Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderhoud van de kinderen kan u een fiscaal voordeel opleveren. Een echtscheiding heeft meerdere gevolgen in fiscale zin. Deze belastingvoordelen maken een echtscheiding financieel wat minder zwaar. Maak dus van deze fiscale voordelen gebruik. Denk aan de kinderbijslag. De alimentatie wordt voor u simpel uitgelegd. Alles voor wie gaat scheiden. Er zijn nieuwe regels voor alimentatie ingegaan per 1 januari 2020 (maximaal vijf jaar alimentatie). De partneralimentatie afkopen kan ook. De kinderalimentatie kunt u niet afkopen. Let op de jaarlijkse indexatie in 2021.

Kinderalimentatie wordt simpeler, maar wanneer en hoeveel kinderalimentatie moet u betalen?

Enkele fracties in het parlement willen een simpeler systeem van kinderalimentatie:
 • De ouders moeten beiden minimaal 600 euro per jaar op tafel leggen, ongeacht hun inkomen.
 • Bij de bepaling van wie wat betaalt wordt rekening gehouden met wie de vaste lasten heeft en bij wie het kind vaker is.

Maar zo ver is het nog niet. Hoe gaat het nu?

Nieuwe regels voor de duur van alimentatie per 1 januari 2020

De nieuwe wet die per 1 januari 2020 is ingegaan, verkort de maximale duur van de partneralimentatie van 12 naar 5 jaar als er geen kinderen zijn. Het moment van echtscheiding is bepalen of de echtscheiding en dus de alimentatie onder de nieuwe wet van alimentatie per 1 januari 2020 valt. De nieuwe regels zijn:
 • Maximaal 5 jaar partneralimentatie;
 • Als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter was dan 3 jaar, geen partneralimentatie;
 • Als het huwelijk langer of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar, maximaal 10 jaar partneralimentatie.
 • De partneralimentatie duurt voor totdat het jongste kind 12 jaar is. Hierdoor kan de alimentatie langer dan 5 jaar duren.

Belastingdienst en alimentatie

Zijn alle kosten van alimentatie aftrekbaar? De Belastingdienst gaat niet akkoord met het aftrekken van alle extra kosten om de alimentatie of een afkoopsom te regelen. Wel aftrekbaar zijn de volgende kosten voor de ontvanger van de alimentatie om de alimentatie te krijgen:

De advocaatkosten
De gemaakte telefoonkosten
Eventuele portokosten
De reiskosten
De incassokosten

De Belastingdienst rekent tot de alimentatie de verplichte bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Dat wil zeggen een ex-echtgenoot of ex-echtgenote, maar ook iemand met wie u hebt samengewoond. Daarbij maakt het geen verschil of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of dat u het onderling hebt kunnen regelen met uw ex-partner.

Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding

Scheiden doet lijden, zegt het aloude gezegde. En dat is nog steeds zo. Bovendien moeten vele zaken financieel geregeld worden. Soms blijkt een goed financieel plan zeer ingewikkeld. Voldoende mensen hebben hier hun beroep van gemaakt en noemen zich scheidingsmakelaar of scheidingsplanner. Ik loop een aantal zaken na die ook gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.

Is de partner alimentatie fiscaal aftrekbaar

De alimentatie aan de partner is fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek onder het kopje betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen. Of het nu gaat om periodieke betalingen, eventuele aanvullingen daarop of een bedrag ineens, waarmee de alimentatie wordt afgekocht. Partneralimentatie duurt sinds juli 1994 wettelijk 12 jaar als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar. In andere gevallen is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. De alimentatie en andere afspraken over de scheiding worden meestal vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd. Dit in overleg met een advocaat of notaris. Over alimentatie, afkoop, afkopen en afkoopsommen van alimentatie moet de ontvanger inkomstenbelasting betalen. Vergeet niet om van deze inkomsten de kosten die u maakte om de alimentatie te krijgen of te behouden af te trekken.

Is de kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar, hoeveel kinderalimentatie en tot wanneer kinderalimentatie?

De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft in het algemeen recht op kinderalimentatie. Het bedrag aan kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat kan er fiscaal gezien voor pleiten om af te spreken dat de alimentatie voor de partner wat hoger is en voor de kinderen wat lager, maar dat zal niet altijd lukken. In 2019, 2020 en 2021 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar.

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3 inkomstenbelasting volgens Hoge Raad

Over de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie bestaan nog wel eens misverstanden. De Hoge Raad heeft bij uitspraak op 11 februari 2011 nr. 10/00367 bepaald dat de netto contante waarde van de toekomstige kinderalimentatie wel in box 3 van de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Box 3 is de box sparen en vermogen waarover u boven het heffingsvrije vermogen 1,2% belasting betaalt. Als de betaler de kinderalimentatie in mindering brengt op zijn vermogen, zou eigenlijk de ontvanger of diens ouders het bedrag bij zijn of haar vermogen moeten optellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De wet inkomstenbelasting is op dit punt gerepareerd.

Kinderalimentatie voor 18 jaar en ouder

De ouders zijn verplicht financieel ook na een scheiding voor hun kinderen te zorgen, totdat ze 21 jaar oud zijn en niet totdat ze 18 jaar zijn. Vanaf 18 jaar wordt het kind uw gesprekspartner voor de financiële verplichting om in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien. Met hem of haar maakt u afspraken, rekening houdende met studiebeurs of extra inkomen. De afspraak over het betalen van alimentatie wordt vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind zelf. Voor de minderjarige kinderen maken de ex partners afspraken in het ouderschapsplan die nog door een rechter getoetst wordt en kan worden bijgesteld. Ex-partners zijn vrij om afwijkende afspraken te maken.

Wie krijgt de kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de ouders. Dat betekent dat hierover bij een scheiding afspraken moeten worden gemaakt, omdat de Sociale Verzekeringsbank niet uitkeert aan beide ouders en er dus een keuze moet worden gemaakt. In zijn algemeenheid geldt dat de ouder die de hoogste kosten maakt voor een kind, ook de kinderbijslag krijgt. Ook het kindgebonden budget wordt toegewezen aan één van de ouders. De kindgebonden heffingskortingen in de inkomstenbelasting gelden voor de ouder bij wie de kinderen zes maanden of langer zijn ingeschreven.

Echtscheiding en pensioenrechten

Een echtscheiding kan ook tot extra kosten leiden bij verrekening van pensioenrechten of andere inkomensvoorzieningen, zoals lijfrente. De extra kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Indexering alimentatie

Jaarlijks is indexering mogelijk van de alimentatie, rekening houdend met de kosten van levensonderhoud en de gestegen lonen. In 2020 kunt u uitgaan van een wettelijke indexering met 2,5 procent, in 2021 van 3 procent, maar indexering op basis van de wettelijke indexering hoeft niet altijd. Enkele voorbeelden hiervan:
 • Als de alimentatie vóór 1 januari 1973 is geregeld, gelden de afspraken van indexering zoals door de rechter bepaald of door partijen overeengekomen. Dit percentage kan dus afwijken van de wettelijke indexering.
 • Beide partijen kunnen de rechter vragen geen indexering toe te passen.
 • Beide partijen kunnen vragen om een andere indexering toe te passen.
 • De indexering kan in overleg een jaar of meer worden uitgeschakeld.

Het is wel zaak om de indexatie in de gaten te houden, zonder indexatie kunt u in een paar jaar tijd veel geld mislopen als ontvanger. Indexatie wordt niet automatisch door de betalende partij doorgevoerd, let daar dus op:

Percentages indexatie alimentatie 2019, 2020, 2021:

jaarpercentage
20172,1 procent
20181,5 procent
20192,0 procent
20202,5 procent
20213 procent

Echtscheiding en eigen woning

Hierbij is van belang of u zelf de eigenaar was of mede eigenaar van het eigen huis. Of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of niet. Of wie er uit het huis vertrekt. Zie de gevolgen van de eigendomsverhoudingen in het artikel: wat betekent een echtscheiding voor u financieel? Als uw ex-partner door een alimentatieregeling woont in de woning waarvan u de eigenaar of mede-eigenaar bent, mag u het eigenwoningforfait dat u voor deze woning opgeeft bij uw aangifte inkomstenbelasting, ook aftrekken als alimentatie. De ene partner kan de andere ook uitkopen. Bij verkoop kan er overwaarde zijn maar ook een restschuld. Elk bezit hiervan de helft bij een gezamenlijke woning.

Rekenvoorbeeld aftrek eigen woning forfait:

Stel uw ex blijft in het huis wonen dat voor 50 procent van u is. Stel de WOZ waarde van het huis is zodanig dat het eigen woning forfait 1500 euro bedraagt. Dan mag u hiervan 750 euro aftrekken als alimentatie. De eventuele hypotheek die er als schuld op rust en ten laste van u komt, saldeert u met uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Welke onderhoudsverplichtingen kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting in 2019, 2020 en 2021?

De volgende uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar tot 2019, 2020 en 2021:
De periodieke betalingen van alimentatie aan uw ex plus eventuele losse aanvullingen daarop.
De eventuele afkoop en afkoopsom van alimentatie aan uw ex-echtgenoot als u de afkoopsom niet betaalde in de periode dat u duurzaam gescheiden leefde.
De betalingen ter verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. Voorwaarde is dat u de betaalde premies eerder van de belasting hebt afgetrokken.
De bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner geeft, maar op u verhaalt.
Pensioenbetalingen aan voormalig huispersoneel.
Uw deel van het eigen woning forfait, als de ex-partner door een alimentatieregeling in de woning woont, waarvan u de mede-eigenaar of eigenaar bent. Na 2 jaar komt dit te vervallen.

Kan ik de alimentatie afkopen?

Wie snel van het gedoe af wil zijn, kan kiezen voor een afkoop van de toekomstige alimentatie verplichtingen. Ook die is fiscaal aftrekbaar. Let er dan wel op dat het bedrag zo groot kan zijn dat afkopen in één keer fiscaal onvoldoende interessant kan zijn: u kunt namelijk niet meer van de Belastingdienst terug krijgen dan u aan belastingen hebt betaald. Het kan dan verstandiger zijn om de afkoop wat uit te smeren. Tot slot is het zo dat u met de afkoop een voorschot neemt op de toekomst, in die zin dat u wanneer uw ex na een paar jaar overlijdt, goedkoper was uit geweest door de alimentatie niet af te kopen. De afkoopsom is niet aftrekbaar als:
 • U de afkoopsom betaalde in de periode dat u duurzaam gescheiden leefde.
 • U ongetrouwd woonde met uw ex-partner.

Kinderalimentatie of partner-alimentatie, wat heeft voorrang?

Bij een scheiding kan een bijdrage worden gevraagd in het levensonderhoud van de kinderen en de ex partner, maar niet altijd is het inkomen zodanig dat beiden kunnen worden betaald. In dat geval bepaalt de wet dat de kinderalimentatie voorgaat. Kinderen en stiefkinderen tot 21 jaar hebben voorrang op de ex-partner bij het verdelen van de beschikbare middelen. Ook bij een verzoek tot wijziging van de alimentatie zal een rechter meer terughoudend zijn om de alimentatie voor de kinderen te verlagen dan die voor de ex.

Op hoeveel alimentatie heb ik recht - hoeveel alimentatie moet ik gaan betalen?

De hoogte van de alimentatie verschilt van geval tot geval. De hoogte van de alimentatie is onder meer afhankelijk van:
 • De hoogte van het inkomen en uitkeringen van beide ex-partners.
 • Overige inkomsten en vermogen. Bij het vermogen gaat de rechter uit van een fictief rendement van 4%.
 • De hoogte van de nog resterende hypotheek van de woning, waarin één van beide ex partners blijft wonen plus de overige resterende schulden.
 • Het inkomensniveau en uitgavenpatroon dat men gewend was tijdens het huwelijk of partnerschap.

Hoeveel alimentatie betalen?

Als u er gezamenlijk niet uit kunt komen bepaalt de rechter wie de minst sterke partner is, wat hij of zij nodig heeft en welk bedrag de andere partner kan missen naar draagkracht. Volgens de Trema-normen rolt daar een bepaald bedrag uit voor alimentatie. Hiervan worden eerst de kinderen met kinderalimentatie voorzien en wat er aan berekende draagkracht dan nog over is komt ten goede aan partneralimentatie.

Hoogte partneralimentatie en de Hof-formule

Bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie wordt naar twee zaken gekeken:
 • Wat kan de partner, vaak de man, betalen?
 • Aan welk bedrag heeft de vrouw of man behoefte?

Het laagste van deze twee bedragen is bepalend. Wat de partner kan betalen wordt afgemeten aan diens draagkracht. Daarvoor neemt men het netto besteedbaar inkomen minus woonlasten, premie zorgverzekering en de bijstandsnorm. Wat de andere partner nodig meent te hebben is gelijk aan 60 procent van het netto besteedbaar gezinsinkomen verminderd met de kosten van de kinderen. Als de wens is om meer te krijgen, moet een behoeftelijst worden ingediend waaruit deze grotere behoefte blijkt.

Rekenvoorbeeld partneralimentatie:

Stel de draagkracht van een partner is zodanig dat 500 euro kan worden betaald per maand. Stel dat de behoefte van de ander uitkomt op 600 euro. Dan bedraagt de partneralimentatie maximaal 500 euro, het laagste bedrag van beide bedragen.

Samen wonen en alimentatie

Bij samen wonen is het zo geregeld dat u alleen in aanmerking komt voor partneralimentatie als daarover afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract.

Hoe lang alimentatie betalen?

De hoogte van de alimentatie kan zich in de loop der tijd wijzigen of vervallen. Denk aan:
 • Grote veranderingen in inkomen.
 • Wanneer een ex partner gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 • Als een huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en kinderloos is gebleven duurt de alimentatieverplichting maximaal het aantal jaren dat het huwelijk heeft stand gehouden.
 • In zijn algemeenheid geldt de verplichting tot partneralimentatie maximaal twaalf jaar. Maximaal want er kunnen goede redenen zijn om van het maximum af te wijken. Bijvoorbeeld als anders is overeengekomen of het huwelijk korter stand hield dan 5 jaar. Voor wie eerder dan de maand juli 1994 is gescheiden gelden andere regels.

Belasting betalen over alimentatie

De ontvanger van kinderalimentatie betaalt hierover geen inkomstenbelasting, tenzij de betaler het als schuld aftrekt in box 3 van de inkomstenbelasting. De ontvanger van partneralimentatie moet de partneralimentatie opgeven als extra inkomen, waarover dan ook belastingen en premies moeten worden afgedragen.

Slot

De fiscale gevolgen van een echtscheiding kunnen zo groot zijn dat u er altijd goed aan doet om hierover goed informatie in te winnen. Van geval tot geval kan namelijk een andere aanpak het meest wenselijk zijn en kunnen de gevolgen van een echtscheiding anders uitpakken.

Lees verder

© 2009 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Partneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelastingPartneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelastingJullie woonden samen en willen een alimentatieregeling afspreken voor 2021 en 2022? Wettelijk bestaat er financieel geen…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021De fiscale aftrekposten 2021 en 2022 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2021 en belastingaangifte…
Echtscheiding begeleiding, aanvragen & kostenEen scheiding is een stressvolle periode in je leven. Hoe zorg je ervoor dat alles goed wordt geregeld? Kies je voor pro…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke br…

Trust - Fiscale aspectenTrust - Fiscale aspectenDe civielrechtelijke aspecten van de trust worden beschreven in het Haags Trustverdrag. Dit verdrag op het gebied van he…
Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitiefDefinitieve belastingaanslag is soms toch niet definitiefAls je denkt dat je belastingaangifte is goedgekeurd door de fiscus, omdat je daarvan officieel bericht hebt gekregen d.…
Reacties

Johan, 26-03-2020
Hi,
Ik verhuis binnenkort van België naar Nederland. In België betaal ik alimentatie voor 2 kinderen (21 en 23 jaar) die studeren - de betalingen zelf gebeuren via mijn ex.
In België zijn deze bedragen volledig aftrekbaar van inkomstenbelasting. Begrijp ik het correct dat ik deze niet meer kan aftrekken bij het indienen van een belastingaangifte in Nederland volgend jaar - geheel of gedeelteljk?
Maakt het technisch gezien een verschil uit of ik deze bedragen aan mijn ex betaal, of rechtstreeks aan mijn kinderen?
Bedankt om even toe te lichten. Mvg Reactie infoteur, 28-03-2020
Hi Johan,
Kinderalimentatie is in Nederland niet aftrekbaar, partneralimentatie wel. Daarbij maakt het geen verschil of de kinderalimentatie direct aan de kinderen wordt overgemaakt of via de ex worden doorgesluisd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan, 30-10-2019
Goedemiddag. In mijn geval is de maximale alimentatiebetaling van 12 jaar van toepassing. Stel nu, dat ik nog 1 of 2 jaar extra (een aangepast bedrag per maand) aan alimentatie zou betalen. Is deze extra betaling voor mij dan nog steeds aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 31-10-2019
Goedemiddag Adriaan,
Alleen wat u verplicht bent om aan alimentatie te betalen is fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 07-09-2019
Hallo,
Hoe zit dat met een verhaalbijdrage voor je kids? Als je dat moet betalen aan de sociale dienst? Is dat aftrekbaar?
Kun je het vastgestelde bedrag aanvechten? Reactie infoteur, 10-09-2019
Hallo Ferdinat,
Een verhaalsbijdrage voor uw ex zou dan fiscaal aftrekbaar zijn, voor de kinderen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 20-08-2019
Mijn ex-man woont sinds vorig jaar formeel in Duitsland en nu vraagt zijn belastingadviseur om mijn belastingaanslag omdat er dan bewijs is dat ik in NL belasting betaald heb over de ontvangen alimentatie. In mijn Aanslag is de post alimentatie echter niet los vermeld. Ik kan wel een screenshot geven van de pagina's uit mijn Aangifte waarop die alimentatiepost vermeld staat, maar vroeg me af of de Duitse belastingdienst niet gewoon navraag bij de Nederlandse kan doen. Ik vind eigenlijk dat het mijn ex-man niets aangaat wat verder nog allemaal in mijn aangifte staat. Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Jo,
Klopt, uw ex hoeft geen inzicht te hebben in uw belastingaangifte en zeer waarschijnlijk zal Duitsland hier ook niet om vragen. Uw ex heeft als het goed is rekeningafschriften waaruit blijkt dat hij alimentatie heeft betaald, laat hij die aan zijn belastingadviseur geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmy, 26-06-2019
Ik ga scheiden, zie af van partneralimentatie, laat mijn pensioen gedeeltelijk eerder uitbetalen.
In t convenant wordt opgenomen dat mijn ex mij n bedrag betaalt als tegemoetkoming voor verhuizing etc, overeenkomstig t bedrag wat ik heb bijgedragen aan zijn huis. Dit is dus geen afkoop van partneralimentatie.
Vraag: kan partner dat bedrag toch bij belasting aftrekken als partneralimentatie ineens en dat ik daar dan belasting over moet betalen? Reactie infoteur, 28-06-2019
Beste Emmy,
Als het om een onkostenvergoeding gaat voor de kosten die u door de echtscheiding moet maken, is dat geen fiscaal aftrekbare partneralimentatie. Het beste spreekt u in het convenant hierbij dan ook over onkostenvergoeding en niet over alimentatie. De Belastingdienst kan op enig moment het convenant bij u opvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Langendoen, 06-06-2019
Ik help een mevrouw die partneralimentatie krijgt, even voor het gemak € 1000 per maand. Op de partneralimentatie houdt de ex een bedrag in voor de aflossing van de schuld die de vrouw aan de ex heeft (zo staat het in het convenant), even voor het gemak €100. Ze krijgt dus feitelijk € 900 per maand. Moet de vrouw nu over € 900 of over € 1000 belasting betalen?.

M.v.g. Hans Reactie infoteur, 08-06-2019
Beste Hans,
De partneralimentatie bedraagt 1000 euro dus moet daarover belasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sirra, 01-04-2019
Goedenavond Zeemeeuw

U geeft aan dat het niet juist is om kinderalimentatie als partneralimentatie op te geven, maar mijn ex-man heeft dat wel gedaan op de naam van ons dochter van 17 als partneralimentatie. Maar wat kan ik nu doen als ex-echtgenoot?

Met vriendelijke groeten,
Sirra Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Sirra,
De belastingaangifte van uw ex is niet uw belastingaangifte, maar als de Belastingdienst uit de belastingopgave van uw ex concludeert dat u dus extra partneralimentatie hebt ontvangen (wat u belastinggeld kost), dan kunt u dat weerleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sirra, 31-03-2019
Goedenavond,
Ik heb de volgende vraag. mijn ex-partner ca. 102 euro per maand kinderallimentatie,
Is dat aftrekbaar als partneralimentatie of valt dit onder kinderallimentatie?
Want mij ex-partner heeft ons dochter van 17 als partneralimentatie op ge geven als bij aftrekbaar post kan dat.

Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvrgr. Sirra Reactie infoteur, 01-04-2019
Beste Sirra,
Kinderalimentatie valt onder de post kinderalimentatie en is in 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.
Het is niet juist om kinderalimentatie als partneralimentatie op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilko, 19-03-2019
Goedenavond,
Ik heb de volgende vraag.
Ik betaal mijn ex-partner ca. 60 euro per maand als tegemoetkoming voor gemaakte kosten omdat de kinderen in verhouding ca.60% bij haar zijn en 40% bij mij.
Is dat aftrekbaar als partneralimentatie of valt dit onder kinderallimentatie?
E.e.a ivm wel of niet aftrekbaar zijn voor de belasting.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvrgr. Hilko Reactie infoteur, 20-03-2019
Goedenavond Hilko,
Zoals u het formuleert zijn het uitgaven voor de kinderen (kinderalimentatie). Als u de bedragen toch als partneralimentatie aftrekt (u maakt het geld over aan uw ex en die besteedt het kennelijk aan de kinderen) kan de Belastingdienst om bewijzen vragen dat er een partneralimentatie is afgesproken (een document waarin dit staat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 22-01-2019
Ik betaal nu 2 jaar partneralimentatie, moet nog 10 jaar maar ben ondertussen naar Zweden geëmigreerd. Krijg nu geen belastingteruggave meer, maar moet wel het volle pond betalen? Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Richard,
Het bedrag zou kunnen worden verlaagd als u de casus aan de kantonrechter wordt voorlegt, omdat uw draagkracht door de emigratie is afgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aj, 02-09-2018
Hallo,
Waar kan ik achterhalen wat ik maandelijks van de belasting kan terug ontvangen, is dit een bepaald percentage?
Bijvoorbeeld iemand moet 300 euro partner alimentatie en 300 kinderalimentatie betalen aan de bijstand, omdat zijn ex een bijstandsuitkering heeft. Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Aj,
Dan is de partneralimentatie aftrekbaar. Het belastingpercentage dat wordt gebruikt voor de teruggave is afhankelijk van het jaarinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Spekkie, 08-02-2018
Goedemiddag,

Mijn vriend betaalt maandelijks een bruto bedrag aan alimentatie het fiscale voordeel wordt met de ib aangifte van het jaar erop verrekend. mijn vriend is zzp'er. Kan de fiscale teruggave maandelijks verkregen worden zodat het bedrag niet zo groot is per maand?

Mvrg spekkie Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Spekkie,
Met een voorlopige belastingaangifte (voorlopige teruggaaf) kunnen de bedragen maandelijks worden uitbetaald. Veel mensen doen dit ook met hun hypotheekrenteaftrek of zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Mulder, 20-12-2017
Mijn Ex vraagt mij om de partneralimentatie die we in een convenant zijn overeengekomen te verlagen om te zetten in een jaarlijkse gift zodat zij huursubsidie kan aanvragen. Loop ik fiscaal of juridisch risico als ik hier in mee ga? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste D. Mulder,
Als u de nieuwe alimentatieverplichting op papier zet, loopt u op zich geen risico. Uw aftrek is wel lager. Als de Belastingdienst het niet vertrouwt, dan kan het zijn dat de ex de huursubsidie moet terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Rooij, 01-10-2017
Goededag
Ik had een vraag als ze berekend hebben dat je 11.000 euro partner alimentatie per maand moet gaan betalen
wat krijg je hier van maandelijks terug van de belasting?
alvast bedankt gr Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag A. van Rooij,
Wat u terug krijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De aftrek kan oplopen tot 52% bij een belastbaar inkomen hoger dan € 67.072.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schuurbiers, 03-03-2017
Goedendag
Mijn vriend betaalt de volledige hypotheek ipv alimentatie. Hij is wel onderhoudplichtig, na verkoop huis moet hij alimentatie betalen. Huis staat nu 5 jaar leeg te koop. Is de hypotheek nu als zijnde alimentatie aftrekbaar?

Groetjes G Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag Schuurbiers,
Als uw vriend niet meer woont op het adres waar de hypotheek op rust, is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Jullie kunnen afspreken dat de betaling van de hypotheekrente de alimentatie vervangt, maar fiscaal is dat niet het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jbaan, 05-08-2016
Beste,
Ik sta op het punt te scheiden en zou evt. naar de UK, Ver. staten of Canada kunnen verhuizen voor werk. De kinderen blijven bij mijn ex in NL. Mbt. alimentatie heb ik belastingvoordeel als ik in NL zou blijven wonen maar hoe zit het met de bovenstaande landen? Kan ik gewoon belastingteruggaaf ontvangen als ik niet in NL woonachtig zal zijn?
Ik heb tot op heden verschillende reacties vernomen van zowel mijn mediator, als fiscalist als advocaat dus een goed advies zal welkom zijn.

ik verneem graag
J. Baan Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste J Baan,
U kunt als particulier alleen van de Nederlandse fiscale faciliteiten gebruik maken, als u ook in Nederland belastingplichtig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Litjens, 01-04-2016
Goedendag, moet ik de kinderalimentatie in Box 3 als positief of als negatief invullen?
bij positief verandert er niks aan mijn eventuele teruggave.
vriendelijk dank. Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag Litjens,
Voor de betalende partij is de kinderalimentatie een schuld die in mindering komt op het vermogen in box 3. Voor de ontvangende partij is de kinderalimentatie onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 30-01-2016
Hallo,
Ik heb een tweedelige vraag. Ik ben in 2009 gescheiden (32 jaar getrouwd geweest) en moet via de rechter 12 jaar partner alimentatie betalen. Nu €1630,- p/mnd. Daarnaast heeft zij ook een wao uitkering van ca.€ 750,- netto p/mnd.
Ik ben nu 61 jaar en wil volgende jaar 01-01-2017 met vervroegd pensioen gaan. Mijn ex heeft recht op het gezamenlijk opgebouwde pensioen tot de scheidingdatum. Als ik met ik vervroegd pensioen ga betekent dat (volgens mijn pensioenfonds) dat zij zogenaamd ook met vervroegd pensioen gaat en het bedrag (€ 1000,-) wat zij normaliter zou krijgen als ik met 67 jaar met pensioen zou gaan, nu veranderd. Het wordt dan 5 jaar lang € 1350,- en daarna levenslang € 600 p/mnd.
Mijn vraag is nu kan zij via de rechter tegenhouden dat ik met vervroegd pensioen wil gaan en kan de rechter mij opleggen dat ik die resterende 5 jaar het volledige alimentatie bedrag moet betalen. Dan kan ik namelijk niet met vervroegd pensioen. Ik kan het niet opbrengen. Voor u informatie, met haar valt hier niet over te praten. Zij wil het onderste uit de kan…
Als het wel zou kunnen wil ik in Frankrijk gaan wonen. Mijn vraag is, kan ik daar ook de alimentatie of het gedeelte wat ik van mijn pensioen moet betalen aan haar (onderhoudskosten), indienen als aftrekpost bij de belastingdienst. Als het zo is zijn de regels dan net als in Nederland. Als je in de 30% belasting betalen tabel valt krijg je dan ook 30% belasting terug van de betaalde alimentatie.
Ik hoop dat u mijn vraag kan beantwoorden. Alvast vriendelijk bedankt.
Ad Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Ad,
De ex partner is volgend in haar pensioenaanspraken. Als u minder inkomen hebt door een vervroegd pensioen, kunt u vervolgens naar de rechter om de partneralimentatie te laten verlagen. Het is afhankelijk van uw inkomen of dit zal lukken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 19-01-2016
Goedendag,
In 2008 is mijn huwelijk ontbonden. Hij moest van de rechter 400,- voor de kids betalen en aan mij 500,-. Hierbij is de rechter alleen uitgegaan van zijn huidige functie en niet de neveninkomsten als eigen bedrijf, freelancewerkzaamheden e.d. Ik verdiende toentertijd 30.000,- per jaar en hij werd ingeschat op 49.000,-. Na stoppen betaling aan kids (>2) heeft hij niets meer voor hen bijgedragen. Inmiddels is hij opnieuw gehuwd dus wordt zij toch geacht mee te betalen aan kosten huis e.d. Ik ben nu per 01012016 meer uren elders gaan werken en verdien iets meer (ft was helaas niet mogelijk en ik solliciteer al jaren…). Ik betaal alles voor de kids, waaronder tot heden ongeveer 1.600,- aan ziektekosten per jaar en misschien 250,- eten/drinken e.d. per maand. Mocht niet in voormalig koophuis blijven wonen en kreeg niets via woningbouw en heb daarom, mede gebaseerd op de alimentatiebijdrage, een koophuis met een hypotheek, die mij, incl.spaarplan 828,- per mnd kost. Daarnaast betaal ik aan andere vaste lasten als belastingen, GWL, verzekeringen, auto, studie e.d. 800,-. per maand kwijt
Gister ontving ik een brief van zijn advocaat waarin staat dat meneer geen redenen meer ziet tot betalen omdat ik in staat ben om in eigen levensbehoefte te voorzien. Hij heeft reden aan te nemen dat ik meer ben gaan verdienen of gelegenheid heb dit te gaan doen enz. Hij wil beëindigen. De advocaat verneemt graag binnen 14 dagen mijn reactie met financiële onderbouwing. Als ik niet meewerk gaat hij naar de rechter.
Ik heb hier geen zin in en heb toen hij ging trouwen toch ook niet meer gevraagd, terwijl ik dat had gekund?
Kortom; wat zijn mijn opties? Moet ik meewerken of kan ik aangeven dat ik zijn voorstel niet accepteer en dan het verzoek van de rechtbank afwachten?
Kan ik eisen dat hij met terugwerkende kracht meebetaalt aan alle kosten die ik heb betaald voor de kids (>21), inclusief bijdragen levensonderhoud als eten, school e.d.)?
Kan ik met terugwerkende kracht vragen om verhoging vanaf zijn trouwdatum omdat hij zijn kosten deelde na zijn huwelijk, hij niets meer voor de kids betaalde en zijn draagkracht dus groter werd?
Ik begreep dat een rechter ook kijkt naar het bewust verminderen van zijn werk terwijl dat niet nodig was en dat een rechter dan soms al niet meegaat in de verlagingsaanvraag (niet ontvankelijk verklaren heet dat?)?
Hoe sterk sta ik als ik ongeveer 3.000,- per maand bruto ga verdienen hij 1.800 bruto (zou meer zijn als hij ft was blijven werken en dit bedrag is excl.toelages als onregelmatigheid, overuren e.d.).
Ik wil wel naar de rechter als ik kans heb dat mijn kosten dus 1.628,- bedragen en ik van netto ongeveer 437,- over hou voor eten e.d., en hij, als hij dezelfde kosten zou hebben, zijn deel van die kosten dan ongeveer 814,- zijn omdat zijn vrouw moet meebetalen en hij dan netto ongeveer 986,- over zou houden voor eten e.d. (plus nog het inkomen van zijn nieuwe partner natuurlijk)?
Wat gaat het mij kosten als ik een advocaat inhuur om mij hierin bij te staan? Wat kost een gerechtelijke procedure (door hem opgestart) mij? Oh, ons gezamenlijke komen was toentertijd ruim 4.400,- netto.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Joost Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Joost,

1. Uw ex mag niet zonder toestemming van de rechter stoppen met de betaling van de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Bovendien zijn deze bedragen geïndexeerd. U kunt het Lbio inschakelen of een deurwaarder sturen. Wacht daar niet te lang mee, anders verjaart uw claim.
2. Laat u niet intimideren door een advocaat. Hij staat niet in zijn recht. Geef dus aan dat u niet akkoord bent, dat u al x maanden ten onrechte geen partneralimentatie en kinderalimentatie hebt ontvangen en dat u dat geld per direct alsnog overgemaakt wilt krijgen.
3. U hoeft die advocaat uw gegevens helemaal niet op te sturen. Dat is pas het geval als de rechter erom vraagt. Laat hij maar een eens al zijn inkomens sinds de scheiding op tafel leggen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 30-11-2015
Hallo,

Mijn vriend heeft twee kinderen uit een vorig huwelijk waarvoor hij 360 euro alimentatie per maand betaald. Ipv partner alimentatie betaald mijn vriend 75% van hun gezamenlijke schuld bij haar familielid met extra rente. Zij is van mijn vriend gescheiden om met iemand anders vervolgens te gaan samenwonen. Daardoor zou haar recht op partneralimentatie vervallen toch? Echter, hij betaalt nog steeds aan die lening omdat het in convenant is opgenomen. Hij had daar nooit akkoord mee mogen gaan. Vervolgens zijn er een aantal dingen gewijzigd. Zo heeft mijn vriend een huis gekocht, samen met mij maar ik studeer nog en heb enkel studiefinanciering. Ik heb een kind die bij ons woont. Zijn oudste zoon is 18 geworden en heeft 800 euro inkomen per maand. Ook zijn ex is gaan samenwonen en gaan werken. Voorheen had ze een uitkering. Omdat er zoveel is veranderd lijkt mij dat de alimentatie omlaag kan. Mijn studiefinanciering mag niet mee gerekend toch? Hij verdiend 1700 per maand en moet 510 p.m betalen aan kinderen en schuld bij haar familielid. Wij komen nauwelijks rond. Zij werkt ook maar twee dagen per week. Wat zou u aanraden?

Mvg,
J. Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo J,
Als niet een bepaalde periode voor de partneralimentatie is afgesproken, komt die te vervallen als de ex met een ander gaat samenwonen. Zodra een kind 18 jaar wordt, spreekt de betalende ex een nieuw bedrag met dit kind af. Als een kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien of bijvoorbeeld studiefinanciering heeft, kan ook de alimentatie een stuk lager of zelfs nihil worden. Probeer de bedragen fors te verlagen en ga anders naar de kantonrechter om dit voor elkaar te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jj, 22-10-2015
Betaal al 6 jaar alimentatie en ben woonachtig in het buitenland(buiten de EU), de betaalde alimentatie is daardoor niet aftrekbaar.
Mijn ex woont in NL en betaald wel belasting over de ontvangen alimentatie.
Ben voornemens om in Belgie te gaan wonen, kan ik dan wel de alimentatie aftrekken?

In 2016 loopt een koopsom polis af en die wordt normaal gesproken belast met het hoogste tarief, bestaat er dan misschien de mogelijkheid om de alimentatie af te trekken en zodoende de uit te keren koopsom netto hoger te doen uitkomen.

Is er geen manier om belasting voordeel te verkrijgen in mijn situatie, ik betaal 45.000 per jaar aan alimentatie, 6 jaar lang en zit pas op de helft, of de regering moet snel te alimentatie regeling wijzigen Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Jj,
Ook in België bestaat er een aftrek van onderhoudsgeld als u daar belastingplichtig bent. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zolang u niet in Nederland belastingplichtig bent, is daar geen aftrek van alimentatie mogelijk. Tijdelijk in Nederland gaan wonen (aan de grens bijvoorbeeld) zal voor u een fiscaal voordeel betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flip, 14-10-2015
LS.,
Ik heb 12 jaar alimentatie betaald aan mijn ex. Nu ben ik gestopt met werken en ga met pensioen. Een deel van dat pensioen wordt door de pensioenverzekeraar betaald aan mijn ex. Ik krijg dus minder zelf uitbetaald. Kan ik dat deel aanmerken als alimentatie en opvoeren op mijn aangifte?
Uiteindelijk zal bij het eventuele overlijden van mijn ex haar aandeel weer bij mijn pensioen komen. Ik derf dus nu inkomen. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Flip,
Uw draagkracht gaat omlaag en die van haar omhoog. Dat is een goede reden om de kantonrechter om een herziening van het bedrag te vragen of een ander bedrag met uw ex overeen te komen (zet dit ondertekend en wel op papier). Eenzijdig stopen met betalen mag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-10-2015
Dus als ik het goed begrijp, kan ik als alimentatiebetaler… Het bedrag fiscaal aftrekken?
En mijn ex partner moet dit aangeven als inkomsten? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Wendy,
Ja, klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 16-04-2015
In maart 2014 zijn mijn ex en ik volgens de rechtbank officieel gescheiden. Voor de alimentatie is toen door de mediator een draagkrachtberekening uitgevoerd, naar de maatstaven van de toen geldende wetgeving en belastingvoordelen. We hebben gekozen voor Co-ouderschap met betrekking tot onze dochter. Mijn ex ontvangt een wao-uitkering en betaal ik zowel partner- als kinderalimentatie. Uiteindelijk zouden wij financieel even ”zwaar” komen te zitten. In Februari 2015 heeft mijn ex-partner een eigen huurwoning gekregen en is verhuisd. Sinds die tijd betaal ik dus zowel de partner als kinderalimentatie. Nu is er echter in 2015 het nodige gewijzigd in de wetgeving met betrekking tot aftrekposten voor de belasting. Waardoor, in ieder geval voor mijn gevoel, de hele draagkrachtverdeling is scheef getrokken. En ik dus eigenlijk teveel partner en kinderalimentatie betaal ten opzichte van de uitgevoerde draagkrachtberekening over 2014

Mijn vraag is dan ook of het door al deze wijzigingen raadzaam is:
- Een nieuwe draagkrachtverdeling op te laten stellen.
- Waar kan ik hiervoor het beste terecht en zijn hier hoge kosten aan verbonden.
- Kan ik deze kosten ook opvoeren bij mijn aangifte.
- moet zo’n nieuwe berekening ook weer door de rechtbank worden bekrachtigd.
- of doe ik er verstandig aan dit opnieuw bij de mediator te deponeren, die echter voor een nieuwe berekening, in verhouding, een hoog uurtarief rekent. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Edwin,
Ook voor een wijziging van de alimentatie, kunt u samen met uw ex afspraken maken, op te stellen in een ondertekend document. Komen jullie er niet uit en wilt u toch het bedrag verlagen, dan zult u inderdaad weer langs de rechtbank moeten gaan. De kosten voor wijziging van de alimentatiebedragen (rechtbank, mediator) zijn niet aftrekbaar. Wellicht kunt u zelf een taxatie maken en er met uw ex onderling uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 28-03-2015
Mijn ex en ik hebben 20 jaar samengewoond. We hadden wel een notariële samenlevingsovereenkomst maar er was daarin geen alimentatieplicht opgenomen. In de opgestelde akte van verdeling is er dus ook niets mbt partneralimentatie opgenomen. Nu een klein jaartje verder en haar financiële situatie in ogenschouw genomen te hebben voel ik toch de morele plicht om dus vrijwillig partneralimentatie te gaan betalen. Is dit voor mij dan fiscaal aftrekbaar? En wat voor overeenkomst moet er dan opgesteld worden om aan de eisen voor de belastingdienst te voldoen? Notarieel of volstaat een onderlinge overeenkomst? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ad,
Als er geen alimentatieplicht is volgens het familierecht, is er geen aftrek mogelijk. Ook niet als u zich daartoe op een later moment moreel verplicht voelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 18-02-2015
Mijn ex ontvangt een bijstandsuitkering sinds juli vorige jaar, Zij heeft behoefte aan partnerallimentatie. De rechter heeft vorige week besloten dat ik elke maand 600€ aan alimentatie moet gaan betalen. Kan de gemeente het alimentatie bedrag eisen met terug werkende kracht aangezien zij een uitkering heeft sinds juli? 600€ is dat nou een netto of bruto bedrag? en hoe gaat het in zijn werk? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mo,
De gemeente kan als er recht is op alimentatie de hoogte van de bijstandsuitkering (met terugwerkende kracht) verlagen en dan zal de ex bij u aankloppen. Het bedrag dat de rechter aangeeft is bruto. Daar gaat voor de ex belasting vanaf, maar bij u is het bedrag fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peeters Mark, 13-02-2015
Mijn vrouw en ik zijn sinds 10/09/2012 gescheiden van tafel en bed, zij is terug in haar geboorteland gaan wonen Polen met ons gezamenlijk kind en haar zoon uit een vorige relatie. In 2013 had zij geen andere inkomsten. Ik betaal geregeld onderhoudsgeld en nu vraagt de belastingadministratie voor AJ 3014/Ink 2013 een bewijs of deze onderhoudsgelden in Polen onderhevig zijn aan belastingen? Moet ik dit leveren? Dit is een vraag en aangelegenheid voor haar denk ik? Is er wet die stelt dat ik hier voor moet zorgen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Peeters Mark,
Er lijkt bij u geen sprake meer van een gezamenlijke belastingaangifte. Wel kan de Belastingdienst vragen om aannemelijk te maken dat het om alimentatie en onderhoudsgeld gaat. Wellicht probeert men dat zo via een omweg helder te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joz, 04-02-2015
Dag zeemeeuw,

Ik ben in juni 2012 van tafel en bed gescheiden.ik ben in ons huis blijven wonen, mijn ex is naar een appartement verhuist. Per 1 maart 2013 zijn we officieel gescheiden. In die 10 maanden heb ik elke maand haar huur a 750,- euro betaald plus de bemiddelings/makelaars kosten en borg a 2.200,- euro. Tevens af en toe een bijdrage 'n levens onderhoud.
Mag ik deze kosten met terug werkende kracht opvoeren als alimentatie in natura? Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Joz,
Dat mag, maar de Belastingdienst kan vragen om aan te tonen dat dit om een alimentatiebijdrage ging en niet om een gift. Een afspraak op papier zou dan wel handig zijn, of een bijschrift bij de stortingen. Overigens wordt het bedrag bij uw ex dan als inkomen gezien, wat voor haar fiscaal belast is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilzz, 19-01-2015
Hallo Zeemeeuw,
Ik ben 20 jaar en mijn vader betaald alimentatie aan mij, moet ik hier belasting over betalen?
vriendelijke groet. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ilzz,
Neen, kinderalimentatie is belastingvrij voor de ontvanger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieke, 07-01-2015
Hallo Zeemeeuw,
Ik wil mijn ex partner best tegemoet komen wat betreft de KA. Hij betaalt 1500 euro p.m voor 3 kinderen, en ik heb dat bedrag ook hard nodig tbv de kinderen.
Zouden wij vb niet een nieuwe regeling kunnen aangaan en het bedrag jaarlijks belastingvrij schenken? Of een huis kopen en de KA verplichting dan laten vervallen.
En wat zouden dan evt de gevolgen voor mijn inkomstenbel zijn?
grt
Lieke Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Lieke,
Als is overeengekomen dat er 1.500 euro aan alimentatie zal worden betaald, zal de Belastingdienst het raar vinden als dit wordt omgezet in een belastingvrije schenking. Bovendien beperkt dit de mogelijkheid om extra belastingvrij te schenken. Ik zie ook nog niet het voordeel voor u. De partneralimentatie is wel belast maar de kinderalimentatie niet. Overigens kan het wel als jullie daarover akkoord zijn en dit op papier zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis Schut, 01-01-2015
Dank voor de nuttige informatie. Ik betaal 1250 E alimentatie per maand en dat is in Frankrijk waar ik nu woon en werk aftrekbaar van de belasting. Echter in Frankrijk moet ik met 65 met pensioen - over een jaar - en dan houd ik niet veel inkomen over, een hgalf onvolledig pensioen terwijl de redelijk lage AOW pas een half jaar later begint… Een rot situatie voor mij en mijn nieuwe gezin… Ik kan mogelijk een baan krijgen in Engeland waar ik langer kan doorwerken dan tot mijn 65e. Is het u bekend of NL alimentatie aftrekbaar is in het Verenigd Koninkrijk? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Dennis Schut,
Als u in Engeland belastingplichtig wordt, is de partneralimentatie ook daar aftrekbaar voor de betalende partij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingmar, 20-12-2014
Beste Zeemeeuw,
Ik zit met een dilemma:
1. Betaal (met veel liefde) 600 eur per kind met twee kinderen dus 1.200 eur per mnd bruto
2. Daarnaast betaal ik aan partneralimentatie: 1.500 eur per mnd bruto

Vanaf 1 Jan 2015 is de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar en we moeten dus komen tot een consensus oplossing daar ik als betaler zal worden gekort (lees: aftrekpost niet meer zal bestaand). Dan is toch de enige oplossing om partneralimentatie naar beneden bij te stellen. Het is toch correct dat men max 52% van totaal betaalde partneralimentatie mag aftrekken (?)

Wat zou uw advies in deze zijn met in achterhoofd nemende de wijziging qua aftrek vwb kinderalimentatie? Ik zou heel graag uw advies in deze willen ontvangen. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ingmar,
Het is inderdaad zo dat bij de betaler de partneralimentatie tot 52% aftrekbaar is. Met elke korting daarop, verliest u ook de helft van die korting. Bij de kinderalimentatie vervalt de volledige aftrek terwijl bij de vaststelling van het bedrag de aftrek nog wel bestond. Als u iets wil veranderen aan uw betalingen, doet u dit in overleg met uw ex of gaat u naar de rechter. Andere wegen zijn er helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 01-12-2014
Hallo, ik betaal al 13 jaar kinderalimentatie, maar heb dat nooit afgetrokken van de belasting. Begrijp ik uit de verhalen op deze site goed dat ik dat wel af kan trekken over 2012, 2013 en 2014? Zo ja, hoe moet ik dat met terugwerkende kracht aanpakken? Alvast bedankt voor uw antwoord!

Groet, Herman Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Herman,
De kinderalimentatie kunt u zien als een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud van een kind. Daardoor kunt u gebruik maken van de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Deze regeling bestaat in 2015 niet meer, maar in de jaren daarvoor nog wel (tot en met 2014). Als u deze aftrekpost over het hoofd hebt gezien kunt u om een correctie vragen tot maximaal vijf jaren terug. Soms via een nieuwe belastingaangifte, soms via een verzoek aan de Belastingdienst:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sace, 28-09-2014
Halo ik heb een vraag mijn broer heeft een dochter van 5 jaar zij woont samen met haar moeder in Polen sind 2010 mag mijn broer haar kind niet meer zien maar moet wel alimentatie betalen na een aantal verzoeken mocht hij toch zijn dochter zien dus hij was voor 2 weken naar Polen gegaan en t ging goed zonder enige problemen maar hij moet dus iedere keer naar Polen om zijn dochter te zien terwijl zij een vriend heeft waar van ook een kind.mijn broer heeft al die tijd wel geld gestuurd wanneer ze er naar vroeg om kinderalimentatie wilde ze in t begin niet en nu wel maar hij betaald t niet meer omdat zij t kind niet meer laat zien of horen nu moet mijn broertje t bedrag van af 2010 terug betalen terwijl zij niet met alles mee wilde werken in t begin ze heeft ook geen baan.
Alvast bedankt
S. C Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Sace,
Of en hoeveel uw broer aan kinderalimentatie moet betalen wordt door een rechtbank bepaald en niet door de ex alleen. Het kan ook in gezamenlijk overleg, maar als dat niet lukt, is er de rechter. Ook het inkomen van haar vriend kan een rol spelen om te bepalen wat een redelijk bedrag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 24-09-2014
Hallo,
Ik ben geboren en getogen in Nederland. In 1999 ben ik geemigreerd naar Curacao. In 2001 ben ik getrouwd met een Colombiaanse vrouw in Curacao (zij heeft in 2006 een Nederlandse paspoort heeft gekregen). We hebben nu 2 kinderen, die nu 10 en 12 jaar oud en beiden hebben een Nederlands paspoort. In 2011 zijn we gescheiden en ik ben in augustus 2014 geremigreerd naar Nederland. Mijn ex en de kinderen verblijven momenteel nog in Curacao. Ik ben momenteel werkzoekende en verwacht binnen enkele maanden weer aan de slag te kunnen. In de echtscheidingsconvenant is afgesproken dat mijn ex (omgerekend) EUR 198 per kind per maand ontvangt en EUR 496 partneralimentatie per maand. Ik heb hierbij de volgende vragen:
1. Hebben mijn kinderen in Curacao recht op kinderbijslag? Zoja, vanaf wanneer kan aangevraagd worden?
2. Zijn er, naast kinderbijslag, toeslagen voor de kinderen en/of ex die mogelijk aangevraagd kunnen worden, of gebeurt alles automatisch bij inschrijving bij de Gemeente?
3. Geldt de betaling van kinder- en partneralimentatie's de wettelijke betalingstermijnen in Nederland of Curacao of wat geldt volgens de echtscheidingsconvenant?
4. Kan de hoogte van de kinder- en partneralimentatie worden gewijzigd (al dan niet via de rechter of andere instantie) omdat ik momenteel geen inkomen uit werk heb?

Met vriendelijke groet,
Ray Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Ray,
1. Uw kinderen op Curacao hebben recht op kinderbijslag vanaf hun geboorte. Dit kan worden geregeld via de SVB. De moeder ontvangt het geld als de kinderen bij haar zijn.
2. Misschien is er recht op het kindgebonden budget (inkomensafhankelijk).
3. U bent in Curacao getrouwd en gescheiden en hebt daar een convenant getekend, wat betekent dat de afspraken daar gelden totdat in ons land in de rechtbank anders wordt besloten.
4. Bij een lager inkomen kan de alimentatie worden gewijzigd via de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Believe, 01-09-2014
Hallo,

Ik heb een vraag en hoop dat u mij kunt antwoorden. Ik heb een dochter van 2,5 jaar. ik had een bijstandsuitkering. Nu kreeg mijn ex van de gemeente een brief dat hij 700 euro onderhoudsbijdrage per maand diende te betalen. Mijn ex was het helemaal niet mee eens en hij wilde niet betalen aan de gemeente. Uiteindelijk samen afgesproken (om een hoop rottigheid te voorkomen) dat hij die onderhoudsbijdrage rechtstreeks aan mij betaalt en ik dus mijn bijstandsuitkering stopzet. Nu is zijn vraag in hoeverre is dit aftrekbaar van de belastingdienst?
Ik hoop op uw bericht. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Believe,
De onderhoudsbijdrage die uw man betaalt is als jullie samen tot dit bedrag zijn gekomen (op papier in een echtscheidingsconvenant, ondertekend), aftrekbaar bij uw man.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hope1, 09-07-2014
In 2010 ben ik naar een huurhuis vertrokken met de kinderen. Mijn ex is in de koopwoning achtergebleven. Op 10-12-2012 heb ik via 'n advocaat echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend. Omdat hij in de woning woont betaald hij de hypotheek. Tevens betaalt hij de 2 doorlopende kredieten. Inmiddels heeft hij een uitkering en eist nu dat ik hem met twk alle door hem (vanaf 2010) betaalde aflossingen v.d. leningen terugbetaal. Dit bedrag verrekend hij met de KA die hij hoort te betalen waardoor hij maandelijks niets aan KA aan mij overmaakt. Mag en kan dit? Ik verdien niet genoeg om mijn helft vd leningen te betalen. Tijdens de mediationgesprekken is afgesproken dat hij de aflossingen zou betalen. Wij zijn echter (door omstandigheden waar wij niets aan konden doen) met de gesprekken gestopt nog voordat er getekend kon worden. Het is dus mondeling afgesproken maar staat niet op papier. Tevens maakt hij van 1 v.d. leningen nog steeds gebruik (doorlopend krediet). Alles wat ik op deze rekening (DK) aan aflossing zou overmaken neemt hij direct weer op waardoor deze nooit afgelost wordt en mijn geld in een bodemloze put verdwijnt! Het betreft een lening die hij zelf al had nog voordat hij mij leerde kennen. Ik weet dat bij huwelijk in gemeenschap van goederen je beiden hoofdelijk aansprakelijk bent maar dit is een lening die hij nog steeds gebruikt en waarvan ik geen enkele gegevens heb en ook geen afschriften ontvang. Ik weet zelfs niet wat het saldo is. De bank geeft geen info omdat ik totaal onbekend bij hun ben. Ik vind dit oneerlijk en vraag me af wat ik zou kunnen doen. Ik hoop dat u een advies voor mij heeft. Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Hope1,
1. Hij mag niets verrekenen met de kinderalimentatie. De kinderen gaan namelijk voor.
2. Als er tijdens jullie huwelijk niet is afgesproken dat u een deel zou betalen, bent u hem daarover niets schuldig. Wel zijn waarschijnlijk beiden hoofdelijk aansprakelijk als er een betalingsachterstand is.
3. Zolang niets is afgesproken over de lening die hij gebruikt, moet u er niets op storten. Eerst moet duidelijk zijn hoe groot de schuld was op het moment van de echtscheiding, wat er sinds 2010 is bijgekomen en wie die schuld heeft veroorzaakt. Zorg dat u ook kunt aantonen dat u al in 2010 bent vertrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 08-07-2014
Beste,

Sinds september vorig jaar zijn mij ex en ik een echtscheidingsprocedure begonnen. Op 17 juni is de echtscheiding definitief geworden. Omdat mijn ex nog geen woning heeft, delen we de huidige woning (die ik zal blijven behouden) nog om de week.
Tot die tijd dat zij de woning betaal ik ook geen partneralimentatie, maar leven we nog met gedeelde beurs.
Nu las ik dat ik de kosten die ik maak voor haar levensonderhoud, zou kunnen aftrekken als alimentatie in Natura.
Is dat zo en welke kosten mag ik dan aftrekken? (Gedeelte van de kosten van Energie/ Water/ Hypotheek/ Boodschappen/ enz)?

Met vriendelijke groet,
Eric Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Eric,
Alle kosten die u aantoonbaar voor haar maakt voor de kosten van levensonderhoud mag u aftrekken (geen dure reizen en zo). Zij betaalt er wel belasting over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Constanze, 16-06-2014
Mijn man betaalde tot vorig jaar, vanaf de scheiding van zijn ex vrouw 22 jaar geleden, alimentatie levensonderhoud voor zijn 2 kinderen. Sinds vorig jaar hoeft dat niet meer, vanwege hun (volwassen) leeftijd inmiddels. Nu is het zo dat mijn man (hij is ZZPer) deze alimentatiekosten als aftrekpost jaarlijks mocht indienen bij de Belastingdienst. Echter, vorige week vernam hij van zijn vaste accountant dat de Belastingdienst dat over de afgelopen 3/4 jaar niet accepteert, (de accountant kreeg hierover een brief van de Belastingdienst en heeft dit naar mijn man doorgestuurd, om te vragen of mijn man het hier mee eens is). De accountant vertelde mijn man tevens, dat de regels hierin inmiddels veranderd zijn (maar had de accountant dit toentertijd, bij het invullen van de inkomstenbelastingformulieren van mijn man de afgelopen 3/4 jaar, niet moeten weten dan…?). Ik vraag me af sinds wanneer de regels hierin veranderd zijn dan? Is dit inderdaad sinds een aantal jaar al?

Enfin, alles moet nu met terugwerkende kracht worden terug betaald. Mijn vraag is: klopt dit allemaal? (en het zou best kunnen dat mijn man & ik iets 'gemist' hebben in de media hoor hierover…). Ik hoop dat u ons van antwoord kunt voorzien, waarvoor alvast mijn dank. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Constanze,
ER zijn geen fiscale mogelijkheden voor aftrek maar er is wel een (fiscale) kinderkorting mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marren, 14-05-2014
Ik heb een vraag betreffende belastingteruggaaf voor het betalen van afkoop partneralimentatie. Mijn partner heeft na zijn scheiding een bedrag betaald als afkoop partneralimentatie. Dit is verwerkt in het bedrag dat zij ontvingen als overwaarde na verkoop van hun woning. Dit komt erop neer dat zijn ex-partner 3/4 van die overwaarde heeft ontvangen en mijn partner 1/4.
In het convenant staat beschreven dat zij dat bedrag ontvangt, waarna er naar elkaar geen aanspraak gemaakt mag worden op wat voor kosten dan ook. Er staat echter niet vermeld dat hierin ook de partneralimentatie is verwerkt.
Mijn partner heeft dat voor de belasting van 2011 wel opgegeven onder het kopje "onderhoudskosten". Nu hebben wij een brief gekregen van de belastingdienst, dat het niet aantoonbaar partneralimentatie is dat is betaald. Blijkt dat ex-partner het bedrag dat zij heeft ontvangen niet heeft opgegeven aan de belastingdienst… Mijn partner moet door dit alles nu ruim 7000 euro terugbetalen aan de belastingdienst. Dit hebben wij niet…
Wat kunnen we nog doen om toch aan te tonen dat er partneralimentatie is betaald? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marren,
U kunt bezwaar maken. Uit de passage dat er verder geen aanspraak op kosten kan worden gedaan, kan worden gelezen dat hieronder ook de kosten van levensonderhoud vallen. Het feit dat de ex het bedrag niet opgeeft en zichzelf daarmee bevoordeelt, zou niet ten nadele van uw partner moeten gaan. Ik zou in het bezwaar ook precies aangeven welk bedrag met de overwaarde te maken heeft en welk bedrag met de partneralimentatie, zodat transparant wordt wat is afgesproken. Misschien zijn er ook nog kladjes met berekeningen uit die tijd of kan de notars (als die er was) of een advocaat (als die er was) of wellicht nog een ander voor u getuigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Randolph, 31-03-2014
Beste Zeemeeuw,
(Ik kon mijn antwoord niet direct terugvinden in alle reacties)
Mijn ex-vrouw krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wij hebben nu een regeling getroffen voor de twee woningen die wij nog gezamenlijk hebben. 1 woning is de echtelijke woning, waar ik nu in woon (ex is verhuisd naar een appartement). 1 woning is een vakantiewoning, waarvan zij haar deel van de hypotheeklast onmogelijk nu kan opbrengen. Ik betaal dus nu twee hypotheken. Mag ik haar helft van de vakantiewoning-hypotheek nu aftrekken als alimentatie?
M.v.g.
Randolph Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Randolph,
U mag niet haar helft van de vakantiewoning-hypotheek aftrekken als alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rgvdlinden, 21-02-2014
Wij betalen alimentatie voor mijn schoonmoeder in Frankrijk. onder welke post is dit fiscaal aftrekbaar? De Franse wetgeving is op dit gebied anders en moeten kinderen bijdragen in het levensonderhoud van de ouders. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Rgvdlinden,
Een bijdrage in het levensonderhoud van de ouders is in Nederland niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 28-01-2014
Kan ik nog kinderalimentatie aftrekken voor het eerste kwartaal 2013. Dochter werd 18 jaar in januari 2013. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Cor,
Kinderalimentatie is in 2020 niet fiscaal aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 25-01-2014
Hallo krijg nu een aanslag belastingdienst vanwege mijn zoon in 2011 75 euro per maand krijgt opzijn bankrekening, woont bij zijn moeder in en ik betaal 200 per maand alimentatie sinds dit jaar2014 wordt ik fiscaal aangeslagen in 2011 en denk ook 2012 je zag op tv spotje. belasing makkelijker kunnen we het niet maken nu zegt belasting dienst van 2011 en 2012 aftrek terug moet betalen.je betaalt elke maand netjes alimentatie en wordt je zelf ook aangeslagen. laat elk jaar door boekhouder doen Je moet ook maar weten dat je ineens wordt aangeslagen. beter een vraag bij formulier ontvangt je kind of kinderen ook studiefinanciering ja of nee dan was mijn schuld niet opgelopen. elk jaar wordt belasting ingevuld en nu pas krijg ik een aanslag. belasting bedankt voor terug betalen Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Andre,
Wel zuur inderdaad dat u dat pas zo laat hoort. De boekhouder had beter moeten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ev, 08-01-2014
Dag Zeemeeuw,
As donderdag is de bedoeling dat we bij onze gezamenlijke advocaat de alimentatie gaan regelen voor onze drie kinderen. Hopelijk in goed overleg, ik ben geenszins van plan om mijn as ex-partner een poot uit te draaien, van partneralimentatie zie ik dus op voorhand al af. Hij moet ook opnieuw verder kunnen. Er gaan alleen zo ontzettend veel berekeningen de ronde op het internet, wij weten niet wat ongeveer gangbaar is voor drie kids (6,6 en 9). Met een salaris van iets meer dan e2000,= netto lezen we geregeld dat we dan zo'n e250,= tot e300,= moeten rekenen. Klopt dat ongeveer? Dat bedrag zou er dan voor zorgen dat hij niet goed verder zou kunnen, we zullen er dus waarschijnlijk sowieso vanaf zien, maar ben wel benieuwd. En de belastingaftrek voor hem krijgt hij die elke maand, of per kwartaal teruggestort? Stel dat ik voor alle drie onze kinderen samen in eerste instantie e500,= netto per maand over wil houden, wat zou hij dan maandelijks over moeten maken naar mij?
En ik blijf in onze koopwoning wonen. Mochten we deze namelijk willen verkopen zou dat waarschijnlijk een verlies opleveren van zo'n e30.000,=. Heeft dit ook nog enige consequenties tov de alimentatie? Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Ev,
1. Kinderalimentatie is fiscaal onbelast (bruto=netto), partneralimentatie niet.
2. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de geldende Tremanormen. In uw geval is 345 euro per maand voor de drie kinderen samen niet ongebruikelijk, maar jullie mogen daar in gezamenlijk overleg van afwijken.
4. Er wordt gekeken naar wat het het netto besteedbaar gezinsinkomen was voor de scheiding. Netto, daar zit de aftrek van hypotheekrente in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 11-11-2013
Dag Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie. Is het trouwens nog steeds wel mogelijk om de kinderalimentatie als schuld in box 3 op te voeren?
Op verschillende sites kom ik tegen dat dit met een wetswijziging van 1 januari 2012 wordt uitgesloten, maar ik kan hier geen definitieve uitspraak over vinden. Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Inge,
De aftrek van de kosten van levensonderhoud kind was tot 2017 nog mogelijk in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 11-11-2013
Hieronder geeft u aan dat er over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting wordt betaald. In bovenstaande uiteenzetting staat dat als de betaler de kinderalimentatie in mindering brengt op zijn/haar vermogen, de ontvanger of diens ouders het bedrag bij zijn of haar vermogen dient op te tellen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Als de betaler de kinderalimentatie inderdaad als schuld opvoert in box 3, is de ontvanger dan automatisch verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de ontvangen kinderalimentatie? En zo ja, hoe wordt dit dan geregeld?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Inge,
Tja dat zou nodig zijn om voor de belastingdienst de balans in evenwicht te houden (de betaler trekt eigenlijk tweemaal de kinderalimentatie af), maar bij mijn weten wordt dit niet gecontroleerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Somebody, 30-09-2013
Ik ontvang sinds een paar maanden geen kinderalimentatie meer. Moet ik dit doorgeven aan de belastingdienst. Ik vul normaal gesproken de toeslagen formulieren in en de IBP. Weet iemand ook of ik hierdoor meer teruggave krijg? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Somebody,
Over de ontvangen kinderalimentatie betaalt u geen inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 27-09-2013
Ik moet 300,- euro per maand voor twee kinderen alimentatie betalen, want kan ik per jaar terug krijgen aan belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Erik,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter-Jan, 04-08-2013
Ik werk als Belg in Nederland en ga nu een alimentatieregeling uitwerken met mijn vrouw.
Kan ik dit als Nederlandse belastingplichtige ook fiscaal aftrekken (zoals in België)?
Zo ja, hoeveel % is aftrekbaar? En hoe dien ik dit te doen? Op dit moment krijg ik geen jaarlijkse belastingsbrief of iets dergelijks aan. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Pieter-Jan,
1. Als u in Nederland belastingaangifte wilt doen, kan dat digitaal (vereist digid-code) of vraagt u bij de belastingdienst een aangifteformulier inkomstenbelasting aan.
2. Momenteel is de partneralimentatie volledig aftrekbaar, maar dat kan de komende jaren wel veranderen. Hoeveel u dan van de fiscus terugkrijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen (tarief vanaf 37% tot 52%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 11-12-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.