Minimumloon, jeugdloon - Juli 2020 plus uurloon

Minimumloon, jeugdloon - Juli 2020 plus uurloon Het wettelijk minimum volwassen loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Per 1 juli 2020 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het verhoogde minimumloon (is 100%) De verhoging geldt ook voor werknemers van 15 tot 21 jaar en is een percentage, berekend aan de hand van het minimumloon vanaf 21 jaar. Voor personen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, gelden aangepaste bedragen. Hoe hoog is het minimum loon of minimum jeugd loon per 1 juli 2020 en hoe hoog is je vakantietoeslag? Ter vergelijking staat het 'oude' minimum loon zoals dit gold vanaf 1 januari 2020 vermeld. Bedragen en berekeningen die voor jou van toepassing zijn tot 1 januari 2021, waarna opnieuw een verhoging van het minimum loon en het minimum jeugdloon doorgevoerd wordt.

Minimumloon juli 2020

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is stapsgewijs afgebouwd van 23 naar 21 jaar. Jongeren krijgen dan eerder het volwassen minimumloon, dat vanaf 23 jaar gold. Het jeugdloon voor jongeren tussen 18 en 20 jaar wordt ook verhoogd. De overgang in de leeftijd voor het minimumjeugdloon wordt stapsgewijs doorgevoerd: de eerste aanpassing van de leeftijd is 1 juli 2017 ingevoerd (22 jaar), de tweede en laatste aanpassing volgde in juli 2019.

Minimumloon 2020 - Hoogte en opbouw


Minimumloon - Jeugdloon - 1 januari en 1 juli verhoogd

Twee keer per kalenderjaar worden de bruto lonen aangepast; per 1 januari en per 1 juli. Met ingang van 1 juli 2020 moet een tussentijdse verhoging worden doorgevoerd. Dit betekent dat je per eind juli 2020 een hoger brutoloon op je loonstrookje moet zien, wat weer inhoudt dat je bij een ongewijzigde situatie ook een hoger netto loon ontvangt.

Recht op minimum loon of minimum jeugdloon

Als je werkt en tussen de 15 jaar oud en de pensioengerechtigde leeftijd bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon. Wanneer je jonger bent dan 21 jaar, heb je nu nog recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Precies op je verjaardag gaat het minimumjeugdloon omhoog, behalve als dit in het weekend valt. In dat geval gaat je salaris omhoog op de maandag na je verjaardag. Twee keer per jaar, in januari en juli, wordt de hoogte van het minimumloon aangepast, waarbij het gaat om het brutoloon gebaseerd op een normale of volledige werktijd en gekoppeld aan de welvaartsontwikkeling.

CAO - De collectieve arbeidsovereenkomst

De verhoging van het wettelijk minimumloon is afgestemd op de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Vraag bij twijfel over de hoogte van je loon naar de CAO bij je werkgever.

Hoogte minimumloon loon - 1 juli 2020 tot 1 januari 2021

Het minimumloon (vanaf 21 jaar) en minimumjeugdloon (15 tot en met 20 jarige) staat per 1 juli 2020 weergegeven en geldt tot 1 januari 2021. Het bruto minimum loon en het jeugdloon per 1 juli 2020 geldt bij een volledig dienstverband, oftewel een volledige werkweek. De bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld. Tussen haakjes staan de oude bedragen, zoals vastgesteld vanaf 1 januari 2020 tot 1 juli 2020, zodat je voor jezelf een vergelijking kunt maken tussen je oude en het nieuwe loon.

21 jaar en ouderPer Maand € Per Week € Per Dag €
Minimumloon€ 1.680,00 (1.653,60) € 387,70 (381,60)€ 77,54 (76,32)

Gewerkte uren bij een volledige werkweek

Onder een volledige werkweek wordt meestal 36, 38 of 40 uur per week verstaan, afhankelijk van wat binnen de CAO overeengekomen is binnen de bedrijfstak waar jij werkzaam bent, of waar je onder valt. Wanneer je minder uren werkt, is het minimumloon natuurlijk ook lager. Het loon staat dan in verhouding tot de door jou gewerkte uren. Het kan zijn dat er binnen de bedrijfstak waar jij werkzaam bent in de CAO een hoger bruto uurloon is overeengekomen. Dit hogere uurloon is dan het uitgangspunt om de loonsverhoging voor 2020 door te berekenen. Een werkgever mag wettelijk wel méér betalen, maar niet minder. De weergegeven lonen zijn gebaseerd op een 38-urige werkweek. (dit kan dus afwijken van het aantal uren dat jij werkelijk werkt: 36 of 40 uur).

Leeftijd* %Per Maand
Januari 2020
Juli 2020Per Week
Januari 2020
Juli 2020Per Dag
Januari 2020
Juli 2020
21 jaar100.0 %€ 1.680,00(1.653,60)€ 387,70(381,60)€ 77,54(76,32)
20 jaar80.0 %€ 1344,00(1322,90)€ 310,15(305,30)€ 62,03(61,06)
19 jaar60.0 %€ 1008,00(992,15)€ 232,60(228,95)€ 46,52(45,79)
18 jaar50,0 %€ 840,00(826,80)€ 193,85(190,80)€ 38,77(38,16)
17 jaar39.5 %€ 663,60(653,15)€ 153,15(150,75)€ 30,63(30,15)
16 jaar34.5 %€ 579,60(570,50) € 133,75(131,65)€ 26,75(26,33)
15 jaar30.0 %€ 504,00(496,10)€ 116,30(114,50)€ 22,26(22,90)

* De percentages in de 2e kolom geven aan hoeveel procent dit is van 100% van het minimumloon bij personen van 21 jaar en ouder.

Hoogte minimumloon - Personen jonger dan 15 jaar

Voor personen jonger dan 15 jaar is geen wettelijk minimum jeugdloon vastgesteld, maar dit komt meestal in de buurt van het loon van een 15-jarige.

Bruto minimum loon per uur - 1 juli 2020

Let op: zoals eerder vermeld is je uurloon afhankelijk van de werkweek of het aantal gewerkte uren per week: 36, 38 of 40 uur. Het kan zijn dat er in de CAO een hoger loon is vastgesteld.
 • De bedragen/uurlonen kunnen door afronding enkele centen afwijken.
 • Tussen haakjes staan -ter vergelijking- de oude minimum uurlonen die tot 1 januari 2020 golden vermeld.

LeeftijdBij 36 uur Bij 38 uur Bij 40 uur
21 jaar en ouder€ 10,77 (10,60)€ 10,21 (10,05)€ 9,70 (9,54)
20 jaar€ 8,62 (8,49)€ 8,17 (8,04)€ 7,76 (7,64)
19 jaar€ 6,47 (6,36)€ 6,13 (6,03)€ 5,82 (5,73)
18 jaar€ 5,39 (5,30)€ 5,11 (5,03)€ 4,85 (4,77)
17 jaar€ 4,26 (4,19)€ 4,04 (3,97)€ 3,83 (3,77)
16 jaar€ 3,72 (3,66)€ 3,52 (3,47)€ 3,35 (3,30)
15 jaar€ 3,24 (3,19)€ 3,07 (3,02)€ 2,91 (2,87)

Vakantiegeld 8% over het bruto uurloon

Minimumlonen - Per maand en per uur zowel exclusief als inclusief 8% vakantiegeld

De bruto minimumloonbedragen voor 15 tot en met 21 jarigen. In de bovenstaande tabel staan bedragen zonder vakantietoeslagen vermeld, Wat verdien je per maand inclusief 8% vakantietoeslag, gebaseerd op je loon exclusief vakantietoeslag?

Vakantiegeld - Berekening vakantietoeslag vanaf juli 2020

Voor iemand van 21 jaar of ouder is het minimumloon € 1.680,00 per maand, exclusief 8% vakantiegeld. In de tabel zie je het maandloon inclusief 8% vakantietoeslag.
Let op: Alle loonbedragen binnen het voorbeeld zijn ook nu weer gebaseerd op een werkweek van 38 uur.

LeeftijdPer Maand inclusief 8% vakantiegeld
21 jaar +€ 1.680,00 x 1,08 = € 1.814,40
20 jaar€ 1344,00 x 1,08 = € 1.451,52
19 jaar€ 1008,00 x 1,08 = € 1.088,64
18 jaar€ 840,00 x 1,08 = € 892,94
17 jaar€ 663,60 x 1,08 = € 716,69
16 jaar€ 579,60 x 1,08 = € 625,97
15 jaar€ 504,00 x 1,08 = € 544,32

* Er kunnen lichte afrondingsverschillen zijn.

Berekenen loon of salaris vanaf juli 2020

Voldoet jouw maandloon aan het minimumloon of minimumjeugdloon?
Om het minimumloon per maand te berekenen volg je de volgende stappen:
 • Kijk in de tabel naar het bedrag van het minimum uurloon dat bij jouw leeftijd staat vermeld.
 • Vermenigvuldig dit bedrag met het aantal uur per week dat je werkt.
 • De uitkomst vermenigvuldig je dan vervolgens met 4,33*
 • Rond de bedragen af tot 2 cijfers achter de komma (naar boven afronden)

* Het getal 4,33 is het aantal weken in een maand, oftewel 52 weken gedeeld door 12 maanden.

 • Bijvoorbeeld een 17 jarige werkt 6 uur per week, gebaseerd op een 38-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: € 4,04 x 6 x 4,33 = € 104,96 bruto, exclusief 8% vakantiegeld.
 • Bijvoorbeeld een 19 jarige werkt 8 uur per week, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: € 6,47 x 8 x 4,33 = € 224,12 bruto, exclusief 8% vakantiegeld.
 • Bijvoorbeeld een 21 jarige (of ouder) werkt 22 uur per week, gebaseerd op een 40-urige werkweek. Het minimumloon per maand is in dat geval: € 9,70 x 22 x 4,33 = € 924,02 bruto, exclusief 8% vakantiegeld.

Bruto loon - Wat houd je netto over

Netto loon is het loon dat je uitbetaald krijgt op je rekening, of contant in het handje ontvangt. Hoeveel je netto overhoudt hangt af van de belastingen en premies die op je salaris worden ingehouden. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie en kan dus van persoon tot persoon verschillen.

Van bruto naar netto loon

De netto bedragen zijn -anders dan de bruto bedragen- niet wettelijk bepaald, daar ze per bedrijfstak of bedrijf kunnen verschillen. Dit heeft te maken met verschillen in inhoudingen op het loon of loonheffingen. Zoals bijvoorbeeld de premieheffing voor de sociale zekerheid (volksverzekeringen, AOW, ANW en dergelijke). Maar als werknemer betaal je bijvoorbeeld ook premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Deze heffingen worden afgedragen aan de belastingdienst. Het verschil tussen bruto en netto bedragen zit hem dus in dit soort premies, heffingen en inhoudingen.

Hoe is het minimumloon opgebouwd

Er wordt bij het wettelijk minimum(jeugd)loon uitgegaan van het bruto loon bij een normale arbeidsduur (zonder overwerk). Het minimumloon wordt uitbetaald over de betalingstermijn die met je werkgever is overeengekomen. Dit kan per week, per maand, of per de vier weken zijn. De opbouw van het bruto loon (in geld) kan zijn:
 • Het basisloon dat contractueel (arbeidscontract) is overeengekomen.
 • Toeslagen voor b.v. onregelmatige werktijden, prestatie, werkomstandigheden, ploegendienst, wachtdienst e.d.
 • Vaste beloningen voor de omzet, die de werknemer maakt, welke iedere betalingstermijn worden uitgekeerd.
 • Beloningen van derden die uit het werk voortvloeien (zoals bijvoorbeeld fooien) en waarover een regeling tussen werkgever en werknemer is getroffen.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.

Inkomsten die niet meetellen voor het minimum(jeugd)loon

Sommige inkomsten in geld tellen niet mee bij de bepaling van het minimumloon, maar kunnen wel bepalend zijn voor de hoogte van je inkomen, o.a:
 • Geld dat verdiend is met overwerk (het uurloon moet dan wel gebaseerd zijn op het wettelijk minimum).
 • Vakantiebijslag.
 • Winstuitkeringen.
 • Eindejaarsuitkeringen.
 • Speciale uitkeringen (b.v. incidentele uitkering behaalde omzet)
 • Uitkeringen op termijn, toegekend onder bepaalde voorwaarden (b.v. pensioen, spaarregelingen met werkgeversbijdrage)
 • Vergoedingen voor kosten die je voor je werk hebt moeten maken.
 • Werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Gegevens op het loonstrookje van een werknemer

Als werknemer krijg je een loonstrookje van je werkgever, waarop het volgende staat:
 • Je brutoloon.
 • Uit welke bedragen je brutoloon opgebouwd is (zoals b.v. basisloon en toeslagen)
 • Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die gelden voor jou.
 • Het aantal uren dat je werkt.
 • De periode waarvoor je betaald krijgt (b.v. de maand november)
 • Je naam en de naam van je werkgever.

Vakantiegeld of vakantietoeslag

Vakantiegeld of vakantietoeslag wordt in de wet vakantiebijslag genoemd. Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor vakantiebijslag, je moet dan namelijk werk hebben op basis van een arbeidsovereenkomst en woonachtig zijn in Nederland.

(Voor een ambtenaar gelden andere regelingen). Iedere werknemer die aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op minimaal 8% vakantiebijslag (van het brutoloon), hetgeen één keer per jaar wordt uitgekeerd. Veelal keren werkgevers dit bedrag in mei uit; het dient uiterlijk in juni te gebeuren. Wanneer er andere afspraken zijn gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst, indien het om uitzendwerk of vakantiewerk gaat, kan de vakantiebijslag bijvoorbeeld ook per maand uitbetaald worden. De hoogte van de vakantiebijslag moet vermeld worden bij de uitbetaling. De Wet minimumloon bepaalt dat de werknemer aanspraak heeft op een vakantiebijslag tot een bedrag, berekend naar een percentage van het loon, tot een maximum van het drievoud van het minimumloon. Als je ziek bent, heb je nog steeds recht op de minimumvakantiebijslag en ook wanneer je tijdelijk een WW-uitkering krijgt, heb je recht op vakantiebijslag (indien het dienstverband niet is verbroken).

Vakantiedagen - Aantal dagen waar je recht op hebt

Je hebt als werknemer recht op vier keer het aantal dagen dat je in een week werkt. Dus als je vijf dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen (4 x 5=20). Je krijgt de vakantiedagen doorbetaald. Je bouwt gedurende het jaar vakantiedagen op. Als je nog geen jaar werkt, worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.

Jongeren met gedeeltelijke leerplicht

Jongeren die vanwege de leerplicht twee dagen naar school gaan, hebben naast de onderwijsvakantie, recht op minimaal 12 dagen vakantie.

Flexwerkers en het wettelijk minimumloon

Flexwerkers hebben ook recht op het wettelijk minimumloon. Flexwerkers zijn bijvoorbeeld thuiswerkers en oproepkrachten, die met een flexibel contract werken. Wanneer je flexwerker bent, heb je recht op het wettelijk minimumloon als je:
 • Maximaal twee opdrachtgevers hebt.
 • Niet als zelfstandige werkt.
 • Zelf als flexwerker werkt. Alleen je gezinsleden mogen meewerken, dus je echtgenoot/ partner, inwonende bloed- of aanverwanten en pleegkinderen.
 • Gemiddeld minimaal vier uur per week werkt.
 • Minimaal drie maanden werkt. Indien de tijd tussen twee opdrachten korter is dan 31 dagen, mag je deze tijd meetellen.

De meeste uitkeringen en inkomensvoorzieningen zijn afgestemd op het wettelijk minimumloon en worden ook twee keer per jaar (januari en juli) verhoogd.

Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen. Indien hij of zij dit weigert, kan je naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. De werkgever kan zelfs een boete krijgen als deze het wettelijk minimumloon niet uitbetaalt. Je kunt je juridisch laten adviseren door bijvoorbeeld een wetswinkel, het Juridisch Loket, sociale raadslieden of door de vakbond (FNV, CNV etc).

Opeisen van achterstallig loon

Als je erachter komt dat je te weinig loon hebt gekregen, kan je dit achterstallige loon opeisen. De termijn die hier voor staat, is binnen vijf jaar. Indien er sprake is van achterstallige vakantiebijslag, dan moet dit binnen twee jaar opgeëist worden.

Opeisen van vakantiedagen

Wanneer je vakantiedagen waar je recht op had, niet hebt gekregen, kun je deze ook achteraf opeisen. De termijn hiervoor is binnen vijf jaar.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon tot 1 juli 2021Het nieuwe wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon gaat per 1 juli 2022 omhoog. Wat verandert per 1 januari 2023? Daar…
Wettelijk minimumloon juli 2021: loon jongeren omhoogWettelijk minimumloon juli 2021: loon jongeren omhoogMinimumloon verder omhoog. Wie 21 jaar of ouder is, heeft in 2021 en 2022 recht op het volledige wettelijk minimumloon.…
Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Bijstandsuitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2019 en 2020Twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli worden de hoogte van het minimumloon aangepast. Dat heeft gevolgen voor divers…
AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020AOW: bedragen en vakantiegeld juli 2020De AOW 2020 (januari 2020 en juli 2020) is bekend plus uw vakantie-uitkering. Bruto en netto komen de bedragen hoger uit…

Overstappen van energieleverancier: zo werkt datOverstappen van energieleverancier: zo werkt datOverstappen van energieleverancier is eenvoudig en kan tot een forse besparing leiden. Bovendien kunt u een hoge welkoms…
Wijzer in geldzaken, wat voor beslisser bent u (geldtype)Wijzer in geldzaken, wat voor beslisser bent u (geldtype)U wilt wijzer worden in geldzaken en bijvoorbeeld weten welk geldtype u bent? Bij geld, geldkwesties en geldzaken neemt…
Bronnen en referenties
 • Rijksoverheid.nl
Reacties

Betty, 28-03-2018
Ik werk 16 uur per week en werk al 14 jaar voor het zelfde loon, kan dit? Reactie infoteur, 10-04-2018
Beste Betty,

Sorry voor de late reactie. Het zou kunnen dat je op het eind van een schaal zit. Maar… dan zou het loon in ieder geval moeten stijgen met het percentage van de inflatiecorrectie. Dus.14 jaar hetzelfde loon kan/mag niet. Zou het bespreekbaar maken en je -niet uitbetaalde- loon met terugwerkende kracht vorderen.

Mvg

Anoniem, 16-11-2017
Beste,

Ik ben 17 jaar en nu wil mijn stage adres (kledingwinkel) mij in dienst neme, voor 20 uur en ga ik mijn opleiding omzetten naar BBL. Mijn stage adres geeft aan dat ik 3.69 per uur ga verdienen. Klopt dit? Reactie infoteur, 19-11-2017
Beste Anoniem,

Als er een werkweek van 40 uur bij volledig dienstverband geldt voor de bedrijfstak, dan klopt het (is iets meer). Geldt er een 36 of 38-urige werkweek bij vol dienstverband, dan krijg je te weinig uitbetaald. Werk je 20 uur, dan krijg je naar verhouding (0.5 x 40 uur) uitbetaald.

Mvg

Anoniem, 13-10-2017
Ik ben 20 jaar en heb 26,50 uur in een maand gemaakt. Ik heb een 0 uren contract. Ze zeggen dat mijn loon 6,65 is en kreeg dus 130,26 uitbetaald. Maar als 20 jarige is het minimale loon toch hoger dan 6,65? Reactie infoteur, 16-10-2017
Beste Anoniem,

In het overzicht wordt bij het minimumloon een onderscheid gemaakt tussen een werkweek van 36, 38 of 40 uur. Bepalend voor de hoogte van je loon is wat er in de CAO van de bedrijfstak aan uren per week geregeld is. Afhankelijk hiervan zou het loon kunnen kloppen? Meer mag altijd, minder niet.

Mvg

Anoniem, 28-06-2017
Hallo,

Ik heb even een vraag. Ik ben 16 jaar en werk in de Horeca gemiddeld 24 uur per week. nu wil ik graag weten wat ik kan verdienen in het uur. Ik heb namelijk het idee dat mijn werkgever de boel belazert. Ik werk soms van 's middags 14.00 uur tot 24.00 of van 16.30 uur tot 24.00 uur
en ik wil ook graag weten wat het uurloon is als er vakantiegeld en vakantietoeslag bij in berekend zit.

Kunt u mij hier mee helpen? Reactie infoteur, 08-07-2017
Beste Anoniem,

Sorry voor de late reactie. Onder de volgende link vind je alle informatie over de jouw bedrijfstak; de horeca.
https://www.khn.nl/thema-arbeidsvoorwaarden

Mvg

Eva, 01-02-2017
Hoi ik wil even vragen of mijn eigen berekening dus klopt:

Ik ben 23 jaar en werk 15u in de horeca (dus ik neem het minimunloon van 38 uren, inclusief vakantietoeslag), dat is 10,18. Dus ik verdien dan per maand: 10,18 x 15 x 4,33 = 661,19.

Klopt dit? Klopt het ook dat ik dan 10,18 moet rekenen of heeft de horeca een aantal uren in de week. Reactie infoteur, 01-02-2017
Beste Eva,

Binnen het CAO van de horeca geldt een werkweek van 38 uur. De (minimum) berekening is correct.

Mvg

Kevin, 19-01-2017
Ik ga een bbl opleiding volgen in de retail, dan krijg ik een contract van minimaal 20 uur en maximaal 28 uur in de week. Ik ben 17 jaar. Wat moet ik dan minimaal per uur en per maand krijgen en maximaal? Reactie infoteur, 20-01-2017
Beste Kevin,

Een maximum is niet bepaald; een minimum wel.
Het minimum loon dat je per uur moet ontvangen is in het artikel te lezen, of… is afhankelijk van dat wat in de CAO bepaald is voor de bedrijfstak waar je werkzaam in bent/gaat werken. Lager dan het wettelijk minimumloon is dan niet toegestaan.

Mvg

Daan, 01-06-2016
Ik ben 16 en werk bij de Albert Heijn en ik begin vaak om 06:00 mijn vraag is krijg je hierom meer betaald en na 18:00 ook meer betaald? Reactie infoteur, 06-06-2016
Beste Daan,

Kijk even bij het artikel van de collega-infoteur:
http://zakelijk.infonu.nl/banen/107770-ah-uitbetaaldatum-loon-en-personeelskorting-2015-2016.html

Mvg

Dh, 26-12-2015
Hooi ik probeer overal op sites te controleren of ik wel genoeg verdien met werken want ik ben 15 en verdien maar 2.75 per uur en ik werk in een horeca zaterdag en zondag en mijn collegas zijn wel wat ouder maar verdienden veel meer zoals een collega 16 jaar verdiend 3.90 eentje van 17 verdiend ongveer 4 euro en 18 jaar verdiend euro
zou dit kloppen mijn werktijden verschillen heel erg. ik werk ongeveer per dag 3 uurtjes het verschilt waneer de mensen klaar zijn ect. Reactie infoteur, 12-01-2016
Beste Dario,

Kijk even in het overzicht voor de uurlonen. Bij een werkweek gebaseerd op 38 uur is het uurloon correct.
Wat een ander verdient staat hier los van, ook al kan dit demotiverend werken.

Mvg

Prins, 24-09-2015
Beste,

Ik werk een variabel aantal uren per week. Het ligt er maar net aan of er werk is. Ik ben 22 jaar. Hoe kan ik mijn minimumloon berekenen? Uit het schema kan ik enkel halen hoe je het moet berekenen bij een vast aantal uren.

Ik verneem het graag.

Vriendelijke groet,
Jos Prins Reactie infoteur, 01-10-2015
Beste Jos,

Je variabele uren zijn dan (achteraf) het uitgangspunt.

Mvg

Janssen, 14-09-2015
Hoi
Ik ben mij aan t verdiepen om een opleiding verpleegkundige bbl te gaan volgen. Overal staat dat je een leerlingsalaris krijgt van… Maar als het minimumloon hoger is krijg je dat bedrag bruto. In het overzicht staat maar het minimum loon van mensen tot 23 jaar. Hoe zit 't dan als je 35 jaar bent zoals ik? Kan iemand mij daarbij helpen? Reactie infoteur, 21-09-2015
Beste,

Dan geldt het minimumloon voor 23 jaar en ouder (zie overzicht)

Mvg

Tiffany, 09-09-2015
Goeiedag
Ik ben een meisje van 16 en ga vrijdagavond en zaterdag werken in kledingwinkel. Wat hoor ik te verdienen per uur?
Mvg Tiffany Reactie infoteur, 14-09-2015
Tiffany, minimaal het bedrag dat in het overzicht staat, afhankelijk van de werkweek die in de branche geldt (38 uur)
Zie ook:
http://files.flexnieuws.nl/wp-uploads/CAO_Mode_en_Sportdetailhandel_2008-2010.pdf

Mvg

Daisy, 02-09-2015
Ik werk bij Terstal mode, werk wekelijks veel meer uren dan ik betaald krijg, vervolgens krijg ik deze uren niet uitbetaald en kan ze ook niet opnemen, mijn uren lopen dus alleeen maar meer en meer op, wat moet ik doen? Reactie infoteur, 07-09-2015
Beste Daisy,

Dat een werkgever zo handelt, kan natuurlijk niet.
Het beste kan je rond de tafel gaan zitten met je werkgever.
Kom je er met de werkgever niet uit, dan zijn juridische stappen een mogelijkheid. Helaas is dit met het huidig overschot op de arbeidsmarkt een lastige stap.
Zie o.a.:
http://www.arbeidsrechtsite.nl/loon-vorderen/index.html

Mvg

Lyanne van Putten, 11-08-2015
Ik werk in de horeca en ik heb een vast contract met 32 uur voor 6 maanden. 128 uur per maand.
Ik ben 27 jaar.
Ik ben er nu achter gekomen dat mijn uur loon nu al 3 maanden niet klopt.
Ik kreeg eerst 9 euro netto betaald en de 3 e maand 8,23 netto per maand ( wat ik erg aan de lage kant vind.)
Mijn bazen doen hier vaag over en niet duidelijk.
Dus ik ben nu aan het uitzoeken wat ik nu wettelijk per uur moet verdienen?
Ik krijg gewoon vakantie geld en ik heb vakantie dagen.
Dan is ook mijn vraag op hoe veel dagen heb ik recht als vakantie dagen?

Ik hoop dat jullie mij wat meer op weg kunnen helpen.

Vriendelijke groet,
Lyanne van Putten. Reactie infoteur, 17-08-2015
Beste Lyanne,

Kijk even bij de volgende link.
http://www.khn.nl/belangenbehartiging/standpunten/cao

Mvg

Joeri Henneke, 17-07-2015
Hallo ik ben Joeri

ik ga in het nieuwe schooljaar als automonteur bij een garage werken als bbl er heb mijn monteur diploma autotechniek2 gehaald, dus ik ga 4 dagen werken en 1dag naar school wat zou ik als bbl er moeten gaan verdienen netto?

Vr.gr Joeri Henneke Reactie infoteur, 20-07-2015
Beste Joeri,

Als het goed is staat dit in de CAO.
Kijk ook even bij de volgende link:
https://www.fnvjong.nl/stage/bbl-vs-bol

Mvg

Diede, 16-09-2014
Hallo,
Ik ga binnenkort beginnen met werken in een winkel op Zaterdag. Maar nu is het zo dat ik de hele dag alleen in de winkel zal staan, wat betekent dat ik ook geen pauze heb.
Is het zo dat ik doordat ik een grote verantwoordelijkheid heb (alleen de winkel runnen) meer loon moet krijgen?
Ik ben momenteel 18 jaar, wat zal ik moeten verdienen per uur?

Groetjes Reactie infoteur, 18-09-2014
Beste Diede,

In jouw situatie hoeft het niet te betekenen dat je salaris hoger zal zijn dan wanneer er meer personeelsleden zouden zijn. Alhoewel een hoger salaris wel te rechtvaardigen zou zijn.
Wel een punt van discussie is het feit dat je géén pauze hebt.
Het FNV schrijft er het volgende over:
Je recht op pauze hangt af van je dagelijkse arbeidsduur:
Als je langer dan 5,5 uur werkt, dan heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in 2 keer 15 minuten.
Als je langer dan 10 uur werkt, dan is de pauze minstens 45 minuten. De pauze mag worden gesplitst in 3 keer 15 minuten.
In een collectieve afspraak kan zijn afgesproken dat er slechts een kwartier pauze is per dag, ongeacht de lengte van de dienst, dat vinden wij veel te kort.

Mvg

Rick, 31-01-2013
Hallo ik ben rick verkuylen,
ik ben 17 jaar en ik werk in de horeca. Ik verdien 3,50 per uur en ik werk ongeveer 18 uur in de week. Verdien ik genoeg of moet ik meer verdienen?

Met vriendelijke groet
Rick Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Rick,

De horeca kent een 38-urige werkweek. Zou je zou volgens het overzicht dus 3,53 bruto per uur moeten verdienen, exclusief vakantiegeld.

Mvg

Manon Grotenhuis, 07-01-2013
Hallo,

Ik ben Manon en ik ben 23 jaar. Ik pas op een kindje met het syndroom van down en ik vroeg mij af hoeveel ik hier per uur voor kan vragen. Dit kindje is 11 jaar en ik ga overal met hem naartoe. Meestal is dit op zaterdag maar het gebeurd ook wel eens dat ik in vakanties op moet passen. Dit houdt in, meer dan 24 uur.
Ik sta op contract en dat betekent dat ik per PGB betaald krijg.

Nu is mijn vraag, wat mag ik per uur per dag vragen?
en wat mag ik per 24 uur vragen? Reactie infoteur, 09-01-2013
Beste Manon,

Officieel zal je dan minimaal uitbetaald moeten worden naar het wettelijk minimumloon.
Kijk voor meer informatie even bij:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/dienstverlening-aan-huis

Mvg

Nadine, 02-01-2013
Hallo,

Wanneer je een student (gemiddelde leeftijd zo'n 20 jaar) 'neemt' voor bijles vragen ze een uurloon die vrijwel gelijk staat aan hun leeftijd. En dat voor een uurtje in de week helpen met iets wat appeltje eitje voor ze is.Wanneer je bijvoorbeeld zo'n 2uur bijles wilt hebben van een student betaal je vrijwel indirect de huur van de kamer van diegene, en dat voor 2 uurtjes (!)
Waar komt het zo van dat dit aan de dure kant is?

Alvast bedankt,

Nadine Reactie infoteur, 04-01-2013
Het lijkt me niet onlogisch Nadine. In plaats van dat ze bijlijs geven, zouden ze ook een willekeurige baan voor dezelfde uren kunnen nemen. Ongeveer eenzelfde netto uurloon is dan redelijk.

Mvg

Whitney, 18-12-2012
Hallo,
Ik heb een vraag die jullie hopenlijk kunnen beantwoorden. Het zit namelijk zo dat ik bij een cateringbedrijf werk via school (bbl). Nu ben ik 19 jaar en volgende maand word ik 20, ik verdien nu per uur € 4, 64 dit is op basis van een 32 uurs contract. Per week heb ik €160, 58 dit is inclusief vakantiegeld.
Nu is mijn vraag of dit correct is of dat ik recht heb op meer loon.

Bij voorbaat dank,
Whitney. Reactie infoteur, 20-12-2012
Beste Whitney,

Je kan de minimum bedragen in het overzicht aanhouden.
Voor een 19-jarige is dit minimaal 4,69 exclusief en 5,07 inclusief vakantiegeld
Voor een 20-jarige geldt 5,49 en 5,93
Bedragen gelden per 1 januari 2013

Mvg

Ace, 04-12-2012
Hallo,
Ik vraag me af hoeveel je bruto per uur kan verdienen bij een kleding winkel? Ik ben 21 jaar en zal vast nog onder het minimum jeugdloon vallen, maar hoe zit het als je gaat werken bij de Bijenkorf? Reactie infoteur, 04-12-2012
Beste Ace,

De Bijenkorf kent een salaris dat is gebaseerd op een 38-urige werkweek. Je kan dus de bedragen uit de tabel voor 38 uur aanhouden. De Bijenkorf zal er iets boven zitten, maar verwacht niet heel veel meer (geldt overigens voor de gehele detailhandel).
Zie ook: http://www.flexnieuws.nl/2012/06/07/cao-bijenkorf-2012-2013/

Mvg

Rick, 12-11-2012
Hallo, ik ben 17 jaar oud, en heb een bbl contract. in mijn contract staat dat ik 750, - bruto per maand ga verdienen, wat houd ik dan over? Mvg rick Reactie infoteur, 14-11-2012
Beste Rick,

Wat je netto overhoudt is mede afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Kijk even bij de volgende site om je gegevens in te voeren:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Piet Buuren, 01-11-2012
Ik ga als tennisleraar werken voor een tennisschool. Ik ben 20 jaar en er is mij 17 euro bruto aangeboden incl. vakantie geld. Ik krijg een contract voor 16 uur, maar ga waarschijnlijk tussen de 22 en 25 uur werken.
Ik wou vragen of dit een goed loon is of dat ik nog moet onderhandelen. Reactie infoteur, 01-11-2012
Beste Piet,

Ik weet niet binnen welke functie je bent ingeschaald, maar bijgaand vind je een link naar de salarisschalen binnen de CAO - Sport.
http://www.w-o-s.nl/werkgever_zaken/cao_zaken/Salarisschalen_2012.pdf

Mvg

M. S., 24-10-2012
Hallo,
Ik ben 16 jaar en werk in de horeca als mede werker bediening en ik verdien 3.34 per uur bruto ik zou graag willen weten welke standaard kosten ik heb en wat ik dan over hou. Ik kan dit namelijk nergens vinden dus wil weten of jullie informatie voor mij hierover hebben ook wil ik weten of dit loon normaal is voor mijn leeftijd. Hoeveel uren ik per dag mag maken en tot hoe laat ik precies mag werken.

groetjes,
M.S. Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Milou,

Het minimum bruto loon voor 16-jarige is 3.05 euro exclusief en 3.29 euro inclusief vakantiegeld per uur, bij een 38-urige werkweek op CAO-basis.
Als je verder geen inkomsten hebt, betaal je nauwelijks premies en belasting omdat het inkomen te laag is (kijk bij: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto )
Voor meer specifieke gegevens kan je het CAO voor de Horeca raadplegen op:
http://www.khn.nl/downloads;jsessionid=684F9D3A507AA3DDD3045445D4A626F4

Mvg

Dan, 24-10-2012
Hallo,
Ik heb een vraag… Ik werk in een kleine winkel en heb een oproep contract. Dit houdt voor mij in dat ik wel elke week werk, gemiddeld de laatste maand meer dan 32 uur per week.
Ik krijg een netto salaris van €8,50 en hier zit volgens mijn werkgever mijn vakantiegeld en vakantiedagen in verwerkt. Als ik hem zeg dat ik denk dat dit te weinig is zegt hij het steeds uit te zoeken alleen gebeurd dit niet. Klopt het dat dit salaris voor een oproep contract normaal is inclusief vakantie dagen en toeslag? Of moet ik toch verdere stappen ondernemen?

Gr. Dan Reactie infoteur, 26-10-2012
Beste Dan,

Je vermeld je leeftijd niet, dus is het lastig antwoord te geven. Houd in ieder geval de minimum bedragen in de tabellen aan. Het aantal uren dat je werkt maakt in principe voor de vaststelling van je minimum loon niet uit.
Verder is het van belang onder welke CAO het bedrijf waar je werkt valt, of welke CAO / bedrijfstak gevolgd wordt.
Mogelijk brengt het volgende overzicht je verder:
http://www.hbd.nl/pages/818/Onderwerpen/Arbeid-Sociale-Zekerheid/Arbeidsvoorwaarden/CAO-informatie-voor-detailhandel/CAOs-in-de-detailhandel.html

Mvg

Charles, 22-10-2012
Hoi,

Ik werk als communicatie medewerker (Afgestudeerd HBO'er) bij een kleine organisatie. ik verdien hier 1800 bruto per maand. echter maak ik wel gemiddeld 4 overuren per week = 16 per maand.
Wat is hiervoor een redelijk salaris?

Gr,

Charles Reactie infoteur, 24-10-2012
Beste Charles,

Kijk eens of je er via onderstaande link uitkomt!?
http://www.nationaleberoepengids.nl/beroep/salarisschalen

Mvg

R. V. Dijk, 11-10-2012
Hallo. Ik werk in de groente en fuit een groothandel. Ben 20 jaar, ik werk van 3:00 t/m 12:00 uur hoor ik van 3 t/m 6 nachtoeslag te krijgen? Ik werk daarbij 9 uur per dag 5 dagen in de week, soms 6 dagen. In mijn contract moet ik 160 uur per maand maken en heb momenteel 204,50 uur gedraaid in die maand heb ik dan overuren. Volgens het bedrijf had ik vorige maand 13 overuren. Opgeteld voor mijzelf berekend is dat 217,50 uur - 160 uur is 57,50 uren meer gedraaid maar volgens het bedrijf zijn het geen overuren en heb ik geen overuren. En pauzes zijn in die 9 uur berekend en gaan er nog van af… Is dat allemaal mogelijk voor de arbeidsomstandigheden? Mvg Reactie infoteur, 12-10-2012
Beste R,

Het is even wat leeswerk, maar onderstaand vind je een link naar de CAO voor de AGF-branche.
http://www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/cao/cao's_handel/cao_aardappelen_groente/

Mvg

Irene Huisman, 24-09-2012
Hallo.

Ik heb een vraag, ik ben 20 jaar en werk als zelfstandig werkende gastvrouw niveau 3.
Graag zou ik willen weten wat ik moet verdienen. Ik kom er namelijk niet helemaal uit, omdat ik op verschillende sites steeds andere bedragen zie staan.

Vriendelijk groet,

Irene Huisman Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Irene,

Ik weet niet in welke branche je werkzaam bent, maar je kan in ieder geval het genoemde minimum salaris in het overzicht aanhouden.
Raadpleeg voor meer specifieke informatie:
http://www.nationaleberoepengids.nl/beroep/search?e=Beroep&q=gastvrouw+horeca

Mvg

Lotte, 22-09-2012
Hallo,

Ik ben 17 jaar en ik werk in een restaurant en ben in dienst in de functie medewerker bediening en leerling. Het is een 0 uren contract. Mijn salaris bedraagt 3, 75 per uur inclusief vergoeding voor vakantie-uren en vakantiegeld. Ik ben net begonnen en zit in m'n proefperiode van 2 maanden. Ik zou graag willen weten of dit allemaal klopt.

Alvast bedankt en groetjes,
Lotte Reactie infoteur, 24-09-2012
Beste Lotte,

Het CAO binnen de horeca kent een salaris gebaseerd op een werkweek van 38 uur.
Het minimum salaris van 3,75 per uur gold tot 1 juli 2012. Vanaf deze datum ligt het minmum brutio salaris iets hoger, namelijk: 3,77 per uur.
Het scheelt dus niet veel, maar toch!? Een juiste hoogte van het salaris werkt hoe dan ook wel door bij de verhoging per 1 januari en 1 juli, die elk jaar plaatsvindt.

Mvg

T., 16-09-2012
Hoi,

Ik heb een vraagje, ik ben 19 jaar en ben begonnen met de bbl opleiding pedagogisch werk niv 3 en ik loop 25 en een half uur stage in de week. Hoeveel stagevergoeding krijg je dan?

mvg Reactie infoteur, 18-09-2012
Beste T,

Kijk even bij de volgende link:
http://www.fnvjong.nl/stagelopen/stagevergoeding

Mvg

Dyon, 16-09-2012
Hallo,

Ik zit met een vraag ik ben 1e autotechnicus en heb sinds kort mijn diploma als APK keurmeester behaald. Zou ik nu meer moeten krijgen? Toen ik mijn diploma 1e autotechnicus behaalde kreeg ik 100 euro bruto erbij. Wil graag weten of dit nu voor de APK ook geldt. Ik verdien nu 1955 euro bruto per maand. Alvast bedankt voor de moeite.

M.v.g Dyon Reactie infoteur, 18-09-2012
Beste Dyon,

Bij jouw kwaliteiten zou salarisschaal E passen. Een apart onderscheid voor de APK II wordt niet gemaakt, alhoewel een gesprek met je werkgever van nut kan zijn, omdat je breder inzetbaar bent.
Zie ook:
http://www.bovagcao.nl/smartsite.shtml?id=85942
en
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/salarischeck?job-id=7231030000000

Mvg

Anoniem, 10-09-2012
Hey,

Ik werk op een sportschool ben en ben nu 21 jaar en heb een 0 uur contract. Heb ik recht op vakantiegeld en wat is het minimumloon voor een 21 en 22 jarige?

mvg Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste,

Voor het minmum bruto loon kan je de bedragen in het overzicht aanhouden (meer mag wel)
Je hebt recht op vakantiegeld van 8% over de gewerkte uren. Ook bouw je in verhouding tot je gewerkte uren vakantiedagen / vrije dagen op.
Vraag aan je werkgever een loonstrookje zodat je overzicht voor jezelf behoudt. Zoniet, houd dan zelf je gewerkte uren bij ter controle.

Mvg

Piet, 10-09-2012
Ik ben allround medewerker op een plantenkwekerij. Ik ben 24 jaar en verdien 2300 bruto per maand. Ik hou ongeveer 1700 euro over. Is dit voldoende? Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Piet,

Je netto loon is mede afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, maar een netto loon van 1700 euro bij een bruto van 2300 lijkt mij in orde,
Kijk ook ter controle op:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Michiel Stolk, 28-08-2012
LS

Wat verdient een BBL-er zelfstandig werkend kok niveau 3 die 32 uur per week werkt en 17 jaar is? Reactie infoteur, 29-08-2012
Beste Michiel,

Kijk even op de gelinkte site onder de kop "CAO". Daar vind je de meest relevante informatie voor 2012 - 2013
http://www.khn.nl/web/guest

Mvg

Barbara, 27-08-2012
Hallo,

Ik werk 1 avond in de week (in t seizoen 2) in een restaurant. Ik heb een 0- uren contract.
Ik verdien 8 euro per uur. Is dat een redelijk salaris? (excl vakantiegeld) Ik ben 36 jaar. Reactie infoteur, 28-08-2012
Nee, Barbara, dat is -mits je bruto bedoeld- te laag. (zie het overzicht)

Mvg

Joshua, 23-08-2012
Ik ben 23 jaar oud & heb gesolliciteerd op de functie; Huishoudelijke dienst. Graag zou ik willen weten wat mijn netto uurloon per dag zou moeten zijn want heb te horen gekregen dat het 7, 50 euro per uur netto is voor mijn leeftijd en dat ook niet meer omhoog zal gaan. Dit zodat ik weet of ik verder moet onderhandelen of niet. Ook zou ik graag horen of de functie huishoudelijke dienst valt onder horeca of iets anders. Graag hoor ik snel van u want ik moet voor maandag een beslissing nemen.

Klopt dit of moet ik onderhandelen? (ook kan ik niet zeggen hoeveel uren ik zal werken als ik de baan aanneem want het verschil word gemaakt afhankelijk van hoe druk het is.) Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Joshua,

Waarschijnlijk val je onder de CAO voor de schoonmaakbranche (vraag het je werkgever)
Binnen deze branche geldt een bruto uurloon:
" Het minimum bruto uurloon zoals dit is vastgelegd in de CAO schoonmaak ligt (afhankelijk van de precieze functie) tussen €8,91 en €12,84 "
Het netto loon is afhankelijk van je porsoonlijke omstandigheden en de te werken uren. Dit kan je zelf eenvoudiug controleren op:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Joy, 16-08-2012
Hallo,
Ik ben 19 Jaar en werk in de horeca, ik werk 36 uur per week en verdien 720,00 per 4 weken netto. klopt dit? ik probeerde het zelf uit te reken, maar het was me allemaal wat onduidelijk.
Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 17-08-2012
Beste Joy,

Per 4 weken lijkt dit me in orde.
Kijk ook even bij:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/minimumlooncheck

Mvg

Mel, 08-08-2012
Hallo,
ik ben 19 jaar en werk 3 jaar bij hetzelfde bedrijf ik werk 33 uur per week in vast dienstverband, maandelijks krijg ik z`n 537 euro zonder vakantie geld is dit normaal.? Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Mel,

Ik weet niet of je bruto of netto bedoeld. maar…
als ik uit ga van een 38-urige werkweek, dan krijg je de volgende rekensom:
€ 4,64 per uur - 33 uur per week - is x 4,33 per maand
4,64 x 33 = 153,12, vervolgens 153,12 x 4,33 = € 663 bruto per maand, exclusief vakantiegeld.

Mvg

Evert, 07-08-2012
Ik ben 42 jaar en werkt 18 uren per als schoonmaker in de horeca en 9,30 bruto per uur.
Van u wil ik weten als dit de juiste is wat moet verdienen.
Graag uw antwoordt op mijn vraag.

Vriendelijk gegroet,

Evert. Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Evert,

Ik weet niet of je gewaardeerd wordt volgens de CAO van de schoonmaakbranche, of volgens die van de Horeca.
Kijk voor schoonmaak even bij:
http://www.salaris-informatie.nl/index.php/basislonen (= 2011, dus moet nu wat hoger zijn)
Voor de Horeca:
http:///content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1
(onderaan PDF-bestand Artikel 11.

Mvg

Jan, 06-08-2012
Goedenavond,

Ik ben 15 jaar en werk nu in de vakantie 2 dagen in de week 8 uren ik verdien 3, 50 per uur bruto is dit een normaal salaris? Ik kan het niet echt vinden hoe het nou precies zit!

Vriendelijk bedankt, Jan!

Ps, ik werk in de horeca. (Afwas) Reactie infoteur, 06-08-2012
Beste Jan,

Het bruto minimum uurloon voor 15-jarigen ligt tussen de 2,52 (op basis van 40 uur) en de 2,80 (op basis van 36 uur)
Deze bedragen zijn exclusief 8% vakantietoeslag.
Met 3,50 bruto per uur -naar ik aanneem inclusief 8% vakantietoeslag- zit je dus goed!

Mvg

Mireille, 13-07-2012
Ik werk in een winkel waar ik weekendhulp ben. Ik heb nooit een contract getekend. Ik krijg vakantiegeld en een normaal loon. Ik krijg alleen geen betaalde vakantiedagen. Ook heb ik nog nooit iets gehoord over mijn aantal dagen. Komt dit omdat ik een weekendhulp ben en is mijn baas dit daarom niet verplicht? Reactie infoteur, 15-07-2012
Beste Mireille,

Als de vakantiedagen niet verwerkt / verrekend zijn in je uurloon, heb je in principe recht op het aantal uren / dagen gekoppeld aan het aantal uren dat je werkt.
Werk je bijvoorbeeld 10% van de tijd van iemand die full-time werkt en ga je uit van 25 vakantiedagen per jaar, dan heb jij recht op 10 % x 25 dagen = 2,5 dag per jaar.

Mvg

Paulien, 08-07-2012
Mijn zoon heeft van juli t/m december 2011 gewerkt bij een koeriersbedrijf.
hij heeft tot nu toe nog steeds geen vakantiegeld en overuren ontvangen.
wat moet ik doen? Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste Paulien,

Als mondeling overleg niet helpt, zou ik de werkgever schriftelijk een overzicht geven van de nog te ontvangen gelden. (al dan niet aangetekend)
Uiteraard is het dan wel vereist dat je zoon een kloppend overzicht kan aanleveren waarin hij de nalatigheid kan aantonen.
Stel de werkgever binnen een redelijke tijd in de gelegenheid alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Gebeurt dit niet dan kan je overwegen juridische stappen te ondernemen.

Mvg

B., 08-07-2012
Beste,

Ik word ben bijna 35 jaar en werk gemiddeld 12, 5 per week in een schoenenwinkel. Mijn brutosalaris is 8, 50p/u excl. 8% vakantiegeld. Ik werk op basis van variabele urencontract. Ik ben in maart 2011 in dienst getreden en werk sinds sept 2011 met vast aantal uren per week. Ik wil graag vakantiedagen opnemen. Nu willen zij mij wel vrij geven, maar niet mijn vakantiedagen uitbetalen. Echter heb ik begrepen dat je zodra je uren maakt met een variabeluren contract je gewoon vakantiedagen opbouwt. Met mijn uren zal het niet veel zijn, maar wil wel hebben waar ik recht op heb. Voor alle duidelijkheid, er is niet afgesproken dat mijn vakantiedagen bij mijn salaris iedere maand worden uitbetaald. Heb ik recht op uitbetaalde vakantiedagen?

Verder werd er gezegd dat als je van baan veranderd het kan zijn dat je vakantiedagen moet terugbetalen aan de werkgever. Ik heb hier eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Ms als je nog geen jaar in dienst bent, dat het van toepassing is.

En als laatste: als je 7 tot 8 uur werkt per dag, heb je recht op half uur pauze, toch? Wordt de pauze doorbetaald, of mag de werkgever dat zelf beslissen. Nu moeten wij een half uur voor opening in de winkel aanwezig zijn om schoon te maken ter compensatie van onze pauze.

Ik hoor graag hoe het nu werkelijk zit voordat ik met mijn werkgever ga praten.

Met vriendelijke groet,
B Reactie infoteur, 09-07-2012
Beste B,

De (doorbetaalde) vakantiedagen die je opbouwt zullen ongeveer 1/3 deel zijn die gelden voor iemand met een vast dienstverband van 37 uur.
Of anders naar verhouding van de door jouw gewerkte uren plus 8%. Zolang je niet meer vakantiedagen opneemt dan dat je hebt opgebouwd, kan er van terug betalen géén sprake zijn.
De schoenenbranche kent geen CAO, maar je zal toch in de gelegenheid gesteld moeten worden je vakantiedagen -in overleg- op te nemen. Lukt dit in een bepaald jaar niet, dan zal je (een aantal) dagen mee moeten kunnen nemen naar het volgend jaar, of… financieel gecompenseerd moeten worden. Financiële compensatie betekent vaak wel dat je netto minder overhoudt (belasting)
Een wekgever mag wel van je verlangen dat je op tijd aanwezig bent om de zaak op tijd te openen, maar compenseren met je lunchpauze -die overigens wel voor eigen rekening is- is onzin.

Mvg

Nikki, 03-07-2012
Ik word 8 juli 23 en werk als expediteur, ik verdien 2100 bruto. Moet mijn loon omhoog gaan? en hoe zit dat met het halfjaarlijkse gedoe?

Vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 03-07-2012
Beste Nikki,

Voor zover ik kan nagaan past jouw salaris bij een expediteur met ongeveer 5 jaar werkervaring. ( zie: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/salarischeck?job-id=3331010000000 )
De halfjaarlijkse verhogingen - per 1 januari en per 1 juli- betreffen de aanpassing van de lonen aan de geldontwaarding / prijscompensatie en staan los van de eventuele loonschalen en de loonstijging tengevolge van de vorderende leeftijd.

Mvg

Anita van den Akker, 29-06-2012
Bedankt voor de snelle reactie, ook in jullie lijst bij 40 urige werkweek staat 2,88.
Hij zegt dat in zijn bedrijf een 40 urige werkweek is en ik wil niet steeds betweterig overkomen, zometeen komen er problemen door. Ik wil dan niet steeds over zijn salaris beginnen.
Groeten Anita Reactie infoteur, 30-06-2012
Beste Anita,

Het klopt inderdaad dat een 40-urige werkweek geregeld is (zie de link artikel 7). Géén horeca zoals ik eerder vermoedde.
Het loon is dan inderdaad niet overdadig, maar correct tot 1 juli. Nu zou dat dan 2,90 moeten zijn.
Zie ook -met name- artikel 7: http://www.fnvbondgenoten.nl/site/caos/26589/335129

Mvg

Mvg

Anita van den Akker, 29-06-2012
Hallo,
Heb naar aanleiding van jullie antwoord contact gehad met werkgever: hij zegt dat het salaris van 2,88 conform is aan de golfcao. Het salaris wordt aangepast als zoon 17 jaar wordt (eind september), dus het wordt niet aangepast op 1 juli. Graag zou ik jullie mening hierover horen. Groeten Anita Reactie infoteur, 29-06-2012
Beste Anita,

Laat de werkgever de Golf-CAO dan maar eens tonen waarin een lager bruto minimumloon voor 16-jarige staat!?
Het wettelijk bruto minimumloon is bij wet geregeld; méér mag wel, minder niet.
Wordt je zoon 17, dan gelden de in de tabel genoemde lonen voor een 17-jarige én vanaf 1 januari 2013 geldt dan weer een lichte -nog nader te bepalen- verhoging / prijscompensatie.

Mvg

Mk, 17-06-2012
Beste heer/mevrouw
ik ben 22 en werk bij een elektrische bedrijf. Ik verdien 2100 euro bruto in de maand. Ik word binnenkort 23. Ga ik dan automatisch omhoog met mijn salaris volgens cao of blijf ik op dezelfde loon, omdat ik al hoger zit dan cao salaris?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 18-06-2012
Beste MK,

Je bruto loon is heel behoorlijk en ligt al hoger dan het wettelijk minimum loon. Als ook de in de CAO bepaalde loonschalen -gekoppeld aan de leeftijd of dienstjaren- geen uitsluitsel bieden, hoeft dit inderdaad niet tot een verhoging van je salaris te leiden (wel de halfjaarlijkse verhogingen / prijscompensatie per 1 juli en 1 januari)

Mvg

Mark Petersen, 14-06-2012
Ben 23 jaar, veel ervaring in de horeca, maar zit nu te twijfelen wat ik moet gaan verdienen. Wat is goed openingsbod?

Verdiende tot op heden 1300 euro in de maand netto is dit redelijk?

Groet Mark Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Mark,

Je kan zelf waarschijnlijk het best beoordelen wat de inhoud van je eerdere functies binnen de horeca waren. Kijk even bij artikel 11 van de link:
http://www.khn.nl/content-template/-/asset_publisher/qJ4e/content/cao-horeca-2010-2012/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.khn.nl%2Fpersoneel%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_U2nF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kK0t__column-2%26p_p_col_count%3D1

Mvg

Maarten, 14-06-2012
Geachte Ls,
Mijn naam is Maarten en ik ben nog een HBO student. Ik ben april begonnen in de horeca als bediening met een 0 uren contract. Nu heb ik mijn loon ontvangen van de maand april in welke ik 47 uur gewerkt had. Echter kreeg ik €375, 00. Hiermee kom ik op een netto loon van €7,98 per uur.

Mijn vraag aan u is:
Dit kan toch niet kloppen dat ik 25 jaar ben en dat mijn minimum netto loon €7.98 per uur is. Ik heb het geprobeerd online op te zoeken echter dit is zeer onduidelijk.

Zou u kunnen vertellen wat ik hoor te verdienen per uur?

Extra informatie: in de maand mei heb ik 51,25 uur gewerkt.

Graag hoor ik van u,

Met vriendelijke groet,

Maarten Reactie infoteur, 15-06-2012
Beste Maarten,

Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan het bedrag wel aardig kloppen.
Je kunt zelf -gekoppeld aan je persoonlijke situatie- globaal een controle uitoefenen onder de volgende link:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/brutonetto

Mvg

Ekrem, 12-06-2012
Beste heer/mevrouw,
Ik werk in een bedrijf waar ze ook nachten draaien, alleen wat ik gewend ben is dat je een nachttoeslag op je uurloon hoort te krijgen. Dat krijg ik dus alleen op de vrijdag nacht (zaterdag ochtend). De overige nachten krijg ik gewoon 100%?

Dit moet toch wel een speciale regeling hebben in de wet naar mijn idee?

In afwachting op uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Ekrem Unnu Reactie infoteur, 13-06-2012
Beste Ekrem,

Je schrijft niet in welke bedrijfstak je werkzaam bent en volgens welke CAO beloning bepaalt wordt.
Volgens gelinkt document zou je in ieder geval een opslag van 75% op het normale uurloon moeten krijgen.
Zie onder ander: (maar op internet zijn meerdere gegevens te vinden) http://www.sbaweb.nl/data/25_ARBEIDSMARKT___ARBEIDSVOORWAARDEN/downloads/CAO%20HOOFDSTUK%204.2002-3.pdf

Mvg

Francien, 11-06-2012
Hoi,
Ik vroeg me af hoeveel ik per uur betaald ga krijgen. Ik werk nu in de horeca in de bediening en bar. Ik ben 17 jaar. Vakantiegeld ed zit er allemaal al bij in, zei mijn werkgever. Ik heb geen contract getekend, wel krijg ik gewoon wit uitbetaald. Maar werk nu gemiddeld zo'n 40 uur per week.

Mvg Reactie infoteur, 12-06-2012
Beste Francien,

In de horeca geldt een werkweek van gemiddeld 38 uur. Hierbij hoort een minimum bruto uurloon van € 3,49 exclusief. en € 3,77 inclusief vakantiegeld (per 1 juli 2012)
Werk je gemiddeld 40 uur per week, dan heb je recht op minimaal 40 x 3,77 = € 150,80 bruto per week.

Mvg

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 12-08-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.