De grenzen van huurtoeslag aanvragen in 2020

De grenzen van huurtoeslag aanvragen in 2020 Wanneer een woningzoekende een sociale huurwoning gaat zoeken zijn er twee zaken die een belangrijke rol spelen. Allereerst de huurtoeslag, deze bepaalt in hoeverre iemand tegemoet gekomen kan worden in de huurkosten wanneer de woning wordt gehuurd. Daarnaast is er het zogeheten passend toewijzen, deze bepaalt op welk type woning een woningzoekende mag reageren en is dus van invloed op het aanbod. De huurtoeslag en passend toewijzen zijn dus twee van elkaar losstaande systemen, maar zijn beiden van grote invloed op de keuze van een huurwoning en de verdeling van huurwoningen onder woningzoekenden.

Opbouw van de huurtoeslag

Iedere huurder van zelfstandige woonruimte kan huurtoeslag aanvragen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Om de werking van de huurtoeslag te begrijpen moet eerst naar vier begrippen worden gekeken; dat zijn de basishuur, de kwaliteitskortingsgrens, de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens.

Basishuur

Iedereen moet in elk geval de basishuur helemaal zelf betalen, de basishuur is het gedeelte waarover men geen huurtoeslag ontvangt. Er geldt in elk geval altijd een minimumbasishuur, deze is in 2020 in € 232,65. Voor huishoudens met ouderen (met AOW-leeftijd) ligt deze iets lager, namelijk € 229,02 (voor meerpersoons ouderen) of € 230,83 (voor eenpersoons ouderen). Afhankelijk van het inkomen wordt de hoogte van de basishuur berekend.

Kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens

Over de huur boven de vastgestelde basishuur treedt de huurtoeslag in werking, er wordt dan 100% vergoed tot en met de zogeheten kwaliteitskortingsgrens welke in 2020 op € 432,51 ligt. Boven deze € 432,51 wordt 65% vergoed tot en met de zogeheten aftoppingsgrens. Deze aftoppingsgrens verschilt per huishouden, een- en tweepersoonshuishoudens krijgen deze 65% vergoeding tot en met de in 2020 geldende aftoppingsgrens van € 619,01 en grotere huishoudens tot en met € 663,40. In sommige situaties kan men zelfs boven de aftoppingsgrens 40% vergoeding krijgen tot aan de huurtoeslaggrens: zie hiervoor het volgende onderwerp “Huurtoeslaggrens”. Voor de duidelijkheid: de genoemde grenzen zijn "tot en met" - grenzen.

Huurtoeslaggrens

Tot slot is er de huurtoeslaggrens, dat is de grens van de huur waarboven men geen huurtoeslag kan ontvangen, ongeacht hoe hoog of hoe laag iemands inkomen is. Deze grens ligt in 2020 op € 737,14. Boven de huurtoeslaggrens wordt dus geen huurtoeslag vergoed. Daarnaast krijgen meerpersoons huishoudens boven de aftoppingsgrens tot en met de huurtoeslaggrens geen huurtoeslag. Andere huishoudens krijgen boven de aftoppingsgrens tot en met de huurtoeslaggrens een percentage van 40% vergoed. Voor bijna iedereen ligt de huurtoeslaggrens op € 737,14, echter wanneer iemand jonger is dan 23 jaar krijgt deze al boven een rekenhuur van in 2020 € 432,51 geen huurtoeslag. Jongeren zullen dan ook op zoek moeten gaan naar huurwoningen van € 432,51 of lager willen ze aanspraak maken op huurtoeslag. Er zijn hier weer uitzonderingen op, bijvoorbeeld wanneer men een kind heeft, er geldt dan weer de normale huurtoeslaggrens van in 2020 € 737,14. Het huizenaanbod is voor deze doelgroep dan ook een stuk groter.

De voorwaarden voor aanvragen huurtoeslag

Voor een woningzoekende die een huurwoning wil huren is het in financieel opzicht van belang te weten of men recht heeft op huurtoeslag. Hiervoor zijn voorwaarden bekend die uitvoerig door de Belastingdienst zijn omschreven. Allereerst moet iemand 18 jaar of ouder zijn, maar in een aantal gevallen bestaan er uitzonderingen waarin iemand jonger dan 18 jaar toch huurtoeslag mag aanvragen. Daarnaast moet de woonruimte zelfstandige woonruimte betreffen. Ook moet men ingeschreven staan bij de gemeente op het adres waar de huurder en eventuele medebewoners (gaan) wonen. Daarnaast moet men de Nederlandse nationaliteit bezitten of een geldige verblijfsvergunning hebben. Tot slot moeten de huur en iemands vermogen niet te hoog zijn. Voor het jaar 2020 golden ook grenzen voor het inkomen, die grenzen zijn in 2020 komen te vervallen met een wijziging in de Woningwet. Dit betekent dat de huurtoeslag geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. Desalniettemin zijn er nog steeds inkomensgrenzen waarboven men geen huurtoeslag meer ontvangt, afhankelijk van de huurprijs, de grootte van het huishouden, en het hebben van de AOW-leeftijd.

Vermogens- en huurgrenzen voor huurtoeslag op een rij

Samenstelling huishouden Inkomenseisen en vermogen Vereiste rekenhuur
Alleenwonenden van 18 jaar of ouder tot 23 jaar Het vermogen mag maximaal € 30.846 zijn De rekenhuur is minimaal € 232,65 en maximaal € 432,51
Meerdere bewoners, de huurder is 18 jaar of ouder tot 23 jaar Het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner is maximaal € 61.692, waarbij deze niet meer dan € 30.846 mag hebben De rekenhuur is minimaal € 232,65 en maximaal € 432,51
Alleenwonenden van 23 jaar of ouder tot aan de AOW-leeftijd Het vermogen is maximaal € 30.846 De rekenhuur is minimaal € 232,65 en maximaal € 737,14
Meerdere bewoners, de huurder is 23 jaar of ouder tot aan de AOW-leeftijd Het gezamenlijke vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal € 61.692, waarbij deze niet meer dan € 30.846 mag hebben De rekenhuur is minimaal € 232,65 en maximaal € 737,14
Alleenwonenden met een AOW-leeftijd Het vermogen is maximaal € 30.846 De rekenhuur is minimaal € 230,83 en maximaal € 737,14
Meerdere bewoners, de huurder heeft de AOW-leeftijd Het gezamenlijke vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal € 61.692, waarbij deze niet meer dan € 30.846 mag hebben De rekenhuur is minimaal € 229,02 en maximaal € 737,14

Een aantal uitzonderingen

  • Uitzondering: in een aantal situaties mag ook indien men jonger dan 18 jaar is huurtoeslag worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer men een kind heeft, raadpleeg voor deze specifieke informatie en meer uitzonderingssituaties de Belastingdienst
  • Uitzondering: in een aantal situaties mag ook indien men jonger is dan 23 jaar huurtoeslag worden aangevraagd bij een rekenhuur boven de € 432,51 en tot en met € 737,14, bijvoorbeeld wanneer men een handicap heeft, raadpleeg voor deze specifieke en meer uitzonderingssituaties de Belastingdienst
  • Uitzondering: soms telt een bepaald deel van het inkomen of vermogen niet mee, dit is dan bijzonder inkomen en bijzonder vermogen, denk aan een afkoopsom van een klein pensioen of smartengeld, raadpleeg voor de uitvoerige lijst hierover de Belastingdienst
  • Uitzondering: wanneer een medebewoner reeds de AOW-leeftijd heeft, maar de hoofdhuurder jonger is dan deze leeftijd dan gelden toch de grenzen en voorwaarden van de AOW-leeftijd
  • Uitzondering: bij thuiswonende kinderen tot 23 jaar wordt voor het vaststelen van het totale inkomen van dit huishouden alleen het inkomen van boven € 4.964 (2020) meegerekend, de € 4.964 is dan een vrijstelling
Tip: raadpleeg voor alle volledige uitzonderingen de Belastingdienst

Passend toewijzen

Volgens de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties een groot deel van hun woningaanbod passend toewijzen. Zo wordt gestimuleerd dat veel sociale huurwoningen bij de daarvoor bestemde doelgroep terechtkomen en dat de kosten voor het uitbetalen van huurtoeslag omlaag gaan. In elk geval moet 80% van het woningaanbod bij huurders met een inkomen tot aan de in 2020 geldende grens van € 39.055 terechtkomen, de resterende 10% bij huurders met een inkomen tot aan € 43.574 terechtkomen en de laatste 10% mag vrij naar keuze van de woningcorporatie worden verhuurd. Een woningcorporatie mag er bijvoorbeeld ook voor kiezen om die laatste 10% alleen aan inkomens tot € 39.055 toe te wijzen.

Aftoppingsgrenzen

Het andere criteria van passend toewijzen is dat aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag (dus woningzoekenden die aan de voorwaarden van huurtoeslag voldoen) in 95% van de gevallen een woning moet worden aangeboden die onder de aftoppingsgrens valt: deze grenzen liggen in in 2020 op € 619,01 voor een- en tweepersoons huishoudens en € 663,40 voor grotere huishoudens. Logischerwijs kan geconcludeerd worden dat dus 5% niet onder deze aftoppingsgrenzen hoeft te liggen, en dit verklaart waarom in een aantal gevallen ook woningzoekenden met een laag inkomen op duurdere huurwoningen van bijvoorbeeld € 737,14 mogen reageren. Ieder nieuw jaar kunnen alle inkomens- en huurtoeslaggrenzen, alsmede de grenzen van passend toewijzen veranderen, meestal stijgen deze. De toewijzingsregels die woningcorporaties hanteren om de door de overheid gestelde eisen te bereiken kunnen echter onderling verschillen omdat ze deze regels verder invullen. De inkomensgrenzen die voor de huurtoeslag in 2020 zijn komen te vervallen blijven voor passend toewijzen bestaan. Voor eenpersoons huishoudens is dit in 2020 € 23.225, voor meerpersoons huishoudens € 31.550, voor eenpersoons ouderen huishoudens € 23.175 en voor meerpersoons ouderen huishoudens € 31.475.

Nog een aantal aandachtspunten

Op de site van de Belastingdienst kunnen proefberekeningen worden gemaakt aan de hand van de rekenhuur en het inkomen. Het is zeer zinvol om dit te doen voordat men een huurwoning gaat huren of op een woning gaat reageren. Bij twijfel of vragen is het altijd het beste om de Belastingdienst te raadplegen. Daarnaast staan in de advertentie van een huurwoning van een woningcorporatie vaak zaken omschreven als het maximale inkomen dat men mag hebben, eisen ten aanzien van de huishoudsamenstelling, de servicekosten en de kale huur. Met name de servicekosten kunnen flink variëren en dus voor een hogere rekenhuur zorgen, kijk hier dus ook altijd goed naar voordat besloten wordt of de woning betaald kan worden. Zorg er verder voor dat bij de jaarlijkse huurverhoging de verhoogde huurprijs ook meteen aan de Belastingdienst wordt opgegeven zodat de juiste huurtoeslag ontvangen wordt. Ook andere zaken als verandering van de huishoudsamenstelling moeten op tijd bij de Belastingdienst worden opgegeven wanneer men huurtoeslag ontvangt.
© 2018 - 2020 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenNieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnenDoordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op…
Huurtoeslag in 2020: hoogte en hoe aan te vragenHuurtoeslag in 2020: hoogte en hoe aan te vragenWanneer je inkomen niet al te hoog is kan het elke keer weer een hele opgave zijn om aan het einde van de maand de huur…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagGevolgen huurverhoging voor de huurtoeslagBetekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de hu…

Betaalapp Tikkie: eenvoudig een betaalverzoek sturenBetaalapp Tikkie: eenvoudig een betaalverzoek sturenHeb je geld voorgeschoten en wil je dit terugvragen? Met Tikkie betalen je vrienden, collega's of familieleden jou eenvo…
Hoeveel pensioengeld is er begin 2020 in Nederland?Hoeveel pensioengeld is er begin 2020 in Nederland?De hoeveelheid Nederlands pensioengeld is sinds de financiële crisis van 2008 flink gestegen. Deze stijging is een gevol…
Bronnen en referenties
  • https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/basishuur
  • https://www.belastingdienst.nl
  • https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag
  • Circulaire Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen 2020 (Ministerie van BZK)

Reageer op het artikel "De grenzen van huurtoeslag aanvragen in 2020"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Laatste update: 15-01-2020
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!