Eigen bijdrage voor (gesubsidieerde) rechtsbijstand in 2019

Eigen bijdrage voor (gesubsidieerde) rechtsbijstand in 2019 Iedereen die te maken krijgt met een juridisch probleem kan besluiten om een procedure te starten en de zaak aan de rechter voor te leggen. Er ontstaan kosten voor juridische bijstand door een advocaat of mediator. De Raad voor Rechtsbijstand kan beslissen dat iemand met een lager inkomen voor deze kosten een vergoeding krijgt. In 2019 komt een alleenstaande met een fiscaal jaarinkomen dat in het peiljaar niet meer bedraagt dan 27.300 euro in aanmerking voor een zogeheten 'toevoeging': een tegemoetkoming in de advocaatkosten of de kosten voor een mediator en wordt gegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. In 2019 komt een gehuwde, samenwonende, of eenoudergezin in aanmerking voor een toevoeging indien het fiscaal jaarinkomen in het peiljaar niet meer bedraagt dan 38.600 euro. Degenen die aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand betalen een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand in 2019


Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is het orgaan dat besluit of iemand recht heeft op een (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor een advocaat of een mediator die iemand maakt gedurende een gerechtelijke (juridische) procedure. Mensen met een laag of lager inkomen krijgen in dat geval van de overheid een tegemoetkoming in de kosten voor juridisch advies, waardoor er wordt gesproken over gesubsidieerde rechtsbijstand. Of iemand beschikt over een rechtsbijstandverzekering is dus niet van belang om aanspraak te kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De hoogte van de vergoeding, die iemand van de RvR kan krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat en/of mediator, is afhankelijk van iemands inkomen en vermogen in het peiljaar. Er zijn verschillende soorten rechtsbijstand, waarbij elke soort eigen tarieven kent van de (gesubsidieerde) rechtsbijstand. Dit stappenplan kan iemand meer duidelijkheid geven over wat de te ondernemen stappen zijn in het geval diegene te maken krijg met een juridisch geschil waarvoor juridische hulp nodig is.

Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel een toevoeging genoemd. Een toevoeging is het besluit van de RvR om een tegemoetkoming te bieden aan iemand met een laag of lager inkomen, zodat de kosten voor een advocaat of mediator hiermee (deels) vergoed worden. De toevoeging dient bij de Raad te worden aangevraagd door de mediator of advocaat van de persoon die de toevoegingsaanvraag doet. Iemand die een toevoeging heeft gekregen van de Raad, betaalt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand een eigen bijdrage welke afhankelijk is van het jaarinkomen en vermogen van iemand in het peiljaar en van het type gesubsidieerde rechtsbijstand waarvoor iemand gesubsidieerde rechtsbijstand aanvraagt.

Soorten rechtsbijstand

Voor rechtsbijstand in de vorm van een reguliere toevoeging, gesubsidieerde mediation, of een Lichte Advies Toevoeging (LAT) betaalt de ontvanger een eigen bijdrage. Voor rechtshulp via de Rechtwijzer hoeft er geen eigen bijdrage te worden betaald nu deze rechtshulp gratis online verkrijgbaar is.

Er is een onderscheid te maken in 4 soorten rechtsbijstand:
 • Rechtshulp (online en gratis) via de Rechtwijzer
 • Mediation
 • Lichte Advies Toevoeging (LAT)
 • Reguliere toevoeging

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het bedrag dat iemand uit de eigen portemonnee betaalt voor de kosten voor een mediator of advocaat; de toevoeging die iemand van de RvR ontvangt, dekt slechts een gedeelte van de kosten voor een mediator of advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van iemands fiscaal jaarinkomen in het peiljaar en de soort rechtsbijstand waarvoor een toevoegingsaanvraag is gedaan. Hierbij geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage is.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

De RvR stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast aan de hand van de hoogte van het fiscaal jaarinkomen en vermogen van iemand in het peiljaar.

Fiscaal jaarinkomen

De RvR ontvangt gegevens met betrekking tot het fiscaal jaarinkomen van de Belastingdienst. Indien iemand geen aangifte doet, gaat de Raad uit van diens belastbaar inkomen.

Peiljaar

Het peiljaar is het jaar aan de hand waarvan de hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend. Het inkomen en vermogen waarover iemand in het peiljaar beschikt, bepaalt wat de hoogte van de eigen bijdrage is. Het peiljaar is het jaar twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin iemand een verzoek om een toevoeging (tegemoetkoming in de kosten) doet. Dit betekent dat in 2019 de hoogte van de eigen bijdrage van iemand wordt vastgesteld aan de hand van de hoogte van diens fiscaal jaarinkomen en vermogen in het jaar 2017.

Voorbeeld
In het jaar 2019 doet iemand een toevoegingsaanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat de hoogte van de te betalen eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het jaarinkomen en vermogen van het jaar twee jaar voorafgaand aan 2019, dus het jaarinkomen en vermogen in het jaar 2017.

Reguliere toevoeging, gesubsidieerde mediation & de Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de vormen van rechtsbijstand waaraan kosten verbonden zitten kan een toevoeging aangevraagd worden bij de Raad: een tegemoetkoming in de kosten voor een advocaat of mediator waarvoor de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging heeft verleend. Voor de verschillende vormen van gesubsidieerde rechtsbijstand gelden er afwijkende eigen bijdragen. Gesubsidieerde mediation met een duur van meer dan 4 uur kent een hogere eigen bijdrage dan gesubsidieerde mediation met een duur van minder dan 4 uur. Bovendien is de eigen bijdrage hoger voor een Lichte Advies Toevoeging (LAT) in het personen- en familierecht dan een reguliere LAT.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het type gesubsidieerde rechtsbijstand:

Eigen bijdrage voor de reguliere toevoeging in 2019

In het jaar 2019 komt iemand in aanmerking voor een (reguliere) toevoeging van de RvR indien diegene:
 • een alleenstaande is met een jaarinkomen dat niet meer bedraagt dan 27.300.
 • een gehuwde, samenwonende of als alleenstaande ouder is met een jaarinkomen dat niet meer bedraagt dan 38.600.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2019:
0 t/m 19.400 0 t/m 26.900 199
19.401 t/m 20.100 26.901 t/m 27.900 365
20.101 t/m 21.100 27.901 t/m 29.200 522
21.101 t/m 23.000 29.201 t/m 32.600 679
23.001 t/m 27.300 32.601 t/m 38.600 835
Boven de 27.300Boven de 38.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht in 2019

De eigen bijdragen in het personen- en familierecht verschillen van de eigen bijdrage voor de reguliere toevoeging. De eigen bijdrage is iets hoger in het personen- en familierecht. Een echtscheiding of een beëindiging van samenwoning zijn voorbeelden van onderwerpen waarover zo'n gerechtelijke procedure kan gaan.

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2019:
0 t/m 19.400 0 t/m 26.900 345
19.401 t/m 20.100 26.901 t/m 27.900 418
20.101 t/m 21.100 27.901 t/m 29.200 574
21.101 t/m 23.000 29.201 t/m 32.600 731
23.001 t/m 27.300 32.601 t/m 38.600 862
Boven de 27.300Boven de 38.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Eigen bijdrage bij mediation van minder dan 4 uur in het jaar 2019

Bij (gesubsidieerde) mediation met een duur van 4 > uur gelden er afwijkende eigen bijdragen:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2019:
0 t/m 19.400 0 t/m 26.900 54
19.401 t/m 27.300 26.901 t/m 38.600 54
Boven de 27.300Boven de 38.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

PS Met het aanvraagformulier Mediation kan iemand bij de RvR een aanvraag doen voor mediation.

Eigen bijdrage bij mediation van meer dan 4 uur in het jaar 2019

Bij (gesubsidieerde) mediation met een duur van 4 < uur gelden er afwijkende eigen bijdragen:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2019:
0 t/m 19.400 0 t/m 26.900 54
19.401 t/m 27.300 26.901 t/m 38.600 107
Boven de 27.300Boven de 38.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

PS Als iemand de mediator reeds 54 heeft betaald voor mediation met een duur van maximaal 4 uur, waarna blijkt dat een langere mediation nodig is (4< uur), dan dient diegene, indien het een alleenstaande betreft met een inkomen van 19.401 t/m 27.300 of een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin met een inkomen van 26.901 t/m 38.600, aan de mediator nog een verschuldigd bedrag te betalen ter hoogte van 53 (van het te betalen totale bedrag à 107 is 54 al betaald).

Eigen bijdrage voor de reguliere LAT in 2019

Voor de reguliere Lichte Advies Toevoeging (LAT) gelden er afwijkende eigen bijdragen:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2019:
0 t/m 20.100 0 t/m 27.900 78
20.101 t/m 27.300 27.901 t/m 38.600 131
Boven de 27.300Boven de 38.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Eigen bijdrage voor de LAT in het personen- en familierecht in 2019

Voor de Lichte Advies Toevoeging (LAT) in het personen- en familierecht gelden er afwijkende eigen bijdragen:

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een alleenstaande:Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar van een gehuwde, samenwonende of eenoudergezin:Eigen bijdrage per 1 januari 2019:
0 t/m 20.100 0 t/m 27.900 110
20.101 t/m 27.300 27.901 t/m 38.600 144
Boven de 27.300Boven de 38.600Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

PS Met het aanvraagformulier LAT kan iemand bij de RvR een aanvraag doen voor een Lichte Advies Toevoeging (LAT).

Lees verder

© 2019 - 2020 Aucourant, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatGesubsidieerde rechtsbijstand - Pro Deo advocaatMensen die een advocaat nodig hebben maar deze niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de Wet op de Rechtsbijstand…
Rechtsbijstand: voorwaarden en tipsMocht je onverhoopt in een rechtszaak verwikkeld raken of op een andere manier juridische hulp nodig hebben waar je niet…
Griffierechten 2019 en 2020 tarieven rechtspraakGriffierechten 2019 en 2020 tarieven rechtspraakHoeveel griffierechten en eigen bijdrage betaalt u voor de rechtspraak in 2019 en 2020, wat zijn de kosten voor toevoegi…
Advocaatkosten: aftrekbaar, tarief, rechtsbijstandAdvocaatkosten: aftrekbaar, tarief, rechtsbijstandAdvocaat nodig? Over de kosten, tarief, loon, vergoeding, honorarium, kostenaftrek en rechtsbijstand. Een advocaat kost…

Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleOverlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausuleHet kan gebeuren dat twee personen vlak na elkaar komen te overlijden. De volgorde van overlijden heeft volgens het wett…
Wat is het verschil tussen Ripple en XRP?Wat is het verschil tussen Ripple en XRP?Over crypotocurrency, digitale valuta, wordt anno 2019 veel geschreven. Twee bekende namen die daarin veel voorkomen zij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Pettycon, Pixabay
 • NOS (9 november 2018). Rechtsbijstand: kabinet wil dat mensen minder vaak naar de rechter stappen. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2258559-rechtsbijstand-kabinet-wil-dat-mensen-minder-vaak-naar-de-rechter-stappen.html
 • NOS (23 januari 2019). Kamer kritisch over hervorming rechtsbijstand. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2268699-kamer-kritisch-over-hervorming-rechtsbijstand.html
 • Raad voor Rechtsbijstand (z.d.). Over mediation en rechtsbijstand. Geraadpleegd van https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/
 • Raad voor Rechtsbijstand (z.d.). Juridische problemen oplossen. Geraadpleegd van https://www.rechtsbijstand.nl/
 • Raad voor Rechtsbijstand (2019). Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019. Geraadpleegd van https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html
 • Wet op de rechtsbijstand (2019). Hoofdstuk 1. Geraadpleegd van https://maxius.nl/wet-op-de-rechtsbijstand/hoofdstuk1

Reageer op het artikel "Eigen bijdrage voor (gesubsidieerde) rechtsbijstand in 2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Aucourant
Laatste update: 29-07-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!