Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting

Schenking 2014: verhoogde vrijstelling en schenkbelasting Een schenking kan in 2014 worden gedaan door gebruik te maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100.000 euro, de eenmalig verruimde vrijstelling of de veel lagere jaarlijkse schenkingsvrijstelling en veelal zonder boeterente. Hoeveel belasting de ontvanger van de schenking in 2014 aan schenkbelasting met deze schenkingsvrijstellingen betaalt is vooral afhankelijk van het bedrag dat wordt geschonken en de relatie tussen schenker en ontvanger. Is het uw kind, kleinkind, partner, broer of zus, of misschien een neef, nicht of een een buitenstaander? Hoeveel moet er in 2014 dan aan belasting worden betaald? Wat zijn de tarieven en kan het belastingvrij? Zie voorbeeld modelakte voor een voorwaardelijke schenking. Het besluit voor 2013 ligt er, ook 2014 gaat door.

Inhoudsopgave:


Schenkbelasting 2014 of belastingvrij?

Er kunnen vele redenen zijn om een schenking aan een ander te doen en het kan op vele manieren. Wie de regels van het schenken kent, kan daarop inspelen en betaalt het minste aan schenkbelasting. Elk jaar zijn er wel wat wijzigingen waarmee u rekening moet houden en een paar schenkingen in een jaar aan dezelfde persoon worden als één schenking in dat jaar gezien. Het jaar daarna begint u weer met een schoon tableau. De belastingdienst staat een veel grotere belastingvrije schenking toe als u geld geeft aan een kind, dan wanneer het een ander familielid betreft of een niet familielid. De schenkingsvrijstellingen 2014 op een rij:

Tabel 1. Schenkbelasting 2014, de vrijstellingen bij een schenking, belastingvrij schenken:

Ontvanger van de schenkingVrijgestelde bedragen schenkbelasting 2014
Kinderen5.229 euro jaarlijks
Kinderen 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling 25.096 euro tot 52.281 euro (studie of huis), of
100.000 euro per kind als het geld besteed wordt aan een eigen huis.
Overige ontvangers van een schenking2.092 euro jaarlijks tot 100.000 euro eenmalig voor een eigen huis

De 100.000 euro vrijstelling voor uw kind (onafhankelijk van de leeftijd van kind of partner) of een derde geldt als de schenking wordt gebruikt voor een eigen huis, ook voor de aflossing van een eigenwoningschuld, een restschuld, afkoop van erfpacht of een verbouwing van de eigen woning. Dit is ook op Prinsjesdag 2013 formeel bekend gemaakt. Deze unieke verruiming van de vrijstellingen geldt voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

De vrijstelling van 100.000 euro komt niet bovenop de verhoogde vrijstelling tot 52.281 bij een schenking aan een kind. Belangrijk is ook de bepaling dat als door een kind in een eerder jaar een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling, daar niet nog eens gebruik van kan worden gemaakt en dit bedrag wordt gesaldeerd met de 100.000 euro. Tot slot vervalt in 2015 de normale eenmalig verhoogde vrijstelling als in 2014 van de vrijgestelde 100.000 aan schenking gebruik is gemaakt.

Naast deze vrijstellingen gelden in 2014 de volgende tarieven bij een schenking:

Tabel 2. Kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner

Bedrag schenking vanaf: Tot:Heffing:Plus over het meerdere:
0 117.21410%20%
117.214 11.721 20%

Tabel 3. Schenkbelasting 2014 kleinkind:

Hoogte bedrag: Tarief:
0 - 117.21418%
vanaf 117.21436%

Tabel 4. Broer, zus, oom of tante, een vreemde:

Hoogte bedrag:Tarief:
0 - 117.21430%
vanaf 117.21440%

Deze drie tabellen bepalen hoeveel belasting de ontvanger van een schenking moet betalen. Daarbij is wel verondersteld dat schenker en ontvanger in Nederland wonen. Onderstaand licht ik de tabellen voor de schenkbelasting 2014 verder toe, te beginnen bij de vrijstellingen.

Vrijstellingen schenkbelasting 2014, de eenmalig verhoogde vrijstelling

In tabel 1 komt u zowel de jaarlijkse vrijstelling tegen als de eenmalig verhoogde vrijstelling. De regels hierbij zijn dat per kind één keer van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik mag worden gemaakt en jaarlijks van de jaarlijkse vrijstelling. De schenkingen die in één jaar worden gedaan worden bij elkaar opgeteld. Verder is de verhoogde vrijstelling aan voorwaarden gebonden, waarvan de belangrijkste voorwaarde is dat uw kind of partner in 2014 niet ouder mag zijn dan 40 jaar. Eenmalig is dan eenmalig tenminste 25.096 euro belastingvrij toegestaan en onder voorwaarden 52.281 euro. Het hogere bedrag mag als het geld aantoonbaar wordt besteed aan een dure studie of voor de aankoop, verbetering of aflossing van het eigen huis. Ook een klushuis valt hieronder. De verhoogde vrijstelling is alleen mogelijk bij een schenking aan een kind en vereist dat u daarvan aangifte doet bij de belastingdienst. Van een schenking die lager is dan de jaarlijkse vrijstelling hoeft geen aangifte te worden gedaan. Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2013 bevestigd dat de vrijstellingen van ouder aan kind, kleinkind of een andere persoon zullen worden verhoogd tot 100.000 euro als de bestemming van dit geld het eigen huis of een restschuld is en ook de Eerste Kamer is inmiddels akkoord.

De tarieven schenkbelasting 2014, verruimde vrijstelling

Zodra een schenking hoger is dan de schenkingsvrijstelling, moet belastingaangifte schenkingsbelasting worden gedaan. De belasting die moet worden betaald, wordt berekend over de schenking minus de vrijstelling. De tarieven van de schenkbelasting kunnen oplopen tot 40% als het om een grote schenking gaat, anders dan aan uw kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner. Dus ook uw broer of zus betalen veel belasting over een grote schenking. Overigens is de te betalen schenkbelasting voor een kleinkind ook relatief hoog. Deze kan, zoals u in tabel 3 ziet, oplopen tot maar liefst 36%.

Boeterente betalen?

Wie extra aflost op zijn hypotheek en meer aflost dan is toegestaan, krijgt een boeterente. Meestal ligt die grens bij een extra aflossing van 10 of 20%. Maar tot 1 januari 2015 komt hier een aangepast beleid van de grote banken. De Rabobank en de SNS bank zullen geen boeterente berekenen bij een extra aflossing van 100.000 euro als dat een schenking is. ABN AMRO staat de extra aflossing boetevrij toe, als u in de situatie bent dat de WOZ-waarde van het huis lager is dan de hypotheek en er dus een restschuld dreigt.

Moet u voor een schenking naar de notaris?

U bent niet verplicht om langs de notaris te gaan als u een schenking wilt doen, maar dit kan als er meerdere kinderen zijn, wel verstandig zijn. Dan staat op papier vast wat is geschonken en kan daarmee later bij de verdeling van de erfenis rekening worden gehouden. Overigens kan dat gegeven voor een ouder ook een reden zijn om juist niet langs een notaris te gaan. Ook contante schenkingen zijn denkbaar, maar boven de schenkingsvrijstelling zou een dergelijke schenking wel aan de fiscus moeten worden doorgegeven. Een uitzondering is ook een schenking op papier, want hierbij is later bij de erfenis het bewijs van de schenking juist nodig om de erfbelasting te verlagen en dus een bezoek aan de notaris.

Modelakte schenking onderhands, model overeenkomst als voorbeeld

U mag onderhands schenken en dat kan simpel op papier worden gezet. De voorwaarde voor de belastingvrijstelling is wel de besteding van de schenking binnen uiterlijk drie jaren (het jaar van schenking plus twee jaren) voor verbetering en nieuwbouw, en dat u een beroep doet op de verhoogde vrijstelling. Een aflossing van een deel van de hypotheek, moet in het jaar van schenking plaats vinden. Zo schenken is mogelijk tot en met 31 december 2014:

Schenkingsovereenkomst
1. Ondergetekende(n) <naam, namen voluit>, hierna te noemen schenker,

verklaart hierbij te schenken aan <naam, namen voluit>, hierna te noemen begiftigde,

een bedrag van < .......> onder de volgende voorwaarden:

Het geschonken bedrage zal uiterlijk <datum> door begiftigde worden besteed aan de eigen woning van begiftigde, hetzij aan de aflossing van een eigenwoningschuld (hypotheek), de restschuld eigen woning, de afkoop van erfpacht of een verbouwing van de eigen woning <maak eventueel uw keuze>.
2. Indien het geld anders wordt besteed dan bovenstaand in punt 1 is aangegeven, is de schenker bevoegd de schenking te herroepen en het geschonken bedrag direct terug te vorderen van begiftigde.
3. Schenker en begiftigde doen bij de belastingdienst een beroep op de verhoogde vrijstelling die voor deze schenking geldt.
4. Deze schenkingsovereenkomst is opgemaakt en getekend te <plaats> op <datum>
5. Handtekening schenker <handtekening schenker (s)>
6. Handtekening begiftigde <handtekening ontvanger(s) schenking>

Lees verder

© 2013 - 2024 Info4mij, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Schenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingSchenking 2021: vrijstellingen en tarieven schenkbelastingAls u in 2021, 2022 of 2023 een schenking wilt doen aan een kind, kleinkind, uw ouders, broer of zus, of iemand anders,…
De schenkbelastingDe schenkbelastingAls u een schenking krijgt bent u in veel gevallen belastingplichtig. De hoogte van de schenkbelasting hangt af van de h…
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Kruislings schenken: extra groot belastingvoordeelKruislings schenken: extra groot belastingvoordeelDe vrijstellingen bij schenken kunnen groot zijn, zeker als de begunstigde jonger is dan 40 jaar. De schenkingsvrijstell…

Erfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenErfbelasting 2018 vrijstellingen, tarieven, successierechtenDe erfbelasting 2018 wordt geheven over een erfenis die groter is dan de vrijstellingen. Per erfgenaam bekijkt de Belast…
Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2018 en 2019Extra belastingvoordeel stamrecht bv 2014 - 2018 en 2019In 2014 kon u met een fors eenmalig extra belastingvoordeel van de Belastingdienst uw stamrecht bv 2014 opheffen en afko…
Reacties

Joke van der Woude, 26-05-2018
Mijn broer heeft in 2014 een schenking gekregen van onze stiefmoeder. Deze schenking staat alleen vermeld op een bancaire overschrijving. Verder ontbreekt alles: schenkingsakte, bewijs dat schenking benut is voor hypotheekverlaging/verbetering eigen woning, alleen een mondelinge aanmaning van stiefmoeder: wel verrekenen hoor.
Is de notaris nu bevoegd deze schenking ongeldig te verklaren en van broer terug te vorderen? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Joke van der Woude,
Als bij de schenking niet gebruik is gemaakt van een herroepingsclausule, kan de schenking niet wettelijk ongeldig worden gemaakt. Op vrijwillige basis kan het geld wel worden teruggestort.

Johan, 05-11-2016
Goedenavond,
Ik heb in dec. 2013 bijna 100.000,-- euro geschonken gekregen van mijn ouders. Hiervoor is een aangifte schenkbelasting 2013 opgesteld en getekend. In die aangifte is aangegeven dat er sprake is van het doen van beroep op de aanvullende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Eind 2013 heb ik 25.000,-- afgelost op een lening die ook bij mijn ouders loopt en is aangegaan voor de verbouwing van m'n eigen woning. Tevens heb ik bijna 19.000 euro afgelost op een andere lening (elders) die ook is aangegaan voor de verbouwing van de eigen woning. Kortom 43.900 euro per direct afgelost. Pas in december 2014 heb ik nog eens ca. 14.000,-- afgelost op de lening bij mijn ouders en eind december 2015 nog eens bedrag van bijna 40.000,-- euro. Vallen deze 3 aflossingen nu binnen de -door de fiscus- gestelde voorwaarden of had ik eind 2013 ineens het volledig geschonken bedrag moeten aanwenden voor het doen van genoemde aflossingen?

Vraag 2: in diezelfde 2 jaar na de ontvangst van het geschonken bedrag zijn er regelmatig -door derden- werkzaamheden uitgevoerd aan mijn woning. Overigens ook in het jaar 2013 zelf, maar dan voor de datum van schenking. Vallen die werkzaamheden (facturen) ook onder hiervoor genoemde regeling?

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 07-11-2016
Beste Johan,
Voor de 100.000 euro vrijstelling (het meerdere boven de 52.281 euro), moet u ook in 2013 het geschonken geld besteden aan de eigen woning om de volledige vrijstelling te krijgen. In geval van een verbouwing is er wel meer tijd beschikbaar.

Stemmler, 05-10-2016
Hallo, ik heb een schenking met verhoogde vrijstelling gekregen in 2014. We hebben al een paar verbeteringen aan het huis en de tuin gedaan, maar zullen wahrschijnlijk niet klaar worden tot het eind van het jaar. Is het mogelijk een deel van het geld ook nog begin 2017 te besteden? Moet dit aangevraagt worden en als ja, waar? Alvast hartelijke dank. Reactie infoteur, 06-10-2016
Hallo Stemmler,
De bepaling die telt is dat de schenking werd gedaan onder de opschortende voorwaarde dat deze in het jaar van de schenking of in de twee jaar daarna wordt gebruikt om de eigen woning te verbeteren of te onderhouden. U hebt dus tot en met 2016.

D. Wermeier, 25-09-2016
Hallo, Ik heb eind 2014 een schenking gekregen van mijn vader om te besteden voor verbouwingen aan mijn huis en tuin. We willen graag 7 bomen laten verwijderen door een firma, dus met rekening, om een parkeerplaats te bouwen. Kunnen we deze rekening ook aangeven als verbetering? We willen graag een zwemspa installeren in de tuin, de stroom en waterleiding worden vast aangelegd. Is dit ook een vaste inbouw? Reactie infoteur, 26-09-2016
Hallo D. Wermeier,
Zolang de tuin bij uw woning hoort, zouden ook deze kosten tot de regeling moeten behoren. Vooraf kunt u de belastinginspecteur om goedkeuring vragen.

H. van de Veen, 16-07-2016
Schenking eind 2013 en 2014 voor eigen woning, in totaal 36.000 euro. Valt dit onder de vrijstelling van maximaal 100.000? Dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 17-07-2016
Beste H. van de Veen,
U kon maar 1 keer gebruikmaken van de 100.000 euro vrijstelling. Als in 2013 de eenmalige vrijstelling voor een kind jonger dan 40 jaar van toepassing was, kan als een deel voor de eigen woning was, het restant in 2014 wel nog onder de 100.000 euro vrijstelling vallen.

Tineke Hofma, 07-12-2015
Hallo, Ik heb in 2014 een eenmalige schenking gekregen van 15.000 voor de aankoop van een woning. Nu krijg ik tot mijn schrik afgelopen weekend toch een aanslag voor 3.872 op de mat. Mijn bezwaarschrift is net op de bus, maar hoe kan dit nu? Reactie infoteur, 08-12-2015
Hallo Tineke Hofma,
Als het de aankoop van een eigen woning is (voor eigen bewoning dus), is dit bedrag vrijgesteld als er een beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling tot maximaal 100.000 euro.

Lea, 19-11-2015
Hallo,
Onze dochter heeft vorig jaar een grondstuk ter waarde van 12.500 euro geschenkt gekregen van haar oma en opa.
Nu krijgt ze een schenkingsaanslag van de belasting over dit bedrag.
Wij hebben ook al overdrachtsbelasting hierover betaald en dit bedrag is er niet vanaf getrokken.
Kunt U mij uitleggen of dit allemaal wel goed is zo
Wij dachten dat de schenking vrij was
m.v.g. lea Reactie infoteur, 20-11-2015
Hallo Lea,
Als er alleen een stuk grond is gekocht en geen bouwgrond valt de schenking niet onder de verruimde regeling. Het moet bouwgrond zijn voor een eigen huis. Wat betreft de heffing kunt u een beroep doen op de samenloopregeling waarbij een deel van de schenkbelasting kan worden verrekend met de betaalde overdrachtsbelasting:

http://financieel.infonu.nl/belasting/8368-schenkingsrecht-en-samenloopregeling.html

Henk, 02-10-2015
Via een schenking hebben mijn broers en ik het huis van mijn moeder gekregen. Nu de noteriale akte gepaseerd is moeren we voor 1 maart 2016 aangifte hiervan dien bij de belastingdienst. We vragen ons af hoeveel tijd er zit tussen de aangifte en de aanslag en wanneer daarrna de betaaltermijn is. Het gaat om een flink bedrag en een huis is tegenwoordig ook niet zomaar verkocht. Reactie infoteur, 04-10-2015
Beste Henk,
Dat hangt er van af. Reken op een maand tot zes weken na indiening. Dan hebt u zes weken de tijd om te betalen, maar u kunt ook uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling sluiten. Uitstel van betaling kunt u aanvragen vóór de inleverdatum bij het kantoor Eindhoven. Geef daarbij aan dat het om een huis gaat en dat u de woning wilt verkopen maar dat dat natuurlijk enige tijd zal vragen.

Mb, 15-09-2015
Mijn ouders hebben sinds 1972 buiten Nederland gewoond. Vanwege ernstige ziekte en behandeling daarvoor hebben mijn ouders in november vorig jaar (2014) een woning gehuurd in Nederland en mijn vader is 1 januari 2015 overleden in Nederland. Mijn moeder heeft de huurwoning aangehouden maar woont in Frankrijk. Nu wilt zij een schenking doen aan mij (ik woon zelf in Nederland). Omdat ze meer dan 40 jaar buiten Nederland heeft gewoond zou er geen belasting over betaald moeten worden, maar door die paar maanden in Nederland lijkt het erop dat er wel belasting over betaald moet worden. Dit lijkt mij een nogal grijs gebied, wat is nou correct? Reactie infoteur, 17-09-2015
Beste Mb,
Als uw moeder toen in Nederland belastingplichtig was en bijvoorbeeld in Nederland geregistreerd was, geldt weer het Nederlands schenkingsrecht tot het moment dat dit 10 jaar niet het geval is.

Marcel, 14-09-2015
M.,
In november 2013 heb ik (50+-er) van mijn ouders een schenking ontvangen van 50K en deze conform de regels gebruikt voor een boetevrije aflossing op mijn hypothecaire geldlening. Conform de vrijstellingsregels moest er geen belasting worden betaald.
In november 2014 heb ik nog eens een schenking van 40K ontvangen en wederom aangewend als aflossing. Tot mijn grote verbazing moet ik nu wel schenkingsrecht betalen terwijl het totaalbedrag de 100K niet overstijgt.
Klopt dit? En zo ja, wat kan ik doen om e.e.a. ongedaan te maken? (als dit bij mij bekend was dan had ik natuurlijk nooit afgelost i.v.m. het nu ontbreken van rente-aftrek!). Reactie infoteur, 15-09-2015
Beste Marcel,
De Belastingdienst ziet dit als twee schenkingen in twee verschillende jaren. Als schenker en ontvanger dezelfden zijn, geldt de vrijstelling maar één keer. De tweede keer is alleen 5.229 euro vrijgesteld als het geld van uw ouders kwam. Ik denk niet dat de tweede schenking ongedaan gemaakt kan worden en dat u het geld kunt omzetten in een lening. Maar u kunt het proberen.

Mirjam, 31-08-2015
Beste Frans,

In 2014 heb ik een schenking ontvangen ter verbetering en onderhoud van mijn eigen woning. Ik ben dat geld op dit moment aan het gebruiken en heb al een nieuwe keuken, dubbel glas en andere zaken laten doen. Nu ga ik in november verhuizen en vraag ik mij af of ik het geld bedrag dat ik nog niet heb uitgegeven nu voor mijn nieuwe woning mag gebruiken. Daar wil ik namelijk ook nog wel een aantal zaken aanpakken voor dat het huis helemaal naar wens is.

Ik kan hier helaas helemaal niets over vinden.

Groeten,
Mirjam Reactie infoteur, 01-09-2015
Beste Mirjam,
Dat hangt er vanaf wanneer u de aanpassingen doet en wanneer de woning gekocht is. De woning waar u naar verhuist moet namelijk wel aan de voorwaarden van een eigen woning voldoen.

H. Deken, 13-06-2015
Mogen we een schenking gebruiken voor de renovatie van onze tuin, ipv van verbetering van het woonhuis? Reactie infoteur, 14-06-2015
Beste H. Deken,
Aanleg, onderhoud en inrichting van de tuin die horen bij bij de eigen woning vallen fiscaal gezien ook onder de verbetering van de eigen woning. Het moet wel van uw eigen woning zijn en niet van een tweede huis.

Teeg, 08-03-2015
Er is samen een schenkingsovereenkomst getekend. Hierbij geeft ontvanger aan dat deze de schenking accepteert. Later willen beiden partijen hiervan afzien. Er is nóg geen geld overgemaakt door schenker. Kunnen ze de onderhandse schenkingsovereenkomst teniet doen of moet dit doorgegeven worden aan de belastingdienst? ze weten niet zeker of een derde partij dit al heeft doorgegeven. Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste Teeg,
Een derde partij kan dit niet rechtsgeldig aan de Belastingdienst doorgeven, dat moeten schenker en ontvanger samen doen. U kunt de papieren voor uw administratie nog even achter de hand houden en er bijvoorbeeld vervallen op zetten.

S. P. Gitsels, 08-03-2015
Mijn beide zonen hebben in 2014 een zg. belastingvrij bedrag van mij ontvangen. De oudste zou het gebruiken om een deel van de hypotheek op de woning af te lossen maar blijkt dat op dit moment nog niet te hebben gedaan. Mijn tweede zoon gebruikt het voor een verbouwing aan zijn huis en binnenkort gaat de aannemer daar ook aan beginnen. Wij zijn in de veronderstelling dat de termijn om deze bedragen daadwerkelijk uit te geven loopt tot 1 juli 2015, is dat ook juist? Reactie infoteur, 10-03-2015
Beste S. P. Gitsels,
De aflossing had in 2014 moeten plaats vinden om belastingvrij te zijn, voor de verbouwing is er inderdaad meer tijd aanwezig.

Dick Smaal, 10-02-2015
In uw antwoord op de vraag van Patty, de datum 19-11-2014, zegt u dat in de schenkingsakte 80.000,00 moet staan. De situatie in mijn geval is hetzelfde, een bedrag voor extra aflossing en het vrij te besteden bedrag, alleen ben ik nu het formulier Aangifte Schenkbelasting 2014 aan het invullen en staat bij vraag 4a : hebt u in het kalenderjaar meer schenkingen gekregen van dezelfde schenker? Moet ik daar ja of nee invullen, bij vraag 3b heb ik het bedrag ingevuld voor extra aflossing.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Dick Smaal,
Als er in de schenkingsakte twee schenkingen staan, zijn er op dezelfde dag inderdaad twee schenkingen gedaan. Hiervan valt de aflossing onder de 100.000 euro vrijstelling en het vrij te besteden bedrag niet.

Rianne, 06-02-2015
In 2014 heb ik de eenmalige schenking gekregen van 100.000 voor mijn woning. 30.000 heb ik reeds besteed aan het aflossen van mijn hypotheek. De resterende 70.000 zijn voor een verbouwing die in april dit jaar gaat plaatsvinden. Er was mij t.z.t. verteld dat het bedrag tot en met 2015 gebruikt mocht worden. Klopt dit wel? Omdat ik het nog niet kan aantonen heb ik het ook nog niet opgegeven. Wat raadt u mij aan? Reactie infoteur, 07-02-2015
Beste Rianne,
U kunt de schenking 2014 aangeven met het daarvoor bestemde formulier, kruist aan dat u beroep doet op de eenmalige vrijstelling van 100.000 euro en geeft in de toelichting aan hoe het geld besteed is en zal worden. In de schenkingsakte moet wel staan dat de schenking voorwaardelijk is en hoe het geld besteed moet worden. Op het nog niet bestede deel zal de Belastingdienst dan nog terugkomen.

Daan, 05-02-2015
Wij hebben in 2014 aan onze zoon in het kader van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de aankoop van een bestaand huis EUR 100.000.== geschonken, in de praktijk blijk ik in totaal slechts EUR 95.300.== effectief betaald te hebben, geef ik dat bedrag dan op?
Bij het invullen van de aangifte schenkbelasting blijf ik steken op vraag 5 e, f en g, wat moet ik hier invullen vooral vraag 5 e, (Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling? Maximumbedrag 25.096) als ik hier nee op antwoord behoud ik dan het recht om op een ander tijdstip dit bedrag te schenken of vervalt het met de bovengenoemde schenking? Reactie infoteur, 05-02-2015
Beste Daan,
Voor u geldt het vakje bij 5a " Doet u een beroep op de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenkbelasting? Maximumbedrag 100.000". Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van een verhoogde vrijstelling in een later jaar. 5a is ja, de rest neen.

Erna, 28-12-2014
Wij schenken dit jaar aan een van onze kinderen 20.000,- ter gedeeltelijke aflossing van zijn hypotheek. We willen deze schuld echter in mindering brengen op zijn toekomstige erfenis om het andere kind niet tekort te doen. Hoe kunnen we dat vastleggen? Reactie infoteur, 29-12-2014
Beste Erna,
Dat doet u door in de schenkingsakte (of onderhands) op te nemen dat de schenking in mindering komt op zijn toekomstige erfenis. Bewaar een kopie van de schenkingsakte en geef ook het andere kind een kopie. Wilt u dat niet, dan kunt u hierover ook een passage opnemen in uw testament.

Henk, 28-12-2014
Mijn ouders hebben in 2014 50.000 euro geschonken voor de aankoop (en inrichting) van mijn huis. De helft wil ik gebruiken voor het inrichten van het huis en de overige 25K heb ik gebruikt als 'eigen middelen' om het huis te financieren.

Kan ik nu bij het invullen van de aangifte schenkbelasting invullen dat ik gebruik gemaakt heb van 1. 'De eenmalig verhoogde vrijstelling met maximumbedrag 25.096' en 2. 'De tijdelijk verruimde vrijstelling voorde schenkbelasting met maximumbedrag 100.000' zodat ik 3. 'De aanvullende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van maximumbedrag 27.187' behoudt voor bijvoorbeeld over vijf jaar?

M.a.w. ik krijg nu 50K waardoor ik ook zonder de eenmalig verhoogde vrijstelling van 100K geen belasting hoef te betalen, echter wil ik wel gebruik maken van de 100K regeling om in de toekomst nog een deel van de vrijstelling van de 'normale 52K' te behouden. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 29-12-2014
Beste Henk,
Het deel van de schenking dat u gebruikt voor de inrichting van uw huis valt niet onder de 100.000 euro vrijstelling. Dus kunt u (jonger dan 40 jaar) beter gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling waarvan grofweg de helft ( 25.096) vrij besteedbaar is.

Jeroen, 23-12-2014
Mijn hoofdwoning is vrij van hypotheek. Mag ik de schenkingsvrijstelling aanwenden om mede daarmee in 2014 een nieuwe hoofdwoning aan te kopen en te betrekken, en vervolgens mijn oude woning te verkopen? Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Jeroen,
Dat mag omdat u onder voorwaarden tijdelijk twee eigen woningen kunt hebben.

Peter, 22-12-2014
Wat zijn de gevolgen, als ik het aan mij geschonken huis na een paar maanden verkoop? Reactie infoteur, 23-12-2014
Beste Peter,
Als het op moment van schenking uw eigen woning is geweest, staat het u vrij om het huis daarna te verkopen.

Harrie, 14-12-2014
Ik wil mijn dochter dit jaar nog 100.000 schenken voor de aankoop van een woning. Helaas laat de aankoop van de woning op zich wachten, zodat ze het dit jaar niet meer allemaal rond krijgen. Wel kan nog de voorlopige koop akte dit jaar worden ondertekend. Is het voldoende voor de eenmalig verhoogde schenking als de voorlopige koop akte voor 1 jan. 2015 is getekend? Reactie infoteur, 14-12-2014
Beste Harrie,
Als het een bestaande woning is, moet de schenking ook in 2014 aan de woning zijn uitgegeven, als het een nieuwbouwwoning is moet minimaal een eerste tranche zijn betaald en de woning in aanbouw zijn.

Nicole, 10-12-2014
Mijn man en ik kopen dit jaar een kavel, de grondoverdracht vindt dit jaar plaats bij de notaris. Ook hebben wij een koopovereenkomst getekend met de aannemer die onze woning over ±zes maanden zal gaan bouwen. De kavel kost 135.000 euro, mijn schoonouders willen ons graag 100.000 euro schenken voor de aankoop van de grond, zo kunnen we de grond uit eigen middelen betalen. De 100.000 euro wordt dus dit jaar meteen gebruikt. Maakt het voor de vrijstelling dan uit dat er dit jaar nog niet begonnen is met de bouw?

Dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Nicole,
Het kabinet eist wel dat de nieuwbouwwoning in aanbouw is.

Peter, 10-12-2014
Ik woon in Madrid en heb een woning in Nederland (die zolang wij in het Buitenland wonen verhuurd is). Mijn ouders willen me 85.000,- schenken voor gedeeltelijk aflossen van deze hypotheek. Wat is hiervan de fiscale consequentie (zowel in NL als in Spanje)? Is de schenking in NL fiscaal vrijgesteld? Als niet wat moet ik in NL betalen? Is de schenking in Spanje vrijgesteld? Als niet wat moet ik in Spanje betalen? Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Peter,
De lening is niet volledig vrijgesteld omdat de woning in Nederland niet de woning is waarin uzelf ook woont. Afhankelijk van uw leeftijd kan een deel (tot ruim 25000 euro) belastingvrij worden geschonken. Helaas heft ook Spanje schenkingsbelasting.

Henk, 09-12-2014
In 2012 zijn onze dochter en vriend uit elkaar gegaan. Onze dochter zou graag in de woning blijven wonen.
Hypotheek kon niet worden verhoogd. Wij als ouders hebben haar een voorwaardelijke schenking gedaan om een gedeelte van de hypotheek af te kunnen lossen zodat zij kon blijven wonen. Wij hebben een voorwaardelijke schenking gedaan en wel onder voorwaarde dat indien er nieuwe partner in de woning komt wonen de schenking dient worden terug betaald. De belastingdienst hebben we op de hoogte gesteld van de voorwaardelijke schenking en we kregen bericht dat er geen aanslag volgt.
Mijn dochter en partner willen gaan samen wonen en willen de hypotheek verhogen om de schenking terug te betalen. Nu zegt de bank dat niet zo maar kan.
De fiscus dient een verklaring af te geven dat de voorwaardelijke schenking van de ouders destijds aanmerkt als een EigenwoningSchuld anders kan er geen hypotheek worden verstrekt en wordt het een financiering in box 3.
Wat te doen in deze situatie? Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Henk,
Als uw dochter de hypotheek verhoogt, is de verhoging geen eigenwoningschuld waarop hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Als de waarde van het huis en het inkomen een verhoging toestaan, kan er met toestemming van de bank extra worden geleend, maar staat daar een ander kostenplaatje tegenover (zonder renteaftrek).

Minique, 08-12-2014
Mijn ouders willen gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling 25.096 euro tot 52.281 euro voor de aankoop van mijn huis. Zij willen hier graag dit jaar nog gebruik van maken. Helaas zijn wij nog bezig met de aankoop van het huis en zal dit niet rond zijn voor het eind van het jaar. Is het mogelijk dat zij het bedrag dit jaar al op mijn rekening storten zodat ik dat volgend jaar kan gebruiken voor de aankoop van een huis?

dank voor uw reactie Reactie infoteur, 10-12-2014
Beste Minique,
De vrijstelling tot 25.096 euro is in 2014 bestedingsvrij, dus dat kan als u of uw partner jonger is dan 40 jaar. Als een bedrag bedoeld is voor een eigen huis, moet u wel al eigenaar zijn en is er een aanvullende vrijstelling in 2014 mogelijk.

Maria, 08-12-2014
Ik heb bij verkoop van mijn woning dit jaar een schenking van familie ontvangen ter aflossing van de restschuld van mijn oude woning en deze daarvoor in zijn geheel gebruikt. Ik betaal echter het bedrag de komende jaren rentevrij in maandelijkse termijnen terug aan mijn familie. Hoe verwerk ik dit juist in mijn belastingaangiften?

Dank voor uw reactie Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Maria,
Als u de schenking terugbetaalt, schenkt u zelf of bent u een lening aangegaan. Als u een lening bent aangegaan, was het geen schenking. Als u zelf schenkt, zijn er jaarlijkse vrijstellingen.

Tony, 08-12-2014
Over de aanschaf van een eigen woning ivm de verhoogde vrijstelling:
Uiteindelijk voor 2017 moet de ontvanger in lijfelijk in de woning wonen, maar het eigendom moet in 2014 volgens de website van de belastingdienst.
Heeft iemand enig idee hoe lang ik er zelf in de eigen woning moet wonen?

(Met het idee om na verloop van tijd het object van de verhoogde vrijstelling te verkopen en/of te verhuren) Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Tony,
Nergens staat inderdaad hoe lang een woning een eigen woning moet zijn. De Belastingdienst zal wel schijnconstructies willen vermijden. Maak dus de eigen bewoning niet van te korte duur.

Sjoukje, 07-12-2014
Wij wonen sinds deze zomer in een kleinschalige woonvorm met uit het PGB ingekochte collectieve 24 uurs zorg. Onze eigen woning is nu verkocht en we willen de opbrengst graag gelijk verdelen over de drie kinderen (leeftijden rond 50 jaar). Elk ongeveer 50.000,-. Maar we zijn wat onzeker over de volgende zaken. Kunt u ons hierover adviseren?
a. Als wij ons vermogen nu weggeven wordt over 2 jaar de eigen bijdrage voor de zorg lager. Gaat het CAK of andere overheden hier niet moeilijk over doen?
b. Een van de drie kinderen kan/wil niet het hele bedrag aan de eigen woning besteden. Kunnen we haar misschien beter 40.000 onder voorwaarden schenken en dan in dec 2014 en jan 2015 nog een keer 5229,- "gewoon"?
c. Uit uw reactie op #264 en 265 begrijp ik dat je niet aan het eind van 2016 je onderhoudsnota's kunt optellen en dan over het resterende bedrag schenkbelasting betaalt. Wat als wij zeggen: "Indien (EEN DEEL VAN) het geld anders wordt besteed dan in de voorwaarden is aangegeven, is de schenker bevoegd de schenking te herroepen en DAT DEEL VAN het geschonken bedrag direct terug te vorderen.
c. Ook de andere kinderen weten nog niet precies hoeveel ze in de hypotheek kwijt kunnen en hoeveel ze gaan gebruiken voor onderhoud. Wordt het niet geaccepteerd als we in de schenkingsakte opnemen dat het bedrag moet worden aangewend voor verwerving eigen woning, aflossing eigen woning- cq. restschuld EN/OF voor de kosten van verbetering en onderhoud van de eigen woning? Reactie infoteur, 08-12-2014
Beste Sjoukje,
a. Het CAK zal de definitieve aanslag inkomstenbelasting gebruiken om uw vermogen van twee jaren terug te bepalen (datum 1 januari) en kan tegen uw eerder gedane schenkingen geen bezwaar maken.
b. Ja dat kan. Elk jaar is ruim 5000 euro belastingvrij en bestedingsvrij mogelijk.
c. Een degelijke formulering gaat niet helemaal goed, omdat dat deel ook op het gehele bedrag kan slaan. Dan kunt u dit beter uitschrijven in twee aparte zinnen.
d. De formuleringen luisteren nauw omdat de aflossing echt in 2014 moet plaats vinden, de rest niet. Bovendien is het al bijna eind 2014 en moet men nu wel snel een keuze gaan maken.

Maurice, 04-12-2014
Ik krijg een schenking van mijn ouders die ik wil gebruiken om de hypotheek op onze eigen woning af te lossen.
De hypotheek staat echter op de naam van mijn vrouw, zij had deze hypotheek al voordat wij afgelopen jaar getrouwd zijn. We zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Kunnen we met de schenking van mijn ouders aan mij, de hypotheek die op naam van mijn vrouw staat (gedeeltelijk) aflossen met gebruikmaking van de schenkingsvrijstelling voor het aflossen van de eigen woning schuld?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 05-12-2014
Beste Maurice,
Ja dat kan omdat jullie fiscale partners zijn en beiden op dat adres zijn ingeschreven.

Agm, 01-12-2014
Onze dochter woont in Muenchen, is 44 jaren jong en gehuwd met haar Duitse partner, 40 jaren oud. Om gebruik te maken van het belastingvoordeel op schenking t.b.v eigen woningbezit ( de 100.000 euro schenking), overwegen mijn vrouw en ik haar die ton te schenken om er in Nederland een woning mee te kopen die ze niet zelf gaat bewonen. Wij willen die woning van haar huren zodra wij niet langer in staat zijn om onze boerderij te beheren. Wij zijn al wat ouder, vandaar. In de tussentijd zou de dochter de woning kunnen verhuren. Geldt in deze constructie het belastingvoordeel rond die ton? Reactie infoteur, 02-12-2014
Beste Agm,
In dit geval geldt de vrijstelling niet als uw dochter op het moment van schenking niet in de woning gaat wonen. Het moet immers fiscaal gezien haar eigen woning zijn en niet een tweede woning.

Eva, 29-11-2014
Mijn oom wil een schenking doen van 100.000 euro en wij maken daar ook een overeenkomst voor op. Mijn partner wil dat er ook op de overeenkomst komt te staan dat die schenking ook ten gunste komt van hem. Ik heb liever dat de schenking alleen op mijn naam is. Er wordt namelijk geen uitsluitingsclausule in de overeenkomst gezet en wij zijn geregistreerd partners. Als ik alleen op de overeenkomst kom dan is het toch voldoende? Het is dan toch van ons samen? Ik sta er namelijk negatief tegenover om beide namen op de overeenkomst te zetten. Stel we gaan uit elkaar dan kan hij de 50.000 euro opeisen? Reactie infoteur, 30-11-2014
Beste Eva,
Je kunt de schenking gewoon op jouw naam laten zetten. Daar gaat je partner namelijk niet over. Je oom bepaalt en niemand anders. Laat het als het even kan op je eigen rekening storten en niet op een gezamenlijke rekening.

Patty, 25-11-2014
Wat betreft #264 van Henk - splitsing opschenken in 2 delen.
Is het dan noodzakelijk dat beide schenkingen (van 15K) apart zijn gedaan/ontvangen of is het voldoende als e.e.a. uit de schenkingsakte blijkt waarin de twee bedragen apart worden genoemd? Reactie infoteur, 26-11-2014
Beste Patty,
Het voorstel om beide bedragen te splitsen noem ik, om te voorkomen dat als het bedrag niet geheel opgaat de Belastingdienst de schenking geheel verwerpt. De storting kan dan nog wel gelijktijdig plaats vinden.

Henk, 21-11-2014
Mijn ouders willen mij in 2014 een belastingvrije schenking doen van 30.000 voor onderhoud/verbetering van mijn (hypotheekvrije) eigen woning. Als nu eind 2016 blijkt dat ik dit bedrag bijvoorbeeld slechts voor de helft daaraan heb besteed, kan ik dan over de overige helft gewoon alsnog schenkingsbelasting afrekenen? Reactie infoteur, 22-11-2014
Beste Henk,
In dat geval kunnen uw ouders beter twee schenkingen met ontbindende voorwaarden doen van 15.000 euro. De schenking is in 2014 dan ook 30.000 euro en kan, bij een volledige besteding aan de verbetering van uw huis, belastingvrij worden verkregen.

Patty, 19-11-2014
Graag hoor ik of mijn gedachtegang (fiscaal) klopt: mijn moeder heeft mij 80.000 geschonken (60.000 aflossing hypotheek eigen woning en 20.000 tbv verbouwing). In december schenkt zij mij nog 5.229.

1. Klopt het dat deze 5.229 vrij besteed mag worden?
2. Moet deze 5.229 ook genoemd worden in de onderhandse akte?
3. Hoort in de aangifte schenkingsbelasting het bedrag 85.229 te staan (met gebruik making van tijdelijk verruimde vrijstelling) of 80000?
4. Had mijn moeder beide schenkingen moeten bundelen? Of maakt dat niets uit mits beide in 2014 zijn gedaan.

Bij voorbaat dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Patty,
Alle schenkingen in 2014 worden opgeteld. Dat bedrag is tot 100.000 euro belastingvrij voor het deel dat voor het huis wordt gebruikt en het deel dat de jaarlijkse vrijstelling niet overstijgt (vrij te besteden). In de schenkingsakte moet de 80.000 euro staan met als ontbindende voorwaarde dat 60.000 euro wordt gebruikt voor de aflossing en 20.000 euro voor de verbouwing van de eigen woning.

Arie van L., 19-11-2014
Ik krijg een schenking van mijn ouders ter aflossing van een onderhandse lening (geleend in 2009 tbv aanschaf huis). Volgens de belastingtelefoon moet het schenkingsbedrag eerst op mijn rekening gestort worden o.v.v. schenking waarna ik het weer terug moet storten o.v.v. aflossing onderhandse lening.
In eerdere reacties van u maak ik op dat je de schenking en verlaging hypotheek ook in een akte op kan nemen waardoor er geen geld heen en weer geboekt hoeft te worden.
De belastingdienst blijft volhouden dat het geld gestort moet worden, wat in ons geval niet mogelijk is.

Wie heeft hier nu gelijk? Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Arie van L.,
Dat lijkt me voer voor juristen, immers een schenking is een overdracht om niet. Ook een schenking op papier, waarbij geen geld wordt overgemaakt, is een schenking die met schenkingsbelasting is belast. Anderzijds kunt u dan het risico maar beter niet lopen. waarschijnlijk heeft het met de aantoonbaarheid te maken en wil de Belastingdienst meer zekerheden hebben.

Phanitsupa, 17-11-2014
Vergelijkbare situatie als door Kara aangehaald, zij het dat ik aspirant-koper ben en verkopers woning niet kunnen verlaten voor 1 februari 2015. Vraag is als akte(s) in 2014 passeren en schenking eveneens of huidige verkopers woning nog een maand kunnen blijven bewonen, indien nodig als huurders. (In reactie op vraag van Kara schept laatste zin verwarring; "De woning moet leeg worden opgeleverd." - in 2014 leeg opgeleverd, of wanneer? Reactie infoteur, 18-11-2014
Beste Phanitsupa,
Als na het moment van aankoop het huis nog door anderen is bewoond, is het fiscaal gezien geen eigen woning tot het moment dat de woning wel leeg staat. De Belastingdienst kan dit eenvoudig nagaan als betrokkenen nog op het adres staan ingeschreven.

Kara, 15-11-2014
Wij hebben een koper die graag een geschenking van haar ouders wil gebruiken om onze huis te kopen en gebruik maken van de belastingvrije voordeel. Onze vraag is: zolang zij de koopakte getekend heeft op 30 december en hoofd eigenaar is van het huis, mogen wij nog in het huis blijven wonen. Wij willen graag de sleuteloverdracht doen op 1 april ivm: zelf een nieuwe huis vinden en een kersverse baby in huis (begin dec uitgerekend). Mag dit zolang zij de belasting niet probeerd af te trekken? Het idee is, dat wij door het onderhandelingsproces tot een koopsom prijs komen waardoor wij langer in het huis mogen blijven maar zij ook de belastingvrije regel mag gebruiken. Iedereen blij.

Of betekend hoofdeigenaar dat het koopcontract per 30 dec getekend moet worden, huis leeg staan, sleutel overdracht per 30 dec ook gedaan, en dat zij ingeschreven is op dit huis bij de gemeente.om het gebruik te kunnen maken van de vrijstelling?

Wij horen het graag! Alvast bedankt. Reactie infoteur, 16-11-2014
Beste Kara,
Bij een bestaande woning in combinatie met de schenkingsvrijstelling moet de koper uiterlijk eind 2014 eigenaar van de woning zijn en met de schenking (een deel van de) woning hebben betaald. De koper hoeft niet al op het nieuwe adres te zijn ingeschreven. De woning moet leeg worden opgeleverd.

Remco, 13-11-2014
In begin 2014 heb ik 20.000 euro gekregen van mijn ouders om vrij te besteden (ivm verhoogde vrijstelling < 40 jaar). Nou willen mijn ouders me ook nog 80.000 euro geven om te besteden aan mijn eigen woning. Is deze volledige 100.000 euro vrijgesteld (oftewel: kan ik beide vrijstellingen binnen één jaar gebruiken?).
Of is het nu zo dat ik eigenlijk de volledige 100.000 euro moet besteden aan de eigen woning om schenkbelasting te ontgaan, met als gevolg dat ik de 20.000 euro dus niet vrij kan besteden? Reactie infoteur, 13-11-2014
Beste Remco,
Het zijn twee vrijstellingen die samen niet hoger mogen zijn dan 100.000 euro. Dus de 20.000 is belastingvrij (vrij besteedbaar) en de 80.000 euro ook (maar te besteden aan de eigen woning).

Annie, 10-11-2014
Ik heb in 2010 mijn zoon 50.000 euro geschonken en een lening verstrekt van 45.600,00.
Deze lening wilde ik nu ook schenken kan dit?
Dit was allebei voor de aankoop van een huis. Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Annie,
Als de lening een hypotheek was voor zijn huis, kunt u die belastingvrij schenken.

Roel van Tiel, 10-11-2014
Mijn schoonvader wil ons 100.000 schenken ter aflossing van onze ABN AMRO hypotheek. Echter, ons huis staat 'slechts' 7% onder water, volgens de hypotheek kunnen we al 10% jaarlijks boetevrij aflossen.
Kunnen we de deel A van de schenking aanwenden voor het doen van een aflossing tot de WOZ, om vervolgens deel B van de schenking in te zetten als de 'normale' 10% of hebben we gewoon pech dat we niet maximaal geleend hebben destijds (en nu dus flink onder water hadden gestaan, zodat we iets aan deze regeling zouden hebben gehad)? Reactie infoteur, 12-11-2014
Beste Roel van Tiel,
De regeling maakt voor de schenkingsbelasting geen verschil voor wat er onder water staat en wat niet. Als u alles gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek, hebt u een vrijstelling tot maximaal 100.000 euro. Het is wel zo dat ABN AMRO een boeterente berekent als u meer dan de door u aangegeven 17% aflost.

Jannytwente (infoteur), 07-11-2014 #50
Mijn dochter krijgt van haar vader EU100.000 om een huis te kunnen bouwen. De aankoop van de bouwgrond is eind van dit jaar rond, alleen het bouwen kan niet eerder dan begin 2015. Klopt het nu dat de vrijstelling dan niet geldt omdat nog niet begonnen is aan de woning bouwen in 2014? En zouden ze eventueel wel gebruik kunnen maken van de vrijstelling wanneer ze alvast de hypotheek opnemen in 2014? Reactie infoteur, 08-11-2014
Beste Jannytwente,
Voor een nieuwbouwwoning stelt het kabinet als eis dat in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning is voldaan. De eis is niet dat al met de bouw is begonnen.

Jos, 07-11-2014
Op ons huis rust geen hypotheek en we hebben geen schulden. Het kapitaal zit dus vnl. in de stenen. Onze 2 kinderen willen graag een huis kopen. Kunnen wij nu een hypotheek op ons huis nemen van b.v. 200.000 euro en via deze constructie aan elk 100.000 euro volgens de eenmalige verhoogde vrijstelling schenken? Reactie infoteur, 07-11-2014
Beste Jos,
U kunt een hypotheek nemen en dat geld belastingvrij voor een huis schenken, maar u krijgt zelf op uw extra hypothek geen hypotheekrenteaftrek.

Henny, 05-11-2014
Mijn dochters hebben een paar jaren geleden een schenking van 23000,= gekregen en nu in okt 2014 een van 35000,= ( volgens de eenmalige verhoogde vrijstelling tot 100000). Mogen we nu in dec 2014 nog de jaarlijkse 5229.= schenken die zij niet voor de verbouwing willen gebruiken? Reactie infoteur, 06-11-2014
Beste Henny,
Ja dat mag. Het komt wel in mindering van de ruimte die er nu nog van de 100.000 euro over is, maar daar hebt u verder geen last van.

Michiel, 04-11-2014
Mijn vader heeft in 2007 een onderhandse lening gegeven van 180.000. tbv aankoop woning. staat ook notarieel geregistreerd, en ik heb hier ook rente aftek over gedaan. nu wil hij 100000 kwijtschelden dmv schenking. kan dat? Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Michiel,
Dat kan inderdaad. Wel ook een akte opstellen (gedateerd in 2014) waarin staat dat hij u 100.000 euro schenkt waarmee de lening van van uw eigen woning 180.000 euro wordt teruggebracht naar 80.000 euro plus aangifte bij de Belastingdienst. Het betekent wel dat u straks navenant minder hypotheekrenteaftrek zult hebben.

Jacqueline, 03-11-2014
Mijn ouders zijn dit jaar naaar een verzorgingstehuis verhuisd. Hun huis is nu net verkocht. We zijn met 3 zussen. Het bedrag willen we onder elkaar verdelen. Eentje woont in het buitenland. Welke regels betreffende belastingvrij schenken zijn van toepassing en wat als er geen sprake is van hypotheek? Het mag ook voor verbouwing gebruikt worden, begrijp ik, maar kan het ook besteed worden voor aanpassingen aan het huis, schilderen, kunstgras plaatsen op terras, ramen vervangen etc.?
Mvg Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Jacqueline,
U hoeft het geld niet te gebruken voor de aflossing van de hypotheek van de eigen woning, maar mag het ook bijvoorbeeld gebruiken voor de verbetering van huis en tuin. U moet de uitgaven wel kunnen overleggen en het gaat om verbetering en onderhoud van de woning, niet om extra aankopen voor het interieur bijvoorbeeld.

Antal, 03-11-2014
Indien koopakte nog in 2014 passeert, maar de sleuteloverdracht in 2015 plaatsvindt, kan dan gebruik worden gemaakt van de tijdelijke schenkingsvrijstelling van Eur 100.000,- voor de aankoop van de woning? Reactie infoteur, 05-11-2014
Beste Antal,
Als de notariële koopakte in 2014 passeert en u daarmee in 2014 eigenaar bent van de woning, geldt voor u de vrijstelling tot maximaal 100.000 euro.

Sam, 02-11-2014
Ik heb in 2012 een ander huis gekocht. Daartoe heb ik een overbruggingskrediet en een nieuwe hypotheek afgesloten, de bestaande hypotheek op het oude huis loopt nog altijd, daar het huis nog altijd niet verkocht is. Het krediet is op beide huizen gezet volgens de akte van de bank.
Mag ik met de door mijn moeder te schenken 50000 euro mbv de verhoogde vrijstelling het krediet gedeeltelijk aflossen (er staat nog 150000 euro uit op het krediet op beide huizen)? Reactie infoteur, 03-11-2014
Beste Sam,
Als het fiscaal gezien nog uw eigen huis is, kunt u daarop 50.000 euro belastingvrij geschonken krijgen. Let wel, er moet een huis te koop staan en niet elke bank hanteert dezelfde voorwaarden voor boetevrij aflossen.

Alois, 29-10-2014
Mijn zoon heeft lening bij mij van 100.000 E.-aangegaan in 2009 ter aankoop van een woning. Hij zit inmiddels geruime tijd (langer dan 2 jaar) gedeeltelijk in de ziektewet; de kans bestaat dat dit blijvend wordt maar ook de bijstandswet is niet denkbeeldig. Is het verstandig (ivm het mogelijk tzt "opeten" van je eigen woning) de 100.000 te schenken of krijgt het laten voortduren van de lening de voorkeur? Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Alois,
Voor de bijstand geldt maar een beperkt toegestaan eigen vermogen in de eigen woning. Als er meer vermogen is kan de bijstand worden geweigerd en wordt aangedrongen op een hypotheek (opeten woning). Het hangt van de overwaarde af, wat verstandig is:

https://financieel.infonu.nl/geld/143502-hoogte-bijstandsuitkering-2018-2019-2020.html

Alex, 29-10-2014
Beste infoteur,

Mag ik als ik uit de verhoogde schenking bijvoorbeeld 25K krijg van ouders tbv huis, nu 20k aflossen op mijn hypotheek, en op 2 januari 2015 het restant van 5K om hiermee de boete van de bank op versnel aflossen te voorkomen?

Bij voorbaat dank!
Alex Reactie infoteur, 05-10-2020
Beste Alex,
Zolang u onder de jaarlijkse vrijstelling blijft hoeft u die niet op te geven, de verhoogde vrijstelling wel:

https://financieel.infonu.nl/belasting/130594-schenking-2021-vrijstellingen-en-tarieven-schenkbelasting.html

Info4mij (91 artikelen)
Laatste update: 10-10-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.