Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2020

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2020 Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2020 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezinsinkomen. Hoe hoog deze beslagvrije voet is vanaf januari en juli 2020? Een deurwaarder mag als beslaglegger niet al uw inkomen inhouden. De gerechtsdeurwaarder heeft wel allerlei juridische middelen om schulden in te vorderen, een incassobureau niet. Steeds vaker gebeurt de inning met een loonbeslag op inkomen of uitkering. Ook bij het niet betalen van alimentatie, zorgpremies of schulden. Gelukkig is er een Centraal Digitaal Beslagregister en wordt de beslagvrije voet in 2020 eenvoudiger en voor jongeren tot 21 jaar hoger. Jongeren worden in 2020 gelijk gesteld aan personen die ouder zijn dan 21 jaar en daardoor stijgt vooral hun beslagvrije voet fors vanaf 1 januari 2020.

Inhoud:


Loonbeslag en incassobureau

Iedereen vergeet wel eens om een rekening te betalen. Dat zal in de meeste gevallen betekenen dat u later een herinnering krijgt. Daarna wordt gedreigd met een incassobureau. Een incassobureau mag veel doen om namens de schuldeiser u het vuur aan de schenen te leggen. Hij mag schrijven en dreigen en allerlei kosten voor zijn werk in rekening brengen. Zo kunnen de kosten snel verder oplopen. Kleine schulden worden grote bedragen. Een incassobureau kan geen juridische stappen ondernemen en geen loonbeslag leggen. Een incassobureau zal wel alles op alles zal zetten om het geld te bemachtigen.

Rol gerechtsdeurwaarder bij loonbeslag

De gerechtsdeurwaarder, kortweg deurwaarder, komt in beeld als het incassobureau niet veel verder is gekomen. Hij is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en kan in civiele zaken personen oproepen om voor de rechter te verschijnen. Dat zal bij de inning van schulden tijdswinst opleveren. Hij is belast met het uitvoeren van een door een rechter uitgesproken vonnis, dwangbevelen van het Centraal Justitieel Incassobureau, Informatie Beheer Groep en de Kamer van Koophandel. De deurwaarder verzorgt ook de incasso. Iedereen kan een deurwaarder in de arm nemen. Een gerechtsdeurwaarder moet zich netjes gedragen, onafhankelijk zijn, heeft een geheimhoudingsplicht en moet een opdracht teruggeven als hem duidelijk wordt dat de opdracht alleen kan worden uitgevoerd met onrechtmatige druk. Hij is verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Een gerechtsdeurwaarder moet:
 • Beschikken over een diploma rechten.
 • Een tweejarige stage doen in een gerechtsdeurwaarderskantoor.
 • Een getuigschrift hebben.
 • Benoemd zijn door het staatshoofd.

Wat is een loonbeslag door de deurwaarder

Als er schulden zijn van een lening, maar ook bij het niet betalen van de alimentatie of zorgpremies, kan een deurwaarder bij de werkgever conservatoir beslag en executoriaal beslag leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er een vonnis van de rechter voor een loonbeslag, dat direct ten uitvoer mag worden gebracht. Het conservatoir beslag is nog geen loonbeslag, maar een voorziening om geld veilig te stellen in afwachting van een vonnis van de rechter. Een werkgever is wettelijk verplicht om aan een beslag mee te werken. Bij een loonbeslag wordt het geld direct overgemaakt naar de gerechtsdeurwaarder om de schuld af te lossen. Dit beslag kan betrekking hebben op het loon of uitkering. Niet alles mag worden ingevorderd. Er is namelijk een beslagvrije voet waarop zonder uw toestemming geen beslag mag worden gelegd.

Loonbeslag deurwaarder is een derdenbeslag

Een derdenbeslag wordt gelegd door de deurwaarder bij een derde, denk aan de werkgever of een uitkeringsinstantie. Daartoe laat de beslaglegger een proces verbaal bij de werkgever achter. Ook kunnen meerdere deurwaarders beslag leggen als er meerdere schuldeisers zijn. Dan dient de eerste beslaglegger na te gaan of er ook preferente schuldeisers zijn die voorrang hebben. Een bekende preferente schuldeiser is de belastingdienst.
Als er meer deurwaarders en schulden in het spel zijn heeft een loonbeslag ook voordelen. De anderen moeten zich dan aanmelden bij de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd.

Regels loonbeslag en de beslagvrije voet

De beslagvrije voet bedraagt minimaal 90% van de netto bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Ook op het vakantiegeld of de dertiende maand kan beslag worden gelegd. Zonder uw toestemming kan geen beslag worden gelegd op de kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de studiekosten. De beslagvrije voet is afhankelijk van uw situatie, of u alleen bent en uw leeftijd. Bovendien kunnen er redenen zijn voor een hogere beslagvrije voet, zoals:
 • De hoogte van de huur.
 • De geringe hoogte van de inkomsten van uw partner.
 • Omstandigheden waardoor u een duurdere ziektekostenverzekering hebt.

Een deurwaarder mag de beslagvrije voet halveren als mensen een economische eenheid vormen en de inkomsten van de partner niet zijn opgegeven nadat de deurwaarder daarom heeft gevraagd.

De werkgever en loonbeslag

Ook de werkgever wordt met allerlei extra administratie belast. De deurwaarder stuurt de werkgever een uitgebreide vragenlijst over het inkomen van de schuldenaar. Als de werkgever of uitkerende instantie deze vragenlijst niet binnen vier weken beantwoordt en ondertekend terugstuurt loopt hij het risico om ook zelf te worden gedagvaard. Het is altijd verstandig om, voordat de beslaglegging plaats vindt, uw werkgever bij te praten, of de beslaglegging te voorkomen door een betalingsregeling af te spreken. Niet elke werkgever is blij met het extra werk, maar een loonbeslag mag geen reden zijn om u te ontslaan.

Loonbeslag en huurschuld

Er kan een huurschuld en huurachterstand zijn. Na enkele herinneringen kan het innen van huur uit handen zijn gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Weet dan wel dat de kosten fors kunnen oplopen. Om een idee te geven hier de kosten van enkele ambtshandelingen. Het gaat om executoriale titels die ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Tarieven deurwaarder in 2020

Enkele voorbeelden met indicatieve bedragen in 2020 (exclusief btw):
 • Een dagvaarding door de deurwaarder kost € 83,38.
 • Een betekening titel: € 80,24.
 • Een betekening diverse beslagen: € 65,96.
 • Als het komt tot een ontruiming kost de ontruiming roerende zaken nog eens € 215,70. Een getuige hierbij kost extra.
 • Beslag safeloket kost € 147,27.
 • Een gerechtelijke inbewaringgeving: € 226,01.
 • Een executoriale verkoop: € 288,72.
 • Een gedwongen ontruiming van onroerende zaken: € 215,70.
 • Tenuitvoerlegging van een lijfsdwang: € 250,72.

Loonbeslag voor het innen van niet betaalde zorgpremies

De zorgverzekeraars hebben een wanbetalerregeling. Na twee maanden van niet betalen schrijft de verzekeraar u aan en stuurt een betalingsherinnering. U wordt daarbij gewezen op de mogelijkheden van de schuldhulpverlening. Wie na vier maanden niet heeft betaald krijgt weer bericht. Wie na zes maanden niet heeft betaald wordt automatisch aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor CAK als er minimaal een half jaar geen premie is betaald. Tegelijkertijd wordt een procedure gestart om de verschuldigde premie te innen. Dit kan met een loonbeslag via de werkgever, maar ook via de eventuele uitkeringsinstantie. Bovendien wordt de schuld verhoogd met een boete van maar liefst 30%. Tussentijds kunt u zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij niet kunt overstappen naar een andere verzekeraar.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat nodig hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en hangt af van de gezinssituatie:

GezinssituatieSociaal minimum als percentage van het minimumloon
Alleenstaande 21 jaar65%
Alleenstaande vanaf 22 jaar75%
Samenwonend of gehuwd100%

Beslag op de inboedel

Bij een aanstaand beslag op in de inboedel komt de deurwaarder eerst langs om een inventarisatie te maken. De boedellijst bevat dan goederen waarmee de eigenaar voorzichtig moet om gaan en die hij niet zelf mag vervreemden of verkopen. De deurwaarder bepaalt welke stukken voor hem interessant genoeg zijn om te verkopen. Al met al een nare ervaring voor degene die een schuld heeft. Een boedelbeslag vindt voornamelijk plaats in opdracht van de belastingdienst en uitkeringinstellingen, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de Kamer van Koophandel. Vrij van beslag zijn zaken als de kleren die u aan heeft en direct nodig hebt, eten en drinken voor maximaal een maand, en een noodzakelijk bed met beddengoed

Doorlopend beslag in 2020

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting, op een voorschot of toeslag die over de jaargrens heenloopt zonder daarvoor opnieuw beslag te moeten leggen. Voorheen was het zo dat bij een nieuw kalenderjaar ook opnieuw beslag moest worden gelegd.

Huwelijkse voorwaarden

In geval van huwelijkse voorwaarden die zijn ingeschreven in het huwelijksvermogensregister van de griffie van de rechtbank, kan alleen beslag worden gelegd op het loon van de schuldenaar, niet van de partner. Wie in 2020 trouwt, trouwt automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen.

Centraal Digitaal Beslagregister CBR

Het loopt met beslagleggingen regelmatig uit de hand, waardoor mensen bij meerdere beslagleggingen tegelijkertijd toch onder het bestaansminimum kunnen komen. Om hier wat aan te doen is door het kabinet een Centraal Digitaal Beslagregister aangekondigd, waardoor beslagleggingen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien wil het kabinet de lijst met goederen waarop geen beslag mag worden gelegd uitbreiden. Dit proces vordert: op 1 juli 2015 is 25% van de gerechtsdeurwaarders aangesloten op dit CBR. Dit geldt voor alle deurwaarders. Zo kunnen de kosten van proces- en/of executiekosten maakt worden beperkt en wordt bevorderd dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt berekend en toegepast.

Kostendelersnorm gaat niet door

Door de kostendelersnorm gaan uitkeringen omlaag, maar dit werkt niet door in de beslagvrije voet waarop u recht hebt.

Beslagvrije voet eenvoudiger

De beslagvrije voet wordt eenvoudiger en de mensen moeten beter gewezen worden op de mogelijke gevolgen van het niet doorgeven van inkomensinformatie wat immers kan leiden tot een te lage beslagvrije voet. Vanaf 1 januari 2020 is de beslagvrije voet een vast bedrag afhankelijk van de situatie zoals die op basis van onafhankelijke bronnen kan worden bepaald. Geen toeters en bellen meer, maar een vast bedrag. Voor de deurwaarder is het dan een stuk simpeler om het goede bedrag aan beslagvrije voet te berekenen en ook de schuldenaar weet beter waar hij of zij aan toe is. Het CBR zal hierbij een belangrijke rol spelen. Dat neemt niet weg dat u goed in de gaten moet blijven houden of inderdaad met het goede bedrag is gerekend, want dat blijkt regelmatig fout te gaan volgens de Ombudsman in zijn rapport.

Normen beslagvrije voet 1 januari 2020

In 2020 wordt het eenvoudiger en meer mensen krijgen een hogere beslagvrije voet. In 2020 is er namelijk een belangrijke verandering voor personen jonger dan 21 jaar: hun beslagvrije voet is vanaf 1 januari 2020 gelijk gesteld aan de beslagvrije voor personen van 21 jaar en ouder. Dat scheelt enorm. De normen voor een loonbeslag, de beslagvrije voet waarop u recht hebt, zijn per 1 januari 2020 ook iets verhoogd:

Normen beslagvrije voet 2020

gezin, jonger dan AOW-leeftijd:inclusief vakantie uitkering
Elk 21 jaar of ouder, met of zonder kinderen€ 1.352,98
18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen€ 1.352,98
18, 19 of 20 jaar, met kinderen€ 1.352,98
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, zonder kinderen€ 1.352,98
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, met kinderen€ 1.352,98
gezin, 66+ (AOW):inclusief vakantie uitkering
Gehuwd of samenwonend€ 1.434,98
Alleenstaande ouder 66+€ 1.058,63
Alleenstaand, geen gezin:inclusief vakantie uitkering
Alleenstaande, jonger dan 21€ 947,09
Alleenstaande ouder, jonger dan 21€ 947,09
Alleenstaande, 21 jaar of ouder, jonger dan 66 jaar (AOW)€ 947,09
Alleenstaande, 66+ (AOW)€ 1.038,63

Extra beslagvrije voet 2020 berekenen

In verband met zorgpremies en woonlasten mag de beslagvrije voet nog iets worden verhoogd. De precieze verhoging hangt af van de huur die u betaalt en de huurtoeslag die u ontvangt. Als er sprake is van een koopwoning bestaan de woonkosten uit de betaalde hypotheekrente, erfpacht, opstalverzekering, klein onderhoud, heffing WOZ, polder en waterschapslasten en klein onderhoud, maar niet de aflossingen of de premies voor een kapitaalverzekering. De hypotheekrenteaftrek wordt als extra inkomen gezien dat in mindering komt op de beslagvrije voet. De maximale verhoging voor de woonkosten per 1 januari 2020 bedraagt:

Maximale verhoging beslagvrije voet in verband met woonkosten berekenen, 2020:

jongeren tot 23 jaar € 199,86
eenpersoonshuishouden 23-AOW jaar plus (nog geen pensioen) € 368,34
eenpersoonshuishouden 66 plus (wel AOW, pensioen) € 370,16
tweepersoonshuishouden 23-66 jaar (geen pensioen) € 321,09
tweepersoons 23-66, aangepaste woning door handicap € 368,35
tweepersoons 66 plus (pensioengerechtigd) € 371,97
drie- of meerpersoonshuishouden 23-66 jaar € 349,94
drie- of meerpersoons 23-66, aangepaste woning door handicap € 379,43
drie- of meerpersoonshuishouden 66 plus (pensioen) € 383,06

Normen beslagvrije voet 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gaan de bedragen van de bedlagvrije voet iets verder omhoog:

Normen beslagvrije voet juli 2020

gezin, jonger dan AOW-leeftijd:inclusief vakantie uitkering
Elk 21 jaar of ouder, met of zonder kinderen€ 1.361,61
18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen€ 1.361,61
18, 19 of 20 jaar, met kinderen€ 1.361,61
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, zonder kinderen€ 1.361,61
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, met kinderen€ 1.361,61
gezin, 66+ (AOW):inclusief vakantie uitkering
Gehuwd of samenwonend€ 1.446,19
Alleenstaande ouder 66+€ 1.065,83
Alleenstaand, geen gezin:inclusief vakantie uitkering
Alleenstaande, jonger dan 21€ 953,13
Alleenstaande ouder, jonger dan 21€ 953,13
Alleenstaande, 21 jaar of ouder, jonger dan 66 jaar (AOW)€ 953,13
Alleenstaande, 66+ (AOW)€ 1.065,83

Conclusie loonbeslag deurwaarder

Probeer een loonbeslag altijd te voorkomen en neem tijdig contact op met betreffende deurwaarder voor een betalingsregeling. Als er meer deurwaarders zijn, moeten de anderen zich melden bij de deurwaarder die als eerste een loonbeslag heeft opgelegd.

Lees verder

© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schuldenBankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schuldenWie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan in 2019 en 2020 te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of e…
Wat is een loonbeslag?Bij financiële problemen bestaat er een mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de schuldenaar. Hierdo…
Incassobureaus en deurwaardersIncassobureaus en deurwaarders. We hopen allemaal dat we er nooit mee te maken krijgen, maar steeds meer mensen komen in…
Loonbeslag: bij schuldenLoonbeslag: bij schuldenLoonbeslag, schuld, schuldeiser en schuldsanering: bij schulden kan de schuldeiser loonbeslag laten leggen. Hierbij word…

Kostgeld vragen: hoeveel?Kostgeld vragen: hoeveel?Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven in een huishouden. Het vragen van kostgeld lijkt misschien wat…
Nederlands geld, de gulden terug?Nederlands geld, de gulden terug?Er gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor onderzoek naar herinvoering van de oude, vertrouwde Nederlandse gulden.…

Reageer op het artikel "Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2020"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Paul Gebben, 23-08-2020 07:46 #382
Geachte,
Volgende vraag. Mijn vrouw heeft schulden van voor dat wij getrouwd zijn. (Sinds 4 jaar, voorheen niet samenwonend).
Het incassobureau waar ze al jaren aan betaald had nu graag mijn inkomensgegevens. Juist of niet?
En wat moet maximaal per maand betaald worden? Mijn vrouw heeft een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid.
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 29-08-2020
Geachte Paul Gebben,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, kunt u voor de helft van de schulden worden aangesproken. Hebt u meegetekend, dan is dat zelfs voor 100%. Zover is het nog niet. Uw gegevens heeft men nodig om de beslagvrije voet van uw vrouw te kunnen bepalen, geeft u die niet dan loopt u de kans dat het incassobureau de beslagvrije voet van uw vrouw halveert. Samen hebben jullie per 1 juli 2020 een beslagvrije voet van € 1.361,61.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madsri, 18-07-2020 21:09 #381
Beste,

Ik zit met de volgende vragen t.a.v. beslagvrije voet.
- naast het betalen van je huur en ziektenkostenpremie zitten er in een huishouding ook nog andere lasten, zoals: water, energie, overlijdensverzekering, betalingen aan de belastingdienst (gemeentelijke belasting en rgb), verhaalbijdrage, medicatie die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en nog leefgeld, kosten televisie en internet en mobiel.
-mijn vraag hierbij is of de deurwaarder deze kosten meeneemt bij de berekening van de beslagvrije voet?

Ik heb een belsagvrije voet van de deurwaarder meegekregen, waarmee ik alleen mijn huur en ziektekostenverzekering kan betalen. De rest van de lasten daar houd ik niks voor over.
Hoe moet ik verder? Reactie infoteur, 24-07-2020
Beste Madsri,
De beslagvrije voet kan worden verhoogd met een normbedrag voor woonkosten (normhuur minus huurtoeslag) en zorgkosten (zorgpremie minus zorgtoeslag). De deurwaarder doet dit niet altijd automatisch maar wel op uw verzoek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Stijns, 17-07-2020 18:09 #380
Beste,
Mijn partner en ik hebben te maken met loonbeslag. Wij verdienen echter niet genoeg om hier ooit uit te komen.
Het oorspronkelijke bedrag was € 58.000,- Ondanks we nu al ruim € 63.000,- betaald hebben middels 4 jaar loonbeslag is het
bedrag door rente-ophopingen opgelopen tot € 168.000,- De gemeentelijke schuldhulpverlening heeft onze aanvraag afgewezen omdat we niet genoeg geld boven de VTLB overhielden voor de schuldeiser.
De uit het loonbeslag geïnde bedragen zijn nog niet eens genoeg om de rente af te schrijven, maar is wel 50% van ons inkomen.We leven nu al 4 jaar van 90% van het minimum-inkomen en ondertussen wordt de schuld alleen maar uitzichtlozer.
Wat te doen? Hoe dit aan te pakken? Waar kunnen we terecht? Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste M. Stijns,
Erg jammer dat de gemeente u niet wil helpen met schuldhulpverlening. Daarom zou u uw zaak eens kunnen voorleggen aan de Nationale Ombudsman in Den Haag, die is nog wel eens bereid om de helpende hand in dit soort situaties te bieden (0800 - 33 55 555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onmyown29, 05-06-2020 14:26 #379
Beste,
Ik heb een vraag.
Er is sinds deze maand beslag gelegd op mijn salaris én vakantiegeld.
Mijn netto salaris is €1.117.- euro
Ik ben alleenstaande met 2 kids woon in een huurhuis.
De beslagvrije voet is vastgesteld met €948.- euro per maand. En vakantiegeld is ook geheel in beslag genomen. Ik vroeg mij af of dit klopt en ze dus mijn gehele vakantiegeld mogen inhouden?
Alvast bedankt! Gr Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Onmyown29,
Dat hangt ervan af. Als in de maanden van beslag uw inkomen hoger is dan de beslagvrije voet, mag in de maand mei/juni beslag worden gelegd op de totale vakantietoeslag. Als uw inkomen in de periode van beslag soms lager is dan de beslagvrije voet, moet het vakantiegeld door 12 worden gedeeld om te bekijken op welk deel beslag kan worden gelegd. U hebt immers elke maand minimaal recht op uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 01-06-2020 15:32 #378
Goedemiddag,

Ik zit nog vast aan een huurcontract, waarbij 2 handtekeningen nodig zijn voor eenzijdige opzegging. Echter werkt de andere partij niet echt mee. En is er nu een huurachterstand Zelf woon ik tijdelijk bij mijn ouders nu en kan niet de volledige huur ophoesten. Stel er komt een deurwaarder. En er wordt beslag gelegd. Waar en bij wie wordt dan beslag gelegd? Ik heb een uitkering en een stukje inkomen. Hoe kan ik de bvv berekenen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 04-06-2020
Goedemiddag D,
Als twee mensen voor de huur hebben getekend, zijn er ook twee mensen aansprakelijk voor de huurbetaling totdat anders is geregeld. Uw beslagvrije voet bedraagt ongeveer 950 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcin, 02-04-2020 11:29 #377
Hallo, ik heb een vraag, als ik momenteel niet in de gemeente ben ingeschreven, maar ik woon in Nederland, en ik heb een onderhoudsschuld in Polen, heeft LBIO het recht om mijn hele salaris over te nemen, zodat ik zonder levensonderhoud kan leven? Reactie infoteur, 05-04-2020
Hallo Marcin,
Het LBIO moet ook rekening houden met de beslagvrije voet, maar helaas gaat dat wel eens fout. In dat geval neemt u hierover contact op met het LBIO en maakt u bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nada, 20-02-2020 16:36 #376
Goedemiddag,

Naar aanleiding van dit artikel heb ik een vraag. In Nederland is het normaal dat indien er iemand in de schulden zit en er een onderzoeksplicht komt dat we hieraan gehoor geven en de werknemer eraan moet meedoen. Maar geldt dit echter ook indien de werknemer een Nederlands bedrijf is en het onderzoek wordt aangevraagd door Duitsland omdat de werknemer daar woonachtig is en deze nationaliteit bezit?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 22-02-2020
Goedemiddag Nada,
Een Nederlands bedrijf hoeft niet automatisch aan een verzoek uit het buitenland mee te werken, maar kan daartoe eventueel door een Nederlandse rechter gedwongen worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 07-02-2020 22:25 #375
Mijn ex heeft een deurwaarder op mij afgestuurd i.v.m. achterstallige alimentatie. In 2014 is een ouderschapsplan opgesteld met daarin een bedrag van 300 euro per maand. Dat heb ik betaald (in eerste 6 maanden zelfs meer) en daarna is ze voor haar werk tot januari 2017 minimaal 9 maanden weg geweest waardoor de volledige zorg bij mij lag. We zijn toendertijd onderling overeengekomen dat ik geen alimentatie hoefde te betalen en dat ik tijdens haar afwezigheid een vergoeding van haar zou ontvangen. Na 2017 hebben we onderling een co-ouderschap regeling afgesproken en dat ik in die periode maar 200 euro alimentatie hoefde te betalen. Nu wil ze over al die jaren de volledige alimentatie terug. Ik heb ondertekende verklaringen waarin ze hier mee akkoord gaat en ook hele Whatsapp gesprekken maar ze blijft nu vasthouden aan het ouderschapsplan. Het gaat om een bedrag van 6000 euro. Sta ik in mijn recht bij een executiegeschil?
Ik heb sinds november 2019 een geregistreerd partner. Kan er ook op haar loon en spaargeld beslag gelegd worden? Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Joris,
Als u de afspraken op papier en in whatsapp hebt, zijn dat geldende afspraken. Ex-partners mogen immers onderling afspraken maken over de alimentatie. Zorg wel voor een goed dossier en laat de deurwaarder weten hoe de vork aan de steel zit. Betaal wel de 200 euro sinds dat moet om te voorkomen dat u verweten wordt niet te betalen. Een loonbeslag is mogelijk als de rechter daartoe besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dawn, 19-12-2019 23:49 #374
Ik kreeg zojuist een bericht van advocaat om 1000 euro te betalen.
Kan ik hem al meedelen dat ik geen financiële schuld heb om te betalen en dat hij mijn eigendommen kan verbinden.
Moet ik in dat geval extra kosten of kosten maken?
En hoe worden de goederen geëvalueerd. Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Dawn,
Als de inboedel moet worden gewaardeerd en verkocht, zijn daaraan kosten verbonden. Het is beter om een betalingsregeling af te spreken, ook al betaalt u 20 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Havana, 08-12-2019 12:19 #373
Met de bvv die de deurwaarder aanhoudt kan ik mijn vaste lasten niet betalen. Met de sociale raadslieden dit opnieuw laten berekenen en doorgegeven aan de deurwaarder. Deze wil het niet aanpassen. Het scheelt bijna €300

Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Havana,
Als de deurwaarder de wettelijk toegestane belastingvrije voet aanhoudt, is daar niet zoveel aan te doen als de deurwaarder niet wil meewerken aan een lager bedrag. Is het bedrag onjuist, dan is het een ander verhaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Terbraak, 20-11-2019 00:39 #372
Begin februari 2019 getrouwd met partner die behoorlijk wat schulden heeft.door de wet van 2018 die veranderd is tóch getrouwd.nu kom deurwaarder.met schuld van toen met zijn ex.legt beslag op mijn loon. Hoe dan? Als ik dit wist waren we nooit getrouwd.ik moet nu dus werken voor de fout van zijn ex.( Huur 8 mnd niet betaald terwijl hij er al niet meer woonde, helaas was nog niet officieel scheiding uitgesproken en moet hij er ook kosten aan bijdragen).prima… maar IK niet toch? Nu zeggen ze.ja de helft van bedrag mogen wij van jouw loon invorderen ook al heb ik niks met die schuld te maken Reactie infoteur, 24-11-2019
Beste Terbraak,
De schulden die vóór uw huwelijk zijn ontstaan, zijn de privéschulden van uw partner, niet van u. Maar de schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan en het inkomen tijdens het huwelijk zijn gemeenschappelijk. Zo kan ook bij oude schulden toch nog loonbeslag worden gelegd op de helft van uw loon. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veerdonken, 19-11-2019 10:53 #371
Ik wilde weten hoe het zit met loonbeslag wanneer je in nederland werkt via het uitzendbureau, maar niet in nederland staat ingeschreven. Heb je dan geen recht op beslagvrije voet? Mogen ze dan alles inhouden? Ik verdien 324 per week en krijg per week maar 6 euro door de loonbeslag. Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Veerdonken,
De regel is dat als iemand die in het buitenland woont geen bezwaar maakt, de schuldeiser mag rekenen zonder beslagvrije voet. Als u kunt aantonen dat u zo te weinig middelen van bestaan hebt, tekent u bezwaar aan. Desnoods tot aan de kantonrechter. De beslagvrije voet kan dan weer in werking worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasha, 17-10-2019 11:29 #370
Een vraag over loonbeslag:

Er is sprake van een detacheringsovereenkomst via Olympia uitzendbureau. Er is loonbeslag gelegd. De deurwaarder heeft beslagvrije voet bepaald op € 1074,33 per maand. Betrokkene heeft bij werkgever (Olympia dus) in plaats van uitbetaling per week om uitbetaling per maand gevraagd. Olympia heeft een berekening gemaakt waaruit volgt dat per 4 weken een beslagvrije voet van € 247,92 per week wordt gehanteerd dus € 991,69 per 4 weken. Betrokkene heeft de afgelopen 3 weken per maand gewerkt en heeft om die reden ook 3 weken uitbetaald gekregen. (dit is een andere discussie nu betrokkene aanspraak maakt op vakantieuren). De werkgever keert nu 3 x € 247,92 (gebaseerd op 3 weken werken uit) waardoor betrokkene loon uitbetaald krijgt die nog minder is dan bijstandsniveau namelijk een bedrag van € 757 met afdracht aan de deurwaarder van € 300. Zowel Olympia als de deurwaarder stellen zich op het standpunt dat de berekening juist is. De deurwaarder zegt concreet dat de verloning per week is en dat de beslagvrije voet per week wordt gehanteerd. Dat de gelden per vier weken dan wel per maand worden uitbetaald doet niets af aan het feit dat de gelden per week worden gereserveerd.
De vraag is of dit wel klopt? Omdat betrokkene nu haar vaste lasten niet kan betalen en hiermee ook het voorzien in eigen levensonderhoud onmogelijk wordt gemaakt is er haast geboden om uit te vinden hoe dit precies zit.
Het lijkt er hier op dat dit afbreuk doet aan het doel van een beslagvrije voet. Reactie infoteur, 20-10-2019
Beste Natasha,
Als de beslagvrije voet € 1.074,33 per maand is, mag dit bedrag niet worden ingehouden op de inkomsten, alleen het meerdere in een maand mag worden ingehouden.
Stel nu dat iemand maar 1 week werkt in een maand, dan nog is de beslagvrije voet € 1.074,33 per maand en niet € 247,92. Of stel iemand heeft in een maand 800 euro aan inkomen, dan betekent dit dat er die maand geen ruimte is om loonbeslag te leggen. Wellicht een aardige casus voor de Nationale Ombudsman (0800 - 33 55 555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coby, 11-10-2019 10:50 #369
Een vraag over loonbeslag, er wordt op mijn loon van € 1450,- € 600,- ingehouden.
Ik ben gehuwd en heb nog 4 thuiswonende kinderen, als ik loon van mijn man erbij op tel hou ik nog € 90,- over per week ( MET 6 PERS) mag dit? Reactie infoteur, 12-10-2019
Beste Coby,
De deurwaarder rekent dus met een beslagvrije voet van 850 euro en dat is te laag als u 21 jaar of ouder bent met een gezin, dan is uw beslagvrije voet 1.324 euro. Maak dus direct bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rebekka, 24-09-2019 12:25 #368
Geachte,

Er rust een vonnis op mij van ruim 80.000 euro uit mijn eerdere huwelijk. Ik werk al jaren niet, ivm gezondheidsomstandigheden. Nu heb ik een geregistreerd partner huwelijkse voorwaarden die niet aansprakelijk is voor die schuld, die ook nog een kinderen heeft en al zijn bezittingen zijn opgenomen in een verpandingsakte bij de notaris. Hij onderhoudt mij en mijn kinderen al jaren en ligt er een opbouw in schulden van mij jegens mijn partner. Hij betaald namelijk alles. Volgens eerdere berekeningen heb ik recht op mijn eigen beslagvrije voet als alleenstaande moeder met kinderen, omdat die schuld niet tot mijn partner behoord. Ik ben bij mijn partner gekomen zonder bezittingen en inkomen, geniet enkel van toeslagen en meer niet. Nu zijn er verschillende berekeningen geweest dat ik recht heb op een beslagvrije voet van maximaal 1250 euro. Mijn partner is neurologisch belast heeft een parttime inkomen en moet ook kinderen onderhouden van hem zelf. Mijn partner gaat ook geen loongegevens doorgeven omdat hij niet aansprakelijk is voor mijn schulden met zijn loon en hij zelf ook een beslagvrije voet heeft. Eerder probeerde de deurwaarder een betalingsregeling overeen te komen, waarbij mijn partner dan zou moeten betalen. Hier ging hij uiteraard niet mee akkoord en gaf ook aan dat ik een schuld opbouw heb bij hem wegens jarenlang onderhoud van mij en mijn kinderen. Welk bedrag van beslagvrije voet of vrij te laten bedrag zou gehanteerd moeten worden door de deurwaarder?. Er rust nu ook belastingaanslag op ons en toeslagen ontvang ik ook maar een gedeelte wegens een terugvordering zeker voor de komende 2 jaren. Mijn partner ontvang hierdoor ook geen VT meer, die valt ook weg bij zijn inkomen. Reactie infoteur, 26-09-2019
Geachte Rebekka,
Waarschijnlijk ziet de deurwaarder u niet als alleenstaand, u hebt immers een partner. Daardoor kan uw beslagvrije voet lager uitvallen. Dat wil niet zeggen dat uw partner mee moet betalen aan de schulden, maar dat er meer op uw inkomen kan worden ingehouden. Sommige deurwaarders gaan zelfs zover dat ze de beslagvrije voet op nul zetten als de partner geen gegevens doorgeeft. Een goed overleg met de deurwaarder waarbij duidelijk wordt uitgelegd dat uw partner niet voor uw schulden meebetaalt, kan wellicht helpen. De Belastingdienst zal jullie in eerste instantie ook als partners zien en uw partner als mede-aansprakelijk beschouwen. Ook hier is dus een duidelijk overleg en afspraak met de Belastingdienst noodzakelijk. Dit zijn lastige dossiers, de Nationale Ombudsman in Den Haag neemt soms zo'n dossier op zich om u verder te helpen (0800 3355555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 15-07-2019 13:36 #367
Geachte,
Er is door 2 instanties beslag gelegd op het loon met een bvv van €1018,- nu wordt er zelf handmatig ook nog aan 3 deurwaarders een totaal bedrag voldaan van €272,- per maand. Hierdoor lukt het rondkomen helemaal niet meer en worden de problemen alleen maar groter. Klopt de situatie nu of moeten de handmatige overschrijving die er gedaan worden verwezen worden naar het loonbeslag?
Ik hoop zo spoedig mogelijk wat te horen. Reactie infoteur, 16-07-2019
Geachte Astrid,
De deurwaarders samen moeten rekening houden met het loonbeslag en de beslagvrije voet waarop u recht hebt. In dit soort gevallen neemt normaliter 1 deurwaarder het voortouw om te voorkomen dat uw beslagvrije voet wordt geschonden. Het lijkt erop dat de deurwaarders nu niet van elkaars vorderingen en beslag op de hoogte zijn. Licht ze dus in en maak bezwaar tegen het overmatige beslag ten opzichte van uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 16-05-2019 05:52 #366
Er is sinds 10-05-2019 beslag gelegd op mijn. Ik werk parttime via een uitzendbureau en verdien wekelijks wisselende bedragen. De bvv is €213 per week.
Nou wordt mijn vakantiegeld gestort begin juni. Heeft de deurwaarder nou recht op mijn vakantiegeld dat opgebouwd is of het gedeelte dat opgebouwd is vanaf het beslag?

Dit is voor mij nog onduidelijk. Het heeft iets te maken met: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet( die overigens is uitgesteld en pas over twee jaar wordt ingevoerd) Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste Mark,
Als in de maanden van beslag uw inkomen hoger was dan de beslagvrije voet, mag in de maand mei/juni beslag worden gelegd op de totale vakantietoeslag. Als uw inkomen in de periode van beslag soms lager was dan de beslagvrije voet, moet het vakantiegeld door 12 worden gedeeld om te bekijken op welk deel van de beslagvrije voet beslag kan worden gelegd. Als u in uw geval in de maand juni minder werkt en zo minder inkomen hebt, kunt u waarschijnlijk meer van uw vakantiegeld overhouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desouter, 26-04-2019 12:49 #365
Geachte
Ik ben gehuwd en sinds 2012 op pensioen.
Ik woon niet in België. Sinds 2012 woon ik in Afrika en ben ingeschreven op de ambassade van België waar ik verblijf.
Ik ontvang een schrijven Op 23/04/2019 van het RVA over een onrechtmatige werkloosheidsuitkering periode 01/07/2009 tot en met 31/10/2011 per postzending in mijn postbus in Afrika ( niet aangetekend schrijven ). Dit is voor de arbeidsrechtbank uitgesproken. Ik heb nooit een uitnodiging ontvangen aangaande een gerechtelijke procedure door de griffie van de arbeidsrechtbank noch van de vakbond. Men heeft de vakbond waarbij ik was aangesloten wel op de hoogte gebracht en deze heeft mijn zaak voor de arbeidsrechtbank gepleit, dit alles buiten mijn weten om. De vakbond heeft me niet op de hoogte gebracht van de uitspraak van de rechtbank waardoor ik dus ook geen beroep heb aangetekend tegen de uitspraak.
Kan een incassobureau beslag leggen op een pensioen uitkering, schuldeiser is het RVA.
Indien ik niet reageer kan het incasso bureau een deurwaarder inschakelen om dusdanig beslag te leggen op mijn sociale uitkering?
William Reactie infoteur, 28-04-2019
Geachte Desouter,
Wordt uw sociale uitkering uitbetaald door een instantie in België, dan kan een Belgische deurwaarder daarop beslag leggen. Een loonbeslag op uw inkomen uit Afrika is niet zondermeer mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 16-04-2019 09:12 #364
Beste,

Sinds enige tijd is er beslag gelegd op het loon van mijn vriend, door een incassobureau. Dit zonder vooraf enige melding of enig voorstel voor afbetaling. Kan dit zomaar? Ik stuurde het incasso al tot 2 maal toe een mail met vraag over welke schuld het gaat en op basis van welk recht dit loonbeslag gebeurd. Mijn mail blijft onbeantwoord. Wie kan ons hierbij helpen?

Mvg Reactie infoteur, 18-04-2019
Beste Sonja,
Dat is raar. U kunt dit melden aan de Nationale Ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 25-01-2019 12:09 #363
Ik werk in een Thomashuis waar 8 verstandelijk beperkte bewoners wonen. Gisteren kwam daar een deurwaarder aanbellen om loonbeslag op mijn loon te leggen. Ik werkte toevallig zelf maar er had ook een bewoner of ouders of collega's open kunnen doen. Hij heeft het aan mij afgeven het gaat om een schuld van mijn echtgenoot. Er had ook een bewoner open kunnen doen er is niet bij elke bewoner te zien of te horen dat ze een beperking hebben. Er zat geen envelop om niks. Mijn vraag is mag dit zo maar ben je zo vogelvrij met schulden die van je echtgenoot zijn? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Saskia,
Erg netjes is dit inderdaad niet. Als uw echtgenoot schulden heeft, is in de eerste plaats uw echtgenoot aansprakelijk. Verder is het zo dat als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, de helft van de schulden ook uw schulden zijn. Maar als het bijvoorbeeld om een lening gaat, is daarom ook uw handtekening nodig om de lening valide te maken. Het is dus nog maar de vraag of de deurwaarder terecht bij u heeft aangeklopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helene, 07-12-2018 22:01 #362
Mijn man en ik zijn al op leeftijd en na jaren van zakelijke moeilijkheden ligt er beslag op ons pensioen. Er wordt een beslagvrije voet gehanteerd die ons het afgelopen jaar op grote schulden heeft gejaagd omdat wij onze (onder water staande) woning niet konden verkopen. Nu dat wel gelukt is, neemt men de geringe overwaarde helemaal af en moeten wij (volkomen blut) verhuizen, maar we kunnen geen betaalbare huurwoning vinden. Wij komen vanwege het pensioen (wat wij dus niet ontvangen) niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wij zijn teneinde raad! Hoeveel mogen wij verwonen, of moeten we in de crisisopvang? Reactie infoteur, 10-12-2018
Beste Helene,
Een pijnlijke situatie, wellicht is het verstandig om contact op te nemen met de Nationale Ombudsman, immers men doet alsof u een hoger inkomen hebt, maar dat hebt u door het beslag niet en zo is er geen oplossing. Hier moet iemand doorheen kunnen prikken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Feddes, 27-11-2018 07:40 #361
Beste,

Er is beslag gelegd op mijn inkomsten. Heb een voetvrijebeslag van 897 euro. Maar ze hebben toch alles in beslag genomen. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 27-11-2018
Beste Feddes,
Direct bezwaar maken, u hebt recht op uw beslagvrije voet. Ook bij een bankbeslag door afspraken met de Nationale Ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 26-10-2018 20:42 #360
Beste,
Vandaag is er door een deurwaarder beslag gelegd.
Al het geld dat op mijn rekening stond is weg, staat nu op een derdenrekening bij de bank.
Ik ben alleenstaande moeder van 2, ik werk, ik ontvang een aanvullende uitkering en ontvang huurtoeslag, de zorgtoeslag wordt verrekend met schuld.
Ik heb dit weekend dus 0'0000 geld want alles is van mijn rekening gehaald. Mag dit? Reactie infoteur, 29-10-2018
Beste Silvia,
Spijtig genoeg is dit in 2018 toegestaan bij een bankbeslag. Maar als u erdoor in de problemen komt, hebt u het recht om bezwaar te maken en als de deurwaarder weet dat u het geld nodig hebt (bijvoorbeeld bij een uitkering), dan kan zijn aanpak tuchtrechtelijk worden vervolgd. Niet laten lopen dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linnie, 14-10-2018 13:17 #359
Er lag loonbeslag door een deurwaarder welke 1467 euro als BVV hanteerde. De belasting legde toen ook beslag tegen BVV van 1200 euro Na 2 maand is beslag belasting opgeheven. Nu blijft de werkgever 1200 hanteren ipv de BVV van de 1e schuldeiser klopt dat en mag dat? Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Linnie,
U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de gehanteerde belastingvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brouwer, 05-10-2018 15:26 #358
Mag een deurwaarder als er eerst een beslagvrijevoet vastgesteld is op 1174 dan ineens zeggen ja volgende maand krijgt u weer toeslag dan komt het op 1088 maar dat is te laag.
Een ander wil niet wijken van de zorgtoeslag die heeft de beslagvrijevoet van de zorgtoeslag berekend. Nu krijg ik niet de volledige toeslag 55 heb recht op 95 heb aow Reactie infoteur, 07-10-2018
Beste Brouwer,
Als de schuld te maken heeft met uw zorgverzekering, kan er ook beslag worden gelegd op de zorgtoeslag, anders niet. Er moet dus een oorzakelijk verband zijn tussen schuld en toeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Element, 28-08-2018 23:01 #357
Beste Zeemeeuw,
Omdat ik de indruk heb dat mijn schuld inmiddels aanzienlijk lager is dan zij aangeven, heb ik de gerechtsdeurwaarder gevraagd of zij mij een specificatie van de maandelijkse aflossingen aan de schuldeisers (4) kon doen toekomen. Zij geven aan dat ze dat niet doen omdat dat iets is tussen hen en de schuldeiser. Klopt dit?

Tevens heb ik aan de gegevens die zij wél hebben gestuurd gezien dat zij vanaf februari 2018 alleen 1 schuldeiser (CAK) hebben betaald en het ingehouden bedrag NIET evenredig hebben verdeeld. Dat mag toch ook niet? (Het CAK heeft mij op de hoogte gesteld van een nieuwe regeling waardoor ik per 1 augustus 2018 het restbedrag niet verder hoef te betalen. Wat het extra zuur maakt want bij een evenredige verdeling zou mijn totale schuld bij de overige 3 schuldeisers vele malen lager zijn).

Hoe te handelen als er überhaupt iets te handelen valt. Bij voorbaat dank. Vr. groet Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste Element,
De gerechtsdeurwaarder kan u wel degelijk een specificatie geven zodat u weet waar u aan toe bent. Wellicht zijn er meerdere deurwaarders actief met uw dossier. Gebruikelijk is dat er inderdaad pondspondsgewijs wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 17-07-2018 09:29 #356
Er is loonbeslag gelegd en de beslagvrije voet is 950 euro. Nu willen mijn vriend en ik gaan trouwen. Bij de notaris gaan we vastleggen dat hij niet voor mijn schulden staat. Wordt het vrij te laten bedrag voor mij dan hoger? Of blijft dat hetzelfde? Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Carolien,
Als er een gezamenlijke huishouding is, hebt u in beginsel recht op een hogere beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petrus, 06-04-2018 00:10 #355
Ik ben sinds 2014 woonachtig in Spanje en moet rondkomen van een nabestaandenpensioen.
Sinds februari wordt volledig beslag gelegd op mijn inkomen door een deurwaarder in Nederland op basis van een verstekvonnis.
Na telefonisch contact heb ik een voorstel gedaan om een beslagvrije voet te gaan toepassen, waarop deze week na aandringen werd gereageerd met de mededeling dat " hun opdrachtgever" het gedane voorstel niet accepteert en men volledig beslag zal handhaven.
De deurwaarder beschikt over alle bijlagen inzake inkomen en mijn uitgaven, maar zegt dit te mogen doen omdat ik niet in Nederland woonachtig ben. Klopt dit? En zo nee, hoe kan ik mijn recht halen en bepaal ik mijn beslagvrije voet nu ik in Spanje woon? Reactie infoteur, 07-04-2018
Beste Petrus,
Als er geen ander inkomen is in het buitenland of onvoldoende om van te leven, kunt u een verzoek indienen bij de kantonrechter om de beslagvrije voet alsnog vast te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 16-02-2018 20:13 #354
Mijn beslagvrije voet is 953e mijn uitkering bedraagt 992e wat houd dit precies in?wat kan ik dan aan schuldeisers betalen kunt u mij dit uitleggen aub? Reactie infoteur, 19-02-2018
Beste Karin,
Dat betekent dat er in 2018 een loonbeslag kan worden gelegd op het verschil van beide bedragen, 39 euro per maand. Dat staat overigens los van wat u eventueel zelf per maand zou willen betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janm, 12-02-2018 13:16 #353
Ik ben alleenstaande en heb een briefadres maar geen vaste woon- of verblijfplaats, dus geen vaste woonlasten als huur etc. Vanzelfsprekend heb ik wel maandelijks kosten omdat ik soms overnacht ik in een pension of hotel. Mijn inkomen bestaat slechts uit een AOW uitkering. Kan ik bij de berekening van de beslagvrije voet nu wel de maximale woonkosten ad 356,41 opvoeren? Reactie infoteur, 13-02-2018
Beste Janm,
Zolang u zelf uw woonkosten betaalt (geen huurtoeslag), kunt u de maximale woonkosten toepassen. De deurwaarder kan wel om een onderbouwing vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 12-01-2018 06:08 #352
De reclassering heeft mij gezegd dat als ik de boete niet betaal er automatisch een voorlopige hechtenis volgt, nu word er ineens beslag gelegd op mijn uwv. ik wil.dit niet Reactie infoteur, 14-01-2018
Beste Simone,
Het UWV moet meewerken als er om een loonbeslag wordt gevraagd en dat loonbeslag is opgelegd ter betaling van de boete. Daardoor zal er geen sprake zijn van in hechtenis nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert Wolfs, 29-12-2017 02:54 #351
Ik woon in de Filipijnen en had een ziektekosten verzekering bij het ONVZ.Het was een vrijwillige verzekering en die kon worden gestopt wanneer ik dat wilde.Op 9 okteber 2017 kreeg ik een mail van het ONVZ dat mijn maand premie werd verhoogd van 374 euro naar 440 euro.Ik heb direct op 9 oktober een klachten formulier van het ONVZ ingevuld en daar in heb ik uitgelegd dat ik dat bedrag NIET kon betalen en heb direct de verzekering per 1-10-2017 stop laten zetten en mijn maand bedrag van oktober terug geboekt.Ik heb ook geen decleraties ingediend voor oktober.ik kreeg een mail van het ONVZ waarin men mij liet weten dat ze begrepen dat ik dat bedrag niet kon opbrengen.Mijn zoon heeft diverse keren contact gehad met het ONVZ en daar zei men ook dat ik de verzekering kon stoppen wanneer ik het wil.Maar nu willen ze alsnog de maand oktober van mij hebben.Mijn vraag is kan een eventueel door de ONVZ ingeschakelde deurwaarder beslag leggen op mijn aow? Reactie infoteur, 30-12-2017
Beste Evert Wolfs,
Een door het ONVZ ingeschakelde deurwaarder kan inderdaad beslag leggen op uw AOW, omdat de SVB in Nederland gevestigd is. Waarschijnlijk hanteerde de zorgverzekeraar een opzegtermijn van 1 maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdewa, 20-10-2017 11:12 #350
Beste Zeemeeuw,

Na een loonbeslag heeft de deurwaarder eindelijk ingestemd met een minnelijke schikking en het loonbeslag opgeschort. Nu is mijn werkgever van mening dat opgeschortloonbeslag nog steeds als loonbeslag geld, gevolg hiervan is dat ik niet mag deelnemen aan bijvoorbeeld een ouderenregeling etc. Is de stelling van mijn werkgever terecht?
Met vriendelijke groet,

Tdewa Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Tdewa,
Een opschorting kan uitstel betekenen, maar ook afstel. Het hangt van uw overeenkomst met de deurwaarder en de voorwaarden af waarvan hier sprake is. Gaat het om uitstel, dan zou de deurwaarder wellicht ook een beroep kunnen doen op het geld uit de ouderenregeling en dat wil de werkgever kennelijk voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 19-10-2017 23:26 #349
Beste,
Paar jaar geleden had ik meegetekend voor een lening voor mijn ex vriend. Omdat hij niet betaalde, kreeg ik brieven van incassobureau dat ik 9 600€ moet terugbetalen. In een ander geval gaan zij andere stappen zetten. Momenteel betaal ik 125€/mnd omdat wij zo afgesproken hebben met incassobureau. Deze maand ging ik een teruggave van belastingen van 600€ krijgen, gaat toch niet gebeuren omdat zij beslag hebben gelegd. Mag dat zonder te verwittigen? Ik ben een alleenstaande met een kind en verdien rond de 1000€. Wat ik niet snap is waarom zij bij mijn ex niet komen kloppen, enkel bij mij. Wat gaat er gebeuren als ik stop met afbetalen? Moet ik blijven afbetalen of hiermee stoppen en wachten tot als zij andere stappen gaan zetten?
Grtz Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Anita,
Omdat u hebt meegetekend voor de lening, bent u medeverantwoordelijk voor de lening. Voor het deel dat u betaalt, hebt u een vordering op uw ex. Daar kunt u ook een incassobureau op afsturen nadat u hebt laten weten dat u uw geld terug wilt. Waarschijnlijk zoekt het incassobureau naar de gemakkelijkste weg: de ex betaalt niet, en dus probeert men het bij u. Het incassobureau moet vooraf laten weten hoeveel geld men wil inhouden. Als de afspraak 125 euro per maand is, ligt het niet voor de hand om daarvan af te wijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. van Duijvenvoorde, 28-09-2017 17:49 #348
Na een rechterlijke uitspraak moet mijn exvrouw mij teveel betaald (belastinggeld) terug betalen, omdat zij daar geen gehoor aangaf hebben wij een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Dit ging al zeer moeizaam met de nodige fouten. Sinds januari wordt er volgens de deurwaarder €660, door het SVB naar de deurwaarder overgemaakt. De eerste 2 maanden kregen wij niets de derde maand €100. Daarna €250, per maand. Volgens de deurwaarder mag hij geld achterhouden voor eventuele volgende onkosten. Vandaag was het weer €200, dus weer €160, minder. Wij krijgen geen overzicht en worden niet op de hoogte gehouden van het verloop. Waarom betalen wij de kosten en hoe komen we erachter, of bij wie, of het allemaal wel klopt wat er gebeurt? Met vriendelijke groet Sjaak van Duijvenvoorde. Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste J. M. van Duijvenvoorde,
De deurwaarder moet u inzicht geven in de kosten, het kan niet zo zijn dat hij elke maand zonder specificatie geld inhoudt en dat het zelfs meer lijkt te worden. Belt u eens met de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders): 070 - 890 35 30.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 03-08-2017 08:24 #347
Beste,

Er is bij mij beslag op mijn loon gelegd. Beslagvrije voet was iets meer dan E800,-. Nu heb ik zelf het niet het formulier ingevuld en naar de deurwaarder teruggestuurd. Kan ik alsnog een gedeelte terugkrijgen terwijl het al is ingehouden?

Mijn partner heeft geen inkomen en een dochter van 13. Ik werk fulltime. Wij krijgen geen toeslagen en onze huur is E995,-. Dit is wel inclusief g/w/l gemeentelijke heffingen etc.
Hoeveel zou de beslagvrije voet +- moeten zijn voor ons? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-08-2017
Beste Bert,
Vul het formulier alsnog in, anders kan de deurwaarder op het hele bedrag beslag leggen. Vraag het te veel ingehouden bedrag terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrion, 01-06-2017 13:45 #346
Hallo,
Vraagje: Er is een inkomen uit arbeid (onder beslagvrije voet) en studiefinanciering. Kan de beslagvrije voet worden verlaagd met de studiefinanciering? Reactie infoteur, 01-06-2017
Beste Gerrion,
Een deurwaarder mag geen beslag leggen op de studiefinanciering, die staat buiten haken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 19-05-2017 09:25 #345
Hallo,
Mijn vraag is; Directpay heeft een rechtszaak gewonnen nu (ben hoger beroep aan het voorbereiden) maar moet dit eerst gaan betalen. Heb op 3 mei, binnen de gestelde 2 werkdagen een betalingsvoorstel ingediend met alle toebehoren, zo ook gelijk een eerste betalingsvoorsteltermijn overgemaakt! Nu heeft Directpay gelijk een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld en kreeg op 5 mei (brief van geschreven op 4 mei!) gelijk een brief dat de gerechtsdeurwaarder mijn auto in beslag hebben gelegd op mijn auto. Dit terwijl ik op 4 mei van Directpay een bericht krijg, dat ze mijn voorstel hebben ontvangen en omdat het erg druk is er misschien wat tijd overheen zou gaan voordat ik bericht zou krijgen. Heb nu akkoord gekregen, 18 mei! Nu is het ook zo dat ik van de gerechtsdeurwaarder een aankondiging heb ontvangen dat mijn auto in een spanbestand staat. Heb gezegd dat ik vanwege privacy en omdat er een regeling is (betalingsvoorstel) ik hiervan aangifte ga doen. Er is dus geen sprake van niet betalen / of te laat betalen. Gaat dus om een betalingsregeling en ik wil weten; kan ik aangifte doen, kan ik druk uitoefenen dat het beslag van mijn auto af gaat, kan ik hier iets mee. Gelukkig ben ik niet dom, maar de manier hoe ze hiermee omgaan is echt absurt. Snap idd dat er mensen zijn, die hier helemaal gek van worden. Graag hoor ik wat ik kan en mag doen.

Groet, Bianca Reactie infoteur, 21-05-2017
Hallo Bianca,
Een boedelbeslag (de auto) is op zich toegestaan en wordt meestal als drukmiddel toegepast. Probeer de deurwaarder zo ver te krijgen dat hij met de betalingsregeling akkoord gaat, omdat u anders onnodig en onevenredig veel schade wordt toegebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 17-05-2017 17:50 #344
Hallo
Mijn vraag is hoe ik loonbeslag kan laten leggen door de belastingdienst. Ik heb er schulden en wil daar zo snel mogelijk vanaf. Hoop dat u me kan helpen.
Met vriendelijke groet
Yvonne van Limpt Reactie infoteur, 19-05-2017
Hallo Yvonne,
Een loonbeslag is een uiterste en dure maatregel. Vaak wordt die pas toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn. In plaats van de Belastingdienst om een loonbeslag te vragen kunt u beter een betalingsregeling afsluiten met automatische incasso.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hl, 04-05-2017 19:37 #343
Ben alleenstaande moeder van 33 met kind van 6, beslaglegging gelegd. Deze maand netto 2200€ waarop 1300€ naar schuldeiser is gegaan en ik maar 884€ heb gekregen.
overal lees ik dat er maar 10% ingehouden mag worden. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 05-05-2017
Beste Hl,
Dat zal 10% zijn van een inkomen op bijstandsniveau.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marietje, 31-03-2017 09:37 #342
Goedemorgen, ik heb een schuld in België waar ik vroeger woonachtig was. Ik werk in Nederland. Ik ben sinds kort nergens ingeschreven, ben uitgeschreven in België, kan er dan loonbeslag in Nederland gelegd worden op mijn loon? Vanuit België? Het is een niet-fiscale invordering van de Federale overheidsdienst Fiscale. Hoor graag of ik een loonbeslag kan verwachten in Nederland als ik nergens sta ingeschreven? Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 02-04-2017
Beste Marietje,
Er kan door een instantie in België in Nederland beslag worden gelegd als die daarvoor naar een Nederlandse rechter gaat en in het gelijk wordt gesteld. Maar als uw woonadres niet bekend is, zal dat lastig zijn of wellicht alleen bij verstek kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 21-03-2017 02:43 #341
Belastingdienst heeft een vordering op mijn man van 2013, ruim 16000 euro. Wij hebben kwijtschelding aangevraagd dit is afgewezen. wij hebben uitstel gevraagd en dit kon een jaar. We moesten 1200 euro per maand betalen hiertegen zijn we in beroep gegaan omdat dit niet lukte. Vandaag belde de belastingdienst met een aanbod: 600 euro per maand gedurende 2 jaar!
Echter: hij heeft geen inkomen al jaren niet, geen uitkering niets. de vordering is van een oude BV. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Ik heb een uitkering bij het UWV omdat ik invalide ben geworden na foute operaties. Uitkering is 1766 euro schoon. De belastingschuld staan op zijn naam en de brieven zijn ook allen aan hem gericht. Morgen gaan ze terugbellen om te horen of hij akkoord gaat. Kan er beslag gelegd worden op mijn uitkering? Ik betaal elke maand belastingschuld van mijzelf terug dit nog anderhalf jaar. Uiteraard zijn er vaste lasten enz. Als we de beslagvrije voet zouden aanhouden van 1267 euro [ of zoiets] dan kunnen we de vaste lasten niet meer betalen en ook de andere belastingschuld niet.
Vr Groet Reactie infoteur, 22-03-2017
Beste Brigitte,
Omdat jullie fiscale partners zijn, zou de Belastingdienst ook bij u extra geld kunnen opeisen. Dat doen ze misschien niet omdat u al een regeling bij de fiscus hebt lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 27-02-2017 10:27 #340
Beste Zeemeeuw,

Vraagje cannock chase heeft in november beslag gelegd op het volledige salaris en in december op 3 kwart van het salaris van mijn vrouw. Dit zonder aankondiging tot beslaglegging. Kortom totaal onverwacht. Ik vraag me dan ook af of ze beslag mogen leggen op het gehele salaris en of dat dan ook zonder aankondiging mag. Ik heb nou een stuk of 5 mailtjes naar hun gestuurd met verschillende vragen. Ook wil ik weten wie hun opdrachtgever is en wat de hoofdsom in eerste instantie was. Maar ze willen geen informatie geven. 1 keer heb ik een mail terug gekregen dat ze in november en december geen openstaande invorderingen van ons hadden en of ik ze wat meer info kon toe sturen waar de bedragen naar toe gestort zijn. Dat heb ik dus gedaan door middel van de loonstroken door te sturen. Hier heb ik dan weer geen antwoord op gekregen. Weer een mail gestuurd of ze het al uit hadden gezocht, krijg ik weer hetzelfde mailtje terug die ik heb ontvangen na mijn eerst ingestuurde mailtje nl: Geachte heer/mevrouw,Naar aanleiding van uw schrijven kunnen wij u het volgende berichten.

Wij hebben geen openstaande vorderingen van u meer in behandeling.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze opdrachtgever, GBLT.Hopende u voldoende te hebben geinformeerd.Met vriendelijke groet,

Cannock Chase Public.

Ze blijven dus constant de deur dicht gooien en willen me dus niet van de juiste informatie voorzien. Wat kan ik hiermee mee doen? Het lijkt mij toch dat ik recht heb om te weten wie de opdracht gever was. Wat de hoofdsom was. Hoe ze het volledige maandsalaris kunnen vorderen en dan ook nog zonder aankondiging. Ik heb geen eens een dossiernummer laat staan dat ik weet wie nu bijna 1300 euro rijker is.

Hoop dat u wat info kunt verschaffen wat te doen en of er hier fouten worden gemaakt.

Mvg Ferry Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Ferry,
Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Bovendien hebt u recht op uw beslagvrije voet en daarom mag niet op uw totale salaris beslag worden gelegd. U kunt eens contact opnemen met het gerechtshof bij u in de buurt met de vraag hoe u kunt nagaan waar er een vonnis over deze zaak is uitgesproken. De deurwaarder had u het vonnis ter hand moeten stellen, wat weet uw werkgever er van?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 06-01-2017 02:06 #339
Mijn vrouw en ik zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, financieel is alles compleet gescheiden, zei heeft geen huis, dat staat op mijn naam. We wonen wel samen, er zijn 3 kinderen alle 3 onder de 10 jaar. Nu heeft ze loonbeslag gekregen, netto salaris is 869,00. Straks krijgt ze maar 628 netto. Klopt deze beslagvrije voet wel. In totaal betaald ze al 150 aan andere schulden, telefoon 50 en ziektekosten verzekering 150. 350€ totaal aan rekeningen. Mag dit wel? Hoe zit het verder met de berekening beslagvrije voet, omdat wij financieel volledig gescheiden zijn? Reactie infoteur, 08-01-2017
Beste Kees,
Als de huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksvermogensregister (huwelijksgoederenregister), is er geen goederenbeslag mogelijk op uw goederen. Haar beslagvrije voet exclusief vakantiegeld bedraagt 628. Als die andere schulden niet via deze deurwaarder lopen, kunt u proberen die wel daaronder te schuiven. Nu zijn die schulden niet voor de deurwaarder zichtbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis Wilson, 05-01-2017 16:28 #338
Ik wil graag geïnformeerd worden over de gang van zaken. Mijn vrouw en ik waren gedurende een aantal jaren van elkaar apart gaan wonen. Zij woonde in Duitsland en ik in Nederland. Door beslaglegging van diverse zijden had ik soms maanden niet meer als € 760,00 en moest noodgedwongen mijn woning verlaten, omdat de kosten van €650,00 voor mij het niet toelieten om te overleven. Ondanks hulp van de Sociale Dienst te Arnhem om de deurwaarder te wijzen op mijn financiële toestand, was de deurwaarder niet bereid er direct op in te gaan. Kwaad is geschiedt. Nu ben ik zelf op zoek gegaan naar een redelijke woonmogelijkheid om ook weer samen met mijn echtgenote te zijn en vond die in het Duitstalige deel van België. Mijn echtgenote en ik waren reeds de periode 1999- 2003 woonachtig in dat gebied. Door onze vriendenkring aldaar hebben wij een woning kunnen vinden in december 2014. Officieel had ik bij de gemeente Büllingen aangemeld en mijn echtgenote kon eerst per maart door de opzegtermijn van haar woning in Duitsland (3 maanden) melden. Als schuldenaar ben ik verplicht mijn persoonlijke situatie aan de deurwaarder te melden. De KBvG geeft op haar website een berekeningsmethode digitaal aan met vermelding van het dossiernummer om deze te verzenden naar mijzelf en de deurwaarder. Ik heb in 2016 tot 2 x toe een afschrift van de berekening verzonden aan de deurwaarder: Groenewegen en Partners met vermelding van het dossiernummer 1512000981. Echter geen reactie. Nu heb ik hulp aangevraagd via Jurofoon en mij inmiddels lid van deze organisatie gemaakt. Ik moet nog mijn betaalspecificatie van de ABP afwachten van de maand januari en stuur eerst een aangetekende brief en als dit weer niet helpt moet ik Jurofoon hierover informeren voor verdere stappen. Ik sta open voor raad om fouten te voorkomen. Met vriendelijke groet, Louis Wilson Reactie infoteur, 06-01-2017
Beste Louis Wilson,
U doet dit prima, leg wel een dossier aan met alles wat u verstuurt, doe alleen schriftelijk zaken en maak alleen schriftelijk afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemien, 03-01-2017 17:20 #337
Goedemiddag effe een vraagje. Wat houdt een loonbeslag in over 2 dienstverbanden bij de zelfde werkgever? Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Willemien,
Het loonbeslag betreft dan beide inkomens die bij elkaar worden opgeteld, rekening houdend met uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harry, 19-12-2016 00:39 #336
Beste zeemeeuw,

Ik ben een alleenstaande man van 35 jaar en sta na veel ellende ingeschreven bij mijn werkende vader met een alleen een postadres vanwege schulden, ik betaal dus geen huur en ga van hot naar her en moet zelf voorzien in mijn levensonderhoud. Nu heb ik een baan aanbod van 1500 euro netto gekregen om mn leven op orde te krijgen, waar dan beslag op komt. Tevens ontvang ik geen toeslagen maar betaal wel een CVZ premie van 150e pm ongeveer. Nu heb ik twee vragen aan u omdat ik globaal wil weten wat ik overhoud omdat ik toch ook ooit mn eigen plekje wil hebben en daar dus geld voor nodig heb.

1) Hoeveel kunnen ze nog van de beslagvrije afhalen, aangezien ik geen huur betaal ergens?
2) Zien deurwaarders mij als kostendeler in deze situatie en krijg ik dus minder?

Ik dank u voor een spoedige repons want als ik maar 200 euro over zo houden van 1500 euro loon dan ga ik dat natuurlijk niet doen.

Mvg
Harry G. Reactie infoteur, 21-12-2016
Beste Harry,
De beslagvrije voet is het bedrag waar u minimaal recht op hebt, er gaat niets van af, maar de beslagvrije voet kan wel hoger zijn (woonkosten, zorgpremie). U houdt dus meer over dan 200 euro! Voor uw schulden zijn jullie geen kostendelers.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdew, 10-12-2016 12:56 #335
Ik heb een vraag en dat is het volgende. Ondanks jaren aan een deurwaarder betaald te hebben heeft deze toch besloten om loonbeslag te leggen omdat ik een aanvraag heb lopen voor de wsnp. Van de gemeente mocht ik niemand meer betalen en mijn salaris wordt dan ook overgemaakt aan de gemeente en mag ik het doen met een vrij te laten bedrag.
Inmiddels is er loonbeslag gelegd. Nu mijn vraag dus. Ik heb een bruto uitkering gekregen 1534 euro dat is achterstallig loon van de afgelopen 5 jaar tot 1 januari jl. Heeft de deurwaarder daar recht op? Loonbeslag is per 2 december opgelegd.
Met vriendelijke groet,
TdeW Reactie infoteur, 12-12-2016
Beste Tdew,
Het loon dat vóór het loonbeslag betaald had moeten worden (achterstallig loon), valt niet onder het loonbeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schwiets, 30-11-2016 21:41 #334
Beste zeemeeuw,

Bij mij is loonbeslag gelegd, ik houd bijna niets over en creëer voor mijzelf straks weer meerdere trajecten van incasso en deurwaarders op deze manier. Is het mogelijk om tijdens een lopende loonbeslaglegging alsnog een betalingsregeling te treffen? Het gaat om het landelijk incasso centrum mbt huurtoeslag en zorgtoeslag die ik zelfs niets eens ontvangen heb.

Met vr groet Reactie infoteur, 01-12-2016
Beste Schwiets,
U kunt dit in ieder geval wel proberen. De incassant mag hierop ingaan, maar hoeft dat niet te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico, 28-11-2016 18:07 #333
Ik woon sinds 5 jaar in de Filipijnen, en de belastingdienst heeft een loonbeslag op mijn uwv uitkering gelegd, in overleg met mij. Nu krijg ik deze week plotseling een brief hier van een deurwaarder, dat ik opgave moet doen van mijn inkomen en uitgave, want anders gaan ze mijn beslagvrije voet halveren. Ik woon hier dus met mijn vrouw en zoon en heb al dat loonbeslag. Nu heb ik diabetes en hebben ze het afgelopen jaar een been geamputeerd, deze kosten moest mijn schoonfamilie dus allemaal voor mij betalen, de post hier werkt voor geen meter want ik mag als uitzondering met de belastingdienst mailen! Mogen zij nu dat beslag op de helft van mijn salaris leggen? De belastingdienst is toch de eerste beslaglegger? En het zou gaan om een bedrag van zij zeggen een telefoon provider die zegt ik heb in 2008 een betalingsregeling heb getroffen over dit bedrag 3000 euro wat inmiddels 8500 euro zou zijn? En als dit allemaal kan waar moet ik dan eventueel een bezwaar of iets aantekenen? Reactie infoteur, 29-11-2016
Beste Nico,
Een deurwaarder en ook de Belastingdienst mogen meer geld inhouden als ze niet de gegevens hebben om uw precieze beslagvrije voet te kunnen bepalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sb, 22-11-2016 17:37 #332
Ik ben alleenstaande ouder met 3 kinderen, Bij het berekenen van de beslagvrije voet, telt studiefinanciering als bron van inkomen? of kijken ze alleen naar je inkomen uit werk. ik ontvang 635 studiefin, 250 uit betaald werk, huur is 476, huurtoesl 200,
wat zou dan me beslagvrije voet zijn? Reactie infoteur, 24-11-2016
Beste Sb,
Op studiefinanciering en de tegemoetkoming studiekosten kan geen beslag gelegd worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 10-11-2016 20:32 #331
Wat is de beslag vrije voet voor een gezin met kind en huur van 800 euro Reactie infoteur, 12-11-2016
Beste M,
Waarschijnlijk hebt u geen recht op huurtoeslag en zal uw beslagvrije voet circa 1.575 euro bedragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wentink, 10-10-2016 15:55 #330
Mag een deurwaarder die beslag legt in juli 2016 salarisstroken eisen vanaf mei 2015 en anders herberekenen ze de beslagvrije voet niet? Lees heel veel klachten met ditzelfde probleem. Reactie infoteur, 10-10-2016
Beste Wentink,
Op zich is voor het berekenen van het beslag in juli 2016 alleen uw loonstrookje juli 2016 nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bertens, 05-10-2016 12:48 #329
Ik vroeg me af of een vordering van 79 euro opgelopen kan zijn naar meer dan 900? Reactie infoteur, 05-10-2016
Beste Bertens,
Vraag om een specificatie van de kosten, want dit bedrag lijkt inderdaad absurd hoog.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marja de Groot, 03-10-2016 11:24 #328
De BSR wil beslag leggen op het salaris van mijn vriend. Wij wonen samen op papier maar de BSR staat op mijn naam. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Marja de Groot,
De berichtgeving van de BSR moet niet aan u maar aan uw vriend gericht worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rossi, 27-09-2016 22:12 #327
Wij wonen in Duitsland, man heeft Duitse chef. Kan de ING bank beslag leggen op Duits loon…? Reactie infoteur, 28-09-2016
Beste Rossi,
De Nederlandse ING kan dat niet als dat geld niet op een Nederlandse rekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 14-09-2016 20:08 #326
Mijn man heeft AOW van 712.89 en aio aanvulling van 367.60. Hij is pas met pensioen, verder geen pensioenopbouw, netto uitbetaling 1063.92. Ik zelf heb nog geen pensioen, pas in 2018 maar krijg wel 367.60 aio aanvulling, hoeveel mag de deurwaarder voor de beslagvrije voet inhouden? Reactie infoteur, 16-09-2016
Beste Maria,
Jullie beslagvrije voet is € 1.349,60.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke, 06-09-2016 19:47 #325
Hoi hoi,

Ik heb een vraagje. Ik woon sinds mei in de UK, zat in Nederland in bewind. En nu komt Univé met brieven van premies die ik inmiddels betaald heb. Maar opeens willen ze meer en omdat ik volgens hen niet betaald heb, wat ik wel gedaan heb en heb er bewijs van, hebben ze de deurwaarder ingeschakeld. Mijn vader is dit voor mij aan het uitzoeken. Heb zelf een mail gestuurd naar de deurwaarder maar nog niks gehoord. Ik vroeg mij af of de deurwaarder de schuld kan innen in de UK. Ik heb geen werk of inkomen in de UK en mijn Nederlandse uitkering is gestopt.

Xx Reactie infoteur, 07-09-2016
Hoi Anneke,
Een Nederlandse deurwaarder kan niet innen in de UK. Daarvoor is toestemming nodig van een Engelse rechter. Stuur in ieder geval zo veel mogelijk bewijzen op, dat scheelt weer gedoe straks.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 20-07-2016 11:52 #324
Na contact te hebben gehad met de zorgverzekeraar om na te vragen waarom ik niet afgemeld ben bij ZIN, kreeg ik als antwoord dat er nog een bedrag openstaat en dat dat al sinds 2013 bij de deurwaarde ligt. De deurwaarder heeft in maart 2014 loonbeslag gelegd en deze ter verdeling aangeboden aan een andere deurwaarder die op dat moment ook loonbeslag had gelegd. Door miscommunicatie tussen de twee deurwaarders is het tweede loonbeslag nooit uitgevoerd. Ik heb inmiddels na dat ik diverse keren van het kastje naar de muur ben gestuurd contact gehad met de deurwaarder. Deze zou het uitzoeken en met mij contact opnemen. Echter hebben ze nu achter mijn rug om alsnog het loonbeslag laten uitvoeren en willen ze niets weten van een regeling. Verder betaal ik nu al 2,5 jaar extra zorgpremie via Zin (2800 euro) omdat de deurwaarder destijds nalatig is geweest. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 21-07-2016
Beste J,
Het ZN is niet zoveel kwalijk te nemen, want die zien een achterstand in de betaling, de deurwaarders des te meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aaaa, 18-07-2016 14:34 #323
Zeemeeuw,
Er is geen gerechtelijk vonnis. Zorginstituut heeft het recht om zonder vonnis loonbeslag te leggen en dat doen ze via de gerechtsdeurwaarder. Nu is het zo de invorderingsbedrag is al betaald door ons om precies te zijn 1 jaar geleden. En nu gebruiken ze de macht die het zorginstituut hun heeft gegeven om loonbeslag uit te voeren na 1 jaar later terwijl het bedrag al betaald is. Kan dat zomaar? Reactie infoteur, 19-07-2016
Beste Aaaa,
Bij een achterstallige zorgpremie bestaan extra mogelijkheden om in te vorderen, maar als u aantoonbaar betaald hebt, begrijp ik nog niet waarom er hiervoor een loonbeslag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aaaa, 12-07-2016 14:21 #322
Ik woon in België en krijg een wia uitkering van Nederland. Nu heb ik een brief ontvangen van uwv dat mijn loon wordt ingehouden door een deurwaarder. Nu weet ik helemaal niks over aanmaningen of een vonnis of wat dan ook. Mag dit zomaar? Reactie infoteur, 13-07-2016
Beste Aaaa,
Dat mag als er een gerechtelijk vonnis is voor een loonbeslag. Dat zou u dus eerst moeten nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mikerotterdam, 24-06-2016 10:15 #321
Ik werk krijg 719,- nog wat, woon nog wel thuis geen kinderen niks.
nou is er beslag legt op vakantiegeld en loon, dat ik andere dingen moet betalen boeit ze niks.
hoe kan ik precies uitreken wat ze mogen inhouden?
kan het nergens vinden en krijg geen info.
volgens hun mogen ze 400 nog wat inhouden maar dat kan toch niet zomaar, ben momenteel ook bezig voor me eigen huis.

graag wat info gr Reactie infoteur, 25-06-2016
Beste Mikerotterdam,
In het artikel staat precies aangegeven hoe hoog uw beslagvrije voet in 2016 is (afhankelijk van leeftijd en thuissituatie).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 24-06-2016 01:08 #320
Situatie, alleenstaande met kind van 2
inkomsten uit loondienst 538,32 waar nog 159.03 van naar het cvz gaat
en alfahulp inkomsten 278
huurwoning en krijg verder ook huur en kinderopvang toeslag en kgb.
zorgtoeslag is beslag op.gelegd.

nu heeft de deuwaarder beslag gelegt en gaan mijn inkomsten van mijn baan in loondienst geheel naar hun
zodat ik 278 overhoudt
mag dit?

mvg Reactie infoteur, 25-06-2016
Beste P,
Als u ouder bent dan 21 jaar, moet u bezwaar aantekenen. U hebt dan recht opeen veel hogere beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G., 29-05-2016 17:00 #319
De beladtingdienst komt in 2016 in 1 week ineens met allerlei brieven tegelijkwaarin ze nog inkomstenbelasting terug eisen uit 2010, 2012, 2013 en 2014 en 2015. Daarnaast eisen ze ineens kindrropvangtoeslag. Brieven schrijven helpt niet want er kom geen enkele reactie terug, ja enige reactie die komt is uit een geautomatiseerd proces en dat is aankondiging loonbeslag. Inmiddels verrekenen ze al maanden onze beide voorlopige teruggaven à 750 euro per maand, de kinderopvangtoeslag a 450 per maand wordt al vanaf januari niet uitbetaald en nu wordt gedreigd met loonbeslag, mag dat? En nu heb ik niets aan een antwoord berekening beslagvrije voet aanpassen want dat hebben wij in maart 2016 al gedaan en nu eind mei nog geen reactie. Hoe kom ik tot een oplossing met een orgaan als de Beladtingdienst? Reactie infoteur, 30-05-2016
Beste G,
Het is lastig knokken tegen een automatisch proces. Het beste belt u de belastingdienst en probeert u tot een betalingsregeling te komen:

http://financieel.infonu.nl/belasting/70685-betalingsregeling-toeslagen-voorkom-terugbetalen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Benieuwd, 20-05-2016 09:27 #318
Kan een deurwaarder volledig beslagleggen op je belasting teruggave twv €870? En je wordt niet eens geïnformeerd? Reactie infoteur, 20-05-2016
Beste Benieuwd,
Een belastingdeurwaarder kan dat doen, maar als u daardoor in de problemen komt, kunt u bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thea, 14-05-2016 22:14 #317
Beste Zeemeeuw

Gerechtsdeurwaarder legt, na 6 jaar niets met het vonnis gedaan te hebben maar wel rente over de hoofdsom van het vonnis berekend, 0p 20 april jl. beslag onder derden bij UWV (IVA uitkering) Beslagvrije voet is vastgesteld op € 875,43 per maand.

Op 23 mei as. Wordt de IVA uitkering uitbetaald + het opgebouwde vakantiegeld over het afgelopen jaar.

UWV maakt IVA uitkering +(plus) opgebouwde vakantiegeld over het afgelopen jaar –(minus) vastgesteld beslagvrije voet over aan Gerechtsdeurwaarder.

Mag/kan ik, met verwijzing naar ECLI:NL:HR:2014:3068, de Gerechtsdeurwaarder verzoeken het door het UWV overgemaakte vakantiegeld terug aan mij te betalen? Reactie infoteur, 15-05-2016
Beste Thea,
Als het vonnis bij voorraad uitvoerbaar was, heeft de deurwaarde lang gewacht. In dat geval mag maximaal vijf jaren rente worden berekend en is het zesde jaar inmiddels is verjaard. Op het vakantiegeld mag conform HR:2014:3068 (oktober 2014) beslag worden gelegd als uw inkomen met de toegerekende maandelijkse vakantietoeslag hoger was dan de beslagvrije voet: "het voorgaande brengt mee dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 30-04-2016 17:07 #316
Beste Zeemeeuw,

Ik werk bij een Nederlandse bedrijf die vestigingen heeft in Amerika en Engeland. Zelf werk ik en woon ik in Engeland en mijn salaris wordt door de vestiging in Engeland uitbetaald. Nu is mijn vraag: als ik een schuld heb in Nederland, kan een schuldeiser proberen via Nederlandse vestiging van mijn werkgever om beslag te leggen op mijn salaris die in Engeland door de Britse vestiging uitbetaald wordt? Groeten, Hans Reactie infoteur, 01-05-2016
Beste Hans,
Als de Britse vestiging u betaalt, zal een schuldeiser in Nederland via een Engelse deurwaarder en rechter wel beslag kunnen leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frankyboy, 07-04-2016 10:33 #315
Mijn ex partner heeft aantoonbaar geld weggesluisd. Waarheen, dan is de vraag. Wellicht heeft zij een nieuwe rekening geopend die mij niet bekend is. Kan een Gerechtsdeurwaarder (met een vonnis in de hand) bij de belastingdienst een lijst van banken + bijbehorende rekeningnummers opvragen welke toehoren aan de schuldenaar? Zo niet dan zal elke afzonderlijke bank afgevraagd moeten worden waardoor de schuldeiser veel nodeloze kosten moet maken. Verder verwachten banken vaak een opgaaf van een rekening nummer, welke onbekend is bij de schuldeiser en Gerechtsdeurwaarder. En zo is de cirkel weer rond, blijft de schuldeiser met lege handen achter, en zegeviert alles behalve het recht. Reactie infoteur, 07-04-2016
Beste Frankyboy,
Een deurwaarder heeft geen inzicht in de lijst van rekeningnummers van de banken zoals die worden doorgegeven aan de belastingdienst, hooguit het rekeningnummer dat bij de belastingdienst bekend is voor de betaling en ontvangst van belastinggelden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Gubbels, 30-03-2016 09:49 #314
In 1992! had ik een conflict met mijn gemeente inzake terugvordering bijstand. Ook mijn echtgenote kreeg daar mee te maken. Haar deel werd toen terugbetaald, door te weinig inkomen deed men niets tegen mij. Nu kom men met een vaststellingsverklaring van de kantonrechter, die niet bekend was, waar geen betekening heeft plaatsgevonden, en heeft men loonbeslag gelegd. Ik ben buiten gemeenschap met koude uitsluiting gehuwd, maar de gemeente telt het inkomen van mijn echtgenote wel mee, mag en kan dit allemaal? Reactie infoteur, 30-03-2016
Beste H. Gubbels,
Koude uitsluiting is een afspraak tussen u en uw vrouw, de gemeente heeft daar (meestal) geen boodschap aan. Een kantonrechter stelt geen vaststellingsovereenkomst op, maar kan die ter beoordeling voorgelegd krijgen. Voor u is belangrijk wie die overeenkomst hebben opgesteld en of u daarin überhaupt wel een partij bent. Bovendien verjaart een dergelijke overeenkomst maximaal na 20 jaar (kan dus ook eerder het geval zijn).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sweetie, 22-03-2016 09:15 #313
Woon al een aantal jaar in Belgie en heb een Wia uitkering van uit Belgie. Mijn ex-man heeft er een potje van gemaakt in het verleden en nu draai ik er voor op zeer vervelend. Ik draai voor alle schulden op die gemaakt zijn door hem. De deurwaarder heeft loonbeslag laten leggen. Ik heb gevraagd voor een herberekening van de beslagvrije voet maar nu rekent hij de belgische kinderbijslag ook mee als inkomen (ik ontvang geen nederlandse kinderbijslag, de belgische kinderbijslag ligt hoger namelijk) mag dit? En hoe kan ik dan weerleggen dat ze het kinderbijslag niet mee mogen tellen als inkomen. Ik heb drie kinderen op te voeden en de schoolkosten liggen in Belgie vele malen hoger ik heb de kinderbijslag ook echt nodig om de kinderen te voorzien in hun onderhoud. Ik heb nog een andere vraag: als ik de collectieve schuldhulpregeling van Belgie (nederlandse WSNP) aan vraag worden mijn Nederlandse schulden dan ook meegenomen.Zou zeer dankbaar zijn met concrete antwoorden. Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Sweetie,
1. De deurwaarder heeft te maken met beslaggrenzen. Zo mag u in ieder geval 1073 euro van uw loon behouden (2015) en dit beslagvrije bedrag wordt verhoogd met 65 euro per kind per maand. Hierboven en tot € 1391 is een gestaffelde inhouding toegestaan. Kindergeld en onderhoudsgeld voor de kinderen is niet beslagbaar. Maak dus bezwaar.
2. Standaard ziet de collectieve schuldhulpregeling op de schulden in België, maar u kunt proberen om hierin al uw schulden in te brengen. De curator zal dan meer werk moeten verrichten, ook in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dutch Devil, 04-03-2016 00:22 #312
Beste zeemeeuw,

Bij mij is het volgende aan de hand:
Ik heb door een wat turbulent verleden een flinke schuld opgebouwd wat heeft geleid tot een loonbeslag. Dat loonbeslag wordt netjes afgehandeld door de werkgever naar GGN. Bij GGN hebben meerdere schuldeisers een loonbeslag neergelegd en het wordt dan ook maandelijks netjes over al deze partijen verdeeld.
Nu komt de vraag:
Vandaag is er een akte van cessie op de deurmat gevallen, 1 van de schuldeisers welke bij GGN de schuld afhandeling had neergelegd heeft dus mijn schuld van de hand gedaan naar een bedrijf genaamd Infinance krediet service bv (Waar trouwens totaal geen info over te vinden is op internet).
Wat zijn de gevolgen voor mijn loonbeslag en de andere schuldeisers? En wie dient GGN op de hoogte te brengen van deze kwestie? Ik zou namelijk, zoals ik nu n.a.v. de laatste specificatie, aankomende oktober/november van al die schulden af zijn.

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dutch Devil Reactie infoteur, 04-03-2016
Beste Dutch Devil,
Als het goed is, is de akte van cessie ook naar GGN gestuurd. Het kan geen kwaad om dat na te vragen om te voorkomen dat er weer geld wordt overgemaakt naar betreffende schuldeiser die zijn vordering aan Infinance krediet service bv heeft overgedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renate Baas, 03-03-2016 12:42 #311
Ik had een vraag er is bij mijn vriend loonbeslag gelegd en daardoor kan hij nu zijn kleine schuld aan de belasting daardoor niet betalen. Nu is mijn vraag als de belastingdienst loonbeslag legt gaat dan het loonbeslag van de deurwaarder die nu loonbeslag heeft gelegd er dan ( tijdelijk) af omdat de belastingdienst voor alle schulden gaat?
Of blijft het beslag van deze deurwaarder gehandhaafd en de belastingdienst int zijn vordering hoe zit dat?

Groet, Baas Reactie infoteur, 04-03-2016
Beste Renate Baas,
Een loonbeslag van de belastingdienst gaat voor een loonbeslag van een gewone deurwaarder. Dan gaat het loonbeslag er niet af, maar gaat er minder naar de deurwaarder toe.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Groot, 03-03-2016 01:14 #310
Goedenavond,
ik zit met een vraag deze maand heeft de belasting dienst mijn gehele loon ingevorderd. Na bellen met de belastingtelefoon werd mij medegedeeld dat ze op 7 febr jl hier over een brief hebben verzonden naar een adres waar ik niet meer woon, als mededeling daarbij werd gezegd dat we de brief daar maar heen hebben gestuurd om dat uw adres niet bij ons bekend was en u heeft niet op tijd terug gereageerd. mijn broek zakte nog net niet letterlijk af van verbazing. ( ik heb lange tijd door omstandig heden moeten zwerven had ook helemaal geen adres). sinds kort heb ik een klein studiootje gevonden heerlijk weer in een warm bed. druk bezig om alle chaos spanning enz een plekje te geven. Dit is nu dus maar voor korte duur want er is helemaal geen inkomen op het moment dus de spanning ect begint weer met sta ik straks weer op straat want ik kan nu mijn verplichtingen niet voldoen.
Ik zit hier letterlijk zonder enige cent, week lang al droog brood te eten, en maar te bellen naar de belasting met de vraag of ze aub zo spoedig mogelijk mij kunnen bellen helaas is er zelf geen enkele manier om persoonlijk in contact te komen met het Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum. die deze zaak in behandeling heeft, waarschijnlijk nemen ze binnen 6 week deze zaak in behandeling (volgens de site). Inmiddels heb ik ook de ministerie van rijksdienst hier een mail overgestuurd zij mailen terug dat ik inderdaad recht heb op een basisnorm helaas fijne woorden maar daar heb ik niks aan, krijg geen contact met het incasso centrum.
Mijn toekomst zie ik nu dus weer erg donker, koud ect in. Heeft u wellicht nog enig advies of tips voor mij wat ik evt nog kan gaan doen.
In ieder geval bedankt voor het meekijken naar mijn verhaal. Reactie infoteur, 03-03-2016
Beste Groot,
Erg vervelend. Kan uw werkgever niets voor u doen, want u hebt recht op een beslagvrije voet. Als u bezwaar aantekent bij de Belastingdienst zullen ze het te veel ingehouden bedrag terug storten, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marvin, 18-02-2016 19:48 #309
Ik heb via een deurwaarder een inkomsten en uitgavenformulier gekregen voor een betalingsregeling en hierbij ook de gevraagde stukken aangeleverd. Nu heeft de deurwaarder verder geen gehoor meer gegeven aan mijn ingezonden stukken en heeft zonder aankondiging beslag gelegd op mijn loon. Mag dit? En zo niet wat kan ik hieraan doen? Reactie infoteur, 19-02-2016
Beste Marvin,
De deurwaarder mag, als er een vonnis is, loon inhouden tot aan uw beslagvrije voet. Bekijk dus wel of er niet te veel beslag is gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stevens, 30-01-2016 01:47 #308
Ik heb maar 490 eur inkomen en heb elke maand deurwaarders over de vloer en ze dwingen mij om Veel meer te betalen dan ik heb, heb geen werk of eigen woning geen meubels of dergelijke ik ben einde raad wat kan ik doen? zelfmoord plegen of verdwijnen? Reactie infoteur, 31-01-2016
Beste Stevens,
Neen, gewoon bezwaar maken tegen hun beslag: u hebt recht op uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Khalid, 24-01-2016 00:00 #307
Ik heb bijstand uitkering van 650 netto in december 2015 is er voor 69 euro beslag gelegd door incasso. Begin januari is er door de zorg inst. Voor 160 euro beslag gelegd en nu is er door andere incasso voor 69 beslag gelegd. Volgens mij wordt er te veel ingehouden o mag het zo Reactie infoteur, 24-01-2016
Beste Khalid,
Uw beslagvrije voet is hoger, maak dus bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carina, 17-01-2016 22:06 #306
Ik heb een vonnis waarbij mijn ex-man aan mezelf en voor zijn zoon die bij mij inwoont alimentatie moet betalen. Hij heeft zijn eigen bedrijf. Momenteel heeft hij dit bedrijf in fase van "opschorting" bij Rechtbank van Koophandel gezet. Kan ik zoals in verleden deurwaarder sturen voor loonbeslag?. Dien ik de Rechter die toezicht houdt niet in te lichten? Er is ook een dossier ingediend bij de BBI. Dient de Rechter van de Rechtbank van Koophandel dit ook niet te weten.
De ganse nieuwe structuur is gewoon opgezet om geen alimentatie te moeten betalen. Bedrijven zoals Kompass hebben al informatie dat mijn ex enkel nog gedelegeerd bestuurder zal zijn en zijn vader( wel al 76) de CEO.
Wat kan ik hiertegen ondernemen? Reactie infoteur, 18-01-2016
Beste Carina,
U kunt gewoon een deurwaarder sturen (hij zal toch inkomen hebben) en de rechter van toezicht inlichten. Wijs erop dat u zich ongerust maakt over de gang van zaken, aangezien het erop lijkt dat zijn stappen alleen maar genomen lijken te worden om onder de betaling van alimentatie uit te kunnen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bart, 04-01-2016 17:44 #305
Ik ben alleenstaand, leef van een bijstandsuitkering, woon nog in mijn oude koopwoning (die binnenkort bij executieveiling zal verkocht worden) en ik heb ook nog een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting van circa € 550/m.
Bij het bepalen van de beslagvrije voet heeft de deurwaarder de ambtenaar bij de gemeente ervan overtuigd dat die voorlopige teruggaaf onder 'inkomsten' valt, waardoor de beslagvrije voet bij mij is vastgesteld op iets meer dan € 450.
Volgens mij kan alléén de belastingdienst beslag leggen op de voorlopige teruggaaf en bovendien kan die nooit als inkomst aanzien worden: daarom is hij ook voorlopig; wat als de belastingdienst de voorlopige teruggaaf terugvordert? Bij wie moet ik dan gaan aankloppen? Mijn vraag: mag een deurwaarder een VT aanzien als inkomsten? Reactie infoteur, 05-01-2016
Beste Bart,
U kunt uw voorlopige teruggaaf terugdraaien of verminderen en uw beslagvrije voet opeisen. Het zal betekenen dat u op een later moment een groter bedrag krijgt van de Belastingdienst, wat wel weer gevolgen voor uw bijstandsuitkering kan hebben.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Luc, 29-12-2015 08:50 #304
Er is lonbeslag door een niet afbetaalde lening van mijn exvrouw waar ik oit mee voor heb getekend!
Kan men nu blijvend llonbeslag leggen of mag dit enkel voor de opgelopen achterstand en vanaf dan de maandelijkse te betalen som?
Graag reactie Reactie infoteur, 29-12-2015
Beste Luc,
Waarschijnlijk zijn jullie beiden hoofdelijk aansprakelijk en klopt de bank nu bij u aan, omdat uw ex niet betaalt. De bank zal proberen de hele lening bij u te halen en u kunt die weer vorderen op uw ex. Een vervelende zaak dus. Het lijkt me verstandig om eens met de bank te overleggen en te bekijken wat de bank nu wil en hoe u ervoor kunt zorgen dat niet alles voor uw rekening komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico S., 15-12-2015 12:12 #303
Deurw. heeft beslag op inkomen echtgenote, ik heb momenteel geen inkomen behalve voorlopige teruggave belastingdienst van ongeveer 180 euro per maand.
Als ik binnenkort ga werken als ZZP-er, kan deurwaarder dan ook beslag op mijn inkomen als zzp-er leggen of dat inkomen meetellen voor berekening beslagvrije voet.
We zijn getrouwd in gemeenschap goederen.
Graag uw reactie. Reactie infoteur, 15-12-2015
Beste Rico S,
Uw inkomen wordt in ieder geval meegerekend voor de beslagvrije voet. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, kan de deurwaarder ook bij u (voor de helft) aankloppen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kiki, 14-12-2015 13:37 #302
Hallo, wij hebben een vraag. Mijn vriend heeft loonbeslag wegens een schuld van 1800 euro. Op dit moment is de schuld nog 650 euro. Hij krijgt 2 keer per maand salaris. 1 keer een voorschot aan het einde van de maand en aan het begin van de maand zijn afrekening. Nu is onze vraag of de deurwaarder ook beslag mag leggen op zijn voorschot? Reactie infoteur, 14-12-2015
Hallo Kiki,
De deurwaarder moet in ieder geval rekening houden met zijn beslagvrije voet. Op alles daarboven mag beslag worden gelegd totdat de schuld is ingelopen. Het voorschot is een voorschot op een volgende maand en hoort dan ook bij het inkomen van de volgende maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon, 30-11-2015 01:22 #301
Ik ben 18 jaar en werk voor een uitzendbureau. Nu heeft de deurwaarder flanderijn loonbeslag gelegd en mag ik 53 euro per week houden. De rest gaat naar hun. Het gaat om een schuld van school toen ik minderjarig was en mijn ouders hebben die niet betaald en dat is toen voor de kantonrechter geweest. Maar nu kan ik mijn rekeningen niet meer betalen want ik verdien tussen de 100 en de 120 euro per week waarvan ik nu dus nog maar 53 euro per week krijg. Mag dat wel en moet ik dat wel betalen omdat ik toen minderjarig was. Reactie infoteur, 30-11-2015
Beste Toon,
Als de rechter heeft bepaald dat je aansprakelijk bent wel, anders moet de deurwaarder naar je ouders gaan. De beslagvrije voet is maar € 213,85 per maand (€ 53 per week).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Manuela, 26-11-2015 10:21 #300
Beste Zeemeeuw,
6 jr geleden ben ik naar België verhuisd, ik ben inmiddels getrouwd onder Belgische wetgeving (schulden van voor het huwelijk zijn dan niet voor mijn man) en heb al die jaren een WIA uitkering. Ik was voor ik naar België verhuisde eigenaar van een woning in Nederland samen met mijn zus en moeder. De woning is verkocht met een enorme restschuld en jawel, we zijn allen hoofdelijk aansprakelijk. Er is een restschuld van 23 duizend euro. Ik wil MIJN deel betalen, maar helaas er is dus hoofdelijke aansprakelijkheid en mijn moeder en zus willen en kunnen niet hun deel neertellen. Nu heb ik dus een inkomen uit NL en woon in België. De schuldeiser stuurt mij gister een email dat mijn inkomen volledig beslag op gelegd kan worden omdat ik niet in Nederland sta ingeschreven, mijn kinderen moeten toch ook eten?! En bovendien heb ook gewoon mijn rekeningen te betalen. Kan dit? Of hun andere optie was, 11.500€ in een keer betalen (de helft van de restschuld terwijl er 3 schuldenaren zijn) maar dat geld heb ik niet ten eerste en ten tweede, waarom zou ik meer betalen dan 'mijn deel'?! Help, wat moet ik doen? Heb 7 dagen om te reageren op hun eis. Hoop dat het een beetje duidelijk is mijn verhaal, alvast dank voor je reactie! Reactie infoteur, 27-11-2015
Beste Manuela,
1. Als u in het buitenland woont bestaat inderdaad geen automatisch recht op de beslagvrije voet. Dat wordt vooral gedaan als iemand naar de noorderzon is vertrokken en niemand weet waar hij of zij is. In uw geval is dat anders. Een beslag is niet mogelijk zonder tussenkomst van een rechter en bij die persoon kunt u dan aangeven waar u woont en dat u het geld van de beslagvrije voet nodig hebt om te kunnen leven.
2. Bij de hoofdelijke aansprakelijkheid kunt u inderdaad voor het hele bedrag worden aangeslagen en krijgt u een vordering op zus en moeder.
3. Probeer met de schuldeiser een betalingsregeling af te spreken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon van Daal, 06-11-2015 20:11 #299
Beste infoteur,
Bij alle info die ik kan vinden over loonbeslagen, zie ik door bomen en bos niet wat daar wel of niet onder valt.
Op de eindafrekening van een uitzendorganisatie staan de onderstaanden vermeld, mag daar ook loonbeslag over geheven worden?

- Vakantiegeldreservering
- Kort verzuim reservering
- Vrije dagen reservering
- Feestdagen reservering Reactie infoteur, 07-11-2015
Beste Toon van Daal,
Op al deze onderdelen mag beslag worden gelegd als het totaal uitkomt boven de beslagvrije voet. Het moet wel om maandelijkse bedragen gaan. Als bijvoorbeeld het vakantiegeld in één keer wordt uitbetaald, telt voor de bepaling van het maandelijkse inkomen hiervan maar 1/12e deel in een maand mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pink, 26-10-2015 12:08 #298
Beste Zeemeeuw,
Bij een kennis van mijn is loonbeslag gelegd ze heeft 4 weken loon. Ze heeft een inwonend kind van 25 hij krijgt een wajong uitkering. Daarnaast heeft ze nog een weduwe pensioen van 430. Ik heb begrepen dat er op het weduwe pensioen geen beslag gelegd mag worden. Mag hij wel meegerekend worden voor je leefgeld? en hoe zit het met de uitkering van haar zoon? ze krijgt nu 375 loon loon uitbetaald. Daardoor denken wij dat het weduwepensioen is meegerekend. Reactie infoteur, 26-10-2015
Beste Pink,
Loonbeslag is ook mogelijk op een uitkering of nabestaandenpensioen, het is allemaal inkomen. Ze heeft recht op een beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anonymous, 22-10-2015 19:58 #297
Beste,

mijn vriend heeft schuld bij de belastingdienst vanwege dat zijn zaak falliet is gegaan. wij hebben samen 1 kind en nu hebben ze beslag gelegd op zijn loon. Mijn vriend en ik wonen wel samen met ons kind maar hebben geen samenlevingscontract of iets dergelijks. Nu moet hij een beslagvrijevoet aanvragen bij de belastingdienst maar ik ben wel zijn toeslagpartner en dan moet ik ook alles invullen wat ik verdien etc. Kunnen ze nu ook bij mij beslag leggen en worden onze lonen bij elkaar opgeteld en vanuit daar zijn beslagvrije voet berekend? Reactie infoteur, 23-10-2015
Beste Anonymous,
Bij u zal geen beslag worden gelegd, maar voor de berekening van de beslagvrije voet wordt inderdaad naar beide inkomens gekeken, omdat er een gezamenlijke huishouding is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anonymous, 15-10-2015 20:17 #296
Beste.

Mijn vriendin heeft schulden. ik weet dat ik er niet verantwoordelijk voor ben als je geen samenlevingscontract of iets dergelijks hebt en je niet mee tekent voor schulden.
Waar mijn vraag over gaat is het volgende:
mijn vriendin heeft nu werk, en laat haar verdiensten op haar betaalrekening storten wat op zich logisch is, ze kunnen bij haar dus loonbeslag doen of beslag op haar bankrekening.
Stel dat ik haar verdiensten op mijn bankrekening laat storten. en een deurwaarder wil beslag leggen op haar inkomen. kan dat dan? het staat tenslotte op mijn bankrekening ( dit is dan geen en/of rekening )
Ik wil geen risico lopen, maar wil ook voorkomen dat deurwaarders met allerlei bedragen aan de haal gaan is dit dan een mogelijkheid zodat ze nooit aan haar verdiensten kunnen komen? Reactie infoteur, 16-10-2015
Beste Anonymous,
Een loonbeslag gaat via de werkgever, die houdt geld in en stort de rest van het loon op haar rekening. Voor een bankbeslag kan dit wel helpen, maar dan vindt er ook een vermenging plaats met uw geld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Linden, 05-10-2015 12:18 #295
Bij mijn vriend wordt er loonbeslag gelegd. Nu willen we gaan samenwonen. Gaan ze dan ook bij mij loonbeslag leggen? Reactie infoteur, 05-10-2015
Beste Van der Linden,
Neen, als er geen samenlevingscontract is en u niet mee tekent voor zijn schulden, bent u niet verantwoordelijk voor zijn schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th Beckers, 24-09-2015 11:55 #294
Een deurwaarder heeft loonbeslag gelegd en krijg iedere maand het bedrag overgemaakt. Maar ik, de eiser, krijg maar eens in de 3 maanden een bepaald bedrag over gemaakt, zonder dat ik weet wat er is geïncasseerd en wat de incassokosten zijn. Kan dat zo maar allemaal? Ik vraag iedere maand uitbetalen, een brief waarop staat wat is geïncasseerd, wat de kosten zijn en welk bedrag of er voor mij overblijft. Is dat teveel gevraagd, volgens mij niet. Reactie infoteur, 25-09-2015
Beste Th Beckers,
Natuurlijk hebt u recht op een specificatie van kosten en beslag. U betaalt per slot van rekening ook de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 27-08-2015 17:52 #293
Goedemiddag,

Er is deze week beslag gelegd op mijn man zijn loon maar wij verwachten nog wel een teruggave van de belastingdienst wat bijna het gehele schuld bedrag is. Kan het zijn dat dit verekend word met elkaar of krijgen wij dit van de belastingdienst wel gewoon uitbetaald?
Mvg Reactie infoteur, 28-08-2015
Beste Anoniem,
De belastingdienst verrekent een teruggave eerst met de nog openstaande belastingschuld. Wat dan nog over is, wordt overgemaakt op uw rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yb, 26-08-2015 11:35 #292
Beste,
Ik had een schuld bij de deurwaarder en hierbij afgesproken om in termijnen te betalen. Nu zijn alle termijnen voldaan, echter heb ik per ongeluk bij de laatste betaling een foutief dossiernr vermeld. Nu heb ik verder geen herinnering o.i.d. ontvangen en is men direct overgegaan tot beslaglegging. De verrichte betaling is niet teruggestort of wat dan ook, waardoor bij mij de indruk was dat alle betalingen voldaan zijn.

Wat zijn mijn rechten hierin? Reactie infoteur, 27-08-2015
Beste Yb,
Neem hierover zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder, want als u betaald hebt is er geen recht meer op de beslaglegging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik de H., 14-07-2015 01:32 #291
Geldt onderstaande als bewijs om de belastingvrije voet aan te passen? Kopie loonstrookje, kopie huurovereenkomst, kopie zorgpolis?

Of moet ik bankafschriften laten zien? Reactie infoteur, 14-07-2015
Beste Erik de H.,
Ja, verder moet u aangeven of er een partner is of niet. In plaats van of in aanvulling op een loonstrookje kunt u ook een belastingaanslag inkomstenbelasting over 2014 gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jt, 03-07-2015 06:21 #290
Beste infoteur,

Mijn partner heeft loonbeslag gekregen door zijn ex! Ze waren 4 maanden getrouwd toen hij zijn echtscheiding aanvroeg, nu officieel gescheiden maar de rechter heeft gezegd dat haar schulden ook zijn schulden zijn! In gemeenschap van goederen getrouwd helaas!
Loonbeslag is nu door een niet betaling van haar kant, schoolboeken van 6 jaar geleden!
Maar toen kende hij haar niet. Hoe kan het nu zijn dat hij haar schoolboeken moet betalen terwijl ze maar 4 maanden getrouwd zijn geweest? Kan hij er iets aan doen om de loonbeslag tegen te houden? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 03-07-2015
Beste Jt,
Als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd zijn de schulden van voor en tijdens het huwelijk gemeenschappelijk. Als het bedrag dat nu wordt geclaimd meer dan 50% is, heeft hij voor dat extra gedeelte weer een vordering op de ex gekregen. Een loonbeslag kan alleen worden voorkomen via de deurwaarder, een werkgever is verplicht om mee te werken aan een loonbeslag. Wel moet worden bekeken of het loonbeslag niet te hoog is in verband met de beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiny, 14-06-2015 23:14 #289
Beste infoteur,
Sinds 2010 is er een beslag op mijn uitkering (wao), dit betreft een restschuld van mijn verkochte woning, Hoewel voor sommige mijn schuld niet groot lijkt, is het voor mij onoplosbaar. Bij de gemeente kon ik niet terecht voor een schuldsanering, omdat ik te weinig schuldeisers had, dus alleen de betreffende bank. De berekening van de beslagvrije voet is correct. De aflossing is zo minimaal dat het betekent dat ik tot aan mijn dood toe aan het af betalen ben en het als nalatenschap achterlaat.

Vorig jaar vroeg ik aan het deurwaarderskantoor hoeveel geld er nog open stond, zij verwezen mij naar de schuldeiser. Ik belde de bank op met de vraag wat de openstaande schuld was. Daar kreeg ik het antwoord dat de schuld was afgelost. Op deze manier kwam ik er achter dat mijn schuld is overgenomen door een bedrijf waarvan ik de naam niet weet maar die waarschijnlijk schulden opkoopt.

Ik heb nu 2 vragen, mag een schuld zomaar worden overgeheveld worden naar een ander zodat deze die kan innen? Kan ik na 5 jaar van loonbeslag een schuldenkwijt schelding vragen bij de beslaglegger daar dit een hopeloze, uitzichtloze situatie is?
Vriendelijke groet, Reactie infoteur, 15-06-2015
Beste Tiny,
Via een (onderhandse) akte van cessie tussen bank en opkoper is een overdracht van de hypotheek met bijbehorend pandrecht inderdaad mogelijk. Waarschijnlijk doet u er het beste aan de kleine aflossing gewoon te blijven voldoen, omdat anders de nieuwe schuldeiser aanvullende eisen kan gaan stellen. Bewaar uw betalingsafspraak met de bank goed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nathalie, 02-06-2015 09:16 #288
Beste, mijn man is met zijn eerste zaak failliet gegaan en hij is niet verschoonbaar verklaard. Nu komen de schuldeisers weer 1 voor 1 langs en wilt er ene loonsbeslag leggen. Maar mijn man werkt voor en interim bureau. Dus daarom mijn vraag: mogen ze loonsbeslag doen als je via een interim werkt en maar wekelijks geld ontvangt? Ps: ik ben huisvrouw en heb enkel als "inkomen" mijn kindergeld. Alvast bedankt Reactie infoteur, 02-06-2015
Beste Nathalie,
Als uw man freelancer is, kan geen loonbeslag worden gelegd omdat er geen werkgevers is en zal de deurwaarder iets anders moeten verzinnen, een bankbeslag bijvoorbeeld:

http://financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Als uw man in loondienst is, is loonbeslag wel mogelijk.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silke, 12-05-2015 21:09 #287
Ik woon al heel lang bij mijn papa en mijn papa heeft al eens gelogen over dat mijn mama geen alimentatie betaalde dus heeft zij loonsbeslag gehad. Ze heeft dus dubbel betaald. Daarna had ze haar les geleerd en altijd briefjes laten tekenen, ik ben ondertussen bij mijn mama gaan wonen omdat mijn papa niet voor mij kon zorgen, ik had geen eten de helft van de tijd, geen eigen bed, geen eigen kleren, geen zeep en shampoo, …
Nu woon ik al bijna 2 jaar bij mijn mama en moet mijn papa alimentatie betalen maar hij doet dit niet.
In plaats daarvan beschuldigd hij mijn mama weer dat zij niet heeft betaald en wil terug loonsbeslag laten doen.
Maar mijn mama heeft hier bewijzen van, maar mijn papa zegt dat deze vals zijn en dat mijn mama deze dus nog moet betalen.
Wat kan ik hieraan doen of heeft iemand goed advies? Reactie infoteur, 13-05-2015
Beste Silke,
Loonbeslag vereist een vonnis van een rechter en die zal bekijken of de bewijzen vals zijn. Dit is wel een vervelende situatie. Voorkom dit door naast de ondertekende briefjes ook alleen via een bank geld over te maken, zodat er geen speld tussen te krijgen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liever Niet, 11-05-2015 17:25 #286
Hallo Zeemeeuw,

na 9 jaar hebben we eindelijk ons huis verkocht. We hebben dus 9 jaar met dubbele lasten gezeten. Hierdoor is er het afgelopen jaar beslag gelegd door de hypotheekverstrekker. Nu hebben ze akkoord gegeven voor de verkoop met restschuld. We hebben in jan. gelijk contact gezocht met de deurwaarder. In februari is er getekend. Nu hebben ze het loonbeslag erop gehouden terwijl de hypotheek is "afgelost" en er een nieuw dossier voor de restschuld is gemaakt.
Wij zijn hier al sinds maart mee bezig om een betalingsregeling voor aan te vragen.
Mogen ze het beslag door laten lopen terwijl het een nieuwe schuld is en hoe lang mogen ze over een uitspraak van een regeling doen? Reactie infoteur, 12-05-2015
Hallo Liever Niet,
Het vonnis van de rechter bepaalt onder welke voorwaarden het loonbeslag is toegestaan en op welke schuld het van toepassing is. Bekijk ook wat u precies getekend hebt. Een loonbeslag gewoon laten doorlopen is zeer waarschijnlijk niet toegestaan als u er niet voor hebt getekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Liever Anoniem, 14-04-2015 17:39 #285
Hallo, door een vechtscheiding moet ik mijn ex heel veel gaan betalen. Nu heeft ze een deurwaarder ingeschakeld die mij een mail heeft gestuurd dat ik voor de eerste van de maand 600 moet overmaken. Als ik dit bedrag van mijn salaris af haal kom ik onder de zgn beslagvrije voet. Nu hoor ik van mijn werkgever dat ze al een opdracht tot loonbeslag gedaan hebben zonder dat ik de kans kreeg mijn betaling ga te kunnen doen, mag dit allemaal zomaar volgens de wet? Of doe ik er goed aan een klacht te leggen bij de kamer van Gerechtsdeurwaarders? Reactie infoteur, 15-04-2015
Beste Liever Anoniem,
Dat hangt van het vonnis af. Als daarin staat dat de alimentatie per direct moet worden betaald, is een loonbeslag ook per direct mogelijk. Bij een loonbeslag moet wel uw beslagvrije voet worden gerespecteerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Olivier Jeffrey, 05-03-2015 19:57 #284
Beste,
ik werk via een interim en heb loonsbeslag voor achterstallige alimentatie.
deze week kreeg ik mijn wekelijkse loonsbrief waarvan een bedrag van 19,84eur werd afgehouden. ik verdien wekelijks 280eur mits ik maar momenteel 30h per week werk. dit bedrag van 19,84eur gaat dit nog omhoog of niet? het is een uitvoerend beslag onder derden.
mvg olivier jeffrey Reactie infoteur, 06-03-2015
Beste Olivier Jeffrey,
Dat hangt helemaal van de beslaglegger af. Het kan ook dit bedrag blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 02-03-2015 17:12 #283
Ik krijg een bijstands-uitkering en ik wordt al gekort omdat ik met iemand woon die in de ww zit dus nu krijg ik € 645 als basis. Nou wordt er door de belasting 40 euro ingehouden maar sinds deze maand wordt er ook nog € 152.53 ingehouden door het CVZ (na gebeld te hebben blijkt dat niet onder de regelgeving van de beslagvrije voet te liggen) Nu heb ik nog een uitkering over van 450 euro (en ik ben bijna 30 jaar oud). Kan zoiets zo maar? ik kan geen kant meer op gezien ik in de bijstand ben gekomen door een niet erkende ziekte (ben uit de ziektewet gegooid omdat mijn ziekte officieel niet bestaat) en waarvoor ik ook nog steeds medicijnen zelf moet betalen omdat die niet vergoed worden. Ik kon al geen kan meer op, maar nu zit ik echt tussen wal en schip. mijn vraag is of dit zomaar kan en of ik er nog iets tegen kan doen, want ik kan zo niet meer leven. Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Kees,
De CVZ mag inderdaad een achterstand in de betaling van zorgpremies vorderen en geeft daarbij vaak ook een boete. Dat is heel vervelend, maar is wettelijk wel toegestaan:

https://financieel.infonu.nl/verzekering/114558-cak-premie-2020-omhoog-wanbetaler-zorginstituut-nederland.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nor, 12-02-2015 01:47 #282
Hallo,
Er was deze maand door de Belastingdienst een loonbeslag op het salaris van mijn man (inz. Ink.bel. 2012) gelegd van 734,- excl. 99,- openstaande kosten (?), dus een totaal van 833,-. De belastingdienst berekende daarbij een beslagvrije voet van 610,- per maand, zo stelde de Belastingdienst in haar kennisgeving van beslaglegging.
Wat blijkt nu? De werkgever heeft 1827,35 aan de belastingdienst overgemaakt, waardoor er van het salaris van mijn man uiteindelijk maar 563,08 aan ons is overgemaakt.
Kan dat zo maar? De werkgever zei dat dít het uiteindelijke bedrag was wat wij verschuldigd waren. Op mijn vraag of er volgende maand misschien weer geld afgetrokken werd, antwoordde de werkgever ontkennend.
De werkgever heeft zelf ook nog naar de belastingdienst gebeld. Daar werd hen verteld dat er een fout was gemaakt in de brief naar de werlgever betreffende het uit te voeren loonbeslag en dat het bedrag fout was. Maar… Wáár de fout zat wist men bij de Belastingdienst nog niet te Vertellen. Wat men wel wist was dat na het vinden van de fout het nog maximaal 8 weken kon duren voordat de Belastingdienst tot terugbetaling zal overgaan. En wij maar trachten rond te komen van de overgemaakte 563,08! Het is, dat de werkgever zijn medewerking aan dit probleem heeft verleend en 500,- voorschot heeft overgemaakt, wat op het terugbetalingsbedrag vsn de belastingdienst (994,35) zal worden ingehouden.
Waarom moet het zo lang duren voordat de Belastingdienst terugbetaalt? Kan ik daarover rente vragen? Maar bovenal rest mij maar één vraag: mag dit allemaal zo maar? Reactie infoteur, 12-02-2015
Hallo Nor,
De werkgever had niet meer over moeten maken dan het beslag en u had recht op uw beslagvrije voet. Dat het bij de Belastingdienst vaak lang duurt, is inderdaad heel vervelend als u geld terugkrijgt. En u krijgt het niet terug met rente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R., 04-02-2015 19:23 #281
Toen mijn vriend 17 jaar was en onder toezicht stond van een voogd, Doetinchem, begeleidend wonen omdat hij alleen woonde. Een computer ter waarde van 900 gulden destijds +- gekocht bij Dixons en Doetinchem en comfortcard, in termijnen betalen, afgesproken. Een jaar later echter, ongeveer, raakte hij zijn huis kwijt en werd er beslag gelegd op al zijn spullen door politie. In dat proces is al zijn papierwerk verloren gegaan. En de maanden daarna heeft hij gelogeerd bij verschillende kennissen en familieleden. Ongeveer twee jaar later vond hij weer een vaste verblijfplaats en baan, en heeft hij zich weer ingeschreven in de gemeente Amersfoort. Nu dd 5-2-2015 wordt hij door baas op matje geroepen dat er beslag wordt gelegd op zijn loon. Er staat een bedrag open van 6000,- euro. De brief is geadresseerd aan werkgever, en niet aan mijn vriend. Ook in de brievenbus zit geen post. Werkgever is niet verplicht om het te delen, maar hij heeft een foto met zijn iphone gemaakt van de brief waar contactgegevens opstaan van schuldeiser. Wat kunnen we hieraan doen? Hij heeft nooit een brief ontvangen, of uitnodiging voor rechtszaak, dit komt als een totale verrassing. En dat met klein kind, en van mijn kant geen inkomsten is een grote dobber! Reactie infoteur, 05-02-2015
Beste R,
Er zal bij de werkgever ook een deurwaarder bekend zijn die het loonbeslag wil leggen. Vraag de naam en het adres op en vraag deze persoon om uitleg en overlegging van het gerechtelijk vonnis. Wellicht is er een betalingsregeling mogelijk en was het adres van uw vriend onbekend. Overigens kun je je afvragen of de schuld van een zeventienjarige wel rechtsgeldig is en of niet juist de voogd aansprakelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miep, 04-02-2015 14:06 #280
Als er loonbeslag ligt door een alimentatieschuld waardoor je de komende termijnen dus ook geen alimentatie kunt betalen worden die nieuwe maanden dan automatisch aan het lopende beslag toegevoegd of is het loonbeslag eraf zodra de schuld (die, toen het loonbeslag gelegd werd) is afbetaald? Reactie infoteur, 04-02-2015
Beste Miep,
Dat hangt helemaal van het vonnis van de rechter af. Als die over een schuld tot nu toe ging, gaat het loonbeslag ook daarover en geldt die niet automatisch voor nieuwe schulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lionel, 30-01-2015 09:40 #279
Beste infoteur, het zit namelijk zo al tijdje had ik beslag op mijn loon, en 31 december was mijn laatste werkdag bij mijn vorige werk, en daar krijg ik nog geld van 4 gewerkte dagen, en nog een hoop aan overuren en niet opgenomen vakantiedagen, al een week lang draait mijn werkgever eromheen ik ging mijn loonstrook ophalen had iedereen gehad behalve ik, en nu zeggen ze mij dat ze mijn geld aan de deurwaarder hebben overgemaakt, ik bel deurwaarder al 4 dagen achter elkaar en nog steeds hebben ze niks binnen, mijn vraag is nu is dat wel terecht wat mijn werkgever hebben gedaan? En geld op dat resterende geld wat ik moet krijgen ook beslagvrijevoet? Reactie infoteur, 30-01-2015
Beste Lionel,
Uw werkgever moet wel aantonen dat uw overwerk en andere dagen echt zijn betaald, daar hebt u recht op. In de maand van uitbetaling is dit loon. Op wat dan boven de beslagvrij voet uit komt is voor de deurwaarder, de rest niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanne, 15-01-2015 10:34 #278
Gister kreeg ik een brief van de deurwaarder dat er beslag op mijn loon is gelegd. Ik wist eerst niet eens wie er beslag had gelegd, het gaat om iets uit 2006, waarvan in de dagvaarding nooit gezien heb (staat alleen op mijn naam). Verder heb ik absoluut geen schulden dus was best geschrokken. Ik werk parttime. Mogen ze dan mijn hele salaris inhouden? Mijn partner (niet getrouwd en geen samenlevingscontract), heeft een goed salaris waar geen beslag op ligt. Om zijn inkomen is niet gevraagd. Wordt dan mijn hele salaris ingehouden omdat mijn partner een inkomen heeft waar de vaste lasten van betaald kunnen worden? Reactie infoteur, 15-01-2015
Beste Sanne,
U hebt recht op uw beslagvrije voet. Als de deurwaarder u gegevens vraagt en u weigert die te geven, dan kan meer worden ingehouden, anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Slachtoffer, 12-01-2015 15:05 #277
Mag de gemeente letterlijk je gehele loon in beslag nemen? Dus letterlijk 100% procent van je inkomen? Reactie infoteur, 13-01-2015
Beste Slachtoffer,
U kunt direct bezwaar maken. U hebt recht op uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert Bakker, 09-01-2015 18:53 #276
Beste Infoteur,
Stel er is sprake van een nul-urencontract. Ik verdien doorgaans als er weinig werk is ruim onder de beslagvrije voet. In een enkele maand is er veel werk voorhanden, waardoor ik met het netto maandinkomen enigszins boven de beslagvrije voet uitkom. Wat zijn dan de regels wat betreft beslaglegging.
- Mag je dan het inkomen over meerdere maanden middelen, opdat het gemiddeld inkomen onder de beslagvrije voet valt? - Of mag de beslagleggende instantie exclusief voor die enkele maand(en), waarin het inkomen boven de beslagvrije voet uitkomt, beslag leggen?
- En in het verlengde, is mijn werkgever verplicht om voor die enkele maand zelf het bedrag aan loonbeslag in te houden en af te dragen, m.a.w. kan er loonbeslag opgelegd worden waarbij tevens de werkgever verplicht wordt gesteld zelf een eventuele overschrijding van de beslagvrije voet in een willekeurige maand in de gaten te gaan houden?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie, Bert. Reactie infoteur, 11-01-2015
Beste Bert Bakker,
Het loonbeslag is een beslag per maand. Als er in een maand te weinig loon is, kan dat niet zomaar worden ingehaald. Bovendien moet de beslagvrije voet worden gerespecteerd. Vooraf moet bij de werkgever bekend worden gemaakt hoeveel mag worden ingehouden. Bij een beslagvrije voet is dat het bedrag dat boven deze voet uitkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mourad, 21-12-2014 19:50 #275
Beste infoteur, ik sta op dit moment 200 euro in het rood en kan nog 800 in het rood staan, bedoelt u dat ze daar ook beslag op kunnen leggen want dan werken ze mij in principe nog meer in de nesten door daar ook beslag op te leggen. Reactie infoteur, 21-12-2014
Beste Mourad,
Neen als u rood staat kan zolang u rood staat geen nieuw beslag worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mourad, 20-12-2014 01:05 #274
Wat bedoelt u met eerst gaat het beslag eraf en dan de rest, is dat de rest 800 wat ik in de rood kan staan? Reactie infoteur, 20-12-2014
Beste Mourad,
Als u nog niet rood gaat gaat van dat tegoed eerst het beslag af voordat andere rekeningen betaald kunnen worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mourad, 19-12-2014 01:32 #273
Een deurwaarder heeft beslag gelegd op mijn bankrekening op dat moment stond ik 130 euro in de plus en die is door de bank ingehouden voor die beslag en nu sta sta ik 200 euro in de min en mag 1000 euro rood staan, mag de deurwaarder ook beslag leggen op rest van de roodstand dus -800 euro?

Mvg, Reactie infoteur, 19-12-2014
Beste Mourad,
Alleen een positief saldo valt onder het bankbeslag. Eerst gaat het beslag eraf en dan de rest. Eenmaal negatief, kan er niet weer een bankbeslag af totdat u weer geld op de rekening hebt staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 25-11-2014 13:12 #272
Hoi hoi

sinds een jaar zit ik in schuldhulp en betaal elke maand een bedrag zodat volgens hun berekening alleen nog de vtlb overblijft. 1 schuldeiser is achteraf niet akkoord gegaan en heeft de schuld verkocht aan een incasso bureau.
Ze hebben de schuld inmiddels flink verhoogd met allerlei kosten en eisen dat ik betaal.
wat zijn mijn rechten en wat kunnen ze doen? Wat kan ik nu doen om dit op te lossen?
Ze willen niet akkoord gaan met lage aflossing alleen eventueel 100 eu pm. Er wordt al gedreigd met beslaglegging enz. Enz. Reactie infoteur, 26-11-2014
Hoi Wendy,
U zit in de schuldhulp en dan zou uw bewindvoerder u hierbij moeten helpen. Verwijs de schuldeiser naar die persoon.Ga niet zelf van alles regelen, want dan kunt u met de wsnp in problemen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berry, 21-11-2014 09:57 #271
Hallo. ik zit met een probleem. ik zit in een bijstandsuitkering en iedere maand krijg ik 850 euro! helaas heb ik 3 maanden huur achterstand bij de woningbouw. nu is me zaak over gedragen aan een deurwaarder. ik kwam met een voorstel aan, dat ik vanaf dec. weer me huur kan betalen, en dat ik dan binnen 12 maanden (150 euro p/m) me huur achterstand weer hebt ingelopen. (immers heb ik gister toch nog 150 euro over gemaakt!) volgens een van die deurwaarder gingen ze niet mee akkoord. volgens de deurwaarder willen ze 350 p/m hebben. echter kan ik dat nooit betalen en ik heb ze een bewijs gestuurd dat ik in de bijstand zit. wat kan ik hier nu aan doen? om te voorkomen dat ik verder in de problemen kom? ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 21-11-2014
Hallo Berry,
U hebt recht op een beslagvrije voet. U hebt ook een betalingsvoorstel gedaan en een betaling gedaan. Een deurwaarder kan nog wel proberen om een deel van de boedel te verkopen, maar ik schat in dat een rechter momenteel een huisuitzetting niet zal toestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 20-11-2014 21:08 #270
Mag een deurwaarder loonbeslag leggen indien er geen bedrag is genoemd in het vonnis? Mijn ex heeft nog recht op achterstallige alimentatie alleen noemt zij een totaal ander bedrag dan ik. Ik heb de deurwaarder de betaalbewijzen gestuurd. De deurwaarder stuurt deze dan door naar mijn ex, die dan reageert door te zeggen: "hier ga ik niet mee akkoord". Reactie infoteur, 21-11-2014
Beste Jeroen,
Een deurwaarder mag niet voor een groter bedrag loonbeslag leggen dan het bedrag waartoe waartoe u verplicht bent te betalen. Een voorschot mag, maar er moet wel duidelijkheid komen over het totale bedrag. Komen jullie daar niet uit, dan zal een rechter uitspraak moeten doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Semie, 10-11-2014 16:58 #269
De belastingdienst heeft beslag gelegd op mijn salaris. Nu kan ik hierdoor mijn andere schuldeisers niet meer betalen. Deze heb ik hierover bericht, en nu dreigen ze met beslag op inboedel. Ik woon in bij mijn vriend en 2 kids. En alle inboedel is van hem. Dus ik heb zelf los van mijn kleding niks aan spullen in dit huis. Kan de deurwaarder toch beslag leggen op de inboedel van mijn vriend? Terwijl hij niks met deze schulden te maken heeft.
Ik hoor het graag. Alvast mijn dank. Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste Semie,
Als uw vriend kan aantonen dat de boedel van hem is, kan daar geen beslag op worden gelegd. Als er een samenlevingscontract is waarin staat dat de boedel gemeenschappelijk is, ligt het natuurlijk anders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Akkermans, 10-11-2014 11:28 #268
Goedemorgen, ik heb aan u de volgende vraag: Door omstandigheden is er loon- en woning beslag gelegd door 1 schuldeiser. Nu blijkt dat dit bedrijf mijn financiering contract heeft verkocht aan een ander bedrijf. Dit was al op 01/11/2013 dus een jaar geleden, hier ben ik afgelopen vrijdag achter gekomen.

Nu is mijn vraag of deze beslagen welke op naam staan van het eerste bedrijf ook mee verkocht kunnen worden of dat de beslagen op de genoemde datum hadden moeten worden beëindigd. Indien dat het geval is kunt u dan aangeven welke stappen ik hiervoor moet ondernemen zodat ik eventueel mijn woning kan verhuren.
Met vriendelijke groet, Jan Akkermans Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste Akkermans,
1. Als in het financieringscontract niet is aangegeven dat de lening niet overdraagbaar is, mag cessie plaats vinden. Dit kan openbaar maar ook onderhands (stille cessie).
2. Als de overdragende partij recht op loonbeslag had voordat er werd overgedragen en betekend, kan dit nevenrecht ook worden overgedragen, tenzij de rechter dat in het vonnis heeft uitgesloten.
3. Interessant is wel of de overdracht op correcte wijze heeft plaats gevonden en hoe de akte van cessie luidt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schuur, 10-11-2014 09:10 #267
Goedemorgen,
Mijn echtgenoot en ik hebben allebei loonbeslag. Nu gaan we verhuizen en hebben komende maand dus dubbele lasten. Is het mogelijk om aan de werkgever een salarisvoorschot te vragen en dat dit voorschot dan volgende maand wordt ingehouden op het netto loon? De beslaglegger zal dan minder ontvangen, maar ontvangt nog wel wat.
Ik denk dat ik het antwoord al wel weet, maar misschien weet u iets hoe we dit kunnen oplossen. Graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 10-11-2014
Beste Schuur,
De beslaglegger zal gewoon zijn bedrag innen en dus schiet de werkgever echt een deel voor tot na de periode van het loonbeslag. Misschien kunt u daarover een afspraak met de werkgever maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mulder, 28-10-2014 19:35 #266
Mijn vriend heeft al een jaar loonbeslag. Wij wonen samen met 4 kinderen. De beslag vrije voet Ingrid rekend op 1250€ maar onze huur is alleen al 705€. Ik zelf heb een wia uitkering van 577€ maar daar ligt inmiddels ook beslag op omdat wij niet meer konden voldoen aan betalingsafspraken. Dus ik krijg 435€ van mijn wia. Mijn vraag is mag de deurwaarder mijn wia uitkering mee berekenen? Het gaat om zijn schulden op zijn naam. Hoeveel is onze vrij te laten bedrag? Met een huur van 705€ en 2 volwassenen, 4 kinderen van 12 jaar, 5 jaar, 1 jaar en 6 maanden.

En ik heb nog een vraag over alimentatieplicht. Moet de deurwaarder daar rekening mee houden? Want dat gebeurd nu niet en loopt de schuld alleen maar op elke maand met 450€. Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 29-10-2014
Beste Mulder,
1. Bij de vaststelling van de beslagvrije voet houdt de deurwaarder rekening met het inkomen in een huishouden, maar dat betekent nog niet dan de ene partner verantwoordelijk wordt voor de schulden van de ander.
2. Samen hebben jullie recht op een beslagvrije voet van € 1.223,54 per maand plus toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) en waarschijnlijk een deel van de woonkosten.
3. De deurwaarder hoeft helaas geen rekening te houden met uw alimentatieplicht of andere schulden en verplichtingen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rinus, 16-08-2014 11:06 #265
Ik heb een vraag: als een gedeelte van de dwangsommen reeds is betaald en via een vonnis weer is teruggestort en dan weer via een vonnis moet worden betaald; zijn dat dan nog steeds dwangsommen of heeft dat ondertussen een andere naam of status gekregen, zoiets als vordering of hoofdsom?
Zijn er dan twee soorten bedragen ontstaan die moeten worden betaald? Want op dwangsommen alleen kun je niet failliet gaan, toch!
Met vriendelijke groet, Rinus Reactie infoteur, 17-08-2014
Beste Rinus,
Een dwangsom is een vordering die kan bijdragen aan een faillissement als het voorafgaand aan een faillissement is opgelegd. Met de vonnissen is de verjaring tijdelijk opgeschort geweest maar daarmee niet van tafel, getuige ook het laatste vonnis van de rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tessa, 06-08-2014 00:55 #264
Beste, ik ben 20 en heb lang een rechtszaak gehad civiel met mijn moeders ex. Nu moet ik hem 2200 euro betalen ik heb een wajong uitkering van 682 netto huurtoeslag van 138 en zorgtoeslag van 72 euro. Ik huur particulier ik betaal aan kale huur met service 352 maar omdat alles inclusief os betaal ik totaal een bedrag elke maand aan mijn huurbaas van 523,60 zorgverzekering is 86 en dan nog tv enzo 44 pm. Ik hou 65 per maand over om van te leven omdat ik betalingsregelingen heb lopen zou u mijn beslagvrije voet kunnen berekenen? En mogen ze volgend jaar
Mijn vakantiegeld zomaar in nemen door beslag legging? Reactie infoteur, 06-08-2014
Beste Tessa,
Uw beslagvrije voet, zonder beslag op huurtoeslag en zorgtoeslag, is gelijk aan ongeveer 250 euro. Dat is zo laag omdat u alleenstaand bent en jonger dan 21 jaar. Ook mag beslag worden gelegd op een vakantie-uitkering maar dan elke maand 1/12 deel hiervan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 24-07-2014 12:52 #263
Op het loon van onze dochter zal loonbeslag gelegd worden ivm scheiding enz. Ze woont nu bij ons in met haar zoon en betaalt een gedeelte mee aan de huurkosten. Mag dit meegenomen worden bij de berekening van de beslagvrije voet?

mvg
peter Reactie infoteur, 24-07-2014
Beste Peter,
De huur kan worden meegenomen als u een huurcontract opstelt en de huur aantoonbaar wordt overgemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mb, 21-07-2014 09:10 #262
In oktober 2013 van mijn man faillissement (VOF) uitgesproken. Deze hele zaak loopt nog maar de curator heeft het druk dus besteedt bijna geen tijd aan de zaak. Zoals het er nu naar uit ziet kan er een akkoord gemaakt worden met de schuldeisers doordat hier de financiële middelen voor zijn. Nu heeft mijn man echter werk gevonden en wil de curator dat alle inkomsten boven het VTLB naar de boedelrekening worden overgemaakt. Klopt dit? Want als er een akkoord bereikt kan worden is dit toch niet nodig?

Tevens wil ik weten in hoeverre we het werk van de curator af moeten wachten… Momenteel hebben wij een advocaat ingeschakeld die toestemming heeft van de curator om met de schuldeisers te onderhandelen maar hiervoor is wel openheid van zaken nodig. Wij moeten weten welke bedragen er beschikbaar zijn op de boedelrekening maar we wachten nu al bijna 5 maanden op antwoord. In hoeverre moeten wij hier om blijven vragen? Reactie infoteur, 21-07-2014
Beste Mb,
1. Zolang er nog geen akkoord is, kan de curator dit eisen.
2. Dat de curator niet opschiet, is niet in jullie voordeel: het overleg met de schuldeisers stokt en hij vraagt om het elders verdiende inkomen ook op de boedelrekening te storten. Bovendien is een curator niet gratis.
3. Jullie hebben een machtiging om door te gaan met de schuldeisers. Probeer dat in eerste instantie te doen met wat er nu op de boedelrekening staat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frank, 15-07-2014 17:12 #261
Ik moet sedert 2 jaar rondkomen van 580 euro omdat de belasting loonbeslag heeft gelegd,
Nu ben ik er achter gekomen dat er ook nog iets is als een beslagvrije voet. Heb het formulier ingevuld voor herziening. Krijg ik nu van al die 2 jaren die ze mijn hebben laten hangen ook nog iets terug? Reactie infoteur, 16-07-2014
Beste Frank,
U hebt recht op een teruggave als u niet eerder om uw inkomensgegevens gevraagd is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sharon, 15-07-2014 12:41 #260
Hallo

Ik heb een vraag… Ik heb een wajong uitkering van het uwv. Ik krijg normaal rond de 950 euro netto per maand. Ik heb op dat bedrag een cvz inhouding van 143 per maand. En nu legt de gemeente ook een beslag er op van 92 euro. Kan dit zomaar? Ik ben sinds mei getrouwd en mijn man ontvangt een uitkering van de gemeente en heeft daar ook 2 beslagleggingen lopen, 1 van 80 en 1 van 55 euro. We ontvangen samen 1354 euro netto per maand dat is excl. inhoudingen en beslagleggingen. Tevens is er ook al beslag gelegd op mijn vakantiegeld van dit jaar en volgend jaar. Kan dit allemaal zomaar? Groetjes Sharon Reactie infoteur, 16-07-2014
Hallo Sharon,
1. Het beslag leggen op het vakantiegeld ineens mag niet zo maar. Het zou door 12 moeten worden gedeeld en opgeteld bij de maandelijkse inkomsten. Zo wordt ook het beslag uitgesmeerd over 12 maanden. Hiertegen kun je bezwaar maken.
2. De beslagvrije voet is namelijk ook inclusief maandelijks vakantiegeld.
3. Jullie beslagvrije voet inclusief vakantiegeld is € 1.223,54.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Winfried, 07-07-2014 14:48 #259
Vraag: als iemand achterstallig loon uitbetaalt aan personeelslid, kan een curator dat terugdraaien / eisen van werknemer?(betreft loon van afgelopen 12 maanden, personeelslid wilde doorwerken en had geld niet zo nodig, om de zaak te redden; nu lijkt faillissement onafwendbaar, dus werkgever wil met huidige middelen het personeelslid alsnog betalen) Reactie infoteur, 07-07-2014
Beste Winfried,
Neen, die persoon heeft gewoon recht op zijn geld. Een curator kan altijd van alles terugdraaien, maar hier is geen sprake van een malversatie. Personeelsleden zijn bovendien bij een faillissement preferente schuldeisers (gaan voor op gewone schuldeisers). Een curator kan wel vragen om aan te tonen waarom het bedrag is uitbetaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomi, 05-07-2014 13:58 #258
Ik begrijp dat de studiefinanciering van mijn 18+ jarige dochters niet voor beslag vatbaar is, maar moet ik het wel als inkomen vermelden onder het kopje inkomen partner? Waardoor de beslagvrije voet dus drastisch veranderd. Reactie infoteur, 05-07-2014
Beste Naomi,
Uw dochters zijn, als ze niet bij u inwonen met een eigen kind, niet uw partner.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Jong, 17-06-2014 19:32 #257
Beste Zeemeeuw, Bedankt voor uw reactie. In antwoord op uw antwoorden het volgende.

Ik ervaar het LBIO als star en onmenselijk. Na 2 keer het LBIO geïnformeerd te hebben over inkomsten/uitgaven en nadat ik zelfs een door hen betrokken Gerechtsdeurwaarder te hebben geïnformeerd over de uitgaven/inkomsten cq draagkracht blijft men volharden. Feit is wel dat ik vanaf het moment van beslaglegging ver onder de beslagvrije voet zat. Dus dat zal een punt van discussie blijven ben ik bang.

Ik neem aan dat de beslagvrije voet ook geld mbt belastingteruggaaf en dat er alleen beslag mag plaatsvinden over het teveel ontvangen deel boven de beslagvrije voet. Nu is het zo dat ik met de teruggaaf ook onder de beslagvrije voet zat kan dan dat wel met succes met terugwerkende kracht gevorderd worden? Reactie infoteur, 17-06-2014
Beste R. de Jong,
Een belastingteruggave is niet automatisch uitgesloten van een beslag, maar op uw verzoek moet de belastingdienst wel met uw beslagvrije voet rekening houden. Dit met terugwerkende kracht. Als u bij de beslaglegging een beschikking hebt gekregen, zal daar een zes weken termijn bij staan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. de Jong, 17-06-2014 15:12 #256
Hallo, ik heb een vraag.
Dit gaat over meerdere beslagleggingen door het LBIO. Er is beslag op uitkering (WWB) en belastingteruggaaf.
Recent ivm verzoek wijziging beslagvrij voet (1197,00 euro) geen beslag meer op WWB (echter nog niet met terugwerkende kracht) maar belasting nog geen wijziging. Nu is met de teruggaaf 2013 hierop ook beslag gelegd voor het volledige bedrag.

Vraag 1: moet het verzoek wijziging beslagvrije voet WWB met terugwerkende kracht toegepast worden?
Vraag 2: Moet in onderhavig geval ook de beslagvrije voet bij de belasting toegepast worden al dan niet met terugwerkende kracht en hoe zit het met teruggaaf 2013?

Hoor graag van u…

Mvrgr, R. de Jong Reactie infoteur, 17-06-2014
Hallo R. de Jong,
1. Of de gewijzigde beslagvrije voet met terugwerkende kracht moet gelden, hangt af van de vraag of er toen een fout is gemaakt of dat men niet de juiste informatie van u heeft gekregen. Als u niets te verwijten is, geldt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht.
2. Op een belastingteruggaaf inkomstenbelasting mag beslag worden gelegd, maar u kunt dat terugvragen
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 29-05-2014 14:24 #255
Hallo
Door mijn scheiding heb ik veel schulden gekregen en heb betalingsregelingen getroffen, leef van een bijstands uitkering, en is er een schuldeiser die ineens meer geld wil hebben, kan dit zo maar en als ik niet meer betaal stopt de oude regeling, volgens het incasso bureau, en hoever kan deze meer geld eisen. Reactie infoteur, 29-05-2014
Hallo Peter,
U hebt alltijd recht op uw beslagvrije voet. Bovendien is er een betalingsregeling getroffen en als u zich daaraan houdt, heeft de schuldeiser niet het recht om dit eenzijdig aan te passen. Dan had hij maar niet met de regeling akkoord moeten gaan. Vervelend doen en dreigen mag wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 21-05-2014 21:05 #254
Vraagje: dr is door een deurwaarder beslag gelegd bij 2 instanties de sociale dienst en bij de belastingdienst. Ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Bij sociale dienst is beslagvrijevoet vastgesteld van 1106,70,bij de belastingdienst een beslagvrije voet van 0,00! Heb verzocht dit aan te passen maar deurwaarder blijft bij 0,00. Nu heb ik aangifte 2013 gedaan voor mijn alleenstaande ouderkorting. (sociale dienst kort mij die per maand, ik vraag die 1x per jaar voor 1 april terug zodat mijn kinderen in de zomervakantie tenminste IETS kunnen ondernemen) mag de deurwaarder de beslagvrije voet bij de belastingdienst op 0,00 houden en dus alles van mijn alleenstaande ouderkorting innemen? Reactie infoteur, 22-05-2014
Beste M,
Als tenminste uw beslagvrije voet per maand is gegarandeerd, mag de voorlopige teruggaaf worden verrekend met openstaande belastingschulden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yesme, 21-05-2014 10:40 #253
Hallo,
gisteren hebben wij een brief ontvangen dat er loonbeslag gelegd wordt. Het is deze maand mei en we ontvangen vakantiegeld. Echter hebben wij afgesproken met de huurbaas dat we met dit geld achterstallige huur inhalen. Wij zitten nog in de aanvraagprocedure voor schuldhulpverlening en hebben dus nog geen hulp.
Kan ik hier nog iets aan doen? wanneer ik dus geen vakantiegeld krijg wordt ik mijn huis uitgezet. mvg en alvast bedankt voor het antwoord.
Yesme Reactie infoteur, 21-05-2014
Hallo Yesme,
Als het loonbeslag al deze maand is, hebt u wel grote pech, omdat u dan niet bij uw geld kunt, maar ook uw huurbaas heeft geen baat bij een huisuitzetting. U houdt recht op uw beslagvrije voet plus een deel voor de huur. De deurwaarder mag niet op meer beslag leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 18-05-2014 06:14 #252
Beste Zeemeeuw,

Om te beginnen wil ik u alvast graag bedanken voor alle moeite die u heeft gedaan om iedereen beneden mij te beantwoorden.
Graag zou ook ik gebruik willen maken van uw expertise door u de volgende situatie te schetsen.

Momenteel ben ik woonachtig en werkzaam in Londen.
Echter heb ik nog wel een huis en hypotheek op mijn naam in Nederland.
Echter ben ik door omstandigheden niet meer in staat om de hypotheek af te betalen. ook heb ik geen toestemming om te verhuren en bovendien is mij verteld dat wanneer ik het huis wil verkopen ik de restschuld in 1 keer af zou moeten betalen (heb 2 leningen voor 1 hypotheek).

Nu is mijn vraag dit, mocht ik hypotheek lasten niet meer op kunnen brengen en mijn huis via executie wordt verkocht en ik met een restschuld blijf zitten. kan mijn hypotheek verstrekker dan beslag laten leggen op het inkomen wat ik verdien in Engeland?

Bvd & Mvg,

Tom. Reactie infoteur, 18-05-2014
Beste Tom,
De bank kan beslag leggen op uw inkomen in Engeland als een deurwaarder in Engeland wordt ingeschakeld en een Engelse rechtbank met de beslaglegging akkoord gaat. Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fenaaz Ishaak, 16-05-2014 15:19 #251
Geachte,

Zou u a.u.b. naar deze situatie willen kijken? Het gaat n.m. om een WIA uitkering, waarop beslag was gelegd, maar deze is opgeheven omdat ze geen rekening hadden gehouden met het beslagvrije voet van € 891,11 dit heb ik met ze geregeld maar nu betaald het UWV mijn vakantiegeld uit en daarop legt de deurwaarder volledig beslag op mag dit?

Bruto WIA € 754,73
Beslag vakantiegeld ja
Bruto vakantietoeslag € 872,64
Loonheffing incl.
algemene heffingskorting € 413,77 -
Inhouding SV premies € 0,00
Uitbetaald aan derden € 556,31 - = het loonbeslag
Nettobedrag € 657,29

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Ishaak Reactie infoteur, 17-05-2014
Geachte Fenaaz Ishaak,
1. Neen dit mag niet. Het vakantiegeld moet bij de toetsing hierop door twaalf worden gedeeld en bij uw maandelijkse WIA-uitkering worden opgeteld. Alles wat dan netto meer is dan uw beslagvrije voet mag worden ingehouden.
2. Dat betekent in uw geval dat er geen beslag mag worden gelegd op uw vakantiegeld, omdat u de beslagvrije voet niet haalt. Ten onrechte ziet het UWV het vakantiegeld alleen als eenmalige extra inkomsten, terwijl de rechter eerder heeft uitgesproken dat het vakantiegeld maandelijks wordt opgebouwd en daarom ook zo in de beoordeling moet worden meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andretti, 15-05-2014 14:43 #250
Geachte,
Ik heb een ww uitkering van bruto €1209,40 - Loonheffing €276,40 - beslaglegging deurwaarder €155,84, ontvang ik volgens de belastingvrije voet €777,16 netto per mnd.
Mijn vakantiegeld wordt apart uitbetaald en dat is bruto €860,29 - Loonheffing €311,85 = €548,44 netto, nog minder dus dan mijn belastingvrije voet inkomen van €777,16.
Dit wordt dus als een apart inkomen berekend en uitbetaald.
Mag de deurwaarder en heeft hij er recht op om mijn vakantiegeld volledig in beslag te nemen?
Moet hij dit ook niet volgens de belastingvrije voet uit laten betalen? Het is tenslotte een aparte betaling, waar ook loonheffing van wordt ingehouden dus wordt niet in 1 gezamenlijke uitbetaling gedaan.Ik heb er zelfs 2 verschillende betaalspecificaties van gekregen.
Graag uw reactie,
Alvast mijn dank.
Met vriendelijke groet,
Andretti Reactie infoteur, 15-05-2014
Geachte Andretti,
Als u het hele jaar maandelijks een uitkering ontvangt die hoger is dan de beslagvrije voet, heeft de deurwaarder het recht om uw vakantie uitkering volledig in te houden, anders niet. In andere gevallen moet de vakantie uitkering door twaalf worden gedeeld en wordt per maand bekeken of u uw beslagvrije voet kunt halen. Stel dat uw beslagvrije voet per maand 50 euro hoger is dan uw loon of uitkering dan gaat eerst elke maand 50 euro naar u en de rest naar de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mandy, 31-03-2014 17:19 #249
Sinds deze maand is er een beslag gelegd op de A.O.W uitkering van mijn vader. Dit beslag is van de Belastingdienst Haaglanden, wegens het invorderen van niet betaalde inkomstenbelasting en niet betaalde motorrijtuigen belasting. Er blijft nu per maand € 23.76 over. Hij heeft een pensioen bij Centraal Beheer van € 416.00 per maand, deze krijgt hij ook. Ook heeft hij een pensioen van de OHRA, die wordt helemaal niet meer betaald sinds augustus 2013, waarschijnlijk beslagleggingen, maar wat het precies is weet ik nog niet, want ik moest dit schriftelijk navragen. Totaal krijgt hij nu maar € 439.36 per maand netto.
Na een telefonisch gesprek met een medewerker van de belastingdienst werd mij duidelijk gemaakt dat ik een formulier verzoek aanpassing beslagvrije voet kan downloaden en opsturen. Er werd mij verteld dat een antwoord zeker 6 weken kan duren. De SVB, die de A.O.W betaald, zegt dat de belastingdienst de beslagvrije voet op 0,0 heeft gezet, wat mij niet terecht lijkt.
Mijn vader is ernstig ziek sinds twee jaar, hij kan bijna niets meer zien en kan niet goed meer nadenken.
Ik heb een curatele aanvraag gedaan bij het kantongerecht.
De laatste twee en half jaar is mijn vader bijgestaan door iemand van een stichting budgetbeheer, in eerste instantie om mijn vader te helpen met de post e.d, omdat hij dit niet meer kon zien. Deze man heeft bewind gevoerd, maar dit nooit officieel aangevraagd. Mijn vader zit nu diep in de schulden, zijn huis is ver onder de waarde verkocht en hij wist hier niets van. Om deze bewindvoerder aan te pakken, ben ik naar een advocaat gegaan.

Mijn vader kan zijn huur niet meer betalen en heeft met zijn dieeten en eigen bijdragen etc niet genoeg geld om van te leven.
Wat is nu de beste aanpak, als iets fout berekend wordt, zou je er toch geen 6 weken over hoeven doen om dit recht te zetten?
Ik vind het zo vervelend voor mijn vader, want hij kan er niets aan doen dat hij zo diep in de schulden zit
Alvast hartelijk bedankt, Mandy Reactie infoteur, 01-04-2014
Beste Mandy,
Wat een ellende. De belastingdienst werkt meestal niet sneller dan dat. Een tijdelijke bijzondere bijstand vanuit de gemeente met de uitleg wat er allemaal aan de hand is, zal sneller gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Miranda, 25-03-2014 21:01 #248
Het UWV heeft beslag gelegd op mijn inkomen, hierdoor kan ik niet meer voldoen aan mijn verplichtingen aan 2 andere schuldeisers welke ik altijd keurig betaald heb.
Ik wil nu deze 2 aanschrijven en verzoeken om ook maar loonbeslag te laten leggen zodat ze ook betaald worden. Het UWV is echter een preferente schuldeiser en de andere 2 niet, hoe gaat de verdeling van het geld dan plaatsvinden? Krijgt het UWV procentueel meer, of wordt die als eerste betaald? Het UWV moet dan ook de gelden verdelen? Reactie infoteur, 26-03-2014
Beste Miranda,
Het UWV gaat voor en als die zijn geld heeft komen de andere schuldeisers aan bod. Ook het UWV moet rekening houden met uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela, 09-03-2014 02:30 #247
Sinds Augustus 2013 ben ik officieel gescheiden van tafel en bed, maar ik en mijn ( ex ) man wonen al ruim 1,5 jaar apart. Hij staat alleen nog wel op mijn adres ingeschreven. Mijn ( ex ) man heeft een eigen bedrijf. Nu heb ik afgelopen vrijdag een brief van de deurwaarder gekregen voor beslaglegging op roerende goederen. Dinsdag komt hij terug. In de officiële papieren van de scheiding van tafel en bed staat dat de inboedel van mij is, mag de deurwaarder dan zomaar beslag leggen? Wat mogen ze in beslag nemen? Ook spullen van de kinderen? Het gaat om een forse belastingschuld. Aanslag omzetbelasting. De accountant van mijn man heeft een bezwaar ingediend omdat de aanslag omzetbelasting een schatting is ( het gaat over 3de kwartaal 2013 )Ook heeft hij nu de juiste aangifte bij het bezwaar gedaan waar iets heel anders uitkomt. Mag de deurwaarder bij een ingediend bezwaar gewoon komen? Reactie infoteur, 10-03-2014
Beste Angela,
1. Een scheiding van tafel en bed beschermt u niet tegen de schulden die zijn aangegaan tijdens het huwelijk als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en het eigen bedijf een eenmanszaak of soortgelijke ondernemning is. U bent wel beschermd tegen de schulden na de scheiding van tafel en bed. Met het derde kwartaal 2013 zit u net scheef, lijkt wel.
2. De deurwaarder is een deurwaarder van de belastingdienst neem ik aan. Die zou op de hoogte moeten zijn van het bezwaar dat door de accountant is ingediend.
3. Ik zou contact opnemen met de deurwaarder en aangeven dat u hebt vernomen dat er een bezwaar is ingediend waardoor een bezoek aan u niet aan de orde is. Bovendien moet hij eerst alle mogelijkheden bij uw ex nagaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angel, 08-03-2014 15:44 #246
Ik woon sinds 22 jan 2014 samen
Daarvoor woonde ik alleen met mijn dochtertje
Nu heeft mijn vriend een schuld van 1200 aan zilveren kruis.hij betaalde elke maand premie maar de vers werd stop gezet omdat hij uit Duitsland kwam en hun geen id hadden.heel de premie van enkele maanden werden naar hem terug gestort.nu komen ze met schuld aan… en willen beslag leggen op inboedel wat dus al lang van mij was.enigste bewijs wat ik heb zijn foto.s van mijn spullen met datum er bij.ik ben zelf afgekeurd heb uitkering van 1000 euro met een kindje van 5.mogen ze nu gewoon mijn spullen in beslqg nemen of mijn geld… de spullen zijn van mijn overleden vader.heb het niet geërfd maar na zijn overlijden van mijn moeder gehad.wat kan ik doen Reactie infoteur, 09-03-2014
Beste Angel,
1. Dat eerst de premie wordt teruggestort en nu wordt gezegd dat er niet betaald is, berust wellicht op een misverstand. Neem eerst contact op met de zorgverzekeraar en zorg dat je zoveel mogelijk bewijzen op papier hebt.
2. Een beslag op uw spullen mag niet zomaar. Kunt u aantonen dat hij er pas sinds 22 januari 2014 is, gebruik dat dan. Maak tegen elk beslag bezwaar. Heb je juridische bijstand (een verzekering misschien), schakel die in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vanderschaeghe Dora, 17-02-2014 14:13 #245
Ik ben gehuwd met scheiding van goederen sinds verschillende jaren met mijn huidige man die reeds een zeventien jaren een totaal loonbeslag heeft ten gevolge van een gerechtelijke veroordeling. Een echt triestige zaak want het is een zeer correct en eerlijk persoon! Hij had ooit de tegenslag aangevallen te zijn door een dronken kennis, heeft zich dan ook krachtig verdedigd met als gevolg dat de aanvaller met het hoofd op de rand van de stoep is terechtgekomen met zware kwetsuren.Mijn echtgenoot werd veroordeeld tot 25 miljoen Belgisch geld schadevergoeding. Wij zijn echter heel bang wanneer hij in pensioen zal gaan dat er sowieso minder inkomen zal zijn en dat de deurwaarder al onze gerief zal aanslaan. Wat kan ik doen om dit te voorkomen? Heeft men echtgenoot geen recht meer in dit geval op een normaal leven, ook wanneer men altijd blijft betalen? Moet ik misschien al onze inboedel verkopen aan mijn dochter met hulp van de notaris? Wij weten niet meer wat te doen! Reactie infoteur, 17-02-2014
Beste Vanderschaeghe Dora,
Er mag nooit op het totale loon en inkomen beslag worden gelegd. Er is immers een belagvrije voet, vrij te laten bedrag of leefgeld (België) waarvan de hoogte bij wet is bepaald. Als het inkomen daalt, moet ook het bedrag van de inbeslagname omlaag. Ik kan zo niet beoordelen of het redelijk is dat uw man zo lang moet betalen. Daar zou een advocaat of andere rechtshulp eens naar moeten kijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tatjana, 11-02-2014 00:07 #244
Ik heb een vraag.

Het uwv heeft beslag gelegd op mijn inkomen op mijn verzoek. Er wordt 350 euro per maand ingehouden. Daarbij is rekening gehouden met mijn vaste lasten. Er staat in de beslag dat mijn 13e maand en vakantiegeld wordt ingehouden. Nu is het zo dat ik de afgelopen maand een paar uur meer heb gewerkt. Dat zal voor de komende maand worden overgemaakt. Wordt dat ook ingehouden? Laatst kreeg ik een salarisverhoging van 50 euro. Dat is niet ingehouden.

Groet, Tatjana Reactie infoteur, 11-02-2014
Beste Tatjana,
Als het UWV het niet weet, wordt het niet ingehouden, omdat uw loon maandelijks met hetzelfde bedrag wordt gekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Js, 05-02-2014 19:14 #243
Mijn vraag gaat over de maximale verhoging Woonkosten. Ons gezin bestaat uit vader, Moeder, Zoon 21 jaar en dochter 23 jaar.

De maximale verhoging van de woonkosten voor een tweepersoonshuishouden, 23 jaar en ouder maar jonger dan PGL bedraagt € 271,12. U geeft aan dat er sprake is van vierpersoonshuishouden, echter kinderen worden niet meegerekend. Het betreft hier alleen personen die 23 jaar en ouder zijn.

Klopt dit want vlg de rekenprogramma's op internet moet het €297,08 zijn, want over al moet je aangeven hoeveel personen het huishouden uit bestaat inclusief meerderjarige kinderen.

als het dan wel klopt, mijn dochter is wel 23 jaar dus wordt het dan een driepersoonshuishouden?

MvrG Reactie infoteur, 06-02-2014
Beste Js,
1. Als een kind zelf geen kind heeft of een handicap en jonger is dan 23 jaar. telt die niet mee bij de berekening van de woonkosten.
2. In uw geval gaat het dus om drie personen met een maximaal bedrag aan woonkosten van € 297,08.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Je, 29-01-2014 14:34 #242
Ik ben 2 jaar geleden gescheiden. Mijn ex is failliet gegaan, en de zaak loopt nog steeds via de curator. Voordat mijn ex failliet is verklaard heb ik de scheiding aangevraagd. Ons nieuwbouwhuis kon op elk moment opgeleverd zijn. Nu blijkt ook die niet betaald te zijn. Omdat we getrouwd waren in gemeenschap van goederen achtervolgd deze kwestie me al bijna 2 jaar. Nu woon ik sinds begin januari samen met mijn vriend. En een paar dagen er na hoorde ik dat ik door het bouwbedrijf gedagvaard word. Nu willen ze alle kosten op mij gaan verhalen. griffiekosten zijn alleen al bijna 1500 euro + dan nog alle advocaat kosten. Ik kan dat allemaal niet betalen. Dus we moeten het zien. Maar ik ga van een loonbeslag uit en eventuele schuldsanering… Nu hebben wij ons goed ingedekt dacht ik. Ik wil dat ze nergens van mijn vriend kunnen komen, loon en huis en bezittingen. Ik ben bij hem ingetrokken. Kan dit niet? Wij wonen samen maar verder zonder contract of iets dergelijks. Dus in principe wonen we samen maar verder niks. Kunnen ze dan geen loonbeslag leggen bij mijn vriend en spullen meenemen? Het huis staat op zijn naam, hypotheek ook. Ik hoor graag, want word soms gek bij het idee… Ik wil zo graag verder met mijn leven! Reactie infoteur, 29-01-2014
Beste Je,
Op het bezit van uw vriend kan geen beslag worden gelegd, maar dat wil niet zeggen dat men het niet zal proberen of ermee zal dreigen (gedoe dus). Belangrijk is dat uw vriend en u kunnen aantonen wat bij uw vriend is niet van u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sudarni, 22-01-2014 08:21 #241
Op dit moment ben ik aangemeld voor schuldsanering en heb ik vorige week bericht gekregen dat ze akkoord gaan om mijn casus in behandeling te nemen. Nu heeft mijn casemanager mij gezegd dat ik de schulden niet meer mag betalen. Gisteren heb ik een betekend stuk gekregen van de gerechtsdeurwaarder en moet binnen 2 dagen alles voldoen. Anders gaan ze over op loonbeslag. Mag er zonder eerst bij mij te informeren wat mijn lasten (ivm bepaling beslagvrije voet) zomaar beslag gelegd worden? Ik heb nl moeten tekenen dat ik wel mijn vaste lasten moet blijven betalen en dat kan nu natuurlijk niet als er beslag wordt gelegd over 2 dagen. Reactie infoteur, 22-01-2014
Beste Sudarni,
Eigenlijk kunt u nu het beste direct contact opnemen met uw casemanager omdat die uw zaken moet behartigen. Anders gaan allerlei acties door elkaar lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nicole, 21-12-2013 04:14 #240
Ik heb een vonnis van de rechtbank gekregen over een bodemprocedure en heb deze verloren. Ik ben veroordeeld tot betaling van de gerechtelijke kosten, ( zoals advocaat enz) van de wederpartij. ( dit is bijna 4000 euro) Het vonnis moet en zal nu vast wel betekend worden.
Ik heb een WAO uitkering ( 100%) sinds 2003. Ik woon samen met mijn vriendin. Er is geen samenlevingscontract of iets dergelijks. Kan de deurwaarder nu beslag leggen op mijn uitkering of op het loon van mijn vriendin of beslag leggen op onze spullen? Reactie infoteur, 21-12-2013
Beste Nicole,
De deurwaarder kan het proberen te doen en dan moet meteen bezwaar worden gemaakt. Als het goed is zal de deurwaarder eerst vragen wat uw gezinssituatie is. Zorg ook er voor dat zo veel mogelijk aantoonbaar is, wat van wie is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis, 16-12-2013 13:35 #239
Beste,

een aantal jaren geleden heb ik een lening afgesloten en ben hierdoor in financiële problemen gekomen met een loonbeslag als gevolg. Nadat mijn werkgever vorig failliet is gegaan ben ik er achter gekomen dat hij de afgelopen 3 jaar mijn vakantiegeld niet aan de deurwaarder heeft betaald en ook niet aan mij. Als hij dit wel had gedaan was mijn schuld, op een paar honderd euro na, afgelost. De werkgever heeft tegen mij gezegd dat het geld naar de deurwaarder ging, op mijn loonstrookje staat dat vakantiegeld is uitgekeerd en dit is ook aan de belastingdienst doorgegeven. De deurwaarder heeft mij nooit op de hoogte gesteld dat hij mijn vakantiegeld niet ontvangen heeft, en omdat het bedrijf failliet is de kans dat ik mijn vakantiegeld nog kan vorderen erg klein. Omdat ik sinds een jaar werkeloos ben omdat ik door de hele situatie niet in staat ben om te werken wil de deurwaarder nu beslag leggen op mijn inboedel. De waarde van mijn inboedel dekt echter niet eens de kosten die de deurwaarder hiervoor berekent. Ik heb inmiddels bij mijn vakbond en maatschappelijk werk voor hulp gevraagd, maar heb het idee dat zij zich of niet voldoende voor mij inzetten of zelf niet goed weten hoe zij met deze situatie moeten omgaan Ik ben al bij een psycholoog in behandeling en ben ten einde raad. Kunt u mij enig advies geven hoe ik het beste met deze situatie kan omgaan, wat mijn rechten zijn en of er nog andere instanties zijn waar ik voor hulp terecht kan. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 16-12-2013
Beste Dennis,
Maak direct schriftelijk bezwaar en probeer een betalingsregeling af te sluiten (toon daarmee uw goede wil).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 11-12-2013 16:18 #238
Volgens de deurwaarder heeft hij alle middelen van de wet te benutten om de ontbrekende achterstallige allimentatie, 9000 euro op te eisen en dit wel degeleijk met 1000 euro per maand voor de komende maanden. Echter mn netto maand inkomen is slechts 1780 euro. Dit heeft als gevolg dat ik geen lopende allimentatie meer kan betalen, (300), laat staan mn hushuur (900) water, electriciteit, ed. Bovendien heb ik met andere schuldeisers od FOD, afspraken om tot 320 euro schulden maandelijks af te losen. Wat kan ik hieraan beginnen? De kans is reeel dat ik job, huis, etc verlies Reactie infoteur, 12-12-2013
Beste Peter,
De deurwaarder moet zich inderdaad aan wettelijke regels houden wat ook inhoudt dat u recht hebt op uw beslagvrije voet met een eventuele opslag voor zorg en bewoning. Meer inhouden is niet toegestaan. Bezwaar maken dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

David, 03-12-2013 09:43 #237
Volgens de deurwaarder wordt er een loonbeslag gelegd. Doordat ik volgende maand een laag bruto inkomen heb en rekening gehouden moet worden met het beslagvrije voet zal er nauwelijks afgelost worden. Mijn betalingsvoorstel was gunstiger en zou er sneller afgelost worden. Kan de deurwaarder alsnog bepalen om op mijn voorstel in te gaan en het beslag als het ware te staken? Reactie infoteur, 03-12-2013
Beste David,
Ja de deurwaarder hoeft, als er geen gerechtelijk vonnis is, geen loonbeslag te leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 29-11-2013 14:58 #236
Beste meneer/mevrouw,

Ik heb een hele korte en duidelijke vraag mag een deurwaarder 2 keer beslag leggen voor hetzelfde dossier. Mogen zij dus loonbeslag leggen en dan ook nog op je inboedel? Reactie infoteur, 29-11-2013
Beste Wendy,
Helaas kan dat, waardoor vele mensen extra in de problemen komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nadia, 21-11-2013 22:10 #235
Beste,
Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting, mijn man heeft een eenmanszaak en dreigt failliet te gaan kunnen ze dan aanspraak maken op mijn loon of inboedel of de gekochte woning? Ik moet er wel bij zeggen de woning staat op mijn naam en ook de inboedel. Lijkt mij van niet. Het gaat om een belastingschuld. Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 22-11-2013
Beste Nadia,
Ook bij koude uitsluiting kan men proberen bij u beslag te leggen en dan zult u naar de rechter moeten. Die zal de rechtmatigheid van de claim vervolgens afwijzen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Se, 04-11-2013 09:59 #234
Beste,
Ik ben inmiddels al bijna een jaar bezig om via lbio na uitspraak vaststelling verplichte ouderbijdrage dit ook daadwerkelijk te krijgen. Mijn ex weigert te betalen en geeft geen reactie. Nu heb ik een brief van lbio gekregen dat er reeds beslag ligt op het loon van mijn ex dus verwijzen ze mij naar de eerste beslaglegger zonder diens naam of informatie te noemen. Ik heb dus een aantal vragen, hoe kom ik erachter wie de eerste beslaglegger is? Ik heb nog geen betaling ontvangen en volgens mij is deze wettelijk verplicht te delen met mij. Heb ik voorrang (buiten belastingdienst)? Mijn ex woont sinds kort samen dus ik denk dat de eerste beslaglegger hier niet van op de hoogte is t.a.v de beslagvrijvoet beslag gaat immers via de baas en dus als het adres veranderd zal de beslaglegger dat niet meteen zien. En kan de beslagvrijevoet veranderen als je samenwoont en een gezamenlijk gezin voert? Ook bestaat mijn angst dat mijn ex schuldsanering aan zal vragen, als een vd beslagleggers in dit geval ik weigert mee te werken aan sanering dan gaat dit toch niet? Openstaande kosten lopen behoorlijk op en ik heb slechts een wia uitkering omdat ik ben afgekeurd en krijg wegens het tegoed alimentatie geen aanvullende bijstand waardoor ik al 2 jaar onder de bestaansnorm leef. Graag hoor ik van u want zoals u begrijpt is het dringend nodig dat er inkomsten komen van deze hele kwestie. Reactie infoteur, 04-11-2013
Beste Se,
1. De eerste beslaglegger heeft een proces verbaal bij de werkgever afgegeven om beslag te kunnen leggen, dus die weet wie beslag heeft gelegd.
2. Bij gewijzigde omstandigheden kan een beslagvrije voet worden aangepast.
3. Alimentatie heeft geen voorrang op andere schulden bij een beslaglegging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hg, 28-10-2013 09:22 #233
In 1991 had ik en mijn echtgenote een uitkering, mijn echtgenote heeft terugbetaald, met mij werden daarover afspraken gemaakt, daardoor hoefde ik niet terug te betalen. Nu 20 jaar later blijkt er een verstekvonnis te zijn? De gemeente heeft beslag gelegd op mijn AOW en telt ondanks dat er sprake is van huwelijkse vooraarden met koude uitsluiting, het inkomen van mijn partner mee, wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 28-10-2013
Beste Hg,
1. Het verstekvonnis is maximaal 20 jaar geldig. Bekijk dus de precieze datum van het vonnis. Als dit langer is dan 20 jaar, is er geen recht meer op beslaglegging.
2. In andere gevallen: maak schriftelijk bezwaar tegen de wijze waarop de gemeente ondanks uw huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting het beslag legt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad van der Stokker, 25-10-2013 08:04 #232
Ik heb 25 jaar geleden bijstandfroude gedaan. nu is er al 3 jaar beslag gelegd op mijn uitkering. ook mijn huurtoeslag is verminderd met 50 euro pm en de zorg 10 euro pm.daarbuiten betaal ik 150 pm aan andere schulden, mag dit allemaal, heb 30 pw om te eten de laatste week van de maand heb ik niks meer. Reactie infoteur, 25-10-2013
Beste Aad van der Stokker,
1. Ik weet hieruit niet wanneer die fraude is ontdekt en of er een gerechtelijke uitspraak is, maar het uiterlijke moment van verjaring is na 20 jaar.
2. U hebt minimaal recht op de beslagvrije voet (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kevin, 08-10-2013 20:07 #231
Kan het dat een deurwaarder volledig beslag neemt op mijn loon? Ik word namelijk in 2keer betaald afrekening en voorschot (afrekening +- 1200euro voorschot steeds 600euro)
Nu heb ik deze maand mijn afrekening gekregen en heb ik 0euro over dit kan toch niet (er stond bij 1200 onderhoudsgeld) ik heb een vriendin en een kind van 4, een eigen huis gekocht dat moet afbetaald worden telenet auto verzekerig? eten?
mijn vriendin werkt bovendien maar half time

het loonsbeslag kwam er door onvoldoende betaling van almentatiegeld voor mijn zoon die bij mijn ex woond
ik had ook een advocaat genomen en had deze gerechtsdeurwaarder toegesproken maar heeft het loonsbeslag toch laten doorvoeren + had ik de maand daarvoor en die daarvoor reeds 400 en 300 euro betaald aan haar Reactie infoteur, 09-10-2013
Beste Kevin,
U hebt recht op een beslagvrije voet waarmee een deurwaarder rekening moet houden. Het gebeurt wel dat de deurwaarder dat niet doet als hij niet al uw gegevens heeft. U kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de deurwaarder en bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 07-10-2013 13:17 #230
Ben sinds aantal maanden vertrokken naar een niet Europees land maar heb nog schulden in Nederland die ik nog wel wil gaan aflossen. Ik heb nu een inkomen bij een internationaal bedrijf. Kan er beslag gelegd worden op die inkomen? Reactie infoteur, 07-10-2013
Beste Pierre,
Er kan niet automatisch loonbeslag worden opgelegd. Daarvoor is namelijk een uitspraak nodig van een rechtbank in het land waar het bedrijf gevestigd is. Op Nederlandse rekeningen kan wel een bankbeslag worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-08-2013 09:13 #229
Ben sinds vorige maand benoemd tot bewindvoerder. Mijn taak zou moeten zijn het op orde brengen van de financiele chaos waarin mijn client zich bevindt en met zijn schuldeisers afspraken maken en deze fair en identiek behandelen. Volgens mij mag ik namelijk geen schuldeisers voortrekken of preferentie geven.

Nu is er een loonbeslag gelegd door een van de schuldeisers wat de afloscapaciteit van mijn client naar andere schuldeisers 0 maakt. Mag dit zomaar? Dit zou betekenen dat ik als bewindvoerder geen enkele rechten meer heb en feitelijk dus mijn functie gedurende dit loonbeslag niet kan uitoefenen?

Jan Groenen Reactie infoteur, 06-08-2013
Beste Jan,
Het beslag kan alleen ten uitvoer worden gebracht met goedkeuring van de kantonrechter. Goederen van een onder bewind staande persoon mogen zonder uw toestemming niet worden vervreemd of bezwaard (hypotheek). Bekijk ook de voorwaarden die de rechter u bij uw benoeming vorige maand heeft meegegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Lemmens, 04-08-2013 20:49 #228
Mijn man is derden beslag aangezegd ivm kinderalimentatie voor een zoon van 20. Deze is hier in februari 2013 mee op de proppen gekomen. Hij eist n.b achterstallige alimentatie terwijl hij al vanaf zijn zeventiende geen contact met zijn vader heeft omdat hij dit niet wil. Mijn man heeft onze advocaat geraadpleegd en deze wil een bemiddelende rol spelen en heeft deze zoon al twee keer uitgenodigd voor een geprek. De zoon regeert hier niet op maar stuurt nu een deurwaarder. Na een gesprek met deze deurwaarder blijkt dat de moeder van deze jongeman hier achter zit en dat zij zich opwerpt als " tussenpersoon" omdat haar zoon volgens haar contactgestoord zou zijn!
Ten eerste is deze zoon echt niet contactgestoord, daar is nooit iets van gebleken.
Ten tweede vragen wij ons af of de ex van mijn man die bijzonder rancuneus is, zich hier überhaupt in mag mengen! De zoon van mijn man wordt in maart 2014 21 jaar en is dus al lang en breed volwassen. Wat vind u van deze zaak? Er wordt nu waarschijnlijk beslag gelegd terwijl mijn man met zijn advocaat samen pogingen doen om in contact te komen met mijn man 's zoon.

Mijn man heeft trouwens begin 2010 een zaak gewonnen tegen zijn ex omdat deze loog over haar eigen inkomen en mijn man hoeft haar vanaf die tijd geen alimentatie meer te betalen. Wij vermoeden dat zij middels haar kinderen wraak neemt. Reactie infoteur, 05-08-2013
Beste T. Lemmens,
1. Zodra een kind achttien jaar wordt, is het zo geregeld dat het kind zelf recht heeft op kinderalimentatie totdat het 21 jaar is. Ouder en kind dienen daar samen afspraken over te maken en niemand anders. Een kind mag wel iemand machtigen om voor hem of haar op te treden. Ik kan me voorstellen dat u de huidige gang van zaken heel vervelend vindt.
2. Als de kinderalimentatie een essentieel onderdeel van het levensonderhoud van een kind is, kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind, zodat u iets van de betaalde kinderalimentatie terug ontvangt. Als het kind zelf voldoende inkomen heeft, kan de kinderalimentatie ook zeer laag zijn:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/77903-aftrek-levensonderhoud-kind-2012-2011.html

3. Een beslag kan niet zomaar ten uitvoer worden gebracht. Als uw man aantoonbaar zijn best doet om het kind te bereiken en dat lukt niet doordat het kind geen contact wil, dan kan uw man moeilijk wat worden verweten. Hij weet dan ook niet wat hij moet betalen als hij al moet betalen. De kosten van een deurwaarder in rekening brengen lijkt me al helemaal prematuur. Een rechter zal desgevraagd daarover zeker zijn mening geven.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 11-07-2013 10:10 #227
Goedemorgen,

Mag een gemeente loonbeslag leggen zonder rekening te houden met een beslagvrije voet? D.w.z. dat men nu mijn volledige loon in beslag heeft genomen voor deze maand. Als verweer geeft men op dat ik nog bestuurder ben van een BV, dit is echter een persoonlijke holding waar naar het faillissement van mijn 2 werk BV's niks mee gebeurt. In deze BV zaten vroeger de aandelen van de werk BV's. Vermoedelijk zal ik binnenkort ook voor deze holding faillissement aan moeten vragen door de te hoge schuldenlast. Nu vraagt de gemeente om een accountantsverklaring om aan te tonen dat ik geen inkomsten uit deze holding haal. Dit kost ook weer geld omdat ik geen accountant meer heb, om dit nu uit te laten zoeken kost ook weer een klein vermogen. Kortom: Mag de gemeente in dit geval 100% van mijn inkomen in beslag nemen? Ik heb de laatste 1,5 jaar in loondienst gewerkt maar ben in april mijn baan kwijt geraakt omdat de werkgever niet meer in staat was te betalen. Het inkomen wat deze maand in beslag is genomen betreft dus een WW uitkering. Ik hoop dat u mij kunt adviseren en alvast hartelijk dank! Reactie infoteur, 11-07-2013
Goedemorgen Erik,
U hebt recht op uw beslagvrije voet. Het probleem is evenwel dat de gemeente niet gelooft dat uw ww-uitkering uw enige inkomen is en vermoedt dat u geen openheid van zaken geeft. In dat geval mag met een lagere (50%) beslagvrije voet worden gewerkt, maar is alles inhouden zonder uw toestemming nog steeds niet toegestaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inke, 10-07-2013 00:09 #226
Hallo, Ik ben gescheiden we waren beide hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Daar mijn ex zijn zaak gesloten heeft en dus geen inkomsten heeft wordt bij mij voor de restschuld van het huis, loonbeslag gelegd. Nu heb ik van de hypotheekverstrekker via een ander incasso bureau een brief ontvangen, waarin nogmaals het verschuldigde restschuldbedrag wordt opgeeisd. Kan dit zomaar? Maandelijks wordt er dik 600 euro van mijn salaris ingehouden. Ik snap niet dat 1 schuldeiser meerdere incasso/gerechtsdeurwaarders voor eenenhetzelfde bedrag mag inzetten. Reactie infoteur, 10-07-2013
Hallo Inke,
Dezelfde schuld kan niet tegelijkertijd door twee deurwaarders (incassobureau) via een loonbeslag worden opgeeist. Het beste neemt u hierover contact op met de hypotheekverstrekker of de deurwaarder, want dit is raar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eef, 04-07-2013 02:30 #225
Beste mensen,
Via de kantonrechter heeft hij ten onrechte de huurvordering van de garage toegewezen. Nu is het vonnis ten uitvoer gelegd en heeft de deurwaarder zonder overleg mbt mijn inkomsten, woon-, ziektekosten en andere kosten beslag gelegd op mijn pensioen en aow netto ca. 1300 euro. Het in te houden bedrag miv eind juli a.s. is 527 euro p.m. het pensioengeld. Is dit conform 90% belastvrije voet? De schuld is ongeveer 2000 euro. Genoemde belastvrije voet is niet eens genoemd in zijn kennisgevingsbriefbrief. M.i. is het inhoudingsbedrag te hoog. Zoudt u mij de hoogte van de belastvrije voet kunnen doorgeven en de berekening ervan want dan kan ik bezwaar indienen. In afwachting van uw spoedige reactie.
Mvgr., Eef Reactie infoteur, 04-07-2013
Beste Eef,
Zie voor de actuele bedragen van de beslagvrije voet het artikel:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/61035-loonbeslag-deurwaarder-en-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mascha, 02-07-2013 21:29 #224
Hallo Allemaal,

Ik ben een alleenstaande moeder en heb een wia uitkering. Ik krijg netto 1040 per maand aan uitkering. Mijn ex vriend heeft de rekeningen van de essent niet betaald en heeft mij verteld dat de rekeningen wel betaald waren. Nu stond er een deurwaarderskantoor op de stoep bij mij (ggn) en die heeft mij gedagvaard. De rekening bedraagt 900 euro en dat bedrag kan ik niet betalen. Een betaalafspraak wouden ze niet meer met mij maken toen ik belde na de dagvaarding. Dit kwam bij mij aan als een donderslag bij heldere hemel en ik weet nu niet meer wat ik moet doen. Kan iemand mij ook zeggen of ze bij mij loonbeslag kunnen leggen want ik snap de tabel hierboven niet zo goed.

Alvast bedankt voor uw reacties. Reactie infoteur, 03-07-2013
Hallo Mascha,
Als het om uw rekeningen gaat, kan bij u beslag worden gelegd. Het hangt van de afspraken met uw ex af of ook die kan worden aangesproken door de energiemaatschappij of u zelf. Met uw uitkering hebt u recht op een beslagvrije voet van 90% van uw netto uitkering inclusief vakantie-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mp0, 02-07-2013 14:44 #223
Beste Zeemeeuw,

Kan er beslag gelegd worden op onroerende zaken die in Turkije zijn die niet meer op mijn naam staan doordat er gefraudeerd is met bijstandsfraude (WWB)? Ik hoor het graag.

Hartelijke groet, Reactie infoteur, 02-07-2013
Beste Mp0,
Als de onroerende zaken aantoonbaar niet meer op uw naam staan, kan daarop bij een beslag op u geen beslag worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bas, 21-06-2013 12:21 #222
Bij een salaris van ongeveer 1700 euro netto hoe hoog mag dan de beslagvrije voet zijn. Zit nu in scheiding wordt daar ook nog rekening mee gehouden. Reactie infoteur, 21-06-2013
Beste Bas,
1. De beslagvrije voet is gerelateerd aan het bijstandsniveau en is niet afhankelijk van uw inkomen of andere verplichtingen nu. Wel kan de beslagvrije voet worden verhoogd in verband met de kosten van wonen en de ziektekosten. Zie het artikel voor de bedragen waarop u recht hebt.
2. Als er een loonbeslag is, zal de rechter daarmee wel rekening houden bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 15-06-2013 12:16 #221
Bedankt voor de reactie.
1; Geldt dat ook als het 7 jaar geleden is? Het is nu een hele andere situatie! Andere deurwaarders sturen wel een formulier voor recente info, of er nu een uitspraak van een rechter is of niet!
Op hun site staat dat ze mogen halveren omdat er een partner is, maar andere doen dat niet. Wat is wettelijk vastgelegd?
2; Wat voor nieuwe afspraak zou het kunnen worden? (bloos) ik vermoed dat ze niet zomaar het beslag intrekken!
3; Ik weet niet beter of ze mogen nooit aan het inkomen van mijn partner komen. Ze zullen altijd rekening houden met zijn inkomen, zodat ik een lagere beslagvrije voet krijg, maar meer mogen ze er toch niet mee?
We hebben alleen een samenlevingcontract, maar daar staat dat de schulden geheel mij toebehoren. Er is ook geen en/of rekening. Maar ik heb ook geen rekening en mijn inkomen komt op de huishoudelijke rekening van mijn vriend binnen!
Moet ik het gezamelijk inkomen zien als dat we de bijstandnorm mogen houden en alles erboven moet worden ingelost? Reactie infoteur, 15-06-2013
Beste Chantal,
1. Er zijn twee dingen die in uw geval kunnen spelen: 1) de deurwaarder mag met een lagere beslagvrije voet rekenen als hij geen (juiste) inkomensgegevens krijgt en 2) er gelden voor een alleenstaande andere voeten dan voor een paar (zie tabellen in artikel). Wellicht hebt u nu de beslagvrije voet van een alleenstaande gekregen en misschien is dat ook wel beter dan uw partner in deze zaak te betrekken.
2. Omdat het al weer enige tijd terug is, kunt u zeker met de deurwaarder contact opnemen. Een deurwaarder hoeft ook niet bij te houden of uw situatie inmiddels is gewijzigd, maar het is aan u om de deurwaarder dan in te lichten.
3. Ik dacht aan een gesprek over de hoogte van de beslagvrije voet (voor zover die echt onjuist is).
4. De deurwaarder weet vast niet van uw partner en ook het samenlevingscontract is essentieel. Wat tegen u werkt is dat uw inkomen op de rekening van de vriend binnenkomt. Ook een beslag op de rekening van uw vriend is dan niet volledig uitgesloten, waarna hij een vordering op u krijgt. De deurwaarder is dan sneller van het probleem af en u hebt er eentje bij gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal, 14-06-2013 23:09 #220
Kan een deurwaarder zomaar beslag leggen (uitspraak rechter was er in 2006, evenals het inkomstenformulier, wat toen niet in ingestuurd) en deze halveren? Ze weten van de gemeente dat ik samenwoon, maar ze hebben recent geen inkomstenformulier toegestuurd! (zeggen dat ik dat toen had moeten doen, terwijl nu de situatie helemaal anders is!
Ik had graag een betalingsregeling getroffen, maar hun handelen zo, kan dat zomaar?
En hoe gaat het als ik wel de inkomsten van mn partner opgeef? Reactie infoteur, 15-06-2013
Beste Chantal,
1. Als geen inkomensformulier wordt ingestuurd, mag de beslagvrije voet worden gehalveerd.
2. Ik zou toch proberen om tot een nieuwe afspraak te komen.
3. Als u met uw partner een gezamenlijke hiushouding voert, behoort u dat door te geven. Een betalingsregeling zal dan nog moeilijker zijn en wellicht zullen ze proberen om ook geld bij uw partner te halen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 14-06-2013 16:04 #219
Kan men beslag leggen op het loon van een Nederlander die bij een Nederlandse werkgever werkt voor een buitenlandse entiteit van het bedrijf, bijvoorbeeld in China. Het loon wordt in de buitenlandse valuta ontvangen? Is de werkgever dan nog steeds verplicht dit geld bij de buitenlandse zusterorganisatie vandaan te halen?
Dit is bijvoorbeeld het geval bij Expats in het buitenland.
Met vriendelijk groet
Hendrik Reactie infoteur, 14-06-2013
Beste Hendrik,
Bepalend voor een loonbeslag via een Nederlandse deurwaarder is wie u loon betaalt. Is dat de Nederlandse werkgever dan kan een loonbeslag eenvoudig plaatsvinden, is het de Chinese entiteit, dan is toestemming van de Chinese rechter nodig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astra, 10-06-2013 12:13 #218
Goedemiddag, in april 2010 veroordeeld tot het direct betalen van 258 euro p/m alimentatie aan mn ex. dit was een tijdelijk vonnis ivm niet alle juiste papieren aanwezig. ik maak meteen eur 258 over aan mijn ex maar zet er bij "betaling alimentatie mei 2010". krijg 2 dagen laten een dwangbevel + kosten voor 348 euro vd deurwaarder dat ik te laat ben met betaling april. uitgelegd dat ik er per ongeluk "mei" bij had gezet en dat ik april met salaris mei overmaak en dat ik daarom bezwaar maak tegen het dwangbevel. nooit meer iets vd deurwaarder vernomen dus nam aan dat alles in orde was en dus nooit meer over dat dwangbevel nagedacht. in juli 2010 definitieve uitspraak vd rechtbank dat ik 156 euro moet gaan betalen en dat ik eea kan verrekenen omdat ik al 3x eur 258 had betaald (April, mei, juni). dat heb ik gedaan en sinds die tijd betaal ik keurig 156 euro pm. (+inflatie jaarlijks erbij). nu is er ineens na 3 jaar executoriaal loonbeslag gelegd voor ruim 11.000 euro vanwege achterstallige alimentatie en het negeren dwangbevel destijds. hebben het vonnis vd rechtbank van eur 258 alimentatie gebruikt om dit te doen. ik ben hier nooit voor aangemaand, aan herinnerd oid. is dit loonbeslag nu terecht? moet ik nu na 3 jaar deze hoge kosten van 11.000 euro echt gaan betalen? en wat met het definitieve vonnis vd eur 156? telt dat niet mee? Reactie infoteur, 10-06-2013
Beste Astra,
Dat is raar om twee redenen: het laatste vonnis telt en u bent kennelijk niet op de hoogte gesteld van de rechtszaak voor het beslag. Het beste neemt u contact op met de deurwaarder/ rechtbank.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aris, 05-06-2013 14:13 #217
Goede middag Zeemeeuw,
In 2012 is er naar nu blijkt onterecht beslag geld ingehouden door de deurwaarder, bij het beslag heb ik direct geprotesteerd dat de beslagvrije voet niet klopte. Nu wil ik het terug vorderen, maar krijg als antwoord is gesloten, had ik toen maar moeten reageren!, wat ik gedaan heb. Kan ik nog wat doen? Het gaat inderdaad over de 80% die is gelegd, want bij 90% was er geen inhouding mogelijk.
Vriendelijke groet en een fijne dag
aris Reactie infoteur, 05-06-2013
Goede middag Aris,
Wel een rare reactie van deze deurwaarder. Om het geld echt terug te vorderen zult u naar een rechter moeten. U kunt ook een klacht indienen bij de konininklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders, KBvG in Den Haag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aris, 31-05-2013 21:00 #216
Goedenavond Zeemeeuw,
Geeft artikel 19 van de invorderingswet 1990 de deurwaarder recht om meer dan 90% van de bijstandsnorm als beslagvrijevoet aan te houden.
vriendelijk dank en een fijne avond
aris Reactie infoteur, 01-06-2013
Beste Aris,
Artikel 19 van de invorderingswet 1990 kent als clausule " voor zover één en ander vatbaar is voor beslag". Tegelijkertijd geeft art 475d Rv (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) aan dat 90% beslagvrij is. Samen betekent dat dat u niet onder de 90% mag komen. Wie alleen naar de invorderingswet kijkt, doet u dus tekort.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ger, 30-05-2013 12:57 #215
Geachte, Heer
Mijn vraag is als er loonbeslag is heb ik dan ook recht op een gedeelte van het vakantiegeld of niet? Bijvoorbeeld zoals mensen in de schulden hulp die 1/3 van hun vakantie geld uitbetaald krijgen. Ik heb ten minsten na een hard jaar werken ook recht op ontspanning.
M.v.g ger Reactie infoteur, 30-05-2013
Geachte Ger,
U hebt recht op een deel van het vakantiegeld, maar dat zit al in de bedragen in de tabellen inbegrepen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aris, 30-05-2013 06:13 #214
Geachte Zeemeeuw,
Een incassoadvocaat ontvangt opdracht om mijn schuld te innen, en geeft deze 10 maand later aan een andere advocaat om deze via een deurwaarder vonnis te laten krijgen. Is dit normaal en waarom?
Fijne dag en vriendelijke groeten
Aris Reactie infoteur, 30-05-2013
Beste Aris,
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een incasso wordt overgedragen: hij had geen tijd of de zaak is te lastig. Vaak wordt een incasso ook doorverkocht en wordt zo geld verdiend:

http://www.zakelijk.infonu.nl/juridisch/36914-de-verkoop-van-openstaande-vorderingen-aan-een-incassobureau.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aris, 29-05-2013 05:49 #213
Geachte zeemeeuw,
Mag de gemeente 80% van de bijstandsnorm rekenen met loonbeslag.
Vriendelijke groeten
Aris Reactie infoteur, 29-05-2013
Geachte Aris,
Uw beslagvrije voet is 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Dat geldt ook voor een gemeente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 24-05-2013 12:07 #212
Ik heb op het moment loonbeslag en mijn beslagvrijevoet bedraagt 832 euro. Maar er word ook nog 160 van het (cvz) ingehouden waardoor ik op 672 euro uitkom. Mijn vraag is dus wordt er nu teveel ingehouden aangezien mijn beslagvrijevoet 832 euro bedraagt? Reactie infoteur, 24-05-2013
Beste Rob,
Ja er wordt te veel ingehouden, maar waarschijnlijk weet momenteel de een niet van de ander.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emiel, 22-05-2013 09:18 #211
Bedankt voor je reactie. Is mijn werkgever verplicht dit met terugwerkende kracht te corrigeren en aan mij terug te betalen? Dit heeft namelijk een aantal maanden gespeeld met mijn veronderstelling dat ze dit gewoon mochten doen. Reactie infoteur, 22-05-2013
Beste Emiel,
Nou ja, hij heeft een fout gemaakt in uw nadeel. Ik weet niet of u hem daarop al eerder hebt aangesproken, maar ik zou dat toch doen (rustig blijven). Een voordeel is wel dat uw schuld minder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emiel, 21-05-2013 16:25 #210
Mijn werkgever houdt maandelijks van de Belastingdienst / gemeentelijke belastingen en een andere incassobureau in totaal bij 1200 euro van mijn salaris in. In totaal houd ik 460 euro over. Mijn werkgever zegt dat die beslagvrije voet 1189,76 bruto is. Daarvan houdt je 600 nog wat over min de zorgpremie die ik moet afbetalen. Klopt het wat mijn werkgever zegt? Is die 1189,76 bruto? Reactie infoteur, 21-05-2013
Beste Emiel,
De beslagvrije voet is een netto bedrag. Het is gelijk aan de bijstandsnorm en die is ook netto (art 475d Rv, WWB). De hierover te betalen belasting komt in mindering op het bedrag dat ingevorderd kan worden. Dan moet de werkgever een herberekening maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aris, 19-05-2013 13:38 #209
Goede middag Zeemeeuw,
Loonbeslag van een deurwaarder is 90% van de bijstand, maar de gemeente gaat uit van een loonbeslag 80%, dit heeft 8 maand geduurd, en na aflossing schuld aan de gemeente mede door het vakantiegeld bleef er nog geld over. Dit is gegaan naar een normale deurwaarder, die als tweede beslag had gelegd. Als de gemeente geen 80% had berekent, was er niets (behalve vakantiegeld) naar de gemeente gegaan. Heeft de tweede dw. dan recht op dat geld dat extra is geïnd. Reactie infoteur, 19-05-2013
Goede middag Aris,
De andere deurwaarder heeft zo zijn geld eerder gekregen dan normaal en had anders dus langer moeten wachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ras, 17-05-2013 18:44 #208
Goedendag
naar 2jaar rechtszaken tegen de belasting te hebben gehad moet ik het bedrag van 12500 euro aan kinderopvangtoeslag toch betalen ondanks dat ik me eigen aan alle regels heb gehouden alleen niet via de bank betaald aan de gastouder betaald. Maar wat mijn vraag nu is mijn man heeft een inkomen van +-1350 euro per maand en ik 1200 per 4weken ongeveer ivm dat ik werk via een uitzendbureau nu wil de belasting dat ik 1054 per maand gabetalen maar we zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd op basis van koud getrouwd we hebben 2kinderen.mag de belasting nu mijn partners inkomen mee rekenen of niet? de toeslag staat op mijn naam en niet op naam van mijn partner toen de toeslag aangevragen werdt was ik alleen staand met kind.voor de berekkening mogen ze toch niet het inkomen van mijn partner meenemen en hoeveel mogen ze max per maand eisen van mij Reactie infoteur, 18-05-2013
Goedendag Ras,
1. In de periode dat u alleenstaande was en uw huidige man nog niet uw fiscale partner was, telt alleen uw inkomen.
2. Nu is uw man wel uw fiscale partner.
3. Een vordering uit de periode dat u alleenstaande was, is geen gemeenschappelijke vordering door de koude uitsluiting. Het is de vraag of de belastingdienst kennis heeft van uw huwelijkse voorwaarden, anders kunt u ze beter daarover z.s.m. inlichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gert Hartlief, 15-05-2013 11:24 #207
Geachte heer/mevrouw, ik heb een loonbeslag van 58,00 per week afgesproken maar nu laat de deurwaarder een loonbeslag leggen van ik 58,00 salaris en de rest naar de deurwaarder, door fout van de deurwaarder gaat i.p.v. de 58,00 niet naar de deurwaarder maar naar mij en rest is weg naar hun.9n in 3 weken bijna 700,00 loonbeslag gehad op een salaris van ongeveer 950,00 in 3 weken) ik kom nu zelf in de problemen want ik kan niets doen met 58,00 per week, kostgeld, eten, reiskosten enz. wat nu te doe"? kan de deurwaarder door hun fout en ik in de problemen ook met spoed overige deel terugstorten ik heb ook mijn wekelijkse betalingsverplichtingen? wacht met spoed op uw reactie bvd. G. hartlief Reactie infoteur, 15-05-2013
Geachte Gert Hartlief,
U kunt het beste direct contact opnemen met de deurwaarder. Die heeft immers een fout gemaakt en moet dat herstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 07-05-2013 18:27 #206
Hallo,

Ik heb nu 2 maanden een loonbeslag, verdien 240 per week maar ik krijg nu maar 137 euro. Wordt er niet teveel ingehouden? Zoja hoe kan ik dit oplossen? Reactie infoteur, 08-05-2013
Beste Willem,
Of dit te veel is, hangt af van uw leeftijd en soort huishouding die u hebt (alleen of niet). Zie de tabel 2013 in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 07-05-2013 18:22 #205
Hallo,

Ik verdien wekelijks 240 p/w dat is dus 960 per maand. Ik heb nu een loonbeslag gekregen, en ik hou maar 137 euro per week over. Is dit niet een beetje veel? Ik kan hier niet eens van leven. Ik heb dit nu al 2 maanden, klopt dit? Zonee hoe zou ik dit kunnen oplossen.

Groet,

Willem

Ikke, 03-05-2013 10:10 #204
Hallo,

Ik ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden maar nu is er loonbeslag gelegd bij mijn psrtner. Het gaat om de ziekenfondspremie's en staat op mijn naam. Ik heb momenteel geen inkomsten, mag dit? Reactie infoteur, 03-05-2013
Hallo Ikke,
Niet alle huwelijkse voorwaarden zijn gelijk, soms is alles van gemeenschappelijkheid uitgesloten, maar vaak zijn de dagelijkse uitgaven dat ook weer niet. Bekijk de uitspraken in uw huwelijkse voorwaarden hierop en maak bij volledige uitsluiting bezwaar. Een deurwaarder weet van te voren niet dat er sprake is van huwelijkse voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dee, 26-04-2013 14:09 #203
Beste Infoteur,
Het zorgstelsel is mij geheel vreemd hier. Aangezien ik pas 1 jaar in ned woont.
Ik lees me veel in in de materie maar soms kon ik er niet uit. Ik heb een nuluren contract waarbij ik soms minder dan 500 euro p maand verdien (omdat ik als flexwerker als jojo wordt gebruikt). Huur is 540. kgb (2 kids) en zorgtoeslag, huurtoeslag is 450 erbij. Mijn man heeft per 1 mei 2013 een voltijds baan (6 maanden terug is zijn contract niet verlengd). Aangezien we niet genoeg werkzame jaren hier hebben kreeg hij 2 maanden WW.Het gevolg was dat we moesten schipperen met de rekeningen. Desondanks probeer ik netjes op tijd te betalen.
Heb geen Bijstand en hij ook niet. Dus ik lig krom om en rekeningen te betalen. Nu zijn we beiden elk 2 maanden achter bij de zorgverzekering. Ik kreeg van de zorgverzekering een brief dat ze ons gaan aanmelden bij de gerechtsdeurwaarder als ik die rek van maart niet voor 5 mei voldoet. Mijn vraag is gebeurt dat aanmelden al bij 2 maanden achterstand? ( aangezien ik de 15de word uitbetaald) Ik hoop dat ik juni alles kan inlopen. Als ik in mei betaal, heb ik toch weer 2 maanden achterstand. Daarom wil ik juni zo snel mogelijk alles inlopen. Ik heb… tig keer met de zorgverzekeraar gebeld en uitgelegd dat ik met verminderde inkomsten te maken hebt en alleenverdiener bent. Maar krijgt toch dreigbrieven en aanmaningnen thuis. En van die antwoorden 'we zijn geen bank '. we hanteren 'No cure no pay ' principe. Gelukkig zjn we kerngezond en maar ik durf eerlijk gezegd niet meer te bellen. Sorry voor het lang verhaal Reactie infoteur, 26-04-2013
Beste Dee,
Na twee maanden niet betalen krijgt u bericht van een betalingsachterstand, na vier maanden weer en na zes maanden wordt u aangemeld bij CVZ. Dat laatste (zes maanden) is heel vervelend omdat u dan een boete krijgt van 30%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. Bozkurt, 09-04-2013 13:29 #202
Beste infoteur hartelijk bedankt voor uw snelle reactie en antwoord. İnderdaad ik beschik over de Nederlandse en de Turkse natıonalıteıten en ik woon sinds eind 2006 met WAO uitkering in Turkije. Reactie infoteur, 09-04-2013
Beste Y. Bozkurt,
Graag gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Y. Bozkurt, 09-04-2013 11:17 #201
Goedendag heer İnfoteur,
İk had enkele dagen geleden een vraag bıj u neergelegd maar tot heden heb ik helaas nog geen antwoord op mıjn vraag mogen ontvangen, is het mogelıjk dat u daar een antwoord op kan geven? alvast bedankt.
İk woon met een WAO uıtkeering van Nederland in Turkije, mag door de instanties in Turkıje waar ık schulden heb o.a een Turkse bank, beslag worden gelegd op mıjn WAO uıtkeering? Mıjn uıtkeering wordt betaald op mıjn Nederlandse bank rekenıng ın Nederland.
Bedankt voor uw reactıe.
Y. Bozkurt Reactie infoteur, 09-04-2013
Goedendag Bozkurt,
1. Uw eerdere vraag is kennelijk niet hier aangekomen (staat nergens bij de reacties).
2. U hebt de Turkse en Nederlandse nationaliteit vermoed ik. Als in Turkije het gerechtelijk vonnis luidt dat er beslag mag worden gelegd, zal dat vonnis worden overgedragen aan een Nederlandse rechter die het vonnis zelf zal bekijken en zal besluiten of het beslag op uw Nederlandse rekening ook is toegestaan. Het gaat dus niet automatisch. Turkije is bovendien geen EU-land wat een gezamenlijk optreden bemoeilijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 09-04-2013 10:30 #200
Mag een deurwaarder loonbeslag namens de Raad voor Rechtsbijstand? Er is geen vonnis van de rechter, enkel een terugvordering ivm eigen bijdrage peiljaar verlegging. Reactie infoteur, 09-04-2013
Beste Johan,
Zonder gerechtelijk vonnis of dwangbevel mag geen loonbeslag worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harrie, 05-04-2013 07:17 #199
Mijn medewerker heeft schulden. Tijdens een half jaar contract heeft bij mijn firma bleken zijn schulden. Hij heeft mij verzocht wekelijks te betalen terwijl ik normaal 4 weken periode hanteer. Eigenlijk loopt hij dus voor op de betalingsdatum. Recentelijk, 28-3-2013 heb ik een beslaglegging ontvangen. Tijdens telefonisch contact was de incassant er overweldigend en had geen begrip voor mijn situatie als werkgever. Hij had alle rechten en legde beslag op het complete salaris min het vrije deel. Hierdoor zou mijn recht op het vooraf betaalde deel vervallen en leg ik geld bij terwijl ik gewoon mijn medewerker hielp. Kan de deurwaarder beslag leggen op een reeds betaald salaris voor de beslaglegging. Ik heb nu het salaris tot punt 28-3-2013 bepaald en verrekend met het reeds betaalde gedeelte. Daar de werknemer nog twee periodes in dienst is heb ik de beslaglegging uit gelegd over de nog komende periode na de beslaglegging. Heeft de deurwaarder recht op delen uit het salaris / vakantie geld voor 28-3-2013.
Groeten Harrie Reactie infoteur, 05-04-2013
Beste Harrie,
1. Zolang u niet op de hoogte was van de beslaglegging, was u volledig in uw recht om wekelijks uit te betalen. Dan had de deurwaarder maar eerder met u contact moeten opnemen.
2. Het loonbeslag gaat in op het moment dat dat bij u bekend is gemaakt en niet eerder.
3. Het staat een deurwaarder vrij om bij een werknemer een banksbeslag te leggen, zodat hij ook bij eerder ontvangen geld kan komen, maar daar staat u als werkgever buiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yeke, 04-04-2013 18:11 #198
Geachte,
mijn vader had een zaak vroeger die op mijn naam stond en door de jaren heen van slechte mismanagement zijn er heel veel schulden ontstaan waar ik voor moet opdraaien.
op dit moment heb ik vast werk en verdien 2000 euro netto. Ik heb ook al bij meerdere deurwaarders al afbetalingsplannen lopen. Bij 1 deurwaarder specifiek heb ik veel problemen. Ik betaal elke maand rond de 2de wat naar hun zin iets te laat is, nu hebben ze bij mijn werkgever een vragenlijst opgestuurd. En mijn werkgever is dat te weten gekomen wat een heel slecht beeld geeft van mij. Door de hoogte van mijn schulden kan ik dat onmogelijk betalen dus betaald mijn vriend mijn schulden ook af maar zijn inkomen is niet regelmatig aangezien hij in buitenland met projecten werkt.
Kan de deurwaarder toch nog loonbeslag leggen als ik maandelijks kan aantonen dat ik wel betaal? Als de deurwaarder echt een beslag ga leggen op mijn loon heb ik geen gelde meer over voor mijn hypotheek en andere deurwaarders. Is er iets wat ik wel kan doen om dat allemaal tegen te houden? Reactie infoteur, 04-04-2013
Beste Yeke,
Het is niet zo dat elke deurwaarder zomaar zijn gang kan gaan. U hebt bij een loonbeslag recht op uw beslagvrije voet en de verschillende deurwaarders moeten daar gezamenlijk rekening mee houden. In de regel neemt één deurwaarder het voortouw. Als zijn schulden zijn betaald komt de volgende, et cetera.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Koolijk, 27-03-2013 23:10 #197
Hallo er is een loonbeslag gelegd door de belastingdienst alleen heb ik nog meer schuld eisers. Moet ik met hun een regeling treffen of verwijzen naar de belastingdienst, want kan dus eigenlijk niks missen van 1209 euro. Reactie infoteur, 28-03-2013
Beste Koolijk,
Ik zou de andere schuldeisers als ze aankloppen aangeven dat u momenteel niets extra kunt missen, omdat er beslag is gelegd door een andere deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Burke, 26-03-2013 12:17 #196
Goedemidag, ik heb een vraag een deurwaarder heeft beslag op mijn ziektewet gelegd. Dat gaat over een beslag van 50 euro per week. Ik houd nog 274,- euro per week over. Ik woon samen met mijn partner die geen inkomen heeft. En een dochter van 16 jaar. De deurwaarder heeft ons nooit gevraagd naar onze vaste lasten. Ik heb nu huurachterstand en betaal niet alle rekeningen niet meer kom nog verder in de problemen. Heb nog veel schulden de deurwaarders vragen ieder voor betalingregelingen. Hoe kan ik hier aan voldoen? Groetjes Mike Reactie infoteur, 26-03-2013
Beste M. Burke,
1. Niet elke maand heeft evenveel weken, maar uw beslagvrije voet bedraagt per maand € 1.189,76 en dat lijkt redelijk te kloppen met uw weekbedrag.
2. U kunt de deurwaarder vragen om een hogere beslagvrije voet in verband met zorg en woonkosten.
3. Andere deurwaarders kunt u doorverwijzen naar deze deurwaarder. Iedereen moet dan achter hem aansluiten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Margreet, 22-03-2013 11:01 #195
Hallo,
Ik ben een alleenstaande 49 jr, heb een wao van 885,- euro, met woonlasten zonder huursubsidie. Nu wordt er door een deurwaarder meer dan 120,- loonbeslag gelegd en door t cvz ook beslag gelegd vanwege achterstand in de zorgpremie van 160,- ik hou nu nog maar 606 euro over kan dit zomaar? houd de deurwaarder niet teveel in? Ook houd het cjib mijn zorgtoeslag in. Zou je mij hierop een antwoord kunnen geven?
met vr gr margreet Reactie infoteur, 22-03-2013
Hallo Margreet,
De deurwaarder moet zich bij een loonbeslag aan de beslagvrije voet houden, het cjib helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hetty, 20-03-2013 12:24 #194
Hallo,
Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Op mijn salaris is beslag gelegd, en nu wordt er ook beslag gelegd op het salaris van mijn man. Mag dat? Kunt u mij vertellen hoe hoog de beslagvrije voet is als je getouwd bent in gemeenschap van goederen en geen kinderen hebt. In afwachting van uw bericht,
Hetty Reactie infoteur, 20-03-2013
Hallo Hetty,
1. Door de gemeenschap van goederen is uw man mede verantwoordelijk voor uw schulden als hij heeft meegetekend. Als hij niet heeft meegetekend, kan een lening of schuld zelfs nietig zijn.
2. De beslagvrije voet bedraagt in totaal € 1.271,82.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Noel, 15-03-2013 03:52 #193
Geachte heer mevrouw,

Ik ben een alleenstaande zonder kinderen wel met een eigen huurwoning. Ik heb een uitkering inkomen bedraagt netto 832 euro me zorgtoeslag is al inbeslaggenomen door cvz (me huurtoeslag krijg ik nog wel) nou kreeg ik vandaag een brief van de uitkeringinstantie dat cvz vanaf 1 maart 160,12 mag inhouden. Mag dat zomaar me zorgtoeslag word al aan hun uitbetaald en er word dan ingehouden van me uitkering waardoor ik zelf maandelijks 672 over hou los van me huurtoeslag,

Graag hoor ik u hierover

Noel Reactie infoteur, 15-03-2013
Geachte Noel,
In uw geval hebt u een beslagvrije voet van 90% van het netto inkomen inclusief vakantie uitkering. Er mag dus maximaal 10% vanaf.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tineke, 13-03-2013 12:59 #192
Mijn dochter heeft een bankbeslag op haar zakelijke rekening.ze is sinds kort een kleine salon begonnen. Het is de rekening van haar zaak maar ook waar ze haar prive onderhoud van moet doen. Ze kan geen eten kopen voor haar zoontje de huur niet betalen en ook de huur van kapsalon niet en de rest dan nog. Mag dit zomaar allemaal? Wat voor wereld leven we en wordt alleen maar erger mensen kunnen soms door omstandigheden niet aan hun afspraak/regeling voldoen is daar dan niet meer redelijk over te praten… Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste Tineke,
Bij een bankbeslag kan dit gebeuren, maar ik zou zeker bezwaar maken. Het is ook beter om voortaan twee rekeningen te hebben: één privé en één zakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Klooster, 13-03-2013 10:50 #191
Goedemorgen ik heb een loonbeslag gekregen en houd nu 831,83 over per maand. Ik ben een alleenstaande ouder van 39 jaar met 4 kinderen en heb een netto loon van ongeveer 1340,00 euro incl 240,00 euro reiskosten vergoeding. Nu houden ze dus ongeveer 500,00 euro in. Dit kan en mag toch niet gebeuren? vr gr s klooster Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste S. Klooster,
De beslagvrije voet voor een alleenstaande ouder is € 1.149,77.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. V. Loevezijn, 12-03-2013 06:02 #190
Een medewerker van de debiteuren administratie van de Gem Haarlem heeft beslag gelegd op mijn AOW uitkering ik heb een brief adres in Nederland bij het GAB bij de beslag vrije voet gaat hij ervan uit. Ik ben regelmatig in het buitenland met mijn dochtertje dus voor mij gelden andere regels. De beslagvrije voet voor mij als eenoudergezin 65 +heeft hij vastgesteld op 597 euro per maand. Maar ik heb AOW en ben toch vrij om te gaan waar ik wil?Ik heb toch een GAB inschrijving.Kunt u mij antwoord geven.Want bij mijn bezwaar gaf hij te kennen dat ik maar bij hem langs moet komen op zijn kantoor.ik kom graag een beetje goed geïnformeerd bij hem Reactie infoteur, 12-03-2013
Beste P. V. Loevezijn,
Als alleenstaande ouder 65+ hebt u recht op een beslagvrije voet van € 1.149,77 per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hennieniceguy (infoteur), 06-03-2013 12:09 #189
Aan een belastingvrijevoet heb je weinig, want als je in de belastingvrijevoet valt en ze kunnen geen loonbeslag leggen dan doen ze een bankbeslag, dan ben je nog verder van huis vooral als er net gestort is, dan kun je niets betalen zelfs niet als je dringend medicijnen nodig hebt bij een apotheek want je kan niet pinnen helemaal niets, en de kosten lopen enkel maar op. Reactie infoteur, 06-03-2013
Beste Hennieniceguy,
Het grote verschil is wel dat een loonbeslag voortduurt totdat alles is betaald en een bankbeslag elke keer opnieuw moet worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natalia, 05-03-2013 16:22 #188
Wie kan mij helpen? Ik weet het even niet meer. Mijn man zit in de wia, en er loopt een hoger beroep voor de kinderalimentatie. Echter wil ex het geld van een heel jaar (voor 2 kinderen) in 1x hebben. Wij hebben geprobeerd een betalingsregeling met haar te treffen, maar ze geeft geen gehoor. Ook haar advocaat reageert niet op onze advocaat hierover. Nu blijkt dat het LBIO de vordering heeft overgenomen en zij maken geen betalingsafspraken, maar leggen meteen loonbeslag (op de wia uitkering). Nu werk ik ook, maar we zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Op mijn loon kan dan toch geen loonbeslag worden gelegd? En wat is onze beslagvrije voet dan? Niemand kan mij hier een duidelijk antwoord op geven. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 05-03-2013
Beste Natalia,
1. Het LBIO dient om jullie loongegevens te vragen. Daarbij moet u aangeven dat jullie onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Als dat vooledige (koude) uitsluiting is, kan het LBIO geen beslag op uw geld leggen.
2. De beslagvrije voet is dan die van een alleenstaande ouder dan 21 jaar ofwel tussen € 832,83 en € 1.070,78 per maand. Dit hangt af van de hoogte van de uitkering: € 832,83 bij een inkomen tot € 925,37, € 1.070,78 boven € 1189,76. Tussen € 925,37 en € 1189,76 is het 90% van de netto uitkering inclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Victor, 01-03-2013 11:06 #187
Beste Zeemeeuw,

Heb mijn kinderen een beugel laten dragen via een Orthodontist. Omdat ik niet verzekerd bent voor deze grap en alles zelf moest betalen heb ik de behandelingen niet afgemaakt omdat mijn kinderen de beugels toch niet meer droegen. Dit hebben we aangegeven en de behandelingen zouden per direct gestopt worden. Hierbij hebben we alle openstaande kosten betaald en afgehandeld. Tijdens de behandeling hebben we de betalingen deels contant en deels overgemaakt.

Nu bijna 3 jaar later krijg ik ineens aanmaningen van een deurwaarder over nog openstaande posten waarvan ik geen enkele herinnering of brief van heb ontvangen van deze praktijk.

Ik heb er eerst niet op gereageerd omdat ik dacht dat dit een vergissing was maar het begint nu wel een beetje vervelend te worden.

Gisteren heb ik contact gezocht en de praktijk zegt dat ze wel herinneringen gestuurd hebben? De deurwaarder heeft gevraagd naar betalig bewijzen. Alles wat afgehandeld is bewaar ik geen jaren ik heb de bewijzen na een jaar weggedaan.

Nou zou je zeggen dat dit een éénmalig geval zou zijn wat toevallig mij weer overkomt.

Omdat mijn schoonzus bij ons op visite was praat je er over en wat verbaasd mij. Zij heeft precies hetzelfde meegemaakt bij de zelfde praktijk!?
Ligt dit nu aan mij?

Hoe kun je hier nu het beste mee aan? Reactie infoteur, 01-03-2013
Beste Victor,
1. Dat is inderdaad wel heel toevallig. Ik weet niet hoe uw schoonzus het heeft opgelost en of u op internet klachten kunt vinden over deze orthondontist zodat u de krachten kunt bundelen.
2. U kunt voor de harde lijn kiezen: na drie jaar is de factuur verjaard en u hebt alles betaald. Deels contant omdat de othodontist dat wilde. Net zoals hij dat kennelijk ook bij andere klanten doet. Ook de orthodontist zit vast niet op een rechtszaak te wachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 01-03-2013 10:44 #186
Wij hebben een beslagvrije voet van € 2254 x12 € 27048 echter ons jaarinkomen is zo"n 5000 euro lager. Mijn vraag is mag ik nu mijn vakantiegeld dat in mei wordt uitbetaald behouden?
Met vriendelijke groet,
Ron Reactie infoteur, 01-03-2013
Beste Ron,
De beslagvrije voet is inclusief vakantie-uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 20-02-2013 13:29 #185
Wij kunnen de Hypotheek niet meer betalen omdat er 1 inkomen is weggevallen. Nu stelt Gerechtsdeurwaarder dat de notariële akte geëxecuteerd zal worden, en loonbeslag gelegd kan worden zonder tussenkomst van de rechter. Nu heb ik per e-mail een aanzegging gekregen: Wij zullen zo spoedig mogelijk overgaan tot het leggen van loonbeslag.
Wat kunnen ze nu wel en mogen ze niet? En inderdaad zoals iedereen omschrijft is brieven en mail beantwoorden een probleem bij dit soort kantoren. Reactie infoteur, 20-02-2013
Beste Rene,
Ik weet niet wat in betreffende notariële akte staat, maar normaal is loonbeslag alleen mogelijk met toestemming van de rechter. Uitzionderingen hierop zijn uw gemeente, de belastingdienst, het CJIB, SVB, DUO, UWV, LBIO.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 07-02-2013 10:46 #184
Er is in november 2011 loonbeslag gelegd voor een bedrag van € 5200, - excl rente. Nu wordt er € 487, - per 4 weken ingehouden, echter ik krijg nooit van de deurwaarder een overzicht van wat er is betaald. Is een deurwaarder verplicht elke maand een overzicht te sturen wat er nog openstaat na een betaling?
Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 07-02-2013
Beste Jan,
Normaliter vervalt het loonbeslag automatisch zodra er geen vordering meer is, maar u kunt de deurwaarder zeker om een overzicht met de stand van zaken vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 31-01-2013 23:36 #183
Beste zeemeeuw,
Ik heb 15 januari 2013 voor het eerst een brief gekregen van gerechtdeurwaarder Karansingh en partners over beslag aanzegging dat ik gelijk €1100, 00 moet betalen getekend door G.sewradj.18 januari 2013 heb ik naar kantoor gebeld en werd door collega van G sewradj geholpen en heb een betalingsvoorstel gedaan van €20 collega zei dat ik dat in een mail moest toe lichten en dat heb ik ook gedaan en meteen heb ik ook €20 overgemaakt en dat zou ik dan ook elke maand doen.
maar terug mailen doen ze niet ja een week later.
22 januari kreeg ik weer een brief van Karansingh en partners maar nu voor beslag aankondiging. Dus ik heb weer gebeld wat blijkt nou langs elkaar heengewerkt collega vertelde mij dat hij het zou noteren en ik kon de brief als niet verzonden beschouwen. want ik heb die betalingsregeling van €20 per maand die ik gelijk heb overgemaakt.
Krijg ik vandaag 31 januari 2013 een mail van meneer G Sewradj dat ik mijn inkomsten en uitgaven moest opsturen terwijl ik die betalingsregeling heb van €20.
Ik sta sinds kort bij mijn neef ingeschreven ben alleen met kleding gekomen heb een bed en niks meer alleen nog een schuld van €40.000.
Kunnen ze spullen van mijn neef inbeslag nemen en omdat ik nu in de ziektewet zit bij de uwv krijg ik maar €300 pw en 15 februari 2013 word ik pas geholpen door de schulhulpverlening.
WAT MOET IK NU DOEN? kan ik dan ook de orde van deurwaarders bellen over hun werkwijze. Ik heb alles zwart op wit staan in de mail betalingsregeling(toelichting) erbij gezet en internetbankieren. En trouwens over deze gerechtsdeurwaarder Karansingh en partners valt heel veel negatieve dingen te lezen op TROS RADAR stelletje bloedzuigers.
Ik hoor graag van je. Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste John,
1. Goed dat u een mail hebt gestuurd en blijf dat ook doen om een dossier te vormen. Geef daarin de afspraken die u telefonisch gemaakt hebt weer.
2. Goed ook dat u 20 euro hebt gestort om aan te geven dat u bereid bent om mee te werken.
3. Ik zou de gang van zaken zeker melden bij de orde van deurwaarders.
4. Uw inkomen doorgeven (wederom ook per mail of schriftelijk bevestigd) kan geen kwaad. Anders loopt u de kans dat ze alles inhouden terwijl u recht hebt op uw beslagvrije voet.
5. Ze mogen niet aan de spullen van uw neef zitten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hendrik, 29-01-2013 16:14 #182
Geachte,
Via een berekeningssite heb ik berekend dat onze beslagvrije voet ruim € 1.700 bedraagt (=grondslag+bijtelling ziektekosten+bijtelling huurkosten). Is dit nu een netto of een bruto bedrag waar de gerechtsdeurwaarder rekening mee dient te houden?
Met vr.gr. Reactie infoteur, 29-01-2013
Geachte Hendrik,
De beslagvrije voet is netto. Bij de bijtelling voor huur moet u ook rekening houden met een eventuele huurtoeslag die u krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Claudia, 29-01-2013 11:14 #181
Goededag,
ik ben moeder van 4 en ben in oktober 2012 getrouwd. Ik werk al 3 jaren niet meer, mijn man werkt 5 jaar bij de ns en nu is er een loonbeslag ingenomen. Nu kunnen we de huur niet betalen. Is dat mogelijk zo een groot bedrag circa €1.500 onze huur is €645, - en dat is excl vaste lasten! help aub Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Claudia,
U hebt minimaal recht op een belagvrije voet van € 1.189,76. Neem daarvoor contact op met de deurwaarder en bekijk of een betalingsregeling mogelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 28-01-2013 13:12 #180
Beste,

Mijn loonbeslag en het daarbij behorende belastingvrijevoet stammen uit de tijd dat ik nog alleenstaand was. De vrijevoet is toen vast gesteld op 822 euro. Nu ben ik getrouwd onder huwelijksevoorwaarden op basis van koudeuitsluiting. Klopt mijn vrijevoet nu nog of kan ik in aanmerking komen voor verhoging hiervan? En zo ja hoe moet ik dit dan regelen?

Alvast bedankt voor het antwoord.
mvg,
Robert Reactie infoteur, 28-01-2013
Beste Robert,
Art. 475d lid 7 Rv geeft aan dat de beslaglegger onverwijld met een wijziging van omstandigheden rekening moet houden. Neem daarvoor contact op met de beslaglegger (deurwaarder).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 25-01-2013 12:40 #179
Dank u voor uw reactie. Maar Het waren openstaande boetes van het CJIB waarop ze beslag hebben gelegd op mijn loon. Mag dat ook? Reactie infoteur, 25-01-2013
Beste Melanie,
Een dergelijk beslag mag dan met toestemming van de officier van justitie, zonder tussenkomst rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Melanie, 23-01-2013 13:58 #178
Hallo,

Er is bij mij door Stalman & Rijken een beslag gelegd van bijna EUR 500 bij mijn werkgever, terwijl ik ze een voorstel had gedaan van EUR50, 00 per maand en zij daarmee niet akkoord gingen. Zij wilden dat ik een bedrag van EUR 220, 00 moest gaan dokken per maand, ik heb daarna weer een brief gestuurd dat dat teveel wordt voor mij aangezien ik meerdere schuldeisers heb.
Zonder een vonnis van de rechter hebben zij nu EUR 500, 00 beslag gelegd op mijn loon bij mijn werkgever en nu is mijn vraag kan dat wel?

Ik word er gewoon depri van hoor. Kun je ook het bedrag waarop beslag is gelegd laten verlagen?

MvG. Reactie infoteur, 23-01-2013
Hallo Melanie,
Een schuldeiser mag geen loonbeslag leggen zonder gerechtelijk vonnis, maar er zijn hierop drie uitzonderingen. Een gemeente, het UWV en de Belastingdienst mogen wel een loonbeslag leggen zonder gerechtelijk bevel leggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elly, 17-01-2013 13:33 #177
Er is voor de gemeentelijke heffingen beslag gelegd op mijn man zijn inkomen, 2000 euro per maand. Nu is de beslagvrije voet vastgesteld op 842, 23 euro. Nu is mijn vraag, mag dit?
Wij hebben een 2 pers.huishouding. Want van dit bedrag kunnen wij nooit alle maandelijkse kosten betalen, er moet nog een behoorlijk bedrag vanaf voor benzine (hij reist veel voor zijn werk) en dat gaat dan ook niet meer lukken. Laat staan alle rekeningen, dus komen we hierdoor nog meer in de problemen!

We hebben al contact gehad met het bedrijf maar ze blijven erbij dat het mag.

Mvg Reactie infoteur, 17-01-2013
Beste Elly,
De beslagvrije voet die u aangeeft hoort bij een alleenstaande die ouder is dan 21 jaar, niveau juli 2012. Niet bij een gezin, want dat bedrag is ruim 350 euro hoger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mama83, 08-01-2013 19:44 #176
Hallo, Wij willen graag weten wat de beslagvrije voet is voor een gezin met 1 inkomen. We hebben 2 kinderen en zijn getrouwd. Alleen mijn man werkt en mijn ww stopt over 2 maanden. Daarna heb ik geen inkomen meer. We krijgen geen huurtoeslag/zorgtoeslag daar ligt al beslag op, we krijgen wel kindgebonden budget van €100.- pm. Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Mama83,
Uw beslagvrije voet bedraagt € 1.189,76 per 1 januari 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. van der Kooye, 02-01-2013 14:38 #175
Goedemiddag

Mijn zoon van 18 jaar woont thuis en studeert. Naast zijn studiefinanciering heeft hij geen inkomsten. Er is nu loonbeslag gelegd. Wat is zijn beslagvrije voet? Reactie infoteur, 02-01-2013
Beste G. van der Kooye,
Er mag helemaal geen loonbeslag worden gelegd op zijn studiefinanciering. Een bankbeslag is wel mogelijk voor het saldo op moment van beslaglegging. Daarvoor geldt geen beslagvrije voet, tenzij betrokkene door het beslag in aantoonbare onoverkomelijke problemen komt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chantal Bolhusi, 19-12-2012 17:06 #174
Geachte l.s
ik heb een vraagje er ligt al een poosje beslag op mijn loon maar nu heb ik begrepen dat, daar ze mijn eindejaarsuitkering en mijn vakantiegeld niet mogen hebben, kunt u mij vertellen of dat nou wel of niet mag? Reactie infoteur, 20-12-2012
Geachte Chantal Bolhusi,
Met een loonbeslag mag beslag worden gelegd op uw loon, rekening houdend met de beslagvrije voet waarop u recht hebt. Een eindejaarsuitkering en ook het vakantiegeld worden volledig tot het loon gerekend. Daarom mag ook daarop beslag worden gelegd. Op beide wordt ook loonbelasting ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jantje, 14-12-2012 15:35 #173
Hoi,

Ik heb nog 27 verlofdagen over. Kan ik die laten uitbetalen, ondanks loonbeslag. Of gaat dit niet.

Mvg
Jantje Reactie infoteur, 14-12-2012
Beste Jantje,
U kunt de verlofdagen laten uitbetalen. Ze worden wel gezien als loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fred, 13-12-2012 08:01 #172
Beste,
Kan een gerechtsdeurwaarder eisen om mijn bank afschriften te overleggen om de beslagvrije voet vast te stellen?

Mvg,
Fred. Reactie infoteur, 13-12-2012
Beste Fred,
De gerechtsdeurwaarder kan u vragen om door middel van een bankafschrift aan te tonen hoe hoog uw inkomen is, maar andere af - en bijschrijvingen gaan de deurwaarder in beginsel niets aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ali, 11-12-2012 09:14 #171
Hallo kan ik met een schuld van 2.000 euro toch verhuizen naar België en daar afbetalen? Ik betaal nu momenteel 200 euro terug per maand. Reactie infoteur, 11-12-2012
Beste Ali,
Dat kan, maar geef de verhuizing dan wel door.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nick, 07-12-2012 21:17 #170
Ik had via incassoburo/deurwaarder een betalingsregeling getroffen van 50, - per week voor DUO. Bij de voorlaatste betaling is iets misgegaan en zou ik dus nog ong 60 moeten betalen. Dit is er helemaal bij ingeschoten. Ik heb niets meer van Jansen en Jansen gehoord, tot ik gisteren een brief kreeg dat er loonbeslag is gelegd. Aan de telefoon heeft men het nu ineens ook over een vele male hoger bedrag. Hoor ik niet eerst een dwangbevel te krijgen oid of mogen ze gewoon 400% van het bedrag via mijn werkgever gaan eisen zonder mij hierover te informeren? Reactie infoteur, 08-12-2012
Beste Nick,
1. Als er geen gerechtelijk vonnis is, kan er een conservatoir loonbeslag worden gelegd die pas kan worden uitgevoerd als de rechter daarmee akkoord is. Om bij u loonbeslag te leggen zonder herinnering te sturen en dan tegen die hoge kosten gaat wel heel ver en het is dan ook de vraag of de rechter daarmee akkoord gaat.
2. Het beste kunt u de deurwaarder aangetekend een brief sturen dat u meende dat alles was afbetaald en naar nu blijkt nog 60 euro betaald moet worden. Die 60 euro wilt u natuurlijk betalen, maar u hebt nooit een herinnering daarover ontvangen en bent zich van geen kwaad bewust. Ik zou die 60 euro gewoon storten, dat aangeven in de brief met de opmerking dat u ervan uit gaat dat daarmee de zaak is afgedaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Annemie, 06-12-2012 15:00 #169
Hallo
Mijn vraag is de volgende, bij een vriend van mij is loonbeslag gelegd en er is al best veel ingehouden maar nu krijgt hij een brief dat hij niet heeft voldaan aan onderhavige vordering daar nemen ze geen genoegen mee en sommeren binnen 5 dagen te voldoen of een afbetalingsvoorstel anders word overgegaan tot verdere maatregelen. Wat kunnen ze nog meer doen? En een voorstel van afkopen het is een bedrag van boven de 40.000 euro en er is al 5000 euro betaald is, aan hoeveel moet je dan denken? Reactie infoteur, 06-12-2012
Beste Annemie,
Het is het beste om alsnog tot een betalingsregeling te komen, want er is allerlei beslag mogelijk (bankbeslag, boedelbeslag, loonbeslag):

http://www.financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleurine, 28-11-2012 09:22 #168
Ik heb loonbeslag. Kan ik nu verhuizen en een woning zoeken die goedkoper is? Bijvoorbeeld een kamer bij iemand huren? Heeft dit gevolgen voor de verhuurder van de kamer? En wat moet de verhuurder van de kamer doen om alles wettelijk gezien goed te regelen? De kamerverhuurder in kwestie is iemand die me (eventueel) wil helpen om mijn maandelijkse kosten te verminderen, is geen partner Reactie infoteur, 28-11-2012
Beste Fleurine,
Een loonbeslag hoeft geen hinder te zijn om te gaan huren en heeft geen gevolgen voor de verhuurder. Zorg wel dat u kunt aantonen dat u huurt en wat uw spullen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joana, 26-11-2012 12:17 #167
Goedemorgen,

Ik heb een huis gekocht met een huisgenoot. De huisgenoot zou de betalingen van de hypotheek op zich nemen. Dat is enige tijd goed gegaan. Er is inmiddels een achterstand en de deurwaarder is ingeschakeld. Mijn huisgenoot heeft een regeling met de deurwaarder getroffen en komt deze ook na. Maar heeft ondanks deze afspraak met mijn huisgenoot beslag gelegd op mijn loon.

Mijn vraag is: Mag de deurwaarder beslagleggen op mijn loon, nu deze al een betaalafspraak met mijn huisgenoot heeft getroffen en deze aantoonbaar nakomt?
en wat kan ik hier tegen doen?

Vriendelijk bedankt

Joana Reactie infoteur, 26-11-2012
Goedemorgen Joana,
Als er een betaalafspraak is met de huisgenoot die ook nog eens wordt nagekomen, is er geen reden om beslag op uw loon te leggen. Wel bent u als medeondertekenaar van de hypotheek (veronderstel ik) mede aanspakelijk voor de betalingen. Ik zou bij de deurwaarder om opheldering vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maurice, 22-11-2012 15:17 #166
Hallo

Ik heb bijna een jaar loonbeslag doorstaan maar nu is mijn vraag:
In dat jaar heb ik qua overuren aan loonbeslag bijna 50% van me loon afgedragen aan een deurwaarder maar nu met de belasting aangifte die straks volgt moet ik dan mijn hele loon opgeven? Omdat ik niet mijn hele loon heb kunnen gebruiken?
Of kan ik de bedragen die ik gespecificeerd heb gekregen aftrekken?

Heb hier totaal geen ervaring mee
Maar als ik qua jaarloon €38.000, - incl. overuren ontvang en er zelf maar € 18.000, - van heb kunnen gebruiken. Reactie infoteur, 22-11-2012
Hallo Maurice,
Helaas betaalt u over het totale loon loonbelasting. U hebt het immers uitbetaald gekregen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hg, 19-11-2012 09:44 #165
Sedert 2002 betalen wij een regeling na een vonnis. De deurwaarder stelt dat de opdrachtgever na al deze jaren meer geld wil zien. De opdrachtgever zegt niets te kunnen doen, de vordering is overgedragen aan de deurwaarder, die blijft echter aangeven in opdracht van de eisende partij op te treden. Er is sprake van huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting, de deurwaarder wil loonbeslag leggen en telt het inkomen van de partner mee. Klopt dit? Reactie infoteur, 19-11-2012
Beste Hg,
1. Er is eerder een regeling afgesproken en die kan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd. Het inroepen van een deurwaarder verandert daar niets aan.
2. Bij huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting is elke gemeenschappelijkheid in inkomen of vermogen uitgesloten. Dat betekent dat het inkomen van uw partner niet mag worden meegenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonnien, 15-11-2012 15:00 #164
Een incassobureau ligt het vuur aan de schenen van mn schoonzoon. Mijn schoonzoon heeft een voorstel tot finale kwijting voorgesteld. Hierop moest hij de inkomens gegevens van zijn "samenwonende partner"ook opgeven. Dit is niet van toepassing omdat zij alleen samenwonen. Door het niet aanleveren van de inkomensgegevens van zijn samenwonende partner heeft het incassobureau het voorstel finale kwijting van tafel geveegd en het maandbedrag van 150 euro p.mnd verhoogd naar 350 euro. Mijn schoonzoon heeft zijn normale maandelijkse aflossingsbedrag voldaan ipv 350 euro… dit kan hij nl niet missen.
Nu heeft hij een brief gekregen dat hij niet voldaan heeft aan de 350 euro en moet binnen 10 dagen het volledige bedrag aflossen (ruim 15.000 euro). Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Sonnien,
1. Een incassobureau kan hard schreeuwen en dreigen, maar mag eigenlijk niet zo veel. Met een deurwaarder wordt het anders. Die kan een voorlopig beslag leggen en met een uitspraak van de rechter in de hand het beslag ook uitvoeren.
2. Daarbij is het altijd belangrijk dat uw schoonzoon een goed dossier aanlegt zodat hij zich kan verdedigen. Met die verhoging naar 350 euro hoeft hij ook niet akkoord te gaan, maar dan doet hij er goed aan om dit schriftelijk vast te leggen.
3. Een deurwaarder kan een loonbeslag leggen, bankbeslag of boedelbeslag:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

4. Vaak is het toch het beste om weer met het incassobureau te overleggen over een redelijke oplossing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ien, 15-11-2012 13:17 #163
Mag een deurwaarder via loonbeslag het gehele bedrag innen! Hadden een schuld van €1700, loon €2000 het gehele bedrag is geint op ons loon. Mag dit? We hebben niets meer om van te leven! Reactie infoteur, 15-11-2012
Beste Ien,
Neen dat mag niet, u hebt recht op uw beslagvrije voet. De werkgever moet daaraan dan ook niet meewerken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. de Vries, 14-11-2012 14:39 #162
Hoeveel loonbeslag mag worden gedaan op een AOW uitkering van een alleenstaande 2012? Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste S. de Vries,
De beslagvrije voet bedraagt dan € 923,72 en dat is (ongeveer) ook wat iemand inclusief vakantie-uitkering van een alleenstaande AOW netto overhoudt als er geen extra pensioen is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Jansingh, 10-11-2012 11:29 #161
Beste zeemeeuw, onze zoon heeft loonbeslag de belasting vrije voet is vastgesteld op 1209 euro maar mogen ze ook de reiskosten inhouden hij werkt over ver en de onkosten. Ook hebben ze beslag gelegd op de voorlopige teruggaaf kan dit M.V.GR. greetje Reactie infoteur, 10-11-2012
Beste G. Jansingh,
Een vergoeding van de reiskosten is een onkostenvergoeding en daarop mag geen beslag worden gelegd, het is immers geen loon. Een beslag op de voorlopige teruggaaf kan alleen door de belastingdienst. Ook dit is geen loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tino, 08-11-2012 14:13 #160
Ik zit in de WIA, ging in het buitenland wonen voor de gezondheid omdat het in Nederland te duur is met wat ik allemaal probeer. Ik ben in Nederland nu uitgeschreven.

De schulden kan ik nooit meer aflossen die ik nu heb mede met de daling van de Euro.
Aanmelden bij de schuldsanering kan niet omdat je niet meer in je gemeente staat ingeschreven. Moet ik dan zelf naar de rechter stappen om om een regeling te vragen?
Als ik mij weer inschrijf duurt dat ook weer 4 weken voordat ik een traject kan starten. Reactie infoteur, 08-11-2012
Beste Tino,
1. Sommige schulden kunnen inmiddels zijn verjaard.
2. Wellicht is er in het land waar u woont een mogelijkheid van schuldsanering.
3. Ook als u naar de rechter gaat, zal deze bekijken in welk land u woont;
4. De wsnp start ook niet direct, omdat er een hele wachtlijst is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap Klaassen, 08-11-2012 12:34 #159
Geachte dames/heren,
Mijn vraag is wordt er met beslag op aow en pensioen uitkering geen rekening gehouden met beslagvrije voet bepalen met lopende financieringen die betaald moeten worden?

vriendelijke groeten Jaap Klaassen Reactie infoteur, 08-11-2012
Beste Jaap Klaassen,
Ook bij een AOW hebt u recht op uw beslagvrije voet. Zie in de tabel bij 65 jaar of ouder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boba, 08-11-2012 00:05 #158
Hallo
Kunnen ze dan doen ik zit 100 euro in de schulden. Kunnen ze een deurwaarder sturen voor dat, omdat ik iets niet wil betaling? Ze hebben mij al 3 brieven gestuurd dat ik moet betaling. Het is van voordeelgids eu voor een pasje voor kortingen, maar ik kan er niets mee doen. Ik betaal 2 jaar voor niets omdat ik er geen gebruik van maak. Kunnen ze een deurwaarder sturen voor dat? Reactie infoteur, 08-11-2012
Hallo Boba,
1. Een bedrijf kan zelfs voor 100 euro een deurwaarder sturen. Het vervelende is dat de rekening door kosten ook oploopt.
2. Maar een deurwaarder moet een gerechtelijk bevel hebben om zijn vordering te kunnen uitvoeren. Als het zover komt, is dus goedkeuring van een rechter nodig (kost ook weer geld).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daan, 03-11-2012 09:51 #157
Beste zeemeeuw, ik heb 5 jaar een cafe gehad en gestopt omdat het financieel niet meer vol te houden was en zit nu met een schuld van 80000 euro, nu heb ik inmiddels een baan en is er beslag gelegd op mijn loon. Ik ben op huwelijkse voorwaarde getrouwd waarbij wij elke gemeenschap van goederen uitsluiten. Nu staat er in het schrijven van de deurwaarder dat mijn beslagvrije voet 1202, 67 euro is. Klopt dit want mijn man verdient ongeveer 2200 euro. Betekent dit dan dat ik die 1202, 67 per maand overhoud?
Met vriendelijke groet Daan Reactie infoteur, 03-11-2012
Beste Daan,
1. De 1202,67 lijkt me in ieder geval de hoogst haalbare beslagvrije voet als geen rekening is gehouden met een opslag voor woon- en zorgkosten.
2. De beslagvrije voet is het bedrag waarop geen beslag mag worden gelegd en u dus per maand van uw loon overhoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kurt, 09-10-2012 09:39 #156
We hadden loonbeslag op onze wedde, maar voor onze wedde werd uitbetaald hadden we de volledige schuld al terugbetaald, doch het loonbeslag werd alsnog doorgevoerd. Wat nu te doen om onze wedde toch nog te krijgen? Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste Kurt,
U kunt het beste direct contact opnemen met de deurwaarder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 28-09-2012 20:28 #155
Een kennis heeft via deurwaarder bankrekening beslag gelegd bij mij(vind ik onterecht).Dit bleek geen effect te hebben omdat ik de rekening al leeggehaald had.
Mag deze kennis nu loonbeslag uitvoeren? of moet er nu verplicht een rechtzaak komen?(hier hoop ik op zodat ik ook mijn verhaal kan doen) Wat is de volgende stap die zij(de kennis) kan uitvoeren bij mij? Reactie infoteur, 29-09-2012
Beste Anna,
Uit voorzorg kan er een loonbeslag worden gelegd, maar het beslag kan pas worden uitgevoerd na goedkeuring van de rechter:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marco, 27-09-2012 17:53 #154
Bij mij is loonbeslag gelegd op mijn uitkering.
Maar die hele incasso is aantoonbaar illegaal. (5*850= 40.000euro?)
Ik ben uiteraard langs alle kanten bezig hier een eind aan te maken en de betrokken partijen voor het gerecht te slepen.
Maar mijn vraag is MOET het UWV doorgaan met inhouden van mijn inkomen terwijl bekent is dat er een aanklacht ligt tegen de deurwaarder.
Of is het UWV verplicht het loonbeslag op te schorten totdat er een uitspraak is in mijn zaak.
Want als het UWV doorgaat sta ik zeer binnenkort op straat want ik moet elke maand bijleggen op mijn vaste lasten en ook dat is aantoonbaar.
Heb dit wel aan de deurwaarder laten weten maar hun reactie is.
(Geen reactie) Reactie infoteur, 27-09-2012
Beste Marco,
Bij een beslag zijn er twee stadia: conservatoir (uit voorzorg) en executoriaal (na uitspraak rechter). Conservatoir mag er beslag worden gelegd:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

Ik zou het UWV vragen om een voorziening. Wellicht werken ze daar wel aan mee.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Romein, 25-09-2012 11:16 #153
Mijn vraag is: Is een deurwaarder verplicht voor beslaglegging op AOW verplicht zich te informeren over het maximum bedrag voor beslag? Reactie infoteur, 25-09-2012
Beste Romein,
De deurwaarder dient te vragen naar uw inkomen en gezinssituatie, zodat duidelijk wordt wat hij maximaal kan vorderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Howie, 23-09-2012 22:59 #152
Hallo, Ik heb met een deurwaarder een schriftelijke afspraak dat zij € 50,00 per maand inhouden van mijn uitkering maar door een fout word er € 50,00 per week ingehouden dus €200,00 per maand. nu is er een volgende deurwaarder die beslag heeft gelegd en heeft gezegd de helft te willen hebben van wat de eerste inhoud. dus volgens afspraak zou dit dan € 25,00 moeten zijn. Welnu de eerste deurwaarder wilt zich niet houden aan de gemaakte afspraak van €50,00 om dit terug te draaien dus delen ze nu €200,00 ieder dus €100,00. MIJN VRAAG mag een deurwaarder eenzijdig beslissen een schriftelijk gemaakte afspraak eenzijdig naast zich neer te leggen? Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Howie,
Neen dat mag de deurwaarder niet. Belt u eens met de Kbvg (orde van deurwaarders): 070 - 890 35 30
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jannie, 21-09-2012 14:53 #151
Mag een deurwaarder loonbeslag doen als de zaak 10 december nog moet voorkomen? Reactie infoteur, 21-09-2012
Beste Jannie,
Een deurwaarder mag preventief een loonbeslag leggen (conservatoir beslag) die pas na goedkeuring van de rechter mag worden uitgevoerd:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 08-09-2012 10:17 #150
Ik heb de volgende vraag, ik begrijp nog altijd niets van wat er precies mag worden ingehouden. Ik heb een rechtszaak verloren en nu moet ik binnen 7 dagen het bedrag betalen. De jurist weigert met elke regeling mee te werken en zal loonbeslag gaan leggen.
Mijn inkomen staat vast, maar mijn man is zelfstandig ondernemer en dit is dus heel wisselend. Hoe wordt nu berekend wat er daadwerkelijk wordt ingehouden heb begrepen, dat er ook wel eens onterecht teveel wordt ingehouden. Tevens heb ik net als iemand al een regeling met belastingdienst lopen die nu ook in het geding gaat komen. Ik heb naar alle staffels gekeken, maar het is voor mij nog steeds een raadsel. Reactie infoteur, 09-09-2012
Beste J,
1. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, zal naar beide inkomens worden gekeken.
2. De deurwaarder die beslag legt, zal u vragen wat het inkomen is. Als hij ook het inkomen van uw man wil weten, moet u daar een schatting van geven.
3. Uw gezamenlijke beslagvrije voet is gelijk aan € 1.203,18 exclusief extra voor wonen en zorg.
4. De belastingdienst heeft voorrang bij betalingen. Ook die verplichting kunt u het beste melden om te voorkomen dat u te weinig overhoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 07-09-2012 09:52 #149
G.M. ik heb met verbazing het stukje gelezen tussen een deurwaarder en u. Geplaatst 23-9-2011. Wat een a-sociaal iemand die deurwaarder. Kun je toch zien wat een criminelen het zijn. Reactie infoteur, 07-09-2012
Beste Jan,
Tja, het is af en toe wel erg duwen en trekken :)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 06-09-2012 09:29 #148
Hallo… waarom mag men een loonbeslag op de aow helemaal inhouden
als iemand naar het buitenland gaat en waarom in Holland niet? Reactie infoteur, 06-09-2012
Beste Jan,
Een deurwaarder mag dat inderdaad doen als u geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Waarschijnlijk is dat zo omdat in die gevallen het risico groter is dat de schuld niet wordt terug betaald. Als u wel een vaste woon- of verblijfplaats in het buitenland hebt, zou ik contact opnemen met de deurwaarder en proberen om tot een gunstiger regeling te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa Zomers, 05-09-2012 20:44 #147
Hallo,
Ik wil graag weten, wij hebben een langdurig (jaren) loonbeslag liggen op het loon van mijn partner en nu heb ik een dwangbevel gekregen van de belastingdienst met een aankondiging dat ze als we niet betalen, zij dan beslag willen leggen op de inboedel. Mag dit? Of is het vanwege "doorkruising van de bescherming beslagvrije voet" niet toegestaan? Door de beslagrvije voet kunnen wij toch niet aan de betalingsverplichting voldoen? Graag hoor ik van u.

Groetjes Lisa Reactie infoteur, 06-09-2012
Hallo Lisa,
1. Een beslag op de boedel staat als dwangmiddel los van een loonbeslag:

http://www.financieel.infonu.nl/geld/101545-bankbeslag-loonbeslag-of-boedelbeslag-bij-schulden.html

2. De belastingdienst is prioritair bij het innen van schulden ten opzichte van andere schuldeisers. Daarom kunt u het beste met de belastingdienst overleggen over een betalingsregeling of dat zij het loonbeslag overnemen van de huidige deurwaarder. Die deurwaarder moet dan wachten totdat de schuld van de belastingdienst is afgelost. Ook de huidige deurwaarder kan dan dreigen met een ander vorm van beslag, maar u kunt het altijd proberen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nel, 29-08-2012 10:47 #146
Hallo,

Een medewerkster heeft verschillende loonbeslagen, die wij keurig iedere maand afdragen aan de desbetreffende deurwaarder. Nu vraagt zij om een voorschot op haat vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Is dit toegestaan? Dacht nl zelf dat dit niet is toegestaan.

Mvrgr
Nel Reactie infoteur, 29-08-2012
Hallo Nel,
Als bij de hoogte van de beslagvrije voet is rekening gehouden met de vakantie uitkering (zie artikel voor bedragen), heeft betrokkene niet op meer recht per maand dan de beslagvrije voet totdat de schuld is afgelost. Een voorschot is wel toegestaan, maar zou dan direct richting deurwaarder gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacobine, 28-08-2012 16:42 #145
Als na de betaling van mijn salaris ( dus bv de maand erop) ik de betaling krijg van mijn vakantiegeld en de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen, moet er dan ook rekening worden gehouden met de beslagvrije voet of gaat alles in zijn totaal naar de deurwaarder? Reactie infoteur, 29-08-2012
Beste Jacobine,
Al het loon boven de beslagvrije voet inclusief vakantiegeld mag worden ingehouden, ook het (extra) vakantiegeld en uitbetaalde vakantiedagen. In de beslagvrije voet per maand zit maar 1/12e deel vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie, 24-08-2012 13:30 #144
Hallo,
Dank u wel voor de reactie terug. Wij hadden als eerste al contact gemaakt bij de beslagleggende deurwaarder. Die verwees ons weer naar de gemeente waar het geld naar toe is gegaan. Maar daar kregen wij te horen nee u krijgt dit niet terug, en die willen het resterende bedrag aanvullend tot het beslagvrije voet van € 1203 ook niet terug storten!
Hoe kom ik nu verder?
Met vriendelijke groet,
Gonnie Reactie infoteur, 24-08-2012
Hallo Gonnie,
De deurwaarder heeft te veel beslag gelegd en moet dat corrigeren. Belt u eens met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, tel.: 020 – 541 28 25.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gonnie, 24-08-2012 11:50 #143
Er is door de Gemeente loonbeslag gelegd. Nu weten wij dat de beslagvrije voet € 1203 is.
Gemeente heeft bijna alles naar hun zelf gestort gekregen en wij hebben € 700 ontvangen mag dit? Zo komen wij nog meer in de problemen met onze vaste lasten en kunnen ze niet betalen, terug draaien willen ze niet! Wat nu mag dit zomaar? Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Gonnie,
Als uw beslagvrije voet 1203 euro is, moet u ook dat bedrag ontvangen. Het kan zelfs hoger zijn in verband met woonkosten en zorgpremie. Zie hiervoor bovenstaand artikel. In dat geval kunt u bezwaar maken bij de beslag leggende deurwaarder
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 22-08-2012 13:57 #142
Bij mijn vader is er beslag gelegd op zijn hele uitkering om dat hij in Duitsland woont. Na 5 maanden is er berekend op beslagvrije voet dat dat niet goed is en mijn vader recht heeft op zijn uitkering en dat er maar een klein bedrag na de deurwaarde gaat. Mijn vraag is heeft mijn vader nou met terug werkende kracht recht op het geld wat is ingehouden? Hij heeft achterstallige schulden. Reactie infoteur, 22-08-2012
Beste Joke,
Ja uw vader heeft recht op de beslagvrije voet met terugwerkende kracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Middendorp Jt, 22-08-2012 10:34 #141
Ik ontvang nu AOW + pensioen. Dit is samen netto: 1045 per maand. Mijn vrouw heeft geen inkomen, en ik ontvang voor haar 200 euro partnertoeslag vanwege het feit dat zij hier nog maar 8 jaar woont. Zij is nl. buitenlandse. Mocht ik een loonbeslag opgelegd krijgen, wat gaat er dan van dit bedrag af? Graag uw antwoord hier op Reactie infoteur, 22-08-2012
Beste Middendorp Jt,
Uw beslagvrije voet bedraagt € 1.271,82.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veronique, 19-08-2012 22:21 #140
Ik had een vraagje ik kan het nergens op internet vinden maar mag de belastingdienst beslag leggen op de hele WAO uitkering zonder dat er nog geld overblijft om van te leven en dat met kinderen in het spel

mvg Veronique Reactie infoteur, 20-08-2012
Beste Veronique,
Ook de belastingdienst moet bij een loonbeslag rekening houden met de beslagvrije voet. Gebeurt dat niet, dan kunt u bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 09-08-2012 12:18 #139
Beste Infoteur/Zeemeeuw,

Mijn dank!

Groeten,
Ron Reactie infoteur, 09-08-2012
Graag gedaan.

Ron, 09-08-2012 01:57 #138
Beste Infoteur/Zeemeeuw,

Mijn vriendin (35 jaar, zonder kinderen), die loonbeslag heeft, moet nu haar finaciele situatie overleggen aan de gerechtsdeurwaarder. Zij is inwonend bij haar ouders en betaalt nu 400 pm aan haar ouders volgens een huurcontract. Hoe worden deze woonkosten meegenomen in de berekening van de beslagvrije voet? Wordt er voor de berekening van de bvv ook naar het inkomen van haar ouders gekeken? Of alleen om tot een verdeling van de woonkosten te kunnen komen? Als ik het goed heb begrepen op de WSNP web site (http://www.wsnp.rvr.org/download/vtlb/Vtlb-rapport%20juli%202012.pdf), is dit de enige woonvorm (bloedverwant eerste en tweede graad), waar automatisch niet gekeken wordt naar gezamenlijk inkomen, omdat er geen sprake is van een natuurlijke wederzijdse verzorging. Heb ik dit goed begrepen?

Ik hoop dat u er nog iets over kunt/wilt zeggen. Met name aangaande de vraag of haar ouders hierin betrokken kunnen raken en welke rol zij spelen (liefst geen natuurlijk).

Mocht deze vraag niet meer passen in het forum, wilt u mij dat dan ook svp laten weten?

Met vriendelijke groeten,

Ron Reactie infoteur, 09-08-2012
Beste Ron,
1. Zij kan het beste aangeven dat ze huurt bij de ouders, maar er niet inwoont.
2. Bij een beslag op het loon van een kind wordt niet naar de ouders gekeken, bij een beslag op de ouders wordt wel naar een inwonend kind gekeken.
3. De kale beslagvrije voet waarmee vele deurwaarders werken is exclusief een extra vrijstelling voor wonen en zorg. Als ook deze deurwaarder daar geen rekening mee houdt, moet zij erom vragen. Het handigste is het om dat direct te doen bij het overleggen van haar gegevens. Daar zijn vaste bedragen voor (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mona, 08-08-2012 11:38 #137
Hallo,

Hoelang mag er tussen een uitspraak van de rechter zitten en het ontvangen van de uitspraak zitten? En als je eindelijk de uitspraak hebt (na bijna een jaar), hoeveel dagen of weken heb je wettelijk gezien om te reageren? Reactie infoteur, 08-08-2012
Hallo Mona,
Als u bij de uitspraak aanwezig was, wordt u verondersteld het vonnis te kennen zodra het vonnis wordt uitgesproken. De uitspraak op papier kan enkele maanden op zich laten wachten, maar toch zeker niet een jaar. Bij het vonnis staat ook aangegeven of en hoe u in beroep kunt gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. F. A. Scheper, 08-08-2012 06:42 #136
Er is loonbeslag gelegd bij mij. Nu had ik van mijn werkgever nog veel achterstallige loonbetaling tegoed. Dit was van ver voor de tijd dat er sprake was van loonbeslag. Nu hebben ze me ontslag aangezegd en even snel dat achterstallige geld overgemaakt, waar ik dus al heel lang recht op had. Dit valt toch niet onder het loonbeslag? Dit is duidelijk van voor die tijd. Het gaat om een fors bedrag. Wie moet dit herstellen? De gerechtsdeurwaarder of mijn werkgever. NB: dit is dus geen ontslagvergoeding.
De afgelopen maanden was er geen loonbeslag. Ook is er in deze recente tijd ten onrechte de helft van mijn salaris ingehouden. Dit gaat nu deze week betaald worden maar inmiddels heeft een volgende deurwaarder beslag gelegd. Dit tegoed is dus ook uit een, weliswaar korte, maar toch "vrije" periode. Als ze het wel keurig op tijd hadden betaald had gewoon het hele bedrag ontvangen. Wat moet ik daarmee? De betalingen kunnen voor vrijdag a.s. nog gestopt worden vlgs werkgever. Reactie infoteur, 08-08-2012
Beste M. F. A. Scheper,
Achterstallig salaris valt niet onder een loonbeslag. Dat moet de werkgever herstellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 07-08-2012 02:18 #135
Beste Infoteur/Zeemeeuw,

Hartelijk bedankt voor uw reactie. Mijn vriendin's ORT is volgens mij structureel in het salaris verwerkt (ik verdiep mij nog in de loonstroken). De reiskostenvergoeding is structureel en deze bedraagt 60 pm. In totaal bedraagt het nettoloon (inclusief reiskosten en ORT) 1064, 40. De deurwaarder heeft bij brief gesteld:"De beslagvrije voet is door de deurwaarder vastgesteld op 90% van de nettoinkomsten (exclusief toeslagen) per maand". Mogen zij nu beslag leggen op 10% van (1064, 40-60) of op 10% van 1064, 40? Wat houdt dat precies in "exclusief toeslagen"? En mogen zij dit zo stellen?

Zij betaalt nu 450 pm aan haar ouders volgens een huurcontract. Hoe wordt dit meegenomen in de berekening van de beslagvrije voet? En wordt er voor de berekening van de beslagvrije voet ook naar het inkomen van haar ouders gekeken? Als ik het goed heb begrepen op de WSNP web site, is dit de enige woonvorm (ouders/kind, waarbij kind in de problemen zit), waar niet gekeken wordt naar gezamenlijk inkomen, omdat er geen sprake is van een natuurlijke wederzijdse verzorging. Heb ik dit goed begrepen?

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Ron Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Ron,
1. De deurwaarder spreekt kennelijk over netto inkomsten, en niet over netto loon. Maar de reiskostenvergoeding meenemen is wel raar. Dat zijn geen inkomsten, omdat daar gelijke uitgaven tegenover staan.
2. Onder de toeslagen vallen de zorgtoeslag, huurtoeslag en dergelijke:

https://financieel.infonu.nl/geld/80086-alle-toeslagen-2020.html

3. Maar is dit besluit van de deurwaarder niet gunstiger is dan de wettelijke beslagvrije voet die is gebaseerd op het wettelijk minimumloon? Zie hiervoor de tabellen in het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 05-08-2012 17:51 #134
Goeiemiddag,
Ik heb een vraag over netto inkomsten en huurkosten. Mijn vriendin (inwonend bij ouders en 35jr oud zonder kind) verdient 860 netto, maar daar komt een onregelmatigheidstoeslag, een reiskostenvergoeding en vakantietoeslag bovenop. Hierdoor is het loon 1167 per maand. Wat valt nu binnen het 'nettoloon'? En ze betaald kostgeld aan haar ouders. Kan deze 1 op 1 worden gezien als huurkosten?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Groeten,
Ron Reactie infoteur, 06-08-2012
Beste Ron,
1. Het netto loon is het loon dat men netto in handen krijgt na aftrek van de belasting. De reiskostenvergoeding hoort daar niet bij, omdat dat een onkostenvergoeding is.
2. Bij het bepalen van het netto loon per maand, kan bij een incidentele onregelmatigheidstoeslag niet altijd van de zelfde bedragen worden uitgegaan. Die onregelmatige uren moet namelijk wel worden gedraaid en daarbij is het verleden niet altijd een garantie voor de toekomst.
3. Kostgeld wordt gezien als een onkostenvergoeding en niet als huur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 01-08-2012 21:25 #133
Beste,
Ik ben getrouwd en heb 2 jonge kinderen, Het deurwaarders kantoor heeft beslag gelegd op onze gezinsuitkering WWB, deze uitkering is € 1336 euro per maand, nu beweert het deurwaarderskantoor dat onze beslag vrije voet 601, 59 is! Dit kan toch nooit alleen onze huur is al 667 euro! Ik heb gelezen dat ze maar op 10% beslag mogen leggen klopt dit? Wat kan ik hieraan doen ben ten einde raad! Reactie infoteur, 02-08-2012
Beste Marian,
1. Als u jonger bent dan 21 jaar is de beslagvrije vanaf 1 juli 2012 gelijk aan € 656,40 en anders € 1.203,18. Dit is zonder rekening te houden met kosten voor wonen en zorg.
2. U kunt het beste direct bezwaar maken en vragen om een verhoging voor wonen en zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angela van den Bosch, 24-07-2012 17:47 #132
Hallo,
op het salaris van mijn expartner is loonbeslag gelegd. Er wordt bij de bepaling van de beslagvrije voet geen rekening gehouden met kinderalimentatiebedrag. Hierdoor ontstaat nu een achterstand in de alimentatie en moet ik lbio inschakelen om ook loonbeslag te laten leggen. Lbio moet contact opnemen met de andere deurwaarder. De andere schuld is echter veel hoger en in nederland int dus schijnbaar de hoogste schuldeiser het meeste en wordt ik afgescheept met nog geen 50 euro per maand. Dit gaat zo door totdat de bedragen van de andere schuldeiser en mij gelijker worden en er dus ook meer aan mij uitbetaald kan worden. Is dit niet erg vreemd dat er totaal geen rekening wordt gehouden met kinderalimentatie bij het bepalen van de beslagvrije voet of met het uitbetalen van het geincasseerde loon door de deurwaarder? Moet ik (dus de kinderen) de dupe worden van foute beslissingen van mijn ex partner?
met vriendelijke groeten,
A. van den Bosch Reactie infoteur, 24-07-2012
Hallo Angela van den Bosch,
Kennelijk wordt de kinderalimentatie niet als de de eerste levensbehoefte van de schuldenaar gezien, maar als een verplichting, een schuld. Dat is natuurlijk wel vervelend voor u.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rico, 24-07-2012 12:21 #131
Beste zeemeeuw,
Ik ben samenwonend, ik heb 3 kinderen in de leeftijd van 15, 18 en 20 jaar. Mijn netto inkomen is 1250 en dat van mijn partner rond de 2000 netto. Mijn partner heeft niets met mijn schulden te maken. Wij hebben geen samenlevingscontract ook geen fiscale verbintenis. Nu is er op mijn loon beslag gelegd, ik ontvang maandelijks €601, 39. Klopt dit?
Mvg. Reactie infoteur, 24-07-2012
Beste Rico,
De deurwaarder ziet u als alleenstaande ouder en dan klopt het bedrag, maar u kunt aanvoeren dat u ook woonkosten hebt en een zorgpremie hebt te betalen waardoor de voet hoger wordt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P. Te H., 19-07-2012 13:34 #130
Goedemiddag, mijn ex heeft een schuld en heeft er 3 jaar niet aan betaald, nu is dat voor het gerecht geweest, rechter schrijf een van de twee moet het betalen en de kosten van het proces, nu heb ik bij de gemeente een intakegesprek gehad voor schuldsanering en het vervolg is volgende week, mag een gerecht deurwaarder nu al loon en boedel beslag leggen bij mij, en mijn ex waar het om draait gaat dan mooi vrij uit, of gaat het toch anders in z'n werk?

Graag een antwoord op mijn vraag aub Reactie infoteur, 19-07-2012
Beste P. Te H,
Bij een schuld is van belang wiens schuld het is en wie hoofdelijk aansprakelijk is. Als u getrouwd was en kostwinner, is de kans groot dat de rechter bij u loonbeslag laat leggen. Als u samenwoonde zonder samenlevingscontract en u niet hebt getekend, bent u nergens aansprakelijk voor.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petra, 18-07-2012 19:43 #129
Wij hebben als echtpaar een loonbeslag gekregen voor een achterstand betaling van onze hypotheek lening. Nu wordt ons huis binnenkort verkocht op opbod, hoe kunnen wij nu een huur woning krijgen? Gezin onze salaris komen wij niet voor een sociale woning maar voor een vrije sector. Is er misschien een bureau die ons kan helpen voor een huurwoning? En hoe wij dat moeten inrichten als wij moeten uitkomen met een totale salaris van 1.203, 00 om te besteden. Reactie infoteur, 18-07-2012
Beste Petra,
1. Waarom probeert u niet alsnog of nogmaals een betalingsregeling af te sluiten, zodat het huis niet verkocht hoeft te worden. Dat is waarschijnlijk goedkoper en u heeft geen restschuld.
2. Als er niet ook een boedelbeslag is, behoudt u gelukkig wel de boedel.
3. Als het huis is verkocht, vervalt als het goed is - afhankelijk van de restschuld en de financiering daarvan - het loonbeslag. Zo niet dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente voor een tijdelijke oplossing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dilara, 16-07-2012 02:22 #128
Beste Zeemeeuw,

Mijn man is pas geleden gestart met een eigenbedrijf als timmerman.
Later werd hij gebeld door verschillende instanties of hij lid wilde worden van verschillende intetnetsite's waar hij werk kon vinden als zzp'er. Hij is zo stom geweest om aan de telefoon akkoord te gaan met zo'n een abonnement van mediatrend, alleen wist hij niet eens hoeveel het koste en hoe lang hij eraan verbonden zat enz. Mijn man is in 2009 naar Nederland geemigreerd, zijn nederlandse taal is best zwak.
Ik heb toen media trend uitgelegd maar ze gaan er niet mee akkoord en willen dat we het openstaande bedrag zo snel mogelijk betalen.
Nu willen de eisers (mediatrend) dat we het bedrag van 700euro alsnog betalen.
we krijgen nu ook brieven van de deurwaarder die niet akkoord is gegaan met onze bezwaarschrift; ik vind het belachelijk dat iemand aan de telefoon alleen door het ja woord te zeggen een bedrag van 700 euro verschuldigd is terwijl hij nooit van de diensten gebruik heeft gemaakt, kunt u ons aub helpen ik weet geen raad meer?
groeten.dilara Reactie infoteur, 16-07-2012
Beste Dilara,
1. Als het gaat om een consumentenaankoop spreken we over kopen op afstand, waarvoor een bedenktijd geldt en bepaalde regels waaraan moet zijn voldaan. Als die regels niet zijn nagekomen is de "koop" ongeldig:

http://www.financieel.infonu.nl/diversen/8172-kopen-op-afstand-is-bij-wet-geregeld.html

2. Als het om een zakelijke bestelling gaat, geldt dit consumentenrecht niet.
3. Het feit dat uw man de Nederlandse taal niet goed kent, kan nog wel een argument zijn om het abonnement ongeldig te verklaren (uw man wist niet waar hij ja op zei). Wellicht is een schikking mogelijk voor de helft van het bedrag (ook Mediatrend had beter moeten doorvragen).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 12-07-2012 17:36 #127
Beste Zeemeeuw,
Ik heb via de gemeente samen met mijn vriendin een gezamenlijke WWB-uitkering waarop al enige tijd beslag is gelegd tot de beslagvrije voet. Desondanks is er onlangs (22 juni 2012) een deurwaarder aan de deur verschenen. Er is uiteindelijk niets door hem in beslag genomen. Wel vroeg hij mij te bellen om een regeling te treffen. Een week later is helaas de moeder van mijn vriendin overleden. Hierdoor kwam het er even niet van om direct contact op te nemen met de deurwaarder, we hadden immers even iets anders aan ons hoofd en contact opnemen met de deurwaarder is er hierdoor even bij ingeschoten. Tot mijn ZEER grote verbazing zag ik dat er op 11 juli 2012 (nog geen drie weken later dus) een volgens mij zogeheten "derdenbeslag" was gelegd op het gehele bedrag (ca. 420 euro) wat op dat moment op mijn bankrekening aanwezig was. Ik heb nu niets meer om van te kunnen leven en volgens mijn bank en de deurwaarder kan dit allemaal zomaar. Ook heb ik na het bezoek van de deurwaarder geen aankondiging van dit beslag ontvangen. Maar dit terzijde want dit is uiteraard van groot belang. Hiermee is nog niet de gehele schuld betaald (ca 610 euro) waardoor ik volgens de gerechtsdeurwaarder, en ik citeer: "Als het goed is" niet meer over mijn rekening kan beschikken tot de gehele schuld is voldaan.

A. Kan de deurwaarder beslag leggen op het volledige bedrag op mijn bankrekening? Ik heb immers al beslag op onze WWB-uitkering tot de beslagvrije voet… En zo ja, waarom doet dan alléén deze gerechtsdeurwaarder dit?
B. Ik heb gelezen dat een dergelijk beslag alléén met mijn toestemming plaats kan vinden. Is dit correct? Ik heb hiervoor namelijk géén toestemming verleend en zelfs het geld terug gevraagd, wat volgens deze deurwaarder niet mogelijk is.
C. Indien bovengenoemde niet rechtsgeldig is, tot wie of welke instantie kan ik mij wenden om deze actie van de deurwaarder ongedaan te maken? Reactie infoteur, 12-07-2012
Beste Bert,
1. Een conservatoir beslag is mogelijk. Voor een executoriaal beslag moet de deurwaarder een gerechtelijk vonnis hebben:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

2. De deurwaarder doet dit om u onder druk te zetten. Zo zult u zeker met hem contact opnemen.
3.Ik zou de deurwaarder even bellen en de situatie uitleggen. Denk eraan dat een eventuele erfenis ook in de boedel kan vallen (hangt van het testament af).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Piet Hein, 07-07-2012 20:07 #126
Het wordt tijd dat deurwaarders eens humaner te werk gaan, het leven bestaat niet alleen uit geld. de zogenaamde gedupeerden zijn over het algemeen grote bedrijven die de geleden "schade"amper voelen. De veelal recent afgestudeerde kandidaatjes hebben een grote bek en totaal geen levenservaring. Dat is een perfect scenario om tot heel vervelende excessen te komen, . Reactie infoteur, 08-07-2012
Beste Piet Hein,
Een extra reden om je rechten goed te kennen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane, 04-07-2012 17:25 #125
Er is beslag op mijn inkomen gelegd tot de beslagvrije voet.
Er zijn nog 2 vorderingen waarvoor beslag wordt gelegd, deze hebben zich aangemeld bij deurwaarder 1 welke voor de verdeling dient te zorgen.
Ik heb de deurwaarder verzocht om mij een overzicht te verschaffen van de tot op heden door hem ontvangen en verdeelde gelden (betreft een periode van 8 maanden)en welke kosten er daarvoor in rekening zijn gebracht.
De deurwaarder heeft daarop gereageerd dat bij hun het dossier is gesloten omdat hun vordering is ingelost en hij per heden (de dag dat ik zijn antwoord ontving) het heeft overgedragen aan de 2e deurwaarder.
De gevraagde specificatie heb ik echter niet ontvangen, dus heb hem hier nogmaals schriftelijk om verzocht, hierop heeft hij gereageerd dat hij deze niet verstrekt omdat het dossier bij hun gesloten is.
Indien ik niet om de specifiatie had gevraagd had ik niet eens geweten dat het dossier bij hun gesloten is.
Mag een deurwaarder het verstrekken van de door mij gevraagde specificaties weigeren? Reactie infoteur, 04-07-2012
Beste Jane,
Een kwaliteitseis van de KBvG (de overkoepelende organisatie van deurwaarders) is dat de gerechtsdeurwaarder zorg draagt voor een eenduidige, volledige en juiste informatieverstrekking aan de justitiabele (dat bent u). Hij verstrekt de justitiabele tevens ter zake doende informatie over zijn rechtspositionele mogelijkheden. U kunt de KBvG hierover bellen: 070 - 890 35 30.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erwin, 04-07-2012 14:08 #124
Geachte heer/mevr.
Er is conservatoir beslag gelegd op mijn uitkering, waarbij netjes rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. Nu krijg ik van de uitkeringsinstantie echter een loonstrook waarop alleen de hoogte van de beslagvrije voet is aangegeven en ook alleen over dit bedrag de loonheffing is ingehouden. Op deze wijze houdt men volgens mij te weinig loonbelasting in en wordt dus een bruto bedrag ingehouden. Is dit terecht of kan ik een bezwaar indienen bij de uitkeringsinstantie dat over de hele uitkering de loonheffing moet worden berekend en men alleen een netto bedrag mag achterhouden. Reactie infoteur, 04-07-2012
Beste Erwin,
De uitkeringsinstantie houdt zo te weinig belasting in. Ook over het loonbeslag moet loonbelasting worden betaald die ten koste van het beslag gaat en niet ten koste van de beslagvrije voet. Anders gezegd: zo wordt te veel overgemaakt aan de deurwaarder en moet u straks belasting bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertrude, 03-07-2012 15:46 #123
Hoe kunnen we als echtpaar zorg/woonkosten belasting vrije voet aanvragen? En nog een vraag, wij hebben twee volwassen kinderen die wonen niet meer bij ons, maar ze staan nog wel ingeschreven bij ons. Krijgen zij dan ook problemen? Gaat dit loonbeslag niet via de rechter? Reactie infoteur, 03-07-2012
Beste Gertrude,
1. Een loonbeslag gaat via de deurwaarder. Er is een verschil tussen een conservatoir beslag (voorzorgsmaatregel) en een executoriaal beslag (uitvoering via de rechter):

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

2. U kunt het beste contact opnemen met de deurwaarder en aangeven dat u in verband met uw kosten voor zorg en wonen een hogere beslagvrije voet wilt hebben.
3. Officieel geldt nog de huishoudtoets waarbij ook het inkomen van ingeschreven kinderen een rol spelen, maar in de praktijk gebeurt dat sinds het Lenteakkoord niet of nauwelijks meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertrude, 03-07-2012 12:47 #122
L.S.
Wij hebben een hypotheekschuld. Wij kunnen het totale bedrag niet meer ophoesten. wij betalen wel elke maand, maar niet het gehele bedrag. nu gaat de bank ons een loonbeslag toeleggen. Wat houdt dat in voor een echtpaar en houden zij rekening met onze andere lasten? Reactie infoteur, 03-07-2012
Beste Gertrude,
Bij een loonbeslag gaat een deurwaarden naar de werkgever en legt daar beslag op het loon minus de beslagvrije voet waarop u recht hebt. Als echtpaar (jonger dan 65 jaar) hebt u een beslagvrije voet van € 1.203,18. Voor zorg en woonkosten kunt u een verhoging van deze beslagvrije voet vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 01-07-2012 13:32 #121
Hallo, ik heb een belastingschuld inkomstenbelasting was 12000 euro maar inmiddels
nog maar 4700 euro door loonbeslag.Mijn beslagvrije voet was 841 euro maar doordat ik achtereenvolgens mijn zorgpremie niet kon betalen liep ik 6 maanden achter waardoor ik nu ook bij cvz bestuursrechtelijke premie moet betalen, .Doch nu heeft de belastingambtenaar mij in een keer verlaagd naar 723 euro per maand, waardoor ik dus nu via cjib maandelijks acceptgiro krijg van 154 euro.De belastingambtenaar zei dat ik om kwijtschelding moest vragen wat ik inmiddels gedaan heb en afgewezen is omdat ik gedetacheerd ben en volgens hun 1337 euro per maand verdien, maar ik heb toch beslagvrije voet van 723 euro wordt daar dan niet naar gekeken want die stukken moest ik mee opsturen, en ben alleenstaande met huur van 275 euro plus nog ens 154 euro aan cvz en nog een andere schuld die kan ik dus niet betale n. mijn vraag wat nu te doen, kan mijn beslagvrije voet dus loonbelag worden opgeheven en een betalingsregeling doen met afwijzer of moet beslagvrije voet hoger worden gezet want mijn zorgtoeslag is ook verrekend met schuld van 2010 dus die krijg ik ook niet dit jaar mvg Henk Reactie infoteur, 01-07-2012
Beste Henk,
U kunt het beste vragen om bij de beslagvrije voet rekening te houden met uw woonkosten en zorgpremie, waardoor deze wat hoger wordt. Een betalingsregeling is met de belastingdienst meestal mogelijk als u daarmee de schuld binnen uiterlijk een jaar kunt voldoen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rachel, 23-06-2012 20:14 #120
Hoi, heb een ingewikkelde vraag, er is loonbeslag gelegd op de ziektewet uitkering van mijn vader, deze word wekelijks ingehouden. Hij heeft normaal ongeveer €300 per week, maar nu wordt er al maanden een bedrag van €154 ingehouden door een deurwaarder. Dus eigenlijk moeten ze het nu met € 650 per maand doen. Heb al 100 keer naar de deurwaarder gebeld maar daar word steeds gezegd:omdat er een inwonend kind is ze zoveel in mogen houden. Ze kunnen dat beslag alleen aanpassen als er bewijsstukken aangeleverd worden dat inwonende dochter geen inkomsten heeft, dit is dus niet mogelijk omdat er daarvan geen stukken zijn! Heb al voorgesteld alle bankafschriften van inwonende dochter op te sturen maar ook dat was niet goed, ook de belastingdienst al gebeld, maar ook daar kan ik geen bewijs krijgen dat er echt geen inkomsten verder zijn. Wat kunnen ze nu nog doen? Aangezien het bedrag onder het beslag zo hoog is, raken ze steeds verder achter met andere rekeningen, groetjes Reactie infoteur, 23-06-2012
Beste Rachel,
1. Het is zo dat deurwaarder mag vragen wat wordt verdiend. Als men daar zijn medewerking aan geeft, is er geen reden om een lage beslagvrije voet te hanteren totdat de deurwaarder kan aantonen dat er meer verdiend wordt binnen het huishouden. En het is dus niet andersom. Hoe kan iemand nou aantonen dat hij niets verdient, anders dan zijn bankafschriften te laten zien.
2. U kunt contact opnemen met de KBvG, tel. 070 - 890 35 30.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jennifer, 19-06-2012 20:06 #119
Hoi ben vrouw van 25 met partner 36j, 2kinderen, ik werk fulltime partner geen inkomen.
heb nu loonbeslag gekregen ze beweren dat ze 60% mogen afhouden kan dit zomaar per maand heb ik een 1308 netto moet ook nog andere rekening en schulden betalen zo hou ik niks meer over op welk bedrag berekenen zij dat hartelijk dank Reactie infoteur, 19-06-2012
Hoi Jennifer,
U hebt een beslagvrije voet van minimaal € 1.202,78 plus maximaal € 253,57 voor woonkosten. Dus is 60% van uw loon inhouden onzin. Maak bezwaar hiertegen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

John, 19-06-2012 18:59 #118
Hallo hopelijk kan iemand mij advies geven.

Men van de kredietbank is nu in onderhandeling met de deurwaarder van een bank.
Ik heb ook loonbeslag… vandaag krijg ik een belasting aanslag van 2009 dat ik 600 moet terugbetalen voor augustus. ik weet mijn god niet hoe ik dit moet oplossen.

Graag advies.

mvg Johnny Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste John,
Probeer een betalingsregeling af te spreken met de bank en als dat niet lukt, moet u proberen om met de deurwaarder een zo hoog mogelijke beslagvrije voet af te spreken. Dus inclusief een toeslag voor wonen en zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa, 19-06-2012 12:12 #117
Ik heb loonbeslag, ben samenwonend, partner heeft geen inkomen. Ben moeder van twee kinderen en werk fulltime. Mijn huur is dusdanig hoog dat de beslagvrije voet met woonkosten wordt verhoogd. Nu heeft de DW de beslagvrije voet gehalveerd zonder informatie te vragen over het inkomen van mijn partner welke hij niet heeft. Nu vraagt de DW maandafschriften van mijn rekeningnummer en wil weten of ik huurtoeslag krijg terwijl mijn huur te hoog is om huurtoeslag te krijgen wat ik ook al heb aangegeven. Mag de DW dit zomaar doen? Ze willen ook geen herberekening maken terwijl ik ze alle informatie heb toegestuurd waarin duidelijk te zien valt dat mijn partner geen inkomsten heeft en dat de huur te hoog ligt voor enige toeslag. Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste Lisa,
De deurwaarder mag uw gegevens en medewerking daarbij vragen om de juiste beslagvrije voet te kunnen berekenen. Als u die gegevens niet geeft, kan de beslagvrije voet zelfs worden gehalveerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

V., 18-06-2012 17:01 #116
Beste,
Ik betaal maandelijks het afgeproken aflossing bedrag en naar maanden later kreeg ik een brief dat ze beslag gaan leggen op me loon. Is dat toegestaan? Zoals ik had begrepen, als je betaalt dan kunnen ze toch geen beslag leggen op je loon?

mvgr. VS Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste V,
Er zijn twee soorten van beslag: conservatoir (uit voorzorg) en executoriaal. Ik weet niet welke van deze twee bij u aan de orde is. Wellicht wil men u extra onder druk zetten, maar netjes is het niet. Het is nog maar de vraag of de rechter dit goedkeurt:

http://www.wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/66024-alles-over-conservatoir-beslag-en-executoriaal-beslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marian, 18-06-2012 16:45 #115
Ik heb met mijn ex een schuld, waarvoor hij mij moet vrijwaren. Dit is niet gebeurd, dus gaan ze nu beslag leggen. Nu ben ik op huwelijkse voorwaarden getrouwd. De inboedel is van mijn man, we hebben ons eigen inkomen en moeten hetzelfde inleggen in de huishouding. Ik heb een wia-uitkering. Hoe bereken ik mijn beslagvrije voet? Reactie infoteur, 19-06-2012
Beste Marian,
Als u nu alleenstaand bent zonder kind en jonger dan 65 jaar, is uw beslagvrije voet minimaal gelijk aan € 601,39. Daar komt nog een opslag voor woonkosten en zorg bij als u daarom vraagt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Berry, 18-06-2012 08:28 #114
Het lbio heeft beslag gelegd op mijn AOW. Ik had € 1003,00 per maand. Het is nu € 873, 20 per maand. Daar moet ik alles van betalen huur gas water en licht verzekeringen, dan kom ik geld tekort, wie heeft er een goed advies voor mij? Ben ten einde raad. Reactie infoteur, 18-06-2012
Beste Berry,
U hebt een beslagvrije voet van minimaal € 923,72, ongerekend opslag wonen en zorg. Ik zou direct contact opnemen met de SVB die uw AOW uitbetaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 17-06-2012 10:00 #113
De belastingdienst heeft een beslag op mijn uitkering gelegd.
De beslagvrijevoet is op 603, 00 euro gesteld.
Ook ben ik werkzaam als chauffeur voor het leerlingen vervoer.
Dit is voor 1, 5 uur per dag, en verdien hiermee ongeveer 11, 80 bruto per dag
Nu verlaagd de UWV mijn beslagvrije voet naar 426, 00 euro, omdat er gekeken wordt wat ik bijverdien.
Mijn vraag is, kan dit zomaar? Reactie infoteur, 17-06-2012
Beste Jan,
1. Als u alleenstaande bent, kan uw beslagvrije voet gelijk zijn aan 603 euro, maar dan is er geen rekening gehouden met kosten van het wonen en de zorg. Hiertegen kunt u bezwaar maken.
2. Als er een belastingachterstand is en de belastingdienst u eerder heeft gemaand, kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op uw inkomen.
3. Ik begrijp niet de beslagvrije voet van het UWV. AIs het UWV u minder betaalt door bijverdiensten, staat dat los van de beslagvrije voet, neem ik aan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lia, 11-06-2012 14:59 #112
Er is geen enkel voordeel aan beslag (loon) door de belastingdienst m.i. De gerechtsdeurwaarder voor overige vorderingen is niet verplicht zich te melden bij een preferente beslaglegger. Deze heeft nog steeds de vrijheid bankbeslag of inboedelbeslag te leggen. Waarmee bij bankbeslag je alsnog onder de beslagvrije voet inkomsten overhoud of zelfs helemaal niets. Ik heb nog geen wetsartikel kunnen ontdekken welke dit tegenhoud. Reactie infoteur, 11-06-2012
Beste Lia,
Bij een preferent beslag zijn andere gewone schuldeisers tweede in rij en als een beslagvrije voet sneuvelt of dreigt te sneuvelen kun je bezwaar maken en de twee deurwaarders zelf bij elkaar bekend maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjorn, 07-06-2012 16:18 #111
Goedemiddag, Waarom bel je niet met de belastingdienst? Dan ben je gelijk aan het juiste adres ipv het aan anderen te vragen en het telefoonnummer is gratis. Zij vertellen je precies wat je wel krijgt, of wat er ingehouden en gecompenseerd wordt. Dit laatste doet de belastingdienst in de meeste gevallen en krijg je geen geld totdat de schulden zijn recht getrokken. Reactie infoteur, 07-06-2012
Beste Bjorn,
Bij een belastingdeurwaarder wel, maar weet je na je telefoontje ook zeker dat je het geld kwijt bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 07-06-2012 11:58 #110
Oké bedankt. en wat valt er dan onder belasting schuld? (ik weet ik ben lastig, maar zou het heel graag willen weten? )GroetjeS Reactie infoteur, 07-06-2012
Beste Joyce,
Wat ik wil zeggen is dat er verschillende soorten deurwaarders zijn. Specifieke belastingdeurwaarders die ook uw belastingen en een eventuele teruggave in de gaten houden. Bovendien kan een belastingschuld uit een bepaald jaar met een teruggave in een ander jaar worden verrekend. En je hebt de gewone deurwaarders.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joyce, 07-06-2012 09:45 #109
Hoi ik ben joyce en heb loonbeslag gekregen en mijn vakantiegeld is ook helemaal ingenomen. Nu heb ik zaterdag een brief gekregen dat ik belasting terug krijg. Maar tot op heden heb ik nog niets mogen ontvangen. Nu is mijn vraag krijg ik het nu wel of niet? Groetjes Reactie infoteur, 07-06-2012
Hoi Joyce,
Als het een belastingdeurwaarder is, krijgt u het geld waarschijnlijk niet en anders wel. Het is immers geen loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 05-06-2012 17:45 #108
Ik woon als Nederlander in België, en ben daar met een Belgische getrouwd. Het LIBIO heeft bij mijn Nederlandse werkgever loonbeslag laten leggen. Ik verdien daar het minimum loon, exclusief reisgeld en andere vergoedingen.
Hoeveel kunnen ze nu van mijn minimum uurloon inhouden? Ik 61 jaar en mijn vrouw is 55 jaar.
Kunt u mij hier een antwoord op geven?
Dank u wel. Reactie infoteur, 06-06-2012
Beste Frans,
Ongerekend een opslag voor woonkosten en zorg hebt u een beslagvrije voet van € 1.202,78 per maand inclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willy, 05-06-2012 13:39 #107
Geachte heer/mevrouw,
Ik probeer een stel te helpen, al is het maar om die beslagvrije voet te verhogen. Men heeft de "voet" gebruikt voor een alleenstaande, terwijl men wel samenwoont. E.e.a. is reeds opgenomen in de Gem.Basis adm. De belastingdienst heeft deze uitvoering in de handen van de werkgever gelegd. Ik heb kwijtschelding aangevraagd dan wel om een aanpassing verzocht. Maar ik mocht na twee maanden na dato niets vernemen, van geen fiscus. Gelukkig heb ik de kwijtscheldingsaanvragen dan het verzoek om de beslagvrije voet aan te passen, tegen een ontvangstbewijs afgegeven. Graag verneem ik, wat ik moet doen om die beslagvrije voet aangepast te krijgen.
Vriendelijke groet:
Willy Reactie infoteur, 05-06-2012
Beste Willy,
Als het hier om de belastingdienst gaat, kunt u het beste zo snel mogelijk met de belastingdienst contact opnemen. Zij kunnen u direct helpen of de naam geven van de belastingdeurwaarder bij wie u terecht kunt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 03-06-2012 22:27 #106
Mijn vriend verdien €1826, - per maand. Hijhij heeft al ruim 6 mnd loonbeslag en krijgt nu nog maar €926, - per maand daar kunnen we niet van rond komen want ik werk partime omdat ik ook voor de kinderen moet zorgen. Is dit toegestaan dat ze zoveel inhouden? Er is toch een beslagvrije voet? maar ik weet niet hoe dat werkt er is hem ook nooit wat gevraagd wat onze vaste lasten zijn etc en ook niet om een betalingsregeling gevraagd.
Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 04-06-2012
Beste Brigitte,
De deurwaarder heeft gekeken naar de situatie zes maanden terug en als die 926 euro netto is, is uw vriend behandeld als alleenstaand en is er geen opslag gegeven voor de woonkosten en zorgpremie. Uw vriend kan altijd de deurwaarder vragen hoe de beslag vrije voet is samengesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 01-06-2012 13:51 #105
Mijn vrouw had met haar toenmalige vriend een schuld, deze is door de rechter toegewezen nu ik met haar getrouwd bend heeft deze deurwaarder door een extra betekenis aan mij (niet via rechtbank ) nu ik met haar getrouwd bent met haar beslag gelegd om mijn loon. Reactie infoteur, 01-06-2012
Beste Erik,
Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk en kan een deurwaarder ook bij u een loonbeslag leggen. Daarmee krijgt u civielrechtelijk ook een vordering op de toenmalige vriend voor zover u daarmee ook een deel van hem betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 31-05-2012 13:13 #104
Ik heb loonbeslag bij de belastingdienst en werk via uitzendbureau waar ik gedetacheerd ben. Daarbij heb ik ook nog loonbeslag bij deurwaarder, maar belastingschuld gaat altijd voor dat weet ik. Nu heeft belastingdienst mijn beslagvrije voet vastgesteld op 841,00 euro geen probleem ermee, doch nu sta ik ook geregistreerd bij Cvz, wat betekent dat ik de bestuursrechtelijke premie moet betalen en wordt ingehouden op mijn salaris, dit zal wel wekelijks gebeuren en gaat per 1 juni in. Ben met de brief naar belastingdienst gegaan om mijn beslagvrije voet hoger te stellen zodat ik niet onder sociaal minimum kom, nu zegt de belastingmeneer dat ze mijn beslagvrije voet gaan verlagen zelfs naar 723 euro, wat volgens mij toch niet kan. Ik ben alleenstaand en 47 jaar en woon op een kamer van 275 euro per maand en toeslagen van zorg krijg ik niet dit jaar omdat alles verrekend is met vorige zorgtoeslag schuld, wat nu te doen?
mvg Henk Reactie infoteur, 31-05-2012
Beste Henk,
Omdat u alleenstaand bent, kan de beslagvrije voet lager zijn dan het maximum van 841,95 euro, maar ik begrijp niet waarom er geen rekening wordt gehouden met uw zorgkosten en woonkosten. Dat moet u te weten zien te komen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

K. Boomheart, 31-05-2012 08:20 #103
Ik ben een alleenstaande moeder van twee schooolgaande kinderen, en heb een inkomen op uitzendbasis. Daarbij ben ik al langer dan drie jaar dak/thuisloos, en zit vaak met onvoorziene kosten opgegescheept. Er is vorig jaar beslag gelegd op mijn "salaris", er werd hierbij geen rekening gehouden met mijn situatie (die overigens ondraagzaam is), de kosten die mijn situatie met zich mee brengt, en het feit dat ik nog andere schulden heb lopen! Mijn beslagvrije bedraagt 991, 50 per maand. Ik zou graag willen weten of hier juist gehandeld is, of dat men de beslagvrije voet niet moet aanpassen aan mijn situatie, en het feit dat ik een schommelend inkomen heb! Het lijkt mij namelijk sterk dat ik een beslagvrije voet van 991, 50 opgelegd krijg terwijl ik qua inkomen niet aan die norm kan voldoen. Reactie infoteur, 31-05-2012
Beste K. Boomheart,
1. Een loonbeslag kan alleen worden opgelegd als er loon is en als het loon hoger is dan de beslagvrije voet. Anders levert een loonbeslag niets op. Als uw werkgever hetzelfde bedrag blijft overboeken terwijl uw loon inmiddels lager is, moet dat worden gecorrigeerd.
2. Als er meerdere deurwaarders zijn, moeten ze samenwerken. Als er één deurwaarder is en er zijn ook nog andere schulden, dan zal die deurwaarder proberen om zo snel mogelijk zijn geld te innen en hebben anderen voorlopig het nakijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van der Mark, 30-05-2012 06:31 #102
Ik wilde graag weten of je je reiskosten ook moet afstaan als je een loonbeslag hebt? Want dat zijn toch de kosten die ik moet maken om naar me werk te komen en anders kom ik alleen maar verder in de problemen als ik van mijn beslag vrije voet mijn reiskosten moet gaan betalen, want dat is een hele grote kostenpost voor mij. Reactie infoteur, 30-05-2012
Beste M. van der Mark,
Onbelaste kostenvergoedingen en ook onbelaste vergoedingen voor reiskosten vallen niet onder het loonbeslag, omdat het geen loon is. Maar vaak genoeg ziet de deurwaarder dit niet gespecificeerd staan. In dat geval moet u de deurwaarder daarop wijzen om het veilig te kunnen stellen. Belaste onkostenvergoedingen zijn wel loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 24-05-2012 12:44 #101
Mijn vrouw had met haar toenmalige vriend een schuld, deze heeft de deurwaarder door een extra betekenis nu ik met haar getrouwd bent met haar beslag gelegd om mijn loon met een beslagvrije voet van 833 euro.

ik gaf mijn baas aan om mijn vakantie dagen uit te betalen maar dat mag blijkbaar niet,
maar ze mogen wel vakantie geld beslag leggen. ( nou lekkere vakantie wordt het).

huur - gas water licht - verzekeringen - premie zorg kom ik op 1200, -- euro geen eten voor de klein van 1 jaar.

had dit nooit gewild nu maar stelen en op pvv stemmen dat de gulden terug komt.
Nederland heeft zelf geld nodig toch zie alleen maar verdriet.

heeft iemand een tip? Reactie infoteur, 24-05-2012
Beste Erik,
Uw beslagvrije voet lijkt me aan de lage kant, zeker omdat u zeer waarschijnlijk ook recht hebt op een opslag op de beslagvrije voet in verband met woonkosten en zorg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ka, 21-05-2012 17:00 #100
Na gedwongen verkoop van ons huis is er een restschuld blijven staan.
Hiervoor wil een deurwaarder nu beslag laten leggen op het loon van mijn man.
( Man man is gewoon in loondienst voor 40 pw)
Wij ( gezin 3 jonge kinderen) zijn inwonend bij mijn schoonvader en nu zegt de deurwaarder dat wij verplicht zijn ook het inkomen van mijn schoonvader op te geven om de beslagvrije voet te bepalen, is dit zo?

Mvg, Ka Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Ka,
De Wet werk en bijstand WBB is met ingang van 1 januari 2012 veranderd, in die gezin dat het inkomen van het gezin de norm is voor bijstand (en zo ook de beslagvrije voet) inclusief het inkomen van kinderen en inwonenden met wie u een huishouding vormt:

https://financieel.infonu.nl/geld/66996-netto-bijstandsuitkering-2019-en-eigen-vermogen.html

Een meerderheid van de Kamer wil hier vanaf, maar zover is het nog niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ka, 21-05-2012 16:39 #99
Na de executieverkoop van ons huis november vorig jaar, is er een restbedrag open blijven staan van iets meer dan € 100.000.
Vrijwel direct hierna werden wij geconfronteerd met de deurwaarder ingeschakeld door onze ex-hypotheekverstrekker.
Wij zijn nu inwonend bij mijn schoonvader, wat wij ook meerdere malen bij dit deurwaarderskantoor aangegeven hebben, en zijn toegelaten tot de schuldhulpverlening en mogen dus geen betalingsafspraken meer maken met schuldeisers.
Zo'n 2 weken terug ontvingen wij een brief van deze deurwaarder dat deze de 22e zou langskomen voor een beslag op de inboedel.
Wij hebben hierna contact opgenomen met onze contactpersoon bij de schuldhulp, en deze heeft nav ons gesprek contact opgenomen met dit deurwaarderskantoor en aangegeven dat wij inwonend zijn en de inboedel ons niet toebehoord en ook niet van waarde is. ( alles is gedateerd)
Ze geven aan niet van beslaglegging af te zullen zien, en zien deze beslaglegging als extra drukmiddel om ons te laten betalen.
Ik heb begrepen dat een dergelijk beslaglegging etc een deurwaarder ongeveer € 1000, - kost., iets wat de inboedel hier bij lange na niet waard is.
Nu heb ik begrepen dat dit een vorm van onrechtmatige druk uitoefenen is, welke niet mag?
Wat zijn onze rechten in deze?
Mvg, Ka Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Ka,
1. Volgens artikel 8 van de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders mag een deurwaarder geen onrechtmatige druk uitoefenen door maatregelen aan te kondigen die hij niet werkelijk kan nemen.
2. Voor het doen van een beslag op de boedel van een schuldeiser anders dan de belastingdienst (en enkele andere instellingen maar niet een bank), is een gerechtelijk vonnis nodig.
3. Ook het aankondigen van een beslag en verkoop is oneigenlijk in de gevallen dat duidelijk is dat de waarde van de boedel onvoldoende is. Een degelijke maatregel kan als disproportioneel worden gekenmerkt als de opbrengst van het beslag niet opweegt tegen de kosten van de deurwaarder.
4. U kunt uw beklag doen bij de deurwaarder, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders KBvG of naar de rechter gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Heidi, 21-05-2012 09:44 #98
Mijn man en ik zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd omdat mijn man nogal wat schulden heeft uit zijn verleden. Ikzelf heb 4 minderjarige kinderen om voor te zorgen. Nu wil een deurwaarder beslag leggen op onze gezamenlijke WWB uitkering en heeft een beslagvrije voet van nog geen 600 euro vastgesteld. Dit houd dus in dat we dan niet eens meer de vaste lasten kunnen betalen, laat staan eten. Is dit wel goed? En zo nee, wat kunnen we hier tegenin brengen? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Heidi,
1. Als het geen gezamenlijke schuld is, is een gezamenlijk beslag onterecht.
2. Als alle gezinsleden jonger zijn dan 65 jaar hebt u recht op een beslagvrije voet van € 1.202,78. Daar komt op uw verzoek nog een bedrag bij voor ziektekosten premie zorgverzekering. De maximale verhoging voor woonkosten bedraagt € 333,85.
3. U moet dus direct bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jopie, 21-05-2012 05:52 #97
Vraag: Ik heb een netto inkomen van 1236 per mnd. (WIA uitkering) Huur bedraagt 480. Huurtoeslag 88. Wat wordt nu mijn beslagvrije voet? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste Jopie,
Ook de leeftijd en gezinssamenstelling spelen bij de berekening van de hoogte van de beslagvrije voet een rol (zie tabel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Michael, 21-05-2012 00:03 #96
Hallo met michael, Ik had een vraagje. Ik heb achterstand bij unive en heb al loonbeslag via de gerechtsdeurwaarder. Betaal al 1,5 jaar (wordt ingehouden van mijn uitkering). Betaal al aan de rekeningen van 2009/2010 en kreeg van de week weer een brief dat ik naar de rechter moet vanwege een achterstand van 2 mnd van 2008 (dezelfde gerechtsdeurwaarder) nu is mijn vraag: mogen zei mij nu weer dagvaarden voor een dossier wat al bekent was bij de vorige beslaglegging(uitspraak)? Hadden zei dit dossier niet al bij de andere moeten voegen?
m.v.g Michael Reactie infoteur, 21-05-2012
Hallo Michael,
Een loonbeslag uitoefenen vereist een gerechtelijk vonnis. Als in het eerdere vonnis 2008 niet is meegenomen is een nieuw vonnis nodig. Maar u kunt ook zelf met de deurwaarder een regeling voor 2008 afspreken en dat bespaart u de gerechtelijke kosten. Helaas werken niet alle deurwaarders daar aan mee.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elma, 15-05-2012 12:28 #95
Vraag: Mag een deurwaarder bij een inkomen van 387 euro per week, 192 euro per week beslag leggen op mijn loon over een totale schuld van 900 euro. Ik ben alleenstaand met een hypotheeklening. Ik hoor graag. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 15-05-2012
Beste Elma,
Als u ouder bent dan 23 jaar is uw beslagvrije voet gelijk aan € 841,94 plus € 335 aan woonkosten. Dat is 294 euro per week. Dat maakt een beslag mogelijk van 93 euro. Er is dus bij u zeer waarschijnlijk geen rekening gehouden met een extra beslagvrije voet in verband met de woonkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lavendel, 13-05-2012 09:54 #94
Mijn zoon werkt 12 uur per week, dit ook wegens gezondheidsproblemen. Hij heeft doordat hij geen werk heeft kunnen vinden een achterstand opgelopen bij de zorg. Nu heeft een deurwaarder beslag gelegd op zijn inkomen. Hij houd nu nog maar 70, - over.
Hij verdiend ongeveer 490, - per 4 weken. Ik heb de deurwaarder gebeld om te vragen hoe dat zat met het vtlb. Nu is het zo dat ze dat per uur hebben berekend? Ik heb hier nog nooit van gehoord en kan er ook niets over vinden. Hij kan nu helemaal geen zorg meer betalen dus komt hij nog verder in de problemen, dit kan toch niet kloppen? Reactie infoteur, 13-05-2012
Beste Lavendel,
De beslagvrije voet bedraagt minimaal 90% van de netto bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Als die 490 euro zijn enige inkomen is, kan er geen loonbeslag worden gelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cyn, 11-05-2012 15:33 #93
Ik heb een vraag. Er zijn meerdere deurwaarders die beslag willen leggen, maar nu wil 1 deurwaarder een deel van het loon en een deel van het vakantiegeld, maar er is er nog 1 en die wil dan de rest van het vakantiegeld. Mag dat zomaar? Reactie infoteur, 11-05-2012
Beste Cyn,
Als er twee deurwaarders zijn, moeten ze samenwerken en rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is inclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roeltje, 10-05-2012 21:15 #92
Ik heb tijdelijk (5 maanden, vakantiewerk) een salaris van € 729, 00 p.mnd. in het buitenland, via Nederlands bedrijf. Kan hierop loonbeslag worden gelegd en zo ja, wat is dan de beslagvrije voet? Ben gehuwd met man zonder inkomsten, zonder uitkering op dit moment. Reactie infoteur, 11-05-2012
Beste Roeltje,
Als er geen andere inkomsten zijn, kan er geen beslag op worden gelegd, omdat uw beslagvrije voet € 1.202,78 inclusief vakantiegeld bedraagt. Als men het wel probeert, kunt u meteen bezwaar maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marianne, 10-05-2012 21:05 #91
Ik heb via een loonbeslag mijn schulden afgelost. Nu kwam er nog een rekening na terwijl ook deze deurwaarder betaald was via dat loonbeslag. Nu zegt deze deurwaarder u moet ook nog even de kosten vergoeden die wij gemaakt hebben, mag dit zomaar? Dit is de enige deurwaarder waar ik dit van kreeg. Reactie infoteur, 11-05-2012
Beste Marianne,
Als de nieuwe rekening los staat van de eerdere schulden, mag de deurwaarder daarvoor kosten vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tiffany, 10-05-2012 19:12 #90
Ik heb een vraag. Mijn ouders zitten nu ongeveer al 7 jaar onder schuldbemiddeling. We hebben niets anders dan problemen met de schuldbemiddelaar. Hij maakt schulden bij (nalatigheidskosten), zelfs zover dat telenet werd afgesloten en dat we het terug moesten laten re-activeren (kost van 50 euro.) Nu is het zo dat ik al drie jaar werk en hij nooit achter mijn loon heeft gevraagd. Nu hij weet dat ikzelf bij Telenet werk en zorg voor personeelskorting op de producten hij ineens mijn arbeidscontract onder de loep wil nemen. Dit wil ik niet. Mijn ouders zijn vier jaar geleden voor de rechtbank moeten verschijnen omdat hij onderhoudsgeld van mijn oudere broer eiste. Mijn ouders hun argument was: Wij kunnen later onze kinderen niets meegeven als ze gaan trouwen of alleen gaan wonen dus willen wij hun nu de kans geven om te kunnen sparen. De rechter was akkoord en zijn verzoek werd afgewezen.

Nu wil hij dit bij mij doen en heeft hij aan de telefoon gezegd dat het al voor de rechter is verschenen en dat hij de rechter loonsbeslag zou laten leggen op mjin loon. Kan dit zomaar? Als mijn ouders niet akkoord zijn? Ik vind dit nogal raar en wat nog raarder is is dat als ik onderhoudsgeld zou geven, mijn ouders minder leefloon krijgen?

Ik hoop spoedig op een reactie Reactie infoteur, 11-05-2012
Beste Tiffany,
Ik zie niet in hoe de bemiddelaar beslag kan leggen op uw loon als u niet meer thuis woont en zelf geen schulden hebt. De gerechtelijke uitspraak lijkt me ook duidelijk. Als bekend is dat u leefgeld geeft, pikt de bemiddelaar dat ongetwijfeld in. Laat u zich vooral niet intimideren door deze persoon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pennie, 07-05-2012 20:20 #89
Ik heb een vraag.
Mijn vriend heeft een auto lening lopen en heeft op deze lening loonbeslag gekregen (een bedrag van 4000 euro).
Nu is dit de laatste maand (april) dat er op zijn loon, loonbeslag werd gedaan.
Wij hebben een huis gekocht en zijn op zoek naar een lening. nu is mijn vraag, zou de lening ontzegd worden doordat mijn vriend loonbeslag heeft gehad in het verleden?
Er is nu niets meer te betalen of geen achterstand meer.
Ik hoop snel een antw terug te krijgen!
Mvg, Reactie infoteur, 08-05-2012
Beste Pennie,
Belangrijk voor u is om na te gaan of er een negatieve registratie bestaat bij het BKR:

http://www.financieel.infonu.nl/lenen/80274-bkr-verwijderen-lenen-zonder-bkr.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danielle, 05-05-2012 13:56 #88
Ik ben een alleenstaande moeder zonder alimentatie voor het kind. ik heb een schuld van de zorg. dat ik moet betalen snap ik. heb ook via de deurwaarder een vonnis gehad tot het treffen van betalingsregeling. dit heb ik ook gedaan. ik zat in die tijd met het uwv met de overgang ziektewet naar wia. dit duurt meestal erg lang en kreeg steeds een voorschot. toen het eenmaal rond was kon ik een toeslag aanvragen aangezien mijn inkomen minder was dan en ik dus alleenstaande ouder ben van een kindje van 4. ik heb gevraagd of de regeling een maand later in kon gaan aangezien ik nog geen toeslag had en niet het geld had om te betalen.dit kon echter op de voorwaarde dat ik dan 2 keer het maandbedrag moest betalen. ik heb toe aangegeven dat met mijn inkomsten dat waarschijnlijk niet te doen was. toen ik het bedrag over wilde maken heb ik gebeld van dat me 1 keer zou lukken om te betalen maar niet twee keer in eens. hierbij werd ik gelijk af geblaft, en zou ze opnieuw een deurwaarder langs sturen. nu krijg ik een brief van het uwv dat er loonbeslag is gelegd.kan dit zomaar en waar heb ik als alleenstaande ouder recht op? is het verstandig als nog met de deurwaarder in contact te gaan of heeft dat nu nog weinig zin? Reactie infoteur, 05-05-2012
Beste Danielle,
Waar u in ieder geval voor kunt zorgen is dat u uw beslagvrije voet plus extra voor wonen en zorg overhoudt. Een zorgverzekeraar, maar ook de belastingdienst hebben met een vordering op u voorrang op andere schuldeisers en mogen de deurwaarder inschakelen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 02-05-2012 09:22 #87
Beste Zeemeeuw,

2 Deurwaarders. DW1 heeft loonbeslag gelegd en vervolgens DW2. DW2 legt het beslag bij DW1 neer die het dan verdeeld. DW1 stuurt info dat beide betaald zijn. 3 Maanden later legt DW2 weer beslag en zegt een te laag invorderingsbedgrag bij DW1 te hebben doorgegeven. Mag DW2 dit zomaar doen?

Tevens heeft DW1 een jaar lang gewacht met het uitvoeren van het beslag voor DW2 en mij voerzien van flink wat kosten. Kan dit zomaar?

Ook heb ik continue tijdens het beslag specificaties van DW2 opgevraagd omdat ze deze niet zo verstrekken en een eigen admin bij te houden. Nu ik enkele maanden voor het einde zit heb ik een vollgedig overzicht van betalingen gevraagd en gekregen. Maar deze is niet vollgedig en barst van de fouten en als ik deze gronologisch met mijn admin naast elkaar leg (gewoon specificaties van het beslag) is er geld weg en zijn er betalingen niet opgenomen in hun admin.

Enig advies hoe te handelen is van harte welkom :) Reactie infoteur, 02-05-2012
Beste Chris,
1. Als er tegelijkertijd twee deurwaarders zijn, is de wet zo geregeld dat DW1 en DW2 moeten samenwerken om te voorkomen dat ze langs elkaar heen werken en er meer beslag wordt gelegd dan wat door de beslagvrije voet is toegestaan. Bovendien kunnen er schuldeisers zijn die voorrang hebben. DW1 moet dit onderzoeken en dat kan enige tijd vragen.
2. DW1 moet in dit geval ervoor zorgen dat er een juiste verdeling van het geld plaatsvindt tussen de beide deurwaarders.
3. DW2 kan een fout hebben gemaakt, maar moet dit wel onderbouwen.
4. U hebt recht op verantwoording en kunt het beste beide deurwaarders aanschrijven en om een specificatie vragen. U kunt ook terecht bij de de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders : 070 - 890 35 30.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. Meijers, 29-04-2012 13:11 #86
Mijn vraag is, ik heb een bijstanduitkering ik krijg in de maand juni mijn vakantiegeld uitgekeerd, mogen eventuele schuldeisers hier beslag op leggen? Reactie infoteur, 29-04-2012
Beste R. Meijers,
Omdat de beslagvrije voet minimaal gelijk is aan 90% van de netto bijstandsnorm inclusief vakantiegeld, kan in uw geval maximaal 10% van uw vakantie uitkering worden gevorderd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Loepie, 26-04-2012 13:09 #85
Er is op mijn uitkering loonbeslag gelegd. Alle vakantiegeld + een deel van de uitkering.
Volgens mij is de beslagvrije voet te laag. Als ik alle informatie goed heb begrepen, dient er ook rekening gehouden te worden met je huur (en huurtoeslag) (normhuur). Ik ontvang een bijstandsuitkering alleenstaand (888, - per maand). Mijn beslagvrije voet is vastgesteld op 841, 94. Mijn huur is 521 per maand en huursubsidie 256 per maand. Volgens mij moet de normhuur 197, - zijn en betaal ik 275, -, (huur-/-huursubsidie) hetgeen 78, - hoger is, welke dan bij de beslagvrije voet opgeteld zou moeten worden. Zit ik er naast? Ik heb reeds 2x de deurwaarder hierover geïnformeerd, maar krijg geen enkele reactie. Indien mijn redenatie juist is, wat kan ik dan doen? Vriendelijke groeten. Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste Loepie,
1. Niet elke deurwaarder is zo zorgvuldig dat met een verhoging van de beslagvrije voet wordt rekening gehouden in verband met woonkosten en zorg.
2. Ik zou de werkgever inlichten.
3. Ik zou de deurwaarder aangetekend aanschrijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Snijders, 22-04-2012 21:04 #84
Goedemorgen. ik had een vraag, ik heb een loonbeslag van 276 euro per maand, maar heb en uitkering van uwv van 879, 55 mag dat zo hoog zijn of niet. Ben alleenstaand. Hoop dat ik van u een antwoord terug krijg b.v.d Reactie infoteur, 23-04-2012
Goedmorgen C. Snijders,
Als u ouder bent dan 21 jaar bedraagt de beslagvrije voet minimaal € 601,39. Dat zou dan mogen, maar u kunt in verband met woonkosten en zorgpremie wel om een hogere beslagvrije voet vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dina, 22-04-2012 11:42 #83
Ik ben in 2008 gescheiden. Nu 4 jaar later is er zonder aankondiging beslag gelegd op mijn loon vanwege een schuld die mijn ex heeft gemaakt bij zijn werkgever. Ik heb geen brieven van incassobureau's gezien, geen vonnis, alleen een brief met dat er beslag gelegd word.
Kan dit zomaar? Reactie infoteur, 22-04-2012
Beste Dina,
U kunt het beste contact opnemen met de deurwaarder. Er mag geen loonbeslag worden gelegd als de schuld van na de scheiding is. Bovendien hebt u recht op een beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Loonbeslag 2020
Reacties: 382
Schrijf mee!