Letselschade advocaat nodig? Wat je eerst moet weten

Letselschadezaken zijn complexe en langdurige processen. Je moet op veel aspecten voorbereid moet zijn om een (toereikende) schadevergoeding te kunnen krijgen. Zaken die je zelf moeilijk kan inschatten. Het is daarom belangrijk dat je direct na een ongeval het advies vraagt van een letselschade advocaat. Wat moet je weten voordat je een advocaat inschakelt? Waar moet je op letten bij het eisen van een letselschadevergoeding? Een ongeval kan je leven drastisch veranderen. De schade is vaak groter dan je denkt. Je verliest inkomen, er zijn reparatiekosten en je hebt medische behandeling en huishoudelijke hulp nodig. Bovendien kun je ook veel pijn en verdriet hebben, getraumatiseerd zijn, en je hobby's of andere fijne dingen van het dagelijks leven niet meer kunnen doen. Een schadevergoeding kan niet al het leed verzachten, maar het kan ervoor zorgen dat je leven na het ongeval dragelijk wordt. Het is aan te raden om zo snel mogelijk contact op te nemen met een belangenbehartiger. Hieronder uitleg en tips die je een goede start geven.

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die je oploopt door geestelijk of lichamelijk letsel, door schuld of toedoen van een iemand anders. Zo kun je bijvoorbeeld door een hond gebeten zijn, whiplash hebben gekregen na een botsing, ziek zijn geworden door een medische fout of gewond zijn geraakt door een gebrekkig product. Ook in het geval van mishandeling of een burn-out door een te hoge werkdruk kan er sprake zijn van letselschade. Bovendien kan er ook immateriële schade zijn, zoals een reputatie die is beschadigd door lasterlijke berichten of als er psychische schade is geleden door meemaken van een ernstig verkeersongeval. Een letselschade specialist kan bepalen of er sprake is van letselschade, om welk type schade het gaat en of er mogelijk letselschadevergoeding kan worden uitgekeerd.

Wat is letselschadevergoeding?

Als iemand aansprakelijk is voor een ongeval waar je schade bij hebt geleden, kun je een tegemoetkoming in gemaakte kosten eisen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld medische kosten, thuiszorg, reiskosten, kinderopvang, inkomensschade, studieachterstand en smartengeld. Je kunt zelfs verloren inkomen uit ‘zwart’ werk verhalen, als je maar kunt aantonen dat je inkomen zou krijgen.

Wie is aansprakelijk voor de letselschade?

In de meeste gevallen is de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk. In sommige situaties kan het ook diegene zijn die verantwoordelijk is voor de veroorzaker(s), zoals de ouders of werkgever. Als je een ongeval op je werk hebt, is het bedrijf altijd aansprakelijk. Tenslotte kan iemand aansprakelijk zijn omdat iets niet in de juiste staat verkeerde, zo is de gemeente aansprakelijk voor schade door slecht wegdek.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële schade, en kan alleen worden geëist als er sprake is van een of meerdere van de onderstaande situaties:
 • Bij lichamelijk of geestelijk letsel
 • Bij het schaden van de goede naam of eer of als iemand op een andere wijze in zijn persoon is aangetast
 • Bij aantasting van de nagedachtenis van een familielid
 • Als er opzet was om immateriële schade toe te brengen

Als er op basis van geestelijk letsel een vergoeding wordt gevorderd, is een psychisch gevoel van onbehagen vaak niet genoeg. In de meeste gevallen moet er bij de eiser een in de psychiatrie erkend ziektebeeld zijn vastgesteld, en moet de betrokkene deskundige medische hulp hebben gezocht.

Wanneer wordt letselschadevergoeding uitgekeerd?

Als de wederpartij de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend, wordt letselschadevergoeding uitgekeerd. Of de wederpartij aansprakelijk is, hangt van verschillende factoren af. Een letselschadejurist kan een inschatting maken van de mogelijkheid dat dit het geval is. Als de aansprakelijkheid erkend is, betekent dit echter nog niet dat je de schadevergoeding krijgt die gevraagd is. De verzekeraar van de wederpartij kan de causaliteit betwisten, of een andere inschatting maken van de toekomstige beperkingen die door de schade verwacht worden. Hierdoor kan het schadebedrag lager zijn dan verwacht.

Hoe lang kan een letselschadezaak duren?

De duur van een zaak kan variëren, maar is in weinig gevallen snel afgerond.
Voordat een zaak afgewikkeld kan worden, moet de benadeelde eerst een medische eindsituatie bereiken. Dat betekent dat je klachten niet meer verminderen of als er alleen verslechteringen te verwachten zijn. Dit kan bij letselschade bij kinderen met name lang duren, omdat ze nog niet volgroeid zijn en de invloed van de schade op zijn of haar leven nog niet bepaald kan worden.

Ook kunnen er allerlei onderdelen van de eis door de verzekeraar van de tegenpartij ter discussie worden gesteld. Het kan lang duren voordat dergelijke discussies tussen verzekeraars afgesloten worden met een uitspraak van de rechter of een overeenkomst tussen de partijen.

Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald?

Er zijn twee soorten letselschadevergoedingen: een vergoeding voor materiële letselschade en een vergoeding voor immateriële letselschade.

Kassabonnen en rekeningen

Materiële letselschade is relatief eenvoudig te berekenen, door het gebruik van bonnen en andere informatie. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om ziekenhuiskosten, verlies van loon, de kosten voor thuiszorg of reparatiekosten van je auto.

Minder meetbaar: smartengeld

Immateriële letselschade is de schadevergoeding voor moeilijk exact te bepalen schade, zoals pijn, gederfde levensvreugde en eventuele psychische schade. Deze vergoeding wordt ook smartengeld genoemd. In Nederland zijn de bedragen voor smartengeld over het algemeen laag.

Jurisprudentie telt mee

In Nederland wordt door de rechter naar de bedragen gekeken die in het verleden zijn uitgekeerd in letselschadezaken. Een letselschade advocaat zal alle details van je ongeval en de schade verzamelen en vergelijken met de toegekende vergoeding in eerdere zaken. Zo kan de advocaat bepalen wat de eis moet zijn in jouw zaak.

Bepalende factoren

Er zijn een aantal factoren die de hoogte van het uit te keren schadevergoeding bepalen, onder andere:

 • De mate van aansprakelijkheid. Is wederpartij volledig aansprakelijk of gedeeltelijk? Ben je zelf ook mede-aansprakelijk?
 • De voorgeschiedenis van de benadeelde. Heb je bijvoorbeeld al lichamelijke klachten voor het ongeval, dan wordt gekeken of de huidige klachten door het ongeval ontstaan zijn, of al bestonden.
 • De aard en de ernst van het letsel.
 • De leeftijd van de benadeelde
 • Hoe lang de ziekenhuisopname duurde
 • Cosmetisch blijvende schade
 • Hoe lang het genezingsproces duurt
 • De mate waarin je blijvend afhankelijk blijft van anderen
 • Intensiteit en duur van de medische, psychiatrische of psychologische behandelingen en pijnklachten
 • De mate van blijvende invaliditeit. Dit wordt, net als de arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage. De invaliditeit moet ook medisch vastgesteld zijn.
 • Het beroep dat je hebt en de mate waarin je arbeidsongeschikt bent geworden
 • Andere beperkingen voor de toekomst, zoals het moeten opgeven van een studie, het niet meer zelfstandig kunnen wonen en gemiste carrièrekansen.
 • Gederfde levensvreugde (de mate waarin je zaken die je gelukkig maken, niet meer kunt doen)
 • Het geschokte rechtsgevoel

Aangezien het bepalen van de geëiste vergoeding een ingewikkelde zaak is en veel onderzoek naar eerdere zaken vergt, is het belangrijk professioneel advies in te winnen bij een letselschade specialist.

Kosten van een letselschadezaak

Als je besluit iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade, kun je hoge kosten verwachten. Er zijn veel actoren die betaald moeten worden. De zaak kan verder een lange loopduur hebben als bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsvraag en de omvang ter discussie staan. Hieronder volgen de typen kosten die zich over het algemeen voordoen:

 • Loon van de advocaat
 • Opvragen van medische informatie
 • Inschakelen van experts, zoals arbeidsdeskundigen, medische deskundigen en bedrijfskundigen
 • Oproepen van getuigen
 • Gemaakte proceskosten voor de tegenpartij, als je de zaak verliest
 • Griffierechten

Als je de zaak wint, vallen deze kosten vaak onder de schadevergoeding die de aansprakelijke is verschuldigd. Ook is het soms mogelijk de kosten terug te ontvangen via een rechtsbijstandverzekering, of wordt de rechtsbijstand door de overheid gesubsidieerd.

Tips voor en tijdens een letselschadezaak

Hieronder tien zaken waar je rekening mee moet houden voordat je het proces ingaat en gedurende de letselschade procedure.

1. Beslis niet te snel

Soms kan het ook gunstig zijn om te wachten met een beslissing over de zaak. Als je kind letselschade heeft na een ongeval, ga dan niet akkoord met een schadevergoeding voordat je kind 18 is. Je kunt voor die tijd niet goed bepalen welk effect het letsel heeft en wat de toekomstschade is. Een vroegtijdige schadevergoeding kan dan niet dekkend genoeg zijn voor de beperkingen die hij/zij heeft in de toekomst.

2. Let op verjaring

Je recht op schadevergoeding verjaart na enkele jaren, bij een verkeersongeval is dat 3 jaar. De verjaring kan oplopen tot 30 jaar. Schakel echter zo snel mogelijk letselschade advies in, aangezien het na een langere periode ook moeilijker kan worden om de schade te verhalen.

3. Houd zelf een dossier en alle administratie bij

Bewaar alle correspondentie en documenten over je ongeval en je letsel. Houd daarnaast alle onkosten bij, verzamel rekeningen en bonnen. Niet alleen de gemaakte kosten die direct te maken hebben met het letsel, zoals ziekenhuiskosten en andere medische kosten, vervoerskosten, maar ook de kosten voor thuiszorg, huishoudelijke hulp en therapeutische behandelingen. Kun je je kinderen niet meer zelf naar school brengen? Verzamel de kosten die anderen maken om je te helpen. Hoe meer je kunt overleggen, hoe groter de kans op een rechtvaardige schadevergoeding.

4. Onderzoek verschillende financieringsmogelijkheden

Voordat je een letselschade advocaat inhuurt, moet je goed op de hoogte zijn van de verschillende constructies die advocaten hanteren wat betreft hun honorarium. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

5. No cure no pay

Bij een no cure no pay afspraak met je letseladvocaat, hoef je alleen juridische kosten te voldoen als een letselschadevergoeding toegekend wordt. Van te voren is een percentage van de claim afgesproken. Als je geen vergoeding krijgt, hoef je de advocaat niets te betalen. Een nadeel van een dergelijke afspraak kan zijn dat het percentage van de claim dat aan de advocaat wordt betaald, te weinig overlaat van de vergoeding om de letselschade te compenseren. Vergelijk letselschade advocaten en letselschadebureau’s zorgvuldig met elkaar.

6. Gratis rechtshulp bij letselschade

Er zijn een aantal letselschade bureaus die gratis rechtshulp aanbieden. Op de website van die aanbieders staat vaan een uitleg over de voorwaarden of een telefoonnummer dat je kunt bellen voor meer informatie.

7. Denk goed na over het eventueel stoppen met werken

Het kan zijn dat je door je klachten niet kunt werken. Het algemene advies geldt: Zeg je werk nooit zelf op. Als je zelf ontslag neemt, kun je minder makkelijk bewijzen dat je inkomensverlies lijdt door het ongeval.

8. Ga na een ongeval meteen naar je huisarts

De huisarts zal gelijk de schade van je ongeval vastleggen in je medisch dossier, en je eventueel doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek en behandeling.

9. Vertel niets zonder overleg met de letselschade specialist

Het kan zijn dat de verzekeraar van de tegenpartij contact met je opneemt. Hierbij loop je het risico dat je informatie doorgeeft die jouw belangen benadeelt, zoals je salaris, je beroep en andere persoonlijke details. De enige informatie die je moet geven zijn je naam, adres en telefoonnummer.

Er kan ook gevraagd worden om een machtiging om je medisch dossier in te zien. Er zijn vele kanalen waarop de tegenpartij zal proberen details van je te krijgen. Geef deze niet, en doe alles via de advocaat.

10. Beslis niets zonder overleg met je advocaat

Neem ook geen beslissingen voordat je alles hebt overlegd met de advocaat. De tegenpartij kan bijvoorbeeld een schadevergoeding voorstellen die te laag is. Als je daarmee akkoord bent gegaan, is er geen mogelijkheid om later meer schadevergoeding te eisen.

Er kunnen ook andere letselschade juristen zich aanmelden, die zeggen onafhankelijk te opereren. Deze zijn vaak ingehuurd door de verzekeraar van de tegenpartij, en handelen niet in jouw belang. Er zijn zo nog mee situaties te beschrijven waarin de tegenpartij zal proberen de schadevergoeding te minimaliseren, bespreek daarom alles eerst met jouw belangenbehartiger.

Nu je een beter beeld hebt van de verschillende aspecten waar je op moet letten als je een letselschade overweegt, kun je uitgebreid op onderzoek gaan om de juiste advocaat te vinden.
© 2014 - 2024 Lacuna, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het kiezen van een letselschade advocaatHet kiezen van een letselschade advocaatDe letselschade advocaat is een persoon met wie je liever niet te maken wilt krijgen. Maar wanneer dit toch het geval is…
Hoe vind je een goede letselschade advocaat?Als je te maken hebt met letselschade, dan heb je waarschijnlijk ook een letselschade advocaat nodig. Als je gaat zoeken…
Wat is letselschade?Wat is letselschade?We horen regelmatig de term letselschade? Maar wat is letselschade nou eigenlijk? Veel mensen weten het wel ongeveer, ma…
Hoe kies ik een goede letselschade advocaat?Iedereen hoopt nooit te maken te krijgen met een letselschade advocaat. Echter, bij het lijden van letsel, kan een goede…

Eurocrisis: Toetreding en de Griekse crisis in de jaren 90Eurocrisis: Toetreding en de Griekse crisis in de jaren 90‘De toetreding van Griekenland tot de Eurozone in 2001 had nooit mogen gebeuren’ is een veelgehoord kritiekpunt van vers…
Mag ik mijn huurwoning verhuren op Airbnb?Mag ik mijn huurwoning verhuren op Airbnb?Je huurwoning verhuren als je zelf op vakantie bent klinkt aantrekkelijk voor veel mensen. In Nederland bieden dan ook m…
Bronnen en referenties
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Smartengeld
 • http://www.palsgroep.nl/wat-is-letselschade
 • http://www.letselhelpdesk.nl/
 • http://www.slotletselschade.nl/
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Letselschade
 • http://www.ridder-letselschade.nl/
Lacuna (52 artikelen)
Gepubliceerd: 26-08-2014
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.