Erfenis en erfrecht: erven, erfgenamen & verklaring erfrecht

Erfenis en erfrecht: erven, erfgenamen & verklaring erfrecht Wanneer je familie of echtgenoot c.q. partner overlijdt, word je erfgenaam. De erfenis of nalatenschap kun je dan aanvaarden of verwerpen of ook beneficiair aanvaarden. Als iemand is overleden, moet er - ondanks het verdriet - veel geregeld worden. Het erfrecht bevat wettelijke bepalingen en regelt de overgang/overdracht van vermogen. De nalatenschap, rechten en plichten van de overledene gaan over op de erfgenamen.

Erfenis (nalatenschap)

Wanneer een familielid, naaste of dierbare overlijdt, moeten er heel veel dingen worden geregeld. Er komen regelingen, beslissingen en wettelijke begrippen aan de orde, waar je nooit van gehoord hebt en waar je hoofd helemaal niet naar staat met alle emoties en verdriet waar je midden inzit. Een van de vele zaken die zich opdringt is het regelen van de nalatenschap of erfenis. Op het moment van overlijden van iemand treedt meteen het erfrecht in werking en krijg je te maken met het feit dat je ineens erfgenaam bent en zaken moet regelen die met een erfenis te maken hebben. Het gaat vaak om meerdere erfgenamen, die het met elkaar eens moeten zien te worden. En hoewel het natuurlijk mede afhangt van hoe de band voorheen was, komt het in de praktijk vaak voor dat het regelen van de erfenis aanleiding kan zijn tot conflicten, ruzies en problemen. Helaas heb je bij een aantal zaken geen keus; er moeten allerlei formele zaken geregeld worden, waar alle nabestaanden en erfgenamen bij betrokken zijn, gewild of ongewild, met of zonder conflicten.

Testament

Testamentair erfrecht

Wanneer degene die is overleden een testament heeft gemaakt, is er sprake van testamentair erfrecht. Dat wil zeggen dat de regels gelden die in het testament zijn vastgelegd, de basis vormen van waaruit gehandeld moet worden. De verdeling vindt (in principe) plaats zoals dit in het testament bepaald is.

Gevolmachtigde erfgenaam

Over het algemeen wordt door de erfgenamen één erfgenaam gemachtigd (bij volmacht) om de erfenis van de overledene af te handelen; dit wordt de gevolmachtigde erfgenaam genoemd.

Soms is er een executeur die deze zaken regelt. Een executeur is degene die door de overledene (erflater) aangesteld/aangewezen is om de nalatenschap (erfenis) af te handelen.

Versterfrecht

Indien er geen testament is, wordt de erfenis volgens de wet(telijke bepalingen) verdeeld. Dit is wettelijk vastgelegd in het erfrecht. Dit wordt wettelijk erfrecht of versterfrecht genoemd. De erfgenamen moeten het echter wel allemaal met elkaar eens zijn, voordat de erfenis kan worden verdeeld en afgehandeld. Indien het niet zeker is of er überhaupt een testament is, kan dit nagevraagd worden bij het Centraal Testamentenregister (onderdeel van het Ministerie van Justitie) in Den Haag.

Wettelijke bepalingen bij erfenis en erfrecht

Erfrechtbepalingen is het geheel aan bepalingen en regels die wettelijk vastgelegd zijn en regelt de overgang van vermogens. Of anders geformuleerd: de overgang of overdracht van zaken, rechten en verplichtingen op een ander dan de oorspronkelijk rechthebbende. De nalatenschap (erfenis), rechten en plichten van de overledene: erflater, gaan over op de erfgenaam of erfgenamen. Erfgenamen worden ook wel de erven van ... genoemd. Hetzelfde woord wordt ook in de betekenis gebruikt van: 'van iemand iets erven'.

Schulden erven: verwerpen of aanvaarden van de erfenis

Het erfrecht regelt in principe ook wie er erfgenaam zijn. In sommige gevallen gebeurt het namelijk dat iemand die -omdat hij of zij familie/bloedverwant is- weliswaar wettige erfgenaam is, maar dit zelf helemaal niet wil. Bijvoorbeeld omdat er ruzie was met de erflater (overledene) of omdat het vermogen dat de erflater nalaat een negatief saldo heeft c.q. uit schulden bestaat.

Een erfenis of nalatenschap hoeft namelijk niet altijd te betekenen dat je iets krijgt, maar houdt soms ook in dat je schulden (negatief vermogen) van de overledene moet betalen. Er in dat geval dus sprake is van meer schulden dan baten.

Verwerpen

Verwerpen houdt het niet aanvaarden/accepteren van een erfdeel in, er afstand van doen.

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden wordt ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Dit is een speciale of aangepaste manier van accepteren van een erfdeel. Indien er niet voldoende bezittingen zijn om de eventuele schulden van de erfenis te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen en is dus niet aansprakelijk met het eigen vermogen. Dit houdt in dat schuldeisers van de erflater hun vorderingen dan niet op de erfgenaam privé kunnen verhalen.

Verklaring arrondissementsrechtbank
Zowel voor het verwerpen van een erfenis als voor een beneficiaire aanvaarding moet er een verklaring worden afgelegd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank binnen het gebied waar de erflater is overleden. Dit kan d.m.v. een formulier dat bij de betreffende arrondissementsrechtbank opgevraagd kan worden. Deze verklaring kost wel geld.

Bovenstaande twee opties zijn het niet of niet geheel aanvaarden van een erfenis.

Aanvaarden

Aanvaarden, ook wel zuiver aanvaarden genoemd, betekent het accepteren van een erfdeel (inclusief de schulden). Dit ongeacht of het saldo positief of negatief is, met alle hieraan verbonden rechten en plichten. Op grond van deze aanvaarding wordt iemand dan erfgenaam.

Boedelkosten

Erfgenamen moeten moet bij een erfenis ook altijd rekening houden met boedelkosten. Dit zijn de kosten voor de begrafenis of crematie, notariskosten en eventuele andere kosten van deskundigen en adviseurs (accountant, belastingadviseur, mediator e.d).

Recht van Beraad

In het algemeen kan gesteld worden dat het altijd goed is om informatie in te winnen over de bezittingen en schulden van de overledene, voordat een beslissing genomen wordt om deze wel of niet te aanvaarden. De wet geeft ook de tijd om dit uit te zoeken. Deze bedenktijd wordt het recht van beraad genoemd.

Onbevoegd erfgenaam

Het is wettelijk geregeld dat bepaalde mensen geen erfgenaam mogen zijn. Er zijn twee groepen, te weten onbevoegdheid om te erven en erfdeel onthouding ook wel onwaardigheid om te erven genoemd. Onbevoegdheid om te erven speelt alleen een rol als iemand krachtens een testament iets krijgt.

Degenen die in hun positie anderen zodanig kunnen beïnvloeden, dat de erflater het mogelijk niet geheel uit vrije wil heeft gedaan. Onbevoegd zijn:
 • de notaris die het testament heeft gemaakt
 • de behandelende arts
 • de geestelijk verzorger die iemand tijdens zijn ziekte heeft bijgestaan
 • het personeel van een bejaarden- of verzorgingstehuis.

De wet kan dan in bepaalde gevallen verbieden dat dergelijke betrokken personen erven. Indien een van deze personen in een testament zijn bedacht, dan geldt deze bepaling als niet geschreven.

Onwaardig om te erven zijn:
 • degene die veroordeeld is de erflater te hebben omgebracht (vermoord) of een poging hiertoe gedaan heeft. (Dit geldt niet als de moordenaar niet kan worden veroordeeld, zoals b.v. wegens ontoerekeningsvatbaarheid)
 • degene die de erflater door geweld of op een andere manier heeft belet het testament te maken of te herroepen
 • degene die het testament heeft vervalst.

Regelend recht en erfrecht

Het erfrecht geeft ook een aantal regels over hoe een nalatenschap verdeeld moet worden. Deze regels zijn vrijblijvend, d.w.z. er mag van afgeweken worden. Door juristen wordt dit regelend recht genoemd. Deze vrijblijvendheid geldt echter niet indien er minderjarige personen erfgenaam zijn. In dit geval is er sprake van verplichtende voorschriften en houdt de kantonrechter toezicht op de scheiding en verdeling. De kantonrechter ziet er met name op toe dat de belangen van de minderjarige niet worden geschaad.

Bewind en bewindvoerder

Soms kan een erfgenaam niet zelfstandig beschikken over hetgeen hij/zij geërfd heeft, doordat er sprake is van bewind en een bewindvoerder. Dit houdt in dat het erfdeel voor een bepaalde periode door de bewindvoerder wordt beheerd. Meestal is dit in het geval van minderjarigheid van de erfgenaam.

Schenking voorschot en erfdeel

De wetgever gaat er vanuit dat een schenking die tijdens het leven (door de overledene) is gedaan een voorschot is op het erven. Deze wettelijke bepaling gaat tevens uit van gelijke monniken, gelijke kappen, met name waar het kinderen betreft. Als b.v. een kind uit een groter gezin met meerdere kinderen van een ouder voor het overlijden als enige een schenking heeft ontvangen, wordt dit verrekend. Dit gebeurt via de zogenaamde regels van inbreng.

In grote lijnen komt inbreng er op neer dat alles dat tijdens het leven al als schenking is ontvangen, in mindering wordt gebracht op het erfdeel. Een erfdeel is het gedeelte van de erfenis (nalatenschap) waarop een erfgenaam recht heeft. Een voorbeeld. Mevrouw A, weduwe, heeft drie kinderen. Eén kind B heeft ze tijdens haar leven 3000,- geschonken. Mevrouw A overlijdt en laat 21.000,- na. Zonder inbreng zou ieder kind 7000,- erven. Met inbreng krijgt ieder 8000,-. Dit houdt in dat kind B nog maar 5000,- krijgt.

De wet geeft een erflater echter wel de mogelijkheid om uitdrukkelijk te bepalen dat één of meer schenkingen niet ingebracht hoeven te worden. Indien dit door mevrouw A bepaald was, had ieder kind in bovenstaand voorbeeld 7000,- euro gekregen.

Legitimaris en legitieme portie

In het erfrecht is geregeld dat bepaalde personen altijd moeten kunnen erven. Deze erfgenamen worden legitimarissen genoemd. Een legitimaris is dus iemand die recht heeft op een in de wet bepaald deel, wettelijk erfdeel, een zogenaamde legitieme portie van de erfenis (nalatenschap). Zo zijn eigen kinderen legitimarissen en hebben ieder recht op een eigen erfdeel. Een erflater kan wel proberen om hieronder uit te komen -b.v. bij ruzie of conflict- door tijdens het leven heel veel weg te schenken of door een testament te maken. Toch kan hij of zij niet helemaal vrij beschikken over een bepaald gedeelte van zijn/haar vermogen. Legitimarissen kunnen namelijk een beroep doen op hun legitieme portie en hiermee zorgen dat hun wettelijk erfdeel terugkomt in de nalatenschap. Dit kan door erfstellingen en legaten die in een testament gemaakt zijn in te korten of door zaken die geschonken zijn, weer terug te halen in de nalatenschap:
 • Erfstelling: De tot erfgenaam benoemde gerechtigd maken tot een evenredig gedeelte van het vermogen van de erflater. Anders gezegd: de overledene laat zijn of haar vermogen na aan één of meerdere personen.
 • Legaten: Een legaat is een duidelijk en specifiek omschreven goed of geldbedrag dat aan iemand nagelaten wordt. Degene die dit ontvangt wordt legataris genoemd. Een legataris kan, maar hoeft niet, tot de wettelijke erfgenamen te behoren.

Erfgenaam: testamentair of krachtens de wet

Een erfgenaam is iemand die door de wet of een testament is aangewezen om 'te treden in de rechten en verplichtingen van de overledene' (erflater).
 • degene die door de wet is aangewezen wordt erfgenaam krachtens de wet genoemd
 • degene die bij testament is aangewezen wordt testamentair erfgenaam genoemd.

Behalve de benaming is er geen wezenlijk verschil. Kenmerkend voor een erfgenaam is dat hij/zij geen recht krijgt op bepaalde onderdelen van de nalatenschap, maar voor een breukdeel recht heeft op een aandeel in alle samenstellende delen. Dit is ook de reden dat er nog gescheiden en verdeeld moet worden. De wettelijke verdeling is van toepassing indien de overledene geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot of geregistreerd partner achterlaat en minstens één kind.

Scheiding en verdeling - Artikel 1115 BW

Van het hele erfrecht blijkt dit in de praktijk de meeste moeilijkheden te geven. Niet vanwege het recht of de regels, maar er zijn vaak meer gegadigden voor een kostbaar of dierbaar stuk (b.v. trouwring van overledene, meubelstuk, antiek etc). Het Burgerlijk Wetboek zegt over verdelen (in artikel 1115) het volgende. Als alle erfgenamen aanwezig zijn, niet minderjarig of niet failliet of onder curatele gesteld, kunnen ze verdelen op de manier die ze zelf goed vinden. Voor de duidelijkheid: er bestaat geen vrijheid om te bepalen hoe groot de erfdelen zijn; dit bepaalt de wet of het testament van de erflater. Alleen de manier waarop verdeeld moet worden is wel vrij. Indien er wel minderjarigen of onder curatele gestelde erfgenamen zijn, schrijft de wet een vastlegging van de verdeling in een notariële akte voor. In dit geval is het raadzaam c.q. nodig om een notaris in de arm te nemen, aangezien er tal van formaliteiten bij komen kijken.

Verblijvingsgeding

Ook is er de mogelijkheid tot verblijvingsbeding. Dit is een overeenkomst waarbij afgesproken wordt dat goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meer personen, na het overlijden van één van de personen aan de andere(n) gaan toebehoren.

Erfgenaam en rangorde, familie

Alleen bloedverwanten en (daarnaast als enige niet bloedverwant) de echtgenoot of geregistreerd partner erven. Volgens de wet kunnen alleen bloedverwanten i.c. eigen familie erven. Dit houdt automatisch in dat schoondochters/zoons, schoonzussen/zwagers van de overledene niet erven volgens de wettelijke regels (zijn geen bloedverwanten).

Erfgenamen zijn in de eerste plaats degenen die bij testament zijn aangewezen. Indien een erflater geen testament heeft gemaakt of niet voor alles wat hij of zij had, maar b.v. voor de helft van het vermogen, erfgenamen heeft aangewezen. In de tweede plaats komen de erfgenamen die door de wet aangewezen zijn aan de beurt. De wet heeft erfgenamen in vier rangordes (volgorde) ingedeeld: chronologisch aan bod komende groepen. Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod.

Deze vier achtereenvolgende groepen zijn:
 1. Echtgenoot, geregistreerd partner en kinderen
 2. Ouders, Broers en zussen
 3. Grootouders van de overledene
 4. Overgrootouders van de overledene

Ad 1. Een geregistreerd partner wordt gelijk gesteld met een echtgenoot. De echtgenoten mogen niet van tafel en bed gescheiden zijn. (Samenwonenden, ook degenen met een notarieel samenlevingscontract, erven volgens de wet niet van elkaar.)
Een erfgenaam moet bestaan op het moment van het zogenaamde 'openvallen van de erfenis'. Dit houdt concreet in dat de eventuele erfgenaam al verwekt moet zijn op het moment van het openvallen van de erfenis. Indien een vrouw zwanger is op het moment dat haar echtgenoot/partner overlijdt en het kind daarna levend ter wereld komt, is het kind ook erfgenaam.

Een stiefkind wordt niet gezien als eigen kind van de overledene en erft (zonder testament) volgens de wettelijke regels niet van zijn/haar stiefvader/moeder. De stiefvader/moeder kan in het testament laten opnemen dat het stiefkind wel als een eigen kind gezien moet worden.

Als een kind van de overledene niet meer leeft, nemen de kinderen van het overleden kind samen de plaats van het kind in (plaatsvervulling genoemd, zie hieronder).

Ad 2. Halfbroers of halfzussen erven de helft van het erfdeel van een volle broer/zus. Als een broer of zus is overleden, hebben zijn of haar kinderen recht op zijn/haar deel van de erfenis (plaatsvervulling, zie onder).

Erfgenamen die in dezelfde groep zitten, hebben allen recht op eenzelfde/even groot deel van de erfenis. Uitzonderingen hierop zijn de echtgenoot/geregistreerd partner en de ouders. Voor de partner zijn aparte regels van kracht en ouders hebben altijd recht op een kwart van de erfenis.

Als er niemand is die tot één van de vier bovenstaande groepen behoort, dan erft de Staat.

Plaatsvervulling

Plaatsvervulling doorkruist de chronologie van de vier bovengenoemde groepen. Bij alle vier groepen van erfgenamen kan er sprake zijn van plaatsvervulling. Als een mogelijke erfgenaam is overleden met achterlating van afstammelingen: kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen en misschien achterachterkleinkinderen, treden deze in de plaats van de vóóroverleden erfgenaam. Deze personen worden descendenten genoemd.

Staaksgewijze vererving

Plaatsvervulling vindt plaats door zogenaamde staaksgewijze vererving. De houdt in dat kleinkinderen het deel krijgen waar hun overleden moeder (kind van de overledene) recht op gehad zou hebben als ze nog geleefd had. Volgens de wet kun je met plaatsvervulling doorgaan tot in de zesde graad van de overledene. De plaatsvervulling kan ook al in een testament bepaald zijn.

Ascendenten zijn de bloedverwanten in opgaande rechte lijn: ouders > grootouders > overgrootouders. Verder gaat erven volgens de wet niet verder dan de zesde graad van bloedverwantschap. Daarna gaat alles naar de Staat. (Er is overigens één zelden voorkomend geval dat iemand in de zevende graad kan erven).

Bloedverwantschap ontstaat door geboorte. Bloedverwanten zijn afstammelingen, personen die van elkaar afstammen. De graad van verwantschap wordt bepaald door het aantal geboortes dat nodig is geweest om de verwantschap te laten ontstaan. Elke generatie die bloedverwanten van elkaar scheidt, telt voor één graad. Tussen ouder en kind zit één generatie en is dus in de eerste graad. Een kleinkind t.o.v. opa en oma is in de tweede graad etc. Als de overledene en zijn bloedverwant niet rechtstreeks van elkaar afstammen, wordt er geteld via de gemeenschappelijke stamouder (stamvader). Zo staat een neef tegenover zijn oom in de derde graad. Als voorbeeld even een vrouwelijke tak:
 • 1e graads (in rechte lijn): je moeder
 • 2e graads (in rechte lijn): je oma
 • 2e graads (in zijlijn): moeder (1) > zus (2)
 • 3e graads (in zijlijn): moeder (1) > oma (2) > tante (3)

Het rijtje is verder als volgt:
 • Moeder (1) > oma (2) > overgrootmoeder (3) > oudtante (4) > nicht van moeder (5) > achternicht (6) > kind van achternicht (7)

Het kind van je achternicht is dus 7e graads (in zijlijn).

Nalatenschapsafwikkelaar en mediator

In sommige gevallen ontstaan gedurende het proces na overlijden en regelen van de vele zaken en afwikkeling van de erfenis, onduidelijkheden of twijfel over de te nemen beslissingen. Er is dan de mogelijkheid om een gespecialiseerde nalatenschapsafwikkelaar in de arm te nemen die kan helpen om tot goede keuzes te komen. Bij een erfenis ben je gedwongen om met alle erfgenamen samen tot een beslissing te komen. Indien dit niet lukt en er emoties en spanningen zijn die (te) hoog oplopen, is er ook de mogelijkheid tot het inschakelen van een mediator die kan bemiddelen (mediation) en een oplossing zal proberen te vinden die voor iedereen bevredigend of acceptabel is.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Verklaring van erfrecht aanvragenVerklaring van erfrecht aanvragenNabestaanden kunnen in het geval dat iemand is overleden een verklaring van erfrecht aanvragen bij de notaris. Dit is ee…
Van wie krijg ik een erfenis?Van wie krijg ik een erfenis?Hebt u in 2020 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn…
Nieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningNieuw Europees erfrecht: Europese ErfrechtverordeningWat zijn bij een buitenlandse erfenis voor u de gevolgen van het nieuw Europese erfrecht, de EU erfrechtverordening, in…
Beneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenBeneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaardenEen erfgenaam kan naast bezittingen ook schulden erven. De schuldeisers kunnen zich vervolgens gaan melden bij de erfgen…

Waarom budgetteren?Waarom budgetteren?Als ondernemer ligt er dagelijks heel wat werk op u te wachten. Toch is het zeer nuttig om af en toe stil te staan bij h…
Veilinghuizen en veilingenVeilinghuizen en veilingenU wilt een keer naar een echt veilinghuis waar antiek, kunst etc wordt verkocht? Veel mensen denken dat dit alleen voor…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Succo, Pixabay
 • Baars, Groenhart, Koning e.a. Uw eigen advocaat thuis, uw goed recht. Successie- Schenkingsrecht, Testament. Erfrecht. Amsterdam, De Meern.

Reageer op het artikel "Erfenis en erfrecht: erven, erfgenamen & verklaring erfrecht"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gerard Rozenveld, 10-06-2019 15:53 #80
Hallo, ik heb een vraag.mijn moeder is 7 maanden geleden overleden.2 van mijn zussen hebben alles geregeld.zij hebben nu de erfenis verdeeld onder de broers en zussen.ik heb gevraagd of de andere broers en zussen alle papieren van de crematie en alles wat daarbij kwam kijken in te mogen zien, maar dat wilden de zussen niet.wij kregen een rekening via de aangetekende post te zien opgestuurd, met een rekensom die ze zelf opgesteld hebben.dus de uitgaven en wat er over is.er stond geen overlijdensverzekering bij, maar die moet er wel zijn.zijn mijn zussen wettelijk verplicht om ons inzage te geven van alle papieren.graag uw mening

B.v.b dank

Jan Benerink, 18-07-2017 14:14 #79
Een van de erfgenamen heeft zich geld en kostbaarheden toegeëigend van de toen nog in leven zijnde erflater.
Diezelfde erfgenaam is inmiddels zakelijk en persoonlijk failliet en heeft een horde schuldeisers en een curator aan zijn broek.
Mogen wij als overige erfgenamen eisen dat eerst al het geld en de waarde van de kostbaarheden terug wordt gebracht in de erfenis of heeft de curator voorrang bij het opeisen van zijn erfdeel.
In dat geval blijven wij als overige erfgenamen immers met een mooie kater zitten die bovendien niet te voorzien was. Reactie infoteur, 19-07-2017
Beste Jan,

Als het een en ander al aan te tonen is, zullen concurrente schuldeiser (wat je als particulier bent) pas iets uitgekeerd krijgen als er "aan het eind van de rit" nog wat overblijft.
Zie o.a.:
http://zakelijk.infonu.nl/juridisch/70401-rangorde-schuldeisers-bij-faillissement.html

Mvg

Rob, 17-01-2017 14:34 #78
Erflater stond onder bewind ivm verkwisting en had agv een ongeluk frontaalsyndroom. Symptomen hiervan zijn oa dat de persoon de gevolgen van zijn actie niet kan overzien en impuslief gedraag vertoont. Tijdens bewind heeft hij zijn huis verkocht aan zijn broer die tevens bewindvoerder was. Daarnaast heeft hij twee weken later zijn kinderen onterft en dezelfde broer als erfgenaam benoemt.
Vraag: Is die broer wel bevoegd om erfgenaam te worden gezien de afhankelijke positie die erflater heeft tov hem?
Vraag: een bewindvoerder moet in principe het vermogen in stand houden en niet toe eigenen, ook al betaalt hij ervoor. Als er geen goedkeuring is van de kantonrechter voor de verkoop van het huis (en dus de notaris zijn werk niet goed heeft gedaan), kan de verkoop aan de broer dan nietig worden verklaard en terugvloeien naar de nalatenschap?

Troch, 05-11-2016 21:59 #77
Kan mijn broer huur vragen aan mij als ik in het ouderlijk huis blijft wonen?

Marian Le Noble, 16-09-2016 11:35 #76
Mijn moeder is overleden en nu blijk ik een halfbroer te hebben die onterfd is. Wat gaat er nu met de erfenis (geld) gebeuren, ik ben naast deze halfbroer het enigste kind. Keert de Notaris dan nu helemaal aan mij uit, of gaat de Notaris actief op zoek naar deze halfbroer om hem specifiek te vragen of hij zijn kindsdeel alsnog wil inroepen? Dat laatste heb ik natuurlijk liever niet.

Daems, 29-08-2016 19:03 #75
Kan je afstand doen van alle erfenis? Als de persoon in kwestie nog leeft? Zo dat ze niet bij de kinderen komen aankloppen voor centen voor de ouders?

F. Becker, 23-05-2016 18:20 #74
Geachte heer/mevrouw,
Als een familielid weigert om te tekenen bij het overdragen van een huis aan de erfgenaam wat gaat dan gebeuren?
Met vriendelijke groet,
F.Becker

De Pauw Arlette, 09-01-2016 12:57 #73
Mijn dochter is zwanger haar vader is dit jaar overleden en de grootmoeder is helaas nu stervende gedurende 14 jaren heeft ze geen contact gehad gisteren melde haar grootmoeder dat alles voor haar en haar broer is maar een bepaalde dame die ook voor haar gezorgd heeft en de volmacht heeft krijgt het volledige vrucht gebruik daar zij behoorlijk jong is en dus nog 30 a40 jaar kan leven vragen mijn kinderen of zij de erfenis kunnen weigeren Kan U mij hier informatie geven wat ze kunnen doen.

(zij hadden alleen contact tijdens de regeling van hun vader ) Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Arlette,

Je kunt een erfenis altijd weigeren of verwerpen.
Zie ook:
http://www.erfwijzer.nl/verwerpen-weigeren-erfenis.html

Mvg

Feyaerts, 07-10-2015 18:02 #72
Mijn moeder is al dertig jaar gescheiden van mijn exstiefvader.nu krijg ik een brief van een deurwaarder die van mij eist dat ik binnen 14dagen de ziekenhuiskosten van200 euro van mijn exstiefvader betaal, (die dus blijkbaar verleden jaar in november overleden is en waarvan ik dus niets wist.) want dat ik anders een dagvaarding krijg. Kan dit? Mvg.Daniella

Kathleen, 03-09-2015 12:45 #71
Mijn pa is overleden, mijn ma leeft nog en woont in een huurappartement, ze heeft 2 eigendommen. mijn enige zus(geen broers) woont in het ouderlijk huis waar ze niets betaalt. kan ik huur vragen als zus en als erfgename nu mijn pa is overleden? Reactie infoteur, 07-09-2015
Beste Kathleen,

Als u zus vruchtgebruik heeft van de woning, zou het redelijk zijn dat u gecompenseerd wordt.
Zie:
http://www.erfwijzer.nl/partner-wettelijke-verdeling.html

Mvg

Tjassens Keiser, 08-04-2015 13:09 #70
Ik ben terminaal ziek en wil in het belang van mijn ex-partner met wie ik een samen een levensverzekering heb, wil ik dat zeker stellen. Een dezer dagen trouw ik mijn vriendin.
Zij wil alle aanspraken op een erfenis verwerpen, maar kan dat ook al opgesteld worden nu ik nog leef?

Is dit mogelijk?

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Jaap Tjassens Keiser

Martine van Driessche, 27-03-2015 08:11 #69
Hallo

Mijn ex is in januari overleden, we zijn pas vorig jaar april gescheiden, maar leefden al 22 jaar apart. De rechter besliste dat hij 500 euro alimentatie moest betalen met terugwerkende kracht van 6 maand, de alimentatie werd betaald, maar de 3000 euro achterstal werd niet betaald.
Het contact met de kinderen verloopt moeilijk en ik weet ook niet bij welke notaris de erfenis geregeld wordt. Ik zou de schuldvordering natuurlijk bij de notaris willen neerleggen. Hoe kan ik te weten komen tot welke notaris ik mij moet wenden?

Alvast bedankt, vriendelijke groet,
Martine van driessche

Bert Bokhove, 15-03-2015 19:41 #68
Mijn schoonmoeder (oma van mijn kinderen) overleed in 2012. Haar dochter i.c. mijn partner (gehuwd in gemeenschap van goederen) overleed in 2013. Wij hebben 2 kinderen van 11 jaar. Ik heb een paar vragen over erfrechtsituaties die ik niet 1 op 1 tegen ben gekomen hier.

Ben ik als weduwnaar (bij leven in gemeenschap van goederen gehuwd met dochter overleden erflater) wettelijk erfgenaam? Zijn mijn (onze) kinderen (kleinkinderen van hun overleden oma dus) wettelijk erfgenamen? Ik constateer, dat er na het overlijden van zeg maar oma, geen enkel gesprek, verhandeling heeft plaats gevonden inzake het nalatenschap c.q. erfrecht. Heb ik naief zitten slapen of hoef ik mij geen zorgen te maken.

Voordat ik in gesprek ga met mijn schoonvader en de broer van mijn overleden echtgenote wil ik graag weten wat onze rechtspositie is.

Fred, 03-01-2015 05:34 #67
Ik heb een vraag mijn beiden ouders zijn overleden en ze hebben een belastingschuld achtergelaten. Zijn wij als 2 zussen verplicht om de belastingschuld aflossen of hoeven wij niks meer af te lossen hoe zit het. Wij vinden dat wij niks er mee te maken hebben want wij zijn al getrouwd en hebben ons eigen gezin te onderhouden. Hoe zit het nu in elkaar?

Johan, 26-11-2014 01:20 #66
Goede dag,

Mijn tante had in 1973 een stuk grond gekocht in Suriname toentertijd was zij ongehuwd.
In 1983 trad zij in het huwelijk met een Nederlander. In 1986 was zij gescheiden, maar de scheiding en deling moest nog plaats vinden in Nederland. in 2000 is de man overleden kinderloos, en mijn tante in december 2003 en zij heeft twee
dochters.nu willen de twee dochters het perceel in Suriname verkopen, wie moeten allemaal mee tekenen voor de verkoop?

El, 25-11-2014 09:48 #65
Mijn schoonvader is overleden en heeft zijn 2 kinderen ieder voor 50% erfgenamen gemaakt. Die 50% is voor hun en hun kinderen. De erfenis wordt door allemaal gedoe opnieuw vastgesteld door de rechter en verdeelt. Nu zijn 2 kinderen van de 4 later geboren. Hebben zij ook recht op de erfenis?

H. van Schie, 13-03-2013 09:25 #64
Wanneer een moeder overlijdt, 3 kinderen had, waarvan 2 al overleden, dan delen de kinderen van die overledenen ook mee in de erfenis van grootouder? In een van de reacties staat iets anders wat onjuist is.

John, 10-09-2012 12:31 #63
Goedemiddag,

Heeft iemand recht op inzage in het testament van een overledene die geen nabestaanden had? Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste John,

Recht op inzage… ja. Voor nadere -persoonlijke- informatie kan je het beste contact opnemen met een notaris.
Zie o.a.: http://www.overnotarissen.nl/testament/

Mvg

Roel, 30-08-2012 11:56 #62
Goedemorgen, mijn moeder is overleden en nu blijft er alleen wat geld over (ongeveer 15000,00) euro. Wij waren thuis met 3 kinderen waarvan er bij het overlijden van mijn moeder al 2 waren overleden. Beide waren gehuwd en ook hebben ze uit die relaties 2 kinderen. Wie erft er nu mij buiten mij als eerste erfgenaam, mijn zwager en schoonzuster of de kinderen uit die relaties. Er zijn ook nog 4 achter kleinkinderen.
Er is geen testament opgesteld.
Vriendelijke groet Roel Reactie infoteur, 30-08-2012
Beste Roel,

In principe ben jij de enige die erft. Zie ook:
http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=57798

Mvg

Joke, 12-07-2012 16:02 #61
Goedemiddag,

Mijn ex-man en ik zijn officieel gescheiden. Ik woon nog in onze gezamenlijke koopwoning. Wanneer mijn ex-man komt te overlijden, wat gebeurt er dan met zijn deel van de woning? Hij woont met een vriendin, maar is niet getrouwd. Misschien hebben zij een samenlevingscontract.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 13-07-2012
Beste Joke,

Met specifieke vragen kan je het best contact opnemen met de "Notaristelefoon"
De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur, telefoon 0900 3469393 ( 0,80 p.m.).

Mvg

Chopy, 29-06-2012 17:32 #60
Geachte heer of mevrouw,

mijn vader is vorig jaar overleden. Een deel van de familie waaronder ik, woont als nederlander, in het buitenland. M'n vader was hertrouwd maar de relatie met z'n nieuwe echtgenote is altijd al stroef verlopen. Blijkbaar zou zij ons moeten op de hoogte stellen betreffende de erfenis maar dit is tot op heden niet gebeurd. We weten ondertussen wel dat we erfgenaam zijn, samen met haar kinderen (stief kinderen voor m'n wijlen vader), maar hoe het beste handelen? Kunnen zijn ondertussen zomaar de erfenis verduisteren en wat ertegen gedaan? Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Chopy. Reactie infoteur, 30-06-2012
Beste Chopy,

Een erfenis zal conform het testament of de geldende regels afgehandeld moeten worden.
Bij wonen 'op afstand' zal het moeilijk zijn controle en overzicht te hebben en houden.
Ik zou je adviseren contact op te nemen met een notaris om te overleggen wat de te nemen stappen kunnen zijn.
Zie o.a.: http://www.0900alternatieven.nl/De%20Notaristelefoon

Mvg

Sarah, 13-06-2012 10:11 #59
Geachte heer of mevrouw, ik heb een vraag. vorig jaar augustus is de opa van mijn man overleden, oma leeft nog, maar wordt nu een beetje vergeetachtig en is niet altijd even goed aanspreekbaar. Mijn man is het oudste kleinkind van hun en zijn moeder is al 15 jaar geleden overleden, zij was hun oudste kind. De zoon en schoondochter van opa en oma regelen nu de financiën voor oma. Hier is oma niet altijd even blij mee, want zij denkt dat haar schoondochter geld achterhoud en dat haar zoon hier niets van zegt. Zo hoe wij oma begrijpen heeft zij haast geen vertrouwen in haar zoon en schoondochter, vooral haar schoondochter vertrouwt ze niet. Oma gaf ook al vaak aan dat ze mijn man wel vertrouwd en dat zij graag zou willen dat hij haar bankzaken beheerd. Hier wil de zoon echter niets van weten. Ik heb ook al aangegeven dat het verstandiger is dat er nog een persoon uit de familie voor bankzaken en andere dingen gemachtigd moet zijn omdat de zoon ook niet meer de jongste is en al regelmatig het ziekenhuis in moet wegens hartproblemen. Mijn vraag is wat zijn de rechten van mijn man als oudste kleinkind? Wat kan hij doen om oma te helpen? Mvg Sarah Reactie infoteur, 13-06-2012
Beste Sarah,

In het "hier en nu" is deze beslissing volledig aan "oma". Oma is de enige - mits gezond van geest- die kan beslissen wie en waarom zij iemand machtigt. Een eventuele familieband is hierbij in principe niet van belang.
Eventuele rechten spelen alleen ingeval van overlijden en erven.
( zie evntueel: http://www.zoekadvocaat.be/nl/artikel/wie-kan-erven#Ordes )

Mvg

Kleindochter, 27-04-2012 11:52 #58
Beste, Meer dan een jaar geleden is mijn grootvader overleden. Met dat ik geen echte vader had heb ik me altijd gehecht aan hem en met dat zijn zoon en dochter (mijn peter en moeder) zijn huis nu te koop gaan zetten zou ik het graag kopen. Het is een klein huisje, met veel werk aan en veel familie is er niet, ik ben de oudste van de 3 kleinkinderen die de mogelijkheid heeft om het te kopen. Nu zou ik het mogen kopen aan de minimumprijs die is opgesteld bij een verkoper. Ik had me al is gaan informeren bij de bank en daar vroegen ze mij of ik ergens geen recht heb van de erfenis? Ik heb dit al eens proberen te vragen aan mijn moeder, waar ik niet zo'n al te goede band mee heb die me brut antwoordde van als dat het geval zou zijn ze niets meer over houdt. Dus wil ik dit toch eens nagaan want als ik het koop dan krijgt zij en haar broer het geld van de verkoop terwijl ik en mijn vriend alles zouden moeten lenen. Hopelijk kan u mij wat raad geven, natuurlijk heb ik ook al een afspraak genomen bij de notaris maar pas binnen 2 weken kon dit en het huis wordt te koop gezet vanaf mei.

Mvg Reactie infoteur, 28-04-2012
Beste Kleindochter,

Probeer het eens bij deze link als je snel advies wilt:
http://www.notaris.nl/notaristelefoon

Mvg

D. van Harn, 07-04-2012 16:38 #57
Ik dirk.van Harn.op 9Maart is mijn moeder overleden zij was weduwe van mijn vader Gerardus van Harn volgeens haar laaste wil heb ik de crematie geregeld en moest het bejaardehuis trans wijk binnen 5 dagen leeg wat ik en mijn mijn broers hebben gedaan.
spullen zijn weg en meeste spullen waren al weg voor ik er erg in had kan ik als nog benificer aan varden hweb mijn broer en stichchting kompas mijn machtging gegeven
want er was genoeg geld om de zaken volgens mijn af te handelen?geld die laatse wil nu ook als wil van mijn moeder?was wel mee genomen onder bewindt via rechtbank Utrecht bij voorbaar mijn dank D.van Harn

Frank, 06-03-2012 10:17 #56
Wil graag een reactie. Ik ben aan het scheiden, we hebben 2 kinderen uit dit huwelijk en 1 uit mijn vorige huwelijk. Hoe zit dat, als we wettelijk gescheiden zijn en mijn ex-partner komt te overlijden, erven mijn 2 kinderen uit dat huwelijk, wat gebeurd er met de stiefdochter van de overleden ex-partner erft die automatisch mee? Wie kan mij hier een duidelijk antwoord op geven. Reactie infoteur, 07-03-2012
Misschien is dit wat Frank:
" Specifieke vragen kan je beter voorleggen aan een notaris via de notaristelefoon (zijn wel wat kosten aan verbonden)
Zie: http://www.notaris.nl/homepage "

Mvg

Wolfgang, 13-02-2012 17:00 #55
Wil graag een reactie van mensen voor mijn probleem. Na het overlijden van mijn vrouw werd toen het erfdeel voor de kinderen berekend als grondslag de waarde van het huis toen
304000 euro. Nu ga ik mijn huis verkopen b.v. voor 235000. Ik wil mijn kinderen hun
moeders erfdeel uit betalen. Moet dan niet een nieuwe berekening worden gemaakt?
Als ik het erfdeel moet uit betalen wat toen is berekend is mijn erfdeel waar ik recht op heb veel minder terwijl mijn kinderen in verhouding teveel krijgen. Het moet toch niet zo
zijn dat de langslevende bedrogen uitkomt. Graag een reactie. Reactie infoteur, 14-02-2012
Beste Wolfgang,

Het lijkt me dat er -in het hier en nu- een nieuwe taxatie opgesteld zal moeten worden, aan de hand waarvan een nieuwe verdeling plaatsvindt.
Informeer voor de zekerheid bij:
www.notaris.nl (niet gratis)

Mvg

Ingrid, 04-02-2012 18:08 #54
Vrouw zonder kinderen, slechts een nicht waar geen contact mee is, heeft destijds testament opgesteld op vrienden. Deze vrienden zijn helaas heel jong overleden en nu de vraag, gaat de erfenis dan naar zoon van deze overleden vrienden? Of is het in dit geval anders omdat het geen familie is?

Dimitrie Postma, 26-01-2012 15:11 #53
Misschien een hele domme vraag, maar moet ik de acte van verwerping inleveren bij het arrondissement (Zwolle) of bij het Kanton (Lelystad)?

Verder heeft mijn moeder 1 schuld, het betreft een bedrag van 1800,- bij het LBIO (een vorm van verplichte alimentatie, ten bate van broertje) Nu ontstaat de situatie dat mijn broertje een schuld kan erven, die in principe voor zichzelf is bedoeld.

Wat kan er gedaan worden? Reactie infoteur, 29-01-2012
Beste Dimitrie,

Specifieke vragen kan je beter voorleggen aan een notaris via de notaristelefoon (zijn wel wat kosten aan verbonden)
Zie: http://www.notaris.nl/homepage
Hoop dat je er wat an hebt!?

Mvg

Harry, 10-10-2011 00:36 #52
Een stiefvader heeft nooit zijn stiefkind erkent. Dit zal via een testament moeten worden geregeld.
Is het mogelijk dat stiefvader en stiefzoon een en/of bankrekening openen.
Kan de stiefzoon dan, dus in principe, later, over de nalatenschap beschikken?

Pae, 17-09-2011 22:15 #51
Legaten zijn schulden van de nalatenschap. Maar wat als op de legaten na de nalatenschap onvoldoende is de begrafeniskosten te dekken. Moeten de legatarissen dan pro rato de waarde van het legaat inbrengen ter dekking van de kosten van de nalatenschap?

Jac S., 30-08-2011 18:09 #50
Ouderpaar heeft twee kinderen die beiden in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, zoon A heeft 2 kinderenen dochter B heeft geen kinderen. Dochter B komt te overlijden zodat haar man alleen blijft. Dit is dus de schoonzoon van ouderpaar. Als Ouderpaar komt te overlijden en schoonzoon is nog steeds alleen, kan hij dan erven zonder of met testament? Zo niet, gaat dan het hele tegoed naar zoon A?
.

Unzile Sijsma, 10-08-2011 12:39 #49
De vader van mijn 2 kinderen is in oktober 2007 overleden. Wij zijn nooit getrouwd geweest. De kinderen zijn wel erkend. Bij zijn overlijden had hij een relatie met een vrouw bij wie hij een ook kind heeft. Woonde met haar samen, maar waren niet gehuwd en niet geregisteerd als partner. Zij is geen erfgenaam. Ik heb namens mijn kinderen de erfenis beneficiar aanvaard. Nu blijkt de erfenis alleen maar uit schulden te bestaan. Sinds zijn overlijden woont zij met haar kind in het huis dat aan de erfgenamen toekomt. Er rust een hypotheek van 250.000 euro op het huis. Met de verzekeringspenningen uit zijn levensverzekeringen is 200.000 hypotheek betaald. Het zijn 2 polissen, in een ervan is zij als begunstigde genoemd in de ander staat 'de partner'. Wettelijk is zij niet de partner, dat heeft de verzekeraar ook 4 jaar lang verkondigd. Nu blijkt uit het niets ook dit naar haar te gaan, volgens haar advocaat. Kortom zij heeft een vordering op de kinderen omdat zij de hypotheek voor een groot deel heeft afgelost. Daarom wil zij het huis. Wij willen hieraan meewerken onder de voorwaarde dat zij huur betaalt over de jaren waarin zij kosteloos heeft gewoond in het huis. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Zij wil hier niet aan meewerken en dreigt nu met een procedure bij de kantonrechter om tot afwikkeling van de nalatenschap te komen. Kunnen wij onze vordering op haar wegens het vruchtgebruik van het huis mee laten liften in de procedure die zij nu gaat starten en hoe moeten we dit aanpakken? alvast bedankt voor uw reactie

Nina Wattimena, 04-08-2011 09:28 #48
Mijn zoon (1991) krijgt een formulier om afstand te doen van erven ivm overlijden van zijn opa. Zijn eigen vader is in 2003 overleden. Als mijn zoon nergens in een testament is genoemd, moet hij zoiets dan tekenen. Het schijnt dat er meer lasten dan baten zijn. Maar contact met zijn opa is er nooit geweest. Is hij als kleinkind überhaupt mede verantwoordelijk voor schulden?

Jeroen Postma, 15-06-2011 12:27 #47
Ik ben beneficair in de nalatenschap van mijn Oom. Er staat een flink pack geld op een rekening waarbij ik voor 10 procent erfgenaam ben. De huidige executeur stelt dat alvorens er uitbetaald mag worden, de legaten van onroerend goed geregeld moeten worden. Hij stelt: "Thans dient te worden overgegaan tot afwikkeling van de nalatenschap conform de volgorde die voorzien is in het Nederlands B.W.
Dit betekent dat eerst de situatie van de legaten moet worden geregeld, en navolgend de surplus kan worden geregeld conform de testamentaire beschikking". Klopt dit?

Pam, 24-05-2011 11:25 #46
Na overlijden van een oom, wordt de erfenis verdeeld onder alle neven en nichten.
Nu leeft mijn broer als kluisenaar, heeft wellicht geen geldig ID. Kontakt gezocht, maar wil geen geld ontvangen. Nu blijkt dat hij toch moet tekenen voor verwerpen van het erfdeel anders kunnden alle andere ca 15 neven en nichten ook geen erfenis ontvangen.

Hoe is de procedure in zo'n geval? m.vr.gr.Pam

Pat, 05-04-2011 17:43 #45
Beste.,
Na overlijden van mijn biologische vader in 2011, waar ik geen contact meer mee heb, heeft mijn oom het vermogen van mijn vader jaren beheerd, als bewindsvoerder. Om nu de erfenis te ervaren wilde ik graag inzage hebben over bank zaken, kosten begrafenis, maar krijg geen medewerking. Mijn half broer heeft wel goede banden met mijn oom, maar van hem wordt ik ook niet wijzer. Ik heb het idee dat hij gestuurd wordt door zijn familie.
De notaris heeft nog contact gehad met de bewindsvoerder en als antwoord: binnen 2 weken zou de bewindsvoerder de stukken afgeven bij de notaris. We zijn nu 5 weken verder, maar nog geen resultaat.
Mijn enige vraag: heb ik recht op inzage in de stukken van de ex bewindsvoerder.

Groeten:

Bert, 02-04-2011 19:55 #44
Hallo,
Na het overlijden van mijn schoonmoeder, bleek dat moeder diverse schulden had bij postorderbedrijven. Er was weinig spaargeld. Omdat we niet precies wisten hoeveel schulden er totaal zouden zijn hebben een beneficiair aanvaarding gedaan bij het arrondissementsparket.
Het huisraad hebben we fop oto gezet en vervolgens via markplaats verkocht. Dit leverde niet veel geld op, daar het allemaal gedateerde goederen waren.
Met het spaargeld en boedelgeld kon de begrafenis en grafrechten betaald worden. Enige postordebedrijven namen genoegen met het bevel beneficiair aanvaarding. Alleen Neckerman niet. Volgens hun dienen wij te betalen als erfgenamen en bij niet tijdige betaling komen er administratiekosten bij. Wat kunnen wij doen om neckerman te overtuigen dat er geen geld meer is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor de schulden.
bvd voor uw antwoord/ advies

L. Bloem, 07-12-2010 15:27 #43
Na overlijden van mijn vader in 2005 heeft broer het vermogen van mijn moeder beheerd, als gevolmachtigde. Dat is al die jaren in bllind vertrouwen gegaan; broer heeft moeder nieet of amper geïnformeerd over haar financiën en ik mocht ook al nooit wat vragen. Nu is moeder onverwacht overleden en moet de erfenis worden afgewikkeld. Broer wilde dat persé doen; afwikkeling ligt nu door miij bij notaris. Ik wil nu inzicht in de nalatenschap, en omdat er vermoeden bestaat over wegsluizen van geld wil ik ook graag inzage in de bank- en aandelenrekeningen van de afgelopen 5 jaar. Broer weigert daaraan mee te werken, en dekt zich opeens in met privacywetgeving tussen mijn moeder en hem (hoewel zij bij leven niets liever wilde dan duidelijkheid en openheid, ook jegens mij). De notaris zegt daar niets aan te kunnen doen, omdat mijn moeder het (achteraf) recht op inzage door mij bij leven niet schriftelijk heeft bepaalt. Immers, ze had er geen idee van dat zij dat had moeten doen.
Al met al heeft mijn broer al die jaren kunnen doen en laten wat hij wilde. Is er een mogelijheid om alsnog inzage in de rekeningen te krijgen om te controleren of een en ander wel naar behoren is gebeurd?

Jd, 06-12-2010 16:45 #42
Na het overlijden van mijn tante hebben 7 personen recht op haar erfenis. De zonen van haar overleden echtgenoot claimen echter een vordering. Na alles uitgezocht te hebben en de hoogte van de vordering bepaald te hebben (de vorering blijkt erg laag te zijn) krijgen we geen antwoord meer van zonen. Nu kunnen we dus de erfenis niet accepteren totdat zij de vordering hebben geaccepteerd. Hoelang moeten we wachten op hun antwoord. als ze nooit antwoord geven moeten we dan al die tijd wachten met het accepteren van de erfenis.

Th H. Enzlin, 21-11-2010 00:09 #41
Ik woon ca 15 jaar samen met mijn zoon; en de laatste ca 6 jaar zijn wij ook fiscale partners tav. de Ink. Belasting. Ca julie 2009 heb ik een testament laten opmaken, waarin mijn zoon mijn huis zou erven en dat kon toen nog vrij van successie belasting. Dit is schriftelijk ook bevestigd en correct bevonden door een belasting inspecteur, zijn tekst hebben we op laten nemen in mijn testament. Per 1-1-2010 is de successie belasting wet gewijzigd, maar ik verwacht dat een eenmaal opgemaakt testament gehanhaaft blijft onafhankelijk van wetswijzigingen.
Wanneer ik om bijv. gezondheids redenen of terwille van ouderdom mijn huis zou moeten verlaten, is mijns inziens de samenwoning niet verbroken en kan na mijn later overlijden mijn zoon toch nog het huis erven vrij van successie rechten tot ca? 535.000,- Indien deze beschouwingen juist zijn zouden wij nog willen weten hoe hoog de overdrachts belasting zal zijn. Meesta wordt er geen dubbele belasting geheven ook al is de successie belasting nihil want dat is toch ook een heffing. Reactie infoteur, 21-11-2010
Beste Th,

Kijk even bij onderstaande link. Zij kunnen je het beste advies geven.
http://www.notaris.nl/page.asp?id=387

Mvg

H. Danopoulos, 14-11-2010 16:04 #40
Na het overlijden van onze vader, is afgesproken dat mijn zus zijn kamer in het verzorgingshuis zou ontruimen. Daar zijn duidelijke afspraken overgemaakt. Blijkt 4 dagen na deze datum dat zij via een ondertekend fax-bericht aan de locatiemanager laat weten dat wij ons niet aan de afspraak houden. Ook wordt vermeld dat zij afstand doet van de inboedel in deze kamer en heeft de kamer niet ontruimd, alleen de voor haar belangrijke zaken meegenomen.
Vraag: behoort de finianciele administratie ook tot de boedel? Want na drie maanden niets te laten horen wil ze nu wel de financiele administratie opeisen. Is dit terecht? Heel graag hoor ik uw antwoord. Met vr. groeten Helen Danopoulos Reactie infoteur, 21-11-2010
Beste Helen,

Als zij (schriftelijk) afstand heeft gedaan van de erfenis, zou ze ook met de verdere afhandeling geen bemoeienis meer moeten hebben. Vraag is hoe jullie dit ondeling hebben geregeld.
Voor advies kan je ook onderstaande site raadplegen:
http://www.notaris.nl/page.asp?id=387

Mvg

Wim, 11-10-2010 14:02 #39
Vorig jaar oktober is mijn Tante overleden, deze tante had nog 2 zussen, Alles is goed geregeld via een testament. Er moest nog een stuk land getaxeerd worden en verkocht, dit is inmiddels ook al een maand of 3 geleden gebeurt. Hoe lang kan het nu nog duren voordat mijn moeder ( 1 van de zussen ) wat hoort. De notaris heeft tegen mijn moeder dat hij alle stukken heeft opgestuurd ( ik weet zo even niet waar naar to) en dat het nu een kwestie is van afwachen. maar waar is het wachten dan op, en hoe lang kan dit nog duren.

Ik hoop wat meer informatie via deze site te krijgen.

Groetjes Wim Reactie infoteur, 17-10-2010
Beste Wim,

Het lijkt me toch het beste om de notaris die de afhandeling onder zijn beheer heeft de vragen te stellen.
Hij weet het beste wat hij verzorgt en wat de te volgen procedure of verwachting is.

Mvg

Gisela, 31-08-2010 14:13 #38
Wij 3 zonen van onze onlangs overleden vader, hij is in suriname overleden en doe oudste zoon is daar naar toe gegaan om alles te regelen. Wij de twee jongere broers wisten van niets. Nu het volgende onze moeder kreeg laatst een schrijven van de S.V.B. om 333,31 terug te storten op de rekening van de S.V.B. daar het een teveel betaling bedroeg. Mijn moeder heeft hun gebeld en uitgelegdt dat de oudste zoon van wijlen de heer alles heeft geregeld en dat de 2 zonen die mijn moeder met hem had nergens van wisten. De S.V.B. zou de oudste zoon aanschrijven. Tot mijn verbazing kreeg ik de zelfde brief een week later na ook te hebben gebeld zeiden ze dat ze de oudste zoon niet kunnen vinden en dat ik het moet gaan betalen en als ik dat niet zou doen word er beslag op mijn rekening gelegt. Ik weet niet wat te doen mijn broertje en ik wisten niet eens dat onze vader overleden was dat wist de oudste broer. Kunt u mij vertellen wat te doen? Reactie infoteur, 01-09-2010
Je kan het beste even contact opnemen met het SVB en aan hen duidelijkheid vragen. Voor zover ik uit je verhaal begrijp worden jullie als erfgenamen belast voor gelden die je overleden vader te veel heeft ontvangen (uitkering?). In principe lijkt het me niet ongebruikelijk als een ander familielid wordt aangeschreven als de 'contactpersoon' niet te traceren is.
Sterkte toegewenst en ik hoop dat je een oplossing vindt.

R. Kuster, 26-08-2010 16:31 #37
Mijn tante is op 2-8-2010 over leden en had een rekening bij de neckermann. Mijn oom leeft nog maar de rekening staat op haar naam, is mijn oom verplicht om deze af te betalen of is er een manier om deze te laten kwijdschelden? Reactie infoteur, 30-08-2010
Beste R,

Als ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, en niet op huwelijkse voorwaarden, dan zal je oom de betalingsverplichtingen gewoon over moeten nemen.
In een situatie waarbij geen sprake van een huwelijk (of andere duurzame samenlevingsvorm) is, kan je een erfenis accepteren of afwijzen. Bij acceptatie gaat het dan zowel om de lusten als de lasten.

Mvg

Anne, 14-08-2010 21:29 #36
Hallo!

Mijn vraag betreft de plaatsvervulling. Als het kind van de ouder/nalater van de erfenis al overleden is, hebben zijn/haar kinderen (i.e. de kleinkinderen van de nalater) dan automatisch recht op het legitieme deel van hun vader/moeder volgens de Nederlandse wet?
Bij voorbaat dank voor uw respons. Anne Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Anne,

Voor specifieke vragen kan je het beste kontakt opnemen met een notaris. Zie:

http://www.notaris.nl/page.asp?id=387

P. C. Kruidenier, 09-08-2010 15:05 #35
Onze vader zit sinds vorig jaar augustus in een verzorging huis. hij is 81 en dementerend, nu ben ik oudste zoon door de rechtbank aangewezen als bewindvoerder. Onze zus wil nu niets meer met ons en onze vader te maken hebben (erkend de dementie niet) ergo er is een brief door hun verstuurd waarin zij stellen (zus en zwager) dat mijn vader voor hun dood en begraven is. Mijn vraag hebben zij bij overlijden nog recht op een deel en zo ja hoe bereken ik dat en is het alleen geld, want ik heb ergens gelezen dat het alleen over contanten gaat en niet over de inboedel.

S., 26-07-2010 21:20 #34
Hallo, ik ben 14 jaar en de zus van mijn oma ligt op sterven. Ik heb me vader, oom, en oma, en nog een andere zus van me oma nog. Haar man is zo een 10 jaar geleden gestorven en ze heeft geen kinderen. Er zijn in de familie tussen haar en de zussen en mijn oom veel ruzie's geweest en ze hebben haar ook al zo een 5 jaar niet meer bezocht. Laatst was ik weer op bezoek in het ziekenhuis en zei ze dat ze niet lang meer zou leven. Ze zei ook dat ze geen testament had gemaakt. En ze gaf me een soort haarclip die ze op haar trouwdag had gedragen. Nu weet ik eigenlijk niet of ik een erfgenaam ben? Alvast bedankt voor het antwoord! Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste S,

Je bent hoe dan ook minderjarig. Kinderen, broers en zussen zullen eerst in aanmerking komen na overlijden.
Als de zus van je oma jou al iets wil geven/schenken, zal ze dit bij leven vast moeten leggen, of nu alvast geven.

Helaas heeft het bezoeken en de aandacht die iemand aan een persoon geeft -bij het leven- geen invloed op de verdeling van de erfenis als er niets beschreven staat (testament).

Voor specifieke vragen kan je kontakt opnemen met een notaris als dit nodig mocht zijn. Zie ook:

http://www.notaris.nl/page.asp?id=1197

Mvg

Fieneke, 25-06-2010 11:33 #33
De casus is als volgt. Een man en een vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze hebben beide twee volwassen kinderen uit een eerder huwelijk. Na het huwelijk hebben elk dus twee kinderen en twee stiefkinderen. De vrouw overlijdt in 2003 en er is geen testament gemaakt. De twee kinderen van de vrouw erven dus voor 1/6 deel van het gezamenlijk vermogen.(d.w.z. zij hebben een niet opeisbare vordering) De man betaald de crematiekosten. Nadat een paar maanden later ook de man overlijdt, zeggen zijn kinderen dat de crematiekosten die voor de vrouw gemaakt zijn afgetrokken moeten worden van de nalatenschap van haar twee kinderen. Klopt dit? Reactie infoteur, 26-06-2010
Beste Fieneke,

Om zeker te weten dat je een juridisch onderbouwd antwoord krijgt, kan je beter kontakt opnemen met de beroepsorganisatie van notarissen.
Zie: www.notaris.nl

Mvg

Elinda Verbeken, 26-05-2010 13:33 #32
Graag een ophelderd antwoord aub. Over 3 jaar ben ik mijn echtgenoot en over 2 jaar mijn vader verloren en ik weet nu echt niet wat te doen. Ik wil zeker geen amok stoken in de familie, maar onlangs is mijn oom, langs vaders kant overleden( =verbeken) er zou een testament zijn (nooit gezien), waarin mijn ene tante 2vierde krijgt( heel normaal, zij heeft voor hem gezorgd) en 1vierde voor mijn andere tante(die ook bedlegerig is) en 1vierde voor mijn pa(die intussen dus overleden is). Mijn vraag is nu: zou ik recht mogen hebben op mijn pa's deel? Ikzelf ben mede de laatste Verbeken (Elinda)
Alvast vriendelijk bedankt voor julie antwoord Reactie infoteur, 27-05-2010
Beste Elinda,

Een nogal gecompliceerde situatie.

Je zou je vraag voor kunnen leggen aan een deskundige via de notaristelefoon : 0900-3469393
Gesprekskosten zijn wel 0,80 per minuut.

Of kijk op www.notaris.nl voor meer informatie.

Mvg

Ronny, 10-05-2010 11:48 #31
Ik zit met een dringende vraag, ik ben zelf 19 en mijn vader is 9 jaar geleden komen te overlijden, nou ben ik enigs kind en heeft hij mij alles nagelaten ook niks aan mijn moeder. Alleen nu snap ik niet waarom ik pas alles op mn 21e krijg, dat is volgens mijn moeder, zelf denk ik dat ze er van mee profiteert naarmate het langer blijft staan. Nu is mijn vraag kan ik het nu allemaal al claimen of moet ik daadwerkelijk wachten tot dat ik 21 ben? Reactie infoteur, 10-05-2010
Beste Ronny,

Op onderstaande site vind je veel informatie:

http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=51537

Neem bij twijfel contact op met een notaris:

Zie: http://www.notaris.nl/page.asp?id=104

Mvg

Lilian, 10-04-2010 19:59 #30
Moet de gevolmachtigde zich verantwoorden bij erfgenamen over het beheer van de boedel. Als de gevolmachtigde geen inzage wil geven in zijn of haar handelen, hoe kan zij of hij ter verantwoording geroepen worden.

Sandra, 07-03-2010 20:13 #29
Volgens u is de vrijstelling successierecht 2009 aan ouders, broers en zussen 45.513,00. Echter, de belastingdienst beweert dat de voetvrijstelling voor broers en zussen 1976,00 bedraagt in 2009. Wat is nu waar? Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste Sandra,

Ik kan de bedoelde passage zo snel niet terugvinden, maar… de 45.513 geldt voor de ouders, de 1976 voor broers en zussen.

Mvg

Els, 04-03-2010 14:51 #28
Ik ben gescheiden (mijn kindje ziet zijn vader eens in de 2 weken) en woon samen met mijn nieuwe partner. Hij houdt zielsveel van mijn kind. Laatst vroegen we ons af wat er zou gebeuren mocht ik komen te overlijden. Heeft mijn partner dan enig recht als verzorger van mijn kind of is hij helemaal afhankelijk van wat de vader van mijn kindje eventueel besluit en of die contact mogelijk houdt? Ik denk dat het voor zowel mijn partner als mijn kind vreselijk zou zijn als ze naast mij ook elkaar kwijt zouden raken. Is dit eventueel vast te leggen in een testament? Ik hoop uiteraard nog lang te leven maar mocht er iets gebeuren wil ik dat het goed geregeld is. Hoop dat u me kunt helpen. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Els

G. van den Heuvel, 25-02-2010 16:41 #27
Geachte infoteur,
Bedankt voor de snelle reactie, echter… deze site beschrijft alleen de wettelijke verdeling als er een echtgenote of kinderen in het spel zijn. Dat is hier niet het geval. Het betreft een alleenstaand iemand waarvan zijn ouders en zijn broer en zijn zus (mijn vrouw) erfgenamen zijn. Hoe het dan zit kunnen wij nergens vinden.

G. van den Heuvel, 24-02-2010 14:10 #26
De broer van mijn vrouw is overleden. Er is geen testament. De ouders leven ook beide nog en er is ook een andere broer in het gezin. Gelukkig is alles in hele goede harmonie.
De erfenis wordt volgens wettelijke regels verdeeld, maar hoe zijn die precies? Gaat het in vieren? Dus een kwart voor papa, kwart voor mama, kwart voor broer en een kwart voor mijn vrouw? Of zijn er andere regels? Reactie infoteur, 24-02-2010
Beste G,

Kijk even bij onderstaande link. Het betreft de site www.notaris.nl.

http://www.notaris.nl/page.asp?id=98

Mvg

Maria Rulo, 21-02-2010 07:32 #25
De te erven boedel wordt door wie op financiële waarde geschat en onder beheer gehouden voordat verdeliing onder de erfgenamen plaats vindt. Een der erfgenamen in Frankrijk wonende moet aan welke overheid erfbelasting betalen over de ge-erfde gelden en goederen? Deze erfgename geeft de voorkeur aan het betalen van erfrechtbelasting aan alleen de Franse overheid. Op welke manier is dit in werking te zetten? Er is grote onenigheid aangaande toedeling van te erven goederen, die van grote financiële waarde zijn wegens de antieke kunstzinnige waarde daarvan en wantrouwen onderling tussen de erfgenamen. In afwachting van uw antwoord groet ik u met de meeste hoogachting. Reactie infoteur, 21-02-2010
Beste Maria,

Helaas kan ik je geen antwoord geven op je (gecompliceerde) vraag. Misschien is het raadzaam contact op te nemen met een notaris en deze je vraag voor te leggen.

Mvg

Achterveld, 02-02-2010 10:36 #24
Ik ben 63 jaar oud en mijn vrouw 59, nu wil ik mijn vermogen overdragen naar mijn kinderen, zodat zo min mogelijk naar de belasting verdwijnt. Onze kinderen zijn 17, 28 & 36 jaar oud. Hoe kan ik verder voorkomen dat ons geld bij de schoonzonen/dochters terecht komt, want dit komt vaak voor als ik het zo lees. Is er verder nog een verschil in overlijdens tijdstip, wat als ik eerder overlijd als mijn vrouw? Graag zou ik hier meer informatie over verkrijgen. Reactie infoteur, 02-02-2010
Beste,

De Koninklijke Notariële Broepsorganisatie heeft hier een brochure over uitgegeven: "Erfrecht".
De notaristelefoon is iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur te bereiken onder telefoonnummer: 0900-3469393 (kost wel 0,80 per minuut)

Een blik op www.notaris.nl kan u misschien ook verder helpen.

Mvg

Termeer, 25-11-2009 09:10 #23
Als ik afstand wil tekenen van de erfenis van mijn vrijgezellen broer. Hoe moet dat dan en wat gaat dat eventueel kosten. En mag ik dan nog dingen voor zijn begrafenis regelen, er zijn dan alleen nog nevenen nichten als erfgenamen, wie is dan verantwoordelijk voor de uitvaart en de afhandeling van zijn erfenis?

Christa, 28-10-2009 09:35 #22
Beste, mijn man is sinds kort overleden en ik heb helemaal geen rechten alles gaat naar zijn kinderen uit een vorig huwelijk wat ik normaal vindt, maar er is mij verteld als alles ooit is afgerond dat ik dan toch nog iets van een klein bedrag krijg is dat waar, ik was op huwelijks voorwaarde getrouwd en er was een testament

R. W. Nicolaas, 21-10-2009 04:57 #21
Mw. Rita Vos: de nalatenschap van uw oma wordt in beginsel verdeeld onder haar vier kinderen voor zover die dan nog in leven zijn. Zijn een of meer kinderen overleden, zoals uw vader, dan gaat dat 25%-deel over op u en uw broer en erft u beiden dus 12,5%. (Ex-)echtgenoten of weduwen/weduwnaars van uw oma's kinderen erven dus niet van haar. Heeft uw oma een testament, dan zal daarin meestal staan dat het erfdeel van haar kind(eren) zelfs buiten de eventuele huwelijksgemeenschap (van goederen) blijft van haar kinderen die nog wel een echtgeno(o)t(e) hebben. (ev. aangetrouwde ooms en tante van u, ofwel de zwagers en schoonzuster van uw vader en schoonzoons en schoondochter van uw oma dus).

L.P.Bol
Een verklaring van erfrecht is gedefinieerd in het eerste lid van art. 4:188 BW. Het is een notariële verklaring, dus kun je niet buiten een notaris om verkrijgen.

Mw. J. Peters
Ook een wegens (spoedeisende) omstandigheden namens de verantwoordelijke erfgenamen gegeven opdracht aan de uitvaartverzorger is een zakelijke opdracht waarvoor de opdrachtgever juridisch aansprakelijk is. De noodzakelijke uitvaartkosten - voor zo ver niet verzekerd - komen in beginsel (als eerste) ten laste van de nalatenschap, dus voor rekening van de kinderen van de overledene (ik begrijp dat hun overleden moeder niet gehuwd (meer) was) en - als die testamentair waren benoemd - voor rekening van eventuele andere erfgenamen Daarop kan uw moeder de kosten verhalen. Zij zal zich dus moeten verstaan met de executeur (als die bij testament was benoemd), of de boedelnotaris dan wel de gemachtigde die eventueel door/namens de erven is benoemd om de nalatenschap af te wikkelen. Is er niemand benoemd, dan kan zij teruggave van de kosten eisen van de meerderjarige (half)wees en/of de wettelijke vertegenwoordiger (voogd) van uw (moeders) minderjarige neven/nichten. Elk van de (half)wezen is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag. Uw moeder hoeft dus niet bij elke erfgenaam langs voor een kwart van die kosten maar kan ook een van hen aanspreken voor het gehele bedrag. Voor de hand ligt dan de oudste die dat zelf maar moet regelen met de andere drie of met hun wettelijke vertegenwoordiger (vader?). Ten slotte nog twee tips: 1) Naar de uitvaartverzorger toe heeft uw moeder echter niet het recht te wachten met betalen totdat de nalatenschap (de (half)wezen) over de brug komt. Zij zal als opdrachtgever de uitvaartkosten moeten voorschieten om (hoge) incassokosten te voorkomen. Deze kosten kan zij niet evenals de uitvaartkosten verhalen op de nalatenschap/ de (halfwezen).
2) Als uw tante (zoals ik begreep) laatstelijk in Nederland woonde en niet in het buitenland of bij een volkenrechtelijke organisatie werkte, was zij verzekerd op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Dat betekent:
a) als de vader van de kinderen, dus de (ex-)zwager van uw moeder nog leeft, heeft de verzorger bij wie een of meer van de drie minderjarige halfwezen kinderen - waar ter wereld ook - inwoont, recht op een halfwezenuitkering waarop uw moeder de uitvaartkosten in het uiterste geval niet kan verhalen (tenzij die verzorger de vader van de kinderen is en dus wettelijk aansprakelijk voor hun (nalatenschaps)schulden);
b) dat, als de vader van de kinderen vóór uw - al dan niet van hem gescheiden - tante overleed, de kinderen - waar ook ter wereld woonachtig - als volle wees aanspraak hebben op een wezenuitkering zolang zij geen 16 jaar zijn, of 16 tot 18 jaar maar arbeidsongeschikt, of 16 tot 21 en studerend. Op wezenuitkeringen (zijn van de kinderen zelf) kan uw moeder in het uiterste geval wel de nalatenschapskosten verhalen mochten de kinderen die kosten (nog) niet kunnen of willen betalen.
Uiteraard komt een dergelijk verhaal pas als uiterste aan bod en wel als neven/nichten die (half)wees zijn weigeren om uw moeder terug te betalen. Daartoe zijn slechts de (half)wezen gerechtigd die de nalatenschap naar Nederlands recht hebben verworpen. Beroepen kinderen zich ev. op verwerping, dan is het aan hen om dat aan te tonen maar kan dat ook nagegaan worden bij de griffier van de Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar uw tante laatstelijk woonde. Verwerping is in elk geval niet (langer) mogelijk als door of (namens) hen inmiddels (niet noodzakelijke beheers)daden zijn verricht in het kader van de nalatenschap, bijv. als zij al zaken hebben toe-geëigend of verkocht die van hun moeder zijn (geweest).
Verhaal is dus alleen mogelijk op de (half)wezen die niet hebben verworpen. Blijven deze blijkens hun schriftelijke reactie of het uitblijven van enige reactie (op minstens 2 schriftelijke verzoeken om betaling van uw moeder, die deze bij voorkeur aangetekend verzendt) weigerachtig, dan kan dat verhaal gerealiseerd worden door executoriaal beslag op hun zaken of rechten. Het makkelijkste is als die zich in Nederland bevinden, dus op een ev. ANW-wezenuitkering onder de Sociale verzekeringsbank (SVB). In dat geval kan uw moeder simpel bij een deurwaarder langsgaan om de uitvaartkosten te laten innen. Deze vraagt daarvoor namens u een executoriale titel bij de rechter. De incassokosten en het renteverlies van uw moeder verhaalt hij eveneens op de weigerachtige neven/nichten.

Conclusie: Tenzij als zodanig bij testament benoemd, is uw moeder - anders dan u stelt - evenals haar 4 broers en zusters geen erfgenaam van hun overleden zuster omdat deze kinderen heeft nagelaten die dan de enige erfgenamen zijn. Omdat uw moeder zo goed was om als opdrachtgever te tekenen voor de uitvaart, wordt uitsluitend zij (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld door de uitvaartverzorger. Met andere familieleden (erfgenaam of niet) heeft deze niets te doen en zal hij ook geen (deel)factuur sturen. Uw moeder loopt uiteindelijk slechts persoonlijk financieel risico wanneer de nalatenschap ontoereikend is èn (namens) alle vier nagelaten kinderen (en. ev. andere benoemde erfgenamen) de nalatenschap is verworpen. Zij ontgaan daarmee hun hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap en in dat geval is uw moeder afhankelijk van de bereidwilligheid van haar overige vier broers/zusters (en ev. andere familieleden zoals haar ouders als die nog leven) om de schade te delen die is ontstaan door uw tante een behoorlijk afscheid te bezorgen. Dat lijkt het meest redelijk en opportuun maar is weer afhankelijk van de kwaliteit van hun relatie tot hun overleden zuster/kind en tot uw moeder.

Rita Vos, 15-10-2009 23:17 #20
Mijn oma leeft nog (94 jaar), mijn vader is afgelopen jaar overleden. Hij was getrouwd met zijn 2e echtgenote. Mijn broer en ik zijn zijn kinderen uit zijn 1e huwelijk. Indien mijn oma overlijdt, zal dan het erfdeel van mijn overleden vader naar zijn weduwe (2e vrouw) gaan, of naar zijn kinderen (mijn broer en ik), ervan uitgaande dat zij geen aanpassingen meer doet na het overlijden van mijn vader, haar kind. Er blijven nog 2 zussen en 1 broer over van het gezin van mijn vader.(de kinderen van mijn oma)
Zou graag van u uitsluitsel krijgen. Met vriendelijke groet, Rita Vos

Afj van den Heuvel, 24-09-2009 18:33 #19
Mijn broer is overleden was niet gehuwd maar woonden samen. In het samenleveingsovereenkomst staat dat zij het vruchtgebruik van alles is en dat zijn broers en zusters 17/20 ste deel krijgen van het erfdeel. Nu had hij een eigen bedrijf waarvan ik nu ook 17/20 ste aandeel van heb. Zijn vriendin gaat het bedrijf verkopen en heeft gevraagd of zij ook onze aandelen mag inbrengen. Mijn vraag is of zij ons de opbrengst schuldig is of kunnen wij pas geld ontvangen als zij komt te overlijden. Graag uw antwoord.

L. P. Bol, 11-08-2009 15:09 #18
Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht zonder notaris.
Gaat om beroep bij de rechtbank i.v.m.toeslagen.

J. Peters, 09-07-2009 13:15 #17
Mijn tante is overleden (zus van mijn moeder). Kinderen wonen allemaal in het buitenland waarvan de oudste 21 is en de overige 3 minderjarig. Mijn moeder woont samen met nog 4 broers en zussen in NL. De uitvaartkosten worden nu op mijn moeder verhaald omdat zij opdrachtgever is. Moeten de kosten niet verhaald worden op de kinderen? Zo niet, moet de uitvaartverzorger de rekening niet gedeeltelijk naar alle broers en zussen die ook erfgenamen zijn versturen?

Trudy, 09-07-2009 10:20 #16
Mijn man is 5 jaar geleden overleden. Nu wil ik met mijn kinderen (allemaal volwassen) op vakantie. Stel dat we allemaal komen te overlijden. In mijn testament is het beschreven tot mijn kinderen. Gaat dan mijn te erven geld en spullen naar mijn schoonmoeder (mijn ouders zijn dood of naar mijn familie (broers en zussen)?

Carlita, 29-06-2009 13:27 #15
Een vraag, Mijn beiden ouders zijn overleden. Ze woonde in Spanje. Als laatste is mijn moeder overleden, op 25 mei 2009. Binnenkort moeten we naar Spanje om de Erfenisaanvaarding te ondertekenen. We, zijn mijn zus en ik, de enigste erfgenamen. Hoe lang duuurt het dan nog voor we over het geld kunnen beschikken wat onze ouders ons nagelaten hebben?

J. Alblas, 18-05-2009 13:55 #14
Bij deze vraag ik advies hoe te handelen. Vader is overleden en oudste zus heeft zich alles toegeeigend (spullen en geld) Door ontwrichte situatie blijven wij (broer en zus) met lege handen staan. Hoe moeten wij handelen. Reactie infoteur, 21-05-2009
Beste J.

Dit lijkt me een zaak die je -als je er persoonlijk niet uit komt- het beste bij een rechtsbijstand(winkel) of een advocaat kunt stellen. Formeel blijf je altijd recht houden op je kindsdeel.

Mvg - p.o. Sila

Max, 20-04-2009 22:47 #13
Bij deze de vraag betreffende het overlijden van mijn tante j.l. ik ben haar neef en heb haar bewindvoering geregeld toen ze zelf niet meer in staat was voor zichzelf te zorgen.Mijn tante had een zoon die inmiddels is ook is gestorven hij was allang gescheiden, maar heeft 2 kinderen uit dit huwelijk(tante's kleinkinderen)Ik heb haar kleinkinderen zolang zij verpleegd is een zorginstelling nooit ontmoet of ook maar bij haar op bezoek zien komen of van de verpleging gehoord dat ze zijn langs geweest(geen band)En ik had ook geen adressen.Ik ben geen directe bloedverwant, maar heb altijd de mantelzorg en de zaken die geregeld moesten worden gedaan, waaronder ook het aan haar sterfbed taan zodat ze niet eenzaam hoefde te sterven.Ik heb de kleinkinderen verwittigd dat ze is gestorven via de krant waarna ze contact hebben opgenomenIk heb ook een verklaring van erfrecht gevraagd op te maken waar alles komt op te staan wat is hier hoogstwaarschijnlijk de afloop van? Ik heb zelf geen zin om geld voor een verklaring voor te schieten(450?) als ikzelf volgens de wet nergens recht op heb.bij voorbaat dank voor de informatie.

Monique Koffeman, 12-02-2009 15:47 #12
Als ik erf ipv mijn overleden moeder, dus plaatsvervulling, in welke groep van de successiebelasting val ik dan? In de tweede groep of in de derde groep?

Erna, 21-01-2009 17:48 #11
Is het mogelijk een bewindvoerder te wijzigen mijn zoon is 18 geworden en door fam omstandig heden wil hij de bewindvoering van zijn erfenis aan iemand anders overdragen.

Jurgen, 24-11-2008 12:26 #10
Ik heb ooit afstand van erfenis gedaan op het vredegrecht maar door mijn verhuis ben ik dat papier kwijt waar kann ik mijn afstand van erfenis weer vinden en hoe?

A. Kingma, 27-10-2008 03:45 #9
Stel dat ik mijn moeder 100.000 Euro leen en zij komt voor dat ze de lening weer heeft ingelost te overlijden, wat gebeurt er dan met mijn lening? Wordt die eerste terugbetaald alvorens de boedel verdeeld wordt onder de kinderen, maw blijft die buiten de boedel? Hoe regel ik het ordentelijk dat ik mijn geld terug krijg?

Joop Arkesteijn, 22-10-2008 11:54 #8
Als mij moeder komt te overlijden (er is een testament) moet ik dan NA de crematie of VOOR de crematie naar de notaris?

p.s. Uw andere vragen die u beantwoord, zijn zeer duidelijk en eenvoudig te begrijpen!

Gerritsen, 02-10-2008 19:33 #7
In 1988 is mijn vader overleden. Hij had slecht contact met zijn vader en zijn twee zussen. Een aantal jaar geleden is mij ter ore gekomen dat de vader van mijn vader (mijn grootvader) is overleden. Is het niet zo dat mijn vader recht heeft op zijn kinddeel en wij (mijn zus en ik) dan dus automatisch descendenten zijn en recht hebben op zijn deel? Er is geen contact geweest met ons na het overlijden van mijn opa en weet ook niet óf en hóe wij eventueel aanspraak zouden kunnen maken op een erfenis.

C. J. J. van der Poel, 18-09-2008 18:08 #6
Mijn moeder is overleden en nu is er na alle rekeningen betaald zijn nog 5000euro over wij zijn met 8 kinderen, om het geld van de bank te halen moest iedereen tekenen, dat is ook gebeurd.
nu komt de bank met een vehaal dat het via de notaris moet, is dat zo?'
de notaris rekend daar 1000euro voor klopt dat,
Mijn broer die dit regeld heeft altijd de geldzaken voor mijn moeder afgehandeld graag uw andwoord

Kleijn, 13-08-2008 11:22 #5
Mijn echtgenoot is enige tijd overleden. Wij hebben drie kinderen. Nu is mijn schoonvader onlangs overleden. Hij was voor de 2e keer getrouwd en zijn huidige vrouw is niet de moeder van zijn drie kinderen (wijlen mijn echtgenoot en nog 2 dochters). Ik weet dat ik geen recht heb op een eventuele erfenis, maar mijn kinderen wel. Mijn schoonvader en vrouw hadden wel een testament. Ik wil eigenlijk weten of mijn kinderen en natuurlijk mijn 2 schoonzussen wel een overzicht krijgen m.b.t. hun recht op evt. erfenis. Reactie infoteur, 23-08-2008
@ mevr. Kleijn, ik snap uw vraag niet helemaal. Bedoelt u een overzicht van wat de erfenis inhoudt, van de notaris?
Groet van Sila (auteur artikel)

Van Schoonderwoerd den Bezemer, 08-08-2008 18:02 #4
Mijn vraag is mijn man is 3 jaar geleden overleden. Omdat er veel schulden waren, heb ik afstand gedaan van erfrecht. Nu staat er nog steeds een geldbedrag (niet veel) op het rekening nummer van mijn man. Krijgt de staat dat, of kan ik er na een paar jaar nog recht op hebben? Reactie infoteur, 23-08-2008
@ mevr.van schoonderwoerd den bezemer, indien er afstand gedaan is van de erfenis/erfrecht, ontvangt men niets; ook niet het laatste restant.
Groet van Sila (auteur artikel)

A. E. L. de Kruijff, 14-06-2008 10:56 #3
Beknopt en duidelijk verhaal. Wat ik me afvraag: moet een testament, in geval van een in gemeenschap van goederen getrouwd echtpaar, door beiden worden ondertekend?
Vr. groet, Arie de Kruijff Reactie infoteur, 23-08-2008
@ A.E.I. de Kruijff, inderdaad dienen beiden dit te ondertekenen.
Groet van Sila (auteur artikel)

H. de Bruin, 21-01-2008 18:23 #2
Zeer waardevolle informatie waardoor het lezen van een testament begrijpelijker wordt. Reactie infoteur, 21-01-2008
@ H. de Bruin, wat fijn om te horen dat deze informatie over Erfenis en Erfrecht als waardevol wordt ervaren en e.e.a. begrijpelijker maak! Hartelijk bedankt voor de positieve reactie!

Groeten van Sila (auteur artikel)

W. Zoon, 09-11-2007 22:13 #1
Een uitstekend informatie.

In de toekomst zal ik over deelonderwerpen uw advies inwinnen. Reactie infoteur, 21-01-2008
@ W. Zoom, fijn dat de informatie uit het artikel zo gewaardeerd wordt! Bedankt voor deze reactie!

Groeten van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 80
Schrijf mee!