InfoNu.nl > Financieel > Diversen > Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2018 - 2019

Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2018 - 2019

Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2018 - 2019 Het Centraal Planbureau heeft nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2019 en 2020 bekend gemaakt, dit voor het Centraal economisch Plan 2019. Het gaat om de kerngegevens van onze economie 2017-2020, 5 maart 2019. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van Prinsjesdag 2018. Hoe zien de vooruitzichten voor 2019 en 2020 eruit, wat zijn de renteverwachtingen voor uw hypotheekrente? Wat staat ons met Prinsjesdag 2019 en Miljoenennota 2020 te wachten? De ramingen voor de Nederlandse economie laten lagere cijfers zien, de economie koelt wat af.

Inhoud


Macro Economische Verkenningen CPB

Wat we met Prinsjesdag als economische vooruitzichten krijgen gepresenteerd, komt uit de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau CPB. De medewerkers daar worden wel de rekenmeesters van het kabinet genoemd, omdat ze veel rekenwerk verrichten waar het kabinet zijn voordeel mee kan doen en ook de politieke programma's en verkiezingsprogramma's doorrekenen om ons te behoeden voor sprookjes. Het CPB is onafhankelijk en wordt juist daarom door veel partijen zeer serieus genomen. Deze onafhankelijkheid kan conflicten geven met de politiek, omdat zo ook meningen en onderzoeken naar buiten kunnen komen die de politiek liever nog niet naar buiten had zien komen, maar zo hebben we dat in ons land bij wet geregeld. In dit artikelen worden de laatste ramingen gegeven maar ook de ontwikkelingen in deze ramingen. Voortdurend stelt het Centraal Planbureau immers zijn ramingen bij.

Kerngegevens en Prinsjesdag (Miljoenennota)

In maart van het jaar presenteert het Centraal Planbureau het Centraal economisch Plan CEP. Dit is een vroege voorloper van de Macro Economische verkenningen MEV. Het CEP wordt in het voorjaar door het kabinet gebruikt om de begroting voor volgend jaar op te stellen en te bezien of er koopkrachtrepararatie of andere aanvullende maatregelen nodig zijn. Eventuele aanpassingen en nieuwe ramingen komen tercht in de MEV die tegen die tijd (september) ten grondlag ligt aan de cijfers van Prinsjesdag en de Miljoenennotata. De belangrijkste uitgangspunten vinden we terug in de zogenaamde kerngegevens. Cijfers veranderen voortdurend, maar de kerngegevens geven wel een hele aardige indruk van ons te wachten staat.

MEV 2014

Een selectie van de voornaamste kerncijfers 2011-2014 uit de MEV plus 2014 uit de december raming zien er als volgt uit:

Enkele kerngegevens verwachting economie2011201220132014december raming voor 2014
Relevante wereldhandel in % 4,00,71 1/23 3/43 3/4
Olieprijs (Brent olie, $) 111,3111,7105103109
Euro (dollars per euro) 1,391,281,321,321,36
Lange rente (in %) 3,01,91,92,42,4
Bruto binnenlands product bbp (economische groei, %)0,9-1,2-1 1/43/41/2
Bruto binnenlands product, bbp, in miljarden euro's599,0599,3603616615
Consumptie huishoudens (%)-1,1-1,6-2 1/4-3/4- 3/4
Bruto investeringen bedrijven, excl. woningen (%)12,3-2,9-11 1/424
Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) 4,41,92 3/44 1/44
Invoer van goederen (%)4,73,6-1/43 1/23 1/2
Inflatie, mutatie CPI alle huishoudens (%) 2,32,52 3/421 1/2
Contractloon marktsector (%) 1,41,61 1/21 1/21 1/2
Koopkracht, modaal, alleenverdiener (%)-1,2-2,5-1 3/4-1 1/41
Werkloze beroepsbevolking (x 1000 personen) 389469615670665
Werkloze beroepsbevolking (% van beroepsbevolking)4,45,377 1/27 1/2
Begrotingstekort, EMU-saldo als % bbp-4,3-4,1-3,0-3,9-3,3

Een aantal zaken vallen meteen op:
 • In het algemeen is het beeld slechter dan enkele maanden terug door het CPB voorzien (juni). De verwachte economische groei is een kwart punt lager dan toen werd geraamd, de werkloosheid is hoger. Het Centraal Planbureau veronderstelt een wat lagere groei van de wereldhandel en dat werkt voor ons land dat zo sterk van de export afhankelijk is negatief uit.
 • Er wordt geen stijging van de koers van de olieprijs verwacht (kleine daling) en ook de euro blijft stabiel ten opzichte van de dollar.
 • De renteverwachting voor de lange termijn (lange rente) is een rente stijging, van 1,9% nu naar 2,4%. Dit zal vervolgens doorwerken in uw hypotheekrente.
 • De particuliere consumptie zal ook in 2014 dalen, terwijl de bedrijfsinvesteringen na de grote dip in 2013 wat zullen toenemen in 2014.
 • Uitvoer en invoer blijven in 2014 in balans.
 • De inflatie in 2014 wordt op een gematigde 2% verondersteld en het contractloon zal hierbij achterblijven (koopkrachtverlies).
 • Schokkend is de hoge werkloosheid in 2014, maar liefst 670.000 werklozen. Nog even en we hebben te maken met het dubbele aantal werklozen ten opzichte van 2011.
 • Er is maar één meevaller en dat is het begrotingstekort in 2013. Dat lijkt nu uit te komen op de beoogde 3%. Hier staat een grote tegenvaller tegenover: voor 2014 wordt een begrotingstekort verwacht van 3,9% en dat is 0,2% meer dan in juni werd verwacht. Doordat bezuinigingen voor een deel weglekken, zal dat betekenen dat 6 miljard extra bezuinigingen in 2014 waarschijnlijk onvoldoende is om ook in dat jaar uit te komen op 3%.

Conclusie vooruitzichten economie 2014, suggesties voor de begroting 2014 van Prinsjesdag 2013

Het kabinet staat voor de zware taak om maatregelen te vinden die de broze groei voor 2014 niet zullen wegvagen, wat niet eenvoudig is. Tegelijkertijd is duidelijk dat het verwachte begrotingstekort 2014 aanzienlijk hoger is dan de 3% die het kabinet in het regeerakkoord als doelstelling heeft geformuleerd. Er is een gat van minimaal 6 miljard euro, maar waarschijnlijk door de uitverdieneffecten nog meer. Tegelijkertijd is de werkloosheid ongekend hoog. Het lijkt de kunst om ook maatregelen te vinden die niet alleen geld opleveren maar die ook de economie nog kunnen stimuleren. Te denken valt aan het met extra belastingvoordeel afkopen van een stamrecht bv 2014 voor wie een ontslagvergoeding heeft, maatregelen waarbij mensen boetevrij meer mogen aflossen, waarbij zij boetevrij hun levensverzekering kunnen afkopen en ook boetevrij hun kapitaalverzekering en spaarhypotheek mogen afkopen. Geld dat nu opgepot is, kan dan eerder worden aangesproken. Het lijkt verstandig om dit te combineren met de afspraak dat het vrijgekomen geld wel moet worden gebruikt voor de aflossing van een hypotheek, want dat scheelt de Staat weer hypotheekrenteaftrek, en niet weer moet worden opgepot. En bekijk het gebruik van pensioenpremies voor de aflossing van het huis. Het zijn voorbeelden van maatregelen die in 2014 de economie verder kunnen helpen en in 2014 zelfs extra belastinggeld in het laatje kunnen brengen. Om hier meer inzicht in te krijgen zou het goed zijn als onze onafhankelijke rekenmeesters ook eens de gevolgen van dergelijke maatregelen zouden doorrekenen en wellicht gebeurt dat al. Dit doorrekenen is wel belangrijk, want de extra opbrengsten nu, zouden in latere jaren wel eens tot lagere belastingopbrengsten kunnen leiden. Bekijk ook of er uitvoeringsproblemen zijn, maar wacht daarmee niet te lang.

Update Macro Economische Verkenningen MEV 2014 inclusief de lastenverzwaringen

Elk jaar voor Prinsjesdag stelt het CPB de Macro Economische Verkenningen op en dat zijn de cijfers waarop de Miljoenennota 2014 van Prinsjesdag 2013 zijn gebaseerd. De belangrijkste binnenlandse cijfers:
 • Financieringstekort 2014 wordt 3,3%;
 • Economische groei 2014 wordt 0,5%;
 • Werkloosheid wordt 9,25%;
 • Koopkrachtdaling gemiddeld - 0,5%;
 • Koopkrachtdaling 65-plusser: - 1,5%.

Over het algemeen slechtere cijfers dus, nu ook de extra bezuinigingen van zes miljard euro zijn meegenomen. De uitgangspunten uit de kerngegevens waaronder wereldhandel, olieprijs en lange rente zijn onveranderd gebleven.

December 2013 raming

Zoals uit bovenstaande tabel al bleek wijken de december ramingen voor 2014 iets af. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Ongewijzigde groei wereldhandel.
 • Een hogere olieprijs. Opvallend.
 • Een hogere euro ten opzichte van de dollar van 1,36 wat in lijn is met de koers eind 2013.
 • Meer investeringen van bedrijven.
 • Iets minder inflatie.
 • Ongewijzigde economische groei.
 • Een grotere koopkracht.
 • Toch een financieringstekort dat nog hoger is dan 3%.

Raming maart 2014, kerngegevens Centraal Economisch Plan voor 2015, Prinsjesdag 2014

Op 4 maart 2014 werden de kerngegevens uit het komende Centraal Economisch Plan bekend gemaakt, met daarin de eerste cijfers voor 2015 en een bijstelling voor 2014. In het algemeen vallen de cijfers beter uit dan verwacht en zien we in 2015 een economische groei van 1,25%:

Een selectie van de voornaamste kerncijfers 2011-2015, maart 2014, zien er als volgt uit:

Enkele kerngegevens verwachting economie20112012201320142015
Relevante wereldhandel in % 4,00,71,94 1/45
Olieprijs (Brent olie, $) 111,3111,7108,7108108
Euro (dollars per euro) 1,391,281,331,361,36
Lange rente (in %) 3,01,92,22,32,6
Bruto binnenlands product bbp (economische groei, %)0,9-1,2-0,83/41 1/4
Consumptie huishoudens (%)-1,1-1,6-2,1-1/4 1/2
Bruto investeringen bedrijven, excl. woningen (%)12,3-2,9-3,955 1/2
Uitvoer van goederen, exclusief energie (%) 4,40,703 3/44 1/4
Invoer van goederen (%)4,73,3-1/22 1/24
Inflatie, mutatie CPI alle huishoudens (%) 2,32,52 1/21 1/21 1/2
Contractloon marktsector (%) 1,41,61 1/21 1/22
Koopkracht, modaal (%)-1,2-2,3-1,11 1/41/4
Werkloze beroepsbevolking (x 1000 personen) 389469602650635
Werkloze beroepsbevolking (% van beroepsbevolking)4,45,36,77 1/47
Begrotingstekort, EMU-saldo als % bbp-4,3-4,1-2,9-2,9-2,1

Als dit beeld zo blijft, zouden er met Prinsjesdag 2014 geen extra bezuinigingen meer nodig zijn bovenop wat al in de pijplijn zit.

Update juni 2014 raming

De juniraming 2014 voor de rest van 2014 en 2015:

Kerngegevens voor Nederland, 2011-2015, mutaties per jaar in %

Enkele kerngegevens, verwachting economie20112012201320142015
Relevante wereldhandel4,00,71,731⁄25
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)111,3111,7108,7108108
Eurokoers (dollar per euro)1,391,281,331,381,38
Lange rente Nederland (niveau in %)3,01,92,01,92,0
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)0,9-1,2-0,93⁄41 1⁄4
Consumptie huishoudens-1,1-1,6-2,1-1⁄43⁄4
Investeringen bedrijven6,5-2,7-6,2 4 3⁄4 2 1⁄4
Uitvoer van goederen en diensten4,13,21,434
Invoer van goederen en diensten 4,23,3-0,231⁄43 1⁄2
Nationale consumentenprijsindex (CPI)2,3 2,52,5 1 1⁄4 1 1⁄2
Contractloon marktsector 1,41,61,51 1⁄413⁄4
Koopkracht, mediaan alle huishoudens-1,0-2,1-1,21 1⁄21⁄4
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)389469600650635
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 4,45,36,77 1⁄47 1⁄4
Begrotingstekort, EMU-saldo -4,3 -4,1-2,5-2,9-2,2

De verschillen met de eerdere ramingen zijn niet zo groot (tienden van procenten):
 • De koers van de euro ten opzichte van de dollar is wat hoger.
 • De werkloosheid blijft op een hoger niveau.
 • De lange rente is wat lager.
 • Het financieringtekort is wat hoger.

Update 14 augustus 2014 raming, Miljoenennota 2015

De augustusraming 2014 voor de rest van 2014 en 2015:

Kerngegevens voor Nederland, 2011-2015, mutaties per jaar in %

Enkele kerngegevens, verwachting economie20112012201320142015
Relevante wereldhandel4,00,71,72 1⁄24 1/2
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)111,3111,7108,7108107
Eurokoers (dollar per euro)1,391,281,331,361,35
Lange rente Nederland (niveau in %)3,01,92,01,71,8
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)0,9-1,7-0,73⁄41 1⁄4
Consumptie huishoudens-1,1-1,4-1,601
Investeringen bedrijven6,5-5,8-4,9 2 3⁄4 3
Uitvoer van goederen en diensten4,13,223 1/43 3/4
Invoer van goederen en diensten 4,22,80,833 3/4
Nationale consumentenprijsindex (CPI)2,3 2,52,5 1 1 1⁄4
Contractloon marktsector 1,41,61,21 1⁄41 1/2
Koopkracht, mediaan alle huishoudens-1,0-2,1-1,41 1⁄20
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)389469600620605
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 4,45,36,776 3⁄4
Begrotingstekort, EMU-saldo -4,3 -4-2,3-2,7-2,1

De wereldhandel wordt een half puntje lager ingeschat dan in juni 2014. De eurokoers wordt iets zwakker dan eerder gedacht (in 2015 1,35 in plaats van 1,38) en de rente staat in 2015 op 1,8% in plaats van 2%. De geraamde economische groei is onveranderd gebleven (3/4% % en 1 1/4%). De koopkrachtstijging in 2015 was geraamd op 1/4, nu op 0. De werkloosheid pakt lager uit, in 2015 605.000 in plaats van 635.000. Ook het begrotingstekort is een paar tienden lager. Een mooi resultaat, als dit ook zo uitkomt.

De septemberraming 2014 voor de rest van 2014 en 2015, MEV 2015, Miljoenemnota 2015:

Kerngegevens voor Nederland, 2011-2015, mutaties per jaar in %

Enkele kerngegevens, verwachting economie20112012201320142015
Relevante wereldhandel4,00,71,72 1⁄24 1/2
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)111,3111,7108,7108107
Eurokoers (dollar per euro)1,391,281,331,361,35
Lange rente Nederland (niveau in %)3,01,92,01,71,8
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)0,9-1,7-0,73⁄41 1⁄4
Consumptie huishoudens-1,1-1,4-1,601
Investeringen bedrijven6,5-5,8-4,9 2 3⁄4 3 1/4
Uitvoer van goederen en diensten4,13,223 1/43 3/4
Invoer van goederen en diensten 4,22,80,833 3/4
Nationale consumentenprijsindex (CPI)2,3 2,52,5 1 1 1⁄4
Contractloon marktsector 1,41,61,21 1⁄41 1/2
Koopkracht, mediaan alle huishoudens-1,0-2,1-1,41 1⁄21/2
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)389469600620605
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 4,45,36,776 3⁄4
Begrotingstekort, EMU-saldo -4,3 -4-2,3-2,6-2,2

De verschillen met de raming in augustus zijn miniem. Opvallend is dat de koopkracht in 2015 iets hoger wordt ingeschat.

Kerngegevenstabel 2013-2016 Centraal Economisch Plan 2015

Het Centraal Economisch Plan 2015 geeft een actualisatie van de raming voor 2015 en bevat de eerste prognose voor de economie 2016. Het Centraal Economisch Plan 2015 is beschikbaar. Vanaf 5 maart 2015 waren al de belangrijkste kerngegevens voor 2015 en 2016 bekend:

Kerngegevens voor Nederland, 2013-2016, mutaties per jaar in %

Enkele kerngegevens, verwachting economie2013201420152016
Relevante wereldhandel2,52,44,34,9
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)108,79953,462,1
Eurokoers (dollar per euro)1,331,331,131,13
Lange rente Nederland (niveau in %)2,01,50,50,5
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)-0,70,81,71,8
Consumptie huishoudens-1,60,11,51,7
Investeringen bedrijven-5,3 1,53,84,5
Uitvoer van goederen en diensten244,64,8
Invoer van goederen en diensten0,83,84,95,3
Nationale consumentenprijsindex (CPI)2,6 0,3-0,10,9
Contractloon marktsector 1,21,11,11,4
Koopkracht, mediaan alle huishoudens-1,31,41/20
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)647656645635
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)7,37,47,27
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,3-2,6-1,8-1,2

Opvallende ontwikkelingen in het CEP 2015 zijn:
 • De lagere koers van de euro ten opzichte van de dollar.
 • De sterk lagere olieprijs.
 • Alle bestedingen nemen toe.
 • De economische groei neemt verder toe.
 • De werkloosheid daalt licht.

Update juni 2015 raming aanzet tot belastingverlaging 2016

De juniraming 2015 voor de rest van 2015 en 2016 zijn weer optimistischer geworden met een aantrekkende wereldhandel, een iets oplopende inflatie, meer groei en minder werkloosheid. Opvallend is de daling van de koopkracht in 2016, maar een herzien belastingstelsel kan daar nog verandering brengen en natuurlijk een belastingverlaging in 2016:

Kerngegevens voor Nederland, 2013-2016, mutaties per jaar in %

Enkele kerngegevens, verwachting economie2013201420152016
Relevante wereldhandel2,2445,2
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)107,197,762,369,5
Eurokoers (dollar per euro)1,331,331,101,10
Lange rente Nederland (niveau in %)2,01,50,30,3
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)-0,70,922,1
Consumptie huishoudens-1,60,11,81,6
Investeringen bedrijven-5,3 2,74,84,5
Uitvoer van goederen en diensten2435,2
Invoer van goederen en diensten0,8435,6
Nationale consumentenprijsindex (CPI)2,6 0,30,21,2
Contractloon marktsector 1,211,21,6
Koopkracht, mediaan alle huishoudens-1,31,41-0,3
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)647660625600
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)7,37,476,7
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,3-2,3-1,9-0,8

Update 11 augustus 2015, nieuwe raming MEV 2016 inclusief belastingverlaging 2016

De raming van 11 augustus 2015 voor de rest van 2015 en 2016 zijn weer optimistischer geworden. Ondanks een in 2015 afzwakkende groei van de wereldhandel resulteert meer economische groei in Nederland, minder werkloosheid, een iets oplopende inflatie. Dit is inclusief de lastenverlichting van vijf miljard euro:

Kerngegevens voor Nederland, 2013-2016, mutaties per jaar in %, MEV 2016

Enkele kerngegevens, verwachting economie2013201420152016
Relevante wereldhandel2,23,92,85,4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)108,79957,260,1
Eurokoers (dollar per euro)1,341,331,101,09
Lange rente Nederland (niveau in %)2,01,50,70,8
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)-0,5122,4
Consumptie huishoudens-1,401,72
Investeringen bedrijven-5,3 2,76,65,6
Uitvoer van goederen en diensten2,143,75,1
Invoer van goederen en diensten0,944,15,7
Nationale consumentenprijsindex (CPI)2,6 0,30,51,1
Contractloon marktsector 1,211,31,4
Koopkracht, mediaan alle huishoudens-1,31,30,81,1
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)647660620600
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)7,37,46,96,7
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,4-2,4-2,1-1,5

Het begrotingskort valt door de lastenverlichting natuurlijk hoger uit, maar blijft netjes binnen de perken.

Update 7 maart 2016, nieuwe raming CEP 2016

De nieuwe ramingen voor 2016 en 2017 zijn iets minder uitbundig dan eerder, maar nog steeds goed te noemen. Nederland heeft te maken met minder inkomsten uit gas en een wereldeconomie die in tempo vertraagt. Dat leidt tot de volgende kerngegevens voor de jaren 2016 en 2017:

Kerngegevens voor Nederland, 2014-2017, mutaties per jaar in %, CEP 2016

Enkele kerngegevens, verwachting economie2014201520162017
Relevante wereldhandel3,93,63,84,4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)9952,531,737,7
Eurokoers (dollar per euro)1,331,111,091,09
Lange rente Nederland (niveau in %)1,50,70,60,6
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)11,91,82
Consumptie huishoudens01,61,62
Investeringen bedrijven 2,77,264,2
Uitvoer van goederen en diensten44,23,64,1
Invoer van goederen en diensten44,954,5
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,30,20,31
Contractloon marktsector11,21,51,7
Koopkracht, mediaan alle huishoudens1,412,30,2
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)660614580570
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)7,46,96,56,3
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,4-1,9-1,7-1,2

Opvallend zijn de structureel lage olieprijs, een stabiele lange rente (geen daling) en een aantrekkende inflatie naar 1% in 2017. Het lukt niet om de werkloosheid flink verder te doen dalen en het koopkrachtplaatje 2017 is in dit jaar van de verkiezingen nog wel erg mager.

Update 9 augustus 2016, bijstelling raming CEP 2016 ten behoeve van de MEV 2017

Voor 2017 valt vooral de economische groei tegen (1,6% in plaats van 2%), volgens het Centraal planbureau is dit het effect van de Brexit. Ook de wereldhandel komt lager uit dan eerder werd geraamd. De olieprijs wordt nu een 10 dollar per vat hoger ingeschat en de lange rente wordt een 0,5% lager geprikt. De werkloosheid wordt iets lager ingeschat. De koopkracht van werkenden gaat 1,1 procent omhoog in 2017, terwijl de uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te maken krijgen met een daling van de koopkracht in 2017 0,1 procent respectievelijk 0,7 procent verslechtert. Voor koopkrachtreparatie lijkt ruimte aanwezig, omdat ook het begrotingstekort in 2017 ruim lager lijkt uit te vallen dan in dit voorjaar nog werd gedacht. De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2016 en 2017:

Kerngegevens voor Nederland, 2014-2017, mutaties per jaar in %, bijstelling CEP 2016 op 9 augustus 2016

Enkele kerngegevens, verwachting economie2014201520162017
Relevante wereldhandel3,93,83,4 3,2
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)9952,543,751,4
Eurokoers (dollar per euro)1,331,111,111,11
Lange rente Nederland (niveau in %)1,50,70,20,2
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)1,42,01,71,6
Consumptie huishoudens0,3 1,81,31,7
Investeringen bedrijven3,26,2 5,0 3,6
Uitvoer van goederen en diensten4,5 5,03,23,1
Invoer van goederen en diensten4,2 5,8 3,73,8
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,30,20,00,5
Contractloon marktsector1,01,31,61,6
Koopkracht, mediaan alle huishoudens1,31,12,70,7
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)660614555560
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)7,46,96,26,2
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,3-1,9-1,2-0,6

Kerngegevens 2017 en 2018 ten behoeve van de Macro Economische Verkenningen en Prinsjesdag 2017

Voor 2017 is vooral de hogere economische groei opvallend (3,3% in 2017 en 2,5% in 2018). De wereldhandel groeit met ruim 4% en de olieprijs blijft net on de 50 dollar steken (49,5 dollar per vat). De lange rente stijgt maar blijft laag (0,6 à 0,8%). De werkloosheid komt fors lager uit (440.000 in 2017 en 395.000 in 2018). De koopkracht van werkenden stijgt licht (0,3 à 0,5%) De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2017 en 2018:

Kerngegevens voor Nederland, 2014-2017, mutaties per jaar in %, voorlopige MEV 2015-2018 op 16 augustus 2017

Enkele kerngegevens, verwachting economie2015201620172018
Relevante wereldhandel3,83,64,3 4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)51,943,349,349,5
Eurokoers (dollar per euro)1,111,111,111,14
Lange rente Nederland (niveau in %)0,70,30,60,8
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,32,23,32,5
Consumptie huishoudens2 1,62,22,3
Investeringen bedrijven11,23,16,3 4,7
Uitvoer van goederen en diensten6,5 4,34,94,5
Invoer van goederen en diensten8,44,1 4,45,1
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,20,11,31,3
Contractloon marktsector1,21,51,62,2
Koopkracht, mediaan alle huishoudens1,02,70,30,5
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)614538440395
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)6,96,04,94,3
Begrotingstekort, EMU-saldo -2,10,40,60,9

Kerngegevens 2018 en 2019 ten behoeve van het Centraal Economisch Plan 2018 en dus Prinsjesdag 2018

Voor 2018 zien we een economische groei van meer dan 3% (3,2%) en voor 2019 van 2,7%. Hele mooie groeipercentages, maar natuurlijk zijn er vele onzekerheden. Denk aan de gevolgen en vormgeving van de Brexit, een mogelijke handelsoorlog met Amerika, de verkiezingsuitslagen in enkele landen. De lange rente stijgt naar 0,9% in 2019, de wereldhandel groeit met bijna 4,5 4%. De olieprijs schommelt rond de 65 dollar en het begrotingsoverschot van de overheid neemt verder toe. De werkloosheid daalt verder. De koopkracht van werkenden stijgt . De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2018 en 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2016-2019, mutaties per jaar in %, voorlopige CEP 2018 op 6 maart 2018

Enkele kerngegevens, verwachting economie2016201720182019
Relevante wereldhandel44,74 4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)43,55467,763,6
Eurokoers (dollar per euro)1,111,131,221,22
Lange rente Nederland (niveau in %)0,30,50,70,9
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,33,13,22,7
Consumptie huishoudens1,62,82,12,5
Investeringen bedrijven3,156 4,2
Uitvoer van goederen en diensten4,3 5,54,94,6
Invoer van goederen en diensten4,14,9 5,15,2
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,11,31,62,3
Contractloon marktsector1,51,62,23,2
Koopkracht, mediaan alle huishoudens2,60,32,61,6
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)538438355320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)64,93,93,5
Begrotingstekort, EMU-saldo 0,41,10,70,9

Kerngegevens 2018 en 2019, juni raming t.b.v. Prinsjesdag 2018

Het jaar 2019 staat in het licht van een ten opzichte van 2018 wat lagere economische groei in combinatie met een oplopende inflatie. Hierin zitten niet de gevolgen van een mogelijke handelsoorlog met Amerika en een ruwe Brexit. De lange rente stijgt naar 0,9% in 2019, de wereldhandel groeit met 4,4%. De olieprijs schommelt rond de 69 dollar en het begrotingsoverschot van de overheid neemt verder toe naar 0,9% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,4%. De koopkracht van werkenden stijgt . De belangrijkste nieuwe cijfers zien er als volgt uit voor de jaren 2018 en 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2016-2019, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2019, 19 juni 2018

Enkele kerngegevens, verwachting economie2016201720182019
Relevante wereldhandel3,84,34,4 4,4
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)44,35572,268,8
Eurokoers (dollar per euro)1,111,131,221,22
Lange rente Nederland (niveau in %)0,30,50,70,9
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,23,22,92,7
Consumptie huishoudens1,61,93,12,5
Investeringen bedrijven3,14,85,6 4,2
Uitvoer van goederen en diensten4,3 6,14,34,6
Invoer van goederen en diensten4,15,4 5,45,2
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,11,31,52,3
Contractloon marktsector1,51,62,12,1
Koopkracht, mediaan alle huishoudens2,60,20,61,6
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)538438345315
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)64,93,83,4
Begrotingstekort, EMU-saldo 0,41,10,60,9

Kerngegevens 2018 en 2019, augustus 2018, raming t.b.v. Prinsjesdag 2018

Nog recentere gegevens in aanloop naar Prinsjesdag 2018:

Kerngegevens voor Nederland, 2016-2019, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2019, 16 augustus 2018

Enkele kerngegevens, verwachting economie2016201720182019
Relevante wereldhandel3,64,93,4 4,0
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)44,35572,572,2
Eurokoers (dollar per euro)1,111,131,191,17
Lange rente Nederland (niveau in %)0,30,50,60,7
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,22,92,82,5
Consumptie huishoudens1,11,92,72,3
Investeringen bedrijven-6,74,44,8 3,8
Uitvoer van goederen en diensten1,7 5,334,2
Invoer van goederen en diensten-24,9 3,34,8
Nationale consumentenprijsindex (CPI)0,51,222,5
Contractloon marktsector1,51,62,02,9
Koopkracht, mediaan alle huishoudens2,60,30,41,3
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)538438355320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)64,93,93,5
Begrotingstekort, EMU-saldo 01,20,70,9

Ook in de update van de cijfers van 16 augustus 2018 ziet het er prima uit voor de Nederlandse economie met een economische groei van 2,8% in 2018 en 2,5% in 2019. Enige afvlakking is er dus wel. De lange rente loopt licht op naar 0,7% in 2019. Opvallend is ook de aantrekkende inflatie, in 2018 gaat het om 2% in 2019 is dit 2,5%. Invoer en uitvoer groeien stevig. Het begrotingsoverschot loopt op naar 0,9% in 2019 en de werkloosheid neemt af naar 3,5% van de beroepsbevolking in 2019.

Kerngegevens 2019 en 2020, maart 2019, raming t.b.v. Prinsjesdag 2019

Nog recentere gegevens in aanloop naar Prinsjesdag 2019:

Kerngegevens voor Nederland, 2017-2020, mutaties per jaar in %, voorloper Miljoenennota 2020

Enkele kerngegevens, verwachting economie2017201820192020
Relevante wereldhandel5,042,81,8 1,5
Olieprijs (Brent, prijs in dollars per vat)54,370.96161
Eurokoers (dollar per euro)1,131,181,141,14
Lange rente Nederland (niveau in %)0,50,60,40,6
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei)2,92,51,51,5
Consumptie huishoudens1,91,52,31,5
Investeringen bedrijven4,44,22,6 2,5
Uitvoer van goederen en diensten5,3 2,71,12,3
Invoer van goederen en diensten4,92,7 1,53,0
Nationale consumentenprijsindex (CPI)1,31,62,31,4
Contractloon marktsector1,62,02,72,3
Koopkracht, mediaan alle huishoudens0,30,31,61,3
Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen)438350345370
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)4,93,83,84.0
Begrotingstekort, EMU-saldo1,21,41,20,8

De economische groei zal in 2019 en 2020 lager zijn, 1,5% in plaats van 2 tot 2,5%. Dit komt ondermeer door een lagere groei van de wereldhandel. De lange rente stijgt in 2020 ten opzichte van 2019. De binnenlandse bestedingen volgen een lager groeipad. Opvallend is ook dat de werkloosheid in 2020 voor het eerst in jaren stijgt naar 370.000 personen.

Lees verder

© 2013 - 2019 Zeemeeuw, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Prognose hypotheekrente 2019Prognose hypotheekrente 2019De hypotheekrente bepaalt in belangrijke mate uw hypotheeklasten en de prestaties op de woningmarkt. Gaat de hypotheekre…
Quiz over Prinsjesdag voor basisschool of demente oudereQuiz over Prinsjesdag voor basisschool of demente ouderePrinsjesdag, geld en politiek: iedereen heeft er mee te maken. Jong en oud. Niet iedereen is geïnteresseerd in politiek,…
Geschiedenis van PrinsjesdagGeschiedenis van PrinsjesdagSinds april 2013 zit Willem-Alexander op de troon. Daarvoor hebben wij vier vrouwelijke koninginnen gehad. Waar komt de…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt…
Prinsjesdag en de miljoenennotaPrinsjesdag en de miljoenennotaElk jaar is het op de derde dinsdag van september Prinsjesdag. Veel mensen luisteren en kijken hierbij naar de Troonrede…
Bronnen en referenties
 • CPB

Reageer op het artikel "Vooruitzichten economie 2019 - 2020 Prinsjesdag 2018 - 2019"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Zeemeeuw
Laatste update: 05-03-2019
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Diversen
Special: Miljoenennota 2019
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!