Investeren in cryptocurrencies en ICO's

Investeren in cryptocurrencies en ICO's Met de opkomst van digitale valuta's, ofwel cryptocurrencies, is een geheel nieuwe markt ontstaan. Een markt die in 2017 aandacht geniet van vele partijen. Er wordt veel geïnvesteerd, nieuwe valuta's schieten als paddenstoelen uit de grond, handelsvolumes stijgen en de koersfluctuaties zijn minstens heftig te noemen. Doordat het een nieuwe markt is, ontstaan er veel vragen, kansen en risico's. Het ontstaan van nieuwe munten geschiedt middels een Initial Coin Offering (ICO). Dit nieuwe fenomeen roept de nodige vragen op, waarbij een duidelijke, maar eenvoudige uitleg wenselijk is.
Er zijn veel berichten in omloop over cryptocurrencies en bijbehorende ICO's. Het investeren hierin wordt veelal verheerlijkt en de hoge winstpercentages worden breed uitgemeten in gesponsorde content verspreid op het internet. Dat is het punt waarop perverse prikkels kunnen leiden tot valse voorwendselen. De onwetendheid van velen kan een risico vormen. Investeren in cryptocurrencies is niet zonder risico's en zeker niet eenvoudig te noemen. Net als bij het investeren in aandelen dient er een verdieping plaats te vinden om te weten waarin men investeert, of het valide is en wat de kansen en risico's zijn. Om te voorkomen dat mensen blind investeren in deze turbulente maar interessante markt, is duidelijke, maar begrijpelijke informatieverstrekking van belang.

Er zou begonnen kunnen worden met een uitleg over wat een ICO is. Dat is echter niet de juiste start. Om de ICO's te begrijpen en ze in de juiste context te plaatsen, moet eerst kennis vergaard worden over wat er achter de cryptocurrencies schuilgaat. Het belangrijkste aspect is een technologie genaamd blockchain. Blockchain kan gezien worden als Windows op de pc, zonder dit werkt het niet.

Wat is blockchain

Het is van vitaal belang om tot op zekere hoogte te begrijpen wat blockchain is en wat het kan. De reden hierachter is dat alle cryptocurrencies (hierna crypto's) geprogrammeerd worden op de blockchain.

Blockchain kan omschreven worden als een gedecentraliseerd computersysteem dat transacties valideert en archiveert. Blockchain kan beeldend gemaakt worden door een chain ofwel ledger te omschrijven als een Excel-sheet waarin allerlei transacties staan. Bij deze transacties staat vermeld wat het is, van wie naar wie, op welke dag en hoe laat. Door deze laatste functie, genaamd de timestamp, kan chronologisch weergegeven worden wat het verloop is geweest van een bepaalde asset. Er wordt bewust gesproken over een asset in plaats van geld. Dit omdat blockchain waarde vastlegt, niet enkel geld. Via de blockchain kan bijvoorbeeld een woning overgedragen worden, een patiëntendossier verstrekt worden en stemrecht volledig digitaal gereguleerd worden. Het internet zal evolueren naar een medium voor waardecreatie en verplaatsing, daar waar het huidige internet enkel ruimte biedt voor informatieverstrekking.

Enkele belangrijke technische aspecten van blockchain worden hieronder benoemd, maar om de begrijpelijkheid van het artikel te waarborgen niet verder verklaard.

Decentraal gedistribueerd
Blockchain is een decentraal gedistribueerd netwerk. Dit betekent dat alle gegevens gelijktijdig worden verspreid over de gebruikers binnen het netwerk. Valt een van de gebruikers uit, zal het netwerk toch overeind blijven.

Hash-functie
Blockchain maakt gebruik van de hash-functie. Dit betekent dat gegevens worden vertaald in een willekeurige reeks getallen en letters. Hiermee wordt de input versleuteld en voorkomen dat gegevens inzichtelijk zijn voor mensen die hier geen recht op hebben.

Transactievalidatie
Blockchain gebruik consensusmethodieken voor validatie. Er zijn diverse consensusmethodieken. De meest bekende is Proof of Work. Deze wordt door onder andere Bitcoin gebruikt. Hierbij proberen vele gebruikers met hun computer een complexe wiskundige som op te lossen. Als het antwoord is gevonden, is de transactie valide en wordt deze binnen het netwerk verspreid.

Beveiliging
Het is nagenoeg onmogelijk om blockchain te hacken of om ermee te frauderen. Regelmatig zijn er nieuwsberichten te vinden waarin hacks, aanvallen en diefstallen worden gemeld. Dit is echter te wijten aan programmeringsfouten van het platform waarop de crypto's worden aangeboden, niet aan blockchain zelf.

Wat zijn cryptocurrencies

De tweede belangrijke kennispijler is een basisbegrip over wat crypto's zijn. Er wordt hierbij niet ingegaan op de technische aspecten. Een uitgebreide, technische beschrijving is op de website van Princeton University te vinden.

Volledig digitaal

Zoals reeds vermeld zijn crypto's digitale munten die gebouwd worden op de blockchain. Deze munten zijn puur en alleen digitaal verhandelbaar. Een verdere adoptie leidt dus een transitie in van een chartale, naar een volledig digitale wereld. Crypto's zijn in veel gevallen hybride. Hiermee wordt bedoeld dat de munten als aandeel beschouwd kunnen worden, maar ook gebruikt kunnen worden voor de toepassingen op het platform dat de munt heeft gemaakt.

Digitale portemonnee

Crypto's worden bewaard en beheerd in digitale portemonnees, zogeheten wallets. Iedere wallet heeft een eigen public key en een private key. Beide keys zijn een reeks van getallen en letters. De public key kan het beste beschreven worden als uw rekeningnummer en de private key als uw pincode. De naam zegt het al, een private key dient te allen tijde afgeschermd te worden van anderen. Het verschil tussen een private key en een pincode wordt duidelijk op het moment dat de private key kwijtraakt of vergeten wordt. Een pincode kan opnieuw aangevraagd worden bij de bank. Een private key echter niet. Indien deze verloren raakt, verliest de gebruiker permanent de toegang tot zijn of haar wallet en dus ook de tegoeden. Dit toont het belang aan van het adequaat opslaan en beheren van de private key.

Het doel van de crypto

Er zijn twee typen crypto's in de wereld, de coins en de tokens. Coins zijn opzichzelfstaande munten zoals Bitcoin. Tokens zijn crypto's afkomstig van het platform Ethereum. Iedere munt heeft zijn eigen functionaliteit, doel en prijs. De functionaliteit, het doel en de limieten staan voor iedere munt weggeschreven in een zogeheten White Paper. De White Paper is een uitgebreide beschrijving van hoe het platform werkt, waar de munt voor dient, hoeveel munten er in omloop kunnen komen, hoe het platform beveiligd is enzovoort. Sommige platforms produceren naast de gewone White Paper ook een technische White Paper, hierin wordt op technisch niveau weergegeven hoe alles werkt. Het lezen van deze paper vergt meestal bovengemiddelde wiskundige kennis.

De ICO's

Zoals eerder aangegeven valt een ICO te omschrijven als de lancering van een nieuw platform met bijbehorende munt. Het platform heeft een eigen functionaliteit en de munt kan binnen het platform gebruikt worden en daarbuiten verhandeld worden op online marktplaatsen, ofwel exchanges. Er kan een vergelijking gemaakt worden met een Initial Public Offering (IPO) in de financiële markt, waar een bedrijf haar aandelen op de beurs verhandelbaar maakt. Een groot verschil is dat met de aandelen geen producten of diensten gekocht kunnen worden, met de crypto's kan dit wel. In deze vergelijking valt de crypto te bestempelen als een hybride munt.

Tijdspaden van platforms

Iedere platform heeft een eigen tijdspad. Over het algemeen zijn er grofweg een vijftal fases te onderscheiden. Deze zijn in de afbeelding weergegeven en worden hieronder verder beschreven.

Ontwikkelfase

In deze fase wordt het platform volledig uitgedacht en opgebouwd. Alle technische aspecten worden verwerkt en de eerste tests worden uitgevoerd. Tevens wordt in deze fase de White Paper opgesteld als de ontwikkelaars alles hebben staan zoals ze het voor ogen hadden.

Promotiefase

Tijdens de promotiefase wordt gewerkt aan naamsbekendheid van het plaftorm. Er is een site waarop mensen informatie kunnen vergaren door onder andere de White Paper te lezen, blogs worden geschreven, social media wordt benut en mond-tot-mondreclame. De promotiefase is de voorbode van de investeringsfase. Door de promotie worden potentiële investeerders en gebruikers geworven. Het promoten gebeurt niet enkel door de ontwikkelaars. Platforms zetten geïnteresseerden in als promoters en bieden daarvoor compensatie aan in de vorm van munten. Dit heet een bounty-program, hierin worden per handeling die een individu verricht voor promotie van het platform een x-aantal munten gereserveerd. Distributie van deze munten wordt gedaan aan het eind van de investeringsfase.

Investeringsfase

Deze fase kan bestempeld worden als de daadwerkelijke ICO. Beleggers, gebruikers en andere mogelijke stakeholders kunnen een investering doen in ruil voor een x-aantal munten. Over het algemeen is de investeringsfase opgebouwd uit tranches. Dit betekent dat per tranche een korting wordt geboden op de munten. Deze korting neemt per tranche verder af, tot het totaal gewenste bedrag, de zogeheten hardcap, is verworven. De tranches kunnen gezien worden als een prikkel om investeerders eerder over stag te laten gaan. Hoe lang de investeringsfase duurt is per platform verschillend en afhankelijk van de hardcap en de interesse van investeerders. Hoe groter de interesse, des te eerder de hard cap bereikt zal worden en des te eerder de ICO eindigt. Qua tijdsduur kan gerekend worden op een nominaal tijdspad van één maand. Investeringen worden aangewend voor het platform zelf, maar ook voor vergoeding van het management. De verdeling van de munten wordt openbaar gemaakt door het platform voordat de investeringsfase begint.

Handelsfase

Zodra de investeringsfase is afgerond nadert de handelsfase. Wanneer deze begint is per platform verschillend. Het ene platform laat de handel de dag na de ICO beginnen, terwijl een ander platform de handel uitstelt tot de distributie van munten uit het bounty-programme is voltooid. Het is aan het platform zelf om exchanges te benaderen en ervoor te zorgen dat zij de munt aan willen bieden. Lukt dit niet, dan is er geen handel op exchanges mogelijk, maar kan het via peer-2-peer-transacties alsnog geschieden. De beperking van de handelsmogelijkheden zal echter een negatieve invloed uitoefenen op de prijsontwikkeling.

Lancering

De laatste fase is de officiële lancering van het platform. Als alle benodigde middelen zijn vergaard, is er een voldoende grote financiële buffer aanwezig voor de lancering, uitvoering, behoud en verbetering van het platform. Gebruikers kunnen officieel gebruik maken van alle functionaliteiten, het platform is nu live.

Aandachtspunten voor het investeren in ICO's

Alvorens iemand investeert in een ICO, is het raadzaam om te focussen op een aantal punten die een indicatie geven over de mogelijke risico's die al dan niet gelopen worden.

Achtergrondcheck van het team
Check het team achter het platform. Nog voor het begin van een kennisverdieping in het platform, is het raadzaam om een achtergrondcheck te doen over het team dat het ontwikkelt. Zoek de desbetreffende personen op om te zien wat hun achtergrond is en om, in het geval van fraude, te voorkomen dat bijvoorbeeld foto's van modellen zijn gebruikt. Google Image Search is hiervoor een prima tool.

Kennisverdieping
Als alles uit de voorgaande stap geen argwaan oproept, is een kennisverdieping de meest logische vervolgstap. Dit kan gedaan worden door informatie te lezen op de website, YouTube, social media en fora. Vergeet hierbij echter niet op de White Paper te lezen. Ook al wordt het vanaf een bepaald punt lastig te begrijpen, de kern van het verhaal moet begrijpelijk zijn en een indicator vormen voor de investeerder om te bepalen of het platform potentie heeft.

Richting de investering
Na de kennisverdieping kan bijna richting de investering gegaan worden. Het is raadzaam om van tevoren te kijken naar het distributieprogramma van de ICO. Indien het platform geen hardcap heeft en dus ongelimiteerd tokens kan uitgeven, kan dit ten nadele zijn van uw investering. Is er wel een hardcap, let er dan op dat tokens die niet verkocht zijn 'vernietigd' worden. Dit zorgt in theorie voor een hogere waarde van de resterende munten.

Volg de instructies!
Ieder platform hanteert eigen instructies voor investeringen. Het is van belang dat deze nauwgezet gevolgd worden om te voorkomen dat de investering verloren gaat. Investeren vanuit een exchange gaat vrijwel nooit en wordt dus op voorhand afgeraden. Zorg dat de investering gedaan wordt vanuit een van de ondersteunde wallets. De procedure staat beschreven op de site van het platform, bij vragen zijn er altijd communicatiekanalen tot beschikking. Stel vragen bij iedere vorm van twijfel. Let tevens op de link ofwel url van de website. Het komt voor dat oplichters een soortgelijke url maken om investeerders te misleiden. Kijk of het gaat om een beveiligde site (https) en valideer bij medewerkers of de gebruikte url de juiste is.

Koop op het juiste moment
Als de daadwerkelijke investering wordt gedaan, is het de kunst om tegen een zo gunstig mogelijke prijs in te stappen. Tijdens de ICO-procedure wordt het aantal munten dat de investeerder krijgt gefixeerd. Dit betekent dat op dat moment wordt vastgesteld hoeveel tokens er verkregen worden bij de inleg van bijvoorbeeld 1 ETH of 1 BTC. Op het moment dat de koers van deze munten daalt, wordt er relatief gezien minder betaald per token. Trekt de koers vervolgens weer aan, is de eerste winst geboekt. Tijdens de ICO-periode kunnen koersen echter sterk fluctueren, waardoor het instapmoment lastig te bepalen is.

Hopelijk biedt dit artikel de nodige en begrijpelijke uitleg en handvaten voor investeringen in crypto's en ICO's in het bijzonder. Het is een lastige markt met relatief grote risico's door een gebrek aan regulering en sterke fluctuaties in de koersen. Neem deze risico's in acht en bepaal of deze acceptabel zijn. Het advies is om nimmer te beleggen met geld dat niet gemist kan worden en al zeker niet met geleend geld. De cryptomarkt is een spannende en boeiende markt met erg veel mooie ontwikkelingen, hopelijk draagt dit artikel bij aan een verantwoorde, maar prettige handelservaring.
© 2017 - 2024 Juuls, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Risico’s of gevaren bij investeren in cryptomuntenRisico’s of gevaren bij investeren in cryptomuntenInvesteren in cryptomunten of cryptovaluta is populair, doch niet zonder risico’s. Nieuwe valuta met betere technologieë…
GoNetwork zorgt voor schaalbare mobiele cryptotransactiesGoNetwork zorgt voor schaalbare mobiele cryptotransactiesDe Bitcoin is in 2008 ontstaan en is de eerste cryptocurrency-munt die in omloop is. Sinds 2016 is echter een probleem v…
Seele introduceert Blockchain 4.0nieuws uitgelichtSeele introduceert Blockchain 4.0In 2008 is blockchain ontwikkeld, in het spoor van de geboorte van de Bitcoin. Blockchain is een gedecentraliseerd netwe…
Alternatief investeren in je pensioenAlternatief investeren in je pensioenEen flink aantal Nederlanders maakt zich zorgen over hun pensioen. Pensioenfondsen staan onder druk en traditionele mani…

Hoe voorkom je een scam bij cryptocurrency ICOs?Hoe voorkom je een scam bij cryptocurrency ICOs?Begin 2017 was een belangrijke tijd voor de cryptocurrency wereld; de cryptocoin Ethereum vergaarde een steeds groter wo…
Hoe start je met het investeren in antiek?Hoe start je met het investeren in antiek?Antiek is een ietwat aparte investering, waar weinig mensen echt mee vertrouwd zijn. Echter voor de mensen die bereid zi…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Juuls (16 artikelen)
Laatste update: 14-11-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Beleggen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.