InfoNu.nl > Financieel > Diversen > De voorwaarden van huurtoeslag en passend toewijzen in 2019

De voorwaarden van huurtoeslag en passend toewijzen in 2019

De voorwaarden van huurtoeslag en passend toewijzen in 2019 Wanneer een woningzoekende een sociale huurwoning gaat zoeken zijn er twee zaken die een belangrijke rol spelen. Allereerst de huurtoeslag, deze bepaalt in hoeverre iemand tegemoet gekomen kan worden in de huurkosten wanneer de woning wordt gehuurd. Daarnaast is er het zogeheten passend toewijzen, deze bepaalt op welk type woning een woningzoekende mag reageren en is dus van invloed op het aanbod. De huurtoeslag en passend toewijzen zijn dus twee van elkaar losstaande systemen, maar zijn beiden van grote invloed op de keus van een huurwoning en de verdeling van huurwoningen onder woningzoekenden.

Opbouw van de huurtoeslag

Iedere huurder van zelfstandige woonruimte kan huurtoeslag aanvragen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Om de werking van de huurtoeslag te begrijpen moet eerst naar vier begrippen worden gekeken; dat zijn de basishuur, de kwaliteitskortingsgrens, de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens.

Basishuur

Iedereen moet in elk geval de basishuur helemaal zelf betalen, de basishuur is het gedeelte waarover men geen huurtoeslag ontvangt en de hoogte van deze basishuur is afhankelijk van iemands inkomen. Er geldt in elk geval altijd een minimumbasishuur, deze is in 2019 in € 228,62, voor ouderen ligt deze iets lager, namelijk € 224,99 tot € 226,80. Afhankelijk van het inkomen wordt de hoogte van de basishuur berekend.

Kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens

Over de huur boven de vastgestelde basishuur treedt de huurtoeslag in werking, er wordt dan 100% vergoed tot en met de zogeheten kwaliteitskortingsgrens welke in 2019 op € 424,44 ligt. Boven deze € 424,44 wordt 65% vergoed tot en met de zogeheten aftoppingsgrens. Deze aftoppingsgrens verschilt per huishouden, een- en tweepersoonshuishoudens krijgen deze 65% vergoeding tot en met de in 2019 geldende aftoppingsgrens van € 607,46 en grotere huishoudens tot en met € 651,03. In sommige situaties kan men zelfs boven de aftoppingsgrens 40% vergoeding krijgen tot aan de huurtoeslaggrens: zie hiervoor het volgende onderwerp “Huurtoeslaggrens”. Voor de duidelijkheid: de genoemde grenzen zijn "tot en met"-grenzen.

Huurtoeslaggrens

Tot slot is er de huurtoeslaggrens, dat is de grens van de huur waarboven men geen huurtoeslag kan ontvangen, ongeacht hoe hoog of hoe laag iemands inkomen ook is. Deze grens ligt in 2019 op € 720,42. Boven de huurtoeslaggrens wordt dus geen huurtoeslag vergoed. Eveneens vindt boven de aftoppingsgrens tot en met de huurtoeslaggrens eveneens geen huurtoeslag plaats, behalve bij huishoudens met een alleenstaande, een oudere of een gehandicapte huurder, bij deze huishoudens wordt een percentage van 40% boven de aftoppingsgrens tot en met de huurtoeslaggrens vergoed. Voor bijna iedereen ligt de huurtoeslaggrens op € 720,42, echter wanneer iemand jonger is dan 23 jaar krijgt deze al boven een rekenhuur van in 2019 € 424,44 geen huurtoeslag. Jongeren zullen dan ook op zoek moeten gaan naar huurwoningen van € 424,44 of lager willen ze aanspraak maken op huurtoeslag. Er zijn hier weer uitzonderingen op, bijvoorbeeld wanneer men een kind heeft, er geldt dan weer de normale huurtoeslaggrens van € 720,42 - het huizenaanbod is voor deze doelgroep dan ook een stuk groter.

De voorwaarden voor huurtoeslag

Voor een woningzoekende die een huurwoning wil huren is het in financieel opzicht van belang te weten of men recht heeft op huurtoeslag. Hiervoor zijn voorwaarden bekend die uitvoerig door de Belastingdienst zijn omschreven. Allereerst moet iemand 18 jaar of ouder zijn, maar in een aantal gevallen bestaan er uitzonderingen waarin iemand jonger dan 18 jaar toch huurtoeslag mag aanvragen. Daarnaast moet de woonruimte zelfstandige woonruimte betreffen. Ook moet men ingeschreven staan bij de gemeente op het adres waar de huurder en eventuele medebewoners (gaan) wonen. Daarnaast moet men de Nederlandse nationaliteit bezitten of een geldige verblijfsvergunning hebben. Tot slot moeten de huur en iemands inkomen en vermogen niet te hoog zijn.

Inkomens- en huurgrenzen voor huurtoeslag op een rij

Samenstelling huishouden Inkomenseisen en vermogen Vereiste rekenhuur
Alleenwonenden van 18 jaar of ouder tot 23 jaar Het inkomen mag maximaal € 22.700 zijn en het vermogen maximaal € 30.360 De rekenhuur is minimaal € 228,62 en maximaal € 424,44
Meerdere bewoners, de huurder is 18 jaar of ouder tot 23 jaar Het gezamenlijke inkomen mag maximaal € 30.825 zijn en het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal € 60.720, waarbij deze niet meer dan € 30.360 mag hebben De rekenhuur is minimaal € 228,62 en maximaal € 424,44
Alleenwonenden van 23 jaar of ouder tot aan de AOW-leeftijd Het inkomen mag maximaal € 22.700 zijn en het vermogen maximaal € 30.360 De rekenhuur is minimaal € 228,62 en maximaal € 720,42
Meerdere bewoners, de huurder is 23 jaar of ouder tot aan de AOW-leeftijd Het gezamenlijke inkomen mag maximaal € 30.825 zijn en het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal € 60.720, waarbij deze niet meer dan € 30.360 mag hebben De rekenhuur is minimaal € 228,62 en maximaal € 720,42
Alleenwonenden met een AOW-leeftijd Het inkomen mag maximaal € 22.675 zijn en het vermogen maximaal € 30.360 De rekenhuur is minimaal € 226,80 en maximaal € 720,42
Meerdere bewoners, de huurder heeft de AOW-leeftijd Het gezamenlijke inkomen mag maximaal € 30.800 zijn en het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal € 60.720, waarbij deze niet meer dan € 30.360 mag hebben De rekenhuur is minimaal € 224,99 en maximaal € 720,42

Een aantal uitzonderingen

  • Uitzondering: in een aantal situaties mag ook indien men jonger dan 18 jaar is huurtoeslag worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer men een kind heeft, raadpleeg voor deze specifieke informatie en meer uitzonderingssituaties de Belastingdienst
  • Uitzondering: in een aantal situaties mag ook indien men jonger is dan 23 jaar huurtoeslag worden aangevraagd bij een rekenhuur boven de € 424,44 en tot en met € 720,42, bijvoorbeeld wanneer men gehandicapt is, raadpleeg voor deze specifieke en meer uitzonderingssituaties de Belastingdienst
  • Uitzondering: soms telt een bepaald deel van het inkomen of vermogen niet mee, dit is dan bijzonder inkomen en bijzonder vermogen, denk aan een afkoopsom van een klein pensioen of smartengeld, raadpleeg voor de uitvoerige lijst hierover de Belastingdienst
  • Uitzondering: wanneer een medebewoner reeds de AOW-leeftijd heeft, maar de huurder jonger is dan deze leeftijd dan gelden toch de grenzen en voorwaarden van de AOW-leeftijd
  • Uitzondering: bij thuiswonende kinderen tot 23 jaar wordt voor het vaststelen van het totale inkomen van dit huishouden alleen het inkomen van boven € 4.885 meegerekend
Tip: raadpleeg voor alle volledige uitzonderingen de Belastingdienst

Let op dat de huurprijs de huurtoeslaggrens niet gaat overstijgen

Bij een te hoog inkomen is er dus geen recht op huurtoeslag en dit recht vervalt ook wanneer iemands inkomen door betere financiële omstandigheden te hoog wordt. Het kan dan zo zijn dat men in een huurwoning woont van bijvoorbeeld € 550,- en hiervoor huurtoeslag ontving, maar dat door een stijging van het inkomen of vermogen er geen huurtoeslag meer plaatsvindt. Dit is prima, want huurtoeslag is immers bedoeld voor huurders met een lager inkomen.

Mogelijke gevolgen bij een huur boven de huurtoeslaggrens

Het kan echter een ander verhaal worden wanneer men in een huurwoning van € 720,42 woont met een laag inkomen. Als dan door huurverhogingen de rekenhuur boven de € 720,42 stijgt, bijvoorbeeld naar € 759,50, dan is er nog niets aan de hand, men behoudt namelijk het recht op huurtoeslag wanneer de huurprijs boven de huurtoeslaggrens stijgt, indien men al huurtoeslag ontving toen de huur nog lager was. Maar indien men echter door betere financiële omstandigheden opeens veel meer gaat verdienen verliest men wél het recht op huurtoeslag. Ook nu is dat prima, want huurtoeslag is zoals gezegd bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Maar mocht nu na het vervallen van het recht op huurtoeslag, én de stijging van de huur boven de huurtoeslaggrens, het inkomen weer flink gaan dalen dan kan het zo zijn dat men géén huurtoeslag meer kan aanvragen, immers de huurprijs ligt boven de huurtoeslaggrens van € 720,42. Gevolg: men woont met een laag inkomen in een duur huurhuis zonder recht op huurtoeslag. En gezien het lage woningaanbod in Nederland is een goedkopere huurwoning niet snel gevonden. Het is dus raadzaam om als huurder goed naar dit soort risico's te kijken voordat men besluit om een huis met een hoge huur te gaan huren. Het is wellicht verstandiger om een woning te huren die ruim onder de huurtoeslaggrens ligt. Dit verhaal geldt ook voor jongeren onder de 23 jaar, ook zij moeten zich goed bezinnen als ze een huurwoning willen huren van precies € 424,44. Voor meer informatie hierover is het raadzaam eerst contact op te nemen met de Belastingdienst of met uw woningcorporatie voordat een dure huurwoning wordt gehuurd. Informeer altijd even bij uw wooncorporatie om te vragen en uit te zoeken welk beleid zij hanteren.

Passend toewijzen

Volgens de nieuwe Woningwet uit 2015 moeten woningcorporaties een groot deel van hun woningaanbod passend toewijzen. Zo wordt gestimuleerd dat veel sociale huurwoningen bij de daarvoor bestemde doelgroep terechtkomen en dat de kosten voor het uitbetalen van huurtoeslag omlaag gaan. In elk geval moet 80% van het woningaanbod bij huurders met een inkomen tot aan de in 2019 geldende grens van € 38.035 terechtkomen, de resterende 10% bij huurders met een inkomen tot aan € 42.436 en de laatste 10% mag vrij worden verhuurd. Een woningcorporatie mag er voor kiezen die laatste 10% alleen aan inkomens tot € 38.035 toe te wijzen.

Het andere criteria van passend toewijzen is dat aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag (dus woningzoekenden die aan de voorwaarden van huurtoeslag voldoen) in 95% van de gevallen een woning moet worden aangeboden die onder de aftoppingsgrens valt: dit is in 2019 € 607,46 voor een- en tweepersoons huishoudens en € 651,03 voor grotere huishoudens. Logischerwijs kan geconcludeerd worden dat dus 5% niet onder deze aftoppingsgrenzen hoeft te liggen, en dit verklaart waarom in een aantal gevallen ook woningzoekenden met een laag inkomen op duurdere huurwoningen van bijvoorbeeld € 720,42 mogen reageren. Ieder nieuw jaar kunnen alle inkomens- en huurtoeslaggrenzen, alsmede de grenzen van passend toewijzen veranderen, meestal stijgen deze. De toewijzingsregels die woningcorporaties hanteren om de door de overheid gestelde eisen te bereiken kunnen onderling verschillen.

Nog een aantal aandachtspunten

Op de site van de Belastingdienst kunnen proefberekeningen worden gemaakt aan de hand van de rekenhuur en het inkomen. Het is zeer zinvol om dit te doen voordat men een huurwoning gaat huren. Bij twijfel of vragen is het altijd het beste om de Belastingdienst te raadplegen. Daarnaast staan in de advertentie van een huurwoning van een woningcorporatie vaak zaken omschreven als het maximale inkomen dat men mag hebben, eisen ten aanzien van de huishoudsamenstelling, de servicekosten en de kale huur. Met name de servicekosten kunnen flink variëren en dus voor een hogere rekenhuur zorgen, kijk hier dus ook altijd even goed naar voordat besloten wordt of de woning betaald kan worden. Zorg er verder voor dat bij de jaarlijkse huurverhoging de verhoogde huurprijs ook aan de Belastingdienst wordt opgegeven zodat de juiste huurtoeslag ontvangen wordt. Ook andere zaken als stijging van het inkomen of verandering van huishoudsamenstelling moeten op tijd bij de Belastingdienst worden opgegeven wanneer men toeslagen ontvangt.
© 2018 - 2019 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Recht op een sociale huurwoning en huurtoeslag?Recht op een sociale huurwoning en huurtoeslag?Als je een woning wilt huren, maar je hebt niet zoveel inkomen, kan het zijn dat je recht hebt op een sociale huurwoning…
Huurtoeslag in 2015: hoogte en hoe aan te vragenHuurtoeslag in 2015: hoogte en hoe aan te vragenWanneer je inkomen niet al te hoog is kan het elke keer weer een hele opgave zijn om aan het einde van de maand de huur…
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenNieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenDoordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op…
Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019Hebt u in 2019 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoesl…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2019Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2019Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2017, 2018 of 2019 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Bronnen en referenties
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/toewijzen-betaalbare-woningen
  • https://download.belastingdienst.nl/toeslagen/docs/berekening_huurtoeslag_2019_tg0831z91fd.pdf
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

Reageer op het artikel "De voorwaarden van huurtoeslag en passend toewijzen in 2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 01-05-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!