Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021 Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2022 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezinsinkomen. Hoe hoog deze beslagvrije voet is vanaf januari en juli 2022? Een deurwaarder mag als beslaglegger niet al uw inkomen inhouden. De gerechtsdeurwaarder heeft wel allerlei juridische middelen om schulden in te vorderen, een incassobureau niet. Steeds vaker gebeurt de inning met een loonbeslag op inkomen of uitkering. Ook bij het niet betalen van alimentatie, zorgpremies of schulden. Gelukkig is er een Centraal Digitaal Beslagregister en wordt de beslagvrije voet eenvoudiger en voor jongeren tot 21 jaar hoger. Jongeren worden gelijk gesteld aan personen die ouder zijn dan 21 jaar en daardoor stijgt vooral hun beslagvrije voet fors vanaf 1 januari 2022.

Inhoud:


Loonbeslag en incassobureau

Iedereen vergeet wel eens om een rekening te betalen. Dat zal in de meeste gevallen betekenen dat u later een herinnering krijgt. Daarna wordt gedreigd met een incassobureau. Een incassobureau mag veel doen om namens de schuldeiser u het vuur aan de schenen te leggen. Hij mag schrijven en dreigen en allerlei kosten voor zijn werk in rekening brengen. Zo kunnen de kosten snel verder oplopen. Kleine schulden worden grote bedragen. Een incassobureau kan geen juridische stappen ondernemen en geen loonbeslag leggen. Een incassobureau zal wel alles op alles zal zetten om het geld te bemachtigen.

Rol gerechtsdeurwaarder bij loonbeslag

De gerechtsdeurwaarder, kortweg deurwaarder, komt in beeld als het incassobureau niet veel verder is gekomen. Hij is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar en kan in civiele zaken personen oproepen om voor de rechter te verschijnen. Dat zal bij de inning van schulden tijdswinst opleveren. Hij is belast met het uitvoeren van een door een rechter uitgesproken vonnis, dwangbevelen van het Centraal Justitieel Incassobureau, Informatie Beheer Groep en de Kamer van Koophandel. De deurwaarder verzorgt ook de incasso. Iedereen kan een deurwaarder in de arm nemen. Een gerechtsdeurwaarder moet zich netjes gedragen, onafhankelijk zijn, heeft een geheimhoudingsplicht en moet een opdracht teruggeven als hem duidelijk wordt dat de opdracht alleen kan worden uitgevoerd met onrechtmatige druk. Hij is verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Een gerechtsdeurwaarder moet:
 • Beschikken over een diploma rechten.
 • Een tweejarige stage doen in een gerechtsdeurwaarderskantoor.
 • Een getuigschrift hebben.
 • Benoemd zijn door het staatshoofd.

Wat is een loonbeslag door de deurwaarder

Als er schulden zijn van een lening, maar ook bij het niet betalen van de alimentatie of zorgpremies, kan een deurwaarder bij de werkgever conservatoir beslag en executoriaal beslag leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er een vonnis van de rechter voor een loonbeslag, dat direct ten uitvoer mag worden gebracht. Het conservatoir beslag is nog geen loonbeslag, maar een voorziening om geld veilig te stellen in afwachting van een vonnis van de rechter. Een werkgever is wettelijk verplicht om aan een beslag mee te werken. Bij een loonbeslag wordt het geld direct overgemaakt naar de gerechtsdeurwaarder om de schuld af te lossen. Dit beslag kan betrekking hebben op het loon of uitkering. Niet alles mag worden ingevorderd. Er is namelijk een beslagvrije voet waarop zonder uw toestemming geen beslag mag worden gelegd.

Loonbeslag deurwaarder is een derdenbeslag

Een derdenbeslag wordt gelegd door de deurwaarder bij een derde, denk aan de werkgever of een uitkeringsinstantie. Daartoe laat de beslaglegger een proces verbaal bij de werkgever achter. Ook kunnen meerdere deurwaarders beslag leggen als er meerdere schuldeisers zijn. Dan dient de eerste beslaglegger na te gaan of er ook preferente schuldeisers zijn die voorrang hebben. Een bekende preferente schuldeiser is de belastingdienst.
Als er meer deurwaarders en schulden in het spel zijn heeft een loonbeslag ook voordelen. De anderen moeten zich dan aanmelden bij de deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd.

Regels loonbeslag en de beslagvrije voet

De beslagvrije voet bedraagt minimaal 90% van de netto bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Ook op het vakantiegeld of de dertiende maand kan beslag worden gelegd. Zonder uw toestemming kan geen beslag worden gelegd op de kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de studiekosten. De beslagvrije voet is afhankelijk van uw situatie, of u alleen bent en uw leeftijd. Bovendien kunnen er redenen zijn voor een hogere beslagvrije voet, zoals:
 • De hoogte van de huur.
 • De geringe hoogte van de inkomsten van uw partner.
 • Omstandigheden waardoor u een duurdere ziektekostenverzekering hebt.

Een deurwaarder mag de beslagvrije voet halveren als mensen een economische eenheid vormen en de inkomsten van de partner niet zijn opgegeven nadat de deurwaarder daarom heeft gevraagd.

De werkgever en loonbeslag

Ook de werkgever wordt met allerlei extra administratie belast. De deurwaarder stuurt de werkgever een uitgebreide vragenlijst over het inkomen van de schuldenaar. Als de werkgever of uitkerende instantie deze vragenlijst niet binnen vier weken beantwoordt en ondertekend terugstuurt loopt hij het risico om ook zelf te worden gedagvaard. Het is altijd verstandig om, voordat de beslaglegging plaats vindt, uw werkgever bij te praten, of de beslaglegging te voorkomen door een betalingsregeling af te spreken. Niet elke werkgever is blij met het extra werk, maar een loonbeslag mag geen reden zijn om u te ontslaan.

Loonbeslag en huurschuld

Er kan een huurschuld en huurachterstand zijn. Na enkele herinneringen kan het innen van huur uit handen zijn gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Weet dan wel dat de kosten fors kunnen oplopen. Om een idee te geven hier de kosten van enkele ambtshandelingen. Het gaat om executoriale titels die ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Tarieven deurwaarder in 2020

Enkele voorbeelden met indicatieve bedragen in 2020 (exclusief btw):
 • Een dagvaarding door de deurwaarder kost € 83,38.
 • Een betekening titel: € 80,24.
 • Een betekening diverse beslagen: € 65,96.
 • Als het komt tot een ontruiming kost de ontruiming roerende zaken nog eens € 215,70. Een getuige hierbij kost extra.
 • Beslag safeloket kost € 147,27.
 • Een gerechtelijke inbewaringgeving: € 226,01.
 • Een executoriale verkoop: € 288,72.
 • Een gedwongen ontruiming van onroerende zaken: € 215,70.
 • Tenuitvoerlegging van een lijfsdwang: € 250,72.

Loonbeslag voor het innen van niet betaalde zorgpremies

De zorgverzekeraars hebben een wanbetalerregeling. Na twee maanden van niet betalen schrijft de verzekeraar u aan en stuurt een betalingsherinnering. U wordt daarbij gewezen op de mogelijkheden van de schuldhulpverlening. Wie na vier maanden niet heeft betaald krijgt weer bericht. Wie na zes maanden niet heeft betaald wordt automatisch aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor CAK als er minimaal een half jaar geen premie is betaald. Tegelijkertijd wordt een procedure gestart om de verschuldigde premie te innen. Dit kan met een loonbeslag via de werkgever, maar ook via de eventuele uitkeringsinstantie. Bovendien wordt de schuld verhoogd met een boete van maar liefst 30%. Tussentijds kunt u zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij niet kunt overstappen naar een andere verzekeraar.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat nodig hebt om in uw levensonderhoud te voorzien en hangt af van de gezinssituatie:

GezinssituatieSociaal minimum als percentage van het minimumloon
Alleenstaande 21 jaar65%
Alleenstaande vanaf 22 jaar75%
Samenwonend of gehuwd100%

Beslag op de inboedel

Bij een aanstaand beslag op in de inboedel komt de deurwaarder eerst langs om een inventarisatie te maken. De boedellijst bevat dan goederen waarmee de eigenaar voorzichtig moet om gaan en die hij niet zelf mag vervreemden of verkopen. De deurwaarder bepaalt welke stukken voor hem interessant genoeg zijn om te verkopen. Al met al een nare ervaring voor degene die een schuld heeft. Een boedelbeslag vindt voornamelijk plaats in opdracht van de belastingdienst en uitkeringinstellingen, het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de Kamer van Koophandel. Vrij van beslag zijn zaken als de kleren die u aan heeft en direct nodig hebt, eten en drinken voor maximaal een maand, en een noodzakelijk bed met beddengoed

Doorlopend beslag in 2020

Een gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting, op een voorschot of toeslag die over de jaargrens heenloopt zonder daarvoor opnieuw beslag te moeten leggen. Voorheen was het zo dat bij een nieuw kalenderjaar ook opnieuw beslag moest worden gelegd.

Huwelijkse voorwaarden

In geval van huwelijkse voorwaarden die zijn ingeschreven in het huwelijksvermogensregister van de griffie van de rechtbank, kan alleen beslag worden gelegd op het loon van de schuldenaar, niet van de partner. Wie in 2020 trouwt, trouwt automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen.

Centraal Digitaal Beslagregister CBR

Het loopt met beslagleggingen regelmatig uit de hand, waardoor mensen bij meerdere beslagleggingen tegelijkertijd toch onder het bestaansminimum kunnen komen. Om hier wat aan te doen is door het kabinet een Centraal Digitaal Beslagregister aangekondigd, waardoor beslagleggingen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien wil het kabinet de lijst met goederen waarop geen beslag mag worden gelegd uitbreiden. Dit proces vordert: op 1 juli 2015 is 25% van de gerechtsdeurwaarders aangesloten op dit CBR. Dit geldt voor alle deurwaarders. Zo kunnen de kosten van proces- en/of executiekosten maakt worden beperkt en wordt bevorderd dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt berekend en toegepast.

Kostendelersnorm gaat niet door

Door de kostendelersnorm gaan uitkeringen omlaag, maar dit werkt niet door in de beslagvrije voet waarop u recht hebt.

Beslagvrije voet eenvoudiger

De beslagvrije voet wordt eenvoudiger en de mensen moeten beter gewezen worden op de mogelijke gevolgen van het niet doorgeven van inkomensinformatie wat immers kan leiden tot een te lage beslagvrije voet. Vanaf 1 januari 2020 is de beslagvrije voet een vast bedrag afhankelijk van de situatie zoals die op basis van onafhankelijke bronnen kan worden bepaald. Geen toeters en bellen meer, maar een vast bedrag. Voor de deurwaarder is het dan een stuk simpeler om het goede bedrag aan beslagvrije voet te berekenen en ook de schuldenaar weet beter waar hij of zij aan toe is. Het CBR zal hierbij een belangrijke rol spelen. Dat neemt niet weg dat u goed in de gaten moet blijven houden of inderdaad met het goede bedrag is gerekend, want dat blijkt regelmatig fout te gaan volgens de Ombudsman in zijn rapport.

Normen beslagvrije voet 1 januari 2020

In 2020 wordt het eenvoudiger en meer mensen krijgen een hogere beslagvrije voet. In 2020 is er namelijk een belangrijke verandering voor personen jonger dan 21 jaar: hun beslagvrije voet is vanaf 1 januari 2020 gelijk gesteld aan de beslagvrije voor personen van 21 jaar en ouder. Dat scheelt enorm. De normen voor een loonbeslag, de beslagvrije voet waarop u recht hebt, zijn per 1 januari 2020 ook iets verhoogd:

Normen beslagvrije voet 2020

gezin, jonger dan AOW-leeftijd:inclusief vakantie uitkering
Elk 21 jaar of ouder, met of zonder kinderen€ 1.352,98
18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen€ 1.352,98
18, 19 of 20 jaar, met kinderen€ 1.352,98
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, zonder kinderen€ 1.352,98
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, met kinderen€ 1.352,98
gezin, 66+ (AOW):inclusief vakantie uitkering
Gehuwd of samenwonend€ 1.434,98
Alleenstaande ouder 66+€ 1.058,63
Alleenstaand, geen gezin:inclusief vakantie uitkering
Alleenstaande, jonger dan 21€ 947,09
Alleenstaande ouder, jonger dan 21€ 947,09
Alleenstaande, 21 jaar of ouder, jonger dan 66 jaar (AOW)€ 947,09
Alleenstaande, 66+ (AOW)€ 1.038,63

Extra beslagvrije voet 2020 berekenen

In verband met zorgpremies en woonlasten mag de beslagvrije voet nog iets worden verhoogd. De precieze verhoging hangt af van de huur die u betaalt en de huurtoeslag die u ontvangt. Als er sprake is van een koopwoning bestaan de woonkosten uit de betaalde hypotheekrente, erfpacht, opstalverzekering, klein onderhoud, heffing WOZ, polder en waterschapslasten en klein onderhoud, maar niet de aflossingen of de premies voor een kapitaalverzekering. De hypotheekrenteaftrek wordt als extra inkomen gezien dat in mindering komt op de beslagvrije voet. De maximale verhoging voor de woonkosten per 1 januari 2020 bedraagt:

Maximale verhoging beslagvrije voet in verband met woonkosten berekenen, 2020:

jongeren tot 23 jaar € 199,86
eenpersoonshuishouden 23-AOW jaar plus (nog geen pensioen) € 368,34
eenpersoonshuishouden 66 plus (wel AOW, pensioen) € 370,16
tweepersoonshuishouden 23-66 jaar (geen pensioen) € 321,09
tweepersoons 23-66, aangepaste woning door handicap € 368,35
tweepersoons 66 plus (pensioengerechtigd) € 371,97
drie- of meerpersoonshuishouden 23-66 jaar € 349,94
drie- of meerpersoons 23-66, aangepaste woning door handicap € 379,43
drie- of meerpersoonshuishouden 66 plus (pensioen) € 383,06

Normen beslagvrije voet 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gaan de bedragen van de bedlagvrije voet iets verder omhoog:

Normen beslagvrije voet juli 2020

gezin, jonger dan AOW-leeftijd:inclusief vakantie uitkering
Elk 21 jaar of ouder, met of zonder kinderen€ 1.361,61
18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen€ 1.361,61
18, 19 of 20 jaar, met kinderen€ 1.361,61
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, zonder kinderen€ 1.361,61
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, met kinderen€ 1.361,61
gezin, 66+ (AOW):inclusief vakantie uitkering
Gehuwd of samenwonend€ 1.446,19
Alleenstaande ouder 66+€ 1.065,83
Alleenstaand, geen gezin:inclusief vakantie uitkering
Alleenstaande, jonger dan 21€ 953,13
Alleenstaande ouder, jonger dan 21€ 953,13
Alleenstaande, 21 jaar of ouder, jonger dan 66 jaar (AOW)€ 953,13
Alleenstaande, 66+ (AOW)€ 1.065,83

Overgangsjaar 2021, inwerkingtreding van de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)

Per 1 januari 2021 treedt de Wvbvv in werking, de wet vereenvoudiging beslagvrije voet. In 2021 zijn twee regimes mogelijk: de beslagvrije voet die vóór is vastgesteld en die in 2021 wordt berekend. Vanaf 2021 gaat er een termijn van 12 maanden lopen waarin langzamerhand alle beslagvrije voeten volgens de nieuwe systematiek worden bepaald. De kern van de nieuwe systematiek is:
 • Vanuit de Basis Registratie Personen (BRP) de leefsituatie en de polisadministratie wordt het inkomen berekend.
 • Er is een uniforme rekentool beschikbaar voor de berekeningen.
 • Er is een coördinerende deurwaarder als aanspreekpunt. Zo kan ook worden voorkomen dat meerdee deurwaarders tegelijkertijd gaan invorderen, zonder dat daar ruimte voor is.
 • Er is een volgorde regeling die bepaalt waarop beslag meotw orden gelegd als er meerdee inkomens zijn.
 • Maximaal is de beslagvrije voet 95% van de bijstandsnorm (was 90% in 2020), ook als de kostendelersnorm geldt.

Dit betekent dat altijd minimaal 5% van het inkomen wordt gebruikt voor de aflossing van schulden, maar het werkelijke bedrag en daarmee ook de beslagvrije voet van de individuele situatie afhankelijk is. Wel kunnen de uniforme beslagvrije voeten per 1 januari 2021 worden gegeven die in de overgangssistuatie zullen gelden:

Normen beslagvrije voet 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 gaan de bedragen van de bedlagvrije voet ivplgens het overgangsrecht er als volgt uitzien:

Normen beslagvrije voet januari 2021

gezin, jonger dan AOW-leeftijd:inclusief vakantie uitkering
Elk 21 jaar of ouder, met of zonder kinderen€ 1.382,71
18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen€ 1.382,71
18, 19 of 20 jaar, met kinderen€ 1.382,71
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, zonder kinderen€ 1.382,71
Eén persoon 18, 19 of 20 jaar, één persoon 21 tot 66 jaar, met kinderen€ 1.382,71
gezin, 66+ (AOW):inclusief vakantie uitkering
Gehuwd of samenwonend€ 1.458,67
Alleenstaande ouder 66+€ 1.076,37
Alleenstaand, geen gezin:inclusief vakantie uitkering
Alleenstaande, jonger dan 21€ 967,90
Alleenstaande ouder, jonger dan 21€ 967,90
Alleenstaande, 21 jaar of ouder, jonger dan 66 jaar (AOW)€ 967,90
Alleenstaande, 66+ (AOW)€ 1.076,37

Extra beslagvrije voet 1 januari 2021

Woonkosten kunnen de beslagvrije voet verder verhogen:

Maximale verhoging beslagvrije voet in verband met woonkosten berekenen, 2021:

jongeren tot 23 jaar € 204,84
eenpersoonshuishouden 23-AOW jaar plus (nog geen pensioen) € 376,89
eenpersoonshuishouden 66 plus (wel AOW, pensioen) € 378,71
tweepersoonshuishouden 23-66 jaar (geen pensioen) € 328,85
tweepersoons 23-66, aangepaste woning door handicap € 376,89
tweepersoons 66 plus (pensioengerechtigd) € 390,52
drie- of meerpersoonshuishouden 23-66 jaar € 358,37
drie- of meerpersoons 23-66, aangepaste woning door handicap € 388,24
drie- of meerpersoonshuishouden 66 plus (pensioen) € 391,87

Extra beslagvrije voet 1 januari 2022

Woonkosten kunnen de beslagvrije voet verder verhogen. De beslagvrije voeten zijn per 1 januari 2022 behoorlijk gewijzigd en zien er als volgt uit (maximale bedragen):
 • voor een alleenstaande: € 1.691,66;
 • voor een alleenstaande ouder: € 1.814,73;
 • voor gehuwden zonder kinderen: € 2.236,89;
 • voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.262,98.

Extra beslagvrije voet 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 gaan de Niet tot de middelen te rekenen bedragen (beslagvrije voet) omhoog. De maximale bedragen worden dan:
 • voor een alleenstaande: € 1.707;
 • voor een alleenstaande ouder: € 1.830;
 • voor gehuwden zonder kinderen: € 2.260;
 • voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.285.

Conclusie loonbeslag deurwaarder

Probeer een loonbeslag altijd te voorkomen en neem tijdig contact op met betreffende deurwaarder voor een betalingsregeling. Als er meer deurwaarders zijn, moeten de anderen zich melden bij de deurwaarder die als eerste een loonbeslag heeft opgelegd.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schuldenBankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schuldenWie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag…
Wat is een loonbeslag?Bij financiële problemen bestaat er een mogelijkheid om loonbeslag te leggen bij de werkgever van de schuldenaar. Hierdo…
Incassobureaus en deurwaardersIncassobureaus en deurwaarders. We hopen allemaal dat we er nooit mee te maken krijgen, maar steeds meer mensen komen in…
Loonbeslag: bij schuldenLoonbeslag: bij schuldenLoonbeslag, schuld, schuldeiser en schuldsanering: bij schulden kan de schuldeiser loonbeslag laten leggen. Hierbij word…

Kostgeld vragen: hoeveel?Kostgeld vragen: hoeveel?Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven in een huishouden. Het vragen van kostgeld lijkt misschien wat…
Nederlands geld, de gulden terug?Nederlands geld, de gulden terug?Er gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor onderzoek naar herinvoering van de oude, vertrouwde Nederlandse gulden.…
Reacties

F., 20-11-2020
Naar aanleiding van mijn vorige vraag, hoe krijg ik ze dat aan het verstand? Ze doen net alsof ze gek zijn en houden vast aan de 220 per week, ook nu ik deze week maar 191 heb verdiend. Kan ik ergens vinden dat zij per week mogen rekenen? ik kan het nl niet vinden. Reactie infoteur, 21-11-2020
Beste F,
Een telefoontje aan de Nationale Ombudsman kan u misschien verder helpen, die heeft meer cases opgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F., 04-11-2020
Vraag. Ik heb een loonbeslag maar werk als uitzendkracht. Ik krijg per week betaald maar heb niet elke week hetzelfde loon. Nu heeft het incassobureau bepaald dat ik 220 per week krijg, alles erboven wordt ingehouden, maar als ik een week er onder zit (en soms maar 160 per week heb) dan wordt er niks terugbetaald. Bij wie moet ik nu zijn, bij het incassobureau of uitzendbureau wat gewoon letterlijk uitvoert Reactie infoteur, 15-11-2020
Beste F,
U moet hiervoor bij het incassobureau terecht. Het moet zo zijn dat u elke maand tenminste uw beslagvrije voet behoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fou, 29-10-2020
Ik zit met volgende vraag: ik heb een beslagvrije voet van 947 euro. Heb momenteel bijstanduitkering van 1052 euro. Maar ik krijg altijd 900 euro gestort, plus 49 euro die voor vakantiegeld wordt gereserveerd.
Mijn vraag is of dit wel klopt?
Mvg
Fou Reactie infoteur, 29-10-2020
Beste Fou,
De beslagvrije voet is inderdaad inclusief vakantiegeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan, 25-10-2020
Ik heb een vonnis waarbij ik 59 euro moet betalen per maand. Inmiddels een aow uitkering van 816 euro. Is deze uitkering vatbaar voor verdere aflossingen gezien dit onder de minimale sociale standpunt is? Reactie infoteur, 27-10-2020
Beste Adriaan,
Vrijwillig mag u ervoor kiezen om meer te betalen, maar een schuldeiser kan niet eisen dat u minder overhoudt dan de beslagvrije voet. Het vonnis lijkt gebaseerd op oude aannames.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul Gebben, 23-08-2020
Geachte,
Volgende vraag. Mijn vrouw heeft schulden van voor dat wij getrouwd zijn. (Sinds 4 jaar, voorheen niet samenwonend).
Het incassobureau waar ze al jaren aan betaald had nu graag mijn inkomensgegevens. Juist of niet?
En wat moet maximaal per maand betaald worden? Mijn vrouw heeft een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid.
Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 29-08-2020
Geachte Paul Gebben,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, kunt u voor de helft van de schulden worden aangesproken. Hebt u meegetekend, dan is dat zelfs voor 100%. Zover is het nog niet. Uw gegevens heeft men nodig om de beslagvrije voet van uw vrouw te kunnen bepalen, geeft u die niet dan loopt u de kans dat het incassobureau de beslagvrije voet van uw vrouw halveert. Samen hebben jullie per 1 juli 2020 een beslagvrije voet van € 1.361,61.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Madsri, 18-07-2020
Beste,

Ik zit met de volgende vragen t.a.v. beslagvrije voet.
- naast het betalen van je huur en ziektenkostenpremie zitten er in een huishouding ook nog andere lasten, zoals: water, energie, overlijdensverzekering, betalingen aan de belastingdienst (gemeentelijke belasting en rgb), verhaalbijdrage, medicatie die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar en nog leefgeld, kosten televisie en internet en mobiel.
-mijn vraag hierbij is of de deurwaarder deze kosten meeneemt bij de berekening van de beslagvrije voet?

Ik heb een belsagvrije voet van de deurwaarder meegekregen, waarmee ik alleen mijn huur en ziektekostenverzekering kan betalen. De rest van de lasten daar houd ik niks voor over.
Hoe moet ik verder? Reactie infoteur, 24-07-2020
Beste Madsri,
De beslagvrije voet kan worden verhoogd met een normbedrag voor woonkosten (normhuur minus huurtoeslag) en zorgkosten (zorgpremie minus zorgtoeslag). De deurwaarder doet dit niet altijd automatisch maar wel op uw verzoek.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Stijns, 17-07-2020
Beste,
Mijn partner en ik hebben te maken met loonbeslag. Wij verdienen echter niet genoeg om hier ooit uit te komen.
Het oorspronkelijke bedrag was € 58.000,- Ondanks we nu al ruim € 63.000,- betaald hebben middels 4 jaar loonbeslag is het
bedrag door rente-ophopingen opgelopen tot € 168.000,- De gemeentelijke schuldhulpverlening heeft onze aanvraag afgewezen omdat we niet genoeg geld boven de VTLB overhielden voor de schuldeiser.
De uit het loonbeslag geïnde bedragen zijn nog niet eens genoeg om de rente af te schrijven, maar is wel 50% van ons inkomen.We leven nu al 4 jaar van 90% van het minimum-inkomen en ondertussen wordt de schuld alleen maar uitzichtlozer.
Wat te doen? Hoe dit aan te pakken? Waar kunnen we terecht? Reactie infoteur, 22-07-2020
Beste M. Stijns,
Erg jammer dat de gemeente u niet wil helpen met schuldhulpverlening. Daarom zou u uw zaak eens kunnen voorleggen aan de Nationale Ombudsman in Den Haag, die is nog wel eens bereid om de helpende hand in dit soort situaties te bieden (0800 - 33 55 555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Onmyown29, 05-06-2020
Beste,
Ik heb een vraag.
Er is sinds deze maand beslag gelegd op mijn salaris én vakantiegeld.
Mijn netto salaris is €1.117.- euro
Ik ben alleenstaande met 2 kids woon in een huurhuis.
De beslagvrije voet is vastgesteld met €948.- euro per maand. En vakantiegeld is ook geheel in beslag genomen. Ik vroeg mij af of dit klopt en ze dus mijn gehele vakantiegeld mogen inhouden?
Alvast bedankt! Gr Reactie infoteur, 06-06-2020
Beste Onmyown29,
Dat hangt ervan af. Als in de maanden van beslag uw inkomen hoger is dan de beslagvrije voet, mag in de maand mei/juni beslag worden gelegd op de totale vakantietoeslag. Als uw inkomen in de periode van beslag soms lager is dan de beslagvrije voet, moet het vakantiegeld door 12 worden gedeeld om te bekijken op welk deel beslag kan worden gelegd. U hebt immers elke maand minimaal recht op uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D., 01-06-2020
Goedemiddag,

Ik zit nog vast aan een huurcontract, waarbij 2 handtekeningen nodig zijn voor eenzijdige opzegging. Echter werkt de andere partij niet echt mee. En is er nu een huurachterstand Zelf woon ik tijdelijk bij mijn ouders nu en kan niet de volledige huur ophoesten. Stel er komt een deurwaarder. En er wordt beslag gelegd. Waar en bij wie wordt dan beslag gelegd? Ik heb een uitkering en een stukje inkomen. Hoe kan ik de bvv berekenen?

Alvast bedankt Reactie infoteur, 04-06-2020
Goedemiddag D,
Als twee mensen voor de huur hebben getekend, zijn er ook twee mensen aansprakelijk voor de huurbetaling totdat anders is geregeld. Uw beslagvrije voet bedraagt ongeveer 950 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcin, 02-04-2020
Hallo, ik heb een vraag, als ik momenteel niet in de gemeente ben ingeschreven, maar ik woon in Nederland, en ik heb een onderhoudsschuld in Polen, heeft LBIO het recht om mijn hele salaris over te nemen, zodat ik zonder levensonderhoud kan leven? Reactie infoteur, 05-04-2020
Hallo Marcin,
Het LBIO moet ook rekening houden met de beslagvrije voet, maar helaas gaat dat wel eens fout. In dat geval neemt u hierover contact op met het LBIO en maakt u bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nada, 20-02-2020
Goedemiddag,

Naar aanleiding van dit artikel heb ik een vraag. In Nederland is het normaal dat indien er iemand in de schulden zit en er een onderzoeksplicht komt dat we hieraan gehoor geven en de werknemer eraan moet meedoen. Maar geldt dit echter ook indien de werknemer een Nederlands bedrijf is en het onderzoek wordt aangevraagd door Duitsland omdat de werknemer daar woonachtig is en deze nationaliteit bezit?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 22-02-2020
Goedemiddag Nada,
Een Nederlands bedrijf hoeft niet automatisch aan een verzoek uit het buitenland mee te werken, maar kan daartoe eventueel door een Nederlandse rechter gedwongen worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 07-02-2020
Mijn ex heeft een deurwaarder op mij afgestuurd i.v.m. achterstallige alimentatie. In 2014 is een ouderschapsplan opgesteld met daarin een bedrag van 300 euro per maand. Dat heb ik betaald (in eerste 6 maanden zelfs meer) en daarna is ze voor haar werk tot januari 2017 minimaal 9 maanden weg geweest waardoor de volledige zorg bij mij lag. We zijn toendertijd onderling overeengekomen dat ik geen alimentatie hoefde te betalen en dat ik tijdens haar afwezigheid een vergoeding van haar zou ontvangen. Na 2017 hebben we onderling een co-ouderschap regeling afgesproken en dat ik in die periode maar 200 euro alimentatie hoefde te betalen. Nu wil ze over al die jaren de volledige alimentatie terug. Ik heb ondertekende verklaringen waarin ze hier mee akkoord gaat en ook hele Whatsapp gesprekken maar ze blijft nu vasthouden aan het ouderschapsplan. Het gaat om een bedrag van 6000 euro. Sta ik in mijn recht bij een executiegeschil?
Ik heb sinds november 2019 een geregistreerd partner. Kan er ook op haar loon en spaargeld beslag gelegd worden? Reactie infoteur, 11-02-2020
Beste Joris,
Als u de afspraken op papier en in whatsapp hebt, zijn dat geldende afspraken. Ex-partners mogen immers onderling afspraken maken over de alimentatie. Zorg wel voor een goed dossier en laat de deurwaarder weten hoe de vork aan de steel zit. Betaal wel de 200 euro sinds dat moet om te voorkomen dat u verweten wordt niet te betalen. Een loonbeslag is mogelijk als de rechter daartoe besluit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dawn, 19-12-2019
Ik kreeg zojuist een bericht van advocaat om 1000 euro te betalen.
Kan ik hem al meedelen dat ik geen financiële schuld heb om te betalen en dat hij mijn eigendommen kan verbinden.
Moet ik in dat geval extra kosten of kosten maken?
En hoe worden de goederen geëvalueerd. Reactie infoteur, 20-12-2019
Beste Dawn,
Als de inboedel moet worden gewaardeerd en verkocht, zijn daaraan kosten verbonden. Het is beter om een betalingsregeling af te spreken, ook al betaalt u 20 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Havana, 08-12-2019
Met de bvv die de deurwaarder aanhoudt kan ik mijn vaste lasten niet betalen. Met de sociale raadslieden dit opnieuw laten berekenen en doorgegeven aan de deurwaarder. Deze wil het niet aanpassen. Het scheelt bijna €300

Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 09-12-2019
Beste Havana,
Als de deurwaarder de wettelijk toegestane belastingvrije voet aanhoudt, is daar niet zoveel aan te doen als de deurwaarder niet wil meewerken aan een lager bedrag. Is het bedrag onjuist, dan is het een ander verhaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Terbraak, 20-11-2019
Begin februari 2019 getrouwd met partner die behoorlijk wat schulden heeft.door de wet van 2018 die veranderd is tóch getrouwd.nu kom deurwaarder.met schuld van toen met zijn ex.legt beslag op mijn loon. Hoe dan? Als ik dit wist waren we nooit getrouwd.ik moet nu dus werken voor de fout van zijn ex.( Huur 8 mnd niet betaald terwijl hij er al niet meer woonde, helaas was nog niet officieel scheiding uitgesproken en moet hij er ook kosten aan bijdragen).prima… maar IK niet toch? Nu zeggen ze.ja de helft van bedrag mogen wij van jouw loon invorderen ook al heb ik niks met die schuld te maken Reactie infoteur, 24-11-2019
Beste Terbraak,
De schulden die vóór uw huwelijk zijn ontstaan, zijn de privéschulden van uw partner, niet van u. Maar de schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan en het inkomen tijdens het huwelijk zijn gemeenschappelijk. Zo kan ook bij oude schulden toch nog loonbeslag worden gelegd op de helft van uw loon. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Veerdonken, 19-11-2019
Ik wilde weten hoe het zit met loonbeslag wanneer je in nederland werkt via het uitzendbureau, maar niet in nederland staat ingeschreven. Heb je dan geen recht op beslagvrije voet? Mogen ze dan alles inhouden? Ik verdien 324 per week en krijg per week maar 6 euro door de loonbeslag. Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Veerdonken,
De regel is dat als iemand die in het buitenland woont geen bezwaar maakt, de schuldeiser mag rekenen zonder beslagvrije voet. Als u kunt aantonen dat u zo te weinig middelen van bestaan hebt, tekent u bezwaar aan. Desnoods tot aan de kantonrechter. De beslagvrije voet kan dan weer in werking worden gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Natasha, 17-10-2019
Een vraag over loonbeslag:

Er is sprake van een detacheringsovereenkomst via Olympia uitzendbureau. Er is loonbeslag gelegd. De deurwaarder heeft beslagvrije voet bepaald op € 1074,33 per maand. Betrokkene heeft bij werkgever (Olympia dus) in plaats van uitbetaling per week om uitbetaling per maand gevraagd. Olympia heeft een berekening gemaakt waaruit volgt dat per 4 weken een beslagvrije voet van € 247,92 per week wordt gehanteerd dus € 991,69 per 4 weken. Betrokkene heeft de afgelopen 3 weken per maand gewerkt en heeft om die reden ook 3 weken uitbetaald gekregen. (dit is een andere discussie nu betrokkene aanspraak maakt op vakantieuren). De werkgever keert nu 3 x € 247,92 (gebaseerd op 3 weken werken uit) waardoor betrokkene loon uitbetaald krijgt die nog minder is dan bijstandsniveau namelijk een bedrag van € 757 met afdracht aan de deurwaarder van € 300. Zowel Olympia als de deurwaarder stellen zich op het standpunt dat de berekening juist is. De deurwaarder zegt concreet dat de verloning per week is en dat de beslagvrije voet per week wordt gehanteerd. Dat de gelden per vier weken dan wel per maand worden uitbetaald doet niets af aan het feit dat de gelden per week worden gereserveerd.
De vraag is of dit wel klopt? Omdat betrokkene nu haar vaste lasten niet kan betalen en hiermee ook het voorzien in eigen levensonderhoud onmogelijk wordt gemaakt is er haast geboden om uit te vinden hoe dit precies zit.
Het lijkt er hier op dat dit afbreuk doet aan het doel van een beslagvrije voet. Reactie infoteur, 20-10-2019
Beste Natasha,
Als de beslagvrije voet € 1.074,33 per maand is, mag dit bedrag niet worden ingehouden op de inkomsten, alleen het meerdere in een maand mag worden ingehouden.
Stel nu dat iemand maar 1 week werkt in een maand, dan nog is de beslagvrije voet € 1.074,33 per maand en niet € 247,92. Of stel iemand heeft in een maand 800 euro aan inkomen, dan betekent dit dat er die maand geen ruimte is om loonbeslag te leggen. Wellicht een aardige casus voor de Nationale Ombudsman (0800 - 33 55 555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Coby, 11-10-2019
Een vraag over loonbeslag, er wordt op mijn loon van € 1450,- € 600,- ingehouden.
Ik ben gehuwd en heb nog 4 thuiswonende kinderen, als ik loon van mijn man erbij op tel hou ik nog € 90,- over per week ( MET 6 PERS) mag dit? Reactie infoteur, 12-10-2019
Beste Coby,
De deurwaarder rekent dus met een beslagvrije voet van 850 euro en dat is te laag als u 21 jaar of ouder bent met een gezin, dan is uw beslagvrije voet 1.324 euro. Maak dus direct bezwaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rebekka, 24-09-2019
Geachte,

Er rust een vonnis op mij van ruim 80.000 euro uit mijn eerdere huwelijk. Ik werk al jaren niet, ivm gezondheidsomstandigheden. Nu heb ik een geregistreerd partner huwelijkse voorwaarden die niet aansprakelijk is voor die schuld, die ook nog een kinderen heeft en al zijn bezittingen zijn opgenomen in een verpandingsakte bij de notaris. Hij onderhoudt mij en mijn kinderen al jaren en ligt er een opbouw in schulden van mij jegens mijn partner. Hij betaald namelijk alles. Volgens eerdere berekeningen heb ik recht op mijn eigen beslagvrije voet als alleenstaande moeder met kinderen, omdat die schuld niet tot mijn partner behoord. Ik ben bij mijn partner gekomen zonder bezittingen en inkomen, geniet enkel van toeslagen en meer niet. Nu zijn er verschillende berekeningen geweest dat ik recht heb op een beslagvrije voet van maximaal 1250 euro. Mijn partner is neurologisch belast heeft een parttime inkomen en moet ook kinderen onderhouden van hem zelf. Mijn partner gaat ook geen loongegevens doorgeven omdat hij niet aansprakelijk is voor mijn schulden met zijn loon en hij zelf ook een beslagvrije voet heeft. Eerder probeerde de deurwaarder een betalingsregeling overeen te komen, waarbij mijn partner dan zou moeten betalen. Hier ging hij uiteraard niet mee akkoord en gaf ook aan dat ik een schuld opbouw heb bij hem wegens jarenlang onderhoud van mij en mijn kinderen. Welk bedrag van beslagvrije voet of vrij te laten bedrag zou gehanteerd moeten worden door de deurwaarder?. Er rust nu ook belastingaanslag op ons en toeslagen ontvang ik ook maar een gedeelte wegens een terugvordering zeker voor de komende 2 jaren. Mijn partner ontvang hierdoor ook geen VT meer, die valt ook weg bij zijn inkomen. Reactie infoteur, 26-09-2019
Geachte Rebekka,
Waarschijnlijk ziet de deurwaarder u niet als alleenstaand, u hebt immers een partner. Daardoor kan uw beslagvrije voet lager uitvallen. Dat wil niet zeggen dat uw partner mee moet betalen aan de schulden, maar dat er meer op uw inkomen kan worden ingehouden. Sommige deurwaarders gaan zelfs zover dat ze de beslagvrije voet op nul zetten als de partner geen gegevens doorgeeft. Een goed overleg met de deurwaarder waarbij duidelijk wordt uitgelegd dat uw partner niet voor uw schulden meebetaalt, kan wellicht helpen. De Belastingdienst zal jullie in eerste instantie ook als partners zien en uw partner als mede-aansprakelijk beschouwen. Ook hier is dus een duidelijk overleg en afspraak met de Belastingdienst noodzakelijk. Dit zijn lastige dossiers, de Nationale Ombudsman in Den Haag neemt soms zo'n dossier op zich om u verder te helpen (0800 3355555).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Astrid, 15-07-2019
Geachte,
Er is door 2 instanties beslag gelegd op het loon met een bvv van €1018,- nu wordt er zelf handmatig ook nog aan 3 deurwaarders een totaal bedrag voldaan van €272,- per maand. Hierdoor lukt het rondkomen helemaal niet meer en worden de problemen alleen maar groter. Klopt de situatie nu of moeten de handmatige overschrijving die er gedaan worden verwezen worden naar het loonbeslag?
Ik hoop zo spoedig mogelijk wat te horen. Reactie infoteur, 16-07-2019
Geachte Astrid,
De deurwaarders samen moeten rekening houden met het loonbeslag en de beslagvrije voet waarop u recht hebt. In dit soort gevallen neemt normaliter 1 deurwaarder het voortouw om te voorkomen dat uw beslagvrije voet wordt geschonden. Het lijkt erop dat de deurwaarders nu niet van elkaars vorderingen en beslag op de hoogte zijn. Licht ze dus in en maak bezwaar tegen het overmatige beslag ten opzichte van uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 16-05-2019
Er is sinds 10-05-2019 beslag gelegd op mijn. Ik werk parttime via een uitzendbureau en verdien wekelijks wisselende bedragen. De bvv is €213 per week.
Nou wordt mijn vakantiegeld gestort begin juni. Heeft de deurwaarder nou recht op mijn vakantiegeld dat opgebouwd is of het gedeelte dat opgebouwd is vanaf het beslag?

Dit is voor mij nog onduidelijk. Het heeft iets te maken met: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet( die overigens is uitgesteld en pas over twee jaar wordt ingevoerd) Reactie infoteur, 16-05-2019
Beste Mark,
Als in de maanden van beslag uw inkomen hoger was dan de beslagvrije voet, mag in de maand mei/juni beslag worden gelegd op de totale vakantietoeslag. Als uw inkomen in de periode van beslag soms lager was dan de beslagvrije voet, moet het vakantiegeld door 12 worden gedeeld om te bekijken op welk deel van de beslagvrije voet beslag kan worden gelegd. Als u in uw geval in de maand juni minder werkt en zo minder inkomen hebt, kunt u waarschijnlijk meer van uw vakantiegeld overhouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Desouter, 26-04-2019
Geachte
Ik ben gehuwd en sinds 2012 op pensioen.
Ik woon niet in België. Sinds 2012 woon ik in Afrika en ben ingeschreven op de ambassade van België waar ik verblijf.
Ik ontvang een schrijven Op 23/04/2019 van het RVA over een onrechtmatige werkloosheidsuitkering periode 01/07/2009 tot en met 31/10/2011 per postzending in mijn postbus in Afrika ( niet aangetekend schrijven ). Dit is voor de arbeidsrechtbank uitgesproken. Ik heb nooit een uitnodiging ontvangen aangaande een gerechtelijke procedure door de griffie van de arbeidsrechtbank noch van de vakbond. Men heeft de vakbond waarbij ik was aangesloten wel op de hoogte gebracht en deze heeft mijn zaak voor de arbeidsrechtbank gepleit, dit alles buiten mijn weten om. De vakbond heeft me niet op de hoogte gebracht van de uitspraak van de rechtbank waardoor ik dus ook geen beroep heb aangetekend tegen de uitspraak.
Kan een incassobureau beslag leggen op een pensioen uitkering, schuldeiser is het RVA.
Indien ik niet reageer kan het incasso bureau een deurwaarder inschakelen om dusdanig beslag te leggen op mijn sociale uitkering?
William Reactie infoteur, 28-04-2019
Geachte Desouter,
Wordt uw sociale uitkering uitbetaald door een instantie in België, dan kan een Belgische deurwaarder daarop beslag leggen. Een loonbeslag op uw inkomen uit Afrika is niet zondermeer mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sonja, 16-04-2019
Beste,

Sinds enige tijd is er beslag gelegd op het loon van mijn vriend, door een incassobureau. Dit zonder vooraf enige melding of enig voorstel voor afbetaling. Kan dit zomaar? Ik stuurde het incasso al tot 2 maal toe een mail met vraag over welke schuld het gaat en op basis van welk recht dit loonbeslag gebeurd. Mijn mail blijft onbeantwoord. Wie kan ons hierbij helpen?

Mvg Reactie infoteur, 18-04-2019
Beste Sonja,
Dat is raar. U kunt dit melden aan de Nationale Ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Saskia, 25-01-2019
Ik werk in een Thomashuis waar 8 verstandelijk beperkte bewoners wonen. Gisteren kwam daar een deurwaarder aanbellen om loonbeslag op mijn loon te leggen. Ik werkte toevallig zelf maar er had ook een bewoner of ouders of collega's open kunnen doen. Hij heeft het aan mij afgeven het gaat om een schuld van mijn echtgenoot. Er had ook een bewoner open kunnen doen er is niet bij elke bewoner te zien of te horen dat ze een beperking hebben. Er zat geen envelop om niks. Mijn vraag is mag dit zo maar ben je zo vogelvrij met schulden die van je echtgenoot zijn? Reactie infoteur, 27-01-2019
Beste Saskia,
Erg netjes is dit inderdaad niet. Als uw echtgenoot schulden heeft, is in de eerste plaats uw echtgenoot aansprakelijk. Verder is het zo dat als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, de helft van de schulden ook uw schulden zijn. Maar als het bijvoorbeeld om een lening gaat, is daarom ook uw handtekening nodig om de lening valide te maken. Het is dus nog maar de vraag of de deurwaarder terecht bij u heeft aangeklopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helene, 07-12-2018
Mijn man en ik zijn al op leeftijd en na jaren van zakelijke moeilijkheden ligt er beslag op ons pensioen. Er wordt een beslagvrije voet gehanteerd die ons het afgelopen jaar op grote schulden heeft gejaagd omdat wij onze (onder water staande) woning niet konden verkopen. Nu dat wel gelukt is, neemt men de geringe overwaarde helemaal af en moeten wij (volkomen blut) verhuizen, maar we kunnen geen betaalbare huurwoning vinden. Wij komen vanwege het pensioen (wat wij dus niet ontvangen) niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wij zijn teneinde raad! Hoeveel mogen wij verwonen, of moeten we in de crisisopvang? Reactie infoteur, 10-12-2018
Beste Helene,
Een pijnlijke situatie, wellicht is het verstandig om contact op te nemen met de Nationale Ombudsman, immers men doet alsof u een hoger inkomen hebt, maar dat hebt u door het beslag niet en zo is er geen oplossing. Hier moet iemand doorheen kunnen prikken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Feddes, 27-11-2018
Beste,

Er is beslag gelegd op mijn inkomsten. Heb een voetvrijebeslag van 897 euro. Maar ze hebben toch alles in beslag genomen. Wat moet ik nu doen? Reactie infoteur, 27-11-2018
Beste Feddes,
Direct bezwaar maken, u hebt recht op uw beslagvrije voet. Ook bij een bankbeslag door afspraken met de Nationale Ombudsman.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Silvia, 26-10-2018
Beste,
Vandaag is er door een deurwaarder beslag gelegd.
Al het geld dat op mijn rekening stond is weg, staat nu op een derdenrekening bij de bank.
Ik ben alleenstaande moeder van 2, ik werk, ik ontvang een aanvullende uitkering en ontvang huurtoeslag, de zorgtoeslag wordt verrekend met schuld.
Ik heb dit weekend dus 0'0000 geld want alles is van mijn rekening gehaald. Mag dit? Reactie infoteur, 29-10-2018
Beste Silvia,
Spijtig genoeg is dit in 2018 toegestaan bij een bankbeslag. Maar als u erdoor in de problemen komt, hebt u het recht om bezwaar te maken en als de deurwaarder weet dat u het geld nodig hebt (bijvoorbeeld bij een uitkering), dan kan zijn aanpak tuchtrechtelijk worden vervolgd. Niet laten lopen dus.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Linnie, 14-10-2018
Er lag loonbeslag door een deurwaarder welke 1467 euro als BVV hanteerde. De belasting legde toen ook beslag tegen BVV van 1200 euro Na 2 maand is beslag belasting opgeheven. Nu blijft de werkgever 1200 hanteren ipv de BVV van de 1e schuldeiser klopt dat en mag dat? Reactie infoteur, 16-10-2018
Beste Linnie,
U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de gehanteerde belastingvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brouwer, 05-10-2018
Mag een deurwaarder als er eerst een beslagvrijevoet vastgesteld is op 1174 dan ineens zeggen ja volgende maand krijgt u weer toeslag dan komt het op 1088 maar dat is te laag.
Een ander wil niet wijken van de zorgtoeslag die heeft de beslagvrijevoet van de zorgtoeslag berekend. Nu krijg ik niet de volledige toeslag 55 heb recht op 95 heb aow Reactie infoteur, 07-10-2018
Beste Brouwer,
Als de schuld te maken heeft met uw zorgverzekering, kan er ook beslag worden gelegd op de zorgtoeslag, anders niet. Er moet dus een oorzakelijk verband zijn tussen schuld en toeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Element, 28-08-2018
Beste Zeemeeuw,
Omdat ik de indruk heb dat mijn schuld inmiddels aanzienlijk lager is dan zij aangeven, heb ik de gerechtsdeurwaarder gevraagd of zij mij een specificatie van de maandelijkse aflossingen aan de schuldeisers (4) kon doen toekomen. Zij geven aan dat ze dat niet doen omdat dat iets is tussen hen en de schuldeiser. Klopt dit?

Tevens heb ik aan de gegevens die zij wél hebben gestuurd gezien dat zij vanaf februari 2018 alleen 1 schuldeiser (CAK) hebben betaald en het ingehouden bedrag NIET evenredig hebben verdeeld. Dat mag toch ook niet? (Het CAK heeft mij op de hoogte gesteld van een nieuwe regeling waardoor ik per 1 augustus 2018 het restbedrag niet verder hoef te betalen. Wat het extra zuur maakt want bij een evenredige verdeling zou mijn totale schuld bij de overige 3 schuldeisers vele malen lager zijn).

Hoe te handelen als er überhaupt iets te handelen valt. Bij voorbaat dank. Vr. groet Reactie infoteur, 31-08-2018
Beste Element,
De gerechtsdeurwaarder kan u wel degelijk een specificatie geven zodat u weet waar u aan toe bent. Wellicht zijn er meerdere deurwaarders actief met uw dossier. Gebruikelijk is dat er inderdaad pondspondsgewijs wordt afgelost.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carolien, 17-07-2018
Er is loonbeslag gelegd en de beslagvrije voet is 950 euro. Nu willen mijn vriend en ik gaan trouwen. Bij de notaris gaan we vastleggen dat hij niet voor mijn schulden staat. Wordt het vrij te laten bedrag voor mij dan hoger? Of blijft dat hetzelfde? Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Carolien,
Als er een gezamenlijke huishouding is, hebt u in beginsel recht op een hogere beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Petrus, 06-04-2018
Ik ben sinds 2014 woonachtig in Spanje en moet rondkomen van een nabestaandenpensioen.
Sinds februari wordt volledig beslag gelegd op mijn inkomen door een deurwaarder in Nederland op basis van een verstekvonnis.
Na telefonisch contact heb ik een voorstel gedaan om een beslagvrije voet te gaan toepassen, waarop deze week na aandringen werd gereageerd met de mededeling dat " hun opdrachtgever" het gedane voorstel niet accepteert en men volledig beslag zal handhaven.
De deurwaarder beschikt over alle bijlagen inzake inkomen en mijn uitgaven, maar zegt dit te mogen doen omdat ik niet in Nederland woonachtig ben. Klopt dit? En zo nee, hoe kan ik mijn recht halen en bepaal ik mijn beslagvrije voet nu ik in Spanje woon? Reactie infoteur, 07-04-2018
Beste Petrus,
Als er geen ander inkomen is in het buitenland of onvoldoende om van te leven, kunt u een verzoek indienen bij de kantonrechter om de beslagvrije voet alsnog vast te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 16-02-2018
Mijn beslagvrije voet is 953e mijn uitkering bedraagt 992e wat houd dit precies in?wat kan ik dan aan schuldeisers betalen kunt u mij dit uitleggen aub? Reactie infoteur, 19-02-2018
Beste Karin,
Dat betekent dat er in 2018 een loonbeslag kan worden gelegd op het verschil van beide bedragen, 39 euro per maand. Dat staat overigens los van wat u eventueel zelf per maand zou willen betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janm, 12-02-2018
Ik ben alleenstaande en heb een briefadres maar geen vaste woon- of verblijfplaats, dus geen vaste woonlasten als huur etc. Vanzelfsprekend heb ik wel maandelijks kosten omdat ik soms overnacht ik in een pension of hotel. Mijn inkomen bestaat slechts uit een AOW uitkering. Kan ik bij de berekening van de beslagvrije voet nu wel de maximale woonkosten ad 356,41 opvoeren? Reactie infoteur, 13-02-2018
Beste Janm,
Zolang u zelf uw woonkosten betaalt (geen huurtoeslag), kunt u de maximale woonkosten toepassen. De deurwaarder kan wel om een onderbouwing vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Simone, 12-01-2018
De reclassering heeft mij gezegd dat als ik de boete niet betaal er automatisch een voorlopige hechtenis volgt, nu word er ineens beslag gelegd op mijn uwv. ik wil.dit niet Reactie infoteur, 14-01-2018
Beste Simone,
Het UWV moet meewerken als er om een loonbeslag wordt gevraagd en dat loonbeslag is opgelegd ter betaling van de boete. Daardoor zal er geen sprake zijn van in hechtenis nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Evert Wolfs, 29-12-2017
Ik woon in de Filipijnen en had een ziektekosten verzekering bij het ONVZ.Het was een vrijwillige verzekering en die kon worden gestopt wanneer ik dat wilde.Op 9 okteber 2017 kreeg ik een mail van het ONVZ dat mijn maand premie werd verhoogd van 374 euro naar 440 euro.Ik heb direct op 9 oktober een klachten formulier van het ONVZ ingevuld en daar in heb ik uitgelegd dat ik dat bedrag NIET kon betalen en heb direct de verzekering per 1-10-2017 stop laten zetten en mijn maand bedrag van oktober terug geboekt.Ik heb ook geen decleraties ingediend voor oktober.ik kreeg een mail van het ONVZ waarin men mij liet weten dat ze begrepen dat ik dat bedrag niet kon opbrengen.Mijn zoon heeft diverse keren contact gehad met het ONVZ en daar zei men ook dat ik de verzekering kon stoppen wanneer ik het wil.Maar nu willen ze alsnog de maand oktober van mij hebben.Mijn vraag is kan een eventueel door de ONVZ ingeschakelde deurwaarder beslag leggen op mijn aow? Reactie infoteur, 30-12-2017
Beste Evert Wolfs,
Een door het ONVZ ingeschakelde deurwaarder kan inderdaad beslag leggen op uw AOW, omdat de SVB in Nederland gevestigd is. Waarschijnlijk hanteerde de zorgverzekeraar een opzegtermijn van 1 maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdewa, 20-10-2017
Beste Zeemeeuw,

Na een loonbeslag heeft de deurwaarder eindelijk ingestemd met een minnelijke schikking en het loonbeslag opgeschort. Nu is mijn werkgever van mening dat opgeschortloonbeslag nog steeds als loonbeslag geld, gevolg hiervan is dat ik niet mag deelnemen aan bijvoorbeeld een ouderenregeling etc. Is de stelling van mijn werkgever terecht?
Met vriendelijke groet,

Tdewa Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Tdewa,
Een opschorting kan uitstel betekenen, maar ook afstel. Het hangt van uw overeenkomst met de deurwaarder en de voorwaarden af waarvan hier sprake is. Gaat het om uitstel, dan zou de deurwaarder wellicht ook een beroep kunnen doen op het geld uit de ouderenregeling en dat wil de werkgever kennelijk voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 19-10-2017
Beste,
Paar jaar geleden had ik meegetekend voor een lening voor mijn ex vriend. Omdat hij niet betaalde, kreeg ik brieven van incassobureau dat ik 9 600€ moet terugbetalen. In een ander geval gaan zij andere stappen zetten. Momenteel betaal ik 125€/mnd omdat wij zo afgesproken hebben met incassobureau. Deze maand ging ik een teruggave van belastingen van 600€ krijgen, gaat toch niet gebeuren omdat zij beslag hebben gelegd. Mag dat zonder te verwittigen? Ik ben een alleenstaande met een kind en verdien rond de 1000€. Wat ik niet snap is waarom zij bij mijn ex niet komen kloppen, enkel bij mij. Wat gaat er gebeuren als ik stop met afbetalen? Moet ik blijven afbetalen of hiermee stoppen en wachten tot als zij andere stappen gaan zetten?
Grtz Reactie infoteur, 21-10-2017
Beste Anita,
Omdat u hebt meegetekend voor de lening, bent u medeverantwoordelijk voor de lening. Voor het deel dat u betaalt, hebt u een vordering op uw ex. Daar kunt u ook een incassobureau op afsturen nadat u hebt laten weten dat u uw geld terug wilt. Waarschijnlijk zoekt het incassobureau naar de gemakkelijkste weg: de ex betaalt niet, en dus probeert men het bij u. Het incassobureau moet vooraf laten weten hoeveel geld men wil inhouden. Als de afspraak 125 euro per maand is, ligt het niet voor de hand om daarvan af te wijken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. M. van Duijvenvoorde, 28-09-2017
Na een rechterlijke uitspraak moet mijn exvrouw mij teveel betaald (belastinggeld) terug betalen, omdat zij daar geen gehoor aangaf hebben wij een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Dit ging al zeer moeizaam met de nodige fouten. Sinds januari wordt er volgens de deurwaarder €660, door het SVB naar de deurwaarder overgemaakt. De eerste 2 maanden kregen wij niets de derde maand €100. Daarna €250, per maand. Volgens de deurwaarder mag hij geld achterhouden voor eventuele volgende onkosten. Vandaag was het weer €200, dus weer €160, minder. Wij krijgen geen overzicht en worden niet op de hoogte gehouden van het verloop. Waarom betalen wij de kosten en hoe komen we erachter, of bij wie, of het allemaal wel klopt wat er gebeurt? Met vriendelijke groet Sjaak van Duijvenvoorde. Reactie infoteur, 29-09-2017
Beste J. M. van Duijvenvoorde,
De deurwaarder moet u inzicht geven in de kosten, het kan niet zo zijn dat hij elke maand zonder specificatie geld inhoudt en dat het zelfs meer lijkt te worden. Belt u eens met de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders): 070 - 890 35 30.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 03-08-2017
Beste,

Er is bij mij beslag op mijn loon gelegd. Beslagvrije voet was iets meer dan E800,-. Nu heb ik zelf het niet het formulier ingevuld en naar de deurwaarder teruggestuurd. Kan ik alsnog een gedeelte terugkrijgen terwijl het al is ingehouden?

Mijn partner heeft geen inkomen en een dochter van 13. Ik werk fulltime. Wij krijgen geen toeslagen en onze huur is E995,-. Dit is wel inclusief g/w/l gemeentelijke heffingen etc.
Hoeveel zou de beslagvrije voet +- moeten zijn voor ons? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 04-08-2017
Beste Bert,
Vul het formulier alsnog in, anders kan de deurwaarder op het hele bedrag beslag leggen. Vraag het te veel ingehouden bedrag terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gerrion, 01-06-2017
Hallo,
Vraagje: Er is een inkomen uit arbeid (onder beslagvrije voet) en studiefinanciering. Kan de beslagvrije voet worden verlaagd met de studiefinanciering? Reactie infoteur, 01-06-2017
Beste Gerrion,
Een deurwaarder mag geen beslag leggen op de studiefinanciering, die staat buiten haken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bianca, 19-05-2017
Hallo,
Mijn vraag is; Directpay heeft een rechtszaak gewonnen nu (ben hoger beroep aan het voorbereiden) maar moet dit eerst gaan betalen. Heb op 3 mei, binnen de gestelde 2 werkdagen een betalingsvoorstel ingediend met alle toebehoren, zo ook gelijk een eerste betalingsvoorsteltermijn overgemaakt! Nu heeft Directpay gelijk een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld en kreeg op 5 mei (brief van geschreven op 4 mei!) gelijk een brief dat de gerechtsdeurwaarder mijn auto in beslag hebben gelegd op mijn auto. Dit terwijl ik op 4 mei van Directpay een bericht krijg, dat ze mijn voorstel hebben ontvangen en omdat het erg druk is er misschien wat tijd overheen zou gaan voordat ik bericht zou krijgen. Heb nu akkoord gekregen, 18 mei! Nu is het ook zo dat ik van de gerechtsdeurwaarder een aankondiging heb ontvangen dat mijn auto in een spanbestand staat. Heb gezegd dat ik vanwege privacy en omdat er een regeling is (betalingsvoorstel) ik hiervan aangifte ga doen. Er is dus geen sprake van niet betalen / of te laat betalen. Gaat dus om een betalingsregeling en ik wil weten; kan ik aangifte doen, kan ik druk uitoefenen dat het beslag van mijn auto af gaat, kan ik hier iets mee. Gelukkig ben ik niet dom, maar de manier hoe ze hiermee omgaan is echt absurt. Snap idd dat er mensen zijn, die hier helemaal gek van worden. Graag hoor ik wat ik kan en mag doen.

Groet, Bianca Reactie infoteur, 21-05-2017
Hallo Bianca,
Een boedelbeslag (de auto) is op zich toegestaan en wordt meestal als drukmiddel toegepast. Probeer de deurwaarder zo ver te krijgen dat hij met de betalingsregeling akkoord gaat, omdat u anders onnodig en onevenredig veel schade wordt toegebracht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Yvonne, 17-05-2017
Hallo
Mijn vraag is hoe ik loonbeslag kan laten leggen door de belastingdienst. Ik heb er schulden en wil daar zo snel mogelijk vanaf. Hoop dat u me kan helpen.
Met vriendelijke groet
Yvonne van Limpt Reactie infoteur, 19-05-2017
Hallo Yvonne,
Een loonbeslag is een uiterste en dure maatregel. Vaak wordt die pas toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn. In plaats van de Belastingdienst om een loonbeslag te vragen kunt u beter een betalingsregeling afsluiten met automatische incasso.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hl, 04-05-2017
Ben alleenstaande moeder van 33 met kind van 6, beslaglegging gelegd. Deze maand netto 2200€ waarop 1300€ naar schuldeiser is gegaan en ik maar 884€ heb gekregen.
overal lees ik dat er maar 10% ingehouden mag worden. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 05-05-2017
Beste Hl,
Dat zal 10% zijn van een inkomen op bijstandsniveau.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marietje, 31-03-2017
Goedemorgen, ik heb een schuld in België waar ik vroeger woonachtig was. Ik werk in Nederland. Ik ben sinds kort nergens ingeschreven, ben uitgeschreven in België, kan er dan loonbeslag in Nederland gelegd worden op mijn loon? Vanuit België? Het is een niet-fiscale invordering van de Federale overheidsdienst Fiscale. Hoor graag of ik een loonbeslag kan verwachten in Nederland als ik nergens sta ingeschreven? Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 02-04-2017
Beste Marietje,
Er kan door een instantie in België in Nederland beslag worden gelegd als die daarvoor naar een Nederlandse rechter gaat en in het gelijk wordt gesteld. Maar als uw woonadres niet bekend is, zal dat lastig zijn of wellicht alleen bij verstek kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Brigitte, 21-03-2017
Belastingdienst heeft een vordering op mijn man van 2013, ruim 16000 euro. Wij hebben kwijtschelding aangevraagd dit is afgewezen. wij hebben uitstel gevraagd en dit kon een jaar. We moesten 1200 euro per maand betalen hiertegen zijn we in beroep gegaan omdat dit niet lukte. Vandaag belde de belastingdienst met een aanbod: 600 euro per maand gedurende 2 jaar!
Echter: hij heeft geen inkomen al jaren niet, geen uitkering niets. de vordering is van een oude BV. Wij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Ik heb een uitkering bij het UWV omdat ik invalide ben geworden na foute operaties. Uitkering is 1766 euro schoon. De belastingschuld staan op zijn naam en de brieven zijn ook allen aan hem gericht. Morgen gaan ze terugbellen om te horen of hij akkoord gaat. Kan er beslag gelegd worden op mijn uitkering? Ik betaal elke maand belastingschuld van mijzelf terug dit nog anderhalf jaar. Uiteraard zijn er vaste lasten enz. Als we de beslagvrije voet zouden aanhouden van 1267 euro [ of zoiets] dan kunnen we de vaste lasten niet meer betalen en ook de andere belastingschuld niet.
Vr Groet Reactie infoteur, 22-03-2017
Beste Brigitte,
Omdat jullie fiscale partners zijn, zou de Belastingdienst ook bij u extra geld kunnen opeisen. Dat doen ze misschien niet omdat u al een regeling bij de fiscus hebt lopen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferry, 27-02-2017
Beste Zeemeeuw,

Vraagje cannock chase heeft in november beslag gelegd op het volledige salaris en in december op 3 kwart van het salaris van mijn vrouw. Dit zonder aankondiging tot beslaglegging. Kortom totaal onverwacht. Ik vraag me dan ook af of ze beslag mogen leggen op het gehele salaris en of dat dan ook zonder aankondiging mag. Ik heb nou een stuk of 5 mailtjes naar hun gestuurd met verschillende vragen. Ook wil ik weten wie hun opdrachtgever is en wat de hoofdsom in eerste instantie was. Maar ze willen geen informatie geven. 1 keer heb ik een mail terug gekregen dat ze in november en december geen openstaande invorderingen van ons hadden en of ik ze wat meer info kon toe sturen waar de bedragen naar toe gestort zijn. Dat heb ik dus gedaan door middel van de loonstroken door te sturen. Hier heb ik dan weer geen antwoord op gekregen. Weer een mail gestuurd of ze het al uit hadden gezocht, krijg ik weer hetzelfde mailtje terug die ik heb ontvangen na mijn eerst ingestuurde mailtje nl: Geachte heer/mevrouw,Naar aanleiding van uw schrijven kunnen wij u het volgende berichten.

Wij hebben geen openstaande vorderingen van u meer in behandeling.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij onze opdrachtgever, GBLT.Hopende u voldoende te hebben geinformeerd.Met vriendelijke groet,

Cannock Chase Public.

Ze blijven dus constant de deur dicht gooien en willen me dus niet van de juiste informatie voorzien. Wat kan ik hiermee mee doen? Het lijkt mij toch dat ik recht heb om te weten wie de opdracht gever was. Wat de hoofdsom was. Hoe ze het volledige maandsalaris kunnen vorderen en dan ook nog zonder aankondiging. Ik heb geen eens een dossiernummer laat staan dat ik weet wie nu bijna 1300 euro rijker is.

Hoop dat u wat info kunt verschaffen wat te doen en of er hier fouten worden gemaakt.

Mvg Ferry Reactie infoteur, 27-02-2017
Beste Ferry,
Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Bovendien hebt u recht op uw beslagvrije voet en daarom mag niet op uw totale salaris beslag worden gelegd. U kunt eens contact opnemen met het gerechtshof bij u in de buurt met de vraag hoe u kunt nagaan waar er een vonnis over deze zaak is uitgesproken. De deurwaarder had u het vonnis ter hand moeten stellen, wat weet uw werkgever er van?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 06-01-2017
Mijn vrouw en ik zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden, financieel is alles compleet gescheiden, zei heeft geen huis, dat staat op mijn naam. We wonen wel samen, er zijn 3 kinderen alle 3 onder de 10 jaar. Nu heeft ze loonbeslag gekregen, netto salaris is 869,00. Straks krijgt ze maar 628 netto. Klopt deze beslagvrije voet wel. In totaal betaald ze al 150 aan andere schulden, telefoon 50 en ziektekosten verzekering 150. 350€ totaal aan rekeningen. Mag dit wel? Hoe zit het verder met de berekening beslagvrije voet, omdat wij financieel volledig gescheiden zijn? Reactie infoteur, 08-01-2017
Beste Kees,
Als de huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksvermogensregister (huwelijksgoederenregister), is er geen goederenbeslag mogelijk op uw goederen. Haar beslagvrije voet exclusief vakantiegeld bedraagt 628. Als die andere schulden niet via deze deurwaarder lopen, kunt u proberen die wel daaronder te schuiven. Nu zijn die schulden niet voor de deurwaarder zichtbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis Wilson, 05-01-2017
Ik wil graag geïnformeerd worden over de gang van zaken. Mijn vrouw en ik waren gedurende een aantal jaren van elkaar apart gaan wonen. Zij woonde in Duitsland en ik in Nederland. Door beslaglegging van diverse zijden had ik soms maanden niet meer als € 760,00 en moest noodgedwongen mijn woning verlaten, omdat de kosten van €650,00 voor mij het niet toelieten om te overleven. Ondanks hulp van de Sociale Dienst te Arnhem om de deurwaarder te wijzen op mijn financiële toestand, was de deurwaarder niet bereid er direct op in te gaan. Kwaad is geschiedt. Nu ben ik zelf op zoek gegaan naar een redelijke woonmogelijkheid om ook weer samen met mijn echtgenote te zijn en vond die in het Duitstalige deel van België. Mijn echtgenote en ik waren reeds de periode 1999- 2003 woonachtig in dat gebied. Door onze vriendenkring aldaar hebben wij een woning kunnen vinden in december 2014. Officieel had ik bij de gemeente Büllingen aangemeld en mijn echtgenote kon eerst per maart door de opzegtermijn van haar woning in Duitsland (3 maanden) melden. Als schuldenaar ben ik verplicht mijn persoonlijke situatie aan de deurwaarder te melden. De KBvG geeft op haar website een berekeningsmethode digitaal aan met vermelding van het dossiernummer om deze te verzenden naar mijzelf en de deurwaarder. Ik heb in 2016 tot 2 x toe een afschrift van de berekening verzonden aan de deurwaarder: Groenewegen en Partners met vermelding van het dossiernummer 1512000981. Echter geen reactie. Nu heb ik hulp aangevraagd via Jurofoon en mij inmiddels lid van deze organisatie gemaakt. Ik moet nog mijn betaalspecificatie van de ABP afwachten van de maand januari en stuur eerst een aangetekende brief en als dit weer niet helpt moet ik Jurofoon hierover informeren voor verdere stappen. Ik sta open voor raad om fouten te voorkomen. Met vriendelijke groet, Louis Wilson Reactie infoteur, 06-01-2017
Beste Louis Wilson,
U doet dit prima, leg wel een dossier aan met alles wat u verstuurt, doe alleen schriftelijk zaken en maak alleen schriftelijk afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willemien, 03-01-2017
Goedemiddag effe een vraagje. Wat houdt een loonbeslag in over 2 dienstverbanden bij de zelfde werkgever? Reactie infoteur, 04-01-2017
Beste Willemien,
Het loonbeslag betreft dan beide inkomens die bij elkaar worden opgeteld, rekening houdend met uw beslagvrije voet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-06-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.