Fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelasting

Fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelasting Giften aan goede doelen aftrekken als aftrekpost inkomstenbelasting. Onder voorwaarden zijn giften aan charitatieve instellingen en goede doelen fiscaal aftrekbare posten voor de inkomstenbelasting. Niet elke gift is volledig aftrekbaar. Welke giften zijn nu aftrekbaar van de belasting. Hoe luiden de regels van aftrek in 2020, 2021 en 2022, want die regels worden voor de goede doelen namelijk steeds strenger. Giro 555 is van SHO die als ANBI instelling is aangemerkt. Nieuw zijn de Sociaal Belang Behartigende Instellingen, SBBI. Een periodiek gift in natura kan ook.

Wat zijn particuliere giften

Er zijn in ons land vele charitatieve instellingen die veel goed werk doen. Grotendeels zijn ze afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. De voedselbanken zijn erg in de belangstelling evenals zijn vele goede doelen. Denk aan giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties SHO. De Belastingdienst onderscheidt twee soorten van donaties:
 • De periodieke giften.
 • De giften zonder periodiek karakter.

Dit onderscheid is belangrijk, want ze volgen elk hun eigen belasting route.

Wat zijn de periodieke giften

Periodieke giften kunt u volledig van de inkomstenbelasting aftrekken: er is geen drempel en geen maximum. Dat kan naast bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek een aanzienlijke aftrekpost betekenen. Een van de belasting aftrekbare gift aan een goed doel moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Het betreft een ANBI instelling.
 • U hebt de gift schriftelijk, bijvoorbeeld bij een notaris, laten vastleggen.
 • U moet minstens 5 jaar schenkingen doen. Dit bepaalt het periodieke karakter van de gift. Gebruikelijk is dat de eerste gift plaats vindt bij het afsluiten van de overeenkomst, waarna daarna 4x een jaar later de rest van de gift plaats vindt. Maar let op: als u werkloos raakt of de stichting verliest de ANBI status, dan vervalt voor de Belastingdienst ook uw meerjarige plicht.
 • U moet minstens 1 schenking per jaar doen.
 • De uitkeringen moeten vast en gelijkmatig zijn.
 • De uitkeringen moeten uiterlijk bij overlijden eindigen. Het kan ook worden beëindigd door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 • Er mag tegenover de gift geen tegenprestatie staan.

Wanneer zijn eenmalige giften aan stichtingen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Ook niet periodieke giften kunnen voor aftrek in aanmerking komen. Voor eenmalige giften gelden echter zowel een drempel als een maximum. De voorwaarden zijn:
 • Het moet een ANBI instelling zijn. Uw bruto gift aan een ANBI instelling is voor hen meteen netto, omdat er geen schenkingsrechten hoeven te worden betaald.
 • U moet de gift schriftelijk kunnen bewijzen met bijvoorbeeld een afschrift.
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.
 • Uw gift moet hoger zijn dan 60 en hoger dan de drempel van 1% van het drempelinkomen. De gift is aftrekbaar tot 10% van uw drempelinkomen. Als u het hele jaar getrouwd was of een daaraan gelijkgestelde fiscale partner had, geldt het gezamenlijke drempelinkomen als ijkpunt. Bij de bepaling van het drempelinkomen is wel rekening gehouden met aftrekposten binnen de drie boxen, zoals de aftrek van hypotheekrente in box 1, maar nog niet met de persoonsgebonden aftrek, zoals de aftrek van buitengewone uitgaven. Vervolgens kunt u schuiven met de aftrekposten, zoals u dat wilt, zolang het totaal maar 100% is.

Dit betekent ook dat iemand met een lager inkomen eerder de gift kan aftrekken, omdat voor hem de fiscale drempel lager is. Anderzijds heeft iemand met een hoger inkomen een hogere aftrek, omdat zijn inkomen in een hoger belastingtarief valt.

Giften aan welke instellingen zijn fiscaal aftrekbaar

Voor fiscaal aftrekbare giften moet gaan om giften aan de volgende instellingen in Nederland:
 • Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI. Deze worden apart door de Belastingdienst aangewezen en benoemd. Ook politieke partijen behoren tot de ANBI en dus zijn giften aan hen aftrekbaar.
 • Kerkelijke instellingen.
 • Levensbeschouwelijke instellingen.
 • Liefdadigheidsinstellingen.
 • Culturele instellingen.
 • Wetenschappelijke instellingen.

Is een gift aan voedselbank aftrekbaar van de belasting

De meeste voedselbanken in ons land zijn door de Belastingdienst goedgekeurd als ANBI, waardoor giften aan voedselbanken fiscaal aftrekbaar zijn. Overigens kan een instelling ook zijn ANBI status bij de Belastingdienst verliezen, zodat het verstandig is om dat na te gaan: zolang de ANBI status geldt is de gift aftrekbaar, ook als de status met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Maar doet u een gift na intrekking van de status, dan is deze niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Giro 555 van SHO

Tot de SHO, u weet wel van giro 555, behoren de organisaties ICCO & Kerk in Actie, Cordaid, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Tear, Terre des Hommes, Unicef Nederland, World Vision en Save The Children. Allemaal zijn ze gespecialiseerd in noodhulp en hulp bij wederopbouw, sinds 1989 begonnen in dit vast samenwerkingsverband. De stichting SHO is aangemerkt als ANBI organisatie

Wanneer zijn periodieke giften aan stichtingen fiscaal aftrekbaar

Ook zijn periodieke giften aan verenigingen aftrekbaar, als:
 • De vereniging in Nederland is gevestigd.
 • De vereniging minimaal 25 leden telt.
 • De vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft.
 • De vereniging niet onder de vennootschapsbelasting valt of daarvan is vrijgesteld.

Wat is het Centraal Bureau Fondsenwerving

Het Centraal Bureau Fondsenwerving, CBF, toetst goede doelen en geeft bij goedkeuring het CBF keur uit of een Verklaring van geen Bezwaar. De Verklaring van geen bezwaar is specifiek bedoeld voor kleine en beginnende fondsenwervende instellingen. Het onafhankelijke CBF toetst een goed doel op:
 • Kwaliteit van Bestuur.
 • Beleid.
 • Fondsenwerving, voorlichting en communicatie.
 • Besteding van middelen.
 • Verslaggeving.

Ook buitenlandse giften fiscaal aftrekbaar

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat ook giften aan instellingen in andere EU-landen in principe aftrekbaar moeten zijn van de inkomstenbelasting. Het Hof vindt namelijk, dat een beperking tot instellingen in eigen land in beginsel een verboden beperking van het vrije verkeer van kapitaal is. Waarvan akte.

Regels giften goede doelen 2020, 2021 en 2022

Een instelling raakt eenvoudiger de ANBI status kwijt, door de eis dat de instelling zich minimaal voor 90 procent moet richten op het algemene nu. Voorts kan de ANBI status vervallen, als een bestuurder of een andere gezichtsbepalende persoon van de instelling in de afgelopen vier jaar onherroepelijk is veroordeeld voor het aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld. Contante betalingen zijn vanaf 2021 niet meer fiscaal aftrekbaar.

Sociaal Belang Behartigende Instellingen SBBI

Er is een nieuwe categorie goede doelen bijgekomen die fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Het gaat om de Sociaal Belang Behartigende Instellingen, SBBI. Hieronder vallen sportclubs en bijvoorbeeld dorpshuizen. Bij een dergelijke gift is niet sprake van een fiscale aftrekpost voor de gever, maar hoeft door de ontvanger geen schenkingsrecht te betalen. Ook een erfenis is belastingvrij. Organisaties die niet langer de ANBI status hebben, kunnen eventueel nog wel de SBBI status hebben of krijgen.

Slot

Tot slot kunt u, als u kosten hebt gemaakt voor een hulporganisatie, en deze daar wel kon declareren, maar dat niet hebt gedaan, deze kosten meetellen als aftrekbare gift. Voor de autokosten geldt een tarief van 0,19 per gereden kilometer. Al met al prima initiatieven, waarbij het mes aan twee kanten snijdt: een prima zaak dus voor zowel de ontvanger als de gever. Voor een periodieke gif in natura bestaat een apart formulier.

Lees verder

© 2007 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gift aan een goed doel met ANBI-status in 2020 en 2021Gift aan een goed doel met ANBI-status in 2020 en 2021U wilt in 2020 of 2021 een gift doen. U denk eraan om geld te schenken aan een goed doel, jaarlijks een bedrag of een be…
Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Fiscale aftrekposten eigen woning 2020 en 2021Hebt u de fiscale aftrekposten voor 2023 en wilt u de mogelijkheden voor 2024 weten zodat u de woonlasten verlaagt en de…
Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Aftrekposten inkomstenbelasting 2020 en 2021Ook al hebt u over 2022 minder aftrek, de aftrekposten inkomstenbelasting blijven belangrijk bij uw belastingaangifte in…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021De fiscale aftrekposten 2021 en 2022 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2021 en belastingaangifte…

Belastingdienst, belastingtips particulieren 2020Belastingdienst, belastingtips particulieren 2020Belastingtips en eindejaarstips voor de belastingen om straks bij de aangifte inkomstenbelasting minder belasting te hoe…
Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met ZBelastingbegrippen ondernemers: A tot en met ZAls je ondernemer bent, krijg je door je onderneming met de Belasting-dienst en vele belastingbegrippen te maken. In dit…
Reacties

Hr P. van der Puij, 11-07-2017
Kunt u mij ook zeggen waar de "criteria" zijn beschreven of te vinden betreffend de mogelijkheden van aftrek van giften aan erkende ANBI doelen? Is een kopie van een gedateerd Bankafschrift voor de Belastingdienst acceptabel en toegestaan? Zo ja, waar is dat dan op de Belasting site of elders te vinden? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Hr P. van der Puij,
De eis van bewijs luidt voor de Belastingdienst als volgt: "U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan."
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. J. Staudt, 07-03-2016
In 2011 heb ik uw artikel Belastingdienst&fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelasting gebruikt om voor de ANBI Vereniging Vrienden Gemeentemusea Arnhem een periodieke schenking af te wikkelen. Dat is tot op heden goed afgewikkeld tot de schenker nu met het verzoek komt om het transactienummer dat hij bij de aangifte inkomstenbelasting moet moet opgeven. Wij hebben een notariële acte laten opmaken maar van een transactienummer heb ik uw artikel niets gevonden. Wat is er fout gelopen en kan dit nog hersteld worden? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste F. J. Staudt,
Als iemand een periodiek overboeking doet, moet de ANBI instelling deze gift registreren onder een door de instelling zelf op te stellen transactienummer. De schenker kan dit nummer in weer als bewijs van de gift gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Friso, 12-11-2015
Ik doe een onderzoek voor maatschappijleer over het over het feit dat je belasting kan afdragen aan een politieke partij. Mijn vraag is alleen hoe het werkt. Op het moment dat iemand een percentage van zijn inkomenbelasting doneert, betaalt de desbetrevende persoon dan mider belasting aan de staat? Als dat zo is waarom staan wij dan niet allemaal een percentage af een een partij? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Frisco,
Belasting afdragen aan een partij gaat niet, wel kunt u met aftrekposten ervoor zorgen dat u minder belasting aan de fiscus betaald. Bijvoorbeeld door uw contributies aan een politieke partij af te dragen of door het doen van giften. Een politieke partij als de SP houdt verder ook bepaalde vergoedingen in, waardoor betrokkene minder belasting betaalt maar ook minder inkomen heeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor Groenendijk, 12-05-2015
Ik geeft periodiek een bedrag aan een zeer slechtziende in een buitenlands land.
- Kan ik deze giften aftrekken voor de IB als ik deze giften doe aan een Nederlandse ANBI-instelling met de bedoeling dat deze instelling deze giften overmaakt naar die zeer slechtziende in het buitenland?
- Kan ik aftrekbare giften geven via een periodieke overeenkomst afgesloten met die zeer slechtziende?
- Kan ik zelf een ANBI stichting oprichten met als doel giften over te maken naar die zeer slechtziende in het buitenland? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Cor Groenendijk,
Een gift aan een particulier wordt al snel als schenking gezien. Tot ruim 2.200 euro is een schenking aan een niet familielid belastingvrij, maar de schenking is niet aftrekbaar. Voor aftrekbare giften geldt de eis dat het om een ANBI instelling moet gaan. U kunt ook zelf een instelling oprichten en bekijken of de Belastingdienst deze als ANBI instelling wil goedkeuren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Emmink, 11-02-2015
Een bedrijf wat voor een donatie in natura doet, is dat fiscaal aftrekbaar? En hoe moet je dat boekhoudkundig vastleggen? Voorbeeld: Bedrijf doet onderhoudswerkzaamheden voor een Stichting en schrijft geen factuur. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste J. Emmink,
Een periodieke gift van tenminste vijf jaar is fiscaal aftrekbaar. Leg de gift wel vast in een overeenkomst. Boekhoudkundig boekt u de gemaakte kosten in en tegelijkertijd aan de andere kant de post schenking in natura.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ej Swarte, 15-01-2015
Goedemorgen, ik wil dit jaar als maatschappelijke doelstelling vanuit mijn bedrijf een schenking doen aan een buitenlandse organisatie om bos aan te laten planten in een ver land. Zijn er vanuit de NL fiscus voorwaarden verbonden aan het schenken aan een buitenlandse entiteit (buiten Europa) voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van de schenking? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Ej Swarte,
Ja, niet elke gift is aftrekbaar, de instelling moet door de Belastingdienst erkend zijn. Een schenking (niet aftrekbaar) kan natuurlijk wel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. vd Woude, 05-09-2014
Als ik u antwoordt goed begrijp, dat als de aangifte eruit wordt gelicht, dan wordt er ook gecontroleerd bij de ontvanger of de gift daadwerkelijk is ontvangen.
Groet van F.vd Woude Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste F. vd Woude,
Klopt. Niet elke belastingaangifte wordt immers jaarlijks op juistheid gecontroleerd, maar dit gebeurt steekproefsgewijs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

F. vd Woude, 04-09-2014
Controleert de belastingdienst ook de giften die je opgeeft bij diegene die de gift heeft ontvangen?
Groet van F.vd Woude Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste F. vd Woude,
De Belastingdienst kan inderdaad nagaan of de gift wel is gedaan en is ontvangen. Dit gebeurt niet standaard, maar als uw aangifte eruit wordt gelicht ter controle.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. J. Dijkhuizen, 08-03-2014
De manier waarop ik zoeken moet naar Instellingen, die een ANBI-beschikking hebben is zeer omslachtig en vaak is die ook niet juist. Op sommige invullingen krijg ik dan wel een instelling, maar dat is niet weer niet de juiste
Mijn vraag is nu: Is er misschien een lijst te ontvangen, waar die instellingen (mogelijk alfabetisch) zijn na te gaan? Dat zou een stuk gemakkelijker zijn!
met vriendelijke groet,

Fam. Dijkhuizen Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste J. J. Dijkhuizen,
Officieel is er alleen de zoekmodule van de belastingdienst beschikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Toon van den Bersselaar, 21-09-2011
Zijn periodieke schenkingen uit het verleden ook met terugwerkende kracht aftrekbaar? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Toon van den Bersselaar,
Voor de periodieke giften bestaat geen bijzondere regeling op dit punt. Wel kunt u uw belastingkantoor tot 5 jaar terug vragen om alsnog met een aftrekpost rekening te houden die u destijds bij uw aangifte inkomstenbelasting over het hoofd hebt gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Verfaillie Raoul, 25-01-2011
Heb ik niet gelezen rond nieuwjaar bij de wijzigingen voor 2011 dat het belastbaar bedrag van 30 naar 40 euro zou opgetrokken worden voor giften om nog fiscaal aftrekbaar te zijn voor inkomsten 2011 aanslagjaar 2012, of is dat pas vanaf 2012. Wie kan mij de juiste wettelijke versie geven? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste Verfailllie Raoul,
Bij een eenmalige gift moet de gift minimaal 60 euro bedragen en meer dan 1% van het inkomen om fiscaal aftrekbaar te zijn. Zie het artikel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Boelhouwer, 08-12-2010
Vraag: is er niet een eenvoudiger manier om aan de ANBI lijst te komen dan via de onderstaande waanzinnig ingewikkelde internet-code. Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste C. Boelhouwer,
Ik heb een gerelateerde link geplaatst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. Witters-Tijmensen, 23-03-2009
Voor zover ik kon nagaan staat onze stichting (nog)niet geregistreerd als ANBI. Wel kwamen onze giften tot nog toe in aanmerking voor belastingaftrek. Is er iets veranderd en zo ja, hoe kan onze stichting als ANBI geregistreerd worden? Reactie infoteur, 14-02-2020
Beste C. Witters-Tijmensen,
1. De belastingdienst heeft aangekondigd de belastingaangifte extra te zullen beoordelen op de opgegeven giften. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar, gewoon en periodiek, plus de periodieke giften aan een vereniging die geen ANBI is.
2. Er kunnen drie redenen zijn waarom u de stichting niet kon terug vinden:
* De instelling is bij de notaris opgericht onder een andere naam,
* De instelling valt onder een groepsbeschikking voor kerkgenootschappen,
* Het is geen ANBI instelling.
3. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen. Dit doet u door een aanvraagformulier in te vullen, aan te vragen bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw.

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 01-12-2021
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.