InfoNu.nl > Financieel > Geld > Bedragen 2010 AOW en ANW - Hoogte Uitkering & Tegemoetkoming

Bedragen 2010 AOW en ANW - Hoogte Uitkering & Tegemoetkoming

Bedragen 2010 AOW en ANW - Hoogte Uitkering & Tegemoetkoming AOW-uitkering en ANW-uitkering: bedragen in 2010. Hoe zit het met de algemene ouderdomswet (AOW) voor 65 jarigen en 65-plussers en de ANW (Algemene Nabestaandenwet) voor de nabestaanden: weduwnaar, weduwe, wezen of halfwezen en bij een verzorgingsrelatie? Wat is de hoogte van de uitkering en op welk bedrag of tegemoetkoming heb je recht, hoe kun je AOW of ANW aanvragen bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank) en je DigiD? Hoe is de opbouw van (on)volledige AOW? Dit en meer over AOW en ANW pensioen.

AOW en ANW Wezen & Halfwezen Uitkering - Hoeveel Wanneer Wie? Bedragen 2010

AOW en ANW

In dit artikel worden zowel de AOW als de ANW besproken. Voor wie de uitkeringen zijn bestemd, hoe dit aan te vragen, de nieuwe bedragen van 2010, de betaaldagen of wanneer deze uitkeringen gestort worden en zo meer. Alles over de AOW en de ANW. Als eerste wordt de AOW besproken en daarna de ANW.

AOW - AOW-Pensioen

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor degenen die 65 jaar of ouder zijn, dat wordt opgebouwd vanaf 15 jaar. Hiernaast kent de AOW een toeslag voor partners die jonger zijn dan 65 jaar met lage eigen inkomsten of zonder inkomsten. De AOW wordt ook wel AOW-pensioen genoemd. Zie ook Bijstandsuitkering Bedragen 2010 - WWB AOW IOAW IOAZ WWIK

ANW - Nabestaandenuitkering. De Anw (Algemene Nabestaandenwet) is een financiële ondersteuning van de overheid wanneer een partner of ouders overleden zijn. De Anw wordt door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) namens de overheid uitgevoerd.AOW Uitkering 2010 - Hoogte Bedragen - Hoeveel AOW-pensioen krijg je per maand?

Uitkeringsbedragen AOW

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen. De hoogte van je uitkering hangt af van:
 • Het aantal jaren dat je verzekerd bent geweest voor de AOW (Opbouw)
 • Je leef- en woonsituatie en de
 • Leeftijd en het inkomen van je eventuele partner

Opbouw van de AOW-pensioen Uitkering - De Verzekerde en Niet-Verzekerde Jaren

Volledige AOW Uitkering

Je krijgt een volledig AOW-pensioen als je van je 15e tot je 65e jaar verzekerd bent geweest. De meeste mensen die in Nederland werken of wonen, zijn verzekerd voor de AOW. Ieder jaar dat je verzekerd bent, levert 2% AOW-pensioen op.

Onvolledige AOW - Niet verzekerd

Je bent veelal niet verzekerd (geweest) als je buiten Nederland gewoond of gewerkt hebt. Voor ieder niet verzekerd jaar wordt je AOW uitkering met 2% gekort.

Gedetacheerd - Vrijwillige Verzekering

In sommige gevallen blijf je wel verzekerd als je in het buitenland woont en werkt, b.v. als je gedetacheerd wordt door je werkgever of er is de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering, waardoor je een onvolledig pensioen kunt voorkomen.

Inkoop Premie

Indien je pas na je 15e jaar in Nederland bent komen wonen of als je partner/kinderen na hun 15e (terug) komen in Nederland, dan kun je alsnog de jaren aanvullen en premie betalen voor de jaren dat er geen pensioen is opgebouwd. Dit wordt inkoop genoemd.

Hoogte AOW Uitkering en je Woonsituatie - Alleenstaand Gehuwd Alleenstaande Ouder

AOW en Woonsituatie

Naast het aantal jaren van verzekering, zoals hierboven beschreven, hangt de hoogte van je AOW ook af van je woonsituatie, namelijk of je alleenstaand, gehuwd of alleenstaande ouder bent. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. Gehuwd, Geregistreerd Partnerschap en (ongehuwden met een) Gezamenlijk Huishouden wordt bij de AOW op een lijn gesteld.

Gezamenlijk Huishouden

Houdt in dat je met een ander persoon (meerderjarig) je woning deelt en beide een bijdrage levert aan de kosten van de huishouding of op andere manier voor elkaar zorgt.

Alleenstaand

Voor de duidelijkheid is het goed om te vermelden, dat als je uitsluitend met je kind of met je vader of moeder een gezamenlijk huishouden voert, je voor de AOW als alleenstaand wordt beschouwd.

Bekijk hoeveel AOW je eventueel krijgt - Berekening AOW-pensioen SVB

Als je deze link aanklikt, wordt aan de hand van een aantal vragen over de individuele situatie het (persoonlijke) AOW bedrag berekent: Automatisch je Persoonlijke AOW Berekenen. Hieronder in de tabel vind je een overzicht van de meest voorkomende AOW bedragen per 1 januari 2010.

Netto Normbedragen Uitkering AOW * - 65 jaar en ouder op basis Wet Werk Bijstand

Situatie van de UitkeringsgerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Gehuwden en Ongehuwd Samenwonenden - beide 65 jaar of Ouder€ 1362,36€ 81,38€ 1443,74
Eén Partner jonger dan 65 jaar**€ 1242,10€ 81,38€ 1323,48
Alleenstaande Ouders€ 1193,85€ 73,27€ 1267,12
Alleenstaanden uitkering€ 978,05€ 56,97€ 1035,02

Netto AOW-bedragen

De vakantie-uitkering wordt in de maand mei uitbetaald.*

Als één van de echtgenoten of partners jonger is dan 65 jaar, dan kan de oudste partner een AOW-toeslag aanvragen.**

Indien de jongste partner wel inkomen heeft, dan worden inkomsten uit vroegere arbeid volledig gekort op de toeslag-AOW. Inkomsten uit tegenwoordige arbeid kennen een vrijstelling die afhankelijk is van het bruto inkomen.***

Tegemoetkoming AOW'ers Anw'ers - Bedrag bovenop AOW ANW - Extra omhoog 2009

De tegemoetkoming AOW en Anw

Is enkele jaren geleden in het leven geroepen om de koopkracht te ondersteunen. Dit is een tegemoetkoming die AOW’ers en Anw’ers boven op het bedrag van hun pensioen en uitkering krijgen. Op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is het kabinet onlangs (december 2008) akkoord gegaan en wordt de tegemoetkoming in 2009 extra verhoogd. De extra verhoging is ook bedoeld als compensatie voor de beperking van de belastingaftrek voor hoge ziektekosten met ingang van 2009.
 • AOW’ers krijgen er een bedrag van € 256 euro per jaar bij. Vanaf 1 januari is de tegemoetkoming voor de AOW € 36,45 per maand (in 2008: € 14,86 per maand)
 • Anw’ers krijgen er een bedrag van € 20 euro per jaar bij. Vanaf 1 januari is de tegemoetkoming voor de ANW € 16,78 (in 2008: € 14,86 per maand)

AOW Uitkering Aanvragen - Wie Waar Wanneer en Hoe vraag je AOW-pensioen aan?

Ingeschrevene Gemeente

Wanneer je in Nederland ingeschreven staat bij de gemeente, krijg je zes maanden voordat je 65 jaar wordt. automatisch een brief thuisgestuurd. In deze brief staat hoe je op internet -online met de zogenaamde DigiD- een AOW aanvraag kunt doen bij de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

Wat is DigiD? Hoe DigiD aanvragen?

DigiD is een combinatie van een persoonlijke, unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je bij elektronische diensten van instellingen van de overheid terecht kunt, als je de DigiD activeert. Wanneer je geen DigiD hebt of hebt ontvangen kun je hier een Een DigiD aanvragen .

Buitenland - EU

Indien je in een EU- of verdragsland woont, dan dien je het AOW-pensioen aan te vragen bij de instelling voor sociale verzekering van je woonland. Alleen als je in het land waar je woont nooit voor sociale verzekeringen verzekerd bent geweest, kun je het AOW-pensioen bij je SVB vestiging aanvragen ( zie http://www.svb.nl/internet/nl/home/adressen/index.jsp). Wanneer je buiten een EU of verdragsland woont, dien je het AOW pensioen aan te vragen bij de SVB in Roermond (zie http://www.svb.nl/internet/nl/home/adressen/roermond.jsp).

Data AOW-pensioen Betaaldagen in 2010 - Wanneer wordt AOW Bedrag uitgekeerd?

Betaaldagen AOW 2010

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald. Het kan enige dagen duren voordat de betaling op uw rekening is bijgeschreven. De AOW betaaldagen zijn:
 • 22 januari 2010
 • 23 februari 2010
 • 23 maart 2010
 • 23 april 2010
 • 21 mei 2010 (met uitbetaling van vakantiegeld)
 • 23 juni 2010
 • 23 juli 2010
 • 23 augustus 2010
 • 23 september 2010
 • 22 oktober 2010
 • 23 november 2010
 • 17 december 2010

Indien er iets verandert in je persoonlijke situatie kan dit gevolgen hebben voor de AOW uitkering. Wijzigingen moeten dan ook altijd binnen 4 weken doorgegeven worden aan de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

SVB - Sociale Verzekerings Bank - Bijstand Uitkering 65-plussers i.p.v. de Gemeenten

Bijstand 65+ SVB - WWB65+

De SVB regelt voor een aantal gemeenten -momenteel 100- de bijstand voor mensen van 65 -plussers, die dan zowel hun AOW-pensioen als hun bijstandsuitkering via de SVB ontvangen. Er zullen de komende tijd meer gemeenten volgen die dit via de SVB zullen laten uitvoeren, waarover tegen die tijd een bericht gestuurd zal worden. Kijk hier voor welke gemeenten de SVB momenteel deze uitkering regelt: http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/bijstand_wwb/index.jsp

De ANW Nabestaandenuitkering - Wie Wanneer? Hoeveel ANW krijg je per maand?

Wat houdt de ANW in?

De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Anw wordt uitgevoerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) namens de overheid.

Wie heeft recht op ANW?

De ANW -nabestaandenuitkering- is er voor iedereen die in Nederland woont of werkt, die door een sterfgeval in hun huishouden te weinig inkomsten heeft om in hun levensonderhoud te voorzien. Wanneer je partner overleden is en jijzelf nog geen 65 jaar bent, je kinderen onder de 18 jaar verzorgt of als je arbeidsongeschikt bent, kun je in principe in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de SVB. Lees verder onder de voorwaarden voor ANW hieronder.

Drie soorten ANW Uitkeringen

Er bestaan 3 soorten ANW uitkering, voor:
 • De achterblijvende partner (of degene met wie je samenwoonde)
 • Verzorgers van kinderen tot 18 jaar waarvan een van de ouders is overleden (ongeacht het inkomen)
 • Verzorgers van kinderen waarvan beide ouders zijn overleden en die jonger zijn dan 21 jaar

Voorwaarden ANW

De Anw is er voor iedereen die in Nederland woont of werkt, echter ontvang je een Anw-uitkering niet automatisch bij een sterfgeval. Je krijgt alleen een nabestaandenuitkering Anw, als:
 • je jonger bent dan 65 jaar en
 • als de overledene in Nederland woonde of werkte
 • je geboren bent voor 1950 óf
 • je voor een kind jonger dan 18 jaar zorgt óf
 • je voor minstens 45% arbeidsongeschikt bent

Halfwezenuitkering ANW

Wanneer je een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar waarvan één van de ouders is overleden, dan kun je een halfwezenuitkering Anw krijgen.

Wezenuitkering ANW

Verzorgers van schoolgaande kinderen tot maximaal 21 jaar, waarvan beide ouders zijn overleden krijgen een wezenuitkering Anw.

Heb je Recht op ANW?

Je kunt zelf in hoofdlijnen bepalen of je recht hebt op Anw door middel van een wizard op de site: Nabestaandenuitkering SVB . Hierbij wordt er van uitgegaan dat de overleden partner op het moment van overlijden verzekerd was voor de Anw.

Formulier ANW en DigiD aanvragen

Hoe je DigiD aan moet vragen kun je hierboven bij AOW-pensioen lezen en de link ernaar toe aanklikken onder het kopje Wat is DigiD? Hoe DigiD aanvragen?. Je kunt het formulier voor aanvraag ook van de ANW downloaden en per post versturen. Kopieer dan de volgende link en plak hem in de adresbalk: http://www.svb.nl/internet/nl/regelingen/nabestaandenuitkering_anw/aanvragen/index.jsp

Hoogte ANW-uitkering - Nabestaandenuitkering Halfwezen Wezen Weduwe Weduwnaar

ANW Halfwezen - Wezen

De hoogte van de Anw-uitkering voor kinderen, de halfwezen en wezen uitkering is niet afhankelijk van je inkomen.

ANW Weduwen - Weduwnaars

De Anw-uitkering voor weduwen en weduwnaars is wel afhankelijk van je inkomen. Je komt mogelijk in aanmerking wanneer je (bedragen 2009):
 • minder dan € 2.231,82 bruto per maand verdient of
 • een uitkering krijgt die niet hoger is dan € 1.150,-
 • en aan de (bovenstaande) voorwaarden voldoet
Wanneer je meer verdient, wordt de Anw-uitkering op nul gesteld.

ANW Nabestaandenuitkering - Voor een Nabestaande zonder een kind onder de 18 jaar

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto € 1.104,74 € 1.104,74
Vergoeding Bijdrage Zvw € 77,88 € 77,88
Totaal Bruto € 1.182,62€ 1.182,62
Loonheffing€ 228,75€ 394,33
Bijdrage Zvw**€ 77,88€ 77,88
Netto € 875,99€ 710,41

De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 68,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Heffingskorting

De sociale verzekeringsbank houdt bij het bepalen van je netto AOW al rekening met de heffingskorting.

De ZVW

De afkorting Zvw die je in de tabellen ziet staan, staat voor: Zorgverzekeringswet**

Halfwezenuitkering ANW - Ongehuwd Kind onder de 18 jaar met één ouder - Halfwees

Halfwees

Onder een halfwees wordt verstaan: een ongehuwd kind onder de 18 jaar, waarvan of de moeder of de vader is overleden en die dus nog maar één ouder heeft.

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 263,98€ 263,98
Vergoeding Bijdrage Zvw € 18,61€ 18,61
Totaal Bruto€ 282,59€ 282,59
Loonheffing€ 0,00€ 93,25
Bijdrage Zvw€ 18,61€ 18,61
Netto€ 263,98 € 170,73
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 19,62 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Nabestaanden + Halfwezenuitkering - Nabestaande met (ongehuwd) Kind onder 18 jaar

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 1.351,94€ 1.351,94
Vergoeding Bijdrage Zvw € 95,31€ 95,31
Totaal Bruto€ 1.447,25€ 1.447,25
Loonheffing€ 317,58€ 483,16
Bijdrage Zvw € 95,31 € 95,31
Netto € 1.034,36€ 868,78
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 88,32 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

ANW - Wezenuitkering - Kinderen tot en met 9 jaar

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto€ 364,93€ 364,93
Vergoeding Bijdrage Zvw € 25,72 € 25,72
Totaal Bruto € 390,65 € 390,65
Loonheffing€ 0,00 € 129,41
Bijdrage Zvw € 25,72 € 25,72
Netto € 364,93 € 235,52
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 21,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

ANW - Wezenuitkering - Kinderen van 10 tot en met 15 jaar

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto € 539,00€ 539,00
Vergoeding Bijdrage Zvw € 37,99 € 37,99
Totaal Bruto € 576,99 € 576,99
Loonheffing € 27,08 € 192,66
Bijdrage Zvw € 37,99 € 37,99
Netto € 511,92 € 346,34
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 32,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

ANW - Wezenuitkering - Kinderen van 16 tot en met 20 jaar

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto € 713,07 € 713,07
Vergoeding Bijdrage Zvw € 50,27 € 50,27
Totaal Bruto € 763,34 € 763,34
Loonheffing € 88,75 € 254,33
Bijdrage Zvw € 50,27 € 50,27
Netto € 624,32 € 458,74
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 43,97 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Nabestaande met ANW - AWW van voor 1996 - Bedragen Inkomensonafhankelijk deel

In deze tabel vind je de bedragen (inkomensonafhankelijk deel) van de Nabestaande die al vóór 1 juli 1996 AWW had. Het gaat om die groep Nabestaanden die op grond van hun inkomen geen Anw-uitkering zouden krijgen, maar een inkomensonafhankelijke uitkering houdt omdat ze vóór 1 juli 1996 al recht hadden op AWW.

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto € 439,06 € 439,06
Vergoeding Bijdrage Zvw € 30,95 € 30,95
Totaal Bruto € 470,01 € 470,01
Loonheffing € 0,00 € 156,50
Bijdrage Zvw € 30,95 € 30,95
Netto € 439,06 € 282,56
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 33,78 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

ANW - De Nabestaandenuitkering - In het geval er sprake is van een Verzorgingsrelatie

Verzorgingsrelatie

Er is sprake van een verzorgingsrelatie als een nabestaande:
 • een gezamenlijke huishouding voert met een hulpbehoevende en de nabestaande deze huishouding is gaan voeren met het doel de hulpbehoevende te gaan verzorgen
 • een nabestaande die hulpbehoevend is een gezamenlijke huishouding voert met een ander en deze huishouding is gaan voeren om door die ander te worden verzorgd.

Met HeffingskortingZonder Heffingskorting
Bruto € 720,54€ 720,54
Vergoeding Bijdrage Zvw € 50,79 € 50,79
Totaal Bruto€ 771,33 € 771,33
Loonheffing € 91,75€ 257,33
Bijdrage Zvw € 50,79€ 50,79
Netto € 628,79 € 463,21
De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 49,07 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

ANW Nabestaandenuitkering Betaaldagen 2010 - Wanneer wordt de ANW uitgekeerd?

Betaaldagen AnW 2009

De ANW nabestaandenuitkering wordt maandelijks uitbetaald. Afhankelijk van je bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag op rekening staat, maar op de volgende data maakt de SVB je Anw-pensioen over naar je bankrekening:
 • 22 januari 2010
 • 23 februari 2010
 • 23 maart 2010
 • 23 april 2010
 • 21 mei 2010 (plus uitbetaling van vakantiegeld)
 • 23 juni 2010
 • 23 juli 2010
 • 23 augustus 2010
 • 23 september 2010
 • 22 oktober 2010
 • 23 november 2010
 • 17 december 2010

Indien er iets verandert in je persoonlijke situatie kan dit gevolgen hebben voor de ANW uitkering. Wijzigingen moeten dan ook altijd binnen 4 weken doorgegeven worden aan de SVB (Sociale Verzekerings Bank).

Lees verder

© 2008 - 2017 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Jonggehandicaptenkorting 2012 (Wajong-korting)Arbeidsongeschikten die een Wajong-uitkering ontvangen, hebben recht op de jonggehandicaptenkorting, oftewel de Wajong-k…
Hoogte Wajong uitkering 2012Hoogte Wajong uitkering 2012De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten) is ingrijpend veranderd vanaf 1 januari 2010, als gevolg van de…
IVA uitkering: Hoogte, duur en voorwaardenIn dit artikel leest u over de hoogte en duur van een IVA uitkering, voor volledig arbeidsongeschiktheid. De IVA uitkeri…
Uitkering 2009 & AOW & ANWUitkering 2009 & AOW & ANWDoor de aanpassing van het minimumloon stijgen ook de uitkeringen van de AOW en de ANW. En naar verwachting zullen deze…
TOG regeling 2011 - 2012: Hoogte, voorwaarden, betaaldataAls u een ernstig ziek of gehandicapt kind hebt dat thuis woont en extra zorg nodig heeft, dan kunt u de TOG regeling aa…
Bronnen en referenties
 • Van der Loef, G.M. Nieuwsbrief. Uitkering en Rechten. Juridisch Financieel Adviesbureau
 • Groenhart et al. Uw Goed Recht. AOW ANW Uitkering & Inkomensvoorziening. Amsterdam: Trendboek
 • www.svb.nl
 • www.szw.nl

Reageer op het artikel "Bedragen 2010 AOW en ANW - Hoogte Uitkering & Tegemoetkoming"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Elisabeth Lutz-Geboren Beuker, 01-11-2012 14:33 #19
Wat moet ik doen ik ben weduwe geworden, en be kom AOW en een rente uit Deutschland.En nu ben ik weduw vrouw omdat mijn man gestorven is. Krijg ik tros mijn aow weduw geld? Reactie infoteur, 02-11-2012
Beste Elisabeth,

De ANW (algemene nabestaanden wet) komt te vervallen zodra de partner 65 jaar wordt. U ontvangt dan AOW voor een alleenstaande, zoals bij u het geval is.
Boven op de AOW kunt u eventueel nog een deel van het opgebouwde pensioen van uw overleden partner ontvangen, maar dat is afhankelijk van de persoonlijke situatie.
Kijk even bij de volgende websites:
http://www.svb.nl/int/nl/anw/
http://www.pensioencenter.nl/overlijden/pensioen_overlijden.php

Mvg

Lidy Hoogers, 27-06-2012 17:14 #18
Ik begrijp de anw niet, betekent het dat als ik nog geen 65 ben en ik ben wel geboren na 1950 ik dan helemaal geen recht heb op een anw uitkering. Ik kan dus 61 jaar zijn dan ben ik geboren in 1951, ik heb dan nog geen pensioen, maar heb ik dan ook geen recht op een anw uitkering. Als ik dan geen baan heb waar moet ik dan van leven? Reactie infoteur, 29-06-2012
Beste Lidy,

Deze verandering / verslechtering komt voort uit de aanname dat vrouwen tegenwoordig meer participeren op de arbeidsmarkt en niet meer (geheel) inkomensafhankelijk zijn van de man als kostwinner.
Deze verandering is ingevoerd bij de verandering van de AWW naar de ANW.
Zie ook: http://www.svb.nl/Images/Onderzoek%20participatie%20bekendheid%20en%20beroep%20op%20de%20Anw.pdf

Op de site van de overheid kan je een berekening maken, gekoppeld aan je eigen omstandigheden: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-nabestaandenwet-anw

Mvg

Bianca, 11-01-2012 14:26 #17
Mijn broertje van (15) woont bij mij zijn zus (25) na het overlijden van zijn ouders. Wat kan ik allemaal voor hem aanvragen zodat zowel hij als ik een financiële bijdrage kan krijgen? Reactie infoteur, 12-01-2012
Beste Bianca,

Bij deze link vind je de nodige informatie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-nabestaandenwet-anw/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-een-wezenuitkering.html

Mvg

Max, 08-01-2012 21:13 #16
Komt mijn echtgenote (56 jaar) in aanmerking voor Anw bij mijn overlijden?

Wij hebben een uitwonende zoon van 24 jaar. Mijn echtgenote is vanaf de geboorte van onze zoon bekend met psychoses en de diagnose schizofrenie en is herhaaldelijk voor kortere of langere tijd in een AWBZ-instelling opgenomen geweest. Zij woont nog steeds thuis, maar is al die tijd niet in staat geweest loonvormende arbeid te verrichten. Een formele beoordeling van haar arbeidsongeschiktheid heeft echter nooit plaatsgevonden, omdat zij destijds - vanwege het a.s. moederschap - bewust is gestopt met werken. Reactie infoteur, 09-01-2012
Beste Max,

Lees de gelinkte brochure er even op na:
http://www.svb.nl/Images/9180NZ_0310.pdf

Mvg

Theo, 16-05-2011 17:23 #15
Een vriendin van mij is 38 en weduwe, zij heeft de wettelijke zorg over 4 (minderjarige, schoolgaande) kinderen, maar krijgt slechts een uitkering van een wezenuitkering met 1 hafwezen kind, dat kan toch niet en wat behoort zij dan wettelijk netto te ontvangen?

G. van de Weerd, 06-05-2011 03:41 #14
Mijn partner en ik zitten in een mloeilijke situatie. Wij zijn niet gehuwd, en in afwachring van onze nieuwe wonin g wonen wij thans nog gescheiden, of bij mijn dochter, of bij zijn zus.Mijn partner heeft terminale kanker en ik verzorg hem of hier of daar.
Wat kunnen wij het beste doen?
We hopen dat ons huis over 4 maanden klaar zal zijn.
Ik verzorg hem dus, maar eigenlijk wonen we niet samen, we verblijven op 2 adressen.
Hij woont tijdelijk bij zijn zus en ik bij mijn dochter.
Hoe kunnen we alles het beste regelen?

Dennis, 11-04-2011 19:50 #13
Mijn vader is 6 jaar geleden overleden en sindsdien heeft mijn moeder een weduwe uitkering en krijgt ze half wezen geld voor mijn zusje en tot voor kort voor mij. Aangezien ik 18 ben en mijn zusje binnenkort ook 18 wordt weet mijn moeder niet wat ze moet doen. Ze heeft geen opleiding en is ook niet van voor 1950. Wat zijn haar opties? Aangezien ze niet de leeftijd en opleiding heeft om een fatsoenlijk betaalde baan te krijgen.

Gerardine, 03-02-2011 22:56 #12
Waar heb ik recht op met een kind van 15 en 18 jaar, wanneer mijn man overlijdt. Ikzelf ben geen kostwinnaar en neem niet deel aan het arbeidsproces. Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Gerardine,

Op de site van de SVB kan je via het beantwoorden van vragen -stap voor stap- ingeven wat voor jou van toepassing is en zodoende kijken war je recht op hebt.
Kijk bij:
http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/bepaal_zelf/index.jsp

Mvg

Gerda, 21-11-2010 10:37 #11
Waar heeft een weduwe van 65 jaar recht op als ze b.v. huwd met een Nederlander die in het buitenland woond en maar 10 jaar recht heeft op Ned AOW en nog geen 65 is met een modaal inkomen. Reactie infoteur, 21-11-2010
Beste Gerda,

Je kunt je vraag het beste voorleggen aan een consulent van de belastingdienst.
Zie: http://www.belastingdienst.nl/contact/

Mvg

Marieke, 22-06-2010 23:06 #10
En waar heeft een weduwe recht op, die na 1950 geboren is, niet meer voor thuiswonende kinderen hoeft te zorgen en arbeidsgeschikt is?
Lijkt me toch niet dat je dan verplicht weer fulltime moet werken, omdat je de pech hebt dat je al op zeer jonge leeftijd weduwe bent? Reactie infoteur, 23-06-2010
Beste Marieke,

Op onderstaande site van het SVB vind je nadere / specifieke informatie.
Volgens deze informatie zou je minimaal recht hebben op een gedeeeltelijke nabestaandenuitkering.

http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/bepaal_zelf/index.jsp#wizardlocation

Mvg

G. Pommerel-Hilger, 12-05-2010 17:43 #9
Door dat mijn dochter is overleden heb ik de voogdij gekregen over mijn kleinzoon die in juli as 13 wordt. Mijn dochter was niet getrouwd met de vader van het kind, hij wil niets te maken hebben met zijn zoon, heeft hij nu recht op half wezen of volledig wezengeld. Reactie infoteur, 13-05-2010
Beste G,

E.e.a. zal waarschijnlijk mede te maken hebben met het feit of de vader zijn kind/uw kleinzoon erkend heeft. Is dit niet het geval, dan komt uw kleinzoon mogelijk in aanmerkeing voor een volledig ANW.

Zoniet, dan is op de site van het SVB is het volgende te lezen:

"Niet beide ouders verloren en toch een wezenuitkering:

Soms krijgt een kind een wezenuitkering als één van de ouders is overleden. Dit is het geval als:
1. de moeder is overleden en niet wettelijk vastligt wie de vader is, of
2. een ouder is overleden en de andere ouder al vóór het overlijden uit het ouderlijk gezag is ontzet ".

Kijk voor meer informatie op:

http://www.svb.nl/int/nl/anw/wanneer_anw/ouder_overlijdt/index.jsp

Mvg

Tina Banis, 11-05-2010 21:34 #8
Krijg je als je weer hertrouwd bent ook nog een ANW uitkering van je vorige overleden partner- Kun je dit nog krijgen met terugwerkende kracht of gaat dit automatisch als je het hebt aangevraagd. Reactie infoteur, 12-05-2010
Beste Tina,

Nee, als je opnieuw hertrouwt of gaat samenwonen vervalt je recht op ANW.
Kijk op de volgende site voor meer informatie:

http://www.svb.nl/int/nl/anw/stopt_anw/wanneer_stopt_de_anw/wanneer_woont_u_samen/index.jsp

Mvg

D. V. O., 14-04-2010 08:45 #7
@bjorn t
ik denk dat je beste kan vragen zoiets als stichting mee o f inter lokaal(formulieren brigade) zij helpen je ermee waar je recht en aanspraak op hebt want de gemeente en belasting doet dat niet en helpen je er niet bij.(bij ons in nijmegen heet het stichting mee en die andere inter lokaal)in elk grote stad zit zoiets e zij helpen je egt verder

Beverwijk, 14-04-2010 08:21 #6
Hoi bjorn…
als ik jou was zou ik naar het centraalloket bij jou in de buurt gaan vragen.
daar zijn mensen van het maatschappelijkwerk en die kunne jou vast verder helpen!
als ik ergens niet uitkwam hielpen hun ma altijd wel een beetje op weg
suc6 groetjesss Beverwijk ;)

Bjorn T., 02-04-2010 20:25 #5
Ik ben 18 jaar, woon niet thuis, ik doe midelbaar onderwijs en mijn moeder is overleden. Mijn vader leeft nog wel gewoon, maar kan mij niet financieel ondersteunen. Ik zoek dit al heel lang uit, maar ik weet niet waar ik recht op heb. Kan iemand mij helpen?

Ans Geurts, 19-01-2010 11:43 #4
Mijn huidige man ontvangt nu AOW toeslag voor mij. Mijn Ex is nu 65 geworden waarvan ik ook een stukje pensioen van ga ontvangen. Moet ik hierover belasting betalen, of hoeveel ga ik minder toeslag ontvangen.

Bernadette, 05-01-2010 13:21 #3
Er is mij 1 ding erg onduidelijk, en dat is de hoogte van de uitkering als alleenstaande ouder? ik krijg een nabestaande uitkering maar heb ook een kind en er is nergens een duidelijke redenering hoe dit zit als het kind niet van deze partner is? dit kind word niet meegerekend dus in mijn ogen telt zij niet mee? voor wezenuitkering komt zij niet in aanmerking, omdat mijn overledenpartner niet haar vader is. in de beschikking staat duidelijk dat ik recht heb op de maximale bedragen maar blijkt nu maar 70% te zijn. dus wil nu weten wat de hoogte is waar ik recht op heb? Reactie infoteur, 05-01-2010
Beste Bernadette,

Heb je al op onderstaande site gekeken?

http://www.svb.nl/int/nl/anw/index.jsp

Als je hier géén antwoord vindt, zou ik contact opnemen met het SVB voor mogelijke antwoorden in jouw specifieke geval.

Mvg

Willie de Wit, 02-01-2010 09:31 #2
Ik lees in de krant de netto bedragen : 1-7-2009 [ 684] mijn uitkering en van mijn vrouw = 680. Hoe kan dat eigenliijk.
1-1-2010 word het 687 euro per Mnd. per pers.? Reactie infoteur, 02-01-2010
Beste Willie,

Indien beide partners 65 jaar of ouder zijn, zal de netto uitbetaling in 2010 € 681,18 per maand, per persoon moeten zijn.
Zie ook onderstaande site:
http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp

Mvg

Wubbo Boiten, 02-08-2009 14:59 #1
Twee vragen:
- waarom zijn de overzichten van de AOW uitkeringen, zoals vermeld in het juli-nummer van Uw AOW, niet identiek aan wat de website geeft.
- onze uitkeringen berdagen 92 % van het maximum ( 4 jaren onverzekerd). Graag uitleg op welk maximum deze 92 % wordt betrokken. Ik neem aan dat dit exclusief de 36.45 toeslag is.

Infoteur: Sila
Laatste update: 07-11-2011
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 19
Schrijf mee!