Inkomstenbelasting winst uit onderneming

Inkomstenbelasting winst uit onderneming Elke ondernemer krijgt hier mee te maken, en alles moet dus zorgvuldig worden uitgezocht en ingevuld worden. Deze gegevens zijn bij de belastingdienst erg van belang en mag geen enkele fout bevatten.

Winst uit onderneming opgeven

Een onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal, die deelneemt aan het economische verkeer. De organisatie moet geregeld in concurrentie treden met andere ondernemingen. De persoon die voor eigen rekening en risico de onderneming leidt, is ondernemer. Een winkelbediende is dus geen ondernemer. Verkoop je eenmalig een 2e hands fiets via Marktplaats, dan ben je geen ondernemer. Repareer je regelmatig mobieltjes en adverteer je hiervoor? Dan ben je wel een ondernemer.

Ondernemers in de inkomstenbelasting zijn de eenmanszaak, de vennoten van een vennootschap onder firma, de maten in een maatschap en alle zelfstandige beroepen, zoals een boer, een slag, een makelaar en een zelfstandig winkelier. Is de onderneming een rechtspersoon, bijvoorbeeld een BV of NV of coöperatie, dan moet de winst niet worden aangegeven via de inkomstenbelasting, maar via de Vennootschapsbelasting.

Voor echte ondernemers gelden speciale fiscale voordelen. Men is pas een echte ondernemer indien:

 • Tenminste 1125 uur werkzaam is in zijn eigen onderneming.
 • Minimaal 50% van zijn arbeidstijd besteed aan zijn onderneming.

Zo is een metaalbewerker in volle loondienst, die daarnaast een zonwering bedrijfje heeft, normaal gesproken geen echte ondernemer.

De ondernemer betaalt belasting over winst

Onder winst verstaan we de gezamenlijke voor -en nadelen uit onderneming. Winst is dus een saldobegrip, namelijk het verschil tussen alle baten en lasten gedurende een kalenderjaar. Veelal ontleent de ondernemer de gegevens om winst te bepalen aan de financiële administratie. Bij het bepalen van de jaarwinst geldt dat de ondernemer alleen baten en lasten mag opvoeren die een zakelijke karakter hebben, die dus door de onderneming zijn ontstaan. De erfenis van een overleden oom of tante wordt dus niet tot de winst gerekend. De uitgaven van een vakantie mogen niet van de winst worden afgetrokken. De afschrijving op de koelvitrine mag wel als kosten worden afgetrokken, de afschrijving op de scooter van de dochter van de ondernemer niet. Voor de uitgaven van duurzame bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld machines, computers, winkelinrichting) geldt dat ze niet inééns als kosten mogen worden afgeboekt. Er gelden afschrijf termijnen van 5, 10 of soms wel 30 jaar. Zo mag de ondernemer een nieuw gekochte computer niet ineens volledig als kosten afboeken. Hij zal deze in 5j aar tijd met een restwaarde van 10% moeten afschrijven.

Het kan zijn dat de belastingdienst anders tegen kosten aankijkt dan de ondernemer zelf. Dit komen we onder andere tegen bij:

Afschrijvingen: Je mag alleen afschrijven op basis van historische uitgaafprijs en de levensduur moet door de belastingdienst worden geaccepteerd. (Startende ondernemers mogen willekeurig afschrijven in de startfase van de onderneming bepalen ze zelf hoeveel ze ieder jaar fiscaal willen afschrijven). Zij mogen de aanschaf van een bedrijfsmiddel wel ineens als kosten boeken.

Niet aftrekbare kosten/uitgaven: Bepaalde uitgaven mogen nooit als kosten worden afgetrokken zoals bekeuringen, persoonlijke verzorging, representatieve vaartuigen, en gewone kleding. Op de belastingdienst kunt u daarvan een lijst vinden.

Beperkt aftrekbare kosten: Deze worden ook gemengde kosten ofwel Oortkosten genoemd. Deze kosten hebben deels een zakelijk en deels een privé karakter, zoals bijvoorbeeld de zakenlunch, voedsel, drank, genotsmiddelen, representatiekosten, relatiegeschenken, e.d. De fiscus biedt 2 mogelijkheden om een deel af te trekken:

 1. 73,5% van deze kosten mag men als kosten opvoeren (26,5% wordt dan als privé voordeel gezien.
 2. De ondernemer vermindert de beperkt aftrekbare kosten met 4.300,- en vervolgens mag de rest van deze beperkt aftrekbare kosten als gewone kosten worden opgevoerd.

Indien de ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt met winst, dan is deze winst onder voorwaarden fiscaal onbelast. Vervangt de ondernemer dit bedrijfsmiddel binnen 4 jaar door een bedrijfsmiddel in dezelfde afschrijvingscategorie, dan mag hij de winst bij verkoop fiscaal toevoegen aan de herinvesteringsreserve. Nu hoeft de ondernemer er op het moment van verkoop geen belasting over te betalen. Bij het bepalen van de winst is het van groot belang dat de ondernemer weet welke bezittingen en schulden tot zijn onderneming behoren en welke niet. Alleen de bezittingen en schulden die tot de onderneming behoren mogen op de ondernemingsbalans komen te staan. Alleen de hieruit vloeiende baten en lasten bepalen de winst. Privé bezittingen en privé schulden mogen niet op de ondernemingsbalans. Privé uitgaven en ontvangsten mogen geen invloed hebben op de winst.

Verplicht ondernemingsvermogen: Hieronder vallen alle bezittingen en schulden die (vrijwel) uitsluitend voor de onderneming wordt gebruikt. Bijvoorbeeld: het winkelpand, de inventaris, de machines, de zakelijke bankrekening, de hypothecaire lening op het winkelpand enzovoort. Alle baten en lasten met betrekking tot het verplicht ondernemingsvermogen worden in de winstberekening opgenomen. Bijvoorbeeld: de afschrijvingskosten op het winkelpand, de interest op de hypothecaire lening, onderhoudskosten op de winkelinventaris.

Verplicht privé vermogen

Dit zijn alle bezittingen en schulden die niets met de onderneming te maken hebben, maar betrekking hebben op het privé leven van de ondernemer of zijn/haar gezin. Bijvoorbeeld: de scooter van de dochter, het vakantie huisje in Zeeland, de doorlopend krediet voor de aanschaf van de nieuwe keuken, de sieraden enzovoort. Alle baten en lasten met betrekking tot het verplicht privé vermogen mogen geen invloed hebben op de winstberekening. Bijvoorbeeld: de afschrijvingskosten op de scooter van de dochter, de interest op het doorlopend krediet voor de keuken, winst bij verkoop van de sieraden.

Keuzevermogen: Hieronder vallen alle bezittingen en daarmee samenhangende schulden die zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Denk aan de (bestel)auto die zowel voor de onderneming als voor privé wordt gebruikt, of het winkelpand met op de bovenverdieping het woonhuis. Het woord keuzevermogen doet vermoeden dat de ondernemer elk jaar weer mag kiezen of dit tot het ondernemingsvermogen of het privé vermogen behoort. Dit is niet het geval. Eenmaal gekozen blijft gekozen. Met alle gevolgen van dien. Hieronder volgen voorbeelden van keuzevermogen met de financiële gevolgen.

 1. Bedrijfspand met bovenwoning beschouwen als ondernemingsvermogen: het gehele pand komt als bezitting op de ondernemingsbalans. Alle kosten van het gehele pand zijn aftrekbaar (dakreparatie, schilderen kozijnen)! Echter, voor het privé gebruik dient aan het einde van het boekjaar een fiscale bijtelling bij de winst plaats te vinden (dit is een percentage van de woz-waarde van de bovenwoning). Indien het pand verkocht wordt, is de gehele boekwinst van het hele pand fiscaal gezien winst. Deze winst mag overigens wel eventueel aan de herinvesteringsreserve worden toegevoegd.
 2. Bedrijfspand met bovenwoning beschouwen als privé vermogen: Het bedrijfspand mag niet op de bedrijfsbalans worden vermeld. De onderneming kan een huurprijs (van 4% van de woz-waarde) als kosten aftrekken. Mogelijke waardestijging van het gehele pand is onbelast.
 3. (Bestel)auto beschouwen als ondernemingsvermogen: Alle kosten van de (bestel)auto zijn aftrekbaar (benzine, afschrijvingen, onderhoud, winterbanden). Indien de onderneming niet kan aantonen (via een sluitende rittenadministratie volgens de richtlijnen van de belastingdienst) dat hij privé minder dan 500 km per jaar rijdt, wordt aan het eind van het boekjaar een bijtelling voor privé gebruik bij de fiscale winst geteld. De bijtelling is 0%, 14%, 20% of 25% van de catalogusprijs (incl. ob/bpm). Een eventuele winst/verlies bij verkoop van de auto is fiscaal belast/aftrekbaar.
 4. (Bestel)auto beschouwen als privé vermogen: De auto mag niet op de ondernemingsbalans worden opgenomen. De ondernemer mag 0,19 per zakelijke km als kostenaftrek opvoeren. Er vindt geen bijtelling plaats voor privé gebruik. Alle kosten van de auto neemt de eigenaar privé, ook winst/verlies bij verkoop van de auto blijven buiten het resultaat van de onderneming.

De fiscale winstberekening

In de regel zal de ondernemer zelf een financiële administratie bijhouden. Aan het einde van het jaar berekent de ondernemer de winst volgens zijn boekhouding. Deze boekhoudkundige/bedrijfseconomische winst is in veel gevallen niet in overeenstemming met de fiscale regels. Zo zal de fiscus sommige kosten niet accepteren of bepaalde aftrekposten op de winst net wel toestaan. Ook kunnen de termijnen waarin met vaste activa afschrijft verschillen.

De winstbepaling door vermogensvergelijking

Een veelgebruikt model om vanuit de boekhoudkundige winst de fiscale winst te berekenen, is de vermogensvergelijking. We vergelijken het eigen vermogen van de onderneming op 01-01 van het boekjaar met het eigen vermogen per 31-12. Het verschil, de vermogensaanwas, corrigeren we indien nodig.

1. Privé-onttrekkingen

Uitgaven die geen zakelijker karakter hebben (oftewel privé-uitgaven). Hier komt dus te staan dat deel van de winst dat ondernemer voor zichzelf aan het bedrijf heeft onttrokken. Er verdwijnt geld of goederen naar de eigenaar privé, waar de onderneming niets voor terug krijgt. Het eind-vermogen is door deze onttrekkingen ten onrechte verlaagd. Bijvoorbeeld uitgaven voor huishouding, door onderneming betaalde aanslag IB, goederen die de ondernemer uit de zaak haalt voor privédoeleinden (deze uitgaven worden gewaardeerd tegen verkoopprijs incl. BTW als omzet hieronder lijdt, anders tegen de inkoopprijs incl. BTW), enzovoort.

2. Kapitaalstortingen

Dit zijn toevoegingen aan het eigen vermogen anders dan door winst. De toename van het eigen vermogen is niet door bedrijfsactiviteiten veroorzaakt, het eind eigen vermogen is ten onrechte verhoogd. Bijvoorbeeld door geld uit een erfenis in de zaak te storten of een privé gewonnen prijs.

3. Investeringsaftrek

Ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen krijgen hiervoor, onder voorwaarden, een 'bonus' van de fiscus. Deze 'bonus' bestaat uit een bedrag dat extra van de winst mag worden afgetrokken. Hierdoor daalt de winst en hoeft er minder belasting betaald worden.

Voorwaarden om investeringsaftrek te krijgen:

 • De ondernemer dient hiertoe een verzoek in bij de fiscus.
 • De investering moet meer dan 450,- excl. BTW per bedrijfsmiddel hebben gekost.
 • Het totaal van de investeringen moeten samen meer dan 2.200,- excl. BTW bedragen.

Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van investeringsaftrek:

 • Personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.
 • Grond.
 • Woonhuizen.
 • Dieren.
 • Effecten/vorderingen/goodwill/quota/vergunningen/concessies.

4. Desinvesteringsbijtelling

Indien de ondernemer een bedrijfsmiddelen, waarvoor hij/zij investeringsaftrek heeft genoten, binnen 5 jaar na aanschaf verkoopt, dan moet een deel van de (ten onrechte ontvangen) investeringsaftrek worden bijgeteld bij de winst in het jaar van verkoop. Je neemt het bedrag van de verkoopprijs en vermenigvuldigt dit met het percentage aftrek dat toen der tijd werd genoten.

5. Fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een pensioenvoorziening van ondernemers. Ondernemers zijn namelijk niet, zoals veel werknemers, verzekerd voor hun pensioen. Daarom mogen ze tot en met het jaar waarin ze 65 jaar worden 12% van de grondslag FOR aan hun oudedagsreserve toevoegen met een maximum van 11.882,-. Zo kunnen ze het geld in het bedrijf laten en toch sparen voor hun pensioen. Indien ze een losse pensioenverzekering nemen, moeten ze het geld uit hun onderneming halen (vaak hebben ze dit geld nodig om hun bedrijf te financieren). Als later geld uit deze oudedagsreserve gehaald wordt, dan wordt het wel als inkomen belast in box 1.

Aftrek van de winst voor alle ondernemers onder voorwoorden. De fiscus kent een aantal vormen van ondernemersaftrek. Ze worden hieronder genoemd.

6. Zelfstandigenaftrek

Deze aftrek geldt voor alle ondernemers die aan het urencriterium voldoen (1225 uur per jaar) en op 1 januari van het jaar nog geen 65 jaar zijn. Voor startende ondernemers wordt de aftrek verhoogd met een startersaftrek van 2.213,-. Iemand is een starter als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De ondernemer was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 • De ondernemer paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe. (dus een ondernemer ontvangt maximaal 3 keer startersaftrek).

7. S&O Aftrek

Speur -en ontwikkelingsaftrek is voor ondernemers die een nieuw product of productiemethode ontwikkelen.

8. Meewerkaftrek

Indien de partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming, kan de ondernemer kiezen voor een reële arbeidsvergoeding (moet minimaal 5000,- per jaar zijn). De ondernemer mag dit loon natuurlijk aftrekken als kosten. De meewerkende partner moet dit loon natuurlijk wel opgeven als inkomen bij de inkomstenbelasting. De ondernemer kan echt ook kiezen voor meewerkaftrek. De meewerkende partner ontvangt dan geen beloning. In plaats hiervan mag de ondernemer een bedrag van de winst aftrekken, afhankelijk van het aantal uren dat de partner per jaar meewerkt in de onderneming.

9. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Voor ondernemers die in 1 of meer van de afgelopen 5 jaar arbeidsongeschikt waren. Voor hen geldt dat ze minstens 800 uur aan hun onderneming besteden. Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk 12.000,-, 8000,- en 4000,-. De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst. En er mag geen gebruik gemaakt worden van andere vormen van ondernemersaftrek.

10. Stakingsaftrek

Als een ondernemer stopt met ondernemen, bijvoorbeeld door verkoop van onderneming of door overlijden, dan moet met de fiscus worden afgerekend. Is de onderneming (bij verkoop) meer waard dan de waarde volgens de slotbalans, dan moet over deze meerwaarde (stakingswinst) belasting worden betaald. Op deze stakingswinst mag eenmalig 3.630,- in mindering worden gebracht.

11. MKB winstvrijstelling

Tot slot, de laatste fiscale aftrek voor ondernemers. Voor elke ondernemer in het midden -en kleinbedrijf (MKB) geldt nog een vrijstelling op de winst van 12%. Ook hier geldt weer dat het berekende bedrag van de vrijstelling van de (jaar)winst mag worden afgetrokken.

Resultatenrekening

Uiteraard kan het resultaat ook bepaald worden via het opstellen van een resultatenrekening. Hierin worden dan de fiscale opbrengsten en de fiscaal toegestane kosten verwerkt. Vaak zal de boekhouding, die het hele jaar is bijgehouden op basis van economische richtlijnen, aangepast moeten worden aan de fiscale eisen. Daarna kunnen dan de investeringsaftrek en de desinvesteringbijtelling worden verrekend, waarna de grondslag FOR is vastgesteld.
© 2012 - 2020 Conni, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is vermogensetikettering?Om de winst uit onderneming te kunnen bepalen, is het eerst noodzakelijk om de vermogensbestanddelen de juiste vermogens…
De fiscaal aftrekbare verhuiskostenDe fiscaal aftrekbare verhuiskostenWie gaat verhuizen krijgt met nieuwe kosten huis te maken, de overdrachtsbelasting maar ook met kosten die fiscaal aftre…
Eenvoudig zelf je jaarrekening opstellenOndernemers moeten aan het eind van ieder jaar een jaarrekening opstellen om een overzicht te krijgen hoe hun bedrijf er…
Rijksmonument en de fiscale aftrek in 2011Rijksmonument en de fiscale aftrek in 2011Koop een Rijksmonument en profiteer van de fiscale voordelen van een monument. Tot 2010 betaalde u tijdelijk geen overdr…

VennootschapsbelastingVennootschapsbelastingHet is vanzelfsprekend dat iedereen belasting betaalt, dus ook vennoten. Over de winst die zij binnen halen betaalt elke…
WOZ-waarde 2020 omhoogWOZ-waarde 2020 omhoogDe WOZ-waarde 2020 is in de meeste gevallen hoger dan de WOZ-waarde 2019. Zoveel is duidelijk nu de huizenprijzen ook in…
Bronnen en referenties
 • Een paar dingen heb ik op de belastingdienst opgezocht.

Reageer op het artikel "Inkomstenbelasting winst uit onderneming"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Conni
Gepubliceerd: 23-09-2012
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!