Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderhoud van de kinderen kan u een fiscaal voordeel opleveren. Een echtscheiding heeft meerdere gevolgen in fiscale zin. Deze belastingvoordelen maken een echtscheiding financieel wat minder zwaar. Maak dus van deze fiscale voordelen gebruik. Denk aan de kinderbijslag. De alimentatie wordt voor u simpel uitgelegd. Alles voor wie gaat scheiden. Er zijn nieuwe regels voor alimentatie ingegaan per 1 januari 2020 (maximaal vijf jaar alimentatie). De partneralimentatie afkopen kan ook. De kinderalimentatie kunt u niet afkopen. Let op de jaarlijkse indexatie.

Kinderalimentatie wordt simpeler, maar wanneer en hoeveel kinderalimentatie moet u betalen?

Enkele fracties in het parlement willen een simpeler systeem van kinderalimentatie:
 • De ouders moeten beiden minimaal 600 euro per jaar op tafel leggen, ongeacht hun inkomen.
 • Bij de bepaling van wie wat betaalt wordt rekening gehouden met wie de vaste lasten heeft en bij wie het kind vaker is.

Maar zo ver is het nog niet. Hoe gaat het nu?

Nieuwe regels voor de duur van alimentatie per 1 januari 2020

De nieuwe wet die per 1 januari 2020 is ingegaan, verkort de maximale duur van de partneralimentatie van 12 naar 5 jaar als er geen kinderen zijn. Het moment van echtscheiding is bepalen of de echtscheiding en dus de alimentatie onder de nieuwe wet van alimentatie per 1 januari 2020 valt. De nieuwe regels zijn:
 • Maximaal 5 jaar partneralimentatie;
 • Als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter was dan 3 jaar, geen partneralimentatie;
 • Als het huwelijk langer of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar, maximaal 10 jaar partneralimentatie.
 • De partneralimentatie duurt voor totdat het jongste kind 12 jaar is. Hierdoor kan de alimentatie langer dan 5 jaar duren.

Belastingdienst en alimentatie

Zijn alle kosten van alimentatie aftrekbaar? De Belastingdienst gaat niet akkoord met het aftrekken van alle extra kosten om de alimentatie of een afkoopsom te regelen. Wel aftrekbaar zijn de volgende kosten voor de ontvanger van de alimentatie om de alimentatie te krijgen:

De advocaatkosten
De gemaakte telefoonkosten
Eventuele portokosten
De reiskosten
De incassokosten

De Belastingdienst rekent tot de alimentatie de verplichte bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner. Dat wil zeggen een ex-echtgenoot of ex-echtgenote, maar ook iemand met wie u hebt samengewoond. Daarbij maakt het geen verschil of u de alimentatie via de rechter hebt geregeld of dat u het onderling hebt kunnen regelen met uw ex-partner.

Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding

Scheiden doet lijden, zegt het aloude gezegde. En dat is nog steeds zo. Bovendien moeten vele zaken financieel geregeld worden. Soms blijkt een goed financieel plan zeer ingewikkeld. Voldoende mensen hebben hier hun beroep van gemaakt en noemen zich scheidingsmakelaar of scheidingsplanner. Ik loop een aantal zaken na die ook gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.

Is de partner alimentatie fiscaal aftrekbaar

De alimentatie aan de partner is fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek onder het kopje betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen. Of het nu gaat om periodieke betalingen, eventuele aanvullingen daarop of een bedrag ineens, waarmee de alimentatie wordt afgekocht. Partneralimentatie duurt sinds juli 1994 wettelijk 12 jaar als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar. In andere gevallen is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. De alimentatie en andere afspraken over de scheiding worden meestal vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd. Dit in overleg met een advocaat of notaris. Over alimentatie, afkoop, afkopen en afkoopsommen van alimentatie moet de ontvanger inkomstenbelasting betalen. Vergeet niet om van deze inkomsten de kosten die u maakte om de alimentatie te krijgen of te behouden af te trekken.

Is de kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar, hoeveel kinderalimentatie en tot wanneer kinderalimentatie?

De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft in het algemeen recht op kinderalimentatie. Het bedrag aan kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat kan er fiscaal gezien voor pleiten om af te spreken dat de alimentatie voor de partner wat hoger is en voor de kinderen wat lager, maar dat zal niet altijd lukken. In 2019 en 2020 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar.

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar in box 3 inkomstenbelasting volgens Hoge Raad

Over de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie bestaan nog wel eens misverstanden. De Hoge Raad heeft bij uitspraak op 11 februari 2011 nr. 10/00367 bepaald dat de netto contante waarde van de toekomstige kinderalimentatie wel in box 3 van de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Box 3 is de box sparen en vermogen waarover u boven het heffingsvrije vermogen 1,2% belasting betaalt. Als de betaler de kinderalimentatie in mindering brengt op zijn vermogen, zou eigenlijk de ontvanger of diens ouders het bedrag bij zijn of haar vermogen moeten optellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De wet inkomstenbelasting is op dit punt vervolgens in 2012 gerepareerd.

Kinderalimentatie voor 18 jaar en ouder

De ouders zijn verplicht financieel ook na een scheiding voor hun kinderen te zorgen, totdat ze 21 jaar oud zijn en niet totdat ze 18 jaar zijn. Vanaf 18 jaar wordt het kind uw gesprekspartner voor de financiële verplichting om in de kosten van levensonderhoud en studie te voorzien. Met hem of haar maakt u afspraken, rekening houdende met studiebeurs of extra inkomen. De afspraak over het betalen van alimentatie wordt vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind zelf. Voor de minderjarige kinderen maken de ex partners afspraken in het ouderschapsplan die nog door een rechter getoetst wordt en kan worden bijgesteld. Ex-partners zijn vrij om afwijkende afspraken te maken.

Wie krijgt de kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank betaalt de ouders. Dat betekent dat hierover bij een scheiding afspraken moeten worden gemaakt, omdat de Sociale Verzekeringsbank niet uitkeert aan beide ouders en er dus een keuze moet worden gemaakt. In zijn algemeenheid geldt dat de ouder die de hoogste kosten maakt voor een kind, ook de kinderbijslag krijgt. Ook het kindgebonden budget wordt toegewezen aan één van de ouders. De kindgebonden heffingskortingen in de inkomstenbelasting gelden voor de ouder bij wie de kinderen zes maanden of langer zijn ingeschreven.

Echtscheiding en pensioenrechten

Een echtscheiding kan ook tot extra kosten leiden bij verrekening van pensioenrechten of andere inkomensvoorzieningen, zoals lijfrente. De extra kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Indexering alimentatie

Jaarlijks is indexering mogelijk van de alimentatie, rekening houdend met de kosten van levensonderhoud en de gestegen lonen. In 2020 kunt u uitgaan van een wettelijke indexering met 2,5 procent, maar indexering op basis van de wettelijke indexering hoeft niet altijd. Enkele voorbeelden hiervan:
 • Als de alimentatie vóór 1 januari 1973 is geregeld, gelden de afspraken van indexering zoals door de rechter bepaald of door partijen overeengekomen. Dit percentage kan dus afwijken van de wettelijke indexering.
 • Beide partijen kunnen de rechter vragen geen indexering toe te passen.
 • Beide partijen kunnen vragen om een andere indexering toe te passen.
 • De indexering kan in overleg een jaar of meer worden uitgeschakeld.

Percentages indexatie alimentatie 2018, 2019, 2020:

jaarpercentage
20150,8 procent
20161,3 procent
20172,1 procent
20181,5 procent
20192,0 procent
20202,5 procent

Echtscheiding en eigen woning

Hierbij is van belang of u zelf de eigenaar was of mede eigenaar van het eigen huis. Of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of niet. Of wie er uit het huis vertrekt. Zie de gevolgen van de eigendomsverhoudingen in het artikel: wat betekent een echtscheiding voor u financieel? Als uw ex-partner door een alimentatieregeling woont in de woning waarvan u de eigenaar of mede-eigenaar bent, mag u het eigenwoningforfait dat u voor deze woning opgeeft bij uw aangifte inkomstenbelasting, ook aftrekken als alimentatie. De ene partner kan de andere ook uitkopen. Bij verkoop kan er overwaarde zijn maar ook een restschuld. Elk bezit hiervan de helft bij een gezamenlijke woning.

Rekenvoorbeeld aftrek eigen woning forfait:

Stel uw ex blijft in het huis wonen dat voor 50 procent van u is. Stel de WOZ waarde van het huis is zodanig dat het eigen woning forfait 1500 euro bedraagt. Dan mag u hiervan 750 euro aftrekken als alimentatie. De eventuele hypotheek die er als schuld op rust en ten laste van u komt, saldeert u met uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting.

Welke onderhoudsverplichtingen kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting in 2018, 2019 en 2020?

De volgende uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar tot 2018, 2019 en 2020:
De periodieke betalingen van alimentatie aan uw ex plus eventuele losse aanvullingen daarop.
De eventuele afkoop en afkoopsom van alimentatie aan uw ex-echtgenoot als u de afkoopsom niet betaalde in de periode dat u duurzaam gescheiden leefde.
De betalingen ter verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. Voorwaarde is dat u de betaalde premies eerder van de belasting hebt afgetrokken.
De bijstand die de Sociale Dienst aan uw ex-partner geeft, maar op u verhaalt.
Pensioenbetalingen aan voormalig huispersoneel.
Uw deel van het eigen woning forfait, als de ex-partner door een alimentatieregeling in de woning woont, waarvan u de mede-eigenaar of eigenaar bent. Na 2 jaar komt dit te vervallen.

Kan ik de alimentatie afkopen?

Wie snel van het gedoe af wil zijn, kan kiezen voor een afkoop van de toekomstige alimentatie verplichtingen. Ook die is fiscaal aftrekbaar. Let er dan wel op dat het bedrag zo groot kan zijn dat afkopen in één keer fiscaal onvoldoende interessant kan zijn: u kunt namelijk niet meer van de Belastingdienst terug krijgen dan u aan belastingen hebt betaald. Het kan dan verstandiger zijn om de afkoop wat uit te smeren. Tot slot is het zo dat u met de afkoop een voorschot neemt op de toekomst, in die zin dat u wanneer uw ex na een paar jaar overlijdt, goedkoper was uit geweest door de alimentatie niet af te kopen. De afkoopsom is niet aftrekbaar als:
 • U de afkoopsom betaalde in de periode dat u duurzaam gescheiden leefde.
 • U ongetrouwd woonde met uw ex-partner.

Kinderalimentatie of partner-alimentatie, wat heeft voorrang?

Bij een scheiding kan een bijdrage worden gevraagd in het levensonderhoud van de kinderen en de ex partner, maar niet altijd is het inkomen zodanig dat beiden kunnen worden betaald. In dat geval bepaalt de wet dat de kinderalimentatie voorgaat. Kinderen en stiefkinderen tot 21 jaar hebben voorrang op de ex-partner bij het verdelen van de beschikbare middelen. Ook bij een verzoek tot wijziging van de alimentatie zal een rechter meer terughoudend zijn om de alimentatie voor de kinderen te verlagen dan die voor de ex.

Op hoeveel alimentatie heb ik recht - hoeveel alimentatie moet ik gaan betalen?

De hoogte van de alimentatie verschilt van geval tot geval. De hoogte van de alimentatie is onder meer afhankelijk van:
 • De hoogte van het inkomen en uitkeringen van beide ex-partners.
 • Overige inkomsten en vermogen. Bij het vermogen gaat de rechter uit van een fictief rendement van 4%.
 • De hoogte van de nog resterende hypotheek van de woning, waarin één van beide ex partners blijft wonen plus de overige resterende schulden.
 • Het inkomensniveau en uitgavenpatroon dat men gewend was tijdens het huwelijk of partnerschap.

Hoeveel alimentatie betalen?

Als u er gezamenlijk niet uit kunt komen bepaalt de rechter wie de minst sterke partner is, wat hij of zij nodig heeft en welk bedrag de andere partner kan missen naar draagkracht. Volgens de Trema-normen rolt daar een bepaald bedrag uit voor alimentatie. Hiervan worden eerst de kinderen met kinderalimentatie voorzien en wat er aan berekende draagkracht dan nog over is komt ten goede aan partneralimentatie.

Hoogte partneralimentatie en de Hof-formule

Bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie wordt naar twee zaken gekeken:
 • Wat kan de partner, vaak de man, betalen?
 • Aan welk bedrag heeft de vrouw of man behoefte?

Het laagste van deze twee bedragen is bepalend. Wat de partner kan betalen wordt afgemeten aan diens draagkracht. Daarvoor neemt men het netto besteedbaar inkomen minus woonlasten, premie zorgverzekering en de bijstandsnorm. Wat de andere partner nodig meent te hebben is gelijk aan 60 procent van het netto besteedbaar gezinsinkomen verminderd met de kosten van de kinderen. Als de wens is om meer te krijgen, moet een behoeftelijst worden ingediend waaruit deze grotere behoefte blijkt.

Rekenvoorbeeld partneralimentatie:

Stel de draagkracht van een partner is zodanig dat 500 euro kan worden betaald per maand. Stel dat de behoefte van de ander uitkomt op 600 euro. Dan bedraagt de partneralimentatie maximaal 500 euro, het laagste bedrag van beide bedragen.

Samen wonen en alimentatie

Bij samen wonen is het zo geregeld dat u alleen in aanmerking komt voor partneralimentatie als daarover afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract.

Hoe lang alimentatie betalen?

De hoogte van de alimentatie kan zich in de loop der tijd wijzigen of vervallen. Denk aan:
 • Grote veranderingen in inkomen.
 • Wanneer een ex partner gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 • Als een huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en kinderloos is gebleven duurt de alimentatieverplichting maximaal het aantal jaren dat het huwelijk heeft stand gehouden.
 • In zijn algemeenheid geldt de verplichting tot partneralimentatie maximaal twaalf jaar. Maximaal want er kunnen goede redenen zijn om van het maximum af te wijken. Bijvoorbeeld als anders is overeengekomen of het huwelijk korter stand hield dan 5 jaar. Voor wie eerder dan de maand juli 1994 is gescheiden gelden andere regels.

Belasting betalen over alimentatie

De ontvanger van kinderalimentatie betaalt hierover geen inkomstenbelasting, tenzij de betaler het als schuld aftrekt in box 3 van de inkomstenbelasting. De ontvanger van partneralimentatie moet de partneralimentatie opgeven als extra inkomen, waarover dan ook belastingen en premies moeten worden afgedragen.

Slot

De fiscale gevolgen van een echtscheiding kunnen zo groot zijn dat u er altijd goed aan doet om hierover goed informatie in te winnen. Van geval tot geval kan namelijk een andere aanpak het meest wenselijk zijn en kunnen de gevolgen van een echtscheiding anders uitpakken.

Lees verder

© 2009 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Partneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelastingPartneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelastingJullie woonden samen en willen een alimentatieregeling afspreken voor 2019 en 2020? Wettelijk bestaat er financieel geen…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2019 en 2020Belasting betalen over partneralimentatie in 2019 en 2020Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke br…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2019 en 2020Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2019 en 2020De fiscale aftrekposten 2019 en 2020 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2019 en belastingaangifte…
Echtscheiding begeleiding, aanvragen & kostenEen scheiding is een stressvolle periode in je leven. Hoe zorg je ervoor dat alles goed wordt geregeld? Kies je voor pro…

Trust - Fiscale aspectenTrust - Fiscale aspectenDe civielrechtelijke aspecten van de trust worden beschreven in het Haags Trustverdrag. Dit verdrag op het gebied van he…
Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitiefDefinitieve belastingaanslag is soms toch niet definitiefAls je denkt dat je belastingaangifte is goedgekeurd door de fiscus, omdat je daarvan officieel bericht hebt gekregen d.…

Reageer op het artikel "Alimentatie is fiscaal aftrekbaar"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Johan, 26-03-2020 14:46 #115
Hi,
Ik verhuis binnenkort van België naar Nederland. In België betaal ik alimentatie voor 2 kinderen (21 en 23 jaar) die studeren - de betalingen zelf gebeuren via mijn ex.
In België zijn deze bedragen volledig aftrekbaar van inkomstenbelasting. Begrijp ik het correct dat ik deze niet meer kan aftrekken bij het indienen van een belastingaangifte in Nederland volgend jaar - geheel of gedeelteljk?
Maakt het technisch gezien een verschil uit of ik deze bedragen aan mijn ex betaal, of rechtstreeks aan mijn kinderen?
Bedankt om even toe te lichten. Mvg Reactie infoteur, 28-03-2020
Hi Johan,
Kinderalimentatie is in Nederland niet aftrekbaar, partneralimentatie wel. Daarbij maakt het geen verschil of de kinderalimentatie direct aan de kinderen wordt overgemaakt of via de ex worden doorgesluisd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Adriaan, 30-10-2019 13:41 #114
Goedemiddag. In mijn geval is de maximale alimentatiebetaling van 12 jaar van toepassing. Stel nu, dat ik nog 1 of 2 jaar extra (een aangepast bedrag per maand) aan alimentatie zou betalen. Is deze extra betaling voor mij dan nog steeds aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 31-10-2019
Goedemiddag Adriaan,
Alleen wat u verplicht bent om aan alimentatie te betalen is fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ferdinand, 07-09-2019 00:14 #113
Hallo,
Hoe zit dat met een verhaalbijdrage voor je kids? Als je dat moet betalen aan de sociale dienst? Is dat aftrekbaar?
Kun je het vastgestelde bedrag aanvechten? Reactie infoteur, 10-09-2019
Hallo Ferdinat,
Een verhaalsbijdrage voor uw ex zou dan fiscaal aftrekbaar zijn, voor de kinderen niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jo, 20-08-2019 14:12 #112
Mijn ex-man woont sinds vorig jaar formeel in Duitsland en nu vraagt zijn belastingadviseur om mijn belastingaanslag omdat er dan bewijs is dat ik in NL belasting betaald heb over de ontvangen alimentatie. In mijn Aanslag is de post alimentatie echter niet los vermeld. Ik kan wel een screenshot geven van de pagina's uit mijn Aangifte waarop die alimentatiepost vermeld staat, maar vroeg me af of de Duitse belastingdienst niet gewoon navraag bij de Nederlandse kan doen. Ik vind eigenlijk dat het mijn ex-man niets aangaat wat verder nog allemaal in mijn aangifte staat. Reactie infoteur, 22-08-2019
Beste Jo,
Klopt, uw ex hoeft geen inzicht te hebben in uw belastingaangifte en zeer waarschijnlijk zal Duitsland hier ook niet om vragen. Uw ex heeft als het goed is rekeningafschriften waaruit blijkt dat hij alimentatie heeft betaald, laat hij die aan zijn belastingadviseur geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Emmy, 26-06-2019 15:51 #111
Ik ga scheiden, zie af van partneralimentatie, laat mijn pensioen gedeeltelijk eerder uitbetalen.
In t convenant wordt opgenomen dat mijn ex mij n bedrag betaalt als tegemoetkoming voor verhuizing etc, overeenkomstig t bedrag wat ik heb bijgedragen aan zijn huis. Dit is dus geen afkoop van partneralimentatie.
Vraag: kan partner dat bedrag toch bij belasting aftrekken als partneralimentatie ineens en dat ik daar dan belasting over moet betalen? Reactie infoteur, 28-06-2019
Beste Emmy,
Als het om een onkostenvergoeding gaat voor de kosten die u door de echtscheiding moet maken, is dat geen fiscaal aftrekbare partneralimentatie. Het beste spreekt u in het convenant hierbij dan ook over onkostenvergoeding en niet over alimentatie. De Belastingdienst kan op enig moment het convenant bij u opvragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans Langendoen, 06-06-2019 22:17 #110
Ik help een mevrouw die partneralimentatie krijgt, even voor het gemak € 1000 per maand. Op de partneralimentatie houdt de ex een bedrag in voor de aflossing van de schuld die de vrouw aan de ex heeft (zo staat het in het convenant), even voor het gemak €100. Ze krijgt dus feitelijk € 900 per maand. Moet de vrouw nu over € 900 of over € 1000 belasting betalen?.

M.v.g. Hans Reactie infoteur, 08-06-2019
Beste Hans,
De partneralimentatie bedraagt 1000 euro dus moet daarover belasting worden betaald.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sirra, 01-04-2019 22:49 #109
Goedenavond Zeemeeuw

U geeft aan dat het niet juist is om kinderalimentatie als partneralimentatie op te geven, maar mijn ex-man heeft dat wel gedaan op de naam van ons dochter van 17 als partneralimentatie. Maar wat kan ik nu doen als ex-echtgenoot?

Met vriendelijke groeten,
Sirra Reactie infoteur, 02-04-2019
Beste Sirra,
De belastingaangifte van uw ex is niet uw belastingaangifte, maar als de Belastingdienst uit de belastingopgave van uw ex concludeert dat u dus extra partneralimentatie hebt ontvangen (wat u belastinggeld kost), dan kunt u dat weerleggen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sirra, 31-03-2019 21:06 #108
Goedenavond,
Ik heb de volgende vraag. mijn ex-partner ca. 102 euro per maand kinderallimentatie,
Is dat aftrekbaar als partneralimentatie of valt dit onder kinderallimentatie?
Want mij ex-partner heeft ons dochter van 17 als partneralimentatie op ge geven als bij aftrekbaar post kan dat.

Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvrgr. Sirra Reactie infoteur, 01-04-2019
Beste Sirra,
Kinderalimentatie valt onder de post kinderalimentatie en is in 2018 en 2019 niet fiscaal aftrekbaar.
Het is niet juist om kinderalimentatie als partneralimentatie op te geven.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilko, 19-03-2019 20:22 #107
Goedenavond,
Ik heb de volgende vraag.
Ik betaal mijn ex-partner ca. 60 euro per maand als tegemoetkoming voor gemaakte kosten omdat de kinderen in verhouding ca.60% bij haar zijn en 40% bij mij.
Is dat aftrekbaar als partneralimentatie of valt dit onder kinderallimentatie?
E.e.a ivm wel of niet aftrekbaar zijn voor de belasting.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Mvrgr. Hilko Reactie infoteur, 20-03-2019
Goedenavond Hilko,
Zoals u het formuleert zijn het uitgaven voor de kinderen (kinderalimentatie). Als u de bedragen toch als partneralimentatie aftrekt (u maakt het geld over aan uw ex en die besteedt het kennelijk aan de kinderen) kan de Belastingdienst om bewijzen vragen dat er een partneralimentatie is afgesproken (een document waarin dit staat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Richard, 22-01-2019 00:49 #106
Ik betaal nu 2 jaar partneralimentatie, moet nog 10 jaar maar ben ondertussen naar Zweden geëmigreerd. Krijg nu geen belastingteruggave meer, maar moet wel het volle pond betalen? Reactie infoteur, 23-01-2019
Beste Richard,
Het bedrag zou kunnen worden verlaagd als u de casus aan de kantonrechter wordt voorlegt, omdat uw draagkracht door de emigratie is afgenomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aj, 02-09-2018 06:23 #105
Hallo,
Waar kan ik achterhalen wat ik maandelijks van de belasting kan terug ontvangen, is dit een bepaald percentage?
Bijvoorbeeld iemand moet 300 euro partner alimentatie en 300 kinderalimentatie betalen aan de bijstand, omdat zijn ex een bijstandsuitkering heeft. Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Aj,
Dan is de partneralimentatie aftrekbaar. Het belastingpercentage dat wordt gebruikt voor de teruggave is afhankelijk van het jaarinkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Spekkie, 08-02-2018 14:54 #104
Goedemiddag,

Mijn vriend betaalt maandelijks een bruto bedrag aan alimentatie het fiscale voordeel wordt met de ib aangifte van het jaar erop verrekend. mijn vriend is zzp'er. Kan de fiscale teruggave maandelijks verkregen worden zodat het bedrag niet zo groot is per maand?

Mvrg spekkie Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Spekkie,
Met een voorlopige belastingaangifte (voorlopige teruggaaf) kunnen de bedragen maandelijks worden uitbetaald. Veel mensen doen dit ook met hun hypotheekrenteaftrek of zorgkosten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. Mulder, 20-12-2017 09:00 #103
Mijn Ex vraagt mij om de partneralimentatie die we in een convenant zijn overeengekomen te verlagen om te zetten in een jaarlijkse gift zodat zij huursubsidie kan aanvragen. Loop ik fiscaal of juridisch risico als ik hier in mee ga? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste D. Mulder,
Als u de nieuwe alimentatieverplichting op papier zet, loopt u op zich geen risico. Uw aftrek is wel lager. Als de Belastingdienst het niet vertrouwt, dan kan het zijn dat de ex de huursubsidie moet terugbetalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

A. van Rooij, 01-10-2017 14:24 #102
Goededag
Ik had een vraag als ze berekend hebben dat je 11.000 euro partner alimentatie per maand moet gaan betalen
wat krijg je hier van maandelijks terug van de belasting?
alvast bedankt gr Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag A. van Rooij,
Wat u terug krijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De aftrek kan oplopen tot 52% bij een belastbaar inkomen hoger dan € 67.072.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Schuurbiers, 03-03-2017 12:05 #101
Goedendag
Mijn vriend betaalt de volledige hypotheek ipv alimentatie. Hij is wel onderhoudplichtig, na verkoop huis moet hij alimentatie betalen. Huis staat nu 5 jaar leeg te koop. Is de hypotheek nu als zijnde alimentatie aftrekbaar?

Groetjes G Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag Schuurbiers,
Als uw vriend niet meer woont op het adres waar de hypotheek op rust, is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Jullie kunnen afspreken dat de betaling van de hypotheekrente de alimentatie vervangt, maar fiscaal is dat niet het geval.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jbaan, 05-08-2016 14:38 #100
Beste,
Ik sta op het punt te scheiden en zou evt. naar de UK, Ver. staten of Canada kunnen verhuizen voor werk. De kinderen blijven bij mijn ex in NL. Mbt. alimentatie heb ik belastingvoordeel als ik in NL zou blijven wonen maar hoe zit het met de bovenstaande landen? Kan ik gewoon belastingteruggaaf ontvangen als ik niet in NL woonachtig zal zijn?
Ik heb tot op heden verschillende reacties vernomen van zowel mijn mediator, als fiscalist als advocaat dus een goed advies zal welkom zijn.

ik verneem graag
J. Baan Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste J Baan,
U kunt als particulier alleen van de Nederlandse fiscale faciliteiten gebruik maken, als u ook in Nederland belastingplichtig bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Litjens, 01-04-2016 13:25 #99
Goedendag, moet ik de kinderalimentatie in Box 3 als positief of als negatief invullen?
bij positief verandert er niks aan mijn eventuele teruggave.
vriendelijk dank. Reactie infoteur, 19-07-2020
Goedendag Litjens,
Voor de betalende partij is de kinderalimentatie een schuld die in mindering komt op het vermogen in box 3. Voor de ontvangende partij is de kinderalimentatie onbelast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 30-01-2016 04:18 #98
Hallo,
Ik heb een tweedelige vraag. Ik ben in 2009 gescheiden (32 jaar getrouwd geweest) en moet via de rechter 12 jaar partner alimentatie betalen. Nu €1630,- p/mnd. Daarnaast heeft zij ook een wao uitkering van ca.€ 750,- netto p/mnd.
Ik ben nu 61 jaar en wil volgende jaar 01-01-2017 met vervroegd pensioen gaan. Mijn ex heeft recht op het gezamenlijk opgebouwde pensioen tot de scheidingdatum. Als ik met ik vervroegd pensioen ga betekent dat (volgens mijn pensioenfonds) dat zij zogenaamd ook met vervroegd pensioen gaat en het bedrag (€ 1000,-) wat zij normaliter zou krijgen als ik met 67 jaar met pensioen zou gaan, nu veranderd. Het wordt dan 5 jaar lang € 1350,- en daarna levenslang € 600 p/mnd.
Mijn vraag is nu kan zij via de rechter tegenhouden dat ik met vervroegd pensioen wil gaan en kan de rechter mij opleggen dat ik die resterende 5 jaar het volledige alimentatie bedrag moet betalen. Dan kan ik namelijk niet met vervroegd pensioen. Ik kan het niet opbrengen. Voor u informatie, met haar valt hier niet over te praten. Zij wil het onderste uit de kan…
Als het wel zou kunnen wil ik in Frankrijk gaan wonen. Mijn vraag is, kan ik daar ook de alimentatie of het gedeelte wat ik van mijn pensioen moet betalen aan haar (onderhoudskosten), indienen als aftrekpost bij de belastingdienst. Als het zo is zijn de regels dan net als in Nederland. Als je in de 30% belasting betalen tabel valt krijg je dan ook 30% belasting terug van de betaalde alimentatie.
Ik hoop dat u mijn vraag kan beantwoorden. Alvast vriendelijk bedankt.
Ad Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Ad,
De ex partner is volgend in haar pensioenaanspraken. Als u minder inkomen hebt door een vervroegd pensioen, kunt u vervolgens naar de rechter om de partneralimentatie te laten verlagen. Het is afhankelijk van uw inkomen of dit zal lukken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joost, 19-01-2016 11:51 #97
Goedendag,
In 2008 is mijn huwelijk ontbonden. Hij moest van de rechter 400,- voor de kids betalen en aan mij 500,-. Hierbij is de rechter alleen uitgegaan van zijn huidige functie en niet de neveninkomsten als eigen bedrijf, freelancewerkzaamheden e.d. Ik verdiende toentertijd 30.000,- per jaar en hij werd ingeschat op 49.000,-. Na stoppen betaling aan kids (>2) heeft hij niets meer voor hen bijgedragen. Inmiddels is hij opnieuw gehuwd dus wordt zij toch geacht mee te betalen aan kosten huis e.d. Ik ben nu per 01012016 meer uren elders gaan werken en verdien iets meer (ft was helaas niet mogelijk en ik solliciteer al jaren…). Ik betaal alles voor de kids, waaronder tot heden ongeveer 1.600,- aan ziektekosten per jaar en misschien 250,- eten/drinken e.d. per maand. Mocht niet in voormalig koophuis blijven wonen en kreeg niets via woningbouw en heb daarom, mede gebaseerd op de alimentatiebijdrage, een koophuis met een hypotheek, die mij, incl.spaarplan 828,- per mnd kost. Daarnaast betaal ik aan andere vaste lasten als belastingen, GWL, verzekeringen, auto, studie e.d. 800,-. per maand kwijt
Gister ontving ik een brief van zijn advocaat waarin staat dat meneer geen redenen meer ziet tot betalen omdat ik in staat ben om in eigen levensbehoefte te voorzien. Hij heeft reden aan te nemen dat ik meer ben gaan verdienen of gelegenheid heb dit te gaan doen enz. Hij wil beëindigen. De advocaat verneemt graag binnen 14 dagen mijn reactie met financiële onderbouwing. Als ik niet meewerk gaat hij naar de rechter.
Ik heb hier geen zin in en heb toen hij ging trouwen toch ook niet meer gevraagd, terwijl ik dat had gekund?
Kortom; wat zijn mijn opties? Moet ik meewerken of kan ik aangeven dat ik zijn voorstel niet accepteer en dan het verzoek van de rechtbank afwachten?
Kan ik eisen dat hij met terugwerkende kracht meebetaalt aan alle kosten die ik heb betaald voor de kids (>21), inclusief bijdragen levensonderhoud als eten, school e.d.)?
Kan ik met terugwerkende kracht vragen om verhoging vanaf zijn trouwdatum omdat hij zijn kosten deelde na zijn huwelijk, hij niets meer voor de kids betaalde en zijn draagkracht dus groter werd?
Ik begreep dat een rechter ook kijkt naar het bewust verminderen van zijn werk terwijl dat niet nodig was en dat een rechter dan soms al niet meegaat in de verlagingsaanvraag (niet ontvankelijk verklaren heet dat?)?
Hoe sterk sta ik als ik ongeveer 3.000,- per maand bruto ga verdienen hij 1.800 bruto (zou meer zijn als hij ft was blijven werken en dit bedrag is excl.toelages als onregelmatigheid, overuren e.d.).
Ik wil wel naar de rechter als ik kans heb dat mijn kosten dus 1.628,- bedragen en ik van netto ongeveer 437,- over hou voor eten e.d., en hij, als hij dezelfde kosten zou hebben, zijn deel van die kosten dan ongeveer 814,- zijn omdat zijn vrouw moet meebetalen en hij dan netto ongeveer 986,- over zou houden voor eten e.d. (plus nog het inkomen van zijn nieuwe partner natuurlijk)?
Wat gaat het mij kosten als ik een advocaat inhuur om mij hierin bij te staan? Wat kost een gerechtelijke procedure (door hem opgestart) mij? Oh, ons gezamenlijke komen was toentertijd ruim 4.400,- netto.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet, Joost Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Joost,

1. Uw ex mag niet zonder toestemming van de rechter stoppen met de betaling van de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Bovendien zijn deze bedragen geïndexeerd. U kunt het Lbio inschakelen of een deurwaarder sturen. Wacht daar niet te lang mee, anders verjaart uw claim.
2. Laat u niet intimideren door een advocaat. Hij staat niet in zijn recht. Geef dus aan dat u niet akkoord bent, dat u al x maanden ten onrechte geen partneralimentatie en kinderalimentatie hebt ontvangen en dat u dat geld per direct alsnog overgemaakt wilt krijgen.
3. U hoeft die advocaat uw gegevens helemaal niet op te sturen. Dat is pas het geval als de rechter erom vraagt. Laat hij maar een eens al zijn inkomens sinds de scheiding op tafel leggen.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J., 30-11-2015 21:09 #96
Hallo,

Mijn vriend heeft twee kinderen uit een vorig huwelijk waarvoor hij 360 euro alimentatie per maand betaald. Ipv partner alimentatie betaald mijn vriend 75% van hun gezamenlijke schuld bij haar familielid met extra rente. Zij is van mijn vriend gescheiden om met iemand anders vervolgens te gaan samenwonen. Daardoor zou haar recht op partneralimentatie vervallen toch? Echter, hij betaalt nog steeds aan die lening omdat het in convenant is opgenomen. Hij had daar nooit akkoord mee mogen gaan. Vervolgens zijn er een aantal dingen gewijzigd. Zo heeft mijn vriend een huis gekocht, samen met mij maar ik studeer nog en heb enkel studiefinanciering. Ik heb een kind die bij ons woont. Zijn oudste zoon is 18 geworden en heeft 800 euro inkomen per maand. Ook zijn ex is gaan samenwonen en gaan werken. Voorheen had ze een uitkering. Omdat er zoveel is veranderd lijkt mij dat de alimentatie omlaag kan. Mijn studiefinanciering mag niet mee gerekend toch? Hij verdiend 1700 per maand en moet 510 p.m betalen aan kinderen en schuld bij haar familielid. Wij komen nauwelijks rond. Zij werkt ook maar twee dagen per week. Wat zou u aanraden?

Mvg,
J. Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo J,
Als niet een bepaalde periode voor de partneralimentatie is afgesproken, komt die te vervallen als de ex met een ander gaat samenwonen. Zodra een kind 18 jaar wordt, spreekt de betalende ex een nieuw bedrag met dit kind af. Als een kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien of bijvoorbeeld studiefinanciering heeft, kan ook de alimentatie een stuk lager of zelfs nihil worden. Probeer de bedragen fors te verlagen en ga anders naar de kantonrechter om dit voor elkaar te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jj, 22-10-2015 16:07 #95
Betaal al 6 jaar alimentatie en ben woonachtig in het buitenland(buiten de EU), de betaalde alimentatie is daardoor niet aftrekbaar.
Mijn ex woont in NL en betaald wel belasting over de ontvangen alimentatie.
Ben voornemens om in Belgie te gaan wonen, kan ik dan wel de alimentatie aftrekken?

In 2016 loopt een koopsom polis af en die wordt normaal gesproken belast met het hoogste tarief, bestaat er dan misschien de mogelijkheid om de alimentatie af te trekken en zodoende de uit te keren koopsom netto hoger te doen uitkomen.

Is er geen manier om belasting voordeel te verkrijgen in mijn situatie, ik betaal 45.000 per jaar aan alimentatie, 6 jaar lang en zit pas op de helft, of de regering moet snel te alimentatie regeling wijzigen Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Jj,
Ook in België bestaat er een aftrek van onderhoudsgeld als u daar belastingplichtig bent. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zolang u niet in Nederland belastingplichtig bent, is daar geen aftrek van alimentatie mogelijk. Tijdelijk in Nederland gaan wonen (aan de grens bijvoorbeeld) zal voor u een fiscaal voordeel betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Flip, 14-10-2015 15:28 #94
LS.,
Ik heb 12 jaar alimentatie betaald aan mijn ex. Nu ben ik gestopt met werken en ga met pensioen. Een deel van dat pensioen wordt door de pensioenverzekeraar betaald aan mijn ex. Ik krijg dus minder zelf uitbetaald. Kan ik dat deel aanmerken als alimentatie en opvoeren op mijn aangifte?
Uiteindelijk zal bij het eventuele overlijden van mijn ex haar aandeel weer bij mijn pensioen komen. Ik derf dus nu inkomen. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Flip,
Uw draagkracht gaat omlaag en die van haar omhoog. Dat is een goede reden om de kantonrechter om een herziening van het bedrag te vragen of een ander bedrag met uw ex overeen te komen (zet dit ondertekend en wel op papier). Eenzijdig stopen met betalen mag niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wendy, 07-10-2015 13:13 #93
Dus als ik het goed begrijp, kan ik als alimentatiebetaler… Het bedrag fiscaal aftrekken?
En mijn ex partner moet dit aangeven als inkomsten? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Wendy,
Ja, klopt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 16-04-2015 15:00 #92
In maart 2014 zijn mijn ex en ik volgens de rechtbank officieel gescheiden. Voor de alimentatie is toen door de mediator een draagkrachtberekening uitgevoerd, naar de maatstaven van de toen geldende wetgeving en belastingvoordelen. We hebben gekozen voor Co-ouderschap met betrekking tot onze dochter. Mijn ex ontvangt een wao-uitkering en betaal ik zowel partner- als kinderalimentatie. Uiteindelijk zouden wij financieel even ”zwaar” komen te zitten. In Februari 2015 heeft mijn ex-partner een eigen huurwoning gekregen en is verhuisd. Sinds die tijd betaal ik dus zowel de partner als kinderalimentatie. Nu is er echter in 2015 het nodige gewijzigd in de wetgeving met betrekking tot aftrekposten voor de belasting. Waardoor, in ieder geval voor mijn gevoel, de hele draagkrachtverdeling is scheef getrokken. En ik dus eigenlijk teveel partner en kinderalimentatie betaal ten opzichte van de uitgevoerde draagkrachtberekening over 2014

Mijn vraag is dan ook of het door al deze wijzigingen raadzaam is:
- Een nieuwe draagkrachtverdeling op te laten stellen.
- Waar kan ik hiervoor het beste terecht en zijn hier hoge kosten aan verbonden.
- Kan ik deze kosten ook opvoeren bij mijn aangifte.
- moet zo’n nieuwe berekening ook weer door de rechtbank worden bekrachtigd.
- of doe ik er verstandig aan dit opnieuw bij de mediator te deponeren, die echter voor een nieuwe berekening, in verhouding, een hoog uurtarief rekent. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Edwin,
Ook voor een wijziging van de alimentatie, kunt u samen met uw ex afspraken maken, op te stellen in een ondertekend document. Komen jullie er niet uit en wilt u toch het bedrag verlagen, dan zult u inderdaad weer langs de rechtbank moeten gaan. De kosten voor wijziging van de alimentatiebedragen (rechtbank, mediator) zijn niet aftrekbaar. Wellicht kunt u zelf een taxatie maken en er met uw ex onderling uitkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ad, 28-03-2015 05:15 #91
Mijn ex en ik hebben 20 jaar samengewoond. We hadden wel een notariële samenlevingsovereenkomst maar er was daarin geen alimentatieplicht opgenomen. In de opgestelde akte van verdeling is er dus ook niets mbt partneralimentatie opgenomen. Nu een klein jaartje verder en haar financiële situatie in ogenschouw genomen te hebben voel ik toch de morele plicht om dus vrijwillig partneralimentatie te gaan betalen. Is dit voor mij dan fiscaal aftrekbaar? En wat voor overeenkomst moet er dan opgesteld worden om aan de eisen voor de belastingdienst te voldoen? Notarieel of volstaat een onderlinge overeenkomst? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ad,
Als er geen alimentatieplicht is volgens het familierecht, is er geen aftrek mogelijk. Ook niet als u zich daartoe op een later moment moreel verplicht voelt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mo, 18-02-2015 00:00 #90
Mijn ex ontvangt een bijstandsuitkering sinds juli vorige jaar, Zij heeft behoefte aan partnerallimentatie. De rechter heeft vorige week besloten dat ik elke maand 600€ aan alimentatie moet gaan betalen. Kan de gemeente het alimentatie bedrag eisen met terug werkende kracht aangezien zij een uitkering heeft sinds juli? 600€ is dat nou een netto of bruto bedrag? en hoe gaat het in zijn werk? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Mo,
De gemeente kan als er recht is op alimentatie de hoogte van de bijstandsuitkering (met terugwerkende kracht) verlagen en dan zal de ex bij u aankloppen. Het bedrag dat de rechter aangeeft is bruto. Daar gaat voor de ex belasting vanaf, maar bij u is het bedrag fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peeters Mark, 13-02-2015 09:44 #89
Mijn vrouw en ik zijn sinds 10/09/2012 gescheiden van tafel en bed, zij is terug in haar geboorteland gaan wonen Polen met ons gezamenlijk kind en haar zoon uit een vorige relatie. In 2013 had zij geen andere inkomsten. Ik betaal geregeld onderhoudsgeld en nu vraagt de belastingadministratie voor AJ 3014/Ink 2013 een bewijs of deze onderhoudsgelden in Polen onderhevig zijn aan belastingen? Moet ik dit leveren? Dit is een vraag en aangelegenheid voor haar denk ik? Is er wet die stelt dat ik hier voor moet zorgen? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Peeters Mark,
Er lijkt bij u geen sprake meer van een gezamenlijke belastingaangifte. Wel kan de Belastingdienst vragen om aannemelijk te maken dat het om alimentatie en onderhoudsgeld gaat. Wellicht probeert men dat zo via een omweg helder te krijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joz, 04-02-2015 17:03 #88
Dag zeemeeuw,

Ik ben in juni 2012 van tafel en bed gescheiden.ik ben in ons huis blijven wonen, mijn ex is naar een appartement verhuist. Per 1 maart 2013 zijn we officieel gescheiden. In die 10 maanden heb ik elke maand haar huur a 750,- euro betaald plus de bemiddelings/makelaars kosten en borg a 2.200,- euro. Tevens af en toe een bijdrage 'n levens onderhoud.
Mag ik deze kosten met terug werkende kracht opvoeren als alimentatie in natura? Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Joz,
Dat mag, maar de Belastingdienst kan vragen om aan te tonen dat dit om een alimentatiebijdrage ging en niet om een gift. Een afspraak op papier zou dan wel handig zijn, of een bijschrift bij de stortingen. Overigens wordt het bedrag bij uw ex dan als inkomen gezien, wat voor haar fiscaal belast is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ilzz, 19-01-2015 18:11 #87
Hallo Zeemeeuw,
Ik ben 20 jaar en mijn vader betaald alimentatie aan mij, moet ik hier belasting over betalen?
vriendelijke groet. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ilzz,
Neen, kinderalimentatie is belastingvrij voor de ontvanger.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lieke, 07-01-2015 13:42 #86
Hallo Zeemeeuw,
Ik wil mijn ex partner best tegemoet komen wat betreft de KA. Hij betaalt 1500 euro p.m voor 3 kinderen, en ik heb dat bedrag ook hard nodig tbv de kinderen.
Zouden wij vb niet een nieuwe regeling kunnen aangaan en het bedrag jaarlijks belastingvrij schenken? Of een huis kopen en de KA verplichting dan laten vervallen.
En wat zouden dan evt de gevolgen voor mijn inkomstenbel zijn?
grt
Lieke Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Lieke,
Als is overeengekomen dat er 1.500 euro aan alimentatie zal worden betaald, zal de Belastingdienst het raar vinden als dit wordt omgezet in een belastingvrije schenking. Bovendien beperkt dit de mogelijkheid om extra belastingvrij te schenken. Ik zie ook nog niet het voordeel voor u. De partneralimentatie is wel belast maar de kinderalimentatie niet. Overigens kan het wel als jullie daarover akkoord zijn en dit op papier zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dennis Schut, 01-01-2015 19:19 #85
Dank voor de nuttige informatie. Ik betaal 1250 E alimentatie per maand en dat is in Frankrijk waar ik nu woon en werk aftrekbaar van de belasting. Echter in Frankrijk moet ik met 65 met pensioen - over een jaar - en dan houd ik niet veel inkomen over, een hgalf onvolledig pensioen terwijl de redelijk lage AOW pas een half jaar later begint… Een rot situatie voor mij en mijn nieuwe gezin… Ik kan mogelijk een baan krijgen in Engeland waar ik langer kan doorwerken dan tot mijn 65e. Is het u bekend of NL alimentatie aftrekbaar is in het Verenigd Koninkrijk? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Dennis Schut,
Als u in Engeland belastingplichtig wordt, is de partneralimentatie ook daar aftrekbaar voor de betalende partij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ingmar, 20-12-2014 19:50 #84
Beste Zeemeeuw,
Ik zit met een dilemma:
1. Betaal (met veel liefde) 600 eur per kind met twee kinderen dus 1.200 eur per mnd bruto
2. Daarnaast betaal ik aan partneralimentatie: 1.500 eur per mnd bruto

Vanaf 1 Jan 2015 is de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar en we moeten dus komen tot een consensus oplossing daar ik als betaler zal worden gekort (lees: aftrekpost niet meer zal bestaand). Dan is toch de enige oplossing om partneralimentatie naar beneden bij te stellen. Het is toch correct dat men max 52% van totaal betaalde partneralimentatie mag aftrekken (?)

Wat zou uw advies in deze zijn met in achterhoofd nemende de wijziging qua aftrek vwb kinderalimentatie? Ik zou heel graag uw advies in deze willen ontvangen. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ingmar,
Het is inderdaad zo dat bij de betaler de partneralimentatie tot 52% aftrekbaar is. Met elke korting daarop, verliest u ook de helft van die korting. Bij de kinderalimentatie vervalt de volledige aftrek terwijl bij de vaststelling van het bedrag de aftrek nog wel bestond. Als u iets wil veranderen aan uw betalingen, doet u dit in overleg met uw ex of gaat u naar de rechter. Andere wegen zijn er helaas niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herman, 01-12-2014 21:41 #83
Hallo, ik betaal al 13 jaar kinderalimentatie, maar heb dat nooit afgetrokken van de belasting. Begrijp ik uit de verhalen op deze site goed dat ik dat wel af kan trekken over 2012, 2013 en 2014? Zo ja, hoe moet ik dat met terugwerkende kracht aanpakken? Alvast bedankt voor uw antwoord!

Groet, Herman Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Herman,
De kinderalimentatie kunt u zien als een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud van een kind. Daardoor kunt u gebruik maken van de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Deze regeling bestaat in 2015 niet meer, maar in de jaren daarvoor nog wel (tot en met 2014). Als u deze aftrekpost over het hoofd hebt gezien kunt u om een correctie vragen tot maximaal vijf jaren terug. Soms via een nieuwe belastingaangifte, soms via een verzoek aan de Belastingdienst:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sace, 28-09-2014 15:25 #82
Halo ik heb een vraag mijn broer heeft een dochter van 5 jaar zij woont samen met haar moeder in Polen sind 2010 mag mijn broer haar kind niet meer zien maar moet wel alimentatie betalen na een aantal verzoeken mocht hij toch zijn dochter zien dus hij was voor 2 weken naar Polen gegaan en t ging goed zonder enige problemen maar hij moet dus iedere keer naar Polen om zijn dochter te zien terwijl zij een vriend heeft waar van ook een kind.mijn broer heeft al die tijd wel geld gestuurd wanneer ze er naar vroeg om kinderalimentatie wilde ze in t begin niet en nu wel maar hij betaald t niet meer omdat zij t kind niet meer laat zien of horen nu moet mijn broertje t bedrag van af 2010 terug betalen terwijl zij niet met alles mee wilde werken in t begin ze heeft ook geen baan.
Alvast bedankt
S. C Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Sace,
Of en hoeveel uw broer aan kinderalimentatie moet betalen wordt door een rechtbank bepaald en niet door de ex alleen. Het kan ook in gezamenlijk overleg, maar als dat niet lukt, is er de rechter. Ook het inkomen van haar vriend kan een rol spelen om te bepalen wat een redelijk bedrag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ray, 24-09-2014 23:03 #81
Hallo,
Ik ben geboren en getogen in Nederland. In 1999 ben ik geemigreerd naar Curacao. In 2001 ben ik getrouwd met een Colombiaanse vrouw in Curacao (zij heeft in 2006 een Nederlandse paspoort heeft gekregen). We hebben nu 2 kinderen, die nu 10 en 12 jaar oud en beiden hebben een Nederlands paspoort. In 2011 zijn we gescheiden en ik ben in augustus 2014 geremigreerd naar Nederland. Mijn ex en de kinderen verblijven momenteel nog in Curacao. Ik ben momenteel werkzoekende en verwacht binnen enkele maanden weer aan de slag te kunnen. In de echtscheidingsconvenant is afgesproken dat mijn ex (omgerekend) EUR 198 per kind per maand ontvangt en EUR 496 partneralimentatie per maand. Ik heb hierbij de volgende vragen:
1. Hebben mijn kinderen in Curacao recht op kinderbijslag? Zoja, vanaf wanneer kan aangevraagd worden?
2. Zijn er, naast kinderbijslag, toeslagen voor de kinderen en/of ex die mogelijk aangevraagd kunnen worden, of gebeurt alles automatisch bij inschrijving bij de Gemeente?
3. Geldt de betaling van kinder- en partneralimentatie's de wettelijke betalingstermijnen in Nederland of Curacao of wat geldt volgens de echtscheidingsconvenant?
4. Kan de hoogte van de kinder- en partneralimentatie worden gewijzigd (al dan niet via de rechter of andere instantie) omdat ik momenteel geen inkomen uit werk heb?

Met vriendelijke groet,
Ray Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Ray,
1. Uw kinderen op Curacao hebben recht op kinderbijslag vanaf hun geboorte. Dit kan worden geregeld via de SVB. De moeder ontvangt het geld als de kinderen bij haar zijn.
2. Misschien is er recht op het kindgebonden budget (inkomensafhankelijk).
3. U bent in Curacao getrouwd en gescheiden en hebt daar een convenant getekend, wat betekent dat de afspraken daar gelden totdat in ons land in de rechtbank anders wordt besloten.
4. Bij een lager inkomen kan de alimentatie worden gewijzigd via de rechter.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Believe, 01-09-2014 16:10 #80
Hallo,

Ik heb een vraag en hoop dat u mij kunt antwoorden. Ik heb een dochter van 2,5 jaar. ik had een bijstandsuitkering. Nu kreeg mijn ex van de gemeente een brief dat hij 700 euro onderhoudsbijdrage per maand diende te betalen. Mijn ex was het helemaal niet mee eens en hij wilde niet betalen aan de gemeente. Uiteindelijk samen afgesproken (om een hoop rottigheid te voorkomen) dat hij die onderhoudsbijdrage rechtstreeks aan mij betaalt en ik dus mijn bijstandsuitkering stopzet. Nu is zijn vraag in hoeverre is dit aftrekbaar van de belastingdienst?
Ik hoop op uw bericht. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Believe,
De onderhoudsbijdrage die uw man betaalt is als jullie samen tot dit bedrag zijn gekomen (op papier in een echtscheidingsconvenant, ondertekend), aftrekbaar bij uw man.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hope1, 09-07-2014 09:48 #79
In 2010 ben ik naar een huurhuis vertrokken met de kinderen. Mijn ex is in de koopwoning achtergebleven. Op 10-12-2012 heb ik via 'n advocaat echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend. Omdat hij in de woning woont betaald hij de hypotheek. Tevens betaalt hij de 2 doorlopende kredieten. Inmiddels heeft hij een uitkering en eist nu dat ik hem met twk alle door hem (vanaf 2010) betaalde aflossingen v.d. leningen terugbetaal. Dit bedrag verrekend hij met de KA die hij hoort te betalen waardoor hij maandelijks niets aan KA aan mij overmaakt. Mag en kan dit? Ik verdien niet genoeg om mijn helft vd leningen te betalen. Tijdens de mediationgesprekken is afgesproken dat hij de aflossingen zou betalen. Wij zijn echter (door omstandigheden waar wij niets aan konden doen) met de gesprekken gestopt nog voordat er getekend kon worden. Het is dus mondeling afgesproken maar staat niet op papier. Tevens maakt hij van 1 v.d. leningen nog steeds gebruik (doorlopend krediet). Alles wat ik op deze rekening (DK) aan aflossing zou overmaken neemt hij direct weer op waardoor deze nooit afgelost wordt en mijn geld in een bodemloze put verdwijnt! Het betreft een lening die hij zelf al had nog voordat hij mij leerde kennen. Ik weet dat bij huwelijk in gemeenschap van goederen je beiden hoofdelijk aansprakelijk bent maar dit is een lening die hij nog steeds gebruikt en waarvan ik geen enkele gegevens heb en ook geen afschriften ontvang. Ik weet zelfs niet wat het saldo is. De bank geeft geen info omdat ik totaal onbekend bij hun ben. Ik vind dit oneerlijk en vraag me af wat ik zou kunnen doen. Ik hoop dat u een advies voor mij heeft. Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Hope1,
1. Hij mag niets verrekenen met de kinderalimentatie. De kinderen gaan namelijk voor.
2. Als er tijdens jullie huwelijk niet is afgesproken dat u een deel zou betalen, bent u hem daarover niets schuldig. Wel zijn waarschijnlijk beiden hoofdelijk aansprakelijk als er een betalingsachterstand is.
3. Zolang niets is afgesproken over de lening die hij gebruikt, moet u er niets op storten. Eerst moet duidelijk zijn hoe groot de schuld was op het moment van de echtscheiding, wat er sinds 2010 is bijgekomen en wie die schuld heeft veroorzaakt. Zorg dat u ook kunt aantonen dat u al in 2010 bent vertrokken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Eric, 08-07-2014 13:11 #78
Beste,

Sinds september vorig jaar zijn mij ex en ik een echtscheidingsprocedure begonnen. Op 17 juni is de echtscheiding definitief geworden. Omdat mijn ex nog geen woning heeft, delen we de huidige woning (die ik zal blijven behouden) nog om de week.
Tot die tijd dat zij de woning betaal ik ook geen partneralimentatie, maar leven we nog met gedeelde beurs.
Nu las ik dat ik de kosten die ik maak voor haar levensonderhoud, zou kunnen aftrekken als alimentatie in Natura.
Is dat zo en welke kosten mag ik dan aftrekken? (Gedeelte van de kosten van Energie/ Water/ Hypotheek/ Boodschappen/ enz)?

Met vriendelijke groet,
Eric Reactie infoteur, 08-07-2014
Beste Eric,
Alle kosten die u aantoonbaar voor haar maakt voor de kosten van levensonderhoud mag u aftrekken (geen dure reizen en zo). Zij betaalt er wel belasting over.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Constanze, 16-06-2014 00:08 #77
Mijn man betaalde tot vorig jaar, vanaf de scheiding van zijn ex vrouw 22 jaar geleden, alimentatie levensonderhoud voor zijn 2 kinderen. Sinds vorig jaar hoeft dat niet meer, vanwege hun (volwassen) leeftijd inmiddels. Nu is het zo dat mijn man (hij is ZZPer) deze alimentatiekosten als aftrekpost jaarlijks mocht indienen bij de Belastingdienst. Echter, vorige week vernam hij van zijn vaste accountant dat de Belastingdienst dat over de afgelopen 3/4 jaar niet accepteert, (de accountant kreeg hierover een brief van de Belastingdienst en heeft dit naar mijn man doorgestuurd, om te vragen of mijn man het hier mee eens is). De accountant vertelde mijn man tevens, dat de regels hierin inmiddels veranderd zijn (maar had de accountant dit toentertijd, bij het invullen van de inkomstenbelastingformulieren van mijn man de afgelopen 3/4 jaar, niet moeten weten dan…?). Ik vraag me af sinds wanneer de regels hierin veranderd zijn dan? Is dit inderdaad sinds een aantal jaar al?

Enfin, alles moet nu met terugwerkende kracht worden terug betaald. Mijn vraag is: klopt dit allemaal? (en het zou best kunnen dat mijn man & ik iets 'gemist' hebben in de media hoor hierover…). Ik hoop dat u ons van antwoord kunt voorzien, waarvoor alvast mijn dank. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Constanze,
ER zijn geen fiscale mogelijkheden voor aftrek maar er is wel een (fiscale) kinderkorting mogelijk:

https://financieel.infonu.nl/belasting/90323-kinderkorting-2020-is-belastingvrij.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marren, 14-05-2014 11:57 #76
Ik heb een vraag betreffende belastingteruggaaf voor het betalen van afkoop partneralimentatie. Mijn partner heeft na zijn scheiding een bedrag betaald als afkoop partneralimentatie. Dit is verwerkt in het bedrag dat zij ontvingen als overwaarde na verkoop van hun woning. Dit komt erop neer dat zijn ex-partner 3/4 van die overwaarde heeft ontvangen en mijn partner 1/4.
In het convenant staat beschreven dat zij dat bedrag ontvangt, waarna er naar elkaar geen aanspraak gemaakt mag worden op wat voor kosten dan ook. Er staat echter niet vermeld dat hierin ook de partneralimentatie is verwerkt.
Mijn partner heeft dat voor de belasting van 2011 wel opgegeven onder het kopje "onderhoudskosten". Nu hebben wij een brief gekregen van de belastingdienst, dat het niet aantoonbaar partneralimentatie is dat is betaald. Blijkt dat ex-partner het bedrag dat zij heeft ontvangen niet heeft opgegeven aan de belastingdienst… Mijn partner moet door dit alles nu ruim 7000 euro terugbetalen aan de belastingdienst. Dit hebben wij niet…
Wat kunnen we nog doen om toch aan te tonen dat er partneralimentatie is betaald? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Marren,
U kunt bezwaar maken. Uit de passage dat er verder geen aanspraak op kosten kan worden gedaan, kan worden gelezen dat hieronder ook de kosten van levensonderhoud vallen. Het feit dat de ex het bedrag niet opgeeft en zichzelf daarmee bevoordeelt, zou niet ten nadele van uw partner moeten gaan. Ik zou in het bezwaar ook precies aangeven welk bedrag met de overwaarde te maken heeft en welk bedrag met de partneralimentatie, zodat transparant wordt wat is afgesproken. Misschien zijn er ook nog kladjes met berekeningen uit die tijd of kan de notars (als die er was) of een advocaat (als die er was) of wellicht nog een ander voor u getuigen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Randolph, 31-03-2014 17:21 #75
Beste Zeemeeuw,
(Ik kon mijn antwoord niet direct terugvinden in alle reacties)
Mijn ex-vrouw krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wij hebben nu een regeling getroffen voor de twee woningen die wij nog gezamenlijk hebben. 1 woning is de echtelijke woning, waar ik nu in woon (ex is verhuisd naar een appartement). 1 woning is een vakantiewoning, waarvan zij haar deel van de hypotheeklast onmogelijk nu kan opbrengen. Ik betaal dus nu twee hypotheken. Mag ik haar helft van de vakantiewoning-hypotheek nu aftrekken als alimentatie?
M.v.g.
Randolph Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Randolph,
U mag niet haar helft van de vakantiewoning-hypotheek aftrekken als alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rgvdlinden, 21-02-2014 13:49 #74
Wij betalen alimentatie voor mijn schoonmoeder in Frankrijk. onder welke post is dit fiscaal aftrekbaar? De Franse wetgeving is op dit gebied anders en moeten kinderen bijdragen in het levensonderhoud van de ouders. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Rgvdlinden,
Een bijdrage in het levensonderhoud van de ouders is in Nederland niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cor, 28-01-2014 13:23 #73
Kan ik nog kinderalimentatie aftrekken voor het eerste kwartaal 2013. Dochter werd 18 jaar in januari 2013. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Cor,
Kinderalimentatie is in 2020 niet fiscaal aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Andre, 25-01-2014 17:59 #72
Hallo krijg nu een aanslag belastingdienst vanwege mijn zoon in 2011 75 euro per maand krijgt opzijn bankrekening, woont bij zijn moeder in en ik betaal 200 per maand alimentatie sinds dit jaar2014 wordt ik fiscaal aangeslagen in 2011 en denk ook 2012 je zag op tv spotje. belasing makkelijker kunnen we het niet maken nu zegt belasting dienst van 2011 en 2012 aftrek terug moet betalen.je betaalt elke maand netjes alimentatie en wordt je zelf ook aangeslagen. laat elk jaar door boekhouder doen Je moet ook maar weten dat je ineens wordt aangeslagen. beter een vraag bij formulier ontvangt je kind of kinderen ook studiefinanciering ja of nee dan was mijn schuld niet opgelopen. elk jaar wordt belasting ingevuld en nu pas krijg ik een aanslag. belasting bedankt voor terug betalen Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo Andre,
Wel zuur inderdaad dat u dat pas zo laat hoort. De boekhouder had beter moeten weten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ev, 08-01-2014 10:12 #71
Dag Zeemeeuw,
As donderdag is de bedoeling dat we bij onze gezamenlijke advocaat de alimentatie gaan regelen voor onze drie kinderen. Hopelijk in goed overleg, ik ben geenszins van plan om mijn as ex-partner een poot uit te draaien, van partneralimentatie zie ik dus op voorhand al af. Hij moet ook opnieuw verder kunnen. Er gaan alleen zo ontzettend veel berekeningen de ronde op het internet, wij weten niet wat ongeveer gangbaar is voor drie kids (6,6 en 9). Met een salaris van iets meer dan e2000,= netto lezen we geregeld dat we dan zo'n e250,= tot e300,= moeten rekenen. Klopt dat ongeveer? Dat bedrag zou er dan voor zorgen dat hij niet goed verder zou kunnen, we zullen er dus waarschijnlijk sowieso vanaf zien, maar ben wel benieuwd. En de belastingaftrek voor hem krijgt hij die elke maand, of per kwartaal teruggestort? Stel dat ik voor alle drie onze kinderen samen in eerste instantie e500,= netto per maand over wil houden, wat zou hij dan maandelijks over moeten maken naar mij?
En ik blijf in onze koopwoning wonen. Mochten we deze namelijk willen verkopen zou dat waarschijnlijk een verlies opleveren van zo'n e30.000,=. Heeft dit ook nog enige consequenties tov de alimentatie? Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Ev,
1. Kinderalimentatie is fiscaal onbelast (bruto=netto), partneralimentatie niet.
2. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de geldende Tremanormen. In uw geval is 345 euro per maand voor de drie kinderen samen niet ongebruikelijk, maar jullie mogen daar in gezamenlijk overleg van afwijken.
4. Er wordt gekeken naar wat het het netto besteedbaar gezinsinkomen was voor de scheiding. Netto, daar zit de aftrek van hypotheekrente in.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 11-11-2013 16:36 #70
Dag Zeemeeuw,

Bedankt voor uw reactie. Is het trouwens nog steeds wel mogelijk om de kinderalimentatie als schuld in box 3 op te voeren?
Op verschillende sites kom ik tegen dat dit met een wetswijziging van 1 januari 2012 wordt uitgesloten, maar ik kan hier geen definitieve uitspraak over vinden. Reactie infoteur, 19-07-2020
Dag Inge,
De aftrek van de kosten van levensonderhoud kind was tot 2017 nog mogelijk in box 3 van de inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Inge, 11-11-2013 11:14 #69
Hieronder geeft u aan dat er over de ontvangen kinderalimentatie geen inkomstenbelasting wordt betaald. In bovenstaande uiteenzetting staat dat als de betaler de kinderalimentatie in mindering brengt op zijn/haar vermogen, de ontvanger of diens ouders het bedrag bij zijn of haar vermogen dient op te tellen in box 3 van de inkomstenbelasting.
Als de betaler de kinderalimentatie inderdaad als schuld opvoert in box 3, is de ontvanger dan automatisch verplicht om inkomstenbelasting te betalen over de ontvangen kinderalimentatie? En zo ja, hoe wordt dit dan geregeld?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Inge,
Tja dat zou nodig zijn om voor de belastingdienst de balans in evenwicht te houden (de betaler trekt eigenlijk tweemaal de kinderalimentatie af), maar bij mijn weten wordt dit niet gecontroleerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Somebody, 30-09-2013 14:31 #68
Ik ontvang sinds een paar maanden geen kinderalimentatie meer. Moet ik dit doorgeven aan de belastingdienst. Ik vul normaal gesproken de toeslagen formulieren in en de IBP. Weet iemand ook of ik hierdoor meer teruggave krijg? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Somebody,
Over de ontvangen kinderalimentatie betaalt u geen inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Erik, 27-09-2013 12:25 #67
Ik moet 300,- euro per maand voor twee kinderen alimentatie betalen, want kan ik per jaar terug krijgen aan belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Erik,
Zie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pieter-Jan, 04-08-2013 22:09 #66
Ik werk als Belg in Nederland en ga nu een alimentatieregeling uitwerken met mijn vrouw.
Kan ik dit als Nederlandse belastingplichtige ook fiscaal aftrekken (zoals in België)?
Zo ja, hoeveel % is aftrekbaar? En hoe dien ik dit te doen? Op dit moment krijg ik geen jaarlijkse belastingsbrief of iets dergelijks aan. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Pieter-Jan,
1. Als u in Nederland belastingaangifte wilt doen, kan dat digitaal (vereist digid-code) of vraagt u bij de belastingdienst een aangifteformulier inkomstenbelasting aan.
2. Momenteel is de partneralimentatie volledig aftrekbaar, maar dat kan de komende jaren wel veranderen. Hoeveel u dan van de fiscus terugkrijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen (tarief vanaf 37% tot 52%).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 30-06-2013 17:34 #65
Wij zijn vorig jaar gescheiden, maar wonen beide nog steeds op hetzelfde adres. Daardoor zijn wij voor de belasting 'samenwonend'. Financieel zijn alle rekeningen gescheiden en ieder is verantwoordelijk voor de eigen financiën. Ik betaal alimentatie aan mijn ex-vrouw.
Mag ik deze alimentatie aftrekken terwijl wij 'samenwonend' zijn? Reactie infoteur, 01-07-2013
Beste Arie,
Bij samenwonen op hetzelfde adres is de alimentatie in de regel niet aftrekbaar bij wie betaalt en niet belast bij wie ontvangt. Als het een gezamenlijk koophuis betreft, zijn jullie ook nog steeds fiscale partners.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. A. Hendriks, 30-06-2013 10:10 #64
Hallo
lees net op jullie site:
Nieuwe regels voor de duur van alimentatie
Het wetsvoorstel met de nieuwe regels voor alimentatie van PvdA, VVD en D66 juni 2012 luidt:

Maximaal 5 jaar partneralimentatie;
Als het huwelijk of de geregistreerde partnerschap korter was dan 3 jaar, geen partneralimentatie;
Als het het huwelijk langer of geregistreerd partnerschap langer duurde dan 15 jaar, maximaal 10 jaar partneralimentatie;

is dit wetsvoorstel aangenomen?
in mijn convenant staat 12 jaar is net opgesteld Reactie infoteur, 19-07-2020
Hallo J. A. Hendriks,
Ja:

https://financieel.infonu.nl/geld/192275-hoe-lang-partneralimentatie-betalen-in-2018-2019-en-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Seitze, 15-06-2013 20:06 #63
Ik ben gescheiden van een vrouw van buiten de EU en ons kind woont bij haar. Hoe is aftrekbaarheid van partneralimentatie en kinderbijslag dan geregeld (is de partneralimentatie voor mijn ex-vrouw, die dus buiten de EU woont, en de kinderalimentatie voor haar belastbaar?
Een andere vraag is dat dit jaar (2013) de kinderbijslag is gehalveerd i.v.m. lagere kosten van levensonderhoud in dat land buiten de EU. In 2014 wordt voor dat land geen kinderbijslag meer gegeven. Kunnen de kosten van levensonderhoud van het kind dan als aftrekpost worden opgevoerd? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Seitze,
De partneralimentatie is in ieder geval aftrekbaar. Voor de kinderbijslag of eventuele aftrek geldt dat die afhankelijk is van het land waarin uw ex-vrouw nu woont. Binnen de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland is dit vaak geen probleem. Voor andere landen moet het worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 29-05-2013 19:27 #62
Vraagje.
Als ik per maand € 600, --- partneralimentatie betaal aan mijn ex is dat bruto. Kan ik per maand terugkrijgen van de belasting, zodat ik per maand netto betaal in plaats van bruto? Of moet ik het hele jaar bruto per maand betalen en wordt dat eens per jaar verrekend met de IB?
Ik zou het namelijk wel prettig vinden als dat per maand, net als mijn hypotheekaftrek teruggestort wordt. Ik vind het best veel geld elke maand.

Bedankt! Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Peter,
U kunt in uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting ook uw partneralimentatie als aftrekpost opgegeven, net zo goed als dat met uw hypotheekrente kan. Beide kunt u zo maandelijks deels terugkrijgen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Herm, 17-03-2013 11:05 #61
Is het nu nog steeds mogelijk om de toekomstige kinderalimentatie op te voeren als schuld in box 3? Ik dacht dat de overheid een reparatie wet had doorgevoerd eind 2011 of is deze nog niet van kracht? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Herm,
Voor de partneralimentatie heeft er een succesvolle wettelijke reparatie plaats gevonden, voor de kinderalimentatie eveneens (2017).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wes, 16-03-2013 20:59 #60
In het convenant is vastgelegd dat ik een maandelijkse bijdrage in de huurkosten moet betalen, zijnde de maandelijkse hypotheeklast alsmede de huur voor de vrouw door partijen bij helfte worden gedeeld. Dit in de periode tot dat de woning wordt verkocht. Is dit bedrag aftrekbaar van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Wes,
Uw bijdrage in de hypotheek is aftrekbaar als alimentatie. Overigens mag u de eerste twee jaar de hypotheekrente nog aftrekken als hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edith, 03-03-2013 14:19 #59
Ik snap niet dat het mogelijk is dat je maar voor een kind hoeft op te draaien na een scheiding. Mijn ex man betaald alleen maar voor zijn jongste kind kinderalimentatie, terwijl hij 2 kinderen met mij heeft. Maar als hij voor twee kindere alimentatie moest betalen kreeg hij niks terug van de belastingdienst. Dus hij heeft het nu zo klaar geregen dat hij voor de jongste kinderalimentatie betaald en dan ook nog zoon laag bedrag dat hij niet eens iets ervan merkt. Terwijl ik nu de klos ben want kinderalimentatie zien ze als inkomen bij mij dus ik hen behoorlijk verlies hierbij terwijl mijn ex man er van profiteert. Nu is het ook nog zo dat ik de meeste kosten maak met mijn oudste kind omdat die een handicap heeft en daar komt mijn ex man niet voor op terwijl het ook zijn kind is. Als ik aangeef bij mijn ex dat ik hier verder mee wil gaan krijg ik een dreigement van als je dat doet krijg je helemaal geen kinderalimentatie meer omdat hij in de bijstand zit. Ik voel mij zo in de steek gelaten met mijn kinderen en mijn ex komt er heel gemakkelijk mee weg. Het liefste wilde ik dat er een andere regeling kwam op het gebied van kinderalimentatie zodat toch ook de vaders een verantwoordelijkheid kregen opgelegd en dat ze ook niet zo makkelijk ermee weg konden komen na een scheiding. nu is mijn vraag is dit nu echt de gang van zaken wettelijk? dat de moeder na een scheiding er alleen voor staat met de kinderen? maar waarom word de moeder dan ook nog eens gestraft met dat de kinderalimentatie een inkomen is? Waar zou ik dit verhaal kunnen neer leggen zodat ze dit gingen aanpakken voor andere regels in de toekomst? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Edith,
1. Normaliter beslist de rechter over de hoogte van de kinderalimentatie.
2. Uw ex-man is voor al zijn erkende kinderen aansprakelijk voor een bijdrage in de kosten van levensonderhoud totdat ze 21 jaar zijn. Dit is wettelijk zo bepaald.
3. Kinderalimentatie is fiscaal onbelast. Partneralimentatie is fiscaal belast.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 21-02-2013 19:13 #58
Hoi ik ben gescheiden op 10 jan 2013 en hebt samen een koophuis die nu te koop staat ik werk ook full time maar mijn ex partner krijgt 1200 netto meer dan ik, dus mijn vraag is… krijgt ik nog alimentatie? Reactie infoteur, 19-07-2020
Hoi Anna,
Dat zou berekend moeten worden. Waar het om gaat is of u na uw scheiding nog de oude levensstandaard kunt aanhouden en wie de hypotheekrente momenteel betaalt
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Douwe, 24-01-2013 20:42 #57
Wij hebben een ontbonden samenlevingscontract, maar zitten nog wel met een eigen woning die nog niet is verkocht en waar de ex-partner nog steeds in woont. Ik betaal mijn ex-partner ongeveer 1000 euro per maand. Uiteraard ben ik nog voor 50% eigenaar van het huis en heb dan ook de verplichting om daaraan mee te betalen. 50% van de rente, spaar-en levensverzekering is ongeveer 600 euro. Is al het meerdere alimentatie? Reactie infoteur, 14-05-2019
Beste Douwe,
Dat hangt een beetje van het eigen woning forfait af. De helft van het saldo van het eigenwoningforfait en hypotheekrente is voor u nog aftrekbaar als saldo eigen woning. Het aan uw ex betaalde deel van het eigenwoningforfait kunt u aftrekken als alimentatie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/103071-eigenwoningforfait-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Geetje, 13-11-2012 21:29 #56
Blijft de partneralimentatie aftrekbaar voor mij als mijn ex-partner gaat samenwonen?
Ik ben er niet op uit de partneralimentatie te stoppen maar ik moet er wel zeker van zijn dat het aftrekbaar blijft, vandaar deze vraag. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Geetje,
Zolang u de partneralimentatie betaalt, is hij bij u fiscaal aftrekbaar. U betaalt immers op basis van de gemaakte afspraken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hilde, 19-10-2012 09:49 #55
Beste,
Ik werk als Belgische in NL. Wij zijn bijna 15 jaar getrouwd geweest en 19 jaar samenwonend, sedert meer dan een jaar 'feitelijk' gescheiden (verschillende domicieladres). Ik zou mijn partner alimentatie moeten betalen. Als ik het begrijp is een afkoopsom fiscaal niet interessant omdat wij gescheiden leven? Hoe kan ik tgv belastingdienst aantonen dat het om alimentatie gaat, onderling overeengekomen, zonder dat ik bij de stortingen 'partneralimentatie' vermeld (liever niet m.b.t. regelingen in B)? Mijn ex partner is werkzaam in B en doet geen belastingaangifte in NL, is alimentatie voor mij dan toch fiscaal aftrekbaar? Kan dit maandelijks verrekend worden? Is er een max. limiet aan het fiscaal af te trekken bedrag? U spreekt ergens over een schenking in 2-3 delen, maar dat betekent dat ik als betaler niets fiscaal kan inbrengen? Bij voorbaat dank voor uw reactie Hilde Reactie infoteur, 19-10-2012
Beste Hilde,
1. Omdat u gehuwd was, is er belastingtechnisch gezien alleen sprake van alimentatie als de echtscheiding door de rechter is uitgesproken. Gescheiden leven is daarvoor niet voldoende.
2. U kunt in beginsel alimentatie fiscaal aftrekken als u Nederlands belastingplichtige bent.
3. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan de afkoop van een alimentatieverplichting in delen voordeliger zijn. Als u door de afkoop terugvalt in een lagere belastingschijf, krijgt u immers ook minder van de belasting terug. Maar u hoeft niet in delen te betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sjef Dekker, 22-09-2012 07:32 #54
Mijn ex-partner en ik waren in gemeenschap van goederen getrouwd. In de convenant is een bedrag aan partneralimentatieplicht vastgelegd van 295 euro per maand. Daarnaast is vastgelegd dat ik de hypotheekrente (1.400 euro p/m) en overlijdensrisicoverzekering (ca. 50 euro p/m) bleef betalen als een vorm van alimentatie in natura. Ons huis is in de verkoop gegaan. Uiteindelijk is het hus verkocht en overgedragen, twee jaar en vier maanden, nadat ik de woning had verlaten. Twee jaar na mijn vertrek verviel de hypotheekrenteaftrek. Mijn vraag is nu: Kan ik voor de resterende vier maanden dat ik geen hypotheekrente aftrek meer had, deze alimentatie in natura wèl aftrekken als betaalde alimentatie? Reactie infoteur, 22-09-2012
Beste Sjef Dekker,
U mag de namens uw ex-partner betaalde hypotheekrente aftrekken als partneralimentatie. Alimentatie in natura is ook alimentatie. Uw ex zal daarover zeer waarschijnlijk wel inkomstenbelasting moeten betalen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Donnie, 12-08-2012 23:15 #53
Geachte infoteur,

Ik ben sinds 15 juni 2012 officieel gescheiden. Het afbetaalde huis staat nu te koop. Echter dat kan lang duren. Ik wil dat hij mij woonkosten gaat betalen voor de helft van het huis. Hij reageert nergens op en het convenant is ook niet klaar. Kan ik het eisen via de rechter? Of maak ik dan geen kans? Want het is wel makkelijk dan. Gewoon niet reageren en men krijgt zijn zin? Of zie ik dit verkeerd?

vr gr
Donnie Reactie infoteur, 13-08-2012
Geachte Donnie,
Er bestaat een wederzijdse onderhoudsplicht waarbij de alimentatie onderling of via de rechter kan worden geregeld. Aangezien de alimentatie kennelijk nog niet via de rechter is geregeld (en het onderling niet loopt), zou ik dat nu wel gaan doen. De precieze regels daarvoor zijn ook afhankelijk van de duur van het huwelijk en wanneer u getrouwd bent.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 20-07-2012 20:07 #52
Als ik mijn partner "vrijwillig" partneralimentatie betaal zodat zij aan de inkomenstoets kan voldoen om met onze drie kinderen in onze huidige woning met ca. 50.000 euro overwaarde te blijven wonen mag dat dan en is dit dan ook wel aftrekbaar voor de belastingdienst? De overwaarde willen wij vervolgens verrekenen via de te betalen bedragen. Wanneer het optimale fiscale voordeel eruit te halen valt, is het misschien financieel minder zwaar Reactie infoteur, 20-07-2012
Beste Edwin,
1. U mag aan partneralimentatie aftrekken wat u aan partneralimentatie hebt afgesproken te zullen betalen (onderling of via een rechter). Ook de bank zal dat op papier willen zien. Tot de leeftijd van 18 jaar kunt u in een gezamenlijke afspraak ook de kinderalimentatie lager houden. Na de 18 jaar maakt u met een kind zelf (nieuwe) afspraken.
2. In verband met de aftrekbaarheid kunt u eventuele verrekeningen buiten deze afspraken houden. De een kan de ander probleemloos ook bedragen belastingvrij (terug) schenken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Edwin, 20-07-2012 17:37 #51
Hallo, mijn partner en ik willen gaan scheiden. We hebben 3 kinderen van 14 11 en 9 jaar. Ik verdien plusminus 50.000 per jaar mijn partner 27.000. Om in ons huis te blijven wonen en mij uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan verdient mijn partner niet voldoende. Kan ik aan haar partneralimentatie betalen, deze na overleg in mindering brengen op de kinderalimentatie, zodat zij aan de vermogenstoets van de bank voldoet en kan ik die "vrijwillige" partneralimentatie dan ook aftrekken van de belasting?

Klaas, 17-07-2012 13:27 #50
Hoi,

ik wilde net een aangifte voorlopige aanslag 2012 gaan invullen maar nu vroeg ik mij iets af.
moet ik het totaalbedrag van een jaar van de partner en kinder alimentatie invullen, die ik dit jaar moet betalen, bij de aftrekpost of moet ik hier het maandbedrag invullen dat ik betaal?

alvast bedankt Reactie infoteur, 17-07-2012
Beste Klaas,
U moet het geschat jaarbedrag opgegeven voor het belastingjaar 2012.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Henk, 05-06-2012 19:13 #49
Geachte,

Ik ben reeds 9 jaar getrouwd, en heb 2 kinderen eentje van 8 en eentje van 4. Mijn vrouw en ik willen uit elkaar. Het probleem is dat zij weinig inkomsten heeft en ik een goede baan. Maar ik wil dat zij met de kids in het huis blijven wonen. Alleen kan zij het nooit betalen.
Nou zat ik te denken aan het volgende, ik ga uit huis en betrek een stacaravan in de buurt(iets huren is nou eenmaal onbetaalbaar). Ik betaal als "alimentatie" al de vaste lasten, en leef zelf van de belastig teruggaaf en een klein gedeelte van mijn salaris. Want ongeveer 60% van het netto maandloon is ongeveer de alimentatie, en dat komt redelijk overeen met alle vast lasten. Nou lijkt dat niet slim, maar als mijn kinderen hun fulltime moeder houden en in hun ouderlijk huis blijven is mij dat ok. We zijn dan niet gescheiden, officieel, en mijn officiele woonadres blijft dus onze gezamelijke woning. Of lijkt het jullie beter echt te gaan scheiden, met als gevolg dat iedereen in een huur flatje komt, mijn ex vrouw dan fulltime moet gaan werken en de kids geen ouders meer hebben (deze werken dan allebei), maar dan kunnen we het fiscaal beter regelen. Wat is wijsheid. Reactie infoteur, 06-06-2012
Geachte Henk,
1. Inderdaad kunt u ervoor kiezen om niet te scheiden, maar wel gescheiden te wonen. In dat geval blijven jullie fiscale partners en behoudt u de hypotheekrenteaftrek.
2. Een huwelijk gesloten in gemeenschap van goederen betekent wel dat jullie ook gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de toekomstige schulden.
3. U kunt aanvullend ook afspreken dat als de situatie verandert (nieuwe vriend respectievelijk vriendin), de situatie opnieuw zal worden bekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Roger, 09-05-2012 17:51 #48
Vraag mijn ex.partner heeft een (salaris) inkomen van bruto EUR 22, 500, - daarnaast ontvangt zij ruim 15.000, - aan alimentatie, zij heeft nu een pro-deo advocaat om een geschil op te lossen. terwijl ik mag procederen tegen 190, - p/u.

Kortom behoren de alimentatie inkomsten ook niet bij het inkomen als de toets voor pro-deo wordt gedaan?

(eigenlijk als ik hier totaal inkomsten optel, en mijn uitgaven (KA + PA) aftrek heeft ze meer als ikzelf)? Reactie infoteur, 09-05-2012
Beste Roger,
1. Zodra de partneralimentatie wordt ontvangen is dat onderdeel van het verzamelinkomen. Er moet ook belasting over worden betaald.
2. Er is in 2012 geen geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het verzamelinkomen hoger is dan € 24.900 voor alleenstaanden of € 35.200 voor gehuwden. Bovendien is er een vermogenstoets. Een vermogen hoger dan € 24.900 voor een alleenstaande betekent geen pro deo.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Mirjam, 05-05-2012 16:59 #47
Hallo.

Mijn ex en ik zijn nu 2 maanden geleden gescheiden maar nu moet hij betalen voor de kinderen. maar door dat hij maar hij heeft geen hoog in komen zal zo tussen de 600 en 800 euro liggen. hoeveel alimentatie moet hij dan gaan betalen per kind.
We hebben 4 kinderen.
alle 4 onder de 18 jaar. Reactie infoteur, 06-05-2012
Hallo Mirjam,
Voor de hoogte van de kinderalimentatie speelt ook de leeftijd van de kinderen een rol. Als ze alle vier rond de 10 jaar zijn, gaat het om 300 euro. Jonger 320 euro, ouder 240 euro. Maar of de rechter dat bij een maandsalaris van netto 800 euro toewijst, is de vraag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ano, 26-04-2012 01:15 #46
2 jaar gescheiden en de ex werkt niet mee aan de verkoop van de woning. Zijn de advocaatkosten om haar uit de woning te procederen ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 26-04-2012
Beste Anno,
Neen die advocaatkosten zijn voor een particulier niet fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Pierre, 02-04-2012 13:36 #45
Geachte, mijn vriendin en ik hebben sinds 2 jaar een relatie, zij is sinds 2006 gescheiden en krijgt alimentatie. Nu willen wij gaan trouwen waardoor de alimentatie vervalt echter de ex-partner van mijn vriendin wil de hypotheek rente en kosten van het huis door betalen (wij hebben nu 2 huizen) tot dat 1 van de huizen is verkocht. De vraag is kan hij die kosten blijven aftrekken als alimentatie bij de belasting? Reactie infoteur, 02-04-2012
Geachte Pierre,
Als hij die alimentatie betaalt, mag hij die ook aftrekken. Het feit dat uw vriendin gaat trouwen kan voor hem een reden zijn om de alimentatie te stoppen, maar is geen verplichting als betrokkenen anders overeenkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Longjohn, 30-03-2012 12:50 #44
Mijn vriendin woont inmiddels 1.5 jaar gescheiden van haar (sinds juni vorig jaar) ex. Ze hebben gezamenlijk een woning waar hij geheel 2011 alleen woonde en ook de volledige hypotheek voor betaalde. Wat kan zij nu opgeven voor de belastingen van 2011?

En een aanvullende vraag over mijn eigen situatie: Ik ben (sinds november vorig jaar) gescheiden van mijn ex. We hebben een gezamenlijke woning waar zij gedurende 2011 in woonde en waarvan ik de volledige hypotheek betaalde (mijn ex heeft geen inkomen) tezamen met Partner alimentatie en kinderalimentatie. De laatste maanden van 2011 betaalde mijn ex een bijdrage in de woonkosten vanuit de alimentatie. Hoe moet ik dit opgeven aan de belastingen?

Beide situaties zijn al voorgelegd aan FNV belastingservice, belastingdienst en belasting telefoon en geven verschillende uitkomsten. Reactie infoteur, 30-03-2012
Beste Longjohn,
1. Als de hypotheek gezamenlijk is, mag hij de helft van de verschuldigde en betaalde hypotheekrente aftrekken en zij ook. Maar als zij niet heeft betaald, kan ze ook geen hypotheekrente aftrekken.
2. U mag als aftrekpost opvoeren de alimentatie van de ex plus de helft van de bijtelling van het eigenwoningforfait. U mag bij de post eigen woning opgeven de helft van het eigen woningforfait minus de helft van de hypotheekrente.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jana, 24-03-2012 21:53 #43
Ik begrijp dat de ontvanger van alimentatie de daarvoor gemaakte advocaatkosten mag aftrekken in de belastingaangifte. Mijn vraag is of dit aan een maximum gebonden is (de kosten hiervoor zijn erg opgelopen) en op welke plaats in het aangifteformulier die kosten ingevuld moeten worden. Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 25-03-2012
Beste Jana,
Aan die kosten is geen maximum verbonden. De belastingdienst kan wel om de rekening vragen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 21-03-2012 09:46 #42
In 2011 heeft mijn ex-man een verzoek ingediend bij de rechtbank voor verlaging alimentatie. Hierop is alleen dmv een advocaat te reageren. In totaal ben ik 1100,00 euro kwijt aan advocaatkosten en heeft mijn ex-man op het laatste moment zijn verzoek tot verlaging alimentatie ingetrokken. Kan ik die advocaatkosten nog ergens terugkrijgen? Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Kitty,
Eigenlijk zijn de kosten aftrekbaar voor het verkrijgen van de alimentatie. Bij een rekkelijke interpretatie hoort daar ook het behouden van de alimentatie bij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debby, 29-02-2012 14:49 #41
Ik heb een vraag: mijn ex-man betaalt mij reeds 2 jr partneralimentatie. Nu ga ik binnenkort samenwonen met mn huidige partner, dus officieel hoeft mijn ex mij niet meer te betalen. Maar aangezien ik zelfstandig onderneemster ben (en het momenteel niet breed heb ) wil mijn ex mij nog een paar maanden vrijwillig (mondeling afgesproken) doorbetalen tot ik een andere baan heb gevonden. Mag dit? en hoe zit het dan met het fiscale voordeel van mij ex-man? Weet iemand hoe dit zit? Reactie infoteur, 29-02-2012
Beste Debby,
Als jullie deze alimentatie overeenkomen of zijn overeengekomen, mag dat. Niemand is verplicht om de alimentatie te laten vallen of aan te passen als de situatie verandert. In dat geval blijft de alimentatie voor de betaler fiscaal aftrekbaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Thijs, 28-02-2012 20:34 #40
Ik ben in 2002 weggegaan bij mijn ex vriendin. Wij hebben samen twee kinderen, inmiddels 15 en 12. In 2006 ben ik getrouwd met mijn huidige vrouw. In de week na onze bruiloft lag er een brief op de mat van een advocaat want die wilde onze financiële gegevens ivm vaststelling van de kinderalimentatie. Deze is toen vastgesteld op 300euro. Inmiddels heb ik bij mijn huidige vrouw ook twee kinderen en is zij minder gaan werken dan toen we net getrouwd waren. Is het verstandig om nu te kijken of de kinderalimentatie kan worden herzien of is de kans groter dat dit lukt op het moment dat zij getrouwd is (in september). Reactie infoteur, 28-02-2012
Beste Thijs,
Zodra zij getrouwd is, staat u sterker.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nc, 21-02-2012 13:15 #39
Bedankt voor de snelle reactie. Het is mij alleen nog niet duidelijk of ik het fiscale voordeel voor de kinderalimentatie eerst aan de moeder moet betalen alvorens ik dat via de belasting weer als aftrek post moet opgeven.
Voor de duidelijkheid: Behoefte is gesteld op 506 euro.
Mijn aandeel kinderalimentaite isl 266 euro en van mijn ex 240 euro. Ik moet haar 315 euro betalen dat is dus met het fiscale voordeel van 49 euro.
Wat moet het bedrag nu zijn wat ik aan mijn ex moet overmaken. de 260 euro of de 315 euro Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Nc,
Wat het kind ontvangt aan kinderalimentatie is voor het kind belastingvrij. Als uw aandeel is gesteld op 266 euro, zie ik niet in dat u meer moet betalen dan dat, want het is voor de ontvanger al netto. Dit in tegenstelling tot bij de partneralimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nc, 21-02-2012 09:41 #38
BIj de afhandeling van de kinderalementatie is de behoefte gesteld op 506 euro.
Na de draagkrachtberekening moet ik een bedrag betalen van 266 euro. Echter ik moet aan de moeder van mijn kind een bedrag betalen van 315 euro. Dit is, zo is mij verteld het bedrag vermeerderd met het bedrag fiscaal voordeel. Klopt dit? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Nc,
1. Partneralimentatie. De moeder betaalt inkomstenbelasting over de partneralimentatie en u mag het bedrag aftrekken. Het is dan afhankelijk van de hoogte van het inkomen hoeveel u werkelijk (netto) betaalt.
2. Kinderalimentatie:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S., 17-02-2012 12:14 #37
Ik ben een gescheiden vader van 2 kinderen onder de 21 jaar. Ik ben onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Tijdens ons huwelijk zijn wij een lening aan gegaan wat ik nu alleen moet betalen omdat mn ex vrouw geen draag kracht heeft. Zei werkt 24 uur per week en weigert om meer te werken. Beide kinderen zijn 15 en 17 jaar. De hoogte van de maandelijkse aflossing is € 576. Daarbij moet ik een alimentatie bedrag van € 30 per maand afstaan dit is niet volgens de de rechtbank bepaald maar meer een goede bedoeling naar de kinderen, wat even later door de rechtbank is bekrachtigd. Dit ondanks het voor mij niet te doen is. Vervolgens heb ik enkele maanden niet kunnen betalen omdat ik dit niet heb kunnen voldoen ivm het betalen van huur en dergelijke, maar vooral de maandelijkse aflossing. Mijn ex vrouw heeft het LBOI ingeschakeld waarop ik nu een loonbeslag heb van € 120 bij mijn werkgever die ik moet betalen voor kinderalimentatie. Momenteel heb ik een nieuwe relatie waar een kind (1 jaar) is voort gekomen, en wordt het voor mij heel erg zwaar om de alimentatie en de huwelijkse schuld nog te voldoen. Kan ik de alimentatie nog aanvechten en mijn ex vrouw via het gerecht mee te laten betalen in de huwelijkse schuld door middel van haar vakantiegeld in te lossen. Reactie infoteur, 17-02-2012
Beste S.,
1. De huwelijkse voorwaarden bepalen wie verantwoordelijk is voor de schuld. Als onder de lening ook de handtekening van uw ex vrouw staat of de huwelijkse voorwaarden dit mogelijk maken, kunt u het geld op haar verhalen.
2. Als de alimentatie voor u niet te betalen is, kunt u naar de rechter gaan en verzoeken om een neerwaartse bijstelling van alimentatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. C., 09-02-2012 11:44 #36
Ik zit momenteel in een lastige situatie. Mijn ex en ik zijn al een half jaar uit elkaar, maar tot begin januari jl heeft hij nog steeds in mijn huis gewoond, aangezien we een zoontje hebben van bijna 2 jaar. In de tijd dat we een relatie hadden, hebben wij voor het merendeel van de tijd samen in mijn koophuis gewoond. We hebben geen samenlevingscontract en hij heeft geen ouderlijk gezag. Hij heeft een paar keer voor lange periodes geen werk gehad, en heeft dus ook minimaal bijgedragen in de vaste lasten. Nu heeft hij sinds een aantal maanden een goed betaalde, fulltime baan (netto 2700 euro). Maar hij heeft veel schulden, waar ik in het begin van onze relatie ook 10.000 van heb afbetaald (met al mijn spaargeld). Nu heeft hij ongeveer 32.000 over aan schuld, waar hij maandelijks veel rente over moet betalen (ongeveer 800 euro).
Ik werk 3.5 dagen, sinds de geboorte van ons kindje en mijn inkomen is dan ook een stuk lager dan het zijne (netto 1670 euro). Volgens de Tremanorm moet hij 545 euro bijdragen in de kosten voor ons zoontje. Dat wil hij niet, en kan hij denk ik ook niet opbrengen. Ik heb minimaal 300 euro van hem nodig om het levensonderhoud en de kinderopvang van de kleine te kunnen betalen, zonder er extra voor te hoeven gaan bijwerken. Is dit een reële eis? In hoeverre zou een rechter rekening houden met zijn schulden bij het bepalen van de kinderalimentatie? Hebben jullie advies? Reactie infoteur, 09-02-2012
Beste M.C.,
1. Jullie hebben samen een kind en geen samenlevingscontract. Hierdoor is er wel een onderhoudsplicht naar het kind toe, maar is er geen verplichting tot partneralimentatie.
2. U zegt dat hij maandelijks 800 euro rente moet betalen op een schuld van 32000 wat neerkomt op een rentepercentage van 30%. Dat lijkt me niet geloofwaardig.
3. De rechter zal eerst bekijken hoeveel uw kind nodig heeft (545 euro) en daar naar verwachting niet veel vanaf halen. Uw ex had immers al acht maanden de tijd om een deel van zijn schuld af te lossen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ivar, 29-01-2012 03:44 #35
Ik zit in echtscheiding en ik heb 3 kinderen met mijn ex-vrouw, 10 jaar, 5 jaar en 4 jaar oud. Ik begrijp dat ik 700 euro aan kinderalimentatie moet betalen, en mijn netto maandinkomen is 1900 euro. ik denk niet dat ik het rond kan krijgen. Mijn vragen zijn:
-heb ik recht op kinderbijslag?
-krijg ik wat terug van de belasting? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Ivar,
1. Of u recht hebt op kinderbijslag hebt hangt af van bij wie de kinderen verblijven en of er sprake is van co-ouderschap:

https://financieel.infonu.nl/geld/68087-kindgebonden-budget-2020-omhoog-wijzigingen-inkomensgrens.html

2. De alimentatie aan uw ex is direct fiscaal aftrekbaar. De alimentatie aan uw kinderen niet:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

W. Stuive, 18-01-2012 16:14 #34
Momenteel ben ik bezig met een scheiding. Er zijn geen kinderen onder de 21 in het geding.
Mijn vrouw heeft een papieren schenking van haar vader. Moet hierover rente worden betaald? Kan deze rente van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie?
Afgelopen jaren heben wij de rente op de papieren schenking ontvangen op een E/O rekening. Met dit bedrag hebben wij de woning verbeterd. Kan mij ex-vrouw de investering in de woning terugvorderen omdat het geldbedrag afkomstig is van de rente van de papieren schenking?

Hoor graag van u. Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste W. Stuive,
1. De vader moet over de papieren schenking jaarlijks 6% rente betalen wat voor uw vrouw extra inkomen is. Ik zou het zeker meenemen.
2. Niet als dat niet zo is afgesproken. Uw vrouw heeft anders namelijk vrijwillig het geld in het huis gestopt. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd is dat ook zeer gebruikelijk. Het is wel zo dat in de papieren schenking allerlei beperkende voorwaarden kunnen staan, maar dat kan u niet worden verweten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M., 11-01-2012 21:45 #33
Bij deze een uitgebreide en ingewikkelde vraag. Ik woon reeds 7 jaar samen met mijn huidige partner. Ik had toen reeds 2 kinderen met mijn ex. Hij betaalt € 450,- alimentatie. Mijn huidige partner is in 2005 gescheiden, en heeft bij zijn ex-vrouw twee dochters. Lange tijd betaalde hij € 550,-. Ikzelf genoot een zeer klein parttime inkomen, hij een normaal fulltime inkomen. In 2007 hebben wij zelf nog een dochter gekregen. Wij hebben de alimentatiebijdrage voor zijn dochters aangevochten, de uitspraak was € 360,- per maand. Wij zijn in hoger beroep gegaan, het Hof bepaalde de kinderbijdrage op in totaal € 120,- voor 2 kinderen. Er werd bepaald dat hij de gehele woonlast zou dragen, gezien mijn geringe inkomen, en het feit dat ook 1 van mijn kinderen een licht verstandelijke beperking heeft. Aangzien zijn draagkracht daardoor niet hoog was, werd deze door drie gedeeld, over zijn dochters bij zijn ex-vrouw, en onze pas geboren dochter.
Afgelopen juni zijn wij in het huwelijk getreden. De ex-vrouw van mijn man ziet dit als een wijziging van omstandigheden. Zij eist opnieuw de € 550,- per maand. De behoefte van meisjes is € 650,- per maand. De behoefte van mijn kinderen bedraagt € 690,-. Gezien de nieuwe wet zou het zo, dat ook al is mijn inkomen zo laag, ik toch de helft van de woonlasten moet dragen. Het inkomen van mijn man is niet noemenswaardig gestegen. Het gaat dus inhouden dat als wij dit bedrag moeten gaan betalen, we de andere kinderen niet meer kunnen onderhouden. Voor mijn kinderen krijgen we een tekort aan alimentatie, behoefte € 690,- alimentatie € 450,-. De behoefte van de meiden van mijn man is € 650,-, ze eist € 550,-. En hoe zit het met onze eigen dochter, zij heeft toch ook een behoefte? Onze vraag is eigenlijk, de ex van mijn man ontvangt kindgebonden budget, mag dit van de behoefte worden afgetrokken? Tevens is zij veel meer gaan verdienen, zou de behoefte dan niet meer naar rato verdeeld moeten worden? Mijn kinderen komen tekort aan de betaalde alimentatie door mijn ex, mijn man is nu betalingsplichtig naar mijn kinderen, moet zijn draagkracht daar niet ook aan besteed worden? Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste M.,
Ook vorige keer is naar jullie gezamenlijke inkomen gekeken en ik zie niet in welke omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat u meer alimentatie zou moeten betalen. Er is ook geen nieuwe wet voor alimentatie, wel zijn er discussies in de politiek hierover. Als zij meer is gaan verdienen en kindgebonden budget ontvangt, is er waarschijnlijk zelfs een grond om de alimentatie verder te verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 04-01-2012 22:21 #32
Hallo,
Ik ben sinds sept. officieel gescheiden.
Wij hebben 2 kinderen van 13 en 15 jaar.
Graag zou ik willen weten als mijn ex-man gaat samenwonen moet hij dan meer alimentatie betalen?
Hij betaald nu 600 euro kale huur per maand, als hij gaat samenwonen houdt hij per saldo toch meer over omdat de nieuwe huurkosten verdeeld worden over hem en zijn vriendin?
Groeten C. Reactie infoteur, 05-01-2012
Hallo C.,
Uitgangspunt is het inkomensniveau en uitgavenpatroon dat u gewend was tijdens het huwelijk. Als uw ex meer gaat overhouden of verdienen betekent dat niet dat hij u nu meer moet betalen. Wel kan hij, als uw inkomen hoger wordt of zijn inkomen lager, vragen om de alimentatie te verlagen. De rechter bepaalt wat in zijn ogen redelijk is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jane, 21-12-2011 10:19 #31
Geacht heer, mevrouw,
In bovenstaand artikel staat vermeld dat in een uitspraak van de Hooge Raad (febr.2011) is vastgesteld dat de kinderalimentatie kan worden opgevoerd in box 3 inkomstenbelasting. Wij hebben de kosten altijd als levensonderhoud kinderen opgevoerd in box 1. Hierover heb ik 3 vragen.
1. Kunnen wij dit voor het jaar 2011 nu "ongestraft" (voor de fiscus) veranderen?
2. Zijn wij verplicht de ontvangende partij hiervan in kennis te stellen?
3. Kunnen wij dit nog met terugwerkende kracht over voorgaande jaren opvoeren?

Alvast bedankt voor uw reactie Reactie infoteur, 21-12-2011
Beste Jane,
1. Ja u mag de kinderalimentatie aftrekken in box 3. Voor de aftrek van schulden in box 3 geldt wel een drempel van 2.900 euro per persoon.
2. U hoeft dit de ontvangende partij niet te vertellen, want het is uw aangifte.
3. Ook voor eerdere jaren kunt u de aftrek aanpassen, maar bekijkt u wel of dit voordeliger voor u is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jolanthe, 20-12-2011 19:02 #30
Mijn vriend heeft twee kinderen uit zijn huwelijk waar hij maandelijks alimentatie voor betaalt. Bij zijn belastingaangifte heeft hij deze alimentatie zoals gebruikelijk opgegeven in de veronderstelling dat dit aftrekbaar zou zijn. Tot voor kort was dit ook het geval maar nu blijkt één van zijn kinderen in het buitenland te studeren en studiefinanciering (volgens de Belastingdienst) te hebben. Zelf krijgt hij helemaal geen informatie aangezien er geheel geen contact is behoudens de maandelijkse alimentatie-stortingen. Kun jij uitleggen hoe hier mee om te gaan? Overigens is zijn tweede kind inmiddels ook met een volgende studie begonnen en zal vermoedelijk ook voor haar studiefinanciering worden aangevraagd. Wat heeft dit voor consequenties voor de belastingaftrek?

Is hij nog verplicht om alimentatie te blijven betalen, ook als blijkt dat de kinderen een inkomen hebben? Kan hij zonder meer de alimentatie verlagen i.v.m. het niet kunnen aftrekken van de alimentatie als lastenpost? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Jolanthe,
1. Alimentatie voor de kinderen is niet fiscaal aftrekbaar:

https://financieel.infonu.nl/belasting/104829-bijdrage-kosten-levensonderhoud-kind-de-kinderalimentatie.html

2. Als een kind 18 jaar wordt, moet uw vriend in overleg met het kind bepalen wat voortaan de kinderalimentatie wordt. Dit maximaal totdat een kind 21 jaar wordt. In overleg, want gewoon verlagen kan ertoe leiden dat een kind een deurwaarder naar u toestuurt of naar de rechter gaat.

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 20-12-2011 01:27 #29
Hoi Zeemeeuw,
Ik had nog een tweede vraag. Indien we besluiten om toch maar kinderallimentatie te gaan betalen, omdat we er anders niet uit komen. Hoeveel invloed heeft kindgebonden budget en kinderbijslag op de hoogte van de kinder allimentatie? Reactie infoteur, 20-12-2011
Hoi Aad,
De kinderbijslag en het kindgebonden budget komen in mindering op de kosten die voor een kind gemaakt moeten worden en vormen een correctie op de te betalen kinderalimentatie. Zo vormen de kosten van kinderopvang minus de kinderopvangtoeslag weer een bijtelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Aad, 20-12-2011 01:18 #28
Mijn ex vriendin en ik hebben nog een koophuis. Het huis staat op mijn naam en de hypotheek betrekking op het huis staat op beide namen. Nu hoorde ik iets over eigen woning forfait. Dat dit verdwijnt voor diegene die uit huis is gegaan na 2 jaar.

Ons kind woont bij haar en staat ook bij haar ingeschreven. Ze woont samen bij haar vriend al 2 jaar. We hebben wel een co ouderschap. Kan ze die woning forfait op mij gaan verhalen? Omdat zij nu (dacht ik) nu minder terug krijgt van de belasting? Reactie infoteur, 20-12-2011
Beste Aad,
1. Wie het echtelijk koophuis verlaat, mag nog maximaal twee jaar de betaalde hypotheekrente aftrekken, maar moet ook het eigen deel van het eigenwoningforfait bijtellen. Na twee jaar vervalt deze mogelijkheid, omdat het huis dan niet meer als diens eigen woning wordt gezien, maar als vermogen. Het gaat dus om het saldo dat vervalt.
2. Neen, zij kan het eigenwoningforfait niet op u verhalen, want ze betaalt geen eigenwoningforfait meer.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Angelique, 22-11-2011 21:50 #27
Hallo Zeemeeuw
Mijn vriend moet partner alimentatie betalen aan zijn ex vrouw, kan hij hier over belastingteruggave ontvangen? Reactie infoteur, 22-11-2011
Hallo Angelique,
De alimentatie aan zijn ex-vrouw is volledig fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Hoeveel hij daarvan vervolgens terug krijgt, hangt af van de belastingschijf waarin zijn inkomen zit. De teruggave is maximaal 52%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dirk, 22-11-2011 12:34 #26
Na mijn scheiding kan ik slechts 200 EUR betalen voor mijn twee kinderen. Mijn ex-vrouw wil nu dat ik toch 2x 136 EUR ga betalen omdat ik dan in aanmerking kom voor belastingteruggave. Per saldo zou ik volgens haar dan zelfs nog minder dan 100 EUR per kind betalen. Heeft zij gelijk? Kan ik deze belastingteruggave ook maandelijks krijgen in plaats van alleen aan het eind van het jaar? Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Dirk,
1. Het gaat uw ex-vrouw niet aan wat u van de belasting terug krijgt, maar waarschijnlijk heeft ze wel een punt.
2. U krijgt alleen belasting terug als u teveel belasting hebt betaald.
3.Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

4. Als u recht hebt op een teruggave, kunt u dat maandelijks laten terugbetalen door de Belastingdienst.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. J., 15-10-2011 12:54 #25
Hallo Zeemeeuw, Ik begrijp dat ik hier met mijn lastige vraag terecht kan, omdat ik even niet meer weet wat ik moet doen.

Ik heb een zoon van 9 jaar bij mijn ex wonend. Ik zelf zit samen met mijn vriendin en kleine van 2 jaar in een 3 jaar geleden gekocht huis. Wij zitten sinds een anderhalf jaar een zo laag met ons inkomen dat we zelf amper rond kunnen komen. Ik zit bij het UWV en mijn vriendin werkt 12 uur part time, eerst was dit andersom zat mijn vriendin in het UWV en ik had een fulltime baan (met een minimaal uurloon). Mijn ex heeft samen met haar vriend een huis gekocht, zij zijn 2 verdieners met beide volledige baan. Vorig jaar is er door de rechtbank besloten dat de alimentatie op nihil is gesteld, omdat ik het echt niet kan betalen. Nu wil mijn ex dat ik weer betaal en dat er per 1-1-2012 een nieuwe wet komt dat je verplicht wordt, om elke maand een bedrag over te maken ongeacht mijn situatie. Is dit waar? Ik kan dit namelijk nergens vinden. En wat kan ik doen? Want zij wil namelijk weer naar de rechtbank en ook dat kan ik niet betalen. Reactie infoteur, 15-10-2011
Hallo M.J.,
Er is eind september 2011 een voorstel in de media geweest voor een nieuwe en eenvoudigere berekening van de alimentatie plus een verkorting van de duur van de alimentatie. Dat voorstel is nog niet door het parlement en het is maar de vraag of dat zal gebeuren. Als de berekening van de alimentatie verandert, zal dat waarschijnlijk niet met terugwerkende kracht zijn, maar gelden voor nieuwe echtscheidingen. Bovendien hebt u een uitspraak van de rechtbank op zak.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanja, 05-10-2011 00:07 #24
Bedankt voor de reactie. Om terug te komen op punt 4 in uw antwoord. Hij stort de €600 elke mnd met verschillende omschrijvingen. Een paar keer staat er "bijdrage kinderen" en andere keren staat er alleen "bijdrage". Ik heb het vanaf oktober 2010 t/m nu nagekeken en er staat vaker "bijdrage". De bedragen verschillen ook nogal omdat hij elke maand van alles en nog wat aftrekt. Als hij bijv. met ze naar de kapper is geweest dan brengt hij bijv. €30 in mindering. Hierdoor is het bedrag dat hij uiteindelijk overmaakt eigenlijk nooit €600 maar tussen de €500 en de €550. Als ik het geld op een spaarrekening zet kom ik niet uit aan het einde v/d maand. Reactie infoteur, 05-10-2011
Beste Sanja,
1. Omdat u anders niet uitkomt, is er niet zoveel keuze, lijkt me. Ik zou, als de belastingdienst u erom vraagt, altijd aangeven dat het om kinderalimentatie gaat die niet belast is. Dat staat er een aantal keren bij en de andere keren is daarvan een verkorte versie opgenomen.
2. Zijn gemoedstoestand lijkt ook nog niet het moment om het beter op papier te zetten. Overigens kunt u desnoods zijn gemoedstoestand later ook nog richting belastingdienst gebruiken als "hij is een beetje in de war".
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanja, 03-10-2011 21:31 #23
Bedankt voor vlotte reactie. De scheiding was vorig jaar wel bij de rechtbank ingediend en wij hebben samen een mediator bezocht maar hij raakte toen z'n baan kwijt, werd depressief en gaf aan dit soort gesprekken momenteel niet aan te kunnen. Vandaar dat het nu even op een laag pitje staat. Mijn advocaat heeft dat bij de rechtbank aangegeven. Zodra het mogelijk is de gesprekken bij de mediator te hervatten kan ik dat aangeven en wordt de zaak weer in behandeling genomen. Ik heb destijds de belastingdienst gebeld en gezegd dat ik (nog) niet officieel gescheiden ben maar wel apart woon. Zij zeiden dat ik dan in hun ogen als gescheiden persoon beschouwd wordt en over 2011 een zelfstandig huishouden voer (aangezien ik per 1-1-2011 op eigen adres ingeschreven sta) dus apart de aangifte over 2011 zal moeten doen. Graag zou ik nog antwoord op de vraag willen hebben met betrekking tot die €600 die hij elke maand overmaakt. Dit is voor de kinderen. Hij weet nu dat hij indien hij dit als partneralimentatie opgeeft ipv kinderalimentatie, dit bedrag volledig aftrekbaar is. Moet ik dit bedrag als inkomen opgeven? Als ik dat niet doe en hij geeft het wel op als partneralimentatie, wat zijn dan de gevolgen voor mij? Ik heb zoals eerder aangegeven niets zwart op wit. Maak me hier echt zorgen over en sta eigenlijk bijna op het punt om helemaal van het geld af te zien maar besef tegelijkertijd dat ik dan m'n kinderen erg tekort doe. Mijn angst is een gigantische naheffing v/d belasting te ontvangen die ik niet kan betalen. Ik leef zo zuinig mogelijk en maak absoluut geen schulden, dus wil geen problemen met de belastingdienst. Reactie infoteur, 04-10-2011
Beste Sandra,
1. In dat geval bent u in 2011 geen fiscale partners meer.
2. Als hij het opgeeft als partneralimentatie en dat is niet terecht, zit hij fout niet u. Maar ik begrijp uw punt wel. Als de belastingdienst bij u aanklopt moet u een weerwoord hebben.
3. Die 600 euro weigeren lijkt me niet verstandig, omdat u uw kinderen daarmee tekort doet en uzelf bij eventuele toekomstige afspraken.
4. Ik weet ook niet wat bij bij zijn storting vermeldt.
5. U kunt het ontvangen geld ook altijd op een spaarrekening zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sanja, 01-10-2011 12:12 #22
Ik ben sinds okt '10 met 2 kinderen (13 en 17 jr.) apart van de vader gaan wonen. Hij is in de koopwoning gebleven en ik huur een woning. We zijn (nog) niet officieel gescheiden maar hij betaald mij €600 per mnd. Voor de kinderen. Dit is echter niet door een rechter bepaalt maar onderling overeengekomen. Ik werk parttime. Hij is inmiddels werkloos. Ik begrijp dat dit bedrag voor hem aftrekbaar is, maar kom ik daar zelf niet mee in de problemen bij de belasting? Moet ik dit bedrag als inkomen opgeven? Hij heeft altijd geroepen dat hij geen partneralimentatie gaat betalen maar zou dit volgens mij nu in zijn voordeel kunnen gebruiken door dit als zodanig af te trekken (zonder dat ik het weet!), terwijl het voor de kinderen is! Partner alimentatie is immers volledig aftrekbaar. Ik heb niets zwart op wit. Hij maakt het gewoon elke maand over. Wat kan ik doen om financiele problemen met de belasting te voorkomen? Wil met betrekking tot de belastingdienst niet voor verassingen komen te staan. Omdat ik in okt '10 ben weggegaan en ik mij pas per 1 januari '11 op m'n eigen adres heb ingeschreven waren wij dus nog fiscale partners en hebben wij over het jaar 2010 nog gezamenlijk de belastingformulieren ingevuld. Dat wordt voor 2011 anders en zal ik het zelf moeten doen. Wat zijn nu financiele gevolgen voor mij? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 02-10-2011
Beste Sanja,
1. De kinderalimentatie is voor de ontvanger belastingvrij.
2. Zolang de aanvraag voor echtscheiding nog niet is ingediend, zijn jullie nog steeds fiscale partners in 2011.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 23-09-2011 16:37 #21
Ik (vrouw) ben gescheiden in 2010, ex heeft wijziging alimentatie aangevraagd. Moet ik belasting betalen over het bedrag dat ik krijg van mijn ex, heb verder geen inkomsten, wel een bedrag ontvangen uit verkoop huis (onder euro 50.000,--) Reactie infoteur, 23-09-2011
Beste Anna,
1. De ontvangsten uit verkoop vallen op enig moment in box 3 van de inkomstenbelasting. Als het huis na 1 januari 2011 is verkocht, zal dat pas bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2012 zijn. Er geldt een vrijstelling van ruim 20.000 euro.
2. De partneralimentatie wordt als inkomen gezien. Als uw totale inkomen in een jaar hoger is dan grofweg 6.000 euro, betaalt u over het meerdere tot ruim 18.600 euro een belastingpercentage van 33%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Havertong, 19-09-2011 13:38 #20
Ik moet 750,-- euro per maand aan kinderalimentatie betalen aan mijn bijna ex-man. Dit is naar mijnsinziens te veel. (Ik werk full-time en verdien bruto per jaar iets van 44.000 per jaar). Ik ben hier tegen in verweer gegaan, maar dit heeft mij wel een hoge advocaat kosten opgeleverd. Daarnaast woont mijn ex-man in het huis die wij gezamenlijk hebben gekocht (gemeenschaps van goederen zijn wij getrouwd). Ik woon nu bij mijn vriend en betaal hier ook mee aan de hypotheek.
1.Moet mijn bijna ex-man geen woongenot kosten betalen aan mij?
2.Kan ik de advocaatkosten aftrekken?
3.De kinderalimentatie kosten die ik nu al 4 maanden betaal kan ik die met terugwerkende kracht ontvangen?
4.Kan ik de kinderalimentatie van de belasting aftrekken?

groet, Ilse-Marie Reactie infoteur, 19-09-2011
Beste Havertong,
1. Alleen de ontvanger van alimentatie mag advocaatkosten fiscaal aftrekken.
2. De kinderalimentatie staat los eigenlijk van de partneralimentatie.
3. De kinderalimentatie kunt u misschien aftrekken als kosten levensonderhoud kind.
4. Uw deel van het eigen woning forfait mag u als partneralimentatie opvoeren en u mag de hypotheekrente twee jaar aftrekken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 01-09-2011 17:22 #19
Geachte zeemeeuw,
in laatste fase van echtscheiding en begin me nu pas in details te verdiepen. Echtgenote woont in Oostenrijk, geen inkomsten. Ik zorg voor haar en jongste. Moet zij over de door haar ontvangen alimentatie belasting betalen? Ik las ergens in een EU arrest dat dat niet zo zou zijn. Los daarvan, of zijn nu wel of niet betaalt, ik kan toch mijn partneralimentatie aftrekken van de Ned belasting? Onze gezamenlijke advocaat stelt een bedrag voor van 5250 euro bruto, dus daar wil ik wel heel graag wat van terug zien.

Met veel dank, ook voor het artikel. Had ik eerder moeten lezen :-)
Robert Reactie infoteur, 01-09-2011
Geachte Robert,
Ook volgens het arrest, zaak C‑403/03, is de door uw betaalde alimentatie fiscaal aftrekbaar. Het feit dat zij in Oostenrijk woont mag voor de aftrekbaarheid in Nederland geen belemmering vormen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Martijn Mulder, 21-08-2011 20:00 #18
Hallo,

Ik wil graag weten of de bedragen van aftrekposten voor levensonderhoud van de kinderen, per maand, per kwartaal of per jaar zijn.

Mvg. Martijn Mulder Reactie infoteur, 22-08-2011
Hallo Martijn Mulder,
De aftrekposten zijn per kwartaal.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Robert, 19-07-2011 19:47 #17
Ik betaal sinds april 2011 €. 1115,00 aan partneralimentatie per maand aan mijn ex-vrouw. Zelf verdien ik €. 2389,00 netto per maand. In 2012 wil ik gaan samenwonen (trouwen) met mijn huidige vriendin, die ook een eigen inkomen heeft. Kan de ex partner een hogere partner alimentatie eisen in 2012 omdat het dan van " ons " gezamenlijke inkomen wordt berekend? Reactie infoteur, 19-07-2011
Beste Robert,
Een herberekening kan zonder uw medewerking alleen worden aangevraagd via een gang naar de rechter. Dan is niet alleen jullie inkomen belangrijk, maar ook jullie lasten en de gegevens van de ex.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Monika, 16-07-2011 12:54 #16
Stel, ik krijg 250 euro netto per maand van mijn ex man, hoeveel is dat dan bruto? en ik heb zelf een wao uitkering, en alle toeslagen er bij, hou ik dan wel mijn toeslagen als ik 250, euro netto zou krijgen van mijn ex man? Gaat dan eventueel om een partner alimentatie. Reactie infoteur, 16-07-2011
Beste Monika,
1. Dat u netto alimentatie zou krijgen is raar, want u moet zelf de belasting afdragen.
2. Extra inkomsten zijn van invloed op de uitkering en de toeslagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joke, 08-07-2011 10:59 #15
Mijn partner betaalt alimentatie voor zijn exvrouw. Ons inkomen net even te hoog om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar we zijn zoveel geld aan alimentatie kwijt dat we op deze manier tussen wal en schip zitten. Is daar nog iets aan te doen? Reactie infoteur, 08-07-2011
Beste Joke,
Ik zie twee mogelijk heden:
a) in overleg met de ex een nieuwe regeling afsluiten (lastig, lastig)
b) een verzoek tot vermindering van de alimentatie indienen bij de rechter. Dit gemotiveerd om redenen van een laag of lager inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 13-05-2011 14:08 #14
In het onderdeel "Is de kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar en tot wanneer kinderalimentatie" staat als laatste zin: "De alimentatie die u voor uw kinderen kreeg, is fiscaal niet onbelast".
Dat is fout. De alimentatie die u voor uw kinderen kreeg, is fiscaal wel degelijk onbelast.
Slordig hoor. Reactie infoteur, 13-05-2011
Beste Hans,
De ontvanger van kinderalimentatie betaalt hierover geen inkomstenbelasting.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wouter, 11-04-2011 10:57 #13
Ik heb de laatste 6 jaar een zeer wisselend inkomen. Is het gebruikelijk om voor de alimentatie een gemiddelde te berekenen? En wat gebeurd er als ik in de komende jaren dit gemiddelde niet meer haal? En wat gebeurd er als ik de komende jaren ver boven dit gemiddelde uitkom? Reactie infoteur, 11-04-2011
Beste Wouter,
Wat de gevolgen zijn van een wisselend inkomen op de alimentatie hangt helemaal af van de afspraken die bij de rechter gemaakt zijn. Bekijk dat stuk om te zien of het openingen biedt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hetty, 09-04-2011 17:36 #12
Ik ben in 2009 gescheiden en heb veel advokaatkosten gemaakt, kan ik dat alsnog aftrekken van de belasting? Ik ontvang partneralimentatie. Verder wil ik graag weten wat het percentage is wat mijn ex kan aftrekken van de partneralimentatie. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Hetty,
1. De advocaatkosten die u hebt gemaakt om uw alimentatie te krijgen kunt u volledig aftrekken.
2. Uw man mag de partneralimentatie ook volledig van de belasting aftrekken.
3. Voor beiden geldt dat wat u dan van de aftrekposten terug krijgt van de belasting, afhangt van de belastingschijf waarin u met uw inkomen zit. In 2020 is dit maximaal 49,5 procent:

https://financieel.infonu.nl/belasting/125743-inkomstenbelasting-2020-belastingtarieven-en-schijven.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 01-04-2011 19:36 #11
Hoi!

Bedankt voor je snelle antwoord. Ik begrijp alleen niet de voorwaarde voor het aftrekken voor de lijfrente. Ik zie in jullie tabel hierboven de volgende regel staan onder het kopje "De volgende uitgaven zijn fiscaal aftrekbaar":

De betalingen ter verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen. Voorwaarde is dat u de betaalde premies eerder van de belasting hebt afgetrokken

In welke gevallen is het dan toch niet zo?

Bedankt voor je hulp,
Joop Reactie infoteur, 02-04-2011
Hoi Joop,
Dat is bijvoorbeeld als er geen pensioentekort is en de jaarruimte aftrek niet mogelijk maakte.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Joop, 31-03-2011 15:49 #10
In ons echtscheidingsconvenant is opgenomen dat ik veel meer kinderalimentatie betaal dan partneralimentatie. De scheiding is officieel per 1 april 2011. Kan ik ervoor kiezen om de kinderalimentatie dusdanig te verlagen dat ik nog wel in aanmerking kom voor de aftrekpost levensonderhoud kind, en het verlaagde, gebruteerde bedrag als partneralimentatie aan te merken, zodat ik belastigvoordeel heb (ik trek 52% af)…? Mijn ex-echtgenote gaat hiermee akkoord, en wil indien nodig hieraan meewerken.
Verder is opgenomen dat ik een bedrag moet betalen aan mijn ex-echtgenote om een lijfrentepolis geheel op mijn naam te krijgen. Kan ik dit bedrag aftrekken van de belasting? Reactie infoteur, 31-03-2011
Beste Joop,
1. Als uw vrouw op papier zet dat ze akkoord is met een bijgestelde regeling, kan het.
2. Als het overnemen op uw naam in het voordeel is van uw vrouw, doordat u haar zo kosten bespaart, wel. Anders niet. Zo ja, neem dat dan op in de bijgestelde regeling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Willem, 21-03-2011 16:53 #9
Zijn de kosten van de advocaat en proces kosten aftrekbaar als je moet procederen tegen de hoogte van de vastgestelde alimentatie? Dit omdat de ex had gedacht maar meer alimentatie te moeten ontvangen. Zij krijgt een advocaat van onvermogen en ik moet een advocaat inhuren om hiertegen te procederen. Volgens de belastingdienst zijn voor mij deze proces, advocaat en reiskosten niet aftrekbaar. Volgens deze site wel. Hoe zit dit in de war? Gaat om het belastingjaar 2009. Reactie infoteur, 21-03-2011
Beste Willem,
Neen helaas zijn alleen de kosten aftrekbaar voor degene die de alimentatie krijgt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Corinne, 02-03-2011 13:35 #8
Ik krijg alimentatie voor mij en mijn dochter. Volgens contract moet ik partner-alimentatie blijven krijgen tot overlijden van mijn ex-partner (is momenteel 55 jaar). Kan hij mij in plaats van maandelijks de alimentatie te betalen, ineens een groot bedrag geven nu (soort afkoopsom). Bv bedrag die ik nu krijg vermenigvuldigd met 10 jaar. Hoeveel belastingen moet ik daar op betalen? en worden die belastingen ineens geënd of wordt er jaarlijks een bepaald bedrag geëist. Het zou wel om een aanzienlijk bedrag gaan, tussen 250000 en 350000 euro. Reactie infoteur, 19-07-2020
Beste Corinne,
1. Over alimentatie en afkoopsommen moet u inkomstenbelasting betalen. De kosten die u maakte om de alimentatie te krijgen of te behouden, mag u hiervan aftrekken.
2. Omdat jullie gescheiden leven is de afkoop niet fiscaal aftrekbaar bij de gever.
3. Een schenking in twee of drie delen lijkt me fiscaal slimmer, waarbij u het bij de belastingdienst niet in verband moet brengen met de alimentatie. Over de alimentatie kunt u onderling met uw man nadere afspraken maken.
4. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/belasting/23715-belastingdienst-slim-schenken-doet-u-dus-zo.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos, 25-02-2011 11:09 #7
Mijn partner is 65 geworden dit jaar en een gedeelte van zijn pensioen gaat naar zijn ex-vrouw. Kan je dit bedrag wel aftrekken bij de belasting? Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Jos,
1. Dat hangt er vanaf.
2. Wat direct via het pensioenfonds wordt uitgekeerd wordt gezien als een individueel inkomen waar de ex recht op heeft en waarover die zelf belasting betaalt.
3. Het is anders als bijvoorbeeld de man het geld ontvangt en het als partneralimentatie aan de ex overdraagt.
4. Wie gescheiden is na 1-5-1995 kan in overleg zelf bepalen hoe het pensioen wordt verdeeld. Zie ook:

https://financieel.infonu.nl/geld/53323-echtscheiding-verdeling-pensioen-en-vechtscheiding.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 12-02-2011 16:45 #6
Met de toelichting en regelgeving van de Belastingdienst kom ik er niet uit. Hopelijk kunt u hier uitsluitsel geven.

Ik betaal al jaren 400? per maand kinderalimentatie voor mijn zoon, wooanchtig bij moeder. Binnenkort wordt hij 18 en ik blijf gewoon doorbetalen. Hij gaat straks studeren. Tot nu toe heb ik de standaardaftrek volgens de bekende tabel.
Nu krijgt hij waarschijnlijk studiefinanciering. Heb ik straks dan helemaal geen aftrek meer? Zo begrijp ik althans de informatie bij de aangifte. Wat vreemd is, want moeder heeft altijd kinderbijslag ontvangen en ik de aftrek (terwijl het recht op kinderbijslag een contraindicatie is voor aftrek, volgens de bijlage).
Weet u misschien het antwoord?

groet Reactie infoteur, 19-06-2019
Beste Hans,
Met de bekende tabel bedoelt u waarschijnlijk de aftrekpost levensonderhoud kind. Op deze aftrekpost bestaat geen recht bij kinderbijslag en geen recht bij studiefinanciering. Vanaf 2019 biedt de belastingdienst andere mogelijkheden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/12848-belastingdienst-en-kosten-levensonderhoud-kind-in-2019.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 04-02-2011 11:17 #5
Ik betaal alimentatie voor mijn 2 dochters aan mijn ex. Nu is de oudste in januari 18 geworden, zij woont nog thuis. Is het verplicht nu de helft aan haar te betalen of kan dit gewoon hetzelfde blijven dus naar mijn ex? Zij heeft natuurlijk ook de kosten. En hoe zit dat fiscaal? hoorde dat als het naar haar gaat zij daar belasting over moet betalen? En maakt het voor mij fiscaal iets uit? Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Ronald,
1. Als het kind daarmee akkoord is, is het geen probleem dat het geld naar de rekening van de ex gaat.
2. Als u bij de overboeking vermeldt dat het voor uw kind is, is ook dat geen probleem.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Rene, 16-12-2010 10:30 #4
Ik ben voor de Deense wet vader van een kind die daar woont met mijn Deense ex. Ik betaal maandelijks alimentatie. In Nederland hebben we geen aangifte gedaan van de geboorte etc. Zijn de kosten voor alimentatie wel aftrekbaar bij de nederlandse belastingen? Reactie infoteur, 16-12-2010
Beste Rene,
De partneralimentatie voor de Deense ex is als persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Zet als bijschrift bij de boekingen dat het om de partneralimentatie gaat.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alwin, 20-10-2010 15:39 #3
Even een vraagje,
Mijn ex vertelde mij niet dat ze de pil niet nam en kwam me even vertellen toen het uit was dat ze zwanger was van me.
Ik probeer dit nu zo goed mogelijk op te lossen want wil voor mijn nieuwe vriendin zo min mogelijk financiele hinder hebben want ik zou graag met haar iets gaan huren en moet straks 150 euro in de maand gaan betalen, dit is een onderlinge afspraak geweest die dan niet op draagkracht berust. Is die 150 euro fiscaal aftrekbaar, wetende dat zij straks wel kinderbijslag ontvangt? Reactie infoteur, 20-10-2010
Beste Alwin,
De 150 euro aan uw ex als alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Dat wordt natuurlijk anders als u samen met haar iets gaat huren, want dan zal de belastingdienst haar niet meer als ex zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Paluska, 24-03-2010 19:30 #2
Mijn man betaald alimentatie voor zijn zoon en zijn ex vrouw sinds januari 2008 wij hadden gehoord dat men die van de belasting kon aftrekken nu vorig jaar heb ik deze bewijzen met bank uitreksels aan het belastingskantoor door gegeven maar die hebben volgens mij daar niks mee gedaan? Vrienden van ons met de zelfde situatie hebben darentegen wel terug gekregen? Wat moet ik doen om toch terug te krijgen? Reactie infoteur, 24-03-2010
Beste Paluska,
Zolang de aanslag niet definitief is kunt u een nieuwe aangifte inkomstenbelasting indienen. Vul bij de betreffende vragen gewoon in wat u wilt aftrekken aan alimentatie of levensonderhoud. De laatste aangifte, al dan niet digitaal, geldt namelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ron, 21-02-2010 22:11 #1
Ik ben sinds 2004 gescheiden en mn ex wilde geen partneralimentatie en betaal daarom alleen kinderalimentatie a € 550,- per maand. Ze zijn 3 weekenden in de maand bij mij en verder elke woensdag in de oneven weken. Ik heb e.e.a. gelezen dat er ook een verband is met m'n inkomen en dat is € 65.000,- per jaar.
- Ik vraag me af of ik recht heb of belastingaftrek en welk bedrag per kwartaal of per jaar?
- Zo ja, kan dat met terugwerkerkende kracht tot 2004 of korter?
- Hoe kan ik deze op m belastingformulier aangeven en tevens hoe voor voorgaande jaren?
Bij voorbaat dank en zie uw reactie graag tegemoet. Reactie infoteur, 12-01-2020
Beste Ron,
1. Alimentatie voor de kinderen is niet fiscaal aftrekbaar. Wel de partner alimentatie.
2. Wel lijkt u in aanmerking te komen voor de aftrekpost levensonderhoud kind. Daar moet u per kwartaal een bepaald bedrag aan het levensonderhoud van de kinderen besteden om voor een bepaalde aftrek in aanmerking te komen. De aftrek is ook afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar niet afhankelijk van uw inkomen.
3. Vergeten aftrekposten kunnen vaak nog bij de belastingdienst worden ingediend. Als de belastingaanslag niet definitief is, doet u een nieuwe verbeterde aangifte inkomstenbelasting. Anders dient u een schriftelijk verzoek in bij de belastingdienst om alsnog met de vergeten aftrekposten rekening te houden:

https://financieel.infonu.nl/belasting/32141-belastingdienst-herstel-zo-fout-in-je-belastingaangifte.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 12-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Special: Partneralimentatie & belasting
Reacties: 115
Schrijf mee!