InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 & 2018

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 & 2018

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 & 2018 De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) maakt het voor ondernemers mogelijk om hun belastbare winst met een bepaald bedrag te verlagen wanneer zij investeren in bedrijfsmiddelen en kiezen voor toepassing van deze investeringsaftrek. Om recht te hebben op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo zijn sommige bedrijfsmiddelen uitgesloten van de KIA. Daarnaast hangt de exacte hoogte van deze investeringsaftrek af van het totale geïnvesteerde bedrag. De Belastingdienst publiceert elk jaar, ook in 2016, 2017 en 2018, een tabel aan de hand waarvan de hoogte van de KIA bepaald kan worden. Met enkele voorbeelden wordt de juiste toepassing van deze tabel al snel duidelijk. Een ondernemer die optimaal wil profiteren van de KIA, wordt aanbevolen om zijn investeringen slim te 'timen', zodat elk jaar van een (maximale) aftrek kan worden genoten.

De KIA in vogelvlucht

De overheid wil investeringen door het MKB fiscaal stimuleren, zodat zij aangemoedigd worden om door te groeien, wat gunstig is voor de economie als geheel. Om deze reden mogen ondernemers die een betrekkelijk klein bedrag investeren een bepaald percentage hiervan (extra) aftrekken van hun fiscale winst. Hier zijn wel verschillende voorwaarden en maxima aan verbonden. Om de KIA in 2016 en 2017 toe te kunnen passen, moet in een bepaald jaar minimaal 2.301 worden geïnvesteerd. Is meer dan grofweg 312.000 geïnvesteerd, dan is de KIA gelijk aan 0. De KIA is in 2016 en 2017 maximaal (namelijk ongeveer 15.500) indien het totale geïnvesteerde bedrag ligt tussen, grofweg, 56.000 en 104.000.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: voorwaarden in 2016, 2017 en 2018

Om van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gebruik te kunnen maken, moet aan enkele voorwaarden worden voldaan.

Ook voor BV's

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is geregeld in de Wet inkomstenbelasting (artikel 3.41), maar geldt op basis van de zogeheten 'schakelbepaling' (artikel 8 Wet vennootschapsbelasting) ook voor BV's (en NV's).

Ondernemer en medegerechtigde

Niet alleen een ondernemer, maar ook een medegerechtigde kan gebruikmaken van de KIA.

Urencriterium niet relevant

Om aanspraak te maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, hoeft niet voldaan te worden aan het urencriterium. Dit betekent dat ook ondernemers die in een bepaald jaar slechts weinig uren aan hun onderneming hebben besteed, gebruik kunnen maken van de KIA.

Investering in bedrijfsmiddel

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan alleen gebruikt worden bij een investering in een bedrijfsmiddel. Grofweg wordt hieronder alles verstaan dat een bedrijf nodig heeft om zijn producten of diensten te leveren, behalve de producten die het verkoopt. Bijvoorbeeld, bij een autoverkoper, kan zijn onder andere zijn bedrijfspand en inventaris bedrijfsmiddelen, maar de auto's die hij heeft ter verkoop niet.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Niet elk bedrijfsmiddel kan worden gebruikt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De wet specificeert exact welke bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van toepassing van de KIA. Hierbij gaat het onder meer om zeer kleine investeringen (met een geïnvesteerd bedrag kleiner dan 450), grond en woningen. Zie artikel 3.45, eerste lid, tweede lid en vijfde lid van de Wet inkomstenbelasting voor een volledig overzicht.

Optioneel

Een belastingplichtige mag kiezen of hij van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek gebruik wil maken of niet. De keuze maakt een ondernemer bij zijn inkomstenbelastingaangifte. In de digitale aangifte van de Belastingdienst wordt gevraagd of een ondernemer gebruik wil maken van de KIA. Verder is geen communicatie met of goedkeuring van de Belastingdienst vereist. Indien een belastinginspecteur meent dat een ondernemer geen recht heeft op de KIA, dan kan de ondernemer volgens de gebruikelijke regels bezwaar maken tegen de belastingaanslag waarin de inspecteur aldus heeft bepaald.

Desinvesteren binnen vijf jaar

Indien een ondernemer een bedrijfsmiddel waarop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op is toegepast binnen vijf jaar weer verkoopt, dan wordt hij geconfronteerd met een zogeheten 'desinvesteringsbijtelling'. Dit houdt in dat de investeringsaftrek die hij heeft genoten weer bij zijn winst wordt opgeteld.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: hoogte in 2016, 2017 & 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een bedrag waarmee de te belasten winst mag worden verlaagd. De exacte hoogte van de aftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De Belastingdienst publiceert jaarlijks een tabel aan de hand waarvan de hoogte van de KIA kan worden bepaald.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Zoals te zien in de onderstaande tabel, kan de KIA in 2016 pas worden toegepast bij een minimale investering van 2.300. Is het geïnvesteerde bedrag lager dan 2.300, dan bedraagt de KIA 0. Ditzelfde gebeurt wanneer het geïnvesteerde bedrag groter is dan 311.243. Bij een geïnvesteerd bedrag tussen de 2.300 en 311.243 bedraagt de KIA maximaal 15.687. In de volgende paragraaf wordt met enkele voorbeelden toegelicht hoe de tabel dient te worden toegepast.

Geïnvesteerde bedragKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
≤ 2.300 0
2.301 - 56.02428% van het geïnvesteerde bedrag
56.025 - 103.748 15.687
103.749 - 311.242 15.687 - (7,56% * (geïnvesteerde bedrag - 103.748)
≥ 311.243 0

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2017

De onderstaande tabel toont de nieuwe KIA-bedragen voor 2017. Zoals te zien in de tabel, zijn behalve het bedrag voor de minimale investering ( 2.300), alle bedragen ietwat verhoogd, maar zijn de verschillen met 2016 klein.

Geïnvesteerde bedragKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
≤ 2.300 0
2.301 - 56.19328% van het geïnvesteerde bedrag
56.193 - 104.059 15.734
104.059 - 312.176 15.734 - (7,56% * (geïnvesteerde bedrag - 104.059)
≥ 312.176 0

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

De onderstaande tabel toont de KIA-bedragen voor 2018. Enkele bedraggrenzen zijn aangepast, maar verder is er geen verandering met 2017.

Geïnvesteerde bedragKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
≤ 2.300 0
2.301 - 56.64228% van het geïnvesteerde bedrag
56.642 - 104.891 15.863
104.891 - 314.673 15.863 - (7,56% * (geïnvesteerde bedrag - 104.891)
≥ 314.673 0

Voorbeelden toepassing KIA in 2016, 2017 en 2018

Om de bovenstaande tabellen op juiste wijze toe te passen, worden hieronder enkele aanwijzingen gegeven.

Totale investeringsbedrag

Allereerst, geldt dat het investeringsbedrag in de tabel het totale bedrag is dat in een bepaald jaar is geïnvesteerd. De KIA wordt dus niet per investering toegepast, maar op het totaalbedrag aan investeringen in een bepaald jaar.

Per jaar

Voorts, is het van belang om te benadrukken dat het om het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar gaat. Dit behelst dat het soms voor de KIA gunstig kan zijn om investeringen te 'verplaatsen' naar een ander jaar, om zo een hogere investeringsaftrek te kunnen genieten.

'Alles of niets'

Een ondernemer kan kiezen of hij de KIA wil toepassen of niet, maar deze keuze geldt dan wel voor al zijn investeringen. Gezien de opbouw van de KIA, die maximaal is bij een investering tussen grofweg 56.000 en 104.000 is dit een logische regel, anders zou elke ondernemer immers de KIA alleen toepassen op investeringen met een gezamenlijke waarde tussen de twee hiervoor genoemde bedragen zodat hij een maximale KIA kan genieten.

Vijf voorbeelden

De onderstaande vijf voorbeelden laten zien hoe de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2016, 2017 en 2018 in de praktijk wordt toegepast.

Voorbeeld 1: investering van 2.000
2.000 is minder dan de minimale investering voor de KIA ( 2.300), zodat bij een dergelijk kleine investering geen gebruikgemaakt kan worden van de KIA. Een ondernemer zou in deze situatie kunnen overwegen om voor de toekomst geplande investeringen 'naar voren te halen', zodat zijn totale geïnvesteerde bedrag in dit jaar hoger is.

Voorbeeld 2: investering van 50.000
Bij een totale investering in een jaar van 50.000 mag 28% van het geïnvesteerde bedrag van de fiscale winst worden afgetrokken. Dit komt neer op 14.000.

Voorbeeld 3: investering van 100.000
Bij een totale investering in een jaar van 100.000 kan in 2016 15.687 als KIA van de fiscale winst worden afgetrokken. In 2017 is dit 15.734 en in 2018 15.863.

Voorbeeld 4: investering van 300.000
De KIA bij een totale investering in een jaar van 300.000 bedraagt in 2016: 15.687 minus 7,56% van het verschil tussen 300.000 en 103.748. Oftewel: 15.687 - 7,56% * (300.000 - 103.748) = 850. De KIA bedraagt bij een investering van 300.000 in 2016 dus slechts iets minder dan duizend euro. In 2017 is de KIA in deze situatie iets hoger, maar nog steeds minder dan duizend euro: 15.734 - 7,56% * (300.000 - 104.059) = 920. In 2018 bedraagt de KIA bij deze investeringsgrootte weer iets meer, namelijk 15.863 - 7,56% * (300.000 - 104.891) oftewel 1.112.

Voorbeeld 5: investering van 400.000
Bij een totale investering in een jaar van 400.000 is zowel in 2016 als in 2017 en 2018 geen recht op de KIA, aangezien het geïnvesteerde bedrag te groot is. Een ondernemer in deze situatie zou kunnen overwegen om zijn investeringen over meer jaren uit te smeren, zodat hij alsnog recht heeft op deze investeringsaftrek.

Optimaal profiteren van de KIA

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een extra vermindering van de fiscale winst in een bepaald jaar die (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de willekeurige afschrijving) niet leidt tot een hogere fiscale winst in een ander jaar. De KIA heeft zodoende, afgezien van het rekenwerk dat ervoor moet worden verricht, geen nadelen.

Optimaal profiteren van de KIA: 'time' je investeringen

Het belastingvoordeel dat met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek behaald kan worden, is optimaal indien het totale investeringsbedrag in een jaar grofweg ligt tussen de 56.000 en 104.000. Het kan zich zodoende lonen om investeringen zodanig te 'timen' dat de totale investeringen in elk jaar tussen deze twee bedragen in liggen.

Voor kleine ondernemer is voorts van belang dat de KIA alleen toegepast kan worden bij een totale investering van minstens 2.301. Het kan zich zodoende ook voor de kleine ondernemer lonen om investeringen te 'timen', zodat het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar het KIA-minimum te boven gaat.
© 2017 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Overbruggingsregeling AOW 2018, 2019 en 2020Overbruggingsregeling AOW 2018, 2019 en 2020Wat u in 2020 via de overbruggingsregeling OBR kunt krijgen, hangt af van het aantal jaren AOW dat u hebt opgebouwd en u…
Ondernemersaftrek 2018 en 2019Ondernemersaftrek 2018 en 2019Wat is de ondernemersaftrek 2016, 2017 en in 2018 en 2019, hoeveel is het, welke zakelijke posten? Welke aftrekposten va…
Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting van maximaal 1119 euro met als doel dat u langer doorwerkt. De…
Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontsl…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)

Reageer op het artikel "Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in 2017 & 2018"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 21-01-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!