Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen Wie in 2019 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitkering. Het eigen vermogen, een erfenis, spaargeld of huis kan vaak een probleem vormen. Er is namelijk wel een vermogenstoets. Per gemeente kunnen er wat verschillen zijn in de vorm van toeslagen en normbedragen. Houdt dus rekening met de voorwaarden en hoogte voor de bijstanduitkering in 2019, de vermogenstoets en het vrij te laten vermogen 2019. Een spaarrekening van een minderjarig kind kan door de gemeente tot uw vermogen worden gerekend.

Bijstand en vermogen in 2019


Hebt u recht op een bijstandsuitkering?

De Participatiewet regelt of u recht hebt op algemene bijstand. De gemeente doet hiervan de uitvoering en daarom kunnen er per gemeente ook wat kleine verschillen zijn. U hebt in ieder geval een inlichtingenplicht naar de gemeente toe. De gemeente wil op basis van het inkomen dat u hebt en uw eigen vermogen kunnen vast stellen of u voor een bijstanduitkering in aanmerking komt en hoe hoog die uitkering moet zijn. In de periode dat u de bijstand ontvangt zal de gemeente uw inkomen en vermogen volgen om te zien op u er nog steeds recht op hebt. U hebt in ieder geval geen recht op bijstand als u een gedetineerde bent of lange tijd in het buitenland verblijft.

Voorwaarden bijstandsuitkering

Voor een uitkering moet u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • U woont rechtmatig in Nederland en bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Voert u met iemand anders een gezamenlijke huishouding, dan telt dat inkomen en vermogen ook mee.
 • U hebt geen recht op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • Als uw gemeente u activiteiten aanbiedt om werk te vinden, doet u daaraan mee.
 • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal.
 • Bent u maximaal 1 jaar jonger dan AOW-leeftijd, dan hebt u geen sollicitatieplicht.

Hoogte bijstandsuitkering in 2019

De hoogte van uw bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet is allereerst gerelateerd aan bijstandsnormen in ons land die per 1 januari en per 1 juli kunnen worden bijgesteld. De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan bijstandsnormen. Deze normen zijn verschillend voor verschillende groepen van huishoudens. De bedragen voor 2019 vindt u in onderstaande tabel:

Wie:Hoogte bijstandsuitkering:2019:
Gehuwd of samenwonend, tussen 21 en AOW-leeftijd100 procent van het minimumloon.netto 1.465,07 euro
Alleenstaande tussen 21 en AOW-leeftijd met kind70 procent van het minimumloon.netto 1.025,55 euro
Alleenstaande tussen 21 en AOW-leeftijd70 procent van het minimumloon.netto 1.025,55 euro
AOW-leeftijd of ouderHierop kan het recht bestaan door een onvoldoende opgebouwde AOW.de opgebouwde AOW.
18, 19 of 20 jaar, alleenstaandeUitkering is lager, omdat uw ouders u tot uw 21e jaar financieel moeten ondersteunen 253,17 euro
16, 17 jaarGeen bijstandsuitkering, wel een werkleer aanbod.-

Bijzondere Bijstand WBB

De Wet Bijzondere Bijstand is bestemd voor iedereen die noodzakelijke kosten moet maken, maar deze zelf niet kan betalen of waarin de algemene bijstand niet voorziet. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet en waarvan de draagkracht te laag is. Zowel een alleenstaande als een gezin. U kunt de bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Bijstandsuitkering oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder is

De IOAZ en IOAW vullen voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze het inkomen aan tot op het niveau van de bijstand. Op deze bedragen worden de bruto inkomsten in vermindering gebracht. Bij de IOAW wordt geen rekening gehouden met vermogen, terwijl daarentegen bij de IOAZ wel wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten en ook met vermogen. Het vermogen blijft tot een bedrag van € 135.521 (2019) buiten beschouwing.

Bijstand en vermogen, spaargeld opmaken

Er wordt door de gemeente niet alleen aan uw inkomen getoetst maar ook aan uw vermogen. Onder vermogen wordt verstaan:
 • Alle tegoeden op bank- en girorekening, inclusief contant geld, maar exclusief geld noodzakelijk voor huur, gas, water en licht en eten;
 • Uw geld op een spaarrekening;
 • Geld van een minderjarig kind dat bij u thuis woont;
 • Geld op een rekening dat u tegen betaling van een boete toch kunt opnemen;
 • De afkoopwaarde van een kapitaalverzekering, levensverzekering, pensioenverzekering, lijfrente, koopsompolis en beleggingsspaarplan;
 • Door u uitgeleend geld dat u direct kunt terugvragen;
 • Een huis of vakantiehuis;
 • Aandelen en effecten;
 • Een auto, caravan, motor, boot en dergelijke, indien niet voor algemeen gebruik;
 • Erfenis en schenkingen. Ook kan een schenking van u aan een ander, terwijl u wist dat u in de bijstand zou komen, door de sociale dienst teruggehaald worden bij de ontvanger en wel gedurende vijf jaar na schenking;
 • Schadevergoedingen.

Het totaal aan bezittingen minus schulden mag in 2019 niet meer zijn dan:

Maximaal toegestaan vermogen in de bijstand in 2019

wie:maximaal toegestaan vermogen in 2019
alleen en geen kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 6.120
geen partner, maar met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar waarvoor u kinderbijslag kunt ontvangen € 12.240
partner, samenwonend of gehuwd € 12.240

De gemeente houdt hierbij rekening met het vermogen van uw kinderen jonger dan 18 jaar voor wie u kinderbijslag kunt ontvangen, maar niet met het vermogen van kinderen die ouder zijn dan 18 jaar. De gemeente houdt overigens ook geen rekening met bezittingen voor algemeen gebruikelijk. Denk aan een bankstel of ijskast. De studiefinanciering wordt als schuld gezien, als deze niet kan worden kwijtgescholden.

Eigen huis opeten in 2019, krediethypotheek

Wie een eigen woning heeft, kan al snel te veel vermogen bezitten. Vaak wordt gezegd dat de eigenaar van een huis eerst zijn eigen huis moet opeten. In de werkelijkheid ligt dat genuanceerder. Als er namelijk voldoende overwaarde in uw woning zit, kan de gemeente u een lening verschaffen, vergelijkbaar met een krediethypotheek. Zodra de periode van bijstand voorbij is en u weer voldoende inkomen hebt, moet u de lening aflossen. De eerste 10 jaar wordt er geen rente in rekening gebracht. De maximale hoogte van de lening is in 2019 gelijk aan de overwaarde min € 51.600. Dat wil zeggen de waarde van het huis minus hypotheek minus € 51.600. Voorwaarde is wel u in de woning woont.

Rekenvoorbeeld krediethypotheek gemeente:

Stel dat uw huis wordt getaxeerd op een waarde van 200.000 euro en u hebt nog een hypotheek van 140.000 euro. Dan is er een overwaarde van 60.000 euro. Het maximale krediet dat u kunt krijgen is dan gelijk aan 60.000 euro minus 51.600 euro, ofwel 8.400 euro. Zodra deze leenbijstand op is, zal de situatie opnieuw door de gemeente worden bekeken.

Erfenis en bijstand

U hebt als uitkeringsgerechtigde de plicht om aan de uitkeringsinstantie wijzigingen in uw situatie door te geven. Zo ook als u tussentijds een erfenis ontvangt. Het ontvangen van een erfenis kan ertoe leiden dat uw uitkering lager wordt of zelfs wordt gestopt. Maar een erfenis niet doorgeven kan, als de uitkeringsinstantie er achter komt, ook tot sancties leiden. Tot slot is het verwerpen van een erfenis ook niet altijd de oplossing omdat men dan zou kunnen concluderen dat u eigenlijk onnodig een beroep doet op de bijstand. U zult een verwerping dus wel moeten motiveren als er een bedrag te erven valt.

Vrij te laten vermogen 2019

U mag in 2019 probleemloos de volgende bedragen aan vermogen hebben, ook wel vrij te laten vermogen genoemd:
 • Gezinnen € 12.240;
 • Alleenstaanden € 6.120.

Slot

De bijstand is vooral bedoeld als een tijdelijke ondersteuning voor wie niet rond kan komen en daarmee onder de bijstandsnorm komt. In aanvulling op de inkomenstoets voert de gemeente ook een vermogenstoets uit. Uw huis hoeft daarbij geen belemmering te zijn, alleen zal dan een deel van de bijstand worden omgezet in een lening.

Lees verder

© 2011 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2019 ( tot 1 januari 2020) en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm?…
Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2020 en 1 juli 2020, wat verandert er in 2020? Als nieuwe bi…
Bijstand 2020 omhoogBijstand 2020 omhoogDe bijstand 2020 gaat per 1 januari 2020 omhoog. Het gezamenlijke inkomen per huishouden telt bij een bijstandsaanvraag,…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstandHypotheekrenteaftrek: woning en bijstandOok met een eigen woning hebt u in 2020 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u d…

Aanvragen Bijzondere BijstandAanvragen Bijzondere BijstandHet kan iedereen voorkomen. U komt in een bijzondere situatie terecht waarin u noodzakelijke kosten niet meer kunt betal…
Wat zijn ecocheques? (BE)Wat zijn ecocheques? (BE)Sinds de invoering van de Ecocheque hebben reeds 850.000 werknemers van dit voordeel gebruik kunnen maken. Wat is de eco…

Reageer op het artikel "Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fa, 21-02-2020 10:21 #15
Vraag betreft de kostendelersnorm:
Momenteel krijg ik een bijstandsuitkering voor alleenstaande €999,- exclusief vakantiegeld dus €1050,- inclusief.
Mijn dochter komt terug thuis wonen… voor nu nog niks aan de hand maar ze wordt over enkele maanden 21 jaar en dan geldt de kostendelersnorm… mijn dochter heeft loon uit werk.
Ik heb meerdere malen nagevraagd maar krijg verschillende antwoorden.
Kan iemand mij concreet vertellen wat ik uiteindelijk per maand nog aan uitkering ga ontvangen met een inwonende dochter van 21 jaar? Reactie infoteur, 22-02-2020
Beste Fa,
Uw dochter zal als kostendeler worden gezien (eenmaal 21 jaar) en dan gaat uw uitkering van netto 1.000 euro naar netto 715 euro per maand.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Alle Taco, 12-02-2020 11:26 #14
Ik heb per 13 oktober 2018 een bijstandsuitkering ontvangen en wist dat ik mogelijk geld uit een scheiding zou krijgen, wat ik ook heb gemeld bij de uitkeringsinstantie. Nu heeft de rechter bepaald dat ik aan vermogen door onder andere de verkoop van de woning een bedrag van ruim 100.000 euro tegemoet kan zien. Ik heb na de ingangsdatum van de uitkering veel advocaatkosten gemaakt, bijna 10.000 euro. Ik heb geen recht op een uitkering, dat is duidelijk, en ik moet het tot nu toe ontvangen bedrag aan uitkering terugbetalen aan de gemeente vanaf 13 oktober 2018.
Klopt het dat de gemeente nu de vermogens grens van 2018 hanteert? En klopt het dat er wordt gesteld dat schulden die gemaakt zijn(om het vermogen überhaupt te verkrijgen) na 18 oktober 2018 niet meetellen in de berekening van het vermogen van de gemeente? Met welk bedrag en vanaf welke datum mag de gemeente de 1.5 norm hanteren? Reactie infoteur, 16-02-2020
Beste Alle Taco,
Voor 2018 geldt het vermogen dat u op 1 januari 2018 had, voor 2019 het vermogen op 1 januari 2019 en in 2020 het vermogen op 1 januari 2020. U kunt op 1 januari van een jaar recht hebben op een nog onverdeelde boedel (wat vermogen is), terwijl de kosten die u gedurende een jaar maakt, pas een jaar later in uw vermogen zichtbaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Agnes, 12-06-2019 11:19 #13
Hoe wordt er bij het aanvragen van een bijstandsuitkering gekeken naar een combinatie van eigen vermogen (spaargeld + auto) en overwaarde eigen woning? Mag je dan maximaal € 12.240,= (alleenstaande ouder) eigen vermogen + maximaal € 51.000,= overwaarde op eigen woning hebben? Mag je je spaargeld ook eerst nog gebruiken voor aflossing op de hypotheek tot de maximale overwaarde van € 51.000,=? Reactie infoteur, 12-06-2019
Beste Agnes,
Een combinatie van spaargeld en overwaarde woning hoeft geen probleem te zijn, omdat deze bedragen niet bij elkaar worden opgeteld. Eerst nog aflossen om het spaargeld te verlagen kan een probleem zijn als de gemeente ook naar uw spaargeld op 1 januari kijkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Frans, 04-06-2019 04:01 #12
Waarop maakt een ouder van een minderjarig Nederlands kind aanspraak na de eerste vestiging in Nederland? De ouder heeft nog geen inkomen. Reactie infoteur, 05-06-2019
Beste Frans,
Als men te weinig of geen inkomen heeft, is aanspraak op een bijstanduitkering inderdaad mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Th Stoffels, 08-05-2019 10:44 #11
Ik heb WIA uitkering 56% arbeidsongeschikt. Heb ik dan recht op aanvulling van de bijstand? Of geldt voor deze situatie een andere regeling. N.b. ik heb spaargeld.

En hoe zit het met 100% arbeidsongeschiktheid? Reactie infoteur, 10-05-2019
Beste Th. Stoffels,
U kunt bij een te laag inkomen recht hebben op een aanvulling via de Toeslagenwet (UWV), ook bij bij 100% arbeidsongeschiktheid. Lukt dat niet, dan is een aanvullende bijstand via de gemeente mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wil, 05-05-2019 17:02 #10
Ik heb een bijstandsuitkering in de vorm van een lening i.v.m. overwaarde eigen woning. Stel ik vind een baan en na 3 jaar kom ik weer zonder werk te zitten. Wordt er dan weer opnieuw naar de overwaarde van mijn huis gekeken. Ik weet dat als je binnen 2 jaar werken weer in de bijstand terecht kom dat de "oude" hypotheek of pandovereenkomst wordt voortgezet. Hoe zit het als je langer dan 2 jaar hebt gewerkt? Weer een dikke schuld erbij als je woning in waarde is gestegen? Reactie infoteur, 07-05-2019
Beste Wil,
In beginsel is de looptijd van de geldlening bij bijstand 36 maanden en wordt er daarna opnieuw naar de voorwaarden gekeken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sarina, 15-03-2019 16:59 #9
Hallo,

Hoe zit het als je een bijstandsuitkering hebt van de gemeente en je hebt een huis geërfd, maar het huis is niet alleen van jou maar je moet het delen met nog 2 personen. Hoe berekent de gemeente het dan? Reactie infoteur, 18-03-2019
Hallo Sarina,
Dan zal de gemeente een derde deel van de waarde van de woning minus hypotheek als uw vermogen zien.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 14-01-2019 13:33 #8
Sorry het is nog niet helemaal duidelijk.
De taxatie voor bijstand moet je zelf betalen en dan kun je kiezen voor een standaard taxatie (goedkoper) en een geverifieerde taxatie.
Een standaard taxatie wordt gebruikt als je het niet eens bent met de WOZ waarde.

Kun je deze standaard taxatie ook gebruiken om je huis te taxeerde voor bijstand met eigen woning? Reactie infoteur, 16-01-2019
Beste Peter,
De gemeente kijkt naar de WOZ-waarde van uw woning. Wel kan bij bezwaar de standaardtaxatie leiden tot een andere WOZ-waarde.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Peter, 12-01-2019 12:05 #7
Is de taxatie van je woning bij bijstand een geverifieerde of een ongeverifieerde taxatie? Reactie infoteur, 16-01-2019
Beste Peter,
De taxatie van de gemeente mondt uit de WOZ-waarde. Daarbij is (als het goed is) voor de verificatie naar vergelijkbare panden in de buurt gekeken. In sommige gevallen komt er een taxateur langs.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 16-08-2018 18:35 #6
Als ik 65 jaar word vervalt mijn uitkering van het A.B.P. Heb nu een w.a.o. uitkering, weet niet of die ook tot 65 jaar loopt. Als ik dan in de bijstand kom, hoeveel spaargeld mag ik dan hebben? Reactie infoteur, 18-08-2018
Beste Hans,
Vaak loopt een uitkering door tot aan de AOW-leeftijd. In de bijstand is voor een alleenstaande als maximaal eigen vermogen een bedrag van € 6.020 toegestaan (2018).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moon, 05-08-2018 20:52 #5
Moet ik een andere auto met een mindere waarde dan 6020 doorgeven als je een bijstandsuitkering ontvangt? Reactie infoteur, 07-08-2018
Beste Moon,
Als de auto meer waard is dan € 3.500, dan telt voor de gemeente het meerdere als vermogen. Als u daardoor vervolgens boven de vermogensnorm in de bijstand uitkomt ( € 6.020 voor alleenstaanden), dan kunt u verplicht worden om eerst de auto te verkopen. Uitzondering hierop kan zijn dat u een handicap hebt en daardoor niet zonder de auto kunt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Samantha, 29-11-2012 21:58 #4
Iemand die mij kan helpen? Ik ben 17 jaar en wil uit huis. Ik verdien 476.20 per maand en ik vroeg me af of er iets is dat ik financieel gesteund kan worden om huur te kunnen betalen als ik op kamers ga. Groet Reactie infoteur, 01-08-2017
Beste Samantha,
1. De huurtoeslag is er helaas in de meeste gevallen pas vanaf 18 jaar.
2. Ook voor de bijstand geldt dat je ouders financieel voor jou verantwoordelijk zijn, ernstige en dringende gevallen daargelaten. Daarvoor zul je langs de gemeente moeten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vereniging Verontruste Burgers I. O., 29-10-2012 08:57 #3
Bijstand oudere en gedeeltelijk arb ongeschikt is onjuist. Netto bedragen rechter kolom is bruto! Reactie infoteur, 01-08-2017
Beste Vereniging,
De bedragen zijn allemaal correct. Bedankt voor het opmerken.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nel, 17-10-2012 11:59 #2
Wordt pensioenafkoop gezien als inkomsten of als vermogen? Reactie infoteur, 01-08-2017
Beste Nel,
De afkoop van een klein pensioen wordt gezien als inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jaap Dejongh, 01-06-2012 10:59 #1
Hoeveel eigen vermogen mag iemand hebben en toch in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering? Reactie infoteur, 01-08-2017
Beste Jaap Dejongh,
Zie de tabel in het artikel over het toegestane eigen vermogen bij een bijstandsuitkering. De hoogte van het bedrag hangt namelijk ook af van de gezinssamenstelling.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 22-02-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Bijstand 2020
Reacties: 15
Schrijf mee!