InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Fiscale oudedagsreserve (FOR of OR) in 2017 en 2018

Fiscale oudedagsreserve (FOR of OR) in 2017 en 2018

Fiscale oudedagsreserve (FOR of OR) in 2017 en 2018 De fiscale oudedagsreserve (FOR), ook wel oudedagsreserve (OR) genoemd, is één van de ondernemersfaciliteiten die de Belastingdienst biedt aan ondernemers die aan het urencriterium voldoen (en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt). Een dergelijke ondernemer kan een deel van zijn fiscale winst, waar normaal belasting over betaald zou moeten worden, aan de FOR toevoegen ('doteren'). Over dit winstdeel wordt dan pas belasting betaald bij het vrijvallen van de FOR, doorgaans wanneer de ondernemer met pensioen gaat. Zodoende worden ondernemers fiscaal aangemoedigd om voor de oude dag te sparen. Dit geldt temeer daar de FOR slechts op papier plaatsvindt; dat wil zeggen, er wordt niet daadwerkelijk geld aan de onderneming onttrokken. De hoogte van de dotatie is in principe aan de ondernemer, maar er gelden wel zowel in 2016 als in 2017 en 2018 enkele maxima. De FOR is overigens niet voor elke ondernemer fiscaal aantrekkelijk; het hangt af van veel factoren of de FOR gunstig is.

De FOR in vogelvlucht

Ratio

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is één van de oudste fiscale ondernemersfaciliteiten die het Nederlandse belastingstelsel kent. De in 1973 geïntroduceerde FOR is bedoeld om ondernemers aan te moedigen om te sparen voor de oude dag, zonder dat er daadwerkelijk geld uit de onderneming wordt onttrokken. Op deze manier wordt enerzijds voorkomen dat ondernemers later slechts een AOW-uitkering ontvangen terwijl anderzijds wordt voorkomen dat ondernemers door te sparen voor later minder geld in hun onderneming kunnen investeren.

Naam

De fiscale oudedagsreserve heette formeel altijd zo, maar wordt in 2016 al enkele jaren formeel met 'oudedagsreserve' aangeduid. Het bijvoeglijk naamwoord 'fiscale' wordt zodoende officieel niet meer gebruikt, zodat ook formeel niet meer van de FOR doch van de OR gesproken dient te worden. In de (fiscale) praktijk is het echter nog steeds gebruikelijk om de term FOR te gebruiken voor de oudedagsreserve.

Vrijwillig

De FOR is vrijwillig, dus geen enkele ondernemer is verplicht om hier gebruik van te maken. Het gebruik wordt wel fiscaal gestimuleerd op hieronder toegelichte wijze. De regeling is echter tegelijkertijd betrekkelijk complex, met veel voorwaarden, maxima en mogelijke (ongewenste) neveneffecten, wat ondernemers juist weer níet aanmoedigt om er gebruik van te maken.

Systematiek

Met de fiscale oudedagsreserve wordt ondernemers de kans geboden om ten laste van de te belasten winst een reserve op te bouwen. Dit wordt in het fiscale taalgebruik een 'dotatie' genoemd. Eenvoudig gesteld, kan de ondernemer een deel van wat normaal zijn fiscale winst zou zijn, aan een reserve toevoegen, zodat dit deel van de winst onbelast blijft. Deze oudedagsreserve neemt uiteindelijk (wanneer de ondernemer met pensioen gaat) weer af, wat 'vrijval' wordt genoemd, in welk geval er alsnog belastingheffing plaatsvindt over de eerder aan de reserve toegevoegde winst. Met de FOR wordt zodoende geen afstel, doch slechts uitstel van belastingheffing gerealiseerd.

Vergelijking met werknemers

Werknemers kennen een vergelijkbare fiscale aansporing om te sparen voor later, aangezien pensioenpremies eveneens fiscaal aftrekbaar zijn (net als dotaties aan de FOR) terwijl de met de premies gefinancierde pensioenuitkeringen later worden belast (net als vrijval van de FOR).

Voorwaarden voor de oudedagsreserve in 2016, 2017 en 2018

De FOR is onderdeel van de inkomstenbelasting, maar staat niet aan elke inkomstenbelastingplichtige ter beschikking. In de eerste plaats, geldt dat het een ondernemersfaciliteit is, zodat aan de fiscale definitie van 'ondernemer' moet worden voldaan om van de FOR gebruik te kunnen maken. Voorts, geldt het urencriterium voor deze ondernemersfaciliteit; hieraan wordt, grofweg, voldaan indien 1.225 uur per jaar (ongeveer 25 uur per week) aan de onderneming wordt besteed.

Niet voor AOW-gerechtigden

Er kan geen winst aan de FOR (meer) worden toegevoegd indien de ondernemer aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

Wél voor buitenlandse belastingplichtigen

Personen die niet in Nederland wonen, maar wel in Nederland werken en als zodanig in Nederland inkomstenbelasting betalen (buitenlandse belastingplichtigen) kunnen eveneens aanspraak maken op de FOR, mits uiteraard aan alle voorwaarden die ook voor binnenlandse belastingplichtigen geldt wordt voldaan.

Niet voor VPB-ondernemers (DGA's)

De FOR geldt alleen voor IB-ondernemers, dus niet voor directeurgrootaandeelhouders (DGA's) met een eigen BV. Een DGA heeft andere mogelijkheden om pensioen op te bouwen, maar van de FOR kan hij geen gebruikmaken.

Niet voor commandites

De FOR staat alleen open voor ondernemers, dus commandites (commanditaire vennoten wier bijdrage slecht uit het beschikbaar stellen van kapitaal bestaat, ook wel 'geldschieters' genoemd) kunnen geen aanspraak maken op deze fiscale faciliteit.

Niet voor fiscale partner

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan gebruikmaken van de FOR, maar zijn (of haar) partner heeft hiermee nog geen recht op de FOR. Er kan dus niet ook voor haar (of hem) geld aan de FOR worden toegevoegd. Dit kan uiteraard wél indien de partner zelf ook ondernemer is en aan de overige vereisten voor de FOR voldoet.

Hoogte en maximum voor 2010 tot 2016, 2017 en 2018

Wanneer aan de hierboven besproken voorwaarden wordt voldaan, mag een ondernemer jaarlijks een deel van zijn winst aan de FOR toevoegen. De ondernemer mag elk jaar kiezen of hij dit wel of niet wil doen. Er mag dus voor gekozen worden om het ene jaar wél winst aan de FOR toe te voegen en het volgende jaar niet. Wel wordt de ondernemer beperkt in het bedrag dat hij aan de FOR mag doteren. Zo wordt jaarlijks het percentage van de winst dat aan de FOR toegevoegd mag worden gepubliceerd én een maximumtarief. Hierbij geldt dat in principe dit percentage van de winst aan de FOR toegevoegd mag worden, maar wanneer dit een bedrag boven het maximumbedrag oplevert, dan wordt de toevoeging aan de FOR dat jaar tot het maximumbedrag beperkt.

Voorbeeld toepassing percentage en maximumbedrag

Bijvoorbeeld, in 2017 is het dotatiepercentage 9,8% en het maximumbedrag 8.946. Kent een ondernemer in dit jaar een winst ter grootte van 100.000, dan leidt toepassing van het percentage tot een bedrag van 9.800. Het maximumbedrag zorgt er in dit geval echter voor dat de ondernemer in kwestie slechts 8.946 aan zijn FOR mag toevoegen.

Percentages en maximumtarieven 2010 - 2017

De onderstaande tabel toont het dotatiepercentage en het maximumbedrag voor 2010 tot en met 2017. Zoals te zien in de tabel neemt zowel het percentage als het maximumbedrag gestaag af (al schommelt het maximumbedrag ook soms iets omhoog tussen de jaren). Voor 2018 geldt een lager percentage dan in 2017, alsmede een lager maximumbedrag.

JaarPercentageMaximumbedrag
201012% 11.811
201112% 11.882
201212% 9.542
201312% 9.542
201410,9% 9.542
20159,8% 8.631
20169,8% 8.774
20179,8% 8.946
20189,44% 8.775
2019n.n.b.n.n.b.

Pensioenpremies verlagen het maximum

Indien een ondernemer naast het opbouwen van de FOR ook pensioenpremies heeft betaald en hiermee reeds zijn winst heeft verminderd, dan wordt de maximale dotatie (toevoeging) aan de FOR verminderd met de betaalde pensioenpremies.

Niet groter dan ondernemingsvermogen

Een toevoeging aan de FOR mag er niet toe leiden dat deze het totale ondernemingsvermogen teboven gaat. Een dotatie aan de FOR kan zodoende maximaal gelijk aan het verschil tussen het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar en de oudedagsreserve aan het begin van het betreffende jaar.

Vrijval fiscale oudedagsreserve

Op verzoek

De FOR is bedoeld als stimulans voor ondernemers om voor de oude dag te sparen. Indien een ondernemer daadwerkelijk op enig moment een lijfrente voor een inkomensvoorziening koopt, kan hij de Belastingdienst verzoeken om de FOR met dit bedrag af te laten nemen. De fiscale winst van de ondernemer wordt dan verhoogd met deze vrijval van de FOR.

Verplichte vrijval als FOR groter is dan ondernemingsvermogen: drie situaties

Er is een drietal situaties in de wet geregeld waarin een FOR verplicht verlaagd moet worden, zodat verplicht over de vrijval belasting moet worden betaald. Voor al deze drie situaties geldt dat deze alleen tot een verplichte vrijval van de FOR leiden indien het ondernemingsvermogen kleiner is dan de FOR. Dit behelst zodoende ook dat het ondernemingsvermogen kleiner mág zijn dan de FOR, zonder dat dit tot een verplichte vrijval leidt, zolang zich maar niet één van de drie hierna te bespreken situaties voordoet. Een ondernemer die gebruikmaakt van de FOR mag zodoende privé-onttrekkingen verrichten die zijn ondernemingsvermogen tot beneden de FOR verlagen, zonder dat dit tot een verplichte vrijval van de FOR leidt, zolang één van de drie volgende situaties zich maar niet voordoet. In dit geval geldt wel, zoals hierboven toegelicht, dat de ondernemer geen verdere toevoegingen aan de FOR mag verrichten (totdat het ondernemingsvermogen weer groter is dan de FOR).

Staking, geheel of gedeeltelijk

Indien de ondernemer ervoor kiest om zijn onderneming (gedeeltelijk) te staken, dan leidt dit tot een verplichte vrijval van de FOR. In sommige situaties kan de FOR wel worden doorgeschoven indien de onderneming wordt voortgezet door een ander. In deze situaties vindt er geen verplichte vrijval van de FOR plaats.

AOW-leeftijd wordt bereikt

Indien een ondernemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan leidt dit tot een verplichte vrijval van de FOR. Ook hier geldt dat dit alleen gebeurt indien de FOR het ondernemingsvermogen te boven gaat.

Twee jaar op rij niet aan urencriterium voldaan

Indien een ondernemer niet aan het urencriterium voldoet, kan hij geen toevoegingen aan de FOR verrichten. Daarnaast, kan dit tot een verplichte vrijval van de reeds bestaande FOR leiden. Dit kan vaak zware financiële gevolgen hebben, zodat de wetgever ervoor heeft gekozen om deze verplichte vrijval pas te laten gelden indien twee jaar op rij niet aan het urencriterium is voldaan. Een ondernemer mag zodoende twee jaar (of meer) niet aan het urencriterium voldoen zonder dat dit tot een verplichte vrijval van de FOR leidt, zolang dit maar niet in twee opeenvolgende jaren gebeurt.

Administratieve eisen

Er gelden geen bijzondere administratieve vereisten voor de FOR. Er hoeft bijvoorbeeld geen toestemming gevraagd te worden aan de belastinginspecteur om van de FOR gebruik te mogen maken. Sterker nog, deze hoeft hier ook niet afzonderlijk (los van de aangifte) over te worden geïnformeerd. Voldoende is dat de oudedagsreserve zichtbaar is op de balans van de onderneming. De exacte dotatie aan de FOR is hier eenvoudig uit af te leiden. Het is hierbij gebruikelijk om de FOR als onderdeel van het eigen vermogen (dus niet als schuld) in de balans op te nemen. Ook op het digitale aangiftebiljet is de oudedagsreserve te vinden onder 'ondernemingsvermogen'.

FOR: gunstig of niet?

Toepassing van de FOR leidt ertoe dat de fiscale winst van een ondernemer lager is in jaren van dotatie en hoger in het jaar of de jaren van vrijval. Met andere woorden, door van de FOR gebruik te maken wordt fiscale winst verplaatst van het ene jaar naar het andere jaar. Of dit gunstig is, hangt van vele factoren af, waarvan de fiscaliteit slechts één factor is.

Niet-fiscale overwegingen

Denkbaar is dat een ondernemer in beginjaren meer behoefte aan kapitaal heeft maar weinig toegang tot externe kapitaalverschaffers. In deze gevallen zal hij zijn nieuwe investeringen vooral financieren door zijn winst te herinvesteren. Hij heeft er dan groot belang bij dat zijn te herinvesteren netto winst in deze jaren zo hoog mogelijk is. Dit is een niet-fiscale reden om van de FOR gebruik te maken.

Effect op inkomensafhankelijke regelingen

Een soms vergeten factor is dat de FOR het belastbare inkomen beïnvloedt, waarmee niet alleen de te betalen inkomstenbelasting wordt beïnvloed maar ook inkomensafhankelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Het zal van de persoonlijke situatie van een ondernemer afhangen op welke inkomensafhankelijke regelingen hij aanspraak kan maken en hoe de FOR hierbij van invloed is.

Doorschuiven te belasten winst

Of het belangrijkste effect van de FOR, het verschuiven van te belasten fiscale winst naar toekomstige periodes, fiscaal gunstig is, hangt van een groot aantal factoren af, waaronder verwachtingen over toekomstige winstniveau's, de kans op vroegtijdig overlijden en zelfs eventuele toekomstige wijzigingen in belastingtarieven.

Als uitgangspunt, geldt dat iemand liever over tien jaar dan vandaag 1 aan belasting betaalt, aangezien 1 in de toekomst minder waard is dan nu (dit wordt ook wel de 'time value of money' genoemd). De vraag is echter of het uitstel van belastingheffing in de toekomst tot een gelijke, een hogere of juist een lagere belastingschuld leidt. Ook dit zal afhangen van de concrete situatie van een ondernemer, zodat niet in generaliserend kan worden gesteld of de FOR gunstig dan wel ongunstig is.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zelfstandigenaftrek 2019 & oudedagsreserve 2019Zelfstandigenaftrek 2019 & oudedagsreserve 2019Met de zelfstandigenaftrek 2019 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2019 verschuift u e…
FOR, de Fiscale OudedagsReserveFOR, de Fiscale OudedagsReserveFOR, oftewel de Fiscale OudedagsReserve is voor ondernemers een mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingen te…
De pensioenopbouw van een zelfstandige ondernemerDe pensioenopbouw van een zelfstandige ondernemerDe pensioenopbouw is voor een zelfstandige ondernemer geen eenvoudige zaak. Wel zijn er voor een zelfstandige ondernemer…
Banksparen in 2020Banksparen in 2020Wat is er met banksparen nog mogelijk in 2020? Wie al een hypotheek had op basis van banksparen of zijn gouden handdruk…
Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2018-2019Bereken uw pensioentekort en de jaarruimte 2018, 2019 en 2020 en het fiscale voordeel dat voor uw lijfrenteaftrek. Uw li…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • Inkomstenbelasting alsmede hoofdzaken loonbelasting en premieheffing (Heithuis, Kavelaars en Schuver), 12e druk (2016)
  • Wegwijs in de inkomstenbelasting, Van Arendonk et al. (2015)
  • Cursus Belastingrecht: Inkomstenbelasting 2016/2017 (studenteneditie)
  • De oudedagsreserve: go FOR it?, Van Zijp, WFR 2005/1425

Reageer op het artikel "Fiscale oudedagsreserve (FOR of OR) in 2017 en 2018"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. Ruts, 19-03-2019 10:36 #7
De maximale FOR dotatie voor 2018 is 8775. Ik heb in 2018 via prive rekening al voor 3420 gestort in pensioenrekening van ING (Pensioen spaarrekening). Ik heb overigens een eenmanszaak.
Ik zit te denken om gebruik te maken van de FOR voor 2018 belastingaangifte ivm verwachting veel hogere winst in 2018 t.o.v. 2019 en verlaging belastingpercentages in 2019. Als ik gebruik wil maken van de FOR, klopt het dat ik dan over 2018 bij de inkomstenbelasting aangifte een bedrag van 8775 - 3420 = 5355 maximaal kan opvoeren als FOR dotatie?

M. Völlmer, 04-05-2018 08:11 #6
Wat gebeurt er met het in de FOR opgebouwde kapitaal in geval van overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt?
Met vriendelijke groeten,
M. Völlmer Reactie infoteur, 05-05-2018
In principe valt de FOR dan vrij, dus moet er belasting worden betaald over de FOR. Dit is alleen anders wanneer de partner van de ondernemer de betreffende onderneming voortzet. In dit geval kan de FOR 'geruisloos' (dus zonder belasting) worden doorgeschoven. Dit gaat niet automatisch, maar moet (bij aangifte) door de partner worden verzocht.

Kies je hier niet voor, dan zijn er nog andere fiscale faciliteiten om de betaling van de belasting over de FOR uit te stellen (zodat je niet het gehele bedrag in één keer moet betalen). De Belastingdienst legt dan een zogeheten conserverende aanslag op die je pas over tien jaar moet betalen.

Arjan, 01-02-2018 19:39 #5
Verlaagd de FOR de MKB winstvrijstelling? Of wordt de FOR van de winst afgetrokken na de MKB Winstvrijstelling? Reactie infoteur, 02-02-2018
Een dotatie aan de FOR verlaagt je (fiscale) winst. De MKB-vrijstelling is uitgedrukt als percentage (14% in 2018) van de winst (minus de ondernemersaftrek). In die zin verlaagt de FOR dus inderdaad het bedrag dat je op basis van de MKB-vrijstelling van je te belasten winst mag aftrekken. Het antwoord op je tweede vraag is dus 'nee'.

Dit neemt een (klein) deel van het belastingvoordeel van de FOR weg.

Een sterk gesimplificeerd cijfervoorbeeld (waarbij alle andere fiscale voorzieningen dan de FOR en MKB-vrijstelling worden genegeerd): stel je winst is 100.000. Met alleen de MKB-vrijstelling bedraagt je belastbare winst dan 86.000. Gebruik je ook de FOR, dan is je fiscale winst gelijk aan:
Winst vóór FOR en MKB-vrijst.: 100.000
FOR (het maximumbedrag): 8.775
Winst vóór MKB-vrijst.: 91.225
MKB-vrijst. (14%): 12.771,50
Winst: 78.453,50

Hier lees je meer over de MKB-vrijstelling: https://financieel.infonu.nl/belasting/175667-mkb-winstvrijstelling-2016-2017-2018-voorwaarden-

Mies Schuurmans, 17-11-2017 12:59 #4
Mag het forbedrag gebruikt worden om b.v. een appartement te kopen en dit appartement daarna te verhuren?
Zo ja wordt het huurbedrag dan belast.?Mvrgr Mies. Reactie infoteur, 02-02-2018
Indien het verhuren van appartementen een ondernemingsactiviteit is, dan ja. Het aan een FOR gedoteerde vermogen mag binnen de onderneming vrijelijk worden besteed. De inkomsten worden dan belast als winst.

Indien het geen ondernemingsactiviteit is, dan nee. Een FOR mag alleen aan een onderneming worden onttrokken door er een lijfrente van te kopen (zie in het bovenstaande artikel het kopje 'Vrijval fiscale oudedagsreserve' en dan de eerste subkop 'Op verzoek').

Het appartement (mocht u dit op een andere manier financieren) valt bij u als particulier onder box 3. Voor box 3-belasting zijn de werkelijke huurinkomsten irrelevant; u wordt forfaitair belast. Zie deze webpagina van de Belastingdienst voor de nuances hieromtrent: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/interneteconomie/ik-verhuur-mijn-huis/verhuur-2e-woning

Maarten, 16-06-2017 16:08 #3
Is het mogelijk om bedragen die gedoteerd zijn aan de OR in latere jaren weer uit de OR te halen en in het bedrijf te investeren? Of mag dat uitsluitend bij de aanschaf van een lijfrente? Reactie infoteur, 16-06-2017
Ja. En veel ondernemers doen dit ook. De FOR bestaat alleen op papier, u bent niet verplicht om daadwerkelijk in uw bedrijf een 'FOR-geldpot' te hebben. Houd er echter wel rekening mee dat de FOR, zoals uitgelegd in het artikel, alleen leidt tot uitstel van belasting. Uiteindelijk, bij vrijval van de FOR, betaalt u dus alsnog belasting over de winsten die u nu aan de FOR doteert. U kunt een dotatie dus in uw bedrijf investeren, maar mocht de investering niet het gehoopte rendement opleveren, dan kunt u uiteindelijk (bij vrijval van de FOR) mogelijk met een betalingsprobleem kampen.

Charles Hengst, 11-01-2017 19:31 #2
U schrijft in dit bericht dat de dotatie aan de FOR aan een maximumpercentage gebonden is. Dat is naar mijn weten onjuist; Als de ondernemer doteert, geldt een vast percentage, wat jaarlijks opnieuw bepaald wordt. In 2017 is dat 9,44%. Dat betekent dat de ondernemer niet de keuze heeft bijvoorbeeld 4 of 5% te doteren, maar dat er dan het vaste percentage aangehouden moet worden. Reactie infoteur, 12-01-2017
Dit stond inderdaad wat onduidelijk in het artikel. Er is wel een maximumbedrag, maar geen maximumpercentage. Er dient dus inderdaad een vast percentage gehanteerd te worden, maar als dit een bedrag boven het maximumbedrag oplevert, dan wordt de dotatie beperkt tot dit bedrag. Hierdoor kan in de praktijk de FOR-dotatie alsnog 4-5% van de winst zijn, maar dit is dan het gevolg van het maximumbedrag, niet van de eigen keuze van de ondernemer.

Het artikel is inmiddels op dit punt duidelijker verwoord. Dank voor de opmerking.

A. Jansen, 31-12-2016 09:41 #1
Ik heb in 1985 de lijfrentepolissen afgesloten, deze zijn in 2014 vrijgekomen en overgestort naar banksparen omdat ik pas in 2019 stop met mijn onderneming. Ik ben in 2015 65 jaar geworden en pensioen gerechtigd maar werk dus nog door met het bedrijf.
Welnu mijn boekhouder zegt dat ik nu 52 % belasting ineens over dat bedrag moet gaan betalen. Terwijl dat er een regeling is als je de for in delen op soepeerd dat het lage tarief teld van 23 %. Graag advies.

Met vriendelijke dank,
A.Jansen Reactie infoteur, 31-12-2016
Beste A. Jansen,

De oudedagsreserve (FOR), lijfrente en 'banksparen' zijn verschillende aanvullende pensioenregelingen. Uit uw reactie begrijp ik dat u niet van de FOR gebruik hebt gemaakt, maar een lijfrentepolis hebt afgesloten bij een verzekeraar die vervolgens is omgezet in 'banksparen' (een bij een bank of beleggingsinstelling afgesloten lijfrente). Hopelijk heeft uw boekhouder u destijds geïnformeerd dat dit, onder andere, betekent dat u na pensionering geen levenslange uitkering krijgt (zoals bij een verzekerde lijfrente), maar een uitkering voor een bepaalde periode. U zult dus inderdaad het kapitaal in delen ontvangen waarbij elke jaarlijkse uitkering wordt belast met inkomstenbelasting. Het tarief hangt af van uw totale (pensioen)inkomen. Het kan 52% zijn, als uw overige jaarlijkse pensioen heel hoog is (> 67.000). Uw situatie voorleggen aan een fiscaal adviseur kan in dit geval gunstig zijn, soms is nog iets creatiefs mogelijk voor 'n lagere belastingdruk.

Mvg,
B

Infoteur: Bl86g
Laatste update: 09-03-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 7
Schrijf mee!