Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Bovendien bestaat sinds 2009 het kindgebonden budget dat bovenop de kinderbijslag komt. Bekijk de kinderbijslag en de bedragen voor aftrek levensonderhoud kind voor de jaren 2008 tot en met 2013 en 2014. Houd uw betalingen voor uw kinderen bij, want de fiscus kan ernaar vragen. Daarvan zult u bij uw aangifte inkomstenbelasting zeker profijt hebben. Let op de gevolgen van het co-ouderschap voor deze aftrekpost.

De kinderbijslag voor uw kinderen

Ongeacht uw inkomen hebt u met kinderen, pleegkinderen, geadopteerde kinderen en stiefkinderen tot 18 jaar recht op kinderbijslag. De kinderbijslag wordt per kind per kwartaal uitgekeerd en is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Zodra een kind 6 jaar wordt, gaat de kinderbijslag omhoog. Later gebeurt dit nog eens zodra een kind 12 jaar wordt. Bovendien geldt nog dat de kinderbijslag hoger is als een kind door een handicap niet thuis woont. Deze dubbele kinderbijslag wordt TOG genoemd. TOG staat voor tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen. De bedragen zijn momenteel als volgt voor kinderen die zijn geboren na 1 januari 1995:

leeftijdbedrag
tot 6 jaar195 euro
6 tot 12 jaar237 euro
12 jaar of ouder279 euro

Moet ik de kinderbijslag aanvragen?

Neen, de kinderbijslag hoeft u niet aan te vragen. Bij de geboorte doet u aangifte bij de gemeente en die zorgt ervoor dat het wordt doorgegeven aan de bewuste instanties. In dit geval de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Ongeveer vier weken na de geboorte krijgt u het bewuste aanvraagformulier toegestuurd. Let wel wel op dat kinderen niet te veel mogen bijverdienen, omdat dan gekort kan worden op de kinderbijslag. Verdienen kinderen van 16 of 17 jaar bijvoorbeeld meer dan 1.240 euro netto per kwartaal, dan wordt in dat kwartaal geen kinderbijslag uitgekeerd. Bijverdiensten boven de 800 euro netto per kwartaal moeten aan Sociale Verzekeringsbank worden doorgegeven.

Kosten van levensonderhoud kind en de aftrekpost

Als de kosten van levensonderhoud van uw kinderen voor uw rekening komen, kan het zijn dat u recht op extra aftrekposten voor de inkomstenbelasting. En dat is maar goed ook, want het levensonderhoud is vandaag de dag erg duur. Niet iedereen komt in aanmerking, omdat er een aantal voorwaarden zijn, waaraan moet zijn voldaan. Als u van de aftrekpost levensonderhoud kinderen gebruik wilt maken, dan dat bij uw aangifte inkomstenbelasting of bij de voorlopige aanslag. Bij een voorlopige aanslag is ook een uitbetaling in maandelijkse termijnen mogelijk.

Voorwaarden voor belastingaftrek inkomstenbelasting

Er zijn een aantal voorwaarden, waaraan in ieder geval moet zijn voldaan. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is ook nog van belang of uw kind thuiswonend of uitwonend is. Bovendien kunnen het uw eigen kinderen zijn, maar ook stiefkinderen, pleegkinderen, schoonzonen en schoondochters. Ik abstraheer hierbij van een mogelijke samenloop met regelingen als Wajong. De voorwaarden vanaf 2007, met de bedragen voor 2008, 2009, 2010 en 2011 - 2013 verderop in het artikel, zijn:
 • Het kind moet voor zijn kosten van levensonderhoud van u afhankelijk zijn.
 • U ontvangt geen kinderbijslag voor uw kind of slechts een deel daarvan om andere redenen dan dat uw kind in het buitenland woont. Een andere reden kan bijvoorbeeld een scheiding zijn. Of dat u en uw echtgenoot gemoedsbezwaarden zijn met een bewijs van vrijstelling. Niemand in uw huishouden ontvangt een met de kinderbijslag vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind.
 • Uw kind krijgt geen vormen van studiefinanciering en heeft er geen recht op. Ontvangt het kind alleen een rentedragende lening, dan kunt u weer wel in aanmerking komen voor belastingaftrek.
 • Uw kind is aan het begin van het kwartaal van aftrek jonger dan 30 jaar. Is uw kind in de loop van het jaar 30 jaar geworden, dan wordt alleen rekening gehouden met de kosten van levensonderhoud in het kwartaal, waarin het kind aan het begin van dat kwartaal nog geen 30 jaar was.
 • U moet per kwartaal een bepaald minimaal bedrag hebben bijgedragen aan de uitgaven voor levensonderhoud van uw kind. In 2008 is dat minimaal € 400. Als het kind meerderjarig is, mag zijn eigen vermogen in 2007 niet meer zijn dan € 5.245. Ook komt een kind niet in aanmerking, wanneer het een gezamenlijke huishouding voert met een partner met voldoende inkomen of vermogen. Voor kinderen ouder dan 18 jaar die uitwonend zijn, gelden andere bedragen.

Welke kosten van levensonderhoud tellen mee?

Over welke kosten van levensonderhoud praten we eigenlijk. Welnu, alle uitgaven voor het kind in het kader van een normaal leefpatroon, zoals voeding, kleding, zakgeld, extra energieverbruik, vakantie en reisgeld. Zelfs huisvestingskosten als u aantoonbaar duurder woont, doordat uw kind bij u woont. De uitgaven door handicap of ziekte die niet vallen onder de aftrekbare buitengewone uitgaven, ziektekosten en specifieke zorgkosten, kunt u niet opvoeren als kosten van levensonderhoud. Ook niet de uitgaven voor luxe zaken zoals een auto, huis of een huwelijksuitzet.

Co-ouderschap, hoe werkt de regeling dan?

Als u co-ouder was en de helft kreeg van de kinderbijslag, dan hebt u ook het recht op 50% van het fiscaal aftrekbare bedrag. Bij een andere verhouding geldt ook een andere verhouding voor de aftrekpost. Per kind kunt u in totaal maar 1 keer het vaste bedrag aftrekken. U kunt het bedrag wel onderling verdelen tussen u en uw fiscale partner, als het totaal maar 100% is.

Verdeling van aftrekposten tussen de partners

Per kwartaal wordt bekeken of u nog aan de voorwaarden voldoet en voor welke aftrek u in aanmerking komt. Als u bijvoorbeeld 90% of meer bijdraagt in de totale kosten van een kind van 18 jaar en ouder, dan kan de aftrek per kwartaal oplopen tot bijna € 1.000.

Welk bedrag levensonderhoud kind is aftrekbaar?

Als een kind tussen de 18 en 30 jaar is en u voorziet minimaal voor 400 euro in de kosten dan zijn er in 2010 drie mogelijkheden:
 • Uitwonend of thuiswonend geeft een aftrek van € 355 per kwartaal.
 • Uitwonend of thuiswonend geeft een aftrek van € 710 per kwartaal.
 • Uitwonend geeft een aftrek van € 1.065 per kwartaal.

Was uw kind aan het begin van het kwartaal 30 jaar of ouder, dan kunt u geen kosten van levensonderhoud aftrekken. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw bijdrage in de kosten van levensonderhoud. De minimale bedragen worden elk jaar meestal iets verhoogd.

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2008 zien er als volgt uit:

Tabel 1. Kosten levensonderhoud kinderen

Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 285
van 6 tot 12 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 345
van 12 tot 18 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 405
van 18 tot 30 jaar minimaal € 400 per kwartaal € 345
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 690 per kwartaal€ 690
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.035 per kwartaal € 1.035

De bedragen aftrek levensonderhoud kind 2009 zien er als volgt uit:

Tabel 2. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 290
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 350
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 408
van 18 tot 30 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 350
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 690 per kwartaal€ 700
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.050 per kwartaal € 1.050

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2010 zien er als volgt uit:

Tabel 3. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 295
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 408
van 18 tot 30 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal € 710
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal € 1.065

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2011 zijn:

Tabel 4. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 295
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 415
van 18 tot 30 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 18 tot 30 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal € 710
van 18 tot 30 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal € 1.065

In 2012 is de maximale leeftijd verlaagd naar 21 jaar.

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2012 en 2013 zien er als volgt uit:

Tabel 5. Kosten levensonderhoud kinderen
Leeftijd kind begin van het kwartaalBijdrage in de kosten van levensonderhoudAftrekbaar is dan
jonger dan 6 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 295
van 6 tot 12 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 12 tot 18 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 415
van 18 tot 21 jaar minimaal € 408 per kwartaal € 355
van 18 tot 21 jaar meer dan 50% bijdrage in de totale kosten én minimaal € 710 per kwartaal € 710
van 18 tot 21 jaar én het kind is uitwonend90% of meer bijdrage in de totale kosten én minimaal € 1.065 per kwartaal € 1.065

De aftrekbare bedragen levensonderhoud kind 2014

De bedragen voor 2014 vindt u terug in het artikel: aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014.

Hoeveel mag mijn kind aan eigen inkomen hebben?

Hoeveel mag mijn zoon of dochter aan eigen inkomen hebben als ik toch nog de aftrekpost levensonderhoud kind fiscaal wil benutten. Welnu, u moet kunnen aantonen dat uw bijdrage in levensonderhoud noodzakelijk was en minimaal aan de bedragen komen die voor de fiscale aftrek gelden. Ik leg het u uit aan de hand van onderstaande tabel met de bedragen voor 2013:

Tabel 6. Hoeveel mag mijn kind aan eigen inkomen hebben. Een voorbeeld:

Noodzakelijk voor levensonderhoudEigen inkomen kind Uw bijdrage in 2013Recht op aftrek
€ 1.500€ 0€ 1.500Ja
€ 1.500€ 1.000€ 1.500, waarvan € 500 noodzakelijk wasJa
€ 1.500€ 1.300€ 1.500, waarvan € 200 noodzakelijk wasNeen

Als u in een kwartaal boven de 408 euro zit, bijvoorbeeld 500 euro en de kosten van levensonderhoud van uw kind bedragen 1500 euro dan mag uw kind maximaal het saldo van beide bedragen, 1000 euro, aan eigen inkomen hebben. Een dergelijke berekening kunt u ook maken voor andere jaren.

Kindgebonden budget vanaf 2009

Vanaf 2009 verdwijnt de kindertoeslag. Daarvoor komt het kind gebonden budget in de plaats. Dit kind gebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen, die jonger zijn dan 18 jaar. Het kind gebonden budget komt bovenop de kinderbijslag. Het kind gebonden budget wordt door de Belastingdienst aan u uitgekeerd, de kinderbijslag door de Sociale Verzekeringsbank, SVB. De kindertoeslag uit 2008 was een bijdrage per gezin, onafhankelijk van het aantal kinderen.

Bedragen kind gebonden budget sinds 2009

Of u kindgebonden budget krijgt en hoeveel, hangt af van uw gezinsinkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar. U hoeft niet zelf aan te vragen, dat regelt de Sociale Verzekeringsbank, SVB, voor u. Bij het kind gebonden budget is het aantal kinderen wel bepalend. Gezinnen met meerdere kinderen gaan er daarom op vooruit. Het maximumbedrag vanaf 2009 is € 1.011 voor 1 kind, € 1.322 voor 2 kinderen, € 1.505 voor 3 kinderen en € 1.611 voor 4 kinderen. Vanaf het vijfde kind wordt het bedrag verhoogd met maximaal € 51 per kind. De bedragen zijn overigens nog niet definitief. Deze bedragen worden nog aangepast aan de inflatie en zijn afhankelijk van het gezamenlijke inkomen. Hoe lager het inkomen is, hoe hoger de bedragen zijn:

Tabel 6. Het kind gebonden budget 2009, 2010 en 2011

Gezamenlijk toetsingsinkomen1 kind2 kinderen 3 kinderen4 kinderen
tot en met € 29.914€ 1.011€ 1.322€ 1.505€ 1.611
van € 30.000 tot € 35.000€ 1.005,41 - €810,41€ 1.316,41 - €1.121,41€ 1.499,41 - €1.303,41€ 1.605,41 - €1.410,41
van € 35.000 tot € 40.000€ 680,41 - €355,41€ 991,41 - € 666,41€ 1174,41 -€ 849,41€ 1280,41 - € 955,41
van € 40.000 tot € 45.000-€ 355,41 - €30,41€ 666,41 - €341,41€ 849,41 - €524,41€ 955,41 - €630,41
van € 45.000 tot € 50.000€ 30,41 - € 0,00€ 341,41 - € 16,41€ 524,41 - €199,41€ 630,41 - € 305,41
van € 50.000 tot € 55.000€ 0,00max. € 16,41max. € 199,41 max. € 305,41

Zie ook voor 2014 en 2016:

Regeling onderhoud gehandicapte kinderen TOG

De regeling Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen, TOG, is er voor ouders en verzorgers van kinderen in Nederland die thuis wonen en een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Dat wil zeggen:
 • Kinderen die op basis van zijn beperkingen in aanmerking zou komen voor opname in een AWBZ-instelling
 • Het kind moet deel uitmaken uw huishouden en inwonend zijn
 • Er moet vanaf 1 april 2010 een AWBZ indicatie zijn voor gemiddeld minimaal 10 uur zorg in de week

In dat geval kunnen ouders en verzorgers een financiële tegemoetkoming in de kosten krijgen van 211,45 euro per kwartaal.

Slot

Als u aan het eind van het jaar een totale som gaat maken en u hebt een fiscale partner, dan loont het tot slot om goed te bekijken hoe u onderling zo kunt schuiven met aftrekposten zodat uw fiscale voordeel het grootste is.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag,…
Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelastingAftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelastingVoor een rijksmonument kunt u in 2018 onder voorwaarden allerlei onderhoudskosten aftrekken. In 2019 en 2020 is daar een…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenPersoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenenBij uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en 2022 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek t…

Belastingen & Soorten BelastingBelastingen & Soorten BelastingBelastingen zijn er in diverse soorten, maar is het wel altijd helder wat deze belastingen inhouden? Wat is nu b.v. het…
Erfenis en nalatenschap 2020: de BelastingdienstErfenis en nalatenschap 2020: de BelastingdienstErfenis en nalatenschap 2023, successierechten betalen in 2023, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2023 en Belastingdien…
Reacties

Monique, 18-11-2019
Bestaat er in 2020 ook nog: Aftrekpost kosten levensonderhoud kind? Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Monique,
De aftrekpost kosten levensonderhoud kind bestaat in 2020 niet, maar er zijn wel kindregelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2020-en-2021-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 14-03-2019
Mijn dochter is 18 en gaat op begeleid wonen, als ouder moet ik rond de € 450 / 500 per maand eigen bijdrage betalen om alle kosten te kunnen dekken, zijn deze aftrekbaar? Reactie infoteur, 15-03-2019
Beste Marco,
De kosten levensonderhoud kind zijn helaas niet aftrekbaar. Medische kosten kunnen weer wel aftrekbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 05-02-2019
Ik alleenstaande vader met een zoon van 25 en dochter van 20.
beide studeren hbo en hebben geen studie financiering wel een ov kaart, heb ik mogelijkheden voor aftrekposten op mijn belastingaangifte? Reactie infoteur, 07-02-2019
Beste Peter,
Als uw kinderen geen recht hebben op studiefinanciering, kan hen dat aftrekposten opleveren. U helaas niet, omdat het niet uw studie of opleiding is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Velthuis, 27-01-2019
Onze kleindochter Mariella is al ruim 15 jaren bij ons in huis. De volledige kosten van onderwijs onderhoud zijn dus voor onze rekening. Haar ouders wonen in het buitenland en zijn niet instaat om haar te onderhouden. Wij ontvangen alleen kinderbijslag. Wat zijn de mogelijkheden verder en ook wat betreft de belasting aftrek? Reactie infoteur, 30-01-2019
Beste Bert Velthuis,
Voor de kosten van levensonderhoud van uw kleinkind zijn er in 2019 geen aftrekposten meer. Als uw kinderbijslag ontvangt en uw inkomen niet te hoog is, bestaat er nog recht op het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 07-08-2018
Onze zoon is zwaar verstandelijk gehandicapt (vanaf zijn geboorte) en woont gelukkig nog steeds thuis. Hij geniet dagopvang via de PGB. Binnenkort wordt hij 18 jaar en dan stopt de Kinderbijslag en de TOG. Wij kunnen dan een Wajong uitkering voor hem aanvragen. We weten dat dit uiterlijk vier maanden voor het bereiken van de 18e verjaardag aangevraagd moet worden.

Concreet: als onze zoon thuis woont, dienen wij dan een deel van de Wajonguitkering als "loon" te zien, en ontvangen wij daarvoor dan een belastingaanslag, of is het gewoon een bruto Wajong uitkering waar nog de sociale lasten vanaf moeten? Reactie infoteur, 08-08-2018
Beste Tom,
Over de Wajong-uitkering moeten belastingen en premies worden betaald (via het UWV), er is wel recht op een extra heffingskorting van € 728 (jonggehandicaptenkorting 2018). De uitkering is voor de pgb een eigen inkomen van uw zoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pascale Kleijn, 07-06-2017
Onze zoon van 12 jaar gaat vanaf augustus vanuit Breda in Rotterdam op school, vanwege topsport. Nu zal hij moeten gaan reizen met trein, bus, metro, dit kost per maand €387.
Zijn hier ook aftrekposten voor? Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Pascale Kleijn,
Voor dit vervoer naar school bestaan helaas geen aftrekposten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eelke, 16-01-2017
Ik heb ene zoon van dertien wordt 21 jan 2017 14 die bij moeder woont, zit zelf in de wsnp momenteel, kan ik zoontje steunen in levensonderhoud. dacht ooit iets gelezen te hebben van 150 euro en dat ik die af kan trekken omdat ik het noodzakelijk vind om zoontje te steunen.

En als het mag neem ik aan dat het geen gevolgen heeft op het inkomen van mijn ex, die heeft namelijk loonbeslag. Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Eelke,
De fiscale regeling aftrek kosten van levensonderhoud voor een kind is helaas in 2015 afgeschaft:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Een loonbeslag is wat anders dan een bankbeslag. Als er geen bankbeslag is, wordt er geen beslag gelegd op het geld van haar rekening.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor Schellevis, 08-11-2016
Mijn kleinkinderen 14 en 17 jaar, wonen noodgedwongen bij hun Oma (alleenstaand met AOW) omdat onze dochter te ziek is om thuis te wonen en verblijft daardoor in een verpleeghuis. De kinderbijslag wordt elk kwartaal netjes overgemaakt. De volksverzekeringsbank hebben we moeten overtuigen dat deze situatie, het niet op hetzelfde adres wonen als moeder, geen gekozen maar noodzakelijke situatie is en daar zijn zij in meegegaan vanwege deze status apartus.
Nu alleen de belastingdienst nog. Een overijverige ambtenaar heeft laten weten dat de kinderzorg niet wordt toegekend omdat moeder en kinderen niet op hetzelfde adres wonen. Op de vraag of ik de kinderen moet inschrijven bij moeder in het verpleeghuis, gaf hij geen antwoord. Hij moet de wet toepassen en dat is nu eenmaal het criterium. Vraag: maken we bij een hoger beroep kans op alsnog honorering of zijn er nog andere mogelijkheden? Reactie infoteur, 11-11-2016
Beste Cor Schellevis,
Wat wilt u fiscaal regelen: het kindgebonden budget of een aftrekpost. Sinds 2015 bestaat de aftrekpost kosten levensonderhoud kind namelijk niet meer:

http://financieel.infonu.nl/belasting/148418-aftrekpost-kosten-levensonderhoud-kind-2015-afgeschaft.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mar, 10-09-2016
Vraag,
Als de zoon van mijn partner (18) bij mij komt wonen, hij werkt, moet ik dan extra belasting betalen? Ik krijg geen kinderkorting, mijn eigen zoon is volwassen. En wat als mijn partner op een ander adres gaat wonen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mar,
Uw belasting over uw inkomen verandert niet als er iemand bij uw komt wonen. Een en ander kan wel gevolgen hebben voor een huurtoeslag of bijvoorbeeld als u een uitkering ontvangt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolante, 24-06-2016
Mijn meerderjarige dochter (26) komt na een buitenlandse trip weer even (2 maanden) "thuis" wonen, lees ingeschreven. Is dat nadelig voor mijn WW uitkering en mijn of haar zorgtoeslag ed?

vr.gr. Reactie infoteur, 24-06-2016
Beste Jolante,
Dat heeft geen gevolgen voor uw ww uitkering. Jullie zijn voor de zorgtoeslag geen toeslagpartners (als er geen inwonend kleinkind is).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dick, 27-04-2016
Minderjarige dochter, gaat op kamers wonen ivm opleiding, welke niet naast de deur is.
hoe zit dit met de belastingen / vergoedingen, die we kunnen krijgen.
ik kan het niet echt terug vinden bij de belastingdienst, dus probeer ik het hier maar even.
vrgr Dick Reactie infoteur, 28-04-2016
Beste Dick,
Als dit een opleiding is in het hbo of aan de universiteit, heeft ze recht op studiefinanciering en vervalt de kinderbijslag. Als het een opleiding is in het mbo, moet ze wachten totdat ze 18 jaar is voor de studiefinanciering en is er recht op kinderbijslag. Als dit de dichtstbijzijnde opleiding is voor deze specifieke opleiding kan er recht zijn op een dubbele kinderbijslag (als er geen recht is op studiefinanciering).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 04-03-2016
Wat zijn de gevolgen belastingtechnisch als een minderjarige de kinderalimentatie direct van vader ontvangt? En dit doorzet naar de ouder/verzorger (moeder) waar het minderjarige kind inwoont?
Gr MN Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Monique,
De kinderalimentatie is niet belast. Als het kind dit geld aan u overboekt, kan ze het beste erbij zetten dat dit het bedrag aan kinderalimentatie is i.v.m. haar kosten van levensonderhoud. Dit om te voorkomen dat het geld als schenking van uw dochter aan u kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriolo, 20-10-2015
Ik wilde vragen als mijn zoon die nu 18 is een bijbaantje voor 2 avonden bij de plus heeft, wordt dit dan bij mijn man zijn inkomsten geteld? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Adriolo,
Voor de inkomstenbelasting wordt het inkomen van uw kind niet bij jullie inkomen geteld, het vermogen dat hij opbouwt wel zolang hij nog minderjarig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 20-07-2015
Dag Zeemeeuw,
Mijn dochter is 20 jaar, wordt in februari 21. Heeft in mei haar diploma behaald (mbo3).
Ik heb nagenoeg geen contact met haar, alleen over geldkwesties weet ze me te vinden en uit te buiten.
Er zijn genoeg vacatures bij haar in de omgeving, maar ik heb het sterke vermoeden dat ze een uitkering heeft aangevraagd, en deze (wat ik kan uitrekenen) vanaf ong half juli zal ontvangen.
Is zij op dat moment financieel onafhankelijk zodat ik kan stoppen met het betalen van kosten levensonderhoud aan haar?
Is daar een wettelijk artikel voor? Zo ja, welke?
Mvrgr Yolanda Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Yolanda,
De onderhoudsplicht is er tot 21 jaar, BW 1 Artikel 395a lid 1: " Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van een en twintig jaren niet hebben bereikt."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 19-07-2015
Mijn zoontje van 17 maanden woont bij mijn Nepalese vrouw in Nepal. Ik maak geld over aan mijn vrouw voor de kosten van eten, kleding, lichamelijke verzorging, medische kosten en kinderopvang. Mijn zoon heeft de Nederlandse nationaliteit en ook sinds dit jaar ingeschreven als niet ingezetene in het BRP register. Over 2014 heb ik over de laatste drie maanden kosten gemaakt en deze ook afgetrokken op mijn IB over 2014. Verwacht echter dat de belastingdienst hier niet mee akkoord gaat omdat er geen contract is met Nepal. Mijn mening is dat hij net zoveel rechten heeft als een kind wat bij moeder woont in een land waarmee wel contracten zijn. Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen en verdere stappen te ondernemen via mijn rechtbijstand? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Harry,
Bepalend voor de kindregelingen is of er met het land waar het kind woont en wordt onderhouden een belastingverdrag bestaat:

https://financieel.infonu.nl/geld/104796-kinderbijslag-2021-buitenland-het-woonlandbeginsel.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 17-06-2015
Hallo, ik had even een vraag. Ben gescheiden, mijn zoon wil sinds de scheiding geen contact meer met me.( dat is nu 5 jaar geleden) Hij woont bij mijn ex-partner ( waar ik verder ook geen contact mee heb) en betaal netjes maandelijks mijn alimentatie. Nu is hij 18 geworden, hoef ik het dus niet meer op de rekening van mijn ex te storten. Echter weet ik niet wat de rekening van mijn zoon is. Als hij zelf geen contact met mij opneemt ben ik dan verplicht te betalen? En als mijn ex partner een zijn bankrekening doorgeeft en hij zelf niks vraagt ben ik dan verplicht?
Het is niet zo dat ik niet wil betalen maar vind wel dat hij mij het persoonlijk kan vragen. Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste Daan,
Als hij 18 jaar is en niets vraagt, kan hij kennelijk in zijn onderhoud voorzien en heeft uw geld niet nodig. Als hij anders laat weten (en het is ook zo), dan hebt u wel samen met de ex een onderhoudsplicht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Geest, 03-05-2015
Geachte, Ik en mijn ex hebben een co-ouderschapsregeling. Mijn dochter van 12 is voor 50% bij mij, maar staat ingeschreven bij haar moeder. Haar moeder heeft kinderbijlsag aangevraagd. Dat bedrag wordt rechtstreeks op een gemeenschappelijke rekening gestort waar wij beiden de kosten voor algemene zaken vanaf kunnen halen, zoals voor school, kleding en sportclubs. De rekening staat dus op ons beider naam. Levensonderhoud m.b.t. eten en uitjes betalen we uit de eigen knip. Wie van ons beide moet nu aangeven kinderbijslag te ontvangen; wij allebei, de aanvrager (zij) of 50/50? Indien de kinderbijlsag verdeeld opgegeven kan worden, is dat in ons geval dan sowieso 50/50 of kan gekozen worden voor een andere verdling en hoe bepaal je de gunstigste verdeling? Reactie infoteur, 19-07-2020
Geachte A. van Geest,
Als het kind voor de helft van de tijd bij u is, is in dit geval ook de kinderbijslag voor de helft voor u. Een andere verdeling is niet logisch.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjstegeman, 19-04-2015
Mijn vraag is, mijn kinderen wonen in Scheemda bij moeder, we zijn sinds Januari gescheiden.
Zijn de kosten aan de belasting op te geven, ik moet er 2 maal heen en 2 maal terug om de twee weken dat is 660 km per weekend. [ km vergoeding.]
Is het eten wat ze nuttigen ook nog op te geven aan de belasting, dit alles gaat nog over het jaar 2014. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Bjstegeman,
De reiskosten zijn niet aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Loerakker, 20-03-2015
Mijn oudste dochter wordt in augustus 2015 24 jaar en moet dan nog 2 jaar een verpleegstersopleiding volgen. ze heeft geen recht op een studietoelage omdat ze al een opleiding in de kinderopvang en sociaal werk heeft gedaan maar die hele zaak is door onze regering in al haar wijsheid vervolgens afgeschaft dus nu doet ze deze studie.ze is inwonend en nu moeten ik en mijn vrouw nog 2 jaar ondersteuning ophoesten. wij hebben aow plus nog een beetje extra uit werkzaamheden. op welke aftrek en evt toelagen hebben wij recht? dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet, j.loerakker Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste J. Loerakker,
Er is voor u helaas geen extra aftrek en er zijn geen toelagen. Wel kan uw dochter de studiekosten aftrekken:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158419-aftrek-studiekosten-2020-en-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 19-03-2015
Ik heb even een vraag. ik trek al jaren kosten voor levensonderhoud af voor mijn 2 kinderen. Ik ben co ouder. De oudste van 18 staat bij mij ingeschreven en de jongste van 16 bij mijn ex. Zij ontvangt de KB ook. Ik niets. Wat mij nu opvalt is dat ik bij het invullen van de belastingopgave over 2014 de volgende vraag krijg voorgeschoteld voor mijn jongste dochter:

Stond [naam van mijn kind] meer dan 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres als u in de periode dat u alleenstaand was?

Deze vraag heb ik in voorgaande jaren nog nog nooit gehad en is ook niet een voorwaarde om in aanmerking te komen voor aftrek van levensonderhoud.

Als ik nu nee aanvink dan krijg ik voor haar geen aftrek voor levensonderhoud over 2014. Kunt u het verklaren waarom deze vraag er opeens bij staat? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ron,
Deze vraag dient alleen om te bepalen of er recht bestaat voor een alleenstaande oudertoeslag (ouderkop kindgebonden budget).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Hoen van Gestel, 06-03-2015
Mijn zoon woont thuis, hij wordt 24 uur begeleid, wanneer de zorgverleners er zijn worden wij ontlast, hij heeft in een instelling gezeten, maar door omstandigheden hebben wij hem naar huis gehaald, en begeleiden wij hem en de zorgverleners hem in het weekend en overdag, wij moeten nog altijd heel veel doen, hij moet overal naar toe worden gebracht, als hij ziek is moet hij verzorgd worden, medicatie moet elke dag worden gegeven, de zorgverleners eten mee, (wat wij al altijd betalen), doordat ze moeten koken voor onze zoon, ze worden wel betaald uit het PGB maar meestal moet ik meer zorg inkopen omdat het budget op is blijven de zorgverleners wel eens langer en helpen ze ons mee, is dat aftrekbaar de kosten naast het PGB wat je meer kwijt bent, kan ik die kosten inderdaad aftrekken, en hoe zit het met ons wij worden helemaal niet betaald een jongen van 28 jaar begeleiden, 24 uur per dag, kunnen wij daar ook kosten van aftrekken!
graag u bevindingen met vriendelijke groet Claudia Hoen Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste C. Hoen van Gestel,
Helaas helpt de aftrekpost kosten levensonderhoud kind u niet verder (is tot 21 jaar en in 2015 afgeschaft). Waar het gaat om extra zorgkosten (kosten die niet worden vergoed en hoger uitvallen), zijn deze aftrekbaar onder de post aftrek specifieke zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bo, 15-02-2015
Ik woon nog thuis, ben 23 jaar oud, en heb een bruto jaarinkomen van €32.000
ik betaal elke maand, €150,- aan kosten voor inwoning eten etc, …
is dit bedrag (of een deel hiervan) ook nog aftrekbaar bij de belastingaangifte 2014?
gr Bo Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Bo,
Die kosten van inwoning zijn voor u niet aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elena, 13-10-2014
Een vriend van mij betaalt maandelijks een bepaald bedrag voor zijn dochter, die in Duitsland bij haar moeder woont. Nu heeft de belastingdienst aangegeven dat hij geen recht zou hebben op aftrek voor haar levensonderhoud, omdat zij menen dat niet is bewezen dat het om zijn kind gaat. Kan hij nu bezwaar indienen, met een kopie van haar geboorte akte, en zo alsnog aanspraak maken op die aftrek? Of is aftrek überhaupt niet mogelijk voor een kind dat bij een ouder in het buitenland woont? Zijn dochter is in Duitsland geboren, daarom is zij natuurlijk hier niet bekend als zijn dochter. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Elena,
Als uw vriend in Nederland belastingplichtig is, komt hij voor de Nederlandse belastingregels in aanmerking.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marloes, 23-09-2014
Mijn dochter van 18 en haar vriend van 17 wonen samen. De moeder van de vriend zou maandelijks een bedrag voor levensonderhoud bijdragen, maar betaalt dat niet meer omdat ze door een loonbeslag niet kan rondkomen. Op zich is er dan ook geen recht meer op kinderbijslag (ze levert geen bijdrage van ca 400 euro per maand). Als haar vriend 18 zou zijn zou hij een tegemoetkoming scholieren kunnen aanvragen (hij doet Vavo). Kan haar vriend nu toch ergens een tegemoetkoming voor zijn levensonderhoud aanvragen? Ofwel waar zou hij kunnen informeren? Reactie infoteur, 24-09-2014
Beste Marloes,
De inkomensondersteunende regelingen inclusief bijstand beginnen bij een leeftijd van 18 jaar en niet eerder. Helaas. Alleen in het wetenschappelijk onderwijs kan een studiefinanciering ook beginnen als iemand nog geen 18 jaar is maar wel de studie volgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 21-08-2014
Twee weken gelden werd ik gebeld door de Belastingdienst over mijn aangifte 2012. De inspecteur stelde dat ik niet in aanmerking kom voor aftrek voor mijn bijdrage in het levensonderhoud (kinderalimentatie) van mijn minderjarige zoons omdat ze op hun kinderspaarrekening aanzienlijk meer dan 7000 hebben gespaard. Ik voldoe dan niet meer aan de voorwaarden voor aftrek, namelijk dat mijn bijdrage noodzakelijk is voor hun onderhoud, want ze zouden ook van dat spaargeld (vermogen in de ogen van de belastingdienst) kunnen leven.

Ik zoek nu naar argumenten voor in een bezwaarschrift. Is het niet zo dat vermogen alleen een rol speelt bij meerderjarigen? En hoe zit het met het argument "gedrongen voelen" om kinderalimentatie te betalen, moreel of gewoon omdat het in het scheidingsconvenant staat? Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt altijd standaard het belastingvoordeel meegerekend. Moet ik dan nu terug naar de rechter omdat ik geen belastingaftrek meer krijg?

Bovendien is van dat spaargeld maar een fractie door mij ingebracht. Het zijn vooral stortingen door mijn ex en haar ouders. Daarvoor word ik nu gestraft. Het scheelt mij een fiks bedrag per jaar, ook over 2013 en 2014. Ik mag blij zijn dat ze niet tien jaar terug gaan kijken (volgens de inspecteur althans) en dat ik geen boete krijg, maar zou toch graag weten of mijn bezwaar kans maakt. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marco,
1. Kinderalimentatie is niet zondermeer als kosten levensonderhoud kind aftrekbaar, uw bijdrage moet in belangrijke mate (ten minste 30%) in de kosten van levensonderhoud voorzien. De rechter kijkt meestal naar het inkomen uit vermogen, maar mag ook verlangen dat op het vermogen wordt ingeteerd. Hetzelfde geldt voor de Belastingdienst, maar die velt kennelijk een ander oordeel dan de rechter destijds. Van wie het spaargeld komt is minder van belang, zodra het geld het kind ter beschikking staat.
2. Bij een minderjarige behoort het vermogen van een kind eigenlijk tot het vermogen van de ouder als er geen BEM-clausule is:

https://financieel.infonu.nl/belasting/134360-belasting-vermogen-minderjarig-kind-bem-clausule.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 17-08-2014
Onze dochter, 19, thuiswonend, geen kinderbijslag, gaat cursus volgen (€ 1900 jaar) door ons betaald met een door ons betaald reisabbo (100 maand) krijgt zorgtoeslag, geen inkomsten momenteel.
Heb een "lijstje via Nibud (http://www.nibud.nl/omgaan-met-geld/studeren/wat-kost-studeren.html) gevonden met gemiddelde uitgaven. Vragen:
is de cursus + reis aftrekbaar
is zorgtoeslag inkomen (kortom bij ja is het per saldo nul : 75 betalen 75 ontvangen als zorgtoeslag)
zijn alle verzekeringen van toepassing: opstal / wa / inboedel / begrafenis etc
Alvast hartelijk dank, grt Theo Reactie infoteur, 18-08-2014
Beste Theo,
Alle kosten zijn van toepassing die noodzakelijk zijn voor haar normale kosten van levensonderhoud, behalve de studiekosten en de reiskosten. Studiekosten zijn wel bij haar zelf aftrekbaar als ze die zelf betaalt of het geld daarvoor van u leent. De kosten van levensonderhoud kunnen niet worden afgetrokken als ze recht heeft op studiefinanciering. Daarbij wordt de zorgtoeslag niet als inkomen gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 05-08-2014
Geachte Zeemeeuw,

Die bijstandsuitkering waar u het in een vorig antwoord naar mij toe over had, heeft ze daar direct na haar school recht op (als ze nog geen baan heeft)? Of zit daar een wachttijd aan? Of speciale voorwaarden?
En moet ik er nog wat van aantrekken dat mijn dochter wel ERG makkelijk is wat betreft baantjes… ze is 19 maar tot nu toe heeft ze 2x een zaterdag baantje gehad waar ze binnen een half jaar ontslagen was. Ze schrijft me letterlijk: ik vind het wel makkelijk zonder baantje, dan hou ik meer tijd over voor leuke dingen

Mvrgr Yolanda Reactie infoteur, 05-08-2014
Geachte Yolanda,
Als uw dochter werkloos wordt, heeft ze wellicht recht op een ww-uitkering. Als 19 jarige moet ze na haar melding bij de gemeente met een verzoek tot bijstand eerst vier weken op zoek naar werk en opleidingsmogelijkheden, voordat ze iets krijgt. De gemeente is daar niet gemakkelijk in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lida, 31-07-2014
Hallo,
Mijn zoon woont sinds mei van dit jaar samen. Hij studeert aan een HBO opleiding. Zijn vader en ik zijn sinds 8 jaar gescheiden. Aan financiën ontvangt hij van zijn vader de alimentatie, krijgt hij een uitwonende beurs en heeft hij een lening bij DUO. In hoeverre moet/kan ik als moeder nog bijdrage in zijn onderhoud? Reactie infoteur, 01-08-2014
Beste Lida,
Wettelijk gezien zijn beide ouders de achtervang voor een kind tot 21 jaar wanneer die zelf onvoldoende in de kosten van levensonderhoud kan voorzien. Als op u geen beroep is gedaan (rechter, schuldeisers) en u hebt geen alimentatieplicht, dan hoeft u niets te doen. Geeft u wel wat, dan zal dat al snel als een schenking worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 29-07-2014
Geachte zeemeeuw,
Ik heb nooit enige specifieke afspraken met mijn dochter gemaakt over de kosten van levensonderhoud, ik heb haar nu al ruim 3 jaar niet meer gezien en/of gesproken. Dus ik ben gewoon doorgegaan met hetzelfde bedrag wat ik aan alimentatie betaalde, alleen nu met de noemer 'kosten levensonderhoud'. Ik begrijp idd dat ik de verkeerde term van Wajong heb gebruikt, maar dan blijven nog steeds mijn vragen staan:
1. Moet ik betalen tot haar 21e of totdat ze financieel zelfstandig is met een uiterste leeftijd van 21 jaar?
2. Krijgt ze naar haar school examen volgend jaar een uitkering als ze geen baan heeft/kan vinden? En geldt die uitkering dan ook als haar financieel zelfstandigheid?

Mvrgr Yolanda Reactie infoteur, 09-10-2019
Beste Yolanda,
1. U bent dus niet alleen verantwoordelijk maar de vader ook.
2. U betaalt tot uiterlijk 21 jaar als het kind nog niet zelfstandig in zijn levensonderhoud kan voorzien. Tot die leeftijd kan het zijn dat de betaling stopt omdat het kind voldoende inkomen heeft, en daarna voor de leeftijd van 21 wordt hervat als weer geen inkomen is.
3. Zij krijgt zonder te hebben gewerkt hooguit een bijstandsuitkering. Dat is geen vette pot en kan betekenen dat uw bijdrage nog steeds nodig is:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yolanda, 28-07-2014
Mijn dochter van ruim 19 woont bij haar vader en zie ik niet. Tot haar 18e heb ik alimentatie betaald, vanaf die leeftijd betaal ik kosten levensonderhoud. Wat ik weet is dat ik aan haar moet blijven betalen tot haar 21e, of tot zoveel eerder wanneer ze financieel zelfstandig is dus een eigen inkomen heeft, of gaat trouwen. Klopt dit?
Dan is mijn 2e vraag daaraan gerelateerd: als zij volgend jaar examen MBO heeft gedaan en na haar school heeft ze niet meteen een baan, heeft ze dan recht op een uitkering (Wajong of iets dergelijks)? Zo ja, betekent dat dan dat ze dan ook financieel onafhankelijk is? Reactie infoteur, 29-07-2014
Beste Yolanda,
1. Samen met de vader bent u verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud. Zodra een kind 18 jaar wordt, maakt u hierover met het kind afspraken.
2. De Wajong-uitkering is wel heel specifiek. Het is bedoeld voor personen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Het vereist een keuring van het UWV en wordt pas uitbetaald als betrokkene niet of onvoldoende in staat is gebleken om zelfstandig inkomen te verwerven.
Met vriendeljike groeten,
Zeemeeuw

Gerritsen, 04-07-2014
Mijn zoon studeert sinds 2 jr, Hbo. Door omstandigheden is hij daar met 31 jr aan begonnen. Ik betaal zijn studie en kost en inwoning, wat ik hem gun. Hoopte zijn studie te kunnen aftrekken van de belasting maar dat mag/kan niet. Kent u wel een mogelijkheid? Vr. Groet Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Gerritsen,
In dit geval is het beter als u uw zoon een bedrag schenkt en hij zelf zijn studie betaalt. Dan kan hij wel de studiekosten aftrekken als hij geen recht heeft op studiefinanciering (2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seinundzeit, 29-06-2014
Ik heb een vraag. ik trek al jaren kosten voor levensonderhoud voor mijn drie kinderen af. ik ben co ouder en betaal voor de kinderen alimentatie aan mijn ex (200 euro pm per kind). De oudste van 13 staat bij mij ingeschreven en ik ontvang daarom kbs voor hem. Echter dat bedrag maak ik cf convenant over aan mijn ex vrouw. Nu moet ik over de aangifte 2011 terug betalen over onderhoudskosten van mijn oudste zoon vanwege met als motivering dat ik kbs ontvang. Mijn vraag is of ik succesvol bezwaar kan maken tegen deze beslissing. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Seinundzeit,
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joanna, 04-06-2014
Ik en mijn ex zijn uit elkaar (wij hebben samengewoond) en onze zoon van 13 woont op internaat in België. Hij staat bij mij ingeschreven en is om het weekend bij zijn vader. Mijn netto inkomen is lager dan mijn ex(hij heeft extra baan), maar volgens hem heb ik geen recht op de kinderalimentatie. Is dat waar? (Ik ontvang kinderbijslag, daarmee worden internaatkosten betaald.) Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Joanna,
Of u recht hebt op kinderalimentatie zou berekend moeten worden. Daarbij wordt de levensstandaard van voor de scheiding vergeleken met die van nu. Het is ook zijn kind en daarom is hij verplicht om samen met u in het levensonderhoud van uw zoon te voorzien, maximaal totdat deze 21 jaar is:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arnold, 22-05-2014
Ik ben na een lange rechtszaak veroordeeld tot betalen van alimentatie met terugwerkende kracht vanaf 2008. In 2012 ben in verplicht tot betalen van dubbele alimentatie en dus haal ik van 2008 tot 2012 in. Dit is wettelijk geregeld en vastgelegd door LBIO, ik heb hier ook netjes een document over ontvangen. Nu vraag ik aan de belastingdienst of ik de voorgaande jaren de kinderonderhoud nog kan declareren. Het antwoord hierop is nee, maar ik wil hier niet mee akkoord gaan. Ik vind dat er daar gewoon recht op heb, iemand een tip : wat nu? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Arnold,
Er is een verjaringstermijn van 5 jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jenny Rivera, 20-05-2014
Goede morgen

Mijn man en ik gaan scheiden.de kinderen gaan met mij 4 dagen wonen en 3 dagen met hem. We hebben 2 kinderen 7 en 4.
Mijn man denk dat als een kind bij hem wordt ingeschreven en de andere bij mij zouden we meer of dubbel fiscale voordeel krijgen. Klopt dat?

m.v.g.
Jenny Rivera Reactie infoteur, 24-08-2020
Beste Jenny Rivera,
1. Dat is inderdaad zo zolang er geen nieuwe partner is.

2. Overigens kunnen onderstaande voorzieningen voor u van belang zijn:

https://financieel.infonu.nl/belasting/119186-in-2020-en-2021-nog-vier-kindregelingen-in-plaats-van-elf.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 16-05-2014
Ik heb twee kinderen en ik betaal 100 euro per kind aan kinderalimentatie, nou zijn de kinderen ook de helft van de maand bij mij en heb ik zelf dus ook de onderhoudskosten voor kleding en voeding en ontvang ik geen kinderbijslag.
mag ik nou het minimale bedrag aftrekken voor levensonderhoud voor kinderen al kom ik met alleen de alimentatie niet aan dat bedrag maar wel met de kosten die ik zelf ook nog heb de helft van de maand.
mvg Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste M,
De aftrekpost geldt in 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Molly Veenstra, 14-05-2014
Beste Zeemeeuw,

Voor mijn negenjarige dochter die bij mijn ex-vriendin in Duitsland woont betaal ik €255,- per maand. Mijn ex-vriendin ontvangt 'Kindergeld' (vergelijkbaar met kinderbijslag). Aan de andere kant ben ik alleenstaand, dus in mijn huishouden ontvangt niemand kinderbijslag.

Heb ik recht op 'aftrek levensonderhoud kind', en zo ja, is het voldoende als ik dit aantoon met een maandelijkse overschrijving? Of moet ik mijn ex-vriendin vragen bonnetjes te bewaren?

groet, Molly Veenstra Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Molly Veenstra,
U kunt inderdaad geen bijlage bij uw belastingaangifte voegen, maar de Belastingdienst kan op een later moment altijd om bewijzen vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. Kok, 12-05-2014
Goedendag,
Ik heb over 2011 voor levensonderhoud kinderen < 30 jaar (inmiddels 21 jaar) opgevoerd in mijn aangifte voor alle kwartalen voor mijn thuiswonende zoon. Hij had dat jaar € 9.500,- aan inkomen. Volgens mijn belastingconsulent was dit correct aangezien het inkomen van mijn zoon onder het bijstandsniveau was.
De belastingdienst heeft mijn aangifte op dit niet geaccepteerd. Toen ik bezwaar had ingediend hebben ze in een mondeling gesprek aangegeven dat wanneer een kind thuiswonend is dat slechts de helft van het bijstandsniveau gehanteerd wordt. Ze bevestigen dit echter niet op papier maar willen mijn aangifte op punt niet accepteren. Ik kan ook nergens vinden waar dit staat in de almanak.
Ik was dus al in bezwaar gegaan, maar heeft het zin om in beroep te gaan? Ik weet niet exact wat mijn zoon nu maximaal had mogen verdienen over dat jaar. Weet u dit wel?
Vr.groet, E. Kok Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag E. Kok,
Ik weet niet hoeveel u hebt opgevoerd:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nas, 22-04-2014
Beste,
Onze zoon word over 1 maand 18. Ongeveer 1 maand geleden is hij bij kennissen in gaan wonen. Dit vanwege privé omstandigheden. Hij zit nog op school mbo. Nu kreeg ik een brief van svb over het veranderen van de kinderbijslag. Hoe weet ik wat ik voor onze zoon moet gaan betalen? Wat zijn de kosten die wij voor hem dienen te maken? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Nas,
Totdat uw zoon 21 jaar is kunnen ouders verantwoordelijk zijn voor zijn kosten van levensonderhoud van een kind voor zover de gemeente of een andere instantie hem niet financieel bijstaat (huur, verzekeringen, eten, studie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjoerd, 21-04-2014
In 2011 heb ik aan uitwonende zoon in 1e kwartaal 1200 euro overgemaakt ivm kosten levensonderhoud en een bedrag van €1050,- afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting.
Hij had op dat moment geen werk meer en mogelijk ook geen ww of bijstandsuitkering alhoewel hij daar wellicht wel recht op zou hebben. Daarnaar gevraagd vertelde hij mij later(2014) dat hij dat niet had aangevraagd omdat hij dacht weer snel werk te hebben.
Nu wil de belastingdienst een specificatie van het uitgavenpatroon van het kind per maand en bewijsstukken die dat aantonen. Mijn inziens kun je wel de kosten van de vaste lasten bepalen maar wat je nu aan voeding e.d. hebt uitgegeven lijkt me wel heel lastig, dan wel onmogelijk.
Nu vraagt de belastingdienst mij niet naar zijn inkomen maar hoe ga ik daar mee om?
Is evt spaargeld van hem nog van invloed op de aftrek?
met vr groet,
Sjoerd

Bvd Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Sjoerd,
Spaargeld of inkomen kunnen beide van invloed zijn om te bepalen of e.e.a wel noodzakelijk was, maar kennelijk wordt u daar niet naar gevraagd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jes, 07-04-2014
Ons zoontje woont thuis en gaat bijna elk weekend naar een weekend pleeggezin ivm beperkingen. Wij brengen en halen hem, is dit in te vullen bij de aangifte van de belasting?
En mocht dit zo zijn, onder welke vervoerskosten zou dit vallen? Reiskosten zieken bezoek of vervoer? Reactie infoteur, 08-04-2014
Beste Jes,
Een pleeggezin is geen medische instelling en daarom zijn de kosten van vervoer helaas niet als zorgkosten aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 27-03-2014
Mijn dochter is doof. Ze verblijft in het internaat in Groningen. Ze viel voor heen onder de AWBZ en ik kreeg kinderbijslag. Een baantje heeft ze niet. Kinderalimentatie ontvang ik niet en ik leef zelf in de bijstand. Welke tegemoetkoming in de kosten voor haar levensonderhoud kunnen zij of ik krijgen? Ze zit nog op de middelbare school en heeft wel veel moeite gedaan om een baantje te vinden om wat zakgeld te verdienen dit is tot op heden niet gelukt. Waar moet ik compensatie voor de kinderbijslag aanvragen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Yvonne,
Er is geen aftrek:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 23-03-2014
Mijn dochter (22 jaar) studeert aan de VU en is met haar master bezig. Zij heeft echter geen recht meer op studiefinanciering en heeft het laatst in september 2013 ontvangen. Ze woont gewoon thuis en ik betaal wel haar collegegeld volledig, in juni dit jaar is haar studie klaar. In hoeverre heb ik of heeft zij, recht op teruggave van de belasting? Reactie infoteur, 23-03-2014
Beste Frans,
Als u betaalt, heeft zij geen recht op een teruggave. Voor haar zijn alleen de verplichte studiekosten aftrekbaar die ze zelf betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander, 14-03-2014
Hallo, ik betaal totaal 730 euro kinderalimentatie aan mijn ex. (2 kinderen). Kinderen zijn gedeeltelijk door de weeks bij mij en gedeeltelijk in het weekend. Heb ik recht om geld terug te krijgen van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Sander,
Uitgangspunt is dat u in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van de kinderen voorziet:

https://financieel.infonu.nl/geld/107385-hoe-bereken-je-de-kosten-levensonderhoud-kind.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vincent, 23-02-2014
Hallo ik heb een vraagje ik moet vanaf nu € 260 kinderalimentatie betalen voor 2 kinderen een van 7 en 9 jaar hoeveel kan ik terugvragen via de belastingdienst als levensonderhoud eten en reiskosten? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 24-02-2014
Hallo Vincent,
Als het bedrag gelijk over de kinderen verdeeld wordt is de alimenttatie 390 euro per kind per kwartaal, wat te weinig voor een aftrek per kind is. Ik zou dan ook 355 euro per kwartaal aftrekken (niet tweemaal 355 euro).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 12-02-2014
We zijn bezig te gaan scheiden, wat voor fiscale voordelen zijn er voor mij en of mijn ex-partner als je ex in een huurhuis woont (op eigen initiatief) met twee kindjes waarvan één zwaar gehandicapt is, die dus helemaal niets kan. Zit in een rolstoel en krijgt zijn voeding middels een sonde. Kindjes zijn 6 en 3 jaar. Zelf woon ik nog in ons huis.

Ben op de hoogte van regeling TOG, één ouder korting, huurtoeslag i.v.m. gehandicapte kindje, maar hoogstwaarschijnlijk zullen er nog meer zaken zijn die ik over het hoofd zie. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Johan,
Speciale regelingen voor gehandicapte kinderen jonger dan 21 jaar naast de Tog zijn:
1. De aftrek van ziektekosten,
2. De jonggehandicaptenkorting (heffingskorting indien recht op een Wajong-uitkering).
3. Als de echtscheiding is aangevraagd en zij apart woont, wordt uw ex-partner een alleenstaande moeder met recht op het kindgebonden budget.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anja, 08-02-2014
Is tegemoetkoming scholieren voor mijn dochter van 18, volgt Havo, een belemmering voor de aftrekpost levensonderhoud kinderen? Dit gezien de reacties van u op nr 87 en nr 172. Of is de wetgeving veranderd? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Anja,
Helaas is dan geen aftrek mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 02-02-2014
Voor de dochter van mijn vrouw en haar ex ontvangt zij wel kinderbijslag echter is de ex niet meer inbeeld en ontvangt zij dus geen alimentatie, dit betekend dat ik deze kosten draag (prima oveigens) dus zakgeld tel, abonement etc. etc. mag ik deze kosten aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Edwin,
Er voor u geen aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 22-01-2014
Mijn dochter (17 jaar) is uitwonend vanwege haar sport. Ik ontvang hiervoor een dubbele kinderbijslag. Zijn er nog kosten die ik bij de belastingdienst mag aftrekken? Heb ik nog wel recht op het kindgebonden budget? Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Jo,
Zolang u voor uw dochter kinderbijslag ontvangt, zijn er voor u geen extra aftrekposten. Of u recht hebt op het kindgebonden budget, hangt af van de hoogte van uw inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kole, 07-01-2014
Ik betaal 200 euro per maand kinderalimentatie, op de rekening van min ex voor mij 4 jarige dochter, heb ik recht op van belasting terug te krijgen.
Mij dochter komt bij mij om een weekend en helft vacantie en feest dagen.

Mvg Kole Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Kole,
In 2020 niet meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 22-03-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.