InfoNu.nl > Financieel > Diversen > De grenzen van de huurtoeslag en passend toewijzen in 2018

De grenzen van de huurtoeslag en passend toewijzen in 2018

De grenzen van de huurtoeslag en passend toewijzen in 2018 Wanneer een woningzoekende een sociale huurwoning gaat zoeken zijn er twee zaken die een belangrijke rol spelen. Allereerst de huurtoeslag, deze bepaalt in hoeverre iemand tegemoet gekomen kan worden in de huurkosten wanneer een woning wordt gehuurd. Daarnaast is er het zogeheten passend toewijzen, deze bepaalt op welk type woning een woningzoekende mag reageren en is dus van invloed op het aanbod. De huurtoeslag en passend toewijzen zijn dus twee van elkaar losstaande systemen, maar ze delen voor een groot deel dezelfde inkomens- en huurgrenzen. Alle genoemde bedragen gelden voor het tijdvak 2018.

Huurtoeslag

Iedere huurder van zelfstandige woonruimte kan huurtoeslag aanvragen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Om de werking van de huurtoeslag te begrijpen moet eerst naar vier begrippen worden gekeken; dat zijn de basishuur, de kwaliteitskortingsgrens, de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens.

Basishuur

Iedereen moet in elk geval de basishuur helemaal zelf betalen, de basishuur is het gedeelte waarover men geen huurtoeslag ontvangt en de hoogte van deze basishuur is afhankelijk van iemands inkomen. De basishuur is in 2018 in elk geval minimaal 225,08, voor ouderen iets lager.

Kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens

Boven de basishuur treedt de huurtoeslag in werking, er wordt dan 100% vergoed tot en met de kwaliteitskortingsgrens welke in 2018 op 417,34 ligt. Boven deze 417,34 wordt 65% vergoed tot en met de aftoppingsgrens. Deze aftoppingsgrens verschilt per huishouden, een- en tweepersoonshuishoudens krijgen deze 65% vergoeding tot en met de in 2018 geldende grens van 597,30 en grotere huishoudens tot en met 640,14.

Huurtoeslaggrens

Tot slot is er de huurtoeslaggrens, deze ligt in 2018 op 710,68. Boven de aftoppingsgrens en tot en met de huurtoeslaggrens vindt geen huurtoeslag plaats, behalve bij huishoudens met een alleenstaande, een oudere of een gehandicapte huurder, bij deze huishoudens wordt een percentage van 40% boven de aftoppingsgrens tot en met de huurtoeslaggrens vergoed. De huurtoeslaggrens heeft ook de functie om te bepalen of iemand überhaupt recht heeft op huurtoeslag, bij huurwoningen duurder dan 710,68 wordt namelijk helemaal geen huurtoeslag verstrekt. Wanneer iemand jonger is dan 23 jaar krijgt deze al boven een rekenhuur van 417,34 geen huurtoeslag. Jongeren zullen dan ook op zoek moeten gaan naar huurwoningen van 417,34 of lager indien ze aanspraak willen maken op huurtoeslag.

De voorwaarden voor huurtoeslag

Voor een woningzoekende die een huurwoning wil huren is het in financieel opzicht van belang te weten of men recht heeft op huurtoeslag. Hiervoor zijn voorwaarden bekend die uitvoerig door de Belastingdienst zijn omschreven. Allereerst moet iemand 18 jaar of ouder zijn, maar in een aantal gevallen bestaan er uitzonderingen waarin iemand jonger dan 18 jaar toch huurtoeslag mag aanvragen. Daarnaast moet de woonruimte zelfstandige woonruimte betreffen. Ook moet men ingeschreven staan bij de gemeente op het adres waar de huurder en eventuele medebewoners (gaan) wonen. Daarnaast moet men de Nederlandse nationaliteit bezitten of een geldige verblijfsvergunning hebben. Tot slot moeten de huur en iemands inkomen of vermogen niet te hoog zijn.

Inkomens- en huurgrenzen voor huurtoeslag op een rij

Samenstelling huishouden Inkomenseisen en vermogen Vereiste rekenhuur
Alleenwonenden van 18 jaar of ouder tot 23 jaar Het inkomen mag maximaal 22.400 zijn en het vermogen maximaal 30.000 De rekenhuur is minimaal 225,08 en maximaal 417,34
Meerdere bewoners, de huurder is 18 jaar of ouder tot 23 jaar Het gezamenlijke inkomen mag maximaal 30.400 zijn en het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal 60.000, waarbij deze niet meer dan 30.000 mag hebben De rekenhuur is minimaal 225,08 en maximaal 417,34
Alleenwonenden van 23 jaar of ouder tot aan de AOW-leeftijd Het inkomen mag maximaal 22.400 zijn en het vermogen maximaal 30.000 De rekenhuur is minimaal 225,08 en maximaal 710,68
Meerdere bewoners, de huurder is 23 jaar of ouder tot aan de AOW-leeftijd Het gezamenlijke inkomen mag maximaal 30.400 zijn en het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal 60.000, waarbij deze niet meer dan 30.000 mag hebben De rekenhuur is minimaal 225,08 en maximaal 710,68
Alleenwonenden met een AOW-leeftijd Het inkomen mag maximaal 22.375 zijn en het vermogen maximaal 30.000 De rekenhuur is minimaal 223,26 en maximaal 710,68
Meerdere bewoners, de huurder heeft de AOW-leeftijd Het gezamenlijke inkomen mag maximaal 30.400 zijn en het vermogen samen met een toeslagpartner of medebewoner maximaal 60.000, waarbij deze niet meer dan 30.000 mag hebben De rekenhuur is minimaal 221,45 en maximaal 710,68

Een aantal uitzonderingen

 • Uitzondering: in een aantal situaties mag ook indien men jonger dan 18 jaar is huurtoeslag worden aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer men een kind heeft, raadpleeg voor deze specifieke informatie en meer uitzonderingssituaties de Belastingdienst
 • Uitzondering: in een aantal situaties mag ook indien men jonger is dan 23 jaar huurtoeslag worden aangevraagd bij een rekenhuur boven de 417,34 en tot en met 710,68, bijvoorbeeld wanneer men gehandicapt is, raadpleeg voor deze specifieke en meer uitzonderingssituaties de Belastingdienst
 • Uitzondering: soms telt een bepaald deel van het inkomen of vermogen niet mee, dit is dan bijzonder inkomen en bijzonder vermogen, denk aan een afkoopsom van een klein pensioen of smartengeld, raadpleeg voor de uitvoerige lijst hierover de Belastingdienst
 • Uitzondering: wanneer een andere medebewoner de AOW-leeftijd heeft en de huurder is jonger dan deze leeftijd dan gelden de grenzen van de AOW-leeftijd
 • Uitzondering: bij thuiswonende kinderen tot 23 jaar wordt alleen het inkomen van boven 4.827 meegerekend
 • Raadpleeg voor alle volledige uitzonderingen de Belastingdienst

Let op dat de huurprijs de huurtoeslaggrens niet gaat overstijgen

Bij een te hoog inkomen is er dus geen recht op huurtoeslag en dit recht vervalt dan ook wanneer iemands inkomen door betere financiële omstandigheden te hoog wordt. Het kan dan zo zijn dat men in een huurwoning woont van bijvoorbeeld 550,- en hiervoor huurtoeslag ontving, maar dat door een stijging van het inkomen of vermogen er geen huurtoeslag meer plaatsvindt. Dit is prima, want huurtoeslag is immers bedoeld voor huurders met een lager inkomen.

Mogelijke gevolgen bij een huur boven de huurtoeslaggrens

Het kan een ander verhaal worden wanneer men in een huurwoning van 710,68 woont met een laag inkomen. Als dan door huurverhogingen de rekenhuur boven de 710,68 stijgt, bijvoorbeeld naar 759,50, dan is er nog niets aan de hand, men behoudt namelijk het recht op huurtoeslag wanneer de huurprijs boven de huurtoeslaggrens stijgt, indien men al huurtoeslag ontving. Maar indien men door betere financiële omstandigheden opeens veel meer gaat verdienen verliest men wél het recht op huurtoeslag. Ook nu is dat prima, want huurtoeslag is zoals gezegd bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Maar mochten nu na het vervallen van het recht op huurtoeslag én de stijging van de huur boven de huurtoeslaggrens de inkomsten weer flink gaan dalen dan kan het zo zijn dat men géén huurtoeslag meer kan aanvragen, immers de huurprijs ligt te hoog. Gevolg: men woont met een laag inkomen in een duur huurhuis zonder recht op huurtoeslag. Het is met name de Woonbond die voor deze inkomensterugval waarschuwt. Het is dus zeer raadzaam om als huurder goed naar dit soort situaties te kijken, wellicht is het verstandiger om een woning te huren die ruimer onder de huurtoeslaggrens ligt, bijvoorbeeld een woning met een huurprijs op of onder de aftoppingsgrenzen. Dit verhaal geldt ook voor jongeren onder de 23 jaar, ook zij moeten zich goed bezinnen als ze een huurwoning willen huren van 417,34. Voor meer informatie hierover is het raadzaam eerst contact op te nemen met de Belastingdienst of met uw woningcorporatie voordat een dure huurwoning wordt gehuurd.

Passend toewijzen

Volgens de nieuwe Woningwet uit 2015 moeten woningcorporaties een groot deel van hun woningaanbod passend toewijzen. Zo wordt gestimuleerd dat veel sociale huurwoningen bij de daarvoor bestemde doelgroep terechtkomen en dat de kosten voor het uitbetalen van huurtoeslag omlaag gaan. In elk geval moet 80% van het aanbod bij huurders met een inkomen tot aan de in 2018 geldende grens van 36.798 terechtkomen, de resterende 10% bij huurders met een inkomen tot aan 41.056 en de laatste 10% mag vrij worden verhuurd, waarbij wel voorrang moet worden verleend aan mensen met beperkingen. Het andere criteria van passend toewijzen is dat aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag (dus woningzoekenden die aan de voorwaarden van huurtoeslag voldoen) in 95% van de gevallen een woning moet worden aangeboden die onder de aftoppingsgrens valt: 597,30 voor een- en tweepersoons huishoudens en 640,14 voor grotere huishoudens. Logischerwijs kan geconcludeerd worden dat 5% niet onder de aftoppingsgrenzen hoeft te liggen, en dit verklaart waarom in een aantal gevallen ook woningzoekenden met een laag inkomen op dure huurwoningen van 710,68 mogen reageren. Ieder nieuw jaar kunnen alle inkomens- en huurtoeslaggrenzen, alsmede de grenzen van passend toewijzen veranderen, meestal stijgen deze.

Nog een aantal aandachtspunten

Op de site van de Belastingdienst kunnen proefberekeningen worden gemaakt aan de hand van de rekenhuur en het inkomen. Het is zeer zinvol om dit te doen voordat men een huurwoning gaat huren. Bij twijfel of vragen is het altijd het beste om de Belastingdienst te raadplegen. Daarnaast staan in de advertentie van een huurwoning van een woningcorporatie vaak zaken omschreven als het maximale inkomen, eisen ten aanzien van de huishoudsamenstelling, de servicekosten en de kale huur. Met name de servicekosten kunnen flink variëren en dus voor een hogere rekenhuur zorgen, kijk altijd even goed naar dit soort informatie en besluit dan of de woning betaald kan worden. Zorg er verder voor dat bij huurverhoging elk jaar de verhoogde huurprijs van de huurwoning wordt opgegeven bij de Belastingdienst zodat de juiste huurtoeslag ontvangen wordt. Ook andere zaken als stijging van het inkomen of verandering van huishoudsamenstelling moeten op tijd bij de Belastingdienst worden opgegeven wanneer men toeslagen ontvangt.
© 2018 - 2019 Blauwevinvis, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Recht op een sociale huurwoning en huurtoeslag?Recht op een sociale huurwoning en huurtoeslag?Als je een woning wilt huren, maar je hebt niet zoveel inkomen, kan het zijn dat je recht hebt op een sociale huurwoning…
Sociale huurwoningen in Nederland, aantallen en soorten 2018Sociale huurwoningen in Nederland, aantallen en soorten 2018In Nederland zijn er anno 2019 ruim 2,2 miljoen sociale huurwoningen, deze worden bewoond door bijna een op de vier Nede…
Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018De hoogte van de huurtoeslag 2018 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw…
Huurtoeslag in 2015: hoogte en hoe aan te vragenHuurtoeslag in 2015: hoogte en hoe aan te vragenWanneer je inkomen niet al te hoog is kan het elke keer weer een hele opgave zijn om aan het einde van de maand de huur…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2018Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2018Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2017, 2018 of 2019 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfeni…
Bronnen en referenties
 • https://www.belastingdienst.nl/
 • https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/huurtoeslag-2018/voorwaarden-2018/voorwaarden-huurtoeslag-2018
 • https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2017/11/13/mg-circulaire-2017-02-parameters-huurtoeslag-inkomensgrenzen-verkoopregels-inkomensafhankelijke-huurverhoging-en-overige-bedragen-2018/MG-circulaire+parameters+2017-02.pdf
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/toewijzen-betaalbare-woningen
 • https://www.woonbond.nl/
 • https://www.woonbond.nl/nieuws/steeds-meer-sociale-huur-boven-700-euro

Reageer op het artikel "De grenzen van de huurtoeslag en passend toewijzen in 2018"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Blauwevinvis
Gepubliceerd: 27-03-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!