InfoNu.nl > Financieel > Geld > Bijstandsuitkering Bedragen 2009 - WWB AOW IOAW IOAZ WWIK

Bijstandsuitkering Bedragen 2009 - WWB AOW IOAW IOAZ WWIK

Bijstandsuitkering Bedragen 2009 - WWB AOW IOAW IOAZ WWIK Verhoging van Bijstandsuitkeringen WWB, AOW, Inkomensvoorzieningen IOAW IOAZ en WWIK per 1 januari 2009. De stijging is gerelateerd aan het Wettelijk Minimumloon (WML), dat 2x per jaar -1 januari en 1 juli- omhoog gaat. In dit artikel uitleg van de afkortingen: WWB, AOW, TW, IOAW en IOAZ, WWIK en tabellen met de hoogte van de bedragen van de uitkering per maand plus vakantie-uitkering. Bedragen van het Vrij te laten Eigen Vermogen, de Re-Integratie Premie en Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk


Verhoging Uitkering 2009 - Bijstandsuitkering WWB AOW IOAW IOAZ WWIK - BedragenVerhoging Bedragen Uitkeringen - per 1 januari 2009. Alle bijstandsuitkeringen en Inkomensvoorzieningen, de WWB, AOW, IOAW IOAZ & WWIK plus het bedrag van de extra toeslagen, gaan per 1 januari 2009 omhoog, daar deze uitkeringen gelieerd zijn aan het wettelijk minimumloon (WML) dat twee keer in het jaar: per 1 januari en 1 juli wordt verhoogd, zie Minimumloon & Minimumjeugdloon 2009. Deze verhoging betreft dus alle uitkeringen en inkomensvoorzieningen. Je kunt hieronder op de betreffende links klikken en dan kom je direct bij de door jou gewenste informatie.

Begrippen Afkortingen - Uitkeringen Inkomensvoorzieningen WWB TW IOAW IOAZ WWIK

Bijstandsuitkering - Inkomensvoorziening. Alvorens specifiek op de verhogingen en bedragen in te gaan, worden eerst voor de duidelijkheid enige begrippen en afkortingen uitgelegd en op een rijtje gezet inzake de Bijstandsuitkeringen en Wet Inkomensvoorzieningen.

 • WML - Wettelijk Minimumloon : het loon of het salaris waar iedere werknemer recht op heeft (is gekoppeld aan CAO lonen).

 • WWB - De Wet Werk en Bijstand geeft aan iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft en die onvoldoende middelen heeft, een minimuminkomen om in de noodzakelijke bestaanskosten te kunnen voorzien (bijstandsuitkering).

 • AOW - De AOW, Algemene Ouderdomswet, is een basispensioen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en wordt opgebouwd vanaf 15 jaar. Hiernaast kent de AOW een toeslag voor partners jonger dan 65 jaar, die lage eigen inkomsten of helemaal geen inkomsten hebben (zie verder in de tabellen hieronder).

 • TW - De Toeslagen Wet vult uitkeringen aan tot het sociaal minimum, indien het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde en de eventuele partner daaronder ligt. In aanmerking komen: ZW-,WW-,WAZ-,Wajong-,WAO-,WIA- of Wamil-gerechtigden. Ook op de uitkering in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg op grond van de Wet Arbeid en Zorg is soms een aanvulling mogelijk. De toeslag moet worden aangevraagd bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Alleen een aanvraag voor toeslag op een WW-uitkering moet worden ingediend bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

 • De Hoogte van de Toeslag is het verschil tussen het normbedrag en het inkomen en vult de uitkering aan tot het normbedrag.

 • Jaarlijkse Verhoging Uitkeringen. De jaarlijkse verhoging van de bijstandsuitkeringen heeft -zoals gezegd- te maken met de stijging van het Wettelijk Minimumloon (zie Wettelijk Minimumloon & Minimumjeugdloon 2009) en tevens de wijziging van de loonbelasting en verzekeringspremies.

 • IOAW - Oudere Werkloze Werknemers (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers). De IOAW geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere werkloze werknemers.

 • IOAZ - Oudere Voormalige Zelfstandigen (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen). De IOAZ geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere zelfstandigen.

 • WWIK - Kunstenaars (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars). Deze wet ondersteunt startende kunstenaars bij de opbouw van een winstgevende beroepspraktijk en stelt al gevestigde kunstenaars in staat om een tijdelijke terugval in inkomen op te vangen.

Berekening van de Bijstandsuitkeringen op basis van het Netto Minimumloon BedragUitkering - en Minimumloon. Voor het berekenen van de bijstandsuitkeringen geldt het netto minimumloon als basis (zie Minimumloon & Minimumjeugdloon 2009). Dit netto minimumloon wordt tevens gehanteerd om de bruto uitkeringen voor de IOAW, IOAZ en WWIK te bepalen.

Per 1 januari 2009 is het netto minimumloon (inclusief vakantiegeld): 1283,86 per maand en ook de bijstandsuitkering voor gehuwden en ongehuwd samenwonenden beslaat dit bedrag. Deze uitkeringen gaan in vergelijk tot het bedrag in 2008 met 10,49 per maand omhoog (zie de tabel voor een specificatie bedrag uitkering per maand en vakantiegeld).Uitkering voor Alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar - Maandbedrag per 1 Januari 2009Alleenstaanden Uitkering. De uitkering voor alleenstaanden tussen de 21 en 65 jaar is gelijk aan de helft (50%) van het netto minimumloon, hetgeen een bedrag inhoudt van 641,93 per maand. De uitkering voor Alleenstaanden stijgt met 5,24 per maand (zie de tabel voor een specificatie uitkering en vakantiegeld).

Alleenstaande Ouders ontvangen vanaf 1 januari 2009 7,34 meer. Deze uitkering is gelijk aan 70% van het netto minimumloon en wordt 898,70 per maand (zie de tabel voor een specificatie uitkering en vakantiegeld).

Eventuele Toeslag. Bij de bijstandsuitkering van alleenstaanden en alleenstaande ouders wordt ervan uitgegaan dat deze (woon)kosten met anderen delen. Indien hier geen sprake van is, kunnen ze in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal 20% van het netto minimumloon, hetgeen een bedrag van 256,77 per maand inhoudt (zie de tabel voor een specificatie van uitkering per maand en het vakantiegeld).Uitkering Bijstandsgerechtigden onder 21 en boven 65 jaar - Bedragen 1 Januari 2009Aparte Normbedragen. Er gelden aparte normbedragen voor bijstandsgerechtigden die jonger zijn dan 21 jaar en ouder dan 65 jaar. De uitkeringen voor mensen boven de 65 jaar (65+) komen overeen met de netto AOW-bedragen. Er is een vakantie-uitkering in de bijstandsuitkeringen inbegrepen van 5% van deze uikering, zoals te zien is in de onderstaande tabellen.Tabel Bedragen Uitkering - Wet Werk en Bijstand - Netto Normbedragen 21 t/m 65 jaarSituatie van de UitkeringsgerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringBedrag Totaal
Gehuwden en Ongehuwd Samenwonenden 1219,67 64,19 1283,86
Uitkering Alleenstaande Ouders 853,76 44,94 898,70
Uitkering voor Alleenstaanden 609,83 32,10 641,93

Maximale Toeslag - 21 jaar - 65 jaar (TW)Bedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Alleenstaande Ouders en Alleenstaanden 243,93 12,84 256,77Netto Normbedragen Uitkering AOW * - 65 jaar en ouder op basis van Wet Werk BijstandSituatie van de UitkeringsgerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Gehuwden en Ongehuwd Samenwonenden - beide 65 jaar of Ouder 1286,25 67,70 1353,95
Eén Partner jonger dan 65 jaar 1286,25 67,70 1353,95
Alleenstaande Ouders 1178,36 62,02 1240,38
Alleenstaanden uitkering 936,15 49,27 985,42

* Netto AOW-bedragen

In Bedragen 2009 AOW en ANW - Hoogte Uitkering & Tegemoetkoming kun je meer en specifieke informatie vinden.Netto Normbedragen Uitkering - Jonger dan 21 jaar op basis van Wet Werk en BijstandSituatie van de UitkeringsgerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Gehuwden en Ongehuwd Samenwonenden - beide 18,19 of 20 jaar 421,44 22,18 443,62
Eén Partner jonger dan 21 jaar 820,55 43,19 863,74
Alleenstaanden uitkering 210,72 11,09 221,81


Uitkeringsgerechtigden Jonger dan 21 jaar met Kind(eren). Voor uitkeringsgerechtigden die jonger zijn dan 21 jaar die één of meer kinderen hebben, gelden hogere bedragen, zoals staat weergegeven in de onderstaande tabel.Netto Normbedragen Uitkering - Jonger dan 21 jaar met 1 of meerdere Kinderen - WWBSituatie van de UitkeringsgerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Gehuwden en Ongehuwd Samenwonenden - beide partners 18, 19 of 20 jaar 665,37 35,02 700,39
Eén Partner jonger dan 21 jaar 1064,48 56,03 1120,51
Alleenstaande Ouders 454,65 23,93 478,58Netto Normbedragen Uitkering voor Uitkeringsgerechtigde die in een Inrichting verblijftSituatie van de UitkeringsgerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Alleenstaanden of Alleenstaande Ouders 271,59 14,29 285,88
Gehuwden Uitkering 422,43 22,23 444,66Bijstandsuitkering - Uitkeringsgerechtigde met Eigen Vermogen - Vrij te laten BedragVermogen dat je mag bezitten. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering, hoef je niet het eigen vermogen of al je spaargeld op te maken. De bedragen verschillen voor Gezinnen en Alleenstaanden. Voor huiseigenaren geldt een extra vrijlating. De vrijgestelde bedragen zijn:

Gezinnen - Vrij te laten vermogen 10.910,00 Alleenstaanden - Vrij te laten vermogen 5.455,00 Eigen Huis Bezitter - Vrij te laten vermogen Maximaal 46.100,00

Voor degenen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen of huiseigenaar zijn, geldt dus een extra vrijlating.IOAW en IOAZ - Oudere Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen • De IOAW - (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers) is er voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat ze werkloos werden en voor degenen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, ongeacht hun leeftijd.

 • De IOAZ - (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) is er voor degenen van 55 jaar of ouder en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd), die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

De IOAW en de IOAZ zijn een aanvulling op het totale inkomen van de rechthebbende en zijn/haar partner tot bijstandsniveau. Op de onderstaande grondslagen worden de bruto inkomsten van de rechthebbende en zijn/haar partner in mindering gebracht.IOAW en IOAZ Gerechtigd - Bedragen Bruto o.b.v. Grondslag Inkomsten RechthebbendeSituatie van de IOAW en IOAZ GerechtigdeBedrag per MaandVakantie-uitkeringTotaal
Gehuwde en Ongehuwde Partners - beide 21 jaar of ouder 1367,44 109,40 1476,84
Alleenstaanden 21 jaar of ouder met 1 of meer Kinderen 1330,71 106,46 1437,17
Alleenstaanden vanaf 23 jaar 1054,14 84,33 1138,47
Alleenstaanden van 22 jaar 819,16 65,53 884,69
Alleenstaanden van 21 jaar 691,48 55,32 746,80

Voor IOAW en IOAZ Gerechtigden onder de 21 jaar gelden lagere bedragen.


Aanvullende Opmerkingen IOAW en IOAZ - Inzake Andere Inkomsten - Eigen Vermogen en Pensioentekort

 • Bij de IOAW wordt -in tegenstelling tot de bijstand- geen rekening gehouden met vermogen
 • Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten en ook met het vermogen. Het vrij te laten bedrag van het vermogen: tot een bedrag van 119.929,- blijft buiten beschouwing. Bij een vermogen boven het bedrag van maximaal 119.929,- wordt er vanuit gegaan dat dit jaarlijks 4 procent inkomsten oplevert; hetgeen het bedrag is dat in mindering gebracht zal worden op de uitkering.
 • Voor degenen met een IOAZ-uitkering die een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal 112.792,- buiten beschouwing gelaten; dit wegens aanvullende pensioenvoorzieningen.WWIK - Wet Werk en Inkomen Kunstenaars - Bruto Bedrag per Maand incl. VakantiegeldDe WWIK (Wet Werk en Inkomen Kunstenaars) is er voor kunstenaars die nog niet (geheel) of tijdelijk niet genoeg inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. In tegenstelling tot de hierboven genoemde uitkeringen, is bij de WWIK de vakantie-uitkering al inbegrepen in het maandelijkse bedrag en wordt dus niet apart uitgekeerd.

Situatie van de WWIK GerechtigdeBruto Bedrag Uitkering per Maand
Alleenstaanden 718,09
Alleenstaande Ouders 1000,69
Gehuwden en Ongehuwd Samenwonenden 1058,08De Premie Re-Integratie van de Gemeente en Onkostenvergoedingen VrijwilligerswerkRe-integratie Premie. Door gemeenten in Nederland mag een premie gegeven worden, indien deze er aan bijdraagt dat bijstandsgerechtigden makkelijker aan het werk kunnen komen oftwel de herintrede in het arbeidsproces stimuleert. Het bedrag van deze premie is:
 • Maximaal 2.196,00 per jaar. Of de premie en hoeveel toegekend zal worden, kan dus per gemeente verschillen.

Onkostenvergoeding Vrijwilligerswerk. Voor sommige bijstandsgerechtigden die bepaald vrijwilligerswerk doen, bestaat de mogelijkheid van een onkostenvergoeding, welke ze tot een bepaald bedrag mogen houden (zonder verandering van de hoogte van hun uitkering). De bedragen van de onkostenvergoeding zijn:
 • Bedrag van 150,00 per maand maximaal - indien het vrijwilligerswerk door de Gemeente als noodzakelijk wordt geacht voor re-integratie in het arbeidsproces. Per jaar is dit bedrag maximaal 1.500,00
 • Bedrag van 95,00 per maand maximaal - in alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager. Per jaar is dit bedrag maximaal 764,00.

Lees verder

© 2008 - 2017 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoogte IOAW, IOAZ, WWIK per 1 januari 2012Hoogte IOAW, IOAZ, WWIK per 1 januari 2012De uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW) en oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en stijgen in 2012, omda…
Bijstand vanaf 1 januari 2013 naar benedenBijstand vanaf 1 januari 2013 naar benedenDe bijstandsuitkering, voor mensen die geen werk meer hebben of al veel langer een uitkering hebben gehad, is vanaf 1 ja…
Bijstand uitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2015, 2016, 2017Bijstand uitkering, minimumloon, IOAW, IOAZ 2015, 2016, 2017Twee keer per jaar op 1 januari en 1 juli worden de hoogte van het minimumloon aangepast. Dat heeft gevolgen voor divers…
Maximale bijstanduitkeringen per 1 januari 2011Maximale bijstanduitkeringen per 1 januari 2011Per 1 januari 2011 gaan de bijstandsuitkeringen omhoog omdat ook het minimumloon stijgt. Niet enkel de gewone bijstandsu…
Krediethypotheek en bijstandKrediethypotheek en bijstandVoor huiseigenaren is het bijzonder pijnlijk als zij in de bijstand terechtkomen. Zij moeten tenslotte hun eigen huis o…
Bronnen en referenties
 • Van der Loef, G.M. Nieuwsbrief Uitkering en Rechten. Juridisch Financieel Adviesbureau
 • Groenhart et al. Uw Goed Recht. Bijstandsuitkering & Inkomensvoorziening. Amsterdam: Trendboek
 • Website www.szw.nl

Reageer op het artikel "Bijstandsuitkering Bedragen 2009 - WWB AOW IOAW IOAZ WWIK"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

C. Strippoli-Gerritsen, 07-09-2011 09:00 #14
Kunt u mij de bedragen gespecificeerd geven voor alleenstaanden vanaf maart 2004 t/m juni 2009? Vanaf die tijd is mijn echtgenoot naar zijn eigen land vertrokken en uitgeschreven uit Nederland. Ik heb het nu verschillende malen gevraagd bij SVB maar ik krijg geen antwoord. Bij voorbaat hartelijk dank.

Hans, 30-03-2010 21:16 #13
Ik ben man van 55 jaar, ben op mijn 48 jaar werkloos geworden en gedeeltelijk afgekeurd (WAO). Mijn vrouw heeft een volledige baan, maar wordt hoogstwaarschijnlijk ontslagen wegens boventalligheid. Ze is dan 50 jaar. Met oog op de toekomst, gezien onze leeftijd, houd ik er rekening mee dat we waarschijlijk in de bijstand komen. Mijn vraag is nu, vallen we dan in de IOAW (beiden) en hoeven we ons huis niet op te eten en spaargeld? Of vallen we in de gewone bijstand en moeten we ons gespaarde vermogen eerst opmaken. Hartelijk dank voor de gedane moeite voor antwoord en met vriendelijke groet, Hans

Chantal de Graaf, 07-02-2010 10:19 #12
Hallo mijn naam is chantal de graaf en heb een vraag ik ben 20 jaar oud en heb een dochter van ander half jaar en ga bij mijn vriend weg mijn vraag is hoeveel krijg ik nu van de uitkering
mvg chantal Reactie infoteur, 07-02-2010
Beste Chantal,

Kijk even op de volgende site.

http://www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen_&_sociale_zekerheid/bijstandswet/artikelen/838/hoe-hoog-is-de-bijstandsuitkering_-.htm

Of… informeer bij de gemeente in je woonplaats.

Mvg

P. Stouten, 02-02-2010 13:18 #11
Ik kreeg 2 weken geleden een inspecteur van de WAO thuis en die vertelde me dat ik een teveel aan toeslag hebt gekregen en dat moet terugbetalen. Tevens word ik gekort op mijn uitkering. Ik heb alles netjes gemeld. Gemeente, ISD en UWV kunnen niets doen. Weet iemand wat voor stappen ik nu kan doen?
Met vr.gr. Paula

John de Haan, 26-01-2010 14:48 #10
Ik ben sinds april 2004 woonachtig in Duitsland. Tot april 2008 werkzaam in Nederland. Vanaf april 2008 tot heden ben ik zelfstandig ondernemer in Duitsland. Ik wil stoppen en terug naar Nederland. Ik wil in Nederland een uitkering aanvragen indien ik nog geen werk heb. Cwi zegt dat ik dan in de bijstand kom en volgens de tabellen ongeveer 898 euro incl. toesag krijg. Klopt dit? Dit is vrij weinig naar mijn gevoel als men alleen al kijkt naar de kosten van een appartement, hier betaal ik min 500 euro warm, dan houd men 400 euro over. Ik kan helaas alleen via makelaar een appartement krijgen gezien de wachttijden van vele jaren bij woningbouw verenigingen. Alvast bedankt, John

Rieneke, 26-12-2009 01:25 #9
Mijn man wil scheiden nu hij een ander heeft.
Maar ik kan door psychische problemen dat niet aan die juridische papieren enzo.
Kan ik nu wel een bijstand uitkering aanvragen, zonder dat de scheiding al in werking is gezet, maar hij wel ergens anders woont?

groetjes Reactie infoteur, 26-12-2009
Beste Rieneke,

Dat is allemaal heel triest voor je. Het beste kun je naar een sociale raadsman/vrouw, of naar de gemeente en deze je probleem voorleggen.
Sterkte de komende tijd.

Mvg

Anita, 16-12-2009 07:51 #8
L.S.
Nog even weer over mijn bijstanduitk: ik zag net dat dit het goede bedrag was. Nu krijg ik ook de toeslag alleenstaande ouders en alleenstaanden van 256,77 euro.( Omdat inwonende zoon niet bijdraagt aan woonkosten ed.) Maar ditzelfde bedrag wordt door de gemeente direct ook weer gekort op mijn uitkering. Klopt dit?

Wendy, 04-11-2009 16:12 #7
Mijn ouders zijn al paar jaar gepensioneerd. Mijn pa (71 jaar) ontvangt AOW en mijn moeder aanvullend (60 jaar) AOW en op de laatste AOW stond erbij dat er wijzigingen zijn opgetreden. In plaats van de aanvullend AOW staat nu WWB uitkering. Of is de aanvullend AOW nu al afgeschaft? Wie kan mij dit uitleggen of een link geven. Reactie infoteur, 04-11-2009
Beste Wendy,

Misschien heb je wat aan onderstaande link:

http://www.postbus51.nl/nl/home/publicaties/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen/inkomensaanvulling/bijstandsuitkering/wet-werk-en-bijstand.html

A., 29-10-2009 23:56 #6
Ik ontvang op het moment een Wajong uitkering en woonde tot voor kort bij mijn moeder. Ik heb nu een eigen huis gevonden en vraag me af hoe dat zit met mijn uitkering. Verandert deze en heb ik recht op geld om mijn huis in te richten, om belangrijke dingen aan te schaffen?
Danku!

Jessica, 02-10-2009 10:55 #5
Mijn moeder zit nu nog in de ziektewet en zal hierna waarschl in de bijstand komen (norm alleenstaande ouder 21 t/m 65 jaar). Nu is mijn broertje 24 en heeft een eigen inkomen. Is dit inkomen ook bepalend voor de toeslagen die je krijgt. Als ik in de tabel kijk 891,70 en toeslag 256,77. Heeft mijn moeder ook recht op die 256,77 of krijgt ze die toeslag niet omdat mijn broertje werkt? Bedankt!

Marjonbultuis, 18-09-2009 00:30 #4
Even een vraag wij zaten in de iaow krijg je dan elke maand bij de uitkering vakantiegeld of is het apart wij kregen elke maand 1208 97 en in juni apart ik denk vakantiegeld allebei 68,07 daarna niet meer tot 1 augustus bedankt voor he t lezen vr gr marjon

M. Vijfvinkel, 01-09-2009 15:18 #3
Ik begeleid een mevrouw waarvan haar man in 2000 is overleden en daardoor een soort pensioen krijgt ( anw).
zelf zit ze in de ziekte wet.van dat pensioen krijg ze 580 p mnd en aan ziektegeld 280 p mnd
totaal 860 euro pmnd.
geen spaargeld wel schuld van meer dan 7000.
wat kan ze nu het beste doen?

Cis Terpstra, 31-08-2009 21:28 #2
Ik heb een bijstandsuitkering, norm alleenstaande ouder. Mijn zoon van vijftien jaar wil graag een baantje. Mag hij verdienen zonder dat ik hierop wordt gekort?
In afwachting van uw reactie,

Cis Terpstra

M. Koet, 29-06-2009 10:38 #1
Ik ben met m'n bedrijf failliet gegaan (vof) en ga mezelf aanmelden voor de bijstand, ik heb tot nu toe nog een eigen huis met waarschijnlijk een overwaarde van meer dan 41.100 euro. Waar moet ik rekening mee houden? M'n vrouw heeft ook een inkomen, mag zij dit houden of wordt dat in mindering gebracht van mijn bijstand?

Infoteur: Sila
Laatste update: 28-12-2008
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 14
Schrijf mee!