Bijzonder tarief loonheffing

Bijzonder tarief loonheffing Wie een extra inkomen ontvangt, een dertiende maand of vakantiegeld, krijgt dat inkomen niet belastingvrij. Vaak is er sprake van een bijzonder tarief loonheffing, bijverdienen door overwerk, een dertiende maand, een bonus, bijbaan, vakantiegeld of uitbetaling van vakantiedagen. De belasting hierop is hoog. Het bijzonder tarief in de loonheffing kan in 2023 oplopen tot meer dan 60 procent aan loonbelasting. U houdt door dit belastingtarief netto veel minder over dan gedacht, maar kunt later de te veel betaalde loonheffing terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. De maand mei is de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Let op de loonheffingskortingen en de heffingsrente.

Loonheffing en premies en dus niet belastingvrij

Iedereen die loon en salaris ontvangt van een werkgever zal zien dat deze een bepaalde loonheffing inhoudt. Deze loonheffing is hoger naarmate u meer verdient. In Nederland onderscheiden we daarvoor een aantal belastingschijven. Wie bijvoorbeeld tot ruim 18.000 euro per jaar verdient en jonger is dan 66 en vier maanden zit in de belastingschijf van 37 procent belasting. Daarboven loopt het op 49,5 procent. Anders gezegd u houdt van uw verdiende geld 63 procent tot 50,5 procent netto over. Maar er is ook nog de verrekeningsbijdrage, waarover straks meer.

Loonheffingskortingen 2020 en 2023

Bij de loonheffing houdt de werkgever niet met alle heffingskortingen rekening. Daardoor kan te veel belasting worden ingehouden. De loonheffingskortingen waarmee de werkgever of uitkeringsinstantie rekening houden zijn:
 • De algemene loonheffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De ouderenkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting;

Bij het aanvaarden van uw baan moet u opgeven welke van deze vier heffingskortingen voor u gelden. De levensloopregeling is al per 2013 vervallen, de alleenstaande ouderenkorting verviel in 2015.

Wat is een loonheffing?

De loonheffing bestaat uit 3 delen:
 • De loonbelasting en premies volksverzekeringen, zoals AOW, ANW, ANW en Wlz (AWBZ).
 • De premies werknemersverzekeringen, zoals ZW, WW, WAO en WIA.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, ZVW.

Geen belasting bijbetalen over inkomen of loon, maar belastingvrij bijverdienen

Het kan het zo zijn dat u inmiddels zoveel hebt verdient dat u een hoog belastingtarief betalen moet. Als u verder geen aftrekposten hebt en ook geen extra inkomsten, zou het zo moeten zijn dat de loonheffing via de werkgever ook precies goed is. In de praktijk is dat vaak anders doordat:
 • Er extra aftrekposten zijn, zoals hypotheekrenteaftrek of ziektekosten.
 • Er extra inkomsten zijn en bijvoorbeeld bij een andere werkgever.
 • Er een tweede baan is.

Bijzonder tarief loonbelasting is hoog

Bij extra inkomsten kunt u ook te maken krijgen met het bijzonder tarief in de loonheffing. Het bijzonder tarief is de belasting die u betaalt over bijzondere inkomsten, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld. In feite gaat het om inkomsten die bovenop het normale inkomen komen. Dit bijzondere tarief kan een stuk hoger liggen dan u gewend bent. Zo kan het gebeuren dat u normaal gesproken 37 procent belasting betaalt, maar over uw uitbetaalde vakantiedagen toch 50 procent of meer moet betalen. En dat valt natuurlijk flink tegen. Tegen dit onbedoelde effect kunt u actie ondernemen via een teruggaaf van de Belastingdienst.

Bijzonder tarief en vakantiegeld 2022 en 2023

Het vakantiegeld in de maand mei is vaak een mooie meevaller, maar u betaalt wel het hoge belastingtarief: banken en belasting willen uw vakantiegeld 2023.

Aangifte inkomstenbelasting doen, heffingsrente

De werkgever houdt bij extra inkomen meer belasting en soms te veel belasting in om te voorkomen dat u later belasting moet bij betalen. Maar deze voorzorg kan er dus toe leiden dat u veel te veel belasting betaalt. Daar staat tegenover dat de werkgever niet weet of u ook extra vermogen hebt of andere zaken die een hogere belasting wel rechtvaardigen. Het moment om te bepalen hoeveel belasting u echt moet betalen is het moment van het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de daaruit volgende belastingaanslag. Hebt u te veel belasting betaald dan krijgt u geld met rente terug. Hebt u te weinig betaald dan moet u bijbetalen met daarbij een heffingsrente.

Verschil tussen loonheffing en inkomstenbelasting

Bij de aangifte inkomstenbelasting worden namelijk alle inkomsten meegenomen en niet alleen uw salaris of loon. U kunt dan ook allerlei fiscale aftrekposten opvoeren die u gedeeltelijk van de belasting terugkrijgt. Deze aangifte is dus het moment om echt te bepalen hoeveel u aan de Belastingdienst moet betalen of wat u terug krijgt. Nu is het wel zo dat u de aangifte pas na afloop van het jaar doet en dus enige tijd op uw belastingteruggave moet wachten, maar ook daar is een oplossing voor. Als u denkt dat u te veel belasting hebt betaald kunt u ook gedurende het jaar bij de Belastingdienst een verzoek indienen om eerder uw geld te krijgen.

Huurtoeslag en bijzonder inkomen

Bij het aanvragen van een huurtoeslag wordt naar uw gezamenlijke inkomen gekeken. Extra inkomsten kunnen er toe leiden dat u meer verdient dan is toegestaan. Gelukkig is het zo dat sommige inkomsten niet worden meegenomen. Zo hoeft u bij de huurtoeslag niet een nabetaling van loon of uitkering over eerdere jaren op te geven en ook niet extra inkomsten als:
 • Een afkoopsom. Bijvoorbeeld een afkoopsom van een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten.
 • Een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
 • Extra WAZ-uitkering, Wajong-uitkering of WAO-uitkering in verband met kosten voor oppas en verzorging.

Uw inkomen wordt voor deze posten gecorrigeerd waardoor deze niet leiden tot een te hoog inkomen en daarmee een afwijzing van de huurtoeslag. Of het inderdaad om een bijzonder inkomen ging en of er terecht werd gecorrigeerd wordt bepaald bij de definitieve vaststelling van de huurtoeslag na afloop van het jaar.

Twee banen en de fiscus, hoeveel belasting moet u betalen?

Ook als u een tweede baan hebt, kan het fout gaan met de loonheffing. Vaak is het zo dat er dan te weinig loonheffing wordt ingehouden. Dat komt doordat de ene werkgever niet weet dat u ook een andere werkgever hebt. Bijvoorbeeld omdat u dat bent vergeten te vertellen of omdat u niet wilt dat de werkgevers weten dat u twee banen hebt. In dat geval rekenen de werkgevers allebei met een te lage belastingheffing. U denkt dan relatief veel netto aan loon over te houden, maar zult aan het einde van het jaar, wederom bij de aanslag inkomstenbelasting, moeten bijbetalen aan de fiscus. Weten daarentegen de werkgevers wel van elkaars bestaan dan zal de tweede werkgever waarschijnlijk meer belasting inhouden dan de eerste. Dat komt niet doordat een tweede baan netto minder oplevert, maar doordat uw totale inkomen hoger is, waardoor u in een hogere belastingschijf valt. Dit terwijl uw heffingskortingen al verbruikt zijn. Bij de aanslag inkomstenbelasting blijkt dan wel weer of het allemaal terecht was.

Dertiende maand ontvangen en de Belastingdienst

Een dertiende maand is normaliter een extra uitkering van 8 procent van het jaarloon. Als het anders is, wordt dat aangeven in de CAO. Zo kan een 13e maand ook afhankelijk zijn van de bedrijfsresultaten en dus hoger of lager uitvallen. Meestal is het zo dat de 13e maand niet bijdraagt aan de opbouw van extra pensioen. Ook dit extra loon wordt in eerste instantie extra belast tegen meer dan 50%. Of u hiervan nog belasting terug krijgt hangt af van uw inkomen en de aangifte inkomstenbelasting voor het hele jaar.

Bijzondere loonheffing en de algemene heffingskorting die tot naheffingen leidt

Sinds 2014 is de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting inkomensafhankelijk. Tot een inkomen van circa 20.000 euro ontvangt u de maximale korting, maar daarboven wordt het minder. Als u dus extra inkomen ontvangt via een dertiende maand of overwerk, kan het zijn dat u belasting moet terugbetalen (als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt ingevuld) of minder belastinggeld terug krijgt bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Om belasting bijbetalen zoveel mogelijk te voorkomen heeft de Belastingdienst het verrekeningspercentage geïntroduceerd.

Het verrekeningspercentage loonheffingskorting

De Belastingdienst wil ook naheffingen als gevolg van een extra beloning of vakantiegeld voorkomen. Daardoor wordt in 2017 niet alleen 52% als tarief ingehouden maar ook 4% à 8% verrekeningspercentage loonheffingskorting. Zo wordt bij inkomens vanaf grofweg 20.000 euro maar liefst tot 55% à 57% ingehouden en houdt u in dat geval van elke extra euro maar 45 of 43 eurocent over. In mei 2016 is het bijzondere tarief dat bij 40,4% behoort 45,22%. In 2020 en 2021 kan dit, afhankelijk van uw jaarloon, nog hoger uitvallen. De verrekeningstabel tot en emt 2023 ziet er als volgt uit:

Verrekeningspercentage 2017:

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 19.9830%
€ 19.9834,79%
€ 21.4114,79%
€ 32.4454,79%
€ 33.7928,39%
€ 34.1318,39%
€ 67.0733,60%
€ 131.7300%

Verrekeningspercentage 2018

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 6.5120%
van € 6.512 tot € 10.225-1,76%
van € 10.226 tot € 18.936-28,06%
van € 20.0000%
€ 20.1434,68%
€ 21.4114,68%
€ 32.4454,68%
€ 33.1138,38%
€ 34.4058,28%
€ 68.5083,60%
€ 133.0320%

Verrekeningspercentage 2019

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 7.0980%
van € 7.098 tot € 10.469-1,75%
van € 10.226 tot € 18.936-28,71%
van € 20.0000%
€ 20.3855,15%
€ 21.6515,15%
€ 32.6955,15%
€ 33.3535,15%
€ 34.64511,15%
€ 68.50711,15%
€ 68.5086%
€ 70.0006%
€ 133.2720%

Stel u hebt in 2018 een inkomen van € 33.113, dan bedraagt uw totale tarief 49,13%. Zonder verrekeningstarief zou dit 40,85% zijn. Bij een inkomen van € 70.000 in 2019 is dit 57,75%, zonder verrekeningstarief is dit 51,75%. Alleen voor lagere inkomens (tot circa 20.000 euro) is het verrekeningspercentage negatief. Met een inkomen tussen de € 20.385 en € 97.967 betaalt u in 2019 meer belasting over bijzondere beloningen.

Verrekeningspercentage 2020

In 2020 veranderen de heffingskortingen en belastingpercentages (hogere heffingskortingen aan de basis, lagere tarieven inkomstenbelasting vanaf 2e schijf). Dit leidt tot de volgende verrekeningspercentages:

Verrekeningspercentage 2020

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 8.0050%
van € 8.005 tot € 10.469-2,8%
van € 10.469 tot € 20.711-28,8%
van € 20.7110%
€ 21.0005,7%
€ 21.6515,7%
€ 32.6955,7%
€ 34.9375,7%
€ 34.93811,7%
€ 68.50611,7%
€ 70.0006%
€ 98.5870%
€ 133.2720%

Met een inkomen tussen de € 20.712 en € 98.587 betaalt u in 2020 meer belasting over bijzondere beloningen, zelfs meer dan in 2019.

Verrekeningspercentage 2021

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 8.7500%
van € 8.750 tot € 10.500-4,58%
van € 10.500 tot € 21.043-28,8%
van € 21.0430%
€ 21.0006%
€ 21.6516%
€ 32.6956%
€ 34.9376%
€ 34.93812%
€ 68.50612%
€ 70.0006%
€ 105.7350%
€ 133.2720%

Lagere inkomens krijgen tot een inkomen van ruim €21.000 netto iets extra als ze bijverdienen, maar daarboven loopt de extra heffing in 2021 op tot 12%. Stel u hebt een inkomen van 70.000 euro, dan betaalt u 49,5% plus 6% aan belastingheffing (55,5% in totaal). Bij een inkomen van 100.000 euro is de heffing 49,5% (0% extra heffing via het verrekeningspercentage).

Verrekeningspercentages 2023

In 2023 gelden de volgende verrekeningspercentages:

Verrekeningspercentage 2023

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 10.6980%
van € 10.698 tot € 11.600-8,23%
van € 11.600 tot € 21.483-29,86%
van € 21.483 tot € 37.6923,01%
€ 21.000-3,09
€ 21.6513,01%
€ 32.6953,01%
€ 35.0003,01%
€ 37.692 tot € 53.12312,61%
€ 75.0006,51%
€ 105.7356,51%
€ 124.520 en hoger0%

tel deze percentages op bij uw gewone belastingtarief en u weet hoeveel u netto overhoudt. Zo is 49,5% + 12,6% =62% het toptarief. Het laagste tarief is dan 36,93%-29,86%= 7,07%.

Slot bijzondere loonheffing 2022 en 2023

Als u veel belasting moet betalen over extra inkomsten zou het de moeite lonen om een belastingteruggaaf te vragen bij de Belastingdienst. Dan beschikt u veel eerder over u geld dan bij de gewone aangifte inkomstenbelasting. Helaas maakt de Belastingdienst dit niet mogelijk. Bij de huurtoeslag hoeft u niet al uw inkomsten in een jaar op te geven als ze een bijzonder of eenmalig karakter hebben, bij de zorgtoeslag wel.

Lees verder

© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenTwee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt voor wie geen AOW heeft al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieve…
65 jaar belastingtarief – de houdbaarheidsbijdrage 2020-202165 jaar belastingtarief – de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021De houdbaarheidsbijdrage 2023 en 2024 is het verhoogde belastingtarief voor wie recht heeft op AOW en ook nog eens is ge…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingVanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingHet kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie bel…

Belasting eindejaarstips 2020 en 2021Belasting eindejaarstips 2020 en 2021Eindejaarstips 2022 voor de particulier die in 2022 en 2023 belasting wil besparen. Fiscale tips om belasting te betalen…
De wettelijk verschillen tussen samenwonen en trouwenSoms weten mensen niet zo goed wat het beste voor hen is als het om wettelijke zaken gaat: trouwen, een samenlevingsover…
Reacties

Esther, 11-12-2020
Door uitbetaling van week 53 dit jaar, verdien ik €138 teveel. Loonheffing is nu 8.54%. Klopt het dat ik dan door week 53 belasting terug moet gaan betalen? Reactie infoteur, 13-12-2020
Beste Esther,
Het kan zijn dat u over week 53 meer belasting betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Niels, 23-10-2020
Ik werk via een uitzendbureau dus ik krijg per week betaald. (Sinds januari ongeveer hetzelfde inkomen). Normaal gesproken dien ik 40 uren in (keer 12,5 euro bruto) met loon 424 euro (dus 10,61 netto p.u.)
afgelopen weken heb ik meer uren ingediend, 2 weken geleden 44 en afgelopen week 45 uren. 45 ingediend met loon 481(dus loon 10,69 netto p.u.)
Mijn vraag is tot hoeveel overuren ik per week uit kan laten betalen voordat ik meer loonheffing moet betalen? Verschilt dit per uitzendbureau?
Zitten er nog consequenties aan als ik nog meer overuren ga schrijven?

Alvast bedankt, Niels Reactie infoteur, 25-10-2020
Beste Niels,
Als uw jaarinkomen hoger wordt doordat u meer uren hebt geschreven, kan het zijn dat u meer belasting moet betalen. Een uitzendbureau kan hierop vooruit lopen door op voorhand meer belasting in te houden. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting wordt dan duidelijk of dat terecht was of dat u geld terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tim, 30-09-2020
Deze maand (september) heb ik mijn overuren uit laten betalen… deze vallen onder de “loonheffing bijzonder tarief”. Dit betekent dat het percentage dat hierover ingehouden wordt 41,37% is. Kan ik hiervan geld terug verwachten als ik mijn belastingaangifte van volgend jaar doe? Reactie infoteur, 02-10-2020
Beste Tim,
Als de loonheffing te hoog blijkt te zijn en dus niet past bij het jaarinkomen, dan kunt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting geld terug verwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 01-08-2020
Bij het afkopen van een klein pensioen is 9,70% loonheffing bijzonder tarief ingehouden, ik woon in litouwen en ben gekwalifiseert buitenlands belasting plichtige, mijn jaarinkomen is minder dan 10000 kan ik dit terugvorderen? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Wouter,
U hebt dan ook recht op heffingskortingen die de belasting verlagen. U kunt dus recht hebben op een belastingteruggave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 06-07-2020
Ik heb een dienstverband welke op 1-10-2020 eindigt. Momenteel staat op mijn loonstrook BT 49,2%. Indien ik mijn bruto salaris tot eind dit jaar zou hebben ontvangen, zou ik niet boven de €68.507,- uit zijn gekomen. Eind oktober krijg ik echter een beeindigingdvergoeding waardoor mijn totale inkomen uit deze dienstbetrekking dit jaar rond de €95.000 uitkomt. Kan ik ervan uitgaan dat beeindigingsvergoeding nog belast wordt met 49,2% of wordt dit automatisch aangepast naar 55.5% nu ik met de uitbetaling van de beeindigingsvergoeding boven de €68.507 uitkom? Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Maria,
De beëindigingsvergoeding wordt belast met het hoge belastingtarief van het bijzonder tarief. Gebeurt dat abusievelijk niet, dan zult u bij de belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2021 belasting moeten bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 15-06-2020
Ik heb een loonvoordering van 35.170,01 euro van achterstallig loon van de afgelopen 5 jaar. Klopt het dat hier inhouding belasting van bruto salaris een tarief betreft van 37,35% + 4,02% is 41,37 % en je dan van dit bedrag maar 20.520,00 euro over houd. Reactie infoteur, 17-06-2020
Beste Anita,
Hoeveel belasting wordt ingehouden zodra u het achterstallig loon krijgt uitbetaald, zal afhankelijk zijn van uw totale inkomen in 2020 (inkomen 2020 plus navordering). Het totale belastingtarief kan door het verrekeningspercentage ook meer zijn dan u aangeeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 29-05-2020
Vandaag vakantiegeld en loon ontvangen, het percentage bt is ineens veranderd van 8.54% naar 41.37%. Mijn jaarsalaris was vorig jaar €18500, en zal dit jaar rond de €19200 zijn. Mag de salarisadministratie dit zomaar aanpassen? Reactie infoteur, 01-06-2020
Beste Lola,
Ook al is uw inkomen in 2020 wat hoger (€19.200), de heffing zou vergelijkbaar moeten zijn. Maar zit in die €19.200 ook het vakantiegeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 22-05-2020
Vakantiegeld net ontvangen. Net te weinig verdient om in de gunstigste tabel vd bijzondere beloning te vallen. Waardoor je maar 9% belasting betaald. Scheelt me helaas 250 euro. Wel heb ik nog een werkgever waar ik inkomen heb als ik dit erbij optel kom ik wel in de gunstige tabel. Wordt dit verrekend bij de aangifte inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Anne,
Ja, want bij de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt gekeken naar uw totale jaarinkomen. Als u ook aftrekposten hebt, kunnen die uw inkomen verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-05-2020
In 2018 heb ik overgewerkt en deze uren zijn als flexuren opgebouwd. Vanwege geen mogelijkheden om deze op te nemen zijn/worden deze in de maand januari 2019 uitbetaald. Nu maart 2020 ontvang ik een brief van HR dat gebleken is dat ik door het uitbetalen van deze uren in een andere BT-tarief terecht kom en bij moet betalen. Ik begrijp dat, mijn vraag is. Is HR hier in gebreke gebleven, en hadden zij mij in 2019 op diverse momenten al op de hoogte moeten stellen hiervan? En mij de optie moeten geven om al eerder een hoger BT-tarief te laten inhouden op mijn salaris? Zodat ik nu ruim 15 maanden later niet ineens voor een verrassing sta. Want ik ben echt geschrokken… Ik heb hier wal wat over gezegd. Reactie: linksom/rechtsom je moet betalen. Alleen nu sturen ze wel aandacht brieven naar de mensen toe. Reactie infoteur, 13-05-2020
Beste Sandra,
Als u in januari 2019 extra loon ontving, verwerkt u dat in uw belastingaangifte inkomstenbelasting, daar is geen tussenkomst van de HR voor nodig. Het was inderdaad correcter geweest als zij direct het goede belastingtarief hadden ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 28-04-2020
Vorig jaar in oktober € 65000,00 bruto ontvangen uit een vaststellingsovereenkomst. Er werd € 28113,00 aan loonheffing ingehouden, loonheffingskorting is toegepast en de groene tabel is gebruikt. Ik kan de loonheffing van € 28113,00 op geen enkele manier herleiden. Is hier wel juist gehandeld? Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste Jos,
Bij dit bedrag is de algemene heffingskorting ongeveer nul, blijft over een belastingtarief van 38,1% en mogelijk de zvw-premie. Het ingehouden bedrag lijkt aan de hoge kant. Als u uw belastingaangifte inkomstenbelasting invult, wordt zichtbaar of u inderdaad geld terug krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans Witlox, 13-03-2020
Bij een verkrijgen van afkoopsom weet je dat, in combinatie met ander inkomen dat je wellicht te weinig inkomstenbelasting hebt betaald. Nu zie ik dat ook de afkoopsom voor het bepalen van arbeidskorting wordt meegeteld bij je inkomen en als je dan boven de 68.000 euro inkomen komt de arbeidskorting op 0 uit komt. Klopt het dus dat je en zwaarder belast wordt voor een hoger inkomen en daarnaast nog eens extra voor het vervallen van de arbeidskorting? Reactie infoteur, 16-03-2020
Beste Frans Witlox,
De extra belasting die u betaalt voor een afkoopsom hangt samen met de hogere belastingschijf waarin u valt en het vervallen van een heffingskorting. Wordt er toch te veel ingehouden aan belasting en premies, dan krijgt u dat deel terug bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 04-03-2020
Beste Infoteur,

Mijn belastbaar inkomen conform jaaropgave 2019 = €77.310,- ingehouden loonheffing €29.985,-
Op mijn loonstrook staat iedere maand 57,75%, vast salaris over gehele jaar is € 64.152,- en aan bonus €11.500,- en vakantiegeld €5.124,- : heb ik nu veel teveel belasting betaald?
Wordt dit automatisch verrekend met aangifte over 2019?

Zie graag uw reactie tegemoet, alvast dank. Reactie infoteur, 06-03-2020
Beste Judith,
U hebt te veel belasting betaald en krijgt bij uw belastingaangifte 2019 naar schatting ruim 5.700 euro terug. Een eigen woning kan ervoor zorgen dat de teruggave lager is (eigenwoningforfait).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Leijdens, 10-02-2020
Beste infoteur

Ik zit het allemaal te lezen maar begrijpen doe ik het helaas niet. Over het jaar 2018 had ik het hele jaar tariefpercentage 49,13. Ik vind dat de werkgever mij voor 2019 veel te hoog geschaald heeft.
Nu heb ik over het over 2019 het jaar 66910 verdient. Maar wel een heel het jaar met tariefpercentage 57,75. Betaald.
Hoe moet ik dit nu berekenen.
In mijn ogen heb ik over een heel jaar lang
8,62 % te veel betaald aan belasting. Als ik gelijk heb dan hebben we het over 5767 euro. Wat teveel is berekend aan loonbelasting en ingehouden is dan? Krijg ik dat bedrag dan volledig terug. Hoe word dat nu berekend.
Ik weet 1 ding zeker. Over het hele jaar 2019 heb ik veel te veel betaald aan onze fiscale dienst. En je moet nog maar afwachten dat je je eigen centjes straks terug hebt met dat te veel betalen en verrekeningspercentages en alle andere gekkigheid die ze steeds verzinnen.
Ik zou graag eens weten hoe hoog het bedrag dan gaat zijn ( ongeveer) wat ik dan ga terug ontvangen van de blauwe envelop. Is dat dan die 5767 euro.?
Kunt u het mij uitleggen. Gaarne kunt u even een blik te en mij daarna een grove schatting na geven wat ik ongeveer zou kunnen gaan verwachten hier van. Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste Peter Leijdens,
Bij een inkomen van € 66.910 in 2019 is het verrekeningspercentage gelijk aan 11,15%. Plus een basispercentage van 38,1% komt u uit op 49,25%. U hebt dus teveel betaald en krijgt dat terug bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 (maart 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jans, 06-02-2020
Vraag:: ik heb vorig jaar net iets boven de 68000 bruto verdiend en in 2019 70000 bruto. Nu heeft mijn werkgever in 2019 op al mijn bijzondere vergoedingen 57,75% belasting ingehouden wat vrij hoog is. Krijg ik hier bij de belastingteruggave nog wat van terug?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Jans,
Die 57,5% is wel het percentage dat bij uw inkomen hoort. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, waarbij u ook aftrekposten kunt invullen, wordt duidelijk hoeveel u terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marten, 29-01-2020
Zojuist heb ik mijn eerste loon ontvangen, waar bij het bijzonder tarief (bonus) een belastingpercentage wordt geheven van 55,50%. Op basis van mijn vorig jaar verdiende loon, ongeveer €75K, is dit zo aangepast, wat denk ik voortkomt uit het verrekeningspercentage. Is het echter zo dat de volledige commissie dan voor het hele jaar met 55,50% wordt belast, ook al is mijn basissalaris steady op €31,5K? Want naar mijn idee zou dan de commissie tot €68.506,- maar met 49,02% moeten worden belast. Reactie infoteur, 02-02-2020
Beste Marten,
Bij een forse commissies en relatief grote verschillen in inkomen krijgt u inderdaad te maken met meerdere schijven en tarieven van het verrekeningspercentage. Bij u is, waarschijnlijk gemakshalve, met één tarief gerekend. Wat u te veel aan belasting hebt betaald, krijgt u terug bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derk, 24-01-2020
Goedemiddag,

Vorig jaar was de grens van het bijzonder tarief gesteld op 98000 en deze is dit jaar verhoogd naar 106000. Klopt het dat als je vorig jaar boven de 98000 hebt verdiend je recht hebt op teruggave van de 6% belasting die je teveel hebt betaald. Zo ja, hoe kun je dit het beste aanvliegen? Reactie infoteur, 26-01-2020
Goedemiddag Derk,
Als u over 2019 belastingaangifte inkomstenbelasting doet, wordt meteen duidelijk hoeveel belasting u terug kunt krijgen. Ook extra aftrekposten zijn hierop van invloed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 20-01-2020
Hallo,

Ik heb in 2019 50.250 euro loon ontvangen. Daarbovenop heb ik 18.000 euro ontvangen aan overuren (maandelijks 800-900 euro), vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Mijn werkgever heeft vanaf januari 2019 over deze 18:000 euro 57,5 % loonheffing BT ingehouden. Dat lijkt mij te veel of zie ik dit nu verkeerd? Reactie infoteur, 24-01-2020
Hallo Eric,
Dat is zeker een hoge belasting, maar wel met een reden. Door de overuren verliest u ongeveer 900 euro aan algemene heffingskorting en een deel arbeidskorting. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 20-01-2020
Ik heb in 2019 € 60.000 verdient, waarvan € 22.000 aan bonussen. Deze bonussen zijn middels bijzonder tarief belast. Omdat mijn inkomen de € 68.000 niet overschrijdt, kan ik er dan vanuit gaan dat ik het verschil tussen normale loonbelasting (38%) en bijzonder tarief percentage kan terugvragen? Of spelen hier nog andere factoren een rol? Reactie infoteur, 23-01-2020
Beste Marc,
Omdat enkele heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn (lager worden bij een hoger inkomen), zult u niet het totale verschil in belastingheffing terugkrijgen. Wat u wint aan lagere heffing, verliest u mogelijk aan heffingskortingen. Bovendien is belangrijk welk tarief is berekend: hoe hoger die is, hoe groter de kans dat u geld terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 01-01-2020
Wat wordt het bijzonder tarief in 2020?
In mijn geval is dit in 2019 57,75%. Reactie infoteur, 02-01-2020
Beste Kees,
Uw bijzondere tarief 2020 wordt dan 55,50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 19-11-2019
Hoe voorkom je bij de "grensgevallen" (dus bij een jaarloon van rond de 20.000) dat de Belastingdienst bij een eenmalige uitkering gedurende het jaar (bijv. uitbetaling verlofuren) toch met een naheffing komt, omdat de werkgever in het systeem met het lagere BT heeft gerekend. Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Marcel,
Bij het bijzonder tarief kunnen in 2019 wel 13 schijven worden onderscheiden. Binnen zo'n schijf is het tarief gelijk. Ga je over de grens heen, dan geldt alleen voor het meerdere mogelijk een naheffing.

Voorbeeld rond de 20.000 euro:
€ 19.390 t/m € 20.384 :0,00%.
€ 20.385 t/m € 23.808:5,15%.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexander, 02-11-2019
Waar ligt de grens van jaarinkomen dat ik meer dan 8% over mijn bijzondere beloning ga betalen? Reactie infoteur, 04-11-2019
Beste Alexander,
Bij een inkomen van € 34.061 geldt in 2019 het hogere percentage van 11,15%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwe Vdbeek, 23-09-2019
Gd dag

ik heb een stuwmeer aan vrije dagen waar ik mee bezig ben ze op te maken voor mijn aow-datum; nu is mijn aow-datum met 4 maand vervroegd waardoor ik ca. 60 dagen niet meer op kan nemen; deze zullen dan ook worden uitbetaald aan het eind van mijn loopbaan. hiervoor geldt dan het hoge tarief aan belasting. mijn directie bezweert me dat ik bij mijn aangifte inkomstenbelasting het te veel betaalde belasting terug kan krijgen; ik twijfel of dit wel juist is. Reactie infoteur, 23-09-2019
Goedendag Iwe Vdbeek,
Uw directie heeft zeer waarschijnlijk gelijk, als u meer belasting betaalt dan gegeven uw jaarinkomen terecht is, krijgt u in het voorjaar van 2020 een belastingteruggave na het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 11-09-2019
Goedendag,
Ik wil eind december dit jaar ontslag nemen bij mijn werkgever. Opzegtermijn van een maand. Er blijft nog een maand vakantieverlof over die ik dan volgend jaar krijg uitgekeerd. Maar er staan ook nog 1000 adv uren. Ze gaan die wel uitbetalen. Wat betekent dat belastingtechnisch? Ben van plan volgend jaar niet te gaan werken/geen uitkering, dus verder geen inkomen. Maakt dat nog iets uit?

Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 14-09-2019
Goedendag Roland,
De uitbetaalde vakantiedagen/adv worden als inkomen gezien. Is uw jaarinkomen in 2020 beduidend lager, dan mag de werkgever ook met een lager tarief bijzonder tarief rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van Hout, 24-08-2019
Hallo,
Krijg nu een aanbod om mijn klein pensioentje wat ik met mijn 68 zou ontvangen (ongeveer €25 bruto pm) kan afkopen. Heb al een uitkering van pensioen + AOW. Het afkoopbedrag is bruto bijna €6000 hier ga ik bijzonder tarief loonbelasting over betalen. Hoeveel % zal ik dan moeten betalen zodat ik weet wat het netto bedrag is.
Moet ik rekening houden met 50%? of meer?
M.vr.g. Jos Reactie infoteur, 26-08-2019
Hallo Jos van Hout,
Het kan dan zijn dat het pensioenfonds tot 58% inhoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Wijngaarden, 05-08-2019
Vraag; het vermoeden dat mijn werkgever mij oplicht betreft loonbelasting. Ik ben parttime aan het werk en verdien 865 per maand nu gaat hier 374 euro af aan loonbelasting ik vind dit echt te veel klopt dit of is mijn vermoeden gegrond. Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste R. van Wijngaarden,
Het zou ook kunnen dat uw werkgever geen rekening houdt met de loonheffingskortingen. Zonder heffingskortingen betaalt u namelijk in 2019 bijna 37% aan belasting en premies (320 euro). Het beste vraagt u om een specificatie (een loonstrookje).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 10-07-2019
Vraag over bijtelling en (bijzonder) tarief.
Jaarloon in 2018 was 79.000,00
Bijtelling per maand bruto 570,00
Eigen bijdrage per maand 100,00
Netto eigen bijdrage was in jan 2019 nog 300,14. (In nov. 2018 was dit nog 289,00)
In maart 2019 loonsverhoging 200,00 bruto per maand en sindsdien is netto bijtelling verhoogd naar 315,25.
Loonadministratie stelt simpelweg dat dit belastingtechnisch gevolg is, maar kan meer niet uitleggen.
Kunt u wel uitleggen waardoor dezelfde brutobijtelling in enkele maanden mij netto 26,00 meer kost. Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Marc,
Bij uw inkomen bedraagt in 2019 de extra bruto bijtelling per maand 6% van 200 euro. In 2018 was dit nog 3,6%. Dat is 2,4% extra tegen 51,75%, ofwel netto 1,25% (= 25 euro) extra inhouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 27-06-2019
Beste,

Mijn werkgever heeft over mijn jaarbonus 57,75% belasting ingehouden, maar ik ga dit jaar alles bij elkaar in 2019 zeker meer dan 97,967 EUR verdienen (krijgen). Betekent dit dat het eigenlijk 51,75% had moeten zijn en ik dit teveel betaalde terug kan krijgen via (voorlopige) aangifte 2019?

Hoor graag,
Rob Reactie infoteur, 29-06-2019
Beste Rob,
Dat hangt ervan af hoeveel belasting is ingehouden over uw inkomen exclusief bonus en hoe groot de bonus is. Wat speelt is dat u boven een bepaald inkomen geen recht meer hebt op een aantal heffingskortingen of veel minder. Als die situatie ontstaat door de bonus, is er terecht een hoge heffing gehanteerd om te voorkomen dat u anders veel belasting moet bijbetalen. Was de bonus niet de schuldige, omdat u ook zonder bonus al een hoog inkomen had, dan kan het zijn dat er te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van den Brink, 11-06-2019
Valt een ontslagvergoeding onder het bijzonder tarief?
Mijn bruto ontslag vergoeding is 28.500,00
Bruto jaarinkomen blijft onder 68.507 inclusief ontslagvergoeding
Ik ontvang loonheffing korting
Welk percentage wordt er ingehouden? Reactie infoteur, 12-06-2019
Beste M. van den Brink,
Voor de loonbelasting komt u uit op 49,25%, voor de inkomstenbelasting (na invullen belastingaangifte inkomstenbelasting) op 38,1%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Job, 27-05-2019
Mijn Jaarinkomen 2019 zal zijn ca 70000, daarmee TOP(je) in 51,75% heffing.
Dit jaar ontvang ik een ontslagvergoeding ca 300.000, werkgever wil daarop een "bijzonder tarief 57,75%" op inhouden.
Het is toch legitiem om werkgever te verzoeken om bedoelde inhouding op 51,75% door te voeren?
( scheelt wachten op teruggaaf volgende jaar of nu al in de beurs ; 6% over 300000 = 18 mille)
Klopt mijn stelling? Reactie infoteur, 28-05-2019
Beste Job,
Een werkgever mag inderdaad afwijken van de tabel bijzondere beloningen als duidelijk is dat er te weinig wordt ingehouden of als er juist te veel wordt ingehouden. Aan een lager vastgesteld percentage gaat een verzoek vooraf aan de belastinginspecteur die de werkgever machtigt om een lager belastingpercentage te gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleine Muis, 26-05-2019
Hallo,
Ook ik had in 2018 een loonhef tbb van 8,49% en dit jaar 43,25%…
Betekent dit dat er vorig jaar te weinig is ingehouden dan? ( extra vraag na aanleiding van antwoord op Andrea met vraag : hoe kan dit) Reactie infoteur, 28-05-2019
Hallo Kleine Muis,
Of er te weinig of te veel belasting is ingehouden, blijkt pas bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. De loonbelasting gedurende het jaar is immers een voorschot op de inkomstenbelasting. Veranderingen in de heffing kunnen ook optreden als u meer bent gaan verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 24-05-2019
Ik kreeg in 2018 een loonhef tbb van 8.49 procent
Nu in 2019 een loonhef tbb van 43.25 procent
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 24-05-2019
Beste Andrea,
Waarschijnlijk wordt het zekere voor het onzekere genomen. Als er te veel belasting wordt ingehouden, kunt u dit terugkrijgen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Snakepit, 28-03-2019
Een vraag, ik heb middels een rechtszaak een nabetaling ORT (Onregelmatigheid toeslag) in 2018 ontvangen van mijn werkgever en over deze nabetaling heb ik in het bijzonder tarief 49,130% belasting moeten betalen. Deze nabetaling betreft van 5 jaar terug wat ik te weinig uitbetaald heb gekregen.
Nu wil ik het teveel betaalde belasting terug vragen in mijn aangifte 2018. Hoe moet ik dit dan doen, waar moet ik dat dan in plaatsen om het teveel betaalde belasting terug te vorderen.
Ik hoop dat u mij hierbij een advies kan doen. Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Snakepit,
Het meest eenvoudige is een toevoeging aan uw inkomen in 2018. U vermeldt de extra inkomsten en de betaalde belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Bijl, 05-03-2019
Bestaat er een mogelijkheid om heffingen over onregelmatigheidstoeslag deels terug te vorderen? Reactie infoteur, 06-03-2019
Beste Van der bijl,
In feite gebeurt dat op het moment dat u aangifte inkomstenbelasting doet, dan wordt berekend of er te veel of te weinig belasting is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 04-03-2019
In 2018 heb ik mijn bovenwettelijke uitkering afgekocht. Op mijn jaaropgave staat een bedrag van de ingehouden loonheffing.

Het brutobedrag na de totale ingehouden loonheffing is aanzienlijk lager dan het oorspronkelijke bedrag"`

Mag ik op de aangifte 2018 het oorspronkelijke bedrag : plusminus 80.000 euro invullen? Dit is namelijk het oorspronkelijke bedrag, dat ik sinds het begin heb "opgespaard"

Het verschil tussen dit bedrag en het brutobedrag, dat na inhouding van de loonbelasting, is ongeveer 60.000 euro.

Dank bij voorbaat voor de reactie(s).
M Reactie infoteur, 06-03-2019
Beste M.
De jaaropgave is voor de fiscus maatgevend, het is wel opmerkelijk dat het oorspronkelijke bedrag kennelijk zo afwijkt van uw jaaropgave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vk, 03-03-2019
Ik ben al 10 jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst en laatste 3 jaar krijg ik een ca. 450 euro naheffingsaanslag. Vind ik irritant. Met wie moet ik in gesprek gaan om mij maandelijkse inhoudingen op juiste som som te zetten? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste Vk,
De salarisadministratie van uw bedrijf, zou de inhoudingen kunnen aanpassen zodat u niet om minder moet bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald Kuipers, 12-02-2019
Is het zo dat bij bijtelling auto van de zaak met bijzonder tarief 49% gerekend wordt of geldt het tarief van 38 % voor een jaarloon van 46500 bruto? Reactie infoteur, 13-02-2019
Beste Ronald Kuipers,
Bij een jaarinkomen inclusief bijtelling in belastingschijf 3 (lager dan € 68.507 in 2019) betaalt u ongeveer 47% loonheffing. Doet de salarisadministratie dat niet, dan zult u op een later moment belasting moeten bijbetalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158669-nieuwe-bijtelling-auto-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. M. D., 05-02-2019
Januari 19 krijgen wij 2 loonstroken. Een met het basis salaris van januari en een extra loonstrook van dec 18 ivm het gewoon uit te betalen ORT en evt extra gewekte uren van dec. Nu blijkt dat ze het hoge btw tarief van 49,13% op de loonstrook van dec is gebruikt. Mag dit? De ORT en extra uren worden in onze zorgsector achteraf uitbetaald Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste RMD,
De onregelmatigheidstoeslag en extra gewerkte uren vallen normaliter onder het hogere bijzonder tarief. Loon dat achteraf wordt uitbetaald, valt onder het normale tarief van de loonbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ran S., 03-10-2018
Hallo, is het zo dat als je maar één werkgever hebt en je de loonheffingskorting niet toepast je exact hetzelfde bedrag terugkrijgt via je jaaraangifte als wanneer je het elke maand bij je salaris zou ontvangen? Voorbeeld: loonheffingskorting wordt niet toegepast waardoor je 200 euro netto per maand minder krijgt dan wanneer je het wel zou toepassen. Krijg je dan na je aangifte exact 12 x 200 euro, dus 2400 euro terug? Of werkt dat niet zo?
Ik krijg nu namelijk mijn salaris zonder loonheffingskorting, maar verreken het eens per jaar via belastingaangifte (dat vond ik altijd fijn, want dan heb ik in 1 keer een groot bedrag). Is dat gunstig om het zo te doen? Of juist niet? Reactie infoteur, 05-10-2018
Hallo Ran S,
Zo werkt het inderdaad wel. Dat heeft inderdaad voordelen (groter bedrag ineens), maar ook nadelen (geen rentevergoeding en u krijgt uw geld pas later).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul Wind, 13-08-2018
Goedemiddag,

Is het al bekend hoe het verrekeningspercentage loonheffingskorting 2019 (tot 68800,-?) zal gaan uitpakken?

vriendelijke groeten,
Paul Wind Reactie infoteur, 14-08-2018
Beste Paul Wind,
Nog niet, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 03-05-2018
Beste,

Mijn vrouw is begin dit jaar van 16uur per week naar 20 uur per week gaan werken bij haar werkgever. Nu kreeg ze een bericht van de personeelsadministratie dat over de eenmalige vergoedingen (13de maand en vakantiegeld) nog 8% loonbelasting betaald wordt en dat dit misschien verhoogd moet worden naar 36,55% omdat ze dit jaar meer gaat verdienen. nu kan ik zelf niet controleren of dit ook echt noodzakelijk is omdat ze 'maar' 4uur per week meer gaat werken. kunnen jullie aangeven waar de grens ligt van 8% naar 36,55%?

Ik hoop snel van U te horen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen. Reactie infoteur, 07-05-2018
Beste Jeroen,
Waarschijnlijk lopen hier twee zaken door elkaar. Het in dit geval lage bijzondere tarief voor 13e maand en vakantiegeld, en het normale belastingtarief over loon en inkomen van 36,55% dat tot een inkomen van € 20.142 geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mm, 26-04-2018
Hallo,

Ik ben momenteel werkzaam bij mijn huidige werkgever en ik heb mijn contract opgezegd per 1 juni 2018. Op 7 mei 2018 begin ik bij mijn nieuwe werkgever. In mei krijg ik nog wel het vakantiegeld en het laatste salaris van mijn huidige werkgever, maar nu is mijn idee om de loonheffingskorting voor deze laatste maand (mei) uit te zetten bij mijn huidige werkgever. Dit omdat ik 2 weken onbetaald op verlof ga (ik had niet genoeg verlofuren om eerder uit dienst te gaan). Hierdoor ontvang ik dus minder salaris en daarom wilde ik mijn loonheffingskorting uitzetten voor deze laatste maand.
Nu is mijn vraag of het uitzetten van de loonheffingskorting het vakantiegeld aantast. Is het zo dat ik minder vakantiegeld zal ontvangen of dat ik extra belasting moet betalen over het vakantiegeld als ik mijn loonheffingskorting uitzet voor deze laatste maand?
Als dit niet zo is, is het voor mij namelijk handiger om de loonheffingskorting bij mijn huidige werkgever uit te zetten. Ik zal dan wel minder salaris ontvangen, maar als ik het hele bedrag van het vakantiegeld (netto) is dat oké. Reactie infoteur, 27-04-2018
Hallo Mm,
Er is wel een effect, maar hoeveel dat is hangt af van hoeveel u tot nu toe al van de heffingskortingen hebt opgemaakt. Maar ook dat hoeft geen probleem te zijn, omdat dat dan bij uw aangifte inkomstenbelasting kan worden gecorrigeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wvdv, 17-04-2018
Hallo,

Ik ben werkzaam via een uitzendbureau nu nog in fase 2, hopelijk in mei naar fase 3. Ik ben uit bouwjaar 1964. Mijn huidige (project) werkgever zou mij graag willen overnemen. Echter is mijn salaris kennelijk te hoog (wat op dit moment natuurlijk lekker is). Ik ontvang 1170 bruto per week. LH.bijzonder 49,13% en hou daar netto per week 775 euro per week aan over. Nu zou ik graag bij deze projectwerkgever in dienst willen komen om enigszins wat meer zekerheid te hebben, en zal dus salaris moeten inleveren. Hoe kan ik een voorstel doen om netto toch het zelfde over te houden. Goochelen met cijfertjes. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? iemand op korte termijn een passend antwoord? Reactie infoteur, 18-04-2018
Hallo Wvdv,
U kunt afspreken dat u netto hetzelfde (of iets meer) wilt overhouden. De salarisadministratie van de werkgever kan dit voor u berekenen met trial and error. Waarschijnlijk bouwt u bij de werkgever ook een pensioen op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa, 17-04-2018
Hallo,

Een medewerker van ons heeft aangegeven 5 extra vakantiedagen te willen 'kopen'. Dit verrekenen we door een maandelijkse inhouding op zijn loon. Ons salarissysteem (Profit AFAS) berekent over dat bedrag geen bijzonder tarief loonheffingen maar het salarisadministratiebedrijf waar wij nog steeds schaduw draaien rekent wel bijzonder tarief over deze extra 'gekochte' vakantiedagen. Hoe zit het nou? Moeten wij daar ook bijzonder tarief loonheffing over rekenen of niet?

Ik hoor het graag. Reactie infoteur, 18-04-2018
Hallo Elisa,
Over de uitbetaalde en afgekochte vakantiedagen moet het bijzonder tarief worden berekend. Het hoort thuis in de categorie bijzondere beloningen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Buckens, 12-04-2018
Geachte Zeemeeuw.
Ik ben 65+ met baan. Afrekening via een uitzendbureau/payroller.
Op iedere afrekening staat een reservering voor vakantiegeld en vakantiedagen. Ik heb om uitbetaling gevraagd nadat ik ruim zes weken ziek ben geweest.
Op de afrekening wordt 40,85% loonheffing ingehouden. Volgens mij is dat correct voor het vacantiegeld, maar is op de reservering voor vakantiedagen zou dat 18, en nog wat % moeten zijn.
De reactie van de payroller is dat ik gelijk zou hebben, maar omdat ik er zes weken uit geweest ben ineens het hoge tarief van toepassing zou zijn.
Wat is uw mening?
Hartelijk dank voor de te nemen moeite Reactie infoteur, 12-04-2018
Geachte Jan Buckens,
Aan het einde van de arbeidsovereenkomst worden de reserveringen die nog resteren, binnen uiterlijk zes weken aan de uitzendkracht uitgekeerd. Waarschijnlijk is daar dus iets misgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drunenaar, 18-03-2018
Hallo, bij mijn bijzondere beloningen (vakantiegeld, tantième etc) wordt het percentage bijzondere beloning à 49,19% ingehouden, dit komt overeen met de tabellen aangezien mijn jaarloon op ca. 56K ligt.
Ik verwacht nu bij mijn belastingaangifte over 2017 geld terug te krijgen aangezien ik volgens de loonheffingstabellen maar 40,8% loonheffing hoef te betalen, naar mijn mening zijn de bijzondere beloningen dus 8,39% te zwaar belast.
Uit mijn aangifte blijkt echter dat ik geen geld terug krijg, kunt u dit verklaren? Reactie infoteur, 13-07-2020
Hallo Drunenaar,
Dat komt waarschijnlijk doordat uw algemene heffingskorting en arbeidskorting die bij een extra inkomen kunnen dalen en niet zozeer door de extra beloning:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Junior, 16-03-2018
Hallo,

Ik heb als bijbaantje een 5 uurcontract, soms ga ik hier 10 uur overheen. klopt het dat ik hierover ook een bijzondere tarief loonheffing moet betalen? en hoe reken ik dit uit? Reactie infoteur, 19-03-2018
Hallo Junior,
Bij overuren wordt er gekend met een bijzonder tarief. Hoe hoog dit tarief is, is afhankelijk van uw inkomen en kan zelfs oplopen tot een 60%. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting kunt u wellicht een deel van de betaalde belasting op overuren terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Waldemar, 21-09-2017
Ik woon sinds 2010 on Suriname. Mijn leeftijd is 65 jaar en heb 1 of meerdere pensioen(afkoop) uitkeringen in 1 keer ontvangen uit Nederland. Ben niet meer in Nederlandse loondienst. Op deze uitgekeerde bedragen is het bijzonder belasting tarief (32%) toegepast. Logisch. Kan ik bij de Fiscus nog om een soort belasting teruggaaf vragen en hoe in geval het kan.
Dank en groet.
Waldemar Reactie infoteur, 22-09-2017
Beste Waldemar,
Als u denk dat u in Nederland belasting kunt terugkrijgen, dan kunt u hier belastingaangifte inkomstenbelasting doen over uw inkomen uit Nederland. Dat kan online nadat u een gebruikersnaam en een wachtwoord hebt aangevraagd (http://tinyurl.com/yaklt6st).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 04-07-2017
Als oproepkracht (wisselende aantal uren per week/maand) geeft mijn jaaropgaaf 2016 aan dat mijn "loon loonheffingen" 25.657,= en de "ingehouden loonheffing" 3880,= is. Volgens de salarisadministratie is de ingehouden loonheffing zo laag omdat het bijzonder tarief voor 2016 8,85% is (voor 2015 was dat 36,50%!). Volgens de aangifte 2016 moet ik circa 900 terugbetalen. Dus wat is er mis gegaan met een te lage ingehouden loonheffing in 2016? En hoe kan het dat het bijzonder tarief zo verschillend kan zijn ( 2015 >36,5 % en 2016 >8,85%). Kunt u e.e.a. toelichten?

Met een groet,
Wim Reactie infoteur, 04-07-2017
Beste Wim,
Voor 2016 bedroeg het bijzonder tarief niet 8,85% en daarom is er bij u feitelijk te weinig belasting ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 30-06-2017
Hallo,

klopt het nog steeds dat je eenmalig een bonus onder 2.400 euro belastingvrij mag overmaken naar een werknemer?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 01-07-2017
Hallo J,
Een bedrijf mag een bonus van maximaal 2.400 euro onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. Dat bedrag wordt zonder aanvullende eisen door de Belastingdienst nog net als gebruikelijk en als eindheffingsloon gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 28-06-2017
Beste redactie,
onlangs heb ik een lijfrentepolis uit laten keren. ivm langdurige AO werd er geen revisietoeslag ingehouden. Wel ca de helft aanloonheffing. Terwijl er de mogelijkheid bestond om volledig uit te keren wegens langdurige AO. De MIJ vertelde later dat ik dat zelf maar moet doen dan bij de fiscus en dat een laag inkomen dat mogelijk maakt.
klopt dat? Reactie infoteur, 29-06-2017
Beste Hans,
Een verzekeringsmaatschappij houdt het hoge belastingtarief in inclusief zvw premie en als dat te hoog is geweest, kunt u het te veel aan ingehouden belasting en premies weer terugkrijgen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 03-05-2023
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.