Verstandig: Anw-hiaatverzekering naast een Anw-uitkering

Verstandig: Anw-hiaatverzekering naast een Anw-uitkering Op het moment van in leven zijn, sta je vaak niet stil bij de financiële gevolgen als je partner wegvalt. Als dit inderdaad aan de orde is, kun je voor verrassingen komen te staan. Soms heb je als partner - als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan - recht op een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Helaas is dit bedrag vaak niet toereikend en ontstaat er een gat, ook wel hiaat genoemd. En dat is bij veel mensen aan de orde. Gelukkig kun je je hiervoor verzekeren, al is dit lang niet bij iedereen bekend.

Inhoud


Anw-hiaatverzekering

Een Anw-hiaatverzekering? Wat is dat? Dit zullen veel mensen zich vermoedelijk afvragen. Een Anw-uitkering is bij veel mensen wel bekend. Dat is een uitkering van overheidswege die ze ontvangen als hun partner is overleden, maar dit is vaak genoeg niet voldoende. Het kan zelfs gebeuren dat iemand geen Anw-uitkering ontvangt als zijn/haar partner er niet meer is. En dan? Dan valt diegene behoorlijk terug in de financiën. Dit hadden ze kunnen tegengaan door het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering. Maar eerst iets over de Anw-uitkering van overheidswege.

Wat is Anw

De letters Anw staan voor Algemene nabestaandenwet. Het woord zegt het eigenlijk al. Dit is speciaal voor de nabestaanden van een overleden persoon. Bij overlijden vallen ze terug in hun financiële middelen en zij krijgen daarvoor een tegemoetkoming van de overheid. De benaming geldt sinds 1 juli 1996. Daarvoor was er sprake van de AWW: Algemene Weduwen- en Wezenwet. Hierbij had alleen de partner recht op een uitkering.

Voor wie

Onder de nabestaanden vallen de gehuwde partner, maar ook een niet gehuwde partner waarmee wordt samengewoond. Woon je met iemand samen om diegene te verzorgen, of word jij door diegene verzorgd, dan worden jullie ook als nabestaanden aangemerkt. Daarnaast kunnen zelfs een broer of zus die samenwonen tot nabestaanden worden gerekend.

Wanneer uitkering

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil een partner recht hebben op een uitkering. Deze voorwaarden zijn:
 • de overleden persoon moet verzekerd zijn voor de Algemene nabestaandenwet (Anw); dat is het geval bij iemand die in Nederland woont en werkt
 • de uitkeringsgerechtigde mag nog geen AOW ontvangen
 • er moet een kind jonger dan 18 jaar zijn of
 • de uitkeringsgerechtigde moet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn (geboren na 1 januari 1950)

In geval van een scheiding kan een ex-partner zelfs recht op een uitkering hebben. Er moet dan ook aan bovenstaande voorwaarden worden voldaan en daarnaast moet de ex-partner alimentatie hebben ontvangen. De uitkering is echter nooit hoger dan het bedrag aan alimentatie.

Uitbetalingsdagen 2020

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt maandelijks het bedrag rond de 20e van de maand uit. In onderstaand schema staan de uitbetalingsdagen in 2020 vermeld:
 • 23 januari 2020
 • 24 februari 2020
 • 23 maart 2020
 • 23 april 2020
 • 20 mei 2020 (inclusief vakantiegeld)
 • 23 juni 2020
 • 23 juli 2020
 • 24 augustus 2020
 • 23 september 2020
 • 22 oktober 2020
 • 23 november 2020
 • 2 december 2020

Uitkeringsbedragen

Niet iedere nabestaande krijgt hetzelfde bedrag uitgekeerd. Dit heeft onder andere te maken met het inkomen van de overleden persoon. Op het uiteindelijke uitkeringsbedrag voor een nabestaande woonachtig in Nederland wordt loonheffing en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden.
 • Het uitkeringsbedrag van de Anw is lager dan het bedrag van de oude AWW-uitkering.
 • Is er sprake van intensief verzorgen van iemand of iemand verzorgt jou intensief (verzorgingsrelatie) en jullie wonen daardoor bij elkaar, dan geldt er weer een ander bedrag aan uitkering.
 • In het geval dat er iemand van 21 jaar of ouder bij je inwoont - er wordt dan vanuit gegaan dat hij/zij meebetaalt in de kosten - kan het uitkeringsbedrag lager worden. Deze persoon wordt dan als kostendeler bekeken - ook al betaalt hij/zij niet daadwerkelijk mee in de kosten - waardoor je zelf een lagere uitkering ontvangt. Volgt die persoon nog een opleiding of studie, dan wordt hij/zij niet als kostendeler beschouwd en wordt je uitkering niet lager. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2015.
 • In het geval van wezen wordt er ook weer onderscheid in het uitkeringsbedrag gemaakt, waarbij de uitkering voor oudere wezen hoger is dan de uitkering voor jongere wezen.

Uitkeringsbedragen 2020 per soort nabestaande per maand (per 1 juli 2020)

Wie Bruto bedrag Loonheffing Nettobedrag Vakantiegeld bruto
Met heffingskorting Nabestaande 1.261,33 244,67 1.016,66 84,61
Nabestaanden die al AWW kregen 521,39 0,00 521,39 40,32
Nabestaanden die verzorgen/verzorgd worden 802,48 73,25 729,23 60,44
Wezen t/m 9 jaar 415,45 0,00 415,45 27,08
Wezen 10 t/m 15 jaar 614,48 2,58 611,90 40,61
Wezen 16 t/m 20 jaar 813,51 76,58 736,93 54,15
Zonder heffingskorting Nabestaande 1.261,33 470,58 790,75 84,61
Nabestaanden die al AWW kregen 521,39 193,25 328,14 40,32
Nabestaanden die verzorgen/verzorgd worden 802,48 299,17 503,31 60,44
Wezen t/m 9 jaar 415,45 154,58 260,87 27,08
Wezen 10 t/m 15 jaar 614,48 228,50 385,98 40,61
Wezen 16 t/m 20 jaar 813,51 302,50 511,01 54,15

Geen recht op uitkering

Een uitkering komt te vervallen indien:
 • je zelf de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt en een AOW-uitkering ontvangt
 • je gaat hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat (besluit je binnen een halfjaar om niet meer te blijven samenwonen, dan kun je weer een uitkering aanvragen)
 • je niet langer minimaal 45% arbeidsongeschikt bent (personen geboren na 1 januari 1950)
 • je langer dan 1 maand in hechtenis (gevangenis/huis van bewaring/tbs-kliniek) zit (na vrijlating kun je weer een uitkering aanvragen)
 • zodra je jongste kind 18 jaar wordt of het huis uitgaat
 • bij eigen overlijden
 • in sommige gevallen kun je geen recht meer hebben als je naar het buitenland verhuist

Wat wordt er in mindering gebracht

Het kan zijn dat er bepaalde bedragen/uitkeringen/inkomsten in mindering op de Anw-uitkering worden gebracht. Ook hierin wordt weer onderscheid gemaakt.
 • een WW-, WAO-, WIA- of ZW-uitkering wordt geheel in mindering gebracht
 • inkomsten uit loondienst of uit pensioen c.q. vervroegd pensioen en winst uit een eigen bedrijf worden gedeeltelijk in mindering gebracht

Wanneer wordt er niets in mindering gebracht

In bepaalde situaties wordt er niets in mindering gebracht. Dat is het geval bij:
 • inkomsten uit rente en dividend alsmede spaargeld
 • uitkering uit een particulier/collectief afgesloten nabestaandenpensioen
 • nabestaandenpensioen uit een lijfrente van de overleden partner

Wel of niet zelf aanvragen

In sommige gevallen hoef je als overgebleven partner zelf geen Anw-uitkering aan te vragen, maar krijg je een formulier van de SVB. Bij overlijden heeft de gemeente dit namelijk aan de SVB doorgegeven. Dit is het geval bij:
 • een huwelijk
 • geregistreerd partnerschap

Als er sprake is van samenwonen - zonder geregistreerd partnerschap - moet de overgebleven partner zelf een Anw-uitkering aanvragen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de overleden persoon geen partner heeft, maar wel een kind in de leeftijd tot 21 jaar. Dan stuurt de SVB een opgave waaruit blijkt of de wees wel of geen recht op een wezenuitkering heeft.

Afsluiten Anw-hiaatverzekering

Zoals al eerder vermeld kan het zijn dat er bij overlijden van een partner geen of een lage Anw-uitkering van overheidswege wordt ontvangen. Dit bedrag dekt de financiële middelen niet voldoende. Het is verstandig - eigenlijk te allen tijden - om ook een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. Deze keert immers ook uit ondanks dat er recht is op een Anw-uitkering van de overheid. Het afsluiten van een Anw-hiaatverzekering kun je op twee manieren doen:
 • zelf particulier regelen
 • collectief via je werkgever

Een andere benaming voor een Anw-hiaatverzekering is een Anw-gatverzekering.

Verzekeraars

Er zijn diverse verzekeraars die een Anw-hiaatverzekering aanbieden. Dit zijn onder andere:
 • Nationale Nederlanden
 • Interpolis
 • Aegon
 • Goudse verzekeringen
 • Delta Loyd

Uit te keren bedrag

Je kunt zelf aangeven welk bedrag je wilt verzekeren. Er is echter wel een minimum en maximum aan verbonden. Het gekozen bedrag is een vast bedrag - van te voren al vastgelegd - dat je als nabestaande ontvangt. Er wordt - in tegenstelling tot de Anw-uitkering - geen bedrag aan eigen inkomsten in mindering gebracht. Je weet dus precies wat je per jaar ontvangt. De uitkering loopt door:
 • totdat je zelf 67 jaar bent en pensioen ontvangt
 • totdat je zelf bent overleden
 • ondanks dat je hertrouwt
 • ondanks dat je gaat samenwonen
 • tot het moment dat jullie zelf hebben aangegeven (dat kan korter zijn dan de leeftijd van 67 jaar)

Stel dat je in het ergste geval binnen de vastgestelde uitkeringsperiode zelf komt te overlijden, dan krijgen de erfgenamen tot aan die datum het bedrag uitgekeerd.

Wanneer stopt de uitkering

Er zijn bepaalde momenten waarop de uitkering stopt. Dit kan in de volgende gevallen:
 • bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
 • bij eigen overlijden
 • op het moment dat de van te voren vastgestelde periode is bereikt

Premie

De premie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de verzekerde en het te verzekeren bedrag. Je betaalt de premie zelf. Dus als je deze verzekering via je werkgever afsluit, wordt het premiebedrag van je brutoloon ingehouden. Je werkgever maakt het dan over aan het pensioenfonds waaronder je valt.

Berekenen wel of geen hiaat

Wil je weten of er bij jullie ook sprake is van een Anw-hiaat? Dit hoeft natuurlijk niet bij iedereen zo te zijn, maar het is in de meeste gevallen wel aan de orde. Dit kun je navragen bij een financieel adviseur.

Werkgevers

Gelukkig zijn er steeds meer werkgevers die collectief een Anw-hiaatverzekering aanbieden. Dit zijn toch vaak wel de grote(re) bedrijven. Een aantal bedrijven die dat doen zijn onder andere:
 • ABN Amro bank
 • ANWB
 • Philips
 • PostNL
 • Rabobank
 • Reaal verzekeringen
 • SNS

Is er via jouw werkgever geen mogelijkheid om collectief een Anw-hiaatverzekering af te sluiten, dan kun je uiteraard meer informatie krijgen via je financieel adviseur of het pensioenfonds waarbij je zit.

Waarom keuze

Helaas zijn er genoeg bedrijven die niet van het bestaan van een collectieve Anw-hiaatverzekering op de hoogte zijn! En de bedrijven die er wel van op de hoogte zijn, geven je de keuze om wel of niet een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. In de meeste gevallen verdiept men zich hier niet in. Dit kan bewust, maar ook onbewust zijn. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die achteraf graag een Anw-hiaatverzekering hadden willen afsluiten. Wellicht zou het een goed idee kunnen zijn dat deze verzekering automatisch voor iedereen geldt, tenzij je het echt zelf niet wilt.

Ten slotte

Vraag bij je werkgever of zij ook collectief een Anw-hiaatverzekering aanbieden of ga anders zelf op zoek. Het zou namelijk erg zonde zijn als je voor financiële verrassingen komt te staan, terwijl je er zelf iets aan had kunnen doen. Uiteraard is iedereen vrij in de beslissing om het wel of niet te doen, maar je er in te verdiepen kan natuurlijk geen kwaad! Een overlijden is al erg genoeg en als je dan ook nog financieel in de problemen komt, wordt het nog een stuk moeilijker.
© 2016 - 2024 Ottergraafjes, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
WGA-hiaat verzekering nuttig of niet?WGA-hiaat verzekering nuttig of niet?Veel werkgevers bieden voor hun werknemers een WGA-hiaat verzekering aan (ook wel WIA-verzekering genoemd). De WGA-verze…
ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021Door een ANW hiaat zal de hoogte van het bedrag van de ANW in 2020 en 2021 tegenvallen. Iedereen heeft in beginsel recht…
Zelfmoord en euthanasie Keert de levensverzekering uit?Zelfmoord en euthanasie Keert de levensverzekering uit?De uitkering uit een levensverzekering is afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de verzekerde. Voor de uitke…
Voorwaarden voor het afsluiten van een levensverzekering?Voorwaarden voor het afsluiten van een levensverzekering?Voor het afsluiten van verzekeringen zullen verzekeringsmaatschappijen voorwaarden stellen. Voor levensverzekering stell…

Eigen risico in de basisverzekering ter discussieEigen risico in de basisverzekering ter discussieIn het zorgstelsel zoals we dat sinds 2008 kennen, is sprake van een basisverzekering met een eigen risico. De eerste zo…
Liegen bij aanvragen van een verzekeringLiegen bij aanvragen van een verzekeringAls je niet de waarheid spreekt bij het aanvragen van een verzekering kan dat grote gevolgen hebben bij een eventuele sc…
Bronnen en referenties
 • https://www.svb.nl/nl/anw/
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-nabestaandenwet-anw
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_nabestaandenwet
 • https://www.svb.nl/int/nl/anw/stopt_anw/wanneer_stopt_de_anw/
 • https://www.klmgrondfonds.nl/algemene-nabestaandenwet-en-anw-hiaatpensioen
 • http://www.pensioenweblog.nl/anw-hiaat-pensioen-wel-niet-verzekeren/
 • https://www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/anw-hiaatverzekering/
 • https://www.pfvervoer.nl/aanvullende-regelingen
Ottergraafjes (212 artikelen)
Laatste update: 26-10-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.