De rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Je recht hebben of je recht krijgen, het is helaas niet altijd hetzelfde, veel conflicten kunt u zelf oplossen maar soms heeft u juridische bijstand nodig. De rechtsbijstandverzekering kan u hierbij behulpzaam zijn. Maar wat houdt deze verzekering eigenlijk in en wat kunt u van een rechtsbijstandverzekeraar verwachten?

Wat doet de rechtsbijstandverzekering ?

Velen van ons denken dat ze niet zo snel in een juridisch conflict verwikkeld zullen raken, vaak blijkt dit echter een misvatting te zijn. Voorbeelden te over, u raakt bijvoorbeeld gewond bij een verkeersongeval en wilt uw schade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij, koopt een koopwoning en er blijken verborgen gebreken te zijn, u raakt in conflict met uw werkgever of uw buren bouwen een schuur op uw grond,

Indien u juridische bijstand nodig heeft kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot een advocaat of jurist. De kosten van het inschakelen van een dergelijke deskundige zijn doorgaans echter zeer hoog, vaak ook vele malen hoger dan de jaarpremie van een volledige rechtsbijstandverzekering. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft zal deze, in eerste instantie met behulp van juristen welke bij de verzekeraar in dienst zijn, uw belangen behartigen. Mocht uw verzekeraar het met behulp van het eigen personeel het conflict niet kunnen oplossen dan zal alsnog een advocaat worden ingeschakeld.

Voor u als verzekerde is de “uitkering” dus altijd in natura, of u wordt geholpen door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar of u ontvangt de hulp van een externe deskundige welke door de verzekeraar wordt voldaan.

Rechtsbijstandverzekeraar en schadeverzekeraar

Op grond van Europese wetgeving is het verboden dat een schadeverzekeraar ook direct uw rechtsbijstandverzekeraar is, dit om belangenconflicten bij schaderegeling te voorkomen. In Nederland wordt de rechtsbijstandverzekering dan ook uitgevoerd door:
Een verzekeraar die alleen het rechtsbijstandverzekeringsbedrijf uitoefent zoals bijvoorbeeld ARAG of DAS
Een verzekeraar die naast rechtsbijstand ook andere verzekeringen voert maar de rechtshulpverlening heeft overgedragen aan een onafhankelijke rechtspersoon zoals bijvoorbeeld Achmea Rechstsbijstand of Stichting Unive Rechtshulp

Gelet op het voorgaande is het dus heel goed mogelijk dat u uw rechtsbijstandverzekeraar sluit via een verzekeraar waar u ook al uw overige verzekeringen heeft ondergebracht. Mocht u echter een beroep willen doen op de verzekering dan zal de schade worden behandeld door een andere maatschappij of een aparte rechtspersoon van uw eigen verzekeraar.

Welke soorten rechtsbijstandverzekering bestaan er voor een particulier

 • De motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering
 • De verkeersrechtsbijstandverzekering
 • De gezinsrechtsbijstandverzekering (ook te sluiten voor een alleenstaande)

De motorrijtuigrechtsbijstandverzekering

Deze verzekering is gekoppeld aan een (bepaald) motorrijtuig van u als verzekerde. Er kan een beroep op deze verzekering worden gedaan als de behoeft aan rechtsbijstand voortvloeit uit een gebeurtenis waarbij het verzekerde voertuig is betrokken. Overigens hoeft deze verzekering niet altijd apart bij een rechtsbijstandverzekeraar te worden gesloten, het is ook mogelijk deze dekking op uw motorrijtuigverzekering bij te sluiten. In dit geval wordt ook de rechtsbijstand uitgevoerd door een aparte verzekeraar of rechtspersoon

Wat kunt u verwachten van een Motorrijtuigrechtsbijstandverzekering

 • Verhaal van de schade aan het verzekerde motorrijtuig en/of de inzittenden op een aansprakelijke tegenpartij, diens verzekeraar of het Waarborgfonds Motorverkeer
 • Strafrechtsbijstand: Als u strafrechtelijk wordt vervolgd wegens een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf wordt er voor verdediging gezorgd. Meestal is er echter geen dekking als door betaling van een boete strafvervolging kan worden voorkomen. Ook is er geen dekking als het gaat om een opzettelijk gepleegd delict
 • Rechtbijstand bij inbeslagname rij-/kentekenbewijs of motorrijtuig
 • Rechtsbijstand als het gaat om geschillen over de deugdelijkheid van een gekocht motorrijtuig, de garantie, en het al dan niet goed uitgevoerd zijn van reparaties en de prijs daarvan. Vaak wordt rechtsbijstand omtrent aankomen alleen verleend als het voertuig is gekocht onder Bovag of een gelijksoortige garantie.
 • Onvermogendheidsdekking. Als een aansprakelijke niet voldoende geld heeft om de schade te vergoeden en ook het Waarborgfonds niet tot vergoeding overgaat, dan zal uw verzekeraar de materiele schade vergoeden tot een bepaald maximum (vaak slechts tot € 700,00)
 • Zekerheidstelling: Als u in het buitenland wordt vastgehouden of uw motorrijtuig wordt in beslag genomen in verband met een strafzaak, dan schiet uw verzekeraar de gevraagde waarborgsom voor tot een bepaald maximum. Dit is echter een secundaire dekking, als een andere verzekeraar ook deze dekking biedt wordt de zekerheidsstelling niet verleend

De verkeersrechtsbijstandverzekering

Deze geeft vaak dezelfde dekking als een motorrijtuigrechtsbijstand maar de verzekering is biedt dekking als u of uw gezinsleden behoefte hebben aan rechtsbijstand op grond van een gebeurtenis die samenhangt met deelname aan het verkeer (dus ook fietser, inzittende van een ander voertuig of voetgangers)

Gezinsrechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen de rechtshulp die u of uw gezinsleden als particulier nodig zouden kunnen hebben. Geschillen welke verband houden met het uitoefenen van een bedrijf vallen hier dus zeker niet onder.

De verzekerde op een gezinsrechtsbijstandverzekering

 • U als verzekeringsnemer
 • Uw echtgenote of partner
 • De inwonende, of wegens studie uitwonende ongehuwde kinderen, stief- en pleegkinderen binnen Nederland
 • Inwonende (schoon)ouders

Dekking van de gezinsrechtsbijstandverzekering

 • Verhaalsrecht, verhaal van schade welke u is aangedaan door een aansprakelijke derde
 • Strafrecht
 • Arbeidsrecht (bijvoorbeeld ontslag of andere geschillen met uw werkgever)
 • Sociaal verzekeringrecht (onder andere uitkeringen)
 • Administratief recht (bijvoorbeeld geschillen met gemeente over een bouwvergunning)
 • Overeenkomstenrecht, voor zover deze geen betrekking hebben op motorrijtuigen (bijvoorbeeld aankoop woning, boeken van een vakantie, reparatie van uw CV ketel)
 • Personen-, familie en erfrecht, met uitzondering van
 • Advies voor hierboven niet genoemde rechtsterreinen

Algemene uitsluitingen op de rechtsbijstandverzekering

Naast dat de polisvoorwaarden een aantal specifieke gevallen geven waarin geen rechtsbijstand wordt verleend (bijvoorbeeld de hierboven genoemde echtscheiding) zijn er ook algemene uitsluitingen van toepassing. Hierbij kan worden gedacht aan:
 • Als het geschil dusdanig laat is aangemeld dat de behandeling door de rechtsbijstandverzekeraar hierdoor wordt bemoeilijkt
 • Als u zonder toestemming van de verzekeraar zelf een advocaat opdracht geeft de kwestie verder te behandelen
 • Als u zelf onjuiste informatie geeft of niet voldoende medewerking verleent
 • Als het belang dat u bij een zaak heeft minder is dan een bepaald bedrag, meestal zo rond de € 150,00. Alles waarbij u een belang heeft van meer dan het vastgestelde bedrag wordt normaal behandeld.
 • Als het geschil gaat over belastingrecht (soms wel bij te verzekeren !)
 • Als het geschil gaat over regels die de overheid voor iedere burger heeft vastgesteld
 • Als u een schuld niet kunt betalen of het geschil te maken heeft met uw faillissement

Vrije advocaatkeuze

Indien uw verzekeraar van mening is dat een advocaat moet worden ingeschakeld voor de behandeling van uw zaak dan heeft u zelf de keuze welke advocaat wordt ingeschakeld. De verzekeraar zal doorgaans wel een aantal adressen opgeven als advies, u hoeft zich hieraan niet te houden. U mag echter, zoals hierboven al is aangegeven onder uitsluitingen nooit zelf een advocaat inschakelen, uw verzekeraar zal dit namens u doen.

Wat als ik een geschil krijg met mijn rechtsbijstandverzekeraar over de behandeling van mijn zaak ?

Dit is uiteraard altijd mogelijk, u meent dat u in uw recht staat maar de verzekeraar meent bijvoorbeeld dat dit recht niet gehaald kan worden op grond van de wettelijke regelingen. In dat geval kent de polis een geschillenregeling. Doorgaans zult u eerst uw klacht moeten voorleggen aan de verzekeraar. Indien deze zijn standpunt niet wijzigt heeft u de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een advocaat van uw keuze welke het geschil beoordeeld. Indien deze tot de conclusie komt dat uw zaak wel degelijk haalbaar is zal deze de zaak verder behandelen op kosten van de verzekeraar.

Is ook de door u ingeschakelde advocaat van mening dat uw zaak niet haalbaar is dan heeft u alsnog de mogelijkheid uw zaak op eigen kosten voort te zetten. Wint u de zaak alsnog dan zal de verzekeraar de door u gemaakte kosten alsnog vergoeden. Een uitgebreide toelichting op de geschillenregeling kunt u hier lezen.

Wat als mijn tegenpartij bij dezelfde rechtsbijstandverzekeraar verzekerd is ?

In dat geval zal de maatschappij voor beide betrokken partijen een advocaat naar keuze inschakelen.

Kan ik nog een rechtsbijstandverzekering sluiten als ik verwacht dat ik in een conflict betrokken raak ? – de wachttijd

Voor alle verzekeringen geldt dat u alleen voor onzekere voorvallen kunt verzekeren. Een huis dat al in brand staat kunt u niet verzekeren. U kunt dan ook geen beroep op uw rechtsbijstandsverzekering doen als u bij het afsluiten van de verzekering al wist of kon weten dat er een geschil zou volgen. Deze geschillen zijn uitgesloten van dekking. Voor de meeste geschillen geldt bovendien een wachttijd van enkele maanden die ingaat na het begin van de verzekering. Alleen voor gevallen waarin u binnen die wachttijd kunt aantonen dat u het geschil niet kon voorzien bij het aangaan van de verzekering kunt u een beroep doen op de verzekering. Dit wil echter niet zeggen dat alles direct is uitgesloten. Zo kan het verstandig voor aankoop van een woning een rechtsbijstandverzekering te sluiten, u weet immers niet of de door u te kopen woning verborgen gebreken heeft dus is het geschil onvoorzien bij aangaan van de verzekering.

Afkoop van het geschil

Meestal is in de polisvoorwaarden opgenomen dat uw verzekeraar de mogelijkheid heeft het geschil af te kopen. Hiermee wordt bedoeld dat zij u schadeloos stellen voor de door u geleden schade. De verzekeraar zal dit doorgaans doen uit een kostentechnisch oogpunt, het verhaal van de kosten op de tegenpartij zal dan meer kosten dan het direct uitbetalen. Omdat veel mensen menen dat de tegenpartij hierdoor beloond wordt, wordt deze regeling vaak als onrechtvaardig beschouwd en eisen zij alsnog dat de tegenpartij wordt “aangepakt”. Derhalve is deze regeling specifiek door de rechtsbijstandverzekeraar opgenomen.

Is het voor iedereen verstandig een rechtsbijstandverzekering te sluiten ?

Voor de zeer lage inkomens is in Nederland de Wet op de Rechtsbijstand van toepassing. Dit wil zeggen dat u door een bepaalde procedure te volgen in aanmerking kunt komen voor een bijdrage in de juridische kosten door de overheid. De hogere inkomens kunnen doorgaans de kosten van een advocaat zelf dragen, in dat geval dient u zich dan ook af te vragen of het strikt noodzakelijk is een dergelijke verzekering te sluiten, u weet immers niet of u deze ook daadwerkelijk nodig heeft, realiseert u zich in dat geval wel dat het inschakelen van een advocaat vaak hoge kosten met zich meebrengt. Gelet op het voorgaande lijkt dit dan ook bij uitstek een verzekering voor de middeninkomens. Iedereen moet hier echter voor zichzelf een afweging tussen de kosten van de verzekering en de mogelijke kosten indien een geschil zich voordoet. Indien u lid bent van een vakbond kan dit ook van invloed zijn of u een rechtsbijstandverzekering moet sluiten. Voor meer informatie klikt u hier

Meer artikelen over de rechtsbijstandverzekering treft u aan in de special Rechtsbijstandverzekering

Meer weten over andere particuliere schadeverzekeringen, kijk dan naar mijn special Schadeverekeringen particulier
© 2008 - 2024 Dsvh13, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoGesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen doe je zoAls u te maken hebt met een juridisch probleem en over een laag of lager inkomen beschikt, kunt u eventueel aanspraak ma…
De rechtsbijstandverzekeringDe rechtsbijstandverzekering levert juridische bijstand bij conflicten. De meeste verzekeraars hebben eigen juridisch ge…
Ik ben het oneens met mijn rechtsbijstandverzekeraar, en nu?Als u een geschil krijgt is de rechtsbijstandverzekering doorgaans een uitkomst. Toch kan uw rechtsbijstandverzekeraar v…
Verzekeren: juridische hulp, rechtsbijstandverzekering 2021Verzekeren: juridische hulp, rechtsbijstandverzekering 2021Hoe kunt u zich verzekeren van juridische hulp? Niet alles is verplicht, maar een goede rechtsbijstand is in 2021 echt n…

(Doorlopende) Reisverzekering voor ParticulierenDe vakantie komt er weer aan en met zijn allen trekken we weer naar onze vakantiebestemming. Velen van ons zullen hiervo…
Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)AVP of WAP zoals deze verzekering vroeger wel werd genoemd, velen hebben ervan gehoord maar wat houdt deze verzekering p…
Dsvh13 (176 artikelen)
Laatste update: 20-02-2009
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.