InfoNu.nl > Financieel > Belasting > 30%-regeling in 2018 & 2019: minder belasting voor expats

30%-regeling in 2018 & 2019: minder belasting voor expats

30%-regeling in 2018 & 2019: minder belasting voor expats De 30%-regeling is bedacht als tegemoetkoming voor de extraterritoriale kosten die expats in Nederland maken. Op basis van deze regeling kan een werkgever in 2017 en 2018 30% van het loon van een werknemer uitbetalen als onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten. Voor toepassing van de regeling moeten werkgever en werknemer samen een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Uit het verzoek moet blijken dat aan alle voorwaarden is voldaan. Zo moet een werknemer zijn uitgezonden of verworven en moet zijn werkgever in Nederland inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting. Daarnaast moet hij in de afgelopen twee jaar minstens zestien maanden op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond. Ook moet hij een bepaalde deskundigheid hebben. Deze deskundigheid wordt verondersteld aanwezig te zijn bij een salaris hoger dan een bepaald norminkomen. Het kabinet Rutte-III wil de looptijd van deze regeling vanaf 2019 terugbrengen tot vijf (in plaats van acht) jaar.

Ratio achter deze fiscale faciliteit

Zogeheten extraterritoriale werknemers hebben kosten die anderen niet kennen. In de 30%-regeling wordt met extraterritoriale werknemers bedoeld: werknemers die uit het buitenland zijn aangeworven of vanuit het buitenland naar Nederland zijn uitgezonden. Dit type werknemers kan bijvoorbeeld dubbele huisvestigingskosten of hoge reiskosten kennen. Onder voorwaarden, kunnen zij 30% van hun loon onbelast uitgekeerd krijgen. Dit wordt dan gezien als een 'forfaitair' bedrag voor de door hen gemaakte kosten die anderen niet kennen. 'Forfaitair' wil hier zeggen dat dit bedrag vaststaat op 30% van het loon en dat werk- of werknemer dus niet hoeven te bewijzen dat er werkelijk kosten zijn gemaakt. Naast deze forfaitaire 30%, kunnen extraterritoriale werknemers ook schoolgelden voor internationaal onderwijs onbelast ontvangen van hun werkgever.

Voorwaarden voor 30%-regeling in 2017

De 30%-regeling kent grofweg vier voorwaarden.

Aangeworven of uitgezonden werknemer

Als eerste vereist geldt dat een werknemer uit het buitenland moet zijn aangeworven of vanuit het buitenland naar Nederland zijn uitgezonden. Dit betekent dat iemand die om een andere reden dan detachering naar Nederland komt, geen aanspraak kan maken op deze regeling. Bijvoorbeeld, iemand die in Nederland komt wonen omdat zijn partner hier woont en vervolgens hier in Nederland werk vindt, kan geen gebruikmaken van de 30%-regeling.

Werkgever Nederlands inhoudingsplichtig

Het tweede vereiste is dat de werkgever van de extraterritoriale werknemer in Nederland moet zijn geregistreerd als inhoudingsplichtige. Een buitenlandse werkgever kan hier ook voor kiezen.

'Echte' buitenlander

Ten derde, mag de werknemer die de 30%-regeling wil gebruiken in de twee jaar voordat hij naar Nederland werd gedetacheerd niet meer dan acht maanden binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

Deskundigheid en inkomenstoets

Tot slot, geldt dat de extraterritoriale werknemer een "specifieke deskundigheid" moet kennen. Deze deskundigheid moet blijken uit het salaris dat de werknemer verdient. Voor werknemers met een mastertitel die jonger zijn dan 30 jaar geldt hierbij een verlaagd bedrag. De inkomenseis geldt geheel niet voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek verrichten bij een onderwijsinstelling.

De onderstaande tabel toont het minimuminkomen om gebruik te mogen maken van de 30%-regeling in 2014 2015, 2016 en 2017. In de kolom ernaast staat het bedrag dat geldt voor werknemers jonger dan 30 met een mastertitel.

JaarMinimumsalarisVerlaagd minimumsalaris
2014 36.378 27.653
2015 36.705 27.901
2016 36.889 28.041
2017 37.000 28.125
2018 37.296 28.350
2019n.n.b.n.n.b.

Wijze van toepassing 30%-regeling in 2017

Looptijd

De 30%-regeling kan voor uitgezonden werknemers voor de gehele duur van de uitzending worden toegepast. Voor ingekomen werknemers daarentegen geldt een maximum van acht jaar. Indien de werknemer al eens eerder naar Nederland is gedetacheerd, dan wordt deze periode ook meegeteld voor de achtjaarstermijn. Uitzondering hierop is wanneer de vorige uitzending meer dan vijfentwintig jaar geleden eindigde.

Opteren voor aftrek werkelijke kosten

Werknemer en werkgever kunnen opteren voor de aftrek van de werkelijke extraterritoriale kosten. Dit zullen zij doen indien deze kosten groter zijn dan 30% van het loon van de werknemer én wanneer zij aan de administratieve vereisten kunnen (en willen) voldoen. Wanneer wordt geopteerd voor aftrek van de werkelijke kosten, moeten deze kosten namelijk stuk voor stuk worden bewezen.

Welk loon?

De grondslag voor de 30%-regeling, dus het loon waarvan 30% wordt genomen om de forfaitaire aftrek te berekenen, is het het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking plus een eventuele vergoeding voor extraterritoriale kosten. Loon waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing van toepassing is, telt hierbij niet mee. Voorts geldt dat het loon uit tegenwoordige arbeid het met loonbelasting te belasten loon is. Dit is niet per se gelijk aan het brutoloon. Zo kan het zijn dat een werknemer pensioenpremies betaalt. Deze premies zijn aftrekbaar van zijn bruto loon, zodat zijn belastbaar loon lager is dan zijn brutoloon. Zodoende verlagen de pensioenpremies ook het bedrag waarop de 30%-regeling wordt toegepast.

Forfaitaire vergoeding afzonderlijk van loon

Het loon dat een extraterritoriale werknemer ontvangt moet worden gesplitst van de forfaitaire kostenvergoeding die hij ontvangt. In de praktijk betekent dit meestal dat een addendum bij de arbeidsovereenkomst wordt getekend. De kostenvergoeding telt als gevolg niet mee voor onder andere de pensioenregeling of de uitkeringsrechten van een extraterritoriale werknemer.

Relatie met werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2011 kent Nederland een zogeheten werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers in Nederland verplicht deze regeling toe te passen. In deze regeling bestaat ruimte voor zogeheten 'gerichte vrijstellingen'. Dit zijn verstrekkingen en vergoedingen die, wanneer aan alle geldende voorwaarden wordt voldaan, werknemers van werkgevers kunnen krijgen zonder dat hier loonbelasting over is verschuldigd. De 30%-regeling geldt binnen de werkkostenregeling als een gerichte vrijstelling. Toepassing van de 30%-regeling leidt dus ook, net als elke andere gerichte vrijstelling, niet tot een kleinere vrije ruimte (forfaitaire ruimte).

Voorbeeld toepassing 30%-regeling in 2017

Met toepassing van de 30%-regeling kan een substantieel belastingvoordeel worden behaald. Het onderstaande voorbeeld illustreert dit voor een werknemer met een loon van 60.000. Zonder de 30%-regeling, zou dit gehele loon worden belast. Met toepassing van de 30%-regeling, kan de werknemer en er echter samen met zijn werknemer voor kiezen om 18.000 (30% van 60.000) van zijn loon als onbelaste vergoeding te ontvangen. In dit geval ontvangt hij de resterende 42.00 wel als loon (waarover loonheffing moet worden ingehouden). De onderstaande tabel toont (vereenvoudigd) de fiscale gevolgen. Heffingskortingen en aftrekposten waar een werknemer eventueel recht op kan hebben, worden hierbij genegeerd. Zoals te zien in de tabel, is het totale inkomen (netto loon plus onbelaste kostenvergoeding) met toepassing van de 30%-regeling meer dan zevenduizend hoger dan zonder toepassing van deze regeling.

BeschrijvingZonder 30%-regelingMét 30%-regelingVerschil
Bruto loon 60.000 60.000
30%-vergoeding- 18.000
Belastbaar loon 60.000 42.000
Inkomstenbelasting 23.631 16.287
Netto loon 36.369 25.713
Totale inkomen 36.369 43.713 7.344

Verzoek om beschikking

Een werknemer die van de 30%-regeling gebruik wil maken, kan hier samen met zijn werkgever een verzoek toe indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan dit verzoek. Tegen een afwijzing van het verzoek kan bezwaar en uiteindelijk ook beroep worden aangetekend. Indien het verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de eerste dag van detachering, dan kan de 30%-regeling met terugwerkende kracht tot de eerste dag van detachering worden toegepast.

Afschaffing 30%-regeling in 2016 verworpen

In 2016 werd in de Tweede Kamer gestemd over afschaffing dan wel maximering van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2017. Beide voorstellen vonden echter geen meerderheid in het Nederlandse parlement. Voorstanders van de regeling zien de positieve effecten voor het vestigingsklimaat in Nederland, terwijl tegenstanders vooral de misgelopen belastinginkomsten benadrukken. Of een voorstel tot afschaffing of inperking van de 30%-regeling in de toekomst wel voldoende politieke steun vindt, zal afhangen van de uitslag van de verkiezingen in maart 2017.

30%-regeling in 2018 ongewijzigd

Hoewel de 30%-regeling nog steeds bestaat, is er volop kritiek op de regeling. In juni 2017 is een evaluatierapport over de 30%-regeling uitgebracht. Hierin wordt overwogen om de regeling op drie punten aan te passen:
  • Voor ingekomen werknemers toepassing van de 30%-regeling nog maar vijf of zes jaar in plaats van de huidige acht jaar toestaan;
  • De huidige 150 kilometer-grens vergroten;
  • Het vrijgestelde percentage verlagen voor inkomens boven de 100.000.

De 30%-regeling bestaat echter ook in 2018 nog ongewijzigd (afgezien van een inflatiecorrectie voor het minimumsalaris).

Looptijd 30%-regeling in 2019 mogelijk ingekort

Het kabinet Rutte-III is voornemens om de looptijd van de 30%-regeling van acht jaar terug te brengen tot vijf jaar. Deze wijziging zou ingaan vanaf 1 januari 2019. Begin mei 2018 is dit echter nog slechts een plan van staatssecretaris van Financiën Menno Snel en is het nog afwachten of dit plan daadwerkelijk omgezet wordt in een wetswijziging.
© 2017 - 2019 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Schenking aan fiscale partnerSchenking aan fiscale partnerHoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over e…
Vakantiedagen 2018 en 2019 uitbetalenVakantiedagen 2018 en 2019 uitbetalenDe vakantiedagen uit 2018 en 2019 opmaken en laten uitbetalen, wat zijn de regels bij het opmaken van uw vakantiedagen?…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Tijdelijk twee woningen 2018 en 2019Tijdelijk twee woningen 2018 en 2019U kunt tijdelijk twee woningen in 2018 of 2019 in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de…
Belastingvrij verhuren: kamerverhuurvrijstelling 2018 & 2019Belastingvrij verhuren: kamerverhuurvrijstelling 2018 & 2019Belastingvrij verhuren in 2017, 2018 of 2019, hebt u daar recht op? Dat kan met de kamerverhuurvrijstelling, maar hoe gr…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: GDJ, Pixabay
  • De 30%-regeling, Kluwer Thema's, door F. Mélotte
  • Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht, editie: 2015/2016
  • Internationaal belastingrecht, door de Graaf, Kavelaars en Stevens

Reageer op het artikel "30%-regeling in 2018 & 2019: minder belasting voor expats"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 08-05-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!