Minimumloon, jeugdloon - Juli 2020 plus uurloon

Minimumloon, jeugdloon - Juli 2020 plus uurloon Het wettelijk minimum volwassen loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Per 1 juli 2020 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het verhoogde minimumloon (is 100%) De verhoging geldt ook voor werknemers van 15 tot 21 jaar en is een percentage, berekend aan de hand van het minimumloon vanaf 21 jaar. Voor personen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, gelden aangepaste bedragen. Hoe hoog is het minimum loon of minimum jeugd loon per 1 juli 2020 en hoe hoog is je vakantietoeslag? Ter vergelijking staat het 'oude' minimum loon zoals dit gold vanaf 1 januari 2020 vermeld. Bedragen en berekeningen die voor jou van toepassing zijn tot 1 januari 2021, waarna opnieuw een verhoging van het minimum loon en het minimum jeugdloon doorgevoerd wordt.

Minimumloon juli 2020

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar. Jongeren krijgen dan eerder het volwassen minimumloon, dat vanaf 23 jaar gold. Het jeugdloon voor jongeren tussen 18 en 20 jaar wordt ook verhoogd. De overgang in de leeftijd voor het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs doorgevoerd: de eerste aanpassing van de leeftijd is 1 juli 2017 ingevoerd (22 jaar), de tweede en laatste aanpassing volgde in juli 2019.

Minimumloon 2020 - Hoogte en opbouw


Minimumloon - Jeugdloon - 1 januari en 1 juli verhoogd

Twee keer per kalenderjaar worden de bruto lonen aangepast; per 1 januari en per 1 juli. Met ingang van 1 juli 2020 moet een tussentijdse verhoging worden doorgevoerd. Dit betekent dat je per eind juli 2020 een hoger brutoloon op je loonstrookje moet zien, wat weer inhoudt dat je bij een ongewijzigde situatie ook een hoger netto loon ontvangt.

Recht op minimum loon of minimum jeugdloon

Als je werkt en tussen de 15 jaar oud en de pensioengerechtigde leeftijd bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon. Wanneer je jonger bent dan 21 jaar, heb je nu nog recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Precies op je verjaardag gaat het minimumjeugdloon omhoog, behalve als dit in het weekend valt. In dat geval gaat je salaris omhoog op de maandag na je verjaardag. Twee keer per jaar, in januari en juli, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast, waarbij het gaat om het brutoloon gebaseerd op een normale of volledige werktijd en gekoppeld aan de welvaartsontwikkeling.

CAO - De collectieve arbeidsovereenkomst

De verhoging van het wettelijk minimumloon is afgestemd op de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Vraag bij twijfel over de hoogte van je loon naar de CAO bij je werkgever.

Hoogte minimumloon loon - 1 juli 2020 tot 1 januari 2021

Het minimumloon (vanaf 21 jaar) en minimumjeugdloon (15 tot en met 20 jarige) staat per 1 juli 2020 weergegeven en geldt tot 1 januari 2021. Het bruto minimum loon en het jeugdloon per 1 juli 2020 geldt bij een volledig dienstverband, oftewel een volledige werkweek. De bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld. Tussen haakjes staan de oude bedragen, zoals vastgesteld vanaf 1 januari 2020 tot 1 juli 2020, zodat je voor jezelf een vergelijking kunt maken tussen je oude en het nieuwe loon.

21 jaar en ouderPer Maand € Per Week € Per Dag €
Minimumloon€ 1.680,00 (1.653,60) € 387,70 (381,60)€ 77,54 (76,32)

Gewerkte uren bij een volledige werkweek

Onder een volledige werkweek wordt meestal 36, 38 of 40 uur per week verstaan, afhankelijk van wat binnen de CAO overeengekomen is binnen de bedrijfstak waar jij werkzaam bent, of waar je onder valt. Wanneer je minder uren werkt, is het minimumloon natuurlijk ook lager. Het loon staat dan in verhouding tot de door jou gewerkte uren. Het kan zijn dat er binnen de bedrijfstak waar jij werkzaam bent in de CAO een hoger bruto uurloon is overeengekomen. Dit hogere uurloon is dan het uitgangspunt om de loonsverhoging voor 2020 door te berekenen. Een werkgever mag wettelijk wel méér betalen, maar niet minder. De weergegeven lonen zijn gebaseerd op een 38-urige werkweek. (dit kan dus afwijken van het aantal uren dat jij werkelijk werkt: 36 of 40 uur).

Leeftijd* %Per Maand
Januari 2020
Juli 2020Per Week
Januari 2020
Juli 2020Per Dag
Januari 2020
Juli 2020
21 jaar100.0 %€ 1.680,00(1.653,60)€ 387,70(381,60)€ 77,54(76,32)
20 jaar80.0 %€ 1344,00(1322,90)€ 310,15(305,30)€ 62,03(61,06)
19 jaar60.0 %€ 1008,00(992,15)€ 232,60(228,95)€ 46,52(45,79)
18 jaar50,0 %€ 840,00(826,80)€ 193,85(190,80)€ 38,77(38,16)
17 jaar39.5 %€ 663,60(653,15)€ 153,15(150,75)€ 30,63(30,15)
16 jaar34.5 %€ 579,60(570,50) € 133,75(131,65)€ 26,75(26,33)
15 jaar30.0 %€ 504,00(496,10)€ 116,30(114,50)€ 22,26(22,90)

* De percentages in de 2e kolom geven aan hoeveel procent dit is van 100% van het minimumloon bij personen van 21 jaar en ouder.

Hoogte minimumloon - Personen jonger dan 15 jaar

Voor personen jonger dan 15 jaar is geen wettelijk minimum jeugdloon vastgesteld, maar dit komt meestal in de buurt van het loon van een 15-jarige.

Bruto minimum loon per uur - 1 juli 2020

Let op: zoals eerder vermeld is je uurloon afhankelijk van de werkweek of het aantal gewerkte uren per week: 36, 38 of 40 uur. Het kan zijn dat er in de CAO een hoger loon is vastgesteld.
 • De bedragen/uurlonen kunnen door afronding enkele centen afwijken.
 • Tussen haakjes staan -ter vergelijking- de oude minimum uurlonen die tot 1 januari 2020 golden vermeld.

LeeftijdBij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
21 jaar en ouder€ 10,77 (10,60)€ 10,21 (10,05)€ 9,70 (9,54)
20 jaar€ 8,62 (8,49)€ 8,17 (8,04)€ 7,76 (7,64)
19 jaar€ 6,47 (6,36)€ 6,13 (6,03)€ 5,82 (5,73)
18 jaar€ 5,39 (5,30)€ 5,11 (5,03)€ 4,85 (4,77)
17 jaar€ 4,26 (4,19)€ 4,04 (3,97)€ 3,83 (3,77)
16 jaar€ 3,72 (3,66)€ 3,52 (3,47)€ 3,35 (3,30)
15 jaar€ 3,24 (3,19)€ 3,07 (3,02)€ 2,91 (2,87)

Vakantiegeld 8% over het bruto uurloon

Minimumlonen - Per maand en per uur zowel exclusief als inclusief 8% vakantiegeld

De bruto minimumloonbedragen voor 15 tot en met 21 jarigen. In de bovenstaande tabel staan bedragen zonder vakantietoeslagen vermeld, Wat verdien je per maand inclusief 8% vakantietoeslag, gebaseerd op je loon exclusief vakantietoeslag?

Vakantiegeld - Berekening vakantietoeslag vanaf juli 2020

Voor iemand van 21 jaar of ouder is het minimumloon € 1.680,00 per maand, exclusief 8% vakantiegeld. In de tabel zie je het maandloon inclusief 8% vakantietoeslag.
Let op: Alle loonbedragen binnen het voorbeeld zijn ook nu weer gebaseerd op een werkweek van 38 uur.

LeeftijdPer Maand inclusief 8% vakantiegeld
21 jaar +€ 1.680,00 x 1,08 = € 1.814,40
20 jaar€ 1344,00 x 1,08 = € 1.451,52
19 jaar€ 1008,00 x 1,08 = € 1.088,64
18 jaar€ 840,00 x 1,08 = € 892,94
17 jaar€ 663,60 x 1,08 = € 716,69
16 jaar€ 579,60 x 1,08 = € 625,97
15 jaar€ 504,00 x 1,08 = € 544,32

* Er kunnen lichte afrondingsverschillen zijn.

Berekenen loon of salaris vanaf juli 2020

Voldoet jouw maandloon aan het minimumloon of minimumjeugdloon?
Om het minimumloon per maand te berekenen volg je de volgende stappen:
 • Kijk in de tabel naar het bedrag van het minimum uurloon dat bij jouw leeftijd staat vermeld.
 • Vermenigvuldig dit bedrag met het aantal uur per week dat je werkt.
 • De uitkomst vermenigvuldig je dan vervolgens met 4,33*
 • Rond de bedragen af tot 2 cijfers achter de komma (naar boven afronden)

* Het getal 4,33 is het aantal weken in een maand, oftewel 52 weken gedeeld door 12 maanden.

 • Bijvoorbeeld een 17 jarige werkt 6 uur per week, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: € 4,04 x 6 x 4,33 = € 104,96 bruto, exclusief 8% vakantiegeld.
 • Bijvoorbeeld een 19 jarige werkt 8 uur per week, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: € 6,47 x 8 x 4,33 = € 224,12 bruto, exclusief 8% vakantiegeld.
 • Bijvoorbeeld een 21 jarige (of ouder) werkt 22 uur per week, gebaseerd op een 40-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: € 9,70 x 22 x 4,33 = € 924,02 bruto, exclusief 8% vakantiegeld.

Bruto loon - Wat houd je netto over

Netto loon is het loon dat je uitbetaald krijgt op je rekening, of contant in het handje ontvangt. Hoeveel je netto overhoudt hangt af van de belastingen en premies die op je salaris worden ingehouden. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Van bruto naar netto loon

De netto bedragen zijn -anders dan de bruto bedragen- niet wettelijk bepaald, daar ze per bedrijfstak of bedrijf kunnen verschillen. Dit heeft te maken met verschillen in inhoudingen op het loon of loonheffingen. Zoals bijvoorbeeld de premieheffing voor de sociale zekerheid (volksverzekeringen, AOW, ANW en dergelijke). Maar als werknemer betaal je bijvoorbeeld ook premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Deze heffingen worden afgedragen aan de belastingdienst. Het verschil tussen bruto en netto bedragen zit hem dus in dit soort premies, heffingen en inhoudingen.

Hoe is het minimumloon opgebouwd

Er wordt bij het wettelijk minimum(jeugd)loon uitgegaan van het bruto loon bij een normale arbeidsduur (zonder overwerk). Het minimumloon wordt uitbetaald over de betalingstermijn die met je werkgever is overeengekomen. Dit kan per week, per maand, of per de vier weken zijn. De opbouw van het bruto loon (in geld) kan zijn:
 • Het basisloon dat contractueel (arbeidscontract) is overeengekomen.
 • Toeslagen voor b.v. onregelmatige werktijden, prestatie, werkomstandigheden, ploegendienst, wachtdienst e.d.
 • Vaste beloningen voor de omzet, die de werknemer maakt, welke iedere betalingstermijn worden uitgekeerd.
 • Beloningen van derden die uit het werk voortvloeien (zoals bijvoorbeeld fooien) en waarover een regeling tussen werkgever en werknemer is getroffen.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.

Inkomsten die niet meetellen voor het minimum(jeugd)loon

Sommige inkomsten in geld tellen niet mee bij de bepaling van het minimumloon, maar kunnen wel bepalend zijn voor de hoogte van je inkomen, o.a:
 • Geld dat verdiend is met overwerk (het uurloon moet dan wel gebaseerd zijn op het wettelijk minimum).
 • Vakantiebijslag.
 • Winstuitkeringen.
 • Eindejaarsuitkeringen.
 • Speciale uitkeringen (b.v. incidentele uitkering behaalde omzet)
 • Uitkeringen op termijn, toegekend onder bepaalde voorwaarden (b.v. pensioen, spaarregelingen met werkgeversbijdrage)
 • Vergoedingen voor kosten die je voor je werk hebt moeten maken.
 • Werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Gegevens op het loonstrookje van een werknemer

Als werknemer krijg je een loonstrookje van je werkgever, waarop het volgende staat:
 • Je brutoloon.
 • Uit welke bedragen je brutoloon opgebouwd is (zoals b.v. basisloon en toeslagen)
 • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die gelden voor jou.
 • Het aantal uren dat je werkt.
 • De periode waarvoor je betaald krijgt (b.v. de maand november)
 • Je naam en de naam van je werkgever.

Vakantiegeld of vakantietoeslag

Vakantiegeld of vakantietoeslag wordt in de wet vakantiebijslag genoemd. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor vakantiebijslag, je moet dan namelijk werk hebben op basis van een arbeidsovereenkomst en woonachtig zijn in Nederland.

(Voor een ambtenaar gelden andere regelingen). Iedere werknemer die aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op minimaal 8% vakantiebijslag (van het brutoloon), hetgeen één keer per jaar wordt uitgekeerd. Veelal keren werkgevers dit bedrag in mei uit; het dient uiterlijk in juni te gebeuren. Wanneer er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst, indien het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag bijvoorbeeld ook per maand uitbetaald worden. De hoogte van de vakantiebijslag moet vermeld worden bij de uitbetaling. De Wet minimumloon bepaalt dat de werknemer aanspraak heeft op een vakantiebijslag tot een bedrag, berekend naar een percentage van het loon, tot een maximum van het drievoud van het minimumloon. Als je ziek bent, heb je nog steeds recht op de minimumvakantiebijslag en ook wanneer je tijdelijk een WW-uitkering krijgt, heb je recht op vakantiebijslag (indien het dienstverband niet is verbroken).

Vakantiedagen - Aantal dagen waar je recht op hebt

Je hebt als werknemer recht op vier keer het aantal dagen dat je in een week werkt. Dus als je vijf dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen (4 x 5=20). Je krijgt de vakantiedagen doorbetaald. Je bouwt gedurende het jaar vakantiedagen op. Als je nog geen jaar werkt, worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Jongeren met gedeeltelijke leerplicht

Jongeren die vanwege de leerplicht twee dagen naar school gaan, hebben naast de onderwijsvakantie, recht op minimaal 12 dagen vakantie.

Flexwerkers en het wettelijk minimumloon

Flexwerkers hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld thuiswerkers en oproepkrachten, die met een flexibel contract werken. Wanneer je flexwerker bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon als je:
 • Maximaal twee opdrachtgevers hebt.
 • Niet als zelfstandige werkt.
 • Zelf als flexwerker werkt. Alleen je gezinsleden mogen meewerken, dus je echtgenoot/ partner, inwonende bloed- of aanverwanten en pleegkinderen.
 • Gemiddeld minimaal vier uur per week werkt.
 • Minimaal drie maanden werkt. Indien de tijd tussen twee opdrachten korter is dan 31 dagen, mag je deze tijd meetellen.

De meeste uitkeringen en inkomensvoorzieningen zijn afgestemd op het wettelijk minimumloon en worden ook twee keer per jaar (januari en juli) verhoogd.

Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen. Indien hij of zij dit weigert, kan je naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. De werkgever kan zelfs een boete krijgen als deze het wettelijk minimumloon niet uitbetaalt. Je kunt je juridisch laten adviseren door bijvoorbeeld een wetswinkel, het Juridisch Loket, sociale raadslieden of door de vakbond (FNV, CNV etc).

Opeisen van achterstallig loon

Als je erachter komt dat je te weinig loon hebt gekregen, kan je dit achterstallige loon opeisen. De termijn die hier voor staat, is binnen vijf jaar. Indien er sprake is van achterstallige vakantiebijslag, dan moet dit binnen twee jaar opgeëist worden.

Opeisen van vakantiedagen

Wanneer je vakantiedagen waar je recht op had, niet hebt gekregen, kun je deze ook achteraf opeisen. De termijn hiervoor is binnen vijf jaar.
© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2020Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2020Het wettelijk minimumloon 2020 en minimumjeugdloon per juli 2020 zijn bekend en gelden tot 1 januari 2021. Daarmee weten…
Wettelijk minimumloon juli 2020: loon jongeren omhoogWettelijk minimumloon juli 2020: loon jongeren omhoogWie 21 jaar of ouder is heeft in 2020 recht op het volledige wettelijk minimumloon. De leeftijd van het wettelijk minimu…
Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli worden de hoogte van het minimumloon aangepast. Dat heeft gevolgen voor divers…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…

Overstappen van energieleverancier: zo werkt datOverstappen van energieleverancier: zo werkt datOverstappen van energieleverancier is eenvoudig in 2020 en kan tot een forse besparing leiden. Bovendien kunt u een hoge…
Wijzer in geldzaken, wat voor beslisser bent u (geldtype)Wijzer in geldzaken, wat voor beslisser bent u (geldtype)U wilt wijzer worden in geldzaken en bijvoorbeeld weten welk geldtype u bent? Bij geld, geldkwesties en geldzaken neemt…
Bronnen en referenties
 • Rijksoverheid.nl

Reageer op het artikel "Minimumloon, jeugdloon - Juli 2020 plus uurloon"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anoniem, 22-12-2019 00:43 #388
Ik wil alstublieft graag antwoord op mijn vraag

Ik was in 2016 21 jaar geworden,
Ik heb van 2016 tot en met 2018 gewerkt in de horeca onder het minimumloon
Ik heb echt heel weinig verdient, op dit moment werk ik niet vanwege ziekte ik krijg uitkering uit de Ziektewet met toeslag
Ik heb gelezen dat wanneer er onder de minimumloon word verdient recht krijgt op toeslag mijn vraag is wat moet ik doen om toeslag te krijgen voor het verleden van 2016 tot en met 2018

Erik, 27-01-2019 13:11 #387
Vraag ben 54 jaar krijg een baan aangeboden voor 12 uur in de week hoeveel krijg ik per maand netto? normaal is het een 40-urige werkweek.

Betty, 28-03-2018 10:13 #386
Ik werk 16 uur per week en werk al 14 jaar voor het zelfde loon, kan dit? Reactie infoteur, 10-04-2018
Beste Betty,

Sorry voor de late reactie. Het zou kunnen dat je op het eind van een schaal zit. Maar… dan zou het loon in ieder geval moeten stijgen met het percentage van de inflatiecorrectie. Dus.14 jaar hetzelfde loon kan/mag niet. Zou het bespreekbaar maken en je -niet uitbetaalde- loon met terugwerkende kracht vorderen.

Mvg

Anoniem, 16-11-2017 15:51 #385
Beste,

Ik ben 17 jaar en nu wil mijn stage adres (kledingwinkel) mij in dienst neme, voor 20 uur en ga ik mijn opleiding omzetten naar BBL. Mijn stage adres geeft aan dat ik 3.69 per uur ga verdienen. Klopt dit? Reactie infoteur, 19-11-2017
Beste Anoniem,

Als er een werkweek van 40 uur bij volledig dienstverband geldt voor de bedrijfstak, dan klopt het (is iets meer). Geldt er een 36 of 38-urige werkweek bij vol dienstverband, dan krijg je te weinig uitbetaald. Werk je 20 uur, dan krijg je naar verhouding (0.5 x 40 uur) uitbetaald.

Mvg

Anoniem, 13-10-2017 13:46 #384
Ik ben 20 jaar en heb 26,50 uur in een maand gemaakt. Ik heb een 0 uren contract. Ze zeggen dat mijn loon 6,65 is en kreeg dus 130,26 uitbetaald. Maar als 20 jarige is het minimale loon toch hoger dan 6,65? Reactie infoteur, 16-10-2017
Beste Anoniem,

In het overzicht wordt bij het minimumloon een onderscheid gemaakt tussen een werkweek van 36, 38 of 40 uur. Bepalend voor de hoogte van je loon is wat er in de CAO van de bedrijfstak aan uren per week geregeld is. Afhankelijk hiervan zou het loon kunnen kloppen? Meer mag altijd, minder niet.

Mvg

Anoniem, 28-06-2017 17:36 #383
Hallo,

Ik heb even een vraag. Ik ben 16 jaar en werk in de Horeca gemiddeld 24 uur per week. nu wil ik graag weten wat ik kan verdienen in het uur. Ik heb namelijk het idee dat mijn werkgever de boel belazert. Ik werk soms van 's middags 14.00 uur tot 24.00 of van 16.30 uur tot 24.00 uur
en ik wil ook graag weten wat het uurloon is als er vakantiegeld en vakantietoeslag bij in berekend zit.

Kunt u mij hier mee helpen? Reactie infoteur, 08-07-2017
Beste Anoniem,

Sorry voor de late reactie. Onder de volgende link vind je alle informatie over de jouw bedrijfstak; de horeca.
https://www.khn.nl/thema-arbeidsvoorwaarden

Mvg

Eva, 01-02-2017 12:24 #382
Hoi ik wil even vragen of mijn eigen berekening dus klopt:

Ik ben 23 jaar en werk 15u in de horeca (dus ik neem het minimunloon van 38 uren, inclusief vakantietoeslag), dat is 10,18. Dus ik verdien dan per maand: 10,18 x 15 x 4,33 = 661,19.

Klopt dit? Klopt het ook dat ik dan 10,18 moet rekenen of heeft de horeca een aantal uren in de week. Reactie infoteur, 01-02-2017
Beste Eva,

Binnen het CAO van de horeca geldt een werkweek van 38 uur. De (minimum) berekening is correct.

Mvg

Kevin, 19-01-2017 20:01 #381
Ik ga een bbl opleiding volgen in de retail, dan krijg ik een contract van minimaal 20 uur en maximaal 28 uur in de week. Ik ben 17 jaar. Wat moet ik dan minimaal per uur en per maand krijgen en maximaal? Reactie infoteur, 20-01-2017
Beste Kevin,

Een maximum is niet bepaald; een minimum wel.
Het minimum loon dat je per uur moet ontvangen is in het artikel te lezen, of… is afhankelijk van dat wat in de CAO bepaald is voor de bedrijfstak waar je werkzaam in bent/gaat werken. Lager dan het wettelijk minimumloon is dan niet toegestaan.

Mvg

Quint, 25-07-2016 20:22 #380
Sinds kort werk ik als vakkracht/invalkracht/hulpje afwas in een horeca gelegenheid in de keuken. Ik krijg een all in bruto uurloon van 7,11 per gewerkt uur. Dit is incl. vakantietoeslag en vakantiedagen. Ik heb een nul uren contract dat loopt tot eind januari 2017. Ik ben 17 jaar. Is dit goed?

Daan, 01-06-2016 14:12 #379
Ik ben 16 en werk bij de Albert Heijn en ik begin vaak om 06:00 mijn vraag is krijg je hierom meer betaald en na 18:00 ook meer betaald? Reactie infoteur, 06-06-2016
Beste Daan,

Kijk even bij het artikel van de collega-infoteur:
http://zakelijk.infonu.nl/banen/107770-ah-uitbetaaldatum-loon-en-personeelskorting-2015-2016.html

Mvg

Roy, 21-04-2016 20:00 #378
Hallo,
ik studeer binnenkort af voor technisch specialist personenvoertuigen niv. 4. Ik ben al een soort van aan het werk bij een garage, wat kan ik verwachten qua verandering in mijn loon? Ik word in mei 21.

Dh, 26-12-2015 23:27 #377
Hooi ik probeer overal op sites te controleren of ik wel genoeg verdien met werken want ik ben 15 en verdien maar 2.75 per uur en ik werk in een horeca zaterdag en zondag en mijn collegas zijn wel wat ouder maar verdienden veel meer zoals een collega 16 jaar verdiend 3.90 eentje van 17 verdiend ongveer 4 euro en 18 jaar verdiend euro
zou dit kloppen mijn werktijden verschillen heel erg. ik werk ongeveer per dag 3 uurtjes het verschilt waneer de mensen klaar zijn ect. Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Dario,

Kijk even in het overzicht voor de uurlonen. Bij een werkweek gebaseerd op 38 uur is het uurloon correct.
Wat een ander verdient staat hier los van, ook al kan dit demotiverend werken.

Mvg

Deb, 07-12-2015 21:45 #376
Ik ben 17 jaar werk als BBL in de horeca, hoeveel zal ik gaan verdienen?

Ruben, 07-10-2015 20:09 #375
Beste,

Ik werk in de horeca en heb een 0 uren contract. Ik ben 20 jaar. Hoeveel moet ik dan minimaal per uur verdienen?

Met vriendelijke groet,
Ruben

Prins, 24-09-2015 16:49 #374
Beste,

Ik werk een variabel aantal uren per week. Het ligt er maar net aan of er werk is. Ik ben 22 jaar. Hoe kan ik mijn minimumloon berekenen? Uit het schema kan ik enkel halen hoe je het moet berekenen bij een vast aantal uren.

Ik verneem het graag.

Vriendelijke groet,
Jos Prins Reactie infoteur, 01-10-2015
Beste Jos,

Je variabele uren zijn dan (achteraf) het uitgangspunt.

Mvg

Janssen, 14-09-2015 14:26 #373
Hoi
Ik ben mij aan t verdiepen om een opleiding verpleegkundige bbl te gaan volgen. Overal staat dat je een leerlingsalaris krijgt van… Maar als het minimumloon hoger is krijg je dat bedrag bruto. In het overzicht staat maar het minimum loon van mensen tot 23 jaar. Hoe zit 't dan als je 35 jaar bent zoals ik? Kan iemand mij daarbij helpen? Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste,

Dan geldt het minimumloon voor 23 jaar en ouder (zie overzicht)

Mvg

Tiffany, 09-09-2015 16:37 #372
Goeiedag
Ik ben een meisje van 16 en ga vrijdagavond en zaterdag werken in kledingwinkel. Wat hoor ik te verdienen per uur?
Mvg Tiffany Reactie infoteur, 14-09-2015
Tiffany, minimaal het bedrag dat in het overzicht staat, afhankelijk van de werkweek die in de branche geldt (38 uur)
Zie ook:
http://files.flexnieuws.nl/wp-uploads/CAO_Mode_en_Sportdetailhandel_2008-2010.pdf

Mvg

Daisy, 02-09-2015 22:41 #371
Ik werk bij Terstal mode, werk wekelijks veel meer uren dan ik betaald krijg, vervolgens krijg ik deze uren niet uitbetaald en kan ze ook niet opnemen, mijn uren lopen dus alleeen maar meer en meer op, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 07-09-2015
Beste Daisy,

Dat een werkgever zo handelt, kan natuurlijk niet.
Het beste kan je rond de tafel gaan zitten met je werkgever.
Kom je er met de werkgever niet uit, dan zijn juridische stappen een mogelijkheid. Helaas is dit met het huidig overschot op de arbeidsmarkt een lastige stap.
Zie o.a.:
http://www.arbeidsrechtsite.nl/loon-vorderen/index.html

Mvg

Lyanne van Putten, 11-08-2015 19:22 #370
Ik werk in de horeca en ik heb een vast contract met 32 uur voor 6 maanden. 128 uur per maand.
Ik ben 27 jaar.
Ik ben er nu achter gekomen dat mijn uur loon nu al 3 maanden niet klopt.
Ik kreeg eerst 9 euro netto betaald en de 3 e maand 8,23 netto per maand ( wat ik erg aan de lage kant vind.)
Mijn bazen doen hier vaag over en niet duidelijk.
Dus ik ben nu aan het uitzoeken wat ik nu wettelijk per uur moet verdienen?
Ik krijg gewoon vakantie geld en ik heb vakantie dagen.
Dan is ook mijn vraag op hoe veel dagen heb ik recht als vakantie dagen?

Ik hoop dat jullie mij wat meer op weg kunnen helpen.

Vriendelijke groet,
Lyanne van Putten. Reactie infoteur, 17-08-2015
Beste Lyanne,

Kijk even bij de volgende link.
http://www.khn.nl/belangenbehartiging/standpunten/cao

Mvg

Joeri Henneke, 17-07-2015 20:57 #369
Hallo ik ben Joeri

ik ga in het nieuwe schooljaar als automonteur bij een garage werken als bbl er heb mijn monteur diploma autotechniek2 gehaald, dus ik ga 4 dagen werken en 1dag naar school wat zou ik als bbl er moeten gaan verdienen netto?

Vr.gr Joeri Henneke Reactie infoteur, 20-07-2015
Beste Joeri,

Als het goed is staat dit in de CAO.
Kijk ook even bij de volgende link:
https://www.fnvjong.nl/stage/bbl-vs-bol

Mvg

Boaz, 18-06-2015 18:36 #368
Hallo,

ik ben onlangs 18 geworden en werk nu een jaar in de detailhandel.
ik kreeg toen ik 17 was per uur ong 4,20 incl vakantie toeslag, ik vroeg mij af hoeveel dit omhoog zou gaan nu ik 18 ben?

mvg boaz

Tom, 26-02-2015 10:56 #367
Als je 16 bent hoeveel krijg je totaal met vakantie toeslag enzo?

Marije, 12-12-2014 13:54 #366
Hallo,

Een vriend van mij is 33 jaar en besloot vorig jaar zijn leven om te gooien. Dus terug naar school. hij moet volledig overnieuw starten en kiest dan voor een BBl opleiding. nu betaalt het bedrijf hem onder het wettelijk minimum, onder het mom van je bent een leerling.
Maar dit mag toch eigenlijk helemaal niet? of lees ik alle info op het internet verkeerd.

Carlos, 09-11-2014 10:57 #365
Hallo ik werk in een bedrijf waar ik al 2 jaar werk maar deze maand word ik 20 jaar en ik verdien nu 5,00 per uur met 19 jaar (521,00) per maand dus hoeveel zou het worden als ik 20 jaar word en ik werk 24 uur per week?

Diede, 16-09-2014 17:48 #364
Hallo,
Ik ga binnenkort beginnen met werken in een winkel op Zaterdag. Maar nu is het zo dat ik de hele dag alleen in de winkel zal staan, wat betekent dat ik ook geen pauze heb.
Is het zo dat ik doordat ik een grote verantwoordelijkheid heb (alleen de winkel runnen) meer loon moet krijgen?
Ik ben momenteel 18 jaar, wat zal ik moeten verdienen per uur?

Groetjes Reactie infoteur, 18-09-2014
Beste Diede,

In jouw situatie hoeft het niet te betekenen dat je salaris hoger zal zijn dan wanneer er meer personeelsleden zouden zijn. Alhoewel een hoger salaris wel te rechtvaardigen zou zijn.
Wel een punt van discussie is het feit dat je géén pauze hebt.
Het FNV schrijft er het volgende over:
Je recht op pauze hangt af van je dagelijkse arbeidsduur:
Als je langer dan 5,5 uur werkt, dan heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in 2 keer 15 minuten.
Als je langer dan 10 uur werkt, dan is de pauze minstens 45 minuten. De pauze mag worden gesplitst in 3 keer 15 minuten.
In een collectieve afspraak kan zijn afgesproken dat er slechts een kwartier pauze is per dag, ongeacht de lengte van de dienst, dat vinden wij veel te kort.

Mvg

Alex, 08-09-2014 22:43 #363
Ik ben 18 jaar en doe een BBL opleiding tot Eerste Autotechnicus, niveau 3, leerjaar 3.
Ik werk 35 uur per week bij een erkend leerbedrijf, 9 maanden lang onbetaald, nu sinds 12 maanden voor €290 op maandbasis. Aangezien ik met deze leeftijd ook verplichtingen heb zou ik het fijn vinden een extra centje te hebben, om mijn autootje te kunnen blijven betalen, en de overige vaste lasten. Is het reëel als ik mijn baas vraag om het wettelijk minimum jeugdloon? Of heb ik hier geen recht op als ''stagiair''?

Paulien, 18-06-2014 21:08 #362
Mijn zoon is 15 (13 juli 16) en gaat per 1 september de BBL koksopleiding doen. Hij heeft een leerwerkbedrijf gevonden per die datum maar doet er nu al vakantiewerk. Hij werkte hiervoor al 1 jaar in een restaurant als kok en verdiende 4.87 bruto per uur.
Nu heeft hij vandaag zijn arbeidscontract gekregen die hij zonder dat wij hem gezien heeft getekend. Thuis gekomen zie ik dat hij maar 3.40 per uur krijgt.
Vraagjes
1. Moeten wij als ouders niet tekenen, hij is toch minderjarig?
2. Is dit uurloon niet heel weinig, gezien ook het feit dat hij al jaar lang werkte voor 4.87
3. Kan een leerwerkbedrijf meebetalen aan de kosten van de BBL opleiding?

Met vriendelijke groeten,
bibi

Ronald, 30-04-2014 12:08 #361
Hallo,
Ik ben een man van 50 jaar, met een ww uitkering, ik kan misschien gaan werken via een uitzendbureau voor 9,26 euro bruto per uur voor 32-40 uur per week. (als magazijnmedewerker) Kan ik dit aanbod aannemen of is dit te laag?

Kiki, 17-03-2014 19:49 #360
Hallo,
Ik ben een meisje van 18 jaar en ik ga binnenkort beginnen bij kleding winkel Terstal daarbij krijg ik contract van 24 uur hoeveel ga ik verdienen want dat zie ik nergens op internet staan wat je verdien tijdens een 4 uur werkweek?

Dankuuu

Patryk, 03-11-2013 21:26 #359
Hallo:) Ik heb gehoord dat we in het jaar 2014 geen jeugdloon meer hebben is dat waar? Als ja per welk datum gaat het in? Dank je:)

Dd, 28-06-2013 11:27 #358
Heej ik werk als bbl 2e jaars leerling in een erkend bedrijf en ik krijg 668 bruto salaris elke maand voor 32 uur in de week maar ik heb geen vakantie geld gekregen klopt dit?

Natascha van Hoof, 26-06-2013 11:18 #357
Hallo ik ben natascha 22 jaar ik werk bijna een jaar lang in een bedrijf. Als flexwerker ik verdien 7 euro per uur incl vakantietoeslag ik krijg het elke week handje contant uitbetaald maar wel wit. Ik werk minimaal 4 dagen in de week dagen van 8 uur en 1 dag 7 uur. wat hoor ik te verdienen? klopt dit de boekhouder van mijn baas zegt dat dit klopt maar mijn baas laat het regelen door de boekhouder die snap de wetten en regels van betalen niet.
Wat kan ik doen en wat hoor ik te verdienen HELP!
Vriendelijke groet
Natascha van Hoof

Peter Raijmaekers, 26-03-2013 11:32 #356
Mijn dochter werkt in de horeca (restaurant) en krijgt als 18 jarige het minumumloon. Ze heeft een weekendbaantje omdat ze nog een studie volgt (MBO Horeca Management aan de Rooi Pannen te Breda). Krijgt ze als Horeca-student meer dan het standaard uurloon of kan ze op grond van de CAO een hoger uurloon krijgen?

mvgr Peter Raijmaekers

Jeroen, 24-03-2013 16:42 #355
Ik volg een bbl opleiding ga 1 dag naar school en werk 4 dgn a 8 uur pd, bij een erkend leerbedrijf, krijg ik de 4 dgn uitbetaald of is de school dag ook een dag die mn baas uitbetaald dus 5 dgn salaris, ik ben 17 jr.De opleiding wordt door werkgever betaald
Mijn salaris was nl tot dec. 2012 hoger dan nu, hoe kan dit?

Fiena, 01-03-2013 08:15 #354
Vraag: geld het minimumloon bij elke bedrijf het zelfde of is dat per bedrijf anders?

Vasco, 18-02-2013 11:35 #353
Hallo ik heb een vraagje. Ik heb sinds eind 2011 tot begin 2012 in de horeca gewerkt waarvan op mijn loonstrookje staat dat ik vakantiegeld krijgt. En elke maand bouwt het zich op en staat ook op mijn loonstrook. Maar toen ik gestopt werd en het vakantie geld wou gaan ophalen zei mijn baas, "wij doen niet aan vakantiegeld" nou is het zo dat de collega's die ook gestopt zijn het ook niet kregen maar degene die wel bleven werken hebben het wel ontvangen. Ik vroeg me af wat kan ik eraan doen? Want ze betalen altijd per kas uit dus wat als hij dan zegt dat die het per kas heeft uitbetaald? Is toch mijn word tegen het zijne?

Rie, 06-02-2013 15:06 #352
Hallo, ik ben Rie 51 jaar oud, werk 3 morgens in de bioscoop, houd daar alles schoon zalen, toiletten, enz. Verdien daar € 10 per uur bruto incl vakantiegeld. Het is best zwaar werk. Ik doe dit nu 3 jaar en heb nog nooit verhoging gehad klopt dit wel? Ik heb een 10 uren contract.
Met vriendelijke groet Rie

Rick, 31-01-2013 13:33 #351
Hallo ik ben rick verkuylen,
ik ben 17 jaar en ik werk in de horeca. Ik verdien 3,50 per uur en ik werk ongeveer 18 uur in de week. Verdien ik genoeg of moet ik meer verdienen?

Met vriendelijke groet
Rick Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Rick,

De horeca kent een 38-urige werkweek. Zou je zou volgens het overzicht dus 3,53 bruto per uur moeten verdienen, exclusief vakantiegeld.

Mvg

Manon Grotenhuis, 07-01-2013 17:02 #350
Hallo,

Ik ben Manon en ik ben 23 jaar. Ik pas op een kindje met het syndroom van down en ik vroeg mij af hoeveel ik hier per uur voor kan vragen. Dit kindje is 11 jaar en ik ga overal met hem naartoe. Meestal is dit op zaterdag maar het gebeurd ook wel eens dat ik in vakanties op moet passen. Dit houdt in, meer dan 24 uur.
Ik sta op contract en dat betekent dat ik per PGB betaald krijg.

Nu is mijn vraag, wat mag ik per uur per dag vragen?
en wat mag ik per 24 uur vragen? Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Manon,

Officieel zal je dan minimaal uitbetaald moeten worden naar het wettelijk minimumloon.
Kijk voor meer informatie even bij:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/dienstverlening-aan-huis

Mvg

Nadine, 02-01-2013 17:03 #349
Hallo,

Wanneer je een student (gemiddelde leeftijd zo'n 20 jaar) 'neemt' voor bijles vragen ze een uurloon die vrijwel gelijk staat aan hun leeftijd. En dat voor een uurtje in de week helpen met iets wat appeltje eitje voor ze is.Wanneer je bijvoorbeeld zo'n 2uur bijles wilt hebben van een student betaal je vrijwel indirect de huur van de kamer van diegene, en dat voor 2 uurtjes (!)
Waar komt het zo van dat dit aan de dure kant is?

Alvast bedankt,

Nadine Reactie infoteur, 04-01-2013
Het lijkt me niet onlogisch Nadine. In plaats van dat ze bijlijs geven, zouden ze ook een willekeurige baan voor dezelfde uren kunnen nemen. Ongeveer eenzelfde netto uurloon is dan redelijk.

Mvg

Whitney, 18-12-2012 20:14 #348
Hallo,
Ik heb een vraag die jullie hopenlijk kunnen beantwoorden. Het zit namelijk zo dat ik bij een cateringbedrijf werk via school (bbl). Nu ben ik 19 jaar en volgende maand word ik 20, ik verdien nu per uur € 4, 64 dit is op basis van een 32 uurs contract. Per week heb ik €160, 58 dit is inclusief vakantiegeld.
Nu is mijn vraag of dit correct is of dat ik recht heb op meer loon.

Bij voorbaat dank,
Whitney. Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Whitney,

Je kan de minimum bedragen in het overzicht aanhouden.
Voor een 19-jarige is dit minimaal 4,69 exclusief en 5,07 inclusief vakantiegeld
Voor een 20-jarige geldt 5,49 en 5,93
Bedragen gelden per 1 januari 2013

Mvg

Ace, 04-12-2012 16:09 #347
Hallo,
Ik vraag me af hoeveel je bruto per uur kan verdienen bij een kleding winkel? Ik ben 21 jaar en zal vast nog onder het minimum jeugdloon vallen, maar hoe zit het als je gaat werken bij de Bijenkorf? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Ace,

De Bijenkorf kent een salaris dat is gebaseerd op een 38-urige werkweek. Je kan dus de bedragen uit de tabel voor 38 uur aanhouden. De Bijenkorf zal er iets boven zitten, maar verwacht niet heel veel meer (geldt overigens voor de gehele detailhandel).
Zie ook: http://www.flexnieuws.nl/2012/06/07/cao-bijenkorf-2012-2013/

Mvg

Rick, 12-11-2012 23:41 #346
Hallo, ik ben 17 jaar oud, en heb een bbl contract. in mijn contract staat dat ik 750, - bruto per maand ga verdienen, wat houd ik dan over? Mvg rick Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Rick,

Wat je netto overhoudt is mede afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Kijk even bij de volgende site om je gegevens in te voeren:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Piet Buuren, 01-11-2012 01:00 #345
Ik ga als tennisleraar werken voor een tennisschool. Ik ben 20 jaar en er is mij 17 euro bruto aangeboden incl. vakantie geld. Ik krijg een contract voor 16 uur, maar ga waarschijnlijk tussen de 22 en 25 uur werken.
Ik wou vragen of dit een goed loon is of dat ik nog moet onderhandelen. Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Piet,

Ik weet niet binnen welke functie je bent ingeschaald, maar bijgaand vind je een link naar de salarisschalen binnen de CAO - Sport.
http://www.w-o-s.nl/werkgever_zaken/cao_zaken/Salarisschalen_2012.pdf

Mvg

M. S., 24-10-2012 17:50 #344
Hallo,
Ik ben 16 jaar en werk in de horeca als mede werker bediening en ik verdien 3.34 per uur bruto ik zou graag willen weten welke standaard kosten ik heb en wat ik dan over hou. Ik kan dit namelijk nergens vinden dus wil weten of jullie informatie voor mij hierover hebben ook wil ik weten of dit loon normaal is voor mijn leeftijd. Hoeveel uren ik per dag mag maken en tot hoe laat ik precies mag werken.

groetjes,
M.S. Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Milou,

Het minimum bruto loon voor 16-jarige is 3.05 euro exclusief en 3.29 euro inclusief vakantiegeld per uur, bij een 38-urige werkweek op CAO-basis.
Als je verder geen inkomsten hebt, betaal je nauwelijks premies en belasting omdat het inkomen te laag is (kijk bij: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto )
Voor meer specifieke gegevens kan je het CAO voor de Horeca raadplegen op:
http://www.khn.nl/downloads;jsessionid=684F9D3A507AA3DDD3045445D4A626F4

Mvg

Dan, 24-10-2012 17:36 #343
Hallo,
Ik heb een vraag… Ik werk in een kleine winkel en heb een oproep contract. Dit houdt voor mij in dat ik wel elke week werk, gemiddeld de laatste maand meer dan 32 uur per week.
Ik krijg een netto salaris van €8,50 en hier zit volgens mijn werkgever mijn vakantiegeld en vakantiedagen in verwerkt. Als ik hem zeg dat ik denk dat dit te weinig is zegt hij het steeds uit te zoeken alleen gebeurd dit niet. Klopt het dat dit salaris voor een oproep contract normaal is inclusief vakantie dagen en toeslag? Of moet ik toch verdere stappen ondernemen?

Gr. Dan Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Dan,

Je vermeld je leeftijd niet, dus is het lastig antwoord te geven. Houd in ieder geval de minimum bedragen in de tabellen aan. Het aantal uren dat je werkt maakt in principe voor de vaststelling van je minimum loon niet uit.
Verder is het van belang onder welke CAO het bedrijf waar je werkt valt, of welke CAO / bedrijfstak gevolgd wordt.
Mogelijk brengt het volgende overzicht je verder:
http://www.hbd.nl/pages/818/Onderwerpen/Arbeid-Sociale-Zekerheid/Arbeidsvoorwaarden/CAO-informatie-voor-detailhandel/CAOs-in-de-detailhandel.html

Mvg

Charles, 22-10-2012 22:32 #342
Hoi,

Ik werk als communicatie medewerker (Afgestudeerd HBO'er) bij een kleine organisatie. ik verdien hier 1800 bruto per maand. echter maak ik wel gemiddeld 4 overuren per week = 16 per maand.
Wat is hiervoor een redelijk salaris?

Gr,

Charles Reactie infoteur, 24-10-2012
Beste Charles,

Kijk eens of je er via onderstaande link uitkomt!?
http://www.nationaleberoepengids.nl/beroep/salarisschalen

Mvg

R. V. Dijk, 11-10-2012 12:01 #341
Hallo. Ik werk in de groente en fuit een groothandel. Ben 20 jaar, ik werk van 3:00 t/m 12:00 uur hoor ik van 3 t/m 6 nachtoeslag te krijgen? Ik werk daarbij 9 uur per dag 5 dagen in de week, soms 6 dagen. In mijn contract moet ik 160 uur per maand maken en heb momenteel 204,50 uur gedraaid in die maand heb ik dan overuren. Volgens het bedrijf had ik vorige maand 13 overuren. Opgeteld voor mijzelf berekend is dat 217,50 uur - 160 uur is 57,50 uren meer gedraaid maar volgens het bedrijf zijn het geen overuren en heb ik geen overuren. En pauzes zijn in die 9 uur berekend en gaan er nog van af… Is dat allemaal mogelijk voor de arbeidsomstandigheden? Mvg Reactie infoteur, 12-10-2012
Beste R,

Het is even wat leeswerk, maar onderstaand vind je een link naar de CAO voor de AGF-branche.
http://www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/cao/cao's_handel/cao_aardappelen_groente/

Mvg

Irene Huisman, 24-09-2012 12:45 #340
Hallo.

Ik heb een vraag, ik ben 20 jaar en werk als zelfstandig werkende gastvrouw niveau 3.
Graag zou ik willen weten wat ik moet verdienen. Ik kom er namelijk niet helemaal uit, omdat ik op verschillende sites steeds andere bedragen zie staan.

Vriendelijk groet,

Irene Huisman Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Irene,

Ik weet niet in welke branche je werkzaam bent, maar je kan in ieder geval het genoemde minimum salaris in het overzicht aanhouden.
Raadpleeg voor meer specifieke informatie:
http://www.nationaleberoepengids.nl/beroep/search?e=Beroep&q=gastvrouw+horeca

Mvg

Lotte, 22-09-2012 10:18 #339
Hallo,

Ik ben 17 jaar en ik werk in een restaurant en ben in dienst in de functie medewerker bediening en leerling. Het is een 0 uren contract. Mijn salaris bedraagt 3, 75 per uur inclusief vergoeding voor vakantie-uren en vakantiegeld. Ik ben net begonnen en zit in m'n proefperiode van 2 maanden. Ik zou graag willen weten of dit allemaal klopt.

Alvast bedankt en groetjes,
Lotte Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Lotte,

Het CAO binnen de horeca kent een salaris gebaseerd op een werkweek van 38 uur.
Het minimum salaris van 3,75 per uur gold tot 1 juli 2012. Vanaf deze datum ligt het minmum brutio salaris iets hoger, namelijk: 3,77 per uur.
Het scheelt dus niet veel, maar toch!? Een juiste hoogte van het salaris werkt hoe dan ook wel door bij de verhoging per 1 januari en 1 juli, die elk jaar plaatsvindt.

Mvg

T., 16-09-2012 23:07 #338
Hoi,

Ik heb een vraagje, ik ben 19 jaar en ben begonnen met de bbl opleiding pedagogisch werk niv 3 en ik loop 25 en een half uur stage in de week. Hoeveel stagevergoeding krijg je dan?

mvg Reactie infoteur, 18-09-2012
Beste T,

Kijk even bij de volgende link:
http://www.fnvjong.nl/stagelopen/stagevergoeding

Mvg

Dyon, 16-09-2012 22:49 #337
Hallo,

Ik zit met een vraag ik ben 1e autotechnicus en heb sinds kort mijn diploma als APK keurmeester behaald. Zou ik nu meer moeten krijgen? Toen ik mijn diploma 1e autotechnicus behaalde kreeg ik 100 euro bruto erbij. Wil graag weten of dit nu voor de APK ook geldt. Ik verdien nu 1955 euro bruto per maand. Alvast bedankt voor de moeite.

M.v.g Dyon Reactie infoteur, 18-09-2012
Beste Dyon,

Bij jouw kwaliteiten zou salarisschaal E passen. Een apart onderscheid voor de APK II wordt niet gemaakt, alhoewel een gesprek met je werkgever van nut kan zijn, omdat je breder inzetbaar bent.
Zie ook:
http://www.bovagcao.nl/smartsite.shtml?id=85942
en
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/salarischeck?job-id=7231030000000

Mvg

Anoniem, 10-09-2012 23:28 #336
Hey,

Ik werk op een sportschool ben en ben nu 21 jaar en heb een 0 uur contract. Heb ik recht op vakantiegeld en wat is het minimumloon voor een 21 en 22 jarige?

mvg Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste,

Voor het minmum bruto loon kan je de bedragen in het overzicht aanhouden (meer mag wel)
Je hebt recht op vakantiegeld van 8% over de gewerkte uren. Ook bouw je in verhouding tot je gewerkte uren vakantiedagen / vrije dagen op.
Vraag aan je werkgever een loonstrookje zodat je overzicht voor jezelf behoudt. Zoniet, houd dan zelf je gewerkte uren bij ter controle.

Mvg

Piet, 10-09-2012 22:04 #335
Ik ben allround medewerker op een plantenkwekerij. Ik ben 24 jaar en verdien 2300 bruto per maand. Ik hou ongeveer 1700 euro over. Is dit voldoende? Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Piet,

Je netto loon is mede afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, maar een netto loon van 1700 euro bij een bruto van 2300 lijkt mij in orde,
Kijk ook ter controle op:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Michiel Stolk, 28-08-2012 20:47 #334
LS

Wat verdient een BBL-er zelfstandig werkend kok niveau 3 die 32 uur per week werkt en 17 jaar is? Reactie infoteur, 29-08-2012
Beste Michiel,

Kijk even op de gelinkte site onder de kop "CAO". Daar vind je de meest relevante informatie voor 2012 - 2013
http://www.khn.nl/web/guest

Mvg

Barbara, 27-08-2012 21:32 #333
Hallo,

Ik werk 1 avond in de week (in t seizoen 2) in een restaurant. Ik heb een 0- uren contract.
Ik verdien 8 euro per uur. Is dat een redelijk salaris? (excl vakantiegeld) Ik ben 36 jaar. Reactie infoteur, 28-08-2012
Nee, Barbara, dat is -mits je bruto bedoeld- te laag. (zie het overzicht)

Mvg

Joshua, 23-08-2012 16:31 #332
Ik ben 23 jaar oud & heb gesolliciteerd op de functie; Huishoudelijke dienst. Graag zou ik willen weten wat mijn netto uurloon per dag zou moeten zijn want heb te horen gekregen dat het 7, 50 euro per uur netto is voor mijn leeftijd en dat ook niet meer omhoog zal gaan. Dit zodat ik weet of ik verder moet onderhandelen of niet. Ook zou ik graag horen of de functie huishoudelijke dienst valt onder horeca of iets anders. Graag hoor ik snel van u want ik moet voor maandag een beslissing nemen.

Klopt dit of moet ik onderhandelen? (ook kan ik niet zeggen hoeveel uren ik zal werken als ik de baan aanneem want het verschil word gemaakt afhankelijk van hoe druk het is.) Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Joshua,

Waarschijnlijk val je onder de CAO voor de schoonmaakbranche (vraag het je werkgever)
Binnen deze branche geldt een bruto uurloon:
" Het minimum bruto uurloon zoals dit is vastgelegd in de CAO schoonmaak ligt (afhankelijk van de precieze functie) tussen €8,91 en €12,84 "
Het netto loon is afhankelijk van je porsoonlijke omstandigheden en de te werken uren. Dit kan je zelf eenvoudiug controleren op:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Joy, 16-08-2012 09:08 #331
Hallo,
Ik ben 19 Jaar en werk in de horeca, ik werk 36 uur per week en verdien 720,00 per 4 weken netto. klopt dit? ik probeerde het zelf uit te reken, maar het was me allemaal wat onduidelijk.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 17-08-2012
Beste Joy,

Per 4 weken lijkt dit me in orde.
Kijk ook even bij:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/minimumlooncheck

Mvg

Mel, 08-08-2012 11:52 #330
Hallo,
ik ben 19 jaar en werk 3 jaar bij hetzelfde bedrijf ik werk 33 uur per week in vast dienstverband, maandelijks krijg ik z`n 537 euro zonder vakantie geld is dit normaal.? Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Mel,

Ik weet niet of je bruto of netto bedoeld. maar…
als ik uit ga van een 38-urige werkweek, dan krijg je de volgende rekensom:
€ 4,64 per uur - 33 uur per week - is x 4,33 per maand
4,64 x 33 = 153,12, vervolgens 153,12 x 4,33 = € 663 bruto per maand, exclusief vakantiegeld.

Mvg

Evert, 07-08-2012 12:22 #329
Ik ben 42 jaar en werkt 18 uren per als schoonmaker in de horeca en 9,30 bruto per uur.
Van u wil ik weten als dit de juiste is wat moet verdienen.
Graag uw antwoordt op mijn vraag.

Vriendelijk gegroet,

Evert. Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Evert,

Ik weet niet of je gewaardeerd wordt volgens de CAO van de schoonmaakbranche, of volgens die van de Horeca.
Kijk voor schoonmaak even bij:
http://www.salaris-informatie.nl/index.php/basislonen (= 2011, dus moet nu wat hoger zijn)
Voor de Horeca:
http:///content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1
(onderaan PDF-bestand Artikel 11.

Mvg

Jan, 06-08-2012 00:32 #328
Goedenavond,

Ik ben 15 jaar en werk nu in de vakantie 2 dagen in de week 8 uren ik verdien 3, 50 per uur bruto is dit een normaal salaris? Ik kan het niet echt vinden hoe het nou precies zit!

Vriendelijk bedankt, Jan!

Ps, ik werk in de horeca. (Afwas) Reactie infoteur, 06-08-2012
Beste Jan,

Het bruto minimum uurloon voor 15-jarigen ligt tussen de 2,52 (op basis van 40 uur) en de 2,80 (op basis van 36 uur)
Deze bedragen zijn exclusief 8% vakantietoeslag.
Met 3,50 bruto per uur -naar ik aanneem inclusief 8% vakantietoeslag- zit je dus goed!

Mvg

Mireille, 13-07-2012 18:33 #327
Ik werk in een winkel waar ik weekendhulp ben. Ik heb nooit een contract getekend. Ik krijg vakantiegeld en een normaal loon. Ik krijg alleen geen betaalde vakantiedagen. Ook heb ik nog nooit iets gehoord over mijn aantal dagen. Komt dit omdat ik een weekendhulp ben en is mijn baas dit daarom niet verplicht? Reactie infoteur, 15-07-2012
Beste Mireille,

Als de vakantiedagen niet verwerkt / verrekend zijn in je uurloon, heb je in principe recht op het aantal uren / dagen gekoppeld aan het aantal uren dat je werkt.
Werk je bijvoorbeeld 10% van de tijd van iemand die full-time werkt en ga je uit van 25 vakantiedagen per jaar, dan heb jij recht op 10 % x 25 dagen = 2,5 dag per jaar.

Mvg

Paulien, 08-07-2012 14:56 #326
Mijn zoon heeft van juli t/m december 2011 gewerkt bij een koeriersbedrijf.
hij heeft tot nu toe nog steeds geen vakantiegeld en overuren ontvangen.
wat moet ik doen? Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste Paulien,

Als mondeling overleg niet helpt, zou ik de werkgever schriftelijk een overzicht geven van de nog te ontvangen gelden. (al dan niet aangetekend)
Uiteraard is het dan wel vereist dat je zoon een kloppend overzicht kan aanleveren waarin hij de nalatigheid kan aantonen.
Stel de werkgever binnen een redelijke tijd in de gelegenheid alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Gebeurt dit niet dan kan je overwegen juridische stappen te ondernemen.

Mvg

B., 08-07-2012 11:40 #325
Beste,

Ik word ben bijna 35 jaar en werk gemiddeld 12, 5 per week in een schoenenwinkel. Mijn brutosalaris is 8, 50p/u excl. 8% vakantiegeld. Ik werk op basis van variabele urencontract. Ik ben in maart 2011 in dienst getreden en werk sinds sept 2011 met vast aantal uren per week. Ik wil graag vakantiedagen opnemen. Nu willen zij mij wel vrij geven, maar niet mijn vakantiedagen uitbetalen. Echter heb ik begrepen dat je zodra je uren maakt met een variabeluren contract je gewoon vakantiedagen opbouwt. Met mijn uren zal het niet veel zijn, maar wil wel hebben waar ik recht op heb. Voor alle duidelijkheid, er is niet afgesproken dat mijn vakantiedagen bij mijn salaris iedere maand worden uitbetaald. Heb ik recht op uitbetaalde vakantiedagen?

Verder werd er gezegd dat als je van baan veranderd het kan zijn dat je vakantiedagen moet terugbetalen aan de werkgever. Ik heb hier eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ms als je nog geen jaar in dienst bent, dat het van toepassing is.

En als laatste: als je 7 tot 8 uur werkt per dag, heb je recht op half uur pauze, toch? Wordt de pauze doorbetaald, of mag de werkgever dat zelf beslissen. Nu moeten wij een half uur voor opening in de winkel aanwezig zijn om schoon te maken ter compensatie van onze pauze.

Ik hoor graag hoe het nu werkelijk zit voordat ik met mijn werkgever ga praten.

Met vriendelijke groet,
B Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste B,

De (doorbetaalde) vakantiedagen die je opbouwt zullen ongeveer 1/3 deel zijn die gelden voor iemand met een vast dienstverband van 37 uur.
Of anders naar verhouding van de door jouw gewerkte uren plus 8%. Zolang je niet meer vakantiedagen opneemt dan dat je hebt opgebouwd, kan er van terug betalen géén sprake zijn.
De schoenenbranche kent geen CAO, maar je zal toch in de gelegenheid gesteld moeten worden je vakantiedagen -in overleg- op te nemen. Lukt dit in een bepaald jaar niet, dan zal je (een aantal) dagen mee moeten kunnen nemen naar het volgend jaar, of… financieel gecompenseerd moeten worden. Financiële compensatie betekent vaak wel dat je netto minder overhoudt (belasting)
Een wekgever mag wel van je verlangen dat je op tijd aanwezig bent om de zaak op tijd te openen, maar compenseren met je lunchpauze -die overigens wel voor eigen rekening is- is onzin.

Mvg

Nikki, 03-07-2012 11:53 #324
Ik word 8 juli 23 en werk als expediteur, ik verdien 2100 bruto. Moet mijn loon omhoog gaan? en hoe zit dat met het halfjaarlijkse gedoe?

Vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 03-07-2012
Beste Nikki,

Voor zover ik kan nagaan past jouw salaris bij een expediteur met ongeveer 5 jaar werkervaring. ( zie: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/salarischeck?job-id=3331010000000 )
De halfjaarlijkse verhogingen - per 1 januari en per 1 juli- betreffen de aanpassing van de lonen aan de geldontwaarding / prijscompensatie en staan los van de eventuele loonschalen en de loonstijging tengevolge van de vorderende leeftijd.

Mvg

Anita van den Akker, 29-06-2012 15:50 #323
Bedankt voor de snelle reactie, ook in jullie lijst bij 40 urige werkweek staat 2,88.
Hij zegt dat in zijn bedrijf een 40 urige werkweek is en ik wil niet steeds betweterig overkomen, zometeen komen er problemen door. Ik wil dan niet steeds over zijn salaris beginnen.
Groeten Anita Reactie infoteur, 30-06-2012
Beste Anita,

Het klopt inderdaad dat een 40-urige werkweek geregeld is (zie de link artikel 7). Géén horeca zoals ik eerder vermoedde.
Het loon is dan inderdaad niet overdadig, maar correct tot 1 juli. Nu zou dat dan 2,90 moeten zijn.
Zie ook -met name- artikel 7: http://www.fnvbondgenoten.nl/site/caos/26589/335129

Mvg

Mvg

Anita van den Akker, 29-06-2012 15:05 #322
Hallo,
Heb naar aanleiding van jullie antwoord contact gehad met werkgever: hij zegt dat het salaris van 2,88 conform is aan de golfcao. Het salaris wordt aangepast als zoon 17 jaar wordt (eind september), dus het wordt niet aangepast op 1 juli. Graag zou ik jullie mening hierover horen. Groeten Anita Reactie infoteur, 29-06-2012
Beste Anita,

Laat de werkgever de Golf-CAO dan maar eens tonen waarin een lager bruto minimumloon voor 16-jarige staat!?
Het wettelijk bruto minimumloon is bij wet geregeld; méér mag wel, minder niet.
Wordt je zoon 17, dan gelden de in de tabel genoemde lonen voor een 17-jarige én vanaf 1 januari 2013 geldt dan weer een lichte -nog nader te bepalen- verhoging / prijscompensatie.

Mvg

Mk, 17-06-2012 23:38 #321
Beste heer/mevrouw
ik ben 22 en werk bij een elektrische bedrijf. Ik verdien 2100 euro bruto in de maand. Ik word binnenkort 23. Ga ik dan automatisch omhoog met mijn salaris volgens cao of blijf ik op dezelfde loon, omdat ik al hoger zit dan cao salaris?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 18-06-2012
Beste MK,

Je bruto loon is heel behoorlijk en ligt al hoger dan het wettelijk minimum loon. Als ook de in de CAO bepaalde loonschalen -gekoppeld aan de leeftijd of dienstjaren- geen uitsluitsel bieden, hoeft dit inderdaad niet tot een verhoging van je salaris te leiden (wel de halfjaarlijkse verhogingen / prijscompensatie per 1 juli en 1 januari)

Mvg

Mark Petersen, 14-06-2012 22:16 #320
Ben 23 jaar, veel ervaring in de horeca, maar zit nu te twijfelen wat ik moet gaan verdienen. Wat is goed openingsbod?

Verdiende tot op heden 1300 euro in de maand netto is dit redelijk?

Groet Mark Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Mark,

Je kan zelf waarschijnlijk het best beoordelen wat de inhoud van je eerdere functies binnen de horeca waren. Kijk even bij artikel 11 van de link:
http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1

Mvg

Maarten, 14-06-2012 17:02 #319
Geachte Ls,
Mijn naam is Maarten en ik ben nog een HBO student. Ik ben april begonnen in de horeca als bediening met een 0 uren contract. Nu heb ik mijn loon ontvangen van de maand april in welke ik 47 uur gewerkt had. Echter kreeg ik €375, 00. Hiermee kom ik op een netto loon van €7,98 per uur.

Mijn vraag aan u is:
Dit kan toch niet kloppen dat ik 25 jaar ben en dat mijn minimum netto loon €7.98 per uur is. Ik heb het geprobeerd online op te zoeken echter dit is zeer onduidelijk.

Zou u kunnen vertellen wat ik hoor te verdienen per uur?

Extra informatie: in de maand mei heb ik 51,25 uur gewerkt.

Graag hoor ik van u,

Met vriendelijke groet,

Maarten Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Maarten,

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan het bedrag wel aardig kloppen.
Je kunt zelf -gekoppeld aan je persoonlijke situatie- globaal een controle uitoefenen onder de volgende link:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Ekrem, 12-06-2012 14:19 #318
Beste heer/mevrouw,
Ik werk in een bedrijf waar ze ook nachten draaien, alleen wat ik gewend ben is dat je een nachttoeslag op je uurloon hoort te krijgen. Dat krijg ik dus alleen op de vrijdag nacht (zaterdag ochtend). De overige nachten krijg ik gewoon 100%?

Dit moet toch wel een speciale regeling hebben in de wet naar mijn idee?

In afwachting op uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Ekrem Unnu Reactie infoteur, 13-06-2012
Beste Ekrem,

Je schrijft niet in welke bedrijfstak je werkzaam bent en volgens welke CAO beloning bepaalt wordt.
Volgens gelinkt document zou je in ieder geval een opslag van 75% op het normale uurloon moeten krijgen.
Zie onder ander: (maar op internet zijn meerdere gegevens te vinden) http://www.sbaweb.nl/data/25_ARBEIDSMARKT___ARBEIDSVOORWAARDEN/downloads/CAO%20HOOFDSTUK%204.2002-3.pdf

Mvg

Francien, 11-06-2012 13:34 #317
Hoi,
Ik vroeg me af hoeveel ik per uur betaald ga krijgen. Ik werk nu in de horeca in de bediening en bar. Ik ben 17 jaar. Vakantiegeld ed zit er allemaal al bij in, zei mijn werkgever. Ik heb geen contract getekend, wel krijg ik gewoon wit uitbetaald. Maar werk nu gemiddeld zo'n 40 uur per week.

Mvg Reactie infoteur, 12-06-2012
Beste Francien,

In de horeca geldt een werkweek van gemiddeld 38 uur. Hierbij hoort een minimum bruto uurloon van € 3,49 exclusief. en € 3,77 inclusief vakantiegeld (per 1 juli 2012)
Werk je gemiddeld 40 uur per week, dan heb je recht op minimaal 40 x 3,77 = € 150,80 bruto per week.

Mvg

, 09-06-2012 12:25 #316
Hallo,

Ik werk ongeveer 45 uur per week o.b.v. een nulurencontract in de horeca, bediening. Ik ben 21 jaar en verdien 7, 50 euro bruto inclusief 8% vakantiegeld en 10% vakantiedaggeld. Ik krijg dus mijn vakantiedagen niet uitbetaald. Als ik de 118% naar 100% omreken, kom ik uit op 6, 36 euro bruto per uur aan loon.Ik weet nou niet precies welke tabel ik moet aanhouden, gezien ik geen vaste uren heb. Zit mijn loon goed, of is het te laag?

Heb ik trouwens recht om loonsverhoging aan te vragen, aangezien ik regelmatig dagen van 13 uur maak? Reactie infoteur, 10-06-2012
Beste Kimberley,

Tot 1 juli gold een minimum bruto uurloon van 6,37 euro per uur. Nu ligt dat op 6,41.
Het minimum ontvang je dus wel, maar ook niet meer dan dat.
Kijk voor de regeling ten aanzien van de overuren bij het gelinkte document.
http://www.khn.nl/documents/10156/52093/ARTIKEL+8+OVERWERK.pdf

Mvg

Anita van den Akker, 04-06-2012 09:15 #315
Goedemorgen,

Bedankt voor uw antwoord, maar mijn zoon valt onder de golfcao. Daar kan ik geen recente gegevens van vinden. Is daar het uurloon gelijk? Reactie infoteur, 04-06-2012
Beste Anita,

Het bruto minimum uurloon geldt voor eenieder, ongeacht de branche.
De wergever kan een exemplaar / inzage van de CAO overleggen / geven. Laat je zoon daar om vragen… heeft hij recht op.
Zie ook:
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/caos/26589/335129

Mvg

Anita van den Akker, 01-06-2012 13:11 #314
Hallo,
Graag wil ik weten wat het juiste uurloon is voor een 16 jarige keukenhulp. Ik zie staan 2,88 of 3,03. Hij heeft een 0 uren contract. Vanaf 1 juli gaat het iets omhoog en op zijn 17 verjaardag weer, klopt dit? En hoe gaat het met zon- en feestdagen? Heb je dan recht op een hoger uurloon? Reactie infoteur, 02-06-2012
Beste Anita,

Het bruto uurloon is per 1 juli 3,05 bij een 38-urige werkweek binnen de CAO voor de horeca.
Voor de overige bepalingen binnen de horeca kan je het beste deze site raadplegen:
http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/10156

Mvg

Jochem, 31-05-2012 01:26 #313
Hallo,
Ik werk als afwasser in een restaurant maar word vaak ingezet als keukenhulp, ik ben onlangs 18 jaar geworden en vroeg mij of 4, 22 een goed uurloon is aangezien ik best veel meedraai in de keuken. Reactie infoteur, 01-06-2012
Beste Jochem,

Het salaris in de horeca is binnen de CAO gesteld op 38 uur. Het loon voor 36 uur -dat jij ontvangt- is dus iets hoger.
Het meedraaien in de keuken moet je m.i. zien als een inverstering in jezelf dat zich in de toekomst mogelijk uitbetaald in een hoger salaris / een hogere waardering. Komt het accent meer en meer op het werk in de keuken te liggen, dan kan je dit het beste met je werkgever bespreekbaar maken.
Per 1 juli worden de lonen overigens licht verhoogd.
Kijk ook even bij deze link (onderaan artikel 11) :
http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1

Mvg

Mvg

Jessamy, 29-05-2012 20:23 #312
Hallo,
Ik ga 9, 06 bruto verdienen per uur.hoeveel verdien ik dan netto per uur? hoeveel heb ik dan op maand basis?

Groetjes

Jessamy Reactie infoteur, 30-05-2012
Beste Jessamy,

Afhankelijk van je leeftijd, persoonlijke omstandigeheden én het aantal gewerkte ueren? :

€ 9,06 x 38 uur x 4,33 = € 1490,00 bruto, exclusief 8% vakantiegeld (zie ook het rekenvoorbeeld in het artikel)
Netto ongeveer € 1260,00

Mvg

Thomas, 24-05-2012 13:03 #311
Hallo,

Ik ben 18 jaar en als bijbaantje werk ik al ruim 4 jaar in een dieren speciaal zaak, ik doe daar bijna alles wat een normale winkel bediende ook doet, en ik run soms in mijn eentje een grote winkel. Ik verdien daar 3, 80 per uur. Is dat niet een beetje weinig is mijn vraag? Aangezien ik daar dan best wel wat verantwoordelijkheid heb.

groeten, Reactie infoteur, 27-05-2012
Beste thomas,

Ik zou het bespreekbaar maken met je werkgever. Wat je nu verdient is het absolute minimum voor een 18-jarige, gebaseerd op een 40-urige werkweek binnen de branche.

Mvg

Vandekampo, 21-05-2012 15:00 #310
Hallo,

Ik werk in een restaurant, hotel als (leerling)kok, het is hier echter wel zo dat ik de keuken ook alleen draai en werk gemiddeld zo 'n 40 uur per week, dit is soms 50 of meer per week afhankelijk van de drukte, echter is me niet duidelijk wat ik dadelijk zal moeten verdienen wettelijk gezien? Ik ben 24 jaar op dit moment krijg per 1 juni mijn contract en zou graag voor ik iets teken wel op de hoogte zijn van wat ik wettelijk hoor te verdienen! De uren die ik ga maken blijven na genoeg hetzelfde, gaat me eigenlijk even puur om mijn leeftijd van 24 en het daar wettelijk op gebaseerde bruto uurloon voor een (leerling) kok, wat ik ook begrijp is de term leerling bij mij niet echt meer mee speelt aangezien ik de grens van 23 jaar gepasseerd ben en dus recht heb op een volledig "volwassen" inkomen.

Mvg, Reactie infoteur, 22-05-2012
Beste,

Het is wat leeswerk maar bij de onderstaande link vind je de CAO voor de horeca, waaronder de toepassing van de loonschalen.

Mvg

Lalita, 01-05-2012 17:58 #309
Hallo,

Ik ben net 23 (maar de lonen gaan over 22jr) en werk 2 a 3 dagen per week in een kleding winkel. De uren die ik per week draai verschillen van 14 uur per week tot – 25 uur per week. Ik sta alleen in de winkel en ik werk de hele dag zonder pauze.

Volgens mijn baas is mijn bruto uurloon €8, 25 per uur. Maar op mijn salaris strookje staat altijd het nettoloon. Deze strook is voor mij erg onduidelijk en ik heb geen idee of ik genoeg betaald krijg. Klopt het dat als ik 109 uur gewerkt heb ik een netto maandloon van €782.17 heb?
en voor 98 uur € 711, 94 netto maandloon heb.
en voor 40.5 uren €328.28 (in het begin)

En wat moet ik als netto loon aanhouden als 23 jarige voor volgende maand?

ps. Alvast bedankt voor het antwoorden. Ik vind het echt moeilijk om te weten wat ik nu netto hoor te verdienen. Ik ben er vorig jaar via deze site achtergekomen dat ik te weinig verdiende bij een andere baan en hebt toen €300 extra gekregen (ik werd wel ontslagen omdat de rest van de groep ook genoegen nam met het salaris ) Maar zonder deze info had ik dus niet geweten dat ik onderbetaald werd!

ps ik heb ook de belastingdienst gebelt maar daar werd ik niets wijzer van. Ik wil gewoon weten of het klopt wat ik netto verdien. Dat hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? Reactie infoteur, 02-05-2012
Beste Lalita,

Voor je leeftijd is je uurloon in ieder geval te laag. Je werkgever is minstens verplicht het minimum bruto loon -voor 23-jarige en ouder- te betalen vanaf de dag dat je 23 geworden bent. (zie overzicht) Eventueel heb je nog recht op compensatie -met terugwerkende kracht- vanaf de dag dat je 23 geworden bent.
Het aantal uren dat je werkt maakt voor het bruto uurloon niet uit.
Je netto salaris is lastiger te bepalen omdat dit van persoonlijke omstandigheden afhankelijk is. Je kan zelf een berekening uitvoeren op:
http://www.intermediair.nl/overzicht/salaris-en-onderhandelen/brutonetto-calculator/9654/brutonetto-calculator.html?gclid=CI3AtJOB4a8CFQWIDgodImmaIg
Het kan zo zijn dat je bij weinig arbeidsuren of meerdere werkgevers in een jaar belasting kunt terugvragen. Hiervoor kan je zelf actie ondernemen op:. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen_belasting_betalen_of_terugvragen/belasting_betalen_terugvragen/

Mvg

G. H. Reekers, 24-04-2012 19:12 #308
Hallo, ik werk nu 36 uur en ik kan het niet meer vol houden in verband met mijn klachten. Ik werk in een sociale werkplaats. Ik ga nu naar 32 uur. Ik heb voor 1348,00 netto 36 uur gewerkt. Wat moet ik verdienen voor 32 uur? Ik ben 50 jaar oud, woon alleen, gescheiden en wat is netto voor 32 uur en wat is bruto zou graag van u bericht ontvangen. Reactie infoteur, 25-04-2012
Beste G,

Je kan ongeveer uitgaan van 32/36 x 1348 netto = plusminus € 1200,00 Euro netto. Je zal door de verminderde uren iets minder belasting betalen.
Voor een indicatie van het bruto bedrag kan je dat op je huidige loonstrook nemen en delen door 36 en vervolgens de uitkomst vermenigvuldigen met 32.

Mvg

Erik-Jan, 24-04-2012 11:37 #307
Beste, Ik werk in de autobranche, (niet als monteur) ben 20 jaar en verdien 8, 25 per uur (bruto excl vakantie), dit is dus meer als minimum. Zal ik als ik 21 word ook meer moeten krijgen, omdat het minimumloon ook toeneemt? Reactie infoteur, 25-04-2012
Nee Erik-Jan dat hoeft niet omdat je al meer verdient dan het minimum. Je functie is me ook niet helemaal duidelijk.
Kijk even bij onderstaande link of je een functie kunt selecteren die het beste bij je past:
https://www.loonwijzer.nl/home/functie-en-salaris/automonteurs

Mvg

Sanne, 22-04-2012 20:53 #306
Hallo, ik werk sinds kort bij een schoenen zaak, ik heb een contract van 32 uur en ik ben 20 jaar. Hoeveel zal ik verdienen netto… Reactie infoteur, 23-04-2012
Beste Sanne,
Als ik me niet vergis geldt voor de "schoenenbranche" een werkweek van 38 uur.
Je bruto loon zou dan -tot 1 junu 2012- minimaal € 750,-. moeten zijn.
Netto is dit mede afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden en kan je uitrekenen op:
https://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Ria Diepeveen, 16-04-2012 11:14 #305
Goedemorgen, Ik kom er nog niet helemaal uit met mijn loon, ondanks de tabellen. Ik ga 32 uur werken/leren. Normale werkweek is 36 uur. De uitbetaling is per maand. Mijn leeftijd is 52 en ik krijg het minimumloon. Wat wordt mijn netto maandloon? Reactie infoteur, 17-04-2012
Beste Ria,

Je netto maandloon is mede afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden.
Kijk even bij deze link voor een berekening die voor jou van toepassing is:
https://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Annemiek, 12-04-2012 19:15 #304
Hallo, ik ben van plan de Horeca weer in te gaan, dan verdien ik per werkdag 50 euro, van 11 tot een uur of 8/9 tot iedereen weer weg is. Ik ben 18 jaar en zal daar rond de 3 dagen in de week gaan werken, wat is dan ongeveer mijn wettelijk minimumloon? En wat is dan mijn bruto-uurloon? Alvast hartelijk bedankt. Reactie infoteur, 14-04-2012
Beste Annemiek,

Je hebt in ieder geval recht op het minimumloon zoals dat in het overzicht is opgenomen.
Daarnaast is het afhankelijk van de functie-groep waarbinnen je wordt ingedeeld. Kijk even binnen onderstaande gelinkte PDF:
http://www.khn.nl/documents/10156/53628/CAO+Loontabel+1+januari+2012.pdf
Tevens kan je op de site www.khn.nl de CAO-bepalingen en overige regelgeving lezen.

Mvg

Bjorn, 11-04-2012 21:16 #303
Ik heb een vraagje over wat ik minimaal per uur zou moeten verdienen. Ik heb op Google gezocht maar kan er niks over vinden jammergenoeg. Heb voor volgende week een afspraak staan om over loon te praten, maar heb geen flauw idee hoeveel ik zou moeten krijgen. Heb opleiding elektrotechniek mbo niveau 4 en ga werken in mijn richting namelijk de besturingstechniek. Ik ben 23 jaar als ik daar ga beginnen. Hoop dat iemand mij kan vertellen wat het minimumloon volgens de CAO in deze richting is? Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Bjorn,

Los van de zekerheid dat je minimaal het bruto minimum loon zal moeten verdienen, denk ik dat je aan onderstaande link wel wat hebt (CAO)
http://www.cao-metaal.nl/

Mvg

Melissa Ross, 11-04-2012 15:49 #302
Hallo, Ik ben 20 jaar oud en werk bij een hotel als afwasser, op het arbeidsovereenkomst staat dat ik een brutoloon van € 6, 54 krijg, dus dat is ongeveer het minimum nettoloon van € 5, 40 toch? Ik werkte namelijk voor 6 uur per dag, en werkte in de maand maart 5 keer. Daarbij kreeg ik een loon van € 114, 08 uitbetaald, dat betekent dat ik maar
€ 22, 82 per dag krijg en € 3, 80 per uur. Dat is toch veel te weinig? En veel minder dan het wettelijke minimumloon? Ik voel heel erg gebruikt want het werk is fysiek best zwaar. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Melissa,

Minimloon is minimumloon, dit geldt ook binnen de horeca. Ga eens om de tafel zitten met je werkgever; het is tenslotte je recht.
Vraag uitleg over je salarisstrook / afrekening, zodat duidelijk is wat de eventuele aftrekposten zijn (maaltijdvergoeding?)
Zie ook:
http://www.khn.nl

Mvg

Laura Heuperman, 10-04-2012 22:01 #301
Ik loop stage bij een tandtechnieker en ik volg een bbl opleiding(4 dagen in de week werken en 1 dag naar school) ik werk er nu ongveer 2 jaar. Ik ben laatste gaan kijken op internet en ik kwam er dus achter dat ik eigenlijk geen stagiare ben, maar een medewerker. maar ik krijg geen reiskosten vergoeding en op mijn loonlijst staat stage en ik verdien 3.68 euro en ben 21 jaar dus dan heb ik ook niet het minimumloon en volgens de coa zou dat wel moeten, waar val ik dan nu onder?

groetjes laura Reactie infoteur, 12-04-2012
Beste Laura,

Klopt je bent een medewerker en moet ook als zodanig betaald krijgen.
Kijk even op de gelinkte site voor gerichte informatie:
http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/view_generic_entity.php?generic_entity_exists=true&selected_entity_id=250&generic_entity_name=professions&search_terms=fijnmechanisch

Mvg

Zoë Baan, 05-04-2012 14:35 #300
Hallo, ik word as dinsdag 19, en ik heb een paar dagen terug een 1 jarig (4 uren) contract getekend bij de KFC als 'hulpkracht'. In mijn contract staat dat mijn uurloon 4 euro/uur is. Voor 20-25 uur per week. Volgens mij ligt het minimumloon namelijk hoger dan 4 euro/uur of niet? Alvast vriendelijk bedankt. Reactie infoteur, 08-04-2012
Beste Zoë,

Overleg even met je werkgever, want je bruto-uurloon ligt hoger -voor een 19-jarige- zoals in het overzicht te lezen valt.

Mvg.

Fiona, 02-04-2012 20:16 #299
Beste infoteur,

Binnekort wil ik starten voor de BBL opleiding Verzorgende IG. De werkgever betaald hiervoor de opleiding. Nu vroeg ik mij alleen af hoe dat zit met het leerlingsalaris en het minimumloon. Ik ben 24 jaar dus ik vroeg mij af ofdat het bedrijf het leerlingsalaris aan moet vullen tot het minimumloon. In de cao kom ik er verder niet uit.

Groeten,
Fiona Reactie infoteur, 03-04-2012
Beste Fiona,

Binnen de BBL opleiding heb je een leer- / arbeidsovereenkomst en wordt je betaald volgens het bruto minimum uurloon dat voor je leeftijd geldt.
Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC.
Je bent in dienst van het bedrijf. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. Je valt ook onder de CAO van het bedrijf.
Zie ook: http://www.zorgstroom.nl/werken--leren/solliciteren/verzorgende-niveau-3-ig-bbl.htm

Mvg

Linda Schaerlaeckens, 26-03-2012 15:29 #298
Ik zou graag willen weten wat het minium uurloon NETTO van een 23 jarige is. Ik kan het nergens vinden. Reactie infoteur, 27-03-2012
Beste linda,

Een netto salaris overzicht is moeilijk te geven omdat dit afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden.
Bij de volgende link kan je zelf een berekening maken:
https://www.loonwijzer.nl/home/salarischeck/brutonetto

Mvg

Robbie, 22-03-2012 07:04 #297
Ik ben 36 jaar heb veel horeca ervaring, werk 38 uur per week en heb de leiding over 8 mensen! Die ook allemaal door mij zijn ingewerkt. Nu is er sinds kort een collega van 21 die een 32 urig contract heeft gekregen, diegene heeft 0,0 ervaring in de keuken! Wat zou mijn loon moeten zijn en dat van hem? Heb namelijk het idee gekregen dat hij in vergelijking met mij veel verdiend! En ben niet iemand omdat even te vragen. Alvast bedankt voor de tips en antwoorden. Reactie infoteur, 23-03-2012
Beste Robbie,

De enige manier om er achter te komen is om met je werkgever om de tafel te gaan zitten.
Bij de 2 gelinkte documenten vind je veel informatie die je kunnen helpen je positie te bepalen. (inclusief salarisschalen)
1.
http://www.salaris-informatie.nl/Sectoren/Horeca/CAO/CAO_horeca_2010-2012.pdf
2.
http://www.horecawerkgevers.nl/downloads/Handboek%20referentiefuncties%20bedrijfstak%20horeca.pdf

Mvg

Sara, 17-03-2012 16:46 #296
Ik heb een vraag. Ik ben 23 jaar en werk al sinds mijn 15de jaar bij een Plusmarkt. Ik heb altijd minimaal 10 tot 12 uur in de week gewerkt met een 0-urencontract. Kunnen ze mij nu na bijna 6,5 jaar per direct ontslaan met de reden dat ik te duur geworden ben? Heb ik geen recht om dit een bepaalde tijd van te voren te horen? Zodat ik nog tijd heb om ander werk te zoeken?
Met vriendelijke groet,
Sara Reactie infoteur, 18-03-2012
Beste Sara,

Als je dienstverband langer dan 6 maanden -volgens een bepaalde inroostering- heeft geduurd (bij jou 6,5 jaar?), heb je als werknemer recht op een normale opzegtermijn.

Lees onderstaande even door:
"Bij een 0 uren contract heeft de werknemer geen vaste werktijd of een vast aantal uren per week of per maand. Vanwege het oproepen is een 0 uren contract een variant van een oproepcontract. De werkgever hoeft alleen loon te betalen over gewerkte uren. Over de tijd dat de werknemer wacht op een oproep hoeft de werkgever geen loon te betalen. Deze afspraak is alleen geldig als deze schriftelijk is vastgelegd, en geldt alleen gedurende de eerste 6 maanden van het 0 uren contract. Daarna geldt de regel dat de werkgever loon moet betalen over uren waarop niet gewerkt is. Een tekort aan werk bij de werkgever is geen reden om na die 6 maanden niet te betalen. Een 0 uren contract is een doorlopende arbeidsovereenkomst, ook als de werknemer niet is opgeroepen. Daarom valt de werknemer onder de bescherming van het arbeidsrecht. Als de werkgever het 0 uren contract wil beëindigen, moet de werkgever rekening houden met de ontslagregels. Als de werknemer ziek wordt, moet de werkgever 70% van het laatst verdiende loon betalen ".
Zie ook: http://www.mkbrechtshulp.nl/arbeidsrecht/

Mvg

Jq, 15-03-2012 09:35 #295
Ik had een vraagje, ik ga binnenkort aan de slag als bijrijder, en ik ben pas 18 geworden, het is een fulltime functie, maar ik kan nergens vinden hoeveel ik dan ongeveer hoor te gaan verdienen. zou u mij daar misschien wat meer informatie over kunnen geven? Reactie infoteur, 16-03-2012
Beste Jq.

In ieder geval het brutominimumloon van € 658,20 per maand.
Verder is het een kwestie van vraag en aanbod en "gunnen"

Mvg

Niels, 14-03-2012 12:31 #294
Ik ben 19 jaar en werkzaam bij een sportschool voor gemiddeld 20-22 uur p/mnd. Ik heb zojuist in januari mijn 2de tijdelijke 0-15 uren jaarcontract getekend. Mijn vaste avond was/is woensdag. Nu heeft mijn werkgever aangegeven geen werk meer te hebben voor mij, omdat hij zelf de uren gaat opvullen. Heb ik nog enige rechten? Of moet ik nog 10 maanden maar afwachten of de werkgever nog werk aanbied? Reactie infoteur, 14-03-2012
Beste Niels,

Lees de verhandeling op de volgende site even door:
http://www.personeelsnet.nl/bericht/nul-uren-contract/

Ik zou je adviseren even bij een arbeidsbureau langs te gaan om je te laten informeren over de te ondernemen stappen.

Mvg

Anoniem, 12-03-2012 09:50 #293
Ik ben 24jr en werkzaam als schoonheidsspecialiste (géén CAO) wanneer ze mij voor 32u per week aannemen en € 1336,- per maand/bruto gaan betalen(terwijl je met een 40u contract €1670,- (bruto) zal gaan verdienen) klopt dit dan wel? Want na mijn idee hebben ze het uurloon gebruikt wat je krijgt bij een 40u contract, terwijl normaal gesproken het uurloon bij een 32u contract hoger zou moeten liggen toch? (dit zie ik terug in jullie kolom met uurloon) Zou je mij kunnen vertellen wat dan in vergelijking met dit 40u(€1670,-) contract een redelijk inkomen is met een 32u contract? Reactie infoteur, 12-03-2012
Beste Anoniem,

Er is (nog) geen CAO voor jouw bedrijfstak, maar de ontwikkeling kan je op deze site in de gaten houden:
http://www.salaris-informatie.nl/index.php/cao-sector/m-tm-s/schoonheidsverzorging#Lonen
Tot het afsluiten van een CAO zou het volgende van toepassing kunnen zijn:
Minimum bruto loon € 1446,60 X 32/40 uren = € 1157,28

In de praktijk komt het soms voor dat de CAO voor het kappersbedrijf gevolgd wordt.
Wellicht dat je deze gegevens -als motivatie- kan meenemen in een volgend gesprek.
Zie: http://www.anko.nl/websites/anko/docs/CAO_Kappers_2010-2011.pdf

Mvg

Tamara, 07-03-2012 23:16 #292
Ik ben 22 jaar, werk 30 uur per week in de detailhandel en verdien 6,37, excl vakantie geld. Ik heb een 0-uren contract én ik krijg geen reiskostenvergoeding! Ik woon verder dan 10 km van mijn werk af. Ik werk al sinds afgelopen zomer minimaal 20 uur per week, heb ik dan niet recht op een contract? En is mijn baas mij niet verplicht reiskostenvergoeding te betalen? En hoor ik niet meer te verdienen? Reactie infoteur, 08-03-2012
Beste Tamara.

Zou maar eens een (pittig) gesprek met je werkgever aanvragen, want je loon is echt te laag. Afhankelijk van de in de CAO bepaalde duur van de werkweek in jouw branche (38, 38, 40 uur?) moet je bruto minimaal tussen de € 7,09 en 7,88 verdienen.

Kijk voor informatie over de reiskostenvergoeding even op deze site:
http://www.salaris-informatie.nl/index.php/loonberekening/reiskostenvergoeding

Voor een nul-urencontract / een arbeidscontract zonder urengarantie geldt:
De werknemer moet aan het werk als hij/zij wordt opgeroepen.
De werknemer heeft een vast dienstverband, maar er is geen afspraak over het aantal uren dat hij werkt.
Er wordt alleen loon betaald voor het aantal uren dat de oproepkracht werkt. Deze afspraak moet op papier staan.
Bovenstaande afspraak geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Daarna moet het loon worden doorbetaald, ook als de werkgever minder of geen werk voor de oproepkracht heeft.
Hoeveel loon moet worden doorbetaald, hangt af van het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt in de laatste drie maanden. Wel kan er een cao van toepassing zijn waar een regeling is vastgelegd, waardoor de periode van zes maanden wordt verlengd. Zie:
http://www.hbd.nl/pages/2836/Onderwerpen/Arbeid-Sociale-Zekerheid/Arbeidsovereenkomst/Arbeidsovereenkomsten-voor-oproepkrachten.html

Mvg

Hans, 06-03-2012 20:09 #291
Ik ben 33 jaar en er wordt een uurloon van € 9,02 aangeboden. Ook wordt aangegeven dat dit bedrag inclusief afkoop van vakantiedagen is. Ik zal maximaal 16 uur per week werken.
Valt dit op of onder het WML?

Alvast bedankt voor de reactie.

Mvg,

Hans Reactie infoteur, 07-03-2012
Beste Hans,

Het bruto minimum uurloon plus 8 procent is wat je minimaal betaald zou moeten krijgen. Het voorgestelde loon is -mede afhankelijk van de "werkweek" die in de bedrijfstak geldt- te laag.
Het aantal uren dat je werkt is voor de vaststelling van het bruto minimum loon niet belangrijk.

Mvg

Diana, 28-02-2012 11:58 #290
Hallo,

Ik heb 18 jaar in de horeca gewerkt en ben er 1 jaar uitgeweest.
Nu wil ik terug en ben 32 jaar wat zou ik dan verdienen met een 40 uren contract?

Groetjes Diana Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Diana,

De Horeca hanteert een werkweek van gemiddeld 38 uur (CAO)
Je zal minimaal het minimumloon voor 23 jaar en ouder moeten verdienen (bruto 1446,60)
Verder zal het een kwestie zijn van onderhandelen, je ervaring, je functie en 'vraag en aanbod'

Mvg

Claudia, 27-02-2012 09:40 #289
Wanneer ik al 19 jarige in de horeca €4,65 verdien wordt ik dan onder betaald of klopt dit voor mijn leeftijd? En zo ja wanneer ik wordt onder betaald moet ik het hier dan over hebben met mijn baas? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Claudia,

In de Horeca wordt uitgegaan van een werkweek van 38 uur.
Het minimum uurloon zou dan € 4,61 moeten zijn. (excl. fooi)
Praten over een eventuele loonsverhoging met je werkgever kan natuurlijk altijd. "nee heb je, ja kan je krijgen"

Mvg

Mark, 25-02-2012 09:37 #288
Hallo, ik ben 17 jaar en ga binnenkort 30 uur per week werken. Wat zou mijn netto minimumloon kunnen zijn per uur en per maand? Reactie infoteur, 27-02-2012
Beste Mark,

Gebaseerd op een werkweek van 38 uur (571,40) kom je bij 30 uur ongeveer uit op € 450 per maand.
Door o.a. heffingskorting en arbeidskorting die verrekend worden met de te betalen belasting, houd je netto ook ongeveer 450 per maand over.

Mvg

Maddy, 15-02-2012 22:25 #287
Beste infoteur,
Ik heb altijd in de kledingbranche gewerkt als 1e verkoopmedewerker en etaleuse en heb ruim 16 jaar werkervaring. Ik ben er 6 jaar geleden uitgestapt. Nu kan ik een nieuwe baan krijgen voor 2 dagen als verkoopster en etaleuse. Mijn laatstgenoten salaris was 580,71 netto. Heb ik hier weer recht op, of moet ik betaald worden volgens het minimumloon? Reactie infoteur, 17-02-2012
Helaas Maddy, je eerder genoten loon is géén garantie voor dat wat je nu zou kunnen krijgen.
Dat wordt opnieuw onderhandelen en is een kwestie van vraag en aanbod, waarbij het minimumloon wel het minste is waar je op kunt rekenen.

Mvg - Sjaak

Dirk, 14-02-2012 10:54 #286
Hey, ik ben 24 jaar en begin net aan een schoonmaakbaan in een chinees restaurant. Nu hebben ze mij gezegd dat ik in de proefperiode 3 euro per uur verdien en daarna 4,- per uur zodra ik een vast contract heb. Is dit is dus veel te weinig? Wat kan ik hiertegen doen? Reactie infoteur, 14-02-2012
Beste Dirk,

De baan niet accepteren als ze niet instemmen met een hoger loon.
Voor een 24 jarige is het loon -zoals in het overzicht te lezen is- veel en veel te laag. De werkgever is verplicht het minimum loon te betalen, proeftijd of niet.
Alhoewel het vinden van een baan in deze tijd lastig is, zou ik een zwaar onderbetaalde baan niet accepteren en uitzien naar een andere baan.
Theoretisch kan je onderbetaling aanvechten, maar het is aan jezelf om uit te maken of je dit de moeite waard vindt?

Mvg

Marleen, 08-02-2012 15:37 #285
Ik heb een vraag. heb je ook recht op het wettelijk minimumloon als je BBL student bent?
Ik ben straks als ik ga starten 20 jaar. Zijn ze dan verplicht om mij het wettelijk minimum loon voor 20 jarige medewerkers te bieden? Reactie infoteur, 10-02-2012
Beste Marleen,

Wettelijk gezien is een werkgever niet verplicht om een bbl-student uit te betalen of een stagevergoeding te geven. Vaak worden er in de cao wel afspraken gemaakt over de rechten van een bbl-student op loon/stagevergoeding. Kijk dus even of er een cao van toepassing is op het stagebedrijf waar je werkt.

Zie ook: http://www.fnvjong.nl/stagelopen/BBL-vs-BOL

Mvg

Jay, 03-02-2012 21:16 #284
Hallo. ik ben 25jaar en ik werk al 4 jaar in een kledingwinkel. 38 uur per week. hoe zit het met het jaarlijks loonsverhoging in de detaihandel? heb ik daar recht op? en hoeveel is dat per jaar? Reactie infoteur, 05-02-2012
Beste Jay,

Een jaarlijks 'recht' op loonsverhoging bij een langer dienstverband bestaat in principe niet, tenzij dit in het CAO is opgenomen (loonschalen en dienstverband)
De enige verhogingen die gelden en waar eenieder in loondienst recht op heeft, zijn de loonsverhogingen in januari en juli van elk jaar. Maar deze verhogingen zijn een prijscompensatie (inflatie - je geld wordt minder waard)
Je hebt dus minimaal recht op het minimumloon, verder in principe niet. Neemt niet weg dat het wel een blijk van waardering is / kan zijn als je tussentijdse verhogingen krijgt.
Even om de tafel gaan zitten en onderhandelen. Helaas zal je in de praktijk te vaak om een (extra) loonsverhoging moeten vragen en zal je deze niet spontaan krijgen.

Mvg

Lizze, 01-02-2012 22:20 #283
Hallo, ik werk nu een jaar bij een restaurant, ( in de bediening) vorige maand ben ik 17 jaar geworden. Vanaf dat ik daar werk verdien ik €3,81. Nu had ik het laatst met mijn baas over dat ik dan loonsverhoging krijg, omdat ik weer een jaar ouder ben geworden. Hij zegt als je meer dan het min. loon verdient dat je geen loonsverhoging krijgt. Klopt dat? Reactie infoteur, 02-02-2012
Helaas klopt dat Lizze.
Maar… het zou wel een blijk van waardering zijn als je toch enige loonsverhoging zou krijgen.

Mvg

Amanda, 15-01-2012 20:19 #282
Hallo, Ik werk nu 10 maanden op basis van een nul uren contract bij een horeca bedrijf (hotel). op het begin beloofde mijn baas mij dat ik 38 uur per week kon werken. dit werd uiteindelijk ongeveer zo'n 15 tot 30 uur per week. Laats hoefde ik opeens 4 weken niet te komen werken omdat het rustig was. dus ik zat 4 weken thuis zonder betaalt te krijgen. Mag dit wel? Kan ik hier iets tegen doen? Reactie infoteur, 16-01-2012
Beste Amanda,

Omdat je langer dan 6 maanden volgens een bepaalde regelmaat gewerkt hebt, is er wel het een en ander geregeld.
Kijk je rechten even na bij onderstaande link, maar kijk ook wat er in het CAO voor de horeca geregeld is (link 2)
http://www.personeelsnet.nl/dossier.php?Id=5225&waar=23
http://www.khn.nl/

Mvg

Ikram, 09-01-2012 22:11 #281
Ik werk in een kledingzaak. en krijg 5.50 per uur netto.
Ik werk 33 uur per week.Ben 21 jaar oud.

Hoor ik meer per uur te krijgen? Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Ikram,

Het zou kunnen dat je netto net te weinig verdient, dat is mede afhankelijk van het aantal uren dat in jouw CAO geregeld is (38 uur)
Via onderstaande link kan je zelf de berekening maken, zodat je -bij een eventueel gespek met je werkgever- weet waar je aan toe bent.
http://www.loonwijzer.nl/home/salarischeck/brutonetto

Mvg

Dennis, 09-01-2012 21:50 #280
Hallo ik heb een vraag mijn moeder is ongewild in de bijstand gekomen en nu met de nieuwe wet moet ik als ik ga werken heel mijn salaris afgeven aan me moeder want dat wat ik verdien wordt gekort op haar uitkering kan dat zo maar als we al onze rekeningen bet heeft ze nog maar 80 euro over voor de hele maand en ik kan nooit sparen of uit gaan want me salarid gaat regelrecht na de uitkering van ons ma Reactie infoteur, 11-01-2012
Beste Dennis,

De nieuwe regeling baart velen zorgen.
Via onderstaande link vind je vragen en antwoorden met betrekking tot je vraag;
http://www.hilversum.nl/Sociale_zaken/Veranderingen_WWB/Veelgestelde_vragen_veranderingen_WWB

Mvg

Ramon, 03-01-2012 18:47 #279
Ik werk bij een pizzeria en ik ben 21 jaar. Ik ben al 4 jaar in dienst, maar werk volgens een 0 uren contract. Wat zou mijn uurloon minimaal moeten zijn? Ik heb trouwens geen horeca diploma. Reactie infoteur, 04-01-2012
Beste Ramon,

Minimaal het minimumuurloon zoals in het artikel vermeld. Dat is een recht voor eenieder die arbeid in loondienst verricht.
Daarnaast gelden voor jou de bepalingen die in het CAO voor de horeca zijn geregeld:
http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1
Neemt niet weg dat uit blijk van waardering -na 4 jaar- een hogere beloning dan het minimum wel op zijn plaats zou zijn. Misschien een goed argument voor aan de onderhandelingstafel?

Mvg

Soufian, 24-12-2011 22:41 #278
Ik werk in McDonalds In amsterdam centrumen ben 17 jaar, en heb vraag over verhoging van de uurloon! Is McDonalds wel verplicht op de bruto uurloon verhogen, 2 keer per jaar? Reactie infoteur, 25-12-2011
Beste Soufian,

De wettelijke verhoging -2 x per jaar- van de lonen geldt voor iedere werkgever.
In feite is dit een prijscompensatie. Het geld wordt wordt minder waard, of de goederen worden duurder en dat compenseert de loonsverhoging voor een deel.
Bij mijn weten is McDonalds hier over het algemeen wel zorgvuldig mee. Soms kan het zijn dat de verhoging om administratieve redenen een maandje achterloopt. Dit wordt dan later verrekend.

Mvg

Erica van der Graaf, 21-12-2011 00:43 #277
Ik heb een vraag, mijn schoondochter werkt in de Sting, mode zaak. Nu willen wij met z'n allen op vakantie in de maand Juni, is nl goedkoop, en wij willen deze vakantie betalen voor de kinderen, maar nu zeggen ze op het werk, dat ze in de maanden december en juni geen vrij mag vragen.Ook al is het maar een week. Het is toch te gek voor woorden, ze is 22 jaar geen kinderen en wil in het voor seizoen op vakantie. Ze verplichten haar dus min of meer, om voor de dure maand te gaan.kan dit zomaar? Reactie infoteur, 22-12-2011
Beste Erica,

Het ligt wat lastig. Het volgende is bepaald:
"Voor de werkgever geldt de verplichting om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn minimum aan vakantierechten (zijnde vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week) op te nemen. Voor het opnemen van vakantie is het uitgangspunt dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten "

Vooral de bepaling "uitgangspunt" en "tenzij gewichtige redenen" maken mijn inziens dat de werkgever hier alle kanten mee op kan. Vaak zal een werkgever hier niet mee instemmen om dat juist in die bepaalde perioden een grotere te verwachten drukte in de verkoop zal bestaan.

Mvg

W., 11-11-2011 11:27 #276
Ik werk bijna twee jaar 's weekends in de horeca bij het zelfde bedrijf, 0-uren contract. Pas geleden heb ik voor het eerst loonsverhoging gekregen. Wel zit ik boven het minimumloon. kan ik het achterstallige loon opeisen, omdat het elk jaar verhoogd moet worden? Reactie infoteur, 12-11-2011
Beste Lisanne,

Nee, dat kan niet.
Het minimumloon is geregeld, een jaarlijkse opslag niet. Het zou natuurlijk wel een blijk van waardering zijn als er tussentijds loonsverhogingen zouden worden gegeven… maar het hoeft niet.

Mvg

Kc, 05-11-2011 13:48 #275
Hallo,

Ik heb een vraagje. Ik ben 23 jaar, heb een bijbaan in de horeca naast mijn studie. Ik heb er een zogenaamd 0-urencontract. Geld daar ook een minimum uurloon voor? Zoja, hoeveel bedraagt dit?

Mvg,

KC Reactie infoteur, 05-11-2011
Ja Kc, er geldt gewoon minimaal het minimum uurloon dat ook voor anderen van jouw leeftijd -volgens de tabellen of het CAO- geldt.
Denk er wel aan dat je waarschijnlijk geld van de belasting kunt terug vorderen als je weinig uren draait / weinig verdient op jaarbasis.

Mvg

Anoniem, 27-10-2011 21:59 #274
Waarom is nergens duidelijk het minimum loon voor 15 jarigen te vinden? ik wil gewoon het uurloon weten. Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Anoniem,

Het klopt dat het nergens duidelijk staat. Er is ook geen minimumloon voor 15-jarige. Over het algemeen zal dit loon om en nabij het loon voor een16-jarige liggen.

Mvg

Marjon van der Oord, 25-10-2011 10:27 #273
Ik heb een vraag, ik werk nu sinds 5 jaar in een damesmode zaak en ben begonnen met 11 uur per week. inmiddels werk ik veel meer. Mijn vakantiegeld is echter nog steeds gebaseerd op die 11 uur per week. Mag dit ik hoop dat u mij daar duidelijkheid in kan geven. Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Marjon,

Je vakantiegeld moet gebaseerd zijn/worden op het aantal gewerkte uren. Vast houden aan de ooit vastgestelde 11 uur kan dus niet.

Mvg

Charina, 20-10-2011 14:32 #272
Ik ben 19 jaar en heb een vast contract in de horeca, dit betekend dat ik een werkweek heb van 32 uur. Ondanks het contract krijg ik nog het zelfde bedrag als toen ik nog werkte als oproepkracht. Zou het maandloon niet omhoog moeten gaan vanwege het vaste werkverband? ik kan het nergens vinden in de COA of bij de loontabellen. Reactie infoteur, 02-11-2011
Beste Charina,

Sorry voor de late reactie.
Het fiet dat je van oproepkracht bent overgegaan naar vaste kracht hoeft niet te betekenen dat je uurloon dan stijgt. (alhoewel dit wel een blijk van waardering zou zijn)
Kijk even bij de link voor het CAO dat voor de hoereca gedlt.

Mvg

Esther, 18-10-2011 16:01 #271
Ik ben 17 jaar en volg een BBL opleiding. Daarbij ga ik 4 dagen werken. En de werkgever wilt mij 220 euro per maand betalen. Kan ik hem verplichten tot het minimumjeugdloon?

Eefje Ederveen, 13-09-2011 13:33 #270
Naar aanleiding van mijn salaris heb ik een aantal vragen hierover. Op moment werk ik in de detailhandel als verkoopmedewerkster, ik werk hier als weekendhulp. Mijn leeftijd is 19 jaar en ik verdien nu €4,57 bruto. Is het mogelijk dat ik nu te weinig verdien? Aan mijn filiaalmanager heb ik dit al gevraagd maar die zegt dat het een CAO van de Men At Work is(winkel waar ik werk) alleen ik denk dat hun dat niet zelf op kunnen stellen. Zouden jullie mij misschien hier mee kunnen helpen?

Amy, 06-09-2011 12:45 #269
Geachte informateur,

Mijn vraag aan u is of ik de gegevens over de minimumloon van 20jaar tot 24jaar mag gebruiken voor mijn project op school? Ik moet een tijdschrift oprichten voor mannen tussen de 20 en 24 jaar en moet daarvoor onderzoek doen naar wat hun inkomsten zijn etc. Dit houdt in dat ik de gegevens gebruik en overneem voor mijn onderzoek. Natuurlijk wordt het bestand voorzien van een bronvermelding.

Ik hoop spoedig van u te horen.

mvg

Idej, 25-08-2011 23:35 #268
Ik ben 20 jaar en ik werk als verkoopmedewerkster in een erg leuke winkel. Ik werk nu alleen op zaterdagen, daar verdien ik 6,35 per uur. In september ga ik daar ook hele dagen werken (dinsdag t/m vrijdag). Mijn vraag luidt: krijg ik nu minder betaald doordeweeks? Behoud ik dezelfde uurloon als op zaterdag, of wordt dat veel lager? En wat kan/mag ik eisen?

Djed, 24-08-2011 23:13 #267
Ik ben 15 jaar en verdien 9,22 pe uur. Maar wat gebeurd er als ik over de 431 euro per maand kom? Trekken ze dan geld van mij af ofzo?

Djed, 24-08-2011 09:27 #266
Ik ben 15 jaar en verdien 9,22 pe uur. Maar wat gebeurd er als ik over de 431 euro per maand kom? Trekken ze dan geld van mij af ofzo?

Idej, 18-08-2011 22:44 #265
Hallo,

ik ben 20 jaar en ik werk als verkoopmedewerkster in een erg leuke winkel.
Ik werk nu alleen op zaterdagen, daar verdien ik 6,35 per uur.
In september ga ik daar ook hele dagen werken (dinsdag t/m vrijdag).
Mijn vraag luidt: krijg ik nu minder betaald doordeweeks? Behoud ik dezelfde uurloon als op zaterdag, of wordt dat veel lager? En wat kan/mag ik eisen?

Mvg,
IdeJ

Ozlem, 03-08-2011 11:26 #264
Ik ben 31 jaar en werk momenteel bij een kraamzorg bureau welke mijn 8 euro bruto per uur uitbetaald omdat ik studeer en het kraamzorg bureau mijn opleiding betaald.
Nou is mijn vraag mag dat? Zit er aan studenten ook geen minimum norm gekoppeld en maken wij geen stijging in onze salaris?

Groet

Cindy, 19-07-2011 19:59 #263
Ik werk nu iets meer dan een half jaar bij een winkel als hulpkracht, hier kreeg ik als achttienjarige een maandsalaris op basis van mijn uren (4.5 per uur netto). Nu ben ik over gegaan van hulpkracht naar partimer/fulltimer en krijg een salaris op basis van 32 uur per week (620 per maand) het probleem is alleen voor mij dat mijn contract is overgezet van een nettouurloon naar een brutouurloon, dus ga ik relatief gezien minder verdienen… Kan dat? Reactie infoteur, 20-07-2011
Helaas voor je Cindy, maar zolang je meer gaat verdienen dan het minimum -en jullie dit samen zijn overeen gekomen- kan dit. Netto houd je -afhankelijk van je persoonlijke situatie-niet heel veel minder over (550 á 580 euro).
Punt is nog wel of de 4,5 netto inclusief of exclusief vakantiegeld was.
Misschien is er nog wat te regelen met een onbelaste reiskostenvergoeding, zodat je wat compensatie hebt.
Zie: http://reiskostenvergoeding.infozoeker.tk/

Mvg

Glenn, 17-07-2011 22:49 #262
Ik werk al een tijd bij een doe het zelf branche, maar heb maar een 6uren contract en werk (plus minus) 30uur per week.
Nou krijg ik als 17jarige maar me 6uren contract uitbetaald en de rest van mijn uren worden per 3maanden uitbetaald.
Nou door dit geintje heeft het mij de kop gekost, mijn vraag is dus mag dit? Reactie infoteur, 19-07-2011
Beste Glenn,
Als je structureel meer uren werkt, zou je werkgever je een voorschot -per maand- uit moeten betalen, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen drie maanden. De eindafrekening komt dan zodra de definitieve uren in de administratie verwerkt zijn.

Voor jou is het volgende van belang:
" Volledig loonbedrag uitbetalen
U bent in principe verplicht het volledige loonbedrag aan de werknemer te betalen. Van deze regel mag onder bepaalde omstandigheden worden afgeweken, maar dan moet in elk geval een voorschot worden verstrekt. Alleen als het loon op de betaal­dag nog onduidelijk is – dit is bij­voorbeeld bij stukloon het geval – mag u het volledige loonbedrag later vergoeden. Wel moet u dan een voorschot op het loon uitbetalen. Bij het berekenen van het voorschot is de gehanteerde norm het gemiddelde loon per beta­lingstermijn in de drie voor­afgaande maanden. Is dat niet of moeilijk te bepalen, dan moet u uitgaan van het gebruikelijke loon voor vergelijk­bare arbeid. Zodra de nodige gegevens uit de financiële administratie beschikbaar zijn moet het loon worden uitbetaald "
Kijk voor meer informatie bij:
http://www.salarisnet.nl/Wetten-Regels/Wetten-Regels-Artikelpagina/Uitbetalen-van-loon.htm

En dit uit het BW (burgerlijk wetboek):
" Artikel 624 (BW)
l. Indien het in geld vastgestelde loon afhankelijk is van de uitkomsten van de te verrichten arbeid, houdt de werkgever de betalingstermijnen aan die gelden voor het naar tijdruimte vastgestelde loon voor vergelijkbare arbeid, tenzij met inachtneming van artikel 623 andere termijnen zijn overeengekomen.
2. Indien op de betaaldag het bedrag van het loon als genoemd in lid 1 nog niet te bepalen is, is de werkgever verplicht tot voldoening van een voorschot ten bedrage van het loon waarop de werknemer gemiddeld per betalingstermijn aanspraak kon maken over de drie maanden voorafgaande aan de betaaldag of, indien dat niet mogelijk is, ten bedrage van het voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke loon ".


Mvg

Samantha, 13-07-2011 13:03 #261
Mijn vriend heeft nu een ww uitkering, alleen die is maar 75% en 70% van het loon. Hij zit nu dik onder het minimumloon. We zijn naar het uwv gegaan om een toevoegen aan tevragen, Maar die krijgt hij niet. Wat kan ik hier nu aan veranderen, want volgens mij hoor je ten alletijden het minimum loon tekrijgen (Of ik zit er naast?) Reactie infoteur, 13-07-2011
Beste Samantha,

Het minimum ingeval van een uitkering is niet het minimum loon, maar -bij een (te) laag loon- het sociaal minimum (bijstandsnorm), dat lager ligt dan het minimum loon.
Kijk voor meer informatie bij:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-sociaal-minimum-en-wat-als-mijn-uitkering-lager-is-dan-dat-minimum.html#anker-hoogte-sociaal-minimum

Mvg

Nanda Mann, 09-07-2011 19:21 #260
Ik ben 20 jaar, werk in de horeca als parttimer en heb een nul uren contract. Als 19 jarige verdiende ik (bij dit zelfde restaurant) 5,54 (excl vakantiegeld). Nu ik 20 ben verdien ik nog steeds het zelfde. Ik verwachtte dat mijn uurloon zou zijn gestegen, maar mijn werkgever heeft mijn uurloon niet verhoogd. Is mijn werkgever niet verplicht mijn uurloon te verhogen, omdat ik nu een jaar ouder ben? Mijn werkgever zegt dat ik nu al boven het minimum uurloon van een 20 jarige zit en zij dit dus niet hoeft te verhogen. Dat zij pas een verhoging toepassen vanaf 23 jaar. Reactie infoteur, 11-07-2011
Beste Nanda,

Als je al meer dan het bruto minimum uurloon verdient hoeft je werkgever je uurloon niet te verhogen.
Of dit ook erg motiverend is?
Je kan natuurlijk wel aandringen op een lichte verhoging met oog op de inflatie (geldontwaarding). Door de inflatie verdien je nu in feite minder dan b.v. een jaar geleden, ook al is je uurloon gelijk gebleven.

Mvg

Vonnie, 30-06-2011 11:59 #259
Graag zou ik aan u willen vragen of ik niet te weinig verdien per uur. Ik heb een 20 uur contract en maak vaak overuren. Ik verdien bruto € 8,75 per uur. Ik ben 41 jaar. Veel mensen zeggen (dat jij daarvoor gaat werken). Hopend op een reactie van u. Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Vonnie,

Uit je uuurloon blijkt inderdaad niet dat je overgewaardeerd wordt.
Als er binnen de CAO een 36-urige werkweek geldt, wordt je zelfs onderbetaald (per 1 juli), bij een 38-urige werkweek verdien je 3 eurocent per uur meer dan het minimum.
Ga ik uit van een 38-urige werkweek, dan betaalt je werkgever het minimum en staat in principe in zijn of haar recht. Maar… voor een 41-jarige is het wel heel karig. Zou toch maar eens om de tafel gaan zitten.

Mvg

Vraagteken, 29-06-2011 11:14 #258
Ik zou graag uw mening willen betreffende de volgende situatie: De werkgever van mijn 28 jarige vriend heeft mijn vriend een nieuw contract aangeboden a 32 u. pw. voor een periode van 10maand. Het betreft hier een functie als fitnessinstructeur. De keuze voor de duur van 10 maand is omdat het in de sportschool in de maanden Juli/augustus rustig is en er dan eigenlijk geen werk is. (Particuliere sportschool, in een dorp)
Desbetreffende werkgever geeft dan aan dat mijn vriend bij het uwv moet aankloppen en aansluitend na die maanden weer wordt aangenomen.

De uitbetaling wordt als volgt voorgesteld:
12 euro bruto inclusief 8% vakantiegeld en 7,66% voor de uitbtaling van de opgebouwde vakantieuren. Mijn inziens ziet dit er allemaal vreemd uit. Tevens is er geen cao van toepassing op dit contract en wordt er niet gesproken over vakantiedagen?

Ik hoop op een antwoord van uw kant, betreffende de correctheid en rechtsgeldigheid van deze opstelling, maar ook betreffende de onderhandelingsruimte.

Hopeso, 21-06-2011 10:56 #257
Op mijn stageplaats heb ik een oproepcontract aangeboden gekregen. Wat betreft de verdiensten twijfel ik echter of ik dit wel moet tekenen. Ik ben nu 22 jaar en er wordt mij een salaris geboden van 5 euro netto per uur. Hierbij zit echter wel al mijn vakantiegeld. Mij lijkt dit erg weinig? Hoe denken jullie hierover? Reactie infoteur, 22-06-2011
Beste Hopeso,

Als stagevergoeding zou dit een mooie verdienste zijn, maar binnen een dienstverband zal de werkgever toch minimaal het bruto uurloon voor een 22-jarige moeten betalen. Dan is de 5 euro incl. te laag. Bij een 38-urige werkweek (conform de CAO en niet de werkelijk gewerkte uren) kom je op zo'n 1300 euro bruto op maandbasis bij een volledige werkweek. Het netto bedrag zal dan zo'n 1100 euro moeten bedragen op maandbasis, hetgeen resulteert in een uurgeld rond de 6 euro. Bedragen zijn globaal en afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kijk zelf ook even op: http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Scorpio, 19-06-2011 22:33 #256
Mijn dochter werkt 2 keer per week in de bediening in een restaurant. Ze is 16 jaar en verdient 3,50 per uur, volgens mij werkt ze zwart. Ik moet haar 2 x per week brengen en halen, omdat het ver over een stille landweg in de weilanden ligt. Dit kost me 35 euro per maand. Ik zit sinds kort in de WW. Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat ze haar reiskosten vergoeden? Ook wil ik nog weten of zij 's nachts tot 1.00 uur mag werken? Reactie infoteur, 21-06-2011
Beste Scorpio,


De verdiensten per uur liggen voor je dochter boven het bruto minimum, mits 'wit'. Je dochter zou een loonstrook kunnen vragen om te kunnen achterhalen of het 'zwart' of 'wit' is. Daarbij wordt het ook duidelijk of het vakantiegeld in het uurloon opgenomen is.
De werk- en rusttijden voor jeugdige werknemers vind je bij onderstaande link, alhoewel langer werken binnen de horeca niet uitzonderlijk is.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jongeren-en-werk/vraag-en-antwoord/hoeveel-mogen-jongeren-van-16-en-17-jaar-werken.html
Een werkgever mag een reiskostenvergoeding geven, maar dit hoeft niet. De regels met betrekking tot verstrekte reiskostenvergoedingen vind je o.a. op onderstaande sites.
http://www.exishr.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=56
http://www.salaris-informatie.nl/index.php/loonberekening/reiskostenvergoeding
Tot slot: maak de vragen die spelen bespreekbaar bij de werkgever. Dit geeft vaak de meeste duidelijkheid. Krijg je geen duidelijk antwoord, dan kan je dochter altijd nog haar conclusies trekken.

Mvg

Romy, 14-06-2011 19:53 #255
Ik werk in een winkel met klanten en ik ben 15 en op een zaterdag van 09:00 tot 17:00 en verdien €30:00 per dag als ik daar werk. is dat het minimum loon of verdien ik lager of hoger. ik weet het niet.

Jelle, 09-06-2011 11:08 #254
Hallo, ik werkte een paar maanden terug in een restaurant als afwasser. Ik verdiende 3,50 per uur, en werkte van 18.00 tot 01.00 uur, mag dat als 15-jarige? Ik heb er wat van gezegd, van de werktijden, en toen werd ik ontslagen. Wat kan ik doen om te zorgen dat de baas weet dat hij compleet fout zit?

Anita, 06-06-2011 17:11 #253
Ik werk bij mcdonalds vaak van 17.00 tot 19.00u en in het weekend.
Ik ben 15 jaar en verdien per uur € 2,59 (het minimum dus). Heb ik ook recht op overwerktoeslag vanaf 17.00u en/of in het weekend?

Marcus Sauer, 18-05-2011 00:02 #252
Hallo,
Heb even een vraagje omtrent het burto maandloon. ik ben 25 jaar en heb op basis van een 30u werkweek (partime) een bruto maandloon van 1189,50. daarbij komt wel kijken dat ik bijv op zaterdag en zondag extra toeslag op mijn loon ontvang wat mijn uiteindelijk netto maandloon verhoogd. mijn vraag is wat uiteindelijk bepaald of je onderbetaald wordt of juist niet. is het de bruto of netto en is mijn bruto redelijk bij een baan in de detailhandel bij een 30u werkweek?

Richard, 12-05-2011 15:56 #251
Hallo, Ik ben 1e autotechnicus en apk keurmeester. Ik ben 23 jaar maar verdien maar 1280 netto per maand… Ik heb het CAO eens bekeken, maar kan niet duidelijk vinden of ik recht heb op meer, of dat ik eigenlijk geen recht heb op meer, omdat ik al meer verdien dan het minimumloon. Kan iemand mij hier meer over vertellen?

Richard, 12-05-2011 15:54 #250
Hallo, Ik ben 1e autotechnicus en apk keurmeester. Ik ben 23 jaar maar verdien maar 1280 netto per maand… Ik heb het CAO eens bekeken, maar kan niet duidelijk vinden of ik recht heb op meer, of dat ik eigenlijk geen recht heb op meer, omdat ik al meer verdien dan het minimumloon. Kan iemand mij hier meer over vertellen?

Mentor, 09-05-2011 11:25 #249
Een leerling kan een BBL opleiding gaan doen. Zijn toekomstige werkgever wil hem de eerste drie maanden geen loon betalen. De werkgever is wel met deze leerling bekend omdat hij ook stage heeft gelopen in dit bedrijf. Het lijkt mij nogal onbillijk om geen loon uit te betalen maar is dit ook wettelijk toegestaan? Tot wie kan deze jongen zich wenden? (Hij heeft niet de middelen een periode van drie maanden financieel te overbruggen)

Shanice, 27-04-2011 10:25 #248
Hallo kan iemand mij helpen. Mijn dochter is 16 en werkt 6 dagen in de week van 8:45 tot 19:00 in de Horeca als seveerster. Nou verdient zij per uur 3.25 is dat wel genoeg? Ik vind het persoonlijk wat weinig. Nou word ze over ander halve week 17. Hoeveel gaat zij dan verdienen? En hoe zit het met koninginnendag en met de pasen of met andere feestdagen? Krijgt ze dan meer per uur? Ik hoop dat iemand mij kan helpen zodat ik mijn dochter weer kan helpen. Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste Shanice,

Zoals je in het overzicht kunt lezen, ligt het brutoloon boven het minimumloon en zou dus voldoende zijn.
Als zij éénmaal 17 is, komt ze in aanmerking voor het loon van een 17-jarige (zie tabel)
Per 1 juli 2011 zal er weer een verhoging plaatsvinden en dan is dat loon bepalend.
Kijk voor de regelingen m.b.t. feestdagen even op de site van Horeca nederland:
http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=4501&lang=Dutch

Mvg

Chicka, 24-04-2011 19:33 #247
Ik ben 20jaar oud. En ik krijg 7euro inclusief vakantie geld(vak. Dagen) enz… Is dat naar verhouding redelijk? Volgens mij is het net iets minder of niet? Vorig jaar had ik dezelde loon bedrag. Is het onredelijk om meer te vragen? & volgens mij kom je dan op het zelfde neer toch? Reactie infoteur, 29-04-2011
Beste Chicka,

Gezien het vastgestelde minimumjeugdloon (zie tabel) is je loon heel behoorlijk.
Neemt niet weg dat een jaarlijkse loonsverhoging (tot een bepaalde grens) spreekt van waardering voor je geleverde werk. Vragen kan altijd, maar je werkgever betaald je al meer dan het minimum.
Argument kan zijn dat je relatief minder verdient bij een gelijkblijvend salaris ten gevolge van de inflatie / geldontwaarding.
Dus… trek de stoute schoenen aan en vraag een gesprekje aan. Je moet maar zo denken: "nee heb je, ja kan je krijgen"!

Mvg

David, 07-04-2011 20:46 #246
Hallo, aankomende zomer werk ik drie jaar bij een textielbedrijf. Wekelijks werk ik er minstens vier uur per week en als het even kan maak ik meer uren. Ik heb een nul uren contract en krijg er vanaf dat ik er werk 5 euro. Nu was dit toen ik er begon wel een hoog bedrag, maar aangezien ik geen vakantie geld krijg en ik binnenkort 20 word vroeg ik me wel af of mijn loon nog aan de minimale eisen voldoet als ik 20 ben?

Marianne, 05-04-2011 13:11 #245
Ik werk in een horeca bedrijf en heb een 4-urig contract. Mijn vraag is: met hoeveel contracten moet het overgaan tot een vast contract? Alvast bedankt voor uw antwoord!

Lenn, 03-04-2011 16:43 #244
Ik loop stage in een horecabedrijf, ben 16 jaar en maak altijd overuren, mag dat zomaar? Hierna kan ik er blijven werken, mijn uren zijn verschillend, maar maak meestal lange dagen. Hoeveel zou ik per uur verdienen? En verdien je op een zondag meer?

Alie, 30-03-2011 20:04 #243
Beste inforteur
Ik ben een beginnend assistent accountant hbo afgerond en wil werken leren doen, nu kan ik op een 36 uur werkweek 1450 bruto per maand verdienen incl. vakantiegeld, wel wordt mijn opleiding( 5000 euro) en reiskosten vergoed, is dit redelijk?

Jessica, 30-03-2011 11:40 #242
Hallo! ik heb een vraagje. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding HBO Management toerisme. Ik heb een baan aangeboden gekregen bij een reisbureau voor 40 uur per week wanneer mijn opleiding afgerond is. Nu vroeg ik mij af wat een redelijk maandloon bruto/netto is per maand. Ik ben 21 jaar.

Scorpio, 29-03-2011 21:24 #241
Hallo, ik kom er niet uit, kunt u me helpen. Mijn dochter is net 16 geworden. Ze werk als afwashulp in de horeca van 17.30 tot 11 uur. Hoeveel moest ze per uur verdienen toen ze nog 15 was en hoeveel krijgt ze nu ze 16 is? Hoe zit het met werken op zondag avonden? Krijgt ze dan meer betaald? En hoeveel moet ze verdienen als ze in de bediening gaat?

Roel, 28-03-2011 02:13 #240
Ik ben zo'n 3 jaar geleden overgenomen van de ene naar de andere supermarkt. Met behoud van arbeidsvoorwaarden ed. Nu is het zo dat ik bij mijn oude werkgever in Loonschaal B zat, maar dat de nieuwe werkgever mij heeft laten instromen in schaal A. Dit werd mij toen verteld als, Het kan niet anders. ik was toen net 16 en geloofde het wel. Nu ik hier zo over nadenk lijkt het me niet helemaal de goede weg die toen bewandeld is. Nu ben ik benieuwd, is hier nog wat tegen te doen? En wat zou er dan eventueel mogelijk zijn.

Marijke, 11-03-2011 11:43 #239
Ik ben (net) 19 jaar en werk 's avonds in een bakkerij. Toen ik 18 was, kreeg ik e4,59 (incl vakantiegeld) en het minimum daarvoor is 4,26. Maar zou het niet meer moeten zijn, aangezien ik na 18.00 werk?

Francis, 04-03-2011 01:28 #238
Ik ben 21 jaar en overweeg om binnenkort voor een restaurant te gaan werken. De eigenaar heeft me voor ongeveer 4 uurtjes per dag, 3 keer per week nodig. Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik netto € 5,50 zal ontvangen. Maar is dit niet te weinig? Toen ik 20 was verdiende ik € 5,95 per uur. Alvast bedankt voor de informatie. Reactie infoteur, 04-03-2011
Beste Francis,

Netto 5.50 lijkt me te laag, maar is mede afhankelijk van je persoonlijke situatie en eventuele afdrachten aan de werkgever (kleding, eten)
Uitgangspunt is het minimum bruto uurloon.
In de horeca is in de CAO een 38-urige werkweek bepaald. Dit houd in dat je minimaal € 6,27 bruto per uur zou moeten verdienen. Het aantal uren dat je werkt is niet van belang (uitgezonderd overuren en bepaalde uren op feestdagen)

Mvg

Sebastien, 03-03-2011 10:50 #237
Alvast bedankt voor de hulp, maar ik kom van België en ik zou liever die info hebben over België. Zou het mogelijk zijn dat u mij hetzelfde info doorstuur? Reactie infoteur, 04-03-2011
Beste Sebastien,

Hoe het in oorsprong in Belgie is geregeld weet ik niet.
Misschien even zoeken op Google?

Mvg

Sebastien, 24-02-2011 11:04 #236
Hoi, voor school moet ik een werkje maken over minimumlonen. Ik heb al veel informatie daarover gevonden, maar wat mij mankeert is: hoe die minimum uurloonbedrag bepaalt wordt, via welke berekeningen, … Reactie infoteur, 24-02-2011
Beste Sebastian,

Het minimum loon is ooit tot stand gekomen door de politiek, vakbonden en overleg met ondernemingsraden, werknemers- en werkgeversorganisaties.
Bij een toenemende economische groei werd het rechtvaardig geacht dat iedereen meedeelde in de groeiende welvaart en als zodasnig werd en wordt beloond. Een groeinde economie betekent meestal ook stijgende lonen en inflatie (geldontwaarding). Dit is de reden dat de lonen meestal 2 keer per jaar worden aangepast, zodat de koopkracht van de consument gehandhaafd blijft.
De wet op het minimum loon werd in 1968 ingevoerd. Werkgevers waren vanaf deze datum gebonden hun werknemers minimaal dit bruto loon uit te betalen.
Kijk ook hier nog even:
http://www.kb.nl/galerie/kalender/jaar_2010/november/pagina/27.xml

Mvg

Stefanie van Kessel, 19-02-2011 19:06 #235
Hoi kan iemand mij helpen? Mijn vriend werkt 40 uur in de week als taxichauffeur en is vorig jaar april 21 geworden maar zijn salaris bleef gewoon staan als 20 jarige. Nagevraagd bij zijn bedrijf hoe dat zit volgens hun gaat zijn loonsverhoging elk jaar op 1 januari in. Dus nu is hij 21 wordt in april 22 en krijgt dan weer het hele jaar gewoon nog als 21 jarige betaald. klopt dit? en mag dat zomaar? Reactie infoteur, 22-02-2011
Beste Stefanie,

Dat klopt niet!
Minimumloon is minimumloon en behooort in te gaan vanaf de dag dat je vriend 21 jaar is geworden. (of na het weekend als de verjaardag in het weekend valt)
Meestal laat de wekgever dit zelfs al ingaan per de 1ste van de maand waarin iemand 21 wordt, omdat dit administratief makkleijker is.
Je vriend heeft hier -met terugwerkende kracht- recht op.

Mvg

Johan, 19-02-2011 14:41 #234
Ik ben op dit moment 17 jaar, afgelopen zomer ben ik 17 geworden maar mijn salaris is niet verhoogd, terwijl dit volgens mij wel had gemoeten, ik kreeg toen ik 16 was 485,60 bruto voor een 32 uur werkweek, nu is mijn salaris afgelopen januari verhoogd naar 562,65 bruto ook voor dezelfde werkweek, dat is mooi maar had mijn werkgever mij de maanden tussen Augustus 2010 t/m december 2010 ook de 562,65 bruto moeten uitbetalen? Reactie infoteur, 22-02-2011
Beste Johan,

Je verdient, en verdiende meer dan het minimumloon, gegeven de 32 uur.
Ieder jaar dat je ouder wordt hoeft dan niet te betekenen dat je loon ook automatisch stijgt. Het gaat om het minimumloon gekoppeld aan je leeftijd.

Mvg

Ranu, 18-02-2011 03:42 #233
Ik ben 25jaar en heb gesolliciteerd waarbij ik ben aangenomen. Funtie administratieve kracht in een reisbureau (ervaring heb ik wel opgedaan). Ik heb als opleiding mavo en krijg bruto 1700. Mijn netto wordt dan 1190 incl vak toeslag. Mijn vraag nu speel mijn opleiding een rol en is het berekening van mijn salaris juist? Ik werk dan van
Maandag t/m zaterdag van 10 u tot 1800u. Reactie infoteur, 18-02-2011
Beste Ranu,

Je opleidingsniveau speelt niet per definitie een rol. Is ook afhankelijk van 'vraag en aanbod' en je onderhandelingskracht.
Uitgaande van een minimum van plusminus 1425 euro lijkt je bruto loon me in orde.
Netto inclusief vakantiegeld lijkt me aan de lage kant; dit zou volgens mij meer richting 1300 euro moeten gaan maar is mede afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Vraag een loonstrook en kijk hoe men aan de 1190 incl. komt.

Mvg

Celine, 18-02-2011 00:30 #232
Ik ben 22 jaar en sta in de afwas, ik heb geen contract maar ik sta wel ingeschreven op de loonlijst (wit dus). Ik verdien 6 euro per uur Netto. Kunnen jullie mij vertellen of dit klopt, of de baas dit zelf mag weten wat hij/zij mij betaald, of dat dit teveel of te weinig is? Reactie infoteur, 18-02-2011
Beste Celine,

Het netto uurloon lijkt me te laag. Vraag aan je werkgever een loonstrookje / specificatie zodat je kan achterhalen hoe je netto loon is opgebouwd.
Doe zelf je berekening op:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto
Is de verhoging per 1 januari al doorberekend?

Mvg

Corrie, 16-02-2011 13:49 #231
Ik ben 63 jaar en werk 24 uur per week in een delicatessenzaak. Mijn salarisspecificatie kent een 4 weken periode. Op 1 januari 2010 staat op de loonstaat het bruto-salarisbedrag van 1028,06 vermeld, waardoor er 885 euro uitbetaald wordt, jaarlijks wijzigd het uit te betalen netto bedrag. Op 1 januari 2011 staat op de loonstaat dat ik bruto 1012,51 ontvang. Mijn tijden waar ik voor uitbetaald wordt, zijn niet veranderd. Vraag: Wat dient m.i.v. 1 januari het bruto-4 weken salaris te zijn, waardoor het netto uit te betalen bedrag hierdoor ook veranderd? Reactie infoteur, 17-02-2011
Beste Corrie,

Je persoonlijke situatie -waardoor een netto bedrag zou kunnen veranderen- ken ik niet, maar een lager bruto bedrag is natuurlijk niet juist.
Per 1 januari 2011 zijn de lonen juist gestegen, hetgeen in een hoger bruto bedrag zou moeten resulteren.
Netto zou anders kunnen zijn. Kijk hier voor ook eens bij deze rekenhulp:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Je kan zowel de oude als de nieuwe situatie / bedragen invoeren, zodat je goed kan vergelijken en met concrete cijfers naar je werkgever kan om eventueel te overleggen, of duidelijkheid te vragen.

Mvg

Bart, 15-02-2011 18:45 #230
Mijn zoon van 16 gaat in een nuluren contract werken als afwasser in de horeca. Zijn verdienste worden 3,07 euro p/u. Volgens het contract is dit echter incl zondag- feestdagen- en onregelmatigheidstoeslag. kan dit ongeveer kloppen? Reactie infoteur, 17-02-2011
Beste Bart,

Het minimum bruto loon voor je zoon zou 2.98 per uur, exclusief 8% vakantiegeld moeten bedragen.
In de horeca-CAO wordt geen onderscheid gemaakt tussen werken in het weekend en doordeweeks. Werknemers hebben dus geen recht op weekendtoeslag, nachttoeslag of onregelmatigheidstoeslag.
Voor feest dagen geldt doorgaans wel een hoger uurloon.
Kijk ook even bij de onderstaande link:
http://www.fnvhoreca.nl/519/Werken_tijdens_de_feestdagen.html

Mvg

Peter Andriessen, 15-02-2011 15:48 #229
Mijn zoon is 19 en inwonend. Heeft 2 krantenwijken a 300 euro pm én werkt veel bij AH én krijgt studiefinanciering. Moet ik ergens mee rekening houden? bv wat mag hij max per maand verdienen om niet te veel belasting te betalen, kinderbijslag enz of is er geen maximum? Reactie infoteur, 17-02-2011
Beste Peter,

Via deze link kan je een goed overzicht krijgen.
Stap voor stap de gegevens invullen.
http://manifest.qwise.nl/Bijverdienen/webapp_bijverdienen

Mvg

Cindy, 14-02-2011 18:01 #228
Ik ben 23 jaar. en heb een mbo niveau 2 diploma. Ga 8,40 bruto verdienen bij la place. Dit is exclusief 8% vakantiegeld met dit erbij is dit 9,07.
Wordt ik onderbetaald? Reactie infoteur, 14-02-2011
Beste Cindy,

Gebaseerd op een 40-urige werkweek zou je niet onderbetaald worden. Is de werkweek korter, dan wel.
Voor zover ik weet bestaat volgens de CAO voor de horeca een werkweek van 38 uur. Dit zou kunnen betekenen dat je onderbetaald wordt.
Informeer ook nog even of er geen (deel) voor maaltijdvergoeding ingehouden wordt.
Je diploma maakt in principe niet uit, zeker niet als daar vooraf geen afspraken over gemaakt zijn. Je diploma zou op termijn hooguit van waarde kunnen zijn als je jezelf daardoor onderscheidt en dit je promotiekansen zou vergroten.
Kijk voor meer info over de horeca bij:
http://www.khn.nl/smartsite.dws?id=8
(de salarisgegevens op de site zijn overigens achterhaald. Houd de bedragen in het artikel aan)

Mvg

Sandra, 12-02-2011 21:33 #227
Ik ben 43 jaar en werk 30,5 uur per week op kantoor (adm. mw. thuiszorgorganisatie, geen CAO). Ik verdien 1200 € bruto per maand. Een vraagje over bv. de Ooievaarspas (Den Haag) Deze pas krijgt iedereen die het minimum loon heeft tot 110% van het wettelijk minimum loon. Hetzelfde voor een langdurigheidstoeslag. Nu kom ik er niet uit hoeveel ik dan meer zou mogen verdienen om niet boven die 110% uit te komen. Lastig, ik kom er niet uit omdat het geen fulltime functie is. Weet u het? Reactie infoteur, 13-02-2011
Beste Sandra,

Ik kende de regel niet, maar zoals ik het lees is je inkomen en je gezinssituatie bepalend en niet het inkomen dat je bij een full-time dienstverband eventueel zou kunnen verdienen.
In een document uit 2009 schrijft men zelfs over 130% van de bijstandsnorm.
Gewoon het aanvraagformulier downloaden en aanvragen zou ik zeggen!
Deze ken je waarschijnlijk al?
http://www.rijswijk.nl/Gemeenteloket/Downloadformulieren/Werk_en_Inkomen_Sociale_Zaken/Ooievaarspas_aanvraagformulier_Informatieblad

Mvg

Shalaina, 09-02-2011 19:37 #226
Ik heb een WW uitkering, deze is? 794,60 incl. toeslag. Ik heb een zoon van 18 jaar die nog op school zit en studiefinanciering heeft, deze is? 297,87. (? 75,39 basis toelage en +/-? 222,00 krijgt mijn zoon erbij omdat ik het miniuumloon heb).
Mijn vraag is, wat is het wettelijke miniuumloon wat ik als alleenstaande ouder behoort te krijgen, en die een zoon van 18 jaar nog moet onderhouden. Nu moet ik van? 955,00 leven, waar ik mijn vaste lasten van moet betalen, en het onderhouden van mijn zoon van 18 jaar. Ik hou dus bijna geen geld meer over om van te leven. Reactie infoteur, 10-02-2011
Beste Shalaina,

De hoogte van een bijstandsuitkering zou 70% van het bruto minimumloon moeten zijn (1424,40). Je WW-uitkering valt lager uit.
Je zou contact op kunnen nemen met de gemeente om te bezien of je in aanmerking komt voor aanvullende bijstand.
Zie ook de link:
http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud?pid=35
en
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering.html

Mvg

Gjb, 08-02-2011 23:37 #225
Ik werk bij supermarkt Jumbo 24 uur in de week werk er nu bijna 5 jaar en zit nog steeds in loonschaal A. ik functioneer zeker al 2 jaar als iemand van loonschaal B. Heb mijn eigen afdeling wat ik moet runnen. Zelfs is onze afdeling beste vis afdeling van nederland geworden. Ik vraag nu al 2 jaar dat ik vind dat ik in B hoor maar ja ze zijn allemaal met het kosten plaatje bezig. Ben er echt zat van gierig doen om 50 euro extra in de maand. Ze wilen op mij bezuinigen en mij aan het lijntje houden terwijl ze juist eens op andere dingen moeten gaan bezuinigen. gelukkig heb ik super toffe collega`s en ga ik daarom nog graag naar het werk. Maar ben er wel poepie flauw van ga denk ik wel op zoek naar wat anders. En dan zullen ze wel zien hoe de omzet en versheid van mijn afdeling vlink gaat kelderen. Er word zelfs gelogen dat iemand van de afdeling ook in A zit terwijl ze in B zit om mij stil te houden. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik in loonschaal B kom? Reactie infoteur, 09-02-2011
Beste GJB,

Ik weet niet wat er in de CAO of in je arbeidscontract geregeld is?
Ga toch nog eens om de tafel zitten en geef aan wat je in je verhaal ook verteld. Je kan eventueel aangeven dat je -bij uitblijven van loonschaal B- jezelf oriënteert op een andere werkgever. Er van uit gaand dat de loonschaal B reeel is.
Een goede werksfeer en leuke collega's is belangrijk. Maar… leuke (en minder leuke) collega's heb je overal. Je neemt jezelf tenslotte mee naar een nieuwe werkgever.

Mvg

Janklaasen, 08-02-2011 14:16 #224
Ik werk 2x in de week bij de c1000 als vakkenvuller, Ik werk vanaf 6 tot ongeveer 9 uur, maar als het langer uitloopt omdat er heel veel gedaan moet worden, willen ze de uren na 9 uur niet vergoeden. mag dit? Zo nee? Waar staat dat, dat niet mag. Reactie infoteur, 09-02-2011
Beste Jan,

Dit mag zeker niet. De door jou gewerkte (over) uren moeten gewoon netjes uitbetaald worden, of eventueel gecompenseerd in vrije uren.
Je hebt die uren toch gewerkt? Dan moet je ook betaald worden. Daar is geen wet voor nodig.

Mvg

Ikke2, 06-02-2011 04:43 #223
Ik werk bij een hotel met een nulurencontract maar ik werk gemiddeld wel 15 uur per week en ik verdien 6.98 netto per uur (21 jaar) inclusief vakantiegeld. Spaar ik nu ook vakantieuren op? Dient mijn vakantie dan ook doorbetaald te worden als ik ze opneem? Ik heb zo het idee dat het in het loon verwerkt zit maar dit mag volgens mij niet. Reactie infoteur, 07-02-2011
Beste Ikke,

Je bouwt vakantiedagen op, ook al is je loon inclusief vakantiegeld. De opgebouwde dagen kan je dan benutten om vakantie of vrij te nemen terwijl deze dagen moeten worden doorbetaald.
Overigens moet je een salarisstrookje krijgen waarop je opgebouwde vrije dagen vermeld staan. Krijg je dit niet, vraag dan een overzicht aan je werkgever.
Kijk voor meer info ook op onderstaande site:
http://www.khn.nl/smartsite.dws?id=8

Mvg

Maja, 04-02-2011 14:12 #222
Beste Infoteur, Waar (in wetgeving/wetboek) kan ik informatie over de verhoging van minimaal jeugdloon vinden? Op enige websites schrijf men dat jongeren recht op hogere loon vanaf de dag van hun verjaardag hebben. Ik heb een concrete wet en/of artiekel nodig om dat te bevestigen. Alvast bendakt voor Uw hulp! Reactie infoteur, 07-02-2011
Beste Maja,

Kijk even op deze site van de Rijksoverheid;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/wat-is-het-wettelijk-minimumloon-en-wanneer-heb-ik-er-recht-op.html

Mvg

Debby Holstege, 01-02-2011 22:07 #221
Ik heb nu 10 weken stage in een verpleegtehuis, veel ervaring opgedaan en nu heb ik een baan aangeboden gekregen daar, voor de weekenden en vakanties. Mijn vraag was dan hoeveel verdien ik dan als 16 jarige in de zorg? Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Debby,

Minimaal het bruto minimumuurloon.
Bij deze link vind je eventueel meer informatie:
http://www.salaris-informatie.nl/index.php/cao-sector/t-tm-z/verpleeg-en-verzorgingshuizen-en-thuiszorg-vvt

Mvg

Denny, 10-01-2011 12:40 #220
Ik heb een vraagje omtrent het wisselen van werkgever. Ben momenteel 4 jaar werkzaam bij Kruidvat, dit is een bijbaan en ben nu afgestudeerd en ga aan het werk. Heb een MBO-4 achtergrond op Commercieël gebied. Ik 21 jaar en hebben een bruto uurloon van € 7,98 ex 8% vakantiegeld. Maar ik werk altijd in de avond uren waarbij ik een vergoeding krijg van 25% dus werk dan met een tarief van 125%. Maar soms werk ik ook in de ochtend/middag waarbij ik gewoon 100% krijg betaald. Mijn uurloon is op 125% dus € 9,975 per uur. Waar moet ik mij tijdens het onderhandelen over mijn salaris aanhouden. Ik wil er het liefst niet op achteruit gaan. Ik hoop van iemand een reactie hierover mogen ontvangen. Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Denny,

Het komt in jouw geval puur op onderhandelen aan.
Je uurloon is namelijk al hoger dan het wettelijk minimum.
Je MBO-4 diploma zal van waarde zijn als dit zich uit in de specifieke werkzaamheden die je hier uit voortvloeiend verricht… en de afspraken die bij indiensttreding eventueel zijn gemaakt.
Op zich hoeft een diploma in de detailhandel geen meerwaarde te zijn die zich in een hoger loon laat vertalen.
Maak het bespreekbaar en kijk of er meer voor je in zit.
"niet geschoten is altijd mis" moet je maar denken.

Mvg

Esther, 09-01-2011 11:31 #219
Ik ben 17 jaar en werk sinds een maand bij een italiaans restaurant. De eigenaren maken geen vaste afspraken met mij over loon ed. Nu werk ik alleen op vrijdag avond en dan 3 of 4 uur per avond, dan krijg ik respectievelijk 9 of 12 euro aan het einde van de avond. Nu is het behoorlijk zwaar werken in een restaurant. Er zijn misschien 3 werknemers per avond, dus het is altijd erg druk. Ik vind 3 euro per uur eigenlijk veel te weinig, maar mij is (enkel mondeling, want ik heb geen contract) in het vooruitzicht gesteld ik snel promotie kan maken en dan krijg ik 'er zo weer 50ct bij'. Ik houd totaal niet van die wazige afspraken en ze kunnen mij ook op de loonlijst zetten ipv zwart werken. Dan moet mijn salaris toch omhoog naar 3,42? Is dit in de horeca niet hoger? Ik werk tevens nog 24 per maand bij albert heijn en daar verdien ik 3,63, maar daar krijg ik meteen vakantiegeld ed bij dus dan krijg ik 5,35. Bij dat restaurant is bruto denk ik netto want het is zwart? Wat doe ik hieraan want ik vind het leuk om er te blijven werken maar ik zou 4x promotie moeten maken en dan zit ik nog niet op mijn uurloon bij albert heijn, terwijl dat veel minder zwaar werk is achter een klantenservice/kassa. Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Esther,

Je verdient in ieder geval te weinig, zeker als het 'zwarrt' wordt uitbetaald.
Hoe zit het met de fooi?
Ga even om de (keuken) tafel zitten en maak het bespreekbaar! Laat ze de tabel van het minimumloon zien en 'eis' een extra verhoging voor het feit dat het 'zwart' wordt uitbetaald (wat overigens niet mag, zowel voor de betaler als de ontvanger)
Verder is het een keuze om wel of niet in het restaurant te blijven werken. Als het je om de sfeer gaat is blijven misschien de moeite waard. Gaat het je om het soort werk, dan zijn er nog restaurants genoeg.

Kijk ook even op deze gelinkte site:
http://beta.khn.nl/

Mvg

Linda Stomphorst, 04-01-2011 16:26 #218
Mijn dochter van 18 jaar gaat BBL doen, een dag in de week naar school en vier dagen werken in een creche, wat moet zij gaan verdienen is hier ook een richtlijn voor? Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Linda,

Het bruto uurloon zou minimaal gelijk moeten zijn aan het bruto minimumloon voor een 18 jarige. (zie het overzicht)

Mvg

Iris, 02-01-2011 16:27 #217
Beste infoteur
Ik ben 22 jaar, heb een nul uren contract en verdien 7,5 euro netto per uur. Ik krijg geen vakantiegeld. Is dit te weinig?
Ik betaal geen belasting bij deze werkgever, op de jaaropgaaf staat altijd nul.
Ik werk 2,5 jaar bij deze werkgever en ben begonnen met 6 euro. In de tussen tijd is mijn loon 1x omhoog gegaan naar 7 euro. Ik probeer het allemaal uit te zoeken, maar snap er vrij weinig van.
Alvast bedankt voor de eventuele reactie
groetjes Iris Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Iris,

De vermelde bedragen zijn bruto bedragen.
Jouw uurloon komt netto ongeveer overeen met dat wat voor jouw leeftijd als bruto is vastgesteld. Je loon is dus zeker niet te laag.

Mvg

Ingrid, 23-12-2010 21:16 #216
Ik ben 19 jaar, en werk iedere zaterdag in de woningbranche. Dit doe ik sinds 2008 toen ik een contract voor een jaar heb gekregen. Daarin stond dat ik € 5,50 per uur zou gaan verdienen. Ondertussen is mijn uurloon niet omhoog gegaan. klopt dit? Reactie infoteur, 27-12-2010
Beste Ingrid,

Je verdient al meer dan het bruto minimumloon dat voor jouw leeftijd geldt.
Verhoging hoeft dus niet, maar is ter stimulans wel prettig. Al is het alleen maar omdat het geld minder waard is geworden (inflatie). In feite verdien je nu dus minder.
Ik zou een gesprek aangaan en aangeven dat je sinds 2008 geen loonsverhoging hebt gehad.
Niet geschoten is altijd mis moet je maar denken.

Mvg

Iris Luykx, 16-12-2010 22:44 #215
Mijn dochter werkt in Belgie als gastouder en is bijna 22 jaar. Volgens haar bemiddelingsburo [Mr Noisy] is haar aanvraag om ingescheven te wobij de kamer van koophandel geweigert omdat ze in Belgie werkt dus zou haar [nederlandse] werkgever niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Ze overweegt nu om via een vergelijkbare Belgische organisatie te gaan werken [kind en gezin].
1] Is het nu voordeliger om als Nederlandse betaald te worden door een Belgische werkgever?
2] Moet/mag ze kiezen waar ze belasting betaal in Belgie of in Nederland?
3] Wat zijn eventuele gevolgen en waar moet ze op letten?
vr groet Iris

Digitale Loonstrook, 14-12-2010 09:18 #214
Is het niet zo dat het uitbetalen via een uitzendbureau altijd duurder is? Reactie infoteur, 27-12-2010
Ja, een uitzendbureau heeft tenslotte ook kosten en het werkend personeel aldaar zal ook geld moeten verdienen.
Plaatsing via een uitzendbureau is altijd aanzienlijk duurder, maar kan soms wel de juiste oplossing zijn om in (tijdelijke) invulling van arbeidsplaatsen te voorzien.

Mvg

Bianca, 03-12-2010 20:56 #213
Mijn zoon (17) werkt sinds oktober voor zijn BBL opleiding 36 u/w op een schip. Hij krijgt kost en inwoning en gratis reizen door heel Nederland, en is gemiddeld om het weekend thuis. Omdat de schipper al een stagiaire had en geen 2e kon betalen, en omdat het heel moeilijk was om een opleidingsschip te vinden, is m'n zoon akkoord gegaan met 2 maanden onbetaald werk. Hij gaat nu in december pas verdienen (de andere stagiaire is klaar), krijgt dan een vergoeding van eur 250,- p/m naast kost en inwoning en gratis reizen. Er is nog geen arbeidscontract getekend, wel een leer/werkcontract voor de duur van 3 jaar. Volgens de leraren van de opleiding is een dergelijke persoonlijke regeling niet ongebruikelijk in de branche, volgens een mevrouw van de VLT is de schipper verplicht het minimumloon (al dan niet all-in) te betalen naast de rest. Volgens diezelfde mevrouw is mijn zoon nu ook niet verzekerd. Wie heeft er gelijk? Weet u instanties waar een schipper kan aankloppen voor subsidie, zodat een stagiaire wél het minimumloon uitbetaald kan krijgen? Alvast hartelijk dank, ook namens honderden andere stagiaires die in hetzelfde schuitje zitten.

Frad, 02-12-2010 15:37 #212
Op grond van WWb is een netto uitkering van 909,33 euro inclusief vakantiegeld aan mij toegekend. daarvan wil ik graag weten hoe ik de jaarlijks inkomen kan bereikenen, zodat ik die aan de belastingdienst kan doorgeven?

Jolanda, 25-11-2010 19:20 #211
Goedenavond, ik ben alleenstaande moeder van 42 met een zoon van 15 en krijg 1280 euro uitbetaald, inclusief reisgeld ( ik rijd 4 dagen per week 42 km per dag) voor 32 uur per week, lijkt me eigenlijk weinig of is het dat ook? Reactie infoteur, 27-11-2010
Beste Jolanda,

Het salaris ligt boven het wettelijk minimum.
Afhankelijk van je situatie kom je mogelijk in aanmerking voor toeslagen.
Kijk even bij:
http://www.toeslagen.nl/particulier/huurtoeslag2010/huurtoeslag_wie_wat_wanneer/huurtoeslag_wie_wat_wanneer-10.html

Dit mag de werkgever onbelast vergoeden. Kijk even op je salarisstrook wat je nu ontvangt.
http://www.salaris-informatie.nl/Reiskostenvergoeding/reiskostenvergoeding.htm

Mvg

Mattia, 16-11-2010 02:13 #210
Hallo,
ik werk voor een uitzendbureau.
Voor dat ik 20 werd, werd ik? 6,73/6,74 netto uit betaald. (dat is gewoon na 1 week werken het geld op mijn bank gestord te hebben doe ik totaal bedrag delen het aantal uuren per die week)

ik werd 20 op 12-09-2010 dat was op zondag dus vanaf 14-09 (op mandag dus) zou ik toch opslag moeten krijgen?
of is dat niet zo? Reactie infoteur, 21-11-2010
Beste Mattia,

Elk jaar dat je ouder wordt, stijgt het minimumloon waar je recht op hebt. Je hebt recht op dat hogere loon vanaf de dag van je verjaardag.
Vraag het even aan je werkgever, misschien loopt de verwerking van de gegevens in de administratie wat achter.
Je krijgt het dan in ieder geval met terugwerkende kracht.

Mvg

Hidske, 03-11-2010 16:15 #209
Ik heb een baantje gevonden bij een italiaanse pizzeria.
Omdat de werkgever het nou eenmaal makkelijker vind wordt mijn loon geregeld door een uitzendbureau.
Daar betalen ze aan de hand van minimumloon.
Aangezien mijn werkgever niet duidelijk is (kan niet goed nederlands, heeft geen verstand van zaken over dit soort dingen) en de site van het uitzendbureau ook erg onduidelijk is over het loon vroeg ik mij af wat ik wettelijk zou moeten verdienen.
Ik ben 17 jaar en werk ongeveer 10 uur in de week. Het aantal uren voor een werkweek is niet bekend. Verder geen (meetellende) werkervaring in deze branche.
Zit er in het wettelijk minimumloon een toeslag vakantiegeld of komt dat erboven op?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Reactie infoteur, 12-11-2010
Beste Hidske,

De lonen in de tabellen zijn exclusief een vakantietieslag van 8%.
Ik neem aan dat je van het uitzendbureau een loonstrookje krijgt. Hier kan je de nodige gegevens op vinden. Krijg je géén loonstrookje, of heb je vragen, laat je dan bij het uitzendbureau informeren, daar zijn ze (ook) voor.

Mvg

Hamid, 03-11-2010 15:14 #208
Ik zie op de tabellen dat de hoogte van het loon is van je leeftijd afhangelijd. Of een opleidingsniveau (bij voorbeeld WO) bij de hoogte van een mnimumloon een rol spielt? en waaroom? Of het heeft andere voordeelen?
Voorbeeld: Iemand met een afgeronde medelbare onderwijs en iemand met een afgegronde wetenschaplijke onderwijs MOETEN werken en MOETEN gelijke werkzaamheden in een productie bedrijf uitvoeren en ze krijgen gwlijke loon. Reactie infoteur, 12-11-2010
Beste Hamid,

In principe maakt je opleidingsnivo niet uit als je b.v. achter de lopende band staat. De hoogte van het loon zal daqn niet afwijken. Maar… het minimumloon moet als minimum betaald worden, maar mag altijd hoger zijn.

Mvg

Bob, 02-11-2010 20:19 #207
Beste infoteur,
allereerst al bedankt voor de reactie, ik werk in een visdetailhandel en doe daar uitsluitend verkoop ik heb een contract voor 32 uur per week, maar maak 42 uur per week. Mou krijg ik de 128 uur maandelijks op me rekening gestort dat is 940 euro incl 52 reiskostenvergoeding. Voor de 10 uur per week krijg ik 65 euro per week. Is dit redelijk? Kan ik zomaar minder gaan werken? Reactie infoteur, 03-11-2010
Beste Bob,

Ik weet niet wat je leeftijd is? Dit is mede bepalend voor je loon.
Ontvang je loonstroken, dan kan je hier de gegevens uit herleiden.
Als ik je verhaal goed begrijp is het aannemelijk dat over de 65 euro (10 uur per week) geen belasting en sociale lasten wordt afgedragen. Dit kan voordelig lijken, want 10 euro netto is niet slecht betaald. Probleem onstaat echter als je in een situatie komt waarin je -al dan niet tijdelijk- niet meer in staat bent te werken. Dan zal je uitkering of compensatie gebaseerd zijn op de 940 euro en daalt je maandelijkse besteedbare inkomen met minimaal 260 euro.
Wat je met "Kan ik zomaar minder gaan werken" bedoelt, begrijp ik niet zo goed.
Je hebt een contract voor 32 uur. Wijzigingen zullen in samenspraak met je werkgever tot stand moeten komen?

Anomien, 01-11-2010 00:23 #206
Ik werk sinds kort bij een creatieve hobbyzaak. Ik heb een min-max contract, en werk ongeveer 20 uur in de week. Daarbij ga ik nog naar school. Ik ben 19 jaar, en krijg 4,49 bruto per uur. In het contract wat ik moet tekenen staat dat ik geen recht heb op vakantiegeld. Mag dit? Reactie infoteur, 03-11-2010
Beste Anoniem,

Nee, dat kan niet. Het kan wel zo zijn dat je bruto uurloon inclusief vakantiegeld is, maar dan is je bruto uurloon te laag voor je leeftijd. Het minimum bruto loon inclusief vakantiegeld is dan € 4,87, gebaseerd op een 38-urige werkweek.
Zou het nog maar even bespreken voordat je het contract tekent.
Het zou ook kunnen dat het nog een oud contract betreft. Het bedrag van 4,49 dat je noemt gold over de periode 1-1 tot 1-7 2010, maar dan nog is dit bedrag exclusief vakantiegeld.

Mvg

Martin, 26-10-2010 14:25 #205
Ik werk nu al een aantal jaar in de horeca en zit nu in het derde jaar van mijn koksopleiding, ik heb vorig jaar me diploma gehaalt voor basiskok per maand verdien ik nu 690 euro netto (830 bruto). ik werk 32 uur per week en ben net 20 is dit niet veel te weinig? Reactie infoteur, 28-10-2010
Beste Martin,

Je verdient in ieder geval meer dan het minimum loon, maar een voor een juiste berekening zijn er meer gegevens nodig.
Je kan dit zelf uitrekenen op:
http://www.loonwijzer.nl/home/salarischeck

Mvg

Josephia Ehlen, 26-10-2010 08:57 #204
Ik heb een abw uitkering mijn hele leven heb nooit gewerk en kan wegens mijn omstandig heden niet werken ik heb asma, heb oksepam loop onder een piater mmijn man ook heb ik rech op whajong uitkering

Yvonne, 21-10-2010 22:54 #203
Ik heb ook een vraag,
ik ben bijna 23 jaar en werk in de horeca. Ik zit nu nog net boven het minimumjeugdloon maar als ik dus 23 wordt zit ik daar dik onder. Mijn vraag is : Ik werk elke week een verschillend aantal uren soms 15 soms 6 of 3 of maakt dat niet uit en moet het gewoon 8.60 euro zijn per uur?

groetjes yvonne Reactie infoteur, 24-10-2010
Beste Yvonne,

Het maakt niet uit hoeveel uur je werkt. Het minimum bruto uurloon geldt dus ook voor jou als je 23 wordt.
Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan het netto loon wel verschillen.

Mvg

Johan, 18-10-2010 01:47 #202
Ik heb een vraag,
Ik, als 20 jarige student, werk voor een uitzendbureau en heb daar een soort van vast uitzendwerk voor 6 uur per week, waarvoor is afgesproken dat ik hier 7 euro per uur voor krijg. Ik krijg echter nooit 42 euro uitbetaald, maar altijd aanzienlijk minder. Mijn Bruto en netto inkomen lijkt dus nogal verschillende te zijn. Klopt dit, en tot hoe laag kan mijn netto inkomen op deze manier dalen?

Groet, Johan Reactie infoteur, 18-10-2010
Beste Johan,

Je vermeldt niet of het bruto of netto is, en inclusief of exclusief vakantiegeld.
Daarnaast is het afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Mogelijk heb je hier wat aan:
http://www.salaris-informatie.nl/uitleg_loonstrook/uitleg_loonstrook.htm
en
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Bes, 15-10-2010 13:58 #201
Check op deze website de belasting tarieven. je betaald nu de 33% belasting. Deze kun je straks terug vragen, je krijgt dan ook de rente. zolang je het kunt terug vragen is het een soort spaargeld…

Janneke, 14-10-2010 12:35 #200
Beste Marc,

Waarschijnlijk wordt je eerste loon met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Anders zou je zwart werken. In feite heb je nu een voorschot gehad. Dit zal dus volgende maand worden ingehouden op je totaal aantal gewerkte uren van de afgelopen maand. Hier moet je dus wel degelijk belasting over gaan betalen. Wat je precies netto overhoudt aan je uurloon zou ik niet weten. Voor jou is het misschien voordeliger om als oproepkracht te werken want dan betaal aanzienlijk minder belasting.

Marc, 13-10-2010 17:58 #199
Ik heb een kleine vraag. Sinds kort werk ik in een sportschool waar ik onder andere als fitnessintructeur aanwezig ben, dit is een bijbaantje naast mijn studie Fysiotherapie in Amsterdam. Ik ben 20 jaar en word in februari volgend jaar 21. In mijn contract is een bruto salaris van 8,30 beschreven, omdat ik afgelopen maand nog niet bij de accountant in het systeem kon worden gezet kreeg ik deze maand het bedrag nog zo in mijn hand, hier hoeft toch geen belasting dan over betaald te worden en zou ik gewoon het bruto salaris moeten ontvangen? Tevens zeggen hun dat een bruto salaris van 8,30 per uur naar een netto salaris gaat van 5,52. Dat zou betekenen dat ik bijna 3 euro per uur inlever, dit kan toch nooit zoveel zijn? Ik werk er dus parttime voor gemiddeld z'n 10uur in de week. Zou één van jullie me kunnen vertellen wat ik ongeveer netto zou moeten verdienen, of klopt dit wat me sterk lijkt! Gr, Marc Reactie infoteur, 17-10-2010
Beste Marc,

Het feit dat de gegevens nog niet in de administratie zijn opgenomen, hoeft niet te betekenen dat de uitbetaling dan zwart geschiedt. Wellicht volgt er nog een verrekening. Vraag even aan je werkgever.
Berekening van bruto naar netto is mede afhankelijk van je persoonlijke situatie. Voer de berekening op onderstaande site even in om duidelijkheid voor jezelf te verkrijgen:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Tessa, 13-10-2010 11:07 #198
Maar waarom dan toch aan het einde van het jaar een jaarstrook?

Ellen, 13-10-2010 09:21 #197
Tessa, Als je het geld ' in de hand' krijgt, werk je zwart. Dit betekend dat er geen belasting wordt betaald over jouw salaris. Bovendien ben je niet verzekerd, bouw je geen pensioen op e.d. Je hebt nergens recht op, want 'officeel' werk je niet.

Tessa, 12-10-2010 15:11 #196
Ik ben 18 jaar en werk naast mijn school in een restaurant. Ik vierdien 4,50 per uur en dat krijg ik elke maand in de hand. Aan het einde van het jaar krijgen wij een jaarstrook, maar maandelijks niet. Na hoeveel uur heb je recht op pauze? En heb ik vanwege het 's avonds werken nog recht op onregelmatigheidstoeslag? Met eestdagen bijvoorbeeld kerst? En klopt mijn loon 4,50? Ik heb nog nooit 8% vakantietoeslag gezien, maar we krijgen met kerst wel wat extra's. Telt dit ook mee? Reactie infoteur, 17-10-2010
Beste Tessa,

Vraag even aan je werkgever hoe de 4.50 per uur tot stand is gekomen. Is het bruto of netto?
In beide gevallen is het overigens -in basis- meer dan het wettelijk minimum.
Voor werken na bepaalde tijden en op feestdagen geldt een extra vergoeding. Kijk ook even bij onderstaande link:
http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=320

Mvg

Kay van Maurik, 08-10-2010 09:19 #195
Beste adviseur,

Ik ben 18 jaar en ik doe een BBL opleiding.
Ik werk 32 uur in de week. Mijn loon is gebasseerd op een 38 uurgige werkweer.
Momenteel krijg ik een contractsverlening van 1 jaar.
Nu is mijn vraag waar ik recht op heb qua loon per uur Netto/bruto.

Met vriendelijke groet Kay van Maurik Reactie infoteur, 10-10-2010
Beste Kay,

Je moet dan uit gaan van een bruto uurloon van 3,91 euro.
Het netto loon is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en kan je eventueel berekenen aan de hand van:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Cora, 02-10-2010 14:23 #194
Mijn dochter van 15 heeft een baantje als afwashulp in een eetgelegenheid. Ze werkt op de zaterdagavond van 18.00 uur tot variërend van 23.00 tot 2.00 uur (is dan zondagnacht). Ze heeft een contract voor € 3,38 uur. De afspraak was, dat het gemiddeld tot zo'n 23.00 uur werken zou zijn. Ze werkt meestal alleen aan één stuk door. Ik vind dit geen prettige omstandigheden waar mijn dochter van 15 in werkt. Wat zou een eerlijker vergoeding zijn, of is het gewoon accepteren, want dan wil ik niet langer, dat ze daar werkt tegen deze condities. Reactie infoteur, 04-10-2010
Beste Cora,

Waarschijnlijk is in het uurloon al een bepaalde compensatie opgenomen. Uurloon is namelijk voor haar leeftijd heel behoorlijk.
In de horeca gelden over het algemeen andere 'wetten'. Je bent puur afhankelijk van de toestroom van de gasten. Dat maakt het vaak moeilijk om op de klok te werken.
Misschien heb je wat aan de site van Horeca Nederland:
http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=22569

Mvg

Wies, 29-09-2010 18:57 #193
Je krijgt het wettelijk minimumloon tot je 23 ste levensjaar. Maar maakt het voor de betaling nog uit welke werkzaamheden je verricht? Bijvoorbeeld: Krijgt een 21 jarige cassiere bij de Hema net zoveel als een 21 jarige vrachtwagenchauffeuse bij een transsport bedrijf? Het lijkt mij dat de chauffeuse toch veel meer verantwoordelijkheden heeft als een cassiere en mag mijn inziens toch veel beter betaald krijgen. Hoe zit dat?

met vriendelijke groet,
Wies Reactie infoteur, 04-10-2010
Beste Wies,

Voor het wettelijk minimum maakt het niet uit binnen welk beroep je werkzaam bent.
Echter… nagenoeg iedere beroepsgroep kent een CAO of volgt een CAO waarbij afspraken zijn gemaakt met werkgevers, ondernemersraad en de sociale partners.
De in de CAO gemaakte afspraken ten aanzien van de lonen zijn dan bepalend.

Mvg

Piet, 22-09-2010 18:01 #192
Hallo ik ben 16 jaar en werk meestal ongeveer twee dagen (vrijdag, zaterdag of zondag) 's avonds (van half 5 tot half 10 ongeveer) in de week in een cafetaria. Ik zou nu graag willen weten wat ik eigenlijk ongeveer zou moeten verdienen want ik verdien nu volgens mij ongeveer 3.50 exclusief vakantiegeld. Reactie infoteur, 22-09-2010
Beste Piet,

Is niet onredelijk. Zie het overzicht.

Mvg

Kevin, 08-09-2010 15:07 #191
Hej, ik ben 19 jaar en werk vast in een restaurant, ik ben daar sous chef maar ben ingeschreven als keukenhulp, ik werk gemiddeld 60u per week!

nu zou ik graag te weten willen komen wat ik effectief betaald zou moeten krijgen!

met vriendelijke groet
kevin Reactie infoteur, 14-09-2010
Beste Kevin,

60 uur per week is wel erg lang. Hier mag mijn inziens wel een extra beloning tegenover staan.
Aangezien je bent ingeschaald als keukenhulp, moet je minimaal van het minimumloon uit gaan. Meer hoeft in principe niet.
Praat eens met je werkgever over een andere schaal als je het werk van sous-chef doet.

Mvg

Renske, 07-09-2010 22:25 #190
Hallo mijn dochteris 15 jaa zij kan gaan werken bij kruitvat maar mijn vraag is hoeveel uur mag zij werken per dag
ze krijgt een arbeitsovereenkomst van 3 uur in de week maar zij gaat 7 uur werken bij die club
en de andere 4 uur staat niet op de arbeitsovereenkomst maar zij krijgt de uren wat zij teveel heeft de maand daar op uitbetaalt en ze krijgt maar 2,58 bruto per uur
wat kunnen wij als ouders aan doen dat zij voor 7 uur op het contract komt te staan
met vriendelijke groet dezorgte ouder Reactie infoteur, 14-09-2010
Beste Renske,

Kijk even op de gelinkte site voor meer informatei:
http://www.nibudjong.nl/LAS/APP=SEMLITE/_run/01,0500,000,00/

Een 3 uren contract waarbij gemiddeld meer uren wordt gewerkt is niet ongebruikelijk, maar als het structureel is verandert dit na een half jaar.
Zie:
http://www.mkbservicedesk.nl/2651/ik-graag-iemand-nul-uren-contract.htm

Wilco, 05-09-2010 12:02 #189
Hoi,

casus: werk vanaf 1 juli tot 31 augustus fulltime (36 pw). maar ben 17 jaar en krijg op mijn loonstrook te zien dat mijn uurloon 3,40 is. klopt dit? ik dacht dat het hoger moest zijn bij werkweer van 36 uur.

daarnaast heb ik deze vakantie dus fulltime gewerkt, gaat dit ten koste van de eventuele kinderbijslag? want ik heb gehoord dat je in de vakantie periode (weet niet precies van wanneer tot wanneer dit is) extra bij mag verdienen zonder dat dit ten koste gaat van de kinderbijslag?.

Vriendelijke groet,


Wilco S. Reactie infoteur, 14-09-2010
Beste Wilco,

Je ontvangt het uurloon dat geldt voor een 38-urige werkweek.
Voor zover ik kan achterhalen geldt er voor de weknemers bij de Hema een werkweek van 40 uur, dus is het minimum loon € 3,23

Kijk op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid even wat je mag bijverdienen:
http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13727&hoofdmenu_item_id=1375&rubriek_item=391902&rubriek_id=391817&set_id=1458&doctype_id=6&link_id=73523

Mvg

Ria, 02-09-2010 17:38 #188
Beste Infoteur,

Ik ben bij twee verschillende werknemers aangenomen.
Charles Voegele en de Hema, ik heb gelezen dat de hema niets meer dan het minimumloon betaald.

Ik ga 24 uur in de week werken als BBL. Ben 21 jaar, wat zou ik dan gaan verdienen netto? Reactie infoteur, 14-09-2010
Beste Ria,

Kijk allereerst op onderstaande site. Het kan zijn dat je belasting kunt terug vragen.
http://www.belastingdienst.nl/variabel/buitenland/ondernemers/ondernemers-48.html

Als 21-jarige moet je minimaal € 5,92 bruto per uur verdienen = € 142,08 bruto per week
Netto houd je hier ongeveer 130 euro aan over.
Kijk maar bij:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Lorenzo, 26-08-2010 13:41 #187
Beste Infoteur,

Ik ben een huisvader van 35. Nu mijn dochtertje naar school gaat heb ik besloten om voor 12,5 uur te gaan werken.
Nou is mijn vraag; wat zou ik netto verdienen als ik voor die uren in de schoonmaak ga werken?

Mvg,
Lorenzo. S. S. Reactie infoteur, 30-08-2010
Beste Lorenzo,

Via onderstaande link kan je het een en ander aan informatie vinden.
http://www.ras.nl/

Mvg

Bart van Engelen, 24-08-2010 17:45 #186
Beste Infoteur,
Ik zit met het volgende, ik ben werkzaam als automonteur in een garage, of althans hier studeer ik voor, ik ben 19 jaar en doe een BBL opleiding mijn contract is op basis van een 38-uurs werkweek, het loon van ik nu krijg is 829.56, volgens de tabel hierboven is het (als ik het goed begrijp) 743.40 bruto.

Nu heb ik een tabelletje van de FNV waarop staat dat ik (met Mavo) recht heb op 898,00 bruto per maand, maar deze tabel is van 1 februari 2009. Is het minimum loon gedaald voor mij of zit ik ergens fout of iets dergelijks?

Ik hoop dat u mij kunt helpen want ik snap er inmiddels weinig meer van :-p
MvG, Bart van Engelen Reactie infoteur, 30-08-2010
Beste Bart,

Ik weet niet waar de tabel van het FNV betrekking op heeft, maar werkend als automonteur gelden de tarieven voor het garagebedrijf.
Bij de keuze voor dit vak hoeft de werkgever zich niet te laten leiden door eerder behaalde diploma's die op zich niets met dat van automonteur te maken hebben.
Dit zou anders kunnen betekenen dat een academisch geschoolde, die zich om laat scholen tot automonteur, een hoog salaris zou moeten krijgen!?
Ik kan me wel voorstellen dan een hoger diploma er in de praktijk toe leidt dat je breder inzetbaar kan zijn binnen een garagebedrijf, maar dat is een kwestie van waarderen / onderhandelen met je werkgever.

Mvg

Rinaldo Meijer, 24-08-2010 13:36 #185
Als ik de uurlonen zie op basis van 36 en die op basis van een 40-urige werkweek dan loont een 40-urige werkweek dus absoluut niiet?! Reactie infoteur, 24-08-2010
Beste Rinaldo,

Klopt, maar dat is in de CAO (s) bepaald.

Rafael, 23-08-2010 16:32 #184
Goeiedag. Ik ben 22 jaar en mij zal binnenkort een 0-uurcontract worden aangeboden als oproepkracht als administratieve medewerker. Wat voor uurloon hoor ik minimaal te krijgen? Reactie infoteur, 24-08-2010
Beste Rafael,

Het uurloon zoals in het overzicht aangegeven. Het feit dat het een 0-uren contract is ontslaat de wergever niet van de verplichting jouw minimaal het minimumloon uit te betalen.

Mvg

Dylan, 23-08-2010 06:57 #183
Ik ben 16 jaar en ben begonnen bij een bedrijfje te werken alleen heb ik al gewerkt voor dat ik me contract heb getekend klopt dit? ook verdien ik bruto?2,82 en een vriend van mij die even oud is zelfde tijden als mij werkt verdient?3,13. ik zou graag weten of dit allemaal wel klopt? Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Dylan,

Even om de tafel gaan zitten met de werkgever.
Voor zover ik kan beoordelen is je vriend aangenomen op een uurloon gebaseerd op een werkweek van 36 uur en jij op een uurloon gebaseerd op een 40-urige werkweek.
Informeer even wat voor de branche geldt. Één van de twee klopt namelijk niet.

Mvg

Jordi Groen, 18-08-2010 00:31 #182
Ik heb een vraag waar ik moeilijk uit kan komen. Mijn vraag luidt als volgt. Ik ga een BBL opleiding volgen de stage is 4 dagen in de week maar er wordt voor 40 uur per week uitbetaald. De stageplek is gevonden door het uitzendbureau MHR te rotterdam. De tijden worden gewerkt door mij in een 2 ploegen dienst. De tijden zijn van 6.00 - 14.00 en van 16.00-22.30. Kunt u mij misschien vertellen waar ik op moet letten en wat er verplicht is van de kant van de werkgever. Ik ben op het moment 19 jaar oud en wil graag goed op de hoogte zijn. Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Jordi,

Kijk even op onderstaande site van de Arbo:

http://www.arboportaal.nl/arbo_a_tm_z/p/ploegendienst

Selvino, 17-08-2010 04:28 #181
Ik ben een 19-jarige student, werkzaam bij een groot supermarkt. Ik werk er iets meer dan 3 jaar. Nou heb ik begrepen dat de salaris meer wordt, naarmate je langer werkt by het bedrijf. Ook zou het salaris omhoog gaan als je ouder wordt. Op mijn loonstrook zie ik dat ik bruto 6.02 euro krijg. In deze vakantie heb ik er 90 werkuren gedraaid en ik heb uitgerekend dat ik dan ongeveer 550 euro krijg. Ook werken we vaak tot na 23:00 uur, wat eigenlijk niet toegestaan is(toch?) Hier krijgen we toch ook een toeslag voor? Natuurlijk praten collega's onder elkaar over salaris, en iedereen zegt dat het best weinig is wat ik krijg. Door de bovenstaande factoren kan ik niet zo makkelijk berekenen of het salaris dat ik nu verdien inderdaad wel klopt. Ik vraag me dan ook af of het bedrag dat ik per uur krijg inderdaad klopt. En als er sprake is van loonheffing, hoeveel procent wordt er dan ingehouden? Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Selvino,

Allereerst vraag naar een loonstrookje, daar staan alle gegevens / afdrachten op vermeld.

Jaarlijkse salarisverhogen gelden met name als er met functieschalen wordt gewerkt. Je salaris is momenteel hoger dan het wettelijk minimum (4,20-4,77 t.o.v. 6,02)
Een jaarlijkse stijging zou wel van toepassing zijn als je precies het minimum loon zou verdienen dat bij jouw leeftijd past.

Voor de toeslagen in de winkel zou je op onderstaande site kunnen kijken:
http://www.werkenindesupermarkt.nl/pages/artikel.php

Je hebt kans dat de toeslagen (gemiddeld) al doorberekend zijn gezien je bruto-uurloon van 6,02

Mvg

Chantal, 14-08-2010 11:59 #180
Hallo,
Ik ben 18 jaar oud en ben aangenomen als 'keukenpersoneel' in een bezorg/afhaal restaurant. Ik krijg 4.05 bruto per uur en zal waarschijnlijk 20 uur werken per week, aangezien ik een opleiding ernaast volg. Klopt dit? Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Chantal,

Gebaseerd op een 36 of 38-urige werkweek wel; bij een 40-urige niet (zie overzicht)

Danny, 11-08-2010 22:07 #179
Beste meneer/mevrouw
ik ben 19 en al bijna 3jaar werkzaam als loodgieter 'installateur' (assistent) maar werk eigenlijk gewoon als een 1e monteur, ik krijg 157 per week. maar ik vind dat ik tewijnig verdien aangezien de werkzaamheden die ik verricht.
is mijn loon nou normaal of hoor ik tog meer te verdien?! Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Denny,

Is het bruto, netto?
Kijk even op:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Het feit dat je eigenlijk als eerste monteur werkt, maar dit officieel niet bent, heeft in pricipe geen invloed op je salaris, ook al zou dit als blijk van waardering wel prettig zijn.

Piter, 11-08-2010 11:37 #178
Beste heer/mevrouw,
Ik ben 18 jaar oud en werk vast als programmeur bij een webdesign EZ, hier verdien ik 6 euro per uur met een werkweek van 40 uur. Ik verdien dus boven het minimum maar dit is in de branche waarin ik werk wel erg weinig. Programmeurs van mijn leeftijd zijn namelijk erg schaars en gewild. Wat is voor mij een redelijk uurloon om te vragen in de ICT branche en als ik loonsverhoging wil vragen, hoe pak ik dit dan aan?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Piter,

Dit is een kwestie van onderhandelen met je werkgever.
Vragen kan nooit kwaad. Meestal zien mensen op tegen een dergelijk gesprek, maar achteraf valt het bijna altijd mee. Je kan hooguit 'nee' te horen krijgen.
Voel je jezelf onderbetaald, dan is het misschien raadzaam naar een andere werkgever uit te zien. (dit hoeft je huidige werkgever niet te weten)

Sebastiaan, 09-08-2010 20:04 #177
Ik ben 15 jaar en ben van plan om vakken te gaan vullen in een supermarkt. Ik moet minimaal 10 uur per week werken. Is dat dan een 10-uren contract? En wat zou mijn minimum(jeud)loon dan per uur zijn? Of zit ik nu helemaal verkeerd? Maar naast dat werken zit ik ook nog op de middelbare school, en val ik dus daarom onder de categorie van jongeren met gemiddelde leerplicht? Zou u me hierover meer informatie kunnen geven? Alvast heel erg bedankt. Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Sebastiaan,

Waarschijnlijk een beetje mosterd na de maaltijd (vakantie), maar… ja dat is een 10 uren contract.
De bruto lonen kan je in het overzicht vinden.

Lien, 07-08-2010 11:25 #176
Ik had ook een vraagje, ik ben nu 22 en werk in een winkel. Ik heb daar een nul uren contract. Mijn loon is 7 euro bruto per uur. Mijn laatste loon bedroeg € 538,- en daar had ik in een maand 89 uur voor gewerkt. Ik heb het idee dat ik echt te laat zit met mn loon. Buiten dat krijg ik het nooit op een vaste tijd uitbetaald. Ik kan mijn loon voor september bijvoorbeeld 28 september al krijgen. Maar het kan ook gebeuren dat ik het 5 oktober nog niet heb. Klopt dit allemaal wel? Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Lien,

Als in de branche een 40-urige werkweek geldt, klopt je salaris; anders niet.
In de detailhandel is men niet altijd even consequent met uitbetalen. Dit komt vaak omdat een detaillist veel taken heeft en de administratie ´ernaast´doet en deze slecht of niet geautomatiseerd heeft.
Spreek je werkgever er op aan. Jij hebt tenslotte ook je verplichtingen.

Nicole, 03-08-2010 13:45 #175
Beste heer/mevrouw,

Ik ben sinds drie weken werkzaam in een kleding/schoenenwinkel, en heb vandaag mijn eerste loon ontvangen. Ik heb mijn loon gedeeld (120,00) door mijn aantal gewerkte uren (24,5) in deze afgelopen drie weken. Ik heb van deze uren de pauzes al in mindering gebracht. Nu kom ik uit op een bedrag van 4,89 per uur. Ik ben 21 jaar en werk
als oproepkracht. Is dit loon dan wel realistisch?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-08-2010
Beste Nicole,

Je loon komt ongeveer overeen met het bruto uurloon bij een 40-urige werkweek, daar waar in jouw branche waarschijnlijk 37 uur gebruikelijk is.

Spreek je werkgever er even op aan, mogelijk zijn de nieuw vastgestelde uurlonen per 1 juli 2010 nog niet doorgevoerd en volgt er een nabetaling?

Mvg

Simone, 03-08-2010 13:03 #174
Hallo

ik ben 21 en heb een 0 uuren contract mijn uurloon is 5 euro bruto per uur, is dit niet te wijnig voor iemand van mijn leeftijd?

is dit minimum uurloon ook afhankelijk van wat voor werk je doet?
in wat voor sector je werkt?

mvg simone Reactie infoteur, 04-08-2010
Beste Simone,

Je bruto uurloon is met € 5 (veel) te laag. Ik zou hier je werkgever op aanspreken en/of een verklaring vragen.

Het loonnivo heeft veelal te maken met type arbeid, opleidingsnivo en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Ik weet niet in welke sector je werkzaam bent? Probeer te achterhalen onder welke CAO de werkzaamheden vallen en wat in de CAO geregeld is (collega's?)

Mvg

Eduard, 01-08-2010 16:05 #173
Beste heer/mevrouw,

Sinds juni 2009 ben ik parttime werkzaam bij een kantoor, mijn leeftijd is 23 jaar. Ter info: contract juni 2009 t/m juni 2010: 10 uur p/w, 11 euro p/u bruto, 8 % vakantiegeld, 6 vakantiedagen ojb. Nieuw contract per juli 2010: 8 uur p/w, 14 euro p/u bruto, 8 % vakantiegeld, 4,8 vakantiedagen ojb. Ik heb echter altijd meer gewerkt dan het contract voorschreef (overuren in overleg) en nooit vakantie opgenomen.

Nu heb ik in juli 2010 voor het eerst vakantie opgenomen; 3 dagen (24 uur volgens nieuwe contract).

Dit zijn 'oude' vakantiedagen van het oude contract.
- ik neem echter aan dat deze uren (dagen) tegen het huidige contract (en dus tarief) worden betaald?
- mijn werkgever berekent mijn tegoed aan vakantiedagen over het aantal uren volgens contract (6 dagen juni 09-juni 10). Dit betekent dat ik geen vakantie opbouw met overwerk. Klopt dit wel?
- geldt er een ander belastingtarief voor vakantiedagen? Ik pas LH-korting toe bij deze werkgever.

Alvast bedankt voor de hulp.

Gr. Eduard Reactie infoteur, 03-08-2010
Beste Eduard,

Als jij op zeer regelmatige basis -voor langere tijd- meer uren werkt dan in je contract is overeengekomen, is er geen sprake van overuren, maar zijn het meeruren die je contracturen overstijgen. In dat geval moeten de uren en de vakantietoeslag gewoon uitbetaald worden over de door jou gewerkte uren.

In het CAO zou je ook bepalingen moeten vinden die dit regelen.
Vakantiedagen van voorgaande jaren kan je (soms) niet of gedeeltelijk meenemen naar een volgend jaar. Maar ook hiervoor kan je de CAO er het beste op naslaan.
Mede bepalend hierbij is ook of je de vakantiedagen door eigen toedoen, of op verzoek van je werkgever (werkdruk, personeels tekort) niet hebt kunnen opnemen.

Mvg

Habiba, 27-07-2010 20:47 #172
Hallo, ik lees nu alleen over de minimumloon. Hoeveel mag een 17 jarige maximaal verdienen als flexwerker?

Met vriendelijke groet,

Habiba Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Habiba,

Een maximum is er in principe niet, wel een minimum:

tusse euro 3,23 en 3,58

Mvg

Els de Bruin, 27-07-2010 15:28 #171
Ik ben 16 jaar en heb sinds kort een vakantiebaan bij de dekamarkt. Vandaag heb ik een arbeidsovereenkomst gekregen waar op staat dat mijn loon uit 2.80 euro bruto bestaat. Ik las hier net dat het minimumloon per uur op 2.97 euro staat. Hoe zit dit dan, want ik hoor toch gewoon het minimumloon te krijgen? Of is dit niet zo omdat ik een vakantiekracht ben?

M.v.g.

Els Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Els,

2,80 is nog het oude uurloon bij een bedrijfstak waar normaal 40 uur per week gewerkt wordt.

Per 1 juli geldt inderdaad een hoger uurloon:
tussen 2,82 en 3,13 per uur (36, 38, 40 uur)

Misschien lopen ze op de salarisadministratie een beetje achter. Vraag er naar!

Mvg

Kay van Maurik, 27-07-2010 10:31 #170
Ik ben 18 jaar en ik doe een BBL opleiding en werk 4 dagen in de week heb een vast contract van 32 uur. Hoeveel moet ik minimaal per maand verdienen? zonder vakantie geld en met vakantie geld. Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Kay,

Kijk even in de tabel, dan kom je op een uurloon van:
€ 3,91 en 4,22

Let op: dit geldt vanaf 1 juli!

Mvg

Jeffrey, 22-07-2010 20:31 #169
Beste infoteur,

Ik ben 14 jaar en werk bij een boerenbedrijf. Ik heb daar vorig jaar ook al gewerkt en toen verdiende ik op het einde?2.80 per uur (toen was ik nog 13). Maar nu rekenen ze?2.50 per uur. Moet ik beginnen met wat ik vorig jaar geïndigd ben of maakt dat niet uit?

Mvg,

Jeffrey Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Jeffrey,

Wat je vorig jaar verdiende maakt in principe niet uit, maar is meer een kwestie van onderhandelen.

Voor een 14 jarige geldt over het algemeen het uurloon voor iemand van 15, maar hier kan van afgeweken worden, omdat er géén wettelijk minimum is vastgesteld voor personen onder de 15 jaar.

Het zou natuurlijk wel redelijk zijn als je minimaal het zelfde (of meer) zou verdienen dan vorig jaar, maar het hoeft niet.

Mvg

Michael, 21-07-2010 18:22 #168
Beste Infoteur,

Ik ben net gaan werken in een restaurant, ik ben 22 jaar en word op 25 juli 23 jaar. Ik heb een nul uren contract (denk ik).
Ik verdien 8,50 per uur incl. vakantiegeld en vakantietijd, ik word elke week uitbetaald.
Als ik het goed lees moet ik vanaf de 25ste meer gaan verdienen namelijk: 9,29 p/uur. Alleen staat er bij op basis van een 38 urige werkweek, alleen werk ik maar 15 tot 20 uur per week, 3 dagen ongeveer.


Zou ik nu meer moeten verdienen of niet (omdat ik minder werk per maand)?

Bij voorbaat dank! :-)

Michael Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Michael,

Het uurloon moet voor jou het zelfde zijn dan wanneer je meerdere uren zou werken.

Vanaf je 23ste jaar geldt voor jou dan een uurloon tussen 8,17 en 9,08 euro, afhankelijk van de werkweek voor de branche (38 uur?)

Mvg

Raymond, 21-07-2010 15:41 #167
Ik werk in een ziekenhuis als archief medewerker, ik ben 23 jaar en werk 32 uur per week.
Ik verdien 1040 netto per maand, maar als ik het uitreken volgens jullie tabel hier boven zou ik meer moeten verdienen.
Klopt dit? of word ik onderbetaald?

Mvg,
Raymond Reactie infoteur, 28-07-2010
Beste Raymond,

De bedragen zijn gebaseerd op een volledige werkweek zoals die in de branche geldt.
Daarnaast zijn de netto bedragen een richtlijn, omdat deze mede afhankelijk zijn van de persoonlijke situatie.
Gezien de 32 uur lijkt het mij in orde.

Zie ook:

http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Mastenbroek, 13-07-2010 21:01 #166
Ik werk tijdelijk als bouwopruimer in de bouw. Ik verdien 8.75 per uur. We worden naar de bouw gebracht 's morgens. Soms is het een hoop gedoe om thuis te moeten komen. Wer moeten dan zelf ons vervoer terug naar kantoor regelen (alwaar mijn brommer staat) Bijvoorbeeld, ik moet van haarlemnoord terug naar kantoor met de trein naar amsterdam arena om mijn fiets of bromfiets op te halen. Ik ben vermoeider van het reizen dan van het werken. Naast dat het loon het niet waard is om voor op te staan, wat is hier verkeerd aan? Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste,
Je vermeldt je leeftijd niet, maar je uurloon is ongeveer dat van een 23-jarige bij een werkweek van 38 uur.

Praat eens met je werkgever over een mogelijke oplossing. In de CAO is mogelijk een bepaling opgenomen die de vergoeding voor (extra) reistijd bepaalt.

Een zekere extra reistijd is niet abnormaal, omdat dit nu éénmaal hoort bij het soort werk dat je momenteel doet.

Mvg

Tamara En Natascha, 12-07-2010 20:40 #165
Hallo,

wij werken bij een schoenen winkel en zijn beide15 jaar oud.
we verdien 2.63 per uur met vakantie geld klopt dit?

en op ons contract staat we 3.04 zouden moeten verdienen?
wat kunnen we hier aan doen? Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste T en N,

Het bruto uurloon plus vakantiegeld zou minimaal tussen de 2,58 en 2.79 moeten liggen; dat zit dus wel goed. (zie tabel)
Het netto loon is mede afhankelijk van de persoonlijke situatie en zaken als b.v. een door de wekgever verstrekte luchvergoeding e.d.
Vraag de werkgever eens waar het verschil uit voorkomt.

Mvg

Elly, 08-07-2010 09:09 #164
Ik werk in de horeca en wordt deze maand 55 jaar. Nu heb ik gehoord dat ik recht heb op extra ATV dagen. Is dit zo en waar kan ik dit opzoeken. Hartelijk dank Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste Elly,

Kijk even op onderstaande site voor meer informatie:

http://www.khn.nl/smartsite.dws?id=8

Mvg

Patrick, 07-07-2010 13:17 #163
Goedendag, ik had even een korte vraag. Kan ik ergens de minimum NETTO uurlonen zoeken. Vorig jaar had mijn werkgever een lijstje daarmee, en graag zou ik willen weten of ik die ook ergens voor 2010 kan vinden. Of dat het te berekenen is op één of andere manier. Hartelijk dank! Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste Patrick,

Op deze site kan je het bruto - netto verhaal berekenen!

http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Jeroen, 06-07-2010 11:40 #162
Beste infoteur,

Ik ben 19 jaar oud en heb een 40 uur contract. Ik werk momenteel 70 uur per week en verdien 1280 bruto per maand incl 8% vakantiegeld, waardoor ik uit kom op 4,74 incl vakantiegeld per uur, dit is onder het minimum uurloon. Welke stappen kan ik ondernemen en kan ik extra rekenen voor mijn overuren?

In afwachting verblijf ik,
Jeroen Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste Jeroen,

€ 4,74 zou het minimum bruto uurloon zijn bij een 36 urige werkweek, zoals dat tot 1 juli 2010 gold.
Dit is echter zonder vakantiegeld.
Ik zou kontakt opnemen met je werkgever en dit bespreekbaar maken.

Wat de overuren betreft:
de geregelde tijden staan in de CAO van de bedrijfstak waar je werkzaam bent vermeld. Het kan zijn dat er na bepaalde tijden méér loon uitbetaald moet worden; raadpleeg de CAO hiervoor (of informeer bij wergever of collega's)

Mvg

Marcel, 04-07-2010 16:41 #161
Ik ben 26 jaar oud en het uitzendbureau waar ik voor werk betaald mij 7,17 euro Netto per uur. Waardoor is dit zoveel lager dan de 9.11 Euro bruto als minimumloon? En klopt dit bedrag wel? Reactie infoteur, 20-07-2010
Beste Marcel,

Doe de bruto - netto looncheck -gebaseerd op je persoonlijke situatie- op de volgende site eens:

http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Karin, 01-07-2010 18:34 #160
Is een werkgever verplicht om 2x per jaar (1 jan. en 1 juli) een verhoging te geven. Zoals nu per 1 juli 0,6%. Vanaf 1 jan 2008 heb ik nog steeds € 8,90 per uur en daar is geen cent bij gekomen. Dit zelfde geldt ook voor mijn collega''s. Reactie infoteur, 02-07-2010
Beste Karin,

Wat je uurloon betreft: dit is mede afhankelijk van je leeftijd?

De verhoging geldt voor de minimumlonen. Of jij deze inflatiecorrectie ook krijgt hangt af van de afspraken en/of de CAO van de bedrijfstak waarbinnen je werkzaam bent.
Is hier niets over afgesproken of geregeld, dan hoeft het niet. Het is natuurlijk wel zo netjes van je werkgever dit wel te doen; tenslotte wordt je besteedbaar netto inkomen wel lager, omdat alles duurder wordt.(inflatie)

Mvg

Franzois Lehmann, 01-07-2010 11:08 #159
Ik ben 22 jaar en werk in een klein restaurantje op urk. ik werk 4 dagen in de week en maak gemiddeld 9 uur per dag. en krijg hier 5,25 netto in het uur? word ik niet onderbetaald? Reactie infoteur, 02-07-2010
Beste Franzois,

Je kan de in het staatje gepubliceerde bedragen (gemiddeld) aanhouden. Dit betekent dat je per maand ongeveer € 1000 netto zou moeten verdienen.

Mvg

K., 25-06-2010 22:36 #158
Ik (31 jaar) werk anderhalf uur per week als onderwijsassistent op een basisschool, hier word geen loofheffing gerekend (omdat dit een 2e baantje is) wat is mijn netto uurloon? Reactie infoteur, 26-06-2010
Beste K.,

Omdat het netto loon afhankleijk is van persoonlijke omstandigheden, kan je beter zelf de check uitvoeren op:
http://www.loonwijzer.nl/home/functie-en-salaris

Mvg

Marloes, 21-06-2010 19:49 #157
Hallo,

Ik ga vanaf de zomer stage lopen in een hotel. ik verdien bruto 315,- maar kan nergens vinden hoeveel dat netto is.
zou u mij dat kunnen vertellen? Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Marloes,

Ik weet niet wat je leeftijd is, maar in het artikel staan de bedragen vanaf de 15-jarige leeftijd.

Bij een volledige werkweek zou je als je 15 jaar of ouder bent meer moeten verdienen dan de € 315 die je aangeeft.
Netto loon is altijd een indicatie, omdat dit afhankelijk is van je persoonlijke omstandigheden. Maar gezien de 315 euro zullen de afdrachten minimaal zijn.

Mvg

C. J., 20-06-2010 13:50 #156
Hallo infoteur,

Ik ben 51 jaar en aangenomen als afwashulp, nu gaan ze mij leren om in de keuken gerechten klaar te maken zodat de koks later kunnen beginnen. wat mag ik gaan vragen als uurloon.
Alvast bedankt voor uw hulp.

Met vriendelijke groet Carin Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Carin,

In ieder geval is een minimumloon van rond de € 1400,00
normaal.
Verder zou je misschien eerst de ontwikkeling in de keuken af moeten wachten? Meer dan het minimum lijkt wel redelijk.
Kijk of je er via onderstaande vragenlijst uit komt:

http://www.loonwijzer.nl/home/salarischeck

Mvg

Vikorn (infoteur), 19-06-2010 21:33 #155
Hallo ook ik heb een vraag, ik ben 49jaar en werk in een bakkerswinkel.
Mijn vraag is hoeveel is mijn nettoloon en kunnen ze zomaar uren in houden, heb een contract van 32uur.
Dit bedrijf is overgenomen heeft dit er iets mee te maken?

Vrg Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Vikorn,

Het netto loon is van persoonlijke omstandigheden afhankelijk en hier is dus geen algemeen antwoord op de geven.
Kijk voor een indicatie bij:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Gewerkte uren kunnen niet zo maar ingehouden worden, zeker niet als dit in overleg heeft plaatsgevonden.

Mvg

Sanddra, 18-06-2010 14:30 #154
Hallo infoteur,

Mijn zoon gaat 32 uur per week weken, wat is zijn minimum uurloon?
We moeten het contract nog onderteken maar ik twijfel aan het minimum uurloon…

Vriendelijke groet Sandra Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Sandra,

Beetje late reaktie maar de leeftijd van je zoon vermeld je niet.
In het overzicht kan je de -bij de leeftijd behorende- lonen zien.

Mvg

Sk, 15-06-2010 08:33 #153
Hallo! Ik heb een vraag over het bruto loon van mijn moeder! Mijn moeder heeft al haar hele leven gewerkt en werd een aantal jaren geleden ziek en werd ze afgekeurd om te werken, ze had toen een loon van rond de 1500 euro maar nu werd er gezegt door de arts dat ze weer kon werken en nu werkt ze weer: 2 uurtjes per dag dus 10 uurtjes per week en komt ze uit op een maandloon van 400 euro bruto waar een moeder de huur etc etc van moet betalen, nu is mijn vraag kan dit allemaal? haar uitgaven zijn meer dan haar inkomen dus hoe zit dat met het minimumloon? ze mag maar een aantal uur werken per week omdat ze ziek is voor de duidelijkheid. Reactie infoteur, 15-06-2010
Beste SK,

Een en ander is mede afhankelijk van de arbeidsongeschiktheidsklasse waar je moeder in valt. Niet de huidige gewerkte uren zijn bepalend, maar het maximum aantal uren waarvoor je moeder na (her)keuring geschikt wordt gevonden te werken (x procent)

Mocht het inkomen te laag zijn, dan komt je moeder waarschijnlijk in aanmerking voor aanvullende bijstand.

Zie ook: http://www.rechtopbijstand.nl/?pid=187

Mvg

Judith Von Eugen, 14-06-2010 21:03 #152
Ik ben 18 jaar en werk sinds twee weken s avonds in de bediening in een restaurant dat ook feesten host (bruiloft/verjaardagen 40/50 jaar). Ik begin om 17 uur s avonds en ik werk soms door tot 3.30 uur s nachts (bruiloft). Tot nu toe heb ik 88 uur gewerkt. Hoeveel zou ik moeten verdienen? Wat is redelijk?
dank Judith Reactie infoteur, 15-06-2010
Beste Judith,
Voor de duidelijkheid onderstaande twee citaten:

"Om de productie en bezetting zo efficiënt mogelijk te plannen, zijn vele werknemers verplicht overdag volgens een dienstrooster te werken. Dienstroosters worden overigens steeds vaker door personeel zelf ingevuld, waardoor zij hun werk en privéleven beter kunnen combineren. Dit gebeurt vooral in sectoren als de productie, horeca, openbaar vervoer en zorginstellingen.
Keerzijde is dat de werkgever nu geen onregelmatigheidstoeslag meer hoeft te betalen. De werknemer kiest immers zelf de eigen werktijden, waardoor een toeslag niet meer nodig is, aldus critici uit o.m. de vakbonden ".


"In de horeca kent men geen onregelmatigheidstoeslag. Alleen als men op erkende feestdagen tussen 02.00 en 02.00 uur werkt heeft een werknemer recht op vervangende vrije tijd voor ieder gewerkt uur.
Als compensatie in vrije tijd niet mogelijk is dienen de uren met een toeslag van 50% op het uurloon te worden uitbetaald".

Je bruto uurloon zou per 1 juli € 3,91 moeten zijn.
In de huidige situatie € 3,89 x 88 gewerkte uren.

Mvg

Manon, 14-06-2010 20:56 #151
Ik heb een 0 uren/oproepkracht contract bij mijn werkgever en verdien als 19 jarige? 6,50 per uur. Nou is mijn vraag of ik als ik 20 ben recht heb op loonsverhoging? Of is mijn werkgever hiertoe niet verplicht omdat hij/zij mij al meer dan het minimumloon uitbetaald?

Groetjes Manon Reactie infoteur, 15-06-2010
Helaas Manon, daartoe is hij niet verplicht.
Maar… een balletje opgooien kan natuurlijk altijd!

Mvg

Veltman, 11-06-2010 15:21 #150
Ik heb gehoord dat als je een aantal uur werkt dat je onder een andere belastingtarief werkt (parttime), maar werk je net iets meer val je onder het fulltime belastingtarief ook al werk je parttime. Kunt u mij vertellen bij hoeveel uur de grens ligt? vr gr M. Veltman Reactie infoteur, 11-06-2010
Beste,

Iedere Nederlander betaalt over zijn of haar inkomen een gelijk bedrag / tarief aan belasting, binnen een bepaalde schaal.
Voor iedereen geldt een belastingvrije som. Dit betekent in de praktijk dat je géén belasting betaald (of terug kunt vragen) als je weinig uren werkt.

Kijk voor de bedragen even bij onderstaand artikel:
http://financieel.infonu.nl/belasting/48616-inkomstenbelasting-2010-tarieven-belastingen-en-schijven.html

Mvg

Karin, 10-06-2010 14:02 #149
Ik werk nu sinds kort via een uitzendbureah als magazijnmedewerker/orderpicker. Ik ben 21 jaar en verdien ongeveer 6,20 euro (kwam uit op 6,18 om precies te zijn). Alleen is het werk fysiek zwaarder dan ik had verwacht. Het is veel lopen, staan en soms tillen. Is de minimumloon dan nog wel realistisch? Ik heb in het verleden namelijk in een restaurant gewerkt, net zo zwaar werk, en kreeg ik veel meer uitbetaald (ongeveer 9 euro en ik was toen 19 jaar). Reactie infoteur, 11-06-2010
Beste Karin,

In de horeca had je een goede salaris.

Het uitzendbureau zou je minimaal € 5.89 tot € 6.54 bruto per uur moeten betalen, afhankelijk van de uren die in de branche waar je werkzaam bent geldt.

Mvg

Musti, 09-06-2010 16:19 #148
Hoeveel moet ik verdienen als ik 30 jaar ben en werk in totaal 25 uur per week? Reactie infoteur, 11-06-2010
Beste Musti,

Minimaal plusminus € 8,50 x 25 uur bruto.
Je hebt minimaal recht op het minimum loon zoals vermeld in het overzicht.

Mvg

Beekmans, 09-06-2010 11:33 #147
Ik ga volgend jaar een BBL opleiding volgen.

hoe zit dat dan met het salaris wat je krijgt.
krijg je dan gewoon het minimumloon of wat moet ik ervan verwachten?

gr. R Reactie infoteur, 11-06-2010
Kijk even op de volgende site van het ROC voor informatie:

http://www.roc.nl/default.php?fr=webdecaan&type=3

Mvg

Smits, 04-06-2010 23:27 #146
Ik ben aangenomen als havenmeester ben 60 jaar.
tijdelijk 5 maanden.blijkt dat ik het min loon ontvang
5,00 netto per uur hou ikover
reaktie werkgever komt door heffingen
loonstrookje staat 60.80 uur nettoloon539.63
ontvang 453,49
fijne werkgever wat kan ik doen Reactie infoteur, 08-06-2010
Beste,

Vraag een specificatie van de heffingen; dan weet je of dit correct is.
Op www.loonwijzer.nl vind je meer informatie. Ook vind je hier advies over de stappen die je eventueel kunt ondernemen.

Mvg

Henk, 03-06-2010 15:56 #145
Ik ben 28 en werk al ruim 9 jaar voor dezelfde werkgever. Doe hier de adminstratie (facturatie, orderverwerking, belastingaangifte, debiteuren / crediteurenbeheer, etc.). Ik krijg +/- 1630 euro bruto / maand bij een 40 urige werkweek. Als ik de loonwijzer invul kom ik op ca. 2600 euro bruto uit. Klopt dit? Reactie infoteur, 04-06-2010
Beste Henk,

Je salaris lijkt aan de lage kant, maar dit is mede afhankelijk van de vooropleiding, promotie, structuur van het bedrijf, CAO, salarisschalen etc.
Als de loonwijzer je een ander beeld geeft, is dit mogelijk een goede aanleiding om met je werkgever in gesprek te gaan. Je hebt dan een mooi uitgangspunt.

Succes - Mvg

Mike, 03-06-2010 15:32 #144
Gisteren ben ik aangenomen bij TNT Post als vakantiebezorger, maar nu weet ik niet of ik wel genoeg verdien? Ik weet niet of het exclusief of inclusief vakantiegeld is. Maar ik ben 16 jaar en ga 2,94 per uur verdienen. Het is voor een tijd van 6 weken. Ik heb maar een contract van 3 uur per week, dit kan uitlopen tot 15 uur. Maar dan nog zit ik onder de 36 uur per week? Ga ik wel genoeg verdienen als 16 jarige? Reactie infoteur, 03-06-2010
Beste Mike,

Bij een 37-urige werkweek zou het loon mijn inziens minimaal € 3.03 moeten zijn.

Zie:

http://www.tntpost.nl/overtntpost/werkenbij/ict/arbeidsvoorwaarden/ict_arbeidsvoorwaarden.aspx

Mvg

Rens, 03-06-2010 14:42 #143
Ik ben 15 jaar en werk sinds ongeveer 4 weken bij een restaurant, minder dan 36 uur per week volgens jullie site moet ik dan 2 euro 71 verdienen bruto maar ik krijg mijn loonstrookje waar opstaat 2 euro 57 per uur
verdien ik nu niet te weinig of hoort dit? Reactie infoteur, 03-06-2010
Beste Rens,

In de branche geldt een 38-urige werkweek en daarbij hoort een minimum bruto uurloon van € 2.56

Mvg

Roshani, 02-06-2010 14:01 #142
Ik ben 18 jaar en ik heb gesoliciteerd bij de ah. Ik heb ook eerder bij een kleding zaak gwerkt (18 jarige leeftijd) toen was mijn inkomen 3,40. Maar volgens de tabel moet het meer zijn! Nou is mijn vraag hoeveel ik nou eigenlijk moet verdienen bij de ah? Reactie infoteur, 03-06-2010
Beste Roshani,

Bij een gemiddelde werkweek van 40 uur binnen de sector, zou je minimaal € 3,69 bruto per uur moeten verdienen, exclusief vakantietoeslag.

Mvg

Sander, 01-06-2010 20:28 #141
Ik vraag me iets af, ik ben 17 jaar en krijg 2,93 euro per uur maar volgens de bovenstaande tabellen moet het 3,38 euro zijn of heb ik dan verkeert gekeken vroeg ik me af.

Hoe kan ik zeker weten dat het 3,38 is of iets anders?

mvg, Sander Reactie infoteur, 03-06-2010
Beste Sander,

Afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent, zou je minimaal € 3,21 bruto per uur moeten verdienen.
Neem even contact op met je werkgever!

Mvg

Wim, 01-06-2010 14:29 #140
Ik ben 14 jaar en ga 4 uur per week in de glastuinbouw werken, krijg een scholierenovereenkomst met jaarcontract en een netto uurloon van 2,27 euro.
Nou staat er : rekeninghoudend met het uiteindelijke netto uurloon wordt bij iedere loonbetaling 8,33% van het bruto uurloon over die periode als vakantietoeslag uitgekeerd. Ik snap het niet, zit het vakantiegeld dan al in die 2,27 euro netto per uur? Wat is dan mijn bruto uurloon? Ik heb ook een formulier loofheffingen studenten- en scholierenregeling gehad, moet ik mijn werkgever rekening laten houden met loonheffingskorting? Wat is hiervan het voordeel? Reactie infoteur, 03-06-2010
Beste Wim,

Je bruto uurloon zou ongeveer € 2,50 moeten bedragen, exclusief vakantiegeld.

Kijk voor de loonheffingen even op onderstaande site:
http://www.belastingdienst.nl/particulier/teruggaafjongeren/teruggaafjongeren-02.html

Mvg

Paul, 31-05-2010 21:26 #139
Mijn zoon brengt sinds kort een weekkrant rond. Hij is 14 jaar oud. Ik begrijp dat voor deze leeftijd geen minimumloon geldt. Wat zou een redelijke uurvergoeding zijn? Reactie infoteur, 03-06-2010
Beste,

Werkend in een bedrijf zou plusminus € 2,50 redelijk zijn. Voor het bezorgen van een weekkrant of folders zal het omgerekende uurloon niet veel hoger liggen; eerder lager. Een minimum is moeilijk vast te stellen.

Mvg

Anneke, 30-05-2010 15:37 #138
Ik ben 19 jaar en ben druk aan het solliciteren voor een horeca baantje. Bij het ene bedrijf kan ik 8 à 9 euro verdienen en bij een ander bedrijf kan ik 6 euro verdienen. Waar ik 6 euro kan verdienen moet ik achter een bar staan en andere werkzaamheden doen in een cafetaria/ turks retaurantje. Waar ik 8 à 9 euro kan verdienen hoef ik alleen maar schoon te maken en te bedienen. Maar nu is mijn vraag de verdiensten liggen nogal erg ver uit elkaar hoeveel mag ik nu en kan ik nu verdienen? Omdat dat nergens duidelijk is aangegeven.

Mvg Reactie infoteur, 31-05-2010
Beste Anneke,

Beide werkgevers betalen je meer dan het minimumloon.
De hoogte van het overeen te komen loon zal een kwestie van vraag en aanbod zijn en het 'sociaal' gezicht van de werkgever.

Mvg

Richard, 28-05-2010 18:33 #137
Ik ben 18 jaar en krijg via school 8,90 bruto( bbl opleiding bouw)
ik werk 37,5 uur per week

Ik heb aleen nog geen vakantiegeld gekregen maar het loon van mei wel
kan het vakantiegeld da nog komen is juni en hoeveel is dat dan?

Mvg richard Reactie infoteur, 31-05-2010
Beste Richard,

Het is gebruikelijk dat het vakantiegeld eind Mei wordt uitbetaald.
Neem even contact op met je wergever om duidelijkheid te krijgen.

Mvg

Erik, 28-05-2010 11:54 #136
Ik ben 22 jaar en werkzaam bij een klein bedrijf met 8 personen. Wij verkopen vliegtuigonderdelen. We hebben geen CAO en ik weet eigenlijk niet onder welke branche we vallen. Ik denk klein metaal of internationale groothandel. Ik ben bij dit bedrijf al 5 jaar werkzaam. De eerste 2 jaar als magazijnmedewerker en later overgestapt naar de afdeling verkoop. (functie sales administrator) Op het moment dat ik ben overgestapt van magazijnmedewerker naar verkoopafdeling ben ik 10 % in salaris omhoog gegaan en de overige jaren met 4%.

Ik word deze maand 23 en ook ga ik examen doen voor een MBO diploma. Mijn salaris is momenteel 1360 euro bruto en ik zag vandaag dat het bruto minimumloon voor een 23 jarige op 1407 euro zit. Dit betekend dus eigenlijk dat ik na jaren van redelijk goed betaald te krijgen (altijd paar honderd euro boven het minimum loon) nu onder het minimum loon zou komen. Hier schrok ik wel een beetje van want met het feit dat ik komende maand dus hoger geschoold ben als eerst en een jaar ouder zou ik er toch wel wat bij moeten krijgen.

Als ik op verschillende salaris check website's kijk ligt het gemiddelde voor mijn ervaringsjaren en scholingsnivau rond de 2300 euro bruto. Is dit een rieel bedrag om te vragen als ik dit bij mijn leidinggevende aankaart?

En is het normaal zo dat het salaris stijgt evenredig met het minimumloon? Want eigenlijk is het de laatste jaren zo dat ik steeds dichter bij het minimumloon ben gekomen. Reactie infoteur, 31-05-2010
Beste Erik,

Kijk even bij onderstaande link. Je kunt je persoonlijke gegevens invullen en deze vergelijken met soortgelijke functies.
Op het minimumloon heb je (straks) in ieder geval recht.


http://www.loonwijzer.nl/home/functie-en-salaris/administratief-personeel-overig

Mvg

Andrea, 26-05-2010 11:25 #135
Ik ben 23 jaar ik sta voor 32 uur op papieren heb 7.21 bruto uurloon en verdien 1000 euro netto wat klopt hier niet? Reactie infoteur, 27-05-2010
Beste Andrea,

Gebaseerd op een uurloon van 7,21, bij 32 uur, kom je bruto op plusminus 2300 euro.
Hiervan zou je netto plusminus 1600 á 1650 over moeten houden.
Tijd voor een stevig gesprek of verduidelijkend lijkt mij!?

Mvg

Michelle, 23-05-2010 20:47 #134
Ik ben 20 jaar, studeer HBO-Rechten en zit nu in mijn 3e jaar. Ik loop nu 10 maanden stage en ben dus volledig ingewerkt. Nu mijn stage bijna ten einde is willen zij mij in dienst nemen, en bieden het jeugdminimumloon. Dit is naar mijn mening onterecht (ik ben heb bijna mijn diploma op zak en ben ingewerkt, bovendien verdien ik bij mijn huidige baan waar ik geen enkele verantwoordelijkheid heb 8,55 per uur netto). De baan die zij mij aanbieden vergt veel verantwoordelijkheid en kennis. Hoeveel kan ik per uur vragen tijdens de bespreking over mijn contract? Reactie infoteur, 24-05-2010
Beste Michelle,

Via onderstaande link kan je een controle uitvoeren, of -als het beroep / de functie niet vermeld staat- deze toevoegen.

http://www.loonwijzer.nl/home/salarischeck

Mvg

Valeria, 23-05-2010 20:18 #133
Ik ben 16 jaar en werk bij de Hema. Ik rijg hier 2,95 per uur, en werk 10,5 (vrijdagavond en zaterdagoverdag). Ik geloof dat dat bedrag zonder vakantiegeld is. en het klinkt misschien dom, maar krijg ik ook vakantiegeld als het géén vakantie is? En is het normaal dat je baas je pas een maand na de gewerkte maand je loon uitbetaald? Ik krijg bv een van de komende dagen mijn loon van april pas?! Reactie infoteur, 24-05-2010
Beste Valeris,

Het salaris dat jij krijgt uitbetaald is precies dat wat als minimum geldt bij een 38-urige werkweek.
Volgens mij geldt bij de Hema een 40-urige werkweek?, zodat het minimum 2.80 zou zijn.
De bedragen zijn bruto, exclusief vakantiegeld.
Vakantiegeld is bij 2.80 per uur 0.22 eurocent bruto per uur.

Chaimae,,, 23-05-2010 14:35 #132
Ik ben 16 jaar. Deze zomer val ik in als vakantiekracht als kassier en vakkenvulster. Dit zal ik 8 uur per dag doen. Dat 6 dagen in de week. 8 Weken lang. Op welk bedrag heb ik dan recht per uur? Graag zou ik dit willen weten zodat er geen misverstanden onstaan tussen mij en me baas. Reactie infoteur, 24-05-2010
Beste Chaimae,

Het minimum uurloon ligt tussen de 2.80 en 3.11 bruto per uur, exclusief vakantiegeld.
Loon is afhankelijk van het aantal uren dat in de CAO van de bedrijfstak als normaal wordt gezien (36, 38 of 40 uur)

Wat de werk- en rusttijden betreft kan je de gelinkte site raadplegen:
http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13736&hoofdmenu_item_id=13825&rubriek_item=391909&rubriek_id=391817&set_id=123&doctype_id=6&link_id=113818

Mvg

Eriepiepjuh, 21-05-2010 11:01 #131
Ik ben 16 jaar en ik werk bij de C1000 als kassier, dit doe ik 15u p/w hoeveel ga ik verdienen en hoeveel mag ik maximaal werken als ik 33 uur school per week heb. Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Eriepupjuh,

Zoals in het artikel te lezen valt verdien je tussen de 2.80 en 3.11 bruto per uur, afhankelijk van de werkweek in de levensmiddelenbranche. (36, 38, 40 uur)

Voor personen van 16-17 jaar, die mogen werken, geldt het volgende:

- minimum dagelijkse rust: 12 uur
- rust in ieder geval tussen of
wekelijkse rust 22.00 - 06.00 uur
- 36 uur per periode van 7x24 uur
- maximum aantal werkdagen per week: 5 dagen
- maximum arbeidstijd per dag: 9 uur
- maximum arbeidstijd per week: 45 uur
- maximum arbeidstijd per 4 weken gemiddeld 40 uur per week (160 uur)
- pauze bij werk van meer dan 4,5 uur: ½uur
- bij werk van meer dan 8 uur, ¾ uur waarvan ½ uur aaneengesloten
- zondagsarbeid: ja, zondag werken, dan zaterdag vrij
vrije zondagen per 13 weken 4

Mvg

Mieke, 20-05-2010 20:55 #130
Mijn naam is Mieke en ik werk sinds 4 jaar bij een consultancy/accountancy/boekhouding kantoor als administratief medewerker. Ik heb hiervoor de HAVO gedaan, geen beroepsopleiding in deze branche. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het inboeken van afschriften en het invoeren van omzetbelasting. Op dit moment krijg ik het wettelijk minimumloon uitgekeerd.Ik werk 12 tot 16 uur per week op basis van een 0-uren contract. Ik zou graag om de tafel willen gaan zitten met mijn werkgever om te gaan onderhandelen over het 0-urencontract (volgens mij mag dit wettelijk gezien niet meer) en over mijn salaris. Kunt u mij vertellen wat ongeveer realistisch is in mijn situatie om te ontvangen aan brutosalaris?
Met vriendelijke groeten, Mieke Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Mieke,

Om een goede vergelijking te maken zijn er meer gegevens nodig.
Je kunt zelf een check uitvoeren op:
http://www.loonwijzer.nl/home/functie-en-salaris/administratief-personeel-overig

Hierbij wordt aan de hand van jouw persoonlijke gegevens berekend wat een gangbaar salaris is.

Voor een arbeidscontract zonder urengarantie: nul-urencontract, geldt / moet de wergever zich houden aan:

- De werknemer moet aan het werk als hij wordt opgeroepen.
- De werknemer heeft een vast dienstverband, maar er is geen afspraak over het aantal uren dat hij werkt.
- U betaalt alleen loon voor de uren dat de oproepkracht werkt. Deze afspraak moet op papier staan.
- Bovenstaande afspraak geldt alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsrelatie. Daarna moet u de werknemer loon doorbetalen, ook als u minder of geen werk voor de oproepkracht hebt.
- Hoeveel loon u dan doorbetaalt, hangt af van het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld heeft gewerkt in de laatste drie maanden. Wel kan er een cao van toepassing zijn waar een regeling is vastgelegd, waardoor de periode van zes maanden wordt verlengd.

Mvg

Koen, 20-05-2010 12:35 #129
Hallo,

ik ben een leerlingkok van niv. 3 (mijn eerste jaar) en ben 21 jaar.
ben in september begonnen met stage voor een heel jaar en ben in nov. verjaard( 21 jaar geworden)
ik ben begonnen met een loon van plus/minus 800 per maand.
maar ik weet niet omdat ik ouder ben geworden recht heb op meer loon.

en zo ja, zou u me eens info kunnen geven waar dat instaat dat ik dat kan nakijken?

bij voorbaat dank,

koen Reactie infoteur, 22-05-2010
Beste Koen,

Als je 800 bruto bedoelt, gebaseed op een volledige werkweek, is dit te weinig.
Kijk voor meer informatie even op:
http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck

Mvg

Rik Beekers, 19-05-2010 16:41 #128
Hallo,

mijn naam is Rik en ik werk al enige tijd in de horeca, ik ben begonnen met een uurloon van 5 euro wat boven het minimumloon is. Vervolgens is er in overleg een opslag gegeven van 50 cent en brengt mijn uurloon op 5,50.
Nu ben ik afgelopen periode jarig (19geworden) geweest en hebben ze mijn uurloon verhoogd met maar 30 eurocent.
Het minimum uurloon vanhoogd tussen de 18 en 19 met 60 cent.
Zijn ze verplicht mijn hogere loon nu ook met minimaal 60cent te verhogen of zijn ze hierin geheel vrijblijvend.
Als dit zo is kunnen ze dus zo lang wachten in jaren dat mijn opslag teniet wordt gedaan…?

Kan ik hier iets tegen doen?
Bedankt voor de moeite

Groeten
Rik Reactie infoteur, 19-05-2010
Beste Rik,

Tot en met 23 zijn de minimumlonen vastgelegd, ook al kunnen er per CAO verschillen zijn. Een werkgever mag wel meer uitbetalen, maar niet minder.

Hanteert je werkgever (nog) loonschalen, dan wordt hierin de opslag vermeld.

Een opslag -naar leeftijd- is volgens de Wet Gelijke Behandeling niet meer gebruikelijk.
Opslag is dan ook meer een kwestie van onderhandelen en van vraag en aanbod.

Misschien is dit document ter verduidelijking de moeite waard:
http://www.fnvbondgenoten.nl/site/branches_bedrijven/branches/dienstverlening/vakbonden/1285131/1418714/1608913

Mvg

Paula, 19-05-2010 13:21 #127
Ik ben een vrouw van 53, en werk sinds sept. 2009 bij Asito. Voordien heb ik zo'n 25 jaar in de schoonmaak gewerkt. Met mijn 25 jaar ervaring krijg ik nu na een half jaar nog geen loonverhoging. Met mijn 8,76 bruto uurloon, voel ik mij vreselijk onderbetaald. Klopt dit wel? Reactie infoteur, 19-05-2010
Beste Paula,

Als er voor de schoonmaakbranche een 36 of 38 urige werkweek geldt, is het overeengekomen loon hoger dan het geldende minimum. Bij een- CAO geregelde- 40 urige werkweek is het te laag. (zie artikel)

Of ervaring wel of niet meespeelt in de bepaling van je loon is m.i. afhankelijk van de functie waarbinnen je bent aangenomen en wat de afspraken bij indiensttreding zijn geweest.
Helaas hoeft vroegere ervaring geen garantie te zijn voor het hier en nu, hoe spijtig dit ook voor je mag zijn.

Mvg

Adrienne, 18-05-2010 15:29 #126
Hallo.

Ik heb nu een nieuwe baan, waarbij ik een 4 uren contract krijg.
Mijn loon zal? 10,20 per uur worden, dit is inclusief vakantiegeld.

Is dit wel juist? en hoeveel zal ik dan ongeveer per uur verdienen?

Ik kom hier totaal niet uit.

Kan iemand misschien mij helpen?

Met vriendelijke groet,

Adrienne Reactie infoteur, 18-05-2010
Beste Adrienne,

Je verzuimt te vermelden hoe oud je bent en in welke bedrijfstak je de nieuwe baan aanvaardt!?

Je loon is hoe dan ook wel hoger dan het minimumloon (zie artikel)

Mvg

Wilco, 18-05-2010 15:04 #125
Hallo,

Ik ben 19 jaar en ik werk in de horeca. Ik heb een 0 uren contract en verdien 6,75 bruto.

Klopt dit?

Groeten, Wilco Reactie infoteur, 18-05-2010
Beste Wilco,

Voor de horeca geldt -voor iemand van 19 jaar- een bruto minimum uurloon van € 4,49 exclusief vakantiegeld.
Je vakantiegeld bedraagt dan 0,36 euro bruto per uur.
Met € 6,75 zit je dus wel goed.

Bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde werkweek (CAO in de branche) van 38 uur.

Mvg

Tonnie Oosterom, 17-05-2010 20:37 #124
Ik heb een vraagje. Ik ben 15 jaar, werk in een broodjeszaak op een 0-uren-kontrakt en het basisuurloon is 2,44 en ik krijg ook geen vakantiegeld. Klopt dit wel? Reactie infoteur, 18-05-2010
Beste Tonnie,

Bij een 40-urige werkweek (als deze geldt voor de branche) is het minimum bruto uurloon € 2,44
Dit is echter z o n d e r vakantiegeld.
Je hebt recht op 0,20 eurocent vakantiegeld bruto per uur.

Mvg

Wouter, 17-05-2010 11:09 #123
Hallo,
Ik heb een vraag. Ik wil graag een baantje bij een naarbij gelegen supermarkt. Nou heb ik wat informatie gevraagd bij een vriend die er al een paar jaar werkt, volgens hem mag ik (16 jaar) in totaal maar 40 uur per week werken. Nou heb ik de hele week gewoon school en kom ik met schooltijd al over die 40 uur heen (ze zeiden dat schooltijd meegerekend wordt). Als dit klopt betekent het toch dat ik niet mag werken naast school, klopt dit? Zo niet, hoe zit dat met die uren.? Reactie infoteur, 17-05-2010
Beste Wouter,

Het gaat er om dat je minimaal 12 uur rust per etmaal moet kunnen hebben. Ook kan het van invloed zijn op de te ontvangen kinderbijslag.

Aantal zaken op een rijtje:
- schooltijd wordt meegeteld als werktijd
- per dag moet je minimaal 12 uur rust hebben, en deze rust moet in ieder geval plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur, of 23.00 en 07.00 uur!
- per week moet je minimaal 36 uur rust hebben
- je mag niet meer dan 9 uur per dag werken
- niet meer dan 45 uur per week, gemiddeld 40 uur per week per 4 weken
- op zaterdag niet meer dan 9 uur
- op zondag alleen als je de zaterdag ervoor niet hebt gewerkt
- in 13 weken mag je maximaal 9 zondagen werken of als er een collectieve afspraak is gemaakt mag je maximaal 39 zondagen per jaar werken
- 4,5 uur werken = 30 minuten pauze
- meer dan 8 uur werken = 45 minuten pauze.

Zie ook: http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/16_jaar/index.jsp

Dit kan ook nog interresant zij:
http://www.arces.nl/archief2004/04actu030.pdf

Mvg

Wouter, 17-05-2010 11:05 #122
Hallo ik ben 16 jaar oud en probeer een baantje te krijgen bij een naarbij gelegen supermarkt. Volgens hun mag een jongere van mijn leeftijd maar 40 uur per week werken, daar moet ik mijn schooltijd bij in rekenen. Ik maak al meer dan 40 uuren op school, mag ik dan nog wel werken? Hoe zit dat?

J. Grooterk, 16-05-2010 21:13 #121
Hallo mijn naam is justin en ik ben 19 jaar oud werk als bijrijder (zwaar til werk) in een 40 urige werkweek en verdien 9.00 euro per uur bruto via een uitzendbureau.Uitzendbereau wil het brutoloon verlagen naar 7.60 br.per uur is dit redelijk (conract is ondertekend door beide partijen op 9.00 br.per uur)Werk nu 4 weken voor het uitzendbureau. Met vriendelijke groet Justin Grooterk. Reactie infoteur, 17-05-2010
Beste J,

Het is me niet duidelijk voor welke tijd je een contract met het uitzendbureau bent aangegaan. De 9 euro zullen dan ook moeten gelden voor de periode die je bent overeengekomen. Betreft het een nieuwe contractsperiode, dan kunnen de voorwaarden eventueel wijzigen. Overigens is ook 7,60 euro niet slecht betaald, maar uiteraard wel minder dan je nu verdient.

Mvg

Zehra, 14-05-2010 16:32 #120
Hallo, ik werk bij v&d en ben 18 jaar oud. Ik verdien per uur?4.40,-. Ik vind dit eigenlijk een beetje te laag. Is dit zo of niet? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 15-05-2010
Beste Zehra,

Zoals in het artikel te lezen is, liggen de uurlonen voor 18-jarigen -afhankelijk van de werkweek 36, 38, 40 uur- tussen de euro 3,70 en 4,11
Dus… lijkt me oké.

Mvg

Sjors, 13-05-2010 11:56 #119
Maar ik heb een vraag, ik ga in de vakantie werken en verdeeld over 3 maanden verdien ik 1636 euro.
Zien mijn ouders dat dan niet terug in de kinderbelasting?

Ik ben 16 jaar Reactie infoteur, 13-05-2010
Beste Sjors,

Een kind (jij) mag per kwartaal ruim € 1200 netto bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderbijslag.
Met kwartaal wordt de kwartalen bedoeld waarop de kinderbijslag betrekking heeft. Het kan dus mogelijk zijn dat je drie maanden of meer werkt, maar dat deze maanden in twee kwartalen voor de kinderbijslag vallen.

Kijk ook even bij:
http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/bepaal_zelf_wat_uw_kind_mag_bijverdienen/index.jsp

Mvg

Karim, 12-05-2010 05:23 #118
Hallo ben 25 jaar en verkoop deur aan deur energie, werk 32 uur in de week, zou graag willen weten wat mijn brutto en netto uurloon is in deze branche want heb t gevoel dat ik te weinig krijg per uur. Reactie infoteur, 12-05-2010
Beste Karim,

Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. Het bruto- minimumloon zou € 8 á 9 per uur moeten zijn.
Misschien geeft deze discussie klaarheid:

http://kassa.vara.nl/discussies/discussie/vadetail/colporteurs-reportage-kassa/?tx_varakassalib%5Bquote%5D=541018&cHash=33d6f9c4ed

Mvg

Gino, 11-05-2010 15:45 #117
Hallo ik ben 22 jaar geworden, ik verdiende op mijn 21ste 10euro bruto per uur mijn vraag is omdat ik een jaartje ouder geworden ben is het dan zo dat mijn bruto uurloon omhoog gaat? Reactie infoteur, 12-05-2010
Beste Gino,

In vele branches wordt een loonstijging bij stijgen van de leeftijd wel gehanteerd als de leeftijd onder de 23 jaar is, of wanneer er loonschalen worden toegepast. Voor je leeftijd verdien je m.i. een goed salaris, daar het minmumloon ongeveer € 6 is, afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent.
Overleg eens met collega's, personeelszaken of je werkgever om meer duidelijkheid te krijgen.

Mvg

Michael, 10-05-2010 01:49 #116
Hallo, ik werk in de horeca en ben 23 jaar heb een 40 uur contract en krijg 1407 bruto per maand. Ik krijg geen vakantiegeld want dat zit volgens me baas al in die 1407 euro per maand verwerkt klopt dat? Reactie infoteur, 10-05-2010
Beste Michael,

Nee dat klopt niet.
Exclusief vakantiegeld zou het € 1407,60 moeten zijn, maar inclusief vakantiegeld komt het op € 1520,21 bij een gemiddelde werkweek van 38 uur.

Mvg

Shona, 09-05-2010 01:13 #115
Vandaag heb ik een contract getekend bij een restaurant. Het is een 0-uren contract. Gelden hiervoor speciale lonen? Ik krijg € 7 per uur BRUTO. Dit lijkt mij erg weinig aangezien ik 24 jaar ben. Hiervoor heb ik in de horeca uitzendbrache gewerkt en daar was het minimum wat ik kreeg € 8,55 excl. vakantiegeld. Reactie infoteur, 09-05-2010
Beste Shona,

Het bruto uurloon vanaf 1 januari 2010, vanaf 23 jaar is € 8,55 bruto exclusief vakantiegeld. € 7 is dus te weinig.
Zou nog maar even om de tafel gaan zitten!

Mvg

Patty M., 07-05-2010 22:29 #114
Hallo,
Ik ben 21 en ik verdien 950 bruto in de maand. En op deze site staat minimaal 1020 bruto per maand! Ik krijg wel 13 maanden uitbetaalt. Ik weet niet of dat dan anders is. Maar kan ik hier mee naar mijn werkgever gaan? Ik werk als verkoopmedewerker in een winkel.
Please help me Reactie infoteur, 08-05-2010
Beste Patty,

Een werkgever is verplicht zich aan het minimumloon te houden.
Ik zou inderdaad een gesprek aangaan met je werkgever en hem/haar wijzen op het hogere minimumloon.
(houd in het gesprek ook nog eventueel rekening met de datum dat je 22 wordt)

Mvg

Nikki, 04-05-2010 08:55 #113
Ik ben 20 jaar en werk 32 uur per week. Elke maand ontvang ik?662,- salaris.

Is dit niet wat aan de lage kant?!

M.v.g. Reactie infoteur, 05-05-2010
Beste Nikki,

Het loon is mede afhankelijk van de uren van de werkweek die in het CAO bepaalt zijn. Daarnaast werk je 32 uur en moet je dit in de berekening meenemen (van 40, 38, of 36)
Ik neem aan dat je het netto-loon bedoelt. Het is dan mijn idee niet overbetaald, maar ook niet te weinig.

Doe zelf de test op:
http://www.loonwijzer.nl/home/brutonetto

Mvg

Alexandra, 03-05-2010 09:28 #112
Oke ik begrijp dat met die leeftijden wel, maar als je diploma's hebt krijg je dan niet meer salaris? Ik ben afgestudeerd en heb me diploma voor zelfstandig werkend kok en ben 21 jaar. Verdien ik dan ook het minimum? Reactie infoteur, 05-05-2010
Beste Alexandra,

Doorgaans leidt het behalen van vakgerichte diploma's wel tot salarisverhoging.
Praat er met je werkgever over, of raadpleeg het CAO voor de horeca, dan weet je waar je aan toe bent.

Mvg

Alexandra, 02-05-2010 23:15 #111
Oke ik begrijp dat met die leeftijden wel, maar als je diploma's hebt krijg je dan niet meer salaris? Ik ben afgestudeerd en heb me diploma voor zelfstandig werkend kok en ben 21 jaar. Verdien ik dan ook het minimum?

Hieke, 01-05-2010 18:58 #110
Ik ben van plan deze zomer bij een zuivelboerderij te gaan werken, en het salaris is conform het zuivel CAO. ik ben 15 jaar, dus wat zou ik dan verdienen? Reactie infoteur, 05-05-2010
Beste Hieke,

Ik ken de gegevens van de zuivel CAO niet exact, maar binnen mogelijk vergelijkbare berekeningen moet je denken aan een bruto-salaris per maand, inclusief vakantiegeld van plusminus € 450,00
Dit mede afhankelijk van het aantal uren dat in het CAO per werkweek bepaald is.

Mvg

Rens, 30-04-2010 19:00 #109
Ik werk als bedrijfsleider in de tuinbouw en verdien 1400 euro netto als 22 jarige, is dit gemiddeld genomen een reeel bedrag of zou het hoger moeten liggen? Reactie infoteur, 05-05-2010
Beste Rens,

Jouw netto salaris stemt ongeveer overeen met het brutosalaris voor iemand van jouw leeftijd.
Het salaris lijkt me zeker niet slecht en is bovengemiddeld, ook al ben je bedrijfsleider.

Mvg

Jalta, 28-04-2010 09:25 #108
Op een paardenboerderij ga ik van de zomer werken. De mensen die daar werken doen vaag over mijn loon en ik begin zondag al met werken. Ik ben 16 jaar oud en zal 5 werkdagen per week werken (hele dagen). Wat moet ik zowiezo verdienen? Dit werk ga ik sowieso 8 weken doen. Reactie infoteur, 29-04-2010
Beste Jalta,

Als de branche onder de dierhouderij valt, zou je minimaal € 496,64 bruto per maand, inclusief vakantiegeld moeten verdienen. Exclusief vankantiegeld € 459,85 en per uur € 2,95 (alle bruto-bedragen)

Kijk zelf ook even bij:
http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck

Mvg

Jimmy, 26-04-2010 22:53 #107
Hallo,

Ik ben nu 22 jaar en verdien 1802,0 bruto per maand. ik werk 38 uur per week.
Op zich lijkt me dat geen verkeerd loon, echter ik verdien dit loon al sinds ik 21,5 ben.
Heb ik omdat ik 22 jaar ben geworden geen recht op verhoging?
CAO kleinmetaal Reactie infoteur, 27-04-2010
Beste Jimmy,

Gezien je leeftijd en het geldende CAO-loon in de bedrijfstak verdien je een mooi salaris.

Lees wat de leeftijd betreft het volgende citaat van een document van het FNV.

"Leeftijdsschalen
Er zijn nog steeds CAO’s waarin leeftijdsschalen voorkomen.
Onderscheid in beloning op basis van leeftijd is
in principe verboden. Alleen voor werknemers jonger dan
23 jaar kan nog onderscheid naar leeftijd worden
gemaakt. Zie ook het minimum jeugdloon. Onderscheid
in de beloning op basis van leeftijd vanaf 23 jaar moet
inmiddels worden beschouwd als verboden onderscheid
in het kader van de Wet Gelijke Behandeling bij Leeftijd.
Het streven van FNV Bondgenoten is erop gericht om elk
leeftijdsonderscheid uit de loonschalen te halen".

Mvg

Jan-Willem, 26-04-2010 00:12 #106
Hallo,
ik ben 18 en bijna klaar met mijn studie, ook heb ik een eigen huisje.
Als ik fulltime ga werken hoort je baas daar rekening mee te houden?
Hoop het wel anders word het wel een probleem.

Groetjes Jan-Willem Reactie infoteur, 26-04-2010
Beste Jan-Willem,

Je kan actie ondernemen om de renteaftrek per maand te verrekenen.
Zie volgend citaat:

"Belastingvoordeel per maand verrekenen
De rente die u over de hypotheek betaalt, kunt u voor de inkomstenbelasting van uw inkomen aftrekken. Alleen die rente is aftrekbaar, die betaald wordt over hypotheken voor aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning die als hoofdverblijf dient. In principe krijgt u het belastingvoordeel eenmaal per jaar uitbetaald door de Belastingdienst als u een aangifteformulier invult. Vaak gaat het om aanzienlijke bedragen.
Het kan aantrekkelijk zijn om dit belastingvoordeel iedere maand te laten uitbetalen, in plaats van eens per jaar. Dat is mogelijk wanneer u bij de Belastingdienst een verzoek indient voor een 'voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen'. Een formulier hiervoor kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Het formulier is ook te downloaden vanaf de internetsite van de Belastingdienst. U kunt echter ook gebruik maken van onze belastingservice".

Mvg

Nicky, 23-04-2010 14:14 #105
Hoi,
ik ben 19 en heb een vraagje ik werk ruim 40 uur in de horeca en heb een maandloon van ong. 1250 euro netto is dit een redelijk bedrag? en is een horecabedrijf verplicht om een onregelmatigsheidscontract te geven? want bij het vorige bedrijf waar ik werkte kreeg ik alleen met kerst 150 % uitbetaald maar voor de rest werkte ik elke dag ook in de avonduren en elke zomdag maar heb hier nooit een cent meer voor gezien en als ik er dan naar vroeg kreeg ik 1 of ander vaag verhaal te horen.

groetjes nicky Reactie infoteur, 24-04-2010
Beste Nicky,

Je maandloon is meer dan redelijk.
Kijk voor jezelf even bij onderstaande links

1. CAO Horeca:
http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=61652

2. Berekenen minimumloon:
http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck

Mvg

Roy, 21-04-2010 13:31 #104
Hallo,
Ik heb een vraagje waar ik best mee zit. Ik werk sinds Juni 2009 bij een re-intergratie kantoor als Receptionist. Ik ben 19 jaar en zit op de 4,26 per uur (40 urige werkweek), dat is 739,- bruto per maand. Nu werkt mijn vriendin bij een schoonmaakbedrijf, ze is 19 jaar en die zit op de 6,83 per uur en het maakt niet uit of ze nu 20 uur werkt of 40. Ze blijft hetzelfde verdienen. Waar kan dit aan liggen dat zij meer verdiend dan mij? Ligt dit eraan dat zij een andere CAO heeft of?

Groeten Roy Reactie infoteur, 22-04-2010
Beste Roy,

Het kan aan het CAO liggen, maar… een werkgever mag niet minder dan het minimumloon uitbetalen; wel meer! Het kan dus b.v. ook een kwestie van gunnen, onderhandelen en/of schaarste van personeel zijn dat de hoogte van het loon bepaalt.

Mvg

Sharon, 17-04-2010 10:22 #103
Hallo,
Ik werk sinds kort bij een tuincentrum, aangezien ik hier maar 1 koopavond en 1 weekenddag per week kan werken wilde ik er nog iets bij zoeken voor 20 uur per week ongveer. NU hoor ik van verschillende mensen dat als je 2 werkgevers hebt dat je dan heel veel belasting betaald over je loon en wat je niet terug kan vragen.
Nu is mijn vraag: is dit waar? Reactie infoteur, 17-04-2010
Beste Sharon,

Nee dat is niet waar.
Beiden wekgevers houden sociale lasten en premie's in, zodat je mogelijk -in eerste instantie- te veel kunt betalen.
Dit teveel betaalde kun je later altijd weer terugvragen bij de belastingdienst. (als je zelf al geen bericht krijgt van de belastingdienst)

Kijk ook bij:
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen/lb22_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw/lb22_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw-08.html

Mvg

Diana, 13-04-2010 08:19 #102
Hoi ik ben danny ik heb een wajong uitkering, ik kan een 0 uren contract krijgen bij me vader in het bedrijf moet ik dan verplichte uren werken en hoe gaat het met me uitkering dan gr danny

Fennie, 11-04-2010 15:07 #101
Geachte heer of mevrouw
ik heb een vraag ik werk 20 uur in de horca al zo 9 jaar elke dag verschillend van maandag tot zaterdag ook hier bij ook de koopzondag en feestdagen en dubbel diensen op maandag en donderdag deze zijn ook geboken ben nu 55 jaar ik wilde informatie te vinden over rechten en pichten over de 20 uur werk hier bij niet gevonden is nu is mijn vraag of ik een exstra dag vrij heb of niet.
en of mijn wergever mijn kan verplichten als ik vakanie aan vraag ook op de zaterdag te werken en op de koopzondag?
deze zal ik graag beantwoord willen zien.
met een vriendelijke groet.

Anthonie, 30-03-2010 14:41 #100
Hallo, Waarom verdient iemand van 36 uur meer als iemand die 40 uur werkt?

Anoniem, 29-03-2010 07:24 #99
Mijn vriend werkt als schilder en is 22 jaar. Hij verdient nou 5.81 netto per uur en werkt 37.5 uur per week. Nou vinden wij dit echt weinig en dat is het volgens mij ook als ik hier zo kijk? Hij heeft het er al met zijn baas over gehad en krijgt ook niet meer. Dit is het en daar moet je het maar mee doen. Wij willen hier graag wat aan doen alleen zouden niet weten wat en hoe en waar? Tips? ALLES WELKOM! Reactie infoteur, 07-05-2010
Beste Anoniem,

Als je vriend bij en schildersbedrijf werkt, zal de wekgever zich moeten houden aan dat wat in het CAO geregeld is.
Werkt hij b.v. als interieurschilder bij een woonmeubelbedrijf in de showroom, dan geldt dat CAO loon niet.

Kijk voor het CAO voor het schilders- en afwerkingsbedrijf bij:

http://www.salaris-informatie.nl/Sectoren/schilders_afwerkings_glaszetbedrijf/CAO/CAO_schilders_2009-2011.pdf

Mvg

Verkoper, 24-03-2010 23:28 #98
Ik werk in een winkel als BBL'er, ik heb een 20-38 uren contract. Moet ik dan het minimumloon aanhouden van een 36 uren contract of van een 38 uren contract? want bij een 36 uren contract is het minimumloon hoger dan de 4,08 die ik nu krijg. (18 jaar).

Weet u ook toevallig of de uren die je op school draait geteld moeten worden als gewerkte uren. Dat betekend niet dat ik die uitbetaald krijg, maar dat als ik 1 dag op school zit ik daarnaast niet elke keer nog 38 uur kan werken.

Alvast bedankt!

Vakantiepark, 12-03-2010 16:05 #97
Hartelijk bedankt voor de reactie. Ik sprak een collega die afgelopen jaar ook op dit park heeft gewerkt. Zij was toen 22 jaar en voor het 2e jaar in dienst bij dit park. Zij verdiende op dat moment?8,10 per uur.
Ik ben nu twee jaar langer werkzaam dan haar bij dit bedrijf. Kan ik navraag doen bij mijn baas waar het loon op gebaseerd is?

Loes, 11-03-2010 08:28 #96
Hallo, ik ben werkzaam in de boek- en kantoor vakhandel. Ik ben 19 jaar. Ik heb pas een voorstel gedaan naar mijn baas toe om mijn bruto uurloon te verhogen naar 6,00 euro per uur. Hij zegt dat hij dit wel wil overwegen maar geen scheve gezichten wil naar de andere medewerkers toe en daarom dit loon wil bevriezen voor 1 of 2 jaar. Is dit een reeële oplossing? En bovenaan mijn loonstrook staat een basis uurloon van 4,49 euro, klopt dit wel? Reactie infoteur, 11-03-2010
Beste Loes,

Een bruto-uurloon van 4,49 klopt binnen een branche waar 38 uur per week de norm is. (zie artikel)

Het bevriezen zou in jouw geval hooguit voor één jaar kunnen zijn (gebaseerd op de lonen van 1 januari 2010) Als 21-jarige zou je namelijk al recht hebben op 6,20 bruto per uur, mits er een 38-urige werkweek geldt.

Mvg

Vakantiepark, 10-03-2010 11:28 #95
Hallo, ik heb een vraagje. Ik werk als receptioniste op een Vakantiepark. Dit is een bijbaantje, ik studeer namelijk nog. Dus ik werk in weekenden, op feestdagen en schoolvakanties.
Ik heb nu drie jaarcontracten gehad en mijn laatste contract liep in januari af, daarnaast ben ik in februari 22 jaar geworden. In 2009 verdiende ik € 7,20 bruto per uur inclusief 8% vakantiegeld. Ik heb deze week een nieuw contract gekregen (nog niet getekend) en ik zal nu € 8,20 bruto per uur gaan verdienen (ook inclusief 8% vakantiegeld)
Ik heb op mijn werk een aantal vaste taken gekregen en ik vind € 8,20 bruto eigenlijk te weinig. Ik ben nu 22 jaar en al 3 jaar in dienst bij deze werkgever. Kan ik vragen om een hoger loon? Is dat reeel? Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste,

In principe verdien je nu meer dan het wettelijk minimumloon. Als je meent meer te moeten verdienen, zal dit een kwestie van onderhandelen zijn. Het succes zal mijn inziens mede afhankelijk zijn van de waardering en het uurloon van je (eventuele) collega's.

Mvg

Taxichauffeur, 04-03-2010 06:15 #94
Hallo, ik ben 45 en werk met een 0-uren contract bij de taxi. Het aantal uren is variabel, maar er wordt per maand 174 uren geteld en 8 nachturen. Meeruren worden bewaard en omgezet als je vrije dagen of vakantie nodig hebt (ook de verplichte 3 weken grote vakantie). Netto heb ik tussen de 1300 en 1400 euro. Mijn baas zegt als ik meer uren per maand uit laat betalen, ik meer belasting ga betalen (en hij ook?). Ik snap hier helemaal niets van, omdat ik het gevoel heb met een uitkering meer over te houden dan met hard werken. Hoe zit dat nou als ik meer uren op mijn loonstrook wil? Is dit inderdaad belastingtechnisch echt ongunstig? Reactie infoteur, 04-03-2010
Beste Taxichauffeur,

Het lijkt me niet ondenkbaar dat de werkgever creatief boekhoudt. Het belastingtarief uit loondienst kun je op ondestaande site bekijken:
http://www.homefinance.nl/belastingen/belastingtarieven-2010.asp

Een berekening kun je zelf eventueel uitvoeren op:
http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck

Mvg

Deborah, 27-02-2010 12:12 #93
Ik heb een vraagje, ik werk fulltime (dat is bij ons 34 uur per week) maar heb een 15-uur contract. Ik zie overal staan dat minimumloon voor een 17-jarige op 36-uursbasis 3.56 is en ik verdien maar 3.36 per uur. Komt dat doordat ik geen fulltime-contract heb of word ik hier onder betaald?

Ruben, 23-02-2010 08:58 #92
Ik heb een vraagje, soms moet ik in de bakkerij met feestdagen lange dagen werken (5uur sochtents tot soms wel 10uur savnds) normaal werk ik op zaterdag van 5uur sochtents tot een uurtje of 3 smiddags.
Ik heb het als zaterdag baantje en doe dit al ruim 2 jaar, maar vroeg me af hoeveel ik dan per uur zou moeten verdienen ik ben 18jaar oud.
Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-02-2010
Beste Ruben,

De uurlonen die in het overzicht staan kun je aanhouden.
Voor extra gewerkte (avond)uren lijkt een extraatje me wel op z'n plaats, maar…?
Als dit niet het geval is kun je er altijd met je werkgever over praten, of een ander zaterdagbaantje zoeken.

Mvg

Lieke, 18-02-2010 11:28 #91
Ik heb een vraagje, ik ben 20 jaar en werk sinds vier jaar in een restaurant en heb een 0-uren contract. Ik verdien hier 5,- euro per uur mee, maar ontvang géén vakantiegeld. Betekent dit nu dat mijn salaris onder het minimum loon zit? Reactie infoteur, 21-02-2010
Beste Lieke,

Inclusief vakantiegeld zou je minimaal € 5,68 bruto per uur moeten verdienen. Inclusief vakantiegeld.
Exclusief vakantiegeld zou dit minimaal € 5,26 bruto moeten zijn.
Bedragen zijn gebaseerd op een (CAO) werkweek van 38 uur

Mvg

Robbin, 17-02-2010 11:43 #90
Ik heb een vraagje. Ik wil graag weten wat ik ga verdienen na dit schooljaar aangezien ik uithuis ga en graag even alles financieel op orde wil hebben zodat ik weet wat ik aan kamers kan besteden.

Na dit schooljaar, dan ben ik 19 jaar en dan heb ik het diploma kok. Daarna ga ik BBL doen als zelfstandig werkend kok.

Mijn vraag is alleen, nu zie ik in de tabel de minimum jeugdlonen. Dat wil dus zeggen ZONDER horeca dimploma of zie ik dat verkeerd? Wat zou ik dan ong. verdienen mét dat diploma? Ik kan dat namelijk nergens duidelijk vinden en hoop dat u mij op weg kan helpen.

Mvg, Robbin Reactie infoteur, 21-02-2010
Beste Robbin,

Op de volgende site kun je dit controleren.

http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck

Voor specifieke cijfers zal je de loonschalen bij je werkgever wellicht kunnen opvragen.

Mvg

Natascha, 16-02-2010 18:07 #89
Hallo,

ik ben 18 jaar en begin volgende maand aan mijn stage in de kinderopvang.
ik moet 864 uur stage lopen en dit ga ik doen door 32 uur in de week te werken. Wat krijg ik dan per maand aan stage vergoeding?

gr, Natascha Reactie infoteur, 21-02-2010
Beste Natascha,

Kijk even bij onderstaande link. Bij een stage is het namelijk moeilijk om een redelijke uurvergoeding te noemen.

http://www.nuffic.nl/nederlandse-studenten/stage/praktische-stagezaken/stagevergoeding

Mvg

Infoteur: Sila
Laatste update: 12-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 388
Schrijf mee!