De eisen en hoogte van kinderbijslag

De kinderbijslag is iets waar alle ouders mee in aanraking komen. Er bestaat echter vaak onduidelijkheid hierover zoals de precieze hoogte van het bedrag, hoe dit berekent wordt en aan welke eisen je moet voldoen om dit bedrag te ontvangen. Alle bedragen van kinderbijslag vloeien voort uit het zogenaamde basiskinderbijslag bedrag.

Kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag wordt bepaald door de leeftijd van het kind. Kinderen worden duurder wanneer zij ouder worden. Dit rechtvaardigt een met de leeftijd oplopend bedrag aan kinderbijslag. Het kinderbijslagbedrag is een bepaald percentage van het zogenaamde basiskinderbijslag bedrag. Dit basisbedrag bedraagt 278,55 euro per kind over een kalenderkwartaal. Voor kinderen jonger dan zes jaar is de kinderbijslag 70% van dit basisbedrag, voor kinderen van zes tot twaalf jaar is dit 85%, en voor kinderen van twaalf tot achttien bedraagt de kinderbijslag 100% van het basiskinderbijslag bedrag.

Voor 1995 werd de hoogte van de kinderbijslag, behalve door de leeftijd van het kind, ook door de gezinsgrootte bepaald. De gedachte hierachter was dat naarmate een gezin meer kinderen telt, de financiële mogelijkheden van de ouders om de kosten van een volgend kind te dragen, afnemen. In het verlengde hiervan werden hogere percentages gehanteerd. De procentuele koppeling van de leeftijd aan het basiskinderbijslag bedrag was namelijk 70%, 100% en 130%. Op grond van overgangsrecht is de oude regeling waarin met de gezinsgrootte rekening wordt gehouden, van kracht gebleven voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 1995.

Dubbele kinderbijslag

In bepaalde gevallen heeft een verzekerde voor hetzelfde kind aanspraak op dubbele kinderbijslag. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kosten van het betreffende kind extra hoog zijn, terwijl de verzekerde het kind meer dan normaal onderhoudt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij kinderen, jonger dan zestien jaar, die door of in verband met het volgen van onderwijs niet tot het huishouden van de verzekerde behoren. Denk aan kinderen die onderwijs volgen op een kostschool of een internaat. Wil een kind in die situatie voor twee kinderen worden geteld, dan dient er wel een causaal verband te bestaan tussen het volgen van onderwijs en het niet behoren tot het huishouden van de verzekerde. Ook mag het niet behoren tot het huishouden dan niet voortvloeien uit een andere omstandigheid, bijvoorbeeld een echtscheiding.

Uitwonend zijn

Aanspraak op dubbele kinderbijslag kan eveneens bestaan ten aanzien van kinderen, jonger dan zestien jaar, die in verband met ziekte of gebreken in een inrichting zijn opgenomen. Ook ten aanzien van zelfstandig wonende kinderen van zestien of zeventien jaar kan dit het geval zijn. In beide gevallen vereist het recht op dubbele kinderbijslag dat de verzekerde het kind ‘grotendeels’ onderhoudt. Daarvan is sprake indien het eventuele inkomen van het kind niet hoger is dan 1081 euro per kwartaal. Ook moet de verzekerde een bijdrage in het onderhoud van het kind leveren van meer dan 1081 euro per kwartaal.

Onder kinderen die zelfstandig wonen kunnen ook kinderen die in het buitenland wonen en daar onderwijs volgen worden verstaan. Ouders kunnen ook voor deze kinderen in beginstel dubbele kinderbijslag krijgen, mits zij bij de aanvraag hieromtrent een verklaring voegen van de autoriteiten van het desbetreffende land waaruit blijkt waar het kind woont. Ook moeten de ouders dan ieder kwartaal bij de SVB aantonen dat zij zelf niet bij het kind wonen, maar het kind wel onderhouden, hetgeen moet blijken uit betaalwijzen van de financiële bijdragen die zij betalen ter dekking van de kosten van levensonderhoud en de opvoeding van het kind en ter dekking van kosten van het onderwijs dat het kind volgt.

Ernstig gehandicapte kinderen

Voor diegene die een zeer ernstig gehandicapt kind (beneden de achttien jaar) thuis verzorgt, terwijl dit kind voor plaatsing in een AWBZ-inrichting in aanmerking zou komen, bestaat geen recht op extra kinderbijslag. Wel kan een tegemoetkoming in de kosten van de verzorging worden geclaimd op grond van de regeling ‘tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000’ (TOG). Door de verzorging thuis worden de kosten van opname in een inrichting bespaard. Echter sinds 1 april 2010 wordt aan het recht op deze tegemoetkoming de eis gesteld dat een AWBZ-indicatie kan worden overlegd voor ten minste tien uur zorg per week. Daarmee wordt aangesloten bij het wettelijk kader om de zorgaanspraak van onder andere ernstig gehandicapte kinderen vast te stellen. Tegelijkertijd wordt de kring van gerechtigden daarmee beperkt tot ouder van kinderen die veel professionele zorg nodig hebben. De TOG-regeling wordt eveneens door de SVB uitgevoerd.
© 2011 - 2020 Randy1991, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Regeling onderhoud gehandicapte kinderenHet onderhoud van gehandicapte kinderen is duurder dan dat van gezonde kinderen. Ouders van gehandicapte kinderen hebben…
Belastingen, levensonderhoud kinderenBelastingen, levensonderhoud kinderenDe kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbe…
Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Kinderbijslag en een vakantiebaan: hoeveel bijverdienen?Een vakantiebaan die niet meer dan 1250 euro oplevert heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag, mits een kind niet meer…
Kinderbijslag, de meest gestelde vragenDe overheid verstrekt mensen met kinderen een tegemoetkoming in de kosten van het opvoeden van kinderen. Iedereen die in…

Besparen op studiekosten: Gratis en goedkope studieboekenBesparen op studiekosten: Gratis en goedkope studieboekenAls student zit je vaak krap bij kas. Besparen op studiekosten en studieboeken is dan ook erg gewenst. Gelukkig is bespa…
Studieboeken: zo goedkoop mogelijk studerenStudieboeken: zo goedkoop mogelijk studerenStudieboeken. Je krijgt je boekenlijst en het betreft een bedrag waarvoor je zo ongeveer op vakantie kunt! Schrik niet.…
Bronnen en referenties
  • Sociaal Zekerheidsrecht 2011

Reageer op het artikel "De eisen en hoogte van kinderbijslag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Randy1991
Gepubliceerd: 21-09-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!