Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen Een erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden en deze op een later moment weigeren, is vaak een verstandige beslissing. Er kunnen vele redenen zijn om een erfenis te verwerpen of de nalatenschap niet zuiver te aanvaarden. Dat kunnen emotionele redenen zijn, maar ook redenen van financiële aard. Bijvoorbeeld als de erfenis per saldo alleen maar uit schulden bestaat. Erf dan niet, erf geen schulden van een ander, waarvoor u aansprakelijk wordt. Kies voor zekerheid, kies voor beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de erfenis. Lees ook verder over het onterven van kinderen en de Verklaring van Erfrecht. Wettelijk gezien kunt u een erfenis verwerpen, aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Wat zegt het wettelijk erfrecht ons over de verdeling bij aanvaarding of verwerping van een erfenis? Wat is plaatsvervulling bij verwerpen van een erfenis?

Erfenis en het wettelijk erfrecht

Het wettelijk erfrecht regelt wie in beginsel erfgenaam is. Vier groepen komen in volgorde van elkaar in aanmerking. Als er niemand meer in groep 1 in leven is, komen de erfgenamen in groep 2 aan bod en zo verder. Als uit alle groepen geen erfgenaam komt doordat iedereen is overleden, vervalt de erfenis aan de staat der Nederlanden. Het gaat om de volgende vier groepen erfgenamen:
  • Groep 1 bestaat uit uw partner en kinderen, met ieder een gelijk deel van de erfenis.
  • Groep 2 zijn uw ouders, broers en zussen. In principe krijgt iedereen een gelijk deel, maar ouders ontvangen minimaal een kwart van de erfenis.
  • Als uit groep 1 of 2 niemand meer in leven is, erven de grootouders.
  • Als alle boven genoemden inmiddels zijn overleden, erven de overgrootouders.

Wie in dezelfde groep van erfgenamen zit heeft recht op een even groot deel van de erfenis. Grote uitzonderingen hierop vormen de partner en de ouders. Voor de partner zijn aparte regels gemaakt evenals voor de ouders van de overledene. Tot slot is het zo dat er sprake kan zijn van plaatsvervulling. Als bijvoorbeeld een vader met kinderen is overleden, komen de kinderen via plaatsvervulling in zijn plaats voor het aandeel dat anders de vader zelf zou hebben gekregen.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgesteld en afgegeven document, waarin hij precies aangeeft wie de erfgenamen zijn. Wie een erfenis verwerpt zal hierin niet genoemd worden. Wie via een testament is onterfd zal ook niet in de Verklaring van Erfrecht voorkomen. Dit document vraagt nogal wat uitzoekwerk, waarbij de noodzakelijke gegevens van de overledene en de erfgenamen opgevraagd worden bij de gemeentelijke instanties. Een Verklaring van Erfrecht is meestal nodig om rekeningen te deblokkeren en andere zaken met de bank te regelen.

Erfenis en hoofdzakelijk schulden? Dan erfenis verwerpen en erfenis niet aanvaarden

Maar een erfenis is niet altijd een pretje. Erfgenamen kunnen een slechte relatie met de erflater hebben gehad. Er zijn erfgenamen die de relatie volledig verbraken en nooit meer iets met de erflater te maken wilden hebben. Ook niet met wat hij of zij aan geld en goederen zou nalaten. Bovendien bestaat een erfenis soms louter uit schulden. Wie een dergelijke erfenis erft, erft automatisch ook de schulden en wordt zelf hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden. Dat wil ook niemand. In beginsel hebt u drie maanden de tijd om een erfenis zuiver te aanvaarden of verwerpen en wordt u in andere gevallen geacht de erfenis beneficiair te hebben aanvaard. Maar de kantonrechter kan een belanghebbende die nog geen keuze heeft gemaakt ook een termijn stellen en de termijn bovendien nog verlengen: erf geen schulden bij een erfenis.

Verwerpen en weigeren van de erfenis

Een erfenis verwerpen gaat niet automatisch. U moet daarvoor een verklaring van verwerping afleggen bij de rechtbank. Als de rechter uw verwerping aanvaardt, bent u geen erfgenaam meer. De verwerping is niet herroepbaar. Als u kinderen hebt, zullen uw kinderen in uw plaats komen via plaatsvervulling. Als ook zij de erfenis willen weigeren, zullen ook zij naar de rechtbank moeten. Bij minderjarige kinderen mag u namens hen de nalatenschap verwerpen met machtiging van de kantonrechter. Minderjarige kinderen kunnen niet zelfstandig verwerpen. Dan moet een rechter eerst akkoord gaan en het verwerpen en de verwerping mag niet ingaan tegen het belang van het kind. Deze verklaring van verwerping of akte van verwerping moet in eerste instantie binnen drie maanden na het overlijden worden afgelegd, maar deze termijn kan door de rechtbank worden verlengd. Elke nieuwe verklaring kost circa 300 euro (2020), dus als u voor meerdere personen de erfenis wilt verwerpen, doet u dat het beste in 1 keer als groep. Na het afleggen van de verklaring wordt er een akte van nalatenschap opgemaakt die wordt opgenomen in het boedelregister van de rechtbank en daar is in te zien.

Procedure akte van verwerping

U kunt ook de notaris een volmacht geven. U gaat naar een notaris. Die zorgt ervoor dat u een complete volmacht tot verwerping kunt tekenen. Deze volmacht stuurt de notaris door naar de rechtbank. Vervolgens stelt de rechtbank een akte van verwerping op. Het afschrift van deze akte wordt naar de notaris gestuurd die het vervolgens aan u doet toekomen.

Nog niet verwerpen, maar beneficiair aanvaarden van erfenissen

Wat is beneficiair aanvaarden van een erfenis? Soms wil men de erfenis wel aanvaarden, maar weet men niet zeker of er per saldo sprake is van schulden. In dat geval kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden, ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Dit moet dan wel door alle erfgenamen tegelijkertijd gebeuren. Bij beneficiair aanvaarden moet een boedelbeschrijving worden gemaakt en moeten alle vermogensbestanddelen in kaart worden gebracht. Als er schulden zijn, worden die voor zover mogelijk uit de opbrengst van de erfenis betaald. De schulden die niet uit de erfenis kunnen worden betaald, vervallen. Als er wel wat per saldo overblijft, gaat dat naar de erfgenamen. Het is belangrijk dat niemand spullen of geld meeneemt voordat alle schulden betaald zijn, want dan wordt u geacht de erfenis zuiver te aanvaarden en dus ook zelf hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de schulden. Wie eenmaal een testament heeft geaccepteerd, kan daar niet meer op terugkomen. Herroepen is niet mogelijk. Dit met alle bijbehorende lusten en lasten.

Minderjarige kinderen en beneficiair aanvaarden van een erfenis

Wettelijk is geregeld dat minderjarige kinderen en iemand die onder toezicht is geplaatst, moeten worden beschermd tegen een erfenis met een negatief saldo. Deze wettelijke bescherming treedt in als niet binnen 3 maanden een keuze is gemaakt. Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, heeft dat ook direct gevolgen voor de andere erfgenamen, want die kunnen dan ook nog maar alleen beneficiair een erfenis aanvaarden. De boedelbeschrijving zal duidelijk maken of het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap kan worden omgezet in een volledige aanvaarding van de nalatenschap. Als de nalatenschap negatief is, kan een vereffenaar worden aangesteld.

Het onterven van kinderen

U kunt met een testament de kinderen onterven. Ook in dat geval hebben zij nog recht op een bedrag gelijk aan de helft van hun wettelijk erfdeel. De kinderen kunnen een erfenis, maar kunnen ook binnen 5 jaar na overlijden hun legitieme portie opeisen en de legitieme inroepen. Als er alleen maar schulden zijn, is er geen positieve legitieme portie aanwezig en hoeven de kinderen niet in actie te komen.

Slot

Ga alleen over tot het zuiver aanvaarden van een erfenis als u zeker weet dat het vermogen groter is dan de schuld. Aanvaardt u toch een erfenis die voornamelijk uit schulden bestaat, dan bent u daarmee hoofdelijk verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden. Weet u het niet zeker, kies dan voor het beneficiair aanvaarden. Wilt u de erfenis niet hebben, kies dan voor het verwerpen van de erfenis. Wilt u een erfenis afwikkelen met advies, ga dan naar een goede notaris.

Lees verder

© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Een huis erven met een schuld in 2020? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis. Een hu…
Erf geen schulden: erfenisErf geen schulden: erfenisPas op voor schulden bij een erfenis in 2019 en 2020 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schu…
Wat is een beneficiaire aanvaarding?Wat is een beneficiaire aanvaarding?Indien u een erfgenaam bent, weet u nog niet waar u recht op hebt uit de nalatenschap. Het kan gaan om bezittingen en sc…
Beneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten word…

Erfenis verdelen op een eerlijke manierBij het verdelen van een erfenis, ontstaan er vaak onenigheden onderling. Dit wordt vaak veroorzaakt door spanningen die…
Bankzaken veilig regelen met online bankierenBankzaken veilig regelen met online bankierenOnline bankieren is in Nederland redelijk veilig. Toch is fraude met internetbankieren niet helemaal uit te sluiten. Als…

Reageer op het artikel "Erfenis verwerpen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. Nieman, 28-09-2020 17:20 #102
Kunt u mij precies aangeven wat en wie de personen zijn die tot de zesde graad bij een verwerping van de nalatenschap?
Geval is: het volgende: een zoon is overleden zonder achterlating van partner en kinderen.
Ouders en één zus (geen kinderen) zijn nog in leven. Grootouders leven niet meer.
Wie zijn dan de personen die de volgende in rij zijn en ook moeten verwerpen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 29-09-2020
Beste J. Nieman,
De ouders zijn dan bloedverwanten in de eerste graad, de zus in de tweede graad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-02-2020 20:30 #101
Goedendag
De stiefmoeder van mijn vrouw heeft pas na 16 maanden via een notaris laten weten dat de vader van mijn vrouw is overleden. De belastingdienst had haar namelijk een aanslag gestuurd over een stamrecht BV. De weduwe heeft de erfenis beneficiair aanvaard en is er door de rechtbank een vereffenaar aangesteld. De vereffenaar heeft aangegeven dat het huis verkocht moet worden om deze schuld te voldoen. Door de beneficiaire aanvaarding van de weduwe heeft mijn vrouw deze erfenis automatisch ook aanvaard na 3 maanden.
Kan zij deze erfenis alsnog verwerpen ook als er iets over blijft?.
Het is een testament met vruchtgebruik wat nog steeds niet gevestigd is. Het termijn van twee jaar is verstreken. Mijn vrouw zal daardoor waarschijnlijk als bloot eigenaar vermogensbelasting moeten gaan betalen. Reactie infoteur, 08-02-2020
Goedendag Henk,
Bij een beneficiaire aanvaarding van een erfenis is er sprake van aanvaarding als blijkt dat de baten de schulden overtreffen. Doordat de stiefmoeder beneficiair heeft aanvaard, geldt deze procedure voor alle erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 10-01-2020 11:33 #100
Goedendag,
Mijn schoonvader zal op korte termijn komen te overlijden. Hij verblijft momenteel in een hospice. We zijn van plan om de erfenis te verwerpen vanwege mogelijke schulden die hij nog heeft. Klopt het dat we dan geen lopende verzekeringen, contracten e.d. op mogen zeggen na zijn overlijden? Hij woont in een huurwoning. Betekent het ook dat we de woning niet leeg mogen maken voor een volgende bewoner, aangezien hij hier niet meer woont en niet meer zal terugkeren? Bestaat dan ook het risico dat het gezien wordt als het accepteren van de erfenis? Reactie infoteur, 10-01-2020
Goedendag Daphne,
U mag, als u wilt verwerpen, u niet als een erfgenaam gedragen. Als u niet doet is het simpel, u hebt zich dan niet als erfgenaam gedragen. Er is ook een wat grijzer gebied, zo zal het leegmaken van een woning geen probleem zijn als u de boel elders opslaat en niet iets ervan in huis neemt. Komt er geld terug van een verzekering, dan mag dat niet op uw rekening worden gestort. Achterstallige huur, mag niet door u worden betaald. Het veiligste is dus niets doen en dit aan de erfgenamen over te laten die de erfenis wel aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 21-08-2019 12:49 #99
Goedendag,

Een jaar geleden is mijn moeder overleden. Zij had een uitvaartverzekering bij Dela. Ondanks dat we(mijn zus en ik) een complete, mooie en waardige uitvaart hebben geregeld is er nog een gedeelte van het te besteden bedrag overgebleven.
Dela wil dit restant bedrag naar ons overmaken. Moeder had schulden en stond onder bewind, waardoor wij de erfenis hebben verworpen. Kunnen wij aanspraak maken op het restant bedrag van de uitvaart? Of Handelen wij dan alsnog als erfgenamen?
Volgens Dela valt de uitkering buiten de nalatenschap omdat dit geen vermogen van mijn moeder was toen ze nog in leven was.
Maar ik lees op internet veel tegenstrijdigheden hierover. Mijn zus en ik staan niet specifiek met naam genoemd in de uitvaartpolis als begunstigde. Reactie infoteur, 08-01-2020
Goedendag Henny,
Als jullie met succes de erfenis hebben verworpen, kunnen jullie niet door een eigen actie op een later moment weer erfgenamen worden. Dela geeft aan dat dit geen onderdeel van de erfenis is, jullie regelden de uitvaart en zijn voor Dela aanspreekpunt, en daarom is het niet zo gek dat Dela het geld aan jullie wil overmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carine, 15-08-2019 18:21 #98
Vlak na het overlijden van onze vader hebben mijn halfzus en ik diverse abonnementen etc. opgezegd. In die periode vonden wij correspondentie waardoor wij besloten de erfenis te verwerpen. Toen wij de akte van verwerping eenmaal hadden hebben wij zonder de term opzegging te gebruiken maar ter informatie de overlijdensakte en akte van verwerping naar de woningvereniging waar onze vader huurde gemaild. Hetzelfde gedaan naar de energiemaatschappij en kabelmaatschappij. Bestaat nu de kans dat wij alsnog moeten aanvaarden? Reactie infoteur, 18-08-2019
Beste Carine,
Als de verwerping door de rechtbank is aanvaard, is er normaal gesproken geen weg terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pappot, 23-05-2019 11:05 #97
Als je iemand machtigt om de bankrekening van de overledene te kunnen heropenen, heeft dat dan gevolgen voor de verwerping van de erfenis, die ik heb aangevraagd.
Groetjes RP Reactie infoteur, 23-05-2019
Beste Pappot,
Machtigt u iemand namens u en doet deze persoon meer dan het inzien van rekeningen, gedraagt hij of zij zich als een erfgenaam, dan kan dat problemen geven als dat uitkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie Kon, 14-03-2019 13:01 #96
Mijn dochter heeft de erfenis van haar vader, woonachtig in Nederland, 3 jaar geleden verworpen. Nu is de moeder van haar vader overleden en er is nog een zus. De moeder is woonachtig in België dus valt de erfenis onder Belgisch erfrecht. Komt mijn dochter nu toch in aanmerking voor een erfdeel? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 14-03-2019
Beste Gonnie Kon,
Volgens het Belgisch erfrecht komt uw dochter in aanmerking voor een erfdeel als er geen testament is opgemaakt dat anders bepaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 26-11-2018 14:58 #95
Ik heb de erfenis van mijn vader verworpen bij de rechtbank. Dat is al een anderhalf jaar terug. Nu krijg ik een aanmaning van de belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting van mijn vader zijn auto. De belastingdienst gebeld en die zegt dat ik alsnog een notaris in moet schakelen, ondanks dat ik het al verworpen heb. Gebeurt dit vaker? en moet ik nu alsnog nu naar een notaris gaan en dat het weer kosten met zich meebrengt of is daar een andere oplossing voor? Reactie infoteur, 28-11-2018
Beste Pieter,
Dat lijkt me niet, kennelijk is de Belastingdienst niet op de hoogte van het feit dat u de erfenis hebt verworpen en dus niet aansprakelijk bent voor de schulden die daaruit voortvloeien. Het toesturen van het bewijs van verwerping van de erfenis zou voldoende moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tobi, 18-07-2018 11:12 #94
Wij gaan de erfenis van mijn vader verwerpen vanwege zijn schulden. Wij doen dit ook voor onze kinderen. Kloppen de schuldeisers nadat wij het verworpen hebben dan bij de broer van mijn vader aan? Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Tobi,
Als de kinderen de erfenis van de ouders verwerpen, gaat de erfenis naar de volgende erfgenamen in rij die niet hebben verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 10-07-2018 18:14 #93
Ik heb een aanvraag gedaan voor verwerping erfenis via de notaris en mijn broer zus doen dat niet. Ik heb gedaan omdat er schulden zijn en ik zelf niet breed heb. Moeten me broer en zus dan opdraaien voor schulden? Mvg monique Reactie infoteur, 12-07-2018
Beste Monique,
De broer en zus draaien als ze niets ondernemen in ieder geval op voor de schulden die in omvang bekend konden worden geacht. Als er hele onverwachte schulden naar boven komen, kunnen ze misschien nog beneficiair aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 27-04-2018 12:22 #92
Mijn collega wil de erfenis van haar zus verwerpen. Zij heeft andere broers, zussen, kinderen en kleinkinderen.
Vraag 1:
Normaliter zouden die geen erfgenaam zijn maar als zij verwerpt wel. Moet iedereen nu voor deze minderjarige kinderen naar de kantonrechters, waar ze ook wonen, of is dit in één keer te regelen? Anders wordt zelfs de verwerping een dure en tijdrovende zaak voor de erfgenamen en ook voor de nu al overbelaste rechters.
Vraag 2:
Hoe kan je je als niet-aanvaardende erfgenaam gedragen als er toch rekeningen te betalen zijn (uitvaart, huur e.d.)? Of gaat het er om dat je zelf voordeel haalt door deze handelingen? Moet echt alles stil vallen zolang de erfgenamen zich nog beraden in de eerste drie maanden na het overlijden? Wat kan wel en wat kan niet? Waar ligt de grens?
Dank u wel! Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Steven,
1. De verwerping van een erfenis kan worden geregeld door een notaris daartoe te machtigen, die doet dat dan voor iedereen tegelijkertijd.
2. Het betalen van de begrafenis staat in Nederland los van het aanvaarden van de erfenis als geen geld wordt gebruikt dat aan de erfenis behoort. Bankrekeningen opzeggen mag u ook niet. Voor het leegmaken van woningen of de huur opzeggen is een erfgenaam aansprakelijk. Niets is toegestaan waardoor u zich als erfgenaam gedraagt, want dan hebt u impliciet de erfenis ook zuiver aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 23-04-2018 15:43 #91
Mijn moeder is pas overleden en ik ben enig kind. ik heb alles al opgezegd omdat ik dacht dat dat moest. stel ik zou de erfenis weigeren omdat er meer schuld is. heb ik dan een probleem? ik dacht zeg alles op ivm de kosten die oplopen. moet je zonder notaris verplicht naar de rechtbank of is schriftelijk ook genoeg? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Naomi,
Men zou kunnen stellen dat u zich als erfgenaam hebt gedragen. Zijn er onverhoopt schulden, dan is ook een beneficiaire aanvaarding mogelijk. Als u wilt verwerpen, kunt u een verklaring bij de rechtbank downloaden en die ingevuld opsturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 15-03-2018 22:59 #90
Dit is onze situatie:
- mijn gescheiden zus is overleden, zij stond onder bewind, en er is sprake van een negatieve erfenis(schulden).
- de bewindvoerder informeert de div. partijen.
- mijn zus had nog thuis wonende kinderen (20 jr), het betreft een huurwoning.
- op advies van de bewindvoerder hebben we allemaal de erfenis verworpen.

Het thuiswonende kind woont nu nog in het huis. De waarde van de inboedel is nihil, oude bank, oude tv etc. De meeste spullen zijn geschonken door vrienden/familie.
Mag er ondanks dat de erfenis is verworpen, gebruik worden gemaakt van de inboedel (zitten op een bank, kijken naar de tv)? Of gaat dit voor problemen zorgen? Reactie infoteur, 17-03-2018
Beste Saskia,
Gebruik maken van de woning zoals een erfgenaam dat doet, kan voor problemen zorgen. De waarde van de inboedel doet er dan niet toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moon, 12-03-2018 11:38 #89
Vraagje:
Ex echtgenoot overleden. Al jaren hebben kinderen geen contact. 1 minderjarige nu willen de 2 oudste meerderjarige verwerpen en het minderjarige benificair aanvaarden. Waarvoor ik als moeder gemachtigd moet worden. Maar kan dat 2 oudste verwerpen jongste beneficair aanvaarden?
En hoe kom ik aan een boedelbeschrijving? We hebben al 12 jaar geen contact ook de kinderen niet dus? Reactie infoteur, 13-03-2018
Beste Moon,
Als meteen duidelijk is dat er een positief saldo is, is een beneficiaire aanvaarding niet per se nodig. Dan kunt u de rechter vragen om niet te hoeven vereffenen. Als 1 erfgenaam beneficiair aanvaardt, geldt dit voor de hele erfenis. Wie de erfenis afwikkelt kan voor een boedelbeschrijving zorgen, desgewenst kan een notaris dit voor u doen (daar zit wel een prijskaartje aan).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-02-2018 19:16 #88
Mijn moeder is afgelopen week overleden en ik heb een aantal lopende zaken opgezegd. (Energie, telefoon en aansprakelijkheid) Na gesprek met een adviseur ga ik de nalatenschap alsnog verwerpen.

Kan het regelen nu problemen geven bij het verwerpen? Door het opzeggen blijft er meer geld over voor de schulden.

Of denk ik nu te simpel?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 09-02-2018
Beste Mariska,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het opzeggen van energie, huur, telefoon en dergelijke. Natuurlijk hebt u dit gedaan vanuit een positief perspectief. Toch kan dit later, als schuldeisers er na de verwerping achter komen, nog een probleem worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob van Duuren, 30-01-2018 17:00 #87
Zeer geachte zeemeeuw,
Ik heb al 24 jaar geen contact meer met mijn vader en ik hoorde laatst via via dat hij is overleden rond de kerstdagen. Ik heb geen broers of zussen. Voordat ik ook maar iets met erfrecht of iets dergelijks te maken krijg, wil ik dit eigenlijk voor zijn door nu al een eventuele erfenis te verwerpen. Hij heeft mij in het verleden veel emotionele pijn gedaan door allerlei zaken, heeft zelfs veel geld van mijn bankrekening gehaald met een vervalsing van mijn handtekening! een heel gedoe, waar ik nu liever niet op verder inga. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik geen gedoe met belastingdienst en/of andere instanties krijg? Ik heb reeds gelezen dat ik een verwerpingsverklaring moet tekenen bij de rechtbank, klopt dit? kost mij ook weer geld.
Krijg ik sowieso wel iets te horen in de nabije toekomst?

Ik hoor heel graag of u mij een kant kunt opsturen hoe ik dit nu het beste kan aanpakken.
PS. ik heb totaal nog geen bericht ontvangen van een overlijdensakte of wat dan ook, dus ik tast volledig in het duister.
Veel dank en groet,
Rob Reactie infoteur, 31-01-2018
Zeer geachte Rob van Duuren,
De Belastingdienst stuurt een bericht naar de bij de fiscus bekende contactpersoon. De Dienst weet vooraf niet of er een testament is en of er bijvoorbeeld is verworpen. Als u wilt verwerpen machtigt u een notaris om dit voor u te doen of gaat u zelf naar de rechtbank in de woonplaats respectievelijk regio van uw vader. Als u wordt aangeschreven, dan kunt u vervolgens aantonen dat u de erfenis op tijd hebt verworpen en moeten de fiscus en eventueel anderen op zoek naar een volgende contactpersoon respectievelijk erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter van Voren, 27-12-2017 16:21 #86
Beste zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw reactie. De kosten van de rouwadvertenties neem ik zeker op me. Maar dat ik aan de bank/kranten/weekbladen/lotto het overlijden heb doorgegeven kan dus geen kwaad?

Nogmaals dank voor uw reactie,

Pieter Reactie infoteur, 28-12-2017
Beste Pieter van Voren,
De regel is immers dat u zich niet als erfgenaam mag gedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter van Voren, 27-12-2017 00:00 #85
Goede avond,

Ik had een vraag over een erfenis. Ik wil de erfenis van mijn vader verwerpen. In huis ben ik nergens aangekomen en heb ook niks meegenomen. Wel heb ik doorgegeven aan de bank en aan diverse kranten / weekbladen/ lotto dat mijn vader overleden is. Kan dit problemen geven?

Hartelijk dank voor uw antwoord,
Pieter Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Pieter van Voren,
Er kan een probleem ontstaan als de eventuele kosten van de rouwadvertenties ten laste komen van de erfenis, terwijl u de opdrachtgever voor plaatsing bent. U kunt er dan beter voor kiezen om deze kosten voor eigen rekening te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Acl Hamers, 24-11-2017 12:47 #84
Geachte reactie
In het testament staat dat mijn broer en ik de enige erfgenamen zijn van zijn nalatenschap mits er geen echtgenote of kinderen zijn ten tijde van zijn overlijden.
De zus komt niet voor in het testament, er staat niet in beschreven dat ze onterfd is.
Begrijp ik hieruit dat de zus de eerstvolgende erfgenaam is?
Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-11-2017
Geachte Acl Hamers,
Dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Acl Hamers, 23-11-2017 20:45 #83
Geachte.
Mijn broer en ik zelf hebben beiden als enige erfgenamen de nalatenschap van een vroegere vriend (van mijn broer) bij de rechtbank laten verwerpen, en vragen ons nu beiden af wie de eerstvolgende wettelijke erfgenaam van deze nalatenschap is.
Onze vraag is: Wordt de enige in leven zijnde zus van de overledene de eerstvolgende erfgenaam van deze nalatenschap, of komt de eerstvolgende erfgenaam uit onze familie.
Mijn broer en ik zelf hebben beiden geen kinderen, maar wel 2 zussen.
Mvg. Acl Hamers Reactie infoteur, 24-11-2017
Geachte Acl Hamers,
Dat hangt ervan af of de zus is onterfd per testament, anders is ze eerder in de rij als erfgenaam dan u en uw broer. De directe erfgenamen komen uit de bloedlijn van uw vroegere vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 05-11-2017 18:50 #82
Geachte reactie,
Mijn moeder, die anderhalve maand geleden is overleden, was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn vader die persoonlijk failliet is verklaard en vermoedelijk ook betrokken is bij het faillissement van zijn (vroegere?) bedrijf, waarover mijn oudste broer de scepter zwaaide. Vermoedelijk bestaat de boedel uit louter schulden, maar er is een relatief bescheiden kans dat mijn oudste broer in de komende jaren een juridische procedure gaat winnen tegen de schuldigen van het eerder genoemde faillissement van het familiebedrijf. Hij belooft dat mijn vader in dat geval de vele miljoenen, die hij heeft gestoken in de mislukte herstart van het familiebedrijf, terug krijgt, net als zijn verloren gegane aandeel in het oorspronkelijke bedrijf. Is beneficiaire aanvaarding verstandig in dit geval? Ondanks de toch wel kleine kans op een alsnog binnenvarend geldschip bij mijn vader en het moeilijke en veel gedoe en problemen veroorzakende, en soms wat onbetrouwbare, karakter van de oudste broer? Is de erfenis van mijn moeder verwerpen een betere optie? En mocht mijn vader toch een hoog bedrag aan schadevergoeding ontvangen via de procederende broer ontstaat dan na zijn dood een nieuwe ronde met nieuwe kansen op een erfenis met positief saldo?
Hartelijk dank alvast voor uw advies
Vriendelijke groet,
Mevr. Visser Reactie infoteur, 07-11-2017
Geachte Visser,
Dat hangt ervan af. Als u de erfenis verwerpt, is er geen weg terug (verworpen is verworpen). Bij beneficiair aanvaarden koopt u ook een beetje tijd, eerst moet namelijk een hele procedure worden doorlopen waarna u een besluit neemt over de aanvaarding van de erfenis. Die procedure kan veeleisend zijn (boedelbeschrijving, meermalen naar de rechter). Belangrijk is ook hoe lang het gaat duren voordat er duidelijkheid is omtrent uw broer, mogelijk is dat veel langer dan nodig is voor de gehele procedure van de (beneficiaire) aanvaarding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre van den Dungen, 04-06-2017 16:33 #81
Beste Zeemeeuw,

Mijn tante (zus van mijn vader) is in 2008 overleden. Alle kinderen, broers, zussen, neven en nichten hebben de erfenis verworpen wegens schulden van haar. Nu zijn de achterneven en achternichten aan de beurt om te verwerpen. Mijn zoon wordt volgend jaar 18.
Moet hij opnieuw tekenen voor verwerping of is dat al gebeurd toen ik tekende daarvoor? Krijgt hij automatisch bericht hierover of moet ik zelf contact zoeken met een notaris of rechtbank voor zijn 18e verjaardag?
Geldt verwerping ook nog voor zijn eventuele kinderen in de toekomst? Mijn zoon is 4e graad familie van mijn tante begrijp ik.

Vriendelijke groet,
Andre van den Dungen Reactie infoteur, 06-06-2017
Beste Andre van den Dungen,
Een verwerping kan niet worden herroepen. Als voor uw zoon de erfenis is verworpen, geldt dat nog steeds. Het is niet zo dan kinderen die nu nog niet leven later alsnog de erfenis uit 2008 moeten verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia de Haas, 29-07-2016 08:29 #80
Geachte redactie.
Onze ouders hadden een groot recreatiepark een BV. De certificaten waren onder onze ouders verdeelt als eigendom. Onze jongste broer werd directeur samen met moeder. Moeder is tot aan haar sterfbed directeur van de BV geweest. Nu had vader in 1997 in een notatiele akte de waarden in een certificaat laten vastleggen. In diezelfde akte heeft vader zijn zeggenschap certificaten over gedaan aan onze jongste broer. Hier was moeder het niet eens en was van mening dat deze certificaten eerst aan haar aangeboden hadden moeten worden. Mijn jongste broer heeft dan ook niet deze certificaten geaccepteerd bij leven van moeder. Na het overlijden van moeder in 2006 (vader is in 2003 overleden) Heeft mijn jongste broer een jaar later 2007 met terug werkende kracht deze geaccepteerd en in de jaar balans van 2006 laten opnemen. Nu is mijn vraag zijn deze zeggenschap certificaten niet op de sterfdag van moeder in de boedel terecht gekomen, en is dit deel uit de akte niet vervallen. Of is hierdoor de hele akte ongeldig geworden en is het waarden certificaat ook hierdoor niet meer geldig. Of kan alleen wat mijn broer nadien na het sterven van moeder tot zich genomen heeft zonder de andere erfgename te raadplegen worden teruggedraaid. Graag hierin uw antwoord. Met vriendelijke groeten Lia Reactie infoteur, 30-07-2016
Geachte Lia de Haas,
Als de notariële akte van uw vader geen testament was, het een overdracht per direct was en uw broer geen uitvoering aan de akte heeft gegeven en zelfs heeft verworpen, lijkt mij de akte niet meer geldig dan wel verjaard in 2006. In dat geval is de actie van uw broer onwettig. Belangrijk is wel of er nog een testament is waarin een en ander is geregeld en de akte van verwerping.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Hoydonck, 29-05-2016 16:43 #79
Beste, ons grootmoeder is overleden ze had schulden bij het ocmw. wij hebben de erfenis verworpen maar mijn zus die was begunstigde van de uitvaartverzekering en heeft het geld op haar rekening ontvangen en heeft daarvan de uitvaart betaald en er was een klein 200 euro over. nu kwam het ocmw met de schuldenlast en ze gingen dat verwerpen? mag die zomaar die 200 euro enkele weken op haar rekening laten staan en dan verwerpen of gaat het ocmw de schuldenlast op haar verhalen? graag uw antwoord, vriendelijke groeten Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste Van Hoydonck,
Een uitvaartverzekering (overlijdensverzekering) maakt geen deel uit van de erfenis en wordt pas na een overlijden uitbetaald. Zolang er geen geld uit de erfenis is benut, kan de nalatenschap worden verworpen. Het ocmw zal altijd alles doen om de schuld te verhalen, maar heeft, als de erfenis op tijd wordt geweigerd, geen titel om dat te effectueren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helen Oosterling, 10-05-2016 16:54 #78
Mijn jongere broer uit t tweede huwelijk van mijn vader heeft voor beide onroerend goed zaken afstand gedaan van zijn kindsdeel/erfrecht. Het document heeft hij getekend op de rechtbank. Dit kan niet teruggedraaid worden. Hij heeft zich niet gerealiseerd dat door dit te doen hij helemaal niks meer erft. Ook kan hij op straat komen te staan want hij woont in een van de onroerende goederen. Vraagje: hij is niet vermogend en wij als oudere broers en zussen willen niet dat hij op straat komt met gezin. Wat kunnen wij overige erven nog doen om hem tegemoet te komen?
bedankt voor reactie Reactie infoteur, 11-05-2016
Beste Helen Oosterling,
Een erfgenaam kan niet een deel uit een erfenis verwerpen, het is verwerpen of (beneficiair) aanvaarden. Jullie kunnen je moreel verplicht voelen om wel iets aan hem te schenken of hem het vruchtgebruik van een woning geven (voor een paar jaar of langer). Jullie kunnen de woning aan hem verhuren voor een zacht prijsje (deels een schenking).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Doel003, 02-05-2016 09:19 #77
Vader is onlangs overleden en had hoge schulden door een faillissement van zijn bedrijf. Mijn moeder, ik en mijn zus willen de erfenis dus verwerpen, ook voor onze minderjarige kinderen. Mijn ouders waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Hoe zit het met hun inboedel? Mijn moeder kan natuurlijk niet zonder huisraad (er is al niets meer van waarde in het huurhuis ivm het faillissement). En ook de vraag hoe nu tijdelijk de rekeningen betaald dienen te worden? De huur, elektra etc. werd altijd betaald van de gezamenlijke en/of rekening. Kunnen we deze betalingen laten doorlopen totdat haar bijstandsuitkering is geregeld? We willen natuurlijk niet dat we 'per ongeluk' de erfenis aanvaarden. Er is geen verklaring van erfrecht nodig in dit geval lijkt ons, maar hoe moeten we dan de bankrekening etc opzeggen? Kan dit na uitspraak van de rechtbank na de verwerping?

Mijn moeder komt nu in de bijstand terecht. Reactie infoteur, 03-05-2016
Beste Doel003,
Het beste opent u een nieuwe rekening bij de bank en geeft de nieuwe rekening door aan de gemeente, dan kan er geen verwarring optreden. Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn hetzelfde. Als daarin duidelijk is aangegeven wat van uw moeder is, blijft dat buiten schot als dat bij de deurwaarder of curator bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 09-04-2016 10:56 #76
Vader is overleden in Luxemburg. Ik ben Nederlander maar al meer dan 10 jaar weg uit Nederland en betaal daarom in Luxemburg 0 % erfrecht. Mijn zus woont nog in Nederland en mijn vader is slechts 6 jaar weg uit Nederland. Daarom zal de fiscus bij haar nog Nederlandse erfbelasting opeisen. Wat indien we afspreken dat zij (en haar kinderen) de erfenis zouden weigeren en de hele erfenis uiteindelijk bij mij zou komen. Ik zou haar dan een schenking doen voor dezelfde waarde. Lopen we dan nog het risico dat de Nederlandse staat toch nog erfbelasting komt claimen ondanks de verwerping? Bij wie en hoe? In dat geval krijgen ze immers toch nooit te horen dat mijn zus een erfenis heeft verworpen (want dat is in Luxemburg).

Bvd Reactie infoteur, 10-04-2016
Beste Charlie33,
Voor de erfbelasting maakt een verwerping geen verschil. De Nederlandse Belastingdienst redeneert zo, omdat anders velen een erfenis zouden kunnen verwerpen met als doel minder belasting te hoeven betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 02-04-2016 13:50 #75
Beste, mijn zus en ik zijn executeurs-afwikkelingsbewindvoerders van de nalatenschap. wij hebben de nalatenschap zuiver aanvaard. Mijn andere zus nog niet. We hebben haar de boedellijst verstuurd en haar nu al 2x verzocht om haar voorkeur voor de boedellijst kenbaar te maken.
1. kunnen we nu zelf overgaan tot verdeling van de boedel?
2. wanneer moet zij duidelijkheid geven over de aanvaarding of niet? Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Jack,
Een kantonrechter kan op uw verzoek aan uw zus een termijn stellen waarbinnen zij moet verklaren of zij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Jullie kunnen nu nog niet verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 19-03-2016 18:36 #74
Beste,
Mijn vader is onlangs overleden en nu hebben mijn broer en ik een aanvraag gedaan voor verwerping voor ons maar ook voor de minderjarige kinderen van ons. Nu heb ik nog 2 broers waarvan 1 in de wsnp. Is het zo dat de wsnp zegt dat ie beneficiar moet aanvaarden? Nu mogen wij ons nergens mee bemoeien ivm de verwerping maar wat als een tante spullen uit zijn huis heeft gehaald (want zij had een sleutel van de woning, wij niet)heeft verkocht kort na zijn overlijden zonder dat wij er iets van af wisten. Reactie infoteur, 20-03-2016
Beste Janine,
Een tante? Die mag dat niet zonder toestemming van de eigenaren doen. De wsnp kan inderdaad moeilijk doen, omdat die liever geld uit een erfenis zien komen en die kans niet voorbij wil alten gaan. Het is verstandig om dan met de curator of gemeente te overleggen en duidelijk te maken waarom verwerping de beste oplossing is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 09-03-2016 16:00 #73
Hallo, de vader van mijn vriendin is onlangs overleden. Mijn vriendin heeft de erfenis verworpen nadat zij het huis van haar vader had leeggehaald op verzoek van de woningcoöperatie. Tevens heeft haar broertje de erfenis verworpen. De spullen heeft zij in een opslagplaats ondergebracht. Wie is nu erfgenaam en verantwoordelijk voor de spullen die in de opslag liggen? Aan wie moet zij de sleutel overhandigen? Of is zij alsnog erfgenaam, omdat ze het huis van haar vader heeft leeggehaald? Reactie infoteur, 10-03-2016
Hallo Silvia,
Als de erfenis is verworpen bij de rechtbank, zijn zij en haar broer geen erfgenamen meer. Overigens moet iemand wel voorzichtig zijn met het leegmaken van een pand omdat dat als een aanvaarding kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 24-02-2016 10:57 #72
Mijn moeder is overleden. Vader is al eerder overleden. Ze hadden 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Als eenieder van de kinderen en kleinkinderen de nalatenschap verwerpt vanwege schulden, volgen dan de minderjarige kinderen van de kleinkinderen of houdt het op bij de kleinkinderen van de overledene.

bvd Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste Harry,
Dan worden inderdaad de achterkleinkinderen erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa, 17-02-2016 16:23 #71
Mijn vader is overleden. Hij heeft een samenlevingsovereenkomst en geregistreerd partnerschap met mijn moeder. Nu woonende in een verpleeghuis.
mijn vader heeft een huurhuis dat volstaat met spullen meubels maar ook veel rotzooi. Uit een eerder huwelijk is nog een docht er waar al jaren geen contact mee is. ik zelf heb 3 minderjarige kinderen.
mijn vader heeft schulden, niet duizenden maar toch net te veel om opgehoest te worden door mijn moeder en of mij. wat kunnen we nu het beste doen?
huis moet snel opgezegd worden anders nog meer kosten en die kunnen we niet betalen, maar mag niets doen in het huis als ik afstand wil doen van mijn erfrecht toch? Mag ik wel opruimen in het huis en mag ik mijn eigen spullen eruit halen kampeer- en babyspullen?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste Elisa,
Als niemand anders in de huurwoning woonde, stopt de huurovereenkomst twee volle kalendermaanden na het overlijden van de huurder. Uw eigen spullen eruit halen mag, maar wees voorzichtig met zijn spullen. Uw moeder en u kunnen verwerpen, voor uw minderjarige kinderen wordt dat een beneficiaire aanvaarding (de kantonrechter bekijkt voor hen de zaak).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 16-02-2016 13:59 #70
Mijn tante, zonder partner of kinderen, is overleden. Alle broers en zussen hebben de nalatenschap verworpen. Hierdoor is de afhandeling bij de kinderen van broers en zussen terecht gekomen. In totaal 11 (die al 30 jaar geen contact meer met elkaar hebben). De meeste hebben ook weer minder jarige kinderen. Na een eerste inschatting blijft er na aftrek van vorderingen maar een heel een klein bedrag over. Om verdere kosten te voorkomen hebben we (2 kinderen) de huur stop gezet en daarmee waarschijnlijk al zuiver aanvaard.
Paar vragen:
* moet iedereen gelijksoortig aanvaarden? Of kan de een zuiver en de ander benificiar aanvaarden.
* wat gebeurt er met het erfdeel als kinderen (en de minder jarige kinderen) het verwerpen. Gaat het deel daarmee over naar de andere familielijn die wel aanvaarden - of gaat het afgewezen deel naar de staat/gemeente?
* is het erg lastig om in een situatie als deze voor minderjarige kinderen (3e of 4e graad) te verwerpen? Reactie infoteur, 16-02-2016
Beste Luc,
Als wordt aanvaard, kan het niet zo zijn dat de ene erfgenaam dit zuiver doet en de ander beneficiair. Als geen erfgenaam de boedel wil hebben, gaat deze naar de consignatiekas van de staat. Als minderjarige kinderen in het spel zijn, is het aan de rechter om te beoordelen of een verwerping al dan niet nadelig voor deze kinderen is. Of dat eenvoudig is, hangt van de boedel af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 15-01-2016 17:08 #69
Als al de kinderen de erfenis verwerpen kom dan de gehele erfenis dan toe aan de partner? Zo ja moeten er dan in dit geval nog successie rechten worden betaald (ervan uitgaande dat de totale erfenis minder is dan de de partner vrijstelling van 633.014 Eur)? Reactie infoteur, 16-01-2016
Beste Kees,
Dan valt alles toe aan de langstlevende partner als er geen testament is dat anders bepaalt en de kinderen zelf geen erfgenamen hebben. Voor de berekening van de erfbelasting maakt het niet uit als sommigen de erfenis verwerpen, de Belastingdienst legt een aanslag op alsof niemand de erfenis heeft verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 03-01-2016 21:46 #68
Ben ik als ik de erfenis van mijn moeder (die een testament heeft waarin zij al haar bezittingen die in haar huis staan aan het leger des heils schenkt) verwerp. Nog aansprakelijk voor het leeghalen van het huurappartement? En mag ik ook niet de begrafenis regelen? Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Jolanda,
Als u verwerpt, bent u niet aansprakelijk voor het leeghalen van het appartement. U mag de begrafenis regelen als in het testament niet een andere persoon is aangewezen. Als u die opdracht geeft, bent u wel de eerst verantwoordelijke voor de betaling van de begrafenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gienne, 19-12-2015 12:58 #67
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een vraag
Ik ben weduwe met 2 kinderen waarvan er een is overleden op 04-03-2013 zij had geen pahtner en geen kinderen
Mijn andere dochter en ik hebben haar erfenis verworpen omdat er veel schulden waren.
Maar nu is haar oom een broer van mijn man zijn vermogen aan het verdelen.
wat wij daar nu van erven kunnen wij dat zonder probleem aanvaarden of kunnen er dan nog steeds schuldeisers komen en is het beter om te verwerpen
ik hoop dat u het snapt
Groetjes Gienne Reactie infoteur, 20-12-2015
Beste Gienne,
Als straks in de erfenis van de oom schulden zitten en wellicht ook oude vorderingen op uw overleden dochter, erft u ook die schulden mogelijk weer. Het zou goed zijn om te weten of die schulden al vereffend zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 15-12-2015 11:43 #66
Beste Zeemeeuw,
Een aantal maanden geleden is mijn schoonmoeder onverwacht overleden. Na het overlijden zijn wij erachter gekomen dat zij behoorlijke schulden had. Wij hebben voor ons en onze kinderen een akte van verwerping aangevraagd via de kantonrechter. Deze is ook toegekend, gelukkig. Mijn vraag is nu wat we voor de rest moeten doen. Ze woonde in een huurhuis, moeten wij nu de verhuurder op de hoogte stellen, wat doen we met haar sleutels? Hetzelfde geldt voor alle andere schuldeisers, moeten wij die inlichten?

Alvast heel hartelijk dank,
Hartelijke groet,
Nathalie Reactie infoteur, 15-12-2015
Beste Nathalie,
Dit zijn allemaal taken van de erfgenamen, wellicht kunt u die op het juiste spoor zetten. Als die er niet (meer) zijn, kunt u zelf de verhuurder inlichten en de sleutels afgeven maar u doet dat dan niet meer als aansprakelijke voor de verhuurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisy, 07-12-2015 11:12 #65
Beste Zeemeeuw,

Vijf jaar geleden overleed mijn vader. Er was een langstlevende testament met vruchtgebruik zonder verplichtingen. Dit ging over een bijna afbetaald koophuis en een spaarrekening. Mijn zus en ik zijn in dat geval naakt eigenaar als ik dat goed heb?
Nu vijf jaar later is er geen spaarrekening meer (het bijna afbetaald koophuis nog wel) en zijn er schulden ontstaan. Deze liggen wel lager dan de waarde van het huis. Mijn vraag is of bij overlijden van moeder dit als 1 erfenis wordt gezien? We kunnen niet de erfenis van mijn vader aanvaarden en die van haar verwerpen neem ik aan? Moeten wij ook nog een keer erfbelasting betalen? Over het vruchtgebruik?

Alvast bedankt.
Hartelijke groet,
Daisy Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Daisy,
Als u de erfenis van uw moeder verwerpt, wordt het ingewikkelder. Het vruchtgebruikt valt dan aan anderen toe, terwijl u wel het blote eigendom hebt en een geldelijke vordering (spaarrekening). Als u de erfenis van moeder aanvaardt, krijgt u de waarde van het vruchtgebruik sinds 2010 minus de schulden erbij. U betaalt erfbelasting over het saldo van vermogen en schulden (inclusief kosten uitvaart) dat voortkomt uit het overlijden van moeder, over de erfenis van vader is al eerder betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 06-12-2015 20:49 #64
Beste Zeemeeuw,
Onlangs is mijn man overleden. Wij hebben een dochter van 21 (zij is na de overlijdensdatum 21 geworden). Wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd, hebben een huurhuis en helaas ook schulden.
Wat zijn de gevolgen voor mij en mijn dochter wanneer wij de erfenis verwerpen? Kan ik gewoon in ons huis blijven wonen of kunnen de schuldeisers dan de inboedel opeisen? En wat gebeurt er met een (klein) weduwepensioen?

Graag uw reactie.

M.vr.g.r
Monique Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste Monique,
De schuldeisers hebben dan een vordering op de erfenis en de erfgenamen. Als u en uw dochter verwerpen, blijft de vordering op de gemeenschappelijke boedel en de andere erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander de Ridder, 20-11-2015 07:16 #63
Mijn moeder heeft een jaar geleden een erfenis aanvaard (mijn zus en haar gezin mh17). Nu de afhandeling van de erfenis in zicht komt lijdt ze hier fysiek en geestelijk erg onder en wil toch afzien. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Sander de Ridder,
Helaas kan, als een erfenis zuiver is aanvaard, dit besluit niet meer worden teruggedraaid. Wel kan uw moeder iemand anders voor haar de erfenis laten afwikkelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Eisinger, 19-11-2015 15:55 #62
Er is blijkbaar een meningsverschil in interpretatie over plaatsvervulling bij het verwerpen van een erfenis. De ene zegt het moet er na 2003 specifiek in genoemd worden, de ander zegt van niet. De laatste zegt dat er sinds de nieuwe wetg. in 2003 altijd plaatsvervulling is tenzij het anders in het testament staat. En je kunt er ook niet vanaf indien er minderjarigen zijn die moeten verwerpen omdat de kantonrechter altijd kiest voor het belang van minderjarigen. Zijn er uitspraken daarover na te lezen of weten jullie hoe het precies zit? Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste J. Eisinger,
Plaatsvervulling staat los van een verwerping, maar ontstaat bijvoorbeeld voor een kind als zijn ouder is overleden:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Bij een verwerping schuift de erfenis altijd door naar andere erfgenamen die ook weer kunnen kiezen voor het verwerpen van de erfenis. Als er een minderjarig kind is, zal de rechter bekijken of een verwerping in het nadeel van dit kind is of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 28-10-2015 22:05 #61
Mijn vader is overleden, hij was alleenstaand. Hij had geen testament. Ik ben zijn enige kind. Ik heb geen kinderen. Ben ik dan de enige erfgenaam of zijn mijn vader's broer en zus ook erfgenamen? I.v.m. schulden verwerp ik de erfenis. Worden dan zijn zus en broer de volgende erfgenamen? (Andere groep). Als dat zo is zullen zij ook moeten gaan verwerpen i.v.m. de schulden. Ik lees graag uw antwoord! Reactie infoteur, 29-10-2015
Beste Cindy,
U bent nu de enige erfgenaam, maar als u de erfenis verwerpt, schuift de erfenis inderdaad door naar de volgende groep met ouders, broers en zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monica, 08-10-2015 00:01 #60
De vader van mijn ex-vriend waarmee ik een kind heb is onlangs overleden. Nou wil mijn ex-vriend de erfenis verwerpen (hoge schulden)., waardoor automatisch ons zoontje erfgenaam wordt. Kan ik namens mijn zoontje zonder medewerking van mijn ex-vriend de erfenis verwerpen? Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Monica,
Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind kunt u alleen met machtiging van de kantonrechter een erfenis voor het kind verwerpen. Voordat een rechter dat doet zal hij een een financieel overzicht willen hebben waaruit blijkt dat de nalatenschap inderdaad negatief is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 30-08-2015 10:54 #59
Een eenvoudige vraag in een overzichtelijke situatie. Ik, man, heb twee zussen waarvan een onlangs is overleden. Ouders zijn overleden. Niemand heeft kinderen.
Overleden zus heeft voor haar overlijden duidelijk aangegeven, ook schriftelijk, dat haar broer en zus ieder voor de helft in de erfenis zullen delen.
Nu blijkt tijdens de afhandeling van de nalatenschap dat er een oud testament bestaat waarin ik, de broer, als enige erfgenaam ben benoemd.
Wanneer ik nu de erfenis ga verwerpen bij de rechtbank gaat deze erfenis dan automatisch in zijn geheel naar mijn nog levende zus, of zie ik iets over het hoofd.
Met vriendelijke groet
Alex Reactie infoteur, 30-08-2015
Beste Alex,
Als u zus in een geldig testament wordt onterfd, wordt ze ook geen erfgenaam als u de erfenis verwerpt. Wel heeft ze recht op een legitieme portie als ze zich daarop beroept.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fennie, 18-08-2015 15:37 #58
Mijn zus heeft 5 augustus dit jaar een eind aan haar leven gemaakt. Nu willen mijn zus en haar kinderen, kleinkinderen en mijn kinderen niks erven (ze heeft alleen schulden) maar moeten wij nu allemaal zo'n formulier invullen dat wij de erfenis willen verwerpen? En zij woont in Veenendaal en haar kinderen en kleinkinderen in Veenendaal en Ederveen en die van mij in Arnhem en Doorwerth. Kan ik de formulieren wel allemaal dan tegelijk opsturen of kan dat niet? Dan zou het dus 140 euro voor ieder apart zijn?

Mvg Fennie Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Fennie,
Fit zou tweemaal 140 euro zijn, maar als uw kinderen nog minderjarig zijn, zal een verwerping voor hen niet zo maar gaan. Die kunnen aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Vraag de griffie hiernaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lester, 07-07-2015 18:19 #57
Beste,
Ik ga over een dikke maand in het buitenland studeren voor 4 maanden en ik vroeg me af wat ik moet doen als mijn opa overlijdt als ik in het buitenland zit?
Kan ik mijn ouders machtigen de erfenis te verwerpen?

Groeten,
Lester Reactie infoteur, 08-07-2015
Beste Lester,
U kunt uw ouders niet rechtsgeldig machtigen om een erfenis te verwerpen, wel een notaris. Machtiging moet plaats vinden in aanwezigheid van een getuige waarbij u zich legitimeert en uw handtekening plaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 20-06-2015 16:36 #56
Beste,

Ik ben van plan om de erfenis van mijn vader te gaan verwerpen, omdat hij nog een redelijk hoge hypotheek op zijn woning heeft staan, en verkoop hoogstwaarschijnlijk geen winst oplevert, met aftrek van alle gemaakte kosten.
Mag ik vragen hoe dat precies in zijn werk gaat na de verwerping, bij wie moet ik de sleutels van de woning inleveren? Mijn oma (alleen zij heeft de sleutels van de woning) heeft al wat fotoalbums uit de woning gehaald. Moet zij deze officieel terugleggen als zij ook verwerpt? Want mijn vraag is, wie komt er achter wat iemand evt. al uit de woning gehaald heeft?
n.b. alle resterende familie gaan de erfenis ook verwerpen.

Alvast hartelijk dank,
met groet Marieke Reactie infoteur, 21-06-2015
Beste Marieke,
Voor alle regels geldt dat ze toegepast kunnen worden als een weghalen uit huis wordt opgemerkt. Een fotoalbum zal waarschijnlijk niet opvallen en is voor een buitenstaander ook geen duur goed. Een verwerping kunt u via een notaris regelen of door zelf naar de griffie te gaan. Een notaris wil de sleutels misschien wel bewaren, maar de griffie niet. Bovendien is nog niet duidelijk wie straks de eigenaar wordt. Als die straks wel bekend is, mag worden verwacht dat die zich ook bekend maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke Dam, 17-06-2015 11:00 #55
Kinderen hebben nalatenschap verworpen van overleden vader vorig jaar. Acte van verwerping ook naar belastingdienst. Hoop gedoe geweest maar zou nu goed moeten staan in systeem echter nu krijgen de kinderen ineens een brief waarin staat dat ze binnen 2 weken aangifte inkomstenbelasting moeten doen! Ze zijn geen erfgenamen, er zijn helemaal geen erfgenamen meer! Wat nu? Een F formulier is nooit gestuurd. Erfbelasting hoeven ze niet te betalen bleek in febr uit een brief maar als ze nu niet snel aangifte doen van inkomstenbelasting krijgen ze aanmaningen! Hoe zit dat nu? Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste Ineke Dam,
De inkomstenbelasting is elders in het land gezeteld dan de afdeling erfbelasting en dus is het misschien daardoor niet goed gegaan. Het beste neemt u hierover even contact op met de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sabrina, 09-04-2015 20:45 #54
Beste Zeemeeuw,
Onlangs kregen mijn broer en ikzelf (beide volwassen) een brief van een notaris dat de zuster van onze oma is overleden. Wij blijken wettelijk 1/8ste erfgenamen te zijn, van een dame waar wij nog nooit van gehoord hebben. Wij willen door verschillende redenen de erfenis verwerpen, maar deze dame woonde in Zuid-Limburg en wij beiden in Noord-Holland. Is er een mogelijkheid dat wij het kunnen regelen via Noord Holland, of zijn wij verplicht (of 1 van ons) om naar het zuiden te rijden? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 10-04-2015
Beste Sabrina,
Het verzoek tot verwerping van een erfenis moet worden ingediend in de woonplaats van overledene, maar dit kan ook schriftelijk gebeuren. U krijgt dan een acceptgiro nagestuurd. Ook de notaris die u heeft aangeschreven kan dit voor u regelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 08-04-2015 15:01 #53
Beste Zeemeeuw,

Inderdaad gaat de bewindvoerder er niet mee akkoord om de erfenis te verwerpen, deze heeft te kennen gegeven dat het huis z.s.m. te koop moet worden gezet… echter heeft deze medegedeeld dat als het huis niet binnen de schuldsaneringsperiode verkocht kan worden ( geen koper/ slechte woningmarkt). Het buiten de schuldsaneringsperiode niet meer eronder valt omdat het hele schuldtrajekt dan is afgerond. Klopt dit?

Met vriendelijke groet,
Karel Reactie infoteur, 08-04-2015
Beste Karel,
Als de saneringsperiode met een schone lei wordt afgesloten voordat het huis is verkocht, is die periode afgerond en valt het huis er buiten. Er moeten dus geen open einden overblijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 01-04-2015 15:27 #52
Huis geërfd heeft de makelaar om het huis in de verkoop te zetten een "verklaring van erfrecht"nodig of is die pas nodig als het huis daadwerkelijk is verkocht dus bij de overdracht.

Graag z.s.m. reactie
met vriendelijke groet,
Karel Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste Karel,
Strikt genomen heeft een makelaar een opdrachtgever nodig en niet een verklaring van erfrecht. Zodra er een koopovereenkomst aan de orde is, moet er wel volledige duidelijkheid bestaan over wie de eigenaren zijn. Ik kan me voorstellen dat een makelaar dit het liefst direct wil hebben, maar hij kan ook zonder enkele voorbereidende activiteiten ontplooien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karel, 01-04-2015 15:18 #51
Vader ruim 20 jaar geleden overleden maar heeft voor het overlijden het huis op de naam van de kinderen gezet, bij het kadaster staat het nog op naam van onze vader (waarschijnlijk omdat de notaris het toen niet door heeft gegeven) nu is moeder recent overleden en komt die erfenis vrij. Helaas zit 1 kind van de kinderen in de schuldsanering. Is het mogelijk dat die de erfenis verwerpt?

met vriendelijke groet,
Karel Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste Karel,
De curator of bewindvoerder zal een verwerping van de erfenis zeer waarschijnlijk niet toestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrew, 31-03-2015 09:07 #50
Geachte heer/mevrouw,

Indien je als erfgenaam ten tijde van het overlijden van een ouder in het buitenland zit, op wat voor manier kun je dan afstand doen van het erfrecht?
Is het daarvoor noodzakelijk om terug te keren naar Nederland?

Hoogachtend,
Andrew Reactie infoteur, 31-03-2015
Geachte Andrew,
U kunt een notaris in Nederland machtigen ( in het arrondissement waar de overledene laatst heeft gewoond) om namens u de erfenis te verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. de Buck, 30-03-2015 10:45 #49
Mijn zus heeft de Duitse nationaliteit en woonde al 20 jaar in Nederland. Zij is overleden in Nederland en had nog schulden in Duitsland. Ik heb de erfenis verworpen in Nederland. Geldt deze verwerping ook voor schulden in het buitenland? Reactie infoteur, 30-03-2015
Beste P. de Buck,
Als er geen testament is waarin de overledene het Duitse recht inroept, wordt deze erfenis volledig volgens Nederlands erfrecht afgewikkeld. Bij een verwerping van een erfenis, verwerpt u ook de eigen aansprakelijkheid voor alle nagelaten schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. J. de Vries, 24-03-2015 00:28 #48
Vraag. Mijn vriend is in februari overleden. Ik heb samen met zijn zus de erfenis verworpen. Kunnen wij nu zonder problemen de postbus bij zijn huis nog legen en de vissen voeren of is zelfs dat niet toegestaan? Reactie infoteur, 24-03-2015
Beste J. J. de Vries,
Als de verwerping akkoord is bevonden door de rechtbank, kunt u niet wederom erfgenaam worden en kunt u het huis en dergelijke legen. Let er wel op dat de resterende erfgenamen hiertegen bezwaar kunnen maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik Minnaard, 11-02-2015 18:06 #47
Vraag mijn moeder is in 2012 overleden en nu in 2015 eist de belastingsdienst een teveel ontvangen toeslag terug uit die periode. De vraag is moeten wij als kinderen die betalen of kunnen wij alsnog afstand doen van dit middels afstand van erfenis doen? Reactie infoteur, 11-02-2015
Beste Erik Minnaard,
Als de erfenis is aanvaard, kan die niet meer worden verworpen en komt dan ten laste van de erfgenamen. Als daardoor de nalatenschap kleiner wordt, kunt u misschien nog erfbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Donald, 21-01-2015 15:39 #46
In 2010 is onze schoonvader overleden waarvan we toen door omstandigheden de begrafenis voor onze rekening hebben genomen omdat niemand anders daadkrachtig genoeg was. Aangezien dat we er verder niks mee van doen wilde hebben en schulden verwachten, hebben we bij de rechtbank de erfenis laten verwerpen en ook voor onze kinderen.

Alleen nu krijgen we bericht van Ministerie van Binnenlandse zaken dat we nog wat geld kunnen krijgen omdat bij hun staat, en dat is omdat wij als schuldeiser worden gezien ivm de gemaakte kosten begrafenis.

Het geld gaat als wij het niet accepteren in de staatskas de komende 20 jaar en dan vervalt het aan de staat vlg deze mevrouw.

We zijn nu alleen erg huiverig om dit aan te nemen, zodat ze dan iemand hebben om de eventuele schulden bij ons te claimen. Kunnen wij na verwerpen van de erfenis nog ergens voor geclaimd worden als we dit aannemen. Reactie infoteur, 22-01-2015
Beste Donald,
U hebt de erfenis verworpen en dat kan niet meer worden teruggedraaid. Wel hebt u kosten gemaakt voor de begrafenis waarvoor u kennelijk een deel van de kosten terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 07-01-2015 17:43 #45
Beste infoteur,
Mijn vader die getrouwd was met mijn moeder is onlangs overleden en heeft mij als zijnde zijn erfgenaam laten opnemen in een testament bij de notaris omdat hij niet wilde dat alles naar mijn moeder zou gaan. Ik wil echter helemaal geen aanspraak maken op welke erfenis dan ook. Nu zegt de notaris dat ik een "verklaring van erfrecht" moet laten opmaken en een gang naar de rechter moet maken om mijn "verwerpen van de erfenis" te laten aanvaarden door de rechtbank. Is dit correct?

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Edwin Reactie infoteur, 07-01-2015
Beste Edwin,
Er wordt een verklaring tot verwerping opgemaakt die wordt ingeschreven in het boedelregister, maar een verklaring van erfrecht lijkt me niet nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasja, 21-12-2014 22:19 #44
Mijn tante, zus van mijn moeder, is in januari 2014 overleden. Zij had schulden die bij iedereen van de familie onbekend waren. Haar boekhouder deed haar financiën. Zij heeft een testament opgesteld en haar geld nagelaten aan een goed doel want ze had geen man of kinderen. Dit goede doel heeft de erfenis geweigerd. Mijn moeder en haar broers en zussen en hun kinderen hebben inmiddels ook de erfenis verworpen. Nu. Na bijna een jaar komt ineens de opdracht om ook nog eens onze minderjarige kinderen te laten verwerpen omdat zij anders aansprakelijk zouden zijn. Mijn vraag is of dat inderdaad zo is? Reactie infoteur, 22-12-2014
Beste Natasja,
Ja de erfenis schuift bij verwerping inderdaad steeds verder door tot in de zesde graad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 10-12-2014 20:25 #43
Mijn schoonvader is al 5 jaar geleden overleden. We weten dat er een testament is. Bovendien weten we van mijn (nog levende) schoonmoeder wat daar in staat. Maar dat testament is nog niet officieel geopend. Kunnen wij het nog verwerpen of hebben we het door het verstrijken van de jaren officieel al aanvaard. Of moeten we het verwerpen (wat wij willen doen) op het moment dat het testament geopend wordt? En kan het testament vervallen/verjaren?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 11-12-2014
Beste Inge,
Iemand wordt wettelijke erfgenaam op het moment van overlijden van de erflater. Dat moment staat dus los van het moment waarop het testament wordt geopend. Wel kan in een testament iemand zijn onterfd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miriam, 23-10-2014 13:06 #42
Beste Zeemeeuw,

Mijn opa is in maart jl. overleden. Mijn vader heeft alles verworpen, ook het regelen van de uitvaart en heeft gezegd dan "de hele familie" er niks mee te maken wil hebben" Hij heeft mij niet geïnformeerd over het overlijden, ik hoorde dit via zijn broer die in het buitenland woont. Mijn vader en zijn broer hebben overleg gehad en mijn oom heeft ingestemd met verwerpen.
Máár… Ik, mijn zus en de kinderen van broer worden dan natuurlijk automatisch wettelijk erfgenaam. Er gaan verschillende verhalen de ronde over wel of geen schulden, maar er zal waarschijnlijk niets uit komen. Mijn opa is inmiddels op een sobere manier door de gemeente gecremeerd, zonder uitvaart, zonder nabestaanden. Dit kon ik helaas niet meer op tijd tegenhouden. Wel is er met toestemming een kort afscheid geregeld bij de DELA met een open kist voor een aantal belangstellenden. Even over dat erfgenaam gedeelte: Ik heb geen flauw idee wat er allemaal gebeurd is, met spullen en dergelijke, financiën noem maar op, het is tenslotte al bijna een half jaar geleden. Maar nu wil het dat ik zelf momenteel in de WSNP zit en mijn bewindvoerder wil dat ik beneficiair aanvaard en zegt dat ik gezien de schuldsanering daartoe wettelijk verplicht ben. Wat kan en moet er eigenlijk gebeuren? Het verzorgingstehuis heeft waarschijnlijk zijn kamer al leeggehaald en dergelijke. Kan ik nog voor onvoorziene problemen komen wat dat betreft?
De gemeente heeft toestemming gegeven zodat ik mag beschikken over de as van opa. Als ik opa's as ga ophalen bij het crematorium, staat dit dan los van de eventuele erfenis?

Met vriendelijke groeten,
Miriam Reactie infoteur, 23-10-2014
Beste Miriam,
1. De curator wil dat u beneficiair aanvaardt omdat hij wil voorkomen dat een eventuele opbrengst verloren gaat. Maar het kan best zijn dat dan al heel snel duidelijk wordt dat er niets te halen valt en de erfenis wat u betreft snel is afgehandeld bij gebrek aan baten.
2. Zolang u bij het crematorium niet tekent als erfgenaam, maar de urn ophaalt omdat u een familielid bent, hebt u daarmee de erfenis nog niet aanvaard. Het is wel verstandig om dit vooraf met uw curator te overleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanheusden Paola, 09-10-2014 16:53 #41
De broer van mijn man overleed een maand gelden. De kinderen verwierpen de erfenis wegens schulden. Mijn man en zijn twee zussen zullen dit ook doen.
Doch de eigenaar van het huurappartement waar de overledene woonde, wil graag dat het pand wordt leeggemaakt. Mogen de kinderen of wij dat? Alle spullen (meubels, huisraad en kleding) zullen naar het containerpark gebracht worden.
Wat met de sleutel die de kinderen nog in hun bezit hebben?
Dank en vriendelijke groeten Reactie infoteur, 10-10-2014
Beste Vanheusden Paola,
Degenen die de erfenis succesvol hebben verworpen zouden met toestemming van de huisbaas het appartment leeg kunnen maken. Wie nog niet heeft verworpen en het appartement leegmaakt, loopt de kans als erfgenaam te worden aangemerkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie Vlug, 06-10-2014 14:29 #40
Omdat mijn ouders uit een zeer kinderrijk gezin kwamen heb ik dit jaar voor de 3e keer van een notaris een schrijven gekregen dat ik erfgenaam ben van een door mij niet bekende neef, tante en oom. De eerste 2 erfenissen heb ik tegen betaling van € 215,- + de kosten van het legaliseren van mijn handtekening verworpen met het gevolg dat mijn kinderen eveneens deze kosten moesten maken omdat zij de volgende erfgenamen zijn. Ik heb nu begrepen dat ik d.m.v. beneficiair aanvaarden onze kinderen niet opzadel met de kosten maar ik vraag mij af of ik wettelijk verplicht ben iedere keer weer te reageren op brieven van notarissen en de kosten te moeten betalen om van de erfenis af te zien en zo ja hoe kan ik op eigen initiatief naar de rechtbank gaan en zijn daar ook kosten aan verbonden? Reactie infoteur, 06-10-2014
Beste Harrie Vlug,
Helaas moet u actie ondernemen omdat anders via de wet is bepaald wie erfgenaam is. Beneficiair aanvaarden heeft behalve voordelen ook het nadeel van de boedelbeschrijving en aanvullende procedures.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kimberley, 22-09-2014 10:24 #39
Geachte,

Mijn grootmoeder is enkele dagen geleden overleden. Ik wil haar erfenis zo snel mogelijk verwerpen. Hoe gaat dit in zijn werk? Moet ik op eigen initiatief naar de rechtbank gaan? Reactie infoteur, 22-09-2014
Geachte Kimberley,
U kunt een notaris machtigen of zelf naar de griffie van de rechtbank gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 03-09-2014 19:34 #38
Ik heb de erfenis van mijn moeder verworpen. De akte van de rechtbank is inmiddels binnen. Kan ik nu melding van het overlijden maken bij de verhuurder, de krant, en overige abonnementen? Ik bedoel dan niet dat ik de huur opzeg, maar dat ik alleen melding van het overlijden van de bewoonster/abonnementhouder meld en de akte van de rechtbank meestuur. Mogen wij nog wel de brievenbus leeghalen? Reactie infoteur, 04-09-2014
Beste Maria,
Als de akte van verwerping binnen is, bent u geen erfgenaam meer. De meldingen zijn dan meldingen ter info en de brievenbus leeghalen mag wel, maar de brieven ook openmaken is een ander verhaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 17-08-2014 13:58 #37
Mijn vader is in januari overleden in een verzorgingshuis.
In zijn testament stond dat zijn vriendin waar hij mee samen woonde de executeur was.
Ze wilde dit niet en heeft er vanaf gezien en ik heb het op me genomen. Zijn vriendin kreeg de inboedel en mijn broer en ik de financiële zaken. Bij het testament zat een apart briefje waarop wat spulletjes stonden die voor mij waren. Die heb ik ook gekregen. Mijn broer en ik hebben de erfenis zuiver aanvaard. Nu blijkt er nog een schuld bij de belastingdienst is en het lijkt erop dat mijn broer hier niet aan mee wil werken. Wat kan ik hieraan doen?
De dochter van de vriendin van mijn vader heeft zijn kamer leeggehaald zonder dat ik dat wist en nu zijn er spullen van mijn vader weg. Is daar nog wat aan te doen? Reactie infoteur, 18-08-2014
Beste Petra,
Als een erfenis zuiver is aanvaard, aanvaarden de erfgenamen (u en uw broer) ook de eventuele verborgen schulden en zijn ze daarvoor aansprakelijk. Eigenlijk was er minder te verdelen, en dat kunt u als executeur wellicht nog corrigeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nana, 31-07-2014 17:24 #36
Wij zijn al een tijd bezig met een benificiare aanvaarding omdat de enige erfgenaam minderjarig is. Er zijn meer schulden dan baten. We hebben de kantonrechter ook gevraagd om opheffing van de vereffening van de nalatenschap. Er is een boedellijst gestuurd en de inboedel staat opgeslagen. Wij werden van het kastje naar de muur gestuurd door rechtbank en juridisch loket met vragen die wij hadden en doordat wij niet tijdig alle gevraagde informatie hebben verstrekt is het verzoek afgewezen. Wat moeten wij nu verder doen? Kunnen we alsnog verwerpen? Moet de procedure om opheffing weer opnieuw worden gestart? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Nana,
1. Als akkoord is gegaan met een beneficiaire aanvaarding (ook door de rechtbank) is die procedure pas ten einde op het moment dat de rechtbank daartoe besluit. Aansluitend kunt u alsnog verzoeken om de erfenis te verwerpen. Eerst moet voor de rechtbank duidelijk zijn wat inhoud en waarde van de de boedel is, welke schulden en schuldeisers er zijn en of met een verwerping geen belangen (ook die van het kind) worden geschaad.
2. Het beste neemt u contact op met de rechtbank en informeert u daar wat u nog moet toevoegen aan de boedellijst die u inmiddels overhandigd hebt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole Veldhuis, 29-07-2014 20:35 #35
Geachte heer Zeemeeuw,
Mijn broer en ik zijn in een lastige situatie gekomen nadat mijn vader is overleden. Zijn partner was erfgenaam. Wij wilden ons moeders deel opeisen die 10 jaar geleden is overleden waarvan toen testament is opgemaat. Nu wij dit deel hebben opgeeist via advocaat, heeft zij het testament verworpen. Dit is 4 maand na overlijden gebeurd en bovendien heeft zij spullen verkocht van mijn vader. Hoe kunnen we hier het beste mee handelen? Reactie infoteur, 30-07-2014
Geachte Nicole Veldhuis,
1. Als zij aantoonbaar spullen van uw vader na zijn overlijden heeft verkocht, heeft ze de erfenis aanvaard. De verwerping kunt u dan aanvechten bij de kantonrechter. Bovendien heeft zij anders iets verkocht wat niet van haar is.
2. Jullie zijn als jullie niet zijn onterfd beiden ook erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 24-06-2014 17:33 #34
Hallo Zeemeuw,

Wij, 31 potentiële erfgenamen met hun kinderen, hebben gezamenlijk een verzoek ingediend bij de Rechtbank in Amsterdam ( volmachten en kopie legitimatiebewijzen meegestuurd) voor het opstellen van een akte van nalatenschap waarbij allen de erfenis van een overleden neef ( ruim 40 jaar niet gezien of gesproken) verwerpen.
Via de accountant is nu aan mij een Aangiftebiljet Erfbelasting gestuurd van de belastingdienst. De akte van de rechtbank is nog niet in ons bezit. Moet er, en zo ja welke, actie ondernomen worden naar de belastingdienst?
Vast bedankt voor uw reactie, Reactie infoteur, 25-06-2014
Beste Ferry,
U kunt het formulier naar de accountant retourneren met de opmerking dat u hiervoor geen contactpersoon wilt zijn en dat de verwerping van de erfenis in behandeling is bij de rechtbank. Normaal gesproken stuurt de Belastingdienst een formulier naar de bij de dienst hiervoor bekende contactpersoon. Het is me niet duidelijk of u als enige nu een formulier hebt gekregen of dat alle erfgenamen deze hebben ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 22-05-2014 17:06 #33
Hallo Zilvermeeuw. Vader in verzorgingshuis overleden en heeft 2 van zijn 4 kinderen via testament onterfd. De 2 andere kinderen waren enig erfgenaam, een heeft verworpen en de andere heeft beneficiair aanvaard. Tijdens leven "moet" er geld/goederen geschonken zijn (woning verkocht) aan deze 2 kinderen zodat er bij overlijden niets overbleef. Nu eis ik mijn legitieme portie op.
Ook over het gedeelte wat destijds met de "warme hand" geschonken is.
Ben ik dan ook verantwoordelijk voor de schulden die er zeer waarschijnlijk zijn. (anders zou er niet verworpen en beneficiair aanvaard worden door de 2 andere kinderen).
Een kind heeft na het beneficiair aanvaarden de begrafenis geregeld, de kamer leeggehaald en kleding en wat eigendommen aan een kringloopwinkel gegeven. Is dat kind nu gevrijwaard of heeft deze de erfenis zuiver aanvaard?
Graag uw commentaar Reactie infoteur, 23-05-2014
Hallo Ron,
Met het opeisen van uw legitieme portie wordt u geen erfgenaam, maar krijgt u een vordering op de erfenis. Als het saldo na verrekening van de door u vermoede schenkingen positief is, krijgt u nog geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 15-04-2014 11:47 #32
Dag Zeemeeuw. Weer dank voor de hulp! Heb ook al veel via deze - gelukkig voor een leek heldere site kunnen uitvogelen; vrees dus nu ook dat zelfs de kleinkinderen (tussen 3 en 0 jaar) aan de verwerping deel moeten nemen; via mijn man? Reactie infoteur, 15-04-2014
Beste Monique,
Klopt, de kleinkinderen zijn de volgende in de rij. Maar zij zijn minderjarig en dus zal ter bescherming van de kleinkinderen ook worden getoetst of verwerping niet in hun nadeel is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique Esser, 15-04-2014 08:59 #31
Dag Zeemeeuw,
Dank voor het snelle antwoord! Roept weer nieuwe vragen op:
Regel je een verwerping bij een notaris of de rechter; hoe snel na overlijden moet dat; en wat kost zoiets gemiddeld per persoon. Kunnen de diverse broers en kinderen - die verspreid door het hele land wonen- zoiets gezamenlijk ( bij volmacht?) bij één notaris regelen, of moet dat allemaal apart in eigen woonplaats?
Monique Reactie infoteur, 15-04-2014
Dag Monique Esser,
Verwerping vindt plaats via de griffie van de rechtbank in het district van de overledene en u kunt een notaris machtigen om dat namens u te regelen. Het goedkoopste is het om dat voor iedereen tegelijk te laten doen. Een verklaring van verwerping kost ongeveer 120 euro in 2014 (exclusief kosten notaris).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Esser, 14-04-2014 13:10 #30
Kwestie:
Jongere broer van mijn man overlijd.
Overledene heeft geen partner of kinderen; en geen ouders en grootouders meer in leven.
Er zijn wel twee broers in leven, waaronder dus mijn man.
Mijn man heeft 2 volwassen kinderen uit een eerder huwelijk. Andere broer heeft geen partner en geen kinderen.
Vraag: moeten de volwassen kinderen van mijn man bij een verwerping van de erfenis (schulden) óók zelf verwerpen? Reactie infoteur, 14-04-2014
Beste M. Esser,
Als uw man verwerpt, schuift zijn aandeel door naar zijn kinderen. Als die kinderen de erfenis niet willen, moeten ook zij de nalatenschap verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gwen, 17-02-2014 18:05 #29
Wij hebben vrijdag de erfenis van m'n schoonmoeder verworpen. Dit heeft vijf weken geduurd ivm aanwezigheid van één minderjarige in onze groep van verwerkers zeg maar. De uitspraak voor hem liet zo lang op zich wachten. Nu hebben we vandaag de sleutels ingeleverd, en daar kregen we te horen dat wij nog verantwoordelijk zijn voor huur + achterstand. Wat is dan het doel van verwerpen? Wij konden er ook niks aan doen dat we bij de kantonrechter zo lang op antwoord moesten wachten? Op die manier kan het energiebedrijf ook nog wel komen. Wie weet hoe dit precies zit? Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Gwen,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de huur, maar dat zijn jullie door de verwerping niet meer. Die schuld schuift nu naar een ander door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 28-01-2014 21:14 #28
Vader heeft zijn vijf kinderen PER TESTAMENT benoemd tot zijn enige erfgenamen (vader was ongehuwd), e.e.a. met toepassing van de wettelijke regels omtrent plaatsvervulling. Alle kinderen verwerpen de nalatenschap, ook voor hun kinderen. Dit in verband met schulden die de baten overtreffen. In feite zijn er nu geen erfgenamen. Vervalt nu de nalatenschap aan de Staat of treden de regels voor wettelijke vererving in werking? Ondanks het bepaalde in het testament? Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Marianne,
De plaatsvervulling gaat gewoon verder in lijn met de wettelijke vererving. De plaatsvervullers nemen immers de plaats in van de enige erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hw, 05-01-2014 01:05 #27
Ik verwerp samen met mijn 2 zussen de erfenis van mijn vader ivm schulden. dit moet ik nog bij de rechtbank regelen. wel ben ik in zijn huis geweest om zijn administratie door te kijken en verder alles met rust gelaten. bij wie moet ik nu de sleutels van zijn koophuis inleveren? en wie handelt alle zaken nu verder af? hypotheek onder water, lease auto, abonnementen, gas en licht etc. ik mag immers niet handelen. en de belangrijkste vraag, hij heeft een natura uitvaartpolis. ik heb de uitvaartorganisatie daar aanspraak op laten maken en daarin niet meegetekend uit angst dat dit wordt gezien als zuiver aanvaarden. is dit in orde? of vervalt het recht op de verzekering bij verwerping? mvgr hw Reactie infoteur, 05-01-2014
Beste Hw,
1. De verzekering is van uw vader en de uitkering staat los van de verwerping van zijn erfenis.
2. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van zaken. Als u verwerpt, moet de volgende in rij dit regelen. Dat zal betekenen dat een aantal rekeningen (voorlopig) onbetaald blijven. Het lijkt het beste als u niet te lang wacht met verwerpen. Dan kan een ander de boel overnemen en kunnen de financiën verder worden geregeld. Uiteindelijk, als er geen erfgenamen meer zijn, valt alles toe aan de staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mevr Henneman, 01-01-2014 15:51 #26
Geachte heer/mevr,
Mijn alleenstaande broer (71) heeft in het buitenland 2 kinderen. Als mijn broer overlijdt wil hij niet dat zijn kinderen daarvoor naar Nederland moeten komen. Hij heeft geen inboedel van waarde, geen schulden en niet veel geld. Nu heeft mijn broer aan de kinderen gevraagd of ze een door hem zelfopgestelde afstandsverklaring willen tekenen zodat zij geen bemoeienis hoeven te hebben met zijn overlijden. Is zo'n zelfgemaakt document rechtsgeldig en is het dan goed geregeld voor de kinderen? Het geld wat hij nu nog kan missen stuurt hij af en toe al naar hen op. Worden mijn zus en ik dan automatisch erfgenaam?
Met vriendelijke groet Mevr Henneman Reactie infoteur, 02-01-2014
Geachte Mevr Henneman,
Een erfenis verwerpen of afwijzen kan pas nadat een erfenis beschikbaar is gekomen (na het overlijden) en niet eerder. Iemand zal toch de erfenis moeten afhandelen en dat kan ook een gemachtigd persoon zijn. Uw zus is alleen erfgenaam als zij in zijn testament als zodanig wordt genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 18-10-2013 18:49 #25
Geachte heer / mevrouw,
Enige tijd geleden (eind augustus) heb ik de erfenis van mijn opa zuiver aanvaard. Er blijkt nu echter een juridische strijd los te barsten tussen enkele erfgenamen en de executeur (dochter van erflater). Is er voor mij nu alsnog een mogelijkheid om de erfenis te verwerpen. Ik pas er voor onderdeel te worden van een familievete waar ik part nog deel aan heb.
Met vriendelijke groet,
Daan Reactie infoteur, 19-10-2013
Beste Daan,
Helaas kunt u niet terug komen op een zuivere aanvaarding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martis, 11-09-2013 18:59 #24
Reactie op u antwoord vorige mail:
zoals ik al zei hebben we beneficair aanvaard en moeten wij ons ook aan verplichtingen houden ivm de stappen die we moeten doorlopen om de zaak te vereffenen. indien de rechtbank het niet zal goedkeuren dat de erfenis verworpen wordt door de minderjarigen, dan zullen deze ook beneficair aanvaarden. de ouders van de kinderen hebben echter al verworpen en willen er niets mee te maken hebben, en hebben ons ook een volmacht gegeven om de zaak verder af te handelen. dus naar mijn mening zouden we wel al met de boedelbeschrijving mogen beginnen, en lijkt het mij dus onwaarschijnlijk dat wij dan de erfenis zouden verstoren! de kosten lopen op deze manier alleen maar op. wij zijn de laatste generatie erfgenamen, hierna vervalt de erfenis en gaat hij naar de staat. ook wil ik erbij vermelden dat de vorige erfgenamen, (die dus verworpen hebben) de sleutel van het pand wel in bezit hadden en deze pas bij de notaris hebben gedeponeerd nadat wij om de sleutel gevraagd hebben. (in 1e instantie vertelde de notaris aan ons dat we ons bij de andere erfgenamen moesten melden voor de sleutel omdat hij die niet had). mischien dat dit bovenstaande toch wat meer inzicht geeft in de situatie. mvg Reactie infoteur, 11-09-2013
Beste Martis,
Ik begrijp u wel, maar het is moeilijk om in te schatten hoe een kantonrechter straks zal reageren als u in actie komt voordat hij uitspraak heeft gedaan. Maar daarvoor kunnen inderdaad wel goede argumenten zijn. Als er hoge kosten zijn bij niet handelen, is dat een extra argument om juist wel te handelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martis, 11-09-2013 10:50 #23
Hallo, we hebben een erfenis beneficair aanvaard, rest van de erfgenamen hebben verworpen. de laatste erfgenamen zijn minderjarige kinderen en hiervoor is ook een verwerping aangevraagd bij de rechter. hoelang duurt het voordat de rechter een beslissing neemt ivm verwerping van kinderen. mogen wij intussen wel het pand wat in de erfenis valt betreden om een boedelbeschrijving te maken, post nakijken, zaken regelen? er is geen testamentair executeur aangewezen in het testament, de post en de sleutels liggen wel bij de notaris, en deze weigert de sleutels te overhandigen. tante waarvan geerfd is, is inmiddels 11 maanden geleden overleden, dus er zit toch enige spoed achter. Reactie infoteur, 11-09-2013
Hallo Martis,
In de regel krijgt u binnen drie maanden na de aanvraag de uitspraak van de kantonrechter. Waarschijnlijk wacht ook de notaris op deze uitspraak. Nu wel het huis betreden, verstoort mogelijk de erfenis en dat zal de kantonrechter niet waarderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wia de Haan, 30-08-2013 13:53 #22
Goedemiddag
Mijn vader is overleden en ik heb de erfenis verworpen, bij de rechtbank. Er is ook nog een broer, die is erfgenaam. Ik had een papier van de belastingdienst ontvangen en die terug gestuurd met de akte van verwerping. Nu krijg ik wederom een verzoek van de belastingdienst om deze in te vullen. it hoeft toch niet? Ik ben toch geen erfgenaam meer en hoef toch geen erfbelasting te betalen? Of wel? Reactie infoteur, 30-08-2013
Goedemiddag Wia de Haan,
U bent geen erfgenaam meer en hoeft geen erfbelasting te betalen, maar iemand moet wel belastingaangifte doen. Geef aan de belastingdienst door dat uw broer de contactpersoon is, en niet u. Bovendien is hij de erfgenaam, niet u. Kennelijk staat u bij de belastingdienst bekend als de contactpersoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 27-08-2013 17:59 #21
Beste heer, mevrouw,
Aanvulling op vorig bericht. Als nu alle familie beneficiair aanvaard, dus alle 11 andere erfgenamen omdat zij nader bij de overleden oom stonden doordat zij voornamelijk broers en zussen zijn, en ik en mijn zus verwerpen blijven onze kinderen dan buiten beeld doordat zij die wel beneficiair aanvaarden ons erfdeel overnemen. Of gaat hoe dan ook ons deel door naar onze (ongeboren) kinderen?
Mvg, alvast bedankt. Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Denise,
Als u de erfenis verwerpt, gaat uw erfdeel niet terug naar de resterende erfgenamen, maar via plaatsvervulling naar de erfgenamen in uw bloedlijn:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Denise, 26-08-2013 12:03 #20
Beste heer, mevrouw,
Ik ben nu ongewild erfgenaam geworden doordat mijn vader inmiddels 20 jaar geleden is overleden en ik sindsdien geen kontakt meer heb met deze kant van de familie. Nu is mijn vaders broer overleden, mijn oom dus waarvan ik ver vandaan woon, niks af weet, etc. Er zijn nog 11 broers en zussen die afstand gaan tekenen zeggen ze, maar ik weet dus niet of ze bedoelen verwerpen of beneficiair aanvaarden. Volgens mij weten ze dat zelf ook niet, zij zeggen gewoon voor afstand tekenen. Het liefst zullen mijn zus en ik samen verwerpen omdat we er niets mee te maken willen hebben, maar kan dat als de rest van onze onbekende ooms en tantes wel beneficiair aanvaard. En wat het beste te doen voor mijn zus haar 2 kindjes en mijn man en ik willen ook graag kinderen dus hoe zit dat met onze ongeboren kinderen? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 26-08-2013
Beste Denise,
1. Dat iemand verwerpt en een ander beneficiair aanvaardt kan samen gaan. Dat iemand beneficiair aanvaardt en een ander zuiver aanvaardt gaat niet samen.
2. Een ongeboren kind dat bestaat en na het overlijden levend ter wereld komt, kan erfgenaam zijn. Een kind dat nog niet bestaat (niet verwekt is) niet.
3. Ouders kunnen tegelijkertijd namens hun jonge kinderen verwerpen met machtiging van de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Enrico, 29-05-2013 00:14 #19
Beste Zeemeeuw,
Ik kreeg vandaag een brief van een notaris dat ik een wettelijk zonder testament aangewezen erfgenaam ben van mijn ongehuwde en zonder kinderen overleden oom, samen met zijn zussen ben ik een aangewezen erfgenaam omdat mijn voortijdig overleden vader zijn broer was. Ik ben niet geïnformeerd over zijn begrafenis door zijn zussen/familie en kwam al jaren niet meer bij hem maar zijn zussen hebben volgens de brief van de notaris wel gezegd dat ik de nalatenschap beneficair aanvaard heb terwijl ik ze nooit daarover gesproken/ voor getekend heb.

Ik wil dus mijzelf verwerpen als erfgenaam samen met mijn 2 minderjarige kinderen
hoe regel ik dat? Reactie infoteur, 29-05-2013
Beste Enrico,
Dat regelt u via de rechtbank met een akte van verwerping. De notaris kan dat ook namens u regelen. Het voordeel van de notaris is dat hij kan aangeven hoe groot de nalatenschap is of dat er sprake is van schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie, 22-05-2013 21:52 #18
Mijn moeder is onlangs overleden. Mijn moeder was/is mijn enige ouder en ben enig kind met 2 minderjarige dochtertjes. Ik heb nergens aangezeten omdat ik mijn erfenis wil verwerpen. Ben nu bezig voor mijn minderjarige dochtertjes en als de kantonrechter daarover heeft beslist kan ik met die papieren zelf de verwerping aanvragen, meteen betalen aan het loket en krijg dan na een week de akte van verwerping binnen. Maar hoe zit het als ik een tel abonnement opzeg kom ik dan in de problemen? Ik heb namelijk gebeld dat mijn moeder is overleden en dat ik mijn erfenis verwerp. Vrg Gonnie Reactie infoteur, 23-05-2013
Beste Gonnie,
U kunt beter wachten omdat schuldeisers alles zullen doen om aan hun geld te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. van Rooij, 29-04-2013 10:11 #17
Mijn moeder zal spoedig komen te overlijden, en dan zal haar kamer in het verzorgingstehuis, binnen 1 week leeg gehaald moeten worden. Er is niets van waarde, maar nog wel een schuld die ik niet kan betalen. Mag ik de kringloop inschakelen, als dochter zijnde, of mag ik helemaal niets doen. Ze heeft ook een begrafenisverzekering in natura, mag ik de uitvaart wel regelen voor haar?
Mevr: J van Rooij Reactie infoteur, 29-04-2013
Beste J. van Rooij,
Als u de erfenis wilt verwerpen, mag u wel de uitvaart regelen maar eigenlijk niet de kamer leeg halen, omdat daar op papier nog iets van waarde kan zijn. Daar staat tegenover dat het verzorgingshuis wel haast zal hebben. U kunt hen een kringloopwinkel laten bellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Kruif, 01-04-2013 16:36 #16
Ik lees veel artikelen over het verwerpen van een erfenis.
Maar in geen artikel lees ik de weg die ik kan bewandelen als ik van tevoren wil
vastleggen dat ik de erfenis wil verwerpen.
Als ik niets meer met een persoon te maken wil hebben waarom kan ik dat niet van te voren vast leggen dat ik de erfenis wil verwerpen, maakt mij niet uit of hij hierna de staatsloterij wint wil gewoon vast leggen dat ik er niets meer mee te maken wil hebben.
Dat moet toch in deze tijd kunnen? Reactie infoteur, 01-04-2013
Beste R. de Kruif,
In de wet is bepaald dat u geen besluit over de aanvaarding van een erfenis kunt nemen voordat de erfenis openvalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerard van Zeijl, 22-03-2013 11:16 #15
Stel, dat mijn kinderen de erfenis - in het geval van hypotheekschuld of schuld van (langdurige) verzorging - verwerpen, wie betaalt dan de schuld? Of vervalt de schuld en heeft de hypotheekverstrekker c.q. het verzorgingstehuis e.d. een probleem van schuld? Reactie infoteur, 22-03-2013
Beste Gerard van Zeijl,
De schuld schuift door naar een erfgenaam die de erfenis wel aanvaardt. Dit kan zo doorgaan tot in de zesde graad van vererving. Uiteindelijk (na de zesde graad) vervalt de erfenis aan de Staat der Nederlanden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet, 12-03-2013 13:54 #14
Ik wil de erfenis van mijn broer verwerpen. De schulden zijn niet groter dan de bezittingen, maar het betreft een vruchtgebruik-erfenis, waarbij ik (een deel) van het blote eigendom zou erven, en dus jaarlijks vermogensrendementsheffing zou moeten betalen, en ook het (groot) onderhoud van de woning. Dat kan ik financieel niet opbrengen. Als ik verwerp zou mijn dochter volgens het testament erven, maar die wil om dezelfde redenen ook verwerpen. Dan zou haar minderjarige dochter erven. Kan mijn dochter voor haar minderjarige dochter verwerpen, omdat ze de financiële lasten echt niet kan opbrengen, hoewel de erfenis in beginsel dus positief is? Of kan een rechter haar verplichten om de erfenis toch te aanvaarden? En hoe moet dat dan met de financiële lasten die ze echt niet kan opbrengen? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Piet,
U kunt allemaal de erfenis verwerpen. Het is niet noodzakelijk dat er een schuld is, maar er kunnen voor u ook andere redenen zijn. Bij de minderjarige dochter zal de rechtbank wel vragen waarom de erfenis verworpen wordt. Een minderjarig kind kan of beneficiair aanvaarden of verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny de Jong, 01-03-2013 12:38 #13
Mijn nicht en neef hebben de erfenis van hun moeder/mijn zus verworpen, maar er is nog steeds niets gebeurt met het huis en de post blijft door stromen. De buurtjes hebben de belangrijke post in twee dozen gedaan en daar zijn ze met oud en nieuw mee begonnen uit veiligheid (VVE). De kinderen hebben niets stop gezet van te voren en gas, licht, telefoon enz enz, had dat wel moeten gebeuren want de mensen op het potiek vinden het eng dat alles er nog in werking is en er ook nog voedsel in de koelkast. Naar wie moet ik toe om hier over te praten of mag ik als zus zijnde hier niet meer op reageren. Mijn zus is 2 juli 2012 overleden!
In afwachting en met vriendelijke groet Henny de Jong. Reactie infoteur, 01-03-2013
Beste Henny de Jong,
Het gaat als ik het goed begrijp om een koophuis. De VvE kan de erfgenamen aansprakelijk stellen voor ontruiming, rekeningen en dergelijke. De vraag is wel wie er nu erfgenaam is respectievelijk wil zijn (en dus niet verwerpt).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paulie, 20-02-2013 20:07 #12
Beste infoteur,

Een verre familielid (geen bloedverwant) van mij is overleden. Hij was alleenstaand, geen kinderen. Zijn broer en zus (zij woont in Indonesië, hij in Nederland) hebben geen contact met de overledene gehad en willen nu ook niets met hem te maken hebben.

Als familielid heb ik het regelen van de begrafenis op mij genomen. Nu is mijn vraag, als ik administratieve handelingen verzorg zoals opzeggen van abonnementen, gas-water en licht, woning en bankrekening, merk ik mezelf dan aan als erfgenaam? Of blijft de broer en zus de officiële erfgenamen totdat zij de nalatenschap verwerpen? Reactie infoteur, 21-02-2013
Beste Paulie,
De broer en zus de officiële erfgenamen totdat zij de nalatenschap verwerpen. U bent ook daarna geen erfgenaam als u niet in zijn testament als erfgenaam bent genoemd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Amber, 18-02-2013 14:00 #11
Beste,

Tot in hoeverre gaat het verwerpen van een schuld? Er is laatst een ver familie lid overleden. De man was ongehuwd en had geen kinderen. Daarom werden de broers en zussen aansprakelijk. Die hebben de schuld verworpen. Daarna werden de kinderen van de broers en zussen aansprakelijk, (mijn oma /opa) die hebben dit ook verworpen. Daarna dus mijn vader/moeder en die hebben dit ook verworpen. Ben ik nu aansprakelijk en moet ik dit ook verwerpen? En ook heeft de overledene niet dezelfde achternaam?

Mvg Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Amber,
Het verwerpen gaat terug tot en met de zesde graad. Verwerpen die de erfenis allemaal, dan gaat de erfenis naar de Staat:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/51073-wie-als-erfgenaam-en-erfgenamen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton Nekkers, 07-01-2013 10:02 #10
Geachte redactie,
Mijn moeder is overleden, waar ik op slechte voet mee stond. Het bleek dat er grote schulden waren, en niets van waarde. Ik heb via notaris de ervenis verworpen, maar moest van de verhuurder wel het huis leeg maken. Dit hebben we gedaan, alles kon rechtstreeks naar de stort. Nu wil de verhuurder ook nog achterstallig huur op mij verhalen. En daarbij kosten voor reparatie van de open gebroken voordeur. Die is open gebroken in opdracht van een huisdokter geloof ik, maar niet door mij. Ik ben hier toch niet aansprakelijk voor? Reactie infoteur, 08-01-2020
Geachte Ton Nekkers,
U bent niet verantwoordelijk voor het leeghalen van het huis omdat u geen erfgenaam meer bent en u bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het huis die buiten uw schuld is veroorzaakt:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66696-huurder-overleden-en-dan.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. de Vries, 03-01-2013 17:40 #9
Beste infoteur,

Mijn broer had een testament waarin ik enig erfgenaam ben. Ik heb de erfenis verworpen omdat er alleen maar schulden zijn. Ook is via de rechter voor mijn kinderen de erfenis verworpen. Voor wie is nu de volgende stap? Gaat de erfenis nu alsnog naar mijn ouders en andere broer die niet genoemd zijn in het testament of moet de notaris/rechtbank iets doen?

Vriendelijke groet,
S. de Vries

Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste S. de Vries,
1. Nu door uw ingrijpen de erfenis is verworpen, worden jullie geacht nooit erfgenaam geweest te zijn en zijn jullie ook niet bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken.
2. Uw erfdeel rolt nu door naar de wettelijke erfgenamen tenzij de erflater dat in zijn testament uitsluit. De resterende erfgenamen kunnen de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden.
3. Een schuldeiser kan bij de rechter ook bedingen dat er een vereffenaar wordt benoemd die in het belang van de schuldeiser optreedt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Meinte Jonker, 07-12-2012 20:39 #8
Beste infoteur,
Mijn broer en ik (zus) zijn fiscaal partner. Wonen samen in een eigen woning.
Mijn broer is overleden. Er is geen testament. Ik heb alleen nog een moeder maar
zij heeft haar aandeel in de erfenis verworpen. Zij is dus geen erfgenaam meer.
Ik heb het erfbelasting formulier ingevuld en nu zegt de belastingdienst dat zij
geen aanslag zullen opleggen. Maar mijn moeder komt boven de vrijstelling uit.
Dan moet er toch erfbelasting worden betaald? Had ik dit moeten melden op het formulier? maar waar dan? Ik kon dat niet vinden.
met groet, M. Jonker Reactie infoteur, 08-12-2012
Beste Meinte Jonker,
Maar als uw moeder de erfenis heeft verworpen, hoeft zij niets te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mike Sanders, 22-11-2012 20:59 #7
Beste,

Mijn moeder is een half jaar geleden overleden en krijg nu brieven van de belastingdienst dat er nog schulden open staan en ik die dan moet terug betalen. Ik heb nergens een erfenis geaccepteerd of verworpen, heb er eerlijk gezegd helemaal niet bij stil gestaan. er was niks om te erven (behalve schulden). Heb ook nooit bericht gehad of ik wel wat wil erven of niet? Hoe nu verder? Ik wil de schulden dus verwerpen en ook als er geld/juwelen etc is nagelaten wil ik die ook niet. Wil gewoon niks, kan dat nog? Reactie infoteur, 23-11-2012
Beste Mike Sanders,
Als u geen handelingen hebt verricht die u kenmerken als erfgenaam (huis leeghalen, rekening opheffen en dergelijke), kunt u alsnog de rechtbank verzoeken om akkoord te gaan met verwerping van de nalatenschap. De rechter kan dan ook een vereffenaar aanstellen die de belangen van de schuldeisers bij de afwikkeling van de erfenis zal behandelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. G. Kok, 20-10-2012 18:41 #6
Groep 1 bestaat uit uw partner en kinderen, met ieder een gelijk deel van de erfenis.
Groep 2 zijn uw ouders, broers en zussen. In principe krijgt iedereen een gelijk deel, maar ouders ontvangen minimaal een kwart van de erfenis.
Als uit groep 1 of 2 niemand meer in leven is, erven de grootouders.
Als alle boven genoemden inmiddels zijn overleden, erven de overgrootouders.

Hoe waarschijnlijk is het als grootouders al zijn overleden de overgrootouders nog in leven zijn?
Komen kinderen van broers en zusters, neven en nichten niet in aanmerking en tot hoeveel generaties ver?
Hoe worden verworpen erfenissen die mogelijkerwijs bij nietsvermoedende nazaten terechtkomen behandeld? Bijv. als de termijnen zijn verlopen? Dit is toch een absurde manier om iemand anders die er niets mee te maken heeft met schulden op te zadelen waar je dan als je ook nog eens minderjarige kinderen hebt de kantonrechter nog moet inschakelen en waar bij je minimaal toch al behoorlijke kosten moet maken. Hoe gaat dat met heel veel nazaten? Moeten die een bus huren om naar het gerechtshof te komen? Is helemaal nooit door de politiek een poging gedaan deze absurditeit ongedaan te maken of makkelijker te laten verlopen? Reactie infoteur, 20-10-2012
Beste E. G. Kok,
1. De groepen van erfgenamen zijn zo bij wet vastgelegd.
2. Zodra een erfgenaam of de hoogte is gesteld, kan hij of zij beslissen wat met de nalatenschap te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

E. G. Kok, 20-10-2012 00:36 #5
Als kinderen van overleden moeder ( zonder echtgenoot) de erfenis verwerpen, maar ze verzuimen een zuster en neven en nichten en daardoor nota bene ook weer hun kinderen daarvan in kennis te stellen hoe is het dan mogelijk dat die dan toch opgezadeld worden met een schulden-erfenis terwijl ze niet in staat geweest zijn binnen de vereiste termijn de erfenis te verwerpen? Ook zijn de termijnen waarbinnen het verwerpen dient plaats te vinden me nog niet duidelijk? Binnen welke termijn moeten de eerste erfgenamen verwerpen en hoelang daarna hebben de volgende erfkandidaten en hun minderjarige kinderen de tijd om niet de dupe te worden van een dergelijke gang van zaken? Reactie infoteur, 20-10-2012
Beste E. G. Kok,
De verwerping en weigering van een erfenis vindt plaats bij de griffie van de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Daarvan wordt een aantekening gemaakt en in de meeste gevallen is hier een notaris bij betrokken. Vervolgens wordt de volgende in lijn erfgenaam. Die zal op de hoogte worden gesteld, waarna een termijn van drie maanden gaat lopen tenzij een andere termijn wordt gesteld (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Merckx Kelly, 11-09-2012 09:56 #4
Hallo,

Wat met een vader die in het buitenland woont en daar sterft? Niemand houdt mij op de hoogte daar. Hij is verongelukt en direct begraven, zelfs buitenlandse zaken heeft mij niet verwittigd. Nu meer dan een jaar later krijg ik brief van notaris dat ik nog wat geld trek van Belgische rekening. Hoe kan ik nu te weten komen of hij daar nog schulden heeft? Zijn vrouw heeft de begrafenis betaald. Maar eventueel ziekenhuiskosten ofzo? Of proceskosten? Want ongeluk met motor en had een voetganger mee, vader had gedronken ook.

Mvg Reactie infoteur, 11-09-2012
Hallo Merckx Kelly,
Als het goed is, is het bericht dat u nog wat geld krijgt van een Belgische rekening de eindafrekening van de notaris. Om dit zeker te weten moet u daarvan een bevestiging vragen aan de notaris. Vraag ook of er nog een proces loopt tegen uw vader en of u daarvoor nog mede aansprakelijk gesteld kunt worden, of dat dat alles afgehandeld is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lara Houn, 05-07-2012 15:23 #3
Ik ben de eerste erfgenaam van een broer met een hoop schulden. Als ik deze direct weiger gaan de schuldeisers naar de volgende erfgenaam in de familie mijn kinderen of neven en nichten (tot in de 6e graad).

Als ik hem nu beneficiair aanvaard en er blijkt, zoals te verwachten is, dat er meer schulden zijn dan baten worden die restschuld dan ook bij de rest van de familie verhaald? Reactie infoteur, 05-07-2012
Beste Lara Houn,
Als u beneficiair aanvaardt en daarna toch verwerpt, zal bij de volgende in rij worden aangeklopt die ook de erfenis kan verwerpen. Bij beneficiair aanvaarden verwerpt u nog niet direct (het is een erfenis onder voorbehoud) waardoor de anderen ook nog geen erfgenamen zijn. Als er een testament is opgesteld, moet die ook op de gevolgen worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne Camps, 07-03-2012 11:42 #2
Als ik een erfenis verwerp betekent dit dat dan bv. persoonlijke eigendommen van de overledene zoals foto's, kleding (sieraden die niet kostbaar zijn) daar ook onder vallen? Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Anne Camps,
Als u een erfenis verwerpt, valt daar de gehele erfenis onder, in goederen en geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge Senepart, 23-08-2011 10:30 #1
Hallo, mijn echtgenoot heeft gisteren bij de notaris de gelden geweigerd te aanvaarden omdat hij vindt dat zijn moeder er recht op heeft. (zijn vader is overleden en hij is enig kind). Hij wordt wel de naakte eigenaar van de woning waarop we natuurlijk erfenisrechten moeten betalen. Ik weet dat mijn schoonmoeder niet eerlijk alle activa heeft weergegeven, er staat geld in het buitenland vermoedelijk op de naam van een familielid. Mijn echtgenoot wordt enorm hard geïntimiteerd door zijn ma en doet alles wat zij zegt en gelooft haar ook steeds. Nu hebben wij zelf een minderjarige zoon en had ik graag geweten of hij dan geen deel kan erven van het cash geld dat er aanwezig is? Mijn echtgenoot heeft een akte ondertekend bij de notaris omtrent zijn afstand. Reactie infoteur, 23-08-2011
Beste Inge Senepart,
1. Zeer waarschijnlijk komt uw zoon nu automatisch voor die posten als erfgenaam in de plaats van zijn vader.
2. Op naam van een familielid zou betekenen dat die persoon geen erfbelasting betaalt. Lijkt me niet eerlijk.
3. Als er geen bewijs is of komt, blijft het geld bij het andere familielid. Ook gaat het geld bij diens overlijden naar diens erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Kind onterven
Reacties: 102
Schrijf mee!