BTW en KOR (Kleineondernemersregeling)

De KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Voor ondernemers die weinig BTW hoeven te betalen is er de KOR c.q. Kleine ondernemers-regeling. Voor de onderneming met minder dan 1883, maar meer dan 1345 BTW afdracht aan de Belastingdienst is er vermindering van het BTW bedrag. Bij minder dan 1345 betaalt de ondernemer niets. Ook kan voorlopige vermindering (kwartaal/maandaangifte) en ontheffing van administratieve verplichting voor de BTW gevraagd worden. Uitleg van de KOR a.h.v. rekenvoorbeelden.

Kleine Ondernemers Regeling - Ontheffing Administratieve Plicht

KOR en BTW Afdracht. Voor ondernemers die per saldo weinig BTW hoeven te betalen, is er de kleineondernemersregeling (KOR). Deze regeling houdt in dat de onderneming minder of zelfs helemaal geen BTW hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Echter, er gelden wel voorwaarden voor de kleineondermersregeling.

Administratie Ontheffing. Tevens is er de mogelijkheid om ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de BTW aan te vragen. Een dergelijke ontheffing houdt onder meer in dat de ondernemer geen aangifte meer hoeft te doen. Wel dient de onderneming de facturen te administreren en te bewaren voor een eventuele controle. Als je bent ontheven van de administratieve verplichtingen, ontvang je eens in de twee jaar een vragenformulier van de Belastingdienst. Aan de hand van dit formulier beoordeelt de Belastingdienst of je de ontheffing kunt blijven toepassen. Zodra je veronderstelt of weet dat je niet meer aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet, dien je dit te melden bij de Belastingdienst. (Noot: wanneer je na ontheffing facturen uitschrijft, mag je geen BTW meer op de factuur vermelden).

KOR Voorwaarden Kleineondernemersregeling

Voorwaarden KOR. Er gelden voorwaarden voor de kleineondernemersregeling.
  • Er moet sprake zijn van BTW afdracht van 1883,- of minder aan de Belastingdienst
  • Het moet een eenmanszaak of onderdeel van een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vennootschap onder firma (VOF) e.d. betreffen (natuurlijke personen)
  • Er dient voldaan te worden aan de administratieve verplichtingen voor de BTW, zoals het uitreiken en bewaren van de facturen van de onderneming
  • De onderneming of je bedrijf is in Nederland gevestigd of heeft hier een vaste inrichting. (Deze voorwaarde geldt niet wanneer je als buitenlandse ondernemer uitsluitend prestaties in Nederland verricht).

Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het BTW-bedrag dat de onderneming in een jaar aan de Belastingdienst zou moeten betalen.

KOR Vermindering voor Kleine Ondernemers

Er zijn twee opties voor vermindering van BTW afdracht die in onderstaande tabel zijn weergegeven.

Hoeveel BTW afdracht per jaar?Hoeveel Vermindering?
Meer dan 1883,-Geen vermindering BTW afdracht
Minder dan 1883,- maar meer dan 1344,-Vermindering van de te betalen BTW2,5 x ( 1883,- min het bedrag BTW afdracht)
Minder dan 1345,-Vermindering is gelijk aan de BTW die afgedragen moet worden: er hoeft geen BTW betaald te worden

Minder dan 1.883 maar meer dan 1.345 BTW afdracht

Voorbeeld Minder dan 1883 - Meer dan 1345

Wanneer je als ondernemer op jaarbasis minder dan 1.883 maar meer dan 1.345 aan BTW moet betalen aan de Belastingdienst, is de vermindering gelijk aan 2,5 x het verschil tussen 1.883 en het bedrag dat je eigenlijk zou moeten betalen. De definitieve vermindering vindt plaats aan het einde van een kalenderjaar of aan het einde van het boekjaar.

Rekenvoorbeeld Hoeveel BTW?

De jaaromzet van je onderneming bedraagt 50.305 (exclusief BTW), waarover 19% BTW ontvangen is. Zelf heb je diensten, goederen of producten aangeschaft waarover je 8.000 aan BTW hebt betaald (de zogenaamde voorbelasting). Om het BTW bedrag voor afdracht aan de Belastingdienst te bepalen, is de berekening zoals het voorbeeld in onderstaande tabel.

Minder dan 1883 - Meer dan 1345Verschuldigde BTW
19% van 50.305 9.558
Aftrekken Voorbelasting 8.000
Totaal het BTW bedrag van 1.558
Vermindering 2,5 x ( 1.883 1.558) = 325    813 (2.5 x 325)
Te betalen BTW belastingdienst    745

Minder dan 1.345 BTW afdracht verschuldigd

Voorbeeld BTW Minder dan 1345

Wanneer je als ondernemer op jaarbasis minder dan 1.345 aan BTW moet betalen aan de Belastingdienst, hoef je helemaal niets c.q. geen BTW te betalen. Anders geformuleerd: indien je minder dan 1.345 aan BTW afdracht hebt, is de vermindering van BTW gelijk aan het bedrag dat je eigenlijk dient te voldoen.
Ook kun je als ondernemer de Belastingdienst in dit geval verzoeken om een ontheffing van de administratieve verplichtingen, zie hierboven. Ontheffing hiervan houdt in dat je geen periodieke aangifte meer hoeft te doen. (Noot: alleen in gevallen waarin de BTW naar jouw onderneming verlegd wordt en bij intracommunautaire verwervingen, ben je nog wel verplicht tot incidentele aangifte).

Rekenvoorbeeld Geen BTW

De jaaromzet van je onderneming bedraagt 54.155 (exclusief BTW). Over 22.289 heb je 19% BTW ontvangen en over 31.866 heb je 6% BTW ontvangen. Zelf heb je diensten, goederen of producten aangeschaft voor 45.398, waarover je 4.881 aan BTW hebt betaald (de zogenaamde voorbelasting). Een voorbeeld van berekening indien er geen BTW betaald hoeft te worden, staat in onderstaande tabel.

Minder dan 1345Verschuldigde BTW
19% van 22.289 4.235
  6% van 31.866 1.912
Totaal het BTW bedrag van 6.147
Aftrekken Voorbelasting
19% van 21.210 4.030
  6% van 14.188    851
Totaal het BTW bedrag van 4.881
In principe Te betalen BTW 1.266 (6.147 - 4.881)
Vermindering KOR (want < 1345,-) 1.266
Te betalen aan de Belastingdienst 0.0

Op welk moment de Vermindering berekenen?

KOR Vermindering. Aan het eind van het kalenderjaar of boekjaar dient de vermindering van BTW voor kleine ondernemers berekend te worden. Indien de onderneming per kwartaal (maand) aangifte doet, kan op elke aangifte van het jaar al een voorlopige vermindering toegepast worden. Voorwaarde is wel dat de onderneming voor dat jaar recht heeft op vermindering.

Hoeveel Vermindering? De hoogte van de voorlopige vermindering hangt af van het bedrag dat je over het hele jaar moet betalen. Maak daarom voor jezelf voor de eerste aangifte van het lopende jaar een schatting van dat bedrag. Echter, de voorlopige vermindering kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat je moet afdragen. Je krijgt volgens deze regeling dus geen BTW terug. Het beste is dus om voorzichtig te zijn met de voorlopige vermindering om niet het laatste kwartaal alsnog veel BTW te moeten betalen. Het is dus raadzaam om niet het maximale bedrag aan vermindering toe te passen.

Voorlopige Vermindering BTW Kwartaal Maand

Voorbeeld Voorlopige Vermindering. Hoeveel de voorlopige vermindering is, hangt af van het BTW bedrag wat je in principe over het hele jaar af zou moeten dragen. Maak dus eerst een schatting van dit bedrag. In onderstaande tabel staan bedragen die maximaal als voorlopige vermindering gehanteerd kunnen worden.

BTW Bedrag Afdracht naar schatting per jaar Maximale voorlopige vermindering per kwartaalMaximale voorlopige verminderingper maand
Te betalen bedragTe betalen bedrag
meer dan 1.345, maar niet meer dan 1.475 250 83
meer dan 1.475, maar niet meer dan 1.611 159 53
meer dan 1.611, maar niet meer dan 1.747   68 23
meer dan 1.747 0 0

Indien je een onderneming hebt met sterk wisselende omzet per tijdvak (kwartaal of maand) kunnen door de belastingdienst op verzoek afwijkende bedragen bepaald worden.

De voorlopige vermindering kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat je in principe moet voldoen en kan nooit tot een teruggaaf leiden.

Voorbeeld Kwartaalafdracht BTW. Je doet voor je onderneming per kwartaal BTW aangifte en je verwacht over het hele jaar meer dan 1.345,- maar minder dan 1475,- te moeten afdragen. De voorlopige vermindering is maximaal 250,- (zie tabel hierboven). Over een kwartaal doe je dan de volgende aangifte:

Voorbeeld KwartaalaangifteBedrag
Verschuldigde belasting 751
Voorbelasting 600
Af te dragen belasting 151
Voorlopige vermindering 151
Te betalen BTW 0,0

De definitieve vermindering bereken je dan één keer per (boek)jaar.

De voorlopige vermindering kan niet toegepast worden als de voorbelasting over een tijdvak hoger is dan de verschuldigde belasting.

Noot: Wanneer de aangifte inkomstenbelasting ingevuld wordt, moet het voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers (KOR bedrag) bij de winst opgeteld worden.

Tip KOR - Kleine Ondernemersregeling

Voordelige Tip. Mocht je aan het eind van het boekjaar merken dat je net boven de 1345,- (of 1883,-) aan BTW afdracht zit, dan is het natuurlijk rendabel om nog een grote aanschaf te doen, waarbij het BTW bedrag zodanig is dat je onder de 1345,- (of 1883,-) en in de KOR regeling valt.

Noot BTW Verhoging. De verhoging van het BTW tarief naar 20% zal pas in 2009 plaatsvinden en niet in 2008 zoals door velen wordt gedacht (er was inderdaad ook onduidelijkheid hieromtrent).

KOR Berekening - Bijzondere Situaties

Afwijking Berekening. De bovenstaande berekening geldt niet in alle situaties; er wordt van afgeweken indien je:
  • Landbouwer of veehouder bent
  • Zaken doet met het buitenland
  • Je je bedrijf begint of eindigt
  • Onroerend goed verhuurt of levert of hebt geopteerd voor belaste verhuur/verkoop
  • Je BTW verlegd hebt bij een onderaanneming (verlegging)
  • Binnen de EU: zaken doet met een ander EU-land, dan gelden ook de regels voor intracommunautaire transacties

Zie voor deze gevallen de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl)
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aangifte omzetbelastingAls ondernemer moet u regelmatig de aangifte omzetbelasting indienen. Misschien bent u net een onderneming begonnen en w…
De margeregeling op omzetbelastingDe margeregeling op omzetbelastingDe margeregeling zorgt er voor dat een handelaar in gebruikte goederen over ingeruilde artikelen alleen omzetbelasting h…
Brutowinstopslagmethode met voorbeeldenBrutowinstopslagmethode met voorbeeldenHoe bereken je de verkoopprijs met behulp van een brutowinstopslag? Hoe bereken je de begrote brutowinst? Hoe bereken je…
Nieuwe kleineondernemersregeling 2020: de btw-aangifteNieuwe kleineondernemersregeling 2020: de btw-aangifteIn 2019 en 2020 kunt u zich aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling 2020. Die nieuwe regeling is een ontheffi…

Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemer & Belastingaftrek - Fiscale Faciliteiten (aftrek)Ondernemers die voldoen aan het urencriterium (1225 uur per jaar) hebben recht op alle faciliteiten c.q. belastingaftrek…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijv…
Reacties

H. Hoogduin, 01-10-2012
Als ik spullen in het buitenland koop, waarvan ik de btw terugkrijg via mijn aangifte
btw eu staat toch buiten deze regeling? Of als ik onder de aangifte grens zit telt dit dan ook mee?

mvg Reactie infoteur, 03-10-2012
Beste Han,

Je vraag is me niet helemaal duidelijk, maar kijk even of je bij de volgende link je antwoord vindt.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/goederen_en_diensten_afnemen_uit_andere_eu_landen/goederen_en_diensten_afnemen_uit_andere_eu_landen

Mvg

Chantal, 21-08-2012
Ik ben dit jaar een klein bedrijfje begonnen en heb wat investeringen moeten doen. Daar heb ik per kwartaal de BTW van terug ontvangen. Aan het einde van het jaar moet ik opgeven wat ik zelf aan BTW heb ontvangen en zal zeker onder de 1345, - euro blijven. Dan zal de KOR van toepassing zijn, maar moet ik dan het inmiddels ontvangen bedrag aan BTW weer terugbetalen, aangezien in lees: "De voorlopige vermindering kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat je in principe moet voldoen en kan nooit tot een teruggaaf leiden." Ik heb het dus wel al ontvangen, vandaar de vraag of ik straks weer terug moet gaan betalen? Reactie infoteur, 23-08-2012
Beste Chantal,

De afdracht of teruggave van de BTW zal van het saldo over een jaar afhangen. Het kan dus zo zijn dat je situatie er aan het eind van jaar anders uitziet en er een verrekening zal moeten plaatsvinden.
Onderstaand een link naar een boeiende site voor startende ondernemers.
http://www.inzakengaan.nl/fiscus/btw.html

Mvg

G. Beunis, 13-03-2012
Den bosch 13-03-2012
heb een bedrijfpand als hoofd huurde met toestemming onder verhuurd kom daardoor voor kor regeling in aanmerking en ook gebruik van gemaakt heden bij een belasting controle van lkeine ondernemers en kor regeling kwam te voorschein dat het pand een onroerend goed was met BTW belast wat inhoudt dat ik de afgelopen 5jaar terug moet om het te herstellen ik was hier helemaal niet van op dehoogte wat kan ik hier nog tegen doen Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste G.,

Ik vrees dat je de BTW verschuldigd zal zijn, daar iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen. Dat dit een ruim begrip is moge duidelijk zijn, maar dit geeft tevens weinig "ontsnappingsruimte" voor het individu.
Voor juridische vragen kan je beter terecht bij:
http://www.gratisadviseurs.nl/zakelijk-&-financieel/advocaten.html

Mvg

Annem, 26-12-2011
Ik begrijp iets niet helemaal. Stel je zit onder die 1345 euro, dan wordt het bedrag-wat-eerst-btw-was, toch tot je winst gerekend? Dan gaat er toch inkomstenbelasting vanaf, wat nog meer is dan de BTW? Of mis ik nu iets? Reactie infoteur, 29-12-2011
Beste Annem,

Je zult inderdaad inkomstenbelasing moeten betalen over het "KOR-deel" van je BTW.
Maar… dit is altijd minder dan het deel dat je anders aan BTW had af moeten dragen; namelijk: het percentage inkomstenbelasting dat je moet betalen x de vrijgestelde afdracht.

Mvg

A. Zomers, 22-06-2011
Als particulier hebben wij een recreatiewoning in bezit die via een verhuurbedrijf wordt verhuurd. Dit bedrijf berekent (en ontvangt) 6% BTW van de huurder. Die 6% wordt door het bedrijf aan ons betaald en vervolgens door ons aan de Belastingdienst afgedragen. Wij hebben een BTW nummer. Wij kunnen de voorbelasting (op energie, water, inventaris, .) op die afdracht in mindering brengen. Speelt de BTW nog een rol als wij de recreatiewoning zouden verkopen? Reactie infoteur, 23-06-2011
Beste A,

Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen, maar de BTW zou volgens onderstaande link verlegd worden naar de koper.
Ook geldt bij bepaalde zaken, dat wanneer je de BTW bij aankoop niet hebt verrekend, deze bij verkoop ook niet hoeft te worden afgedragen.
Zie:
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/btw_berekenen_aan_klanten/waarover_berekent_u_btw/waarover_berekent_u_btw-16.html

Mvg

Henk, 26-10-2010
Ik heb een vraag over de vrijstelling BTW. Mijn bruto jaaromzet bedraagt 11000 euro per jaar. Mijn kosten bedragen 4000 euro. Over welk bedrag moet ik mijn KOR berekenen. Is dat over die 11000 of over 7000 euro. Kan iemand mij dit uitleggen? Reactie infoteur, 28-10-2010
Beste Henk,

Van de BTW die je over je omzet in rekening brengt, mag je de BTW die jou in rekening gebracht is aftrekken.
Het saldo is dan bepalend voor je afdracht BTW.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/hoe_werkt_btw/kleineondernemersregeling/kleineondernemersregeling.html

Mvg

Frank, 12-07-2008
Geldt de KOR-regeling ook voor een stichting? Reactie infoteur, 13-07-2008
@ Frank, volgens mij geldt de KOR ook voor een stichting, maar helemaal zeker weet ik het niet. Misschien is het goed om deze vraag aan de Belastingtelefoon voor te leggen.
Telefoonnummer Belastingtelefoon: 0800 - 0543

Groetjes van Sila

M. Bossouf, 26-03-2008
Geachte dames en heren,

Voor een eenmanszaak, is de KOR vorige jaar niet toegepast omdat de te betalen btw hoger was dan 1883,00. Dit jaar komt de onderneming op een bedrag van te betalen btw van ad. 792,00. kan ik voor deze onderneming de KOR toepassen dit jaar?

Al vast bedankt voor uw medewerking. Reactie infoteur, 28-03-2008
Bij BTW afdracht van een bedrag minder dan 1345,- euro hoeft geen BTW betaald te worden. Zie in het artikel het overzicht onder het kopje: KOR Vermindering voor Kleine Ondernemers (3e optie onder Hoeveel BTW afdracht per jaar?)
Groet van Sila

Fred V. C., 23-01-2008
Moet hier niet bijstaan dat je het KOR voordeel in je V&W rekening bij je inkomsten moet tellen, zodat het uiteindelijk voordeel kleiner is, je betaalt er immers IB over?! Reactie infoteur, 23-01-2008
@ Fred, dit staat er al!
Quote "Noot: Wanneer de aangifte inkomstenbelasting ingevuld wordt, moet het voordeel als gevolg van de belastingvermindering voor kleine ondernemers (KOR bedrag) bij de winst opgeteld worden"

(zie in het artikel tussen het kopje Voorbeeld kwartaalafdracht onder de tabel, en het kopje Tip KOR)

Misschien toch goed om het er nog even extra uit te lichten, dus bedankt voor je reactie,
Groeten van Sila (auteur artikel)

H. Schoffelmeer, 16-01-2008
Duidelijk artikel, roept een vraag op: welke investeringen vallen onder de aftrek BTW?
Tellen alle investeringen mee die in de praktijk gebruikt woren voor activiteiten die ook voor BTW plichtige zaken gebruikt worden zoals computers, printers, inventais, injectienaalden, verbandmiddelen een ga maar door? Reactie infoteur, 16-01-2008
@ H. Schoffelmeer, in principe vallen alle middelen die voor de praktijk of het bedrijf aangeschaft worden, waar BTW over betaald wordt, onder deze regeling. In de jaarrekening zullen (soms) computermiddelen en inventaris onder de post afschrijvingen geboekt worden en andere middelen onder investeringsaftrek (zie ook het artikel Ondernemer & Fiscale faciliteiten, link hierboven). Dit ligt mede aan het totaalplaatje. Details hierover en hoe dit zit in het individuele geval, kunnen door een boekhouder/accountant gegeven worden, en ook kan de belastingtelefoon hierbij een goed informatiepunt zijn.

Groet van Sila (auteur artikel)

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 31-12-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.