Aanslag onroerend goed (WOZ 2021 en OZB): maak bezwaar

Aanslag onroerend goed (WOZ 2021 en OZB): maak bezwaar Kansrijk een WOZ-bezwaar in 2023 indienen? Bespaar zo geld. De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht en deze te hoge waarde werkt dan in vele belastingen door. Hebt u ook de nieuwe aanslag onroerend goed gehad, maak dan bezwaar. Het in 2023 bezwaar aantekenen kan u veel geld besparen en heeft bijna altijd zin. Niet alleen dit jaar, maar ook de volgende jaren. Een te hoge taxatie kan namelijk nog vele jaren in volgende taxaties en heffingen doorwerken, zoals het eigen woning forfait. De Hoge Raad heeft het bezwaar maken tegen de WOZ aanslag vereenvoudigd door de zogenaamde bezwaardrempel te schrappen. Maak gebruik van uw WOZ-bezwaar en betaal zo niet onnodig veel belasting. Het is zelfs mogelijk om ook tegen een te lage WOZ-waarde bezwaar te maken. Een asielzoekerscentrum, azc, in de buurt kan bij bezwaar een succesvolle waardedaling betekenen.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld, wat is WOZ-waarde?

De WOZ waarde wordt vastgesteld door taxateurs van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat ze elk individueel huis bezoeken en bekijken. Een aantal huizen wordt representatief gezien voor huizen van het zelfde type. Vrij eenvoudig kan dit ook als het gaat om een blok met dezelfde rijtjeshuizen. Maar vaak is de werkelijkheid niet zo en wijkt u huis af van de standaard. Toch wordt een referentiewoning dan meestal gebruikt om de waarde te prikken. Dat dat regelmatig fout gaat, zal dan ook niemand verbazen. Deze methodiek wordt elk jaar weer toegepast. Gelukkig kunt u bij de gemeente het onderliggend rapport van de taxatie opvragen om te zien of het zinvol is om bezwaar aan te tekenen. In geld gemeten is dit bijna altijd zinvol, omdat de WOZ -taxatie in vele belastingen doorwerkt. U kunt zelfs de gemeente vragen om opnieuw de WOZ-waarde van uw pand te bepalen. Volg ook vooral de verkopen in uw buurt. Bovendien hebben het Kadaster en het CBS hebben gezamenlijk een index opgesteld die u terug kunt vinden op de website van de Kadaster.

WOZ-waarde en de belasting

De WOZ-waarde dient voor de belastingdiensten als uitgangspunt voor:
 • De WOZ-heffing, de onroerende zaakbelasting OZB.
 • De rioolheffing en waterschapsheffing.
 • Het eigenwoningforfait.
 • De taxatie van onroerend goed bij overlijden.

Vele redenen om er goed naar te kijken dus en zo mogelijk bezwaar aan te tekenen.

De aanslag onroerend goed

De gemeente neemt als waarde van uw huis de waarde in het economisch verkeer. Dat wil zeggen leeg, vrij van hypotheek en onmiddellijk beschikbaar. Om deze waarde te bepalen hanteert de gemeente vergelijkingsmateriaal op basis van vergelijkbare woningen. De zogenaamde referentiewoningen. Dat is zowel de sterkte van de waarde bepaling, wanneer dit juist en correct gebeurt, als ook de zwakte. Regelmatig wijken de referentiewoningen op essentiële punten af van uw pand. Denk aan een andere inhoud of afmetingen van huis en kavel, verbouwingen, uitbouw, liften, overlast, ligging, en zo verder en zo verder. Voldoende redenen, om succesvol bezwaar tegen de hoogte van de waardebepaling te maken. Doorloop daarbij onderstaande stappen.

Hoe maak ik bezwaar tegen WOZ aanslag, het WOZ-bezwaar

Eerst moet de aanslag onroerend goed van de Gemeentelijke Belastingdienst, de zogenaamde WOZ-aanslag, binnen zijn. Vervolgens heeft u zes weken na dagtekening van de aanslag de tijd, om bezwaar te maken. Daarbij moet u maximaal vier stappen doorlopen. De procedure is dezelfde, als het pand uw tweede eigen woning is. Het is zeker de moeite waard, om bezwaar te maken. De eerdere aankondiging van het kabinet om de belastingvrijheid van gemeenten verder te vergroten, zal naar verwachting alleen maar tot een hogere toekomstige WOZ aanslag leiden. Vervolgens zal via stapeling van jaren een te hoge waarde nog lang in uw portemonnee doorwerken.

Doorwerking WOZ in andere heffingen

De WOZ aanslag bevat niet alleen de aanslag voor het onroerende goed die u als eigenaar moet betalen, maar ook meerdere andere gemeentelijke heffingen, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Denk ook aan de doorwerking in de waterschapsheffingen, zoals de waterschapsbelasting. Deze watersysteemheffing valt in veel waterschappen fors hoger uit dan daarvoor. U betaalt:
 • Voor de zorg voor het watersysteem via de watersysteemheffing.
 • Voor het schoonmaken van het afvalwater via de zuiveringsheffing.

De hoogte van de watersysteemheffing is weer afhankelijk van:
 • Het aantal ingezetenen.
 • De categorie gebouwde onroerende zaken.
 • De categorie eigenaren van natuurterreinen
 • De categorie eigenaren van overige ongebouwde gronden.

Let ook bij de waterschapsheffingen er goed op dat de specificaties kloppen. Of u wel terecht wordt aangemerkt als meerpersoonshuishouden en of de andere specificaties wel kloppen. Soms is ook kwijtschelding mogelijk.

Afvalstoffenheffing 2020

De afvalstoffenheffing lijkt wel een melkkoe, zo stijgt de afvalstoffenheffing in Apeldoorn in 2020 met 38% ten opzichte van 2020. Dat het ook anders kan toont Arnhem waar de afvalstoffenheffing in 2020 met 4% daalt.

WOZ-waarde 2021 en 2022

De WOZ waarde voor 2021 heeft als waardepeildatum 1 januari 2020. De WOZ-waarde 2021 is weer hoger dan in 2020, maar dat zegt nog weinig over de OZB heffing in uw gemeente. Een goede reden om de komende taxaties weer goed en zorgvuldig te bekijken. Iedereen weet immers dat de gemeenten geld nodig hebben, dus opgelet. Dan maar naar het beproefde stappenplan om bezwaar tegen een verkeerde en vooral te hoge WOZ te maken. De WOZ-waarde werkt ook door in het forfait bij uw aangifte inkomstenbelasting:

De WOZ in 2021 en het eigenwoningforfait

WOZ-waarde hoger danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2021
- 12.500 Geen bijtelling
12.500 25.000 0,20 procent
25.000 50.000 0,30 procent
50.000 75.000 0,40 procent
75.000 1.110.000 0,50 procent
1.110.000 - 5.550 plus 2,35 procent voor de waarde hoger dan 1.110.000 euro

U ziet het, het eigen woningforfait in kolom 3 van de tabel, vroeger huurwaardeforfait geheten, loopt ook fors op. Reden te meer om de WOZ waarde zo laag mogelijk te houden. Landelijk want er zijn grote verschillen in ons land mogelijk. In 2021 is de WOZ-waarde in procenten iets lager maar in centen niet (door waardestijging eigen woning) en dat zal in 2022 niet anders zijn. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning bedroeg op 1 januari 2022 315.000 en dat is 8,6% meer dan op 1 januari 2021:

De WOZ in 2022 en het eigenwoningforfait

WOZ-waarde hoger danWOZ-waarde is lager danEigenwoningforfait 2022
- 12.500 Geen bijtelling
12.500 25.000 0,15 procent
25.000 50.000 0,25 procent
50.000 75.000 0,35 procent
75.000 1.110.000 0,45 procent
1.110.000 - 5.085 plus 2,35 procent voor de waarde hoger dan 1.130.000 euro

De WOZ in 2023 en het eigenwoningforfait

WOZ-waarde meer danWOZ-waarde is lager daneigenwoningforfait 2023
- 12.500 Geen bijtelling
12.500 25.000 0,10 procent
25.000 50.000 0,20 procent
50.000 75.000 0,25 procent
75.000 1.200.000 0,35 procent
1.200.000 - 4.200 plus 2,35% van de waarde hoger dan 1.200.000 euro

Succesvol bezwaar maken, stap 1, de gegevens

Bekijk de gegevens goed! Ga dus na of de basale gegevens uit de aanslag/beschikking kloppen, zoals:
 • Was u per 1 januari al eigenaar?
 • Is het object goed afgebakend (appartement, bovenwoning, herenhuis)?
 • Is de omvang van het huishouden correct weergegeven (1 of 2 personen)?

Zo niet ga naar stap 4.

Stap 2, kwijtschelding belastingaanslag

Is uw inkomen laag en bent u geen ondernemer of voert u geen zelfstandig beroep uit. Vraag dan kwijtschelding aan bij uw gemeente. De inkomensgrens daarvoor kan per gemeente verschillen. Zie daarvoor uw laatste inkomensspecificatie en de voorwaarden, die de gemeente stelt. De gemeentelijke voorwaarden staan vaak op de website van de gemeente.

Zo ja, ga naar stap 4.

Stap 3, bekijk het taxatieverslag goed

Via DigiD kunt u voor uw perceel het taxatieverslag van de gemeente opvragen. Dit taxatieverslag is in essentie de onderbouwing van de nieuwe waarde van uw onroerend goed. Het geeft onder meer allerlei kadastrale gegevens, de indeling en oppervlakte van uw pand, en een drietal met uw onroerend goed vergelijkbare panden. Bekijk deze gegevens goed. Zijn ze correct.

Drie panden ter vergelijking

Bekijk of het wel correct is om uw huis met de drie door de gemeente gekozen panden te vergelijken. Want, zijn ze in uw ogen echt goed vergelijkbaar. Of is uw pand in slechtere staat, hebt u wel een coffeeshop naast de deur en die drie panden niet. Misschien hebben de andere panden een lift in huis, en u niet. Wellicht zijn ze veel groter of beter gelegen. En zo verder, en zo verder. Ga gerust die drie panden eens objectief bekijken, en oordeel zelf. Klopt het taxatieverslag van de gemeente.

Klopt het niet, ga dan naar stap 4.

Stap 4, bezwaar maken

U maakt bezwaar. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking en kan via het bij de aanslag/beschikking gevoegde reactieformulier, of elektronisch via DigiD. Geef aan waar uw bezwaar over gaat: kwijtschelding, de gegevens of de waarde van het pand. Uw verzoek tot kwijtschelding of bezwaar omtrent de gegevens zijn het makkelijkst: kruis aan wat voor u wel geldt. Als u bezwaar maakt over de waarde van het pand, moet u dat compact nader motiveren. Ga voor u zelf na wat uw sterkste argumenten zijn. Schrijf die puntig op. Denk niet: beter vier minder goede argumenten, dan 1 hele goede. Beperk u dan tot dat ene argument. Onderteken het geheel (papier of digitaal) en verzendt het. Dan krijgt u van de gemeente zo spoedig mogelijk bevestiging van ontvangst (via de e-mail vrijwel binnen een dag), en daarna hun oordeel.

Voorbeeldbrief bezwaar WOZ 2022, WOZ 2023

Ook al gaat de WOZ-waarde in omlaag, de OZB-aanslag gaat gemiddeld bij u mogelijk toch omhoog door een hoger tarief dat door uw gemeente wordt vastgesteld.

Een voorbeeldbrief om bezwaar te maken voor 2022 of 2023 zou er als volgt uit kunnen zien:

[Voorletters en naam]
[adres ]

[plaats, datum]

Aan de gemeentelijke Belastingdienst [naam gemeente]

Betreft: bezwaarschrift tegen beschikking WOZ nummer [nummer] gedateerd [datum]

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee maak ik formeel bezwaar tegen de door u op [datum] vastgestelde waarde van mijn huis per 1-1-2023 [of 2022]. Een kopie van de beschikking [nummer beschikking] heb ik als bijlage 1 bijgevoegd.

De vastgestelde waarde op 1-1-2023 [of 1-1-2022] bedraagt volgens de beschikking [bedrag]. Bij verkoop op of rond die datum zou mijn huis dit bedrag beslist niet hebben opgebracht. In de maanden rond 1 januari 2023 [of 2022]is er een aantal woningen in onze wijk verkocht voor prijzen tussen [bedrag] en [bedrag]. Bovendien wijkt mijn woning af van een aantal zaken die u noemt in het taxatierapport:
[zelf kiezen wat voor u van toepassing is en motiveer dit verder]
 • het is een ander soort woning.
 • het is minder groot of heeft een kleinere/geen garage of tuin.
 • de staat van onderhoud.
 • ik overlast heb van... [bijvoorbeeld verkeer, oude riolering, etc.].
 • de wijk die minder geliefd is geworden door...

Ik ben daarom van mening dat de WOZ-waarde niet meer dan [bedrag] zou moeten zijn en verzoek deze opnieuw vast te stellen. Tevens verzoek ik u om een vergoeding van de kosten overeenkomstig artikel 7.15 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Indien u van plan bent mijn bezwaar geheel of gedeeltelijk af te wijzen, zou ik graag gehoord willen worden.

Hoogachtend,

[handtekening]

Aanslag onroerend goed 2022 en 2023

Gemiddeld genomen verhogen de gemeenten de WOZ-heffing fors. Bezwaar maken loont altijd, zeker nu de Fierensdrempel eigenlijk niet meer mag worden toegepast. Bezwaar maken is gratis. Dat belooft nog wat als u in 2022 en daarna de WOZ-beschikking ontvangt. De WOZ-waarde stijgt in sommige gevallen in 2021 (WOZ-waarde 2022) met meer dan 10%.

Indieningstermijn bezwaar WOZ

U kunt binnen uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de beschikking uw bezwaar indienen bij uw gemeente. Daarna staat de waarde van uw pand voor een jaar vast. Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw regio. Daarna kunt u nog in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof en tot slot beroep in cassatie aantekenen bij de Hoge Raad.

Ik ben de WOZ-beschikking kwijt

Als u de originele WOZ-beschikking bent kwijt geraakt, kunt u schriftelijk vragen om een duplicaat WOZ-beschikking, die de dezelfde gegevens bevat als het origineel. Hieraan zijn meestal wel kosten verbonden.

Bezwaar maken tegen te lage waarde WOZ kan nu ook

Wie de WOZ-waarde wil verlagen doet dat om minder belasting te hoeven betalen, maar u kunt ook tegen een te lage WOZ-waarde bezwaar aantekenen. Sommigen mensen willen dat doen omdat hun huis onder water staat en dan kan een hogere inschatting van de WOZ-waarde helpen. Voorheen was dit niet mogelijk en werd het negatieve effect van een lagere WOZ-waarde voor mensen met een hoge hypotheek schromelijk onderschat. Banken kunnen in die gevallen namelijk ook een vernieuwing van de hypotheek weigeren of een hogere hypotheekrente vragen.

Slot

Als dit alles ressorteert in een nieuwe en bijgestelde aanslag, bekijk dan of die wel uw goedkeuring kan wegdragen. Zo niet, maak wederom bezwaar. Overigens kunt u ook altijd pro forma een bezwaar indienen. Dat houdt in dat u tijdig bezwaar maakt en op een later moment uw bezwaar met argumenten verder onderbouwt. U weet inmiddels de weg daartoe. Ik wens u hierbij veel succes. Uiteindelijk resteert er een beroepsprocedure bij de rechter. U betaalt dan wel griffierechten. Er zijn elke keer weer grootste stijgers van de OZB, ook in 2023. Het ziet er vaak niet al te goed uit. Als dat u niet motiveert om bezwaar te maken en wat geld terug te verdienen. Bezwaar maken is eenvoudiger geworden doordat de WOZ-waarde in uw buurt toegankelijk met een online viewer. Zo is ook de WOZ-waarde openbaar geworden.

Lees verder

WOZ-waarde 2022

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
WOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteWOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeenteDe nieuwe WOZ-waarde is (bijna) bekend. Daarmee kent u ook de aanlag onroerend goed, OZB, en andere de gemeentelijke hef…
De rioolheffing: maak succesvol bezwaarDe rioolheffing: maak succesvol bezwaarEigenaren betalen per (on)roerende zaak een vast bedrag aan rioolheffing. U betaalt ongeacht het aantal rioolaansluiting…
WOZ waarde 2020 en ozb 2020WOZ waarde 2020 en ozb 2020Let op de nieuwe WOZ 2020 en 2021 plus beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Elk jaar ontvangen…
Effect van een lagere WOZ-waardeEffect van een lagere WOZ-waardeU kunt in 2020 en 2021 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want…

Verdien aan de Belastingdienst - belastingrenteVerdien aan de Belastingdienst - belastingrenteIn 2020 en 2021 geld verdienen aan de Belastingdienst wordt steeds moeilijker. Het kan met de belastingrente als vergoed…
Aftrekbare kosten voor inkomstenbelastingAftrekbare kosten voor inkomstenbelastingBij de aankoop van een nieuwe woning maakt u diverse kosten voor uw financiering welke aftrekbaar zijn. Deze financierin…
Reacties

L. Kunstt, 30-01-2019
Graag wil ik informatie over het volgende:
We hebben de WOZ waarde aanslag 2019 binnen gekregen. Echter gaan wij per 29 maart 2019, verhuizen naar een huurwoning.
Volgens de gemeente Helmond, moeten wij voor het gehele jaar 2019 de aanslag betalen. En er geen enkele vorm van restitutie mogelijk is! Klopt dit?
Vriendelijk groeten en dank voor uw reactie,
Lesley Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste L. Kunstt,
Het klopt dat de woonlastenrekening van de gemeente en de aanslag WOZ 2019 worden verstuurd naar de eigenaar van een woning per 1 januari 2019. Als u uw woning gedurende 2019 verkoopt, krijgt u via de notaris het deel terug voor de periode dat u geen eigenaar meer bent. Restitutie aan u vindt via de notaris plaats door de nieuwe eigenaar en niet door de gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Broek, 02-01-2019
Mag een gemeente de WOZ waarde zomaar met 47% verhogen? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Broek,
Dat is een zeer opmerkelijke verhoging van de WOZ-waarde. Een gemeente heeft een eigen beslissingsbevoegdheid, u kunt bezwaar maken, daarna naar de rechter gaan en altijd ook een klacht indienen bij de WOZ-waarderingskamer. De Waarderingskamer controleert en beoordeelt alle gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Catelijne Beijst, 05-04-2018
Wordt van een berging die zich buiten de woning, maar binnen het pand bevindt, het oppervlak bij dat van de woning opgeteld of is er een verdeelsleutel voor?
mvg, Catelijne B. Reactie infoteur, 31-05-2019
Beste Catelijne Beijst,
Een inpandige berging is onderdeel van de WOZ-waarde van uw woning en heeft geen aparte WOZ-waarde. Een inpandige berging kan wel een ander kadastraal nummer hebben, dit wordt dan in het taxatieverslag apart vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renske, 01-12-2016
Geachte infoteur,

ik ben in de eerste fase van een huis kopen. Mijn vraag is als ik bij op de site bereken hypotheeklasten intik 90000 hypotheek tegen 1,50 procent en de woz waarde van het huis 211000 en mijn inkomen bruto 25000 dan komt er een netto bedrag uit van 311 per maand. Echter het bedrag toont ook 311. Klopt dat? En zo ja heb ik dan geen bijtelling van huurwaardeforifait wet Hillen? Ik ben me aan het orienteren.

vr gr Renske Reactie infoteur, 07-07-2020
Geachte Renske,
Als u de hypotheek annuitair financiert, dan zou dit bedrag kunnen kloppen, maar u zou ook kunnen kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek als u minder dan 50% van de woning financiert. De bijtelling van het huurwaardeforfait is 1.582 euro. Aflossingsvrij tegen 1,5% kost u gemiddeld 1.350 euro per jaar (elk jaar is dit een iets ander bedrag)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ee de Witte, 10-10-2016
Onze Woz is recent sterk gestegen (50K) nadat wij vorige jaar de woning hebben gekocht.
De referentiepanden (vrijwel identiek) zijn respectievelijk 110000 en 128000 lager in WOZ waarde dan onze woning. De woningen zijn alle drie gelijktijdig gebouwd. Kan dit? En kan ik bezwaar aantekenen zonder mijn buren in een lastig parket te brengen (mogelijk verhoging van hun WOZ)?

EdW Reactie infoteur, 31-05-2019
Beste Ee de Witte,
U kunt gerust bezwaar aantekenen, de WOZ-waarde bij de buren is bij de gemeente natuurlijk ook bekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. J. van Vemde, 06-07-2016
Hallo,
Onze woz waarde is met 18% gestegen, 2015 was het 249.000 en 2016 294.000. Hier hebben we bezwaar tegen gemaakt. Onze buren twee onder een kap, zelfde woning heeft woz 2016 249.000! Geen veranderingen gehad in 2015, alleen ons huis te koop gezet in 2e week december 2015. Omdat de peildatum 1-1-2015 is kan dit ons inziens geen probleem zijn en zal dan misschien de peildatum 1-1-2016 gaan tellen. Wij vragen ons af of dit wel klopt en de buren op 249.000 blijven?

M Reactie infoteur, 28-12-2017
Hallo P. J. van Vemde,
Waarschijnlijk is de WOZ-waarde verhoogd omdat uw vraagprijs hoger was. Dan nog kunt u bezwaar maken en aangeven dat u wel meer vraagt, omdat u er het maximale uit wil halen maar helemaal niet zeker bent dat dat ook zal lukken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mf, 30-03-2016
Hallo, Wij hebben in 2015 een huis gekocht voor 435000 met een wozwaarde van 366000. Nu hebben wij een nieuwe beschikking ontvangen waar onze wozwaarde is vastgesteld op 426000. Kan er zomaar een verhoging worden toegepast van 60000 euro? In hoeverre heeft het zin om bezwaar aan te tekenen? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Mf,
Het kan ook zijn dat de waarde in voorgaande jaren te laag is vastgesteld. Het heeft zin om bezwaar te maken als u denk dat de waarde nu te hoog wordt ingeschat. Daarbij kijkt u naar de panden in de buurt en voor hoeveel die recent zijn verkocht en of er bepaalde nadelen aan uw woning zijn door ligging, overlast of onderhoud, waardoor de waarde nu te hoog is vastgesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steef, 24-03-2016
Hallo,
Mijn WOZ is met 33,9% gestegen in den helder notabene.
3 coffeeshop's op 100 mtr loopafstand en de gegevens die ze opgeven klopt ook niet (m3 )
Kan ik ook ergens aanspraak maken op de vergoeding waar bemiddelingsbureau's zovaak in de media zijn? Reactie infoteur, 07-07-2020
Hallo Steef,
Wel als uw bezwaar gegrond wordt verklaard en u gelijk krijgt. Het is namelijk zo dat als een belastingplichtige bezwaar maakt tegen een aanslag of een beschikking en gelijk krijgt, deze ook recht heeft op een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn (u moet er wel om vragen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 03-03-2016
Hallo,

Mijn vrouw en ik zitten sinds november vorig jaar in de bijstand, ik heb een eigen praktijk gehad en we hebben 3 jaar (!) van ons spaargeld geleefd, totdat het op was. De WOZ waarde was vorig jaar onder de 50000 overwaarde grens (hyp is 104000, WOZ was 147000), waardoor we geen overwaarde hoeven op te eten, dwz een lening opnemen.

Nu is de WOZ waarde ineens 16000 hoger en komen we wel boven die grens uit.

Weet u of de gemeente hier rekening mee gaat houden? Of blijven ze bij hun bepaling van vorig jaar?

groet, Richard. Reactie infoteur, 07-07-2020
Hallo Richard,
De gemeente zal uitgaan van de nieuwe WOZ-waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin Hennen, 29-02-2016
Een buurtgenoot attendeerde mij op een blijkbaar bestaande regeling dat, in geval er een coffeeshop binnen een straal van 500 met van mijn huis ligt, wat het geval is, vermindering van ozb usance is. Klopt dit en zoja, hoe regel ik dat?
graag uw reactie/advies,
vriendelijke groet, K.Hennen Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Karin Hennen,
Een gemeente is daar vrij in, maar als u bij afwijzing naar de rechter gaat, zal die in de meeste gevallen een vermindering toewijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilco, 28-02-2016
Zojuist mijn woz waarde ontvangen. het is gezakt van 240.000 euro naar 211.000 euro. ik heb geen idee hoe dat mogelijk is.
over 2 jaar loopt mijn vaste rente percentage van de hypotheek af, en mijn huis staat onder water. daarom zou ik in een hoger tarief vallen, tenzij ik genoeg spaargeld kan inleggen. dat zou natuurlijk makkelijk worden als de WOZ zoals /de meeste huizen wat zou stijgen. Is het wijs om nu al de WOZ aan te vechten? of maakt het niet uit om dat over 2 jaar te doen en nu nog het lager belasting tarief te benutten?
vriendelijke groet
Wilco Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Wilco,
Waarschijnlijk is het beter om volgend jaar bezwaar aan te tekenen, dan hebt u nu minder belasting en de huizenprijzen zullen straks waarschijnlijk weer wat hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Jaquet, 27-02-2016
Ik heb zojuist de WOZ beschikking ontvangen.Bij het opvragen van het taxatieverslag van de gemeente viel mij op dat het bouwjaar van het pand onjuist is (1939 i.p.v. 1954) en ook de grootte acht ik niet juist, Inmiddels ontbreekt ook de buitenberging, die is gesloopt toen wij de woning 8 jaar geleden kochten. Kortom, nogal wat fout.
Als ik hertaxatie aanvraag kan wellicht een andere beschikking worden gemaakt, maar wat gebeurt er met de beschikkingen van de afgelopen 8 jaren? Worden deze ook opnieuw vastgesteld en hoe lang gaat men terug in de tijd?
Gaarne uw reactie.
F. Jaquet. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste F. Jaquet,
De WOZ-beschikkingen van eerdere jaren worden niet gewijzigd, wel die van dit jaar als u op tijd bezwaar aantekent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem Kammeijer, 15-02-2016
Ik ben eigenaar van een parkeerplaats voor de deur van mijn vorige woning, het huis heb ik kunnen verkopen de parkeerplaats niet. Ben ik dan nog WOS belastingplichtig voor de parkeerplaats? Reactie infoteur, 15-02-2016
Beste Willem Kammeijer,
Als het gaat om een parkeerplaats die is afgebakend voor de eigenaar of gebruiker van de woning (hekje of anderszins), hoort de parkeerplaats bij de WOZ-beschikking van de woning. De eigenaar van de woning zal meer moeten betalen en ik kan me voorstellen dat hij dat bij u in rekening brengt, als niet anders is afgesproken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 27-10-2015
L.S.,
Ik heb een bezwaar ingediend tegen een - mijns inziens - te hoge WOZ-waarde. Ondanks dat ik deze te laat heb ingestuurd is het toch ambtshalve in behandeling genomen. De waarde blijft gehandhaafd (579.000 tegen 479.000 van het jaar ervoor). Mijn argument was dat het woonoppervlakte kleiner is dan de taxateur hanteert (135 m2 ipv 160 m2). Na controle blijkt dat de gebruiksoppervlakte wonen nu inderdaad bijgesteld is naar 135m2, maar dat de overige inpandige ruimte nu ook wordt meegerekend (75 m2 voor de garage, die overigens ook niet klopt (is100m2)). Het gevolg is dat ik nu een naheffing van 300 euro krijg. Concreet zijn mijn vragen: waarom gaat de ozb/gemeentelijke belastingen omhoog terwijl de waarde gehandhaafd blijft? Waarom blijft de waarde gehandhaafd als er toch een duidelijk verschil is met de oorspronkelijke gehanteerde gebruiksoppervlakte (160m2 tegen 210m2)? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Henk,
Het ozb-tarief voor een niet-woning zoals een garage kent een hoger ozb-tarief, soms wel het viervoudige van het tarief voor een woning. Als uw garage inpandig is, is het de vraag of dit wel terecht is. Bovendien is het niet logisch dat de waarde gelijk is gehouden of het moet zo zijn dat de gemeente de toegevoegde waarde van de garage hoog inschat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marius, 01-07-2015
Hoe moet de WOZ waarde worden bepaald van een pand in aanbouw? De gemeente slaat ons aan voor de naderhand gerealiseerde commerciële verkoopwaarde terwijl die toestand en de waarde per 1 januari niet is bereikt. Graag verneem ik.
Met vriendelijke groet, Marius Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Marius,
Voor woningen in aanbouw is het gebruikelijk dat er wordt gekeken naar hoever de bouw op 1 januari is gevorderd. Een jaar later, als de bouw verder is, zal dan een hogere waarde gelden. Dezelfde systematiek wordt gehanteerd wanneer een huis door renovatie op een later moment een hogere waarde bereikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. Kievits, 28-04-2015
Voor mijn werkplaats is al twee jaar geen woz vastgesteld. Eerder was dit wel het geval. Ik krijg dus al twee jaar geen aanslag. Bellen met de gemeente Amsterdam leverde het antwoord op dat de woz niet kon worden vastgesteld. Ik wil echter betalen omdat er anders misschien een nieuwe enorme naheffing komt. Wat kun je in zo'n geval doen? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste F. Kievits,
De vraag is waarom de WOZ-waarde niet kan worden vastgesteld. U kunt vragen of een gemeentelijk taxateur langskomt om de waarde vast te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 15-04-2015
Dag,
Per abuis heb ik het bezwaar tegen de woz-beschikking 5 dagen te laat ingediend.
In hoeverre heeft dit invloed?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 07-07-2020
Dag Marieke,
Dan kan de gemeente aangeven dat uw WOZ bezwaar niet in behandeling wordt genomen omdat u daarvoor te laat was. Daarbij kan het nog verschil maken of ook de datum in uw bezwaarschrift vijf dagen te laat was of dat het bezwaar vijf dagen na sluitingstijd van de zes weken termijn bij de gemeentelijke Belastingdienst binnen kwam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 01-04-2015
Ik heb een WOZ aanslag op mijn huis die 25% lager is dan het jaar daarvoor. Het huis heb ik in 2014 gekocht voor een prijs die 25% onder de WOZ lag die er toen op zat. (goede onderhandeling)
Waar ik me nu zorgen over maak is dat als ik zelf weer dit huis wil verkopen dat ik dan een hele rare verhouding van vraagprijs en WOZ krijg. Is het niet slim om bezwaar te maken tegen de nieuwe WOZ? Moet dit direct of kan dit ook na 3-5 jaar als ik het huis echt ga verkopen? Dan kan ik nog wel een paar jaartjes profiteren van lage belastingen. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Peter,
U kunt een gemeente niet verplichten om de WOZ-waarde te verhogen, sterker nog op een dergelijk verzoek hoeft een gemeente niet in te gaan. Bij verkoop kan een koper naar de lagere WOZ-waarde kijken, maar u kunt dan ook aangeven dat die waarde natuurlijk te laag was maar u het zo hebt gelaten omdat dat weer belastinggeld scheelt. Een koper kan altijd zelf een taxateur inschakelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joannes, 06-03-2015
Wat te doen als de gemeente de OZB met meer dan 3,4 %! heeft verhoogt (voorbeeldbrief OZB?) het betreft een eigen vrijstaande woning met WOZ waarde van 160.000 euro. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Johannes,
De hoogte van de OZB is een gemeentelijk besluit. Daarvoor kunt u het beste de gemeenteraad en politici aanspreken (gemeente en landelijk). De WOZ waarde is een schatting die wel vrij eenvoudig en persoonlijk aangevochten kan worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cadet, 15-02-2015
Mijn WOZ waarde is in de afgelopen 5 jaar met 16.000,- verminderd van 79.000 naar 63.000.
Ik heb het 5 jaar geleden gekocht voor 79.000 en wil het nu verkopen maar de makelaar zegt dat ik het nu gezien de WOZ waarde maar rond de 63.000 kan verkopen waardoor ik met een behoorlijke restschuld blijf zitten. Klopt dit verhaal? Zo ja dan snap ik waarvoor zoveel mensen er in de problemen komen bij verkoop. Je lot ligt dan dus in handen van de gemeente die jou WOZ waarde heeft bepaald. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Cadet,
Dat hangt er helemaal vanaf of de WOZ-waarde een realistische waarde weergeeft. Een koper kan de WOZ-waarde opvragen en zo een indruk krijgen van de waarde van de woning. Als de WOZ-waarde te laag is ingeschat, denken ook potentiële kopers aan een te lage waarde (beeldvorming). U mag natuurlijk gewoon de prijs vragen die u passend vindt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 23-07-2013
Hallo Zeemeeuw.

Die rekenmethode en de logica snap ik nog steeds niet. Meest logische lijkt mij nog steeds dat je het percentage berekend op basis van de werkelijke waarde van het pand en niet op basis van de beschikking, maar dat zal dan toch wel zo zijn. Met de gemeente is hier met geen redelijkheid over te praten. Ze hebben er zelf een grote zooi van gemaakt en nog steeds zitten ze mijn ouders dwars wat betreft dit pand wat zowat op instorten staat.

U schrijft wel als de gemeente dit had kunnen weten. Ik citeer:
"Als de gemeente kon weten dat de waarde onjuist was, is sprake van ambtelijk verzuim en ligt een correctie van de waarde voor de hand. Op deze manier kan een gemeente achteraf een WOZ-waarde ook hoger vaststellen dan in een eerdere beschikking. Het werkt dus twee kanten op."
Mijn ouders zijn als sinds 2006 bezig met de intentie tot het maken van monumentaal pand er af te krijgen. Sloopverzoek etc. Er is diverse malen gewezen op de slechte staat en in 2005 is de WOZ waarden herzien na bezwaar. Is het een sterk punt om hier op in te spelen. Dus dat de gemeente had kunnen en moeten weten dat ze het pand anders hadden moeten beoordelen. Dit kan de rechter toch wel afdwingen?
-Men heeft nu nieuwe waardes toegekend na bezwaar en een hoorzitting. Mijn ouders moeten morgen naar de rechtbank. Kunnen ze nog eens bezwaar maken tegen deze waardebepalingen (zoals gezegd vermoeden ze vuil spel en vinden ze de waardes nog te hoog)? Vervolgvraag. De rechter splitst alle jaren in afzonderlijke dossiers terwijl het telkens over hetzelfde gaat alleen een ander bedrag. Ik ben bang dat ze dit in het vervolg ook doen en alleen die jaren die boven de 20% uitkomen toekennen, terwijl de reeks met verkeerde schattingen eigenlijk als 1 fout gezien moet worden (mijn visie).

Groet René Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste René,
1. Helaas voor u is het zo geregeld dat de beschikking uitgangspunt is en elke wijziging ten opzichte van die beschikking wordt bekeken, ook het verschil in waarde.
2. Met opzet noemde ik de reden van ambtelijk verzuim ook, omdat je je kunt afvragen of de gemeente niet tegen beter weten in heeft gehandeld. Het sloopverzoek en de opmerkingen over de slechte staat zijn waarschijnlijk bij een andere onderdeel van de gemeente behandeld (vergunningen) en niet terecht gekomen bij de afdeling die de WOZ-waarde verzorgt. Maar voor u is de gemeente één loket.
3. Waarom vraagt u de rechter niet om een onafhankelijk taxateur, bijvoorbeeld omdat de waarde al zoveel jaren fout wordt ingeschat en toevallig net zo dat de 20% niet gehaald wordt?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 22-07-2013
Hallo,

Een beetje dringende vraag. Mijn ouder hebben jarenlang te hoge WOZ aanslagen gehad. Woensdag komt dit voor bij de rechtbank. Het verweer van de BWB is dat mijn ouders te laat bezwaar hebben gemaakt en dat de omstandigheden niet bijzonder genoeg zijn om een uitzonderingsmaatregel in werking te stellen, welke behelst dat dit tot 5 jaar terug hersteld kan worden. Mijn ouders lopen zorgtoeslag en alles mis door deze te hoge WOZ waardes. De vork zit echter ook anders in de steel, dit heeft te maken met mondeling bezwaar, een verantwoordelijke die ontslagen is en wiens al zijn documentatie kwijt is etc. Te lang verhaal. Mijn vraag gaat concreet over wat anders namelijk:
1 Men heeft nu alles opnieuw bekeken en nieuwe waardes voor de 2 panden toegekend voor de laatste 5/6 jaar. Alle jaren zijn de waardes naar beneden bijgesteld. Men geeft dus toe dat ze al die jaren de WOZ waardes stelselmatig verkeerd hebben beoordeeld. Terwijl in 2005 de panden na een WOZ bezwaar juist grondig geïnspecteerd zijn presteren ze het binnen 2 jaar om weer hier kennelijk geen acht aan te nemen en meteen weer fouten te maken en de schattingen heel snel en heel scheef te laten lopen met de werkelijke waarde. Waarom dien je dan nog bezwaar in. Je mag er dan toch wel vanuit gaan dat dit nooit zo snel en zo scheef weer gaat. Mijn ouders kost dit letterlijk heel veel. hun verweer is echter dat hun fout minder erg is dan mijn ouders fout, namelijk niet op tijd schriftelijk bezwaar maken. Ik vind dit schandalig maar is hun standpunt reëel?
2 Mijn 2e vraag gaat over het feit dat men dus nieuwe waardes heeft toegewezen aan de panden. Die zijn nog te hoog, maar wat doe je daaraan, mijn ouder zijn bereid deze te accepteren als ze doorberekend worden maar vermoeden vuil spel. Klopt het namelijk dat als deze waardes 20% afwijken van de werkelijke waarden men soweiso verplicht is deze te herstellen? Voor 2 jaar was dit in mijn ogen het geval namelijk. Ik heb geen verstand van de materie maar heb wel wiskunde gestudeerd. De exacte bedragen weet ik niet meer, maar die waren bijvoorbeeld:
De schatting was 185000 en na herziening zeggen ze nu dat ze fout zaten en het eigenlijk 150.000 had moeten zijn. Dan reken ik als volgt. De werkelijke waarde is dus eigenlijk 150.000, dat moet dus het indexcijfer zijn. De schatting was 185.000 en dus 23,3% TE HOOG. Met andere woorden men zit boven de 20% verschil en moet dit volgens de wet aanpassen. Nee zegt men, je moet uitgaan van de verkeerde schatting 185.000. Dit was 35.000 te hoog en 35000 is 18,9% verschil. Ik kan niet snappen dat die rekenmethode zo krom is dus klopt dit. Meest logische zou moeten zijn dat je moet gaan reken vanuit de werkelijke waarde.

Maar kortom over de afgelopen 5 jaar zijn de WOZ waardes voor 2 panden dus 10 schattingen stelselmatig te hoog, dus 10 keer te hoog en telkens omdat vanuit de vorige WOZ waarde de nieuwe waarde weer bepaald wordt. Dit ontkent men dat het principe zo werkt maar zo gaat het wel anders is het niet 2 keer 5 jaar te hoog beoordeeld. Dat alles terwijl er in 2005 nog is gewezen op de specifieke woningkenmerken en alles grondig is nagekeken. Als nu zo duidelijk voor de laatste 5 jaar men zulke grove fouten hebben gemaakt en volgens hun kromme rekenmethode de percentage toch net onder de 20% uitkomen, is er dan nog een mogelijkheid om bij de rechtbank toch deze herziening voor elkaar te krijgen.

MVG René Reactie infoteur, 07-07-2020
Hallo René,
1. Een afwijking van de nieuwe waarde ten opzichte van de oude waarde van minimaal 20% geeft de mogelijkheid om ambtshalve alsnog de WOZ-waarde aan te passen binnen vijf jaar nadat de WOZ-beschikking definitief is geworden, ook als de bezwaartermijn is verstreken. In andere gevallen geldt de bezwaartermijn van zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking.
2. Bij een waarde van 185.000 is dat een afwijking van minimaal 37.000 euro. Uitgangspunt is immers de waarde uit de beschikking.
3. Als de gemeente kon weten dat de waarde onjuist was, is sprake van ambtelijk verzuim en ligt een correctie van de waarde voor de hand. Op deze manier kan een gemeente achteraf een WOZ-waarde ook hoger vaststellen dan in een eerdere beschikking. Het werkt dus twee kanten op.
4. Als het verschil ten opzichte van de benodigde 20% zo klein is als u aangeeft, ligt een gesprek met de gemeente voor de hand om er in alle redelijkheid uit te komen. Een rechter kan dit niet afdwingen.
Met vriend

K. Fidanci, 17-06-2013
Beste lezer,

Ik heb laast een bezwaar ingediend i.v.m. te hoog woz- waarde. Inmiddels hebben zij het verminderd. Zou ik nog een deel van mijn betaalde aanslag terug kunnen ontvangen?
Afwachtend op uw reactie.

Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste K. Fidanci,
Als uw WOZ-waarde is verlaagd, hebt u recht op een teruggave als u al eerder betaald hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peeters, 13-06-2013
De WOZ waarde staat op 169.000,=. 5 jaar geleden hebben wij een serre aangebouwd. Hier is geen vergunning voor nodig alleen een meldingsplicht en een plicht om te vragen aan de buren of zij er bezwaar tegen hebben. Dit is gedaan. Inmiddels is de serre veranderd in een bewoonbare ruimte met een vast platdak ( omdat we gek werden van de regen op de polycarbonaatplaten), schuifpui geplaatst, geisoleerd, etc. en bij de woonkamer getrokken. Dus ruimte genoeg. Daar we destijds geen vergunning aangevraagd hebben is mijn vraag; Moet ik dit nogmaals melden? en hoe zit dit met de verkoop van het huis? De kosten zijn hoger dan de WOZ.

Mvg J.Peeters Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Peeters,
1. Het hangt van de gemeente af, maar voor een dergelijke verbouwing is dikwijls een vergunning nodig.
2. Waarschijnlijk zit de aanbouw niet in de WOZ-waarde verwerkt. Dat scheelt belasting maar zal bij verkoop betekenen dat u de koper op de waarde van de extra aanbouw moet wijzen. De WOZ-waarde loopt toch altijd een jaar achter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amp Gabriels, 13-06-2013
Als ik een aanslag heb gehad voor mijn huurwoning en dan verhuis naar een kleinere woning (een flat) moet ik dan het zelfde betalen. Zo niet waar kan ik dan terecht om de aanslag te laten veranderen.

groetjes A. Gabriels Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Amp Gabriels,
Een huurder betaalt geen onroerendezaakbelasting. Deze heffing is voor huurders in 2006 afgeschaft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zef Huntjens, 05-04-2013
De WOZ waarde van mijn woning is van 252.000,- in 2012, gezakt naar 242.000,- in 2013. Hier tegen wil ik geen bezwaar maken. Maar ik wil wel bezwaar maken tegen de
10% verhoging van de OZB! De vraag is of hiervoor ook een voorbeeld brief bestaat? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Zef Huntjens,
De verhoging van de ozb is een besluit van de gemeenteraad en daar kunt u als zodanig nauwelijks bezwaar tegen maken. Daarvoor zou u zich moeten vervoegen bij een bestuursrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. N. Lokker, 15-07-2012
Ik probeer bezwaar te maken voor de WOZ waarde van het huis van mijn overleden vader ivm de erfrechten die betaald moeten worden. De WOZ waarde is vastgesteld op 283.000 en nu hebben wij een waardeverklaring van de makelaar dat de verkoopwaarde is vastgesteld op 150.000, rekening houdend met het economische verkeer en de huidige staat van onderhoud aan de woning. Het huis staat ondertussen te koop voor 169.000 en er zijn al 3 serieuze gegadigden, dus qua verkoopwaarde komen we wel iets boven de 150.000 uit uiteindelijk. Welke WOZ waarde ka/moet ik dan als tegenvoorstel doen in mijn bezwaarschrift? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste J. N. Lokker,
Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde kunt, u het beste het bedrag van de makelaar aanhouden (150.000 euro) en zijn taxatie bijvoegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 07-06-2012
Geachte Zeemeeuw,

Wat betreft de WOZ 2012, ik heb alle geschreven informatie diverse keren gelezen, maar vind een berekening m.b.t. onze eigen woning erg lastig. Daarom het verzoek of u zou willen kijken naar de volgende gegevens.
Onze woning ((oppervlakte grond 476 m2, (garage inpandig 32m2), (2000, carport 23m2), inhoud 645 m3) getaxeerd op 331.000 (waardepeildatum 01-01-2011) t.o.v. 348.000 (waardepeildatum 01-01-2010) wordt vergeleken met woning 1: verkocht 11-02-2010 (notaris) voor 230.000, (WOZ 01-01-2010: 330.000, WOZ 01-01-2011: 326.000) opp. 523 m2 (2010 berging 30m2, carport 30m2, overkapping 25m2), inhoud 591 m3 en woning 2: verkocht (notaris) 12-05-2010 voor 332.500, 00. (WOZ 01-01-2010, 397.000. WOZ 01-01-2011, 427.000) Opp. 1100m2 (in aanbouw / 18m2); inhoud 723m3 en woning 3: verkocht 02-12-2010 voor 295.000. (WOZ 01-01-2010: 295.000, 01-01-2011 295.000).Opp. 424m2, inhoud 405m3.
Type woning komt overeen, bouwjaar 1958-1961
Dient de gemeente de waarde te hanteren waarvoor de woning verkocht is? En kan dit dan ook voordeel voor ons opleveren? De ambtenaar van de gemeente gaf aan dat een vermindering van 10.000, 00 maar 10, 00, of 11, 00 oplevert!
En de WOZ waarde wijzigingen vind ik een beetje vreemd, onze woning -/- 17.000, 00 woning 1 -/- 4.000, 00, woning 2 +/+ 30.000 en woning 3 +/- 00, 00!

Is dit een reeel vergelijk en/of heeft bezwaar aantekenen nut?
Hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Petra Reactie infoteur, 07-07-2020
Geachte Petra,
1. De WOZ-waarde komt ook terug bij het eigenwoningforfait en een erfenis. Zo kost 10.000 euro extra 60 euro extra eigenwoningforfait en tot 2000 euro extra erfbelasting t.z.t. Voor de OZB en waterschapsheffing misschien een tientje extra.
2. De WOZ waarde is de waarde leeg en onverhuurd. Dat kan een verkoopprijs zijn van een vergelijkbare woning. Het belangrijkste is dat het een vergelijkbare woning moet zijn qua omvang, onderhoud en faciliteiten.
3. Wat vooral opvalt is dat u ook een inpandige garage hebt (rest niet) en bij u de waarde 19.000 lager is gezet. Wel heeft woning 1 een berging ter grootte van uw garage. Zo lijkt uw woning het beste vergelijkbaar met woning 1, maar is die inhoud weer kleiner. Op basis hiervan lijkt uw geschatte waarde niet te hoog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 20-04-2012
Hallo Zeemeeuw,
Bedankt weer voor je snelle reactie. Ik ga hier zeker een bezwaar tegen indienen en de buren aan de andere zijde ook. Aangezien ik hier voor de rest helemaal geen ervaring mee heb zou ik willen vragen of je misschien nog wat tips voor ons hebt. Ik heb op de site van de gemeente ingelogd en hier kun je tevens een bezwaarschrift indienen d.m.v. onderstaande brief;

Bezwaarschrift Wet WOZ
Aanslagnummer:
Voorletters/Voorvoegsels:
Achternaam:
Straat/Huisnummer:
Postcode/Woonplaats:

Pro-forma bezwaar.
Ik maak pro-forma bezwaar tegen de woz-beschikking.
Ik zal dit bezwaar binnen vier weken na ondertekening van dit formulier nader motiveren.

Ik teken bezwaar aan tegen de waarde om de volgende reden:
Tijdens de waardering is onvoldoende rekening gehouden met achterstallig onderhoud van de woning:
verzakking fundering
rotte kozijnen
zeer slecht schilderwerk
anders, nl.

Tijdens de waardering is onvoldoende rekening gehouden met:
geluidshinder
verkeersoverlast
stankoverlast
anders, nl.

De waarde is te hoog vastgesteld in vergelijking met het door mij bijgevoegde taxatierapport. Dit rapport is uitgebracht in verband met:
hypothecair krediet
executiewaarde
brandverzekering
datum taxatierapport
taxatiewaarde

Tijdens de waardering is onvoldoende rekening gehouden met het geldende bestemmingsplan.

Tijdens de waardering is onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van asbest.
De waarde is te hoog vastgesteld in vergelijking met de getaxeerde waarde van een door mijzelf gekozen vergelijkbaar object.
adres + huisnr.
vastgestelde waarde
adres + huisnr.
vastgestelde waarde

De waarde is te hoog vastgesteld in relatie tot de vastgestelde waarde van de vorige waardepeildatum.
Gebaseerd op stijgingspercentages van
NVM
CBS
anders, nl.
De waarde is te hoog vastgesteld in relatie tot de onderbouwende marktgegevens.
Object Nr 1.
object gelegen in andere wijk
object niet vergelijkbaar op basis van grondoppervlakte
groter kleiner
object niet vergelijkbaar op basis van inhoud
groter kleiner
object niet vergelijkbaar op basis van bouwtype
object niet vergelijkbaar op basis van transactiesom
te hoog te laag

Object Nr 2.
object gelegen in andere wijk
object niet vergelijkbaar op basis van grondoppervlakte
groter kleiner
object niet vergelijkbaar op basis van inhoud
groter kleiner
object niet vergelijkbaar op basis van bouwtype
object niet vergelijkbaar op basis van transactiesom
te hoog te laag

Object Nr 3.
object gelegen in andere wijk
object niet vergelijkbaar op basis van grondoppervlakte
groter kleiner
object niet vergelijkbaar op basis van inhoud
groter kleiner
object niet vergelijkbaar op basis van bouwtype
object niet vergelijkbaar op basis van transactiesom
te hoog te laag


De waarde is te hoog vastgesteld in vergelijking met de vrij op naam prijs.
datum transactie
v.o.n. prijs

De waarde is te hoog vastgesteld in relatie tot de bouwkosten van de woning.
bouwkosten

De bouw van het object was nog niet gereed op waardepeildatum 1-1-2011.
De waarde is te hoog vastgesteld in relatie tot de waardepeildatum 1-1-2011.
De waarde is niet juist vastgesteld in relatie tot de bestemming van het object.

Ik teken bezwaar aan tegen de objectgegevens om de volgende reden:
Verkeerde soort woning aangemerkt
moet zijn
Onjuist bouwjaar aangemerkt
moet zijn
Onjuiste inhoud aangemerkt
moet zijn
Onjuiste aantal dakkapellen aangemerkt
aantal moet zijn
Onjuiste garages aangemerkt
moet zijn
Onjuiste berging aangemerkt
moet zijn
Onjuiste carport aangemerkt
moet zijn
Onjuiste aanbouw aangemerkt
moet zijn
Onjuiste serre aangemerkt
moet zijn

Ik teken bezwaar aan tegen de tenaamstelling om de volgende reden:
Onjuiste adressering beschikking
Ik ben geen eigenaar van dit pand op 1-1-2012
Ik ben geen gebruiker van dit pand op 1-1-2012

Ik teken bezwaar aan tegen de objectafbakening om de volgende reden:
Mijn woning heeft niet zoveel grond als op uw taxatieverslag vermeld
Ik gebruik niet alle grond zelf
Ik heb een deel van mijn grond in pacht gegeven

Ik teken bezwaar aan tegen de afvalstoffenheffing.
ik voer een éénpersoonshuishouden sinds
ik voer een meerpersoonshuishouden sinds

Ik teken bezwaar aan tegen de hondenbelasting. Ik was/ben geen houder van een hond want:
ik heb nooit een hond gehad
ik heb een afwijkend aantal honden, namelijk sinds

Ik teken bezwaar aan tegen het rioolrecht. Ik was op 1 januari van het belastingjaar
geen zakelijk gerechtigde van het object
, want
het object was op 1 januari niet direct of indirect aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Ik wil mijn bezwaarschrift mondeling toelichten.

Overige argumentatie:


De woning welke een WOZ daling had van 276.000 euro t.o.v. 295.000 euro is object nummer 3.
Hier van zou ik kunnen zeggen dat deze wel gezakt is en tevens de andere hoekwoning naast mij (2 onder 1 kap) en de woning van m`n vader.

Is het handig om ook te verwijzen naar de andere hoekwoning (welke ook gestegen is)
En dat deze ook bezwaar maken?

Misschien nog wat andere tips?

Bedankt alvast weer.

Mvg,
René Reactie infoteur, 20-04-2012
Hallo René,
1. Een pro forma bezwaar is de melding van u dat u bezwaar maakt en dat bezwaar later zult motiveren. Zo koopt u wat tijd, maar u kunt ook direct voor een bezwaar kiezen.
2. Mijn ervaring met een digitaal bezwaar is dat die sneller is verwerkt en afgewezen. Daarom is een schriftelijk onderbouwd bezwaar aan te bevelen. Bovendien hebt u dan meer ruimte om uw WOZ-bezwaar te motiveren.
3. U zoekt naar de zwakke punten en gebruikt alles wat u kan helpen. Ik zou niet aangeven dat de ander ook bezwaar maakt, want dat zien ze als een vooropgezet plan. Twee keer bezwaar van twee onafhankelijke personen, legt meer gewicht in de schaal voor de straat.
4. U maakt bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde omdat die te hoog is vastgesteld. Vervolgens geeft u aan waarom u dat vindt. Met een taxatie van een makelaar staat u altijd sterker, maar dat kost ook geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 19-04-2012
Hallo Zeemeeuw,
Als eerste bedankt voor je snelle reactie. De prijzen in de straat zijn verschillend.Wij wonen in een 3 onder 1 kapwoning (hoekhuis). Het andere hoekhuis is ook voorzien van een opbouw op de garage nagenoeg vergelijkbaar. Hier is de woz ook omhoog gegaan.Hieronder een overzicht van de andere hoekwoning;
Peildatum 1-1-2011 292.000 euro
Peildatum 1-1-2010 277.000 euro
Peildatum 1-1-2009 284.000 euro
Peildatum 1-1-2008 286.000 euro
Peildatum 1-1-2007 279.000 euro
Hier is de opbouw in 2004 al geplaatst. Deze heeft toevallig net een taxatie laten uitvoeren en daar kwam het volgende uit; Marktwaarde 320.000 euro en executiewaarde 272.000 euro
De buren naast mij wonen in een 2 onder een kap woning. Hiervan is de waarde wel omlaag gegaan
Peildatum 1-1-2011 287.000 euro
Peildatum 1-1-2010 303.000 euro
Als ik kijk naar de woningen die vergeleken zijn met mijn woning staat er het volgende vermeld;
Verkoop datum maart 2009 320.000 euro woz 2010 301.000 euro en woz 2011 300.000 euro
Verkoop datum mei 2009 305.000 euro woz 2010 293.000 euro en woz 2011 311.000 euro
Verkoop datum maart 2010 300.000 euro woz 2010 295.000 euro en woz 2011 276.000 euro
Aan de andere zijde van het dorp heeft m`n vader een woning welke helemaal gezakt is
Peildatum 1-1-2011 300.000 euro
Peildatum 1-1-2010 357.000 euro
Kortom de meeste woningen zijn omlaag gegaan maar de woning van mij en die van de buren (andere zijde 3 onder 1 kap zijn behoorlijk omhoog gegaan). En volgens mij is de hele woning markt ingezakt.
Alvast weer bedankt voor je reactie. René Reactie infoteur, 07-07-2020
Hallo Rene,
1. In vele gemeenten is de WOZ-waarde dat jaar verlaagd, maar niet in alle gemeenten. De WOZ-waarde met een recentere peildatum zal hoger zijn.
2. De toename van de WOZ-waarde in euro's van uw huis is bijna hetzelfde als bij de andere hoekwoning.
3. U kunt bezwaar maken en ook de bewoner van de hoekwoning vragen dat te doen. Gebruik de WOZ daling van verkoopdatum en het huis van uw vader als voorbeelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

René, 19-04-2012
Hallo,
Ik heb ook even een vraag vanwege de woz.
Hierbij even een overzichtje met peildatum`s.
Peildatum 1-1-2011 296.000 euro
Peildatum 1-1-2010 280.000 euro
Peildatum 1-1-2009 287.000 euro
Peildatum 1-1-2008 318.000 euro
Peildatum 1-1-2007 311.000 euro

In 2009 hebben we een aanbouw gedaan (extra slaapkamer op garagedak)
De woz waarde peildatum 1-1-2010 is echter lager dan 1-1-2009
Aangezien de huizenprijzen zijn gezakt het afgelopen jaar snap ik niet dat m`n woning nu ineens weer hoger wordt geschat.
Daarom zou ik ook graag bezwaar willen maken.
Kan iemand mij hier een advies over geven?
Alvast bedankt.
René Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste René,
1. Dus eerst een aflopende reeks en daarna plotseling niet meer. Dat is raar of de gemeente moet nu pas beseffen dat u een aanbouw hebt gedaan.
2. Wat u het beste kunt doen, is kijken naar de referentiewoningen in het taxatieverslag van de gemeente. Zijn die woningen vergelijkbaar, wat doen die prijzen en wat doen de prijzen in uw straat?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvette, 16-04-2012
Ik heb op 31 maart de WOZ waarde ontvangen voor 2 jaren: 2012 en 2011. Mijn woning is in 2010 gebouwd (start juni, oplevering december). Gekocht voor 211.000 VON en krijg nu een aanslag van resp 234.000 en 239.000. Ik snap niet zo goed hoe mijn woning, opgeleverd december 2010 in 1 maand met 24.000 euro kan stijgen (overigens, bij peildatum 2011 zat er nog geen keuken in, geen tuin aangelegd etc). Ook de waarde voor 2011 (peildatum 1-1-2010, dus een geschatte waarde) vind ik discutabel. Overigens staan er nu nog woningen (exact dezelfde, ook aantal met vergelijkbare oppervlakten) te koop voor dezelfde VON prijs als bij mij (ong 212.000). De vergeleken woningen uit het taxatierapport zijn allemaal veel groter, grotere tuinen en bergingen, zelfs een hoekwoning (en dus ook hogere waarde) en ook nog in andere wijken. Kan ik bezwaar maken en gebruik maken van woningen die in fase 2 worden aangeboden (en zeker als sinds voorjaar vorig jaar worden aangeboden)? En tegelijkertijd ook bezwaar maken op de waarde aangezien er pas na 1-1-2011 zaken zijn geplaatst die de waarde zouden kunnen verhogen (dus tuin, keuken etc?) Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Yvette,
U kunt zeker bezwaar maken zoals u aangeeft waarbij u de te koop staande woningen als richtsnoer neemt. Inclusief keuken zal de waarde hoger zijn, maar als het goed is weer minder extra dan de investering in de keuken. Dit, omdat niet iedereen uw keuken 100% mooi hoeft te vinden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. V. Leeuwen, 10-04-2012
Goedenmiddag, Wij hebben op 31-01-2012 onze WOZ- beschikking van de woning gekregen. We hebben gelijk een bezwaarschrift ingediend en 08-02-2012 februari hebben bericht ontvangen van de gemeente dat ze het bezwaarschrift in behandeling hebben genomen, Onze vraag is nu, binnen hoeveel tijd moet een gemeente met een nieuwe WOZ-beschikking van de woning komen? Wij moeten binnen 6 weken reageren, geldt er voor de gemeente ook een termijn? Reactie infoteur, 07-07-2020
Goedemiddag P. V. Leeuwen,
De gemeente moet bij bezwaar uiterlijk het einde van het jaar van de beschikking uw bezwaar afdoen, anders kunt u beroep doen op een bestuurlijke boete.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rw van der Veen, 03-04-2012
Kennelijk is de gemeente een van onze panden vergeten te belasten en komt nu ineens met een aanslag voor 2010-2011 en 2012 kan dat zomaar? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Rw van der Veen,
De gemeente kan zonder sanctie de WOZ-beschikking en OZB-aanslag uitstellen tot uiterlijk drie jaar nadat de belastingschuld is ontstaan. Dit in tegenstelling tot een bezwaar waarop de gemeente voor het einde van het jaar van bezwaar moet reageren of anders een bestuurlijke boete riskeert.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 03-04-2012
Hallo, ik heb een vraag of er iets te zeggen is over het verschil in waarde van een hoekwoning of een woning in een rijtje van 12? Is 10% nu een redelijk percentage (mijn woning in het rijtje is nu gewaardeerd op 340.000)? Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Joop,
Gemiddeld genomen voor heel Nederland was een hoekwoning ongeveer 5% duurder dan een rijtjeswoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jessica, 03-04-2012
Hallo, Ik moest mijn Belastingaangifte over 2011 doen. Paniek, ik kon mijn aanslag WOZ niet vinden. Ik heb net gebeld met de gemeente en wat blijkt, er is nog niks vastgesteld voor 2011 en 2012. Ik heb dus ook nog geen heffingen betaald over 2011 en 2012. Ik woon in Amsterdam. Mijn collega woon ook in Amsterdam en heeft de WOZ over 2011 allang ontvangen. De medewerkers van de gemeente gaf aan dat men er 3 jaar over mag doen om de waarde vast te stellen. Ik heb bij mijn Belastingaangifte de WOZ waarde van 2010 gebruikt, maar deze zal waarschijnlijk afwijken van 2011. Kan ik hier op de een of andere manier vaart achter laten zetten? Reactie infoteur, 07-07-2020
Hallo Jessica,
1. De wet WOZ geeft aan dat de WOZ-beschikking er binnen acht weken na het begin van het kalenderjaar waarvoor zij geldt, moet zijn. Maar bij het niet naleven van dit voorschrift wordt een WOZ-beschikking niet nietig. Er is ook geen sanctie of bestuurlijke boete.
2. De AWR geeft aan dat de beschikking moet zijn afgegeven uiterlijk 3 jaar na het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan.
3. Bij nieuwbouw is er wel eens vertraging, maar dit duurt nu wel erg lang. Veel meer doen dan een briefje schrijven of bellen kunt u voorlopig nog niet doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pien, 15-03-2012
Wat een waardevolle vragen en antwoorden van uw kant. De volgende vraag zie ik er niet bij staan. Ons huis is, ons inziens, te hoog getaxeerd voor de WOZ. Daar willen we bezwaar tegen maken. Echter kan het ook zijn dat we het huis dit jaar verkopen. In hoeverre kijkt een hypotheek verstrekkende bank naar de WOZ waarde. Met andere woorden: worden de eventuele kopers van ons huis beperkt in het hypotheekbedrag dat zij kunnen krijgen als de WOZ verlaagd wordt? Of wordt een hypotheek gerelateerd aan de taxatiewaarde? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Pien,
1. Makelaars van de kopende partij vragen bijna altijd de WOZ-waarde op om te kunnen inschatten wat een redelijk bod is. In die zin kan een lagere WOZ-waarde een lager bod betekenen.
2. De bank vraagt bij een hypotheek om een taxatierapport. In een taxatierapport vindt ook een vergelijking plaats met vergelijkbare panden en dan praten we meestal over de vraagprijs.
3. Een een beetje lagere WOZ-waarde zet voor de OZB meestal niet zoveel zoden aan de dijk. Dus kunt u als u binnenkort wilt verkopen misschien beter de WOZ-waarde maar zo laten. Bovendien vraagt de hertaxatie door de gemeente meestal enige tijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johanna, 07-03-2012
Iedereen heeft het over te hoge WOZ-waarde, maar ik ben het niet eens met mijn te lage WOZ waarde. Geen van de 3 volgens de gemeente vergelijkbare woningen komen qua inhoud en indeling in de buurt van mijn woning. Allemaal te groot. De woningen zijn met 1000/2000 euro winst /verlies verkocht. Mijn woning wordt met 3,21% verlaagd, terwijl mijn woning nu CV heeft en gemoderniseerd is. Ik heb contact gehad met de gemeente en het is niet gebruikelijk, de ambtenaar kon zich wel in mijn standpunten vinden. Het gaat om een klein bedrag maar wie weet, wat het volgend jaar weer is en dan is in 2 jaar de woning beduidend minder waard geworden? Kan iemand mij verder advies geven? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Johanna,
Een lagere WOZ-waarde kan iemand ook de voor de voeten lopen bij de financiering van het huis. Om een hogere waarde vragen is niet gebruikelijk en kost u geld, maar als u dat motiveert, is zelfs dat mogelijk. Dan benadrukt u de goede punten in uw huis in plaats van de minder goede punten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Galen, 07-03-2012
Naast mijn appartement is een flat gebouwd. Aan de zijkant heb ik een serre en waar ik eerst een vrij uitzicht had kijk ik nu tegen een flat aan. Heeft het zin om een bezwaarschrift in te dienen en zo ja is het zinvol om foto's van oude en nieuwe situatie mee te sturen ter verduidelijking? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Jan Galen,
Het is aannemelijk dat uw huis minder waarde heeft door de bouw van de flat, maar om hoeveel gaat het? Probeer dit verlies te kwantificeren en stuur zeker de foto's mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 01-03-2012
In nov. 2010 zijn wij in huidige woning komen wonen en betaalden 345.000,-. De overeenkomst sloten wij in mei 2010. Nu heeft de gemeente gebruik gemaakt bij de nieuwe WOZ waarde van ons eigen taxatierapport (dat je mee moet sturen) wat we nodig hadden om woning gefinancierd te krijgen. WOZ is nu gesteld op 344.000,-. Komt dus wel overeen met taxatierapport van toen maar is nu zeker geen reële waarde meer; het huis zou zeker niet voor dat bedrag meer verkocht worden, temeer omdat 2 huizen in de straat nadien voor flink minder verkocht zijn. Met welke argumenten kan ik bezwaar aantekenen? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Saskia,
1. De WOZ-beschikking geeft de waarde weer op 1 januari van vorig jaar aan. Sindsdien zijn er meerdere veranderingen op de woningmarkt die van invloed zijn op de prijs van een woning. Die komen een jaar later in de WOZ-waarde tot uitdrukking.
2. Twee vergelijkbare woningen die goedkoper zijn verkocht, zijn een goed argument om bezwaar aan te tekenen en te vragen om een verlaging van de WOZ-waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 29-02-2012
Hallo, in aug 2011 ben ik in de huidige woning komen wonen. Nu wil ik bezwaar maken en als argument gebruiken dat ik niet per jan 2011 de eigenaar was, zoals u aangeeft in stap 1.
Is er een voorbeeld brief van de situatie dat ik per 1 januari niet de eigenaar was van het pand? Wat is nu een doorslaggevend argument om de WOZ te laten zakken?
Aanschaf prijs augustus 2011 is lager dan de WOZ waarde & taxatierapport voor verkrijgen van een hypotheek heeft andere panden gebruikt als referentie en komt veel lager uit dan de aanschaf waarde.
Alvast bedankt voor de reactie,
MvG Marcel Reactie infoteur, 07-07-2020
Hallo Marcel,
1. De WOZ zal waarschijnlijk in de overdracht van het huis bij de notaris zijn meegenomen. Daarmee is de rekening in eerste instantie in het voorjaar wel bij de goede eigenaar terecht gekomen en is dit geen argument om bezwaar te maken. In de WOZ beschikking zit altijd een jaar vertraging.
2. Als nieuwe eigenaar had u wel het recht op een nieuwe beschikking en taxatie.
3. Bij uw bezwaar kunt u aangeven dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld en daarbij verwijzen naar uw taxatierapport voor de hypotheek. Geef in uw bezwaar ook aan wat volgens u wel een juist bedrag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 29-02-2012
Ik heb taxatie rapport van de gemeente Haarlem opgevraagd. Het betreft een winkelpand met bovenwoning die via winkel te bereiken is. Er zijn geen referentie panden opgegeven, maar alleen een taxatie van de ruimte's in het pand met de bijbehorende huurwaarde bedragen. Zakelijke ruimte's zijn oger gewaardeert dan de woonruimte. Wat nu te doen als er geen referentie panden worden opgegeven? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Eric,
Tegen het feit dat er geen referentiepanden zijn aangegeven, kunt u bezwaar maken. Zo is een goede vergelijking van de waarde van uw pand niet mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank Jutte, 31-01-2012
De Gemeente Rotterdam slaat momenteel achterstallige WOZ en andere belastingen aan over de jaren 2009 t/m 2012. In 2008 mijn MVE appartement gekocht voor 176.500. De gemeente waardeert op 209.000 over 2009, 20% hoger! Over 2012 ontving ik een aanslag gebaseerd op 190.000. Kan de gemeent zomaar achteraf over jaren een aanslag doen waarbij de inwoner in financiele problement gaat komen? Wat kan een reden zijn dat MVE woningen hoger worden aangeslagen terwijl bij terugverkoop aan de woningbouw corporatie de dan geldende marktwaarde geldt? Wie kan mij adviseren? Ik wil dit sowieso aanvechten! Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Frank Jutte,
1. De gemeente mag tot vijf jaar teruggaan.
2. De hoge WOZ-waarde van MVE woningen komt vaker voor. Dat komt doordat het gaat om de waarde van het huis op de vrije markt en die kan hoger zijn. Ook de terugkoop garantie wordt als een plus gezien.
3. U kunt bezwaar aantekenen en hebt daarmee ook een uitstel van betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinoud Lieber, 12-12-2011
Heb de gemeente om een toelichting gevraagd op het artikel in de wet waarin het percentage van 20% voor ambtshalve vermindering staat. Ze schrijven in hun brief dat we vermindering hebben gevraagd van de WOZ waarde waarbij de bezwaartermijn is verstreken en de WOZ waarde onherroepelijk is vastgesteld. Dit blijkt artikel 2 van het Uitvoerinsgbesluit Wet waardering onroerende zaken te zijn. Dit artikel is op mijn situatie van toepassing en daarom gaan ze niet akkoord met mijn verzoek om terugbetaling.

Mijn vraag is: hoewel de wet schrijft dat de waarde onherroepelijk is komen vast te staan doch binnen 5 jaren na het nemen van de beschikking terzake blijkt dat deze waarde tot een te hoog bedrag is vastgesteld etc. Is er wellicht toch een mogelijkheid om hier succesvol tegen te protesteren en als nog in het gelijk te worden gesteld.
Bij voorbaat dank voor uw reactie Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Reinoud Lieber,
In dit soort gevallen is het zo dat de gemeente ook naar andere jaren mag kijken (ambtshalve), maar daartoe niet verplicht is. Kennelijk is uw gemeente daartoe niet bereid.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinoud Lieber, 15-11-2011
De gemeente heeft mijn bezwaar gegrond verklaard. Inmiddels heb ik het teveel betaalde aan onroerende zaakbelasting over het jaar 2011 terug ontvangen. Over de voorgaande jaren heeft men negatief beschikt. Men beroept zich op het feit dat in wet WOZ vastgelegd is dat de een waarde geacht tw worden juist te zijn indien de waarde ten hoogste 20% afwijkt van de WOZ waarde op de beschikking. Dit is volgens de gemeente in mijn geval aan de orde. Mijn vraag is nu; in welk artikel van de Wet waardering onroerende zaken staat dit percentage explicite vermeld. Tot op heden heb ik dit niet kunnen vinden.
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Reinoud Lieber,
Die 20% geldt als een bezwaar te laat is ingediend. Anders bestaat de Fierensdrempel (zie artikel), maar die is door de Hoge Raad inmiddels afgeschoten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-11-2011
Op dit moment is er in onze gemeenteraad besloten de WOZ te verhogen met maar liefst 56%. Mijn vraag is of de gemeente ongelimiteerd haar belastingen, en dan met name de WOZ, mag verhogen. Kan ik buiten de waardebepaling van mijn woning hier tegen in beroep gaan? Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Peter,
Belangrijk is of het OZB percentage in uw gemeente lager was dan het landelijk gemiddelde (drempelniveau). Als de OZB tarieven onder het landelijk gemiddelde zaten, mogen ze tot dat drempeltarief worden verhoogd. De OZB-tarieven op of boven dit drempeltarief mogen maximaal met een bepaald percentage stijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Wisch, 11-11-2011
Ik woon in amsterdam en ik heb met succes een verlaging kunnen realiseren van 273.000 naar 245.000. Echter word het te betalen bedrag maar met 15 euro verlaagd. hoe kan ik dit verder aanpakken? Reactie infoteur, 11-11-2011
Beste T. Wisch,
U kunt dan het beste bellen met de gemeentelijke belastingdienst van Amsterdam. Misschien is er gesaldeerd met een openstaande betaling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 25-10-2011
Nieuwbouwwoning op tekening gekocht in september 2008, koopsom 309.000, dat was dus voor de krediet crisis begon. Transport bij notaris in april 2009, oplevering half oktober 2009. De woning was op 1-1-2010 nog vrijwel zoals bij oplevering, alleen keuken geplaatst. Gemeente komt pas in februari 2011 met de WOZ beschikking over 2010 met een waarde van 305.000 Euro k.k. koper. Een taxatierapport kan niet worden geleverd!
Bezwaar gemaakt onder verwijzing naar gelijksoortige nieuwbouwwoningen die om de hoek nog te koop stonden tussen 265.000 en 315.000 Euro voor veel grotere woningen, alles Vrij op naam! Een aantal woningen was nog niet verkocht na gereedkomen.
Mijn woning zou inclusief K.K. van ca.8% = 329.000 dus moeten concureren met woningen die vanaf 265.000 VON worden aangeboden, onmogelijk! Bezwaar afgewezen, VON nieuwbouw wordt niet betrokken bij de waardebepaling voor onze woning die toen al tweedehands was en bouwopties niet meer mogelijk.

Aanslag over 2011 ook begin 2011 ontvangen 303.000 Euro waarde kk. Nu wel een taxatierapport beschikbaar met 3 objecten elders die onvergelijkbaar zijn, groter en/of geheel andere bouwstijl. Bezwaar gemaakt met verwijzing naar de op 1-1-2010 nog steeds te koop staande gelijksoortige nieuwbouw om de hoek, VON prijzen vanaf 265.000 Euro. Bezwaar afgewezen, VON nieuwbouw kan niet ter referentie dienen komt het op neer. Omdat ik nergens kan vinden dat VON nieuwbouw niet ter referentie mag dienen, overweeg ik de gang naar de rechter, ik heb nog 5 weken voor een beroepschrift.
Gaarne advies, met name over VON versus KK want dat scheelde toen nog ca. 8%.
Over 2010 geen taxatierapport beschikbaar lijkt me ook wel erg zwak voor de Gemeente Zoetermeer. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Harry,
De WOZ-waarde is de waarde die uw woning redelijkerwijs zou hebben opgebracht, als het op de peildatum zou zijn verkocht. Niemand die precies weet wat dan die waarde is, maar als het om de WOZ-waarde gaat op een moment dat in de buurt ligt van het moment van koop vrij op naam, mag de waarde von als WOZ-waarde worden genomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 17-10-2011
Ik heb een vraag mijn ouders wonen in een huis wat volgens de woz waarde 830000 euro waard is. Nu komt het te koop en is het getaxeerd op 540000, ik heb de gemeente gebeld en die zeggen dat ze er niets meer aan kunnen doen. Mijn vraag is dit echt zo, of zijn er nog stappen te ondernemen voor dit jaar 2010 of ook nog achterliggende jaren. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Piet,
Nadat de WOZ-beschikking is ontvangen of nadat een huis in uw bezit is gekomen, kunt u bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Er geldt daarbij een bezwaartermijn van zes weken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Reinoud Lieber, 06-09-2011
Begin dit jaar heb ik bezwaar gemaakt tegen de in mijn ogen te hoge WOZ waarde van mijn woning. Afgelopen week heb ik bericht gehad van mijn gemeente dat mijn bezwaar gegrond is en dat waarde van mijn woning verlaagd is. Ik woon in mijn huis sinds maart 2003 en heb dus al die jaren te veel aan onroerend zaak belasting betaald. Is er een mogelijkheid om de teveel betaalde belasting van de gemeente terug te vorderen en tot hoeveel jaar terug kan dit. Gaat deze vlieger ook op voor de teveel betaalde riool -en waterschapsheffing, de waarde van de woz-waarde dient nl als grondslag voor de berekening van deze heffingen. Kan er tevens bij de belastingdienst terug gevorderd worden inzake het eigen woning forfait. Graag uw berichtgeving hier over.
Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Reinoud Lieber,
1. U kunt de belasting tot vijf jaren terug terugkrijgen, maar voor die jaren is er geen nieuwe WOZ-waarde bekend. U moet het zeker proberen, maar toch.
2. Hetzelfde geldt voor de andere belastingen die de WOZ-waarde als basis hebben.
3. Of u meerdere jaren terug kunt krijgen, zal ook afhankelijk zijn van de grond waarop u gelijk hebt gekregen. Als men bijvoorbeeld al die jaren met verkeerde meters heeft gerekend of met een verkeerde indeling dan wel afbakening, zal uw kans groter zijn bij de gemeente. Bij een waterschap of de Rijksbelastingdienst is dat nog maar de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.