InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Kosten plastische chirurgie: aftrekbaar in 2017 & 2018?

Kosten plastische chirurgie: aftrekbaar in 2017 & 2018?

Kosten plastische chirurgie: aftrekbaar in 2017 & 2018? Uitgaven voor plastische chirurgie, zoals borstvergrotingen, liposuctie, behandelingen met botox of haartransplantaties, zijn in 2016 en 2017 als uitgangspunt niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten. Er zijn echter ook tal van situaties, zo blijkt uit jurisprudentie, waarin uitgaven voor plastische chirurgie tóch fiscaal aftrekbaar zijn. De cruciale vraag is wat de oorzaak is van de uitgaven. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen plastische chirurgie verricht vanwege een ziekte (een psychische stoornis, lichamelijke klachten of de (neven)effecten van een ziekte) en plastische chirurgie verricht zonder dat er sprake is van een ziekte.

Kosten plastische chirurgie fiscaal aftrekbaar in 2016, 2017 en 2018?

Om uitgaven in aftrek te kunnen nemen als specifieke zorgkosten, moet aan in 2016, 2017 en 2018 aan drie vereisten worden voldaan: er moet sprake zijn van een ziekte/invaliditeit, de uitgaven moeten een rechtstreeks verband kennen met deze ziekte/invaliditeit en er moet een medische noodzaak voor de uitgaven bestaan die zodanig is dat iemand zich redelijkerwijs gedwongen voelt om de uitgaven te verrichten. Bij plastische chirurgie zal niet altijd aan deze voorwaarden worden voldaan. Dergelijke ingrepen zijn immers niet altijd bedoeld om een ziekte te bestrijden, maar om het uiterlijk te verfraaien. Voorts zijn zij evenmin het gevolg van een ziekte maar eerder van het natuurlijke proces van ouder worden (zoals veelal bij haartransplantaties bij ouder wordende mannen of bij facelifts om rimpels weg te werken), natuurlijke aanleg (zoals vaak bij borstvergrotingen bij vrouwen) of slechte leefgewoonten (zoals meestal bij liposuctie bij mensen met ernstig overgewicht). In deze gevallen is er geen sprake van uitgaven die worden verricht vanwege een ziekte en kunnen deze uitgaven dus ook niet fiscaal in aftrek morgen genomen als specifieke zorgkosten.

Dit is evenwel anders in situaties waarin plastische chirurgie wél wordt verricht vanwege een ziekte of invaliditeit. Dit kan het geval zijn wanneer de chirurgische ingrepen verband houden met een psychische stoornis, lichamelijke klachten of wanneer zij zijn verricht als gevolg van de (neven)effecten van een ziekte.

Bij een psychische stoornis

Al onder de oude Wet Inkomstenbelasting uit 1964 was duidelijk dat soms uitgaven aan plastische chirurgie fiscaal aftrekbaar kunnen zijn indien deze worden verricht omwille van een psychische stoornis. In dit geval is wel vereist dat de psychische stoornis medisch is geconstateerd én dat de chirurgische ingrepen dienen ter bestrijding van deze psychische stoornis. Deze vereisten zijn in verschillende rechterlijke uitspraken als zodanig geformuleerd en zij gelden ook onder de huidige Wet inkomstenbelasting.

Merk op dat de bewijslast voor deze beide punten ligt bij de belastingplichtige (dus degene die de uitgaven aan plastische chirurgie fiscaal wil aftrekken). Een voorbeeld (zie onderaan dit artikel voor meer voorbeelden) van een casus waarbij een belastingplichtige slaagde om het gewenste bewijs te leveren, betreft een vrouw die leed aan zwaarmoedigheid en minderwaardigheidsgevoelens door haar kleine borsten. Een huisarts adviseerde haar hierop om haar borsten chirurgisch te laten vergroten. De vrouw heeft zodoende, met getuigenissen en doorverwijzingen van haar huisarts, kunnen bewijzen dat zij een psychische stoornis heeft én dat zij de borstvergroting onderging om deze stoornis te bestrijden. Als gevolg, mocht zij de uitgaven aan de borstvergroting fiscaal in aftrek nemen als specifieke zorgkosten. Merk op dat de ziekte op basis waarvan haar dit werd toegestaan niet haar kleine borsten zijn, maar de psychische stoornis.

Bij lichamelijke klachten

De Staatssecretaris van Financiën noemt in een besluit dat in dit geval slechts een voorlichtend karakter heeft dat plastische chirurgie ook het gevolg kan zijn van lichamelijke klachten die zó ernstig zijn dat zij als ziekte kunnen worden gezien. Als voorbeeld noemt de Staatssecretaris die lichamelijke klachten die worden veroorzaakt door aanzienlijk overgewicht. In dit geval kunnen uitgaven voor plastische chirurgie die ertoe dienen om deze lichamelijke klachten te bestrijden fiscaal aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten.

Na ziekte (of bijeffecten van ziekte)

De Staatssecretaris van Financiën noemt in het raadgevende besluit ook de mogelijkheid dat bijvoorbeeld kaalhoofdigheid het gevolg is van een ziekte (of van behandelingen of medicijngebruik om een ziekte te bestrijden). In dit geval kunnen uitgaven aan plastische chirurgie, zoals bijvoorbeeld haartransplantaties bij kaalhoofdigheid, wél in aftrek worden genomen als specifieke zorgkosten. Een ander voorbeeld waarbij hieraan gedacht kan worden zijn borstimplantaten nadat borsten zijn verwijderd bij iemand met borstkanker.

Voorbeelden uit jurisprudentie met wel/niet aftrekbare uitgaven plastische chirurgie

Er zijn verschillende rechtszaken geweest waarin de vraag aan bod kwam of uitgaven aan plastische chirurgie wel of niet fiscaal aftrekbaar zijn. In deze zaken wordt steeds nagegaan of de belastingplichtige heeft kunnen voldoen aan de bewijslast die er bestaat voor fiscale aftrek van specifieke zorgkosten.

Geen aftrek: niet voldaan een bewijslast

Hieronder enkele voorbeelden van situaties waarbij niet aan de bewijslast is voldaan.

Beroep op privacywetgeving
Een belastingplichtige claimde dat de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf mei 2018 de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming geheten) het onmogelijk maakt voor de Belastingdienst om medisch inhoudelijke informatie te eisen. Het hof dat over deze casus oordeelde ging hier echter niet in mee: de Wet bescherming persoonsgegevens ontneemt belastingplichtigen namelijk niet van hun plicht om aan de voor specifieke zorgkosten verbonden bewijslast te voldoen.

Haartransplantatie zonder verwijzing huisarts
Een belastingplichtige die haartransplantaties onderging zónder doorverwijzing van een huisarts kon niet aan de op hem rustende bewijslast voldoen en dus werd hem, zo oordeelde het hof, terecht aftrek voor specifieke zorgkosten geweigerd.

Haartransplantatie met claim dat kaalhoofdigheid een ziekte is
Een andere belastingplichtige claimde dat haarverlies (bij mannen) op zichzelf al een ziekte is, zodat haartransplantaties ook zonder psychische ziekte als oorzaak aftrekbaar horen te zijn. Het hof oordeelde echter dat kaalheid bij mannen in de veertig een natuurlijk verschijnsel is, zodat de aftrek terecht werd geweigerd.

Groot schoeisel bij vrouw zonder medische verklaring
Een belastingplichtige (vrouw) stelde dat zij psychische druk ervaart door haar grote schoenmaat (maat 45) om zo voor fiscale aftrek vanwege specifieke zorgkosten in aanmerking te nemen. Zij kon echter geen medische verklaring overleggen om haar psychische stoornis te bewijzen, zodat (mede om deze reden) de aftrek werd geweigerd.

Wel aftrek: wel voldaan aan bewijslast

Aftrek werd wél toegestaan in de volgende casussen.

Borstvergroting bij vrouw met psychische stoornis(sen)
Een belastingplichtige die zwaarmoedigheid en minderwaardigheidsgevoelens ervoer door haar kleine borsten onderging, op aanbeveling (en verwijzing) van haar huisarts, een borstvergroting. Aangezien zij zowel haar psychische stoornis als het verband met de borstvergroting kon bewijzen, mocht zij de kosten hiervoor in aftrek nemen als specifieke zorgkosten.

Vrouw met algeheel haarverlies én psychische stoornis
Een vrouw die al haar haar op haar hoofd en gezicht verloor en als gevolg psychische problemen kende, onderging, met verwijzing van haar huisarts, een acupunctuurbehandeling. Dankzij de verwijzing van haar arts kon zij voldoen aan de op haar rustende bewijslast, zodat zij de uitgaven fiscaal in aftrek kon nemen als specifieke zorgkosten.

Conclusie uit jurisprudentie

Zoals uit de bovenstaande uiteenzetting blijkt, is het cruciaal dat een belastingplichtige een verwijzing van een huisarts of een soortgelijk document heeft om aan de bewijslast die op hem/haar rust te kunnen voldoen. Enkel claimen dat er sprake is van een psychische stoornis is zodoende niet genoeg en aan de bewijslast kan evenmin worden ontkomen met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens.
© 2016 - 2019 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Zakelijke aftrekposten ondernemer 2017, 2018 en 2019Uw zakelijke kosten kunnen volledig aftrekbaar zijn van de winst in 2017, 2018 en 2019, andere kosten zijn gedeeltelijk…
Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgavenAftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgavenIn 2018, 2019 en 2020 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2021 niet meer. Stel uw s…
Welke rente is fiscaal aftrekbaar?Welke rente is fiscaal aftrekbaar?Bij de aankoop van een woning in 2018 of 2019 is veel meer rente bij uw belastingaangifte fiscaal aftrekbaar dan alleen…
Vooruitbetaalde hypotheekrente 2019 fiscaal aftrekbaarVooruitbetaalde hypotheekrente 2019 fiscaal aftrekbaarHet principe van de vooruitbetaalde hypotheekrente houdt in, dat u dit jaar al een deel van de hypotheekrente van volgen…
De fiscaal aftrekbare verhuiskostenDe fiscaal aftrekbare verhuiskostenWie gaat verhuizen krijgt met nieuwe kosten huis te maken, de overdrachtsbelasting maar ook met kosten die fiscaal aftre…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Scotth23, Pixabay
  • Vakstudie Inkomstenbelasting, art. 6.17 Wet IB 2001 (vanaf 1 januari 2009), aant. 3.19.4 Verfraaiing van het uiterlijk om psychische redenen
  • https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-1307.html (punt 3.6)

Reageer op het artikel "Kosten plastische chirurgie: aftrekbaar in 2017 & 2018?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Bl86g
Laatste update: 30-05-2018
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!