Huurverhoging 2020 en 2021 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2020 en 2021 inkomensafhankelijk In 2022 zijn er twee inkomensgrenzen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. De maximale huurverhoging liep op tot 5,1 procent in 2020, in 2021 konden scheefwoners een nog hogere huur krijgen. Het kabinet wil meer marktconforme huren en wil dat mensen die scheefwonen, dat wil zeggen weinig huur betalen in verhouding tot hun inkomen, fors meer huur gaan betalen. Een inkomensafhankelijke huur dus waardoor ook in de huursector de maandlasten zullen stijgen. Voor sommigen wordt zo het kopen van een huis ook weer wat aantrekkelijker dan huren, maar corporaties hebben niet van iedereen de belastinggegevens gekregen. In de sociale huursector is de maximale huur en liberalisatiegrens huur in 2020 gelijk aan € 737, in 2022 is dit € 763,47. In 2022 gaat voor scheefwoners de huur fors omhoog, maar voor 2023 ziet het er nog slechter uit. Het huurakkoord en de huurtoeslag beperkt de netto huurstijging bij hoge huren en een laag inkomen.

Huurverhoging 2020, 2021 en 2022


Maximale huurverhoging naar inkomen, jaarlijkse huurverhoging

Het kabinet Rutte Asscher is er mee begonnen. Dit kabinet wilde volgens het regeerakkoord huren die toegroeien naar een marktconforme prijs. Iedereen weet dat de huursector en dan in het bijzonder de sociale huursector in het verleden grote bouwsubsidies kreeg, waardoor de huren gematigd konden blijven. De huursector is een sterk door de overheid gereguleerde markt, waarbij de overheid bepaalt wat de trendmatige huurverhoging in een jaar is. Er is een deel van de huurmarkt geliberaliseerd waarbij veel meer vrijheden bestaat, maar een belangrijk deel loopt sterk aan de leiband van de Staat. Daarbij komt dat nogal wat mensen scheefwonen. Zij zouden gegeven hun inkomen een hogere huur kunnen betalen maar doen dat niet omdat ze in ene goedkope huurwoning zitten. Dit terwijl de regels van de overheid en de trendmatige huurverhoging per 1 januari van het jaar juist bedoeld zijn om de mensen met een kleinere portemonnee bescherming te bieden.

Scheefwonen is een probleem

Al vele jaren wordt scheefwonen als een probleem gezien, omdat de mensen die meer huur zouden kunnen betalen de plek van een huishouden met een lager inkomen innemen. De sociale woningbouw is altijd bedoeld geweest voor de lagere inkomen en dus is scheefwonen, hoewel begrijpelijk, wel oneigenlijk. Men woont zelf goedkoop en een ander komt op de wachtlijst te staan. Bovendien zouden mensen met een hoger inkomen ook kunnen doorstromen naar een koopwoning. Die doorstroming zou de hele huizenmarkt, huurmarkt en koopmarkt, ten goede kunnen komen. Lagere inkomens hebben nauwelijks een mogelijkheid tot doorstroming maar worden wel geconfronteerd met hoge huren. Gelukkig is er voor hen de huurtoeslag.

Huurverhoging inkomensafhankelijk gemaakt

Met het regeerakkoord was de kogel door de kerk, huren zouden meer inkomensafhankelijk worden, dat zou het scheefwonen oplossen. Nu is de huurmarkt tot de liberalisatiegrens al inkomensafhankelijk omdat de huurder voor de huurtoeslag in aanmerking kan komen en zo een deel van de huur terugkrijgt. Maar daar komt nu als nieuw element bij dat ook de mate van huurverhoging inkomensafhankelijk is gemaakt. Dit project startte in 2013. Er waren drie inkomenscategorieën, hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurstijging. De maximale huurstijging liep in 2013 al op naar 4% plus de inflatie, in 2015 nog eens, in 2016 was dit 2,5% plus inflatie, in 2017 nog eens tot 4,3% huurstijging. Bij elkaar dus een stijging van maximaal 15 à 20% in de sociale huursector. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 kondigt als reactie hierop geen huurmatiging aan voor 2018-2021, in tegendeel en zeker niet voor de voor de hogere inkomens.

Maximale huurprijs dus ook inkomensafhankelijk?

Als iemand met een hoger inkomen een woning uit de sociale huursector bezet, kan hij dus een extra huurverhoging krijgen maar de totale huur kan nooit boven de huurgrens van de sociale huursector uitkomen en is ook nog eens afhankelijk van de kwaliteit van de woning (puntensysteem). Voor de geliberaliseerde huursector geldt er geen grens.

Het huishoudinkomen van twee jaren terug telt voor de berekening van de huurverhoging

Voor het inkomen telt het verzamelinkomen van alle bewoners, niet alleen de huurder. Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen over het huishoudinkomen, ook wel huishoudverklaring genoemd. De Belastingdienst geeft de verhuurder daarvoor een code door en meldt dit ook aan de huurder. Voor de vrije sector mag geen huishoudverklaring worden opgevraagd.

Huurverhoging volgens huursombenadering en kwaliteit van de woning

Een huurverhoging waarbij alleen naar het inkomen wordt gekeken kan ook zeer onredelijk zijn als de woning waarin men woont te weinig kwaliteit heeft. Als twee huishoudens met een zelfde inkomen in twee verschillende woningen wonen maar de ene woning kwalitatief veel beter is dan de andere, betalen ze in beginsel beiden evenveel meer aan huur. De huursombenadering verandert dit. De huursombenadering is een afspraak over de som van alle huren, waarbij tussen huurders verschil mag worden gemaakt zolang de afgesproken stijging over het totaal maar gehaald wordt. Het is minder simpel dan alleen een inkomensafhankelijke huur, maar ook beter te verdedigen.

Huurverhoging afhankelijk van de kwaliteit van de woning

Bij de huursombenadering gaat het om een systeem zoals uitgewerkt in het akkoord tussen Aedes en de Woonbond:
 • Als de feitelijke huur die u betaalt meer bedraagt dan 80% van de maximaal toegestane huur zoals die volgt uit het woningwaarderingsstelsel, is de huurverhoging maximaal gelijk aan de inflatie plus 1,5 procentpunt.
 • In andere gevallen zal de huurstijging lager zijn en zelfs mag een huurverlaging worden toegepast.
 • Voorwaarde blijft dat de totale huursom over alle huurders bij de corporatie maximaal mag stijgen met de inflatie plus 1%. Hoe dit over alle huurders wordt verdeeld (de een heeft 2,6% huurstijging, de ander veel minder) is aan de wooncorporatie waar uw woning bij hoort.

Liberalisatiegrens huur in 2020, 2021, 2022 en 2023

De liberalisatiegrens per 1 januari 2019 is € 720,42 wat tevens de grens is voor de huurtoeslag. In 2020 ligt de grens bij een huur van € 737,14, in 2021 bij € 752,33 en in 2022 ligt de liberalisatiegrens op € 763,47. Vanaf 1 januari 2023 ligt de huurgrens voor de huurtoeslag bij een maximale huur van € 808,06.

Huurverlaging kan ook

Wie eerder te maken kreeg met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan als het inkomen daalt ook een lagere huur krijgen tot de huur voor de huurverhogingen en dit maximaal tot twee jaar terug. Bovendien kan voor chronisch zieken en gehandicapten een uitzondering worden gemaakt.

Huurder gaat rekenen of doorstromen lonend is

Een huurder in een sociale huurwoning doet er nu goed aan om te berekenen of het wel voordelig is om in dezelfde woning te blijven of dat het beter is om door te stromen naar een koopwoning of een duurdere huurwoning met meer comfort.

Bezwaar chronisch zieke tegen huurstijging, voorwaarden

Als chronisch ziek kunt u bezwaar tegen een huurverhoging bij de verhuurder indienen als u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoet:
 • Uit het zorgplan blijkt dat u minstens 1 jaar lang minimaal tien uur per week verpleging of verzorging thuis hebt.
 • Er een blijk van waardering voor een mantelzorger uit uw houdhouding is verkregen van de gemeente.
 • Er een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis is.
 • Er sprake is van professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen, de ADL-assistentie bij eten, wassen of toiletgang.
 • Er een beschikking op grond van de Wmo of de Wet voorziening gehandicapten voor aanpassing van de woning is en de woning is aangepast.
 • Er een verklaring van de huisarts of oogarts is waaruit blijkt dat u (of een ander in uw huishouding) blind is.

Huurakkoord 2019

Het huurakkoord bepaalt dat wie in verhouding tot zijn inkomen een hoge huur betaalt, niet meer dan de inflatie aan huurstijging krijgt (1,6% in 2019). Maar de huurstijging voor hogere inkomens kan nog steeds hoger zijn dan de inflatie. Boven een inkomen van € 42.436 (peiljaar 2019) kan de huurstijging per juli 2019 maar liefst 5,6% zijn, inflatie plus 4%.

Huurverhoging 2019 en 2020

Het kabinet Rutte 3 is van mening dat de forsere huurverhogingen te weinig effect hebben op scheefwoners, er zouden nog te veel mensen met een redelijk hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen terwijl ze ook een koopwoning zouden kunnen kopen of een huurwoning in de vrije sector huren. Het plan is om de huur in één klap te verhogen naar de nieuwe huurliberalisatiegrens van circa 720 euro. Dat kan voor een aantal huishoudens die het betreft in 2019 en 2020 een forse huurverhoging betekenen.

maximale huurverhoging juli 2019:

 • Inkomen tot € 42.436: 4,1%.
 • Inkomen boven € 42.436: 5,6%.
 • Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: 3,1%.

maximale huurverhoging juli 2020:

 • Inkomen tot € 43.574: 5,1% (2,6% inflatie 2,5%).
 • Inkomen boven € 43.574: 6,6% (2,6% inflatie plus 4,5%).
 • Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: 4,1% (2,6% plus 1,5 procentpunt).
 • Voor huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden is de maximale huurverhoging per 1 juli 2020 gelijk aan 5,1% (2,6% inflatie plus 2,5 procentpunt).

Geen huurverhoging in 2021-juli 2022

Voor juli 2021-juli 2022 geldt:
 • De inkomensgrenzen voor toewijzing sociale huur veranderen. Voor een alleenstaande gaat de inkomensgrens van €39.055 in 2020 omlaag naar €35.938 in 2021, voor tweepersoons huishoudens en gezinnen (3 en meer personen) wordt de grens in 2021 gelijk aan €43.126 en €44.196 in 2022. Minder alleenstaanden komen zo in aanmerking voor sociale huur.
 • Zittende huurders, vooral de alleenstaanden, worden zo eerder bestempeld als scheefwoner (het toelatingsinkomen is immers verlaagd).
 • Voor de bewoners van een sociale huurwoning worden de huren bevroren en is er tot en met 30 juni 2022 geen huurverhoging, ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Huren in de vrije sector stijgen wel, maximaal met de inflatie plus één procent.

maximale huurverhoging juli 2022:

De maximale huurverhoging per 1 juli 2022 bedraagt maximaal 2,3%. Bevriezing vervalt en de regel inflatie plus 1% vervalt. Gemiddeld zullen de huren 2% omhoog gaan, met andere woorden niet elke corporatie verhoogt de huren evenveel. Verder mogen corporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren van maximaal 100 euro:
 • bij een eenpersoonshuishouden vanaf een bruto inkomen van 47.948 euro is het maximaal 50 euro extra bovenop de maximale huurverhoging.
 • bij een eenpersoonshuishouden vanaf een bruto inkomen van 56.527 euro is het maximaal 100 euro extra bovenop de maximale huurverhoging (2,3% plus 100 euro dus).
 • bij een meerpersoonshuishouden vanaf een bruto inkomen van 55.486 euro is het maximaal 50 euro extra bovenop de maximale huurverhoging.
 • bij een meerpersoonshuishouden vanaf een bruto inkomen van 75.369 euro is het maximaal 100 euro extra bovenop de maximale huurverhoging.

maximale huurverhoging juli 2023:

Als in 2023 de huren ook met de inflatie omhoog zouden gaan (inflatie van bijna 10%), is het hek van de dam. Huren worden dan onbetaalbaar. Het is de vraag wat het kabinet te zijner tijd hierover zal besluiten.

Huren in 2022 en 2023, hoeveel omhoog?

Hoe een huurverhoging in 2022 en 2023 individueel uitpakt is dus de vraag. Er gelden maxima, maar een minder grote huurverhoging is natuurlijk ook toegestaan. Het jaar 2023 lijkt een probleemjaar te worden met de huidige inflatie. De huurgrens huurtoeslag is dan gelijk aan € 808,06.
© 2013 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Huurverhoging sociale huurwoningen 2020: regels en bezwaarHuurverhoging sociale huurwoningen 2020: regels en bezwaarOp 1 juli krijgen veel huurders te maken met de jaarlijkse huurverhoging. Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd t…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagGevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagBetekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de hu…
Huurverhoging vrije sector 2020 en 2021: huurcontractHuurverhoging vrije sector 2020 en 2021: huurcontractStel u huurt een woning in de vrije sector, dan is de kans groot dat u te maken hebt met een forse jaarlijkse huurverhog…
Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Veel mensen die een huurwoning hebben, hebben het wel eens meegemaakt. Reparaties worden niet of laat uitgevoerd, er is…

Hoeveel zakgeld geven aan uw kind?Hoeveel zakgeld geven aan uw kind?Zakgeld moet goed afgestemd worden op de wensen en behoeften van uw kind. U moet ze niet proberen te verwennen door teve…
Munteenheden van de wereldMunteenheden van de wereldIn Nederland en België wordt sinds 2002 de Euro als nationale munteenheid gebruikt als vervanger van de gulden en de Bel…
Bronnen en referenties
 • Regeerakkoord, akkoord Eerste Kamer, nieuwe huurwet
Reacties

Harry, 21-10-2020
Mijn partner en ik hebben nu de maximale huurverhoging van 6.6 procent sinds 2016,ivm scheefwonen, volgend jaar zitten we boven die huurtoeslag grens 737 euro. [nu bijna 700 euro huur], wat als volgend jaar een inkomen wegvalt, en diegene de huur niet meer kan opbrengen? moet die dan het huis uit? goedkoper huurhuis? of kan die huur toch verlaagd worden? onder die toeslaggrens, misschien recht op huurtoeslag? huurverhoging 2021 wordt naar inkomen 2019 gekeken[belastingdienst] dank u Reactie infoteur, 23-10-2020
Beste Harry,
Als het inkomen daalt, dient u een verzoek in bij de woningbouwvereniging om de huur te verlagen. Niet elke woningbouwvereniging doet dat ook. Een huur boven de huurtoeslaggrens betekent, zolang u niet verhuist, dat u wel huurtoeslag kunt krijgen maar niet voor het deel dat boven de grens uitkomt:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Renza, 16-10-2020
Graag wil ik over het volgende advies:
Aangezien de inkomensafhankelijke huurverhoging sinds 2013 ingevoerd werd kregen wij de maximale huurverhoging doordat onze zoon nog thuis woonde.
Sinds 3 jaar woont hij elders, maar door de huurverhogingen al die jaren is onze woning in de 'vrije sector' beland, terwijl onze buren nog gewoon een sociale woning huren. We betalen inmiddels bijna 100 euro meer dan de buren. Het uitgangspunt was 'scheefwonen', maar nu is deze situatie heel bizar en scheef?
Kan ik huurverlaging aanvragen nu alles geheel anders is? Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste Renza,
Als een huurverhoging niet gebaseerd is op het juiste inkomen, kunt u een huurverlaging aanvragen. Ook als een vergelijkbare woning een lagere huur heeft, kunt u dat doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 03-10-2020
Beste heer,

In 2021 belooft het kabinet een huurverlaging voor dure scheefwoners. Ik had in 2019 een inkomen net onder de passend-toewijzengrens van 23.225,- voor alleenstaanden onder de AOW-leeftijd en een huur boven de aftoppingsgrens van 619,-. Er wordt aangegeven dat de inkomens- en aftoppingsgrenzen later dit jaar nog geïndexeerd worden voor 2021.
Vraag 1:
Komt de grens van 23.225 door de indexatie dus in feite hoger te liggen waardoor ik geen recht heb op huurverlaging?

Vraag 2:
Wordt er bij de inkomensgrens gekeken naar het verzamelinkomen in box 1 op het belastingaangifteformulier of naar het totaal van inkomsten uit werk en woning (dus zonder aftrekposten mee te rekenen)?

Bij voorbaat dank
met vriendelijke groet,
Mark Reactie infoteur, 10-10-2020
Beste Mark,
De inkomensgrens voor passend toewijzen is inderdaad niet bevroren maar geïndexeerd. Zolang uw inkomen onder die grens blijft, hebt u recht op passend toewijzen. In het Huurakkoord 2020 wordt voor een huurverlaging een lager inkomen gehanteerd (€15.500 of lager als je alleen woont), nog niet duidelijk is van welk inkomen in 2021 zal worden uitgegaan. Het gaat om het verzamelinkomen zoals op uw belastingaanslag wordt vermeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fam van Daalen, 29-04-2020
Wij zijn een echtpaar van 70+. Bij de huurverhoging van 2019 en eerder stond in de brief van onze verhuurder altijd de kale huur (inkomensafhankelijk) apart vermeld.
Bij de huidige huurverhoging van 2020 heeft de verhuurder deze regel weggelaten, en is dit bedrag direct bij de kale huur opgeteld.
Mijn eerste vraag is, mag dit?
Mijn tweede vraag is, wat gebeurt er nu met dat bedrag als één van ons twee komt te overlijden, waardoor het inkomen lager wordt.
Want het inkomens afhankelijke bedrag is nu niet meer zichtbaar en over 5 jaar of langer door iedereen vergeten. Reactie infoteur, 02-05-2020
Beste Fam van Daalen,
De huurder moet de kale huur en servicekosten zichtbaar maken, anders weet u niet wat wat is. Bij overlijden van een partner zou de huur bijgesteld moeten worden naar een huur die past bij het nieuwe inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Docter, 24-04-2020
Mijn jaarinkomen is samen met mijn partner ongeveer€28.687. We zijn tegen de 80 jaar, dus alle twee AOW. Onze huur gaat per 1 Juli naar€ 653,91.Wat mag onze huur zijn.
In afwachting van u antwoord.
Bij voorbaat vriendelijk dank
Met Vriendelijke Groet
G Docter Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste G. Docter,
De maximale huurverhoging is voor u 2,6%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke van Os, 22-04-2020
Ik heb een bijstandsuitkering. In 2019 was de huurverhoging 1,60 procent
Nu is de huurverhoging 2,60 procent.
Is dit wel correct? Dat scheelt dus best veel met vorig jaar.

Marijke Reactie infoteur, 26-04-2020
Beste Marijke van Os,
Vorig jaar mocht de maximale huurverhoging 4,1% zijn, maar een verhuurder mocht de huur ook minder verhogen. Dat is ook in 2020 zo. De maximale huurverhoging is in 2020 gelijk aan 2,6% (lager dus dan in 2020), maar minder mag ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 10-04-2020
Wij zijn schreefhuurders, doordat onze zoon thuis woont en zijn inkomen helaas meetelt. Nu krijgen wij een huurverhogings a €39 dat is 5,3% dit weet ik doordat dit in onze postvak in van de woningbouw website staat. Ook wordt er vermeld dat er gekeken is naar het inkomen van 2018 maar een inkomensindicatie zie ik er niet bij staan, wat men wel verplicht is om erbij te doen. Mijn vraag is kan ik om die reden bezwaar indienen, omdat men dan eigenlijk maar 5,1% mag vragen ipv 5,3%? Reactie infoteur, 16-04-2020
Beste Diana,
Was uw huishoudinkomen € 43.574 of minder in 2018 of telt uw huishouden een of meer AOW-gerechtigden, dan is de maximale huurverhoging 5,1% en is een bezwaar zinvol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 09-04-2020
Graag wil ik u vragen of er in deze tijden van Corona en inkomsten verlies ik tegen de huurverhoging van een woning in de vrije sector mag ingaan en hoe ik dat het beste kan doen. Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Elisabeth,
U mag niet zomaar de betaling van de huur stoppen of het bedrag verlagen. Wel kunt u hierover of over een uitstel van betaling in overleg met de verhuurder gaan. De overheid heeft niet een algemene amnestie voor huurders afgekondigd, dus is dit een zaak tussen twee civiele partijen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fietje, 17-02-2020
Wij hebben in 2015 en 2016 een IAH gekregen. In juli 2017 is mijn man met pensioen gegaan, pas over 2018 hebben wij een inkomen onder de grens (€ 35.505). Onze huur is momenteel € 768,27. Heb ik op dit moment nog recht op huurverlaging? Ik lees dat ik een huurverlaging kan afdwingen voor de hogere huurverhoging van de afgelopen 2 jaar. Wij hebben echter in 2017, 2018, 2019 geen IAH meer gehad. Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Fietje,
Als de huur van uw woning te hoog is vastgesteld in vergelijking met een vergelijkbare woning/appartement in verhouding tot jullie huidige inkomen, kunt u om een huurverlaging vragen. Maar omdat er nu al drie jaar geen huurverhoging is geweest, kan het best zijn dat jullie huur zich inmiddels op het juiste niveau bevindt. Bovendien wilt u geen slapende verhuurder wakker maken, die straks alsnog de huren met terugwerkende kracht willen verhogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 10-02-2020
Ik ga vanaf 19-06-2020 AOW ontvangen. Hoe zit het dan met de inkomensafhankelijke huurverhoging.?
Val ik dan onder de regelgeving die een uitzondering maakt wanneer een gezinslid de AOW leeftijd heeft bereikt?

De belastingdienst verstrekt gegevens over het inkomen aan de verhuurder.
Geeft de belastingdienst ook door als de huurder de AOW leeftijd bereikt? Reactie infoteur, 12-02-2020
Beste Bert,
De Belastingdienst geeft eenmaal per jaar de gegevens door, dus een ander inkomen door AOW wordt pas volgend jaar doorgeven. U kunt wel zelf contact opnemen met de verhuurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 27-11-2019
Hoe gaat mijn huurbedrag per 1 juli 2020 eruit zien als het wetsvoorstel wordt aangenomen.
Huur op dit moment 668,00
Inkomen € 38.000 (01-01-2019)
Klopt het dat mijn huur dan verhoogd wordt met 4,1 %, dus naar € 695,00.? Reactie infoteur, 30-11-2019
Beste Arie,
Ja dat klopt, minder huurverhoging mag overigens nog wel, meer niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 29-09-2019
Hallo, door ontslag is mijn inkomen drastisch verlaagd. Omdat ik over 1 jaar A.O.W. Gerechtigd ben weet ik dat dit structureel is. Ik ben alleenstaand. De afgelopen jaren heb ik inkomensafhankelijke huurverhogingen gehad. Daardoor is de verschuldigde huur boven de grens gestegen. Voor deze verhogingen zou het mogelijk geweest zijn een toeslag aan te vragen. Nu niet meer, terwijl mijn inkomen nu wel toeslag rechten kent. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 30-09-2019
Hallo Kitty,
Als u in een huurwoning woont, onder de huurgrens zat maar door een huurverhoging daar boven uit komt, kunt u als zittende huurden nog recht hebben op huurtoeslag. Bovendien kunt u de verhuurder (corporatie) vragen om met uw lagere inkomen rekening te houden:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naam John, 27-09-2019
Beste Infoteur,

De huurders kunnen in 2020 met een laag inkomen toch reageren op een sociale huurwoning tot € 720?
Het vereiste minimale inkomen voor een sociale huurwoning gaat vervallen en gaat tot € 38000 of € 42000?
Heb ik dit juist?
Graag een antwoord terug.
Met vriendelijke groet.

John. Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste John,
1. In 2019 is de maximale huur voor de huurtoeslag € 720, in 2020 zal dat iets hoger zijn. Dan spreken we over sociale huur, bij een hogere huur spreken we over de vrije sector.
2. Ongeveer 80% van de woningen in de sociale huursector hoort te worden toegewezen aan personen met een inkomen tot € 38.035, 20% mag naar het hogere segment.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-08-2019
Dank voor uw reactie terug Zeemeeuw! Ik heb geen bijstandsuitkering maar een inkomen op bijstandsniveau. Stel dat ik in de toekomst uit bijvoorbeeld een erfenis, 120.000 zou ontvangen, ben ik dan een scheefwoner? Ik heb hier helaas niet veel verstand van, en ik ben heel benieuwd vanaf welk bedrag het vermogen gaat meetellen in de huurverhoging indien iemand verder een inkomen heeft dat vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering. Reactie infoteur, 14-08-2019
Beste Tom,
Bij het scheefwonen wordt gekeken naar uw inkomen, niet uw vermogen. Vermogen kan wel doorwerken bij de bepaling van het totale jaarinkomen als u per 1 januari van een jaar over dit vermogen beschikt en bij een erfenis van 120.000 een bijtelling van 2.000 tot 2.500 euro betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 09-08-2019
Beste Infoteur,

bedankt voor de informatie! Heeft u enig idee hoe hoog het vermogen (spaargeld, vermogen uit een erfenis etc.) van iemand met een inkomen op bijstandsniveau mag zijn, zonder dat dit invloed heeft op de huur(verhoging)? Dus hoeveel mag een huurder met een laag inkomen aan vermogen hebben voordat hij wordt gezien als scheefwoner?

Alvast dank!

Groet,
Tom Reactie infoteur, 12-08-2019
Beste Tom,
Voor de huurverhoging wordt niet naar het vermogen gekeken maar naar het inkomen. Het is wel zo dat als er meer vermogen is dan ruim 30.000 euro een percentage hiervan wordt bijgeteld bij het inkomen. Een bijstandsuitkering wordt overigens ook getoetst aan het vermogen, dan is het toegestane vermogen veel lager: maximaal 6.100 euro per persoon:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Donny, 25-04-2019
Hoi, Ik heb een WIA uitekering en mijn lasten worden ieder jaar hoger terwijl mijn inkomen niet mee stijgt.
Ik dacht dat de woningcorporaties de huursverhoging aanpassen aan je inkomen?

Hoeveel procent mag mijn huur omhoog gaan met mijn situatie, vraag ik me nu af? Reactie infoteur, 28-04-2019
Beste Donny,
De huurverhoging 2019 is gekoppeld aan het inkomen uit 2017. Als uw inkomen inmiddels lager is, kunt u zelf een aanvraag indienen tot een geringere huurstijging (de corporatie doet dit niet automatisch zelf). De huurstijging per 1 juli 2019 kan oplopen tot 4,1%, maar sommige corporaties blijven daar (ruim) onder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico V. R., 08-01-2019
Ik woon in een huurhuis van 888 euro,
Nu ben ik in november 2018 werkeloos geworden en daalde mijn inkomen van 3380 baar 2650 euro (ww uitkering)
Nu lees ik in het nieuwe sociale huurakkoord van 2019 wat goedgekeurd is op 20 dec 2018, dat in geval van sterk dalend inkomen de woningbouw een huurverlaging kan doorberekenen, naar inkomen van dit moment
Is dit al bekent bij de wooncorporaties? Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Nico V. R.,
De Woonbond en Aedes zijn akkoord met het huurakkoord en Aedes is de overkoepelende organisatie van 299 van de 350 woningbouwcorporaties in ons land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjorn, 17-12-2018
Goedenavond,
Mijn huurbaas wil de huur verhogen. Ik huur sinds 2013. Er is door de oude verhuurder heeft verhoogd van 500 naar 610. De 610 wss de laatste verhoging in 2015.Nu geeft de nieuwe verhuurder aan dat hij van 5 jaar terug nog mag verhogen. Dat zou inhouden dat hij 2016,2017 en 2018 mag verhogen. Mijn vraag is mag dat en hoe ziet die berekening eruit? Hoeveel ga ik betalen als dat überhaupt mag.

Alvast bedankt.
Groeten Björn Reactie infoteur, 20-12-2018
Beste Bjorn,
Als in uw huurcontract staat dat de huur met de jaarlijkse indexering mag worden verhoogd en een verhuurder niet aangeeft dat er in een jaar geen huurverhoging is, kan hij deze indexering met terugwerkende kracht opeisen tot ten hoogste vijf jaren terug.
De huurverhoging uit 2015 was bij u opvallend groot, daarmee had u destijds waarschijnlijk niet akkoord hoeven te gaan. Overigens is er voor een sociale huurwoning een puntentelling. Als de huur uitkomt boven de maximale huur in de huursector (720 euro in 2019) of te hoog is op basis van de punten, dan kunt u bezwaar maken en naar de huurcommissie stappen:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/7334-klagen-bij-de-huurcommissie-over-de-huur-helpt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Seep, 11-12-2018
Hoeveel procent gaat de huur in 2019 omhoog van een sociale huurwoning Reactie infoteur, 20-12-2018
Beste H. Seep,
De maximale huurverhoging voor een sociale huurwoning per 1 juli 2019 is nog niet bekend gemaakt. Als het huurakkoord doorgaat is de huurstijging in 2019 gelijk aan de inflatie van 1,6% als de huurder in verhouding tot zijn inkomen een hoge huur heeft
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 23-07-2018
Dit jaar (2018) ligt de grens bij euro 41.056 en verdien ik net 800 euro teveel.
Waneer wordt de grens voor het jaar 2019 vastgesteld?
Als ik 2/3 weken onbetaald verlof op neem in dit jaar kom ik toch onder die grens normaal gesproken?
ik hoor graag van u en dank u wel. Reactie infoteur, 23-07-2018
Beste Guus,
Hopelijk zal dit met Prinsjesdag 2018 bekend worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gilbert, 14-07-2018
Ik heb dit jaar bezwaar gemaakt tegen mijn huurverhoging van 4.4% op de al max huur van 710.96. Ik ben dit jaar werkeloos geworden en mijn inkomsten zijn hierdoor uiteraard lager. Nu had ik een berekening gemaakt voor mijn verhuurder, alle uitbetalingen van mijn werkgever en vakantiegeld, plus de toekomstige uitbetalingen van het UVW, De eerste vier uitbetalingen van het UVW en de salarisstroken van mijn werkgever had ik bijgevoegd. In mijn berekening kwam ik net onder de 41056 grens. Nu heeft mijn verhuurder ook de uitbetaling van mijn uitbetaalde verlofuren meegenomen in mijn verzamelinkomen, waardoor het nu wel boven de 41056 grens komt. Mijn vraag nu is, zijn uitbetaalde verlof/vakantieuren ook inkomsten voor de inkomensafhankelijke huurverhoging/verzamelinkomen? Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Gilbert,
De uitbetaalde verlofuren zijn onderdeel van het verzamelinkomen en dus geldig voor de huurverhoging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Odette, 25-04-2018
Mijn woningbouwvereniging vraagt gegevens op bij de belastingdienst.
Klopt het dat wat onder mijn basisinkomen wordt verstaan ook de rente zit die ik ontvang ivm een aandelenpakket wat ik heb?
Ik heb wederom huurverhoging ontvangen, maar mijn salaris is sinds 1 mei 2017 jaar omlaag gegaan. Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Odette,
Rente is geen fiscaal inkomen, maar vermogen in box 3 kan wel doortellen in uw verzamelinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 16-02-2018
Ik woon ook in een sociale huurwoning, die door zogenaamde inkomensafhankelijk huren nu naar 735 euro is gegaan, krijg dus geen subsidie meer. Het vreemde hier aan is mijn vrouw en ik hebben een WIA uitkering en komen qua inkomen nooit aan de grens die gesteld wordt. Iemand idee hoe dit dan kan? Reactie infoteur, 18-02-2018
Beste Daniel,
Als u door een huurverhoging boven de huurgrens van de huurtoeslag uitkomt, is soms nog huursubsidie mogelijk. De vraag is ook of de verhuurder wel de juiste inkomensgegevens hanteert:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 09-05-2017
Beste heer of mevrouw,
Ik woon in een sociale huurwoning met een maandbedrag van 703,90. Mijn inkomen is in 2015 hoger geweest dan de opgegeven 40.349,- wat dus gepaard gaat met een huurverhoging van 4,3 %. Maar wat blijkt nu dat de woningbouwvereniging de huur boven de liberalisatiegrens gaat brengen ondanks dat het een sociale huurwoning is. De nieuwe huur zou 734,09,- gaan bedragen. Heb al vluchtig wat informatie ingewonnen en hierbij wordt aangegeven dat het mogelijk is om de huurprijs voor sociale huurwoning te verhogen boven de liberalisatiegrens mits er maar genoeg punten voor het toebehorende huis zijn. Belachelijk uiteindelijk om voor een in principe een (oud) huis met toevallig genoeg punten (voortuin/achtertuin/2 toiletten voor de rest niet veel bijzonders) forse huurprijzen te gaan betalen.

De volgende tekst in het verhaal zou dan ook niet kloppen:
Maximale huurprijs ook inkomensafhankelijk?
Als iemand met een hoger inkomen een woning uit de sociale huursector bezet, kan hij dus een extra huurverhoging krijgen maar de totale huur kan nooit boven de huurgrens van de sociale huursector uitkomen en is ook nog eens afhankelijk van de kwaliteit van de woning (puntensysteem). Voor de geliberaliseerde huursector geldt er geen grens. Reactie infoteur, 10-05-2017
Beste P,
In 2017 mag de kale huur voor een sociale huurwoning niet hoger zijn dan € 710,68, de rekenhuur (dat is inclusief servicekosten) mag wel hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Beekenkamp, 02-01-2017
Geachte,
Ik woon sinds sept 2015 in sociale huurwoning van de woningbouw vereniging Haaglanden. Mijn dochter is in nov 2015 bij mij ingetrokken, waardoor ik in 2016 de maximale huurverhoging berekend kreeg i.v.m. het gezamenlijk inkomen. Binnenkort verlaat mijn dochter mijn huis waardoor ik onder de inkomensgrens van €40.349.- terug val. Over welke periode wordt er bepaald hoe hoog de verhoging 2017 zal zijn? En wordt er rekening gehouden met het feit dat mijn inkomen binnenkort onder de grens terug zakt? Is door gezamenlijk "inkomensdaling" ook huurverlaging mogelijk en hoe kan ik dat aanvragen?
Met vriendelijke groet L. Beekenkamp Reactie infoteur, 10-01-2017
Geachte L. Beekenkamp,
Er wordt in 2017 niet automatisch met een inkomensdaling rekening gehouden, daarvoor moet u een verzoek indienen. De huur kan tussentijds worden verlaagd, als de woningbouwvereniging dat wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lvw, 03-10-2016
Wij wonen in een sociale huurwoning en betalen de inkomensafhankelijke huur, maar het gekke is dat dit de doorstroming moet bevorderen terwijl als wij er uit gaan de huizen verkocht gaan worden. Is dit in ons geval dan toch acceptabel van de woningbouwvereniging welke onze verhuurder is? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Lvw,
De woningbouwvereniging mag voor verkoop kiezen, maar dat bevordert niet de doorstroming in de huurmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Westbroek, 16-09-2016
Ik vraag me af waarom er niet gekeken wordt naar de gezinssamenstelling. Er zijn nog steeds veel gezinnen die net buiten de boot vallen. Te veel voor sociale huur woning, te weinig om te kopen of om in de vrije sector te huren. Werd er bij het vaststellen van de inkomensgrens wel rekening gehouden met de samenstelling van het gezin. Laten we eerlijk zijn, een gezin zonder kinderen heeft meer te besteden dan een gezin met kinderen. Wij zitten in een appartement met twee kinderen en willen graag een gezinswoning. We hadden bijna een woningruil gedaan. Maar het hield op na het controleren van de inkomens. We verdienen teveel. Nou denk ik dat je al snel teveel verdient met de huidige inkomensgrens. Waarom is hij zo laag. Zoals het er nu uit ziet, dan zou m'n vrouw haar baan moeten opzeggen zonder recht op ww om onder de inkomensgrens te komen. Maar ja als wij dat doen, wat gaan we dan eten? Reactie infoteur, 19-09-2016
Beste Westbroek,
Waarschijnlijk is dit gedaan omwille van de eenvoud (de fiscale gegevens zijn eenvoudig opvraagbaar). Voor huishoudens met kinderen is er kinderbijslag en mogelijk een kindgebonden budget. Nogal wat huishoudens vallen zo inderdaad wel tussen wal en schip.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdewinter, 05-08-2016
Zeemeeuw heeft het voortdurend over de 'scheefwoners' die te goedkoop huren t.o.v. hun inkomen en een woning bezet houden van mensen met een laag inkomen. Zeer irritant en irreëel immers, scheefwoner ben je al met een bescheiden middeninkomen van 34.000 euries per maand. Even met de 'natte vinger' berekend, betekent dit een netto inkomen van 1700 euries per maand. Daar kan je inderdaad, vooral met 2 opgroeiende pubers, een aardige deur van intrappen. Kale huur 710, servicekosten 75 euries, totaal 785 kwijt aan woonlasten. Dan wordt men geacht door te kunnen stromen naar een woning in de vrije sector met torenhoge huren. Een gotspe en totaal van de pot gerukt. A propos, hoe worden de mensen die in de woning van de 'uitgerookte' scheefwoners worden geplaatst mét huursubsidie betiteld? Scheefwoners maar dan andersom? Reactie infoteur, 05-08-2016
Beste Tdewinter,
Het begrip scheefwonen is een begrip dat al lang bestaat en dateert uit de tijd dat Staatssecretaris Heerma van het CDA zijn nota Volkshuisvesting in de jaren negentig schreef. We spreken dan over 1989 en het kabinet Lubbers (premier, CDA)-Kok (vice-premier, PvdA).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helma van Poppel, 23-07-2016
Kunnen scheefwoners niet verplicht worden te verhuizen? Doordat de huur voor hun huis / appartement fors omhoog is gegaan, wat niet terug gedraaid wordt door de woningbouwcorporaties voor de volgende bewoners, blijven er weinig echt sociale woningen over. Reactie infoteur, 23-07-2016
Beste Helma van Poppel,
Scheefwoners die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen niet verplicht worden om te verhuizen. Daarom wordt er een soort van dwang uitgeoefend via de extra huurverhoging. Nieuwkomers kunnen wel worden geweigerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Schooremans, 28-05-2016
Wij zitten nu ook met een probleem, door het zogenaamde scheef wonen hebben wij 2 jaar geleden een huurverhoging gehad en daar na nog een verhoging voor het energielabel.
we betalen nu 726 euro en zitten nu boven de grens voor huurkosten toeslag, nu is mijn man nu pensioen en het inkomen is met 14000 euro gedaald, maar omdat win boven de huurgrens zitten hebben we geen recht op de toeslag.
is er een mogelijkheid om toch de toeslag te krijgen Reactie infoteur, 29-05-2016
Beste J. Schooremans,
Als u niet bent verhuisd, zult u nog wel recht op huurtoeslag hebben:

http://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. A. Kroos, 23-05-2016
Ik woon in een sociale huurwoning. Ik ben een zogenaamde scheefwoner (kwalijke term) en betaal dus een ink.afh.huurverhoging. Ook uit uw uitleg hierboven, begrijp ik dat ik een inkpomensafh.huurverhging krijg omdat ik een woning, bestemd voor de sociale huurmarkt, bezet houd. Er hoort dus iemand in te zitten die een daarvoor bestemd (lager) inkomen heeft. Echter, als ik inderdaad mijn woning uit zou gaan, komt deze niet vrij voor de sociale huurmarkt, maar verhoogt de corporatie direct de huur en stellen ze deze beschikbaar in de vrije sector (dus niet voor de sociale huursector). Volgens mij ben ik dus geen scheefwoner en, dit is dan ook mijn vraag: Waarom moet ik dan toch deze inkomensafhankelijke huurverhoging betalen? Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste D. A. Kroos,
Het idee is dat als men een duurdere woning kan betalen op basis van het inkomen, men beter geen woning in de sociale huursector kan bezetten. Wat men echter niet heeft afgedwongen is dat de woning die dan mogelijk vrijkomt vervolgens voor een ander in de sociale huursector beschikbaar moet blijven. Deze omissie kun je toch wel een weeffout noemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke de Korver-Blazer, 11-05-2016
Dames, heren,
Ik ben erg blij om te lezen dat opgelegde onterechte inkomensafhankelijke huurverhogingen terug kunnen worden gedraaid wanneer aantoonbaar is dat het inkomen in dat bewuste jaar inderdaad niet in aanmerking kwam voor een dergelijke verhoging c.q. voor een lagere inkomensafhankelijke verhoging.
Feiten: Zowel in 2014 als in 2015 was mijn inkomen onder de grens voor de hoogste IA-verhoging. Ik protesteerde in 2014, werd serieus genomen maar omdat ik het inkomen niet kon bewijzen werd mij verwezen naar 2016 (def. IB 2014 moest er zijn). Dan zou het 'goed komen'. Ik was in 2014 71 jaar en per 01-01-2014 gestopt met werken. Daarvoor zat ik boven de grens. Maar voorgoed zou ik onder de hoogste grens blijven; dat is inmiddels aangetoond en voor 2016 kreeg ik een verhoging conform het middensegment. Toen ik nu aankaartte dat ik verlaging wilde van de onterechte verhogingen 2014 en inmiddels ook 2015 werd mij verweten dat ik voor 2015 niet in aanmerking kom voor enige verlaging omdat ik in dat jaar niet opnieuw formeel geprotesteerd heb. Teruggave van gelden zou niet kunnen. Wat moet ik doen?
Ik zag protesteren in 2015 alleen als werkverschaffing voor de betrokkenen; ik kon immers mijn def. inkomen 2015 toch nog niet aantonen. Inmiddels is er al wel een def. IB aanslag, waaruit mijn gelijk blijkt. Wat moet ik doen?
met vr gr
Anneke de Korver Reactie infoteur, 11-05-2016
Beste Anneke de Korver-Blazer,
Formeel is een protest wel nodig, maar u kunt dat alsnog doen en aanvoeren dat u eerst wilde zien hoe 2014 zou uitpakken. Het lijkt me ook niet dat het recht op protest nu verjaard is na een jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Gouw, 29-04-2016
Ik ga met pensioen per 1 juni 2016 en ga terug in komen, in ieder geval veel minder dan de 43.000,00 waarvoor ik nu 4,6% huurverhoging krijg. Wat me verder opvalt us het volgende. Deze regeling wordt door de woningbouwcooperaties verschillend toegepast, de een doet het wel en de ander niet. Een investeerder die bijvoorbeeld mijn appartement bezit, doet het sowieso, deze stinkende oplichters denken alleen aan rendement, maar woningverbetering ho maar, dat kost geld. En dan het volgende, als ik vertrek komt er een psychiatrisch patient, een vluchteling, een student of iemand met een laag inkomen die huurtoeslag geniet. Ik betaal dus via de belastingen voor mensen die recht hebben op huurtoeslag en betaal dus ook een extra bedrag aan huur. Schiet mij maar kapot. Reactie infoteur, 01-05-2016
Beste Jan Gouw,
Als u fors in inkomen terugvalt, kunt u de verhuurder wel nog vragen om niet de hoge huurverhoging door te voeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elizabeth, 26-04-2016
Per 1 juli 2016 heeft de verhuurder 4,6% huur verhoging aangekondigd. Mijn echtgenoot is chronisch ziek. Voorgaande jaren konden wij op grond hiervan bezwaar maken. Kan dit ook voor 1 juli 2016? Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Elizabeth,
Ja dat kan nog steeds. Zie nieuwe passage in de tekst over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 25-04-2016
Vraag.
In 2014 zijn een aantal kleine pensioenen afgekocht. Tellen deze eenmalige betalingen mee bij de berekening van mijn inkomen in 2014? Of is dit bedrag vrijgesteld bij de berekening huurverhoging in 2016? Zo ja, bij wie moet ik zijn, bij de belasting dienst, of bij de verhuurder.
vr.gr Johannes Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Johannes,
De afgekochte bedragen maken deel uit van uw verzamelinkomen en daardoor kunt u een forsere huurverhoging krijgen. Het hogere inkomen kent wel een incidenteel stuk waardoor uw inkomen in 2016 lager zal zijn. Op grond daarvan kunt u de verhuurder vragen om een lagere huurstijging, maar die is niet verplicht om dat ook te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jsanders, 25-04-2016
Vraag.
Is de maximale huurverhoging van 4.6 % in Juli 2016 van toepassing op mensen die de wettelijke pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt?.
Of zijn mensen in de AOW vrijgesteld van de inkomens afhankelijke huurverhoging in 2016?
Bij voorbaat dank voor u reactie.
vr.gr.J Sanders. Reactie infoteur, 25-04-2016
Beste Jsanders,
De extra huurverhoging geldt ook voor mensen die de wettelijke pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Maatgevend is uw inkomen, niet uw leeftijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 19-04-2016
Waar ligt de grens van scheefwonen? Op welk moment woont iemand niet meer scheef? Het lijkt er wel op dat ze onbeperkt kunnen doorgaan. Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Hans,
Ja dat is tamelijk arbitrair, er zijn wat inkomensgrenzen geprikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia, 12-04-2016
Mijn man en ik kregen de afgelopen jaren de maximale huurverhoging. vorig jaar is mijn man overleden en werd mijn inkomen bijna 20.000 euro lager. aan de verhuurder gevraagd de extra huurverhogingen van de 2 voorgaande jaren te schrappen en na enig tegenstribbelen is dat ook gebeurd. de huur is verlaagd met 38 euro, ik betaal nog steeds teveel huur voor mijn inkomen, maar alle beetjes helpen. een andere woning vinden is niet makkelijk. de huur is te hoog voor subsidie maar daar zou ik toch niet voor in aanmerking komen omdat ik wat spaargeld heb. ik vind het vreemd dat mensen met een hoog salaris altijd in het hoogste tarief hypotheekrente kunnen aftrekken en dat huurders met een inkomen boven 22.100 euro geen subsidie kunnen krijgen. dat is een groot onrecht en die inkomensafhankelijke huurverhoging kan alleen maar uit de koker van een VVD-minister komen maar dat de PvdA daarin meegegaan is dat is een asociale daad. alles voor het pluche hé Didi Reactie infoteur, 13-04-2016
Beste Cornelia,
Het begrip scheefwonen en de inkomensafhankelijke huurverhoging om er iets aan te doen is al uit de koker van wijlen staatssecretaris Heerma van het CDA, maar die kreeg het toen niet door het parlement. Vervelend is het zeker, want huren wordt steeds duurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 09-04-2016
Ongelijkheid en discriminatie

Waarom de ene groep wel huurverhoging laten betalen en andere met een een te hoge inkomen geen huurverhoging laten betalen
Ik voel me gediscrimineerd en in het ongelijk gezet Reactie infoteur, 10-04-2016
Beste Anoniem,
Hogere inkomens in een sociale huurwoning betalen meer huur en daarmee is de huur in de sociale sector inderdaad inkomensafhankelijk geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Modern Slaafje, 06-04-2016
3 jaren achter elkaar maximale huurverhoging heeft ons de vrije vestiging ingeduwd. Ik ben meer gaan werken door opleiding van de (zorgvragende) kinderen en inwonend klein kind (moeder zit op school). Vooruitzicht ook dit jaar maximale huurverhoging.
Kopen is niet mogelijk om verschillende redenen: Partner 5 jaar ouder met als gevolg binnen afzienbare tijd een 1/2 aow. Ik doe zware arbeid (thuiszorg) en ben niet zeker van mijn baan. Hypotheek op 1 salaris is niet genoeg om 3 kamerflat te kopen.
Wij zitten dus vast en heten scheefwoners. Ik heb moeite met rondkomen en bezuinig o.a. op medicijnen/specialist.
Nu is er 2 huizen verder weer een gelijke woning in de aanbod gekomen voor 710,00 euro met bespreekbare lagere huur.
Ook deze nieuwe bewoners zijn nieuwe Nederlanders.
Wij moeten straks ons huis uit (lees eruit gepest door hoogte huur) of mogen inschrijven op een gelijke woning voor 710,00 huur maar dan 4 woningen verder…
Onze buren hebben het nog erger. die betalen 1045,00 per maand.
Ik vind dit oneerlijk en heel zuur. Reactie infoteur, 07-04-2016
Beste Modern Slaafje,
Dat is zeker heel zuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdewinter, 01-04-2016
Met 34.000 euro pj is men al scheefwoner en krijgt een extra huurverhoging voor de kiezen. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor de lagere inkomens? Een gotspe! Lagere inkomens kunnen zonder huursubsidie echt geen 710 euries per maand betalen. De zogenaamde scheefwoner, een term die sinds 3 jaar in het leven is geroepen, kunnen dit ook niet gemakkelijk aftikken maar volgens Blok is dit een superinkomen, althans, voor de gewone man. Alle arme subsidieafhankelijke mensen gezellig bij elkaar in de wijken proppen da's pas goed beleid… Evenzeer geldt dit voor de 'middeninkomens' die met moeite de huren in de vrije sector kunnen ophoesten. Ja, zo geef je de economie wel een impuls. Een kanttekening: Bij toewijzing van een huurwoning werd in het verleden ook al naar inkomen gekeken. Iemand met een redelijk inkomen, kreeg enkel een woning toegewezen in het duurdere segment. Het woord 'scheefwoner', uitvinding van Blok, is naar mijn mening ook van toepassing voor mensen die te duur wonen. Eigenlijk woont bijna iedereen scheef… Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Tdewinter,
Het begrip scheefwoner is wel al veel ouder, het stond al in de Nota Volkshuisvesting jaren '90 van staatssecretaris Heerma van het CDA.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gh, 22-03-2016
Even een vraag. Ik woon met mijn vriend en mijn twee zoontjes in een vrije sector huurhuis omdat we gezamenlijk een te hoog inkomen hadden voor een sociale huurwoning. Ik zit zelf in de schuldsanering maar krijg wel elke keer 40 a 50 euro huurverhoging we zitten nu van €825,- op €1000,- huur… en dan komt juli er nog aan.
Wordt er ook rekening gehouden met de huurprijs als een of beide partners in de schuldsanering zitten?
Want we kunnen niet terug vallen op een sociale huurwoning. Wie heeft tips?

Mvg GH Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Gh,
In de vrije sector zijn de huurprijzen vrij. U kunt overleggen met de verhuurder, maar dat wil niet zeggen dat die de huur zal verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 02-03-2016
Ik zie in ons geval al een probleem aankomen. Wij hebben een volwassen kind in huis wonen met een volledige baan.
Eigenlijk hebben we recht op huurtoeslag maar door het inkomen van onze zoon is ons inkomen te hoog. Niets aan de hand zolang hij nog thuis woont. Nu wil hij wel uit huis, maar dit is moeilijk. (weinig huuraanbod en geen vast contract), maar is zich wel aan het oriënteren en staat al een aantal jaar ingeschreven. Nu worden de huren per 1 juli weer verhoogd en komt onze huur boven de 710.68 euro uit. Mocht onze zoon over een tijd uit huis gaan, hebben we gezien ons inkomen recht op huursubsidie maar omdat onze woning boven de grens is gestegen, krijgen we het niet. Hadden we op 1 juni wel recht op huursubsidie gehad, zou deze wel doorlopen. Dus dan komen we in de situatie dat na 15 jaar het huis te duur is geworden.
En dan? Verhuizen? Naar eenzelfde huurwoning verder op in de straat, hopende dat deze nog wordt aangeboden onder de grens. Gekker moet het toch niet worden. Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Wim,
U komt als bestaande huurder voor deze woning dan waarschijnlijk weer in aanmerking voor huursubsidie, maar niet over het totale huurbedrag. Alles boven de grens is voor eigen rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moedeloos, 01-03-2016
Leuk,
Ik kan mijn droomwoning huren voor 590 als niet scheefwoner. Inflatie buiten beschouwing gelaten:
jaar 0: 590
jaar 1: 605
jaar 2: 620
jaar 3: 635
jaar 4: 650 - op straat
Niets is meer mogelijk. Reactie infoteur, 01-03-2016
Beste Moedeloos,
Erg vervelend, neem contact op met uw gemeente om te zien wat die voor u kan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Gier, 22-02-2016
Ik behoor ook tot de categorie mensen die te veel zouden verdienen om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Dus elk jaar maar weer 30 tot 40 euro extra per maand ophoesten.
Want die woning van 'ons', tja die moet van de regering verhuurd worden aan mensen die het met minder moeten stellen. Heel begrijpelijk. Ik snap de gedachte echt wel. Niet dat we met z'n vijven aan het eind van de maand zo veel overhebben, maar afijn er zijn altijd mensen die het slechter hebben. Verhuizen dus, zodat de mensen voor wie jouw woning bedoeld is erin kunnen.

Maar beste mensen, wat gebeurt er met 'onze' woning wanneer ik besluit de woning te verlaten?
Komt het huis dan op de sociale huurmarkt? Geen sprake van! Het huis wordt verkocht. Verkocht mensen, de woningcorporatie verkoopt hier alle sociale huurwoningen waar de zogenaamde scheefhuurders wegtrekken. Niks geen gezin die zich alleen een sociale huurwoning kan veroorloven komt in dit huis.

De minister heeft ze beleefd gevraagd het huis weer te verhuren, maar zodra er geen keiharde wet aan te pas komt gaat het alleen nog maar om geld. Wat het meeste oplevert.

Dit huis heeft zichzelf al jaren geleden terugbetaald. Nu komen de onderhoudsgebreken. Dus nu verkopen maar, zodat het tenminste nog genoeg oplevert.

Ik ben zeer benieuwd of er nog meer woningcorporaties zijn die op deze wijze asociaal met sociale huurwoningen omgaan. Zullen we eens een onderzoekje instellen? Reactie infoteur, 23-02-2016
Beste De Gier,
Zolang de verkoop van sociale huurwoningen niet wordt verboden of sterk wordt beperkt, zal dit vrees ik regelmatig voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lampie, 20-02-2016
Ik woon sinds vorig jaar in een sociale huurwoning na mijn scheiding. Ik heb een laag inkomen. Daar verandert weinig aan in de komende jaren. Wel is er een kans op een grote erfenis. Kan de woningbouw mij dan de woning uitzetten? Of mij met forse huurverhogingen op te zadelen? Maw. wordt er nu ook naar vermogen gekeken? Reactie infoteur, 21-02-2016
Beste Lampie,
Een erfenis kan van invloed zijn op de huurtoeslag, niet op de huurverhoging. Het is ook geen reden om u uit de woning te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. vd M., 17-02-2016
Heel interessant artikel. Ik woon bijna 4 jaar in een flat met mijn 2 kinderen. Ik ben begonnen met een huur van 538 en zit nu op 671 (mede door een extra huurverhoging in 2013 vanwege woon- en verbeterplannen, toen is de verkoop ook van start gegaan)
Wij willen dolgraag naar een eengezinswoning met een tuin, en dat lukt maar niet. Veel sociale huurwoningen die leeg komen worden verhuurd als seniorenwoningen, of in de vrije sector of zelfs verkocht, zoals bij ons de flats. Als ik zou verhuizen wordt het verkocht voor ca 139.000k.k.
Nu heb ik een leuke sociale huurwoning gezien, alleen de huur prijs is 717,10 incl servicekosten, dus GEEN huurtoeslag mogelijk.
Maar ik kan er ook niet op reageren omdat mijn inkomen niet toereikend genoeg is. Mogen wooncoöperaties dit doen? Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste C. vd M.,
Vanaf 1 januari 2016 is het toewijzen van een sociale huurwoning nog strenger geworden, passend toewijzen heet dat in de nieuwe wet. Bij een driepersoonshuishouden bent u bij een inkomen vanaf ongeveer 30.000 euro aangewezen op een duurdere huurwoning. Bij een eenpersoonshuishouden ligt die grens al bij 22.000 euro. Zo vallen veel mensen buiten de boot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert En Corrie van Schaik, 12-02-2016
Wij hebben een vraag wij zitten in een huurwoning en wij krijgen steeds de volle mep huurverhoging betreffende aanpassing van de huur i.v.m. scheef wonen omdat wij over een bepaalde loongrens zitten van ons inkomen.

Nu hebben wij gelezen dat als je gepensioneerd bent dat ze deze huurprijzen in 2016 niet mogen verhogen daar mijn man 71 jaar is en ik zelf 68 jaar.

Klopt dit?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 13-02-2016
Beste Albert En Corrie van Schaik,
Dat staat in de nieuwe huurwet, maar die is nog niet akkoord bevonden door de Eerste Kamer (wel de Tweede Kamer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfred, 10-02-2016
Inkomen van mijn inwonende schoonmoeder 72 jaar werd altijd meegenomen waardoor we van een jaarinkomen van zo'n 30.000 een 1 keer scheef gingen wonen met als gevolg een bijna onbetaalbare woning. Als ik het goed begrijp wordt het inkomen van mijn schoonmoeder NIET meer meegenomen in de berekening. Klopt dit en krijgen we nog een verlaging van de huur? Reactie infoteur, 11-02-2016
Beste Wilfred,
Dat zou pas in 2017 gaan gelden (als ook de Eerste Kamer akkoord gaat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 04-02-2016
Beste infoteur,

Als je vermogen hebt, maar een lager inkomen dan mag je in een sociale huurwoning wonen en krijg je niet die forse huurverhogingen die anderen met een iets hoger inkomen, maar zonder vermogen wel krijgen. Meer betalen dan mensen die "krap bij kas zitten" is redelijk. Ik ken echter verschillende gevallen waarbij sprake van een fors vermogen en waarbij geen enorme huurverhogingen plaatsvinden omdat alleen naar inkomen wordt gekeken. Dit is niet rechtvaardig.
De huurtoeslag heeft hier niets mee te maken. Verder heeft het uitoefenen van druk door te huren zo te verhogen ook effect op het welzijn van mensen; kinderen die mogelijk uit hun vertrouwde buurt moeten, zorgen om de toekomst (de huur op termijn niet meer kunnen opbrengen) etc. En de binding die je hebt in je buurt en met je huis. Waar je kinderen zijn opgegroeid, waar je de buren goed kent etc. Ik heb hier, als alleenstaande ouder, veel zorgen om.
De term "scheefwonen" vind ik niet terecht; van al mijn vrienden (meeste met koopwoning) betaal ik verreweg het meest van mijn inkomen aan "wonen". En zijn die woningen die ooit gebouwd zijn, jaren terug, niet al lang terugverdiend in al die jaren huur?
Is het argument dat deze zwaar gesubsidieerd worden niet een beetje overdreven? Het zijn vaak simpele rijtjeshuizen of flats waar alleen het hoognodige aan onderhoud wordt gedaan. De term scheefwonen suggereert dat je voor een "prikkie" woont. Echter bijna 800, - euro huur voor een heel normale rijtjeswoning is niet heel goedkoop. Als mensen horen dat ik "scheefwoner" ben en ze horen wat ik betaal voor mijn woning dan zijn ze altijd stomverbaasd… Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Anna,
Bij de huurtoeslag is er wel een vermogenstoets, bij de huurverhogingen niet. Als iemand denkt zijn huis snel te verkopen om goedkoper te kunnen huren, kan dat wel eens tegenvallen. Er zijn te weinig relatief goedkope huurwoningen in ons land en dus probeert men er meer beschikbaar te krijgen. Een alternatief zou zijn dat er meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd, maar dat kost tijd en de ruimte is er niet altijd. Overigens heb ik dit beleid niet bedacht, maar probeer ik het wat toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 30-11-2022
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.