Letselschade en smartengeld 2020 en 2021

Letselschade en smartengeld 2020 en 2021 Bereken uw letselschade. Letselschade komt veel voor, maar wat kunt u dan eisen en verhalen? Denk aan lichamelijke en geestelijke schade door een ongeval, een medische fout of misdrijf. Deze schade kan erg groot zijn als u bijvoorbeeld een tijd niet meer kunt werken of zelfs blijvend gehandicapt raakt. Een goede berekening van de schade en een goede letselschade advocaat is belangrijk. Wat is letselschade en welke schade kunt u als smartengeld verhalen. Vergeet niet om ook de personen schade te claimen. Hoeveel belasting betaalt u over uw letselschade in 2020 of 2021? Wat zijn de nieuwe normbedragen?

Normbedragen letselschade 2020 en 2021 en belasting betalen


Wat is letselschade of smartengeld?

Letselschade is elke schade die is ontstaan door een voorval waarvoor iemand aansprakelijk is kan voor een schade vergoeding in aanmerking komen. Dit kan materiële, maar ook immateriële schade zijn. Denk aan een ongeluk, een misdrijf, een misdaad of een medische misser. Het kunnen relatief kleine posten zijn zoals schade aan kleding, maar ook grote onkosten doordat u al dan niet tijdelijk niet meer aan het werk kunt of gehandicapt raakt. Veel voorkomende vormen van blijvend letsel zijn:
 • Concentratieproblemen;
 • Rugklachten;
 • Whiplash;
 • Een verslechterd zicht;
 • Het moeten missen van een lichaamsdeel.

Letselschade en belasting betalen in 2020 of 2021

Letselschade wordt uitbetaald als netto-schade. De eventueel verschuldigde belasting is er al vanaf. Dat wil zeggen dat het slachtoffer na de afwikkeling en ontvangst van de schadevergoeding hierover geen belasting hoeft te betalen. Maar u doet er goed aan om altijd bij de uitkerende verzekeraar een belastinggarantie letselschade te eisen. Vooral ondernemers lopen het risico dat de belastingdienst de netto betaling toch als bruto betaling zal willen zien en alsnog belasting wil heffen. Over smartengeld hoeft geen belasting te worden betaald. Fameus is het smeerkuilarrest, HR 29 juni 1983, BNB 1984/2. Daarin bepaalde de Hoge Raad dat er inkomstenbelasting moet worden betaald als er een relatie is tussen de vergoeding zijn oorsprong vindt in de dienstbetrekking of de arbeidsovereenkomst van een werknemer.

Veel voorkomende soorten letselschade

Zeer veel voorkomende soorten van letselschade zijn:

1. Door ongeluk en ongeval

Veel letselschade komt voort uit een ongeluk of ongeval, waarbij de whiplash een hele bekende is. Maar u kunt ook schade oplopen als u veilig de weg oversteekt en wordt aangereden door een automobilist die niet oplet of door rood licht rijdt. Maar denk ook aan ongelukken op het bedrijf die verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

2. Door een medische fout

Helaas is regelmatig sprake van medische fouten. Een verkeerde ingreep of operatie zal meestal leiden tot letselschade. Ook het nalaten van medische handelingen kan voor u letselschade betekenen, een verkeerd advies, verkeerde medicatie, noem maar op.

3. Schade door een misdrijf

Denk bij letselschade door een misdrijf aan de schade als gevolg van mishandeling, verkrachting, een vechtpartij, vallen terwijl uw tas wordt gestolen. U loopt zo een trauma op en moet naar een psycholoog of andere begeleider, of u breekt wat, of u moet een andere medische verzorging inroepen. Het is allemaal schade.

Schade door letsel en ongeval vergoeden

Vele schadeposten zijn dus mogelijk en kunnen daardoor onderdeel uitmaken van een vergoeding overeenkomstig artikel 6:107 BW. Denk aan:
 • Derving van inkomen door verlies van arbeidsvermogen: verlies van uw vermogen om voldoende te verdienen. Dit verlies aan verdien-vermogen of arbeidsvermogen is meestal de grootste schade post;
 • Kosten van ziekenhuisopname, ziekenvervoer, fysiotherapie en andere verpleegkosten;
 • Kosten van blijvende invaliditeit;
 • Kosten van revalidatie;
 • Kosten van juridische hulp;
 • Kosten voor re-integratie arbeid;
 • Huishoudelijke aanpassingen;
 • Hulp in en rondom het huis;
 • Kosten voor huishoudelijke hulp en kinderoppas;
 • Kosten van een advocaat;
 • Overige kosten die aan het ongeval zijn toe te schrijven.

Naast een vergoeding van deze materiële schadeposten kunt u ook een beroep doen op een vergoeding van de immateriële schade, het smartengeld. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van de ernst van het letsel en van de beperkingen van het slachtoffer. Terecht kan smartengeld worden geclaimd als:
 • U als slachtoffer lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen of een andere vorm van leed als gevolg van het voorval of ongeluk is opgetreden.
 • Kosten voor psychologische hulp.
 • Aantasting van de persoonlijke levenssfeer via belediging of een inbreuk op de privacy.

Wanneer ben ik aansprakelijk bij een ongeluk?

De aansprakelijkheid is geregeld in artikel 6:162 BW dat bepaalt dat u aansprakelijk bent als:
 • Er sprake is van een onrechtmatige daad. Dat wil zeggen als u inbreuk maakt op een recht van een ander, dan wel in strijd is met een wettelijke verplichting of de maatschappelijke zorgvuldigheid handelt. Overigens kan men ook aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtmatige daden van anderen. Denk aan ouders en de aansprakelijkheid voor hun kinderen. Dit noemen we risico aansprakelijkheid.
 • De onrechtmatige daad aan de dader kan worden toegerekend.
 • Er daadwerkelijk sprake is van schade.
 • Er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en de schade.

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die ontstaat door het overlijden van een persoon als gevolg van een ongeval. Overlijdensschade bevat vele kostenposten, zoals:
 • De directe kosten als gevolg van overlijden van iemand.
 • Het verlies van inkomen als gevolg van overlijden.
 • De kosten van begrafenis of crematie.
 • De kosten van levensonderhoud voor de nabestaanden.

U krijgt daarmee uw geliefde niet terug, maar een en ander wordt in een geldbedrag uitgedrukt.

Hoogte van de schade vaststellen en berekenen

Het vaststellen van de omvang van de letselschade is niet altijd even eenvoudig. Vooral als het al enige tijd terug is en het voorval onvoldoende gedocumenteerd is. Het kan ook zijn dat de opgelopen schade op het moment van de claim nog niet geheel gematerialiseerd is. Daarom kan het verstandig zijn om schade ook voor te leggen aan een specialist die een inschatting kan maken. Documenteer het schade voorval goed. Doe het volgende:
 • Noteer naam en adres van eventuele getuigen. Zet hun zienswijze op papier.
 • Leg als het even kan zo veel mogelijk op foto vast.
 • Vraag rapporten en verslagen van artsen en verpleegkundigen op.
 • Meldt uw klachten direct bij uw huisarts.
 • Bewaar alle bonnen en facturen van uzelf en die van uw familieleden, voor zover zij die kosten hebben moeten maken in verband met het ongeval.

De hoogste van de schade vergoeding en schade claim is van meerdere factoren afhankelijk, zoals factoren als:
 • Het soort letsel dat u hebt opgelopen. Wellicht bent u al dan niet tijdelijk arbeidsongeschikt geworden.
 • De duur en intensiteit van het u aangedane verdriet. Misschien slaapt u nu ook wel slecht en kunt u aan niets anders meer denken.
 • De ernst van de inbreuk op uw rechtsgevoel.
 • Gemis aan levensvreugde.
 • De mate waarin de veroorzaker en dader aansprakelijkheid zijn. Was de dader onder invloed. Gaat het om een arts die u volledig moest kunnen vertrouwen.

Normen voor letselschade 2020 en 20210

De verzekeraars onderscheiden drie categorieën van letselschade (bedragen ter indicatie):
 • Smartengeld tot € 825 bij oppervlakkig en beperkt letsel;
 • Smartengeld van € 550 tot € 1.650 bij een herstelperiode van ongeveer twee tot vier maanden;
 • Smartengeld van € 1.100 tot € 2.025 bij een herstelperiode van vier tot zes maanden.

De Letselschade Richtlijn Studievertraging 2020 en 2021

Bedragen die als normbedragen worden gehanteerd zijn voor de kosten van een studievertraging zijn:
 • Basisschool € 6.300;
 • Vmbo en lbo € 14.475;
 • Havo, mbo en vwo € 17.625;
 • Hbo en wo € 21.400.

Berekening van bedrag aan letselschade

Bij de berekening is er een begindatum, een einddatum en een zogeheten kapitalisatiedatum. Met de kapitalisatiedatum worden toekomstige betalingen contant gemaakt naar het heden om eenmalig een uitkering of afkoopsom te kunnen betalen, die ook recht doet aan wat anders in de toekomst in termijnen zou moeten worden betaald. Bij bijvoorbeeld verlies van inkomen wordt uw verwachte inkomen in de periode na het ongeval vergeleken met wat u anders waarschijnlijk verdiend zou hebben. Om dit te berekenen zijn er verfijnde rekenmodellen beschikbaar die met allerlei omstandigheden en verwachtingen rekening kunnen houden om zo vervolgens tot een aanvaardbaar schade bedrag te kunnen komen.

Wat kan de letselschade advocaat voor mij doen?

Zoek een goede advocaat die gespecialiseerd is in letselschade. Hij kan u helpen om schadevergoeding te vorderen van de veroorzaker van de schade. Een goede advocaat betaalt zichzelf terug, omdat er meer succes is op het binnenhalen van een hoge schadevergoeding. Een letsel advocaat is lid van de LSA, de vereniging van Letselschade advocaten. Deze advocaat moet aan strenge voorwaarden voldoen, zoals:
 • Minimaal 5 jaar letselschade advocaat zijn.
 • Beschikken over aantoonbare ervaring met letselschade en overlijdensschade.
 • De letsel schade advocaat moet de Grotius opleiding Personenschade hebben doorlopen en met succes hebben afgerond.
 • De advocaat moet zijn kennis door middel van opleiding en bijscholing permanent up to date houden.

Vrijblijvend gesprek met de letselschade advocaat

Ga een vrijblijvend gesprek aan met de letselschade advocaat van u keuze en vraag naar zijn aanpak en werkwijze. Het is belangrijk dat het tussen jullie klikt en er achteraf geen verrassingen zijn. Wilt u een gang naar de rechter maken of wilt u zo mogelijk met de veroorzaker van de schade een schikking sluiten. Er is bovendien altijd de mogelijk aanwezig dat u een zaak verliest. Vraag de advocaat vooraf naar zijn voorwaarden. Veel letselschade advocaten werken op een No Cure No Pay basis, maar niet allemaal. Vraag er naar. Als de antwoorden u bevallen en de advocaat bij u past gaat u met hem of haar een verbintenis aan. Zorg daarbij dat u van de gang van zaken voldoende op de hoogste blijft.

Aansprakelijkheid is bekend of niet?

Zodra de aansprakelijkheid helder is en de veroorzaker goed verzekerd is via bijvoorbeeld een goede aansprakelijkheidsverzekering particulieren of een WEGAM polis voor werkgevers zal het snel tot een uitbetaling van de letselschade en smartengeld kunnen komen. Zelfs zonder tussenkomst van een rechter. Een no cure no pay contract met een letselschade advocaat zal u niet veel verder helpen, als de aansprakelijkheid en omvang van de schade duidelijk is. No cure, no pay, is namelijk de afspraak dat u alleen maar hoeft te betalen als degene aan wie u de opdracht geeft ook succes heeft. U kunt dan beter kiezen voor een urencontract. Win eerst voldoende advies bij een letselschade advocaat en bespreek wat hij voor u kan doen, voordat u uw handtekening zet en kies voor een kantoor dat is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Letselschade. Het Keurmerk Letselschade van de Stichting Keurmerk Letselschade geeft een aantal belangrijke waarborgen. De bij het Keurmerk aangesloten kantoren moeten onafhankelijk, deskundig en transparant werken. Gegeven de schade zit u immers niet op meer ellende en onnodige kosten te wachten en wilt u graag dat de zaak financieel zo snel mogelijk is afgerond.

Het voegingsformulier bij letselschade

Zodra bekend is dat de verdachte wordt vervolgd, stuurt het parket het slachtoffer een voegingsformulier toe, dat zo snel mogelijk moet worden terug gestuurd naar het arrondissementsparket waar de zaak dient. Met dit formulier geeft de benadeelde aan dat hij zich in dit strafproces wil voegen en hoeveel schade er is geleden. De schade moet voldoende aannemelijk worden gemaakt, zo mogelijk met kassabonnen.

Deskundige hulp bij letselschade

Vaak denkt men direct na een ongeval niet als eerste aan schadevergoeding of smartengeld. Schakel toch zo snel mogelijk deskundige hulp in en zoek kennis en bijstand bij een letselschadedeskundige. Die kan immers snel aangeven wat er moet gebeuren en zal u veel werk uit handen nemen. Vind zoveel mogelijk getuigen en maak foto’s van de situatie. Zorg voor een duidelijk proces-verbaal van de politie. Het politierapport is vaak mede bepalend voor de kans op schadevergoeding. Het kantoor dat is gespecialiseerd in rechtshulp bij letselschade kan hierover snel duidelijkheid geven. No cure no pay is bij een auto ongeluk meestal niet de beste oplossing, omdat de politie rapport opmaakt, waaruit duidelijk wordt wie in feite aansprakelijk is. Let ook op het Keurmerk Letselschade van een goed letselschade bureau voor meer zekerheden voor een deskundige hulp.

Re-integratie na letselschade

Elk slachtoffer met letselschade zal zijn eigen re-integratietraject moeten doorlopen om weer zo snel mogelijk mee te kunnen doen. Als slachtoffer en gehandicapte hebt u ook rechten. Maak dan ook van deze rechten gebruik. Re-integratie
moet selectief zijn, wat inhoudt dat per geval wordt bekeken welke ondersteuning u nodig hebt om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Daarbij bepalen gemeenten en de UWV wie er voor welk re-integratietraject komt. U kunt u besluiten om een bureau in te schakelen met het keurmerk Blik Op Werk.

Slot letselschade en smartengeld 2019 en 2020

Al met al ingewikkelde materie. Kies dus voor een goede letsel advocaat en kijk wat hij voor u kan doen. Al dan niet op no cure no pay basis, wanneer de aansprakelijkheid niet bij voorbaat vast staat. Dan hoeft u niet voor de advocaat te betalen als hij de rechtszaak niet in uw voordeel weet te af te ronden. Wie daarentegen aansprakelijk is voor het toegebrachte letsel is ook wettelijk verplicht de schade inclusief de kosten van uw advocaat te betalen.
© 2010 - 2024 Zeemeeuw, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Letsel advocaat en letselschade, wat is dat?Letsel advocaat en letselschade, wat is dat?Een letseladvocaat wordt ook wel een letselschade advocaat genoemd. Het is een advocaat die zich gespecialiseerd heeft i…
Welke vormen van letselschade zijn er?Letselschade heb je in verschillende varianten. Het is niet voor iedereen precies duidelijk wat er onder letselschade va…
Letselschade: inschakelen van een advocaatLetselschade: inschakelen van een advocaatSteeds meer Nederlanders schakelen een letselschadeadvocaat in. Dat doen zij omdat ze hopen op een hogere vergoeding wan…
Verschil tussen letselschadeadvocaat en letselschadejurist?Verschil tussen letselschadeadvocaat en letselschadejurist?Op veel situaties in het leven kan men zich goed voorbereiden. Voor alle te verwachten zaken zoals een defecte wasmachin…

Huisdierenverzekering afsluitenHuisdierenverzekering afsluitenVerzekering voor een huisdier afsluiten? Met een huisdier in huis doet u er goed aan om een goede huisdierenverzekering…
Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?In het verleden was het gebruikelijk om verzekeringen stilzwijgend te verlengen. De verzekeraar is nu verplicht om de ve…
Zeemeeuw (1.579 artikelen)
Laatste update: 05-11-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.