Vennootschapsbelasting Wet

Vennootschapsbelasting Wet De Wet op de vennootschapsbelasting (artikel 3) belast de winsten van belastingplichtige lichamen: de Besloten en Naamloze Vennoot-schap BV- NV, de Coöperatieve Vereniging (bij Beleggingsfonds, Stichting/Vereniging is dit anders). In dit artikel de winstberekening vennootschapsbelasting, pensioenopbouw in eigen beheer (BV), fiscale eenheid, deelnemersvrijstelling en aftrekbare kosten/dividend. Tevens percentages van het tarief, tarieven 2007 van de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting


Wet op de Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Lichamen

De Wet op Vennootschapsbelasting heeft ten doel winsten van lichamen te belasten. Wat lichamen zijn, wordt in artikel 3 van de Wet omschreven:
  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Coöperatieve Vereniging
  • Vereniging en Stichting (indien ze een onderneming drijven)

Beleggingsinstellingen

Tot de belastingplichtige lichamen worden ook nog gerekend beleggingsfondsen met een open karakter en de bedrijven van openbare lichamen (een aantal staatsbedrijven uitgezonderd, zij het dat de RPS wel belastingplichtig is). Beleggingsinstellingen betalen geen vennootschapsbelasting (tarief 0%): mits er geen sprake is van aanmerkelijk belang of beursnotering.

Belastingplichtige Lichamen Vennootschappen

Belastingplichtige Lichamen

De grote groep van belastingplichtige lichamen wordt gevormd door de NV en BV. Zowel de NV en de BV streeft in de regel naar winst. Ditzelfde geldt voor de Coöperatieve Vereniging. Hoewel de Stichting en Vereniging ook lichamen zijn, ligt dit qua belastingplicht betreffende lichamen anders. Alvorens over te gaan om de bespreking van de lichamen NV en BV, wordt hier eerst nader op ingegaan.

Lichamen Stichting en Vereniging

Belastingplichtige Lichamen

Met de Stichting en de Vereniging is dit dus anders gesteld, terwijl het wel zogenaamde lichamen zijn. De vereniging mag niet het maken van winst ter verdeling onder de leden ten doel hebben. De Stichting mag wel winst uit een onderneming maken, mits de winst wordt besteed in het kader van de wettelijke toegestane statutaire doelomschrijving. Uitkering aan oprichters en bestuurders van de stichting is niet mogelijk (zie verder Vereniging en Stichting). Aangezien het voor beide rechtspersonen uit juridisch oogpunt niet aantrekkelijk is naar winst te streven, omdat uitkering aan belanghebbenden niet mag plaatsvinden, zou het voor de inspecteur een zware taak zijn de belastingplicht aan te tonen van stichtingen en verenigingen met een sociale doelstelling in de statuten, die toch ondernemingsgewijze activiteit ontplooien.

Bepaling Artikel 4

De Wetgever heeft hier een antwoord op in de vorm van een bepaling in artikel 4, namelijk dat stichtingen en verenigingen, die activiteiten ontplooien waardoor deze in concurrentie treden met andere ondernemers, in beginsel belastingplichtig zijn. Deze regel zorgt er dus voor dat geen oneigenlijke concurrentie optreedt tussen belastingplichtige ondernemers en stichtingen, die de belastingplicht kunnen ontduiken.

In het navolgende gedeelte wordt de term lichaam niet meer gehanteerd, maar zal gesproken worden van NV en BV.

Winstberekening Vennootschapsbelasting BV en NV

Winst BV en NV

De winst van de BV en NV voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt op dezelfde wijze berekend als de winst uit onderneming voor de heffing van de inkomstenbelasting. De BV heeft recht op de voorraad- en vermogensaftrek en op de WIR premie bij investeringen. Ook de faciliteiten bij staking of overdracht van de onderneming zijn van toepassing.

Specifieke Winstberekening

De winstberekening van de BV en NV vertonen ook enige specifieke kenmerken, die je niet tegenkomt bij de winstbepaling voor de inkomstenbelasting. Zoals daar zijn:
  • Pensioenopbouw in eigen beheer
  • Fiscale eenheid
  • Deelnemersvrijstelling
  • Bedragen ten laste van de winst

Het laatste punt gaat met name om de vraag in hoeverre bedragen ten laste van de winst komen, die mede ten gevolge hebben dat de aandeelhouder van de BV bevoordeeld wordt. Hieronder worden alle punten uitgebreid besproken.

Pensioenopbouw Eigen Beheer

Pensioen Voordeel BV

Een belangrijk argument voor inbreng van een onderneming in een BV, is de mogelijkheid dat de BV ten laste van de winst een pensioenreserve in eigen beheer opbouwt. Deze pensioenreserve wordt opgebouwd op basis van de diensttijd en op grond van het salaris van de werknemer. Jaarlijks kan de pensioenpremie ten laste van de winst worden gebracht, terwijl de premie niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden aan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. De BV kan de pensioenpremie in ‘kas’ houden, oftewel in ‘eigen beheer’ houden.

Directeur/Aandeelhouder

Pensioenopbouw in eigen beheer kan uitsluitend geschieden ten aanzien van de directeur of een andere werknemer, die tevens aandeelhouder is van minimaal 10% van de geplaatste aandelen.

Fiscale Eenheid Vennootschappen

Fiscale eenheid

Twee of meer vennootschappen kunnen een fiscale eenheid aangaan. Dit houdt in dat voor de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting de vennootschappen als eenheid worden beschouwd. De winsten worden samengeteld of de winst van de ene BV wordt gesaldeerd met het verlies van de andere BV. Verder betekent de fiscale eenheid dat transacties tussen BV zonder winst kunnen plaatsvinden, zodat de ene BV de andere BV kan bevoordelen -bijvoorbeeld verkoop onder de kostprijs- zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. De fiscale eenheid moet aangevraagd worden bij de Inspecteur der belastingen. Een voorwaarde van de fiscale eenheid is dat de ene vennootschap alle aandelen bezit van de andere vennootschap(pen).
Consolideren. Het verschijnsel dat de winsten van meerdere vennootschappen bij elkaar worden opgeteld, wordt consolideren genoemd.

Deelnemersvrijstelling Vennootschapsbelasting

Artikel 13 Vennootschapsbelasting

Artikel 13 van de Wet op de Vennootschapsbelasting stelt de voordelen van deelneming in minimaal 5% van het aandelenkapitaal van een BV vrij. De voordelen uit deelneming kunnen dividenden, koerswinst of koersverlies omvatten.

Reden Deelnemersvrijstelling

De deelnemersvrijstelling beoogt te voorkomen dat over hetzelfde winstbestanddeel twee keer belasting wordt geheven, namelijk bij de dochtervennootschap en bij de moedervennootschap. Bij de dochter-BV is de winst belast. Wordt de winst aan de moeder-BV uitgekeerd als dividend en wordt dit ook bij de moeder-BV belast, dan vindt twee keer heffing plaats. De deelnemersvrijstelling voorkomt de heffing bij de moeder-BV.

Aftrekbare Kosten of vermomd Dividend?

Aftrekbaar - Winstuitkering

De vraag of een bepaalde uitgave, die betaald is aan de directeur (die tevens aandeelhouder is), van de wist aftrekbaar is dan wel als een winstuitkering -in vermomde gedaante- aan de aandeelhouders moet worden beschouwd, komt vaak aan de orde tussen belastingplichtige BV en de Inspecteur. In het eerste geval is de uitgave als kostenproef aftrekbaar. In de tweede situatie is de betaling niet aftrekbaar; winstuitkeringen zijn namelijk niet van de winst aftrekbaar.

Verstrengeling zakelijk/privé

In de relatie tussen de BV en de directeur/aandeelhouder komen betalingen voor ten behoeve van de directeur (loon, pensioen, tantième, onkostenvergoeding), en ten behoeve van de aandeelhouder (dividend). Als de betaling niet op zakelijke gronden is gedaan of zelfs bewust als bevoordeling is bedoeld, kan het betreffende bedrag niet ten laste van de winst komen. Is het betaalde bedrag een tegenprestatie voor verrichtte diensten of arbeid, waarmee de BV zijn voordeel heeft gedaan, dan moet de Inspecteur de aftrek toestaan. De beslissende factor is dat de aandeelhouder/directeur, die de BV als zodanig in handen heeft, de zakelijke belangen van de BV moet respecteren en niet zijn privé-belangen mag laten prevaleren. De gelden van de BV mogen niet worden aangewend op een zakelijk onverantwoorde wijze.

Tarief Vennootschapsbelasting - Aangifte

Vast Tarief Voordeel BV

Het tarief van de vennootschapsbelasting is een vast percentage, ongeacht het niveau van de winst. Het vaste tarief is vaak een argument om de onderneming of het bedrijf in een BV onder te brengen, zodat het niet meer het progressieve tarief van de inkomstenbelasting van toepassing is op de ondernemingswinst.

Tarieven Vennootschapsbelasting - 2007Percentage
Normaal tarief boven € 25.000 20 %
Tarief van € 25.001 - € 60.00023,5 %
Tarief boven € 60.00125,5 %
Octrooibox - Rentebox10%

Zoals hierboven al naar voren is gekomen betalen beleggingsinstellingen geen vennootschapsbelasting oftewel een tarief van 0% (mits geen aanmerkelijk belang of beursnotering) (Box 2 betreft inkomen uit aanmerkelijk belang. Wanneer iemand meer dan 5% aandelen heeft in een BV, wordt in box 2 hierover belasting berekend, zie hiervoor Belastingen & Soorten Belasting.

Aangifte Winst BV en NV

De belastingplichtige BV en NV moet ieder jaar aangifte doen van de behaalde winst. De Belasting inspecteur stelt dan de aanslag vast waarop de belasting voldaan moet worden.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De fiscale eenheidDe fiscale eenheidEen fiscale eenheid houdt in dat er één belasting wordt gegeven over meerdere belastingplichtige lichamen. Dit kunnen du…
Fiscale eenheid - de voordelen en de nadelenFiscale eenheid - de voordelen en de nadelenEen onderneming die bestaat uit meerdere vennootschappen kan er voor kiezen om voor deze vennootschappen een zogenaamde…
Beleggen met een Besloten Vennootschap (BV) en de belastingBeleggen met een Besloten Vennootschap (BV) en de belastingJe kunt onder andere privé beleggen of met een BV. Is beleggen met een besloten vennootschap een goed plan? Dat hangt er…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt voor wie geen AOW heeft al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieve…

Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingBelastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regelingVaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijv…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Groenhart et al. Uw advocaat Thuis. Vennootschapsbelasting. PPI (Europe) Amsterdam
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 22-12-2007
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.