Arbeidsongeschiktheid: hoogte en duur van de WIA-uitkering

Arbeidsongeschiktheid: hoogte en duur van de WIA-uitkering Voor werknemers die sinds 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn, geldt de WIA. De WIA wijkt op een aantal zaken af van de voorganger WAO. De WIA gaat uit van wat de werknemer wel nog kan, dus van arbeidsgeschiktheid. De regeling is er echter niet eenvoudiger op geworden. Vandaar een kort overzicht van de verschillende facetten van deze regeling.

Eerste 2 jaar ziekte: de WULBZ

Tot 1 maart 1996 had een zieke werknemer recht op 1 jaar uitkering krachtens de ziektewet (ZW). Deze uitkering bedroeg 70% van het laatstverdiende loon, veelal aangevuld door de werkgever tot 100%. De Wet uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte (Wulbz) heeft voor de werknemer veelal geen gevolgen. De werkgever daarentegen heeft de plicht om gedurende 104 weken van ziekte tenminste 70% van het laatstverdiende loon door te betalen aan de zieke werknemer. De hoogte van het door te betalen loon is aan een maximum gebonden. Voor 2013 geldt een maximum van Eur. 194,85 per dag. De werkgever dient dus maximaal 70% van dit maximum door te betalen. Er geldt ook een minimum, namelijk het minimumloon. Buiten de wettelijke regeling wordt er in veel CAO’s geregeld dat de doorbetaling van het loon hoger ligt dan het minimum van 70%.

Vervolgfase; de WIA

Is de werknemer na de wachtperiode van 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt voor meer dan 35%, dan bestaat er een mogelijkheid voor de werknemer om in aanmerking te komen voor een uitkering krachtens de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Deze opvolger van de WAO geldt voor werknemers die:
 • op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn
 • tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn

De WIA wordt verder onderverdeeld in 2 regelingen, te weten:
 • de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)
 • de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Vaststelling van abeidsongeschiktheid

Na 104 weken beoordeelt het UWV of en in welke mate er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit gaat volgens een vaste procedure, bestaande uit de volgende stappen:
 • het verrichten van medisch onderzoek
 • conclusies verbinden aan het medisch onderzoek
 • het bepalen van de duurzaamheid
 • het vaststellen van de functies
 • het bepalen van het restloon
 • het vaststellen van het maatmanloon
 • het bepalen van het arbeidsongeschiktheidspercentage

De categorieën

Na de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de zieke werknemer in een categorie ingedeeld.

Loonverlies minder dan 35%niet arbeidsongeschikt
Loonverlies tussen 35% en 80%WGA
Loonverlies >80%, veel kans op herstelWGA
Loonverlies >80%, weinig of geen kans op herstelIVA

IVA

Indien het loonverlies tenminste 80% of meer bedraagt en er is sprake van weinig of geen kans op herstel, dan heeft de zieke werknemer recht op een IVA-uitkering. Mocht er nog een geringe kans op herstel zijn, dan wordt de werknemer gedurende 5 jaren elk jaar herkeurd. Naar aanleiding van deze herkeuring zijn de volgende uitkomsten mogelijk:
 • gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, maar <80%: IVA wordt WGA
 • arbeidsongeschiktheid 80% of meer: IVA blijft IVA

Mocht er na de herkeuring nog steeds kans zijn op (gering) herstel, dan zal de keuring periodiek terugkeren.

De IVA biedt een inkomensgarantie voor de zieke werknemer van 75% van het laatstverdiende loon, met een maximum van 75% van het gemaximeerde dagloon. De uitkering is gegarandeerd voor de periode dat de arbeidsongeschiktheid 80% of meer bedraagt en eindigt voor de werknemer bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Wordt er inkomen uit loon ontvangen, dan wordt 70% hiervan in mindering gebracht op de uitkering.

Mocht er sprake zijn van een inkomen boven het maximum dagloon, dan is er sprake van een correctiefactor. Deze wordt berekend door het maximum dagloon te delen door het laatstverdiende loon.

Voorbeeld
Werknemer verdient Eur. 100.000,- op het moment dat hij arbeidsongeschikt raakt. De verdiencapaciteit wordt gesteld op Eur. 10.000,-. Bij een maximum dagloon van Eur. 46.000,- (afgerond) bedraagt de correctiefactor 46.000 / 100.000 = 0,46. De IVA-uitkering bedraagt in dit voorbeeld 75% x (46.000 -/- (0,46 x Eur. 10.000,-) = Eur. 31.050,-.

WGA

Indien het loonverlies van de werknemer tussen 35% en 80% ligt of meer dan 80% maar met uitzicht op herstel, dan komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering volgens de wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor deze wet geldt dat de werknemer een eigen verantwoordelijkheid heeft om terug te keren op de arbeidsmarkt. Voor de werkgever is het aantrekkelijk om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte aan het werk te krijgen of te houden door premiekortingen, subsidieregelingen enz.

Binnen de WGA staat werkhervatting centraal. Mede hierdoor is het inkomen voor de werknemer die werkt hoger liggen dan voor de werknemer die niet werkt. De WGA kent drie vormen van uitkering, te weten:
WGA loongerelateerde uitkering
WGA loonaanvulling
WGA vervolguitkering

WGA loongerelateerde uitkering

De hoogte van de loongerelateerde uitkering bedraagt de eerste 2 maanden 75% van het laatstverdiende loon, daarna 70% van het laatstverdiende loon. Dit loon wordt wederom gemaximeerd op het maximale dagloon.

Indien de werknemer wel werkt, dan krijgt de werknemer boven op zijn loon een uitkering van het verschil tussen oude loon en nieuwe loon (wederom gemaximeerd). Ook hier bedragen de percentages 75% de eerste twee maanden, daarna 70%. Bij een overschrijding van het dagloon dient rekening gehouden te worden met de correctiefactor (zie eerder in dit artikel). De correctiefactor zorgt er in dit geval voor dat de werknemer met een baan de WGA-uitkering niet misloopt.

Tot 2008 was de duur van de loongerelateerde uitkering afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Een werknemer die vanaf 2008 in de WGA terechtkomt, kent voor de duur van de uitkering dezelfde regels als voor de WW (link). De duur van de uitkering in maanden is gelijk aan het aantal jaren arbeidsverleden. Dit arbeidsverleden wordt als volgt berekend:
 • het aantal kalenderjaren met ten minste 52 loondagen vanaf 1998 tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het recht op een WIA-uitkering is ontstaan*
 • vermeederd met het aantal kalenderjaren tussen de 18e verjaardag en 1998

* indien er in het werkverleden één of meerdere jaren minder dan 52 loondagen gewerkt zijn, dan worden deze afgetrokken van het totale arbeidsverleden.

Alleen degene die voldoet aan de referte-eis (26 van de laatste 36 weken gewerkt) heeft recht op een loongerelateerde uitkering.

Na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering ontstaan er 2 mogelijkheden:
 • werknemer werkt en verdient minimaal de helft van de restcapaciteit. In dat geval heeft de werknemer recht op een loonaanvulling van 70% van het verschil tussen het oude loon en het loon bij een volledige benutting van de restcapaciteit
 • werknemer werkt niet of minder dan de helft van de restcapaciteit. In dat geval heeft de werknemer recht op een uitkering gelijk aan het minimumloon

WGA loonaanvulling

Mocht de werknemer na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering werken en minimaal de helft van de restcapaciteit benutten, dan ontstaat er recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering. De hoogte van deze uitkering bedraagt:
 • 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) dagloon en het loon bij volledige benutting van de restcapaciteit bij benutting van 50% - 100% van de restcapaciteit
 • 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) loon en het daadwerkelijke loon bij loon >100% restcapaciteit

Ook hier geldt dat, indien het oude loon hoger ligt dan het gemaximeerde dagloon, er sprake is van een correctiefactor.

WGA vervolguitkering

Werkt de werknemer niet of benut de werknemer minder dan 50% van de restcapaciteit, dan ontstaat er recht op een WGA-vervolguitkering. Er wordt geen rekening gehouden met het laatstverdiende loon, maar de hoogte van de uitkering is gerelateerd aan het minimumloon.

Percentage arbeidsongeschiktPercentage minimumloon
0-350
35-4528
45-5535
55-6542
65-8050,75

Indien met de vervolguitkering het gezamenlijk gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum, dan verstrekt het UWV een toeslag waarmee het gezinsinkomen verhoogd wordt tot het sociaal minimum.
© 2009 - 2020 Alex1911, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemersWIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemersWat voor vangnet heeft u als u arbeidsongeschikt raakt? Als werknemer heeft Nederland deels voor u een vangnet opgezet.…
Een WIA-uitkeringEr zijn heel veel verschillende soorten uitkeringen, zoals een uitkering op grond van de WIA. Hiervoor kom je in aanmerk…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
WIA-uitkering, informatie over WIAWIA-uitkering, informatie over WIAEen WIA-uitkering staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, afgekort dus WIA. Bent u op 1 januari 2004 of daa…

Goedkoop inkopen bij het RijkAltijd al willen weten wat er gebeurt met in beslag genomen goederen? Je leest regelmatig in de krant of ziet op tv over…
Wat doe je met gevonden geld of waardevolle spullen?Wat doe je met gevonden geld of waardevolle spullen?Bijna iedereen is het wel eens overkomen: iets waardevols vinden op straat. Mogelijk vind je geld, een verloren horloge…
Bronnen en referenties
 • Wolters Kluwer

Reageer op het artikel "Arbeidsongeschiktheid: hoogte en duur van de WIA-uitkering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

S. J. Klein, 26-02-2019 11:46 #11
Ik ben tussen de 80 en 100% afgekeurd en mijn uitkering stopt op 28 maart 2020. Mijn AOW gaat in op 1 november 2020.
Waarom stopt mijn uitkering 8 maanden voor mijn AOW en wat moet ik doen om deze 8 maanden te overbruggen?

De Koers, 10-11-2017 19:03 #10
Hoe gaat mijn WIA uitkering verlopen als ik langdurig ben opgenomen in een kliniek?

Nico Pouw, 02-12-2016 01:24 #9
Ik heb een WIA, ik ben meer dan 80% ongeschikt om te werken door chronische ziekte. De WIA stopt bij leeftijd 65 maar ik krijg pas AOW als ik 67 ben omdat ik had moeten doorwerken dus ik kom in de bijstand. Hoe vreemd is dat? Als ik had gewerkt tot mijn 66e jaar en dan ziek zou zijn geworden krijg ik toch ook ziekengeld, waarom stopt het dan als iemand voor zijn 65e jaar ziek is geworden. Ik vind als ik verplicht ben door te werken tot 67 jaar dan heb ik ook recht op WIA uitkering als ik ziek ben om te werken tussen het 65 en 67e jaar.

Ton Polderman, 01-10-2013 17:51 #8
Ik vraag mij af de buurvrouw aan de overkant van de straat is afgekeurd werkt al geen jaren meer. Zij zegt als ik gekeurd word doe ik heel zielig en net of ik niets meer kan vanwege haar rug. Maar zij kan wel in de tuin werken. Heeft haar brevet gehaald voor golfen elke dag gaat zij golfen ze loopt en sjouwt met van alles. En wij moeten elke ochtend vroeg opstaan om voor zo een persoon te werken en je maak haar niets. Ik begrijp niet dat zo iemand niet wordt aangepakt. Zij kan best werken op sociale werkplaats maar zij leeft van heel de gemeenschap. En mevr gaat elke dag hele dagen golfen tot 20.00 's avonds en daar wordt niets aan gedaan
Vreselkjk dat zoiets kan doorgaan

Jan, 01-07-2013 01:26 #7
Ik krijg een WIA uitkering 80-100 %. Mijn WIA- uitkering is Eur. 15.00 hoger dan de minimumloon. Daardoor krijg Ik minder toeslagen en geen schoolvergoeding voor mijn kinderen, enz. Ik moet voor zoveel dingen betalen. Hoe kan ik mijn WIA- uitkering Eur.15.00 verminder aanvragen?

Mira, 21-04-2013 13:51 #6
Ik heb afgelopen week bericht ontvangen dat ik tot en met 5 mei recht heb op de loongerelateerde uitkering en per 5 mei zou overgaan op de loonaanvullende uitkering.
maar ik snap het niet ben nog steeds 80-100 procent arbeidsongeschikt. wat kan ik verwachten, gaat mijn loon nu omhoog of omlaag? voor hoe lang heb ik recht op de uitkering? wat moet ik verder allemaal gaan verwachten? kan ik niet beter in bezwaar gaan voor een iva uitkering? werken zal héél erg moeilijk voor mij worden aangezien mijn klachten wie heeft er raad voor mij op mijn vragen?
alvast bedankt mira

M. van Antwerpen, 31-10-2012 02:55 #5
Ik krijg op dit moment €880, 01 netto per maand. Ik ben 100% afgekeurd, en naar mijns inziens ligt dit bedrag ver onder het minimum inkomen. Wat ik wil weten, dat ik voor een Oostenrijkse kennis voor haar pensioen hebt uitgezocht, dat zij recht heet op €984,33 terwijl zij nooit gewerkt heeft in ons land! Kunt u voor mij na gaan wat ik daadwerkelijk moet krijgen?
m.vr.gr,
M. van Antwerpen

N. de Bouville, 27-10-2012 12:10 #4
Momenteel krijg ik een WIA uitkering 80-100 %. Dit gaat duren tot medio 2014. Daarna krijg ik een herkeuring. Nu ben ik benieuwd dat mocht ik in de WIA blijven na deze periode of het feit dat ik gehuwd ben hierbij een rol gaat spelen. Ik heb vernomen dat het ook zou kunnen dat mijn uitkering stopt omdat ik gehuwd ben en ik terug moet gaan vallen op mijn man zijn salaris. Ik vraag me af of dit waar is?

V. D. Terp, 14-06-2012 16:58 #3
Ik weet niet waar ik met mijn vraag naar toe moet, maar… Wie kan mij uitleggen waarom arbeidsongeschiktheidsuitkering stopgezet wordt als je 65 wordt? Je blijft tenslotte arbeidsongeschikt. Je krijgt dan aow maar die is minder dan de wao uitkering. uwv moet het aanvullen tot je je kist in gaat.

G. J. Spekschoor, 28-09-2011 19:45 #2
Momenteel ben ik 80 - 100% afgekeurd en zit in de WGA. Mijn ex-werkgever wil hiertegen bezwaar aantekenen en wil een WIA-uitkering. Mijn werkgever heeft aan mij voorgesteld ook bezwaar aan te tekenen omdat ik nu en in de toekomst niet meer in staat ben te werken.
Wat is voor mij het meest gunstig. Mijn beroep is secretaresse en ik ben 52 jaar.

R. C. van der Vossen, 03-09-2010 15:18 #1
Graag zou ik willen weten hoe ik deze uitkering, (naar mijn mening de wia) zou kunnen aanvragen.?
vriendelijke groet, dhr van der vossen.

Infoteur: Alex1911
Laatste update: 05-03-2013
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 11
Schrijf mee!