Verzekeringen, van wieg tot graf

Verzekeringen, van wieg tot graf Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een verzekering voor. Om met zo min mogelijk risico's te leven is het verstandig om in elk geval de basis op orde te hebben. Wil je meer, vermijd dan om dubbel verzekerd te zijn. Al met al is het niet zo eenvoudig om een perfect toegesneden verzekeringsoplossing te vinden. Zorg minimaal voor een liefst aanvullende zorgverzekering, een compleet verzekerde woning, auto en reis, een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering. Be safe!

Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering of zorgverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van medicijnen, hulpmiddelen, voorzieningen en ziekenhuisverblijf, allen op grond van een medische noodzaak vergoedt. Een basisverzekering is verplicht, daarnaast kunt u zich verzekeren voor allerlei extra's afhankelijk van uw voorkeuren en persoonlijke situatie. De ziektekostenverzekering is ook van nut bij preventie zoals tandartscontroles of in geval van zwangerschap. De basisverzekering dekt voor iedereen dezelfde ziektekosten en kent alleen een verschil in hoogte van eigen risico en premie. Pakketten van uitbreiding moeten zo veel mogelijk op uw situatie worden afgestemd. De aanvullende verzekering valt immers niet onder de noodzakelijke basis volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) dus u bepaalt zelf waarvoor u zich wilt verzekeren. In het algemeen geldt dat hoe breder de dekking van uw aanvullende verzekering, hoe hoger de premie. Premies van ziektekostenverzekeringen kunnen sterk verschillen, daarom is het verstandig om offertes van verschillende verzekeraars te vergelijken.

Ongevallenverzekering

Naast de ziektekostenverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen kunt u een ongevallenverzekering afsluiten. Met deze verzekering verzekert u het hele gezin zelfs als uw kinderen studeren en al uitwonend zijn. De verzekering keert uit bij blijvende invaliditeit en overlijden door ongevallen op de weg, sportveld, speelplein, op school of op het werk. Ook tandartskosten door ongelukken zijn gedekt. Uitgesloten is schade door ongelukken waarbij u op een motor of scooter zit of autorijdt. Ook sport is meeverzekerd met uitzondering van gevaarlijke sporten zoals boksen, rugby, worstelen, bergbeklimmen, ijshockey en bobsleeën. Bij de meeste verzekeraars geldt een wereldwijde dekking die doorlopend is. U kunt kiezen voor een eenmalige uitkering bij overlijden en invaliditeit, of een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid door het ongeval. Vaak is het zo dat uw kinderen op school of op de peuterspeelzaal al zijn verzekerd. Daarom is het juist bij deze verzekering nuttig te bekijken of dit onderdeel al niet valt onder bijv. uw levensverzekering of begrafenisverzekering, om dubbele verzekeringen te voorkomen.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering ontvangen nabestaanden een gegarandeerd bedrag als u komt te overlijden. Hiermee zorgt u ervoor dat nabestaanden eventuele huur nog kunnen blijven betalen, uw kinderen toch kunnen studeren, kinderopvang gewoon kan worden betaald en schulden zoals een lening of hypotheek geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgelost. Een overlijdensrisicoverzekering kan worden afgestemd op een eventuele hypotheek en vaak is het zelfs verplicht bij het aangaan van de hypotheek. Wanneer u de overlijdensrisicoverzekering aan uw hypotheek koppelt krijgt u meestal flinke korting. U kiest zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren alsmede de looptijd van de verzekering. Vaak is deze in de orde van de tien tot dertig jaar. Als u niet (meer) rookt kunt u ook een korting op de premie krijgen. Wordt u arbeidsongeschikt, dan kunt u een premievrijstelling meeverzekeren. Een overlijdensrisicoverzekering vertoont overeenkomsten met een levensverzekering, met dat verschil dat een overlijdensrisicoverzekering alleen uitkeert bij overlijden en een levensverzekering ook bij niet overlijden, namelijk na het verstrijken van de looptijd. U krijgt dan zelf het geld.

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade die u, een van de gezinsleden of uw huisdier per ongeluk aan een ander of anderen toebrengt. Te denken valt aan een aanrijding met uw fiets tegen een geparkeerde auto, een gemorst glas rode wijn op de witte bank van een vriend, de kapot gestoten antieke vaas van die kennis, de hond die de postbode in zijn broek bijt, het door uw sigaret ontstane brandgat in de sofa van oma, of kwajongensstreken van uw zoontje die een voetbal door de ruit van de buren schiet. Ook bij situaties als vakantiewerk of bijbaantjes, vriendendiensten en sport- en spelsituaties wordt uitgekeerd. Geleende spullen vallen eveneens onder de verzekering en ook als passagier van auto, boot of vliegtuig waar dan ook, bent u verzekerd. Opzettelijk veroorzaakte schade en schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade (zuivere vermogensschade) is in de regel niet verzekerd.

Reisverzekering

Een reisverzekering keert uit bij schade opgelopen tijdens vakanties, bijv. diefstal van uw bagage, uw camera, door onvoorziene omstandigheden geen beschikbaar vakantieadres voor handen of juist een langer hotelverblijf, een gebroken been op uw skivakantie, opsporings- en reddingsacties, enz. Een reisverzekering is vaak aanvullend, daar er al een dekking bestaat voor bijv. geneeskundige kosten. Een reisverzekering kan behalve kortdurend ofwel aflopend ook doorlopend zijn, wat al nuttig wordt vanaf twee vakanties per jaar of vanaf 21 dagen vakantie per jaar. Gaat u korter of minder vaak op reis, dan is het eveneens zinvol om de premies van doorlopende reisverzekeringen te vergelijken. Maakt u een reisje naar een familielid of vriend, dan is dit uitgesloten van dekking. Een vakantieverzekering is eigenlijk een aanvullende dekking bij een doorlopende reisverzekering. Deze aanvullende dekkingen betreffen wintersport, autohulp, annulering en wereldreizen.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering dekt dat gedeelte van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reisovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis voortijdig wordt afgebroken door omstandigheden die binnen de dekking vallen. Als verzekerden gelden de leden van het reisgezelschap. De annuleringsverzekering dekt bijv. het plotseling overlijden of het ernstig ziek worden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de arts wordt overgelegd. Ook gedekt is plotselinge werkloosheid voor aanvang van de reis, aankoop van een eigen woning of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij terugkomst van verzekerde in zijn eigen huis. Een annuleringsverzekering kan net als de reisverzekering doorlopend zijn.

Buitenlandverzekering

Wanneer u voor uw werk, studie of stage voor langere tijd naar het buitenland gaat dan is het mogelijk een aantal verzekeringen goed te regelen door middel van een buitenlandverzekering. Eigenlijk is dit een soort all-in verzekeringsplan. Hierbij kunt u vaak kiezen uit combinaties van ongevallenverzekering, bagageverzekering, verzekering tegen medische en S.O.S.- kosten, rechtsbijstand en aansprakelijkheid. De buitenlandverzekering is geheel ingesteld op internationaal werkende en studerende personen zoals au-pairs, ontwikkelingswerkers, vrijwilligers en vakantiewerk. Voor reizigers geldt meestal een minimum reisduur van zestig dagen, bijvoorbeeld bij sabbatical, familiebezoek, rondreizen en backpackreizen.

Rechtsbijstandverzekering

Soms staat u volledig in uw recht, maar krijgt u uw recht niet. Denk aan conflicten met uw werkgever, de gemeente, een winkel, een aannemer of een medeweggebruiker. Hoe vaker u in aanraking komt met anderen, hoe groter de kans dat ook u op een dag zou wensen dat u een rechtsbijstandverzekering had. Want: In de wet is vrijwel alles geregeld, dus kunt u een beroep doen op het Nederlands recht, maar zodra u deskundigen en advocaten gaat raadplegen, lopen de kosten flink op, denk aan wel 200 Euro per uur. Proceskosten zijn zelfs nog vele malen duurder. Tegen deze kosten kunt u zich vooraf verzekeren met een rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen is een variant waarbij u verzekerd bent van deskundige juridische hulp, bijvoorbeeld wanneer u en de tegenpartij het niet eens zijn over de schuldvraag bij een ongeval, of wanneer u voor de rechter moet verschijnen vanwege een verkeersovertreding. Bij ongevallen in het buitenland komt daar nog eens bij dat er afwijkende regels gelden die een juridisch conflict zonder bijstand wel heel ingewikkeld maken.

Inboedelverzekering

Bij schade van uw inboedel, dus de spullen die in uw huis staan, krijgt u met een inboedelverzekering voldoende uitgekeerd om uw waardevolle bezittingen te vervangen of te herstellen. Deze situatie doet zich met name voor bij inbraak of pogingen tot inbraak, alsmede schade door brand. Met een inboedel worden alle artikelen bedoeld die niet duurzaam aan het huis zijn verbonden, m.a.w. alles dat zonder breek- of sloopwerk van en uit het huis kan worden verwijderd en meeverhuisd. Het moet hierbij in de regel wel gaan om uw eigen eigendommen plus die van iedereen die duurzaam met u samenwoont. Naast de materiële schade gaat het ook om opruimingskosten, extra hotel- en pensionkosten, kosten voor tijdelijke opslag en vervoer van de inboedel, schade aan betimmeringen, metsel-, wit-, behang- en schilderwerk alsmede soms ook eigendommen van derden, mits de verzekerde som toereikend is en de verzekering van de derde deze niet vergoedt.

Woonhuisverzekering

Bezit u een eigen huis, dan is de woonhuisverzekering of opstalverzekering belangrijk in geval van brandschade, storm- en waterschade. De verzekering keert uit bij schade aan uw woning zelf, bijvoorbeeld het dak, deuren, muren, enz. Voor glas wordt meestal een aparte premie betaald. De kosten van de woonhuisverzekering betreffen herstel, sanering en/of herbeplanting van de tuin. Een complete verzekering biedt behalve bovenstaande risico's ook dekking tegen schade veroorzaakt door olie, rook en roet, schroei- en smeltschade, schade door bluswerkzaamheden, ontploffing en blikseminslag. Omvallen van bomen, kranen en heistellingen behoren ook bij de risico's. Bij waterschade valt te denken aan water dat onvoorzien uit leidingen stroomt, evenals hak- en breekwerk dat moet worden verricht om een defect in de leidingen te detecteren, water dat via de begane grond of de openbare weg het huis binnenstroomt en water dat uit een defect waterbed of aquarium stroomt. In geval van aanrijding of aanvaring tegen uw woning wordt er eveneens uitgekeerd. Schade veroorzaakt door huisdieren of door herstelwerkzaamheden tijdens de aan- en verbouw van uw woning wordt vaak uitgesloten, evenals schade door overstromingen, oorlog, opstand, aardbevingen en atoomkernreacties. Voor studenten bestaat er desgewenst een aparte verzekering: De studentenverzekering, speciaal voor studenten die op kamers wonen.

Kostbaarhedenverzekering

Bent u in het bezit van bijzonder waardevolle zaken zoals antiek, erfstukken, verzamelingen, boeken, porselein, een muziekinstrument, dure sieraden, een golfset, kunst of schilderijen dan is het gewenst uw inboedelverzekering uit te breiden met een kostbaarhedenverzekering, hoewel sommige inboedelverzekeringen dit al standaard dekken. Tot deze bijzondere stukken behoort ook audiovisuele apparatuur, t.w. alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur, zoals radio’s, cd & dvd-spelers, TV's, videocamera’s en – recorders en computers. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen, informatiedragers, cd’s, dvd’s, boxen, enz. Ook indien u van huis gaat en laptop of camera regelmatig meeneemt, bent u verzekerd tegen schade, diefstal of vermissing. Echter, let op de voorwaarden, soms is er voor zaken die veel worden meegenomen zoals iPod en mobiele telefoon een aparte mogelijkheid in de vorm van een 'BuitenDeDeur 'verzekering.

Uitvaartverzekering

Een ander woord voor de uitvaartverzekering is de begrafenisverzekering. Er bestaan uitvaartverzekeringen op basis van geld of geld met zorg en natura-uitvaartverzekeringen (standaard zorgpakket). De eerste keus komt vaker voor omdat steeds meer mensen een eigen invulling willen geven aan hun uitvaart. U bepaalt hierbij zelf het bedrag wat u bij overlijden uitgekeerd wilt krijgen. Omdat een uitvaart vaak maatwerk is, bestaan er speciale aanvullingen zodat de uitvaart geheel naar wens kan worden geregeld. Sommigen vinden het een morele plicht naar de nabestaanden toe om de uitvaart 'rond' te hebben, anderen schatten de kosten van uitvaart te laag in. De meeste mensen zijn niet of onderverzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Deze wet is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer of niet meer volledig in hun onderhoud kunnen voorzien. De WIA bestaat uit twee delen: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA). De premie hiervoor wordt automatisch van uw salaris ingehouden. Daarnaast bestaat een aanvulling voor diegenen die niet onder de werking van een werknemersverzekering vallen: De arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Staat u voor een daling van uw inkomen door ziekte of een ongeluk dan keert een afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering uit om het verschil tussen uitkering en uw vroegere salaris op te vangen zodat u niet in de bijstand komt. Vaak is er wel een leeftijdsgrens aan verbonden, een zogeheten eindleeftijd tot welke leeftijd u de uitkering wilt ontvangen. De verzekering is met name geschikt voor startende ondernemers, zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouders en vrije beroepsbeoefenaars die zonder verzekering behalve inkomstenvermindering ook hun bedrijf kwijt raken. In de regel wordt de verzekering gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Bij starters wordt er echter gekeken naar het te verwachten inkomen en naar wat u op basis van uw opleiding en beroep 'waard' bent in de markt. Ook uw bedrijfsplan wordt bekeken. De verzekering wordt volledig op maat samengesteld.

Autoverzekering

Bij diefstal van uw personenauto of bij een aanrijding vergoedt de autoverzekering de ontstane schade. De WA Casco autoverzekering heet ook wel een All Risk verzekering en biedt de meest uitgebreide dekking. De WA Casco verzekering wordt geadviseerd voor vrijwel nieuwe auto's die jonger zijn dan drie tot vier jaar. Naast de dekking van de simpeler WA verzekering bent u dan ook verzekerd voor schade aan de eigen auto veroorzaakt door botsing, omslaan, slippen en van de weg raken. Een WA autoverzekering is wettelijk verplicht in Nederland. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar en van de bestuurder van de auto voor veroorzaakte schade aan derden.

De WA autoverzekering is een basisverzekering en wordt daarom geadviseerd voor auto's ouder dan acht jaar, behalve auto's met een speciale waarde zoals een oldtimer waarvoor een aparte verzekering bestaat. Een beperkte cascoverzekering is ook mogelijk. Deze houdt het midden tussen de WA en de allrisk verzekering en is geschikt voor auto's die tussen de vier en acht jaar oud zijn. Er zijn nog vele varianten op de autoverzekering mogelijk. Een topcarverzekering bijvoorbeeld is weer iets anders en geldt voor auto's boven de € 75.000, voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Met deze verzekering zijn accessoires en audiovisuele apparatuur tot een bepaald bedrag meeverzekerd en krijgt u een gelijkwaardige leenauto bij reparatie. Ook bent u twee jaar lang verzekerd tegen nieuwwaarde, en krijgt u hulp over de grenzen door SOS Internationaal.

Ongevallen inzittendenverzekering

Heeft u geregeld gezinsleden, vrienden of collega's in uw auto? Indien zij letsel oplopen door een ongeval, of zelfs blijvend invalide raken of overlijden krijgt u een vast bedrag van de ongevallen inzittendenverzekering. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij is deze verzekering los of in combinatie met een autoverzekering af te sluiten. Een variant is de gezinsongevallenverzekering waarbij u uzelf, uw partner en kinderen tegen de vaak tegenvallende financiële gevolgen van een ongeluk verzekert, dus het hele gezin ineens. Kosten van repatriëring na een dodelijk ongeval in het buitenland zijn hiermee tot een bepaald bedrag gedekt en er volgt een dubbele uitkering voor meeverzekerde kinderen bij gelijktijdig overlijden van de ouders.

Motor-, bromfiets-, en fietsverzekering

Bij diefstal van uw motor of bromfiets of bij een aanrijding vergoedt de motorverzekering de ontstane schade. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u anderen toebrengt met uw motor. WA-risico van aanhanger of zijspan is hierbij meeverzekerd. Verder zijn er uitbreidingen t.w. een beperkte cascodekking, waarbij u bent verzekerd voor schade door brand, bliksem, kortsluiting, diefstal, braak en joyriding, storm, overstroming, hagel en vallend gesteente, botsing met dieren en van buitenaf komend onheil bij vervoer van uw motor. Een volledige cascodekking is daarbij nog eens aangevuld met dekking tegen schade door botsingen, omslaan, slip- en valpartijen en schade door vernielingen. Extra dekkingen omvatten tandheelkundige kosten en helm- en kledingschade. Wilt u uw gloednieuwe fiets verzekeren tegen diefstal en/of beschadiging, dan heeft u de keus uit een eenvoudige dekking die enkel bij diefstal uitkeert, of een verzekering die ook schade aan uw fiets vergoedt. Wat u terugkrijgt is de aanschafwaarde van de fiets. Voorwaarde is wel dat u uw fiets altijd op slot zet met een ART-goedgekeurd veiligheidsslot.

Caravanverzekering

Voor caravanbezitters is er een speciale caravanverzekering. U kunt uw caravan verzekeren met een uitgebreide dekking aangevuld met dekking tegen hagel en/of stormschade of een beperkte dekking tegen brand- en diefstalschade. Voor oudere caravans tot vijftien jaar oud, is een dagwaardedekking een overweging en heeft u een vrijwel nieuwe caravan minder dan vijf jaar oud, dan is het beter te kiezen voor een verzekering met vijf jaar nieuwwaardedekking. Uitbreiding met een rechtsbijstandsverzekering is mogelijk, handig bij conflicten betreffende verkeer en contracten in zowel binnen- als buitenland. Let er ook op of uw inventaris, luifel en voortent/aanbouw is meeverzekerd. Verzekeringen gelden in de regel voor toercaravans, stacaravans, vouwwagens en aanhangwagens.

Pleziervaartuigverzekering

Een pleziervaartuigverzekering of bootverzekering betreft uw zeil- of motorboot. De verzekering omvat schade aan en diefstal van uw vaartuig. Te denken valt ook aan brandschade, veroorzaakt door brand, zelfontbranding, ontploffing en blikseminslag. Ook de aansprakelijkheid voor schade die met de boot zijn gemaakt is gedekt. Kosten zijn bovendien gedekt voor bewaking en vervoer (kosten schipper) naar de dichtstbijzijnde herstelplaats maar ook hulploon zoals bij het toezenden van onderdelen en lichtings- en opruimingskosten. Kosten van gebreken van bijv. een nieuwe motor worden ook vergoed. Ook wordt hulp georganiseerd bij het uitvallen van het vervoermiddel of de boottrailer, waarachter of waarop de boot tijdens de reis is meegenomen. Er is meestal een vrije keuze in het te verzekeren vaargebied hoewel de Benelux met Duitsland meestal het standaard dekkingsgebied is. Daarnaast heeft u de keus tussen een nieuwwaarde dekking en een vaste waarde dekking. De meeste verzekeraars hanteren echter de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. No-claimkortingen zijn mogelijk, evenals het meeverzekeren van een volgboot of boottrailer.

"There are worse things in life than death. Have you ever spent an evening with an insurance salesman?" ~ Woody Allen
© 2008 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzekeringen: aansprakelijkheid, rechtsbijstand en uitvaartVerzekeringen: aansprakelijkheid, rechtsbijstand en uitvaartWaar kan je jezelf niet voor verzekeren? Nederland is een land waar je veel verschillende verzekeringen hebt en ze ook b…
Verschil tussen overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringVeel mensen verwarren een uitvaartverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn veel overeenkomsten tussen d…
Verzekeringen – rechtsbijstandsverzekeringVerzekeringen – rechtsbijstandsverzekeringIn een land waar het wemelt van de regeltjes, wetten, plichten en controles leven veel mensen in onzekerheid. Hoe goed j…
Verzekering: welke dekking tegen schade?Verzekering: welke dekking tegen schade?Wat is de dekking tegen schade die uw verzekering geeft, is er een eigen risico of wordt alles bij schade uitbetaald? Uw…
Stormschade aan uw woning en uw verzekering …Het komt in Nederland regelmatig voor dat het eens flink stormt en bij een forse storm ontstaat er nogal wat schade. Wat…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 03-06-2015
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.