mijn vragen:

- Hoe bepaal je wat een thuiswonend kind kost? Het Nibud hanteert 17% van het besteedbaar inkomen voor een gezin met 1 kind en 26% voor een gezin met 2 kinderen. Mijn dochter is uitwonend, studeert, heeft stufi en krijgt van mij maandelijks nog wat erbij. Kan ik haar tot 'mijn gezin' rekenen of maakt alleen mijn zoon nu weer deel uit van mijn gezin en moet ik uitgaan van de norm van 17%?
- Ga ik bij de bepaling van dat besteedbaar inkomen uit van mijn eigen inkomen, of kan ik het inkomen van mijn inmiddels weer thuiswonende zoon meenemen?
- Sinds wanneer is mijn zoon weer thuiswonend? De datum waarop hij feitelijk weer bij mij is komen wonen? Of de datum waarop hij zich officieel bij mij heeft ingeschreven?
- Ook in de periode dat mijn zoon nog op zichzelf woonde, dus tot augustus 2011, stopte ik hem regelmatig wat toe. Ik kan echter niet, bijv. d.m.v. bankafschriften, aantonen dat ik daadwerkelijk in zijn levensonderhoud heb voorzien. Als zijn inkomen toen onder bijstandsniveau zat, is het dan aannemelijk genoeg dat ik ook toen in zijn levensonderhoud heb voorzien?

Alvast heel hartelijk bedankt voor de beantwoording van deze vragen. U zou me er enorm mee helpen! Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste Marjan,
1. Die norm van het Nibud is geen belastingnorm en ook wat raar, want dat zou betekenen dat een kind altijd veel duurder is als het inkomen hoger is.
2. Het beste kunt u de uitgaven die u maakt voor uw zoon op een rijtje zetten.
3. Uw dochter krijgt stufi en dus geldt voor haar niet de aftrekpost levensonderhoud kind. Omdat zij uitwonend is behoort ze momenteel ook niet tot uw eigen huishouding.
4. Officieel geldt alleen de datum waarop uw zoon bij u is ingeschreven. De belastingdienst kan dat eenvoudig nagaan.
5. U moet kunnen aantonen dat u hem geld hebt toegestopt voor zijn levensonderhoud.
6. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om alles te kunnen aantonen, maar als de belastingdienst zaken checkt en u kunt de specifiacties niet aantonen, dan wordt de aftrekpost toch geschrapt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 22-03-2012 19:18 #182
Dag,
Ik ben gescheiden sinds 2010, hierbij is 1 zoon van 6 bij mij op adres ingeschreven, waarvoor ik ook kinderbijslag ontvang, het andere kind 3 staat bij vader ingeschreven, waarvoor hij kinderbijslag ontvangt. Verder betaal ik vader een bedrag voor levensonderhoud van de jongste. Mag ik de kosten voor levensonderhoud van het kind dat bij vader staat ingeschreven aftrekken?
M.vr.gr. Reactie infoteur, 22-03-2012
Dag Judith,
Als u co-ouder bent en geen kinderbijslag voor kind 3 ontvangt mag u de kosten van levensonderhoud overeenkomstig de tabel aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mieke Hendriks, 21-03-2012 11:47 #181
Mijn zoon van 25 is in september 2011 afgestudeerd. Hij krijgt al 3 jaar geen studiefinanciering meer, maar leent geld bij de IB-groep. Wij droegen per kwartaal tussen de 1100 en 2100 euro bij aan zijn levensonderhoud. Is een lening bij de IB-groep ook studiefinanciering? En zo nee, is een lening dan inkomen volgens de belastingwet? Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Mieke Hendriks,
Een lening bij de IB-groep is ook studiefinanciering door de lage rente die gevraagd wordt. Een lening is geen inkomen, maar een schuld in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elma van der Raadt, 20-03-2012 15:06 #180
Hallo, mijn man en ik hebben 2 kinderen. Ze zijn 19 en 21 jaar oud. Mijn dochter werkt af en toe. Ze heeft nog geen vaste baan en gaat niet naar school. mijn zoon heeft vanaf 1 juli 2011 een Wajong uitkering en is verder werkeloos thuis. Kan ik nu een bijdrage in levensonderhoud aanvragen? Reactie infoteur, 20-03-2012
Hallo Elma van der Raadt,
De bijdrage levensonderhoud is geen aanvraag voor subsidie, maar een aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting als u genoeg uitgaven doet voor het levensonderhoud van uw kind. Wat de belastingdienst onder genoeg verstaat, wordt weergegeven in de tabellen van het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny den Otter, 20-03-2012 14:44 #179
Mijn zoon van 28 woont zelfstandig en heeft een uitkering. Voor hem heb ik in 2011 de opleiding tot rijinstructeur betaald. Ongeveer 5000 euro. En dit bedrag wilde ik eigenlijk opvoeren bij kosten Levensonderhoud, want als mijn het zelf betaald zou hebben, dan zou hij zelf niet in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. De belastingdienst echter zegt dat ik die kosten niet mag aftrekken, omdat mijn zoon geen fiscale partner is. Mijn vraag is: Heeft de belastingdienst gelijk?

met vriendelijke groet
Henny den Otter Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Henny den Otter,
Het fiscaal partnerschap doet er niet veel toe. De crux is dat het hier meer om studiekosten gaat en die zijn alleen bij uw zoon aftrekbaar op voorwaarde dat hij de uitgaven ook zelf doet. Het wonderlijke is bovendien dat als uw zoon die studiekosten zou hebben betaald en u hem geld had gegeven om te voorzien in zijn levensonderhoud, de post ook bij u aftrekbaar was geweest.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric Lunet, 19-03-2012 15:40 #178
Ik ben gescheiden en betaal voor mijn zoon die bij z'n moeder in Duitsland woont 230 euro per maand. Ook maak ik 2X per maand kosten om hem te bezoeken en om eten ed voor hem te kopen als hij bij mij is. Ook is hij regelmatig bij mij in NL op vakatie. Ik moet hem dan wel ophalen in D. Ik krijg geen kinderbijslag voor hem. Dat krijgt de moeder. Is er op het fiscale vlak voor mij nog iets extra af te trekken bij de belastingaangifte als de standaard? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Eric Lunet,
U mag de kosten van levensonderhoud aftrekken overeenkomstig de tabel. De reiskosten worden niet extra vergoed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Klaas van den Berge, 17-03-2012 15:19 #177
Per augustus 2012 woon ik in duitsland en ik heb daar werk gevonden. Ik betaal voor mijn 2 dochters die in nederland blijven wonen bij hun moeder alimentatie. Verder heb ik nog een eigen woning in nederland… vragen :

1e is de alimentatie die ik betaal voor mijn kinderen aftrekbaar?
2e is de hypotheekrente nog aftrekbaar?

Graag uw hulp en informatie…

Vriendelijke groet,

Klaas van den Berge Reactie infoteur, 20-03-2012
Beste Klaas van den Berge,
Als u in Nederland belastingaangifte doet, kunt u gewoon van deze Nederlandse aftrekposten gebruik maken bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard, 16-03-2012 12:22 #176
Ik ben gescheiden en betaald maandelijks iets meer dan 600 euro voor mijn 3 kinderen aan mijn ex. Nu staat in de brochure van de belastingdienst dat kinderalimentatie niet aftrekbaar is en dat je voor het kind minimaal 408 euro aan kosten voor levensonderhoud per kwartaal kwijt moet zijn. Naast de alimentatie betaald ik ook nog wel mee aan bijzondere dingen en heb ik natuurlijk als ze bij mij zijn de boodschappen, gas, licht etc. maar kom denk ik niet aan het grens bedrag. Kan ik toch nog wel dit aftrekken? Dit ook gezien uw reactie op de vraag van R d.d. 12-3-2012? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Gerard,
U haalt met drie maal 200 euro per kind per maand wel de norm per kwartaal, dus hebt u als het gaat om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud recht op drie maal de aftrekpost. Als u co-ouder bent en de helft van de kinderbijslag krijgt, is de aftrek nog altijd 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 12-03-2012 21:06 #175
Hallo,
Mijn man betaald over de 400 per kwartaal aan allimentatie voor zijn 2 kinderen aan zijn ex.
Mag hij dit aftrekken van de belasting.
De kinderen zijn 6 en 8. En hebben natuurlijk nog geen studiefinaciering enz.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-03-2012
Hallo R.,
Ja deze kinderalimentatie is als levensonderhoud kind aftrekbaar. Als uw man co-ouder is en de helft van de kinderbijslag krijgt, voor 50% aftrekbaar anders voor 100% (bedragen conform tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 12-03-2012 12:08 #174
Mijn dochter is 21 jaar en woont samen met haar vriend, ze is uitgeloot voor een studie en heeft afgelopen jaar gewerkt als er werk was. Haar inkomen was niet hoog en ik heb dan ook zeker per maand 500,- bijgedragen aan haar levensonderhoud. Mijn vraag is: mag ik dat aftrekken of is zij "wel in staat in het voorzien in haar eigen levensonderhoud". Waar ligt die grens? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Karin,
Zie tabel 5 in het artikel met enkele voorbeelden voor de aftrek van levensonderhoud bij eigen verdiensten kind. Het moet ook een noodzakelijk karakter hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeanet, 12-03-2012 11:19 #173
Mijn zoon van 22 heeft een zoontje van 3, die iedere maand 12 dagen bij hem is. mijn zoon woont bij ons in.
Hij krijgt voor zijn zoontje geen kinderbijslag of een andere vorm van toeslag, wel betaald hij elke maand kinderalimentatie.
hij haalt zijn zoontje elke keer op en brengt hem ook weer terug, dit is per keer ( heen en terug ) 100 km.
vallen de reiskosten ook onder de aftrek?

met vriendelijke groet,

Jeanet Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Jeanet,
De reiskosten vallen niet onder de aftrek, omdat dat geen kosten van levensonderhoud voor het kind zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willow van Egmond, 11-03-2012 15:20 #172
Geachte infoteur, Mijn zoon is 19 jaar en zit nog op de HAVO. Maandelijks krijgt hij een bedrag van ongeveer 90 euro voor studietegemoetkoming. Hij krijgt echter geen kinderbijslag meer dus ik betaal nog regelmatig kleding, eten, ofwel kost en inwoning, schoolgeld etc. Kan ik dan evengoed nog een bedrag per kwartaal voor levensonderhoud aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 12-03-2012
Geachte Willow van Egmond,
Helaas is ook een tegemoetkoming in de studie een blokkade voor de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Olst, 11-03-2012 11:17 #171
Mijn dochter is 22 jaar en uitwonend ik draag bij in haar onderhoud volgens de tabel kan ik een bedrag op voeren alles lijkt duidelijk.
Ik weet de finaciale zaken van mijn dochter niet, lijkt mij ook niet nodig. En zij weet niet wat ik opgeef aan aftrekposten van de belasting.
Nu mijn concrete vraag wat moet ik aantonen als de belasting mijn kosten aftrek niet accepteerd en ik een naheffing krijg. Wat moet ik dan overleggen aan de belasting dienst om alsnog mij deel waar ik recht op heb te krijgen.
m.v.gr. J.van Olst Reactie infoteur, 11-03-2012
Beste J. van Olst,
Wat u moet aantonen is dat u volgens de tabel voldoende bijdraagt in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Dan moet u dochter niet al te veel bijverdienen en staat u het sterkste als u afschriften of bonnetjes hebt die u kunt overleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Raymond, 09-03-2012 15:32 #170
Geachte heer,
mijn dochter woont in Engeland bij haar moeder. Ik betaal elke maand alimentatie, 200 euro.
Ik ben echter gemiddeld het dubbele kwijt om haar te zien (vluchten e.d.)
wat kan ik eventueel opgeven bij de balastingdienst voor tegemoetkoming?
gr
Raymond Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste Raymond,
Ook als uw kind in het buitenland woont, worden de reiskosten niet als noodzakelijke kosten van levensonderhoud gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 07-03-2012 22:22 #169
Hoe bepaal ik de onderhoudskosten van mijn zoon van 18 jaar en van 21 jaar. Klopt het dat je alleen nog maar een tegemoetkoming krijgt tot en met 21 jaar in plaats van 30 jaar? Wat kan ik als ze 22 jaar zijn geworden dan nog opvoeren als tegemoetkoming? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Joyce,
1. Kijk een snaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

2. Het gaat om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud zoals voeding, kleding, zakgeld, extra energieverbruik, vakantie en reisgeld. De SVB (kinderbijslag) kan om een onderbouwing vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 07-03-2012 19:42 #168
Mijn vrouw heeft een zoon met een andere man. Hij is nu 3,5 jaar. In augustus 2011 is de kinderallementatie verhoogd van 200 euro naar 250 euro. Dit is eigenlijk nog een bedrag waarbij wij hem zijn tegemoet gekomen want hij moet normaal 350 betalen. Maar nu komt het. hij wilde afgelopen maandag een handtekening over het feit dat het naar 250 gezet is geworden. dit moest voor de belastingdienst zei hij. Maar er stond ook de hele nieuwe situatie in beschreven dat wij ondertussen weer een kind hebben gekregen en getrouwd zijn. Dit is voor de belasting toch niet van invloed voor de kinderallementatie. Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Karel,
De belastingdienst kijkt bij de aftrek van kinderalimentatie naar wat er aan betaling bij de rechter of onderling is overeengekomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Math, 06-03-2012 18:39 #167
Mijn zoon is 24 en vorig jaar februari afgestudeerd, en in maart is zijn studiefinaciering beeindigd.
vanaf die tijd is hij werkzoekende, en ontvangt hij alleen maar een tegenmoet koming voor zijn ziektenkosten, kan ik nu kosten aftrekken voor levensonderhoud, en zo ja hoe bepaal ik deze kosten, wat kost eten per dag en wat mag nog meer meegenomen worden? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Math,
In 2020 is er geen aftrek mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lianne, 06-03-2012 11:23 #166
Mijn zoon is 18 jaar. Hij heeft nu "al" een woning toegewezen gekregen. Op dit moment wordt nog gekeken of hij een aanvullende beurs kan krijgen omdat ik niet voldoende inkomsten heb en hij geen kontakt heeft met zijn biologische vader. (mijn andere zoon kreeg op deze basis een aanvullende beurs) Nu weet ik dat je een onderhoudsplicht hebt tot dat ze 21 jaar zijn. Als hij nu niet genoeg inkomen heb voor een huis en ik niet kan bijdragen, wat gebeurt er dan als ik ga samenwonen met iemand die wel voldoende inkomen heeft. Moet mijn partner dan zijn onderhoud gaan betalen tot zijn 21 jaar omdat hij op zichzelf gaat wonen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Lianne,
Als u gaat samenwonen zonder samenlevingscontract gaat de verplichting niet over naar de partner. Als er wel een samenlevingscontract wordt opgesteld, hangt dat af van de voorwaarden in het contract:

https://financieel.infonu.nl/geld/92508-waarom-een-samenlevingscontract.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mara, 23-02-2012 08:01 #165
Mijn zoon is 18, autist, woont begeleid en gaat nog naar school. Hij krijgt scholierentegemoetkoming en een klein beetje Wajong. Voor zijn woonsituatie moet hij een eigen bijdrage leveren van 145 euro en de reiskosten in het weekeind lopen ook al hoog op. Dan blijft niets meer over voor kleding of wat zakgeld, dus ik moet hem sowieso ondersteunen. Kan ik dan wat van de belasting aftrekken? Reactie infoteur, 23-02-2012
Beste Mara,
Wel als u voldoende bijdraagt in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kniggurb, 21-02-2012 11:27 #164
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor je reactie. Ik weet dat recht op studiefinanciering voldoende is om niet in aanmerking voor aftrek te komen (ook al vraag je het niet of te laat aan). Dus iemand die zijn studiefinanciering vrijwillig stopzet om deze op een later tijdstip te genieten (bijv. bij een 2e studie) heeft naar jouw mening geen recht op aftrek (de ouders bedoel ik hier uiteraard mee). Echter heb ik ook gelezen dat bij gegronde redenen (bijv. langdurige ziekte) het verdedigbaar zou zijn om toch aftrek te claimen. Hoe kijk jij hier tegen aan?
PS: de vraag is dan uiteraard wel of het "spelen" met de studiefinanciering (door deze tijdelijk stop te zetten) als een gegronde reden kan worden gezien. Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Kniggurb,
Bij gegronde redenen zoals bij een langdurige ziekte ontbreekt de vrijwilligheid bij het afzien van de studiefinanciering. Dan zou men er wel recht op hebben, maar kan dit recht niet worden geëffectueerd. In dat geval zou ik wel de aftrekpost levensonderhoud kind opvoeren waarbij het zo is dat eventuele ziektekosten niet voor aftrek via deze aftrekpost in aanmerking komen. Het is wel verstandig om dit bij DUO-IB kenbaar te maken en uw schrijven te bewaren voor het geval dat er vragen over komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kniggurb, 20-02-2012 19:16 #163
Een kind dat studeert heeft recht op 4 jaar studiefinanciering, daarbij is het mogelijk om de studiefinanciering tijdelijk stop te zetten. Hebben de ouders van een kind dat (in principe) recht heeft op studiefinanciering, maar dit tijdelijk heeft stopgezet recht op aftrek i.v.m. levensonderhoud? Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Kniggurb,
Als de studiefinanciering vrijwillig wordt stopgezet, terwijl men er wel recht op heeft, vervalt de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Timmermans, 19-02-2012 11:15 #162
Mijn dochter van 7 jaar woont bij haar moeder. Ik betaal iedere maand €400 aan alimentatie voor mijn dochter. Ik betaal geen partneralimentatie. Ik lees overal dat kinderalimentatie niet aftrekbaar is voor de belasting. Kan ik die €400 wel opvoeren voor levensonderhoud kind of mag dat niet? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Timmermans,
U kunt kinderalimentatie niet als alimentatie aftrekken:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ralph, 04-02-2012 15:36 #161
Mijn stiefzoon wordt in april 18 jaar en volgt een volledige MBO-opleiding. Hij heeft de Indonesische nationaliteit. Ik ben met zijn moeder getrouwd in 1999 en sinds mei 2000 verblijft hij samen met zijn moeder bij mij in Nederland. Ik, zijn stiefvader, Nederlander, heb voor hem een studiefinanciering aangevraagd. Die is afgewezen omdat mijn stiefzoon geen Nederlandse nationaliteit heeft.
Is er een AMvB waarin bepaald is dat buitenlandse kinderen die leven in deze mixed-marriage situatie gelijkgesteld wordt aan Nederlanders, althans voor de Wet Studiefinanciering 2000? Reactie infoteur, 04-02-2012
Beste Ralph,
Kijkt u eens naar het nationaliteitenschema van DUO IB. Ik weet bijvoorbeeld niet wat voor verblijfsvergunning uw stiefzoon heeft:

http://www.ib-groep.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

George, 28-01-2012 09:55 #160
Ik woon sinds 2005 in zweden en werk sinds november 2010 voor zweedse werkgever.
Doe m`n belastingaangifte sinds nov 2010 ook in zweden. Nu mijn vraag, ik betaal voor m`n 2 jongens in nederland nog steeds alimentatie, ze zijn 15 en 10 jaar oud. Kan ik nog een teruggaaf bij de belasting aanvragen nu? Welke formulieren moet ik eventueel hiervoor aanvragen? Reactie infoteur, 28-01-2012
Beste George,
U kunt alleen gebruik maken van de Nederlandse aftrekposten als u belastingaangifte doet als binnenlands (Nederlands) belastingplichtige. Daarvoor moet u wel inkomsten vanuit Nederland hebben of in Nederland wonen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gul, 19-01-2012 12:19 #159
Hoeveel is een leefgeld van 20jarige meisje? ik woon op kamer en krijg maar 25euro en daar kan ik geen kledig mee kopen en genoeg eten? Reactie infoteur, 19-01-2012
Beste Gul,
Als dat alles is (geen studiefinanciering, geen andere inkomsten) is dat natuurlijk te weinig om van te leven. Zet gewoon eens op een rijtje wat voor uitgaven je doet. Als daar geen rare dingen in zitten, heb je dat ook minimaal nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 16-01-2012 18:52 #158
Hallo,

k heb een dochter van 8 jaar. Zij is woonzaam bij haar moeder. Moeder heeft schulden waardoor zij in de schuldhulpverlening zit.
De kinderalimentatie is stopgezet dat dochter 3 jaar was door moeder, die hoefde dit niet meer. Wel is er altijd geld betaald dmv kleding en zwemclubje.

Nu wil moeder alimentatie, maar zonder dit op papier te zetten ivm de schulden, heeft er nu ook een advocaat op gezet maar wil dit eigenlijk liever onderhands regelen omdat als ze alimentatie gaat ontvangen voor dochter dit opgaat aan haar schulden en niet ten behoeve komt aan dochter
Nu is mijn vraag is het mogelijk dat ik per kwartaal kleding schoenen sportclub school etc betaal ook als ze bij haar moeder is, is dit dan ook aftrekbaar?
Zo nee nu haalt mijn vrouw regelmatig kleding voor haar wat hier blijft, we hebben een dure smaak dus komen makkelijk boven de 136 euro kan ik dit dan aftrekbaar maken?
En heb je misschien een link naar een site waar staat wat en hoe het allemaal aftrekbaar is.
Net namelijk de belastingtelefoon gebeld maar daar word ik ook niet wijzer uit

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 17-01-2012
Hallo Anoniem,
1. Partneralimentatie wordt behandeld als inkomen van de vrouw, maar niet de kinderalimentatie.
2. U kunt de kosten van levensonderhoud aftrekken als u daarmee aantoonbaar minimaal in belangrijke mate in het levensonderhoud van een kind voorziet. In 2011 is dat minimaal 408 euro per kwartaal. Dat zal onderhands niet gaan.
3. In het artikel staan de aftrekbare posten genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linda, 14-01-2012 01:02 #157
Mijn zoon heeft na 7 jaar besloten te stoppen met zijn studie en moet zijn studiefinanciering terug gaan betalen, hij woonde in deze periode nog thuis. Kan ik nu met terugwerkende kracht van 7 jaar levensonderhoud thuiswonend kind aftrekken van de belastingen? en zo ja, hoe moet ik dit doen? Reactie infoteur, 14-01-2012
Beste Linda,
U kunt tot maximaal 5 jaar teruggaan, maar de belastingdienst hoeft niet met alle correcties rekening te houden:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Patricia, 03-01-2012 18:06 #156
Ik ga voor minimaal 6 maanden met mijn 4 minderjarige kinderen naar België toe, hiervoor heb ik toestemming nodig van mijn ex-man schriftelijk. Nu twijfelt mijn ex-man met toestemming geven omdat hij bang is financieel benadeeld te worden. Hij is bang dat hij dan geen teruggaven meer krijgt van de kinderallimenatie/levensonderhoud, weet u hoe dit zit? Reactie infoteur, 03-01-2012
Beste Patricia,
Hij doelt wellicht op de Wet beperking export uitkeringen, waardoor sinds 1 juli 2012 de aftrek kan vervallen als iemand in het buitenland woont. Maar dat geldt in 2012 nog niet voor de EU.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 28-12-2011 09:49 #155
Ik ontvang alimentatie. Nu is mijn ex naar het buitenland vertrokken en werkt daar op een lokaal contract. Hij zegt dat hij geen belasting meer terug kan vragen in Nederland. Maar ik betaal wel belasting over de alimentatie. Klopt dit? Reactie infoteur, 28-12-2011
Beste Cindy,
Dat u belasting moet betalen over de partneralimentatie is correct, niet over de kinderalimentatie. Uw ex kan alleen zijn alimentatie aftrekken als hij ook in Nederland belastingaangifte doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 24-12-2011 12:01 #154
Hallo
Mijn zoon was in 2009 19jaar, we kregen geen kinderbijslag, geen studiefinanciering
Hij volgde een stage opleiding waarbij hij een vergoeding kreeg van 200 euro per maand.
Hadden wij recht op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud voor mijn zoon.
Mvg Erik Reactie infoteur, 24-12-2011
Beste Erik,
Als u voldoende uitgaf aan zijn kosten van levensonderhoud (zie tabel) wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 22-12-2011 18:07 #153
Bedankt voor uw antwoord. Is het dan niet zo, dat als mijn ouders in het 4e kwartaal van 2011 mij geld hebben gegeven voor levensonderhoud, dat ze het meteen in januari 2012 terugkrijgen? Ik maak ook nog kosten in de eerste twee kwartalen van 2012. Krijgen mijn ouders dit dus pas terug na april 2013?Mvg
Mike Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Mike,
Uw ouders kunnen ook tussentijds geld terugkrijgen als ze digitaal een aanvraag doen tot een voorlopige teruggave:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65057-voorlopige-aanslag-2019-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 21-12-2011 16:52 #152
Hallo,
Ik woon sinds augustus 2011 in Noorwegen en volg daar een studie. Ik heb geen recht op studiefinanciering en krijg ook geen kinderbijslag meer, ik ben 18. Ik heb dus recht op de aftrek kosten levensonderhoud. Echter hebben mijn ouders niet aangegeven dat ik sindsdien uitwonend ben. Ik heb daar wel bewijs van. Is achteraf melden mogelijk? Reactie infoteur, 21-12-2011
Hallo Mike,
Dit gaat spelen bij de belastingaangifte 2011 van uw ouders. Die moet uiterlijk april 2012 worden ingediend. Verder hoeft uw uitwonend zijn niet vooraf te worden gemeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 02-12-2011 20:38 #151
Beste zeemeeuw,
Geen van beide tips hebben betrekking op mij. Ik volg een particulier (totale) opleiding in het buitenland (Spanje). Er is geen link met een Nederlandse Universiteit, dus eigenlijk komt het er op neer dat ik niets van de overheid kan verwachten? Alvast bedankt Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ruben,
Dan blijft alleen de aftrek studiekosten nog over als u geen recht hebt op studiefinanciering:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 01-12-2011 03:00 #150
Ik volg op dit moment een particuliere opleiding in het buitenland, voor mijn levensonderhoud ben ik vrij wel volledig afhankelijk van mijn ouders. Ik krijg verder geen studiefinanciering en de uitgaven p/maand aan mijn opleiding zijn aanzienlijk hoog. Heeft er iemand enig idee of er hiervoor een speciale regeling bestaat, wat betreft een soort tegemoetkoming? Reactie infoteur, 01-12-2011
Beste Ruben,
1. Als de studie een link heeft met een universiteit in Nederland heeft de universiteit meestal wel een potje.
2. Als het een verplicht onderdeel van je studie is en je blijft ingeschreven bij je Nederlandse opleiding, dan bestaat de OV-vergoeding buitenland via DUO (€ 82,34 per maand).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 30-11-2011 18:54 #149
Ook wij hebben net een brief ontvangen van de belastingdienst met de mededeling dat er over 2009 een afwijking gaat plaatsvinden. Het betreft de aftrekpost levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar. Mijn zoon heeft een studiefinaciering en wij ontvangen daar € 95,00 voor. Kinderbijslag is niet meer aan de orde. Voor de rest van de kosten van levensonderhoud is hij op ons aangewezen. Is er nu wel rechtop teruggaaf of is de € 95 euro in de ogen van de belasting voldoende. Kan dan beter de studiefinanciering in de vorm van een basisbeurs niet aanvaarden, lijkt mij. Daarnaast heeft mijn dochter van 22 een klein inkomen als kapster (fulltime), maar woont nog thuis en de kosten voor levensonderhoud komen ook bij ons terecht. Voor beide kinderen is de aftrek niet gehonoreerd en dient terugbetaald te worden. Zoals eerder door een vragensteller is aangegeven is het goed mogelijk dat de belastingdienst via haar opgave haar gegevens heeft weten te bemachtigen. Gaarne uw advies en bedankt. Reactie infoteur, 30-11-2011
Beste Johan,
1. Als er recht is op studiefinanciering, is er geen recht op de aftrekpost levensonderhoud kind. Dus ook niet als men de studiefinanciering weigert, maar er wel recht op heeft.
2. Bij een eigen inkomen is van belang hoe klein dat inkomen is. Als u kunt volhouden dat u toch nog in belangrijke mate in haar levensonderhoud voorziet, kunt u toch voor de aftrekpost in aanmerking komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wiebe, 28-11-2011 10:26 #148
Heb ook net een brief ontvangen van de belastingsdienst inzake aftrek onderhoud kinderen (2009). Ik betaal ongeveer 1500, per kwartaal aan kinderalimentatie en trek de bedragen uit de tabel netjes af. Nu begrijp ik dat indien een kind recht heeft op studiefinanciering ik het bedrag van levensonderhoud niet meer mag aftrekken? Bestaat er jurisprudentie omtrent dit fenomeen of accepteren wij dit allemaal? Reactie infoteur, 28-11-2011
Beste Wiebe,
Dit is conform de wet IB:
"Uitgaven voor levensonderhoud van een kind worden niet in aanmerking genomen indien het kind recht heeft op een gift, een voorwaardelijke gift of een prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 die niet uitsluitend bestaat uit een reisvoorziening in de zin van die wet, op financiële ondersteuning als bedoeld in de artikelen 7.51, eerste tot en met zesde lid, en 17.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, op tegemoetkoming volgens hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of op een tegemoetkoming volgens een naar aard en strekking van genoemde regelingen overeenkomende buitenlandse regeling."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. K. Amsnaal, 21-11-2011 13:47 #147
Even ter verficatie - Klopt het dat ik geen recht heb op belastingaftrek heb voor bijdrage in levernsonderhoud van mijn dochters omdat zij studiefinanciering ontvangen (ben gescheiden man met 3 dochters van 18 jaar en ouder en ik draag 500 euro per kwartaal bij per kind, alledrie dochters gaan naar school/studeren). Heb dit wel zo opgevoerd in belastingaangiftes, kan ik dit nog herstellen en tot wanneer moet ik dit doen? Is dit met terugwerkende kracht? Reactie infoteur, 21-11-2011
Beste G. K. Amsnaal,
1. Als uw dochters een prestatiebeurs krijgen, hebt u geen recht op de aftrekpost levensonderhoud kind.
2. Als het om 2010 gaat en u hebt nog geen definitieve aanslag binnen, kunt u een nieuwe aangifte doen. Anders kunt u een briefje schrijven aan het belastingkantoor uit uw regio met een verzoek tot correctie.
3. Als het om 2011 en een voorlopige aanslag gaat, kunt u die digitaal aanpassen.
4. Overigens vragen mensen meestal om een correctie bij de belastingdienst als die in hun voordeel is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 20-11-2011 16:04 #146
Ik heb 2 jaar lang gestudeerd, echter had ik toen nog geen studiefinanciering aangevraagd. Inmiddels tot de conclusie gekomen dat de opleiding goed bevalt, en het weer aangevraagd. (ik had al een halfjaar verbruikt, bij een studie waar ik voortijdig meegestopt ben). Het lijkt er echter op dat ik via het DUO de studiefinanciering (basisbeurs) niet met terugwerkende kracht kan ontvangen. Ik ben en was tijdens mijn studie thuis wonend. Is er nog aftrek voor levensondehoud mogelijk voor mijn ouders over deze 2 jaar? aangezien de maatstaf is of de prestatiebeurs daadwerkelijk is toegekend? Reactie infoteur, 20-11-2011
Beste Martijn,
Als u wel recht had op studiefinanciering, maar het niet hebt aangevraagd, is er geen aftrek levensonderhoud kind toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 18-11-2011 15:45 #145
Ik ga het collegegeld en boekengeld voor mijn zoon betalen. Hij gaat op kamers wonen. Heeft recht op een prestatiebeurs. Kan ik het lesgeld terug vragen? Reactie infoteur, 18-11-2011
Beste Monique,
Omdat uw zoon recht heeft op een studiebeurs is er voor u geen mogelijkheid om het lesgeld via een aftrekpost terug te vragen. Dan kunt u dit bedrag nog beter belastingvrij aan uw zoon schenken en hem belastingaangifte laten doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mv, 17-11-2011 19:03 #144
Beste… ,
mijn man heeft twee kinderen van 4 en 9 jaar. Daar betalen wij elke maand 397 euro aan alimentatie aan de moeder. De kinderen zijn elk tweede weekend en elke tweede woensdag bij ons.
Mijn eerste vraag is of je het levensonderhoud van die dagen dus ook mag aftrekken van de belasting. Ik lees op internet namelijk bedragen die varieren van 5 euro tot 11 euro per kind per dag aan levensonderhoud.

Verder kopen wij regelmatig ook kleren voor de kinderen omdat de moeder namelijk vaak te weinig meegeeft of het is oud of kapot. Wij kopen pjama's, sloffen, ondergoed, dagelijkse kleding voor de kinderen. Is dat ook aftrekbaar?
En hoe zit het met spullen zoals een fiets voor de kinderen, een bed en beddengoed en dat soort spullen?

Verder heb ik nog een andere vraag: de moeder die wil nu ineens bij de notaris een geldbedrag gaan vastleggen dat mijn man moet betalen voor de studie van de kinderen. (voor later). Dat vinden wij wel erg vreemd omdat we ten slotte al alimentatie betalen.
Ik heb begrepen dat de alimentatie vanaf het 18e levensjaar tot 21e levensjaar aan het kind direct betaald moet worden, o.a. ook voor levensonderhoud.
De ouderbijdrage die eventueel door de ouders betaald meot worden gaat dan ook naar het kind. Maar omdat mijn man al alimentatie betaald vervalt toch ook die ouderbijdrage?
Alimentatie is toch ook daarvoor bestemd?
Wij weten dat de spaarrekening van de moeder aardig gevuld is. ze kan toch niet eisen dat mijn man ineens een bedrag moet gaan vastleggen voor studies? Reactie infoteur, 17-11-2011
Beste Mv,
1. U mag de werkelijke kosten aftrekken mits voldaan is aan de bedragen in de tabel. Ook kleding, fiets, beddengoed en dergelijke. Zorg wel dat u zoveel mogelijk uitgaven kunt aantonen.
2. Het is zeer gebruikelijk dat er kinderalimentatie wordt betaald, maar het is maar net wat er bij de echtscheiding is afgesproken. Beide ouders hebben namelijk hun verantwoordelijkheid.
3. Als een kind 18 wordt, worden er afspraken gemaakt met het kind. Dat hoeft niet nu al met de ex te gebeuren. Misschien kan het kind tegen die tijd al aardig in zijn eigen levensonderhoud voorzien.
4. Ook wat betreft die ouderbijdrage moeten gekeken worden naar de afspraken bij de echtscheiding. Normaliter zit de ouderbijdrage in de alimentatie.
5. Neen, de moeder is evenzeer verantwoordelijk voor de studie van haar kind. De draagkracht bepaalt wie wat betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. K., 15-11-2011 13:18 #143
Hallo,
voor het jaar 2009 hebben wij voor het levensonderhoud van onze uitwonende dochter van toen 25 jaar kosten afgetrokken volgens de tabel (350 per kwartaal, dus totaal 1400)
hiervan hebben wij de definitieve aanslag vorig jaar al gehad, maar nu komt de belastingdienst met een brief waarin vermeld dat zij van plan zijn van de aangifte af te wijken, omdat uit informatie is gebleken dat onze dochter over 2009 voldoende eigen inkomen/vermogen zou hebben gehad om in haar levensonderhoud te voorzien. Hierdoor zouden wij dus geen recht op aftrek hebben.
Wij hebben de regel (volgens de helpfunctie binnen het aanslagbiljet) geïnterpreteerd dat zij wij in aanmerking zouden komen omdat wij haar toen regelmatig steunden aangezien ze toen nog geen vaste aanstelling had.
Echter is vorig jaar voor haar ook belastingaangifte gedaan. Ik heb nu het vermoeden dat op basis daarvan men ontdekt heeft dat ze teveel inkomen zou hebben genoten (loon 19.794 / loonheffing 3613 / loon zorgverz.wet 18.517 / ingehouden bijdrage zorgverz.wet 1278 )
Onze vragen zijn nu:
- kan de belastingdienst dit doen op basis van de aangifte van mijn dochter
- is het reëel aan te nemen dat het inkomen van mijn dochter destijds voldoende zou zijn
want in de brieft staat nu weliswaar de vergelijking met het bijstandniveau, maar daar wordt
in de help functie van het formulier niets over gezegd

met vriendelijke groet, D.K. Reactie infoteur, 15-11-2011
Hallo D.K.,
De belastingdienst mag op basis van nieuwe informatie een opgelegde belastingaanslag veranderen. Als de belastingdienst de informatie had kunnen weten destijds, hebben ze geen zaak. Anders wel. Zie ook het volgende artikel onder het kopje fouten en fouten:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 14-11-2011 20:35 #142
Ook ik ben gescheiden (2005). Ik ontvang geen alimentatie en ook geen kinderbijslag. Ik vermoed dat ik per kwartaal boven de 408 euro per kind besteed, maar hoe moet ik dat aantonen om voor aftrek in aanmerking te komen? Mag je van standaard bedragen voor levensonderhoud uitgaan van bijvoorbeeld het Nibud? Alle 3 (16, 14 en 11 jaar) kinderen wonen 50% van de tijd bij mij, alleen de oudste staat bij mij ingeschreven. Reactie infoteur, 15-11-2011
Beste G.,
Het Nibud is een aardige richtlijn, maar het beter als u ook bewijzen hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 12-11-2011 11:44 #141
Ik ben sinds midden 2008 gescheiden en betaal voor elk van de 3 kids 200 euro kinder allimentatie per maand. Heb hier nog nooit iets voor afgetrokken. Kan ik hier iets voor aftrekken? En zo ja dit met terug werkende kracht? Reactie infoteur, 12-11-2011
Beste S,
1. U mag met terugwerkende kracht de aftrekpost levensonderhoud kinderen opvoeren als u die uitgaven gedaan hebt. De maximale termijn is vijf jaar. Daarvoor kunt u voor betreffende jaren een correctie op uw belastingaangifte aanvragen of als er voor een jaar nog geen definitieve aanslag is, daarop een correctie aanbrengen met een nieuwe belastingaangifte. Binnen zes weken na dagtekening kunt u ook nog bezwaar aantekenen.
2. Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 08-11-2011 19:49 #140
Beste, Ik ben momenteel in scheiding en wij zijn co ouderschap overeengekomen met als afspraak 1 week bij mij en 1 week bij mijn vrouw etc. Nu krijgt mijn vrouw 100% kinderbijslag. Ik laat 1 kind op mijn adres inschrijven voor de combinatiekorting en alleenstaande ouder korting, correct? Daarnaast zal ik € 240 kinderalimentatie betalen en ruim € 1300 van de kosten voor de mijn 3 kinderen op me nemen. Dit is per maand. Volgens de Nibud berekening is de kinderbehoefte € 1480 per maand. Mijn kinderen zijn 13, 12 en 9 jaar. Is het correct dat ik nu de kosten van levensonderhoud volgens de tabellen mag opvoeren, te weten € 415 voor de kinderen van 13 en 12 jaar en € 355 voor mijn kind van 9 jaar per kwartaal? Dit is op jaarbasis een aftrekpost van € 4740. Zo ja, ik betaal 52% belasting, dus zou ik ca. de helft kunnen terugvragen via mijn voorlopige aanslag 2012? Reactie infoteur, 08-11-2011
Beste Edwin,
1. De combinatiekorting en de alleenstaande ouder korting kent wel een aantal voorwaarden zoals de eis dat een kind minimaal zes maanden bij u moet wonen en in het GBA ingeschreven moet staan.
2. U voert als aftrekpost € 4740 op waarvan dan 52% in mindering komt op uw belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dj, 02-11-2011 22:10 #139
Ik ben reeds 9 jaar gescheiden. Ik en mijn ex hebben 2 kinderen. Wij voeden de kinderen in co-ouderschap op. De kinderen zijn dus 50% van de tijd bij mij. Mijn ex krijgt de kinderbijslag van beide kinderen. Ik betaal geen allimentatie, wel betalen we gezamelijk de school, sport en andere eenmalige kosten. Ik ontvang al die tijd al tegemoetkoming in onderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar. Nu vraagt de belasting inspecteur om de kosten te bewijzen van 2009. Dit vindt ik lastig want ik heb eigenlijk geen specifieke betalingen die wijzen naar de kinderen. Wel heb ik natuurlijk kosten voor mijn woning, gas, water licht etc… en kleding, voeding etc voor de kids. Ik heb als bewijs een echtscheidingsconvenant toegestuurd. Maar hoe maak ik duidelijk welk deel van de kosten voor de kinderen is? EEn percentage van de vaste lasten? een deel van de boodschappen? Daarbij komt ook nog eens dat ik geen rekeningafschriften heb van 2009 omdat ik bij internetbankieren geen afschriften meer krijg en slechts terug kan tot 2010. Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Dj,
Misschien kunt u aantonen wat u zoal in 2010 en 2011 uitgeeft voor de kids, en met het convenant in de hand aannemelijk maken dat het in 2009 ook zoiets geweest moet zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 01-11-2011 21:14 #138
Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Ik heb nog een vraag: De bedragen die in de tabellen staan, is dat op jaarbasis wat je terug kunt krijgen, of per kwartaal en dus met 4 te vermenigvuldigen? Ik betaal per maand € 200,- en sinds 1 mei (toen zijn mijn ex en ik ieder apart gaan wonen), dan kan ik over het 2e kwartaal (april tm juni) dus niets krijgen, want dat is minder dan € 408,- per kwartaal, klopt dat? Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Yolanda,
1. De bedragen uit de tabel zijn per kwartaal. Het kan gebeuren dat in een bepaald kwartaal niet aan de voorwaarden is voldaan. In andere gevallen vermenigvuldigt u de aftrek inderdaad met vier.
2. Officieel hebt u er in het 2e kwartaal geen recht op. De inspecteur kan een specificatie vragen, maar doet dat niet altijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 01-11-2011 13:50 #137
Sinds vorig jaar november ben ik gescheiden. Ik heb een dochter van 16 jaar, zij woont bij haar vader. Ze komt niet of nauwelijks bij mij, en als ze bij mij komt is het hooguit voor 1 uurtje. Ik betaal alimentatie voor haar. Voldoe ik nu ook aan het 'voorzien in levensonderhoud van haar, zoals in kleding voeding sporten'? Klopt het daarmee ook dat ik volgend jaar bij de belastingaangifte een aftrekpost kan invullen? Gr., Yolanda Reactie infoteur, 01-11-2011
Beste Yolanda,
1. Als u kinderalimentatie betaalt en in belangrijke mate voorziet in het levensonderhoud van uw dochter, mag u gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud kind als het kind geen recht heeft op kinderbijslag of studiefinanciering. Vooral de kinderbijslag kan een breekpunt zijn bij een 16-jarige.
2. Maar, als u geen kinderbijslag kreeg, omdat uw ex alles kreeg, hebt u wel recht op de aftrekpost. En, als u de helft aan kinderbijslag ontving door co-ouderschap, hebt u recht op de helft van de aftrekpost. Voorwaarde is wel dat u geen gezamenlijke huishouding meer met de ex hebt.
3. De aftrekpost levensonderhoud is samengesteld uit vier kwartalen. Het kan dus best zijn dat u al in 2010 in aanmerking komt voor de aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tessa Barentsen, 19-10-2011 09:13 #136
Een van de kinderen van mijn partner is in maart 18 geworden. Zij heeft tot aan de zomer gewoon de alimentatie ontvangen. Vanaf 1 september is zij gaan studeren en krijgt zij zowel een gewone beurs als een aanvullende beurs. Wij hebben met haar in de zomer een gesprek gehad om samen met haar de bijdrage van ons opnieuw te bekijken op basis van de kosten en inkomsten die zij heeft vanaf het moment dat ze studeert. Ze was het daarmee eens en we hebben keurig die twee maanden het geld overgeboekt zonder protest van haar kant. Na twee maanden worden we verrast met een brief van het LBIO met de eis om met terugwerkende kracht het oorspronkelijke bedrag op te eisen. We hebben totaal 7 kinderen waarvan 6 studerend we hebben als uitgangspunt dat alle kinderen gelijke studeerkansen moeten krijgen. De ene krijgt aanvullende beurs en de andere niet, dat is ook onderdeel van onze telling. 5 kinderen maken geen problemen, en eentje dus wel. Ze woont nog thuis heeft zowel bij haar noeder als bij ons een eigen kamer (de twee huizen liggen 5 km uit elkaar dus ze kan eenvoudig bij beiden zijn) ) en houdt maandelijks met onze aangepaste bijdrage nog steeds 225 euro over voor kleding en uitgaan. We hebben verklaring van de belasting dat zowelik als mijn man 0 euro kunnen bijdrage aan de studie wat iets zegt over ons inkomen. De expartner woont intussen 5 jaar samen en haar nieuwe partner heeft een zeer ruim inkomen. Wat kunnen we doen? en wat gaat dat kosten? Reactie infoteur, 19-10-2011
Beste Tessa Barentsen,
1. Uw dochter heeft duidelijk geen open kaart gespeeld. U dacht een deal te hebben, maar zij is naar het LBIO gestapt.
2. De plicht tot betaling van kinderalimentatie loopt tot uw kind 21 jaar wordt. Als het kind achttien wordt kunt u in overleg met het kind komen tot stopzetting of verlaging van de alimentatie. In andere gevallen blijft de gerechtelijke uitspraak bestaan totdat er een nieuwe uitspraak van de rechter is of een een nieuwe onderlinge overeenkomst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. de Wacht, 01-10-2011 12:21 #135
Beste Zeemeeuw, bedankt voor uw antwoord, haar eigen inkomsten is ongeveer 500,- per maand, haar vriend heeft bijna 900,- en woont thuis bij zijn ouders die ook allebei inkomsten hebben, moet er dan opnieuw gekeken worden naar de alimentatie? Zo ja, moet dat via advocaat of kunnen we dat ook onderling regelen? Reactie infoteur, 01-10-2011
Beste E. de Wacht,
Omdat het om kinderalimentatie gaat en het kind ouder is dan 18, moet u overleggen met de stiefdochter zelf. Komen jullie daar niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. de Wacht, 01-10-2011 08:54 #134
Mijn stiefdochter woont sinds deze week niet meer bij haar moeder, ze is bij haar vriend en zijn ouders ingetrokken, ze is 19 jaar en werkt, heeft eigen inkomen. Maar nu ze uitwonend is en bij haar vriend en zijn ouders woont, moet mijn man dan toch nog de alimentatie betalen? Haar vriend heeft uitkering en zijn ouders werken. Reactie infoteur, 01-10-2011
Beste E. de Wacht,
Dan kan de kinderalimentatie in ieder geval omlaag en misschien wel naar nul, afhankelijk van haar eigen inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M, van Munster, 27-09-2011 20:03 #133
Geachte zeemeeuw.
Dus ook al zou ze bij wijze van spreke maximaal lenen bij de DUO blijft voor ons de aftrekpost bestaan. En bij meer dan 50% van de werkelijke kosten voor levensonderhoud van tenminste 700 euro per kwartaal aan bijdrage is dat dan 700 euro per kwartaal.
Met groet. M van Munster Reactie infoteur, 27-09-2011
Geachte M. van Munster,
1. Het mag geen prestatiebeurs zijn.
2. U moet minimaal 710 euro per kwartaal bijdragen in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M, van Munster, 26-09-2011 20:37 #132
Wanneer wij 635 euro per maand bijdragen in kosten levensonderhoud van ons uitwonende studerende kind, welke geen recht meer heeft op prestatiebeurs. En de kosten voor levensonderhoud zijn ongeveer 1000 euro per maand. Dan hebben wij recht op aftrek. Maar is het kind dan vrij om buiten het benodigde bedrag van zeg maar 400 euro nog extra geld te lenen van de DUO. Ik zou toch denken dat dit zou moeten mogen/kunnen. Je bent ook vrij om bij te verdienen tot een bedrag van 13.000 per jaar.
Dus mijn werkelijke vraag is of onze aftrek alleen is gebaseerd op het bedrag van de werkelijke kosten voor levensonderhoud, en als ons kind besluit om buiten dit bedrag om nog extra geld te lenen voor vakantie of autorijles of aanschaf auto of wat dan ook, dat dit de voorwaarden voor aftrek niet in gevaar brengt. Ik hoop dat ik duidelijk ben. Reactie infoteur, 27-09-2011
Beste M. van Munster,
Voor de aftrekpost levensonderhoud kind is de maatstaf dat er geen prestatiebeurs wordt toegekend. Uw kind mag dus lenen. Bovendien is lenen geen vermogen, maar een schuld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 11-09-2011 18:09 #131
De zoon (17 jaar) van mijn partner, woont bij zijn moeder. Mijn partner betaalt maandelijks voor hem en zijn zus, kinderalimentatie. Sinds deze maand woont zoon niet meer bij zijn moeder maar reist met een kermis mee door heel Nederland. Hij krijgt een goed salaris, gaat niet meer naar school. Woont nu zelf bij mensen, van die kermis, die hem in de gaten houden. Hoe gaat het nu met de kinderalimentatie, moet mijn partner dit toch nog aan zijn ex overmaken, terwijl zoon er niet meer woont? Reactie infoteur, 11-09-2011
Beste Elly,
Als de zoon kind minimaal 18 jaar is, zelf genoeg geld gaat verdienen en voor zichzelf kan zorgen, kan uw partner in overleg met het kind de alimentatiebetaling stoppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantien, 09-09-2011 11:59 #130
Ik studeer een hbo opleiding in rotterdam, zelf woon ik in amersfoort. Ik ben 17 jaar oud en ontvang dus nog geen stufi de eerste maand. ik heb een treinkaart moeten kopen aangezien ik 5x per week naar rotterdam en terug moet. Deze maand kaart was 365 euro, een bedrag dat ik zelf moest betalen. Ik heb zelf een bijbaant waarmee ik nooit genoeg geld verdien om dit ''zo even'' te betalen. ik krijg ook geen zakgeld of iets, ik werk dus echt voor dit geld. Is er een mogelijkheid dat ik dit geld kan terug vragen? Want ik heb nu totaal geen geld meer over voor andere schoolspullen. Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Jantien,
Neen, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingeborg, 09-09-2011 10:24 #129
Mijn vriend en die heeft twee kinderen, die bij zijn ex inwonend zijn en de kinderen zijn onder de 10 jaar. Ze zijn nooit getrouwd geweest. Nu moet hij elke maand kinderalimentatie betalen, maar kan hij dat ook fiscaal aftrekken? Zo ja, kan dat maandelijks of is dat per kwartaal. Aan welke eisen moet hij voldoen om hier in aanmerking voor te komen? Met andere woorden, wat zijn de stappen die hij moet ondernemen? Moeten wij alles behouden van betalingen etc. Reactie infoteur, 09-09-2011
Beste Ingeborg,
1. Uw vriend kan de kosten van levensonderhoud aftrekken voor zijn kinderen, voor zover hij daarin bijdraagt. Een en ander wel volgens de tabellen in het artikel. Daarbij is het verstandig om een administratie bij te houden en bonnetjes niet weg te gooien, want de belastingdienst kan altijd om een onderbouwing vragen.
2. De bedragen en aftrekposten gelden per kwartaal, maar als u denkt genoeg aftrek te hebben, kunt u de belastingdienst om een (maandelijkse) teruggave vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees En Corina, 05-09-2011 21:19 #128
Onze dochter woont op papier nog bij ons (althans voor de belasting) maar woont bij haar vriend. Ze wil bij ons ingeschreven blijven staan en als over 2 maanden haar baby komt dat deze ook op ons adres ingeschreven wordt. Haar vriend staat weer ergens anders ingeschreven(bij een vriend van hem). Onze dochter vertelde ons dat als haar vriend bij zijn vader ingeschreven staat dat zijn vader zijn uitkering kwijt raakt (zijn vader heeft ook een tijdelijk verblijfsvergunning) omdat haar vriend ongeveer € 800 per maand verdient. Mijn dochters vriend heeft ook een tijdelijke verblijfsvergunning en een tijdelijk contract. Op 21 augustus vertelde u dat zij er in de toekomst problemen mee kunnen krijgen, kunt u ons ook vertellen wat ze dan staan te wachten, want wij kunnen hem niet op een andere gedachten brengen dat het beter zou zijn dat hij samen met onze dochter in één huis woont. Reactie infoteur, 06-09-2011
Beste Cees En Corina,
Als door inspectie van de gemeente of door de belastingdienst wordt opgemerkt dat iemand niet woont waar hij of zij staat ingeschreven. En die persoon daardoor toeslagen ontvangt, studiefinanciering krijgt, een hogere uitkering ontvangt of minder belasting betaalt, zullen die bedragen met boete moeten worden terugbetaald. Het is immers fraude. Bovendien is een strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemarie, 04-09-2011 20:48 #127
Mijn ex-man heeft borderline en heeft structuur en begeleiding nodig. Ik ben wijkverpleegkundige en wil hem proffesioneel hulpverlenen. Mag ik mijn ex-man als kostganger in huis nemen. Moet ik dit melden bij de belastingdienst? Heeft dit gevolgen voor de hypotheekaftrek? Reactie infoteur, 05-09-2011
Beste Annemarie,
Als kostganger betekent dat u een kamer aan hem verhuurt, is er een kamerhuurvrijstelling van ruim 4000 euro per jaar. Bovendien zijn jullie geen fiscale partners. Wel kunnen er na zes maanden gevolgen zijn voor de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene Heinrichs, 02-09-2011 15:45 #126
Ik vraag mij af of er een verschil is voor mijn belastingen om mijn kinderen huur te laten betalen of dat ik ze laat meebetalen aan de huishoudelijke kosten?
Volgens mij moet ik, als ik huur vraag, dit als inkomsten opgeven bij de belasting en als ik ze mee laat delen in de huishoudelijke kosten niet, klopt dit? Reactie infoteur, 02-09-2011
Beste Rene Heinrichs,
Als u huur vraagt, zijn het officieel huurders. Bij een koopwoning kan dat gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Bij het delen in de kosten van de huishouding speelt dat niet en hoeft u niets aan de belastingdienst door te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Breugelmans, 01-09-2011 22:33 #125
Beste Zeemeeuw, hartelijk dank voor uw reactie. U geeft aan dat ik een volledig kwartaal kan aftrekken maar ik heb in een bepaald kwartaal maar 2 maanden kosten gehad. Kan ik dan de kosten per maand maal 3 nemen? Wat betreft de kosten voor levensonderhoud, bestaan er geen vaste bedragen voor bijv. thuiswonende jongeren van 18 jaar? zoniet, welke kosten zijn standaard en kan men te allen tijden aftrekken. Bestaan daar geen lijsten van? Ons gezin telt 4 leden, dus kan ik inprincipe 25% van de lasten voor bijv. energieverbruik, water en electriciteit nemen? Kosten voor kleding bijvoorbeeld, welke kosten zijn normaal. Merkkleding is bijv. veel duurder dan kleding van H&M.

Een andere vraag: had mijn dochter geen recht op bijstand in deze periode? Indien ja, kan dat nog met terugwerkende kracht aangevraagd worden? Reactie infoteur, 02-09-2011
Beste T. Breugelmans,
1. Neen, u moet wel naar uw gemaakte kosten per kwartaal kijken. Wat ik wilde aangeven is dat wijzigingen in een kwartaal na de eerste dag van het kwartaal niet hoeven te leiden tot het schrappen van de aftrekpost in het bewuste kwartaal.
2. Er zijn geen lijsten van. Stelregel is dat het niet buitensporig moet zijn. Wat daartoe precies hoort is niet duidelijk, maar een weekje Monaco in een vijf sterren hotel wordt niet geaccepteerd.
3. Energieverbruik is een lastige. Ook als uw dochter niet bij u woont, zult u de verwarming aanzetten, maar misschien niet haar kamer verwarmen. Eigenlijk moet u een paar posten op een rij zetten en kijken of u dan aan de minimaal vereiste bijdrage voldoet. H&M kleding is wel heel gangbaar. Speciale bestellingen bij een couturier is weer een andere zaak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Breugelmans, 31-08-2011 21:43 #124
Beste zeemeeuw,

Mijn dochter was per 1 januari 2011 18 jaar. Zij studeerde met een studiefinanciering. Per 1 februari 2011 is zij met de studie gestopt. Ook haar studiefnanciering + OV is gestopt en waren de kosten van levensonderhoud weer voor ons.Per 1 september is zij met een nieuwe studie begonnen en is studiefinanciering hervat.
Kan ik over de tussenliggende de kosten voor levensonderhoud aftrekken?
Indien ja, hoe werkt dit dan precies? Het eerste kwartaal was nl. maar 2 maanden evenals het derde kwartaal. Moet ik dan de kosten voor deze 2 maanden door 3 delen?

Met vriendelijke groet,

T. Breugelmans Reactie infoteur, 31-08-2011
Beste T. Breugelmans,
De aftrek van levensonderhoud kan in elk kwartaal starten, waarin aan de voorwaarden is voldaan. Wat telt is de situatie op de eerste dag van het kwartaal. In uw geval is eventueel in het 2e en 3e kwartaal aftrek mogelijk en wel voor een volledig kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M, van Munster, 31-08-2011 20:11 #123
Geachte Zeemeeuw.
Ik heb ook vermeld dat het gaat om 500 euro per maand, dus 1500 per kwartaal. Maar hiermee zou ik dus dan wel recht hebben op de genoemde aftrek. En hoe hard is die eis meer dan 50% bijdragen. Naast de 1500 per kwartaal zal er natuurlijk ook nog wel eens wat uitgegeven worden aan weekenden dat ze thuis is, kleding en zakgeld.
Zou t.a.v. eigen vermogen een bedrag van 5.555 zoals genoemd als bedrag dat je bij minimum uitkering mag hebben niet een aannemelijk bedrag zijn. Reactie infoteur, 31-08-2011
Geachte M. van Munster,
1. Bij de kosten levensonderhoud moet u proberen op een rij te zetten wat uw dochter aan kosten van levensonderhoud heeft om te bepalen of die 1500 euro per kwartaal meer dan 50% daarvan bedragen. Als die rekensom er aannemelijk uitziet en geen excessieve zaken bevat, zal de belastingdienst niet moeilijk doen over de aftrek van 710 euro.
2. Wat betreft het vermogen verwijs ik u nogmaals naar de uitspraak van de Hoge Raad. Het is veel meer dan daarvoor gebruikelijk was, maar wel geldig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Munster, 31-08-2011 16:18 #122
Geachte zeemeeuw.
Ik was misschien niet zo duidelijk als ik dacht. Bedoeling is dat de dochter 450 euro per maand leent van de DUO en dat wij hiernaast voor een bedrag van 500 euro per maand bijdragen in levensonderhoud door huur gwl te betalen. Dit is dan toch geen lening of schenking maar een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van een full-time studerende dochter die geen recht meer heeft op prestatiebeurs. Mogen wij dan 710 euro per kwartaal aftrekken omdat we meer dan 50% bijdragen in de kosten van levensonderhoud.
T.a.v. het eigen vermogen is het toch zo als je stelt in je antwoord aan "Michiel Daams:
'Reactie infoteur, 03-08-2010
Beste Michiel Daams,
1. Hoeveel eigen vermogen is toegestaan blijft een heikel punt, omdat de eis is dat het kind onvoldoende in eigen levensonderhoud kan voorzien. Een hard bedrag, anders dan de bedragen uit het artikel, wordt niet genoemd.'

In uw antwoord aan mij heeft U het over 18.000 euro. Dat lijkt mij dan wat aan de hoge kant. Dan kan de belastingdienst terecht stellen dat zij in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. maar wat is dan een richtlijn voor wat zij aan eigen vermogen/spaargeld zou mogen hebben.

Met vriendelijke groet.

M van Munster.

De reactie die ik hiervoor gestuurd heb kan eruit worden gehaald en hoeft niet geplaatst te worden. Reactie infoteur, 31-08-2011
Geachte M. van Munster,
1. Dat van de 18000 euro vind ik ook hoog, maar dat is wel een uitspraak van de Hoge Raad uit 2009. Bron: Hoge Raad, 9-1-2009, nr. 42622.
2. De vraag is of u daarmee voorziet in meer dan 50% van de totale kosten van levensonderhoud.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van Munster, 30-08-2011 22:14 #121
Dochter van partner is 23 en heeft 4 jaar studiebeurs gehad. Gaat nu voor de master maar geen recht meer op studiefinanciering. Mag wel lenen bij duo. Als wij bijdragen in levensonderhoud door huur en gwl te betalen en zij leent onder het bedrag dat wij betalen, voldoen we dan aan de voorwaarde voor aftrek. Zegt belastingdienst niet dat zij kan lenen bij duo die onze bijdrage overbodig maakt. En hoeveel eigen geld/vermogen mag zij hebben zonder dat dit wordt gezien als geld waarmee zij zelf levensonderhoud zou kunnen betalen. Reactie infoteur, 31-08-2011
Beste M. van Munster,
1. Zij kan goedkoop lenen bij DUO. Bij u moet ze 6% betalen om het niet als een schenking te zien. Maar de belastingdienst zal een lening bij u niet afwijzen.
2. De Hooge Raad stond in 2009 een eigen vermogen toe van gemiddeld 18.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Klomp, 29-08-2011 17:50 #120
Mijn dochter van 17 jaar gaat studeren in Amsterdam. Zij krijgt geen studiefin. + ov kaart. In maart 2012 wordt zij 18. Kinderbijslag stopt.Wat is het voordeligst qua belasting. Als zij alles zelf betaald en jaarlijks belasting invult of via de ouders. Zijn reisonkosten ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 29-08-2011
Beste T. Klomp,
1. De reiskosten zijn niet aftrekbaar.
2. Wat het voordeligste is hangt af van de combinatie van het belastingtarief en de hoogte van de aftrekbare kosten. De ouders kunnen maar een relatief beperkt deel via de post levensonderhoud kind aftrekken, maar hebben meestal een hoger inkomen. Studenten hebben meestal weinig bijverdiensten, maar mogen bij afwezigheid van stufi alles aftrekken minus 500 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Leo Doorn, 26-08-2011 11:32 #119
Mijn dochter (19 jaar) volgt een niet erkende opleiding in Sydney. Periode jan - dec 2010. Hiervoor heeft ze in 2008-2009 gespaard maar is nu op. Ze wil graag nog een jaar (jan -dec 2012) en is dan volledig afhankelijk van haar ouders en vrienden die haar financieel ondersteunen. Wat kan ik in 2010 aftrekken en wat in 2011. Moet ik hiervan nog een administratie bijhouden. Reactie infoteur, 26-08-2011
Beste Leo Doorn,
U mag maximaal € 1.065 per kwartaal aftrekken aan kosten van levensonderhoud. Zie het artikel voor de tabel en voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cee, 25-08-2011 12:04 #118
Zij staat ingeschreven staan en bij haar vriend in gaan wonen, een zij werk 28 uur perweek
mijn dochter heeft een zoon, onze kleinzoon wou bij ons blijven, een tegelijk wilt hij gewoon op onze adres een school blijven doen / dat mag van mijn dochter dat hij bij ons blijft. Wij zijn opa een oma, wij hebben altijd onze kleinzoon van af begin verzorgd
hoe zit met het levensonderhoud? Wat kunnen wij doen op deze situatie? Reactie infoteur, 25-08-2011
Beste Cee,
Als uw kleinzoon uw pleegkind is en u voorziet in belangrijke mate in zijn levensonderhoud zonder dat u kinderbijslag ontvangt, kunt u gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud kind. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lon, 23-08-2011 11:33 #117
Ik ben een alleenstaande moeder met een inwonende dochter van 20 jaar, zij heeft nu een baan met een 0-uren contract gekregen, dus haar inkomen is verschillend, ik krijg huursubsidie, wat voor gevolgen heeft dat voor mijn huursubsidie en wat mag zij verdienen per jaar? Ik heb een 24 urencontract, ik heb gehoord dat er boven een bepaald bedrag het inkomen van mijn dochter ook mee wordt gerekend als jaarinkomen, als ik de proefberekening voor huursubsidie invul, komt er wel bij te staan dat zij toeslagpartner is. Reactie infoteur, 24-08-2011
Beste Lon,
Voor de huurtoeslag zijn er geen gevolgen, omdat een inwonende dochter niet als toeslagpartner wordt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cees En Corina, 21-08-2011 18:19 #116
Onze dochters van 21 jaar woont nog bij ons thuis, haar vriend (leert nog en werkt erbij) woont bij zijn vader, zijn vader heeft een uitkering.
Nu wil ze bij ons blijven ingeschreven staan en bij haar vriend in gaan wonen. Over een paar maanden komt er een baby. Kan ze wel bij ons ingeschreven blijven staan of krijgen wij hier belasting problemen mee. Reactie infoteur, 22-08-2011
Beste Cees En Corina,
Daar krijgt zij problemen mee. Tijdelijk kan wel, maar niet te lang. Zeker als er toeslagen of uitkeringen meer gemoeid zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 18-08-2011 16:45 #115
Ik ben al een tijdje gescheiden.Voor mijn zoon is er een co-ouderschap. 1week bij mij een week bij zijn vader.
Onze zoon moet reizen met de trein voor zijn school. De kosten zijn 131euro per maand.
Deze kosten worden gedeeld. Ik heb een bijstandsuitkering en mijn deel wordt vergoed door de gemeente. Nu komt mijn ex-man dat hij ook de helft hiervan wil.Dit kan toch wettelijk gezien niet? Dank u Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Angelique,
De vergoeding is voor u, omdat u kennelijk aan de voorwaarden voldoet. Als uw ex denkt daarvoor ook in aanmerking te komen, moet hij zelf maar een aanvraag indienen bij de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Abdullah, 18-08-2011 15:25 #114
Vader werkt als leerkracht in Nederland. kinderen en moeder wonen in Egypte. Oudste zoon studeert aan universiteit. Is er een extra aftrekpost voor vader ivm oudste zoon die niet in aanmerking komt voor studiefinanciering en kinderbijslag (18 jaar) en studeert maar thuis woont. Graag uw antwoord. m.vr gr. Reactie infoteur, 19-08-2011
Beste Abdullah,
Als vader in Nederland belastingplichtig is, kan ook hij gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud kind als hij voldoende in het onderhoud voorziet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 17-08-2011 19:35 #113
Mijn dochter wil weer thuis komen wonen. Ze heeft een 0-uren contract, maar verdient gemiddeld € 600,-- per maand netto. Ik ontvang huursubsidie en huur op maat, en krijg alleenstaande ouder toeslag. Ik heb ook nog een zoon van 15 thuis wonen. Wat gaat er financieel voor mij veranderen, raak ik mijn toeslagen nu kwijt? Ik werk zelf 32 uur p/w. Reactie infoteur, 17-08-2011
Beste Els,
1. Voor de toeslagen verandert er niets, omdat kinderen geen toeslagpartner kunnen zijn.
2. Als jullie geen samenlevingscontract opstellen, zijn jullie geen fiscale partners en verandert er ook voor de belasting niets.
3. Huren op maat baseert zich op de inkomensgegevens van de belastingdienst van anderhalf jaar terug en die veranderen niet door uw dochter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mardime, 08-08-2011 11:08 #112
Mijn thuiswonende zoon van 19 jaar is gaan werken wat mag hij gaan verdienen zonder dat mijn huurtoeslag en aanvulling op mijn uitkering in gevaar komt, ik ben een alleenstaande moeder in zit in de Wao. Reactie infoteur, 08-08-2011
Beste Mardime,
Voor de toeslag en uitkering maakt het niet uit zolang jullie geen fiscaal partnerschap aangaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 05-08-2011 17:22 #111
Ik heb voor mijn zoon in 2010 kind gebonden budget ontvangen omdat hij bij mij woonde.hij is per 1 september bij zijn vader gaan wonen, nu moet ik het hele jaar terug betalen klopt dit? Reactie infoteur, 06-08-2011
Beste Marian,
De belastingdienst betaalt maar aan 1 huishouden voor hetzelfde kind in een jaar. U hebt het kind het langste in huis gehad. Dan ligt het voor de hand dat de vader vanaf 2012 het budget direct ontvangt en u de maanden september tot en met december aan hem betaalt (of andersom natuurlijk).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 16-07-2011 14:21 #110
Zoon 18 sinds mei 2010 is vanaf eind september uitwonend geweest en deed een deeltijdopleiding hiervoor kan hij tegemoetkoming deeltijders krijgen van ongeveer 600 euro voor schooljaar 2010-2011. Kunnen we daarnaast dan kosten voor levensonderhoud aftrekken? Reactie infoteur, 16-07-2011
Beste Anja,
Ja u kunt een aanvraag doen bij Duo en het wordt niet als studiefinanciering gezien. Daarom kunt u ook in aanmerking komen voor de aftrekpost levensonderhoud kind. Daarbij doet het deel van de kosten dat vergoed wordt natuurlijk niet meer mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 11-07-2011 22:46 #109
Onze dochter van 16 gaat met ingang van het nieuwe schooljaar een MBO opleiding volgen en is als gevolg daarvan uitwonend. Naast de kosten van boeken e.d. hebben we te maken met kamerhuur en reiskosten enz. We ontvangen voor haar op dit moment de reguliere kinderbijslag. Kunt u aangeven wat voor ons de mogelijkheden zijn? Reactie infoteur, 12-07-2011
Beste Erik,
1. Als er kinderbijslag wordt ontvangen, zijn er voor u helaas geen mogelijkheden voor fiscale aftrek. Helaas is uw dochter ook nog te jong voor studiefinanciering.
2. Als uw dochter inkomen zou hebben en de kosten zelf zou betalen, zou zij wel de studiekosten kunnen aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Schellevis, 08-07-2011 14:24 #108
Mijn dochter was in december 2009 klaar met haar MBO, vanaf toen kreeg zijn geen stufi meer. Pas in september, toen zij begon met haar HBO, kreeg zij weer stufi. In de tussentijd heeft zij wel gesolliciteerd, maar geen fulltime baan gevonden. Wel had zij een bijbaan voor ongeveer 500 euro per maand. Zij woonde nog thuis. Is het aannemelijk dat wij voor een groot gedeelte in haar levensonderhoud hebben voorzien, gezien haar bijbaan en het feit dat ze nog thuis woonde? Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste J. Schellevis,
Wel als uw kosten in een kwartaal meer bedragen dan 500 euro plus 408 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike, 05-07-2011 08:10 #107
Vanaf augustus 2011 ga ik drie kwartalen naar Noorwegen voor een studie. Ik ben dan 18 jaar. De kosten voor levensonderhoud bedragen gemiddeld 800 euro per maand. Ik heb geen bijverdienste. Omdat ik in Noorwegen woon, moet ik dan in Nederland van het GBA (bevolkingsregister) uitgeschreven zijn om voor de belasting aan te tonen dat ik in het buitenland woonachtig ben, om in aanmerking te komen voor de aftrekpost levensonderhoud kind? Reactie infoteur, 05-07-2011
Beste Mike,
Het enige wat u moet aantonen is dat u uitwonend bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alberto, 01-07-2011 12:53 #106
Mijn kind is geboren in het buitenland, ik betaal keurig elke maand alimentatie, kan ik daarvan ook geld terug krijgen van het belasting? Reactie infoteur, 01-07-2011
Beste Alberto,
Als het kind geen kinderbijslag ontvangt of daar recht op heeft, kunt u voor de betaalde alimentatie de aftrekpost levensonderhoud kind opvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Katharina, 28-06-2011 15:54 #105
Dochter van 26 jaar krijgt nog basisbeurs + OV jaarkaart, momenteel co-assistent zonder inkomen in geheel 2011, woont samen maar geen financieel partnerschap, beurs onvoldoende voor levensonderhoud… is bijdrage van ouders aftrekbaar voor inkomstenbelasting in deze situatie? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Katharina,
Neen, doordat uw dochter studiefinanciering ontvangt, vervalt voor u de aftrekpost levensonderhoud kind. U kunt dan eerder denken aan een bijstandsuitkering:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 28-06-2011 10:44 #104
Even een vraag; Ik ben pas gescheiden en betaal alimentatie voor mijn ex en kinderen. Voor mijn kinderen betaal ik 292 euro per maand en omdat kinderalimentatie op zich niet aftrekbaar is heb ik de vraag of ik dan wel in aanmerking kan komen voor vergoeding levensonderhoud kinderen omdat ze jonger zijn dan 30 jaar? Ik weet dat er nog meer voorwaarden aan verbonden zijn maar het wordt mij niet geheel duidelijk of ik nu wel of niet daarvoor in aanmerking kan komen? Reactie infoteur, 28-06-2011
Beste John,
U komt daarmee boven het vereiste bedrag van € 408 per kwartaal per kind en zou recht hebben op aftrek. De hoogte daarvan is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Als een kind de leeftijd heeft dat het bijverdient wordt het lastiger, omdat u dan moet aantonen dat u toch het leeuwendeel van de kosten van levensonderhoud betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 21-06-2011 12:57 #103
Ik ben bezig met de belastingaangifte van een vriend. Mijn vraag gaat over de kosten voor het onderhoud van de dochter van zijn vriendin. Het huishouden bestaat uit mijn vriend, zijn vriendin en haar 2 kinderen. Voor de zoon ontvangen ze alimentatie. De dochter is 19 jaar, ontvangt 70 euro studiefinanciering per maand en ontvangt geen alimentatie. Zijn vriendin verdient ongeveer 750 euro per maand. Mijn vriend heeft een full-time baan. Mijn vriend betaald dus voor het levensonderhoud van de dochter van zijn vriendin. Zijn de kosten voor het levensonderhoud van de dochter van zijn vriendin (die mijn vriend betaald) aftrekbaar in zijn belastingaangifte? Reactie infoteur, 21-06-2011
Beste Hans,
Die kosten van levensonderhoud zijn niet aftrekbaar, omdat de dochter ook studiefinanciering ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 18-06-2011 11:47 #102
Mijn zoon is 23 en woont al 3,5 jaar op zichzelf op kamers. Hij heeft daarnaast die jaren gewerkt. Nu is het zo dat hij na al die jaren wil gaan verhuizen naar een grote stad om daar alsnog te gaan studerenen. Hij heeft mij nu gevraagd tijdelijk thuis te mogen komen wonen om zijn huur op te kunnen zeggen en zo alvast wat te kunnen sparen. Hij is uiteraard bereid kostgeld te betalen en afspraken ta maken. Mijn vraag is nu. Als ik akkoord ga moet hij zich opnieuw op mijn adres in laten schrijven als woonadres, wat voor een gevolgen heeft dat voor mij voor wat betreft mijn inkomstenbelasting ed, wordt hij mijn toeslagpartner? Waar moet ik op letten? Ik ben een gescheiden vrouw met nog 1 dochter in huis. Ik ontvang al geen huurtoeslag meer. Reactie infoteur, 18-06-2011
Beste Jose,
1. Uw eigen kind is geen toeslagpartner.
2. Zolang het kostgeld in verhouding staat tot de gemaakte kosten, is het geen inkomen.
3. De afvalstoffenheffing zal voor 3 personen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tina Egelmeers, 06-06-2011 14:25 #101
Onze dochter van 16 gaat zelfstandig wonen i.v.m. topsport en onderwijs. Ze zit op het middelbaar onderwijs. Zijn de extra kosten voorhuisvesting en reizen aftrekbaar bij de belasting? Reactie infoteur, 06-06-2011
Beste Tina Egelmeers,
1. Alles wat bij een normaal levensonderhoud nodig is en niet door haar kan worden betaald, kan in aanmerking komen. Maar het moet niet te luxe zijn en mag niet door een ander al worden vergoed.
2. Ik neem aan dat uw dochter kinderbijslag krijgt. In dat geval vervalt deze aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gamze, 23-05-2011 14:49 #100
Mijn zoon van 5 jaar is wegens omstandigheden woonachtend in het buitenland. Hij is in Nederland geboren maar gaat dus in het desbetreffende land naar school. Hebben wij nu recht op extra aanvullingen of (eventuele) verhoging van toeslagen. Alvast bedankt voor uw moeite! Reactie infoteur, 23-05-2011
Beste Gamze,
Afhankelijk van het land - er moet wel een handhavingsverdrag zijn, zoals die er is met landen van de Europese Unie, Turkije en Marokko - komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Die zijn aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fenny, 19-05-2011 09:15 #99
Mijn vrouw heeft een zoon van 25 en staat bij ons ingeschreven. Wij hebben een koopwoning. Hij heeft een inkomen van ongeveer 1600. Ik ben de kostwinner en mijn vrouw heeft geen inkomen. Hij verblijf vaak bij zijn vriendin, maar staat bij ons officiel nog ingeschreven. Met wat voor extra kosten worden wij belast, angezien hij bij ons nog staat ingeschreven en kan u hiervoor een advies geven? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 19-05-2011
Beste Fenny,
U moet denken aan zijn kosten van levensonderhoud. Hij eet en drinkt bij u, gebruikt licht en dergelijke, slaapt misschien bij u, krijgt waarschijnlijk af en toe wat toegestopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marion, 17-05-2011 22:36 #98
Mijn zoon van (bijna) 20 zal het einde van dit jaar zijn MBO opleiding afronden. Hij wil verder naar het vervolg HBO, maar dat begint dan in het nieuwe schooljaar Aug 2012. Om deze overbrugging te vullen wilt hij een half jaar gaan werken om de studie te betalen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag. ( Zelf ben ik werkende alleensaande moeder van 2 kinderen van 16 & bijna 20) Want het doel om van dit geld is om zn studie te financieren. Reactie infoteur, 17-05-2011
Beste Marion,
Het inkomen van thuiswonende kinderen heeft geen invloed op uw huurtoeslag, omdat zij niet als uw toeslagpartner worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia Compiet, 29-04-2011 14:47 #97
Mijn dochter van 17 jaar heeft lymfklierkanker, zij word 25-7-2011 18 jaar. Zij was gestart met een opleiding tandartsassistente, maar kan dit door haar ziekte nu niet meer doen, tijdelijk een jaar. De kinderbijslag komt straks te vervallen maar recht op studiefinanciering heeft zij ook niet omdat zij nog niet kan starten aan het begin van het nieuweschool jaar want zij moet 16 chemokuren en natuurlijk herstel dus hebben wij als ouders gezegt dan even een jaartje niets, kan ik nu de kosten van levensbehoeften aftrekken en zal ik er dan goed aan doen om dit met mijn belastingadviseur te bestreken? Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste Saskia Compiet,
U mag de kosten van levensonderhoud onder deze voorwaarden aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Greetje Mulder, 18-04-2011 22:22 #96
Mijn 3 kinderen (16, 14 en 11) zijn 50% van de tijd bij mij, om de week. Ik krijg geen kinderbijslag, die gaat volledig naar de vader. Mijn salaris is net onder de 20.000/jr.
Ook ontvang ik geen alimentatie. Is het aannemelijk te veronderstellen dat ik de kosten van levensonderhoud voor mijn kinderen toch mag aftrekken? Reactie infoteur, 19-04-2011
Beste Greetje Mulder,
Zodra kinderen kinderbijslag ontvangen, vervalt de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron Gerris, 11-04-2011 09:20 #95
Wij hebben co-ouderschap waarbij ik voor 1 kind de kinderbijslag ontvang. Nu heb ik gelezen dat je voor het andere kind een bedrag mag aftrekken 355 EUR als de onderhoudskosten (aantoonbaar) minimaal 408 EUR per kwartaal zijn. Nu heb ik moeite met het begrip aantoonbaar, want dit kan natuurlijk ver gaan. Mijn zoon heeft 3/4 van de fles cola van 1,19 gedronken etc, Of mag je dit aannemelijk maken op basis van richtgetallen van bijvoorbeeld het Nibud (zoveel procent van het besteedbaar inkomen wordt besteedt aan)? Wellicht zijn er nog goede tips, hoe dit aantoonbaar / aannemelijk te maken is. Reactie infoteur, 11-04-2011
Beste Ron Gerris,
Klopt. Aantoonbaar wordt gebruikt om aan te geven dat u het wel aannemelijk moet kunnen maken als de belastingdienst erom vraagt. Ik zou zo veel mogelijk bonnetjes bewaren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aj Sheer, 10-04-2011 22:53 #94
Wat voor tegemoetkomingen heb ik te verwachten voor mijn zoon die net 18 is. Hij betaald nu maandelijks zijn ziektekosten. Hij gaat na de zomervakantie 4 dagen naar school, 1 dag stage. Cq wat kunnen wij van de belasting aftrekken. Reactie infoteur, 11-04-2011
Beste Aj Sheer,
Wat u kunt aftrekken hangt allereerst af van de hoogte van de kosten die u maakt. In feite is veel mogelijk, zolang het niet om uitzonderlijk dure dingen gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. van Vessem, 09-04-2011 09:30 #93
Geachte Infoteur,

Wij hebben 2 pleegkinderen (tweeling) van inmiddels 15 jaar, zij wonen al vanaf 2004 volledig bij ons in huis. Wij hebben wel een pleegvergoeding (basis) en geen kinderbijslag. Kunnen wij onkosten opvoeren via "onderhoud kinderen onder de 30 jaar". Is dit aan inkomsten onderhevig en kan ik de voorgaande jaren ook nog verhalen bij de belastingdienst? Reactie infoteur, 09-04-2011
Geachte W. van Vessem,
Helaas geldt deze aftrekpost niet voor pleegkinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coco, 05-04-2011 21:16 #92
Mijn zoon van 17 doet een MBO opleiding; reiskosten ruim 250,00 per maand. Hij heeft een klein bijbaantje en op zijn jaaropgaaf wordt geen loonheffing vermeld. nu weet ik dat ik deze reiskosten niet zelf kan aftrekken. wel heb ik gehoord dat ik ze door kan belasten aan mijn kind zodat hij ze kan opvoeren als reiskosten. echter als wij een proefbereking maken komt hier niks uit omdat hij geen loonheffing heeft. zijn er nog tips of suggesties hoe ik dit moet doen? wordt stapelgek van die belasting met alle regels formulieren enz.
Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 06-04-2011
Beste Coco,
Als er per saldo geen loonheffing wordt betaald kunnen de studiekosten wel worden opgevoerd, maar betekenen ze geen additionele teruggave. Uw zoon kan niet meer belasting terug krijgen dan hij betaald heeft. In dat geval keert de post studiekosten volgend jaar terug als restant aftrek persoonsgebonden aftrek, en levert het misschien dan geld op. Zo niet dan schuift het weer een jaar op, en zo verder:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/65842-persoonsgebonden-aftrek-inkomstenbelasting-verrekenen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Jacobs, 31-03-2011 16:44 #91
Onze dochter van 21 jaar komt voor het laatste jaar van haar studie weer thuis wonen ivm een stage in de buurt. Haar studie financiering stopt na dit schooljaar. Heeft zij of wij als ouders nog recht op een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud? Zo ja, waar vraag ik dat aan? Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste R. Jacobs,
1. De tegemoetkoming die u bedoelt is een aftrekpost inkomstenbelasting die u zelf moet opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.
2. Als uw dochter geen studiefinanciering krijgt en uw bijdrage in haar onderhoud is minimaal 408 euro in een kwartaal, dan mag u in een kwartaal 355 euro aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Gerritsen, 31-03-2011 11:07 #90
Onze zon van 19 is gestopt na de MAVO en werkt nu in de horeca. Hij verdient daarhet minimum loon. Hij wont in huis en wij betalen voor een geddelte mee in zijn onderhoud: ziektekosten, woonkosten etc. zijn hier ook aftrekposten voor? Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste R. Gerritsen,
1. Iemand met het minimumloon wordt geacht zelf in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.
2. Als dat aantoonbaar niet zo is, kunt u gebruik maken van de post levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 30-03-2011 13:16 #89
Mijn ex vrouw is vorig jaar overleden. Mij zoon woonde bij haar in het koophuis. Zoon studeerdt en heeft studie financiering. Huis staat te koop. Ik maak nu voor de hypotkee, G/W/E, onderhoud zoon etc. 1200 euro extra kosten per maand. Mijn spaargeld raakt op, kan ik via de belasting wat verhalen? Reactie infoteur, 30-03-2011
Beste Wim,
1. Omdat uw zoon studiefinanciering heeft, is er geen aftrekpost levensonderhoud kind of een andere extra aftrekpost.
2. Misschien kan uw bijdrage omlaag als uw zoon een deel van het huis heeft geërfd en er straks geld vrij komt. Misschien kan hij bij DUO-IB een lening afsluiten. Misschien kunt hem onderhands geld lenen i.p.v. te geven, onder de afspraak dat als het huis is verkocht deze lening wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koot, 29-03-2011 10:47 #88
Wordt de onderhoudsbijdrage voor een uitwonende student van 20 jaar door de belastingdienst niet gezien als gift? Het gaat om een bedrag van 1000 euro per maand, kind heeft ook gewoon studiefinanciering. Reactie infoteur, 29-03-2011
Beste Koot,
1. Als het noodzakelijke kosten zijn waarin een kind ondanks studiefinanciering niet kan voorzien, wordt de bijdrage niet als gift gezien.
2. U mag een kind elk jaar 5000 euro belastingvrij schenken.
3. Met studiefinanciering komt u niet in aanmerking voor de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annie, 28-03-2011 20:44 #87
Onze zoon is het afgelopen jaar 18 geworden. Hij ontvangt nog geen studiefinanciering echter wel een tegemoetkoming scholieren van €100,- per maand. Zijn levensonderhoud komt volledig voor onze rekening. Mogen wij gebruik maken van deze aftrekpost? Reactie infoteur, 09-02-2014
Beste Annie,
Neen, want de tegemoetkoming scholieren is een wettelijke belemmering voor deze aftrek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick van Dijk, 25-03-2011 13:49 #86
Mijn dochter is in Oktober 2010 18 jaar geworden. Zojuist gewaarschuwd door de persoon die de belasting invult dat vanaf dat moment de kosten voor levensonderhoud voor mij niet meer aftrekbaar zijn omdat zij een basisbeurs heeft sedert haar achtiende verjaardag. Ik ben gescheiden en mijn dochter woont bij haar moeder. Ik moet dus wel tot haar 21 levensjaar betalen maar het is dus niet meer aftrekbaar klopt dit. Reactie infoteur, 25-03-2011
Beste Dick van Dijk,
Dat klopt. Het krijgen van studiefinanciering, anders dan alleen de OV jaarkaart, betekent dat de aftrekpost levensonderhoud kind komt te vervallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Magda, 15-03-2011 13:45 #85
Beste Zeemeeuw,
Bedankt voor uw snelle antwoord. Ik heb op de door u aangegeven site gekeken, maar mijn man en ik zijn nog steeds gelukkig getrouwd en ontvagen kinderbijslag voor onze zoon. Volgens mij komen wij dan ook niet voor de aftrekpost levensonderhoud kinderen in aanmerking. Of lees ik verkeerd? Ik vrees dat wij gewoon zullen moeten accepteren dat wij helaas toch ruim 1355 Euro minder terug gaan ontvangen dan voorgaande jaren en ik blijf bij mijn standpunt dat dat niet eerlijk is tegenover ouders met opgroeiende kinderen. Maar nogmaals bedankt. Reactie infoteur, 15-03-2011
Beste Magda,
Neen als er ook kinderbijslag is hebt u geen recht op deze aftrekpost. Meer mogelijkheden zijn er niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Duut, 14-03-2011 21:05 #84
Mijn vriend heeft een zoon van 20 jaar die inwoont bij zijn oma. hij heeft geen werk en volgt geen studie. ik weet dat je als ouder verpicht bent om in het levensonderhoud te voorzien van een kind tot de leeftijd van 21 jaar. Hoe word dan de hoogte van de bijdrage bepaald? en door wie? Reactie infoteur, 15-03-2011
Beste D. Duut,
Om hoeveel geld het gaat is moeilijk aan te geven, omdat het ene kind duurder is dan het andere. Als ouders niet betalen, zal een rechter bekijken wat wel redelijk is en zeker niet alles toewijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Magda, 14-03-2011 14:27 #83
Onze zoon is in september 2010 dertien jaar geworden. Nu blijkt dat bij het invullen van de belastingaangifte ik (mijn man en ik doen gezamelijk aangifte) geen recht meer heb op de combinatiekorting. Dit levert ons een verschil op van ruim 1355 Euro in de teruggave wat wij nu minder terug krijgen. Maar onze zoon is echt niet minder gaan kosten en hij heeft nog geen bijbaantje. Ik schrok best wel van dat grote verschil, want het is voor ons een hoop geld. Kan ik op een andere manier compensatie krijgen of van een andere regeling gebruik maken? Ik heb ook de belastingdienst gebeld, maar ik kreeg de indruk dat de medewerker die mij te woord stond niet echt begreep waar ik het over had en heb dan ook geen bevredigend antwoord van hem gehad. Verder kan ik nergens iets over dit probleem terugvinden. Kunt u mij helpen en met mij misschien ook vele anderen die tegen dit probleem aanlopen? Reactie infoteur, 14-03-2011
Beste Magda,
Hebt u al gekeken naar de aftrekpost levensonderhoud kinderen:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/9499-belastingen-levensonderhoud-kinderen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Demi, 14-03-2011 11:35 #82
Mijn zoon wordt in juli 18 en zit op het mbo. Zijn vader woont al een aantal jaar (ik denk illegaal) in het buitenland en betaald geen alimentatie (hij moet echter 550 euro p.mnd betalen maar verzuimd dit) Het LBIO zit er al jaren achteraan, tot op heden zonder resultaat. Ik woon samen met een vriend en heb zelf een inkomen van ca. 26000 p.jr. Ik heb gehoord dat bij de aanvraag vd studiefinanciering voor mijn zoon gekeken wordt naar het inkomen van mijzelf en van de echte vader. Ik krijg van de echte vader geen gegevens over zijn inkomsten, er is totaal geen contact tussen hem en ook niet tussen hem en mijn zoon. Hoe nu te handelen? Reactie infoteur, 14-03-2011
Beste Demi,
U kunt gerust de basisbeurs aanvragen. Voor een aanvullende lening kunt u het beste contact opnemen met de DUO IB groep.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 09-03-2011 15:03 #81
Mijn dochter is 5 en woont bij mijn ex-vrouw. Ik vroeg me af of ik in aanmerking kwam voor levensonderhoud kinderen onder de 30. Immers, mijn dochter is in de weekenden en tijdens de vakantie bij mij. dan betaal ik toch ook levensonderhoud, gas water, licht, kleding, eten enz. als ik er van uitga dat mijn dochter 2 dagen per week bij mij is, het hele jaar door, en ik vanaf 408 euro per kwartaal recht op aftrek heb, (408 x 4=1632 euro per jaar. deel dat door 104 dagen (52 weken x 2 dagen)) kom ik uit op 15,70 per dag aan kosten voor het kind. dan tel ik de vakanties nog niet eens mee. Is dat een reëele berekening? en ik kan natuurlijk geen bonnetjes overleggen voor eten, gas, water en licht enz. dus hoe zit dat? Reactie infoteur, 09-03-2011
Beste Hans,
1. Ook voor een kind jonger dan 6 jaar kunt u in aanmerking komen voor de aftrekpost levensonderhoud kind.
2. Of 16 euro per dag een redelijk bedrag is voor een kind van 6 weet ik niet. Gas, water en licht moet wel extra gas, water en licht zijn ten opzichte van wat u anders nodig hebt. Hoe het ook zij u hebt inderdaad circa 16 euro per bezoekdag nodig. Probeer de invulling van de kosten zo concreet mogelijk te maken. Als de inspecteur er om vraagt, zult u uw bedrag ook zo goed mogelijk moeten motiveren. Overigens is het niet gezegd dat de inspecteur u ernaar zal vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees Verhagen, 09-03-2011 09:31 #80
Onze dochter is 21 jaar en zit in het laatste jaar van haar studie. Omdat zij na het eerste jaar veranderd is van opleiding krijgt zij dit studiejaar geen studifinancering meer en woont bij ons thuis en heeft geen inkomen. Wat mogen wij als ouders opvoeren als aftrekpost voor onze dochter? Reactie infoteur, 09-03-2011
Beste Kees Verhagen,
Alle kosten van levensonderhoud, voor zover niet buitensporig, mag u optellen. Uit de tabel blijkt dan bij welk bedrag welke fiscale aftrekpost per kwartaal hoort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 07-03-2011 13:41 #79
Ik heb een zoon van inmiddels 19. In 2010 heeft hij het gehele jaar thuis gezeten en niks gedaan. Ik heb hem dus volledig in levensonderhoud voorzien. Ik denk dan ook dat ik in aanmerking kom voor de tegemoetkoming. Het is mij echter niet duidelijk hoe ik het bedrag van de kosten van het levensonderhoud voor mijn zoon moet bepalen? Is er een stelbedrag? Hangt de hoogte van het aftrekbedrag ook af van mijn eigen inkomen of staat dat er lost van? Reactie infoteur, 07-03-2011
Beste Astrid,
1. Als de belastingdienst het vraagt moet u kunnen aantonen wat u hebt uitgegeven voor uw zoon. Dat is inderdaad niet altijd even eenvoudig, maar u kunt ook een rekensom maken van hoeveel u denkt uit te geven en dat proberen aannemelijk te maken.
2. Het bedrag dat u mag aftrekken is niet afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, maar van uw uitgaven per kwartaal en de leeftijd van uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 04-03-2011 13:50 #78
Dit jaar wordt mijn dochter 21. Tot nu toe betaal ik bijdrage levensonderhoud. Ergens heb ik gelezen dat de bijdrage over de maand waarin ze 21 wordt, niet meer moet worden betaald. Klopt dit? Reactie infoteur, 04-03-2011
Beste Hans,
1. Neen, dat klopt niet.
2. Wel is het een voornemen van het kabinet om met ingang van 2012 de leeftijd tot 21 jaar te beperken. Of dat ook gaat gebeuren is nog de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marg54, 04-03-2011 12:12 #77
Onze dochter heeft in december haar MBO diploma gehaald. Heeft wel 30 keer gesolliciteerd op diverse banen maar kan helaas niets krijgen. Nu wordt zij deze maand 18 jaar en stopt de kinderblijslag en het kindgebonden budget. Zij komt nu geheel tenlaste van ons als ouders. Maar is hier geen tegemoetkoming voor? Wij hebben wel een WIJ uitkering aangevraagd maar die dekt net de kosten van de ziektekostenverzekering. Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Marg54,
Als het voor u te duur wordt kan uw dochter ook een periodieke bijstand aanvragen.

Zie hiervoor ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renato, 01-03-2011 03:23 #76
Ben een gescheiden vader van 61 jaar en een zoon van 13 jaar welke bij zijn moeder woont in Turkije. Ik ontvang namens zijn moeder kinderbijslag, wat ik per kwartaal aanvul tot € 500,00, waarna ik het vervolgens exporteer (zoals dat in de wandelgangen wordt genoemd). Het maandelijks te ontvangen kindgebonden budget wordt eveneens ge-exporteerd. Mijn zoon gaat daar naar een internationale school welke door zijn moeder wordt bekostigd. Incidenteel maak ik nog extra bedragen over voor schoolboeken, kleding e.d. Mijn levensstandaard ligt op bijstandsniveau, dus meer kan ik niet missen. Valt hier nog iets af te trekken? Reactie infoteur, 01-03-2011
Beste Renato,
Als u partneralimentatie betaalt is die fiscaal aftrekbaar. Dus als u de extra bedragen kunt aanmerken als partneralimentatie is dat een extra aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 17-02-2011 10:12 #75
Alle te betalen bedragen worden vermeld in termijnen van kwartalen! Hoe zit het met de aftrekbare bedragen? Zijn de bedragen per kwartaal aftrekbaar en dus maal 4 of zijn de genoemde bedragen per kind per jaar aftrekbaar? Reactie infoteur, 17-02-2011
Beste Marcel,
Het zijn inderdaad allemaal bedragen per kwartaal. Ook de fiscale aftrek. Dit is zo gedaan, omdat niet in elk kwartaal aan de voorwaarden kan zijn voldaan en er dan ook geen aftrek voor dat kwartaal is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Hon, 09-02-2011 10:43 #74
Beste Zeemeeuw, Dank voor je snelle antwoord. Nog een vraag: er wordt beweerd dat de partneralimentatie aftrekbaar is omdat de alimentatie bij de ex-partner wordt belast. Als de ex-partner naar het buitenland vertrekt, dan is het wellicht niet mogelijk de alimentatie bij de ex-partner te belasten (er is bijv. geen verdrag tussen de landen). In dat geval is de partneralimentatie niet aftrekbaar. Klopt deze bewering? Is de aftrekbaarheid afhankelijk van de belastbaarheid bij de ex-partner? Ik kan deze voorwaarde niet vinden op de website van de Belastingdienst. Reactie infoteur, 09-02-2011
Beste Hon,
1. Bij u is de partneralimentatie gewoon fiscaal aftrekbaar want voor u is het een persoonsgebonden uitgave.
2. Voor uw ex zal het zo zijn dat naar alle waarschijnlijkheid in het land van herkomst belasting zal worden ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hon, 08-02-2011 13:21 #73
Ik ben getrouwd met een buitenlandse. Wij gaan scheiden en zij gaat terug naar haar geboorteland met ons kind. Nu zijn wij bezig om afspraken te maken voor de alimentatie. Zij ziet af van partneralimentatie en wil uitsluitend kinderalimentatie tot 20-jarige leeftijd van ons kind. Kan ik hiervoor een partneralimentatie afspreken met een looptijd van 20 jaar om in aanmerking te komen voor de aftrek? Zijn er bepaalde vormeisen waaraan de partneralimentatie moet voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen? Hoe moet ik dit aantoonbaar maken richting de fiscus - moet dit in een convenant worden vastgelegd, of is een bankafschrift met de periodieke overboeking voldoende? Reactie infoteur, 08-02-2011
Beste Hon,
1. Zie voor de vereisten bij een scheiding het artikel:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/man-en-vrouw/53587-echtscheiding-online-voor-een-snelle-scheiding.html

2. U kunt dus van alles gezamenlijk overeenkomen.
3. De partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. Als uw vrouw op papier zet dat ze zelf voorziet in het onderhoud van de kinderen, kunt u volstaan met een fiscaal aftrekbare partneralimentatie tot de leeftijd van 18 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane, 23-01-2011 13:02 #72
Mijn vriend betaald elke maand alimentatie voor zijn kind van 2 die bij zijn ex vrouw woont. Kan hij dit bedrag of een deel terug krijgen van de belasting? Of ligt dat ook nog aan het bedrag van de alimentatie? Reactie infoteur, 23-01-2011
Beste Jane,
De partneralimentatie is volledig aftrekbaar van de belasting. Voor de kinderen komt u wellicht in aanmerking voor de aftrekpost levensonderhoud kind:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 28-12-2010 11:24 #71
Ik ben een vrouw van 30 ben inmiddels anderhalf jaar weg bij mijn ex partner, Samen hebben we een zoontje van 3. Ik ontvang van hem geen allimentatie. Waar heb ik recht op. Ik woon inmiddels samen met mijn nieuwe partner. Ik ben bezig met de alimentatie te regelen. Ik ga er vanuit at mijn ex partner iets af kan trekken van de belasting. Verder vraag ik me af of ik recht heb op kindgebonden budget? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Angelique,
1. Meer over de alimentatie vindt u in het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

2. Bij een verzamelinkomen tot € 20.000 ontvangt een gezin het maximale kinderbudget. Voor de bedragen verwijs ik u naar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Jimenez, 27-12-2010 22:24 #70
Ik ben een Dominicaanse man, inmiddels Nederlands genaturaliseerd en woonachtig en werkzaam in Nederland, en heb en zoon op de Dominicaanse Republiek, die bij zijn Dominicaanse moeder woont. Maandelijks betaal ik allimentatie. Heb ik recht op teruggave? Reactie infoteur, 28-12-2010
Beste P. Jilmenez,
1. De partneralimentatie kunt u aftrekken.
2. Als het kind door u is erkend en u voorziet voldoende in zijn levensonderhoud, dan mag u ook de kosten van het kind aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. de Kaste, 23-12-2010 09:43 #69
Hallo, mijn ex heeft een kind in duitsland daarvoor betaald hij alimentatie, zijn ex krijgt verder niets, om de 3 week komt ze naar ons toe en eventueel andere vakantie's langer, alimentatie wordt al opgegeven bij de belasting zijn er nog andere aftrekposten die we kunnen opgegeven. Reactie infoteur, 23-12-2010
Beste E. de Kaste,
Het is niet helemaal duidelijk welke alimentatie u opgeeft. De partneralimentatie is in zijn geheel fiscaal aftrekbaar, en voor de kinderen bestaat de post levensonderhoud kind. Als u het bezoek en dergelijke van de ex kunt concretiseren en aannemelijk maken voor de belastingdienst, kan het als partneralimentatie worden gezien. Meer is er op dit vlak niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. V. Diepen, 21-12-2010 14:04 #68
Vraag: ik betaal alimentatie voor mijn dochter, woont bij mijn ex, is 18 studeert maar heeft geen studiefinanciering
ik betaal 225 euro alimentatie per maand.
is dit aftrekbaar. Reactie infoteur, 21-12-2010
Beste W.v. Diepen,
Wel als zij ook geen recht heeft op studiefinanciering, anders helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. vd Ploeg, 14-12-2010 22:28 #67
Ik ben vader van een kind bij een buitenlandse vrouw die mijn ex is. Kind woont bij haar in het buitenland (Denemarken) en is door mij in dat land erkend, echter niet in Nederland erkend. Ik betaal maandelijks officieel alimentatie. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van belastingaftrek etc. voor mij hier in Nederland, voor wat betreft de kosten voor dit kind? Reactie infoteur, 15-12-2010
Beste R. vd Ploeg,
1. De alimentatie aan uw ex, de partneralimentatie is volledig aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek.
2. Als u de akte van erkenning uit het Denemarken in Nederland laat inschrijven, komt u, afhankelijk van uw bijdrage, wellicht in aanmerking voor de aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

Marciano, 07-12-2010 16:16 #66
Ik ben een gescheiden vader met co-ouderschap en ik betaal maandelijks 352 euro aan levensonderhoud voor mijn dochter van 7 jaar. Nu weet ik dat 355 euro aftrekbaar is per kwartaal maar hoe wordt dat nu berekend en wat hou ik netto over per kwartaal. Ik heb afgezien van kinderbijslag en ik betaal ook geen partner alimentatie maar hoe zit het nu met de kindgebonden budget / heffingskortingen / en de combinatiekorting heb ik daar recht op ook als het aan de ouder en dan wel de aanvrager van de kinderbijslag wordt uitgekeerd. Reactie infoteur, 07-12-2010
Beste Marciano,
1. U geeft uw aftrek op bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting of vraagt een maandelijkse teruggave aan bij de belastingdienst via de voorlopige aanslag.
2. Wat u netto overhoudt hangt af van de hoogte van uw inkomen. Bij een inkomen van 30000 euro bijvoorbeeld krijgt u een derde deel van de aftrek terug.
3. Wie kinderbijslag krijgt wordt automatisch door de Sociale Verzekeringsbank, SVB, benaderd voor het kindgebonden budget. Nu kunt u het beste zelf met de SVB contact opnemen.
4. Kijkt u voor het kindgebonden budget en betreffende heffingskortingen ook naar het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/34610-inkomensafhankelijke-combinatiekorting-levensonderhoud.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 27-11-2010 16:09 #65
Ik ben een gescheiden vader met volledig co-ouderschap en van de drie kinderen wordt de oudste 18. Ik ben opnieuw getrouwd. Ik betaal kinderalimentatie voor de oudste aan mijn ex en dat bedrag is net iets lager dan het drempelbedrag van 400 per kwartaal voor aftrek van kosten levensonderhoud. Kan ik sowieso het standaard bedrag aftrekken (als ik ook de kosten voor voeding meereken kom ik natuurlijk wel boven het drempelbedrag) of moet het daadwerkelijke bedrag aan kinderalimentatie boven het drempelbedrag uitkomen? En als dat net te laag is, kan ik dan kinderalimentatie bijstorten zodat ik net boven het drempelbedrag uitkom? Reactie infoteur, 27-11-2010
Beste Peter,
U moet minimaal voor het minimale bedrag bijdragen in de kosten per kwartaal, anders is er helaas geen aftrek. Het is de moeite waard om te bekijken of u nog een bonnetje van uitgaven hebt waardoor u toch boven de drempel uitkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ambas, 24-11-2010 09:31 #64
Ik ben een alleenstaande vader met een uitkering. Mijn zoon van 15 jaar geboren in Nederland maar wegens omstandigheden woont en studeert in buitenland, na 1 jaar hij is klaar met zijn O level studie, als ik hem nu naar Nederland laten komen dan hij heeft studie achterstand, daarom voor hem is het belangrijk zijn O level diploma te behalen. Ik zit met heel hoge studie kosten van hem. Ik ontvang ook geen kinderbijslag voor hem want hij woont in buitenland. Mijn Vraag? Hoe kan ik voor zijn studie kosten in aanmerking komen, en bij wie? Reactie infoteur, 24-11-2010
Beste Ambas,
Als uw zoon niet zelf kan voorzien in zijn levensonderhoud, niemand uit uw huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind krijgt,
uw zoon geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgt, kunt u de bedragen aftrekken als kosten levensonbderhoud kind, zoals aangegeven in de tabellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elli, 21-11-2010 14:37 #63
Ik ben een alleenstaande moeder met een uitkering. Mijn zoon van 21 woont bij mij en studeert. Nu wordt het inkomen van zijn vader meegeteld bij de ib-groep, maar heeft geen kontakt met zijn vader. Mijn vraag; is het mogelijk dat zijn vader toch nog moet bijdrage in de onderhoudskosten totdat de zoon 27 is? Reactie infoteur, 21-11-2010
Beste Elli,
De verplichting om in het levensonderhoud van uw kind te voorzien houdt op bij 21 jaar. Het mag nog wel, maar hoeft niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. Hermelink, 19-11-2010 12:57 #62
Met ingang van 1 december 2010 betaal ik maandelijks € 560 aan kinderalimentatie voor mijn 2 kinderen (2 en 9 jaar) die voor iets meer dan de helft v/d tijd bij mijn ex-partner wonen. Partner alimentatie hoef ik niet te betalen. Wat valt er voor mij af te trekken als kosten levensonderhoud kinderen? Reactie infoteur, 19-11-2010
Beste A. Hermelink,
Per kwartaal betaalt u per kind 840 in twee leeftijdsklassen. Hiervan is 295 euro en nog eens 355 euro fiscaal aftrekbaar per kwartaal in 2010.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Wekema, 18-11-2010 23:13 #61
Ik ben een gescheiden man en betaal sinds 2 jaar mijn uitwonende dochter van 20 jaar 300 euro per maand. Hierdoor draag ik bij aan haar levensonderhoud. Echter ze krijgt ook een studiefinanciering. Kan ik nog een aanspraak maken op een fiscale aftrekpost? Reactie infoteur, 19-11-2010
Beste Bert Wekema,
Neen, omdat uw dochter studiefinanciering ontvangt kunt u helaas niet gebruik maken van de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Kroon, 11-11-2010 20:23 #60
Ik ben een gescheiden man met twee dochters van 20 jaar, één woont bij mij en de ander bij mijn ex-vrouw. Ieder van ons draagt de zorg over het inwonende kind en wij hebben geen finaciele verplichtingen met elkaar. De dochter die bij mijn ex woont onvangt van mij wel de kosten voor haar ziektekostenverzekering. Mijn dochter die thuis woont is werkeloos en ontvangt geen uitkering als zijnde werkeloosheiduitkering. In het begin van het jaar had ze een deeltijd baantje en dit leverde max € 2500 bruto op voor dit jaar. Vorige week heeft ze weer een baantje in deeltijd aangenomen en gaat vermoedelijk tot het eind van het jaar max € 1000 opleveren. In totaal dus € 3500,- bruto. Heb ik dit jaar dan nog recht op aftrek? en zo ja welke en hoeveel? Ik voorzie haar volledig in haar levensonderhoud en vraag me af of dit aftrekbaar is onder de noemer van " Aftrek kind jonger dan 30 jaar die niet in haar levensonderhoud kan voorzien". Reactie infoteur, 11-11-2010
Beste D. Kroon,
Het bedrag dat uw dochter van u nodig heeft om in haar levensonderhoud te voorzien in een kwartaal is maatgevend voor de aftrek. Dat hoeft niet elk kwartaal hetzelfde bedrag te zijn, gegeven haar bijverdiensten. Wat de hoogte is kan is zo niet bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. A. Klomp, 08-09-2010 10:26 #59
Mijn uitwonende zoon van inmiddels 32 jaar is door mij in levensonderhoud voorzien in de jaren 2008 en 2009. Ik heb hem € 500 per maand betaald. Kom ik alsnog in aanmerking voor een aftrekpost? Reactie infoteur, 08-09-2010
Beste A.A. Klomp,
1. Ja u komt ook in aanmerking voor de aftrek als ook aan de overige voorwaarden is voldaan.
2. Dien daarvoor vanaf 2008 een nieuwe aangifte inkomstenbelasting in en als er al een definitieve aanslag is, kunt u de belastingdienst schriftelijk verzoeken om alsnog met deze aftrekpost rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet van Doorn, 05-09-2010 11:55 #58
Mijn thuiswonende zoon van 19 is in januari 2010 gestopt met zijn studie en nu in september weer begonnen met een andere studie.
Van februari t/m augustus heeft hij ook geen studiefinanciering ontvangen (7 maanden). Nu heb ik waarschijnlijk recht op een aftrekpost levensonderhoud kinderen, maar is dit dan voor één of twee kwartalen? Reactie infoteur, 05-09-2010
Beste Piet van Doorn,
Per nieuw kwartaal wordt dat bekeken. Dat betekent in dit geval dat er 1 kwartaal geldig kan zijn, van april tot en met juni.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick Faber, 02-09-2010 20:53 #57
In 2009 is mijn zoon van 17 naar het Mbo gegaan en moest daarom ver reizen naar school, omdat hij nog geen 18 was had hij geen recht op een ov-jaarkaart en studiefinanciering wat concreet betekende dat wij zijn treinabbonnement hebben betaalt wat ongeveer neer kwam op ongeveer 300euro per maand en 650 kosten voor boeken en een laptop van 800euro
mijn vraag is ook kunnen we er nog iets van de belasting terug krijgen? Reactie infoteur, 02-09-2010
Beste Dick Faber,
1. Als u wel kinderbijslag ontving kunt u geen gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud kind.
2. Het gaat om de kosten van levensonderhoud. Studiekosten kunnen niet worden afgetrokken, wel de reiskosten en de laptop, als die echt nodig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. de Ruig, 26-08-2010 17:51 #56
Mijn dochter wordt in oktober 18 jaar. Aan mijn ex-vrouw heb ik aangegeven, dat ik daarna geen alimentatie ga betalen. Zij geeft nu aan dat ik moet gaan betalen voor levensonderhoud en studie. Is dat zo? En zo ja, aan wie ga ik dan betalen. Op mijn dochtersrekening of op de rekening van mijn ex. Kan ik zelf bepalen wat ik aan levensonderhoud ga betalen? Reactie infoteur, 26-08-2010
Beste W. de Ruig,
1. Hoeveel en hoe lang u kinderalimentatie moet betalen wordt geregeld bij de scheiding.
2. Wel rust bij beide ouders het ouderlijk gezag tot de leeftijd dat een kind 18 jaar wordt. Beiden zijn ook verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie totdat het kind 21 jaar is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michiel Daams, 03-08-2010 19:14 #55
Mijn zoon studeert fulltime, binnenkort vervalt na 4 jaar zijn Stufi. Ik weet dat indien ik in belangrijke mate bijdraag aan zijn levensonderhoud, deze kosten voor mij aftrekbaar zijn. Echter, hoe hoog mag maximaal zijn eigen vermogen zijn? Verder detail is, hij woont samen met zijn vriendin (zij is fiscaal partner ivm de huurtoeslag). Telt haar evt.vermogen mee? Bedankt alvast voor uw antwoord. Reactie infoteur, 03-08-2010
Beste Michiel Daams,
1. Hoeveel eigen vermogen is toegestaan blijft een heikel punt, omdat de eis is dat het kind onvoldoende in eigen levensonderhoud kan voorzien. Een hard bedrag, anders dan de bedragen uit het artikel, wordt niet genoemd.
2. Eerder gaf ik het voorbeeld dat als uw kind bijvoorbeeld een willekeurig bedrag van 1500 euro zeker nodig heeft voor het levensonderhoud en u draagt daarvan 500 euro bij, terwijl de rest komt van haar inkomen of vermogen, dan komt u voor de belastingaftrek in aanmerking. Als de verhouding 1500 euro en 200 euro is niet. Bovendien is het de vraag of uw kind wel met 1500 euro uitkomt, en dit niet hoger moet zijn. Ook dan gaat het om uw bijdrage in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.
3. Als uw kind een gezamenlijke huishouding voert wordt de kans dat het niet in eigen levensonderhoud kan voorzien kleiner, maar ook dat is ter beoordeling aan de belastinginspecteur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennie van Hoorn, 02-08-2010 14:33 #54
Ik ben een gescheiden vrouw met 2 kinderen. Nu zijn ze het huis uit, maar ik zie nu dat ik in het verleden de aftrekpost levensonderhoud kind had kunnen opgeven. Dat ga ik nu alsnog doen. Daarbij heb ik 2 vragen:

Zijn de aftrekbedragen in de tabel per kwartaal, dus moet ik ze maal 4 doen?

Gaat het in de voorwaarden erom of een kind geen studiebeurs had of dat het geen recht had op die beurs?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

H van Hoorn Reactie infoteur, 02-08-2010
Beste Hennie van Hoorn,
1. Ja, de bedragen gelden per kwartaal. Zowel de uitgaven als de erbij behorende aftrekpost.
2. Het gaat om het niet kunnen krijgen studiefinanciering. Hebt u er wel recht op dan gaat de studiefinanciering voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cevat, 28-06-2010 12:58 #53
Mijn man betaald voor zijn zoon 18 jr. allimenatie hij loopt stage, werkt maar zit nog op school Regio College. Ik rij geen financiele informatie en weet dus niet wat hij verdient en of hij stusiefinaciering krijgt. Kan ik het dan ook niet als aftrek post bij mijn aangifte meenemen en kan ik ivm zijn inkomsten stoppen met de alalimentatie tot dat hij juiste infomatie verstrekt? Reactie infoteur, 28-06-2010
Beste Cevat,
1. Een kind heeft tot de leeftijd van 21 jaar recht op kinderalimentatie of als dat eerder is, totdat het kind financieel zelfstandig wordt door een baan of uitkering. Tot 18 jaar via een ouder en daarna zelfstandig. De rechter moet bekrachtigen of de inkomsten van het kind voldoende zijn om niet langer te betalen. Als er niet wordt betaald, terwijl dat wel had gemoeten, kunt u in gebreke worden gesteld.
2. Zo maar stopen met betalen lijkt dus niet verstandig.
3. U kunt de aftrekpost opvoeren ervan uitgaande dat zijn zoon geen studiefinanciering of andere inkomsten heeft, maar loopt de kans dat de aftrekpost later door de belastingdienst wordt teruggedraaid doordat de belastingdienst waarschijnlijk wel de juiste informatie heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Annemieke, 08-06-2010 12:17 #52
Dank voor uw antwoord. Is er ook een grens van inkomsten gesteld voor studenten welke nog thuis wonen. Wij betalen eigenlijk alles voor haar, tot nu toe, inclusief alle studiekosten, omdat zij vanwege ziekte vertraging voor studie heeft opgelopen. Reactie infoteur, 08-06-2010
Beste Annemieke,
1. Dat hangt af van het bedrag dat u wilt opvoeren. Ik heb in het artikel nu een extra tabel voor 2009 opgenomen om het uit te leggen.
2. Stel u wilt in 2010 een bedrag van 415 euro opvoeren, waarvan volgens de tabel 295 euro aftrekbaar zou zijn. Stel de kosten van levensonderhoud van uw kind bedragen 1.500 euro per kwartaal. Dan ligt de grens voor het eigen inkomen van het kind op maximaal € 1.085 per kwartaal netto. Bij een hoger eigen inkomen kan uw noodzakelijke bijdrage in het levensonderhoud namelijk niet minimaal 415 euro zijn, maar is dat minder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rita, 07-06-2010 16:52 #51
Er schijnt jurisprudentie te bestaan, die het mogelijk maakt om ouderlijke bijdragen aan studerende kinderen af te trekken van de belasting. Kent u die jurisprudentie? Welke aftrek is er dan mogelijk?
Het gaat om 2 uitwonende kinderen, waarvan er 1 een universitaire studie volgt en 1 een HBO studie. Beide kinderen krijgen een basisbeurs voor uitwonende studenten. Daarvan kunnen zij hun studie niet betalen. Collegegelden, kosten voor boeken en levensonderhoud komen voor rekening van de ouders. Reactie infoteur, 07-06-2010
Beste Rita,
Mij is dat niet bekend zodra de kinderen recht hebben op studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemieke, 07-06-2010 16:23 #50
Op dit moment wordt onze dochter (24 jaar) volledig onderhouden door ons, omdat zij nog studeert. Zij ontvangt ook geen studiebeurs o.i.d. Nu kan ze bij een firma een 0 uren contract krijgen, echter dit geeft geen garantie tot inkomsten. Kunnen we dan nog wel een bedrag voor levensonderhoud van kinderen opgeven voor aftrek van de belasting of is dit per definitie niet mogelijk. Reactie infoteur, 07-06-2010
Beste Annemieke,
U kunt nog steeds in aanmerking komen voor de aftrek levensonderhoud kind. Voorwaarde is dat het kind zonder uw steun niet in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. De bijverdiensten mogen dan ook niet te hoog zijn, waardoor dit niet meer het geval is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 29-04-2010 14:18 #49
Nog even een toevoeging op mijn eerder verzonden reactie: De alimitatie die mijn vriend betaald aan zijn ex is niet voor haar maar echt voor de kleine. Reactie infoteur, 01-05-2010
Beste Deborah,
Zie eerder antwoord. De partner alimentatie is wel fiscaal aftrekbaar.

Zie ook het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Deborah, 29-04-2010 14:08 #48
Ik woon samen met mijn vriend en sta ook ingeschreven op zijn woonadres. Mijn vriend heeft een zoontje van 6 jaar. Hij betaald 150 euro alimitatie per maand aan zijn ex. Wij hebben hem om het wknd en elke woensdag. Merendeel is hij dan ook bij zijn ex en zij ontvangt dan ook de kinderbijslag. Wat logisch is. Toch hadden wij de vraag of de alimitatie gedeeltelijk aftrekbaar is? Reactie infoteur, 01-05-2010
Beste Deborah,
Voorwaarde is dat niemand in uw huishouden recht heeft op kinderbijslag. Dat de ex, gescheiden en in een andere houding, wel kinderbijslag ontvangt doet daar niets aan af. Uw vriend kan dus zeker recht hebben op de aftrek levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stan, 28-04-2010 07:44 #47
Beste,

Ik heb 2 kinderen onder de 18 jaar. 1 kind woont in een tehuis (gehandicapt) en de ander bij zijn moeder. Ik betaal maandelijks kinder allimentatie aan mijn ex partner. Heb ik recht op aftrek levensonderhoud uitwonend kind? (mijn ex ontvangt de volledige kinderbijslag en persoons gebonden budget)

Met vriendelijke groet! Reactie infoteur, 01-05-2010
Beste Stan,
Helaas geldt dat kosten voor een handicap niet onder de aftrek levensonderhoud kind vallen. Als u voor uw kind kinderbijslag ontvangt komt u ook niet voor deze aftrekpost in aanmerking. De alimentatie aan uw ex, de partner alimentatie, is fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Howard, 17-04-2010 19:16 #46
Dus als ik goed begrijp zou dit dus een verlaging van kosten voor mij betekenen betreffende alimentatie. Echter zijn er nooit kosten geweest tussen mij en mijn ex het betreft hier alleen mijn dochter zij krijgt dit allemaal op eigen bankrekening gestort. Reactie infoteur, 17-04-2010
Beste Howard,
1. Beide ouders hebben een onderhoudsplicht dat zich bij u uit in de vorm van de kinderalimentatie. Ook uw ex zal bijdragen in het onderhoud van uw dochter. Lagere kosten bij uw dochter kan dan ook voor uw beiden een voordeel betekenen.
2. Bij de berekening van de kinderalimentatie die u moet betalen is destijds expliciet ook rekening gehouden met de ziektekosten. Vergelijk deze op het moment van de echtscheiding met de kosten nu. Zijn ze lager dan heeft u een punt.
3. Als uw vergelijking van de kosten van levensonderhoud van uw dochter nu duidelijk lager zijn dan bij de echtscheiding werd ingeschat, zou ik zeker proberen hierover nieuwe afspraken te maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Howard, 17-04-2010 13:56 #45
Hallo ik ben gescheiden en betaal maandelijks alimentatie aan de dochter zij is 17 jaar en heeft inmiddels al een zoon. Zij krijgt om het kwartaal zorgtoeslag daarnaast gaat ze nu ook van het kindergebonden budget krijgen. Dit zijn toch extra inkomens komt daar door niet het alimentatie gebeuren te vervallen. Want zij is nog inwonende bij haar moeder. Reactie infoteur, 17-04-2010
Beste Howard,
1. Deze toeslagen zijn niet zo zeer extra inkomen (ze zijn belastingvrij), maar betekenen wel een verlaging van de kosten van levensonderhoud voor uw dochter.
2. Pak het bedrag dat uw dochter kostte volgens de oorspronkelijke berekening, en vergelijk dat met de nieuwe kosten na aftrek van de toeslagen. Verdeel dit in dezelfde verhouding als de eerdere kosten zijn verdeeld tussen u en uw ex, om uw nieuwe bijdrage te berekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 13-04-2010 23:24 #44
Een engelse vriend heeft een dochter in het buitenland, geboren en getogen. Hij woont en werkt al 13 jaar in Nederland. Hij betaald mee aan normale dingen zoals voedsel, onderwijs, kleding ect. Mag hij de aftrekpost gebruiken? En hoe moet dit kunnen aantonen? Meestal betaald hij de moeder contant als hij in Engeland is, dit om bankkosten te besparen. Reactie infoteur, 14-04-2010
Beste Marja,
Als hij belastingplichtig is in Nederland en aangifte inkomsten belasting doet wel, maar de uitgaven moeten wel aantoonbaar zijn. De belastingdienst kan een onderbouwing vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 11-04-2010 19:45 #43
Ik ben gescheiden en heb een zoon van 18 jaar. Hoeveel mag hij verdienen, zonder dat dat invloed heeft op mijn financiele situatie? Wordt zijn inkomen bij mijn inkomen geteld. Hij is nog thuiswonend. Zodat dat invloed heeft op mijn huursubsidie b.v.? Reactie infoteur, 11-04-2010
Beste Nicole,
1. Zolang u geen gezamenlijk belastingaangifte doet en zolang er geen sprake is van een uitkering, zult u geen last hebben van de inkomsten van uw zoon. De inkomens van u beiden worden niet bij elkaar opgeteld.
2. Anders wordt het als aantoonbaar is dat uw zoon u geld geeft voor zijn levensonderhoud. Dat geld kan wel als extra inkomen bij u worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleintje, 01-04-2010 20:35 #42
Voor en gezin die twee inwonende kleinkinderen onderhouden omdat ouders dat niet kunnen en ook niet inwonen, zijn die kosten dan ook onder deze post af te trekken? Reactie infoteur, 01-04-2010
Beste Kleintje,
Neen, helaas geldt de aftrekpost levensonderhoud kind alleen voor kinderen en niet voor de kleinkinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Tokmak, 31-03-2010 00:52 #41
Ik ben al bijna 5 jaar gescheiden.ik heb 2 kinderen die jonger dan 12 jaar zijn.De kinderen wonen bij zijn moeder.Ik heb een bijstands uitkering en betaal geen alimentatie.Moeder ontvant de kinderbijslag voor 2 kinderen en heeft ook nieuwe partner.Wij hebben samen de co ouderschap.Als de kinder bij mij zijn maak ik ook diverse onderhoudskosten voor de kinderen.Mijn vraag is wat voor regeling bijgrage van de belastingdienst kom ik in aanmerking voor.DE uitspraak van de rechter is dat ik om de 2 weken de kinderen bij mij hebt en ook de helft van de schoolvakanties.Dan maak ik ook voor deze ook diverse onderhoudskosten voor de kinderen wanneer de elke keer bij mij zijn.Grag wil ik geinformeerd, wat voor vergoedingen kom ik in aanmerking.

met vriendelijke groeten, E.Tokmak Reactie infoteur, 01-05-2010
Beste E. Tokmak,
Er is geen aftrekpost levensonderhoud kind, als u voor de kinderen kinderbijslag ontvangt, anders wel. Misschien kunt u voor de kosten ook nog iets regelen met uw ex, want ze zijn de helft van de tijd bij u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonj, 29-03-2010 09:23 #40
Casus: ik heb een kind in het buitenland wonen, zelf val ik onder de Nederlandse belastingplicht. Elke maand betaal ik voor mijn kind 425 euro. Val ik wel of niet onder de regeling levensonderhoud kind? Reactie infoteur, 29-03-2010
Beste Sonj,
Dat mag inderdaad als het om kosten levensonderhoud gaat en niet voor luxe zaken, zoals een auto, huis, huwelijksuitzet of bijdrage op de spaarrekening. Zie ook de overige voorwaarden, die voor een in Nederland wonend kind gelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 27-03-2010 10:20 #39
Mijn zoon is 19, woont bij mij en heeft geen inkomen of studiefinanciering. Welk bedrag mag ik opvoeren voor levensonderhoud? En hoe kan ik aantonen dat ik alles voor hem betaal? In 2008 heb ik zijn studie van?5000,- euro betaald (Open Studio Amsterdam - Vooropleiding Video en Digitale Media) en heb ik levensonderhoud niet opgevoerd. Had ik deze kosten vorig jaar kunnen aftrekken? Ik heb het niet gedaan omdat de belastingdienst zei dat het geen erkende opleiding was en mijn zoon een (klein) inkomen had. Reactie infoteur, 27-03-2010
Beste Richard,
U moet proberen de uitgaven voor uw zoon zo goed mogelijk te documenteren en dat valt niet altijd mee. In uw geval waarbij de zoon bij u woont en geen inkomen heeft lijkt het aannemelijk dat u alles betaalt. Maak dus een lijstje met geschatte uitgaven en voer een aftrek op conform de tabellen. Het zal duidelijk zijn dat de belastingdienst moeilijk kan doen en de post kan schrappen of gedeeltelijk schrappen als de fiscus het onvoldoende hard vindt, maar daartegen kunt u ook gemotiveerd bezwaar aantekenen. De extra studiekosten worden niet als kosten van levensonderhoud gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 25-03-2010 22:04 #38
Mijn dochter is 19 jaar, zit op het hbo, en krijgt dus wel studiefinanciering. Mijn belastingadviseur zegt met dat ik toch de aftrek voor levensonderhoud krijg, omdat mijn dochter niet mij mij woont maar bij mijn ex. Toch blijkt hieruit dat ik het niet krijg. Heeft mijn belastingadviseur het fout? Reactie infoteur, 26-03-2010
Beste Yvonne,
Uw dochter behoort weliswaar niet tot uw huishouden, maar ontvangt wel studiefinanciering. Daarmee vervalt voor u deze aftrekpost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 24-03-2010 10:34 #37
Beste Zeemeeuw,
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb toch nog een paar vragen.
Als ik het goed begrijp komt de forfaitaire aftrekpost levensonderhoud te vervallen op het moment dat mijn zoon 18 jaar, maar bij mijn aangifte kan ik de aftrekpost kosten levensonderhoud opvoeren, omdat ik meer dan 400,-- per kwartaal betaal; sterker nog ik betaal meer dan 690,-- per kwartaal? Welk bedrag is dan aftrekbaar 415,-- of 710,--?
Mijn 18-jarige zoon heeft geen inkomsten uit arbeid en kan zijn studiekosten niet aftrekken. Betekent dat dan ook dat ik de door mij betaalde studiekosteneveneens niet kan aftrekken?
Onder 3. vermeldt u immers: naast de aftrekpost kosten levensonderhoud de fiscale aftrekpost voor studiekosten die niet afhankelijk is van mijn inkomen, maar deze aftrekposten leveren het meest op bij de meest verdienende.

Met vriendelijke groet,

Ton Reactie infoteur, 24-03-2010
Beste Ton,
1. De forfaitaire aftrekpost levensonderhoud kind komt bij u volledig te vervallen als er sprake is van kinderbijslag of studiefinanciering.
2. Als er geen kinderbijslag of studiefinanciering is kunt u volgens de tabel een bedrag aftrekken. Voor iemand van 18 jaar of ouder loopt deze aftrekpost op tot 1065 euro per kwartaal in 2010. Aangezien uw zoon geen inkomsten heeft zal uw bijdrage ten minste meer zijn dan 50 procent, wat een aftrekpost geeft van minimaal 710 euro in 2010.
3. De door u betaalde studie kosten kunt u ook meenemen bij de aftrekpost levensonderhoud kind. Wederom als er geen studiefinanciering en geen kinderbijslag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 23-03-2010 12:50 #36
Ik ben co-ouder en betaal Euro 278,85 kinderalimentatie per maand voor mijn zoon die gedeeltelijk bij mij en mijn ex woont. Ik ben de meestverdienende ouder. Mijn zoon volgt een MBO-opleiding niveau 1 en hij wordt op 10 juli 2010 18 jaar. Ik blijf de kinderalimentatie doorbetalen en deze wordt dan omgezet in een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie. Mijn zoon heeft recht op de basisbeurs van euro 75,-- per maand, maar als hij deze aanvraagt betekent dat dan dat ik niet meer in aanmerking kom voor de fiscale forfaitaire aftrek m.b.t. de kosten van levensonderhoud en studie en dat de door mij en mijn ex gemaakte studiekosten eveneens niet fiscaal aftrekbaar zijn enkel omdat hij een vorm van studiefinanciering ontvangt? Kan mijn ex kosten van levensonderhoud voor onze zoon opvoeren bij de belastingdienst? Is het in financieel opzicht zinvol om de basisbeurs aan te vragen? Mijn zoon staat bij mij ingeschreven. Is het financieel gunstiger om mijn zoon in te schrijven bij mijn ex, zijnde de minstverdiende ouder? Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste Ton,
Studiefinanciering maakt de aftrek van studiekosten onmogelijk:

https://financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-zijn-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 21-03-2010 15:49 #35
Beste Zeemeeuw, hartelijk bedankt voor uw snelle reactie, het is mij nu duidelijk! Ik kan het zeer waarderen dat iemand advies geeft over dit soort belasting zaken. Reactie infoteur, 21-03-2010
Beste Bert,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 20-03-2010 19:17 #34
Beste Zeemeeuw,
Uit je reactie op vragen van twee lezers (Reactie infoteur op 10-03-2010, Reactie infoteur op 18-02-2010) begrijp ik dat de kosten voor levensonderhoud van uitwonende kinderen (ouder dan 18 jaar) alleen aftrekbaar zijn indien deze een bijdrage vormen van 90% of meer in de totale kosten én minimaal? 1.065 per kwartaal bedragen. De voorwaarden komen uit "Tabel kwartaalbedrag uitgaven voor levensonderhoud kinderen" van de Belasting Dienst. Is dit echt correct, of geldt dit alleen maar als je het bedrag van 1050 euro wil aftrekken?

Punt is dat ik vanmiddag met een medewerker van de Belasting Telefoon heb gesproken en deze vertelde mij dat voor de rest van de "Tabel kwartaalbedrag uitgaven voor levensonderhoud kinderen" het niet van belang is of een kind uit-of thuiswonend is. Dit zou betekenen dat je, afhankelijk van je bijdrage en de voorwaarden zoals in de tabel vermeld staan, alsnog 350 of 700 euro zou kunnen aftrekken van de belasting.

Graag zie ik je reactie tegemoet,
Met vriendelijk groet, Bert Reactie infoteur, 21-03-2010
Beste Bert,
1. Het feit dat een kind uitwonend is en tussen de 18 en 30 jaar oud is kan een extra hoge aftrekpost geven van € 1.050 in 2009 als aan de voorwaarde is voldaan dat uw bijdrage per kwartaal 90% of meer is én minimaal € 1.050 per kwartaal.
2. Maar bij een lagere bijdrage uwerzijds zijn volgens de tabel inderdaad ook twee andere mogelijkheden die in 2009 een aftrek geven van 350 respectievelijk 700 euro per kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrit, 09-03-2010 22:41 #33
Mijn zoon is 23 en is sinds half februari uitwonend. Hij volgt een studie aan de Uni Utrecht, maar ontvangt geen studiefinanciering en uiteraard ook geen kinderbijslag meer. Begin van dit kwartaal had hij een spaarsaldo van 2700 euro en verder heeft hij in januari nog 1300 euro verdiend (totaal dus 4000 euro). Voor allerlei kosten (huur, kleding, uitgaan, reiskosten, telefoonkosten, vakantie, inrichtingskosten kamer) gaat hij dit kwartaal in totaal ongeveer 2500 euro uitgeven. Dus houdt hij 1500 euro over op zijn spaarrekening (vermogen) aan het eind van dit kwartaal. Ik draag dit kwartaal ca. 2700 euro bij aan zijn levensonderhoud (o.a. studiekosten, eten/drinken, zorgpremie), dat is dus meer dan 50%.
Mijn vraag heeft betrekking op het overblijvende eigen vermogen van mijn zoon van 1500 euro. Mag mijn zoon deze reserve houden, of moet dit bedrag in mindering worden gebracht op mijn bijdrage, zodat mijn bijdrage dan dus 1200 euro wordt en dus minder dan 50%. Reactie infoteur, 21-03-2010
Beste Gerrit,
1. U kunt volgens de tabel van de belastingdienst minimaal 355 euro aftrekken.
2. De situatie wordt elk kwartaal opnieuw bekeken.
3. Het spaargeld gaat niet ten laste van uw bijdrage, maar maakt aannemelijker dat uw zoon tijdelijk grotendeels in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ciccia, 28-02-2010 01:56 #32
Mijn dochter van bijna 21 jaar woont nog thuis bij mij en mijn echtgenoot. Halverwege 2009 is zij zelf moeder geworden.Sindsdien is zij niet meer werkzaam maar ontvangt een bijstandsuitkering. Zij ontvangt zelf wel kinderbijslag voor haar kindje, dat zij zonder vader verzorgd. Kan ik de kosten voor haar levensonderhoud aftrekken? En indien mij gevraagd wordt om betalingsbewijzen, hoe specificeer ik deze dan? Ze "draait"gewoon met het huishouden mee: dwz, eten, wonen, stroom, etc. Reactie infoteur, 28-02-2010
Beste Ciccia,
1. Waar het om gaat is dat uw bijdrage in het levensonderhoud van uw kind voldoende is om voor de belastingaftrek in aanmerking te komen en uw bijdrage ook noodzakelijk is voor het levensonderhoud.
2. De bijdrage van uw kant en de mogelijke aftrek staan in de tabellen aangegeven. Vraag is echter of het ook altijd noodzakelijk is. De noodzaak bekijkt de belastingdienst van geval tot geval.
3. Als uw dochter bijvoorbeeld een willekeurig bedrag van 1500 euro zeker nodig heeft voor het levensonderhoud en u draagt daarvan 500 euro bij, terwijl de rest komt van haar inkomen of vermogen, dan komt u voor de belastingaftrek in aanmerking. Als de verhouding 1500 euro en 200 euro is niet. Bovendien is het de vraag of uw dochter wel met 1500 euro uitkomt, en dit niet hoger moet zijn. Ook dan gaat het om uw bijdrage in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud.
3. U kunt het beste uw bijdrage per giro of bank overmaken met daarbij aangegeven waarvoor het geld bedoeld is. Hoe meer kan worden aangetoond hoe beter. Hoe meer bonnetjes en andere bewijzen, hoe sterker u en uw dochter staan, als de belastinginspecteur daarnaar vraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Uuldriks, 25-02-2010 21:19 #31
Mijn zoon doet een vliegopleiding in Lelystad. Voor zijn opleiding heeft hij een lening afgesloten. Voor de rest zoals kamerhuur en levensonderhoud onderhoud ik hem. Tot zijn 30ste kan ik een deel van de balsating aftrekken. HIj is in december 2009 30 jaar geworden. Waar kan hij nu terecht voor huur en levensonderhoud. Voor mij is het niet op te brengen als er geen aftrek meer mogelijk is. Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste C. Uuldriks,
In fiscale zin zijn er nog de volgende moglijkheden:

1. Uw zoon kan een deel van de studiekosten zelf aftrekken van de belasting, als hij ook een inkomen heeft. Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/38830-studiekosten-welke-studiekosten-zijn-fiscaal-aftrekbaar.html

2. Uw zoon kan een huurtoeslag en bijvoorbeeld een zorgtoeslag aanvragen.

Verder geven allerlei banken speciaal voor degenen die een vliegopleiding volgen krediet. Bovendien zal uw zoon zeker niet de enige in een dergelijke situatie zijn. Wellicht dat men ook op de vliegschool in Lelystad nog een aanvullende oplossing weet.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niko, 25-02-2010 12:25 #30
Goedendag

Sinds enige jaren ben ik hertrouwd. Draag mede de verantwoording voor mijn stiefzoon van 24. Deze woont in bij mij en zijn moeder in. Moeder heeft geen eigen inkomsten. Stiefzoon is vorig kwartaal wegens ziekte gestopt met studie, heeft nu geen inkomsten meer. Kan ik recht doen gelden op belastingaftrek?

Groet

Niko Reactie infoteur, 25-02-2010
Beste Niko,
Ja, als u in 2010 aantoonbaar meer dan € 415 per kwartaal bijdraagt in zijn levensonderhoud, zolang hij bij u thuis woont. Zie ook tabel 3 uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sannelies, 17-02-2010 19:41 #29
Een moeder wil graag haar 20 jarige uitwonende dochter financieel ondersteunen omdat haar dochter slecht 600,= per maand verdient. De 600,= is te weinig om de huur etc van te kunnen betalen en moeder wil graag 100,= per maand bijspringen. Is dit ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 21-03-2010
Beste Sannelies,
Voorwaarde is dat de bijdrage in 2009 minimaal € 410 per kwartaal is om voor de aftrek in aanmerking te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Victor, 12-02-2010 00:00 #28
Goedenavond, ik heb een vraag:
-gescheiden, tweeling van 18 jaar, zelf opnieuw getrouwd, 2 kinderen400,00 per maand per kind, ik kreeg geen kinderbijslag voor tweeling van 18 jaar, vorig schooljaar VWO-diploma, dit schooljaaravondschool, volgend schooljaar universiteit, tot op heden had ik recht op levensonderhoud tweeling. Nu gaat het volgende afspelen:
1. vanaf nieuwe schooljaar krijgt tweeling basisbeurs, heb ik dan nog steeds recht op aftrek levensonderhoud voor tweeling.
2. Indien kinderen een aanvullende beurs willen aanvragen (waarvoor ik toestemming moet geven), verspil ik dan mijn recht op aftreft levensonderhoud tweeling?

Ik hoor u graag.
mvrgr

Victor Reactie infoteur, 12-02-2010
Beste Victor,
Zodra uw kinderen studiefinanciering krijgen, waaronder de basisbeurs, vervalt voor u de mogelijkheid tot aftrek levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans vd Heuvel, 23-01-2010 14:40 #27
Mijn studerende zoon is uitwonend en ontvangt vanaf augustus 2009 geen studiebeurs meer. Vanaf augustus 2009 leent hij daarom bij de IB-groep. Als ouder betaal ik het collegegeld, ziektekostenverzekering en een maandelijkse bijdrage levensonderhoud van 175 euro. Mag ik ondanks de lening bij de IB Groep gebruik maken van de aftrekpost Levensonderhoud kind (4e kwartaal 2009)?
Vriendelijke groet, Hans Reactie infoteur, 23-01-2010
Beste Hans vd Heuvel,
Leent uw zoon bij de IB groep met een rentedragende lening, dan komt u gewoon voor de aftrek levensonderhoud kinderen in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 11-01-2010 17:26 #26
Ik ben gescheiden vorig jaar. Heb 2 kinderen, 16 en 19 jaar. Co-ouderschap afgesproken waarbij de kinderbijslag op een gezamelijken e/o rekeing komt te staan. Ik stort maandelijks 230 euro extra op deze rekening, mijn ex 80 euro. Eten, drinken, electriciteit ed. worden hier niet van betaald. Wel kleding, schoenen, mobiel, studiekosten ed. Wij doen apart aangifte, hebben wij recht op aftrek voor uitgaven levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar? De studietoelage ontvangt mijn oudste zoon direkt op zijn eigen rekening maar we hebben wel afgesproken dit te verrekenen met de rest, dit geldt ook voor de ziektekostenverzekering en de zorgstoeslag. Reactie infoteur, 12-01-2010
Beste Henk,
Neen u komt niet voor de aftrek van levensonderhoud kinderen in aanmerking, omdat aan twee voorwaarden niet is voldaan: geen kinderbijslag en geen studiefinanciering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 08-01-2010 14:42 #25
Mijn zoon doet een jaar High school in Amerika. 2 kwartalen in 2009 en 2 kwartalen in 2010. Omdat hij in oktober 18 is geworden heb ik nog kinderbijslag ontvangen over 2009. Volgens mij kom ik in aanmerking voor kosten van levensonderhoud over 2010 omdat de kosten meer dan Euro 1000 per maand zijn. Kom ik ook in aanmerking over 2009 ondanks dat ik kinderbijslag heb ontvangen. Of eventueel het verschil tussen het aftrekbare bedrag en de kinderbijslag. Reactie infoteur, 08-01-2010
Beste Jeroen,
De eventuele aftrek levensonderhoud kinderen wordt per kwartaal bepaald. En in dat kwartaal mag geen kinderbijslag zijn ontvangen. Daardoor zit u in het vierde kwartaal van 2009 helaas net verkeerd, om ook nog van de aftrek gebruik te kunnen maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 05-01-2010 15:13 #24
Ik heb een vraagje. ik ben getrouwd en ik heb een kind en zij wonen in indonesie. Ik woon in Nederland. elke maand stuur ik geld op. Kan ik dit bij de belasting opgeven als gift. Is er ook een of andere voorziening voor mijn vrouw en kind. De bedoeling is dat ik na mijn 65 jaar daar gaat wonen. Kan ik in de tussentijd voor mijn 65 nog beroep doen wat betreft financiele oogpunt voor mijn vrouw en kinderen. Reactie infoteur, 05-01-2010
Beste John,
1. Het hangt van de bedragen af of u gebruik kunt maken van de regeling levensonderhoud kinderen. Een gift is het niet in het belastingjargon, want een gift is aan goede doelen en dergelijke. Wellicht kunt u het zien als een schenking, maar daar zit voor u geen belastingvoordeel aan.
2. Als uw vrouw de Nederlandse nationaliteit heeft, heeft ze wellicht recht op de algemene heffingskorting van bijna 2.000 euro. Tot slot denk ik aan de kindertoeslag en kinderbijslag voor uw kind in het buitenland, aan te vragen bij de SVB. Indonesie is immers een Beu verdragsland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemieke, 17-11-2009 13:52 #23
Geachte heer, mevrouw,
Onze dochter (23) moet vanwege omstandigheden haar studie tijdelijk een jaar staken. Echter zij kan ook geen werk aannemen op dit moment en heeft dus geen inkomsten. Kan ik de kosten voor haar levensonderhoud aftrekken voor de belasting? Reactie infoteur, 17-11-2009
Beste Annemieke,
1. Het antwoord is ja, als ook aan de voorwaarden uit het artikel is voldaan: niet in eigen levenshoud kunnen voorzien, geen studiefinanciering, geen kinderbijslag.
2. Is in een bepaald kwartaal niet aan alle voorwaarden voldaan, dan het nog zo zijn dat dat in een nieuw kwartaal wel zo is, en de kosten van levenonderhoud (deels) aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nelleke, 12-11-2009 22:36 #22
Over 1 jaar wil ik een jaar naar high school in amerika (dan ben ik 18). Mijn ouders financieren dit en het gaat ze rond de 1100 euro per maand kosten (voor eten, slapen etc). Kunnen zij hierbij gebruik maken van de belastingsaftrek of begrijp ik het nu verkeerd? Reactie infoteur, 13-11-2009
Beste Nelleke,
Zolang u niet in uw onderhoud kunt voorzien, en in die 1.100 euro per maand geen extra luxe dingen zitten, is per kwartaal 1.035 euro aftrekbaar. Zie tabel 1 bij de laatste categorie, van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 17-10-2009 15:06 #21
Beste heer /dame,
mijn vrouw en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij wil geen alimentatie voor zichzelf, maar uiteraard wel voor de kinderen. Ook zullen de kinderen ong een dag of tien bij mij verblijven. De kinderbijslag gaat natuurlijk naar de moeder, maar zou ik nog een bepaald gedeelte van de alimentatie kunnen aftrekken van de belasting, daar ik ook verder zal bijdragen in de kosten aan fietsen school enz. Reactie infoteur, 17-10-2009
Beste Jeroen,
Alimentatie aftrekken van de belasting kan zeker. Zie hiervoor ook dit artikel van zeemeeuw:

http://financieel.infonu.nl/belasting/38270-alimentatie-is-fiscaal-aftrekbaar.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja, 10-10-2009 12:55 #20
Beste heer/mevrouw Zeemeeuw,
Mijn zoon (23 jaar oud) studeert nog (hbo),woont nog thuis krijgt geen studiefinanciering meer en heeft een eigen inkomen van plm. 600 euro bruto p.mnd. Wij geven hem nog wat extra kleedgeld van 100 euro en betalen zijn ziektekostenverzekering. Kunnen wij, gezien hij 7500 euro p.mnd. bijverdient toch nog voor aftrek levensonderhoud thuiswonend kind in aanmerking komen? Reactie infoteur, 11-10-2009
Beste Marja,
1. Bepalend is of uw zoon in zijn eigen kosten van levensonderhoud kan voorzien en of uw bijdrage dan nog noodzakelijk is.
2. De belastingdienst legt bij kosten van levensonderhoud van € 1.500 per kwartaal de grens voor het eigen inkomen van het kind bij maximaal € 1.100 per kwartaal netto. Anders kan uw noodzakelijke bijdrage namelijk niet meer zijn dan € 400.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Shego, 15-09-2009 18:44 #19
Zeer geachte heer/mevrouw zeemeeuw
mijn vraag is hoeveel mijn inkomen per jaar moet zijn voor recht hebben voor levensonderhoud kinderen, mijn kinderen die in buitenland zijn kunnen geen kinderbijslag krijgen omdat wonen in een land waar geen verdragland is met Nederlan en ik stuur voor 4 kinderen 1600 euro per kwartaal ik wil zegen 400 per kind, maar ik moet hoeveel inkomen minmaal hebben per jaar,
inmiddels verblijf ik,
hoogachtende,
shego, bijvoorbat dank Reactie infoteur, 15-09-2009
Beste Shego,
De aftrek voor levensonderhoud kinderen is niet afhankelijk van uw inkomen, maar afhankelijk van de uitgaven die u voor betreffende kinderen doet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 01-09-2009 17:17 #18
Beste Zeemeeuw,
Bij punt 2 schrijft u: regeling rept niet over reiskosten, maar in het artikel onder: welke kosten van onderhoud wordt genoemd, vakantie en reisgeld, daaruit zou dan kunnen opgemaakt worden dat de kosten voor haar vakantietrip de 1e 3 mnd ook daar onder vallen. Verder zijn wij zelf ook op vakantie geweest en heeft ze 3 weken op onze kosten meegeleefd.
Het aantonen van alle kosten is toch ook lastig daar je niet van alles bonnetjes hebt en vaak een verdeelsleutel moet toepassen van wege de andere leden van het gezin. Hoe zit dat?
Met vr. gr. Reactie infoteur, 01-09-2009
Beste Karin,
Ik begrijp uw reactie, maar:
1. Ik schrijf onder punt 2: De regeling rept niet over de reiskosten naar het buitenland (!). De maatstaf is dat de kosten onder een normaal leefpatroon moeten kunnen worden geschaard. Beoordeelt een inspecteur later een reis als excessief, dan zult u die kosten helaas niet kunnen opvoeren, respectievelijk kunnen ze als aftrekpost door de inspecteur worden geschrapt.
2. De normale kosten van levensonderhoud van een kind tijdens de vakantie komen wel in aanmerking.
3. Ik begrijp dat het niet altijd eenvoudig is, om alle bonnetjes te bewaren. Maar het is altijd aan degene die belastingaangifte doet, om desgevraagd aan te tonen dat de kosten werkelijk gemaakt zijn. Hoe meer u kunt aantonen, hoe sterker u staat. Het is dan ook goed om daarmee vooraf rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 31-08-2009 20:55 #17
Onze dochter 18 jaar heeft tussen jaar genomen om levenservaring op te doen in USA.Ontvangt geen kinderbijslag, studiefinanciering o.i.d. Is nu eerst voor 3 mnd weg, komt terug en gaat dan weer naar USA om deel te nemen aan een internship via een kerkgenootschap aldaar voor minstens 6 maanden. Wij betalen ticket, verzekering, kledinggeld, zakgeld etc, kunnen wij nu het bedrag voor uitwonend aftrekken ( 1035?) Hoe wordt bedrag van 1035 aan minimale kosten berekend ( of hoe moet je dit aantonen). Kun je kosten voor de internship en ticket etc er bij tellen? Met vr. gr. Reactie infoteur, 01-09-2009
Beste Karin,
1. Aftrekbaar zijn uw bijdragen in de kosten van levensonderhoud, luxe zaken uitgezonderd. Anders gezegd: uw dochter zou zonder uw bijdrage niet in haar eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dat zijn ook de kosten van inwoning, het internship.
2. De regeling rept niet over de reiskosten naar het buitenland.
3. U moet uw uitgaven per kwartaal bijhouden en kunnen aantonen. De inspecteur kan u daar naar vragen.
4. De uitgaven, die u maakt zijn bepalend voor wat u mag aftrekken. Wanneer u voor uw uitwonende dochter 90% of meer bijdraagt in de totale kosten van levensonderhoud én dat minimaal € 1.035 per kwartaal is, mag u per kwartaal € 1.035 aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 25-08-2009 12:08 #16
Mijn zoon gaat een opleiding volgen op een vliegschool in Eelde, en moet daardoor uithuizig gaan wonen. Ik ga de kamerkosten a 365 p.m. voor mijn rekening nemen. Voor de rest van de levenskosten wil hij een lening afsluiten. Kom ik hiermede in aanmerking voor een aftrekpost ivm levensonderhoud kinderen en zoja hoeveel? Reactie infoteur, 25-08-2009
Beste Johan,
Als uw zoon geen extra inkomen heeft (een lening is geen inkomen maar schuld), komt u in aanmerking voor een aftrek van 1035 euro per kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 20-08-2009 18:00 #15
Onze dochter is 18 jaar uitwonend en volgt een deeltijd opleiding, krijgt geen schoolbijdrage daar zij te weinig uren maakt. Wij geven haar nu maandelijks geld voor levensonderhoud en school, kunnen wij deze kosten aftrekken van de belasting. Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 21-08-2009
Beste Mar,
U komt met uw dochter voor de regeling in aanmerking. Hoeveel u mag aftrekken is afhankelijk van uw bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Aangezien uw kind uitwonend is, geldt als eis een bijdrage van 90% of meer in de kosten én minimaal € 1.035 per kwartaal. Zie ook de nieuwe tabel 1 uit het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niek, 14-07-2009 11:46 #14
Ik vormde de afgelopen 2 jaar met mijn vriendin een samengesteld gezin met in totaal 6 kinderen. Dit bleek helaas niet te werken waardoor we onlangs weer apart zijn gaan wonen. Ik ben bereid tot een vrijwillige alimentatie ten gunste van haar drie kinderen (mijn stiefkinderen). Bij de belastingtelefoon wordt aangegeven dat aftrek levensonderhoud alleen voor eigen kinderen geldt. Is fiscaal vastgelegd dat het ook stiefkinderen betreft, of ligt de aftrek inderdaad genuanceerder dan in dit artikel? Reactie infoteur, 14-07-2009
Beste Niek,
Zoals in het artikel aangegeven geldt de aftrek voor uw eigen kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agatha Claassens, 19-05-2009 13:58 #13
Min dochter van 10 jaar heeft diabetes1 voor extra gemaakte kosten zoals diabeteskamp zijn die aftrekbaar? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ahatha Claassens,
Niet als u voor uw kind ook kinderbijslag krijgt:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/122020-vrijwillig-eigen-risico-2020-verhogen-bereken-uw-voordeel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Etienne van Rijn, 07-04-2009 23:13 #12
Mijn exvrouw en ik zijn 6 jaar geleden gescheiden. We hebben twee dochters. Ik betaal allimentatie voor de kinderen aan de moeder. Die kan ik m.i. aftrekken van mijn inkomsten belasting. Mijn dochters zie ik om de twee weken bij mij thuis. Dan maak ik ook kosten (eten, drinken, nieuw bed, nieuw fietsje). Mag ik deze onkosten ook aftrekken van de inkomstenbelasting? Zo ja, zijn daar normbedragen voor per dag per kind? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Etienne van Rijn,
Het antwoord is in beide gevallen Ja. De alimentatie aan uw vrouw is aftrekbaar en de normbedragen voor de aftrek levensonderhoud kinderen tot 2015:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samira Filali, 18-03-2009 21:01 #11
Mijn broer had in 2006 geen recht op studiefinanciering of kinderbijslag en geen inkomsten. Ik heb voor mijn moeder de aftrek levensonderhoud aangevraagd. Nu vraagt de Belastingdienst om bewijzen, waaruit de uitgaven bleken. De grootste uitgaven waren voor eten/onderdak. Ik vind het lastig een bepaald bedrag voor hem alleen te specificeren qua voeding e.d. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Sinds halverwege 2007 heeft hij een bijstandsuitkering en is de aftrek nog steeds doorgaan, omdat de uitkering (500 euro pm) simpelweg niet toereikend is. Heeft dit grote invloed op de aftrek? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Samira Filali,

1.Waar het om gaat is dat de kosten van levensonderhoud in belangrijke mate (!) moeten rusten op de belastingplichtige. Bovendien wordt de aftrek per kwartaal bepaald:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

2. Het zijn vooral forfaitaire bedragen, die afhankelijk zijn van de leeftijd van het kind. Bij een hogere aftrek zal de aftrek goed onderbouwd moeten worden.
3. Ik neem aan dat u moeder bewijsbare uitgaven heeft gedaan voor eten. Die kunnen door het aantal personen in de huishouding worden gedeeld. Tel daar een deel van de elektriciteitskosten, water en verwarming bij op. Vervolgens ook wat voor kleding, premies ziektekosten en zo verder. Die 500 euro maakt het moeilijker, om de vereiste “in belangrijke mate” hard te maken, maar zeker niet onmogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Hermen, 13-03-2009 21:23 #10
Onze thuiswonende zoon van 23 volgt een HBO-opleiding. Hij komt niet meer in aanmerking voor een studiebeurs omdat dit zijn 6de studiejaar is (eerdere HBO studie afgebroken). Hij heeft wel een zgn. collegegeldkrediet om zijn collegegeld van te betalen, een aanvullende lening van? 100,- per maand als zijnde zakgeld voor hemzelf en een OV jaarkaart. In 2008 heeft hij uitsluitend in de maand december gewerkt en toen ongeveer? 120,- verdient. Overige kosten als eten/drinken, kleding, ziektekostenpremie e.d. betalen wij als ouders. Als ik het goed begrijp kunnen wij dus kosten voor aftrek levensonderhoud opvoeren. Is dit correct? En zoja, wat zijn dan de richtlijnen voor enerzijds etenn/drinken en anderzijds kleding. Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 14-03-2009
Beste Jan Hermen,
De aftrek is een forfaitaire aftrek. De inspecteur kan u wel, om een onderbouwing vragen, om te zien in hoeverre u verplicht bent in het levensonderhoud van uw zoon te voorzien. Maar dat lijkt mij geen probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilma, 10-03-2009 19:39 #9
Kan ik voor een thuiswonende en nog studerende zoon van 23 jaar, en geen studiefinanciering ontvangt omdat hij van studierichting is veranderd waardoor de maximale studiefinanciering is overschreden, de aftrek levensonderhoud invoeren? Welk bedrag komt hiervoor in aanmerking? We zijn gehuwd en doen allbei aangifte. Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste wilma,
Ja. Vanaf 2019 zij er andere mogelijkheden via de Belastingdienst:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 06-03-2009 18:38 #8
Kun je voor een thuiswonend kind dat een HBO-opleiding volgt en daarvoor een basisbeurs ontvangt (zijnde een prestatiebeurs van 93 euro per maand) en dat zelf ongeveer 200 euro per maand bijverdiend kosten opvoeren onder de Uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen? De basisbeurs gaat op aan studiekosten en de bijverdiensten zijn onvoldoende om alle kosten van levensonderhoud zelf te betalen, zodat een groot deel van die kosten nog voor rekening van de ouders komt. Reactie infoteur, 07-03-2009
Beste Ellen,
Gezien de studiefinanciering bestaat helaas geen recht op deze aftrekpost. Er wordt bovendien gewezen op de andere vormen van studiefinanciering, waarop wellicht een beroep kan worden gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Jan Nuuns, 02-03-2009 13:48 #7
Mijn oudste 22-jarige dochter is zelfstandig ondernemer en komt door omstandigheden tijdelijk weer bij ons thuiswonen, heeft dit consequenties voor ons in belastingtechnische zin? Reactie infoteur, 02-03-2009
Beste Jan Nuuns,
Zolang uw dochter geen 27 jaar is, is ze geen fiscaal partner, en zijn er dus geen fiscale gevolgen voor u in de sfeer van de inkomstenbelasting. Zie ook het artikel:

http://financieel.infonu.nl/belasting/31116-wat-is-fiscaal-partnerschap.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin Brans, 14-01-2009 22:56 #6
Wij zijn een gezin van 2 volwassenen en 2 kinderen, waarvan 1 ouder dan 18 jaar maar thuiswonend. Allen zijn wij brildragend en hebben in 2008 een nieuwe bril aangeschaft van tenminste 329 of meer.

Mag ik als ouder, voor de oudste zoon van 19, de vaste aftrekpost van 821 euro chronische ziektekosten ZELF aftrekken in de aangifte of moet mijn zoon, die zelf studiefinanciering en zorgtoeslag krijgt, dit via een eigen aangifte terugvragen? Reactie infoteur, 25-08-2019
Beste Edwin Brans,
1. Meer informatie over de aftrek van ziektekosten plus daarbij enkele rekenvoorbeelden vindt u:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12849-belastingdienst-tarieven-2019-en-buitengewone-lasten.html

2. In essentie betekent dat, dat ook voor de kinderen jonger dan 27 jaar de ziektekosten bij u kunnen worden afgetrokken plus eventueel vier maal de aftrek voor chronisch zieken. Bijvoorbeeld als u de bril zelf betaalt, omdat uw zoon de bril zelf financieel niet kan betalen. Bijvoorbeeld, wanneer uw zoon verder geen of onvoldoende aanvullende inkomsten heeft.
3. Zijn er wel aanvullende inkomsten, dan is aan u de beoordeling of uw zoon het wel of niet financieel had kunnen betalen. De belastinginspecteur kan dit op een later moment toetsen.
4. Wanneer niet u, maar u zoon heeft betaald, kunt u het niet bij u aftrekken.
mvg,
Zeemeeuw

Gerard van Dijk, 20-10-2008 21:27 #5
Onze dochter geboren 30-08-1988 heeft haar studie MBO niveau 4 afgerond in juni 2007 Zij wil verder gaan met een HBO studie maar wil eerst een half jaar naar Amerika van 8 jan.t/m 6 juni 2009 Zij werkt nu vanaf 01-09-08 tot half dec. Zij gaat via EF internatinale talescholen een studie Master English for Media&Art volgen in Los Angeles. Zij zou geen recht recht meer hebben op studiefinciëring. Wel zou er een mogelijkheid zijn voor ons als ouders een aftrekpost op te voeren voor levensonderhoud kinderen onder de 30 jaar. Zij verdiend nu wat geld maar de kosten zijn veel hoger, wij gaan dat uiteraard betalen Maar nu het volgende Kan ik haar geld geven/lenen zonder nadelige gevolgen Dan kan zij zelf haar studie betalen en komt dan de aftrek post gunstiger uit? alle kosten moeten voor half dec.2008 voldaan zijn. Wat zijn de mogelijkheden? Reactie infoteur, 21-10-2008
Beste Gerard van Dijk,

1. In deze situatie is een bedrag lenen aan uw kind en daarna de rente kwijtschelden, waarschijnlijk de voordeligste optie. De lening zal niet als extra inkomen worden gezien, en de rente kan probleemloos worden kwijtgescholden zonder dat er schenkingsrecht moet worden betaald.
2. Onderstaande twee artikelen kunnen u al vast verder helpen:

http://financieel.infonu.nl/lenen/15992-goedkoop-lenen-lenen-aan-je-eigen-kind.html

en

http://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jose, 06-09-2008 12:29 #4
Mijn stiefdochter woont door problemen thuis nu al bijna een jaar bij haar vader en mij, en blijft waarschijnlijk hier. Voorheen betaalden wij alimentatie, + extra's, nu hebben wij kinderbijslag aangevraagd, en de moeder betaald school en boeken maar geen alimentatie. Wij hebben nu veel extra kosten, bijvoorbeeld doordat wij verder van de school wonen zijn alleen al het treinabonnement en fieststalling bijna € 1000,- p/jr. Komen deze extra kosten voor belastingvermindering in aanmerking? En welke kosten nog meer? Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Jose,
Als u recht heeft op kinderbijslag, bestaat zoals aangegeven de fiscale aftrekmogelijkheid voor de kosten van levensonderhoud kinderen helaas niet.

Zie ook het artikel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groet,
Zeemeeuw

J. de Haan, 17-07-2008 11:19 #3
Dochter studie medicijnen woont niet thuis, jonger dan 30 jaar. Heeft in juli en augustus nog studie financiering in sept echter niet meer.Als wij het collegegeld in sept betalen dan zijn de kosten voor levensonderhoud in het derde kwartaal overschreden en dus aftrekbaar. Is dit juist? Reactie infoteur, 17-07-2008
Omdat gekeken wordt naar de situatie aan het begin van elk kwartaal, kan het derde kwartaal waarin deels nog studiefinanciering wordt ontvangen, nog een probleem zijn.

Theo, 04-04-2008 12:02 #2
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag, met een toevoeging. Ik heb 2 kinderen die om de week het weekend bij mij zijn en ook iedere week op woensdagmiddag to en met de donderdagmorgen. Ik ga ze ophalen en wegbrengen. Voor de tijd dat de kinderen bij mij zijn zijn de kosten voor het levensonderhoud voor mij. Daarnaast heb ik met mijn ex afgesproken dat we kosten van het sporten delen. Daarnaast betaal ik 200 euro per kind aan alimentatie. Is hier dan nog steeds geen sprake van "afhankelijk van levensonderhoud"? Reactie infoteur, 04-04-2008
In uw geval geldt het volgende:

U betaalt alimentatie voor uw kind dat niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Dan kunt u per kalenderkwartaal in aanmerking komen voor aftrek van uitgaven voor levensonderhoud. De belangrijkste voorwaarden staan in het artikel. Zo mag niemand in uw huishouden voor dit kind recht hebben op kinderbijslag. De alimentatie aan uw ex echtgenote is waarschijnlijk eveneens aftrekbaar.

I. N. Op den Brouw, 25-03-2008 16:41 #1
Mijn vrouw heeft een zoon bij een andere man. Die jongen is 15 jaar. Eens in de 2 weken is hij een weekend bij ons, wij halen hem op en brengen hem thuis de vakanties worden gedeelt. De jongen komt zonder iets naar ons en wij betalen eigenlijk alles voor hem als hij bij ons is. Mijn vraag is of wij recht hebben op aftrek levensonderhoud en zo ja hoe moet ik dit dan aanpakken? Reactie infoteur, 25-03-2008
Eens in de twee weken zal niet worden gezien als "afhankelijk van u in levensonderhoud". Zie ook de overige voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan. Overigens biedt het aangifte formulier inkomstenbelasting de mogelijkheid om bewuste aftrekpost op te voeren.

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-03-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Partneralimentatie & belasting
Reacties: 267
Schrijf mee!