Echtscheiding & wat valt in boedel bij een scheiding

Echtscheiding & wat valt in boedel bij een scheiding Een echtscheiding betekent financieel veel. Denk aan de boedel, de verdeling van de inboedel, het uitkopen, alimentatie, pensioen, schulden en huisraad. Vele vragen zijn dan aan de orde. Wat valt wettelijk eigenlijk in de boedel bij een scheiding? Hoe is de boedelverdeling, wie krijgt het huis? Was u in gemeenschap van goederen getrouwd of zijn er huwelijkse voorwaarden opgemaakt? Wat zijn verknochte goederen? Is er een uitsluitingsclausule? Bent u in het buitenland getrouwd? Kloppen de voorwaarden uit de huwelijkse voorwaarden nog? Koude of warme uitsluiting? Schakel bij een scheiding een goede advocaat in. U kunt ook een EOT overeenkomst sluiten.

Wat valt bij echtscheiding in de boedel, de inboedel. Wat gebeurt er met de restschuld en andere schulden?

Om te weten wat er in de boedel valt bij een echtscheiding, is van belang onder welk huwelijksgoederenregime u bent getrouwd. Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd of in gemeenschap van goederen getrouwd. De verdeling van de inboedel is dan anders. Deze voorwaarden bij een huwelijk maken nogal wat uit voor de gevolgen van een echtscheiding. Er kunnen ook schulden zijn of een restschuld ontstaan als het huis door het uit elkaar gaan moet worden verkocht. Wellicht speelt ook een onderneming een rol bij de verdeling. Er valt veel te regelen bij een aanvraag tot echtscheiding.

Huwelijk is in het buitenland gesloten en dan?

Wie in het buitenland is getrouwd, moet altijd nagaan welk recht op zijn huwelijk van toepassing is. Is het huwelijk ook geldig in Nederland en wat zijn dan de regels? Het trouwen in gemeenschap van goederen zoals we dat in Nederland kennen is vrijwel uniek in de wereld. Voldoende landen maken als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld automatisch een onderscheid tussen bezit dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk. In Nederland bestaat dat niet. Als het niet anders wordt geregeld, vallen alle bezittingen en schulden automatisch in de gemeenschap van goederen.

In welk land vindt de echtscheiding plaats?

Zoek dus uit in welk land de echtscheidingsprocedure het beste kan worden gestart. Andersom kunnen ook buitenlanders die in Nederland trouwen opgescheept zijn met het Nederlands recht dat op belangrijke punten afwijkt van het familierecht in het land van herkomst.

Samenwonen zonder notarieel samenlevingscontract en dan scheiden

Samenwonen brengt de minste verplichtingen met zich mee, omdat u ook kunt samenwonen zonder samenlevingscontract of samenwoningscontract. Overigens is het bij het gezamenlijk kopen van een huis wel meestal zo dat u minimaal een samenlevingscontract opstelt. Ook om aanspraak te kunnen maken op een partnerpensioen is minimaal een samenlevingscontract noodzakelijk. Zijn er geen afspraken vooraf gemaakt dan kan ieder zijn eigen spullen meenemen.

Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, valt bijna alles in de te verdelen boedel. Het huis, de auto, zelfs de hond en de schulden. Uitzondering hierop is wat via een uitsluitingsclausule met erfenis of schenking is verkregen.

Een echtscheiding heeft ook gevolgen voor het huis, vaak een belangrijk onderdeel van de verdeling als u nagaat wat een echtscheiding voor u financieel betekent. Denkt u ook aan de verdeling van een levensverzekering, koopsompolis, een lening en dergelijke. Allemaal complexe zaken.

Wat betekent verknocht zijn aan en wat zijn verknochte goederen in de inboedel?

Maar ook wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, belandt niet automatisch alles in de boedel. Uitzonderingen vormen de zogenaamde verknochte goederen. Dat zijn zaken waaraan zo’n emotionele waarde is verbonden dat u er aan verknocht bent. Dat onderscheid is niet altijd eenvoudig te maken, zeker niet als de scheiding niet harmonieus verloopt. Denk aan letselschade, kleding, sommige sieraden, zaken uit uw hobby’s en zo verder. Lukt het niet harmonieus, dan kan een taxateur of bijvoorbeeld een mediator u vaak de helpende hand bieden. Uiteindelijk kan de rechter hierover een oordeel vellen

Uitsluitingsclausule bij schenking of erfenis

Bij een schenking of erfenis kan zijn bepaald dat het goed of geld alleen voor u bestemd is en niet voor uw partner. Bij een echtscheiding behoudt u die goederen zelf en hoeft het geld of de waarde van het goed niet te worden verdeeld.

Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding aanvragen

In geval van huwelijkse voorwaarden is van belang hoe stringent de voorwaarden zijn. Er zijn allerlei varianten denkbaar. Zo kan via de huwelijkse voorwaarden alles volledig gescheiden zijn, waarbij ieder zijn goederen, inkomsten en vermogen bewaart. Maar er zijn lichtere varianten, waarbij alleen schenkingen en erfenissen volledig buiten de boedel vallen. Of waarbij alles gescheiden is, behalve de dagelijkse inkomsten uit werk. De strengheid van de huwelijkse voorwaarden bepaalt wat er bij een echtscheiding verdeeld gaat worden:
 • Koude uitsluiting is mogelijk, waarbij er helemaal geen gedeelde financiële band is en geen gemeenschappelijk vermogen;
 • Warme uitsluiting met een verrekenstelsel, waarbij bepaalde inkomsten met elkaar worden verrekend;
 • Beperkte gemeenschap, waarbij de echtgenoten een eigen vermogen hebben alsook een beperkt gezamenlijk vermogen.

Als er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, moet u de daarin opgenomen voorwaarden en afspraken ook nakomen. Is er een jaarlijks verrekenbeding, kom die dan na. Anders kan de rechter besluiten dat al het vermogen en inkomen toch een gezamenlijk inkomen en vermogen is en er de facto niet van huwelijkse voorwaarden sprake is.

Wijziging huwelijksgoederenregime tijdens het huwelijk

Maar het huwelijksgoederenregime kan tijdens het huwelijk ook gewijzigd worden. Omdat u vele jaren later denkt, dat u het anders had moeten regelen of omdat u, in zicht van een scheiding of een eerder overlijden van de partner, het liever anders geregeld ziet. De huwelijkse voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zo zijn, dat bij een echtscheiding een partner er wel erg slecht uit zal springen. Of u ziet liever dat zaken alsnog van de gemeenschap worden uitgesloten.

Wat is een EOT overeenkomst?

EOT staat voor Echtscheiding door Onderlinge Toestemming. Samen stellen jullie een document op met in ieder geval vier afspraken die onderdeel worden van uw echtscheidingsdossier:
 • Afspraken over de verdeling van de rekeningen, de inboedel, onderhoud, schulden, beleggingen, waarborg, verzekeringen, pensioen, belastingen. Kortom geld.
 • Afspraken over de woning.
 • Afspraken over de de kinderen.
 • Afspraken over het ouderoverleg, ouderschap, wat als een partner de afspraken niet nakomt. Kortom, allerlei zaken die tot conflicten of onenigheid kunnen leiden en waarover u vooraf afspraken wilt maken.

Schenking en schenkbelasting betalen

Bij de wijziging van het huwelijksgoederenregime speelt onder meer de vraag of er sprake is van een schenking. Nu is er natuurlijk niets tegen fiscaal slim schenken, maar de legitieme mogelijkheden daartoe zijn relatief beperkt. Er bestaan 4 vormen van finale verrekenbedingen:
 • Een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding;
 • Een verplicht eenzijdig finaal verrekenbeding;
 • Een facultatief wederkerig finaal verrekenbeding;
 • Een facultatief eenzijdig finaal verrekenbeding.

Het verplicht wederkerig finaal verrekenbeding wordt niet als fictieve erfrechtelijke verkrijging gezien door de belastingdienst. Bij een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding moet bij het overlijden van een partner alles worden verrekend alsof gedurende het huwelijk de algehele gemeenschap van goederen had bestaan. Er is dan geen sprake van schenking als een goed van de ene partner naar de ander over gaat.

Van huwelijkse voorwaarden naar in gemeenschap van goederen overgaan

In het geval, waarbij u van huwelijkse voorwaarden overgaan naar een volledige gemeenschap van goederen, zijn enkele arresten van belang. Uit de arresten van 28 januari 1959 (BNB 1959/122) en 17 maart 1971(BNB 1971/95) kan worden geconcludeerd, dat de wijziging van het huwelijksgoederenregime van huwelijkse voorwaarden in een algehele gemeenschap van goederen geen belastbare schenking is. Waarvan akte.

Van algehele gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden overgaan

Een wijziging andersom, van algehele gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden, is natuurlijk ook mogelijk. Algemene regel is dat bij een vermogens verschuiving ook schenkingsrecht is verschuldigd, als daardoor de onderlinge vermogenspositie wijzigt. Meestal is dat het geval. Uitzonderingen hierop zijn in ieder geval twee situaties:
 • U maakt aannemelijk, dat de wijziging verband houdt met het herstellen van aanspraken van kinderen uit een eerder huwelijk op het vermogen van hun ouder. Daarbij maakt u ook aannemelijk dat die aanspraken als gevolg van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen onbedoeld verloren zijn gegaan.
 • U toont aan dat aanvankelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld doordat sprake is geweest van een misverstand. Wanneer binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden worden opgemaakt en op dat moment geen sprake is van duurzaam gescheiden leven of echtscheiding, wordt verondersteld dat er van een dergelijk misverstand inderdaad sprake is.

Eis is wel dat zowel de huwelijkse voorwaarden als de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap binnen zes maanden na de dagtekening van de goedkeurende beschikking van de Belastingdienst zijn afgewikkeld.

Finaal verrekenbeding

Ook is er de mogelijkheid van het zogenaamde finaal verreken beding. Daarmee wordt geregeld, dat de huwelijkse voorwaarden bij leven blijven bestaan, maar dat bij overlijden een verdeling plaats vindt alsof er sprake is van een algemene gemeenschap van goederen.

Welke aansprakelijkheid geldt bij een echtscheiding?

Een ander aspect is nog de aansprakelijkheid bij een echtscheiding, wanneer u in algemene gemeenschap van goederen bent getrouwd. In dat geval kunt u, als u geen maatregelen treft, aansprakelijk worden gesteld voor de persoonlijke schulden, die de ex tijdens het huwelijk heeft gemaakt. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, doet u er goed aan, om afstand te doen van de huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding. Dit afstand doen gebeurt met een akte van afstand, die uiterlijk binnen drie maanden na de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap moet zijn ingeschreven in het huwelijks goederen register.

Beperkte gemeenschap van goederen in 2020, 2021 en latere jaren

Wie in 2020 of 2021 een nieuw huwelijk afsluit, krijgt te maken met nieuwe regels voor een huwelijk die per 1 januari 2018 zijn ingegaan en dus ook nieuwe regels voor een scheiding. In 2020 en 2021 trouwt u zo automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen. Veel zaken, en in ieder geval de boedel die voor het huwelijk al in het bezit van een partner was, blijven ook tijdens en na het huwelijk diens eigendom. Tenzij u dit voor het huwelijk anders regelt en kiest voor een algehele gemeenschap van goederen. Het is even wennen, maar voor nieuwe huwelijken vanaf 2018 kunnen de huwelijkse voorwaarden er ook voor zorgen dat u in algemene gemeenschap van goederen trouwt in plaats van in een beperkte gemeenschap van goederen. Overigens is dit in de meeste landen in de wereld al lang de praktijk, maar liep Nederland hierin achter.

Slot verdeling inboedel bij scheiding

De voorwaarden waaronder u bent getrouwd of samenwoont zijn cruciaal voor de gevolgen van een echtscheiding. Laat als u uw huwelijkse voorwaarden wilt wijzigen door een notaris goed nagaan hoe dat voor u financieel zal uitpakken. Van een minder stringent huwelijks goederen regime naar volledige huwelijkse voorwaarden, is vaak een duurdere maatregel dan andersom.

Lees verder

© 2008 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Scheiden via InternetScheiden via InternetMet één klik op de knop je echtscheiding online regelen, klinkt als een onvoorstelbaar sprookje, is het niet? Toch is he…
Wat is een akte van verdeling?Wat is een akte van verdeling?De notariële akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld bij een echtscheiding of een erfenis. Maar wat regelt h…
De echtscheiding in BelgieHelaas beslissen heel wat getrouwde stellen om na verloop van tijd hun eigen weg in te slaan. Ze kiezen voor een echtsch…
Echtscheiding online: digitale echtscheiding is goedkoperEchtscheiding online: digitale echtscheiding is goedkoperEen snelle echtscheiding is een echtscheiding online. Het bespaart kosten en tijd. Zo kunt u een echtscheiding eenvoudig…

Nut en noodzaak BKRNut en noodzaak BKRBijna iedereen kent het Bureau Krediet Registratie (kortweg BKR) in Tiel wel. Met enige regelmaat wordt het BKR in nieuw…
Familie BrenninkmeijerFamilie BrenninkmeijerDe meest vermogende familie van Duitsland zijn Nederlandse ondernemers van Duitse afkomst. Zij hebben hun vermogen verga…
Reacties

Post, Y., 06-07-2020
Tijdens ons huwelijk heb ik mijn huis verkocht. De winst is volledig in ons nieuwe huis en huishouden gegaan. Wij zijn nu gescheiden en behalve de verkoopakte van mijn huis heb ik niets waarmee ik aan kan tonen dat dit zo is. Mijn bankafschriften heb ik niet en bij de bank kan ik deze niet meer opvragen omdat het langer dan 10 jaar geleden is. Wat nu?
Mvg,
Post, Y Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Y. Post,
Hebt u de koopakte en hypotheekakte ook nog? Het verschil tussen de koopprijs en de hypotheek is wat er aan eigen geld erin is gestopt. Wellicht kunt u zo aannemelijk maken dat dat geld dus uit de verkoop van uw eerdere woning moet komen. Uw ex kan het tegendeel waarschijnlijk ook niet hard maken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Els, 03-07-2020
Mijn man en ik willen echtscheiding aanvragen. Ik ben in het huurhuis gebleven en hij woont elders en staat op dat adres ingeschreven. Nu eist hij een financiële compensatie van de inboedel en ook van het tuinhuis en een overkapping aan het huis.
Ik meen dat een tuinhuis en overkapping niet onder inboedel vallen en hij dan ook geen recht op compensatie heeft. Klopt dat?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-07-2020
Beste Els,
Tuinhuis en overkapping zijn inderdaad geen inboedel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eva, 22-05-2019
Vraagje…
Ik ben zelf van Hongaarse afkomst en (nog) getrouwd met een man ook van Hongaarse afkomst. Het huwelijk is 11 jaar geleden in Hongarije voltrokken maar we hadden obv huwelijkse voorwaarden afgesproken dat verrekening bij scheiding volgens Nederlands recht zou gebeuren. We hebben altijd samen in Nederland gewoond, al het vermogen bevindt zich in Nederland. Wij hebben beiden zowel de Hongaarse als de Nederlandse nationaliteit. Mijn man heeft een jaar geleden een echtscheidingsprocedure ingediend in Hongarije waar de rechter nu de scheiding heeft uitgesproken (wij hebben geen kinderen), echter de vermogensverdeling volgens Hongaars recht heeft de rechter afgewezen aangezien mijn Hongaarse advocaat naar de Nederlandse huwelijkse voorwaarden verwees (wat gunstiger voor mij zal zijn). We wonen al langer dan een jaar apart waar ik in het gezamenlijk huis ben blijven wonen en sindsdien zelf de hypotheek volledig betaal. De scheiding is echter niet bindend (kan nog wel 10 maanden duren voordat een hoger beroep is afgewikkeld tav alleen de alimentatie), maar kan ik al in Nederland een alleenstaand verzoek indienen voor de verdeling van het vermogen volgens de huwelijkse voorwaarden? Ik zou mijn ex zsm willen uitkopen om helemaal vrij te zijn. Hij heeft echter geen haast en weet niet of hij een verzoek in Nederland gaat dwarsbomen door te zeggen dat de scheiding in Hongarije nog niet rechtsbindend is…
Alvast bedankt als iemand weet te antwoorden.
Eva Reactie infoteur, 23-05-2019
Beste Eva,
De verdeling van vermogen kan plaats vinden onder het voorbehoud dat het hoger beroep geen ander resultaat geeft dan de uitspraak van de rechter in Hongarije. Wat betreft het fiscaal partnerschap, kunt u die stopzetten zodra een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Punt van aandacht is wel dat de procedure tot dusverre in Hongarije loopt en er in Nederland (en dus voor de Belastingdienst) waarschijnlijk nog geen echtscheidingsverzoek bekend is u waarschijnlijk in de registers van de Burgerlijke stand Nederland nog als gehuwd staat ingeschreven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Macciavelly, 29-08-2017
Ik heb eigenlijk een vraag?
Ik ben reeds gescheiden en ik ben erachter gekomen dat mijn ex partner mijn belasting's teruggave op zijn rekening heeft laten storten… En dit was zonder mijn toestemming ik wist niet dat eens kon?
En ik ben er pas achter gekomen wanneer het geld al op zijn rekening was gestort en ze zeiden dat ze bij de belastingen eenmaal uitbetaald kunnen ze niks meer doen… Dit was inkomstenjaar 2014 aanslagjaar 2015…
Maar hij was officieel op een ander adres 21-04-2016 en wij in scheiding waren kreeg ik terug een belastingbrief voor een gezamenlijke aangifte inkomstenjaar 2015 aanslagjaar 2016 te doen omdat we nog niet officieel gescheiden waren en dan kreeg hij weer mijn terug gave op zijn rekening terwijl ik duidelijk had vermeld dat ik er niet mee eens was en hij niet mijn deel gaf waar ik recht op heb. Ok goed en wel nu dit jaar dacht ik er vanaf te zijn maar nee hoor terug
nu kreeg ik weer een belasting's brief voor gezamenlijke aangifte te doen voor Inkomstenjaar 2016 aanslagjaar 2017 ik was er niet mee eens want tenslotte was hij al van 21-04-2016 niet meer op mijn adres de scheiding officieel werd verklaard voor de datum 11-05-2016 ok het was wel pas uitgesproken op 7-12-2016 maar ik snap niet waarom ik steeds nog die gezamenlijke aangifte moet doen en dat ik dan ook nog is niks zie van de terug gave en hij elke keer al geld op zijn rekening blijft krijgen.
En dat ze er ook niks aan kunnen doen? Ook niet dat geld gewoon eerlijk wordt verdeeld, ieder de helft.
Ik heb de belastingen gebeld en ook langs geweest maar ze doen er niks aan…
Weet iemand raad wat ik zou kunnen doen?
Alvast bedank Reactie infoteur, 17-01-2019
Beste Macciavelly,
Nu u gescheiden bent en er een nieuw belastingjaar is aangebroken, behoort u geen gezamenlijke belastingaangifte te doen. De Belastingdienst moet u daar ook niet om vragen, maar dit gebeurt waarschijnlijk omdat dit niet goed in hun systeem staat. Over de eerdere jaren hebt u gewoon recht op uw geld en hebt u voor die bedragen een vordering op uw ex. Die kunt u daarop aanspreken en u kunt daarna bijvoorbeeld een incassobureau op de ex afsturen om het geld te innen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark Vollebregt, 09-06-2017
Halo, ik lig in scheiding. We hebben een samenlevings contract en een koophuis van 2 jaar oud. Nu geeft mijn partner aan, dat zij een letselschade uitkering die zij 9 jaar geleden heeft ontvangen nadat zij een ongeluk heeft gehad, wil vorderen. Wij hebben het bedrag besteed aan de aankoop en inrichting van het nieuwbouw huis. Het bedrag zit dus in t huis. Als het huis verkocht wordt, zit er een overwaarde op. Ben ik verplicht het bedrag dat zij heeft ontvangen geheel terug te betalen?
Vriendelijke groet Mark Vollebregt Reactie infoteur, 17-01-2019
Hallo Mark Vollebregt,
De financiële gevolgen van het uit elkaar gaan (scheiding) zijn afhankelijk van de afspraken in het samenlevingscontract. Meestal geld voor alle inkomsten tijdens het samenwonen een 50-50% regel. Het koophuis zal ook wel 50-50% zijn (elk bezit de helft), als er geen andere afspraken zijn gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. D. Riedijk, 28-02-2017
Wij gaan scheiden en we zijn in gemeenschap van goederen getrouwd we hebben allebei een auto die wij willen houden de waarde van zijn auto is 19.000 en die van mij 11.000 moet hij het verschil aan mij betalen of de helft daarvan? Reactie infoteur, 28-02-2017
Beste H. D. Riedijk,
U hebt bij een gelijke verdeling recht op de helft van 30.000 euro (15.000 euro), ofwel 4.000 euro bovenop uw auto van 11.000 euro.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. P. de Ruijter, 30-12-2016
Ik heb een vraag over de boedelscheiding. Onze dochter gaat scheiden na een huwelijk van 16 jaar. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu heeft mijn schoonzoon een verzameling 1/18 auto, s die hij wil hebben. Wat mijn dochter prima vind. Een gedeelte had hij voor hun trouwen en een gedeelte is gekocht tijdens hun trouwen. Nu is hij een lijst met goederen aan het maken en zet hij bij deze verzameling aan waarde € 0,00 omdat hij er aan verknocht is. Nu lees ik daarover nogal verschillende uitleg. Volgens de ene site horen sieraden, verzamelingen e.d. niet onder de verknochte zaken maar volgens u dus wel. En ook bij de site van de Hoge raad lees ik dat niet. Gaat het daarbij om heel andere zaken. Die auto's vertegenwoordigen een waarde en bij verdeling houd dat volgens ons dus in dat de helft van die waarde voor haar is en zij dus daarvoor betaald krijgt of zaken mag uitkiezen tot zij aan die waarde komt. Hier http://www.rechtblog.nl/faq/wat-zijn-verknochte-goederen/ lees ik namelijk dat ze er niet onder vallen. Wat is nu werkelijkheid. Het is nogal een vaag iets. Reactie infoteur, 01-01-2017
Beste J. P. de Ruijter,
Het is echt niet zo dat een beroep op de verknochtheid aan goederen ook altijd bij de rechter stand houdt, integendeel. Dit faalt dikwijls. Niet alle sieraden komen bijvoorbeeld in aanmerking, maar misschien het amulet van overgrootmoeder dat iemand elke dag bij zich droeg weer wel. Bij deze hobby met 1/18 auto's is goed denkbaar dat de waarde van de modelauto's gewoon in de verdeling komt, maar de auto's zelf in het bezit van de ex-man blijven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fleur, 09-12-2016
Ik ben in Nederland in gemeenschap van goederen getrouwd met een Australische man. Wij bezitten een woning in Nederland waar geen hypotheek op rust en we staan beide op de eigendomsakte. Wij hebben hoofdzakelijk in Australië gewoont maar hebben daar geen bezittingen van waarde. Ik begrijp dat ik als Nederlandse de scheiding eenzijdig kan aanvragen als ik 6 maanden in het GBA sta ingeschreven maar weet niet waar ik beter kan scheiden en mijn vragen zijn als volgt:
1) Indien ik in Nederland ga scheiden wordt dan het Australische recht toegepast/meegenomen omdat we daar hebben gewoont of wordt er gekeken waar we zijn getrouwd en bezittingen hebben?
2) Indien ik in Australië ga scheiden, heeft een Australische rechter dan macht om over ondroerend goed in Nederland een uitspraak te doen en deze in Nederland op te leggen?
3) Kan mijn Australische man in Nederland procederen over onze verdeling van de inboedel/onroerend goed in Nederland en zou hij het zonder mijn toestemming kunnen verkopen?
Ik wil het graag amicaal oplossen maar mijn man gaat zo vervelend mogelijk doen dus ik wil me graag goed voorbereiden op wat hij zou kunnen doen en begrijpen wat voor mij het beste is. Mijn doel is om de woning uiteindelijk over te nemen en hem op termijn uit te betalen.
Bij voorbaat vriendelijk dank!
Fleur Reactie infoteur, 11-12-2016
Beste Fleur,
1. U kunt een echtscheiding in Nederland aanvragen, maar uw partner kan indien die een sterke maatschappelijke band heeft met een ander land (Australië), uw verzoek blokkeren en bedingen dat de echtscheiding naar Australisch recht wordt afgehandeld.
2. Bij een echtscheiding speelt al het vermogen een rol, voor zover niet een deel is uitgesloten via huwelijkse voorwaarden of onderlinge afspraken.
3. Zonder uw toestemming kan onroerend goed niet worden verkocht, als niet een rechter daartoe vonnis heeft gewezen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Jansen, 19-08-2016
Ik ben nu sinds 1 jaar gescheiden. Alles geregeld. Alleen mijn ex maakt geen haast om zijn spullen hier weg te halen. Heb al een aantal keren aangegeven dat ik dat graag afgehandeld wil hebben. Maar niets helpt. Denk dat hij dit wel makkelijk vind omdat hij het nergens kan laten, maar dat is mijn probleem niet, vind ik. Voor de kinderen wil ik dit niet laten escaleren. Rust is erg belangrijk voor hen en mij! En ik heb het gevoel dat hij dat weet en daar simpel gebruik van maakt! Mijn vraag is eigenlijk; staat hier een wettelijk termijn voor dat hij dit moet afhandelen en wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 22-08-2016
Beste H. Jansen,
U kunt uw ex een aangetekende brief sturen met het verzoek om binnen twee weken de spullen op te halen. Gebeurt dat niet, dan slaat u de spullen elders op zijn kosten op. Die spullen krijgt hij pas terug als hij u voor de opslagkosten heeft betaald. Gebeurt ook dit niet binnen zes maanden, dan mag u de spullen verkopen om zo uw kosten goed te maken. Laat hem dit ook van te voren weten. Fijn is het niet, maar het werkt vaak wel. Het kost u nu al een jaar eigen ruimte in huis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Morgan, 23-05-2016
Tijdens scheiding overlijdt een van de partners scheiding is nog niet definitief. Wie heeft recht op halve inboedel en evt. goederen? Is alleen een hypothetische vraag. Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste Morgan,
Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is de helft al van u en komt de andere helft in de erfenis.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

B., 23-03-2016
Wij zijn in het buitenland getrouwd met huwelijkse voorwaarden. Bij de inschrijving in Nederland zijn er geen huwelijkse voorwaarden ingeschreven.
1) Als wij in Nederland willen scheiden, gelden dan de buitenlandse huwelijkse voorwaarden ook in Nederland?

Ver voor het huwelijk heeft 1 van de partners al een huis gekocht, met hypotheek en bijhorende spaarpolis. Momenteel is de som van de waarde van de woning, hypotheek en polis, ongeveer 0.

2) Indien buitenlandse huwelijkse voorwaarden niet gelden, valt het huis, hypotheek en polis dan in de gemeenschap?
3) Indien huis, hypotheek en polis allen in de gemeenschap vallen, hoe kunnen we zorgen dat deze drie dingen op naam blijven staan van de partner die het huis gekocht heeft? Is daar een notariële akte voor nodig of kan dit zelf opgesteld worden? Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste B,
Wat u kunt doen is de buitenlandse huwelijkse voorwaarden in het Nederlands laten vertalen en proberen dat die worden meegenomen.Bij een gemeenschap van goederen is alle vermogen (en schulden) gemeenschappelijk. Bij een gemeenschap van goederen koopt de ene partner de ander voor een bepaald bedrag uit. Deze overdracht wordt bij de notaris, de bank en het Kadaster vastgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naomie, 27-09-2015
Mijn vriend wil bij me weg. We hebben een samenlevingscontract, hierin hebben we alleen laten vastleggen dat we beiden een auto krijgen. Nu zijn we bezig met de boedelverdeling maar loop ik tegen enkele dingen aan: Op het moment dat we een woning kregen, had mijn vader ivm samenwonen met een nieuwe relatie overcompleet aan meubels. Deze heb ik daarom cadeau gekregen. Ook was ik al in bezit van bijvoorbeeld een bed (woonde al op mezelf) wat we nu nog hebben. De autos wat we hebben verschillen nogal in waarden, beide gezamenlijk gekocht mijn auto 6 jaar geleden hem zijn auto dit jaar.

Mijn vragen: heb ik het recht op de meubels wat ik van mijn vader kreeg? Heb ik recht op de dingen die al in mijn bezit waren? Hoe zit het met de verdeling van de autos ivm waarde verschil? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 28-09-2015
Beste Naomie,
Als in het samenlevingscontract staat dat verder alles gemeenschappelijk is, gaat als door twee. Als uw vader op papier heeft gezet dat de meubels van u zijn en bij het verbreken van een relatie van u blijven, dan wel bij hem terugkeren, zijn ze nog steeds van u (respectievelijk van hem). Anders niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 03-09-2015
Wij zijn getrouwd onder gemeenschap van goederen. Mijn ouders hebben een levensverzekering bij mijn geboorte afgesloten die over 6 jaar vrij komt. Maakt mijn aanstaande ex hier ook aanspraak op met de scheiding? Reactie infoteur, 04-09-2015
Beste Willem,
Als de uitbetaling van de door uw ouders betaalde levensverzekering plaats vindt op het moment dat u bent gescheiden, valt deze niet in de gemeenschappelijke boedel.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karim, 22-06-2015
Hallo, ik heb een vraag en hoop dat uw mij hierop kan helpen, nou het zit namelijk zo, ik heb een huis gekocht in Marokko ruim voor mijn huwelijk, en nu zit ik helaas in mijn scheiding. Mijn ex-vrouw heeft met hulp van mensen uit Marokko een soort van een huisakte gekregen, een bewijs dat ik zeg maar een huis heb in Marokko. Graag wil ik weten of dat in gemeenschap van goederen onder valt, en of ze daar iets mee kan bereiken. Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd, hoop graag op een reactie. Alsvast bedankt! Mvg Karim Reactie infoteur, 22-06-2015
Beste Karim,
Ik weet niet of het een rechtsgeldige akte is dat is afgegeven door de overheid. Maar in de regel valt bij een echtscheiding al uw nog aanwezige vermogen in de gemeenschap. U kunt het ook verkopen en nog even wachten met de echtscheiding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Stef, 23-05-2015
Beste,
Ik heb voor het huwelijk een huis gekocht en deze met eigen geld (opbrengst vorige huis) flink verbouwd.
Het huis en de hypotheek staan nog steeds op mijn naam maar ik ben ondertussen wel getrouwd in gemeenschap van goederen wat dit dan teniet maakt. Nu is er een scheiding op hande en vraag ik me af of er ergens een wet is (dacht nl dat deze in de maak was) waarbij eigendom welke voor het huwelijk al in bezit waren niet zomaar vanzelf onder de boedel gaan vallen. of dat het geïnvesteerde nl 100.000 euro op een of andere eerlijke manier blijft bij degene die het ingebracht heeft voor het huwelijk dus.

Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Stef,
De wet is wel iets aangepast, maar nog niet zo ingrijpend als u aangeeft:

https://financieel.infonu.nl/geld/82218-echtscheiding-2019-en-2020-nieuwe-regels.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bloem, 05-02-2015
Hallo
Ik heb een vraag wat het beste is om een echtscheiding aan te vragen in Suriname. Ik Surinaamse ben getrouwd met een hollander maar wil terug naar Suriname en daar de echtscheiding regelen. Omdat ik weg wil uit Nederland We hebben kinderen van 13 jaar en 18jaar! zij willen niet mee mer mij. Maar bij hun vader blijven! Wat voor advies kunnen jullie mij geven. Reactie infoteur, 06-02-2015
Beste Bloem,
Waarschijnlijk is een echtscheiding in Nederland en naar Nederlands recht sneller te regelen dan in Suriname. Bovendien woon uw man nog in Nederland.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bloesem, 24-01-2015
Goedendag, Mijn man heeft gisterenavond gezegd dat hij wil scheiden. Ik ben 46jaar oud, word dit jaar 47. We hadden allebei een relatie achter de rug. Ik was 12 jaar getrouwd met een andere man waar ik 2 nu volwassen kinderen mee heb. Samen een koophuis ( nog steeds). Mijn nieuwe man, die nu wil scheiden, en ik hebben samen een zoon gekregen die 7 jaar is nu, en hij heeft nog een kind van vorige relatie van bijna 14 jaar (alimentatie = 290 per maand). Voor we trouwden nu 4 jaar geleden had mijn man al een schuld van 28000 euro( nog steeds). Het huis waar we nu wonen heeft hij 10 jaar geleden gekocht, hypotheek (178.500) staat dus op zijn naam alleen. Er zit een onderwaarde op dit huis. Verder hebben wij nu een belastingschuld van bijna 12000 euro. dit doordat er de kinderopvang toeslag niet is stopgezet toen dat nodig was. Stom van mij… ik had hier ook overzicht op moeten houden! We hebben geen spaargeld en eigenlijk op dit moment kunnen alle rekeningen bijna betaald worden iedere maand. Alleen we hebben dan geen geld meer om te leven. Dit hebben we juist 3 dagen geleden uitgerekend. bij onze berekeningen zijn alle regelingen van schulden bij gerekend. Mijn vraag hoe nu verder. we zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, Waar moet ik mij voorbereiden? Daar zijn besluit vast staat… helaas.
Kunt u mij ook tips geven bij de weg die ik nu voor me heb, betrekkende de scheiding.

Met vriendelijke groet,
Bloesem Reactie infoteur, 24-01-2015
Goedendag Bloesem,
1. Wat naar, niet alleen emotioneel maar er zal veel moeten worden geregeld. Er zal een echtscheidingsconvenant moeten worden opgesteld met daarin afspraken over: de omgang met de kinderen, de kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van de inboedel, verdeling van het huis, verdeling van schulden en vermogen, verdeling van het pensioen. Eventuele schuldeisers zullen jullie beiden aanspreken, omdat ieder de helft bezit (ook van het huis). Zo kunnen zijn hoge schulden ook bij u terecht komen. Zie bijvoorbeeld:

http://financieel.infonu.nl/geld/53323-echtscheiding-verdeling-pensioen-en-vechtscheiding.html

2. Het is voor u vooral de kunst om rustig te blijven en na te gaan wat er precies verdeeld moet worden, wat de schulden zijn, wat zijn inkomen is, hoeveel alimentatie u wilt, waar u kunt gaan wonen. Zorg ervoor dat u inzicht hebt in de zaken en zo goed mogelijk voorbereid bent. Als de relatie nog niet heel slecht is, is het mogelijk om onderling tot afspraken te komen, soms kan een mediator goed helpen, en soms heeft u alleen maar te maken met advocaten (dat is de duurste en vervelendste variant).

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

N. Bormans, 22-01-2015
Geachte,
ben gehuwd met scheiding van goederen, volledig. zit nu in echtscheiding na 27 jaar, heb nergens recht op ondanks een zeer luxueus leventje geleid te hebben. alles zit volgens hem in verschillende vennootschappen. ontvang 3000€ bruto onderhoudsgeld waarvan 1200€ naar belastingen gaat. verder ontvang ik 150000 € en een app gekocht op zijn naam waar ik in mag wonen.
is dit correct? wil enkel weten of ik enkel afhankelijk ben van zijn goede wil?
graag uw advies
mvg, N Reactie infoteur, 22-01-2015
Geachte N. Bormans,
Niet elk contract met huwelijkse voorwaarden is gelijk, in tegendeel. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen wat ingebracht wordt bij het huwelijk en wat er tijdens het huwelijk wordt verdiend of vervangen. Dat geheel zal bepalend zijn voor de verdeling van de boedel. Voorts zijn er uw kosten van levensonderhoud bij een echtscheiding. De draagkracht van uw man en de luxe die u kende tijdens het huwelijk zijn de pijlers voor uw alimentatie. Daar is geen standaard bedrag voor. Als jullie er niet samen uitkomen, zal de kantonrechter daarover een besluit kunnen nemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Whm Brunings, 08-12-2014
Geachte,
Ik ben in1994 van mijn ex gescheiden na een huwelijk van 23 jaar en heb 2 kinderen samen met hem. We hadden een eigen bedrijf en 5 huizen in ons bezit waarvan al 1 hypotheek vrij was.Ik heb in mijn huwelijk niet gewerkt omdat dat belasting techn. niet verstandig was.Ik heb onder druk overal afstand van gedaan omdat ik bang was voor represailles van zijn kant. Ik ben Hertrouwd maar dat huwelijk heeft maar 4jaar geduurd omdat mijn zoon uit mijn 1e huwelijk op 22jarige leeftijd gewelddadig om het leven is gekomen en ik dat verdriet niet meer aan kon.In deze periode werkte ik wel maar kwam hierdoor in de WAO terecht kreeg dus 70 % van mijn laatst verdiende loon ik werkte op provisie dus dat viel ook weg. Mijn zoon is vermoord en door toedoen van dit alles zoals verschrikkelijk verdriet ben ik ook nog eens in de armoede terecht gekomen. Volgend jaar wordt ik 65 jaar en krijg ik AOW. Nu realiseer ik mij dat ik in mijn 23jaar huwelijk nooit een pensioen heb op kunnen bouwen en door schuld van daders na de dood van mijn dus ook maar 70 % heb opgebouwd. Mijn ex man en ik hadden een eigen bedrijf en hij had geen pensioenfonds maar een levens verzekering die hem inmiddels is uitbetaald.Hij heeft alle huizen inmiddels verkocht en ook de zaak i v m zijn leeftijd dus zit er warmpjes bij.Nu vraag ik mij af of ik ook nog aanspraak kan maken op een gedeelte van zijn levens verzekering of dat ik gewoon weg pech heb gehad.
Graag uw advies.
vr groet W B. Reactie infoteur, 08-12-2014
Geachte Whm Brunings,
Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd waren, was de helft ook van u. Als in de levensverzekering ook kapitaal werd opgebouwd, was daarvan ook de helft van u. Maar bij de echtscheiding zijn ook afspraken gemaakt die na twintig jaar definitief zijn geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mine, 10-09-2014
Beste,
Hoe zit het met de boedelverdeling van personen die in het buitenland zijn getrouwd maar in Nederland de echtscheiding willen laten uitspreken? Nederland is immers uniek met 'trouwen onder gemeenschap van goederen'.
Ik stel het zeer op prijs als u mij kunt helpen.
Mvg, Mine Reactie infoteur, 11-09-2014
Beste Mine,
Als de echtscheiding in Nederland wordt aangevraagd door beide partijen en het huwelijk ook ingeschreven was in het Nederlands huwelijksregister, geldt het Nederlandse recht.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

T. Verduijn, 12-04-2013
Geachte,
Wij zijn in nov, 2013 gescheiden in G.V.G. Er was een oude lening van 14,500 euro, maar die hebben wij verhoogd naar 20,000 euro. Ik heb in maart haar 14,500 vrij gescholden maar dan blijft er toch nog 5,500 euro over. En in de tijd van scheiding hebben wij spullen gekocht bij de Media Markt van 1,150 euro voor haar maar op de bon staat maar een handtekening, n.l die van mij kan ik daar wat mee? We hebben alle bij een auto maar de auto van haar is 7.000 euro waard (dagwaarde) en die van mij 3.000euro (dagwaarde) kan ik hier iets mee? Bij elkaar opgeteld is dit een bedrag van 10.643,00euro gedeeld door twee is dit 5,321.50. Aan gezien zij een uitkering hebt van ongeveer 850,00 euro hoe kom ik dan aan mijn geld. Kan ik aanspraak maken op de dagwaarde van de auto.?
V.gr. T.Verduijn Reactie infoteur, 12-04-2013
Geachte T. Verduijn,
Het is niet helemaal duidelijk want als u haar inderdaad 14.500 euro hebt kwijt gescholden, hebt u eigenlijk nergens meer recht op: 20.000 plus 1.150 euro gedeeld door 2 is 10.575 euro. Als u toch geld van haar krijgt en de auto niet wordt gebruikt voor een baan of als gevolg van een handicap, kunt u (uiteindelijk via de rechter) claimen dat haar auto verkocht moet worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th, 18-03-2013
Hallo,

Volgens de verdeling van de boedel hoor ik nog aardig wat centjes van mijn ex-partner te krijgen. Alleen zij is niet in staat om mij te betalen omdat zij een uitkering van de sociale dienst ontvangt. Volgens mijn advocaat kan ik hier ook geen beroep op doen omdat zij simpelweg niet kan betalen. Klopt het wat mijn advocaat mij heeft verteld?

p.s. Ik betaal wel netjes elke maand kinderallimentatie Reactie infoteur, 18-03-2013
Hallo Th,
1. Civielrechtelijk kunt u uw vordering opeisen, maar uw ex-partner heeft een beslagvrije voet, waardoor de aflossing van haar schuld lange tijd kan duren.
2. Overigens kan haar situatie wel veranderen in de toekomst en doet u er goed aan om met de advocaat te bespreken hoe u een verjaring van uw vordering op haar kunt voorkomen.
3. De kinderalimentatie is voor de kinderen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fb, 21-11-2012
Mijn vrouw en ik zijn vanwege relatie problemen uit elkaar gegaan. Haar vader heeft een schenking gedaan voor het huis (schenking of gift van ongeveer 39.000 euro, koopprijs 225.000 euro, waarna wij een hypotheek hebben genomen voor 186.000, waarvan de helft spaarhypotheek en andere helft 93.000 aflossingsvrij) waar zij voor getekend heeft. Ik was toendertijd niet betrokken omdat het geld niet voor mij bedoeld was. Bij de afhandeling van de scheiding (we zijn getrouwd in gemeenschap van goederen) krijg ik nu te horen dat ik de helft van de schenking terug moet betalen en dat dat als schuld staat genoteerd en dus 19.500 euro aan mijn ex dien terug te betalen. Klopt deze beredenatie? Reactie infoteur, 21-11-2012
Beste Fb,
1. Haar vader kan de schenking hebben gedaan onder de beperkende voorwaarde dat de schenking bij een echtscheiding niet aan u toevalt, maar moet worden terugbetaald. Of dat de schenking volledig van uw vrouw is. Dat kan zo bij de notaris zijn geregeld.
2. Maar dat is een afspraak van haar vader met haar, niet met u. Dat zij het geld in het huis heeft gestopt, is haar keuze geweest. Dat betekent ook dat zij maar moet zorgen dat het geld terug komt bij de vader.
3. Het is niet juist dat u een schuld hebt bij de vader, als u bij de schenking geen akkoord hebt gegeven.
4. Als de hypotheek volledig op haar naam staat, bent u daarvoor niet automatisch verantwoordelijk als daarbij niet uw handtekening is gevraagd. Het zou zelfs kunnen dat de hypotheek niet rechtsgeldig is, omdat bij een dergelijke schuld uw akkoord nodig is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

El, 13-11-2012
Op dit moment zijn mijn man( ex) en ik vanaf mei 2011 uit elkaar, ik ben weggegaan met de kinderen. Dit was een moeilijke beslissing. Nu hebben mijn ex en ik toendertijd een lijstje gemaakt met wat spullen te verdelen, maar ook een soort van premie die hij van zijn toenmalige werkgever heeft ontvangen. Onder invloed van emotie heb ik toen gezegd, hou jij dat maar, u snapt dat ik dar nu op terug wil komen aangezien we nog steeds niet zijn gescheiden. Hoe zit het met de rechtsgeldigheid van die overeenkomst? Het is door beide ondertekend.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-11-2012
Beste El,
1. Door emoties overmand doen mensen regelmatig dingen waar ze spijt van kunnen krijgen. Dat kan ook voor een schriftelijke overeenkomst gelden. De voorwaarden bij de overeenkomst, de mate van nadeel dan wel voordeel voor een partij en het al dan niet in strijd zijn met de wet bepalen dan de rechtsgeldigheid.
2. U bent nog getrouwd. Uw man heeft verplichtingen naar u toe en naar uw kinderen. De mate waarin hij hieraan niet voldoet, kunt u ook als pressiemiddel en wisselgeld gebruiken om van de brief af te komen.
3. Een voorwaarde is ook dat de brief in tweevoud is opgesteld en ondertekend. De datum en plaats moeten zijn vermeld. Er moet duidelijk in staan dat het hier om een overeenkomst gaat en zo verder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ikke, 10-08-2012
Hoe zit dat dan met inboedel scheiding en 1 persoon sterf dan? het namelijk zo mijn ouders zijn van april 2008 gescheiden ze hadden tot op heden nog niet de boedelscheiding geregeld omdat mijn moeder niet mee werkte nu is onze vader pas overleden juli 2012 en wat nu? waar heeft onze moeder nu wel en niet meer recht op? heel ingewikkeld is het nu en niemand kan ons hier antwoord op geven. gaat het gevecht nu verder wat er tussen onze ouders was met de boedelscheiding maar nu tussen de erfgenamen en onze moeder (ex-vrouw) van onze vader? En dan weer zeker zolang als tussen onze ouders? zijn er geen wetten voor als iemand sterft terwijl de boedelscheiding nog niet rond was van de gene die sterft met zijn ex? Wij dachten dat dan alles kom te vervallen als niks is geregeld op papier? en trouwens ze hebben 4 jaar de tijd gehad en nog niks geregeld hoe kun je nog nakijken en ervan uit gaan wat er 4 jaar terug nog was aan inboedel? en hoe gaat dat als er 2 huizen in het spel zijn want dat is nu bij ons het geval die huizen zijn ook nooit verdeeld geworden in die 4 jaar tijd onze vader heeft 4 jaar lang alleen betaald voor deze huizen terwijl onze moeder nu dan nog recht heeft op 1 huis volgens de notaris? kan dit zomaar? dit zou toch anders moeten zijn met wetten? zeer ingewikkeld allemaal wie kan hier allemaal antwoord op geven? want in onze ogen is dat dan wel heel makkelijk 2 huizen scheiden gaan 1 persoon lekker alles laten betalen over de 2 huizen 4 jaar jang dan sterft die gene en dan krijgt de ander lekker het huis? of hoe moet ik het zien Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Ikke,
1. Als twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, scheiden, bezit elk de helft van het totale bezit op het moment van echtscheiding. Als de verdeling nog niet rond is, houden vader en moeder hun openstaande claim tenzij anders wordt overeengekomen.
2. Als er geen testament is opgesteld en de ouders zijn gescheiden, erft moeder niet van vader.
3. De claim en vordering van vader als gevolg van de echtscheiding maakt onderdeel uit van zijn nalatenschap.
4. Een openstaande claim van moeder als gevolg van de echtscheiding komt in mindering op de te verdelen nalatenschap van vader.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Narijn, 22-07-2011
Het is mooie maar in het werkelijkheid kom soms andere dingen tegen zoals bij het geval ik ben met iemand getrouwd maar bij scheiding bleek meneer bij de notaris een akte heeft laten maken waar in staat dat al haar bezitting na zij dood naar iemand anders toe gaat dan naar mij. Ik kon dus verder niks meer doen ik wist hier totaal niks van af pas bij scheiding bleek dat. ik zelf ben in Suriname getrouwd dus gemeenschap van goederen dus. Maar meneer heeft een huur huis en heeft een uitkeringen van de socialedienst er was wat spullen in huis waar ik belang bij had ik kon naar fluiten. Ja en hoe moet hier nou achter komen toen ik achter kwaam kon ik niks meer doen deze akte is meer dan 25 jaar oud. en als meneer tussen tijd dood was kon ik fluiten naar iets uit de inboedel

Nou als nog een tip heb dan hoor ik het graag. Reactie infoteur, 22-07-2011
Beste Narijn,
In Nederland is het zo dat de onterfde echtgenote aanspraak kan maken op een passend verzorgingsniveau. Daarmee bedoelt men bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik van de echtelijke woning en inboedel gedurende 6 maanden na het overlijden. De inboedel zou ik dus ook nog niet loslaten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. C. Foeken, 29-06-2011
Ik ben in 2001 met een Jamaicaane in Jamaica getrouwd. Het huwelijk is ook in Nederland (St. Maarten, Nederlandse Antillen) ingeschreven. Vallen volgens Jamaicaaanse gewoonte al mijn voor het huwelijk bestaande eigendommen nu wel of niet in de gemeenschap van goederen. Ik kan daar maar niet achterkomen en ben nu verwikkeld in een zeer moeizame boedelscheiding. Reactie infoteur, 29-06-2011
Beste G. C. Foeken,
Traditioneel heeft Jamaica gevolgd Engels recht. Dat betekent dat met huwelijkse voorwaarden door een rechter niet per se rekening gehouden hoeft te worden en er in feite sprake is van een gemeenschap van goederen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw Skoole, 18-05-2011
Getrouwd in Egypte en dit in Nederland wettelijk laten maken. Ik had al een eigen huis en nu een nieuw huis gekocht, waar mijn man ook voor heeft moeten tekenen. Mijn man heeft altijd gezegd, bij scheiding, niks van het huis te willen, want het is allemaal immers met mijn geld aangekocht e.d. Hoe kunnen we dit het makkelijkst regelen? Reactie infoteur, 18-05-2011
Beste Mw Skoole,
U kunt het beste een gezamenlijk ondertekend document opstellen, waarin staat dat het huis van u blijft, omdat het met uw spaargeld is gekocht en daarom geen onderdeel uitmaakt van de verdeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mw H. Kosters, 10-08-2010
Hallo we zijn in 2008 getrouwt in 2006 heeft mn man huis gekocht in duitsland ik heb niets ondertekent
omdat we in duitsland zijn we wel gemeentelijk getrouwt maar via den haag het is me niet duidelijk of we nu wel of niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwt zou u mij daarover info kunnen geven Reactie infoteur, 11-08-2010
Beste mw. H. Kosters,
1. Essentieel om te weten is of het Nederlands recht of het Duits recht van toepassing is. Is het huwelijk in Nederland ingeschreven of alleen in Duitsland.
2. Volgens Nederlands recht zou het huis in de gemeenschap van goederen vallen als geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. In Duitsland daarentegen is gebruikelijk dat de bezittingen die al voor het huwelijk aanwezig waren niet in de gemeenschap van goederen vallen.
Met vriendeijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 30-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.