InfoNu.nl > Financieel > Geld > Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2010 - Hoeveel Wie Waar Wanneer?

Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2010 - Hoeveel Wie Waar Wanneer?

Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2010 - Hoeveel Wie Waar Wanneer? Zorgtoeslag en huurtoeslag 2010. Velen ontvangen de voorschots-beschikking van toeslagen met het bedrag o.b.v. het toetsingsinkomen automatisch. Er zijn echter veel mensen die de huurtoeslag (v/h huursubsidie) niet aanvragen, denkend er niet voor in aanmerking te komen (alleen sociale minima). Terwijl je in principe recht op huurtoeslag hebt, als je inkomen € 21.450 is of lager. Zorgtoeslag bij € 33.743 (alleen) en € 50.000 (partner) of minder. Hoe, hoeveel, wie en wanneer krijg je toeslag?

Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2010 - Hoe Hoeveel Wie Wanneer krijg je de Toeslagen?

Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2010. Veel mensen krijgen zorgtoeslag en huurtoeslag. Toch is er een groot aantal mensen die met name wat de huurtoeslag betreft, niet goed weten dat ze er recht op hebben. Geschat wordt dat een kwart (25%) van de huurders geen aanvraag indient, terwijl ze wel recht hebben op huurtoeslag. Sommigen kennen de regeling niet, anderen schamen zich er mogelijk voor (vooral ouderen). Menigeen denkt dat de huurtoeslag alleen geldt voor degenen met een inkomen op sociaal minimum niveau of mensen met een uitkering. Dit is echter niet het geval en het is zeer zeker de moeite waard om eens goed te kijken of jij er ook recht op hebt,

Wanneer heb je recht op Zorgtoeslag en Huurtoeslag?. Mogelijk heb je recht op huurtoeslag (voorheen huursubsidie genoemd) of zorgtoeslag zonder dit te weten of is je inkomen ondertussen gewijzigd en kom je nu wel of juist niet in aanmerking voor deze toeslagen.

Recht op Zorgtoeslag. Je hebt recht op Zorgtoeslag als je alleen woont en je inkomen € 33.743 of lager is. En als je samen met je partner € 50.000 of minder verdient.

Recht op Huurtoeslag. Je hebt in principe recht op huurtoeslag als je een huis huurt en je inkomen is:
 • minder dan € 21.450 (alleenstaand)
 • minder dan € 29.125 (samenwonend)
 • minder dan € 20.200 (alleenstaande ouder dan 65 jaar)
 • minder dan € 27.575 (samenwonend ouder dan 65 jaar)

Voorwaarden - Informatie Toeslagen. Het recht op deze toeslagen hangt van meerdere factoren af. De voorwaarden, procedure, criteria, de aanvraag, kortom de ins en outs kun je lezen in dit artikel. Eerst zal ingegaan worden op de Zorgtoeslag en vervolgens op de Huurtoeslag. In onderstaand inhoudsoverzicht kun je de informatie waar je naar zoekt, vinden door onderstaande links aan te klikken.De Zorgtoeslag - Beschikking Voorschot - Hoogte Zorgtoeslag 2010 - Toetsingsinkomen

Voorschotsbeschikking. Als het goed is hebben alle huishoudens inmiddels een voorschotbeschikking voor 2009 ontvangen. De hoogte van de toeslag kan hoger of lager zijn dan verwacht werd. Dit heeft te maken met een aantal wijzigingen, zoals o.a.:

 • Verhoogde Huurtoeslag. Voor degenen vanaf 65 jaar is de huurtoeslag verhoogd
 • Verandering Belastingaftrek Ziektekosten. Doordat de belastingaftrek voor ziektekosten en andere buitengewone uitgaven veranderd is, kan dit effect hebben op de hoogte van de toeslag.
 • Toetsingsinkomen 2010. Op de beschikking staat het toetsingsinkomen dat de basis is voor berekening van de toeslagen voor 2010. Dit is een geschat bedrag o.b.v. het laatst opgegeven inkomen. Bij de schatting is geen rekening gehouden met de huidige veranderingen van de aftrek van ziektekosten. Hierdoor kan het toetsingsinkomen te laag zijn, waardoor je een te hoge toeslag ontvangt. Hou de wijzigingen (bekend in januari 2010) dus goed in de gaten, omdat je anders te veel toeslag krijgt, die je dan later moet terugbetalen of te weinig en dat is ook zonde!
 • Percentages Berekening. Ook zijn de berekeningspercentages van de zorgtoeslag veranderd. Je zorgtoeslag kan gestegen zijn, indien je zorgtoeslag krijgt en geen toeslagpartner hebt
 • Kinderopvangtoeslag - Kinderopvangkosten. De kinderopvangtoeslag kan lager zijn, daar er vanaf 2009 een kleiner deel van deze kosten vergoed wordt door de Belastingdienst.

Vanaf januari 2010 zal er meer bekend zijn over wat er precies gaat veranderen in de aftrek van ziektekosten of andere bijzondere uitgaven en de effecten op de toeslagen. De Eerste kamer zal eind december het wetsvoorstel met de wijzigingen behandelen.

Wat is Zorgtoeslag - Wie heeft er recht op Zorgtoeslag? Het Inkomen en de Voorwaarden

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van je zorgverzekering (het te betalen bedrag, de premie van je ziektekostenverzekeraar). De zorgtoeslag is een 'inkomensafhankelijke regeling'. Dit houdt in dat je meer toeslag krijgt naarmate je inkomen lager wordt. Het inkomen van je eventuele partner telt ook mee.

Recht op Zorgtoeslag. Je komt in aanmerking voor zorgtoeslag als je:
 • 18 jaar of ouder bent
 • De Nederlandse nationaliteit bezit of
 • Een geldige verblijfsvergunning hebt
 • Indien je in het buitenland woont, kun je (binnen en buiten Europa) ook recht hebben op zorgtoeslag. Bijvoorbeeld als je in het buitenland woont en je salaris in Nederland verdient (of je pensioen of uitkering uit Nederland ontvangt). Een voorwaarde is echter wel dat je een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten of je premie betaalt aan het CVZ - College voor Zorgverzekeringen.
 • Inkomen niet te hoog is: niet hoger dan € 33.743 per jaar en indien je samenwoont met een partner niet meer dan € 50.000 samen per jaar

Jonger dan 18 jaar. Voor kinderen jonger dan 18 jaar betaal je geen premie en ontvang je daar dus ook geen zorgtoeslag voor. Indien je zelf jonger bent dan 18 jaar en een kind hebt, heb je geen recht op zorgtoeslag., omdat jijzelf en je kind geen premie hoeven te betalen.
Als je zelf ouder bent dan 18 jaar, maar je toeslagpartner nog jonger is dan 18, dan heb je in principe recht op de helft van de normale toeslag voor iemand met een meerderjarige toeslagpartner. Het inkomen van je toeslagpartner telt wel mee voor het bepalen van de hoogte van de zorgtoeslag.

Geen Zorgtoeslag. Heb jij of jouw toeslagpartner je niet verzekerd voor een zorgverzekering, dan hebben jullie beiden geen recht op zorgtoeslag.

Hoogte Inkomen en Zorgtoeslag. De bovengenoemde bedragen betreffen het toetsingsinkomen, hetgeen iets anders is dan het ‘gewone’ bruto inkomen. Er worden namelijk eventuele aftrekposten in mindering gebracht op je toetsingsinkomen. Let dus op dat je mogelijk een toeslag aan kunt vragen, ook als je normaal gesproken geen aangifte doet! Je kunt dit snel en handig berekenen op www. toeslagen.

Zorgtoeslag en Vermogen. Hoeveel vermogen je hebt, maakt niets uit en is dus niet van invloed op het recht voor zorgtoeslag.

Zorgtoeslag Aanvragen - Formulier bij Toeslagen.nl of aanvragen bij Belasting Telefoon

Zorgtoeslag Aanvragen - Downloaden. Je hoeft de zorgtoeslag maar een keer aan te vragen en dan zit je vanzelf in het systeem. Heb je al eerder de zorgtoeslag ontvangen, dan krijg je het formulier voor de zorgtoeslag elk jaar -dus ook 2010- vanzelf toegestuurd. Heb je nog geen zorgtoeslag en wil je dit aanvragen, dan kun je dit downloaden op de site www.toeslagen.nl.

Zorgtoeslag Aanvragen Belastingtelefoon. Indien je liever een papieren formulier invult, kun je dit aanvragen bij de Belasting Telefoon op het gratis telefoonnummer 0800 - 0543. Het duurt gemiddeld zo’n 8 weken om deze aanvraag te verwerken. De adressen en hulppunten per gemeente kun je vinden op http://ww.toeslagen.nl/reken/hip/index.html
Aanvullende opmerking: De zorgtoeslag vraag je alleen aan voor de basis ziektekostenverzekering en dus niet voor eventuele aanvullende verzekeringen(welke je altijd gewoon zelf moet betalen).

Zorgtoeslag Procedure - Wanneer krijg je Zorgtoeslag? De Beschikking en Berekening

 • Binnen ca. 8 weken na je aanvraag krijg je de zogenaamde 'voorschotbeschikking', bericht over de hoogte van je zorgtoeslag en begint de uitbetaling van de zorgtoeslag.
 • Je ontvangt de zorgtoeslag rond de 20e van de maand voorafgaand aan de betaling van de zorgpremie (preciezer: de 1e werkdag na de 19e van de maand). De Belastingdienst, de fiscus stort dit maandelijks automatisch op je rekening
 • Indien je omstandigheden veranderen, moet je de wijzigingen doorgeven en ontvang je een nieuwe beschikking over het voorschot. Indien je al zorgtoeslag kreeg, krijg je eind 2009 automatisch de beschikking voor 2010. De definitieve berekening van de zorgtoeslag 2009 krijg je in de loop van 2010; dit wordt de 'beschikking definitieve berekening' genoemd
 • Hoogte Zorgtoeslag. Hoe veel zorgtoeslag je krijgt, hangt o.a. af van de hoogte van je inkomen. De toeslag kan in sommige gevallen honderden euro’s per jaar bedragen.
 • Als je inkomen verandert, lager of hoger wordt, kan dit effect hebben op de hoogte van de zorgtoeslag. Belangrijk is om deze inkomenswijziging zo snel mogelijk door te geven (op www. toeslagen.nl of de Belastingtelefoon - 0800-0543). Als je te veel zorgtoeslag krijgt, kan dit vervelend zijn als je dit achteraf moet terugbetalen; andersom zou het jammer zijn om te weinig toeslag te krijgen!


Huurtoeslag - Recht op Huurtoeslag - Hoogte Huurtoeslag 2010 o.b.v. Toetsingsinkomen

Huurtoeslag v/h Huursubsidie. De huurtoeslag heette vroeger huursubsidie. Wie er recht heeft op de huurtoeslag en de hoogte van de huurtoeslag hangt van meerdere factoren af, die hieronder worden besproken.

Wanneer heb je recht op Huurtoeslag? Wie komt in aanmerking? Voorwaarden Toeslag

Recht op Huurtoeslag. Je komt in aanmerking voor Huurtoeslag indien:
 • Je 18 jaar of ouder bent
 • Je de Nederlandse nationaliteit bezit of
 • In het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning
 • Iedereen die bij je woont, ook op dat adres ingeschreven staat bij de gemeente
 • Er sprake is van een zelfstandige woning (eigen voordeur, eigen toilet en keuken)
 • De Huur (inclusief servicekosten) niet hoger is dan € 647,53. Ben je jonger dan 23 jaar, dan geldt een bedrag van € 357,37. De bedragen in het geval van medebewoners, 65+ en meerpersoonshuishoudens zijn anders, zie hieronder.

Huurtoeslag en Inkomen. Bij de toekenning van de huurtoeslag wordt gekeken naar je inkomen. Je inkomen mag -als je jonger bent dan 65 jaar en alleenwonend bent- maximaal €20.600 per jaar bedragen.

Toetsingsinkomen. Dit bedrag betreft het toetsingsinkomen, hetgeen iets anders is dan het ‘gewone’ bruto inkomen. Er worden namelijk eventuele aftrekposten in mindering gebracht op je toetsingsinkomen. Globaal geformuleerd bestaat het toetsingsinkomen dus uit je bruto inkomen min je aftrekposten. Je kunt dit snel en handig berekenen op www.toeslagen.nl

Het inkomen van 65-plussers mag maximaal € 20.200 voor alleenstaanden zijn en bij een meerpersoonshuishouden € 27.575.

Huurtoeslag - Hoogte van je Eigen Vermogen of Spaargeld - Hoeveel Mag je hebben?

[B]Eigen Vermogen - Spaargeld
. Er wordt bij de toekenning van de Huurtoeslag buiten je inkomen ook gekeken naar het eigen vermogen dat je bezit. Onder vermogen vallen onder andere: je spaargeld, aandelen en obligaties die je in je bezit hebt: Indien je jonger bent dan 65 jaar mag je vermogen niet hoger zijn dan € 20.661, plus € 2.762 voor elk minderjarig kind. Indien je ouder bent dan 65 (65+) mag het vermogen maximaal niet hoger zijn dan € 48.011 , mits het inkomen lager is dan € 13.978 (het maximaal toegestane vermogen hangt dus ook af van het inkomen).

Hoogte Huurtoeslag. Hoeveel huurtoeslag je krijgt hangt o.a. af van je inkomen en van de huurprijs van je huis. Het bedrag van de huurtoeslag kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand.

Huurtoeslag Aanvragen - Formulier bij Toeslagen.nl of Aanvragen bij Belasting Telefoon

Huurtoeslag Aanvragen - Internet of Telefonisch. Je kunt een aanvraagformulier downloaden op de site van www.toeslagen.nl . Of als je dit prettiger vindt, telefonisch bij de Belastingtelefoon, via het gratis telefoonnummer 0800-0543. Er is een optie om het geld zelf te ontvangen of dat het direct verrekenend wordt met de verhuurder.

Hulp bij het Aanvragen en Invullen van het Formulier voor Zorgtoeslag en Huurtoeslag

Gratis Hulp Toeslagen Aanvragen. Er zijn diverse instellingen en organisaties die je gratis helpen bij de invulling, zoals het belastingkantoor in je regio, de gemeente, vrijwilligers (soms Formulierenbrigade genoemd), de vakbonden en ouderenbonden. Meer informatie over de huurtoeslag kun je onder andere krijgen bij de Belastingtelefoon: 0800-0543 of de website www.toeslagen.nl.


Meer over Hoogte Uitkeringen - Bedragen 2009 - Toeslagen en Tegemoetkomingen

© 2008 - 2017 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Huurtoeslag, de meest gestelde vragenOnder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een huurtoeslag. Voor de meeste Nederlanders is het nog steeds bekend onder d…
Zorgtoeslag 2013: Hoogte, voorwaarden, aanvragenZorgtoeslag 2013: Hoogte, voorwaarden, aanvragenIn 2013 verandert er het een en ander aan de zorgtoeslag. De zorgtoeslag stijgt, maar er gaat wel een zogenaamde vermoge…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Zorgtoeslag, de meest gestelde vragenMet de invoering van de nieuwe zorgverzekering is de goedkopere ziekenfondsverzekering komen te vervallen. Om de hogere…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenBijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagenWanneer je een huurhuis, kinderen of een zorgverzekering hebt kan je hiervoor een bijdrage in je kosten krijgen. Een der…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: WerbeFabrik / Pixabay
 • Van der Loef, G.M. Nieuwsbrief Toeslagen en Rechten. Juridisch Financieel Adviesbureau
 • Groenhart et al. Uw Goed Recht. Toeslag & Inkomensvoorziening. Amsterdam: Trendboek
 • Website www.toeslagen.nl
 • Website www.belastingdienst.nl

Reageer op het artikel "Zorgtoeslag en Huurtoeslag 2010 - Hoeveel Wie Waar Wanneer?"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Karim, 04-02-2013 11:06 #44
Ik werk in het buitenland en ik woon in Nederland, ik wil graag weten of ik recht op huurtoeslag heb? Ik kan de huurtoeslag krijgen als ik in het buitenland werk? Reactie infoteur, 05-02-2013
Beste Karim,

Jouw situatie staat niet als uitzondering vermeld, zie :
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/huurtoeslag/kan_ik_huurtoeslag_krijgen/kan_ik_huurtoeslag_krijgen

Voor de zekerheid kan je het beste even contact opnemen met de belastingdienst.

Mvg

Dieuwke, 29-11-2012 12:59 #43
Telt de lening bij het DUO mee als toetsingsinkomen? Reactie infoteur, 30-11-2012
Beste Dieuwke,

Kijk even bij de volgende link:
http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/tips_&_trucs/tips_studenten/werken_&_studie/

Mvg

Danielle, 06-09-2012 23:36 #42
Ik ben in augustus 18 geworden en heb toen pas de toeslag aangevraagd voor de zorg. Dit duurt dus nog 8 weken voor ze dit verwerkt hebben terwijl ik die 2 maanden wel al verzekering betaal. Is er een mogelijkheid dit geld over die 2 maanden van de zorgtoeslag toch nog terug te krijgen? Reactie infoteur, 07-09-2012
Beste Danielle,

De zorgtoeslag is met terugwerkende kracht aan te vragen.

Op zorgtoeslag.nl valt het volgende te lezen (je kan het tegen een geringe vergoeding eventueel ook door hen laten doen):
"Het is mogelijk om met terugwerkende kracht uw zorgtoeslag aan te vragen. voorbeeld: U heeft op 5 april 2011 de leeftijd van 18 jaar bereikt en u voldoet aan alle voorwaarden om zorgtoeslag te kunnen ontvangen. U komt hier echter pas in augustus 2011 achter of u bent vergeten uw zorgtoeslag aan te vragen. U kunt in voorgaand voorbeeld 5 april 2011 als datum van aanvragen invullen en zult u uw zorgtoeslag met terugwerkende kracht ontvangen vanaf de datum waarop u recht heeft op zorgtoeslag".
en
"In het lopende jaar kunt u op elk moment zorgtoeslag aanvragen over datzelfde jaar. U kunt ook zorgtoeslag aanvragen over het vorige kalenderjaar, dit kan tot 1 april in het volgende jaar. Zorgtoeslag over 2010 kunt u dus aanvragen tot 1 april 2011. Er geldt één uitzondering waardoor u nog langer zorgtoeslag kunt aanvragen: als u uitstel hebt aangevraagd voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over een bepaald jaar, dan kunt u zorgtoeslag aanvragen tot het moment waarvoor het uitstel is verleend. De datum van 1 april geldt dan niet''.

Mvg

Lieke, 07-08-2012 10:01 #41
Telt studiefinanciering en lening bij de DUO ook mee als toetsingsinkomen? Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Lieke,

Je studiefinanciering telt niet mee voor het toetsingsinkomen.
Voor meer info:
http://www.studenten-zorgverzekeringen.nl/

Mvg

Laura, 20-04-2012 13:10 #40
Hallo Ik heb een vraag over de huursloeg. Mijn vriend en ik willen een woning huren. De huur is 820 euro exlusief. Nu rekende ik uit dat we "samenwonend" onder die 29.125 euro zitten, dus hebben we recht op toeslag dacht ik. Toen las ik er ook dat je er alleen recht op hebt als de huur niet hoger is dan 647,53 euro. Houdt dat nu in dat mijn vriend en ik nu geen of wél recht hebben op huurtoeslag? We verdienen niet te veel met elkaar, hebben alleen een huurwoning op het oog dat hoger dan die 647 Euro is (wat logisch is als je met zijn tweeën een woning zoekt dat ietsje groter is) Reactie infoteur, 21-04-2012
Beste Laura,

Één van de criteria is de inkomenstoets (nu 34.085).
Een andere toets is die van de hoogte van de huur. Als je boven deze grens uitkomt (nu 664,66) kom je niet meer in aanmerking voor huursubsidie.
De huursubsidie is bedoelt om mensen met een relatief laag inkomen tegemoet te komen in de huurkosten. Het is dan niet onlogisch dat er bovengrens aan de huur gesteld wordt.
Maak voor jezelf een berekening aan de hand van de jongste gegevens op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/rekenhulpen/toeslagen/hoeveel_toeslag_kan_ik_krijgen

Mvg

Pieter, 16-01-2012 11:44 #39
Mijn vriendin en ik willen een appartement gaan huren (particulier). Nou is de vraagprijs voor kale huur 613 euro. Wij hebben via het puntensysteem berekend dat de maximale huur 557 mag zijn voor die woning. Is het rechtsgeldig dat de verhuurder verbiedt om huurtoeslag aan te vragen omdat hij zijn huurprijs eigenlijk boven de maximale huur heeft liggen? Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 18-01-2012
Beste Pieter,

Huurtoeslag vraag je zelf en wordt niet door de verhuurder aangevraagd. Deze heeft er ook niets over te zeggen.
Of je in aanmerking komt kan je via onderstaande link bezien:
http://www.toeslagen.nl/particulier/aanvragen/aanvragen-01.html

Mvg

Usta, 24-12-2011 03:39 #38
Ik en mijn man hebben samen bruto inkomen van 35000 euro per jaar. onze huur is 615 euro. vaste lasten zijn 1500 euro per maand wij hebben 2 kinderen waarvan 1 van 18 jaar en 1 van 15 jaar. Hebben wij recht op huurtoeslag. Tot nu toe zijn we niet in aanmerking gekomen. Wij komen niet rond elke maand met ons inkomen. Wat nu? Reactie infoteur, 25-12-2011
Beste Usta,

Misschien kan een sociaal raadsman bij je in de buurt je helpen.
Zie: http://www.sociaalraadslieden.nl/?ct=raadslieden&page=zoek&nav_active=130

Mvg

Beersma, 11-06-2011 16:37 #37
Ik kom bij het bekijken van de info verschillende bedragen tegen voor alleenstaanden die recht op huursubsidie hebben, nl. bij een maximaal vermogen van 21.450, 20.600,- en 20.661,-. WAT is het juiste bradrag?

John, 10-06-2011 08:27 #36
Mijn vrouw en ik gaan uit elkaar. Zij gaat op zoek naar een huurhuis. Nu heeft ze een dusdanig laag inkomen (450 euro bruto) dat ze mijns inziens zorg en huurtoeslag kan aanvraagen. Wordt de alimentatie hierbij op geteld? Volgende vraag is dat ze van mij een bedrag meekrijgt dat boven de 20.661 ligt. Als ik het resterende verspreid over meerdere jaren betaal komt zij dan ook nog in aanmerking voor die toeslagen? Mijn volgende vraag is dat ik het beheer van het spaargeld van de kinderen ga doen. Dit bedrag per kind is hoger dan 2762 per kind. Wordt het alsnog bij haar inkomen opgeteld?

Stefan, 07-04-2011 16:48 #35
Ik sta ingeschreven als woning zoekende en wil graag een woning huren van ±380 gaan huren. De leeftijdsgrens is waar mijn vraag nou over gaat; Ik ben namelijk 22 en mijn vrouw (Die natuurlijk bij mij gaat wonen in de nieuwe woning) is 25.
Als ik dan huur is het dan mijn leeftijd die geld of haar leeftijd?
Alvast bedankt voor de reactie!

Stefan

Stefan, 07-04-2011 12:10 #34
Ik sta ingeschreven als woning zoekende en wil graag een woning huren van ±380 gaan huren. De leeftijdsgrens is waar mijn vraag nou over gaat; Ik ben namelijk 22 en mijn vrouw (Die natuurlijk bij mij gaat wonen in de nieuwe woning) is 25.
Als ik dan huur is het dan mijn leeftijd die geld of haar leeftijd?
Alvast bedankt voor de reactie!

Stefan

Anne, 28-03-2011 15:52 #33
Ik werk in Belgie en krijg dus inkomsten uit het buitenland. Verder woon ik in Nederland en wil graag gaan huren à €530. Maar krijg ik huurtoeslag en zo ja hoeveel ongeveer? Want via toeslagenberekenen.nl kan ik dat buitelands inkomen niet invullen zonder eerst die gegevens per maand in te vullen. Maar die zijn volgens mij niet op mij van toepassing, want als ik dan ook nog inkomsten uit buitenland invul kom ik op heen veel te hoog jaarinkomen. Hoe moet ik nu berekenen of en hoeveel huurstoeslag ik krijg?

Tineke, 17-03-2011 11:12 #32
Ik ontvang een bijstandsuitkering. Mijn huur bedraagt nu 453 euro. Ik krijg een huurtoeslag van 220 euro. Ik kan mij in laten schrijven voor een woning van 560 euro. Ik wil graag weten hoe hoog de huurtoeslag hiervoor bedraagt. Reactie infoteur, 17-03-2011
Beste Tineke,

Voer op de gelinkte site je persoonlijke gegevens in, dan krijg je een goed beeld.
http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html
of
http://www.toeslagen.nl/veelgesteldevragen/veelgesteldevragen-13.html#P79_8313

Charlotte, 05-03-2011 09:31 #31
Ik ga samen met een vriendin (niet mijn partner) een 2e koopwoning van haar ouders huren. Nu lees ik bij die Veste site bij huurtoeslag dat mijn huur tussen de € 212,24 en € 652,52 moet liggen om recht op huurtoeslag te hebben. Is dit dan de gezamenlijke huur die wij aan haar ouders betalen of is dat voor mijn huurtoeslag alleen mijn bedrag dat ik moet betalen? En wordt er voor mijn huurtoeslag dan ook rekening gehouden met haar spaargeld? Of werkt dat anders als het mijn partner niet is? Reactie infoteur, 07-03-2011
Beste Charlotte,

Bij de beoordeling moet het inkomen telt dat van een toeslagpartner ook mee.
Kijk even bij onderstaande link voor meer duidelijkheid.
http://www.toeslagen.nl/particulier/toeslagpartner/

Mvg

Sander, 25-02-2011 10:23 #30
Een neef van mij wil huurtoeslag aanvragen. Hij woont in een vrijstaand huis dat door de verhuurder is gekocht (als 2e woning privé). De verhuurder (tevens ondernemer) heeft het huis verbouwd waarbij er 2 onzelfstandige ruimtes zijn ontstaan. Mijn neef woont dus in dit huis met nog een persoon, maar ze hebben in principe niets met elkaar te maken.
Nu heb ik gelezen op de site van de belastingdienst dat de onzelfstandige woonruimtes moeten zijn goedgekeurd door de belastingdienst om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag. De verhuurder geeft zelf aan dat het geen probleem is om huurtoeslag aan te vragen, maar zelf twijfel ik hierover. Het moet niet zo zijn dat mijn neef straks zijn toeslag kan gaan terugbetalen aan de belasting, doordat de verhuurder fout zit. Reactie infoteur, 02-03-2011
Beste Sander,

Je neef kan geheel anoniem contact op nemen met de belastingdienst en hen de vraag voorleggen.
Neem het zekere voor het onzekere zou ik zeggen.
BelastingTelefoon
Telefoon: 0800 - 0543
Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Mvg

Lucy, 12-02-2011 10:22 #29
Ik ben in een woning gekomen omdat ik samen met mijn verloofde (ex) erin zou gaan die 748 euro p/m kost met servicekosten. Gedurende de verhuizing is onze relatie stuk en zit ik nu alleen met de woning. Kan ik met een uitzondering in aanmerking komen voor huursubsidie? Ik wil niet op straat met mijn 2 kinderen komen omdat ik de huur niet kan betalen. Ik werk zelf en heb een BRUTO inkomen van 1550 euro p/m (40 uur p/w). Reactie infoteur, 12-02-2011
Beste Lucy,

Helaas valt de hoogte van de huur boven de grens die voor huurtoeslag gehanteerd wordt. Deze is namelijk voor 2011 vasrgesteld op € 652,52
Misschien kom je wel in aanmerking voor een kindgebonden budget, Deze tegemoetkoming is afhankelijk van je situatie en de leeftijd van je kinderen?
Kijk even bij deze link:
http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html

Mvg

Kinny, 28-01-2011 10:29 #28
Er wordt geschreven dat je maximaal € 20.600 per jaar moet verdienen om in aanmerking te komen voor een huurtoeslag. Is dit bruto of netto inkomen. Dank bijvoorbaat voor uw antwoord. Reactie infoteur, 04-02-2011
Beste Kinny,

De genoemde bedragen zijn bruto bedragen.
Kijk eventueel ook nog even op de site van de belastingdienst.

Mvg

A. C. J. Foppele, 02-12-2010 16:58 #27
Wegens de verhuizing ben ik mijn id van digitale handtekening kwijtgeraaktkan ik dan n, nieuwe aanveagen of hebben jullie dat hoe moet het verder want ik moet huurtoeslag aanvragen omdat deze huur hoger is dan de vorige huur graag antwoord hierop

Michel, 08-11-2010 16:18 #26
Mijn zus heeft gebroken met haar vriend, echter is daar ook ene kleine van 3 in het spel. Mijn zus zal het huis behouden, echter is de vraag of voor een alleenstaande ouder een andere vergoeding is of een andere inkomensnorm? Dit zelfde geldt voor de zorgtoeslag, gelden er andere inkomensregelingen als je alleenstaande ouder wordt. Mijn zwager heeft zelf geen bron van inkomsten, ook geen uitkering en onderneemt zelf geen stappen. Met als gevolg dat mijn zus voor zijn onderhoud ed betaald en dus de kosten uit de pan reizen. op het laatste zijn we nu al juridische stappen aan het nemen, echter proberen we ook nog naar mogelijkheden te kijken om de vaste lasten die er liggen te verlagen waar het kan. Reactie infoteur, 12-11-2010
Beste Michel,

Kijk eens bij onderstaande site voor meer informatie:
http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html

Mvg

Hans, 12-10-2010 18:33 #25
Beste infoteur,
Mijn vermogen was per 01-01-2010?55000.Ik ben ouder dan 65 jaar.Mijn vermogen per 31-12-2010 zal minder dan?10000 zijn.G emiddeld over 2010?32500.Inkomen is minder dan?13978.Ik zou dus recht hebben op huurtoeslag.Nu lees ik dat vanaf 2010 enkel vermogen per 01-01-2010 geldt voor vermogensberekening 2010.Heb ik dan geen recht op huurtoeslag in 2010?Bedankt voor antwoord,
Met vriendelijke groet,

Hans

Vraag, 25-08-2010 10:58 #24
LS,

mijn vriendin en ik gaan met ingang van 1 september 2010 samenwonen. Vervalt dan voor de rest van het jaar ze zorgtoeslag en de huurtoeslag. Mijn brutosalaris is ongeveer 40.000 euro en zij heeft miv september2010 een studiefinanciering. Zij heeft twee kinderen, die bij ons wonen.

mvg Reactie infoteur, 30-08-2010
Beste,

Kijk even op onderstaande site voor je persoonlijke situatie:

http://www.toeslagen.nl/particulier/zorgtoeslag2010/zorgtoeslag_wijziging_doorgeven/zorgtoeslag_wijziging_doorgeven-03.html

Mvg

Edwin, 19-08-2010 19:46 #23
Spaargeld telt dus wel degelijk mee bij het aanvragen van zorgtoeslag.

Ik heb mijn toeslag van 2009 gewoon terug mogen betalen, omdat ik teveel vermogen had, en dat dat ook als inkomen wordt gezien.

Dus allemaal heel tegenstrijdig, ik heb ook contact gehad met de belastingdienst en die vertelde dat je dus wel spaargeld mag hebben, maar dat het wel degelijk meetelt in een berekening.

Myrthe, 16-08-2010 18:51 #22
Hallo,

Als ik met mijn vriend zou gaan samenwonen moet je dan de kale huur p.p. of in totaal invulllen. Want we studeren allebei nog maar hebben wel een bij baantje. Want er is toch geen app. te vinden wat 330 euro per maand (dat is het max. bedrag omdat we nog geen 23 zijn).
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Myrthe,

Wat de huursom betreft gaat het bij aanvraag om de kale huur (niet gedeeld door het aantal 'gezinsleden')

Nancy Kosters, 11-08-2010 14:52 #21
Is het ook mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je van een particulier huurt i.p.v. een woningvereniging? Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Nancy,

Mogelijk heb je hier wat aan:
http://www.veste.nl/huren/huurtoeslag.doc/

Anna, 17-06-2010 12:14 #20
Een vraag vanuit Amsterdam; Woningnet adverteert een woning met een kale huur van 520 euro per maand, servicekosten 20 euro per maand. Er staat bij dat er geen huurtoeslag mogelijk is. Volgens iemand van de woningbouwvereniging houdt Amsterdam andere grenzen mbt de huur aan dan de Rijksoverheid. Mij lijkt dat sterk. Volgens mij ligt deze huur binnen de grenzen en ligt het toewijzen van Huurtoeslag alleen aan het inkomen. Hoe zit dat nu? Kunnen gemeentes andere criteria aanhouden? Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Anna,

Je kunt het beste even kontakt opnemen met Woningnet om te achterhalen wat de (toewijzings)motivatie is.
Informatie over huurtoeslag vind je bij:
http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html

Mvg

H. van 't Hof, 23-05-2010 09:52 #19
Hoeveel mag het eigen vermogen zijn voor een echtpaar 65+ om in aanmerking te komen voor huurtoeslag? Inkomen echtpaar is Bruto € 1850,00/mnd. Reactie infoteur, 23-05-2010
Beste H,

Waarschijnlijk mag het eigen vermogen € 20.661 per persoon zijn.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.toeslagen.nl/particulier/huurtoeslag2010/huurtoeslag_wie_wat_wanneer/huurtoeslag_wie_wat_wanneer-13.html#P322_27368

Mvg

N. Verboom, 18-04-2010 16:56 #18
Ik doe het maar zo en ik hoop dat ik een antwoord krijg van u
Mijn man zit in de vut ik werk niet zijn inkomen is 33.20.1 en we krijgen 72 euro zorgtoeslag is dat niet te hoog? met vriendelijke groeten mevr f verboom Reactie infoteur, 20-04-2010
Beste N,

Op de site van de belastingdienst kan je eventueel een proefberekening uit laten voeren en/of wijzigingen doorgeven.

Voor de proefberekening zie:

http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/hoeveel.html

Voor doorgeven van een wijziging zie:

http://www.toeslagen.nl/particulier/zorgtoeslag2010/zorgtoeslag_wijziging_doorgeven/zorgtoeslag_wijziging_doorgeven.html

Mvg

W. Schipper, 29-03-2010 19:29 #17
Indien je ouder bent dan 65 (65+) mag het vermogen maximaal niet hoger zijn dan € 48.011, mits het inkomen lager is dan € 13.978 (het maximaal toegestane vermogen hangt dus ook af van het inkomen).

Ik wil graag weten voor mijn moeder van 67 jaar (weduwe sinds een half jaar) of bovenstaande geldt voor een alleenstaande of met partner dat staat er niet bij!
Door het inkomen van? 13.978 ga ik ervan uit dat het om een alleenstaande gaat. Toch wil ik dit graag zeker weten.
Daar het vermogen van iemand onder de 65 jaar € 20.661 is of lager. Hoe kan het dan zo zijn dat als je 65 plusser bent je eigen vermogen meer dan het dubbele mag zijn?
Graag uw reactie. Met vriendelijke groet, Willemien

A. van Eeten, 14-03-2010 15:35 #16
Per 1 juli vervalt mijn baan, wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.Mijn inkomen is dan alleen AOW

Maria, 10-03-2010 15:36 #15
Het vermogen telt niet mee voor zorgtoeslag, maar hoe zit het met een lijfrente uitkering? Reactie infoteur, 11-03-2010
Beste Maria,

Zie volgend citaat van:
http://www.mistermoney.nl/lijfrente-expiratie-wat-nu.html

" Een lijfrente-uitkering- éénmalig of periodiek- wordt door de fiscus als inkomen gezien. Dit heeft uiteraard (in)direct invloed op bepaalde financiële zaken. Zo kun u door de lijfrente-uitkering minder huur-of zorgtoeslag ontvangen. Ook de drempel voor de ziektekostenaftrek stijgt. Echter, u hebt door het hogere inkomen ook meer mogelijkheden. Denk aan een hogere hypotheek en een hoger besteedbaar inkomen ".

Mvg

B. van der Heijden, 09-03-2010 11:37 #14
De bedragen die bij de huur en zorgtoeslagen staan zijn dat bruto of netto bedragen Reactie infoteur, 10-03-2010
Beste B,

De bedragen zijn gebaseerd op het bruto-toetsingsinkomen. Kijk voor meer informatie op: www.toeslagen.nl (belastingdienst)

Mvg

Marijan, 07-03-2010 07:14 #13
Heb je recht op huurtoeslag als je patner waarmee je samenwoonde weg gaat en je achterblijft met 1 kind?
en de huur is 570 euro en mijn bruto salaris is 22750 per jaar.
Wie kan mij vertellen of ik daarvoor in aanmerking kom? of moet ik mijn huis verlaten?

Alvast bedankt.
Marijan

Theo, 04-03-2010 13:57 #12
U spreekt in uw artiel over huurtoeslag over consequenties spaargeld. Wat ik vreemd vind is dat je bij het aanvragen van de huurtoeslag of zelfs bij het rekenmodel toetsingsinkomen niets tegenkomt over vragen eigen vermogen/spaargeld. Kunt u dat verklaren?

Dank alvast!

Groet,
Theo Reactie infoteur, 04-03-2010
Beste Theo,

Kijk even of je op de volgende site je antwoord vindt?

http://zoekdienst.belastingdienst.nl/Zoekdienst/bd-nl/belastingdienst?kb_reset_basket=true&term=spaargeld+zorgtoeslag

Mvg

J. Goedhart, 12-02-2010 19:15 #11
Stel de huur van woning die ik nu betrek is 549 euro, nu onder de huurgrens, maar door verhogingen (hoeveel mag per jaar?) is hete straks 650 euro, de huursubsidie grens.
Stop dan alle huurtoeslag die ik krijg omdat de huur in de tijd omhoog gaat?

Dank voor uw aandacht en informatie
vriendelijke groet Joke Goedhart Reactie infoteur, 13-02-2010
Beste Joke,

Op deze site van de belastingdienst kun je een proefberekening maken.

http://www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/

Hoop dat je er wat aan hebt!

Mvg

Rene, 24-01-2010 23:08 #10
Ls. binnenkort word ik 65 jaar en ontvang dus mijn aow en een pensioen, mijn echtgenote is 63 en ontvangt nu het zgn aanrechttoeslag, blijft zij deze toeslag ontvangen tot haar 65 jaar,

Wimh (infoteur), 23-01-2010 15:35 #9
Als je samen met je toeslagpartner totaal een toetsings inkomen van minder dan 50000? hebt, kun je dan allebei afzonderlijk zorgtoeslag aanvragen en is deze, bij elkaar opgeteld, hoger dan als alleen bv. de partner met het laagste inkomen toeslag aanvraagt met de ander als toeslag partner?

Ramon, 21-01-2010 17:01 #8
Je mag als 65+ voor 2010 een vermogen hebben van 48.011 pp mits je inkomen lager is dan 13.978.
Is dit inkomen het totale inkomen voor man en vrouw of is dit 13.978 per persoon?

Esther, 16-01-2010 19:04 #7
Is het ook mogelijk om huurtoeslag aan te vragen als je van een particulier huurt?

H. Krol, 13-01-2010 10:57 #6
Heb nog steeds geen afrekening gehad over huurtoeslag 2008,wanneer kan ik dat verwachten?

M. L. Hijink, 18-11-2009 14:59 #5
Boven de 65 jaar, toegestaan eigen vermogen 47.200,00, afhankelijk van het inkomen. Van welk inkomen? Toetsingsinkomen? Ik moet met eentoetsings inkomen van 13.o13 mijn huurtoeslag terugbetalen.
Belasingdienst, waarom die onduidelijkheid?
MLH

Hans Anderson, 26-10-2009 16:04 #4
Wordt onroerend goed ook als vermogen aangezien bij het vragen van een huurtoeslag.
(bijvoorbeeld het bezit een garage, werkplaats, zomerhuisje etc.) kan ik dat ergens nalezen.
is er ook jurisprudentie op. (uitzonderingen.

R. Nieuwenhuizen, 18-09-2009 10:24 #3
Wordt voor de huurtoeslag een nieuwe auto ook bijgeteld bij het eigen vermogen?

E. Wagenaar, 02-09-2009 15:59 #2
Geachte medewerker,
mijn vraag is.je bent 65+ mag het vermogen dan?47.207 per persoon zijn of is dit voor een echtpaar.
bij voorbaat mijn dank.

v.gr.

Boks J., 16-01-2009 21:30 #1
Wil graag weten of de norm van huurhuis verhoogd is boven de? 631.73 met vr.groet

Infoteur: Sila
Laatste update: 03-01-2010
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 44
Schrijf mee!