Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen Een erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden en deze op een later moment weigeren, is vaak een verstandige beslissing. Er kunnen vele redenen zijn om een erfenis te verwerpen of de nalatenschap niet zuiver te aanvaarden. Dat kunnen emotionele redenen zijn, maar ook redenen van financiële aard. Bijvoorbeeld als de erfenis per saldo alleen maar uit schulden bestaat. Erf dan niet, erf geen schulden van een ander, waarvoor u aansprakelijk wordt. Kies voor zekerheid, kies voor beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de erfenis. Aan de orde kunnen zijn het onterven van kinderen, een Verklaring van Erfrecht en een Akte Nalatenschap. Wettelijk gezien kunt u een erfenis verwerpen, aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Wat zegt het wettelijk erfrecht ons over de verdeling bij aanvaarding of verwerping van een erfenis? Wat is plaatsvervulling bij verwerpen van een erfenis?

Erfenis en het wettelijk erfrecht

Het wettelijk erfrecht regelt wie in beginsel erfgenaam is. Vier groepen komen in volgorde van elkaar in aanmerking. Als er niemand meer in groep 1 in leven is, komen de erfgenamen in groep 2 aan bod en zo verder. Als uit alle groepen geen erfgenaam komt doordat iedereen is overleden, vervalt de erfenis aan de staat der Nederlanden. Het gaat om de volgende vier groepen erfgenamen:
  • Groep 1 bestaat uit uw partner en kinderen, met ieder een gelijk deel van de erfenis.
  • Groep 2 zijn uw ouders, broers en zussen. In principe krijgt iedereen een gelijk deel, maar ouders ontvangen minimaal een kwart van de erfenis.
  • Als uit groep 1 of 2 niemand meer in leven is, erven de grootouders.
  • Als alle boven genoemden inmiddels zijn overleden, erven de overgrootouders.

Wie in dezelfde groep van erfgenamen zit heeft recht op een even groot deel van de erfenis. Grote uitzonderingen hierop vormen de partner en de ouders. Voor de partner zijn aparte regels gemaakt evenals voor de ouders van de overledene. Tot slot is het zo dat er sprake kan zijn van plaatsvervulling. Als bijvoorbeeld een vader met kinderen is overleden, komen de kinderen via plaatsvervulling in zijn plaats voor het aandeel dat anders de vader zelf zou hebben gekregen.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgesteld en afgegeven document, waarin hij precies aangeeft wie de erfgenamen zijn. Wie een erfenis verwerpt zal hierin niet genoemd worden. Wie via een testament is onterfd zal ook niet in de Verklaring van Erfrecht voorkomen. Dit document vraagt nogal wat uitzoekwerk, waarbij de noodzakelijke gegevens van de overledene en de erfgenamen opgevraagd worden bij de gemeentelijke instanties. Een Verklaring van Erfrecht is meestal nodig om rekeningen te deblokkeren en andere zaken met de bank te regelen.

Erfenis en hoofdzakelijk schulden? Dan erfenis verwerpen en erfenis niet aanvaarden

Maar een erfenis is niet altijd een pretje. Erfgenamen kunnen een slechte relatie met de erflater hebben gehad. Er zijn erfgenamen die de relatie volledig verbraken en nooit meer iets met de erflater te maken wilden hebben. Ook niet met wat hij of zij aan geld en goederen zou nalaten. Bovendien bestaat een erfenis soms louter uit schulden. Wie een dergelijke erfenis erft, erft automatisch ook de schulden en wordt zelf hoofdelijk aansprakelijk voor deze schulden. Dat wil ook niemand. In beginsel hebt u drie maanden de tijd om een erfenis zuiver te aanvaarden of verwerpen en wordt u in andere gevallen geacht de erfenis beneficiair te hebben aanvaard. Maar de kantonrechter kan een belanghebbende die nog geen keuze heeft gemaakt ook een termijn stellen en de termijn bovendien nog verlengen: erf geen schulden bij een erfenis.

Verwerpen en weigeren van de erfenis

Een erfenis verwerpen gaat niet automatisch. U moet daarvoor een verklaring van verwerping afleggen bij de rechtbank. Als de rechter uw verwerping aanvaardt, bent u geen erfgenaam meer. De verwerping is niet herroepbaar. Als u kinderen hebt, zullen uw kinderen in uw plaats komen via plaatsvervulling. Als ook zij de erfenis willen weigeren, zullen ook zij naar de rechtbank moeten. Bij minderjarige kinderen mag u namens hen de nalatenschap verwerpen met machtiging van de kantonrechter. Minderjarige kinderen kunnen niet zelfstandig verwerpen. Dan moet een rechter eerst akkoord gaan en het verwerpen en de verwerping mag niet ingaan tegen het belang van het kind. Deze verklaring van verwerping of akte van verwerping moet in eerste instantie binnen drie maanden na het overlijden worden afgelegd, maar deze termijn kan door de rechtbank worden verlengd. Elke nieuwe verklaring kost circa 300 euro, dus als u voor meerdere personen de erfenis wilt verwerpen, doet u dat het beste in 1 keer als groep. Na het afleggen van de verklaring wordt er een akte van nalatenschap opgemaakt die wordt opgenomen in het boedelregister van de rechtbank en daar is in te zien. Na verwerping ontvangt u een akte nalatenschap.

Formulier verklaring nalatenschap

Verwerpen kan ook door het formulier verklaring nalatenschap in te vullen met daarbij een kopie akte van overlijden en bewijs van uw identiteit. Stuur dit naar de rechtbank in de woonplaats van de overledene of geef het daar aan de balie af. Na goedkeuring ontvangt u de akte nalatenschap, het bewijs van de verwerping. Zijn er meerdere erfgenamen, dan tekenen zij ook een volmacht. Is er ook een minderjarige erfgenaam, dan kunt u alleen namens de minderjarige een verzoek tot verwerpen indienen als u ook het ouderlijk gezag hebt. U hebt daarvoor het formulier verzoek machtiging verwerping nodig (motivering verwerping, aantonen dat er schulden zijn) en stuurt dit naar de kantonrechter in de woonplaats van de minderjarige. Is de kantonrechter akkoord dan stuurt u de verklaring mee met uw andere documenten naar de woonplaats van de overledene. Is er een curator, dan stuurt die het verzoek machtiging verwerping in. Woonde tot slot de overledene in het buitenland, dan is in de meeste gevallen een verwerping in zowel Nederland als het buitenland nodig om de verwerping rechtsgeldig te doen zijn.

Procedure akte van verwerping via een notaris

U kunt ook de notaris een volmacht geven. U gaat naar een notaris. Die zorgt ervoor dat u een complete volmacht tot verwerping kunt tekenen. Deze volmacht stuurt de notaris door naar de rechtbank. Vervolgens stelt de rechtbank een akte van verwerping op. Het afschrift van deze akte wordt naar de notaris gestuurd die het vervolgens aan u doet toekomen.

Nog niet verwerpen, maar beneficiair aanvaarden van erfenissen

Wat is beneficiair aanvaarden van een erfenis? Soms wil men de erfenis wel aanvaarden, maar weet men niet zeker of er per saldo sprake is van schulden. In dat geval kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden, ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Dit moet dan wel door alle erfgenamen tegelijkertijd gebeuren. Bij beneficiair aanvaarden moet een boedelbeschrijving worden gemaakt en moeten alle vermogensbestanddelen in kaart worden gebracht. Als er schulden zijn, worden die voor zover mogelijk uit de opbrengst van de erfenis betaald. De schulden die niet uit de erfenis kunnen worden betaald, vervallen. Als er wel wat per saldo overblijft, gaat dat naar de erfgenamen. Het is belangrijk dat niemand spullen of geld meeneemt voordat alle schulden betaald zijn, want dan wordt u geacht de erfenis zuiver te aanvaarden en dus ook zelf hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor de schulden. Wie eenmaal een testament heeft geaccepteerd, kan daar niet meer op terugkomen. Herroepen is niet mogelijk. Dit met alle bijbehorende lusten en lasten.

Minderjarige kinderen en beneficiair aanvaarden van een erfenis

Wettelijk is geregeld dat minderjarige kinderen en iemand die onder toezicht is geplaatst, moeten worden beschermd tegen een erfenis met een negatief saldo. Deze wettelijke bescherming treedt in als niet binnen 3 maanden een keuze is gemaakt. Als een erfgenaam beneficiair aanvaardt, heeft dat ook direct gevolgen voor de andere erfgenamen, want die kunnen dan ook nog maar alleen beneficiair een erfenis aanvaarden. De boedelbeschrijving zal duidelijk maken of het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap kan worden omgezet in een volledige aanvaarding van de nalatenschap. Als de nalatenschap negatief is, kan een vereffenaar worden aangesteld.

Het onterven van kinderen

U kunt met een testament de kinderen onterven. Ook in dat geval hebben zij nog recht op een bedrag gelijk aan de helft van hun wettelijk erfdeel. De kinderen kunnen een erfenis, maar kunnen ook binnen 5 jaar na overlijden hun legitieme portie opeisen en de legitieme inroepen. Als er alleen maar schulden zijn, is er geen positieve legitieme portie aanwezig en hoeven de kinderen niet in actie te komen.

Slot

Ga alleen over tot het zuiver aanvaarden van een erfenis als u zeker weet dat het vermogen groter is dan de schuld. Aanvaardt u toch een erfenis die voornamelijk uit schulden bestaat, dan bent u daarmee hoofdelijk verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden. Weet u het niet zeker, kies dan voor het beneficiair aanvaarden. Wilt u de erfenis niet hebben, kies dan voor het verwerpen van de erfenis. Wilt u een erfenis afwikkelen met advies, ga dan naar een goede notaris.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)Een huis erven met een schuld in 2021 of 2022? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis…
Erf geen schulden: erfenisErf geen schulden: erfenisPas op voor schulden bij een erfenis in 2023 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden kom…
Wat is een beneficiaire aanvaarding?Wat is een beneficiaire aanvaarding?Indien u een erfgenaam bent, weet u nog niet waar u recht op hebt uit de nalatenschap. Het kan gaan om bezittingen en sc…
Beneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaardenBeneficiair aanvaarden: Wanneer iemand komt te overlijden, zal datgene wat deze persoon achter laat verdeeld moeten word…

Erfenis verdelen op een eerlijke manierBij het verdelen van een erfenis, ontstaan er vaak onenigheden onderling. Dit wordt vaak veroorzaakt door spanningen die…
Bankzaken veilig regelen met online bankierenBankzaken veilig regelen met online bankierenOnline bankieren is in Nederland redelijk veilig. Toch is fraude met internetbankieren niet helemaal uit te sluiten. Als…
Reacties

Patricia Lardee, 17-12-2020
Hallo ik heb een vraag me vader is in juli overleden mijn familie en ik hebben een aanvraag gedaan bij de rechtbank om het te verwerpen hoe lang duurt het voor dat we bericht krijgen om het te betalen? Reactie infoteur, 18-12-2020
Hallo Patricia Lardee,
U krijgt een akte nalatenschap toegestuurd met daarbij de factuur. Dan kan enkele weken duren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henric, 01-10-2020
Mijn alleenstaande zus is onlangs overleden, zij had schulden en onenigheid en de hele familie heeft de erfenis officieel verworpen en dat is aanvaard door rechtbank. Haar 'waardevolle spullen' liggen opgeslagen bij een broer voor de evt. schuldeisers. De boedellijst staat in het boedelregister. Is er een termijn tot wanneer deze spullen opgeslagen moeten blijven en de schuldeisers zich moeten melden? Reactie infoteur, 02-10-2020
Beste Henric,
Het moment van verjaring van schulden hangt van de schulden af. Een niet afgeloste lening verjaart 20 jaar na het afsluiten van de lening en soms nog later als de vordering gestuit is. Het is lastig als jullie de schuldeisers niet kennen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Nieman, 28-09-2020
Kunt u mij precies aangeven wat en wie de personen zijn die tot de zesde graad bij een verwerping van de nalatenschap?
Geval is: het volgende: een zoon is overleden zonder achterlating van partner en kinderen.
Ouders en één zus (geen kinderen) zijn nog in leven. Grootouders leven niet meer.
Wie zijn dan de personen die de volgende in rij zijn en ook moeten verwerpen?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord. Reactie infoteur, 29-09-2020
Beste J. Nieman,
De ouders zijn dan bloedverwanten in de eerste graad, de zus in de tweede graad.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-02-2020
Goedendag
De stiefmoeder van mijn vrouw heeft pas na 16 maanden via een notaris laten weten dat de vader van mijn vrouw is overleden. De belastingdienst had haar namelijk een aanslag gestuurd over een stamrecht BV. De weduwe heeft de erfenis beneficiair aanvaard en is er door de rechtbank een vereffenaar aangesteld. De vereffenaar heeft aangegeven dat het huis verkocht moet worden om deze schuld te voldoen. Door de beneficiaire aanvaarding van de weduwe heeft mijn vrouw deze erfenis automatisch ook aanvaard na 3 maanden.
Kan zij deze erfenis alsnog verwerpen ook als er iets over blijft?.
Het is een testament met vruchtgebruik wat nog steeds niet gevestigd is. Het termijn van twee jaar is verstreken. Mijn vrouw zal daardoor waarschijnlijk als bloot eigenaar vermogensbelasting moeten gaan betalen. Reactie infoteur, 08-02-2020
Goedendag Henk,
Bij een beneficiaire aanvaarding van een erfenis is er sprake van aanvaarding als blijkt dat de baten de schulden overtreffen. Doordat de stiefmoeder beneficiair heeft aanvaard, geldt deze procedure voor alle erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daphne, 10-01-2020
Goedendag,
Mijn schoonvader zal op korte termijn komen te overlijden. Hij verblijft momenteel in een hospice. We zijn van plan om de erfenis te verwerpen vanwege mogelijke schulden die hij nog heeft. Klopt het dat we dan geen lopende verzekeringen, contracten e.d. op mogen zeggen na zijn overlijden? Hij woont in een huurwoning. Betekent het ook dat we de woning niet leeg mogen maken voor een volgende bewoner, aangezien hij hier niet meer woont en niet meer zal terugkeren? Bestaat dan ook het risico dat het gezien wordt als het accepteren van de erfenis? Reactie infoteur, 10-01-2020
Goedendag Daphne,
U mag, als u wilt verwerpen, u niet als een erfgenaam gedragen. Als u niet doet is het simpel, u hebt zich dan niet als erfgenaam gedragen. Er is ook een wat grijzer gebied, zo zal het leegmaken van een woning geen probleem zijn als u de boel elders opslaat en niet iets ervan in huis neemt. Komt er geld terug van een verzekering, dan mag dat niet op uw rekening worden gestort. Achterstallige huur, mag niet door u worden betaald. Het veiligste is dus niets doen en dit aan de erfgenamen over te laten die de erfenis wel aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henny, 21-08-2019
Goedendag,

Een jaar geleden is mijn moeder overleden. Zij had een uitvaartverzekering bij Dela. Ondanks dat we(mijn zus en ik) een complete, mooie en waardige uitvaart hebben geregeld is er nog een gedeelte van het te besteden bedrag overgebleven.
Dela wil dit restant bedrag naar ons overmaken. Moeder had schulden en stond onder bewind, waardoor wij de erfenis hebben verworpen. Kunnen wij aanspraak maken op het restant bedrag van de uitvaart? Of Handelen wij dan alsnog als erfgenamen?
Volgens Dela valt de uitkering buiten de nalatenschap omdat dit geen vermogen van mijn moeder was toen ze nog in leven was.
Maar ik lees op internet veel tegenstrijdigheden hierover. Mijn zus en ik staan niet specifiek met naam genoemd in de uitvaartpolis als begunstigde. Reactie infoteur, 08-01-2020
Goedendag Henny,
Als jullie met succes de erfenis hebben verworpen, kunnen jullie niet door een eigen actie op een later moment weer erfgenamen worden. Dela geeft aan dat dit geen onderdeel van de erfenis is, jullie regelden de uitvaart en zijn voor Dela aanspreekpunt, en daarom is het niet zo gek dat Dela het geld aan jullie wil overmaken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carine, 15-08-2019
Vlak na het overlijden van onze vader hebben mijn halfzus en ik diverse abonnementen etc. opgezegd. In die periode vonden wij correspondentie waardoor wij besloten de erfenis te verwerpen. Toen wij de akte van verwerping eenmaal hadden hebben wij zonder de term opzegging te gebruiken maar ter informatie de overlijdensakte en akte van verwerping naar de woningvereniging waar onze vader huurde gemaild. Hetzelfde gedaan naar de energiemaatschappij en kabelmaatschappij. Bestaat nu de kans dat wij alsnog moeten aanvaarden? Reactie infoteur, 18-08-2019
Beste Carine,
Als de verwerping door de rechtbank is aanvaard, is er normaal gesproken geen weg terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pappot, 23-05-2019
Als je iemand machtigt om de bankrekening van de overledene te kunnen heropenen, heeft dat dan gevolgen voor de verwerping van de erfenis, die ik heb aangevraagd.
Groetjes RP Reactie infoteur, 23-05-2019
Beste Pappot,
Machtigt u iemand namens u en doet deze persoon meer dan het inzien van rekeningen, gedraagt hij of zij zich als een erfgenaam, dan kan dat problemen geven als dat uitkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie Kon, 14-03-2019
Mijn dochter heeft de erfenis van haar vader, woonachtig in Nederland, 3 jaar geleden verworpen. Nu is de moeder van haar vader overleden en er is nog een zus. De moeder is woonachtig in België dus valt de erfenis onder Belgisch erfrecht. Komt mijn dochter nu toch in aanmerking voor een erfdeel? Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 14-03-2019
Beste Gonnie Kon,
Volgens het Belgisch erfrecht komt uw dochter in aanmerking voor een erfdeel als er geen testament is opgemaakt dat anders bepaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter, 26-11-2018
Ik heb de erfenis van mijn vader verworpen bij de rechtbank. Dat is al een anderhalf jaar terug. Nu krijg ik een aanmaning van de belastingdienst voor de motorrijtuigenbelasting van mijn vader zijn auto. De belastingdienst gebeld en die zegt dat ik alsnog een notaris in moet schakelen, ondanks dat ik het al verworpen heb. Gebeurt dit vaker? en moet ik nu alsnog nu naar een notaris gaan en dat het weer kosten met zich meebrengt of is daar een andere oplossing voor? Reactie infoteur, 28-11-2018
Beste Pieter,
Dat lijkt me niet, kennelijk is de Belastingdienst niet op de hoogte van het feit dat u de erfenis hebt verworpen en dus niet aansprakelijk bent voor de schulden die daaruit voortvloeien. Het toesturen van het bewijs van verwerping van de erfenis zou voldoende moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tobi, 18-07-2018
Wij gaan de erfenis van mijn vader verwerpen vanwege zijn schulden. Wij doen dit ook voor onze kinderen. Kloppen de schuldeisers nadat wij het verworpen hebben dan bij de broer van mijn vader aan? Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Tobi,
Als de kinderen de erfenis van de ouders verwerpen, gaat de erfenis naar de volgende erfgenamen in rij die niet hebben verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 10-07-2018
Ik heb een aanvraag gedaan voor verwerping erfenis via de notaris en mijn broer zus doen dat niet. Ik heb gedaan omdat er schulden zijn en ik zelf niet breed heb. Moeten me broer en zus dan opdraaien voor schulden? Mvg monique Reactie infoteur, 12-07-2018
Beste Monique,
De broer en zus draaien als ze niets ondernemen in ieder geval op voor de schulden die in omvang bekend konden worden geacht. Als er hele onverwachte schulden naar boven komen, kunnen ze misschien nog beneficiair aanvaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Steven, 27-04-2018
Mijn collega wil de erfenis van haar zus verwerpen. Zij heeft andere broers, zussen, kinderen en kleinkinderen.
Vraag 1:
Normaliter zouden die geen erfgenaam zijn maar als zij verwerpt wel. Moet iedereen nu voor deze minderjarige kinderen naar de kantonrechters, waar ze ook wonen, of is dit in één keer te regelen? Anders wordt zelfs de verwerping een dure en tijdrovende zaak voor de erfgenamen en ook voor de nu al overbelaste rechters.
Vraag 2:
Hoe kan je je als niet-aanvaardende erfgenaam gedragen als er toch rekeningen te betalen zijn (uitvaart, huur e.d.)? Of gaat het er om dat je zelf voordeel haalt door deze handelingen? Moet echt alles stil vallen zolang de erfgenamen zich nog beraden in de eerste drie maanden na het overlijden? Wat kan wel en wat kan niet? Waar ligt de grens?
Dank u wel! Reactie infoteur, 27-04-2018
Beste Steven,
1. De verwerping van een erfenis kan worden geregeld door een notaris daartoe te machtigen, die doet dat dan voor iedereen tegelijkertijd.
2. Het betalen van de begrafenis staat in Nederland los van het aanvaarden van de erfenis als geen geld wordt gebruikt dat aan de erfenis behoort. Bankrekeningen opzeggen mag u ook niet. Voor het leegmaken van woningen of de huur opzeggen is een erfgenaam aansprakelijk. Niets is toegestaan waardoor u zich als erfgenaam gedraagt, want dan hebt u impliciet de erfenis ook zuiver aanvaard.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 23-04-2018
Mijn moeder is pas overleden en ik ben enig kind. ik heb alles al opgezegd omdat ik dacht dat dat moest. stel ik zou de erfenis weigeren omdat er meer schuld is. heb ik dan een probleem? ik dacht zeg alles op ivm de kosten die oplopen. moet je zonder notaris verplicht naar de rechtbank of is schriftelijk ook genoeg? Reactie infoteur, 24-04-2018
Beste Naomi,
Men zou kunnen stellen dat u zich als erfgenaam hebt gedragen. Zijn er onverhoopt schulden, dan is ook een beneficiaire aanvaarding mogelijk. Als u wilt verwerpen, kunt u een verklaring bij de rechtbank downloaden en die ingevuld opsturen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 15-03-2018
Dit is onze situatie:
- mijn gescheiden zus is overleden, zij stond onder bewind, en er is sprake van een negatieve erfenis(schulden).
- de bewindvoerder informeert de div. partijen.
- mijn zus had nog thuis wonende kinderen (20 jr), het betreft een huurwoning.
- op advies van de bewindvoerder hebben we allemaal de erfenis verworpen.

Het thuiswonende kind woont nu nog in het huis. De waarde van de inboedel is nihil, oude bank, oude tv etc. De meeste spullen zijn geschonken door vrienden/familie.
Mag er ondanks dat de erfenis is verworpen, gebruik worden gemaakt van de inboedel (zitten op een bank, kijken naar de tv)? Of gaat dit voor problemen zorgen? Reactie infoteur, 17-03-2018
Beste Saskia,
Gebruik maken van de woning zoals een erfgenaam dat doet, kan voor problemen zorgen. De waarde van de inboedel doet er dan niet toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moon, 12-03-2018
Vraagje:
Ex echtgenoot overleden. Al jaren hebben kinderen geen contact. 1 minderjarige nu willen de 2 oudste meerderjarige verwerpen en het minderjarige benificair aanvaarden. Waarvoor ik als moeder gemachtigd moet worden. Maar kan dat 2 oudste verwerpen jongste beneficair aanvaarden?
En hoe kom ik aan een boedelbeschrijving? We hebben al 12 jaar geen contact ook de kinderen niet dus? Reactie infoteur, 13-03-2018
Beste Moon,
Als meteen duidelijk is dat er een positief saldo is, is een beneficiaire aanvaarding niet per se nodig. Dan kunt u de rechter vragen om niet te hoeven vereffenen. Als 1 erfgenaam beneficiair aanvaardt, geldt dit voor de hele erfenis. Wie de erfenis afwikkelt kan voor een boedelbeschrijving zorgen, desgewenst kan een notaris dit voor u doen (daar zit wel een prijskaartje aan).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mariska, 07-02-2018
Mijn moeder is afgelopen week overleden en ik heb een aantal lopende zaken opgezegd. (Energie, telefoon en aansprakelijkheid) Na gesprek met een adviseur ga ik de nalatenschap alsnog verwerpen.

Kan het regelen nu problemen geven bij het verwerpen? Door het opzeggen blijft er meer geld over voor de schulden.

Of denk ik nu te simpel?

Alvast bedankt voor de reactie. Reactie infoteur, 09-02-2018
Beste Mariska,
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het opzeggen van energie, huur, telefoon en dergelijke. Natuurlijk hebt u dit gedaan vanuit een positief perspectief. Toch kan dit later, als schuldeisers er na de verwerping achter komen, nog een probleem worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob van Duuren, 30-01-2018
Zeer geachte zeemeeuw,
Ik heb al 24 jaar geen contact meer met mijn vader en ik hoorde laatst via via dat hij is overleden rond de kerstdagen. Ik heb geen broers of zussen. Voordat ik ook maar iets met erfrecht of iets dergelijks te maken krijg, wil ik dit eigenlijk voor zijn door nu al een eventuele erfenis te verwerpen. Hij heeft mij in het verleden veel emotionele pijn gedaan door allerlei zaken, heeft zelfs veel geld van mijn bankrekening gehaald met een vervalsing van mijn handtekening! een heel gedoe, waar ik nu liever niet op verder inga. Hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik geen gedoe met belastingdienst en/of andere instanties krijg? Ik heb reeds gelezen dat ik een verwerpingsverklaring moet tekenen bij de rechtbank, klopt dit? kost mij ook weer geld.
Krijg ik sowieso wel iets te horen in de nabije toekomst?

Ik hoor heel graag of u mij een kant kunt opsturen hoe ik dit nu het beste kan aanpakken.
PS. ik heb totaal nog geen bericht ontvangen van een overlijdensakte of wat dan ook, dus ik tast volledig in het duister.
Veel dank en groet,
Rob Reactie infoteur, 31-01-2018
Zeer geachte Rob van Duuren,
De Belastingdienst stuurt een bericht naar de bij de fiscus bekende contactpersoon. De Dienst weet vooraf niet of er een testament is en of er bijvoorbeeld is verworpen. Als u wilt verwerpen machtigt u een notaris om dit voor u te doen of gaat u zelf naar de rechtbank in de woonplaats respectievelijk regio van uw vader. Als u wordt aangeschreven, dan kunt u vervolgens aantonen dat u de erfenis op tijd hebt verworpen en moeten de fiscus en eventueel anderen op zoek naar een volgende contactpersoon respectievelijk erfgenaam.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter van Voren, 27-12-2017
Beste zeemeeuw,

Hartelijk dank voor uw reactie. De kosten van de rouwadvertenties neem ik zeker op me. Maar dat ik aan de bank/kranten/weekbladen/lotto het overlijden heb doorgegeven kan dus geen kwaad?

Nogmaals dank voor uw reactie,

Pieter Reactie infoteur, 28-12-2017
Beste Pieter van Voren,
De regel is immers dat u zich niet als erfgenaam mag gedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter van Voren, 27-12-2017
Goede avond,

Ik had een vraag over een erfenis. Ik wil de erfenis van mijn vader verwerpen. In huis ben ik nergens aangekomen en heb ook niks meegenomen. Wel heb ik doorgegeven aan de bank en aan diverse kranten / weekbladen/ lotto dat mijn vader overleden is. Kan dit problemen geven?

Hartelijk dank voor uw antwoord,
Pieter Reactie infoteur, 27-12-2017
Beste Pieter van Voren,
Er kan een probleem ontstaan als de eventuele kosten van de rouwadvertenties ten laste komen van de erfenis, terwijl u de opdrachtgever voor plaatsing bent. U kunt er dan beter voor kiezen om deze kosten voor eigen rekening te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Acl Hamers, 24-11-2017
Geachte reactie
In het testament staat dat mijn broer en ik de enige erfgenamen zijn van zijn nalatenschap mits er geen echtgenote of kinderen zijn ten tijde van zijn overlijden.
De zus komt niet voor in het testament, er staat niet in beschreven dat ze onterfd is.
Begrijp ik hieruit dat de zus de eerstvolgende erfgenaam is?
Bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 25-11-2017
Geachte Acl Hamers,
Dat klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Acl Hamers, 23-11-2017
Geachte.
Mijn broer en ik zelf hebben beiden als enige erfgenamen de nalatenschap van een vroegere vriend (van mijn broer) bij de rechtbank laten verwerpen, en vragen ons nu beiden af wie de eerstvolgende wettelijke erfgenaam van deze nalatenschap is.
Onze vraag is: Wordt de enige in leven zijnde zus van de overledene de eerstvolgende erfgenaam van deze nalatenschap, of komt de eerstvolgende erfgenaam uit onze familie.
Mijn broer en ik zelf hebben beiden geen kinderen, maar wel 2 zussen.
Mvg. Acl Hamers Reactie infoteur, 24-11-2017
Geachte Acl Hamers,
Dat hangt ervan af of de zus is onterfd per testament, anders is ze eerder in de rij als erfgenaam dan u en uw broer. De directe erfgenamen komen uit de bloedlijn van uw vroegere vriend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Visser, 05-11-2017
Geachte reactie,
Mijn moeder, die anderhalve maand geleden is overleden, was in gemeenschap van goederen getrouwd met mijn vader die persoonlijk failliet is verklaard en vermoedelijk ook betrokken is bij het faillissement van zijn (vroegere?) bedrijf, waarover mijn oudste broer de scepter zwaaide. Vermoedelijk bestaat de boedel uit louter schulden, maar er is een relatief bescheiden kans dat mijn oudste broer in de komende jaren een juridische procedure gaat winnen tegen de schuldigen van het eerder genoemde faillissement van het familiebedrijf. Hij belooft dat mijn vader in dat geval de vele miljoenen, die hij heeft gestoken in de mislukte herstart van het familiebedrijf, terug krijgt, net als zijn verloren gegane aandeel in het oorspronkelijke bedrijf. Is beneficiaire aanvaarding verstandig in dit geval? Ondanks de toch wel kleine kans op een alsnog binnenvarend geldschip bij mijn vader en het moeilijke en veel gedoe en problemen veroorzakende, en soms wat onbetrouwbare, karakter van de oudste broer? Is de erfenis van mijn moeder verwerpen een betere optie? En mocht mijn vader toch een hoog bedrag aan schadevergoeding ontvangen via de procederende broer ontstaat dan na zijn dood een nieuwe ronde met nieuwe kansen op een erfenis met positief saldo?
Hartelijk dank alvast voor uw advies
Vriendelijke groet,
Mevr. Visser Reactie infoteur, 07-11-2017
Geachte Visser,
Dat hangt ervan af. Als u de erfenis verwerpt, is er geen weg terug (verworpen is verworpen). Bij beneficiair aanvaarden koopt u ook een beetje tijd, eerst moet namelijk een hele procedure worden doorlopen waarna u een besluit neemt over de aanvaarding van de erfenis. Die procedure kan veeleisend zijn (boedelbeschrijving, meermalen naar de rechter). Belangrijk is ook hoe lang het gaat duren voordat er duidelijkheid is omtrent uw broer, mogelijk is dat veel langer dan nodig is voor de gehele procedure van de (beneficiaire) aanvaarding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre van den Dungen, 04-06-2017
Beste Zeemeeuw,

Mijn tante (zus van mijn vader) is in 2008 overleden. Alle kinderen, broers, zussen, neven en nichten hebben de erfenis verworpen wegens schulden van haar. Nu zijn de achterneven en achternichten aan de beurt om te verwerpen. Mijn zoon wordt volgend jaar 18.
Moet hij opnieuw tekenen voor verwerping of is dat al gebeurd toen ik tekende daarvoor? Krijgt hij automatisch bericht hierover of moet ik zelf contact zoeken met een notaris of rechtbank voor zijn 18e verjaardag?
Geldt verwerping ook nog voor zijn eventuele kinderen in de toekomst? Mijn zoon is 4e graad familie van mijn tante begrijp ik.

Vriendelijke groet,
Andre van den Dungen Reactie infoteur, 06-06-2017
Beste Andre van den Dungen,
Een verwerping kan niet worden herroepen. Als voor uw zoon de erfenis is verworpen, geldt dat nog steeds. Het is niet zo dan kinderen die nu nog niet leven later alsnog de erfenis uit 2008 moeten verwerpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia de Haas, 29-07-2016
Geachte redactie.
Onze ouders hadden een groot recreatiepark een BV. De certificaten waren onder onze ouders verdeelt als eigendom. Onze jongste broer werd directeur samen met moeder. Moeder is tot aan haar sterfbed directeur van de BV geweest. Nu had vader in 1997 in een notatiele akte de waarden in een certificaat laten vastleggen. In diezelfde akte heeft vader zijn zeggenschap certificaten over gedaan aan onze jongste broer. Hier was moeder het niet eens en was van mening dat deze certificaten eerst aan haar aangeboden hadden moeten worden. Mijn jongste broer heeft dan ook niet deze certificaten geaccepteerd bij leven van moeder. Na het overlijden van moeder in 2006 (vader is in 2003 overleden) Heeft mijn jongste broer een jaar later 2007 met terug werkende kracht deze geaccepteerd en in de jaar balans van 2006 laten opnemen. Nu is mijn vraag zijn deze zeggenschap certificaten niet op de sterfdag van moeder in de boedel terecht gekomen, en is dit deel uit de akte niet vervallen. Of is hierdoor de hele akte ongeldig geworden en is het waarden certificaat ook hierdoor niet meer geldig. Of kan alleen wat mijn broer nadien na het sterven van moeder tot zich genomen heeft zonder de andere erfgename te raadplegen worden teruggedraaid. Graag hierin uw antwoord. Met vriendelijke groeten Lia Reactie infoteur, 30-07-2016
Geachte Lia de Haas,
Als de notariële akte van uw vader geen testament was, het een overdracht per direct was en uw broer geen uitvoering aan de akte heeft gegeven en zelfs heeft verworpen, lijkt mij de akte niet meer geldig dan wel verjaard in 2006. In dat geval is de actie van uw broer onwettig. Belangrijk is wel of er nog een testament is waarin een en ander is geregeld en de akte van verwerping.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van Hoydonck, 29-05-2016
Beste, ons grootmoeder is overleden ze had schulden bij het ocmw. wij hebben de erfenis verworpen maar mijn zus die was begunstigde van de uitvaartverzekering en heeft het geld op haar rekening ontvangen en heeft daarvan de uitvaart betaald en er was een klein 200 euro over. nu kwam het ocmw met de schuldenlast en ze gingen dat verwerpen? mag die zomaar die 200 euro enkele weken op haar rekening laten staan en dan verwerpen of gaat het ocmw de schuldenlast op haar verhalen? graag uw antwoord, vriendelijke groeten Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste Van Hoydonck,
Een uitvaartverzekering (overlijdensverzekering) maakt geen deel uit van de erfenis en wordt pas na een overlijden uitbetaald. Zolang er geen geld uit de erfenis is benut, kan de nalatenschap worden verworpen. Het ocmw zal altijd alles doen om de schuld te verhalen, maar heeft, als de erfenis op tijd wordt geweigerd, geen titel om dat te effectueren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helen Oosterling, 10-05-2016
Mijn jongere broer uit t tweede huwelijk van mijn vader heeft voor beide onroerend goed zaken afstand gedaan van zijn kindsdeel/erfrecht. Het document heeft hij getekend op de rechtbank. Dit kan niet teruggedraaid worden. Hij heeft zich niet gerealiseerd dat door dit te doen hij helemaal niks meer erft. Ook kan hij op straat komen te staan want hij woont in een van de onroerende goederen. Vraagje: hij is niet vermogend en wij als oudere broers en zussen willen niet dat hij op straat komt met gezin. Wat kunnen wij overige erven nog doen om hem tegemoet te komen?
bedankt voor reactie Reactie infoteur, 11-05-2016
Beste Helen Oosterling,
Een erfgenaam kan niet een deel uit een erfenis verwerpen, het is verwerpen of (beneficiair) aanvaarden. Jullie kunnen je moreel verplicht voelen om wel iets aan hem te schenken of hem het vruchtgebruik van een woning geven (voor een paar jaar of langer). Jullie kunnen de woning aan hem verhuren voor een zacht prijsje (deels een schenking).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Doel003, 02-05-2016
Vader is onlangs overleden en had hoge schulden door een faillissement van zijn bedrijf. Mijn moeder, ik en mijn zus willen de erfenis dus verwerpen, ook voor onze minderjarige kinderen. Mijn ouders waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Hoe zit het met hun inboedel? Mijn moeder kan natuurlijk niet zonder huisraad (er is al niets meer van waarde in het huurhuis ivm het faillissement). En ook de vraag hoe nu tijdelijk de rekeningen betaald dienen te worden? De huur, elektra etc. werd altijd betaald van de gezamenlijke en/of rekening. Kunnen we deze betalingen laten doorlopen totdat haar bijstandsuitkering is geregeld? We willen natuurlijk niet dat we 'per ongeluk' de erfenis aanvaarden. Er is geen verklaring van erfrecht nodig in dit geval lijkt ons, maar hoe moeten we dan de bankrekening etc opzeggen? Kan dit na uitspraak van de rechtbank na de verwerping?

Mijn moeder komt nu in de bijstand terecht. Reactie infoteur, 03-05-2016
Beste Doel003,
Het beste opent u een nieuwe rekening bij de bank en geeft de nieuwe rekening door aan de gemeente, dan kan er geen verwarring optreden. Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn hetzelfde. Als daarin duidelijk is aangegeven wat van uw moeder is, blijft dat buiten schot als dat bij de deurwaarder of curator bekend is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Charlie33, 09-04-2016
Vader is overleden in Luxemburg. Ik ben Nederlander maar al meer dan 10 jaar weg uit Nederland en betaal daarom in Luxemburg 0 % erfrecht. Mijn zus woont nog in Nederland en mijn vader is slechts 6 jaar weg uit Nederland. Daarom zal de fiscus bij haar nog Nederlandse erfbelasting opeisen. Wat indien we afspreken dat zij (en haar kinderen) de erfenis zouden weigeren en de hele erfenis uiteindelijk bij mij zou komen. Ik zou haar dan een schenking doen voor dezelfde waarde. Lopen we dan nog het risico dat de Nederlandse staat toch nog erfbelasting komt claimen ondanks de verwerping? Bij wie en hoe? In dat geval krijgen ze immers toch nooit te horen dat mijn zus een erfenis heeft verworpen (want dat is in Luxemburg).

Bvd Reactie infoteur, 10-04-2016
Beste Charlie33,
Voor de erfbelasting maakt een verwerping geen verschil. De Nederlandse Belastingdienst redeneert zo, omdat anders velen een erfenis zouden kunnen verwerpen met als doel minder belasting te hoeven betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jack, 02-04-2016
Beste, mijn zus en ik zijn executeurs-afwikkelingsbewindvoerders van de nalatenschap. wij hebben de nalatenschap zuiver aanvaard. Mijn andere zus nog niet. We hebben haar de boedellijst verstuurd en haar nu al 2x verzocht om haar voorkeur voor de boedellijst kenbaar te maken.
1. kunnen we nu zelf overgaan tot verdeling van de boedel?
2. wanneer moet zij duidelijkheid geven over de aanvaarding of niet? Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Jack,
Een kantonrechter kan op uw verzoek aan uw zus een termijn stellen waarbinnen zij moet verklaren of zij de nalatenschap aanvaardt of verwerpt. Jullie kunnen nu nog niet verdelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janine, 19-03-2016
Beste,
Mijn vader is onlangs overleden en nu hebben mijn broer en ik een aanvraag gedaan voor verwerping voor ons maar ook voor de minderjarige kinderen van ons. Nu heb ik nog 2 broers waarvan 1 in de wsnp. Is het zo dat de wsnp zegt dat ie beneficiar moet aanvaarden? Nu mogen wij ons nergens mee bemoeien ivm de verwerping maar wat als een tante spullen uit zijn huis heeft gehaald (want zij had een sleutel van de woning, wij niet)heeft verkocht kort na zijn overlijden zonder dat wij er iets van af wisten. Reactie infoteur, 20-03-2016
Beste Janine,
Een tante? Die mag dat niet zonder toestemming van de eigenaren doen. De wsnp kan inderdaad moeilijk doen, omdat die liever geld uit een erfenis zien komen en die kans niet voorbij wil alten gaan. Het is verstandig om dan met de curator of gemeente te overleggen en duidelijk te maken waarom verwerping de beste oplossing is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 09-03-2016
Hallo, de vader van mijn vriendin is onlangs overleden. Mijn vriendin heeft de erfenis verworpen nadat zij het huis van haar vader had leeggehaald op verzoek van de woningcoöperatie. Tevens heeft haar broertje de erfenis verworpen. De spullen heeft zij in een opslagplaats ondergebracht. Wie is nu erfgenaam en verantwoordelijk voor de spullen die in de opslag liggen? Aan wie moet zij de sleutel overhandigen? Of is zij alsnog erfgenaam, omdat ze het huis van haar vader heeft leeggehaald? Reactie infoteur, 10-03-2016
Hallo Silvia,
Als de erfenis is verworpen bij de rechtbank, zijn zij en haar broer geen erfgenamen meer. Overigens moet iemand wel voorzichtig zijn met het leegmaken van een pand omdat dat als een aanvaarding kan worden gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 24-02-2016
Mijn moeder is overleden. Vader is al eerder overleden. Ze hadden 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Als eenieder van de kinderen en kleinkinderen de nalatenschap verwerpt vanwege schulden, volgen dan de minderjarige kinderen van de kleinkinderen of houdt het op bij de kleinkinderen van de overledene.

bvd Reactie infoteur, 25-02-2016
Beste Harry,
Dan worden inderdaad de achterkleinkinderen erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa, 17-02-2016
Mijn vader is overleden. Hij heeft een samenlevingsovereenkomst en geregistreerd partnerschap met mijn moeder. Nu woonende in een verpleeghuis.
mijn vader heeft een huurhuis dat volstaat met spullen meubels maar ook veel rotzooi. Uit een eerder huwelijk is nog een docht er waar al jaren geen contact mee is. ik zelf heb 3 minderjarige kinderen.
mijn vader heeft schulden, niet duizenden maar toch net te veel om opgehoest te worden door mijn moeder en of mij. wat kunnen we nu het beste doen?
huis moet snel opgezegd worden anders nog meer kosten en die kunnen we niet betalen, maar mag niets doen in het huis als ik afstand wil doen van mijn erfrecht toch? Mag ik wel opruimen in het huis en mag ik mijn eigen spullen eruit halen kampeer- en babyspullen?

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste Elisa,
Als niemand anders in de huurwoning woonde, stopt de huurovereenkomst twee volle kalendermaanden na het overlijden van de huurder. Uw eigen spullen eruit halen mag, maar wees voorzichtig met zijn spullen. Uw moeder en u kunnen verwerpen, voor uw minderjarige kinderen wordt dat een beneficiaire aanvaarding (de kantonrechter bekijkt voor hen de zaak).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 16-02-2016
Mijn tante, zonder partner of kinderen, is overleden. Alle broers en zussen hebben de nalatenschap verworpen. Hierdoor is de afhandeling bij de kinderen van broers en zussen terecht gekomen. In totaal 11 (die al 30 jaar geen contact meer met elkaar hebben). De meeste hebben ook weer minder jarige kinderen. Na een eerste inschatting blijft er na aftrek van vorderingen maar een heel een klein bedrag over. Om verdere kosten te voorkomen hebben we (2 kinderen) de huur stop gezet en daarmee waarschijnlijk al zuiver aanvaard.
Paar vragen:
* moet iedereen gelijksoortig aanvaarden? Of kan de een zuiver en de ander benificiar aanvaarden.
* wat gebeurt er met het erfdeel als kinderen (en de minder jarige kinderen) het verwerpen. Gaat het deel daarmee over naar de andere familielijn die wel aanvaarden - of gaat het afgewezen deel naar de staat/gemeente?
* is het erg lastig om in een situatie als deze voor minderjarige kinderen (3e of 4e graad) te verwerpen? Reactie infoteur, 16-02-2016
Beste Luc,
Als wordt aanvaard, kan het niet zo zijn dat de ene erfgenaam dit zuiver doet en de ander beneficiair. Als geen erfgenaam de boedel wil hebben, gaat deze naar de consignatiekas van de staat. Als minderjarige kinderen in het spel zijn, is het aan de rechter om te beoordelen of een verwerping al dan niet nadelig voor deze kinderen is. Of dat eenvoudig is, hangt van de boedel af.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 15-01-2016
Als al de kinderen de erfenis verwerpen kom dan de gehele erfenis dan toe aan de partner? Zo ja moeten er dan in dit geval nog successie rechten worden betaald (ervan uitgaande dat de totale erfenis minder is dan de de partner vrijstelling van 633.014 Eur)? Reactie infoteur, 16-01-2016
Beste Kees,
Dan valt alles toe aan de langstlevende partner als er geen testament is dat anders bepaalt en de kinderen zelf geen erfgenamen hebben. Voor de berekening van de erfbelasting maakt het niet uit als sommigen de erfenis verwerpen, de Belastingdienst legt een aanslag op alsof niemand de erfenis heeft verworpen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanda, 03-01-2016
Ben ik als ik de erfenis van mijn moeder (die een testament heeft waarin zij al haar bezittingen die in haar huis staan aan het leger des heils schenkt) verwerp. Nog aansprakelijk voor het leeghalen van het huurappartement? En mag ik ook niet de begrafenis regelen? Reactie infoteur, 04-01-2016
Beste Jolanda,
Als u verwerpt, bent u niet aansprakelijk voor het leeghalen van het appartement. U mag de begrafenis regelen als in het testament niet een andere persoon is aangewezen. Als u die opdracht geeft, bent u wel de eerst verantwoordelijke voor de betaling van de begrafenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gienne, 19-12-2015
Beste Zeemeeuw,
Ik heb een vraag
Ik ben weduwe met 2 kinderen waarvan er een is overleden op 04-03-2013 zij had geen pahtner en geen kinderen
Mijn andere dochter en ik hebben haar erfenis verworpen omdat er veel schulden waren.
Maar nu is haar oom een broer van mijn man zijn vermogen aan het verdelen.
wat wij daar nu van erven kunnen wij dat zonder probleem aanvaarden of kunnen er dan nog steeds schuldeisers komen en is het beter om te verwerpen
ik hoop dat u het snapt
Groetjes Gienne Reactie infoteur, 20-12-2015
Beste Gienne,
Als straks in de erfenis van de oom schulden zitten en wellicht ook oude vorderingen op uw overleden dochter, erft u ook die schulden mogelijk weer. Het zou goed zijn om te weten of die schulden al vereffend zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 15-12-2015
Beste Zeemeeuw,
Een aantal maanden geleden is mijn schoonmoeder onverwacht overleden. Na het overlijden zijn wij erachter gekomen dat zij behoorlijke schulden had. Wij hebben voor ons en onze kinderen een akte van verwerping aangevraagd via de kantonrechter. Deze is ook toegekend, gelukkig. Mijn vraag is nu wat we voor de rest moeten doen. Ze woonde in een huurhuis, moeten wij nu de verhuurder op de hoogte stellen, wat doen we met haar sleutels? Hetzelfde geldt voor alle andere schuldeisers, moeten wij die inlichten?

Alvast heel hartelijk dank,
Hartelijke groet,
Nathalie Reactie infoteur, 15-12-2015
Beste Nathalie,
Dit zijn allemaal taken van de erfgenamen, wellicht kunt u die op het juiste spoor zetten. Als die er niet (meer) zijn, kunt u zelf de verhuurder inlichten en de sleutels afgeven maar u doet dat dan niet meer als aansprakelijke voor de verhuurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daisy, 07-12-2015
Beste Zeemeeuw,

Vijf jaar geleden overleed mijn vader. Er was een langstlevende testament met vruchtgebruik zonder verplichtingen. Dit ging over een bijna afbetaald koophuis en een spaarrekening. Mijn zus en ik zijn in dat geval naakt eigenaar als ik dat goed heb?
Nu vijf jaar later is er geen spaarrekening meer (het bijna afbetaald koophuis nog wel) en zijn er schulden ontstaan. Deze liggen wel lager dan de waarde van het huis. Mijn vraag is of bij overlijden van moeder dit als 1 erfenis wordt gezien? We kunnen niet de erfenis van mijn vader aanvaarden en die van haar verwerpen neem ik aan? Moeten wij ook nog een keer erfbelasting betalen? Over het vruchtgebruik?

Alvast bedankt.
Hartelijke groet,
Daisy Reactie infoteur, 08-12-2015
Beste Daisy,
Als u de erfenis van uw moeder verwerpt, wordt het ingewikkelder. Het vruchtgebruikt valt dan aan anderen toe, terwijl u wel het blote eigendom hebt en een geldelijke vordering (spaarrekening). Als u de erfenis van moeder aanvaardt, krijgt u de waarde van het vruchtgebruik sinds 2010 minus de schulden erbij. U betaalt erfbelasting over het saldo van vermogen en schulden (inclusief kosten uitvaart) dat voortkomt uit het overlijden van moeder, over de erfenis van vader is al eerder betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monique, 06-12-2015
Beste Zeemeeuw,
Onlangs is mijn man overleden. Wij hebben een dochter van 21 (zij is na de overlijdensdatum 21 geworden). Wij waren in gemeenschap van goederen getrouwd, hebben een huurhuis en helaas ook schulden.
Wat zijn de gevolgen voor mij en mijn dochter wanneer wij de erfenis verwerpen? Kan ik gewoon in ons huis blijven wonen of kunnen de schuldeisers dan de inboedel opeisen? En wat gebeurt er met een (klein) weduwepensioen?

Graag uw reactie.

M.vr.g.r
Monique Reactie infoteur, 07-12-2015
Beste Monique,
De schuldeisers hebben dan een vordering op de erfenis en de erfgenamen. Als u en uw dochter verwerpen, blijft de vordering op de gemeenschappelijke boedel en de andere erfgenamen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sander de Ridder, 20-11-2015
Mijn moeder heeft een jaar geleden een erfenis aanvaard (mijn zus en haar gezin mh17). Nu de afhandeling van de erfenis in zicht komt lijdt ze hier fysiek en geestelijk erg onder en wil toch afzien. Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 20-11-2015
Beste Sander de Ridder,
Helaas kan, als een erfenis zuiver is aanvaard, dit besluit niet meer worden teruggedraaid. Wel kan uw moeder iemand anders voor haar de erfenis laten afwikkelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Eisinger, 19-11-2015
Er is blijkbaar een meningsverschil in interpretatie over plaatsvervulling bij het verwerpen van een erfenis. De ene zegt het moet er na 2003 specifiek in genoemd worden, de ander zegt van niet. De laatste zegt dat er sinds de nieuwe wetg. in 2003 altijd plaatsvervulling is tenzij het anders in het testament staat. En je kunt er ook niet vanaf indien er minderjarigen zijn die moeten verwerpen omdat de kantonrechter altijd kiest voor het belang van minderjarigen. Zijn er uitspraken daarover na te lezen of weten jullie hoe het precies zit? Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste J. Eisinger,
Plaatsvervulling staat los van een verwerping, maar ontstaat bijvoorbeeld voor een kind als zijn ouder is overleden:

https://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/77142-wat-is-plaatsvervulling-in-erfrecht.html

Bij een verwerping schuift de erfenis altijd door naar andere erfgenamen die ook weer kunnen kiezen voor het verwerpen van de erfenis. Als er een minderjarig kind is, zal de rechter bekijken of een verwerping in het nadeel van dit kind is of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cindy, 28-10-2015
Mijn vader is overleden, hij was alleenstaand. Hij had geen testament. Ik ben zijn enige kind. Ik heb geen kinderen. Ben ik dan de enige erfgenaam of zijn mijn vader's broer en zus ook erfgenamen? I.v.m. schulden verwerp ik de erfenis. Worden dan zijn zus en broer de volgende erfgenamen? (Andere groep). Als dat zo is zullen zij ook moeten gaan verwerpen i.v.m. de schulden. Ik lees graag uw antwoord! Reactie infoteur, 29-10-2015
Beste Cindy,
U bent nu de enige erfgenaam, maar als u de erfenis verwerpt, schuift de erfenis inderdaad door naar de volgende groep met ouders, broers en zussen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monica, 08-10-2015
De vader van mijn ex-vriend waarmee ik een kind heb is onlangs overleden. Nou wil mijn ex-vriend de erfenis verwerpen (hoge schulden)., waardoor automatisch ons zoontje erfgenaam wordt. Kan ik namens mijn zoontje zonder medewerking van mijn ex-vriend de erfenis verwerpen? Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Monica,
Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind kunt u alleen met machtiging van de kantonrechter een erfenis voor het kind verwerpen. Voordat een rechter dat doet zal hij een een financieel overzicht willen hebben waaruit blijkt dat de nalatenschap inderdaad negatief is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alex, 30-08-2015
Een eenvoudige vraag in een overzichtelijke situatie. Ik, man, heb twee zussen waarvan een onlangs is overleden. Ouders zijn overleden. Niemand heeft kinderen.
Overleden zus heeft voor haar overlijden duidelijk aangegeven, ook schriftelijk, dat haar broer en zus ieder voor de helft in de erfenis zullen delen.
Nu blijkt tijdens de afhandeling van de nalatenschap dat er een oud testament bestaat waarin ik, de broer, als enige erfgenaam ben benoemd.
Wanneer ik nu de erfenis ga verwerpen bij de rechtbank gaat deze erfenis dan automatisch in zijn geheel naar mijn nog levende zus, of zie ik iets over het hoofd.
Met vriendelijke groet
Alex Reactie infoteur, 30-08-2015
Beste Alex,
Als u zus in een geldig testament wordt onterfd, wordt ze ook geen erfgenaam als u de erfenis verwerpt. Wel heeft ze recht op een legitieme portie als ze zich daarop beroept.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fennie, 18-08-2015
Mijn zus heeft 5 augustus dit jaar een eind aan haar leven gemaakt. Nu willen mijn zus en haar kinderen, kleinkinderen en mijn kinderen niks erven (ze heeft alleen schulden) maar moeten wij nu allemaal zo'n formulier invullen dat wij de erfenis willen verwerpen? En zij woont in Veenendaal en haar kinderen en kleinkinderen in Veenendaal en Ederveen en die van mij in Arnhem en Doorwerth. Kan ik de formulieren wel allemaal dan tegelijk opsturen of kan dat niet? Dan zou het dus 140 euro voor ieder apart zijn?

Mvg Fennie Reactie infoteur, 08-01-2020
Beste Fennie,
Fit zou tweemaal 140 euro zijn, maar als uw kinderen nog minderjarig zijn, zal een verwerping voor hen niet zo maar gaan. Die kunnen aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Vraag de griffie hiernaar:

https://financieel.infonu.nl/geld/120014-beneficiair-erven-nadelen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lester, 07-07-2015
Beste,
Ik ga over een dikke maand in het buitenland studeren voor 4 maanden en ik vroeg me af wat ik moet doen als mijn opa overlijdt als ik in het buitenland zit?
Kan ik mijn ouders machtigen de erfenis te verwerpen?

Groeten,
Lester Reactie infoteur, 08-07-2015
Beste Lester,
U kunt uw ouders niet rechtsgeldig machtigen om een erfenis te verwerpen, wel een notaris. Machtiging moet plaats vinden in aanwezigheid van een getuige waarbij u zich legitimeert en uw handtekening plaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 20-06-2015
Beste,

Ik ben van plan om de erfenis van mijn vader te gaan verwerpen, omdat hij nog een redelijk hoge hypotheek op zijn woning heeft staan, en verkoop hoogstwaarschijnlijk geen winst oplevert, met aftrek van alle gemaakte kosten.
Mag ik vragen hoe dat precies in zijn werk gaat na de verwerping, bij wie moet ik de sleutels van de woning inleveren? Mijn oma (alleen zij heeft de sleutels van de woning) heeft al wat fotoalbums uit de woning gehaald. Moet zij deze officieel terugleggen als zij ook verwerpt? Want mijn vraag is, wie komt er achter wat iemand evt. al uit de woning gehaald heeft?
n.b. alle resterende familie gaan de erfenis ook verwerpen.

Alvast hartelijk dank,
met groet Marieke Reactie infoteur, 21-06-2015
Beste Marieke,
Voor alle regels geldt dat ze toegepast kunnen worden als een weghalen uit huis wordt opgemerkt. Een fotoalbum zal waarschijnlijk niet opvallen en is voor een buitenstaander ook geen duur goed. Een verwerping kunt u via een notaris regelen of door zelf naar de griffie te gaan. Een notaris wil de sleutels misschien wel bewaren, maar de griffie niet. Bovendien is nog niet duidelijk wie straks de eigenaar wordt. Als die straks wel bekend is, mag worden verwacht dat die zich ook bekend maakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ineke Dam, 17-06-2015
Kinderen hebben nalatenschap verworpen van overleden vader vorig jaar. Acte van verwerping ook naar belastingdienst. Hoop gedoe geweest maar zou nu goed moeten staan in systeem echter nu krijgen de kinderen ineens een brief waarin staat dat ze binnen 2 weken aangifte inkomstenbelasting moeten doen! Ze zijn geen erfgenamen, er zijn helemaal geen erfgenamen meer! Wat nu? Een F formulier is nooit gestuurd. Erfbelasting hoeven ze niet te betalen bleek in febr uit een brief maar als ze nu niet snel aangifte doen van inkomstenbelasting krijgen ze aanmaningen! Hoe zit dat nu? Reactie infoteur, 17-06-2015
Beste Ineke Dam,
De inkomstenbelasting is elders in het land gezeteld dan de afdeling erfbelasting en dus is het misschien daardoor niet goed gegaan. Het beste neemt u hierover even contact op met de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 18-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.