Huurverhoging 2019 en 2020 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2019 en 2020 inkomensafhankelijk In 2019 en 2020 is er één inkomensgrens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. De maximale huurverhoging loopt op tot 5,1 procent in 2020, in 2021 kunnen scheefwoners een nog hogere huur krijgen. Het kabinet wil meer marktconforme huren en wil dat mensen die scheefwonen, dat wil zeggen weinig huur betalen in verhouding tot hun inkomen, fors meer huur gaan betalen. Een inkomensafhankelijke huur dus waardoor ook in de huursector de maandlasten zullen stijgen. Voor sommigen wordt zo het kopen van een huis ook weer wat aantrekkelijker dan huren, maar corporaties hebben niet van iedereen de belastinggegevens gekregen. In de sociale huursector is de maximale huur en liberalisatiegrens huur in 2019 gelijk aan € 720,42 en in 2020 € 737. In 2019 en 2020 gaat voor scheefwoners de huur fors omhoog, in 2021 mogelijk nog meer. Het huurakkoord en de huurtoeslag beperkt de netto huurstijging bij hoge huren en een laag inkomen.

Huurverhoging 2019 en 2020


Maximale huurverhoging naar inkomen, jaarlijkse huurverhoging

Het kabinet Rutte Asscher is er mee begonnen. Dit kabinet wilde volgens het regeerakkoord huren die toegroeien naar een marktconforme prijs. Iedereen weet dat de huursector en dan in het bijzonder de sociale huursector in het verleden grote bouwsubsidies kreeg, waardoor de huren gematigd konden blijven. De huursector is een sterk door de overheid gereguleerde markt, waarbij de overheid bepaalt wat de trendmatige huurverhoging in een jaar is. Er is een deel van de huurmarkt geliberaliseerd waarbij veel meer vrijheden bestaat, maar een belangrijk deel loopt sterk aan de leiband van de Staat. Daarbij komt dat nogal wat mensen scheefwonen. Zij zouden gegeven hun inkomen een hogere huur kunnen betalen maar doen dat niet omdat ze in ene goedkope huurwoning zitten. Dit terwijl de regels van de overheid en de trendmatige huurverhoging per 1 januari van het jaar juist bedoeld zijn om de mensen met een kleinere portemonnee bescherming te bieden.

Scheefwonen is een probleem

Al vele jaren wordt scheefwonen als een probleem gezien, omdat de mensen die meer huur zouden kunnen betalen de plek van een huishouden met een lager inkomen innemen. De sociale woningbouw is altijd bedoeld geweest voor de lagere inkomen en dus is scheefwonen, hoewel begrijpelijk, wel oneigenlijk. Men woont zelf goedkoop en een ander komt op de wachtlijst te staan. Bovendien zouden mensen met een hoger inkomen ook kunnen doorstromen naar een koopwoning. Die doorstroming zou de hele huizenmarkt, huurmarkt en koopmarkt, ten goede kunnen komen. Lagere inkomens hebben nauwelijks een mogelijkheid tot doorstroming maar worden wel geconfronteerd met hoge huren. Gelukkig is er voor hen de huurtoeslag.

Huurverhoging inkomensafhankelijk gemaakt

Met het regeerakkoord was de kogel door de kerk, huren zouden meer inkomensafhankelijk worden, dat zou het scheefwonen oplossen. Nu is de huurmarkt tot de liberalisatiegrens al inkomensafhankelijk omdat de huurder voor de huurtoeslag in aanmerking kan komen en zo een deel van de huur terugkrijgt. Maar daar komt nu als nieuw element bij dat ook de mate van huurverhoging inkomensafhankelijk is gemaakt. Dit project startte in 2013. Er waren drie inkomenscategorieën, hoe hoger het inkomen, hoe hoger de huurstijging. De maximale huurstijging liep in 2013 al op naar 4% plus de inflatie, in 2015 nog eens, in 2016 was dit 2,5% plus inflatie, in 2017 nog eens tot 4,3% huurstijging. Bij elkaar dus een stijging van maximaal 15 à 20% in de sociale huursector. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 kondigt als reactie hierop geen huurmatiging aan voor 2018-2021, in tegendeel en zeker niet voor de voor de hogere inkomens.

Maximale huurprijs dus ook inkomensafhankelijk?

Als iemand met een hoger inkomen een woning uit de sociale huursector bezet, kan hij dus een extra huurverhoging krijgen maar de totale huur kan nooit boven de huurgrens van de sociale huursector uitkomen en is ook nog eens afhankelijk van de kwaliteit van de woning (puntensysteem). Voor de geliberaliseerde huursector geldt er geen grens.

Het huishoudinkomen van twee jaren terug telt voor de berekening van de huurverhoging

Voor het inkomen telt het verzamelinkomen van alle bewoners, niet alleen de huurder. Verhuurders van een sociale huurwoning kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring opvragen over het huishoudinkomen, ook wel huishoudverklaring genoemd. De Belastingdienst geeft de verhuurder daarvoor een code door en meldt dit ook aan de huurder. Voor de vrije sector mag geen huishoudverklaring worden opgevraagd.

Huurverhoging volgens huursombenadering en kwaliteit van de woning

Een huurverhoging waarbij alleen naar het inkomen wordt gekeken kan ook zeer onredelijk zijn als de woning waarin men woont te weinig kwaliteit heeft. Als twee huishoudens met een zelfde inkomen in twee verschillende woningen wonen maar de ene woning kwalitatief veel beter is dan de andere, betalen ze in beginsel beiden evenveel meer aan huur. De huursombenadering verandert dit. De huursombenadering is een afspraak over de som van alle huren, waarbij tussen huurders verschil mag worden gemaakt zolang de afgesproken stijging over het totaal maar gehaald wordt. Het is minder simpel dan alleen een inkomensafhankelijke huur, maar ook beter te verdedigen.

Huurverhoging afhankelijk van de kwaliteit van de woning

Bij de huursombenadering gaat het om een systeem zoals uitgewerkt in het akkoord tussen Aedes en de Woonbond:
 • Als de feitelijke huur die u betaalt meer bedraagt dan 80% van de maximaal toegestane huur zoals die volgt uit het woningwaarderingsstelsel, is de huurverhoging maximaal gelijk aan de inflatie plus 1,5 procentpunt.
 • In andere gevallen zal de huurstijging lager zijn en zelfs mag een huurverlaging worden toegepast.
 • Voorwaarde blijft dat de totale huursom over alle huurders bij de corporatie maximaal mag stijgen met de inflatie plus 1%. Hoe dit over alle huurders wordt verdeeld (de een heeft 2,6% huurstijging, de ander veel minder) is aan de wooncorporatie waar uw woning bij hoort.

Liberalisatiegrens huur in 2019 en 2020

De liberalisatiegrens per 1 januari 2019 is € 720,42 wat tevens de grens is voor de huurtoeslag. In 2020 ligt de grens bij een huur van € 737,14.

Huurverlaging kan ook

Wie eerder te maken kreeg met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan als het inkomen daalt ook een lagere huur krijgen tot de huur voor de huurverhogingen en dit maximaal tot twee jaar terug. Bovendien kan voor chronisch zieken en gehandicapten een uitzondering worden gemaakt.

Huurder gaat rekenen of doorstromen lonend is

Een huurder in een sociale huurwoning doet er nu goed aan om te berekenen of het wel voordelig is om in dezelfde woning te blijven of dat het beter is om door te stromen naar een koopwoning of een duurdere huurwoning met meer comfort.

Bezwaar chronisch zieke tegen huurstijging, voorwaarden

Als chronisch ziek kunt u bezwaar tegen een huurverhoging bij de verhuurder indienen als u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoet:
 • Uit het zorgplan blijkt dat u minstens 1 jaar lang minimaal tien uur per week verpleging of verzorging thuis hebt.
 • Er een blijk van waardering voor een mantelzorger uit uw houdhouding is verkregen van de gemeente.
 • Er een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis is.
 • Er sprake is van professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen, de ADL-assistentie bij eten, wassen of toiletgang.
 • Er een beschikking op grond van de Wmo of de Wet voorziening gehandicapten voor aanpassing van de woning is en de woning is aangepast.
 • Er een verklaring van de huisarts of oogarts is waaruit blijkt dat u (of een ander in uw huishouding) blind is.

Huurakkoord 2019

Het huurakkoord bepaalt dat wie in verhouding tot zijn inkomen een hoge huur betaalt, niet meer dan de inflatie aan huurstijging krijgt (1,6% in 2019). Maar de huurstijging voor hogere inkomens kan nog steeds hoger zijn dan de inflatie. Boven een inkomen van € 42.436 (peiljaar 2019) kan de huurstijging per juli 2019 maar liefst 5,6% zijn, inflatie plus 4%.

Huurverhoging 2019 en 2020

Het kabinet Rutte 3 is van mening dat de forsere huurverhogingen te weinig effect hebben op scheefwoners, er zouden nog te veel mensen met een redelijk hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen terwijl ze ook een koopwoning zouden kunnen kopen of een huurwoning in de vrije sector huren. Het plan is om de huur in één klap te verhogen naar de nieuwe huurliberalisatiegrens van circa 720 euro. Dat kan voor een aantal huishoudens die het betreft in 2019 en 2020 een forse huurverhoging betekenen.

maximale huurverhoging juli 2019:

 • Inkomen tot € 42.436: 4,1%.
 • Inkomen boven € 42.436: 5,6%.
 • Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: 3,1%.

maximale huurverhoging juli 2020:

 • Inkomen tot € 43.574: 5,1% (2,6% inflatie 2,5%).
 • Inkomen boven € 43.574: 6,6% (2,6% inflatie plus 4,5%).
 • Kamers, woonwagens, woonwagenstandplaats: 4,1% (2,6% plus 1,5 procentpunt).
 • Voor huishoudens met één of meer AOW-gerechtigden is de maximale huurverhoging per 1 juli 2020 gelijk aan 5,1% (2,6% inflatie plus 2,5 procentpunt).

Wetsvoorstel huurverhoging 2021

Het wetsvoorstel dat na de zomer in de Tweede kamer zal worden behandeld, regelt ondermeer dat:
 • De inkomensgrenzen voor toewijzing sociale huur veranderen. Voor een alleenstaande gaat de inkomensgrens van €39.055 in 2020 omlaag naar €35.938 in 2021, voor tweepersoons huishoudens en gezinnen (3 en meer personen) wordt de grens in 2021 gelijk aan €43.126. Minder alleenstaanden komen zo in aanmerking voor sociale huur.
 • Zittende huurders, vooral de alleenstaanden, worden zo eerder bestempeld als scheefwoner (het toelatingsinkomen is immers verlaagd).
 • Scheefwoners mogen bovenop de huurverhoging in 2021 een extra huurverhoging krijgen zolang de huur niet hoger is dan wat het woonwaarderingsstelsel aangeeft (het aantal punten van uw woning). Het gaat om maximaal 50 of 100 euro per maand extra.

Huren in 2019, 2020 en 2021 verder omhoog

Hoe een huurverhoging individueel uitpakt is dus de vraag. Wat is toegestaan is een huurstijging per individuele woning en voor zogenaamde scheefwoners een huurverhoging van de inflatie plus 4 procent. In 2019 ligt de maximale huurstijging tussen de 4,1% en 5,6%. Forse huurverhogingen, in 2020 en 2021 kan uw huurverhoging zeer fors zijn zijn als u een behoorlijk inkomen hebt. Vooral alleenstaanden zijn vanaf 2021 mogelijk slechter af (is afhankelijk van het inkomen). Tot slot speelt ook de kwaliteit van de woning een toenemende rol bij de huurvaststelling.

Lees verder

© 2013 - 2020 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagGevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagBetekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de hu…
Huurverhoging sociale huurwoningen 2020: regels en bezwaarHuurverhoging sociale huurwoningen 2020: regels en bezwaarOp 1 juli krijgen veel huurders te maken met de jaarlijkse huurverhoging. Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd t…
Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Niet tevreden over je huurwoning, wat kun je doen?Veel mensen die een huurwoning hebben, hebben het wel eens meegemaakt. Reparaties worden niet of laat uitgevoerd, er is…
Huurverhoging vrije sector 2018, 2019 en 2020: huurcontractHuurverhoging vrije sector 2018, 2019 en 2020: huurcontractStel u huurt een woning in de vrije sector, dan is de kans groot dat u te maken hebt met een forse jaarlijkse huurverhog…

Hoeveel zakgeld geven aan uw kind?Hoeveel zakgeld geven aan uw kind?Zakgeld moet goed afgestemd worden op de wensen en behoeften van uw kind. U moet ze niet proberen te verwennen door teve…
Munteenheden van de wereldMunteenheden van de wereldIn Nederland en België wordt sinds 2002 de Euro als nationale munteenheid gebruikt als vervanger van de gulden en de Bel…
Bronnen en referenties
 • Regeerakkoord, akkoord Eerste Kamer, nieuwe huurwet

Reageer op het artikel "Huurverhoging 2019 en 2020 inkomensafhankelijk"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fam van Daalen, 29-04-2020 10:42 #83
Wij zijn een echtpaar van 70+. Bij de huurverhoging van 2019 en eerder stond in de brief van onze verhuurder altijd de kale huur (inkomensafhankelijk) apart vermeld.
Bij de huidige huurverhoging van 2020 heeft de verhuurder deze regel weggelaten, en is dit bedrag direct bij de kale huur opgeteld.
Mijn eerste vraag is, mag dit?
Mijn tweede vraag is, wat gebeurt er nu met dat bedrag als één van ons twee komt te overlijden, waardoor het inkomen lager wordt.
Want het inkomens afhankelijke bedrag is nu niet meer zichtbaar en over 5 jaar of langer door iedereen vergeten. Reactie infoteur, 02-05-2020
Beste Fam van Daalen,
De huurder moet de kale huur en servicekosten zichtbaar maken, anders weet u niet wat wat is. Bij overlijden van een partner zou de huur bijgesteld moeten worden naar een huur die past bij het nieuwe inkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

G. Docter, 24-04-2020 19:02 #82
Mijn jaarinkomen is samen met mijn partner ongeveer€28.687. We zijn tegen de 80 jaar, dus alle twee AOW. Onze huur gaat per 1 Juli naar€ 653,91.Wat mag onze huur zijn.
In afwachting van u antwoord.
Bij voorbaat vriendelijk dank
Met Vriendelijke Groet
G Docter Reactie infoteur, 27-04-2020
Beste G. Docter,
De maximale huurverhoging is voor u 2,6%.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marijke van Os, 22-04-2020 17:33 #81
Ik heb een bijstandsuitkering. In 2019 was de huurverhoging 1,60 procent
Nu is de huurverhoging 2,60 procent.
Is dit wel correct? Dat scheelt dus best veel met vorig jaar.

Marijke Reactie infoteur, 26-04-2020
Beste Marijke van Os,
Vorig jaar mocht de maximale huurverhoging 4,1% zijn, maar een verhuurder mocht de huur ook minder verhogen. Dat is ook in 2020 zo. De maximale huurverhoging is in 2020 gelijk aan 2,6% (lager dus dan in 2020), maar minder mag ook.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Diana, 10-04-2020 15:39 #80
Wij zijn schreefhuurders, doordat onze zoon thuis woont en zijn inkomen helaas meetelt. Nu krijgen wij een huurverhogings a €39 dat is 5,3% dit weet ik doordat dit in onze postvak in van de woningbouw website staat. Ook wordt er vermeld dat er gekeken is naar het inkomen van 2018 maar een inkomensindicatie zie ik er niet bij staan, wat men wel verplicht is om erbij te doen. Mijn vraag is kan ik om die reden bezwaar indienen, omdat men dan eigenlijk maar 5,1% mag vragen ipv 5,3%? Reactie infoteur, 16-04-2020
Beste Diana,
Was uw huishoudinkomen € 43.574 of minder in 2018 of telt uw huishouden een of meer AOW-gerechtigden, dan is de maximale huurverhoging 5,1% en is een bezwaar zinvol.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elisabeth, 09-04-2020 15:46 #79
Graag wil ik u vragen of er in deze tijden van Corona en inkomsten verlies ik tegen de huurverhoging van een woning in de vrije sector mag ingaan en hoe ik dat het beste kan doen. Reactie infoteur, 10-04-2020
Beste Elisabeth,
U mag niet zomaar de betaling van de huur stoppen of het bedrag verlagen. Wel kunt u hierover of over een uitstel van betaling in overleg met de verhuurder gaan. De overheid heeft niet een algemene amnestie voor huurders afgekondigd, dus is dit een zaak tussen twee civiele partijen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Fietje, 17-02-2020 13:37 #78
Wij hebben in 2015 en 2016 een IAH gekregen. In juli 2017 is mijn man met pensioen gegaan, pas over 2018 hebben wij een inkomen onder de grens (€ 35.505). Onze huur is momenteel € 768,27. Heb ik op dit moment nog recht op huurverlaging? Ik lees dat ik een huurverlaging kan afdwingen voor de hogere huurverhoging van de afgelopen 2 jaar. Wij hebben echter in 2017, 2018, 2019 geen IAH meer gehad. Reactie infoteur, 21-02-2020
Beste Fietje,
Als de huur van uw woning te hoog is vastgesteld in vergelijking met een vergelijkbare woning/appartement in verhouding tot jullie huidige inkomen, kunt u om een huurverlaging vragen. Maar omdat er nu al drie jaar geen huurverhoging is geweest, kan het best zijn dat jullie huur zich inmiddels op het juiste niveau bevindt. Bovendien wilt u geen slapende verhuurder wakker maken, die straks alsnog de huren met terugwerkende kracht willen verhogen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bert, 10-02-2020 10:38 #77
Ik ga vanaf 19-06-2020 AOW ontvangen. Hoe zit het dan met de inkomensafhankelijke huurverhoging.?
Val ik dan onder de regelgeving die een uitzondering maakt wanneer een gezinslid de AOW leeftijd heeft bereikt?

De belastingdienst verstrekt gegevens over het inkomen aan de verhuurder.
Geeft de belastingdienst ook door als de huurder de AOW leeftijd bereikt? Reactie infoteur, 12-02-2020
Beste Bert,
De Belastingdienst geeft eenmaal per jaar de gegevens door, dus een ander inkomen door AOW wordt pas volgend jaar doorgeven. U kunt wel zelf contact opnemen met de verhuurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Arie, 27-11-2019 14:07 #76
Hoe gaat mijn huurbedrag per 1 juli 2020 eruit zien als het wetsvoorstel wordt aangenomen.
Huur op dit moment 668,00
Inkomen € 38.000 (01-01-2019)
Klopt het dat mijn huur dan verhoogd wordt met 4,1 %, dus naar € 695,00.? Reactie infoteur, 30-11-2019
Beste Arie,
Ja dat klopt, minder huurverhoging mag overigens nog wel, meer niet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Kitty, 29-09-2019 12:53 #75
Hallo, door ontslag is mijn inkomen drastisch verlaagd. Omdat ik over 1 jaar A.O.W. Gerechtigd ben weet ik dat dit structureel is. Ik ben alleenstaand. De afgelopen jaren heb ik inkomensafhankelijke huurverhogingen gehad. Daardoor is de verschuldigde huur boven de grens gestegen. Voor deze verhogingen zou het mogelijk geweest zijn een toeslag aan te vragen. Nu niet meer, terwijl mijn inkomen nu wel toeslag rechten kent. Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 30-09-2019
Hallo Kitty,
Als u in een huurwoning woont, onder de huurgrens zat maar door een huurverhoging daar boven uit komt, kunt u als zittende huurden nog recht hebben op huurtoeslag. Bovendien kunt u de verhuurder (corporatie) vragen om met uw lagere inkomen rekening te houden:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Naam John, 27-09-2019 22:07 #74
Beste Infoteur,

De huurders kunnen in 2020 met een laag inkomen toch reageren op een sociale huurwoning tot € 720?
Het vereiste minimale inkomen voor een sociale huurwoning gaat vervallen en gaat tot € 38000 of € 42000?
Heb ik dit juist?
Graag een antwoord terug.
Met vriendelijke groet.

John. Reactie infoteur, 30-09-2019
Beste John,
1. In 2019 is de maximale huur voor de huurtoeslag € 720, in 2020 zal dat iets hoger zijn. Dan spreken we over sociale huur, bij een hogere huur spreken we over de vrije sector.
2. Ongeveer 80% van de woningen in de sociale huursector hoort te worden toegewezen aan personen met een inkomen tot € 38.035, 20% mag naar het hogere segment.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 13-08-2019 11:48 #73
Dank voor uw reactie terug Zeemeeuw! Ik heb geen bijstandsuitkering maar een inkomen op bijstandsniveau. Stel dat ik in de toekomst uit bijvoorbeeld een erfenis, 120.000 zou ontvangen, ben ik dan een scheefwoner? Ik heb hier helaas niet veel verstand van, en ik ben heel benieuwd vanaf welk bedrag het vermogen gaat meetellen in de huurverhoging indien iemand verder een inkomen heeft dat vergelijkbaar is met een bijstandsuitkering. Reactie infoteur, 14-08-2019
Beste Tom,
Bij het scheefwonen wordt gekeken naar uw inkomen, niet uw vermogen. Vermogen kan wel doorwerken bij de bepaling van het totale jaarinkomen als u per 1 januari van een jaar over dit vermogen beschikt en bij een erfenis van 120.000 een bijtelling van 2.000 tot 2.500 euro betekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tom, 09-08-2019 20:01 #72
Beste Infoteur,

bedankt voor de informatie! Heeft u enig idee hoe hoog het vermogen (spaargeld, vermogen uit een erfenis etc.) van iemand met een inkomen op bijstandsniveau mag zijn, zonder dat dit invloed heeft op de huur(verhoging)? Dus hoeveel mag een huurder met een laag inkomen aan vermogen hebben voordat hij wordt gezien als scheefwoner?

Alvast dank!

Groet,
Tom Reactie infoteur, 12-08-2019
Beste Tom,
Voor de huurverhoging wordt niet naar het vermogen gekeken maar naar het inkomen. Het is wel zo dat als er meer vermogen is dan ruim 30.000 euro een percentage hiervan wordt bijgeteld bij het inkomen. Een bijstandsuitkering wordt overigens ook getoetst aan het vermogen, dan is het toegestane vermogen veel lager: maximaal 6.100 euro per persoon:

https://financieel.infonu.nl/geld/119339-hoogte-bijstandsuitkering-2019-januari-2020.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Donny, 25-04-2019 20:52 #71
Hoi, Ik heb een WIA uitekering en mijn lasten worden ieder jaar hoger terwijl mijn inkomen niet mee stijgt.
Ik dacht dat de woningcorporaties de huursverhoging aanpassen aan je inkomen?

Hoeveel procent mag mijn huur omhoog gaan met mijn situatie, vraag ik me nu af? Reactie infoteur, 28-04-2019
Beste Donny,
De huurverhoging 2019 is gekoppeld aan het inkomen uit 2017. Als uw inkomen inmiddels lager is, kunt u zelf een aanvraag indienen tot een geringere huurstijging (de corporatie doet dit niet automatisch zelf). De huurstijging per 1 juli 2019 kan oplopen tot 4,1%, maar sommige corporaties blijven daar (ruim) onder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Nico V. R., 08-01-2019 16:30 #70
Ik woon in een huurhuis van 888 euro,
Nu ben ik in november 2018 werkeloos geworden en daalde mijn inkomen van 3380 baar 2650 euro (ww uitkering)
Nu lees ik in het nieuwe sociale huurakkoord van 2019 wat goedgekeurd is op 20 dec 2018, dat in geval van sterk dalend inkomen de woningbouw een huurverlaging kan doorberekenen, naar inkomen van dit moment
Is dit al bekent bij de wooncorporaties? Reactie infoteur, 09-01-2019
Beste Nico V. R.,
De Woonbond en Aedes zijn akkoord met het huurakkoord en Aedes is de overkoepelende organisatie van 299 van de 350 woningbouwcorporaties in ons land.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Bjorn, 17-12-2018 22:56 #69
Goedenavond,
Mijn huurbaas wil de huur verhogen. Ik huur sinds 2013. Er is door de oude verhuurder heeft verhoogd van 500 naar 610. De 610 wss de laatste verhoging in 2015.Nu geeft de nieuwe verhuurder aan dat hij van 5 jaar terug nog mag verhogen. Dat zou inhouden dat hij 2016,2017 en 2018 mag verhogen. Mijn vraag is mag dat en hoe ziet die berekening eruit? Hoeveel ga ik betalen als dat überhaupt mag.

Alvast bedankt.
Groeten Björn Reactie infoteur, 20-12-2018
Beste Bjorn,
Als in uw huurcontract staat dat de huur met de jaarlijkse indexering mag worden verhoogd en een verhuurder niet aangeeft dat er in een jaar geen huurverhoging is, kan hij deze indexering met terugwerkende kracht opeisen tot ten hoogste vijf jaren terug.
De huurverhoging uit 2015 was bij u opvallend groot, daarmee had u destijds waarschijnlijk niet akkoord hoeven te gaan. Overigens is er voor een sociale huurwoning een puntentelling. Als de huur uitkomt boven de maximale huur in de huursector (720 euro in 2019) of te hoog is op basis van de punten, dan kunt u bezwaar maken en naar de huurcommissie stappen:

https://huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/7334-klagen-bij-de-huurcommissie-over-de-huur-helpt.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

H. Seep, 11-12-2018 09:21 #68
Hoeveel procent gaat de huur in 2019 omhoog van een sociale huurwoning Reactie infoteur, 20-12-2018
Beste H. Seep,
De maximale huurverhoging voor een sociale huurwoning per 1 juli 2019 is nog niet bekend gemaakt. Als het huurakkoord doorgaat is de huurstijging in 2019 gelijk aan de inflatie van 1,6% als de huurder in verhouding tot zijn inkomen een hoge huur heeft
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 23-07-2018 11:23 #67
Dit jaar (2018) ligt de grens bij euro 41.056 en verdien ik net 800 euro teveel.
Waneer wordt de grens voor het jaar 2019 vastgesteld?
Als ik 2/3 weken onbetaald verlof op neem in dit jaar kom ik toch onder die grens normaal gesproken?
ik hoor graag van u en dank u wel. Reactie infoteur, 23-07-2018
Beste Guus,
Hopelijk zal dit met Prinsjesdag 2018 bekend worden gemaakt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gilbert, 14-07-2018 09:09 #66
Ik heb dit jaar bezwaar gemaakt tegen mijn huurverhoging van 4.4% op de al max huur van 710.96. Ik ben dit jaar werkeloos geworden en mijn inkomsten zijn hierdoor uiteraard lager. Nu had ik een berekening gemaakt voor mijn verhuurder, alle uitbetalingen van mijn werkgever en vakantiegeld, plus de toekomstige uitbetalingen van het UVW, De eerste vier uitbetalingen van het UVW en de salarisstroken van mijn werkgever had ik bijgevoegd. In mijn berekening kwam ik net onder de 41056 grens. Nu heeft mijn verhuurder ook de uitbetaling van mijn uitbetaalde verlofuren meegenomen in mijn verzamelinkomen, waardoor het nu wel boven de 41056 grens komt. Mijn vraag nu is, zijn uitbetaalde verlof/vakantieuren ook inkomsten voor de inkomensafhankelijke huurverhoging/verzamelinkomen? Ik hoor graag van u. Reactie infoteur, 18-07-2018
Beste Gilbert,
De uitbetaalde verlofuren zijn onderdeel van het verzamelinkomen en dus geldig voor de huurverhoging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Odette, 25-04-2018 11:57 #65
Mijn woningbouwvereniging vraagt gegevens op bij de belastingdienst.
Klopt het dat wat onder mijn basisinkomen wordt verstaan ook de rente zit die ik ontvang ivm een aandelenpakket wat ik heb?
Ik heb wederom huurverhoging ontvangen, maar mijn salaris is sinds 1 mei 2017 jaar omlaag gegaan. Reactie infoteur, 26-04-2018
Beste Odette,
Rente is geen fiscaal inkomen, maar vermogen in box 3 kan wel doortellen in uw verzamelinkomen:

https://financieel.infonu.nl/belasting/67483-drempelinkomen-en-verzamelinkomen-inkomstenbelasting.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Daniel, 16-02-2018 01:05 #64
Ik woon ook in een sociale huurwoning, die door zogenaamde inkomensafhankelijk huren nu naar 735 euro is gegaan, krijg dus geen subsidie meer. Het vreemde hier aan is mijn vrouw en ik hebben een WIA uitkering en komen qua inkomen nooit aan de grens die gesteld wordt. Iemand idee hoe dit dan kan? Reactie infoteur, 18-02-2018
Beste Daniel,
Als u door een huurverhoging boven de huurgrens van de huurtoeslag uitkomt, is soms nog huursubsidie mogelijk. De vraag is ook of de verhuurder wel de juiste inkomensgegevens hanteert:

https://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

P., 09-05-2017 12:55 #63
Beste heer of mevrouw,
Ik woon in een sociale huurwoning met een maandbedrag van 703,90. Mijn inkomen is in 2015 hoger geweest dan de opgegeven 40.349,- wat dus gepaard gaat met een huurverhoging van 4,3 %. Maar wat blijkt nu dat de woningbouwvereniging de huur boven de liberalisatiegrens gaat brengen ondanks dat het een sociale huurwoning is. De nieuwe huur zou 734,09,- gaan bedragen. Heb al vluchtig wat informatie ingewonnen en hierbij wordt aangegeven dat het mogelijk is om de huurprijs voor sociale huurwoning te verhogen boven de liberalisatiegrens mits er maar genoeg punten voor het toebehorende huis zijn. Belachelijk uiteindelijk om voor een in principe een (oud) huis met toevallig genoeg punten (voortuin/achtertuin/2 toiletten voor de rest niet veel bijzonders) forse huurprijzen te gaan betalen.

De volgende tekst in het verhaal zou dan ook niet kloppen:
Maximale huurprijs ook inkomensafhankelijk?
Als iemand met een hoger inkomen een woning uit de sociale huursector bezet, kan hij dus een extra huurverhoging krijgen maar de totale huur kan nooit boven de huurgrens van de sociale huursector uitkomen en is ook nog eens afhankelijk van de kwaliteit van de woning (puntensysteem). Voor de geliberaliseerde huursector geldt er geen grens. Reactie infoteur, 10-05-2017
Beste P,
In 2017 mag de kale huur voor een sociale huurwoning niet hoger zijn dan € 710,68, de rekenhuur (dat is inclusief servicekosten) mag wel hoger zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

L. Beekenkamp, 02-01-2017 20:55 #62
Geachte,
Ik woon sinds sept 2015 in sociale huurwoning van de woningbouw vereniging Haaglanden. Mijn dochter is in nov 2015 bij mij ingetrokken, waardoor ik in 2016 de maximale huurverhoging berekend kreeg i.v.m. het gezamenlijk inkomen. Binnenkort verlaat mijn dochter mijn huis waardoor ik onder de inkomensgrens van €40.349.- terug val. Over welke periode wordt er bepaald hoe hoog de verhoging 2017 zal zijn? En wordt er rekening gehouden met het feit dat mijn inkomen binnenkort onder de grens terug zakt? Is door gezamenlijk "inkomensdaling" ook huurverlaging mogelijk en hoe kan ik dat aanvragen?
Met vriendelijke groet L. Beekenkamp Reactie infoteur, 10-01-2017
Geachte L. Beekenkamp,
Er wordt in 2017 niet automatisch met een inkomensdaling rekening gehouden, daarvoor moet u een verzoek indienen. De huur kan tussentijds worden verlaagd, als de woningbouwvereniging dat wil.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lvw, 03-10-2016 14:04 #61
Wij wonen in een sociale huurwoning en betalen de inkomensafhankelijke huur, maar het gekke is dat dit de doorstroming moet bevorderen terwijl als wij er uit gaan de huizen verkocht gaan worden. Is dit in ons geval dan toch acceptabel van de woningbouwvereniging welke onze verhuurder is? Reactie infoteur, 04-10-2016
Beste Lvw,
De woningbouwvereniging mag voor verkoop kiezen, maar dat bevordert niet de doorstroming in de huurmarkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Westbroek, 16-09-2016 17:46 #60
Ik vraag me af waarom er niet gekeken wordt naar de gezinssamenstelling. Er zijn nog steeds veel gezinnen die net buiten de boot vallen. Te veel voor sociale huur woning, te weinig om te kopen of om in de vrije sector te huren. Werd er bij het vaststellen van de inkomensgrens wel rekening gehouden met de samenstelling van het gezin. Laten we eerlijk zijn, een gezin zonder kinderen heeft meer te besteden dan een gezin met kinderen. Wij zitten in een appartement met twee kinderen en willen graag een gezinswoning. We hadden bijna een woningruil gedaan. Maar het hield op na het controleren van de inkomens. We verdienen teveel. Nou denk ik dat je al snel teveel verdient met de huidige inkomensgrens. Waarom is hij zo laag. Zoals het er nu uit ziet, dan zou m'n vrouw haar baan moeten opzeggen zonder recht op ww om onder de inkomensgrens te komen. Maar ja als wij dat doen, wat gaan we dan eten? Reactie infoteur, 19-09-2016
Beste Westbroek,
Waarschijnlijk is dit gedaan omwille van de eenvoud (de fiscale gegevens zijn eenvoudig opvraagbaar). Voor huishoudens met kinderen is er kinderbijslag en mogelijk een kindgebonden budget. Nogal wat huishoudens vallen zo inderdaad wel tussen wal en schip.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdewinter, 05-08-2016 11:47 #59
Zeemeeuw heeft het voortdurend over de 'scheefwoners' die te goedkoop huren t.o.v. hun inkomen en een woning bezet houden van mensen met een laag inkomen. Zeer irritant en irreëel immers, scheefwoner ben je al met een bescheiden middeninkomen van 34.000 euries per maand. Even met de 'natte vinger' berekend, betekent dit een netto inkomen van 1700 euries per maand. Daar kan je inderdaad, vooral met 2 opgroeiende pubers, een aardige deur van intrappen. Kale huur 710, servicekosten 75 euries, totaal 785 kwijt aan woonlasten. Dan wordt men geacht door te kunnen stromen naar een woning in de vrije sector met torenhoge huren. Een gotspe en totaal van de pot gerukt. A propos, hoe worden de mensen die in de woning van de 'uitgerookte' scheefwoners worden geplaatst mét huursubsidie betiteld? Scheefwoners maar dan andersom? Reactie infoteur, 05-08-2016
Beste Tdewinter,
Het begrip scheefwonen is een begrip dat al lang bestaat en dateert uit de tijd dat Staatssecretaris Heerma van het CDA zijn nota Volkshuisvesting in de jaren negentig schreef. We spreken dan over 1989 en het kabinet Lubbers (premier, CDA)-Kok (vice-premier, PvdA).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helma van Poppel, 23-07-2016 13:44 #58
Kunnen scheefwoners niet verplicht worden te verhuizen? Doordat de huur voor hun huis / appartement fors omhoog is gegaan, wat niet terug gedraaid wordt door de woningbouwcorporaties voor de volgende bewoners, blijven er weinig echt sociale woningen over. Reactie infoteur, 23-07-2016
Beste Helma van Poppel,
Scheefwoners die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen niet verplicht worden om te verhuizen. Daarom wordt er een soort van dwang uitgeoefend via de extra huurverhoging. Nieuwkomers kunnen wel worden geweigerd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

J. Schooremans, 28-05-2016 11:03 #57
Wij zitten nu ook met een probleem, door het zogenaamde scheef wonen hebben wij 2 jaar geleden een huurverhoging gehad en daar na nog een verhoging voor het energielabel.
we betalen nu 726 euro en zitten nu boven de grens voor huurkosten toeslag, nu is mijn man nu pensioen en het inkomen is met 14000 euro gedaald, maar omdat win boven de huurgrens zitten hebben we geen recht op de toeslag.
is er een mogelijkheid om toch de toeslag te krijgen Reactie infoteur, 29-05-2016
Beste J. Schooremans,
Als u niet bent verhuisd, zult u nog wel recht op huurtoeslag hebben:

http://financieel.infonu.nl/geld/171412-gevolgen-huurverhoging-voor-de-huurtoeslag.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

D. A. Kroos, 23-05-2016 15:37 #56
Ik woon in een sociale huurwoning. Ik ben een zogenaamde scheefwoner (kwalijke term) en betaal dus een ink.afh.huurverhoging. Ook uit uw uitleg hierboven, begrijp ik dat ik een inkpomensafh.huurverhging krijg omdat ik een woning, bestemd voor de sociale huurmarkt, bezet houd. Er hoort dus iemand in te zitten die een daarvoor bestemd (lager) inkomen heeft. Echter, als ik inderdaad mijn woning uit zou gaan, komt deze niet vrij voor de sociale huurmarkt, maar verhoogt de corporatie direct de huur en stellen ze deze beschikbaar in de vrije sector (dus niet voor de sociale huursector). Volgens mij ben ik dus geen scheefwoner en, dit is dan ook mijn vraag: Waarom moet ik dan toch deze inkomensafhankelijke huurverhoging betalen? Reactie infoteur, 23-05-2016
Beste D. A. Kroos,
Het idee is dat als men een duurdere woning kan betalen op basis van het inkomen, men beter geen woning in de sociale huursector kan bezetten. Wat men echter niet heeft afgedwongen is dat de woning die dan mogelijk vrijkomt vervolgens voor een ander in de sociale huursector beschikbaar moet blijven. Deze omissie kun je toch wel een weeffout noemen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anneke de Korver-Blazer, 11-05-2016 12:36 #55
Dames, heren,
Ik ben erg blij om te lezen dat opgelegde onterechte inkomensafhankelijke huurverhogingen terug kunnen worden gedraaid wanneer aantoonbaar is dat het inkomen in dat bewuste jaar inderdaad niet in aanmerking kwam voor een dergelijke verhoging c.q. voor een lagere inkomensafhankelijke verhoging.
Feiten: Zowel in 2014 als in 2015 was mijn inkomen onder de grens voor de hoogste IA-verhoging. Ik protesteerde in 2014, werd serieus genomen maar omdat ik het inkomen niet kon bewijzen werd mij verwezen naar 2016 (def. IB 2014 moest er zijn). Dan zou het 'goed komen'. Ik was in 2014 71 jaar en per 01-01-2014 gestopt met werken. Daarvoor zat ik boven de grens. Maar voorgoed zou ik onder de hoogste grens blijven; dat is inmiddels aangetoond en voor 2016 kreeg ik een verhoging conform het middensegment. Toen ik nu aankaartte dat ik verlaging wilde van de onterechte verhogingen 2014 en inmiddels ook 2015 werd mij verweten dat ik voor 2015 niet in aanmerking kom voor enige verlaging omdat ik in dat jaar niet opnieuw formeel geprotesteerd heb. Teruggave van gelden zou niet kunnen. Wat moet ik doen?
Ik zag protesteren in 2015 alleen als werkverschaffing voor de betrokkenen; ik kon immers mijn def. inkomen 2015 toch nog niet aantonen. Inmiddels is er al wel een def. IB aanslag, waaruit mijn gelijk blijkt. Wat moet ik doen?
met vr gr
Anneke de Korver Reactie infoteur, 11-05-2016
Beste Anneke de Korver-Blazer,
Formeel is een protest wel nodig, maar u kunt dat alsnog doen en aanvoeren dat u eerst wilde zien hoe 2014 zou uitpakken. Het lijkt me ook niet dat het recht op protest nu verjaard is na een jaar.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jan Gouw, 29-04-2016 16:38 #54
Ik ga met pensioen per 1 juni 2016 en ga terug in komen, in ieder geval veel minder dan de 43.000,00 waarvoor ik nu 4,6% huurverhoging krijg. Wat me verder opvalt us het volgende. Deze regeling wordt door de woningbouwcooperaties verschillend toegepast, de een doet het wel en de ander niet. Een investeerder die bijvoorbeeld mijn appartement bezit, doet het sowieso, deze stinkende oplichters denken alleen aan rendement, maar woningverbetering ho maar, dat kost geld. En dan het volgende, als ik vertrek komt er een psychiatrisch patient, een vluchteling, een student of iemand met een laag inkomen die huurtoeslag geniet. Ik betaal dus via de belastingen voor mensen die recht hebben op huurtoeslag en betaal dus ook een extra bedrag aan huur. Schiet mij maar kapot. Reactie infoteur, 01-05-2016
Beste Jan Gouw,
Als u fors in inkomen terugvalt, kunt u de verhuurder wel nog vragen om niet de hoge huurverhoging door te voeren.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Elizabeth, 26-04-2016 10:21 #53
Per 1 juli 2016 heeft de verhuurder 4,6% huur verhoging aangekondigd. Mijn echtgenoot is chronisch ziek. Voorgaande jaren konden wij op grond hiervan bezwaar maken. Kan dit ook voor 1 juli 2016? Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Elizabeth,
Ja dat kan nog steeds. Zie nieuwe passage in de tekst over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Johannes, 25-04-2016 18:21 #52
Vraag.
In 2014 zijn een aantal kleine pensioenen afgekocht. Tellen deze eenmalige betalingen mee bij de berekening van mijn inkomen in 2014? Of is dit bedrag vrijgesteld bij de berekening huurverhoging in 2016? Zo ja, bij wie moet ik zijn, bij de belasting dienst, of bij de verhuurder.
vr.gr Johannes Reactie infoteur, 26-04-2016
Beste Johannes,
De afgekochte bedragen maken deel uit van uw verzamelinkomen en daardoor kunt u een forsere huurverhoging krijgen. Het hogere inkomen kent wel een incidenteel stuk waardoor uw inkomen in 2016 lager zal zijn. Op grond daarvan kunt u de verhuurder vragen om een lagere huurstijging, maar die is niet verplicht om dat ook te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jsanders, 25-04-2016 12:03 #51
Vraag.
Is de maximale huurverhoging van 4.6 % in Juli 2016 van toepassing op mensen die de wettelijke pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt?.
Of zijn mensen in de AOW vrijgesteld van de inkomens afhankelijke huurverhoging in 2016?
Bij voorbaat dank voor u reactie.
vr.gr.J Sanders. Reactie infoteur, 25-04-2016
Beste Jsanders,
De extra huurverhoging geldt ook voor mensen die de wettelijke pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Maatgevend is uw inkomen, niet uw leeftijd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans, 19-04-2016 09:56 #50
Waar ligt de grens van scheefwonen? Op welk moment woont iemand niet meer scheef? Het lijkt er wel op dat ze onbeperkt kunnen doorgaan. Reactie infoteur, 19-04-2016
Beste Hans,
Ja dat is tamelijk arbitrair, er zijn wat inkomensgrenzen geprikt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Cornelia, 12-04-2016 19:04 #49
Mijn man en ik kregen de afgelopen jaren de maximale huurverhoging. vorig jaar is mijn man overleden en werd mijn inkomen bijna 20.000 euro lager. aan de verhuurder gevraagd de extra huurverhogingen van de 2 voorgaande jaren te schrappen en na enig tegenstribbelen is dat ook gebeurd. de huur is verlaagd met 38 euro, ik betaal nog steeds teveel huur voor mijn inkomen, maar alle beetjes helpen. een andere woning vinden is niet makkelijk. de huur is te hoog voor subsidie maar daar zou ik toch niet voor in aanmerking komen omdat ik wat spaargeld heb. ik vind het vreemd dat mensen met een hoog salaris altijd in het hoogste tarief hypotheekrente kunnen aftrekken en dat huurders met een inkomen boven 22.100 euro geen subsidie kunnen krijgen. dat is een groot onrecht en die inkomensafhankelijke huurverhoging kan alleen maar uit de koker van een VVD-minister komen maar dat de PvdA daarin meegegaan is dat is een asociale daad. alles voor het pluche hé Didi Reactie infoteur, 13-04-2016
Beste Cornelia,
Het begrip scheefwonen en de inkomensafhankelijke huurverhoging om er iets aan te doen is al uit de koker van wijlen staatssecretaris Heerma van het CDA, maar die kreeg het toen niet door het parlement. Vervelend is het zeker, want huren wordt steeds duurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anoniem, 09-04-2016 09:36 #48
Ongelijkheid en discriminatie

Waarom de ene groep wel huurverhoging laten betalen en andere met een een te hoge inkomen geen huurverhoging laten betalen
Ik voel me gediscrimineerd en in het ongelijk gezet Reactie infoteur, 10-04-2016
Beste Anoniem,
Hogere inkomens in een sociale huurwoning betalen meer huur en daarmee is de huur in de sociale sector inderdaad inkomensafhankelijk geworden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Modern Slaafje, 06-04-2016 19:58 #47
3 jaren achter elkaar maximale huurverhoging heeft ons de vrije vestiging ingeduwd. Ik ben meer gaan werken door opleiding van de (zorgvragende) kinderen en inwonend klein kind (moeder zit op school). Vooruitzicht ook dit jaar maximale huurverhoging.
Kopen is niet mogelijk om verschillende redenen: Partner 5 jaar ouder met als gevolg binnen afzienbare tijd een 1/2 aow. Ik doe zware arbeid (thuiszorg) en ben niet zeker van mijn baan. Hypotheek op 1 salaris is niet genoeg om 3 kamerflat te kopen.
Wij zitten dus vast en heten scheefwoners. Ik heb moeite met rondkomen en bezuinig o.a. op medicijnen/specialist.
Nu is er 2 huizen verder weer een gelijke woning in de aanbod gekomen voor 710,00 euro met bespreekbare lagere huur.
Ook deze nieuwe bewoners zijn nieuwe Nederlanders.
Wij moeten straks ons huis uit (lees eruit gepest door hoogte huur) of mogen inschrijven op een gelijke woning voor 710,00 huur maar dan 4 woningen verder…
Onze buren hebben het nog erger. die betalen 1045,00 per maand.
Ik vind dit oneerlijk en heel zuur. Reactie infoteur, 07-04-2016
Beste Modern Slaafje,
Dat is zeker heel zuur.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Tdewinter, 01-04-2016 16:18 #46
Met 34.000 euro pj is men al scheefwoner en krijgt een extra huurverhoging voor de kiezen. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor de lagere inkomens? Een gotspe! Lagere inkomens kunnen zonder huursubsidie echt geen 710 euries per maand betalen. De zogenaamde scheefwoner, een term die sinds 3 jaar in het leven is geroepen, kunnen dit ook niet gemakkelijk aftikken maar volgens Blok is dit een superinkomen, althans, voor de gewone man. Alle arme subsidieafhankelijke mensen gezellig bij elkaar in de wijken proppen da's pas goed beleid… Evenzeer geldt dit voor de 'middeninkomens' die met moeite de huren in de vrije sector kunnen ophoesten. Ja, zo geef je de economie wel een impuls. Een kanttekening: Bij toewijzing van een huurwoning werd in het verleden ook al naar inkomen gekeken. Iemand met een redelijk inkomen, kreeg enkel een woning toegewezen in het duurdere segment. Het woord 'scheefwoner', uitvinding van Blok, is naar mijn mening ook van toepassing voor mensen die te duur wonen. Eigenlijk woont bijna iedereen scheef… Reactie infoteur, 02-04-2016
Beste Tdewinter,
Het begrip scheefwoner is wel al veel ouder, het stond al in de Nota Volkshuisvesting jaren '90 van staatssecretaris Heerma van het CDA.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gh, 22-03-2016 20:18 #45
Even een vraag. Ik woon met mijn vriend en mijn twee zoontjes in een vrije sector huurhuis omdat we gezamenlijk een te hoog inkomen hadden voor een sociale huurwoning. Ik zit zelf in de schuldsanering maar krijg wel elke keer 40 a 50 euro huurverhoging we zitten nu van €825,- op €1000,- huur… en dan komt juli er nog aan.
Wordt er ook rekening gehouden met de huurprijs als een of beide partners in de schuldsanering zitten?
Want we kunnen niet terug vallen op een sociale huurwoning. Wie heeft tips?

Mvg GH Reactie infoteur, 23-03-2016
Beste Gh,
In de vrije sector zijn de huurprijzen vrij. U kunt overleggen met de verhuurder, maar dat wil niet zeggen dat die de huur zal verlagen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wim, 02-03-2016 15:08 #44
Ik zie in ons geval al een probleem aankomen. Wij hebben een volwassen kind in huis wonen met een volledige baan.
Eigenlijk hebben we recht op huurtoeslag maar door het inkomen van onze zoon is ons inkomen te hoog. Niets aan de hand zolang hij nog thuis woont. Nu wil hij wel uit huis, maar dit is moeilijk. (weinig huuraanbod en geen vast contract), maar is zich wel aan het oriënteren en staat al een aantal jaar ingeschreven. Nu worden de huren per 1 juli weer verhoogd en komt onze huur boven de 710.68 euro uit. Mocht onze zoon over een tijd uit huis gaan, hebben we gezien ons inkomen recht op huursubsidie maar omdat onze woning boven de grens is gestegen, krijgen we het niet. Hadden we op 1 juni wel recht op huursubsidie gehad, zou deze wel doorlopen. Dus dan komen we in de situatie dat na 15 jaar het huis te duur is geworden.
En dan? Verhuizen? Naar eenzelfde huurwoning verder op in de straat, hopende dat deze nog wordt aangeboden onder de grens. Gekker moet het toch niet worden. Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Wim,
U komt als bestaande huurder voor deze woning dan waarschijnlijk weer in aanmerking voor huursubsidie, maar niet over het totale huurbedrag. Alles boven de grens is voor eigen rekening.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Moedeloos, 01-03-2016 13:27 #43
Beste De Gier,
Ik verdien minder dan de scheefwoongrens. Denkt u nu werkelijk dat nadat u uit uw woning bent weggepest ik uw woning kan permitteren? Die wordt verkocht en eindigt in de vrije sector.
Een woning van 580 euro is na 4 jaar maal 2.5% boven de inflatie voor mij onbetaalbaar (officieel zelfs al na 1 jaar, boven de 600 grens mag ik niet huren), en een woning van onder de 580 is een stom appartement. De enigen met rechten zijn kopers en de rest is de lul. Sorry voor het platte.

Moedeloos, 01-03-2016 12:45 #42
Leuk,
Ik kan mijn droomwoning huren voor 590 als niet scheefwoner. Inflatie buiten beschouwing gelaten:
jaar 0: 590
jaar 1: 605
jaar 2: 620
jaar 3: 635
jaar 4: 650 - op straat
Niets is meer mogelijk. Reactie infoteur, 01-03-2016
Beste Moedeloos,
Erg vervelend, neem contact op met uw gemeente om te zien wat die voor u kan doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

De Gier, 22-02-2016 23:26 #41
Ik behoor ook tot de categorie mensen die te veel zouden verdienen om in een sociale huurwoning te mogen wonen. Dus elk jaar maar weer 30 tot 40 euro extra per maand ophoesten.
Want die woning van 'ons', tja die moet van de regering verhuurd worden aan mensen die het met minder moeten stellen. Heel begrijpelijk. Ik snap de gedachte echt wel. Niet dat we met z'n vijven aan het eind van de maand zo veel overhebben, maar afijn er zijn altijd mensen die het slechter hebben. Verhuizen dus, zodat de mensen voor wie jouw woning bedoeld is erin kunnen.

Maar beste mensen, wat gebeurt er met 'onze' woning wanneer ik besluit de woning te verlaten?
Komt het huis dan op de sociale huurmarkt? Geen sprake van! Het huis wordt verkocht. Verkocht mensen, de woningcorporatie verkoopt hier alle sociale huurwoningen waar de zogenaamde scheefhuurders wegtrekken. Niks geen gezin die zich alleen een sociale huurwoning kan veroorloven komt in dit huis.

De minister heeft ze beleefd gevraagd het huis weer te verhuren, maar zodra er geen keiharde wet aan te pas komt gaat het alleen nog maar om geld. Wat het meeste oplevert.

Dit huis heeft zichzelf al jaren geleden terugbetaald. Nu komen de onderhoudsgebreken. Dus nu verkopen maar, zodat het tenminste nog genoeg oplevert.

Ik ben zeer benieuwd of er nog meer woningcorporaties zijn die op deze wijze asociaal met sociale huurwoningen omgaan. Zullen we eens een onderzoekje instellen? Reactie infoteur, 23-02-2016
Beste De Gier,
Zolang de verkoop van sociale huurwoningen niet wordt verboden of sterk wordt beperkt, zal dit vrees ik regelmatig voorkomen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Lampie, 20-02-2016 00:17 #40
Ik woon sinds vorig jaar in een sociale huurwoning na mijn scheiding. Ik heb een laag inkomen. Daar verandert weinig aan in de komende jaren. Wel is er een kans op een grote erfenis. Kan de woningbouw mij dan de woning uitzetten? Of mij met forse huurverhogingen op te zadelen? Maw. wordt er nu ook naar vermogen gekeken? Reactie infoteur, 21-02-2016
Beste Lampie,
Een erfenis kan van invloed zijn op de huurtoeslag, niet op de huurverhoging. Het is ook geen reden om u uit de woning te zetten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C. vd M., 17-02-2016 15:42 #39
Heel interessant artikel. Ik woon bijna 4 jaar in een flat met mijn 2 kinderen. Ik ben begonnen met een huur van 538 en zit nu op 671 (mede door een extra huurverhoging in 2013 vanwege woon- en verbeterplannen, toen is de verkoop ook van start gegaan)
Wij willen dolgraag naar een eengezinswoning met een tuin, en dat lukt maar niet. Veel sociale huurwoningen die leeg komen worden verhuurd als seniorenwoningen, of in de vrije sector of zelfs verkocht, zoals bij ons de flats. Als ik zou verhuizen wordt het verkocht voor ca 139.000k.k.
Nu heb ik een leuke sociale huurwoning gezien, alleen de huur prijs is 717,10 incl servicekosten, dus GEEN huurtoeslag mogelijk.
Maar ik kan er ook niet op reageren omdat mijn inkomen niet toereikend genoeg is. Mogen wooncoöperaties dit doen? Reactie infoteur, 18-02-2016
Beste C. vd M.,
Vanaf 1 januari 2016 is het toewijzen van een sociale huurwoning nog strenger geworden, passend toewijzen heet dat in de nieuwe wet. Bij een driepersoonshuishouden bent u bij een inkomen vanaf ongeveer 30.000 euro aangewezen op een duurdere huurwoning. Bij een eenpersoonshuishouden ligt die grens al bij 22.000 euro. Zo vallen veel mensen buiten de boot.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Albert En Corrie van Schaik, 12-02-2016 16:30 #38
Wij hebben een vraag wij zitten in een huurwoning en wij krijgen steeds de volle mep huurverhoging betreffende aanpassing van de huur i.v.m. scheef wonen omdat wij over een bepaalde loongrens zitten van ons inkomen.

Nu hebben wij gelezen dat als je gepensioneerd bent dat ze deze huurprijzen in 2016 niet mogen verhogen daar mijn man 71 jaar is en ik zelf 68 jaar.

Klopt dit?

Met vriendelijke groet Reactie infoteur, 13-02-2016
Beste Albert En Corrie van Schaik,
Dat staat in de nieuwe huurwet, maar die is nog niet akkoord bevonden door de Eerste Kamer (wel de Tweede Kamer).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilfred, 10-02-2016 22:17 #37
Inkomen van mijn inwonende schoonmoeder 72 jaar werd altijd meegenomen waardoor we van een jaarinkomen van zo'n 30.000 een 1 keer scheef gingen wonen met als gevolg een bijna onbetaalbare woning. Als ik het goed begrijp wordt het inkomen van mijn schoonmoeder NIET meer meegenomen in de berekening. Klopt dit en krijgen we nog een verlaging van de huur? Reactie infoteur, 11-02-2016
Beste Wilfred,
Dat zou pas in 2017 gaan gelden (als ook de Eerste Kamer akkoord gaat).
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 04-02-2016 23:10 #36
Beste infoteur,

Als je vermogen hebt, maar een lager inkomen dan mag je in een sociale huurwoning wonen en krijg je niet die forse huurverhogingen die anderen met een iets hoger inkomen, maar zonder vermogen wel krijgen. Meer betalen dan mensen die "krap bij kas zitten" is redelijk. Ik ken echter verschillende gevallen waarbij sprake van een fors vermogen en waarbij geen enorme huurverhogingen plaatsvinden omdat alleen naar inkomen wordt gekeken. Dit is niet rechtvaardig.
De huurtoeslag heeft hier niets mee te maken. Verder heeft het uitoefenen van druk door te huren zo te verhogen ook effect op het welzijn van mensen; kinderen die mogelijk uit hun vertrouwde buurt moeten, zorgen om de toekomst (de huur op termijn niet meer kunnen opbrengen) etc. En de binding die je hebt in je buurt en met je huis. Waar je kinderen zijn opgegroeid, waar je de buren goed kent etc. Ik heb hier, als alleenstaande ouder, veel zorgen om.
De term "scheefwonen" vind ik niet terecht; van al mijn vrienden (meeste met koopwoning) betaal ik verreweg het meest van mijn inkomen aan "wonen". En zijn die woningen die ooit gebouwd zijn, jaren terug, niet al lang terugverdiend in al die jaren huur?
Is het argument dat deze zwaar gesubsidieerd worden niet een beetje overdreven? Het zijn vaak simpele rijtjeshuizen of flats waar alleen het hoognodige aan onderhoud wordt gedaan. De term scheefwonen suggereert dat je voor een "prikkie" woont. Echter bijna 800, - euro huur voor een heel normale rijtjeswoning is niet heel goedkoop. Als mensen horen dat ik "scheefwoner" ben en ze horen wat ik betaal voor mijn woning dan zijn ze altijd stomverbaasd… Reactie infoteur, 05-02-2016
Beste Anna,
Bij de huurtoeslag is er wel een vermogenstoets, bij de huurverhogingen niet. Als iemand denkt zijn huis snel te verkopen om goedkoper te kunnen huren, kan dat wel eens tegenvallen. Er zijn te weinig relatief goedkope huurwoningen in ons land en dus probeert men er meer beschikbaar te krijgen. Een alternatief zou zijn dat er meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd, maar dat kost tijd en de ruimte is er niet altijd. Overigens heb ik dit beleid niet bedacht, maar probeer ik het wat toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Anna, 03-02-2016 20:33 #35
Er wordt geen rekening gehouden met het gevolg van de huurstijgingen op langere termijn en met regels en voorwaarden bij andere voorzieningen. Als je verder net boven de inkomensgrens zit en ook studerende kinderen hebt dan val je overal buiten en zijn de kosten echt niet meer op te brengen.
Als er sprake is van terugval in inkomen door wat voor oorzaak dan ook dan ontstaat er bovendien een onrechtvaardige situatie; met mogelijk hetzelfde inkomen als je buren op dat moment betaal je veel meer dan je buren omdat die wat huur betreft minder stijging hebben doorgemaakt. De huurverhoging van ten hoogste twee jaar kan immers maar ongedaan worden gemaakt.
Verder zijn er, in gewilde buurten, steeds meer mensen die hun koophuis verkopen en in een sociale huurwoning gaan wonen. Daar het vermogen niet wordt getoetst kun je en goedkoop wonen en genieten van je vrijgekomen geld. Is dat de bedoeling? Reactie infoteur, 04-02-2016
Beste Anna,
1. Het is de bedoeling dat mensen die het kunnen betalen meer huur betalen dan wie krap bij kas zit. Zo ontstaat er een druk op de huurder om naar een andere woning te gaan en kan iemand met minder inkomen dat huis in. Maar het kan inderdaad fout gaan als iemand een inkomensachteruitgang heeft. Dan gaan de huren minder omhoog, maar de huurstijging die eerder heeft plaats gevonden betaalt u nog steeds.
2. Wie zijn huis verkoopt om goedkoop te gaan huren, verliest zijn hypotheekrenteaftrek maar krijgt geen huurtoeslag. In de huurtoeslag zit namelijk wel een vermogenstoets. Het is dan ook nog maar de vraag of de woonlasten dan echt omlaag gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Carly, 17-01-2016 01:47 #34
Hoe gaat fat in 2016. Puntenaantal en WOZ wordt meegerekend. Stel er komt uit dat je niet meer mag verwonen dan 618,00
maar doordat het inkomen te hoog is ga je dan toch meer verwonen vanaf 2016.
Er komt zo`n een driejaarlijkse toets voor scheefwoners, mag de woning dan toch meer opgetrokken worden als eigenlijk is vastgesteld door de puntentelling dat hij maar 618 euro huur waard is. Reactie infoteur, 17-01-2016
Beste Carly,
Als het aantal schaarstepunten door een lagere WOZ-waarde dalen, dan daalt ook de maximale huur die in de sociale huursector voor een zelfstandige woonruimte gevraagd mag worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ellen, 08-01-2016 14:23 #33
Inderdaad belachelijk. Ik zit in een huis dat sinds vorig jaar boven de huurgrens terecht is gekomen. Dus ieder jaar meer dan 6 procent verhoging! Ben 58 jaar, gescheiden en al 10 jaar alleen in dit huis met 2 kinderen. Werk fulltime. Ik ben te oud om te kopen, heb niet genoeg kunnen sparen. Dit door alle lasten! En vraag me af waar ik over 2 jaar heen moet. Laat staan als ik met pensioen ga… Commune starten? Reactie infoteur, 09-01-2016
Beste Ellen,
Bij een lager inkomen zal de huurverhoging minder hoog zijn, maar een jaarlijkse verhoging van 6% is zeker fors te noemen. Ik begrijp de klem waarin u zit.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Debbie, 14-12-2015 17:53 #32
Dit is echt belachelijk! Ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen.
Welke alleenstaande moeder met dus 3 kindjes werkt 5 dagen in de week? en verdiend dan dus €1.850 p.m.?
Ik wilde graag naar een andere woning zodat mijn kinderen ieder een eigen kamer zou hebben want ik mis nu 1 kamer.
Nu is de regel dat de huur omlaag gaat nou het gekke hiervan is is dat alleen de huur van flatjes dus voor mij zogenaamd te betalen zijn. Er is geen eengezinswoning die je kan huren voor €628 wel zijn er 1 gezinswoningen met 3 kamers te huur maar ja daar kan ik dus niet gaan wonen met 3 kinderen. Dus dat betekend dat ik naar een flatje zou moeten met mijn 3 kindjes terwijl ik juist naar eengezinswoning wilde voor mijn kinderen? Ik zit nu in een eengezinswoning van €709 en ben nu bijna verplicht hier te blijven wonen en zullen mijn kindjes nooit een eigen kamer krijgen. Tegenwoordig is het zelde dat mensen nog bij elkaar blijven in een relatie en is het heel normaal dat mensen gescheiden zijn. Dus kortom wat je nu gaat krijgen is gezinnen met kinderen en 2 verdieners mogen daar wonen en 2 mensen die samen zijn en geen kinderen kunnen daar wonen maar alleenstaande ouder met 3 kindjes die verdiend dus te weinig. en moet dus de kinderen bij elkaar in de kamer proppen.
want er zijn geen 4 kamer of dus al helemaal geen 5 kamer woningen te huur voor €628 en dat allemaal omdat ze huurtoeslag willen afschaffen. waarom worden alleen staande ouders en dus vooral de kinderen de dupe van dit allemaal?
En nu heb ik het nog geen eens over de alleenstaande ouders met uitkering waarvan de huurtoeslag dus uiteindelijk weg valt betekend dit dat de uitkeringen omhoog gaan dus dan kan iedereen weer meer belasting afdragen om de uitkeringen te kunnen bekostigen? krom zooitje is het hier ik ben dus tegen dit besluit naja tegen? ik vind dan ook dat jullie de huur van eengezins woningen met 4 of 5 kamers ook omlaag moeten gooien dan heeft t pas echt zin! Reactie infoteur, 15-12-2015
Beste Debbie,
Helaas kan ik hier ook weinig aan doen :)
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Marieke, 11-11-2015 16:19 #31
Wij zitten ook in een lastige situatie. we komen boven de 43000 grens omdat onze licht verstandelijk beperkte dochter van 28 nog bij ons woont. zij krijgt wajong.mzij is nog niet in staat om zelfstandig te wonen. doordat onze huur zo extreem stijgt moet haar wajong ook worden gebruikt om rond te komen., zij kan niet sparen voor het moment dat ze wel in staat is min of meer zelfstandig te wonen, en wij hebben financiële problemen imdat wij voor haar zorgen. is hier geen uitkomst in? Reactie infoteur, 12-11-2015
Beste Marieke,
Het inkomen van een inwonend kind dat ouder is dan 23 jaar telt mee bij het huishoudinkomen. De verhuurder is niet verplicht om de maximale huurstijging door te voeren, misschien kunt u hem er in overleg vanaf brengen om dat te doen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Dobby, 10-11-2015 11:37 #30
Beste,

Afgelopen jaren fijn 5% huursverhoging voor onze kiezen gekregen; zitten nu op 800 euro. Mijn salaris daarentegen is de afgelopen jaren niet verhoogd; door de crisis ben ik op alle vlakken steeds meer gaan betalen voor onder andere zorg en energie. Met 2 kinderen op middelbare school is het besteedbaar inkomen alleen maar minder geworden. Zit net boven die inkomensgrens.

Gezien het gebrek aan stijging zit ik dadelijk op het punt waarop de huur 50% van mijn inkomen gaan vertegenwoordigen; uitwijken / kopen is niet mogelijk. Is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de aankomende huursverhoging in 2016? Reactie infoteur, 10-11-2015
Beste Dobby,
De verhuurder zal naar de inkomensgrens kijken, maar moet in 2016 ook meer rekening gaan houden met de kwaliteit van de woning. Misschien biedt vooral een gebrek aan kwaliteit mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Trudy, 07-11-2015 14:05 #29
Nergens in de woon wet hebben zij het over de vergrijzing, en dat terwijl dit toch het paradepaardje is van onze regering.
Juist deze mensen gaan nu minder inkomen krijgen, zo niet veel minder. Zelf zit ik ook in zo`n positie de huren bij mij zijn 710,68
en ik betaal door het scheefwonen 810 euro. Terwijl er ook mensen alleen wonen met huurtoeslag die maar 411 euro betalen, hoezo scheef. Maar als iedereen uit zijn sociale huurwoning moet, zijn er dan ook wel genoeg vrije sector woningen?
BEN BENIEUWD! Ik denk van niet en waar moeten wij dan naartoe. Reactie infoteur, 08-11-2015
Beste Trudy,
Veel mensen moeten inderdaad wel blijven zitten waar ze zitten omdat er geen alternatief is of omdat het alternatief veel duurder is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Guus, 05-11-2015 11:58 #28
Kan het zomaar dat inkomens bij elkaar worden opgeteld als je nog niet eens fiscale partners van elkaar bent.

Ons verhaal: We kregen de maximale huurverhoging in 2014 (ook kunnen we niet verhuizen terwijl er gezondheidsproblemen zijn) omdat het verzamelinkomen over 2013 werd genomen en wij boven de sociale huurgrens uitkwamen. Per 1-3-'16 gaan we ruim onder de sociale huurgrens uitkomen.
Wat ik krom vind is dat we het eerste half jaar van '13 allebei een eigen huishouding voerden, mijn man toen nog 40 uur werkte en ik een volledige AOW-uitkering ontving.
Per 1-9-'13 ging mijn man met de Vut en gingen op 1-7-'13 samenwonen waardoor mijn AOW-uitkering werd verlaagd.
Wie kan mij helderheid verschaffen? Reactie infoteur, 05-11-2015
Beste Guus,
Er wordt gekeken naar het gezamenlijke verzamelinkomen en omdat men twee jaren terugkijkt zijn dat de twee individuele inkomens uit 2013 bij elkaar opgeteld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Gjmy, 01-11-2015 13:06 #27
Is het rechtvaardig om mij een scheefwoner te noemen als men net boven de inkomensgrens zit, al jaren in een aanleunwoning woont, geen subsidies ontvangt en alle zorgkosten zelf moet betalen?
Volgens mij is dat diefstal van onze overheid! Reactie infoteur, 02-11-2015
Beste Gjmy,
U valt in ieder geval tussen de wal en het schip en dat voelt zeker niet als rechtvaardig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Beryl, 31-10-2015 01:56 #26
Huurverlaging kan ook
Wie eerder te maken kreeg met een inkomensafhankelijke huurverhoging, kan als het inkomen daalt ook een lagere huur krijgen tot de huur voor de huurverhogingen en dit maximaal tot twee jaar terug. Bovendien kan voor chronisch zieken en gehandicapten een uitzondering worden gemaakt.

Las bovenstaande in de artikel.
Mijn inkomen is ook fors gedaalt.
Is dit nog van toepassing?
Wil hier meer over weten Reactie infoteur, 31-10-2015
Beste Beryl,
Ja dat geldt nog steeds. Als uw inkomen aantoonbaar omlaag is gegaan, doet u aan de verhuurder een voorstel om de huur te verlagen en als die dat niet doet kunt u naar de huurcommissie stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Al, 22-10-2015 09:34 #25
Beste, hier ook een vraagje. In de tijd dat er nog geen sprake was van deze huurverhogingen, heb ik kredieten afgesloten, ivm aankoop van auto en andere zaken. Ik dacht toen nog niet aan het kopen van een woning en vond het verder prima wonen in een huurwoning. Dan is het opeens 2014/2015 en krijgen wij te maken met 5% huurverhoging en dan niet eenmalig, maar dat kan in ons geval door groeien naar de max huurprijs (volgens het puntensysteem €1050). Ben begonnen met 560 euro, inmiddels 690 EURO. Daar kan dus elk jaar ongeveer 50 euro bijkomen vanaf nu (inkomensgrens van 43.000, daar zitten wij net boven). Even terug naar mijn krediet. Door die krediet die ik nog aan het afbetalen ben, kan ik geen woning kopen. Banken die accepteren dat niet, zij verwachten van ons dat wij deze eerst afbetalen. Ik heb nog een jaar of 6 nodig om het krediet af te lossen, daarna kan ik een woning kopen. Tot die tijd kan ik dus niet anders dan blijven wonen in mijn sociale huurwoning en accepteren dat ik binnen 5 jaar van 690 euro naar bijna 1000 euro per maand huur ga stijgen. Geen idee of ik een uitzondering ben in heel Nederland, maar ik ben in ieder geval wel tussen wal en schip belandt zo. Reactie infoteur, 22-10-2015
Beste Al,
U zit inderdaad gevangen in uw huurwoning, het kabinet gaat er te gemakkelijk vanuit dat iedereen wel kan doorstromen. Overigens zijn deze enorme inkomensafhankelijke huurstijgingen alleen toegestaan bij een sociale huurwoning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ton, 19-10-2015 22:18 #24
Scheefwonen? Dat is gewoon een truc van de politiek om ons weer meer geld af te persen. Als een miljonair een Fiat Panda prima vindt i.p.v. een BMW, dan wordt die Panda toch ook niet plotseling voor hem veel duurder? Alle waar naar zijn geld. Het is gewoon de marktwerking die het moet doen. Als er veel behoefte is aan goedkopere woningen, dan moeten die gebouwd worden. Maar in plaats daarvan moeten al die projectontwikkelaars zo nodig hun zakken vullen door peperdure projecten te bouwen, waar blijkbaar weinig vraag naar is. Die blijven leeg staan, dus gaat de politiek ons dwingen om door te stromen, en daarom hebben ze 'scheefwonen' uitgevonden. Reactie infoteur, 21-10-2015
Beste Ton,
Ik begrijp de reactie, wel is het zo dat de sociale huurwoningen met gemeenschapsgeld zijn betaald en oorspronkelijk voor een bepaalde doelgroep zijn bedoeld.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sandra, 08-10-2015 13:02 #23
Kunt u wellicht aangeven: vroeger werd gesproken over minimale trendmatige huurverhoging. Met welke huurverhoging kan dat nu worden vergeleken? Alleen het inflatiepercentage of ook met aanvulling van het inkomensafhankelijke percentage? Reactie infoteur, 08-10-2015
Beste Sandra,
Klopt, tegenwoordig kunt u die vervangen door minimaal 1,5% plus inflatie.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Janssen, 25-09-2015 11:54 #22
In dit artikel staat dat de huurgrens tot 2018 vast staat. Dit gebeurt toch pas vanaf 2016?
En stel dat ik een woning huur in de vrije sector à 720 incl. servicekosten per maand. Mijn inkomen is zo laag dat ik recht heb op huurtoeslag, de woning is gehuurd obv een garantstelling van mijn ouders. De sociale huurgrens wordt ik 2016 verhoogd naar 730. Is mijn woning dan opeens een sociale huurwoning geworden, wat betekent dat ik vanaf januari opeens huurtoeslag aan kan vragen? Reactie infoteur, 25-09-2015
Beste Janssen,
Er is afgesproken dat de maximale huurgrens voor het onderscheid sociale sector en de vrije sector (nieuwbouw) een aantal jaren wordt bevroren en daardoor is eerder bekend hoe hoog deze grens zal zijn. Bij een huurovereenkomst na 1 juli 1994 bepaalt de aanvangshuur of het een sociale huurwoning is of niet. Als de aanvangshuur hoger is dan de toenmalige liberalisatiegrens, is en blijft het een vrije sector woning.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Vijver, 08-05-2015 09:18 #21
Wij hebben een huurhuis in de vrije sector en hebben nu 2015 een huurverhoging van 1,60%. Ik dacht dat dit niet mocht tot 2018. Ons inkomen is ook drastisch omlaag gegaan. Reactie infoteur, 08-05-2015
Beste Vijver,
Voor de vrije sector is de huur niet gereguleerd en mag daarom worden verhoogd.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Helena Hoop, 22-04-2015 12:38 #20
Toen de inkomensafhankelijke huurverhoging van start ging was ik ineens (ik was toen 64, bijna 65 en werkte fulltime) een scheefwoner en ik ging dan ook behoorlijk meer huur betalen. Toen ik 65 plus 1 maand was kreeg ik recht op AOW plus een klein pensioentje. Geen recht op huurtoeslag want inkomen te hoog, en die tweemaal extra verhoogde huur voor mijn kiezen.
Allemaal krap maar nog te doen. In mijn omgeving zie ik nu echter een aantal gevallen van 'scheefwoon-ontduiking' zal ik het maar noemen ontstaan. Ik zal een voorbeeld geven: persoon A bewoont met kind sinds 1 jaar een huis waarvan de huur 150 Euro hoger is dan de huur van de buren die er al langer wonen. Persoon A verwoont dus ca 700,=. Werkt, verdient, maar ontvangt ook huurtoeslag. Heeft een persoon B bij zich wonen (werkt ook) maar niet officieel, dus niet ingeschreven op het betreffende adres. Samen zijn ze dus scheefwoners en hebben ze geen recht meer op huurtoeslag maar met de constructie die ze hebben gecreëerd blijft hun huurverhoging nu beperkt en ontvangt persoon A nog steeds huurtoeslag. Als persoon A in de bijstand gezeten zou hebben was de uitkering allang beëindigd geweest i.v.m. samenwoning. In mijn ogen is het bovenstaande net zo goed fraude maar wie 'controleert' de werkelijke woon- en financiële situatie in gevallen als deze? Ik krijg de indruk dat helemaal niemand dit controleert. Het stoort mij omdat ik elk Eurodubbeltje moet omdraaien en zij blijkbaar zonder zorgen de tuin inrichten, loungesets en dure parasols kopen, op vakantie gaan enz enz. Reactie infoteur, 22-04-2015
Beste Helena Hoop,
Dat is inderdaad fraude. Toeslagen worden gecontroleerd door de Belastingdienst en die kunnen een huiscontrole doen als ze het niet vertrouwen. Als uw in komen nu lager is, kan overigens ook uw huurverhoging lager worden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Wilbo, 15-04-2015 18:57 #19
Dit is weer bedacht door gasten die niet verder kijken. Mijn broer en ik wonen nog bij ons ouders thuis. We kunnen het goed vinden dus geen probleem. Maar we verdienen met z'n allen teveel voor deze woning. (let wel we zitten in 1 woning) Als die huurverhogingen doorgaan ga ik uit huis, mijn broer gaat uit huis en onze ouders moeten een huis. Hee opeens 2 woningen extra nodig. Aangezien we minder dan modaal verdienen hebben we ook nog recht op huurtoeslag, hoe krom wil je het hebben. We besparen nu op de woningmarkt 2 woningen, maar we worden gestraft omdat we nu opeens scheefwonen.
Een woning kopen kan niet gezien de leeftijden dat valt dus af. Reactie infoteur, 16-04-2015
Beste Wilbo,
De maatregel kan inderdaad ook tot dit soort reacties leiden, waarbij de overheid juist duurder uit kan zijn.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

S. Schwindt, 14-04-2015 08:59 #18
Na een hartinfarct en 2 jaren in de ziektewet ben ik nu 50% arbeidsongeschikt en in de WIA terecht gekomen. Sinds november 2014 ben ik ook werkloos met weinig kans weer werk te vinden (63 jaar). Ik ben dus flink in mijn inkomen achteruit gegaan en wordt dit jaar toch op mijn inkomen van 2013 beoordeeld. Is er een mogelijkheid de huurverhoging te relateren aan mijn lager inkomen? Reactie infoteur, 14-04-2015
Beste S. Schwindt,
Zeker, u geeft uw inkomensachteruitgang dan door aan de verhuurder en vraagt om met uw lagere inkomen rekening te houden.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Koppies, 15-03-2015 23:04 #17
Als je een huis die afbetaald is in de vrije sector wilt verhuren wie stelt de huurprijs vast? En wordt die huurprijs aan de belasting doorgegeven. Ook als je minder vraagt als het puntensysteem anders aangeeft als je maar boven de huursubsidie grens blijft.

Dank voor de invormatie Reactie infoteur, 16-03-2015
Beste M. Koppies,
Voor een huurhuis in de vrije sector stelt de verhuurder de prijs vast. Als u de huur niet zelf doorgeeft, wordt hij niet aan de Belastingdienst doorgegeven. Ook de huurder zal dat niet doen, omdat er geen huurtoeslag is.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

M. Bonsu, 05-06-2014 09:58 #16
Mijn man en ik zijn allebei chronisch ziek. Door een fout van mijn werkgever is ons loon boven de 43.000 in 2012 gekomen. In 2013 heb ik 5000 aan mijn werkgever moeten terugbetalen waar door in 2013 ons inkomen dus 5000 lager is en 42.000 is. Echter op basis van de belastinggegevens over 2012 krijg ik nu de maximale huurverhoging. Hoe kan ik dit aanvechten? Reactie infoteur, 05-06-2014
Beste M. Bonsu,
Als uw huishoudinkomen in 2013 lager is dan in 2012 vastgesteld, is dat een grond om bij de verhuurder bezwaar te maken tegen de te grote huurverhoging. U kunt dit onderbouwen met een IB 60 formulier (inkomensverklaring belastingdienst) of een of een voorlopige aanslag van 2013.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Salim Abidi, 23-05-2014 09:41 #15
Ik huur woning in vrije sector en krijg voor de tweede keer achter elkaar 4% huurverhoging dit jaar. (2013 en 2014) Mag dit zomaar? Inflatie + 1,5%. Mogen ze dit ook volgend jaar weer doen? Wie bepaalt de regels voor de huurverhogingen in vrije sector?
Vriendelijke groet. Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Salim Abidi,
De vrije sector is in beginsel vrij, maar bekijk wel of in het huurcontract is aangegeven hoe de huurverhoging berekend wordt en of dit daarmee overeenkomt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Til, 20-05-2014 12:57 #14
Mijn verhuurder heeft de verhoging over 2014 vastgesteld op 4+2,5%. Dit op basis van het inkomen in 2012. Nu ga ik medio 2014 met pensioen, waarbij het inkomen daalt. is het mogelijk om nu al bezwaar te maken tegen deze huurverhoging? Reactie infoteur, 20-05-2014
Beste Hans van Til,
Ik zou zeker bezwaar maken met daarbij aangegeven wat uw inkomen werkelijk zal worden. Nu is het wel zo dat naar het jaarinkomen wordt gekeken. Daarbij is 2012 zeker, 2013 binnenkort (juli 2014 als u belastingaangifte hebt gedaan) en 2014 nog niet. Het kan dus zijn dat de verhuurder uw verzoek in beraad houdt of alsnog de huurverhoging doorvoert als blijkt dat uw inkomen toch hoger is uitgevallen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Hans van Biezen, 19-05-2014 19:44 #13
Door de belastingdienst is mijn gezinsinkomen over 2012 boven € 43.602 opgegeven, hetgeen juist is. Maar in 2013 is het gezinsinkomen duidelijk daaronder gedaald. Er wordt steeds melding gemaakt van "het inkomen", zonder jaarspecificatie.
Kan ik op grond van het bovenstaande bezwaar maken tegen de maximale verhoging? Reactie infoteur, 20-05-2014
Beste Hans van Biezen,
Voor 2013 wordt uitgegaan van de definitieve inkomens uit 2012, maar als uw jaarinkomen na een huurverhoging aantoonbaar lager is, kunt u vragen om een huurverlaging respectievelijk minder verhoging.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ab van Kraaij, 12-05-2014 10:42 #12
Ik woon in een vrije sector woning en heb bericht ontvangen dat ik 6 1/2 % huurverhoging moet gaan betalen daar mijn vrouw en ik tezamen boven de euro 43.602 grens zitten aan inkomsten. Deze gegevens heeft mijn verhuurder gekregen bij navraag bij de belastingdienst. Ik heb nu begrepen dat de verhuurder zo'n navraag niet mag doen bij bewoning van een vrije sector woning. Klopt dit en zo ja kan ik hier iets tegen ondernemen en heeft dat dan ook betrekking op de huurverhoging van verleden jaar? Graag uw reactie. Reactie infoteur, 12-05-2014
Beste Ab van Kraaij,
In de vrije huursector zijn de huren vrij en mag de verhuurder niet naar uw inkomen vragen. Dat hij op basis van uw inkomen uw huur verhoogt en dit inkomen bij de belastingdienst opvraagt, lijkt me niet rechtmatig (schending van de privacy). Uw huurcontract bepaalt hoe de huur bij u kan worden verhoogd. U kunt bezwaar maken en desnoods naar de kantonrechter stappen.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teleurgesteld, 15-04-2014 17:37 #11
Als gehandicapte ben je mooi klaar met deze regelingen. De kosten die je voor je beperkingen zelf draagt, zijn niet gering en zijn door de huidige regelingen alleen maar flink toegenomen! Nu die kortingen verdwenen zijn en de kosten, i.v.m. beperkingen, niet meer aftrekbaar zijn, verandert dus ook het verzamelinkomen. Hierdoor mag de verhuurder nog meer huur vragen, omdat het immers volgens deze regelingen gewoon mág! Maar de kosten voor een handicap, zoals voor hulpmiddelen, thuishulp en medicijnen zijn allesbehalve minder geworden voor de chronisch zieken en gehandicapten en de zorgverzekering is voor deze mensen immers ook veel duurder.
Waaraan heb ik dit kabinet en deze regels verdient? Reactie infoteur, 15-04-2014
Beste Teleurgesteld,
Alles bij elkaar wordt het inderdaad een stuk duurder.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Sylvia, 09-04-2014 16:34 #10
Woon nu sociale huurwoning €691,-pm, dus onder de €699,-huurgrens. Per 1-7-2014 gaat de huur 4%omhoog naar kale huur van €719,- dus boven de huurgrens. Ik heb een bijstandsuitkering dus jaarinkomen onder de €20,000.
Kan ik nu bezwaar indienen of niet? blijft mijn huur nu (kalehuur) €691,-? Want wat bedoelen ze met huurgrens bevriezen is dit nu?, dus voor 1-7-2014?
mvg Sylvia Reactie infoteur, 10-04-2014
Beste Sylvia,
Het kabinet heeft afgesproken om de maximale huurgrens te bevriezen per 1 juli 2014, wat inhoudt dat in de sociale huursector de huur niet hoger mag worden dan 699 euro. De verhuurder zal bij u dan ook een lagere huurstijging moeten gaan toepassen. Maar het besluit van het kabinet moet nog in een wet worden omgezet.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Top Down Bottom Up, 27-04-2013 19:01 #9
Ik adviseer iedereen die huurt in de vrije sector even zijn huurcontract er op na te slaan.
Vaak is er in een artikel de wijze van huurverhoging opgenomen en meestal gebaseerd op de CPI index. Zo kreeg ik een brief van mijn verhuurder dat er op basis daarvan maximaal met 5% verhoogd mag worden. Gelukkig voor mij staat er in de laatste alinea van de brief; Uw verhuuder (naam) stelt zich echter op het standpunt dat een huuraanpassing van 5% geen recht doet aan de huidige economische conjuctuur en uw huidige huurprijs en heeft daarom besloten de huur voor uw woning NIET te verhogen! Man wat was ik blij want ik zag de bui al hangen.

Wil verder wel even kwijt dat ik het van de zotte vind dat verhuurders blijkbaar gewoon de gegevens van huurders in de vrije sector op kunnen vragen dit had nooit mogen gebeuren aangezien het akkoord zich richt op de sociale huurwoningen dit is niet mij maar wel een vriend van mij overkomen en die krijgt nu op basis daarvan ook de volle 6,5% voor zijn kiezen daarnaast is het ook nog eens over een inkomen uit 2011. Deze vriend is gepensioneerd en daar is natuurlijk ook e.e.a. gaande, verhoging 1e belastingschijf en het korten van de pensioenuitkering maar wel lekker die 6,5% erop knallen. Ga er maar aan staan. Maar ik vraag mij (ik denk terecht) af zijn die verhuurders niet strafbaar? Of is de belastingdienst niet buiten zijn boekje gegaan wat zijn de regels omtrent het opvragen van inkomen geldt dit dan gewoon voor álle huurders of alleen zij die in een sociale huurwoning zitten? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Top Down Bottom Up,
Een verhuurder kan bij de belastingdienst opvragen in welke categorie het inkomen valt, maar niet hoeveel het inkomen bedraagt. Daarbij verschaft de belastingdienst de verhuurder een code. De belastingdienst weet niet of het dan om sociale verhuur gaat of niet en een verhuurder is niet altijd verplicht om de extra huurverhoging in rekening te brengen. Bovendien kan een huurder bezwaar maken als het inkomen niet klopt. De verhuurder kan vervolgens een tweede inkomensindicatie opvragen. Handhaaft de verhuurder zijn huurstijging, dan kunt u nog tot 11 augustus 2013 naar de huurcommissie:

http://www.huis-en-tuin.infonu.nl/kopen-en-huren/109493-procedure-klacht-huurcommissie.html

Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ronald, 25-04-2013 21:25 #8
Ik woon eveneens in een vrije sector woning met een huur van 800 en krijg 6,5% verhoging met een verwijzing naar de inkomensafhankelijke wet en een verklaringsinkomen van de belasting. Hoe kan een particuliere verhuurder deze wet toepassen en inkomensinformatie ontvangen voor een niet sociale woning?
Is de wet nu toch van toepassing op iedereen die huurt? Reactie infoteur, 28-04-2013
Beste Ronald,
De wet is van toepassing in de sociale huursector. In de vrije sector zijn de huren en huurstijgingen vrij. Een verhuurder in de vrije sector is niet verplicht de hoge huur te vragen en u hoeft ook niet daarmee akkoord te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Theo, 25-04-2013 20:09 #7
Dit is zo bizar en absurd, dat ik me er ontzettend boos over maak. Het is de grootste flauwekul dat de huren omhoog moeten omdat de politici die de bouw vertegenwoordigen en de bouwwereld zelf in het verleden maar niet wilden inzien dat ze verkeerd bezig waren. De hypotheekrenteaftrek mocht niet worden afgeschaft want daar wilden de rijken en de bouwers niet aan. Zo werden er als maar grotere huizen gebouwd (terwijl de gezinnen kleiner werden) en de grootverdieners trokken alsmaar meer hypotheekrente af.
En nu is er een probleem en mogen de mensen die er absoluut niet aan hebben bijgedragen dat deze problemen zijn ontstaan, nu moeten die maar meer huur gaan betalen. En wat moeten de woningbezitters zelf meer betalen? Nada, erger nog ze pakken ouderen en gehandicapten ook nog eens de broodnodige zorg af en dat alles om de grote jongens maar de hypotheekrenteaftrek te kunnen laten genieten.
Ik heb er geen woorden voor en eigenlijk zijn het gewoon dieven.

Wat is het volgende; moeten de mensen die met een klein autootje rondrijden dadelijk meer betalen zodat de rijken de mercedes kunnen blijven betalen? Want dit hele spel heeft niets te maken met de gewone man die een hypotheekje van 4 ton wil kunnen aftrekken, het is om de grote jongens met mallotig grote villa's te blijven matsen.
En helemaal belachelijk is dat er van de gewone huizenbezitter niets extra's wordt gevraagd. Waarom dan wel de huurders? Eerst zou alleen de scheefwoner worden aangepakt maar intussen worden al die mensen aangepakt die op de koopmarkt niet mee konden/mochten doen en de zakkenvullers die in het verleden toch ook winst hebben gemaakt (maar daar hoor je ze nu niet over) die lopen nu te klagen. Ze zijn toch niet gedwongen om een huis te kopen. Reactie infoteur, 26-04-2013
Beste Theo,
Ik begrijp uw zorgen, maar het is ook zo dat er huurders zijn die een lage huur betalen terwijl ze een hoog inkomen hebben en zo een huurwoning van iemand met een lager inkomen bezet houden. Als die nou doorschuiven naar een koopwoning? Ook de koopsector zit in de problemen en de hypotheekrenteaftrek wordt met ingang van 2013 wel degelijk beperkt.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Ed, 25-04-2013 15:31 #6
Ik woon in een vrije-sector woning maar krijg nu ook 6,5% huursverhoging op een huur die veel hoger ligt dan 681,00 voor mijn kiezen. Ik ga nu dus failliet, bedankt Rutte/Blok. Geen kans op een sociale huurwoning en geen kans op een koopwoning, en nu? Reactie infoteur, 25-04-2013
Beste Ed,
Dat is zeker lastig.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Jos van Schendel, 03-04-2013 18:43 #5
Dat iemand al 20 jaar in hetzelfde huis woont en er een leven heeft opgebouwd is niet belangrijk. als het je niet aanslaat dan rot je op. als je 20 jaar ergens woont heb je een leeftijd dat een hypotheek niet meer haalbaar is. maar daar wordt geen moment over gesproken. a-social beleid met geen enkel gevoel voor het echte leven. gewoon zorgen dat je ontslag krijgt, zodat je onder een bepaalde inkomensgrens komt. blijft de huur nagenoeg gelijk en je krijgt ook nog de nodige subsidies. werkend nederland wordt gestraft. Reactie infoteur, 03-04-2013
Beste Jos van Schendel,
Tja.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Caro, 19-03-2013 11:27 #4
De inkomens boven 43000 hebben volgens de laatste berichten wél een huurplafond, nl dat vd max huur op basis v wws. Dat was eerder niet de bedoeling, maar nu wel. Reactie infoteur, 19-03-2013
Beste Caro,
Dat maakt inderdaad verschil als de maximaal toegestane huur volgens het woonwaarderingssysteem afwijkt. In de praktijk is dat waarschijnlijk alleen het geval wanneer de huur vóór deze nieuwe huurverhoging al te hoog was.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

C., 13-03-2013 11:58 #3
De regeling voor huurverhoging is ingesteld om het 'scheefwonen' tegen te gaan. "De sociale huur woningen zijn voor mensen met lage inkomens" wordt gezegd. Mijn vraag is dan: hoe komt het dat mensen met een laag inkomen, onder de 33.000, ook een extra huur verhoging krijgen? Reactie infoteur, 13-03-2013
Beste C,
Terechte vraag. De minister probeert de huren meer marktconform te maken. Voor lagere inkomens komt een deel van de extra huurverhoging terug via een hogere huurtoeslag.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Danny, 11-02-2013 16:22 #2
Geldt deze maatregel nu ook voor woningen in de vrije sector (of alleen voor sociale huur)? Reactie infoteur, 07-08-2014
Beste Danny,
Deze maatregel geldt voor de sociale sector. Daarboven zijn in wezen de huren vrij.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Teun Snijder, 01-02-2013 10:20 #1
Mag een woningcorporatie naast de huurverhoging een verhoging van 1.5 % opleggen? Ik zit in aow met een bruto uitkering van 20000 per jaar gaarne een reactie b.v.d. Reactie infoteur, 01-02-2013
Beste Teun Snijder,
De maximale huurverhoging in een jaar is voor u 1,5% plus de inflatie. Dit vervangt de trendmatige huurverhoging die vroeger vaak 3% per jaar bedroeg.
Met vriendelijke groeten,
Zeemeeuw

Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 08-07-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Special: Huren of kopen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 83
Schrijf mee!