InfoNu.nl > Financieel > Verzekering > Ziektekosten II: Eigen risico & het politieke spel

Ziektekosten II: Eigen risico & het politieke spel

Ziektekosten II: Eigen risico & het politieke spel Overheid licht de burger op: Maandelijks betaalt iedere burger ziektekostenverzekering. Dit is een verplichte verzekering, zoals ook een autoverzekering verplicht is in Nederland. Iedereen heeft recht op zorg. Zo stelt de Nederlandse Grondwet: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Onder deze noemer wordt een politiek spel gespeeld, met hoge kosten voor de burger tot gevolg.
Ook interessant: Nieuws & Opinie

Ziektekostenverzekering

Een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt, is een ziektekostenverzekering. Meestal biedt deze verzekering een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de noodzakelijke kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, behandelingen, voorzieningen, ziekenhuisverblijf, en soms ook voor extra gemaakte kosten. Meestal maakt een ziektekostenverzekering onderdeel uit van het stelsel van sociale zekerheid. Zo stelt de Nederlandse Grondwet: De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

In 1941 werd in Nederland een verplichte ziekenfondsverzekering ingevoerd, voor de mensen met een inkomen beneden de loongrens. Werkgevers betaalden mee aan de premie van de ziektekostenverzekering. Iedereen met een hoger inkomen en iedere ambtenaar was aangewezen op een particuliere ziektekostenverzekering. In 2006 werd de ziekenfondsverzekering vervangen door een nieuwe verplichte verzekering voor iedereen; de basisverzekering. Anders gezegd: iedereen is sinds 2006 particulier (duur) verzekerd, ook de burgers zonder hoger inkomen. Er wordt minder vergoed aan de burger, de zorgpakketten zijn verkleind en de kosten zijn gestegen.

Basisverzekering

Met de invoering van de basiszorgverzekering kwam het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en ziekenfonds te vervallen; Iedereen is particulier (duur) verzekerd. De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor Nederlands ingezetenen. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekering van kracht.
Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht; De Nederlands ingezetenen zijn verplicht zich te verzekeren, verzekeraars zijn verplicht hen te accepteren. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast, ondanks het feit dat verzekeringsmaatschappijen ondernemingen zijn met winstoogmerk. Enerzijds is de ziektekostenverzekering geheel geprivatiseerd, anderzijds behoudt de overheid enige invloed, onder contractuele voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen, waarvan Nederlandse burger nimmer geheel op de hoogte zullen zijn. Voor wat, hoort wat concept: De overheid geeft en neemt, de verzekeringsmaatschappijen geven en nemen; beide worden er beter van.

Ziekenfondsverzekering

De premie voor de ziekenfondsverzekering tot 1 januari 2006, werd als volgt verdeeld:
  1. De werkgever betaalde een deel van de premie aan de overheid
  2. De werknemer/Uitkeringsgerechtigde (de burger) betaalde een deel van de premie ingehouden op het salaris aan de overheid
  3. De overheid betaalde de gehele premie vervolgens als ziekenfonds aan de verzekeringsmaatschappijen op basis van contractuele overeenkomsten.

Het lijkt door deze werkwijze alsof de overheid het ziekenfonds voor de Nederlandse burger heeft betaald tot 1 januari 2006. Het is echter geheel onduidelijk wat de gemaakte afspraken met verzekeringsmaatschappijen zijn geweest, waardoor niet is vast te stellen, hoe hoog de exacte bijdrage van de overheid aan de premie ziekenfondsverzekering daadwerkelijk is geweest en onder welke voorwaarden de overheid contracten met verzekeringsmaatschappijen is aangegaan. Vast staat dat de ondernemer en de burger het overgrote deel van de premie hebben betaald voor het ziekenfonds tot 1 januari 2006.

Het ziekenfonds zorgde er wel voor, dat de Nederlandse burger met een inkomen onder de vastgestelde loongrens, toch in staat was zich te verzekeren voor ziektekosten met een relatief veel omvattend zorgpakket. Van belang was het feit een inkomen uit arbeid of uitkering te ontvangen. In een periode van onderbreking met betrekking tot inkomen uit arbeid of uitkering, was de Nederlandse burger aangewezen op een particuliere duurdere ziektekostenverzekering.

Afspraken tussen Overheid & Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappijen leggen veelvuldig afspraken contractueel vast. Zo is er bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen en de huisartsen, dat voor één consult bij de huisarts een vergoeding ter hoogte van 9,00 aan de huisarts wordt uitgekeerd. Ook is contractueel vast gelegd, dat indien mogelijk de meest goedkope medicijnen worden voorgeschreven. Zo zijn er meerdere afspraken contractueel vast gelegd tussen verzekeringsmaatschappijen en huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, klinieken en dus ook met de overheid. Voor wat, hoort wat, is het enige uitgangspunt. Onderhandelen dus. Maar over wie gaan deze onderhandelingen? Over de Nederlandse burger, die recht heeft op het ontvangen van kwalitieve zorg, tegen een betaalbare en redelijke premie. Leeft de Nederlandse burger in een welvarende zorgstaat?

Toch is de Nederlandse burger niet betrokken bij deze belangrijke onderhandelingen die van belang zijn voor het welzijn van alle Nederlands Ingezetenen. De Nederlandse burger is niet op de hoogte van dusdanige contractuele overeenkomsten tussen de diverse betrokkenen. De Nederlandse burger wordt niet betrokken in dit proces, waardoor de daadwerkelijke inhoud van deze contracten volledig onduidelijk blijven en de gevolgen des te minder.

Vreemd eigenlijk, aangezien het uitsluitend de Nederlands Ingezetenen betreft. De Nederlandse burger betaalt belastingen en vervolgens verhogingen van belastingen voor de zorg. De Nederlandse burger betaalt maandelijks een hoge premie voor de zorg, de Nederlandse burger gaat tevens een extra 'eigen risico' betalen. Toch ziet de Nederlandse burger de kwaliteit van de zorg hard achteruit gaan, terwijl er steeds meer voor moet worden betaald. Door alle ondoorzichtige contractuele afspraken tussen verzekeringsmaatschappijen en huisartsen, specialisten, overeid en overige betrokkenen, is deze gehele zorgsector bijzonder fraude gevoelig. Door het feit dat de afspraken voor de Nederlandse burger geheel geheim worden gehouden, kan twijfel ontstaan over de intentie van de overheid en haar plicht het beste voor haar burgers te onderemen. Daarnaast is geheel onduidelijk voor de Nederlandse burger, waar de prioriteit wordt gelegd door de overheid: De feitelijke zorg voor de burger, of de financiële belangen van overheid en zakenpartners zoals verzekeringsmaatschappijen? Helaas lijkt de prioriteit bij het laatste te liggen. In de grondwet staat vermeld, dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Nu gaat de kwaliteit van de zorg hard achteruit, wat een directe negatieve invloed heeft op de volksgezondheid. De kosten blijven stijgen, wat tevens een negatief effect heeft op de volksgezondheid. Voor wie is de op 1 januari 2006 nieuw ingevoerde zorgverzekeringswet een vooruitgang? Niet voor de Nederlands Ingezetenen; die betalen alleen maar meer en ontvangen nog altijd slechter wordende zorg. Voor wie dan wel?

Ziektekosten: Politiek Spel

Kabinet Balkenende heeft de ziekenfondsverzekering ten behoeve van de burgers met een inkomen beneden de loongrens, verkocht aan de verzekeringsmaatschappijen, waardoor iedereen particulier verzekerd is geworden. De bijdrage van de overheid is door de contractuele overeenkomsten sterk verlaagd, de netto winst van de verzekeringsmaatschappijen stijgt. Een win-win situatie als het alleen om de overheid en de verzekeringsmaatschappijen zou gaan. Maar waar staat de Nederlandse burger in dit proces? Wat heeft de Nederlandse burger gewonnen bij deze contractuele overeenkomst? Diverse lastenverzwaringen en kostenstijgingen, zonder verbetering van de kwalitatieve zorg.

Eigen risico vanaf 2008 150,00

In navolging van de gemaakte contractuele afspraken tussen de overheid en de verzekeringsmaatschappijen, is de volgende stap gezet door het kabinet Bakellende. In 2008 wordt het eigen risico ingevoerd ter hoogte van 150,00 per jaar. Dit houdt feitelijk in, dat de Nederlandse burger zelf de eerste honderdvijftig euro (330 oude guldens) dient te betalen voor het ontvangen van zorg. Daarnaast betaalt de Nederlandse burger gemiddeld 1.200,00 euro (2.640,00 oude guldens) per jaar aan zorgverzekering.
De no-claimregeling die van kracht was tot 2008 hield feitelijk in, dat een Nederlandse burger die zelden tot geen gebruik maakte van zorg en dus weinig tot geen kosten maakte voor de verzekeringsmaatschappij maar wél maanelijks een hoge premie betaalde voor de zorgverzekering, een kleine vergoeding per jaar zou ontvangen. Het doel van de no claim regeling was volgens de overheid, mensen bewuster te maken van de kosten in de zorgsector. Door mensen die weinig zorg afnemen te belonen hoopte de overheid dat mensen bewuster zorg afnemen.
Het bedrag van de no-claimkorting bedroeg per jaar 255 per verzekerde. Dit bedrag van 255 betaalde iedere verzekerde vooraf, als voorschot, aan de zorgverzekeraar via de premie. Verzekerden die in een jaar minder dan 255 aan zorgkosten maakten, kregen het overgebleven deel na afloop van het verzekeringsjaar terug.
Gezien de enorme premiekosten, een heel redelijke regeling. Het excuus van de overheid voor het afschaffen van deze redelijke regeling, is het feit dat chronisch zieken geen kleine vergoeding per jaar ontvingen. De overheid gebruikt het excuus, dat de no-claimregeling 'oneerlijk' zou zijn voor de chronisch zieken.

Een zeer vreemde redenatie van de overheid en duidelijk een verzonnen excuus om draagvlak te creëeren om een nieuwe lasten-maatregel in te kunnen voeren. Een burger die 1.200,00 per jaar aan premie zorgverzekering betaalt, maar geen gebruik maakt van zorg en dus geen kosten maakt voor de verzekeringsmaatschappij, is toch verplicht zich te verzekeringen en betaalt dus jaarlijks 1.200,00 zonder daar feitelijk iets voor terug te ontvangen. Een kleine jaarlijkse teruggave, die geenszins in verhouding staat tot hetgeen betaald is, is niet meer dan terecht. Net als de no-claim op de autoverzekering er voor zorgt, dat de maandelijkse premie iets omlaag gaat, is de no-claim voor de vergelijkbare verplichte zorgverzekering een logische voorwaarde.
Omdat chronisch zieken, net als automobilisten die veel auto-ongelukken (schade en kosten) veroorzaken, wel degelijk kosten maken voor de verzekeringsmaatschappij, hebben zij logischerwijs geen recht op enige teruggave, of no-claimvergoeding. Een minder goede automobilist die geen no-claimkorting ontvangt, mag ook niet klagen dat schade-vrij automobilisten minder premie voor de verzekering behoeven te betalen.

De redelijke no-claimregeling wordt vervangen door de onredelijke eigen risico regeling. De eerste 150,00 aan ziektekosten komen jaarlijks voor eigen rekening. Dit betekent dat zowel de chronisch zieken niet vooruit gaan door deze vervangende regeling, maar vooral dat de gemiddelde verzekerde Nederlandse burger wederom een lastenverzwaring tegemoet ziet, terwijl deze voorheen een terechte kleine vergoeding ontving.

Voorbeeld:
Meneer X betaalt gemiddeld 1.200,00 per jaar aan premie ziektekostenverzekering.
Hij gaat gemiddeld 1x per jaar naar de huisarts en 1x per jaar naar de tandarts voor controle.
Tot 2008 ontving meneer X gemiddeld 200,00 per jaar retour door de no-claimregeling.

Vanaf 2008 betaalt meneer X gemiddeld nog ietsje meer dan 1.200,00 per jaar aan premie ziektekostenverzekering.
Hij gaat gemiddeld 1x per jaar naar de huisarts en 1x per jaar naar de tandarts voor controle.
Beide bezoekjes dient meneer X vanaf 2008 zelf te betalen.
Meneer X zal dus jaarlijks 1.200,00 per jaar aan premie ziektekostenverzekering gaan betalen, zonder iets vergoed te krijgen van deze verzekering.

Voorbeeld:
Meneer Z betaalt gemiddeld 1.200,00 per jaar aan premie ziektekostenverzekering en is chronisch ziek.
Doordat hij regelmatig gebruik maakt van zorg en medicijnen, overstijgt het bedrag aan feitelijke jaarlijkse ziektekosten het bedrag van 255,00 aan no-claim per jaar.
Hierdoor heeft meneer Z geen recht op een jaarlijkse kleine teruggave van de premie zorgverzekering.

Vanaf 2008 betaalt meneer Z gemiddeld ietsje meer dan 1.200,00 per jaar aan premie ziektekostenverzekering.
Hij maakt regelmatig gebruik van zorg en medicijnen en zal dus 150,00 eigen risico moeten betalen, voordat de verzekering overgaat tot vergoeding van overstijgende ziektekosten.
Meneer Z gaat vanaf 2008 dus gemiddeld ietsje meer dan 1.350,00 betalen aan ziektekosten.
De overheid is voornemens meneer Z te compenseren met 41,00 per jaar. Waardoor meneer Z feitelijk alsnog 109,00 eigen risico zal betalen.

Conclusie van voorbeelden:
Meneer X -relatief gezond- gaat er door de eigenrisicoregeling gemiddeld 250,00 per jaar op achteruit door verlies aan no-claim en kosten voor huisarts en tandarts.
Meneer Z -chronisch ziek- gaat er door de eigenrisicoregeling gemiddeld 109,00 per jaar op achteruit door de invoer van het eigen risico bedrag.

Nu is het excuus van de Nederlandse overheid en haar kabinet, dat de no-claimregeling niet eerlijk was ten opzichte van de chronisch zieken. De relatief gezonde mensen kregen een kleine vergoeding van het door henzelf betaalde bedrag. De chronisch zieken ontvingen geen kleine vergoeding.
Beide behoefte echter in de oude situatie niet extra te betalen buiten de hoge premie ziektekostenverzekering.

Met de nieuwe eigenrisicoregeling gaan zowel de relatief gezonde mensen, als de chronisch zieken beide een extra bedrag betalen bovenop de hoge en stijgende premie ziektekostenverzekering.

Is dat dan eerlijker? Voor wie is dit eerlijk? De verzekeringsmaatschappijen hebben er behoorlijk baat bij:
  1. Geen jaarlijkse teruggave van maximaal 255,00 per verzekerde.
  2. Daarnaast 150,00 per jaar minder te vergoeden aan verzekerde.
  3. Dat is een netto winst voor de verzekeringsmaatschappijen ter hoogte van maximaal 405,00 per verzekerde per jaar.
  4. En dan gaan alsnog de premies omhoog voor de ziektekostenverzekering?

De overheid voert deze maatregel in, terwijl de verzekeringsmaatschappijen als enige direct baat lijken te hebben bij de wijziging van de no-claimregeling in de 'eigen risico regeling'.

Voor wat, hoort wat:
Wat heeft de overheid in haar contractuele overeenkomst met de verzekeringsmaatschappijen terug ontvangen voor het invoeren van deze maatregel?
Is het belang van de burger en het belang van de zorg in Nederland hierbij als prioriteit gesteld? Of is financieel belang van zowel de overheid als voor de verzekeringsmaatschappijen prioriteit en is dit een kwestie geweest van 'onderhandelen' over de rug en de portemonnee van de Nederlandse burger?

Begroting 2008: De belastingen worden verhoogd, omdat o.a. de kosten voor de zorg stijgen

Volgens het kabinet en de Nederlandse overheid, blijven de kosten voor de zorg stijgen. Met dit excuus worden vele belastingmaatregelen aangekondigd bij de begroting voor 2008. Onderwijs & Zorg, prachtige kreten, geweldige steunpilaren voor het creëeren van draagvlak. Zowel het onderwijs als de zorg, gaan hard achteruit. Door fraude, gebrek aan efficiëntie, geheime contractuele afspraken en ondoorzichtige praktijken, vloeien jaarlijks miljoenen weg uit de zorg, zonder resultaat. De kosten blijven stijgen, de kwaliteit van de zorg daalt zorgwekkend. Beide zijn niet met elkaar te rijmen.

Wie heeft het meest profijt van deze gang van zaken? Wie heeft belang bij het invoeren van nieuwe regels? Welke politieke spelletjes worden er gespeeld over de rug en de portemonnee van de Nederlandse burger?

Eenvoudig:

Voor wat, hoort wat:
De overheid, het kabinet, schaft de no-claimregeling af en voert de eigenrisicoregeling in.
Het positieve gevolg voor de verzekeringsmaatschappijen: maximaal 405,00 per verzekerde per jaar.
De overheid ontvangt middels werkgevers en uitkeringsinstanties premie ziektewetverzekering. Van deze premie betaalt de overheid tevens een deel aan de verzekeringsmaatschappijen.
Doordat de verzekeringsmaatschappijen door de nieuwe regeling, financieel voordeel van de overheid ontvangen, geven zij daarvoor iets terug: Een korting op de bijdrage van de overheid aan de premie ziektekostenverzekering per verzekerde per jaar.

De overheid ontvangt meer aan premie van de werkgevers, dan zij aan verzekeringsmaatschappijen afdraagt. Hierdoor ontstaat financiële winst voor de overheid, waar de burger en ondernemer niet van op de hoogte zijn.
De verzekeringsmaatschappijen hebben financieel voordeel bij de door de overheid nieuw ingestelde regeling.

Samen hebben de overheid en de verzekeringsmaatschappijen deze procedure met financieel belang voor beide partijen, uitgewerkt en doorgevoerd.

win-win situatie voor de beslissende partijen:
De overheid heeft lagere lasten, financiële winst.
De verzekeringsmaatschappijen hebben lagere lasten, financiële winst.

loose-loose situatie voor burgers en ondernemers:
De burgers en ondernemers hebben stijgende kosten, financieel verlies.

De eigen risico regeling is eerlijker dan de no-claimregeling?

Gezond of chronisch ziek: U gaat allen meer betalen!

Lees verder

© 2007 - 2017 Alex, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Inhoud basispakket zorgverzekering 2012Het basispakket van de zorgverzekering wordt door de Nederlandse overheid samengesteld. De inhoud van het basispakket wi…
Ziektekosten III: No Claim & Eigen RisicoZiektekosten III: No Claim & Eigen RisicoDe No-Claimregeling met betrekking tot de ziektekostenverzekering is afgeschaft. De 'Eigen-Risico' regeling is door de o…
Begroting makenBegroting makenDoor het maken van een begroting kun je inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven. Een begroting is niets anders dan e…
Aftrekposten belastingaangifte 2011Aftrekposten belastingaangifte 2011In dit artikel: de aftrekposten voor de belastingaangifte in 2011. Wat is er veranderd ten opzichte van 2010?
De TBU regeling, wat is dat?De TBU regeling, wat is dat?De regeling Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven is een tegemoetkoming voor mensen met hoge ziektekosten en een laag ink…

Reageer op het artikel "Ziektekosten II: Eigen risico & het politieke spel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Ron, 24-03-2011 18:21 #20
Eigen risico is inderdaad misleidend. Ondanks dat mensen chronisch ziek zijn en wij leven absoluut mee met deze mensen. Maar wat denken wij (zoals wij) mensen die een minmale inkomen hebben, dan kunnen we eurotooje gebruiken om van te leven. Bv. bij ons in zeeland is het ondanks de crisis nog steeds merkbaar. Zeker in het ziekenhuis. Maar bij de mensen die elk eurootje kunnen gebruiken om van te leven, is soms elk eurootje teveel, omdat zij het geld hard kunnen gebruiken om van te leven. In zeeland ligt het werk of de vacautures niet voor het oprapen, want ook in het bedrijfsleven in zeeland is de crisis nog steeds merkbaar. Wij zijn terug gegaan naar de basic en hebben onze autotooje afgestaan en we doen alles met de fiets, zoveel als mogelijk. Het is op dit moment een goudemijn voor de incassobureaus, die de opdracht krijgen van de verzekeraars om geslag te leggen op salaris of erger nog, de mensen hun inboedel. Wij kunnen net onze huur, gas, - en licht betalen, omdat we een dak boven ons hoofd hebben. Ik werk gemiddeld 15 a 20 uurtjes in de week als 50jarige. En ik denk niet dat wij iemand hoeven uit te leggen, wat de opbrengst daar van is. Mensen in de schulden te brengen door eigen bijdrage of echt niet. Kortom stop met de eigen bijdrage binnen de zorg. De crisis van 2 jaar (kabinet balkenende) geleden is nog steeds van toepassing en zorg voor werkgelegenheid, ook in zeeland.

Peter, 26-01-2010 16:42 #19
Teruggave eigen risico is gewoon misleiding. Slik zelf al tien jaar medicijnen i.v.m. Reuma, o.a. Sulfasalazine. Draag spalken.
Ik kreeg te horen dat ik niet in aanmerking kwam omdat bepaalde stoffen niet aanwezig zijn in de medicijnen. Laat de overheid eerlijk zijn en aangeven welke medicijnen in aanmerking komen en niet kletsen over "bepaalde stoffen".
Door veel teruggave ontvangt de fiscus minder geld. Dus dan maar de zieken lekker laten betalen.

Tiny Volders, 07-11-2008 14:21 #18
Het is gewoonweg schandalig, wat ons belastingbetalende burgers word aangedaan, ik ben net zoals zoveel nederlanders woedend! Maar wat word er daadwerkelijk aan gedaan? Hou toch op met alleen schrijven (bureaucratie?). Hier word weer eend niks aan gedaan! Ik wil wel, maar helaas, ik sta alleen, waar zijn al die mensen, die zo te lijden hebben onder dit gerotzooi in den haag!… sta eens op… Niet slechts een maar allemaal eendracht geeft macht, maar alleen als iedereen ook echt meedoet.

Anna, 14-10-2008 10:07 #17
Ik ben zelf betrokken bij de gezondheidszorg als co-assistent (in opleiding tot arts), waarbij ik vaak word geconfronteerd met de onredelijkheid van zowel de zorgverzekeraars zelf, als de regelingen die vanuit de overheid zijn bedacht.
Nu maak ik echter zelf mee hoe de 'eigen risico-regeling' zowel onredelijk is als ook zijn doel voorbij schiet. Ik ben namelijk zo iemand die wel 1200 euro per jaar betaalt maar nauwelijks zorgkosten maakt. Helaas heb ik nu toch medicijnen moeten gebruiken, wat neerkwam op nét 150 euro in totaal. Die heb ik dus zelf moeten betalen. Het is gek; je verzekert je (1200 euro per jaar!) voor zorgkosten, en dan heb je zorg nodig, moet je alsnog zelf betalen. Terwijl het puur noodzakelijke zorg is; geen aanstelleritis of wat dan ook. Ik weet heel goed dat er ook mensen zijn die om het minste geringste de arts bezoeken en medicijnen slikken. Kunnen er dan geen maatregelen genomen worden om die doelgroep specifiek aan te pakken?

Voor mensen met een goed betaalde baan (zoals de politici, economen en beleidsmedewerkers die deze fijne regeling bedacht hebben) is 150 euro natuurlijk een schijntje. Maar voor iemand met mijn inkomen (250 euro studiefinanciering en een schamele ouderbijdrage) is het een hele forse aanslag op mijn portemonnee die bovendien heel oneerlijk aanvoelt. Waarom is het eigen risico niet inkomensafhankelijk?

Denis, 25-09-2008 15:57 #16
Beide regelingen die met verplichte eigen bijdrage te maken hebben (de 2007 en de 2008 regeling, wel te verstaan) zijn uiteraard bedoeld om mensen te ontmoedigen om naar de dokter te gaan. Dit geldt dan vooral (als niet uitsluitend) voor de lagere inkomensgenieters - die voelen namelijk wel het gewicht van 150 euro.
De consequentie is dat deze mensen eerst zes keer nadenken voordat ze zich bij de dokter gaan controleren. Wat dat voor gevolg heeft voor hun gezondheid? Je hoeft geen helderziende te zijn om hierop antwoord te kunnen raden.
Sluitend: dit is nog een van de oneindig lange rij van regelingen die rijken favorizeert en bovendien een die financieel slecht uitpakt. Want, de kosten die deze regeling bespaart, komen meervoudig terug via een door gebrek van preventie ziek geworden persoon.
Kunt u mij een plek adviseren om dit soort klaagberichen te plaatsen waar het door de overheidmensen gelezen zou worden? Bedankt voor de ruimte! Reactie infoteur, 27-09-2008
Geachte Denis,

Hartelijk dank voor uw reactie.

U kunt uw reactie plaatsen op de website www.rtlnieuws.nl

Deze website van rtl wordt dagelijks gecontroleerd door medewerkers van de overheid en direct aangepast door de overheid. Door te reageren op de dagelijks poll en op het forum, weet u zeker dat uw berichten worden gelezen door de overheid.

Echter, handelen zal de regering alleen in het eigen voordeel, zoals door de eeuwen heen gebruikelijk is gebleken.

50% van de volledige begroting wordt betaald uit loonheffing: 90 miljard euro per jaar.

U heeft het recht om uw mening en uw ervaring te laten weten aan uw regering.

Met vriendelijke groet,
Alex

Gert, 30-07-2008 23:47 #15
Dit is wel mooi allemaal lekker een eigen verhaal vertellen maar wordt er wel iets gedaan wegens de politiek, als we die mensen nog langer toestemmen met meer wetten en begroting, en lonen worden met mate verhoogt, daarbij worden andere dingen weer duurder, komen meer mensen in de problemen.

Zorgverzekeraars zwemmen in geld en verzekeraars maar lachen, betaal me jaren scheel aan dikke premie 200 euro zie dit nergens meer terugkomen, praat me niet over de politiek ze denken dat ze allemaal hun best doen, als ze nog een tijdje doorgaan komen meer nederlanders in problemen, volgens mij hebben ze dat niet door!

WIL MIJN NOCLAIM TERUG, WAAR IS MIJN 500 euro per jaar die ik terug krijg met mijn gezin! Excuus laat me niet lachen, we worden allemaal uitgekleed en dat is mijn mening

Met vriendelijke groet, Gert

Alex (infoteur), 23-07-2008 20:08 #14
N.B. Ik ben van mening dat ik de zaken juist helder toelicht. Dit is geenszins bedoeld om mensen te laten 'afhaken'.

Met vriendelijke groet,
Alexandra

Tim, 23-07-2008 12:00 #13
Alexandra, je kunt kletsen wat je wilt en zaken dermate ingewikkeld maken opdat de mensen afhaken, maar ik trap daar niet in. het is geen complottheorie van de overheid zoals jij doet voorkomen. De brancheorganistie van de chronisch zieken en de gehandicapten hebben keer op keer aangegeven dat de no-claim onrechtvaardig was omdat zijn niet die 255,- euro konden terugkrijgen en dan zeiden ze, kijk wij krijgen niets terug en dat is niet redelijk. Het waren net kleine kinderen. Vrijwel alle ziektekosten kun je aftrekken en daarbij kwam dan ook nog eens de premies van de zorgverzekeringswet 6,5%. Het is dan logisch dat overheid en zorgverzekeraars hier handig op inspringen en de regelingen naar hun voorkeuren aanpassen en wat dat voor de zorgverzekeraars is moge duidelijk zijn. Zoveel mogelijk en steeds meer geld binnenhalen. Ik ben het wel met je eens dat het merendeel van de bevolking heeft zitten slapen en ook alle vakbonden hebben een brevet van onvermogen afgegeven, nog erger ze zitten nog steeds te slapen. Reactie infoteur, 23-07-2008
Beste Tim,

Bedankt voor uw reactie. De chronisch zieken vergelijkt u met kinderen. Het is ironisch, aangezien de overheid haar burgers als kinderen behandelt en hier dankbaar gebruik van maakt. Denk aan 'blijf positief': iemand met schulden heeft standaard een trainings-camping outfit aan en scheert zich niet: niveau 'tokkie'. Dat is slechts op die wijze geportretteerd om de algemene opinie te beïnvloeden. Onacceptabel in mijn optiek.

Op geen enkel punt is het handelen van burgers, chronisch ziek of niet, van invloed op het beleid van de Nederlandse overheid. Denk aan het duidelijke resultaat van het referendum inzake de Europese Grondwet: 'Nee'. Alsnog wordt de Europese grondwet onder een nieuwe naam opgelegd. Het is derhalve te danken aan de overheid dat u van mening bent dat chronisch zieken en de organisaties van enige invloed hebben kunnen zijn op deze beslissing. Niets is echter minder waar: Alles is terug te brengen naar het enige belang > financieel belang.

Verder meldt u dat vele ziektekosten aftrekbaar zijn. Dan moet u ook op de hoogte zijn van het feit dat 80% van de chronisch zieken hiervan niet op de hoogte was en nog nimmer een belastingaangifte heeft gedaan. Wie nooit een aangifte heeft gedaan, ontvangt tevens geen uitnodiging tot het doen van aangifte van de belastingdienst. Belastingen blijven voor velen onduidelijk en chronisch zieken hebben vaak geen financiele middelen om een accountant in te huren. Derhalve is het net als met vele subsidies: op papier zijn ze er, alleen weet de meerderheid onvoldoende om hiervan feitelijk gebruik te maken.

Bovendien wordt het aftrekken van ziektekosten vanaf 2009 afgeschaft. Hierbij zijn chronisch zieken en niet-chronisch zieken weer net zo onevenredig af als voorheen. De enige die belang hebben bij de wijzigingen sinds 2006 zijn de overheid en de verzekeringsmaatschappijen. Sterk financieel belang. En zij hebben reeds voor 2004 afgesproken welke maatregelen tot minstens 2010 zullen worden ingevoerd.

En dan nog uw opmerking over de vakbonden: sinds de komst van de vakbonden is de gemiddelde burger in slaap en wordt nimmer gedemonstreerd of ingegaan tegen overheidsmaatregelen. De gemiddelde vakbondsleider eindigt vroeg of laat in de politiek, tweede kamer of staten. Het persoonlijke belang én het financiele belang, zijn derhalve veel sterker dan het belang van de vakbondsleden. Middels de vakbonden worden werknemers verkocht. Al is ieder lid tégen, maar heeft de vakbond voordeel bij een akkoord, trekt het lid aan het kortste eind. De vakbonden slapen derhalve geenszins: ze weten heel goed hoe politiek werkt: onderhandelen en zoveel mogelijk voordeel behalen. Helaas is de prioriteit voordeel voor zichzelf en niet voor het algemeen belang.

Dan mag u mij beschuldiging van complottheorie-maakster, ik zie het slechts in het grotere geheel:

Alles komt altijd neer op twee zaken: geld & macht

De macht én het geld vindt u niet bij de chronisch zieken. Ook de oorzaak voor de sterke achteruitgang van het Nederlandse zorgstelsel kunt u niet toeschrijven aan de chronisch zieken.

De Nederlandse overheid is de afgelopen jaren ontzettend druk bezig geweest met het creëren van deze situatie: blijft u allen hard werken om nét rond te kunnen komen, dan heeft u geen tijd om te zien wat wij allemaal met uw belastinggeld doen.

En dat is met name onszelf verrijken.

Met vriendelijke groeten,
Alexandra

Tim, 22-07-2008 00:24 #12
Bedankt chronisch zieken en gehandicapten, jullie gezeur heeft toch nog resultaat opgeleverd. En maar zeuren dat hun de no-claim niet terugkregen en anderen wel. Ze konden dan wel alle ziektekosten aftrekken maar ze wisten blijkbaar niet hoe dit moest. Nu hebben ze het eindelijk voor elkaar en kunnen bijna niets meer aftrekken. Nogmaals bedankt zeurders. Reactie infoteur, 22-07-2008
De chronisch zieken zijn slechts misbruikt door de overheid om draagvlak te creëren voor het verzwaren van de lasten.

Reeds voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel was door de overheid besloten het no-claim bedrag om te zetten in een eigen risico. Dit is met de verzekeringsmaatschappijen overeengekomen. Het was derhalve reeds op vooraf de bedoeling dat slechts één jaar sprake zou zijn van een no-claim, om de burgers rustig te houden tijdens de invoering van het nieuwe zorgstelsel, om vervolgens de uiteindelijke regeling in te voeren: het eigen risico.

Vervolgens is een argument verzonnen om de zaak door te voeren en hierbij zijn chronisch zieken misbruikt om draagvlak te creëren. Chronisch zieken hebben er niet voor gezorgd dat de overheid de Nederlanders onacceptabel veel laat betalen.

N.B. ook chronisch zieken betalen gelijke eigen risico bedragen en zijn derhalve niet beter af dan niet-chronisch zieken, óf beter af dan vorig jaar.

Iedereen in Nederland wordt maximaal bestraft, maximaal uitgekleed. En komend jaar zal dit nog erger te voelen zijn. Zo wordt de loonheffingskorting afgeschaft en zal een ieder minder salaris overhouden en nog méér belasting gaan betalen.

Het is onacceptabel, maar iedereen lijkt het alsnog te accepteren.

De smoesjes van de overheid om draagvlak te creëren dient u echter kritisch te analyseren. Zelden tot nooit is de door de overheid aangedragen 'reden', het daadwerkelijke motief. Uiteindelijk draait het allemaal om zoveel mogelijk geld binnen te harken en wie ze daarvoor moeten misbruiken, is hen om het even.

Met vriendelijke groet,
Alexandra

Mike, 08-07-2008 18:39 #11
Website opstarten waar mensen voor en tegen kunnen stemmen? Soort van community starten? Zodat we een grote groep bijelkaar hebben en dan kunnen protesteren? lijkt mij ieder geval een begin.

Phil, 12-06-2008 11:38 #10
Ik erger me ook aan deze volksverlakkerij. Ik en mijn man hebben bewust gekozen om geen eigen risico te nemen bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering in 2006. Ik betaal liever per maand een tientje meer premie. We hebben een aanvullende verzekering maar toch moet ik een eigen risico betalen. Wat heb je daar dan nog aan? Ga ik naar de tandarts dan moet ik eerst zelf 150 euro betalen.

Het volgende kunstje van de volksvertegenwoordiging is dat de goedkoopste medicijnen moeten worden verstrekt door de apotheken. Ik geloof dat de personen in Den Haag geen medicijnen slikken, want anders zouden ze weten dat je niet steeds andere medicijnen moet krijgen en dat mensen weer aan de bijwerkingen moeten wennen. Ook dacht ik dat de nieuwe verzekering voor iedereen gelijk zou zijn. Het verschil tussen particulier en verplicht verzekerde mensen moest verdwijnen. Het beoogde effect is volgens mij helemaal weg, omdat mensen met geld toch wel de betere medicijnen krijgen. Dan betalen ze die toch zelf. De armen zullen dan genoegen moeten nemen met de "rotzooi" die het goedkoopste is.

Michael, 15-05-2008 18:37 #9
Inderdaad worden we met zijn allen opgelicht door dit kabinet en consorten. Het wordt tijd dat mensen hun stukje macht naar zich terugtrekken. Vergeet niet dat het kabinet hier zit met onze toestemming, dat wij ze kunnen maken en breken. Dus gewoon in grote getalen protesteren, en als dat niet helpt gewoon weigeren te betalen. Wat denk je dat ze zullen doen? Dat ze ons een boete geven? Of misschien de deurwaarder langssturen? Tuurlijk niet, zolang we niets zeggen zullen ze onze kelen meer en meer dichtknijpen, tot het moment dat we niet meer kunnen ademen en we het uitschreeuwen : Laat los! Het is niet de politiek de de dienst uitmaakt, maar we doen het allen. Dat kinderarbeid lang geleden is afgeschaft kwam niet uit de lucht vallen, daar is voor geknokt. Misschien moeten we maar weer eens gaan knokken in plaats van alles gelaten over ons heen laten komen!

Talsma, 04-05-2008 10:21 #8
Het wordt tijd dat de burger weer eens met de vuist op tafel slaat.
Telkens als je denkt goh ik heb eindelijk een tientje over dan zorgt de regering dat je twee tientjes meer kwijt bent.
Als ze niet eens wakker worden in hun kasteel in de wolken dan gaan we met zun allen naar de kloten.
Je doet zo je best in dit land en het enige wat je mag doen is je bek houden en betalen.
ik ban het flink zat zo maar dat is mijn mening groeten.

Gert, 30-04-2008 23:01 #7
Vind het gewoon schandadig! We worden gewoon opgelicht met vele dingen betalen en meer dingen afschaffen of begrotingen. Het nederlandse volk wordt met vele regels van de regering gewoon de grond in gedrukt. Het wordt tijd dat er akties ondernomen worden. Heb mijn zorgverzekeraar al een brief gestuurt wegens afschaffing. Ik loop 500 euro mis aan no claim grrrrrr… en betaal dikke premies en krijg totaal niks van terug. Waar gaat mijn geld naar toe! Trouwens ik betaal ook mee aan andere mensen en andersom, er wordt zomaar een regel ingevoegt via de regering in burgers moeten dit zomaar accepteren, was beter geweest een website om de burgers ermee eens zijn of niet.

Ben tegen het afschaffing NOCLAIM is gewoon ingegaan 2008 afschaffing schandalig nog meer betalen. En het wordt als maar erger, beter wordt het zeker niet als Balkenende nog aan de macht staat.

Ivan, 04-04-2008 12:15 #6
Ik vind het niet meer normaal dat de zorg zo duur is geworden. Maakt niet uit voor welke leeftijd maar het is gewoon niet meer te doen vooral niet voor mensen die bijvoorbeeld zeker vaker naar de ziekenhuis gaan. Want je betaald zo +- 120 euro voor je verzekering en dan nog heb je eigen risico van 150 euro die je zo i zo betaald. Kijk naar bijvoorbeeld wat oudere mensen of echt mensen die chronisch ziek zijn of studenten voor alle groepen is het gewoon te veel om per maand kwijt te zijn. Het wordt bijna aantrekkelijk om jezelf niet te verzekeren als je wat jonger bent hoewel dat natuurlijk niet mag. Maar goed ik hoop de regering dit een keer zelf inziet.

Joke, 03-04-2008 22:19 #5
Ik vind het moeilijk, wij zijn beide chronisch ziek hebben elke dag veel medicijnen maar moeten wel in een maand bijna 300,- betalen van een kleine WAO uitkering. Sorry als je jong bent heb je minder vaak een dokter nodig, maar als je 65 jaar wordt heb je vaker een dokter nodig. Dus wie wordt er de dupe van het eigen risico? Dat zijn de ouderen.

Linda, 13-12-2007 18:36 #4
Waarom heeft het nieuws of editie NL hier nog geen onderzoek aan verricht? Ik vind het ook erg onterecht. Ik kreeg altijd mn volledige no-claim terug, maar nu heb ik 150euro eigen risico en de anticonceptie is uit de aanvullende inb de hoofdverzekering gedaan. Nu betaal ik dus voor mn pil ong. 60euro in het jaar extra en ik krijg mn no claim niet terug, dus ik ga er 315euro op achteruit! Die mensen die normaal particulier verzekerd waren lachen zich kapot! Die betaalde eerst rond de 120euro aan de verzekering en nu ong 100euro en de ziekenfondsverzekerden betaalde rond de 50euro en nu ook rond de 100euro. En maar blijven zeggen dat ze het verschil tussen arm en rijk willen verminderen door rijkeren iets meer te laten betalen. Met de zorgverzekering betalen de rijkeren minder en de armen meer!

Jeanette van Straalen, 18-11-2007 18:53 #3
Ik vind de nieuwe regeling echt belachelijk. Kijk eens naar de jeugd die zichzelf moeten zien te redden. studerende; erbij werken of beginnen met werken (minimale loon) etc. etc. Proberen iets op te bouwen. Hoe kunnen hun de verhoging en de no claim regeling bekostigen?
Kabinet Balkenende moet zich eens flink achter hun oren gaan krabben.

O. Bilous, 10-11-2007 12:28 #2
Ik vind het ronduit belachelijk dat eigen risico ingevoerd werd onder de redenatie: "no-claim heeft zijn efficitiviteit niet kunnen bewijzen, mensen gingen daardoor niet minder vaak naar het ziekenhuis. Verplicht eigen risico daarintegen kan wel effectief zijn" (ergens in de krant gelezen). Mensen die ziek zijn hebben geen keuze! Ze zullen vooralsnog naar de arts gaan, of ze nou daarvoor extra moeten betalen of niet. Ik snap ook niet waarom ons geen keuze wordt gegeven wel of niet eigen risico, zoals vroeger.

Ik ben daarom helemaal eens met de auteur van deze artikel. Deze maatregel is bedacht puur om de burger voor de stijgende kosten te laten opdraaien, zonder de verbetering van de zorgkwaliteit.

Ik heb vorig jaar en het jaar daarvoor kunnen profiteren van de no-claim, omdat ik niet zo vaak naar de arts hoef. Nu ga ik acheruit op mijn kosten, omdat ik eerst voor 150 euro kosten moet maken, voordat ik van de voordeel van mijn zorgverzekering zou kunnen genieten. Nou, bedankt, liever niet!

H. Lammers, 07-10-2007 21:24 #1
Als die 255,- door de verzekerde via de premie werd betaald, dan ligt het toch in de rede dat die kosten op de premie in mindering wordt gebracht. Dus 1.200,- per jaar min 255,- is circa 955,- per jaar. Daar komt dan die 150,- eigen risico bij ofwel totaal per jaar dan 1.105,-. Daarbij komt dan een verhoging die werd aangekondigd als nodig omdat eerder met premies werd gestunt en deze volgens de verzekeringmaatschappijen niet kostendekkend zouden zijn. Per jaar komt dat op minder premie uit.
Waar komt uw redenering vandaan dat die 255,- gewoon verdwijnt en alles verder hetzelfde blijft. Reactie infoteur, 08-10-2007
Geachte heer / mevrouw Lammers,

Indien de overheid en haar partners zouden handelen naar redelijkheid, is uw beargumentatie prima in orde. Helaas is niets minder waar.

2007 premie gem. 1.200,00 per jaar
max no-claim 255,00 per jaar
minimaal betaald aan premie: 955,00 per jaar
maximaal betaald aan premie: 1.200,00 per jaar

2008 premie gem. 1.200,00 per jaar
eigen risico max 150,00 per jaar
minimaal betaald aan premie: 1.200,00 per jaar
maximaal betaald aan premie: 1.350,00 per jaar

Van de gemiddelde 1.200,00 per jaar aan premie ziektekostenverzekering, kon tot 2008 maximaal 255,00 per jaar aan no-claim worden terug ontvangen door de verzekerde, indien de werkelijke ziektekosten lager dan gesteld bedrag zijn geweest.

Dat de no-claim is afgeschaft, heeft helaas geen invloed op de maandelijkse premie ziektekosten. U ontvangt in 2008 GEEN korting ter hoogte van 255,00 per jaar op uw premie. Dit bedrag bent u gewoon kwijt. Geen recht meer op teruggave indien geen tot weinig ziektekosten maakt in 2008. Wel verplicht de eerste 150,00 aan gemaakte ziektekosten zelf te betalen.

Loose-loose situatie voor de verzekerde.
Win-win situatie voor de overheid en verzekeringsmaatschappijen.

Zie ook het volgende artikel voor nadere toelichting:
Ziektekosten III: No Claim & Eigen Risico

Met vriendelijke groet,
Alexandra

Infoteur: Alex
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Verzekering
Special: Ziektekosten
Reacties: 20
Schrijf mee!