Bijzonder tarief loonheffing

Bijzonder tarief loonheffing Wie een extra inkomen ontvangt, een dertiende maand, krijgt dat inkomen niet belastingvrij. Vaak is er sprake van een bijzonder tarief loonheffing, bijverdienen door overwerk, een dertiende maand, een bonus, bijbaan, vakantiegeld of uitbetaling van vakantiedagen. De belasting hierop is hoog. Het bijzonder tarief in de loonheffing kan in 2017, 2018 en 2019 oplopen tot 52 procent aan loonbelasting. U houdt door dit belastingtarief netto veel minder over dan gedacht, maar kunt later de te veel betaalde loonheffing terugvragen via de aangifte inkomstenbelasting. De maand mei is de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Let op de loonheffingskortingen en de heffingsrente.

Loonheffing en premies en dus niet belastingvrij

Iedereen die loon en salaris ontvangt van een werkgever zal zien dat deze een bepaalde loonheffing inhoudt. Deze loonheffing is hoger naarmate u meer verdient. In Nederland onderscheiden we daarvoor een aantal belastingschijven. Wie bijvoorbeeld tot ruim 18.000 euro per jaar verdient en jonger is dan 65 jaar zit in de belastingschijf van 34 procent belasting. Daarboven loopt het op van 42 procent naar 52 procent. Anders gezegd u houdt van uw verdiende geld 66 procent tot 48 procent netto over. Sinds 2015 is er ook een verrekeningsbijdrage, waarover straks meer.

Loonheffingskortingen 2017, 2018 en 2019

Bij de loonheffing houdt de werkgever niet met alle heffingskortingen rekening. Daardoor kan te veel belasting worden ingehouden. De loonheffingskortingen waarmee de werkgever of uitkeringsinstantie rekening houden zijn:
 • De algemene loonheffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De ouderenkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting;

Bij het aanvaarden van uw baan moet u opgeven welke van deze vier heffingskortingen voor u gelden. De levensloopregeling is al per 2013 vervallen, de alleenstaande ouderenkorting verviel in 2015.

Wat is een loonheffing?

De loonheffing bestaat uit 3 delen:
 • De loonbelasting en premies volksverzekeringen, zoals AOW, ANW, ANW en Wlz (AWBZ).
 • De premies werknemersverzekeringen, zoals ZW, WW, WAO en WIA.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, ZVW.

Geen belasting bijbetalen over inkomen of loon, maar belastingvrij bijverdienen

Het kan het zo zijn dat u inmiddels zoveel hebt verdient dat u een hoog belastingtarief betalen moet. Als u verder geen aftrekposten hebt en ook geen extra inkomsten, zou het zo moeten zijn dat de loonheffing via de werkgever ook precies goed is. In de praktijk is dat vaak anders doordat:
 • Er extra aftrekposten zijn, zoals hypotheekrenteaftrek of ziektekosten.
 • Er extra inkomsten zijn en bijvoorbeeld bij een andere werkgever.
 • Er een tweede baan is.

Bijzonder tarief loonbelasting is hoog

Bij extra inkomsten kunt u ook te maken krijgen met het bijzonder tarief in de loonheffing. Het bijzonder tarief is de belasting die u betaalt over bijzondere inkomsten, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld. In feite gaat het om inkomsten die bovenop het normale inkomen komen. Dit bijzondere tarief kan een stuk hoger liggen dan u gewend bent. Zo kan het gebeuren dat u normaal gesproken 34 procent belasting betaalt, maar over uw uitbetaalde vakantiedagen toch 52 procent moet betalen. En dat valt natuurlijk flink tegen. Tegen dit onbedoelde effect kunt u actie ondernemen via een teruggaaf van de Belastingdienst.

Bijzonder tarief en vakantiegeld 2018, 2019 en 2020

Het vakantiegeld in de maand mei is vaak een mooie meevaller, maar u betaalt wel het hoge belastingtarief: banken en belasting willen uw vakantiegeld 2019 en 2020.

Aangifte inkomstenbelasting doen, heffingsrente

De werkgever houdt bij extra inkomen meer belasting en soms te veel belasting in om te voorkomen dat u later belasting moet bij betalen. Maar deze voorzorg kan er dus toe leiden dat u veel te veel belasting betaalt. Daar staat tegenover dat de werkgever niet weet of u ook extra vermogen hebt of andere zaken die een hogere belasting wel rechtvaardigen. Het moment om te bepalen hoeveel belasting u echt moet betalen is het moment van het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en de daaruit volgende belastingaanslag. Hebt u te veel belasting betaald dan krijgt u geld met rente terug. Hebt u te weinig betaald dan moet u bijbetalen met daarbij een heffingsrente.

Verschil tussen loonheffing en inkomstenbelasting

Bij de aangifte inkomstenbelasting worden namelijk alle inkomsten meegenomen en niet alleen uw salaris of loon. U kunt dan ook allerlei fiscale aftrekposten opvoeren die u gedeeltelijk van de belasting terugkrijgt. Deze aangifte is dus het moment om echt te bepalen hoeveel u aan de Belastingdienst moet betalen of wat u terug krijgt. Nu is het wel zo dat u de aangifte pas na afloop van het jaar doet en dus enige tijd op uw belastingteruggave moet wachten, maar ook daar is een oplossing voor. Als u denkt dat u te veel belasting hebt betaald kunt u ook gedurende het jaar bij de Belastingdienst een verzoek indienen om eerder uw geld te krijgen.

Huurtoeslag en bijzonder inkomen

Bij het aanvragen van een huurtoeslag wordt naar uw gezamenlijke inkomen gekeken. Extra inkomsten kunnen er toe leiden dat u meer verdient dan is toegestaan. Gelukkig is het zo dat sommige inkomsten niet worden meegenomen. Zo hoeft u bij de huurtoeslag niet een nabetaling van loon of uitkering over eerdere jaren op te geven en ook niet extra inkomsten als:
 • Een afkoopsom. Bijvoorbeeld een afkoopsom van een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten.
 • Een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
 • Extra WAZ-uitkering, Wajong-uitkering of WAO-uitkering in verband met kosten voor oppas en verzorging.

Uw inkomen wordt voor deze posten gecorrigeerd waardoor deze niet leiden tot een te hoog inkomen en daarmee een afwijzing van de huurtoeslag. Of het inderdaad om een bijzonder inkomen ging en of er terecht werd gecorrigeerd wordt bepaald bij de definitieve vaststelling van de huurtoeslag na afloop van het jaar.

Twee banen en de fiscus, hoeveel belasting moet u betalen?

Ook als u een tweede baan hebt, kan het fout gaan met de loonheffing. Vaak is het zo dat er dan te weinig loonheffing wordt ingehouden. Dat komt doordat de ene werkgever niet weet dat u ook een andere werkgever hebt. Bijvoorbeeld omdat u dat bent vergeten te vertellen of omdat u niet wilt dat de werkgevers weten dat u twee banen hebt. In dat geval rekenen de werkgevers allebei met een te lage belastingheffing. U denkt dan relatief veel netto aan loon over te houden, maar zult aan het einde van het jaar, wederom bij de aanslag inkomstenbelasting, moeten bijbetalen aan de fiscus. Weten daarentegen de werkgevers wel van elkaars bestaan dan zal de tweede werkgever waarschijnlijk meer belasting inhouden dan de eerste. Dat komt niet doordat een tweede baan netto minder oplevert, maar doordat uw totale inkomen hoger is, waardoor u in een hogere belastingschijf valt. Dit terwijl uw heffingskortingen al verbruikt zijn. Bij de aanslag inkomstenbelasting blijkt dan wel weer of het allemaal terecht was.

Dertiende maand ontvangen en de Belastingdienst

Een dertiende maand is normaliter een extra uitkering van 8 procent van het jaarloon. Als het anders is, wordt dat aangeven in de CAO. Zo kan een 13e maand ook afhankelijk zijn van de bedrijfsresultaten en dus hoger of lager uitvallen. Meestal is het zo dat de 13e maand niet bijdraagt aan de opbouw van extra pensioen. Ook dit extra loon wordt in eerste instantie extra belast tegen maximaal 52%. Of u hiervan nog belasting terug krijgt hangt af van uw inkomen en de aangifte inkomstenbelasting voor het hele jaar.

Bijzondere loonheffing en de algemene heffingskorting die tot naheffingen leidt

Sinds 2014 is de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting inkomensafhankelijk. Tot een inkomen van circa 20.000 euro ontvangt u de maximale korting, maar daarboven wordt het minder. Als u dus extra inkomen ontvangt via een dertiende maand of overwerk, kan het zijn dat u belasting moet terugbetalen (als u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt ingevuld) of minder belastinggeld terug krijgt bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting. Om belasting bijbetalen zoveel mogelijk te voorkomen heeft de Belastingdienst het verrekeningspercentage geïntroduceerd.

Nieuw in 2017, 2018, 2019: het verrekeningspercentage loonheffingskorting

De Belastingdienst wil ook naheffingen als gevolg van een extra beloning of vakantiegeld voorkomen. Daardoor wordt in 2017 niet alleen 52% als tarief ingehouden maar ook 4% à 8% verrekeningspercentage loonheffingskorting. Zo wordt bij inkomens vanaf grofweg 20.000 euro maar liefst tot 55% à 57% ingehouden en houdt u in dat geval van elke extra euro maar 45 of 43 eurocent over. In mei 2016 is het bijzondere tarief dat bij 40,4% behoort 45,22%. In 2017, 2018 en 2019 kan dit, afhankelijk van uw jaarloon, nog hoger uitvallen. De verrekeningstabel voor 2017, 2018 en 2019 ziet er als volgt uit:

Verrekeningspercentage 2017:

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 19.9830%
€ 19.9834,79%
€ 21.4114,79%
€ 32.4454,79%
€ 33.7928,39%
€ 34.1318,39%
€ 67.0733,60%
€ 131.7300%

Verrekeningspercentage 2018

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 6.5120%
van € 6.512 tot € 10.225-1,76%
van € 10.226 tot € 18.936-28,06%
van € 20.0000%
€ 20.1434,68%
€ 21.4114,68%
€ 32.4454,68%
€ 33.1138,38%
€ 34.4058,28%
€ 68.5083,60%
€ 133.0320%

Verrekeningspercentage 2019

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 7.0980%
van € 7.098 tot € 10.469-1,75%
van € 10.226 tot € 18.936-28,71%
van € 20.0000%
€ 20.3855,15%
€ 21.6515,15%
€ 32.6955,15%
€ 33.3535,15%
€ 34.64511,15%
€ 68.50711,15%
€ 68.5086%
€ 70.0006%
€ 133.2720%

Stel u hebt in 2018 een inkomen van € 33.113, dan bedraagt uw totale tarief 49,13%. Zonder verrekeningstarief zou dit 40,85% zijn. Bij een inkomen van € 70.000 in 2019 is dit 57,75%, zonder verrekeningstarief is dit 51,75%. Alleen voor lagere inkomens (tot circa 20.000 euro) is het verrekeningspercentage negatief. Met een inkomen tussen de € 20.385 en € 97.967 betaalt u in 2019 meer belasting over bijzondere beloningen.

Verrekeningspercentage 2020

In 2020 veranderen de heffingskortingen en belastingpercentages (hogere heffingskortingen aan de basis, lagere tarieven inkomstenbelasting vanaf 2e schijf). Dit leidt tot de volgende verrekeningspercentages:

Verrekeningspercentage 2020

InkomenVerrekeningspercentage loonheffingskorting
tot € 8.0050%
van € 8.005 tot € 10.469-2,8%
van € 10.469 tot € 20.711-28,8%
van € 20.7110%
€ 21.0005,7%
€ 21.6515,7%
€ 32.6955,7%
€ 34.9375,7%
€ 34.93811,7%
€ 68.50611,7%
€ 70.0006%
€ 98.5870%
€ 133.2720%

Met een inkomen tussen de € 20.712 en € 98.587 betaalt u in 2020 meer belasting over bijzondere beloningen, zelfs meer dan in 2019.

Slot bijzondere loonheffing 2017, 2018 en 2019

Als u veel belasting moet betalen over extra inkomsten zou het de moeite lonen om een belastingteruggaaf te vragen bij de Belastingdienst. Dan beschikt u veel eerder over u geld dan bij de gewone aangifte inkomstenbelasting. Helaas maakt de Belastingdienst dit niet mogelijk. Bij de huurtoeslag hoeft u niet al uw inkomsten in een jaar op te geven als ze een bijzonder of eenmalig karakter hebben, bij de zorgtoeslag wel.

Lees verder

© 2010 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijvenTwee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt…
65 jaar belastingtarief – de houdbaarheidsbijdrage 2020-202165 jaar belastingtarief – de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021De houdbaarheidsbijdrage is het verhoogde belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog ee…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenInkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijvenHet tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven v…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingVanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelastingHet kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie bel…

Belasting eindejaarstips 2019 en 2020Belasting eindejaarstips 2019 en 2020Eindejaarstips 2019 en 2020 voor de particulier. Fiscale tips om belasting te betalen en vermogensbelasting zo veel moge…
De wettelijk verschillen tussen samenwonen en trouwenSoms weten mensen niet zo goed wat het beste voor hen is als het om wettelijke zaken gaat: trouwen, een samenlevingsover…

Reageer op het artikel "Bijzonder tarief loonheffing"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Niels, 23-10-2020 10:38 #100
Ik werk via een uitzendbureau dus ik krijg per week betaald. (Sinds januari ongeveer hetzelfde inkomen). Normaal gesproken dien ik 40 uren in (keer 12,5 euro bruto) met loon 424 euro (dus 10,61 netto p.u.)
afgelopen weken heb ik meer uren ingediend, 2 weken geleden 44 en afgelopen week 45 uren. 45 ingediend met loon 481(dus loon 10,69 netto p.u.)
Mijn vraag is tot hoeveel overuren ik per week uit kan laten betalen voordat ik meer loonheffing moet betalen? Verschilt dit per uitzendbureau?
Zitten er nog consequenties aan als ik nog meer overuren ga schrijven?

Alvast bedankt, Niels

Tim, 30-09-2020 18:11 #99
Deze maand (september) heb ik mijn overuren uit laten betalen… deze vallen onder de “loonheffing bijzonder tarief”. Dit betekent dat het percentage dat hierover ingehouden wordt 41,37% is. Kan ik hiervan geld terug verwachten als ik mijn belastingaangifte van volgend jaar doe? Reactie infoteur, 02-10-2020
Beste Tim,
Als de loonheffing te hoog blijkt te zijn en dus niet past bij het jaarinkomen, dan kunt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting geld terug verwachten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 01-08-2020 12:10 #98
Bij het afkopen van een klein pensioen is 9,70% loonheffing bijzonder tarief ingehouden, ik woon in litouwen en ben gekwalifiseert buitenlands belasting plichtige, mijn jaarinkomen is minder dan 10000 kan ik dit terugvorderen? Reactie infoteur, 06-08-2020
Beste Wouter,
U hebt dan ook recht op heffingskortingen die de belasting verlagen. U kunt dus recht hebben op een belastingteruggave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maria, 06-07-2020 21:55 #97
Ik heb een dienstverband welke op 1-10-2020 eindigt. Momenteel staat op mijn loonstrook BT 49,2%. Indien ik mijn bruto salaris tot eind dit jaar zou hebben ontvangen, zou ik niet boven de €68.507,- uit zijn gekomen. Eind oktober krijg ik echter een beeindigingdvergoeding waardoor mijn totale inkomen uit deze dienstbetrekking dit jaar rond de €95.000 uitkomt. Kan ik ervan uitgaan dat beeindigingsvergoeding nog belast wordt met 49,2% of wordt dit automatisch aangepast naar 55.5% nu ik met de uitbetaling van de beeindigingsvergoeding boven de €68.507 uitkom? Reactie infoteur, 08-07-2020
Beste Maria,
De beëindigingsvergoeding wordt belast met het hoge belastingtarief van het bijzonder tarief. Gebeurt dat abusievelijk niet, dan zult u bij de belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2021 belasting moeten bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anita, 15-06-2020 22:12 #96
Ik heb een loonvoordering van 35.170,01 euro van achterstallig loon van de afgelopen 5 jaar. Klopt het dat hier inhouding belasting van bruto salaris een tarief betreft van 37,35% + 4,02% is 41,37 % en je dan van dit bedrag maar 20.520,00 euro over houd. Reactie infoteur, 17-06-2020
Beste Anita,
Hoeveel belasting wordt ingehouden zodra u het achterstallig loon krijgt uitbetaald, zal afhankelijk zijn van uw totale inkomen in 2020 (inkomen 2020 plus navordering). Het totale belastingtarief kan door het verrekeningspercentage ook meer zijn dan u aangeeft.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lola, 29-05-2020 21:27 #95
Vandaag vakantiegeld en loon ontvangen, het percentage bt is ineens veranderd van 8.54% naar 41.37%. Mijn jaarsalaris was vorig jaar €18500, en zal dit jaar rond de €19200 zijn. Mag de salarisadministratie dit zomaar aanpassen? Reactie infoteur, 01-06-2020
Beste Lola,
Ook al is uw inkomen in 2020 wat hoger (€19.200), de heffing zou vergelijkbaar moeten zijn. Maar zit in die €19.200 ook het vakantiegeld?
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anne, 22-05-2020 12:51 #94
Vakantiegeld net ontvangen. Net te weinig verdient om in de gunstigste tabel vd bijzondere beloning te vallen. Waardoor je maar 9% belasting betaald. Scheelt me helaas 250 euro. Wel heb ik nog een werkgever waar ik inkomen heb als ik dit erbij optel kom ik wel in de gunstige tabel. Wordt dit verrekend bij de aangifte inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 23-05-2020
Beste Anne,
Ja, want bij de belastingaangifte inkomstenbelasting wordt gekeken naar uw totale jaarinkomen. Als u ook aftrekposten hebt, kunnen die uw inkomen verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 12-05-2020 08:42 #93
In 2018 heb ik overgewerkt en deze uren zijn als flexuren opgebouwd. Vanwege geen mogelijkheden om deze op te nemen zijn/worden deze in de maand januari 2019 uitbetaald. Nu maart 2020 ontvang ik een brief van HR dat gebleken is dat ik door het uitbetalen van deze uren in een andere BT-tarief terecht kom en bij moet betalen. Ik begrijp dat, mijn vraag is. Is HR hier in gebreke gebleven, en hadden zij mij in 2019 op diverse momenten al op de hoogte moeten stellen hiervan? En mij de optie moeten geven om al eerder een hoger BT-tarief te laten inhouden op mijn salaris? Zodat ik nu ruim 15 maanden later niet ineens voor een verrassing sta. Want ik ben echt geschrokken… Ik heb hier wal wat over gezegd. Reactie: linksom/rechtsom je moet betalen. Alleen nu sturen ze wel aandacht brieven naar de mensen toe. Reactie infoteur, 13-05-2020
Beste Sandra,
Als u in januari 2019 extra loon ontving, verwerkt u dat in uw belastingaangifte inkomstenbelasting, daar is geen tussenkomst van de HR voor nodig. Het was inderdaad correcter geweest als zij direct het goede belastingtarief hadden ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 28-04-2020 13:50 #92
Vorig jaar in oktober € 65000,00 bruto ontvangen uit een vaststellingsovereenkomst. Er werd € 28113,00 aan loonheffing ingehouden, loonheffingskorting is toegepast en de groene tabel is gebruikt. Ik kan de loonheffing van € 28113,00 op geen enkele manier herleiden. Is hier wel juist gehandeld? Reactie infoteur, 01-05-2020
Beste Jos,
Bij dit bedrag is de algemene heffingskorting ongeveer nul, blijft over een belastingtarief van 38,1% en mogelijk de zvw-premie. Het ingehouden bedrag lijkt aan de hoge kant. Als u uw belastingaangifte inkomstenbelasting invult, wordt zichtbaar of u inderdaad geld terug krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans Witlox, 13-03-2020 17:41 #91
Bij een verkrijgen van afkoopsom weet je dat, in combinatie met ander inkomen dat je wellicht te weinig inkomstenbelasting hebt betaald. Nu zie ik dat ook de afkoopsom voor het bepalen van arbeidskorting wordt meegeteld bij je inkomen en als je dan boven de 68.000 euro inkomen komt de arbeidskorting op 0 uit komt. Klopt het dus dat je en zwaarder belast wordt voor een hoger inkomen en daarnaast nog eens extra voor het vervallen van de arbeidskorting? Reactie infoteur, 16-03-2020
Beste Frans Witlox,
De extra belasting die u betaalt voor een afkoopsom hangt samen met de hogere belastingschijf waarin u valt en het vervallen van een heffingskorting. Wordt er toch te veel ingehouden aan belasting en premies, dan krijgt u dat deel terug bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Judith, 04-03-2020 20:02 #90
Beste Infoteur,

Mijn belastbaar inkomen conform jaaropgave 2019 = €77.310,- ingehouden loonheffing €29.985,-
Op mijn loonstrook staat iedere maand 57,75%, vast salaris over gehele jaar is € 64.152,- en aan bonus €11.500,- en vakantiegeld €5.124,- : heb ik nu veel teveel belasting betaald?
Wordt dit automatisch verrekend met aangifte over 2019?

Zie graag uw reactie tegemoet, alvast dank. Reactie infoteur, 06-03-2020
Beste Judith,
U hebt te veel belasting betaald en krijgt bij uw belastingaangifte 2019 naar schatting ruim 5.700 euro terug. Een eigen woning kan ervoor zorgen dat de teruggave lager is (eigenwoningforfait).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter Leijdens, 10-02-2020 06:58 #89
Beste infoteur

Ik zit het allemaal te lezen maar begrijpen doe ik het helaas niet. Over het jaar 2018 had ik het hele jaar tariefpercentage 49,13. Ik vind dat de werkgever mij voor 2019 veel te hoog geschaald heeft.
Nu heb ik over het over 2019 het jaar 66910 verdient. Maar wel een heel het jaar met tariefpercentage 57,75. Betaald.
Hoe moet ik dit nu berekenen.
In mijn ogen heb ik over een heel jaar lang
8,62 % te veel betaald aan belasting. Als ik gelijk heb dan hebben we het over 5767 euro. Wat teveel is berekend aan loonbelasting en ingehouden is dan? Krijg ik dat bedrag dan volledig terug. Hoe word dat nu berekend.
Ik weet 1 ding zeker. Over het hele jaar 2019 heb ik veel te veel betaald aan onze fiscale dienst. En je moet nog maar afwachten dat je je eigen centjes straks terug hebt met dat te veel betalen en verrekeningspercentages en alle andere gekkigheid die ze steeds verzinnen.
Ik zou graag eens weten hoe hoog het bedrag dan gaat zijn ( ongeveer) wat ik dan ga terug ontvangen van de blauwe envelop. Is dat dan die 5767 euro.?
Kunt u het mij uitleggen. Gaarne kunt u even een blik te en mij daarna een grove schatting na geven wat ik ongeveer zou kunnen gaan verwachten hier van. Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste Peter Leijdens,
Bij een inkomen van € 66.910 in 2019 is het verrekeningspercentage gelijk aan 11,15%. Plus een basispercentage van 38,1% komt u uit op 49,25%. U hebt dus teveel betaald en krijgt dat terug bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 (maart 2020).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jans, 06-02-2020 16:57 #88
Vraag:: ik heb vorig jaar net iets boven de 68000 bruto verdiend en in 2019 70000 bruto. Nu heeft mijn werkgever in 2019 op al mijn bijzondere vergoedingen 57,75% belasting ingehouden wat vrij hoog is. Krijg ik hier bij de belastingteruggave nog wat van terug?

Alvast bedankt. Reactie infoteur, 08-02-2020
Beste Jans,
Die 57,5% is wel het percentage dat bij uw inkomen hoort. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, waarbij u ook aftrekposten kunt invullen, wordt duidelijk hoeveel u terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marten, 29-01-2020 11:30 #87
Zojuist heb ik mijn eerste loon ontvangen, waar bij het bijzonder tarief (bonus) een belastingpercentage wordt geheven van 55,50%. Op basis van mijn vorig jaar verdiende loon, ongeveer €75K, is dit zo aangepast, wat denk ik voortkomt uit het verrekeningspercentage. Is het echter zo dat de volledige commissie dan voor het hele jaar met 55,50% wordt belast, ook al is mijn basissalaris steady op €31,5K? Want naar mijn idee zou dan de commissie tot €68.506,- maar met 49,02% moeten worden belast. Reactie infoteur, 02-02-2020
Beste Marten,
Bij een forse commissies en relatief grote verschillen in inkomen krijgt u inderdaad te maken met meerdere schijven en tarieven van het verrekeningspercentage. Bij u is, waarschijnlijk gemakshalve, met één tarief gerekend. Wat u te veel aan belasting hebt betaald, krijgt u terug bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Derk, 24-01-2020 11:49 #86
Goedemiddag,

Vorig jaar was de grens van het bijzonder tarief gesteld op 98000 en deze is dit jaar verhoogd naar 106000. Klopt het dat als je vorig jaar boven de 98000 hebt verdiend je recht hebt op teruggave van de 6% belasting die je teveel hebt betaald. Zo ja, hoe kun je dit het beste aanvliegen? Reactie infoteur, 26-01-2020
Goedemiddag Derk,
Als u over 2019 belastingaangifte inkomstenbelasting doet, wordt meteen duidelijk hoeveel belasting u terug kunt krijgen. Ook extra aftrekposten zijn hierop van invloed.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 20-01-2020 16:19 #85
Hallo,

Ik heb in 2019 50.250 euro loon ontvangen. Daarbovenop heb ik 18.000 euro ontvangen aan overuren (maandelijks 800-900 euro), vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Mijn werkgever heeft vanaf januari 2019 over deze 18:000 euro 57,5 % loonheffing BT ingehouden. Dat lijkt mij te veel of zie ik dit nu verkeerd? Reactie infoteur, 24-01-2020
Hallo Eric,
Dat is zeker een hoge belasting, maar wel met een reden. Door de overuren verliest u ongeveer 900 euro aan algemene heffingskorting en een deel arbeidskorting. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 20-01-2020 10:20 #84
Ik heb in 2019 € 60.000 verdient, waarvan € 22.000 aan bonussen. Deze bonussen zijn middels bijzonder tarief belast. Omdat mijn inkomen de € 68.000 niet overschrijdt, kan ik er dan vanuit gaan dat ik het verschil tussen normale loonbelasting (38%) en bijzonder tarief percentage kan terugvragen? Of spelen hier nog andere factoren een rol? Reactie infoteur, 23-01-2020
Beste Marc,
Omdat enkele heffingskortingen inkomensafhankelijk zijn (lager worden bij een hoger inkomen), zult u niet het totale verschil in belastingheffing terugkrijgen. Wat u wint aan lagere heffing, verliest u mogelijk aan heffingskortingen. Bovendien is belangrijk welk tarief is berekend: hoe hoger die is, hoe groter de kans dat u geld terugkrijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kees, 01-01-2020 15:09 #83
Wat wordt het bijzonder tarief in 2020?
In mijn geval is dit in 2019 57,75%. Reactie infoteur, 02-01-2020
Beste Kees,
Uw bijzondere tarief 2020 wordt dan 55,50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marcel, 19-11-2019 17:02 #82
Hoe voorkom je bij de "grensgevallen" (dus bij een jaarloon van rond de 20.000) dat de Belastingdienst bij een eenmalige uitkering gedurende het jaar (bijv. uitbetaling verlofuren) toch met een naheffing komt, omdat de werkgever in het systeem met het lagere BT heeft gerekend. Reactie infoteur, 20-11-2019
Beste Marcel,
Bij het bijzonder tarief kunnen in 2019 wel 13 schijven worden onderscheiden. Binnen zo'n schijf is het tarief gelijk. Ga je over de grens heen, dan geldt alleen voor het meerdere mogelijk een naheffing.

Voorbeeld rond de 20.000 euro:
€ 19.390 t/m € 20.384 :0,00%.
€ 20.385 t/m € 23.808:5,15%.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alexander, 02-11-2019 01:27 #81
Waar ligt de grens van jaarinkomen dat ik meer dan 8% over mijn bijzondere beloning ga betalen? Reactie infoteur, 04-11-2019
Beste Alexander,
Bij een inkomen van € 34.061 geldt in 2019 het hogere percentage van 11,15%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Iwe Vdbeek, 23-09-2019 09:48 #80
Gd dag

ik heb een stuwmeer aan vrije dagen waar ik mee bezig ben ze op te maken voor mijn aow-datum; nu is mijn aow-datum met 4 maand vervroegd waardoor ik ca. 60 dagen niet meer op kan nemen; deze zullen dan ook worden uitbetaald aan het eind van mijn loopbaan. hiervoor geldt dan het hoge tarief aan belasting. mijn directie bezweert me dat ik bij mijn aangifte inkomstenbelasting het te veel betaalde belasting terug kan krijgen; ik twijfel of dit wel juist is. Reactie infoteur, 23-09-2019
Goedendag Iwe Vdbeek,
Uw directie heeft zeer waarschijnlijk gelijk, als u meer belasting betaalt dan gegeven uw jaarinkomen terecht is, krijgt u in het voorjaar van 2020 een belastingteruggave na het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roland, 11-09-2019 19:37 #79
Goedendag,
Ik wil eind december dit jaar ontslag nemen bij mijn werkgever. Opzegtermijn van een maand. Er blijft nog een maand vakantieverlof over die ik dan volgend jaar krijg uitgekeerd. Maar er staan ook nog 1000 adv uren. Ze gaan die wel uitbetalen. Wat betekent dat belastingtechnisch? Ben van plan volgend jaar niet te gaan werken/geen uitkering, dus verder geen inkomen. Maakt dat nog iets uit?

Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 14-09-2019
Goedendag Roland,
De uitbetaalde vakantiedagen/adv worden als inkomen gezien. Is uw jaarinkomen in 2020 beduidend lager, dan mag de werkgever ook met een lager tarief bijzonder tarief rekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van Hout, 24-08-2019 14:22 #78
Hallo,
Krijg nu een aanbod om mijn klein pensioentje wat ik met mijn 68 zou ontvangen (ongeveer €25 bruto pm) kan afkopen. Heb al een uitkering van pensioen + AOW. Het afkoopbedrag is bruto bijna €6000 hier ga ik bijzonder tarief loonbelasting over betalen. Hoeveel % zal ik dan moeten betalen zodat ik weet wat het netto bedrag is.
Moet ik rekening houden met 50%? of meer?
M.vr.g. Jos Reactie infoteur, 26-08-2019
Hallo Jos van Hout,
Het kan dan zijn dat het pensioenfonds tot 58% inhoudt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. van Wijngaarden, 05-08-2019 13:28 #77
Vraag; het vermoeden dat mijn werkgever mij oplicht betreft loonbelasting. Ik ben parttime aan het werk en verdien 865 per maand nu gaat hier 374 euro af aan loonbelasting ik vind dit echt te veel klopt dit of is mijn vermoeden gegrond. Reactie infoteur, 05-08-2019
Beste R. van Wijngaarden,
Het zou ook kunnen dat uw werkgever geen rekening houdt met de loonheffingskortingen. Zonder heffingskortingen betaalt u namelijk in 2019 bijna 37% aan belasting en premies (320 euro). Het beste vraagt u om een specificatie (een loonstrookje).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marc, 10-07-2019 21:15 #76
Vraag over bijtelling en (bijzonder) tarief.
Jaarloon in 2018 was 79.000,00
Bijtelling per maand bruto 570,00
Eigen bijdrage per maand 100,00
Netto eigen bijdrage was in jan 2019 nog 300,14. (In nov. 2018 was dit nog 289,00)
In maart 2019 loonsverhoging 200,00 bruto per maand en sindsdien is netto bijtelling verhoogd naar 315,25.
Loonadministratie stelt simpelweg dat dit belastingtechnisch gevolg is, maar kan meer niet uitleggen.
Kunt u wel uitleggen waardoor dezelfde brutobijtelling in enkele maanden mij netto 26,00 meer kost. Reactie infoteur, 11-07-2019
Beste Marc,
Bij uw inkomen bedraagt in 2019 de extra bruto bijtelling per maand 6% van 200 euro. In 2018 was dit nog 3,6%. Dat is 2,4% extra tegen 51,75%, ofwel netto 1,25% (= 25 euro) extra inhouding.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rob, 27-06-2019 15:02 #75
Beste,

Mijn werkgever heeft over mijn jaarbonus 57,75% belasting ingehouden, maar ik ga dit jaar alles bij elkaar in 2019 zeker meer dan 97,967 EUR verdienen (krijgen). Betekent dit dat het eigenlijk 51,75% had moeten zijn en ik dit teveel betaalde terug kan krijgen via (voorlopige) aangifte 2019?

Hoor graag,
Rob Reactie infoteur, 29-06-2019
Beste Rob,
Dat hangt ervan af hoeveel belasting is ingehouden over uw inkomen exclusief bonus en hoe groot de bonus is. Wat speelt is dat u boven een bepaald inkomen geen recht meer hebt op een aantal heffingskortingen of veel minder. Als die situatie ontstaat door de bonus, is er terecht een hoge heffing gehanteerd om te voorkomen dat u anders veel belasting moet bijbetalen. Was de bonus niet de schuldige, omdat u ook zonder bonus al een hoog inkomen had, dan kan het zijn dat er te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. van den Brink, 11-06-2019 15:58 #74
Valt een ontslagvergoeding onder het bijzonder tarief?
Mijn bruto ontslag vergoeding is 28.500,00
Bruto jaarinkomen blijft onder 68.507 inclusief ontslagvergoeding
Ik ontvang loonheffing korting
Welk percentage wordt er ingehouden? Reactie infoteur, 12-06-2019
Beste M. van den Brink,
Voor de loonbelasting komt u uit op 49,25%, voor de inkomstenbelasting (na invullen belastingaangifte inkomstenbelasting) op 38,1%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Job, 27-05-2019 15:27 #73
Mijn Jaarinkomen 2019 zal zijn ca 70000, daarmee TOP(je) in 51,75% heffing.
Dit jaar ontvang ik een ontslagvergoeding ca 300.000, werkgever wil daarop een "bijzonder tarief 57,75%" op inhouden.
Het is toch legitiem om werkgever te verzoeken om bedoelde inhouding op 51,75% door te voeren?
( scheelt wachten op teruggaaf volgende jaar of nu al in de beurs ; 6% over 300000 = 18 mille)
Klopt mijn stelling? Reactie infoteur, 28-05-2019
Beste Job,
Een werkgever mag inderdaad afwijken van de tabel bijzondere beloningen als duidelijk is dat er te weinig wordt ingehouden of als er juist te veel wordt ingehouden. Aan een lager vastgesteld percentage gaat een verzoek vooraf aan de belastinginspecteur die de werkgever machtigt om een lager belastingpercentage te gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kleine Muis, 26-05-2019 21:53 #72
Hallo,
Ook ik had in 2018 een loonhef tbb van 8,49% en dit jaar 43,25%…
Betekent dit dat er vorig jaar te weinig is ingehouden dan? ( extra vraag na aanleiding van antwoord op Andrea met vraag : hoe kan dit) Reactie infoteur, 28-05-2019
Hallo Kleine Muis,
Of er te weinig of te veel belasting is ingehouden, blijkt pas bij de belastingaangifte inkomstenbelasting. De loonbelasting gedurende het jaar is immers een voorschot op de inkomstenbelasting. Veranderingen in de heffing kunnen ook optreden als u meer bent gaan verdienen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andrea, 24-05-2019 00:49 #71
Ik kreeg in 2018 een loonhef tbb van 8.49 procent
Nu in 2019 een loonhef tbb van 43.25 procent
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 24-05-2019
Beste Andrea,
Waarschijnlijk wordt het zekere voor het onzekere genomen. Als er te veel belasting wordt ingehouden, kunt u dit terugkrijgen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Snakepit, 28-03-2019 20:14 #70
Een vraag, ik heb middels een rechtszaak een nabetaling ORT (Onregelmatigheid toeslag) in 2018 ontvangen van mijn werkgever en over deze nabetaling heb ik in het bijzonder tarief 49,130% belasting moeten betalen. Deze nabetaling betreft van 5 jaar terug wat ik te weinig uitbetaald heb gekregen.
Nu wil ik het teveel betaalde belasting terug vragen in mijn aangifte 2018. Hoe moet ik dit dan doen, waar moet ik dat dan in plaatsen om het teveel betaalde belasting terug te vorderen.
Ik hoop dat u mij hierbij een advies kan doen. Reactie infoteur, 29-03-2019
Beste Snakepit,
Het meest eenvoudige is een toevoeging aan uw inkomen in 2018. U vermeldt de extra inkomsten en de betaalde belasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Van der Bijl, 05-03-2019 12:48 #69
Bestaat er een mogelijkheid om heffingen over onregelmatigheidstoeslag deels terug te vorderen? Reactie infoteur, 06-03-2019
Beste Van der bijl,
In feite gebeurt dat op het moment dat u aangifte inkomstenbelasting doet, dan wordt berekend of er te veel of te weinig belasting is betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 04-03-2019 05:59 #68
In 2018 heb ik mijn bovenwettelijke uitkering afgekocht. Op mijn jaaropgave staat een bedrag van de ingehouden loonheffing.

Het brutobedrag na de totale ingehouden loonheffing is aanzienlijk lager dan het oorspronkelijke bedrag"`

Mag ik op de aangifte 2018 het oorspronkelijke bedrag : plusminus 80.000 euro invullen? Dit is namelijk het oorspronkelijke bedrag, dat ik sinds het begin heb "opgespaard"

Het verschil tussen dit bedrag en het brutobedrag, dat na inhouding van de loonbelasting, is ongeveer 60.000 euro.

Dank bij voorbaat voor de reactie(s).
M Reactie infoteur, 06-03-2019
Beste M.
De jaaropgave is voor de fiscus maatgevend, het is wel opmerkelijk dat het oorspronkelijke bedrag kennelijk zo afwijkt van uw jaaropgave.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vk, 03-03-2019 16:05 #67
Ik ben al 10 jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst en laatste 3 jaar krijg ik een ca. 450 euro naheffingsaanslag. Vind ik irritant. Met wie moet ik in gesprek gaan om mij maandelijkse inhoudingen op juiste som som te zetten? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-03-2019
Beste Vk,
De salarisadministratie van uw bedrijf, zou de inhoudingen kunnen aanpassen zodat u niet om minder moet bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald Kuipers, 12-02-2019 18:02 #66
Is het zo dat bij bijtelling auto van de zaak met bijzonder tarief 49% gerekend wordt of geldt het tarief van 38 % voor een jaarloon van 46500 bruto? Reactie infoteur, 13-02-2019
Beste Ronald Kuipers,
Bij een jaarinkomen inclusief bijtelling in belastingschijf 3 (lager dan € 68.507 in 2019) betaalt u ongeveer 47% loonheffing. Doet de salarisadministratie dat niet, dan zult u op een later moment belasting moeten bijbetalen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/158669-nieuwe-bijtelling-auto-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

R. M. D., 05-02-2019 00:58 #65
Januari 19 krijgen wij 2 loonstroken. Een met het basis salaris van januari en een extra loonstrook van dec 18 ivm het gewoon uit te betalen ORT en evt extra gewekte uren van dec. Nu blijkt dat ze het hoge btw tarief van 49,13% op de loonstrook van dec is gebruikt. Mag dit? De ORT en extra uren worden in onze zorgsector achteraf uitbetaald Reactie infoteur, 08-02-2019
Beste RMD,
De onregelmatigheidstoeslag en extra gewerkte uren vallen normaliter onder het hogere bijzonder tarief. Loon dat achteraf wordt uitbetaald, valt onder het normale tarief van de loonbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ran S., 03-10-2018 18:06 #64
Hallo, is het zo dat als je maar één werkgever hebt en je de loonheffingskorting niet toepast je exact hetzelfde bedrag terugkrijgt via je jaaraangifte als wanneer je het elke maand bij je salaris zou ontvangen? Voorbeeld: loonheffingskorting wordt niet toegepast waardoor je 200 euro netto per maand minder krijgt dan wanneer je het wel zou toepassen. Krijg je dan na je aangifte exact 12 x 200 euro, dus 2400 euro terug? Of werkt dat niet zo?
Ik krijg nu namelijk mijn salaris zonder loonheffingskorting, maar verreken het eens per jaar via belastingaangifte (dat vond ik altijd fijn, want dan heb ik in 1 keer een groot bedrag). Is dat gunstig om het zo te doen? Of juist niet? Reactie infoteur, 05-10-2018
Hallo Ran S,
Zo werkt het inderdaad wel. Dat heeft inderdaad voordelen (groter bedrag ineens), maar ook nadelen (geen rentevergoeding en u krijgt uw geld pas later).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul Wind, 13-08-2018 15:44 #63
Goedemiddag,

Is het al bekend hoe het verrekeningspercentage loonheffingskorting 2019 (tot 68800,-?) zal gaan uitpakken?

vriendelijke groeten,
Paul Wind Reactie infoteur, 14-08-2018
Beste Paul Wind,
Nog niet, helaas.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jeroen, 03-05-2018 14:21 #62
Beste,

Mijn vrouw is begin dit jaar van 16uur per week naar 20 uur per week gaan werken bij haar werkgever. Nu kreeg ze een bericht van de personeelsadministratie dat over de eenmalige vergoedingen (13de maand en vakantiegeld) nog 8% loonbelasting betaald wordt en dat dit misschien verhoogd moet worden naar 36,55% omdat ze dit jaar meer gaat verdienen. nu kan ik zelf niet controleren of dit ook echt noodzakelijk is omdat ze 'maar' 4uur per week meer gaat werken. kunnen jullie aangeven waar de grens ligt van 8% naar 36,55%?

Ik hoop snel van U te horen.
Met vriendelijke groet,
Jeroen. Reactie infoteur, 07-05-2018
Beste Jeroen,
Waarschijnlijk lopen hier twee zaken door elkaar. Het in dit geval lage bijzondere tarief voor 13e maand en vakantiegeld, en het normale belastingtarief over loon en inkomen van 36,55% dat tot een inkomen van € 20.142 geldt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mm, 26-04-2018 11:29 #61
Hallo,

Ik ben momenteel werkzaam bij mijn huidige werkgever en ik heb mijn contract opgezegd per 1 juni 2018. Op 7 mei 2018 begin ik bij mijn nieuwe werkgever. In mei krijg ik nog wel het vakantiegeld en het laatste salaris van mijn huidige werkgever, maar nu is mijn idee om de loonheffingskorting voor deze laatste maand (mei) uit te zetten bij mijn huidige werkgever. Dit omdat ik 2 weken onbetaald op verlof ga (ik had niet genoeg verlofuren om eerder uit dienst te gaan). Hierdoor ontvang ik dus minder salaris en daarom wilde ik mijn loonheffingskorting uitzetten voor deze laatste maand.
Nu is mijn vraag of het uitzetten van de loonheffingskorting het vakantiegeld aantast. Is het zo dat ik minder vakantiegeld zal ontvangen of dat ik extra belasting moet betalen over het vakantiegeld als ik mijn loonheffingskorting uitzet voor deze laatste maand?
Als dit niet zo is, is het voor mij namelijk handiger om de loonheffingskorting bij mijn huidige werkgever uit te zetten. Ik zal dan wel minder salaris ontvangen, maar als ik het hele bedrag van het vakantiegeld (netto) is dat oké. Reactie infoteur, 27-04-2018
Hallo Mm,
Er is wel een effect, maar hoeveel dat is hangt af van hoeveel u tot nu toe al van de heffingskortingen hebt opgemaakt. Maar ook dat hoeft geen probleem te zijn, omdat dat dan bij uw aangifte inkomstenbelasting kan worden gecorrigeerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wvdv, 17-04-2018 22:27 #60
Hallo,

Ik ben werkzaam via een uitzendbureau nu nog in fase 2, hopelijk in mei naar fase 3. Ik ben uit bouwjaar 1964. Mijn huidige (project) werkgever zou mij graag willen overnemen. Echter is mijn salaris kennelijk te hoog (wat op dit moment natuurlijk lekker is). Ik ontvang 1170 bruto per week. LH.bijzonder 49,13% en hou daar netto per week 775 euro per week aan over. Nu zou ik graag bij deze projectwerkgever in dienst willen komen om enigszins wat meer zekerheid te hebben, en zal dus salaris moeten inleveren. Hoe kan ik een voorstel doen om netto toch het zelfde over te houden. Goochelen met cijfertjes. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? iemand op korte termijn een passend antwoord? Reactie infoteur, 18-04-2018
Hallo Wvdv,
U kunt afspreken dat u netto hetzelfde (of iets meer) wilt overhouden. De salarisadministratie van de werkgever kan dit voor u berekenen met trial and error. Waarschijnlijk bouwt u bij de werkgever ook een pensioen op.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisa, 17-04-2018 14:44 #59
Hallo,

Een medewerker van ons heeft aangegeven 5 extra vakantiedagen te willen 'kopen'. Dit verrekenen we door een maandelijkse inhouding op zijn loon. Ons salarissysteem (Profit AFAS) berekent over dat bedrag geen bijzonder tarief loonheffingen maar het salarisadministratiebedrijf waar wij nog steeds schaduw draaien rekent wel bijzonder tarief over deze extra 'gekochte' vakantiedagen. Hoe zit het nou? Moeten wij daar ook bijzonder tarief loonheffing over rekenen of niet?

Ik hoor het graag. Reactie infoteur, 18-04-2018
Hallo Elisa,
Over de uitbetaalde en afgekochte vakantiedagen moet het bijzonder tarief worden berekend. Het hoort thuis in de categorie bijzondere beloningen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Buckens, 12-04-2018 12:44 #58
Geachte Zeemeeuw.
Ik ben 65+ met baan. Afrekening via een uitzendbureau/payroller.
Op iedere afrekening staat een reservering voor vakantiegeld en vakantiedagen. Ik heb om uitbetaling gevraagd nadat ik ruim zes weken ziek ben geweest.
Op de afrekening wordt 40,85% loonheffing ingehouden. Volgens mij is dat correct voor het vacantiegeld, maar is op de reservering voor vakantiedagen zou dat 18, en nog wat % moeten zijn.
De reactie van de payroller is dat ik gelijk zou hebben, maar omdat ik er zes weken uit geweest ben ineens het hoge tarief van toepassing zou zijn.
Wat is uw mening?
Hartelijk dank voor de te nemen moeite Reactie infoteur, 12-04-2018
Geachte Jan Buckens,
Aan het einde van de arbeidsovereenkomst worden de reserveringen die nog resteren, binnen uiterlijk zes weken aan de uitzendkracht uitgekeerd. Waarschijnlijk is daar dus iets misgegaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Drunenaar, 18-03-2018 19:54 #57
Hallo, bij mijn bijzondere beloningen (vakantiegeld, tantième etc) wordt het percentage bijzondere beloning à 49,19% ingehouden, dit komt overeen met de tabellen aangezien mijn jaarloon op ca. 56K ligt.
Ik verwacht nu bij mijn belastingaangifte over 2017 geld terug te krijgen aangezien ik volgens de loonheffingstabellen maar 40,8% loonheffing hoef te betalen, naar mijn mening zijn de bijzondere beloningen dus 8,39% te zwaar belast.
Uit mijn aangifte blijkt echter dat ik geen geld terug krijg, kunt u dit verklaren? Reactie infoteur, 13-07-2020
Hallo Drunenaar,
Dat komt waarschijnlijk doordat uw algemene heffingskorting en arbeidskorting die bij een extra inkomen kunnen dalen en niet zozeer door de extra beloning:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Junior, 16-03-2018 22:35 #56
Hallo,

Ik heb als bijbaantje een 5 uurcontract, soms ga ik hier 10 uur overheen. klopt het dat ik hierover ook een bijzondere tarief loonheffing moet betalen? en hoe reken ik dit uit? Reactie infoteur, 19-03-2018
Hallo Junior,
Bij overuren wordt er gekend met een bijzonder tarief. Hoe hoog dit tarief is, is afhankelijk van uw inkomen en kan zelfs oplopen tot een 60%. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting kunt u wellicht een deel van de betaalde belasting op overuren terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Waldemar, 21-09-2017 23:09 #55
Ik woon sinds 2010 on Suriname. Mijn leeftijd is 65 jaar en heb 1 of meerdere pensioen(afkoop) uitkeringen in 1 keer ontvangen uit Nederland. Ben niet meer in Nederlandse loondienst. Op deze uitgekeerde bedragen is het bijzonder belasting tarief (32%) toegepast. Logisch. Kan ik bij de Fiscus nog om een soort belasting teruggaaf vragen en hoe in geval het kan.
Dank en groet.
Waldemar Reactie infoteur, 22-09-2017
Beste Waldemar,
Als u denk dat u in Nederland belasting kunt terugkrijgen, dan kunt u hier belastingaangifte inkomstenbelasting doen over uw inkomen uit Nederland. Dat kan online nadat u een gebruikersnaam en een wachtwoord hebt aangevraagd (http://tinyurl.com/yaklt6st).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 04-07-2017 16:21 #54
Als oproepkracht (wisselende aantal uren per week/maand) geeft mijn jaaropgaaf 2016 aan dat mijn "loon loonheffingen" 25.657,= en de "ingehouden loonheffing" 3880,= is. Volgens de salarisadministratie is de ingehouden loonheffing zo laag omdat het bijzonder tarief voor 2016 8,85% is (voor 2015 was dat 36,50%!). Volgens de aangifte 2016 moet ik circa 900 terugbetalen. Dus wat is er mis gegaan met een te lage ingehouden loonheffing in 2016? En hoe kan het dat het bijzonder tarief zo verschillend kan zijn ( 2015 >36,5 % en 2016 >8,85%). Kunt u e.e.a. toelichten?

Met een groet,
Wim Reactie infoteur, 04-07-2017
Beste Wim,
Voor 2016 bedroeg het bijzonder tarief niet 8,85% en daarom is er bij u feitelijk te weinig belasting ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 30-06-2017 10:34 #53
Hallo,

klopt het nog steeds dat je eenmalig een bonus onder 2.400 euro belastingvrij mag overmaken naar een werknemer?
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 01-07-2017
Hallo J,
Een bedrijf mag een bonus van maximaal 2.400 euro onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. Dat bedrag wordt zonder aanvullende eisen door de Belastingdienst nog net als gebruikelijk en als eindheffingsloon gezien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 28-06-2017 11:27 #52
Beste redactie,
onlangs heb ik een lijfrentepolis uit laten keren. ivm langdurige AO werd er geen revisietoeslag ingehouden. Wel ca de helft aanloonheffing. Terwijl er de mogelijkheid bestond om volledig uit te keren wegens langdurige AO. De MIJ vertelde later dat ik dat zelf maar moet doen dan bij de fiscus en dat een laag inkomen dat mogelijk maakt.
klopt dat? Reactie infoteur, 29-06-2017
Beste Hans,
Een verzekeringsmaatschappij houdt het hoge belastingtarief in inclusief zvw premie en als dat te hoog is geweest, kunt u het te veel aan ingehouden belasting en premies weer terugkrijgen bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dorine, 27-06-2017 16:30 #51
Hoe komt het dat de loonheffing over een nabestaandenpensioen veel hoger is dan die over eenzelfde bedrag aan salaris? Reactie infoteur, 28-06-2017
Beste Dorine,
Over een nabestaandenpensioen betaalt u zelf de bijdrage Zvw, niet de werkgever of de uitkerende instantie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A., 31-05-2017 20:44 #50
Hoe kan je weten hoeveel vakantiegeld je krijgt? Ik heb het idee dat het bij mij niet klopt. Reactie infoteur, 01-06-2017
Beste A,
Uw bruto bedrag aan vakantiegeld is ongeveer gelijk aan een maandsalaris als u tenminste een jaar in dienst bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sam, 29-05-2017 15:46 #49
Ik heb twee banen, baan 1 pas ik de heffingskorting toe. Baan 2 niet, hier betaal ik 36,55% belasting. Nu is het zo dat ik simpelweg te weinig belasting betaal eind van het jaar (inkomsten aangifte).
Mijn vraag is; ik wil graag een hoger tarief nu betalen voor mijn tweede baan 42% of hoger om te voorkomen dat ik dit later moet doen? Reactie infoteur, 29-05-2017
Beste Sam,
U kunt als u dat wilt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen voor 2017 en dan betaalt u maandelijks extra belasting om dit recht te trekken en te voorkomen dat u op een later moment een groot bedrag moet bijbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gertjan, 29-05-2017 10:08 #48
Hoe kan het dat als ik een voorschot vraag op mijn WW uitkering, ik daar 52% belasting over betaal? Reactie infoteur, 29-05-2017
Beste Gertjan,
Het voorschot wordt dan door het UWV als extra beloning gezien voor de loonbelasting. Als dit percentage niet overeenkomt met wat u aan normaal aan loonbelasting betaalt, krijgt u een deel van de belasting weer terug bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Chris, 29-03-2017 08:15 #47
Hoe kan het zo zijn als je bruto 400 euro per week verdiend dat je dan 100 euro belasting betaald en 300 euro overhoud is dat niet veel voor zo n klein bedrag? Reactie infoteur, 29-03-2017
Beste Chris,
Toch kan dat wel kloppen, want het laagste belastingtarief voor niet AOW'ers bedraagt ruim 36%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eddy Linthorst, 16-03-2017 13:41 #46
Van een collega heb ik begrepen dat je door een combinatie van een parttime en een onregelmatigheidstoeslag belasting terug kunt krijgen. En dat dat behoorlijk in de papieren kan lopen. Kan iemand mij aangeven of dat klopt en zo ja, uitleggen hoe dat zit. Reactie infoteur, 17-03-2017
Beste Eddy Linthorst,
Dat kan inderdaad. Bij de loonbelasting worden bij bijzondere inkomsten hogere heffingen gerekend dan wanneer het een normaal inkomen is. Bij de inkomstenbelasting wordt al uw inkomen uit werk wel in box 1 samengevoegd. Dit verschil kan tot een teruggave leiden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Karin, 31-05-2016 16:57 #45
Beste,
Sinds 02-12-2015 heb ik een baan met een nul uren contract. De loonheffingskorting stond op ja. In mei 2016 ontving ik vakantiegeld wat niet werd belast met bijzonder tarief loonheffing. Het werd zelfs helemaal niet belast!
Sinds 02-04-2016 heb ik een tweede baan ernaast voor 8 uren per week. De loonheffingskorting is daar op ja gezet en bij mijn baan met het nul uren contract op nee gezet. Nu heb ik afgelopen week opnieuw vakantiegeld ontvangen bij mijn baan met nuluren (loonheffingskorting nee) maar dit keer is het belast met het bijzonder tarief loonheffing. Hierdoor houd ik veel minder vakantiegeld over. Komt dit doordat de loonheffingskorting op nee is gezet en kan ik dit nog eventueel terug ontvangen van de belastingdienst?
Karin Reactie infoteur, 01-06-2016
Beste Karin,
De belasting op het vakantiegeld is hoger wanneer er geen rekening wordt gehouden met heffingskortingen, maar het bijzonder tarief is ook maar een tussenheffing. Bij uw aangifte inkomstenbelasting rolt de belasting eruit die u werkelijk moet betalen, gegeven uw jaarinkomen. Geld terugvragen kan door het invullen van uw voorlopige aanslag 2016, waarbij u uw geschatte jaarinkomen voor 2016 inclusief vakantiegeld invult.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul de Corte, 26-05-2016 13:27 #44
Hallo,
We hebben 3 vaste mensen in dienst in onze horecazaak, 1 fulltimer en 2 parttimers die 20 uur werken per week. Ik heb de loonstroken vakantiegeld van onze accountant ontvangen. Nu is het zo dat de parttimers in verhouding tot afgelopen jaren ineens veel meer over houden! Er wordt nu ineens maar 8,85% loonheffing ingehouden, terwijl dit andere jaren hoog tarief was. De uren zijn gelijk gebleven. Klopt dit? Ik kan het me namelijk niet voorstellen. Het komt er nu op neer dat de fulltimer netto €100,00 meer ontvangt dan de 2 parttimers die per uur ongeveer hetzelfde verdienen. Reactie infoteur, 27-05-2016
Hallo Paul de Korte,
Zeer waarschijnlijk niet. Dat betekent namelijk dat er is gerekend alsof er bijna geen ander inkomen is. De kans dat straks moet worden bijbetaald is groot. Dit zijn de bekende risicogroepen (vooral flexwerkers, parttimers).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 25-05-2016 20:52 #43
Hallo,
In de voorgaande jaren was mijn percentage bt. lh/heff.korting rond de 36/37 procent dit werd ook ingehouden op mijn vakantiegeld. Vanaf januari dit jaar is dit tarief ineens gewijzigd naar 8.85 procent en dit wordt nu ook over mijn vakantiegeld berekend waardoor ik veel meer over houd dan voorgaande jaren.
Ik werk nog steeds hetzelfde aantal uren. klopt dit? Reactie infoteur, 26-05-2016
Hallo Wendy,
Neen, dat kan haast niet kloppen. Dat lijkt me een fout van de salarisadministratie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 20-05-2016 16:56 #42
Beste,
Ik werk onregelmatig hierbij ontvang ik onregelmatigheids toeslag klopt het dat me toeslagen onder het bijzonder tarief vallen of valt dat onder je normale loon? Reactie infoteur, 21-05-2016
Beste Robert,
Meestal wordt een onregelmatigheidstoeslag als bijzonder loon gezien en is een bijzonder tarief correct. Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting geeft u uw jaarloon op (inclusief onregelmatigheidstoeslag) en zal duidelijk worden of u niet te veel loonbelasting hebt betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

William, 18-05-2016 18:25 #41
In maart was mij LH bijz. tarief 8.85 in april ging ik 3 uur meer per week werken dus 12 uur per maand dus ging mij LH bijz. tarief naar 45.22… dus mijn vraag is hoe kan dat van 8.85 naar 45.22 of is er een fout gemaakt of zo…? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 19-05-2016
Beste William,
Het tarief van 8,85% is correct voor lagere inkomen. Kennelijk is men er nu vanuit gegaan dat uw jaarinkomen in een hogere belastingschijf terecht zal komen en daarbij hoort ook een hoger belastingtarief. Die 45,22% kan dus best juist zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Maarten, 12-05-2016 22:35 #40
Een deel van mijn inkomen bestaat uit extra uren waarvoor ik een netto vergoeding ontvang die gebruteerd wordt (bijzonder tarief). In april/mei zijn dit relatief veel uren. VRAAG: betaal ik in mei over zowel VU als die vergoeding een hoger bijzonder tarief omdat ik een loongrens overschrijd qua bijzondere beloningen? En zou het verstandig zijn om die uren pas in juni uit te laten keren? Reactie infoteur, 13-05-2016
Beste Maarten,
Een maand later uitkeren in hetzelfde jaar kan helpen om nog een maand in een lager tarief te zitten. Al met al vindt de correcte berekening plaats bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agnas, 04-05-2016 13:42 #39
Ik heb LH bijz tarief van maand jan t/m maart 49.020% en afgelopen maand april wordt dat 49.220%?! Kan dat zo maar? En waar kan ik terug vinden? Hoe ze hebben dat opgebouwd?
mvg, Reactie infoteur, 05-05-2016
Beste Agnas,
Tot een jaarinkomen van ruim 34.000 euro zou het bijzonder tarief 49.020% moeten zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dimitri, 22-04-2016 17:59 #38
Ik had bij mijn vorige werkgever nog een winstdelingsuitkering tegoed over 2015 over de maanden januari tot en met oktober. Nu heb ik onlangs bericht ontvangen van uitkering van de winstdeling en het bedrag dat daar bij hoort. Normaal valt dit onder het bijzonder tarief a 52%, maar nu is in totaal 56% ingehouden door mijn vorige werkgever. Is dat te verklaren? Reactie infoteur, 23-04-2016
Beste Dimitri,
Ja die 56% is een voorzorgmaatregel, omdat bij een hoger inkomen een lagere algemene heffingskorting kan gelden. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt dan duidelijk of u belasting terug krijgt of niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ave, 21-03-2016 22:30 #37
Vraag, valt een aanvulling op een WW-uitkering door werkgever onder "loon" voor de inkomstenbelasting of onder "pensioenen en andere uitkeringen"? Reactie infoteur, 22-03-2016
Beste Ave,
Is die aanvulling een ontslagvergoeding of wordt die rechtstreeks door de werkgever betaald, dan is het loon, anders een uitkering.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjors, 12-02-2016 09:10 #36
Vraag, via de rechter is bepaald dat mijn ex werkgever mij nog achterstallig salaris moest betalen. Dit is gedaan maar tot mijn verbazing gaat er 45% vanaf, Klopt dit? Reactie infoteur, 12-02-2016
Beste Sjors,
Dat kan en als dat een te hoog percentage is, krijgt u bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting nog geld van de Belastingdienst. Als het een aardig bedrag is, zijn deze inkomsten ook van invloed op uw algemene heffingskorting (bijbetalen) en daarom wordt uit voorzorg gerekend met een hoger percentage dan u normaal gesproken gewend bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mark, 29-01-2016 19:55 #35
Vraag, ik krijg elke maand een vaste onregelmatigheidstoeslag voor het werken in de avonden en weekenden. Dit is een vaste vergoeding die ik elke maand ontvang. Nu is mijn vraag, valt dit onder bijzonder tarief of niet? Normaal wordt deze belast volgens het bijzonder tarief, maar deze maand (januari) zie ik dat dit niet onder bijzonder tarief valt en is dus mijn maandloon netto hoger.

Als dit niet onder bijzonder tarief valt, heb ik dan nog recht op uitkering van het ingehouden belastinggeld van de afgelopen 4 jaar? Reactie infoteur, 30-01-2016
Beste Mark,
Of in een maand het bijzonder tarief wordt berekend is een momentopname, u kunt beter kijken naar uw totale inkomen in een jaar en of u dan te veel belasting hebt betaald. Bij uw aangifte inkomstenbelasting blijkt dan of dat het geval is. Als u geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan afgelopen jaren, kan het zijn dat u alsnog recht hebt op een teruggave (tot vijf jaar terug).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sean B., 27-01-2016 16:39 #34
Vraagje, ik heb van de maand december me salarisstrook gehad. En er stond dat er een loonheffing vanaf is gegaan van 960euro wat in de vorige maanden altijd rond de 350 euro was. Met nu dus als resultaat dat ik 5 a 600 euro minder salaris heb gekregen. Wat kan hier de rede van zijn en krijg ik dit nog terug van de belasting. Mvg Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Sean B,
Waarschijnlijk gaat het om de algemene heffingskorting. Die korting wordt kleiner naarmate uw inkomen hoger wordt en kan dus tegen u gaan werken:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125915-algemene-heffingskorting-2021.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 02-06-2015 17:16 #33
Voor teveel ingehouden loonheffingen wegens bijzondere inkomsten kan geen elektronische voorlopige aangifte 2015 gedaan c.q voorlopige aanslag 2015 aangevraagd worden. Niet via mijnbelastingdienst en niet via het aangifteprogramma. Kan wel op papier, waarbij je de situatie schetst, worden aangevraagd bij je eigen belastingkantoor. Of wachten tot het doen van de definitieve aangifte in 2016… Makkelijker kunnen ze het niet maken… Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Sandra,
Specifiek voor bijzondere inkomsten kan dit niet, wel kunt u uw gegevens wat aanpassen als u zeker weet dat u te veel betaalt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joris, 23-05-2015 17:47 #32
Salarisstrook 2015: wat valt mij op LH-bijz beloning 44,320? moet dit geen 42% zijn?
2015 heeft toch 36,5%, 42% en 52%
Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Joris,
Dat heeft te maken met uw heffingskortingen die inkomensafhankelijk zijn. Meer inkomen kan er dan toe leiden dat u meer belasting moet betalen of moet terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ruben, 23-04-2015 16:02 #31
Ik krijg netto pensioen premie gestort en daar word 56% over geheven hoe zit dit precies. Het is toch geen beloning dit had normaal voor 1 jan in mijn pensioen pot gegaan en was uiteindelijk bij uitkering max 52% over worden betaald klopt dit? Bedankt voor jullie tijd. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Ruben,
Die 56% is een verhoogde voorheffing omdat uw algemene heffingskorting lager kan worden door het extra inkomen. Bij uw aangifte inkomstenbelasting wordt duidelijk of daarmee niet te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 04-04-2015 22:38 #30
Ik heb in 2014 na een juridisch geschil met werkgever een bedrag van 15k extra ontvangen wat betrekking heeft op 2012 en 2013. Hier is 42% belasting over geheven. Mij is toen verteld dat ik dit bij de aangifte 2014 kon corrigeren. Als ik gewoon in 2012 en 2013 was uitbetaald had mijn inkomen de 2e belastingschijf niet overschreden.
Hoe kan ik dit nu terugkrijgen? In het aangifteprogramma zie ik nergens dat ik een veld waar ik een bijzondere beloning kan opvoeren. Op mij jaaropgave is ook geen onderscheid gemaakt.
Snap er niets van.
Wie kan mij helpen? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Erik,
U kunt dit opgeven als inkomen uit een vorige dienstbetrekking. Daarbij geeft u het bruto bedrag en de ingehouden belasting op. Vervolgens rekent het programma door of u, gegeven uw totale inkomen, geld terug krijgt. Misschien kunt u ook gebruik maken van de middeling van inkomens over de afgelopen drie jaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/16642-minder-belasting-bij-middeling-van-inkomen.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lisa Bergsma, 02-03-2015 11:45 #29
Ik moet aan het Pensioenfonds geld bruto geld terubetalen. Ik zou dat met de belasting kunnen verrekenen omdat ik het bedrag maandelijks netto ontving. Hoe doe ik dat? Ontvang geen inkomsten meer van het pensioenfonds. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Lisa Bergsma,
Dat doet u via uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft bij de inkomsten aan hoeveel belasting is ingehouden en hoeveel u per saldo werkelijk hebt ontvangen aan pensioen. Het terugbetaalde pensioen vult u in met een minteken. Dan zal blijken dat er per saldo te veel belasting is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 30-01-2015 10:06 #28
Vraagje, heb in jan 2015 mijn overuren van dec 2014 en onregelmatigheidstoeslag dec 2104 uitbetaald gekregen. Hier is een loonheffing bijzondertarief van 36,25% op los gelaten. Waardoor ik veel minder over houd als anders. Kan dat zomaar, want dan gaat niemand meer overuren maken in december. Onregelmatigheidstoeslag wordt altijd de maand erna pas verrekend, dan hoef dat toch niet extra loonheffing op afgedragen te worden? Of krijg ik dat via de belastingaangiften weer terug? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste M,
Er wordt een hoog bijzonder tarief ingehouden, maar als dat belastingtarief te hoog is voor uw inkomen, kunt u dat geld terugvragen. Dat doet u via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronaldo, 27-01-2015 16:22 #27
Ik heb gebruik gemaakt van een vrijwillige vertrek regeling, nu kreeg ik nog een nabetaling en daar werd 56% bijzondertarief ingehouden, terwijl ik vorig jaar een bijzonder tarief had van 52%? Het bedrag van de 56% is in Januari jl uitgekeerd, terwijl het een nabetaling was van 2014. Klopt dit wel? Ik ga ervan uit dat het bijzonder belastingtarief maar max. 52 % is. Ik kan verder nergens info vinden over belasting bijzonder tarief van 56%. Wie kan mij opheldering geven a.u.b. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Ronaldo,
Die 56% is waarschijnlijk opgebouwd uit 52% belastingtarief en 4% verrekeningspercentage voorheffingskorting in verband met een te hoge algemene heffingskorting (zie artikel).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan van Buul, 20-01-2015 15:04 #26
Ik werk in de supermarkt met een 20 uren (per week) contract. Elke 6 perioden betalen ze mijn overuren die nog staan uit. Op dit moment heb ik nog 110 overuren staan die uitbetaald gaan worden en werk ik 20 tot 24 uur per week. Deze overuren gaan belast worden op 52%.
Is het nog steeds zo dat ik hier een deel van terugkrijg? Of zijn hier weer nieuwe wetten voor waardoor ik naar mijn overgewerkte uren kan fluiten? Jaarlijks verdien ik onder de 18.000 euro grens. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Jan van Buul,
Die 52% belastingheffing is een voorheffing op de heffing inkomstenbelasting. Het inkomen uit overuren wordt straks bij uw andere inkomen opgeteld en dan wordt duidelijk of u belasting terugkrijgt. Dat lijkt me, gegeven uw inkomen, zeer waarschijnlijk. Daarvoor moet u straks wel aangifte inkomstenbelasting doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rudi Pardoel, 21-03-2014 09:35 #25
In 2013 is mijn levensloopregeling afgekocht. Dit is uitbetaald door de levensloopinstantie omdar mijn vorige werkgever hier niet voor wilde zorgen, maar hier is loonheffing op ingehouden. Kan ik dit terugvragen via mijn aangifte? En waar moet ik dit precies invullen?

Bedankt,
Rudi Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Rudi Pardoel,
Als dit bedrag niet in uw jaaropgave zit, vermeldt u het bedrag apart bij loon uit werk en woning met daarbij de belasting die is ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Demelza, 14-03-2014 08:50 #24
Bij de aangifte van mijn vriend staat er dat hij 800 euro moet betalen. na het uitzoeken ervan kwam ik erachter dan er te weinig loonheffing is betaald. nu zegt zijn werkgever dat het klopt omdat ze het bijzonder tarief van 0% hebben toegepast omdat hij in 2012 1 maand bij hun in dienst was en het percentage is gebaseerd op het loon van 2012.
en als je het salaris herleidt naar een volledig jaar kom je uit op 0%. nu snap ik zelf niks van die belastingen maar volgens een goede kennis wordt het bijzonder tarief gebruikt voor 13e maand etc. klopt het wat de werkgever zegt?

met vriendelijke groet,
Demelza Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Demelza,
1. Een werkgever houdt bij de inhouding van de loonbelasting rekening met de algemene heffingskorting, een belastingteruggave waarop iedereen in beginsel recht heeft.
2. In plaats van een belastingteruggave achteraf wordt dit direct verrekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harmen, 01-03-2014 14:53 #23
In verband met het niet verlengen van mijn contract bij mijn werkgever, zijn mijn vakantie/verlof. etc - uren uitbetaald en dit bedrag ontving ik in januari 2014. Hier is veel loonheffing bijzonder tarief op ingehouden. Kan ik hier iets van terugkrijgen in de belastingaangifte van 2014? Zo ja, waar kan ik dat dan invullen?

Met vriendelijke groeten,
Harmen

Reactie infoteur, 26-02-2014
Beste Harmen,
U vult dit in bij uw ontvangen loon in 2014. Vervolgens wordt hierover het "normale" tarief berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beste Zeemeeuw,

Bedankt voor de reactie. Maar begrijp ik dan goed dat ik het nu op moet geven bij de inkomstenbelasting over 2013? Of moet ik wachten tot 2015 en het over 2014 invullen? En waar vind ik "ontvangen loon in 2014" in het aangifteprogramma?

Met vriendelijke groeten,

Harmen Stuit Reactie infoteur, 02-03-2014
Beste Harmen,
U moet wachten tot 2015 (belastingaangifte over 2014), omdat u dit loon pas in 2014 ontving. Let er wel op dat dit bedrag niet ook per ongeluk in uw jaaropgave van het loon 2013 staat weergegeven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johan, 27-02-2014 16:51 #22
Onlangs heb ik een jaaropgaaf ontvangen. Hierin staat dat mijn loon 20k meer is dan het normaal is. Echter, die 20k is bonus die ik vorig jaar ontvangen heb. op mijn loonstrook wordt geen onderscheid gemaakt tussen bonus en inkomen uit loon/werk. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik dit onderscheid maak bij mijn belastingaangife? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Johan,
Ook een bonus is voor de inkomstenbelasting loon uit werk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Harmen, 26-02-2014 14:32 #21
In verband met het niet verlengen van mijn contract bij mijn werkgever, zijn mijn vakantie/verlof. etc - uren uitbetaald en dit bedrag ontving ik in januari 2014. Hier is veel loonheffing bijzonder tarief op ingehouden. Kan ik hier iets van terugkrijgen in de belastingaangifte van 2014? Zo ja, waar kan ik dat dan invullen?

Met vriendelijke groeten,
Harmen Reactie infoteur, 26-02-2014
Beste Harmen,
U vult dit in bij uw ontvangen loon in 2014. Vervolgens wordt hierover het "normale" tarief berekend.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Louis, 23-02-2014 12:11 #20
In verband met een reorganisatie binnen het bedrijf waar ik werk, heb ik in overleg met de werkgever besloten om 12 uur minder te gaan werken. Dit is ook in het belang van de werkgever. Voorwaarde was dat ik gebruik ging maken van mijn vroegpensioen voor de 12 uur dat ik minder ging werken. Ter compensatie hiervoor is overeengekomen dat ik een schadeloosstelling krijg uitgekeerd. Het mag geen ontslagvergoeding heten, maar schadeloosstelling. Dit bedrag is inmiddels uitgekeerd en er is loonheffing bijzonder tarief van af getrokken. Mijn vraag: is dit correct? Ik had er op gerekend dat ik dit zelf met de fiscus kon regelen. Reactie infoteur, 23-02-2014
Beste Louis,
De schadeloosstelling valt onder het bijzonder tarief en als dat hoger is dan wat u normaal aan belasting betaalt, kunt u de belastingdienst vragen om een teruggave. U kunt om een maandelijkse teruggave vragen via een voorlopige teruggaaf of het teveel betaalde terugkrijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 30-05-2013 20:21 #19
Ik heb vorige maand de reiskostenvergoeding van 2012 er bij gekregen. Wordt dit bedrag ook bij de inkomsten geteld. En zo ja, kan ik hier nog iets aan doen, zodat het er niet bij geteld wordt. Reactie infoteur, 31-05-2013
Beste Eric,
De normale reiskostenvergoeding is een onkostenvergoeding en geen loon.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 27-03-2013 21:04 #18
Ik heb mijn pensioen bij ASR afgekocht, hierovert betaalde ik 53% loonbelasting kan ik nog iets van deze loonbelasting terug krijgen van de belasting dienst? Reactie infoteur, 28-03-2013
Beste Jan,
Ja als uw inkomen normaal in een lager belastingtarief ligt, kunt u het te veel betaalde bedrag van de belastingdienst terug krijgen. Die 52% is een voorheffing.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-03-2013 16:23 #17
Beste Zeemeeuw,
Is de werkgever hiertoe niet verplicht? Immers staat in het contract 2000,- netto. Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Jan,
Als er in het contract 2000 euro netto staat, moet de werkgever dat leveren. Maar afspraken worden niet zo snel over netto bedragen gemaakt, omdat je als werkgever niet zeker weet wat iemand verder nog verdient of aan aftrekposten heeft. In uw voordeel is dat u inmiddels precies kunt aantonen hoe het voor u heeft uitgepakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan, 18-03-2013 14:27 #16
In 2012 had twee werkgevers, met beide een uitbetaling van 4500 euro bruto per jaar. Met één van de twee werkgevers heb ik mijn contract beeindigd tegen een ontslagvergoeding. In de overeenkomst staat dat de ontslagvergoeding 2000,- NETTO bedraagt. Nu is het uitbetaalde brutobedrag 2000 euro, en omdat ik bij deze werkgever de loonheffingskorting heb toegepast komt dit overeen met 2000 euro netto. Maar over de eerste 2000 van mijn tweede werkgever moet ik nu 33,10% betalen!

Ik had bij eerste werkgever de loonheffingskorting toegepast. Mijn vraag is of de werkgever het brutobedrag mag scharen onder de algemene heffingskorting ongeacht het feit dat ik nog meer inkomsten heb, en mij daarom maar 2000 hoeft uit te betalen. Simpelweg omdat het totaal verdiende bedrag bij deze werkgever 4500+2000= 6500 is waarvan de belasting binnen de heffingskorting valt. Als ik de loonheffingskorting had toegepast op mijn andere werkgever, was de ontslagvergoeding dan 3000 bruto geweest? Kan ik hier iets aan doen? Want door de algemene heffingskorting was ik met een normale verdienste van 9000 euro al heen en over de extra netto vergoeding van 2000 heb ik nu 33,1% moeten betalen. Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Jan,
Eigenlijk moet u dit met de werkgever bij wie u de ontslagvergoeding hebt gekregen regelen en wel zo dat u van hem ook echt 2000 euro netto ontvangt. U zou dit bedrag moeten bruteren waardoor u van hem ruim 3000 euro zou moeten krijgen. Maar of die werkgever daartoe ook feitelijk bereid is, is nog maar de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Boekbros, 29-01-2013 11:26 #15
In 2012 kwam mijn fiscaal loon uit op zo'n 56.500 euro. Omdat de ZKV-bijdrage in 2013 niet meer tot het fiscaal behoort, komt mijn fiscaal loon voor 2013 lager uit op zo'n 52.700 euro. Dit ligt onder de schijf van 52%. Toch is mijn percentage bijzonder tarief (vakantiegeld, 13e maand) vastgesteld op 52%. Mijn werkgever zegt dat dit wettelijk moet: het fiscaal loon van het vorige jaar (toen mijn bijzonder tarief 42% was) is bepalend voor het bijzonder tarief van het nieuwe jaar, nu dus 52% Vraag 1: komt dit met de aangifte 2013 (begin 2014) in orde? Vraag 2: kan ik voor die extra heffing alvast een voorlopige teruggave doen? Reactie infoteur, 29-01-2013
Beste Boekbros,
Beide zijn mogelijk: of u vraagt om een voorlopige teruggaaf tijdens dit jaar of u wacht tot uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2013 (in 2014).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 24-11-2012 12:29 #14
Ik heb mijn pensioen laten uitkeren is het normaal dat ik hierover een percentage van 33.10% loonheffing betaal? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Diana,
Hoeveel loonbelasting u over uw pensioen moet betalen is afhankelijk van uw totale inkomen in een jaar en uw leeftijd. Zie voor de tarieven inkomstenbelasting 2020:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jacqueline, 09-10-2012 15:23 #13
Hallo
Ik heb een contract van 15 uur per week. Nu heb ik al vanaf 1 januari 2012 tot en met 30 september 250 overuren gemaakt. Heb ook vakantiedagen ingevuld. Hoeveel overuren mag je maken met een part-time baan. Alles wat ik werk gaat naar de belasting en het is geen extra inkomen. Is hier iets voor zodat het niet zo zwaar belast wordt? Reactie infoteur, 02-10-2020
Hallo Jacqueline,
1. De CAO van de bedrijfstak waarin u werkt bepaalt hoeveel overwerk is toegestaan. Is die CAO er niet dan geldt de Arbeidstijdenwet die bepaalt dat u maximaal 12 uur per dienst en 60 uur per week mag werken en gemiddeld per 16 weken 48 uur per week. Pieken mogen dus wel, maar gemiddeld genomen is e.e.a. beperkt toegestaan.
2. Als de overuren worden uitbetaald en u betaalt daarover een hoge belasting, dan kunt u een deel daarvan bij de belastingdienst terugvragen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/65057-voorlopige-aanslag-2021-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ral, 12-09-2012 12:12 #12
Zowel werkgever als uwv hebben loonheffing berekend. Dus nu klopt mijn jaaropgaaf niet zowel van vorig als van dit jaar. En bij sommige meedogenloze instanties gaat dit problemen opleveren. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 12-09-2012
Beste Ral,
Dat werkgever en UWV loonbelasting hebben berekend, is op zich niet raar. De vraag is alleen of ze wel het juiste bedrag hebben ingehouden. Daar komt u alleen maar achter door de ingehouden belastingen en premies te vergelijken met de hoogte van het totale inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erica, 30-08-2012 01:03 #11
Bij Twee banen en de fiscus schrijft u:
Dat komt niet doordat een tweede baan netto minder oplevert, maar doordat uw totale inkomen hoger is, waardoor u in een hogere belastingschijf valt.

Ook omdat bij die 1e baan al rekening wordt gehouden met heffingskorting.
(Zeker bij lagere inkomens van toepassing, lijkt me) Reactie infoteur, 30-08-2012
Beste Erica,
Als de heffingskortingen al verbruikt zijn, gaat men vaak ook meer belasting betalen door de progressie in de belastingtarieven in ons land. Als de heffingskortingen nog niet op zijn, kan het zo zijn dat bij de tweede baan teveel belasting wordt ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans B., 12-06-2012 06:01 #10
In 2009 werd ik in december 65 jaar, sinds mijn 62ste jaar al met prepensioen van de spoorwegen. Na mijn prepensioen ben ik blijven werken voor een spooraannemer maar dit verhaal gaat over 2009 waar ik in december 65 jaar werd. Nu is er over dat loon wat ik in 2009 verdiende 37,5 % loonbelasting en premie volksverzekering betaald. Ik ben van mening dat, omdat ik in 2009 nog 65 jaar ben geworden, er maar 24,1 % belasting ingehouden had hoeven te worden? Is mijn suggestie juist of niet, graag hoor ik van u. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Hans B,
Als iemand gedurende het jaar AOW krijgt, vindt er een knip in de heffingen plaats: een deel van het inkomen is tegen het gewone tarief en het andere deel tegen het AOW-tarief:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teleurgestelde Werkende Mama, 07-03-2012 16:22 #9
Ik zit met de volgende situatie; ik heb afgelopen december een eenmalige bonus van mijn werkgever ontvangen van € 1500,- Bruto als beloning voor mijn grote inzet tijdens een uitzonderlijk druk jaar.
Netto hield ik ± 850,- over. (belasting is naar mijn mening dus al betaald)
Ik werk 20 u/w en neem 4u/w (onbetaald) ouderschapsverlof op. 208 uren totaal in 2011.
Op mijn jaaropgave is mijn fiscaal loon nu beduidend hoger dan in 2010. Ik heb geen hoger tarief per uur ontvangen en ook geen urenuitbreiding gehad. Wel dus die bonus. Tijdens het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is nu gebleken, dat die € 1500 bruto ervoor zorgen dat ik maar € 52,- terugval in salaris heb tov het jaar voorafgaand aan het ouderschapsverlof. Resultaat: ik krijg geen ouderschapsverlofkorting à 854,-. Ik houd dus helemaal niets over van een bonus à €1500 Bruto. Alles is naar de belastingdienst. Klopt dit wel? Alvast bedankt voor een reactie. Grtn van een zeer teleurgestelde werkende mama Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Werkende Mama,
1. Wellicht komt u in aanmerking voor de kinderkorting:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

2. Als u in een belastingschijf zit met een lager belastingtarief dat is ingehouden bij uw bonus, kunt u er per saldo nog iets van overhouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paul, 21-02-2012 09:31 #8
Ik ben gedeeltelijk werkloos (werk ca. 50%) en ontvang hiervoor een WW-uitkering. Nu heeft het UWV het aantal uren dat ik werk dubbel gekort op mijn uitkering. Hierover heb ik gereclameerd en vervolgens een brief gekregen met excuses voor de gemaakte fout en berekening over wat er feitelijk betaald had moeten worden. Nu komt het: het verschil wordt nu aan mij uitgekeerd, echter met een loonheffing van 45%. Op hun website geeft het UWV aan:
"U ontvangt al een uitkering van UWV. Maar wij stelden achteraf vast dat u recht had op een hogere uitkering. Daarom hebben wij uw uitkering opnieuw berekend. Het verschil tussen de oude en de herziene uitkering betalen wij nu aan u uit. Op de nabetaling houden wij loonheffing in. Hiervoor gebruiken we de tabel voor bijzondere beloningen."
Klopt dit wel? Dit is toch het gevolg van een fout en niet het achteraf vaststellen dat er recht was op een hogere uitkering? Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Paul,
Ja, maar dat zijn de regels bij het UWV. Via uw aangifte inkomstenbelasting of een voorlopige aanslag kunt u het teveel betaalde terugkrijgen van de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hardwerkendejuf, 31-01-2012 22:43 #7
Toch is het mij niet geheel duidelijk in mijn eigen situatie. Ik heb minimaal 2 en soms wel 3 werkgevers. Ik werk voornamelijk voor onderwijsstichting A waar ik gemiddeld 16 uur per week voor werk. Daarnaast werk ik nog in een winkel 10 uur per week en soms daarbij nog 8 uur voor onderwijsstichting B.

Voor stichting A heb ik de loonheffingskorting opgegeven, voor de andere 2 niet. Wat ik nu bij de andere 2 banen overhoud, is erg weinig omdat er veel aan heffingen vanaf gaat. Mijn inkomen is hierdoor geen vetpot.

Als deze uren alleen bij werkgever A zou maken, zou ik makkelijk(er) rondkomen. Is dit nu een situatie waar ik bij het invullen van mijn belastingopgave straks geld terug kan verwachten? Of kan ik beter op zoek gaan naar 1 werkgever met meer uur?

Alvast bedankt voor het reageren op mijn vraag. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Hardwerkendejuf,
Over het gehele jaar gezien mag 1 of meerdere werkgevers voor de inkomstenbelasting niets uitmaken. In het jaar zelf kan er wel degelijk verschil zijn doordat te veel of te weinig belastingen en premies worden ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Imo, 31-01-2012 12:24 #6
Hoe bereken je de netto-bedrag van je 13e maand? Ik heb begrepen dat de 13e maand als bijzondere loon wordt gezien dus zowiezo met 52 % wordt belast. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Imo,
U betaalt belasting over uw jaarinkomen via de aangifte inkomstenbelasting. Gedurende het jaar betaalt u een loonheffing en als er extra inkomsten zijn soms ook het bijzonder tarief. Als alles bij elkaar is geteld, kan pas worden bekeken of u te veel of te weinig belasting hebt betaald. In eerste instantie kunt u bij een bijzonder beloning uitgaan van een bijzonder tarief van mer dan 50%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn, 26-01-2012 19:05 #5
Hallo, ik zit sinds deze maand bij een nieuwe baan. Krijg net mijn eerste loonstrook, en die heb ik eens naast die van mijn vorige baan neergelegd. Nu ben ik bruto 150 euro meer gaan verdienen, maar er gaat 250 euro meer loonheffing vanaf! Op die manier heeft het allemaal niet veel zin… is dit een teveel aan inhouding waar je weer een deel van terugkrijgt met de aangifte inkomstenbelasting? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Martijn,
Dat hangt van het inkomen af in een jaar en niet zozeer van je nieuwe werkgever. Wie tot ongeveer 7.000 (2020) euro per jaar verdient, betaalt per saldo geen belasting, omdat die wegvalt tegen de algemene heffingskorting die je krijgt. Daarboven betaal je wel belasting. Bovendien weet ik niet of de werkgever met al je heffingskortingen rekening houdt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Asv, 08-12-2011 16:59 #4
Situatie: bijzonder tarief van 42% die is toegepast op bonussen, vakantiegeld etc gedurende 2011. De schijf 42% loopt tot ongeveer 55K euro. Nu is met een bonus / winsdeling in december de 55K euro grens waarschijnlijk overschreden met ongeveer 1500 euro. betekent dit dat alle extra inkomsten in 2011 die met 42% belast zijn gecorrigeerd gaat moeten worden met 10% (verschil tussen 52 %en 42%) omdat mjin bijzonder tarief dan hoger zou zijn. OF is het zo dat men kijkt naar het verschil dus 1500 en dat daarover allen 52% betaalt moet worden. ik begrijp namelijk niet goed of het Bijzonder tarief een vast tarief dat sowieso gebruikt moet worden of dat het een schatting is om te voorkomen dat te weinig wordt betaald aan het eind. alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Asv,
1. De werkgever zal bij een bijzondere beloning in eerste instantie over de hele bonus het hoge tarief (tot 57%) loonbelasting in rekening brengen. Dan kunt u bij de aangifte inkomstenbelasting het teveel betaalde van de belasting terugkrijgen.
2. Als er aftrekposten zijn, krijgt u ook over de 1500 euro het teveel betaalde terug.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 03-11-2011 09:07 #3
Beste Zeemeeuw,
U geeft aan dat men recht heeft op een algemene heffingskorting van grofweg 2000, corresponderend aan 6060 euro belastingvrij loon. Wanneer ik in 3 maanden minder als 2500 zou hebben verdient en daarvoor in 6 maanden 1200 euro stagegeld heb ontvangen. kom ik totaal niet boven de 3600 euro zou dit betekenen dat het bijzonder tarief onrechtmatig is afgetrokken? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Zeemeeuw,
Onrechtmatig is niet het goede woord. Vaak wordt uit zekerheid het bijzondere tarief afgetrokken om te voorkomen dat te weinig belasting en premies worden ingehouden en u straks moet bijbetalen. Maar als daardoor te veel is ingehouden, kunt u bijvoorbeeld via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting het teveel betaalde terugvragen bij de belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 01-11-2011 15:18 #2
Het bijzonder tarief is de belasting die u betaalt over bijzondere inkomsten, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld.

Geldt dit ook voor vakantiewerk? Mijn werkgever waar ik afgelopen jaar heb stage gelopen en 3 maanden heb gewerkt heeft een loonheffing van 33% bijzonder tarief van mijn bruto salaris afgetrokken. In mijn vorige 2 maanden werd helemaal geen bijzonder tarief van mijn loon afgetrokken. Wel is het zo dat ik de laatste maand meer heb gewerkt. Kan dit komen omdat ik boven een bepaald bedrag uit kom? Of is dit een fout van de werkgever? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Janssen,
Dat nu wel loonheffing is ingehouden kan komen doordat je nu boven de belastingvrijstelling bent uitgekomen. Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting van grofweg 2.800 euro. Dat correspondeert met een belastingvrij loon van 7.000 euro in 2020. Als je daar nu boven zit, ga je wel belasting betalen en worden wel belasting en premies ingehouden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Riesewijk, 05-09-2011 20:41 #1
Het bijzonder tarief is de belasting die u betaalt over bijzondere inkomsten, zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld.

Mijn ex-werkgever heeft 2 maanden voor 25% loon moeten aanvullen naast de WW-uitkering, in verband met ontslag uit bedrijfseconomische redenen. Hierop is het loonheffing bijzonder tarief toegepast. Dit valt niet onder de bepalingen die u hierboven weergeeft. Heb ik het recht dit door mijn ex-werkgever te laten corrigeren? Reactie infoteur, 13-07-2020
Beste Riesewijk,
Ook een ontslagvergoeding valt onder het bijzonder tarief. Als dat te hoog is gegeven uw inkomen kunt u het teveel betaalde bij de belastingdienst terugvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 10-09-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Belastingvrij bijverdienen
Reacties: 100
Schrijf mee!