InfoNu.nl > Financieel > Belasting > Wijzigingen aftrekbare ziektekosten IB 2009-2010

Wijzigingen aftrekbare ziektekosten IB 2009-2010

Wijzigingen aftrekbare ziektekosten IB 2009-2010 Vanaf 2009 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling voor aftrekbare ziektekosten. Bepaalde kosten die vorig jaar nog aftrekbaar waren, zijn dat dit jaar niet meer. Voor veel mensen betekent de nieuwe regeling minder aftrekbare kosten. De nieuwe regeling aftrek specifieke zorgkosten vervangt de oude regeling aftrek buitengewone uitgaven (BU). Grootste wijziging is de kosten voor een bril of andere hulpmiddelen die het zicht ondersteunen. Deze kosten zijn niet langer aftrekbaar.

Wat is niet meer aftrekbaar

De volgende kosten zijn vanaf 2009 niet meer aftrekbaar:
 • de premie voor de aanvullende zorgverzekering*
 • gezichtsondersteunende hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen en ooglaserbehandelingen
 • huisapotheek
 • eigen bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling
 • eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • uitgaven die gedaan worden in verband met overlijden, bevalling, kraamhulp en adoptie
* de aftrek van de basispremie was al afgeschaft.

Daarnaast is de vaste aftrek vervallen. Deze vaste aftrek gold voor arbeidsongeschikten, chronisch zieken en mensen die 65 jaar of ouder zijn.

Een behoorlijke versobering ten opzichte van het vorig jaar. Zeker voor de mensen die het al moeilijk hebben doet het vervallen van de vaste aftrek pijn.

Wat is wel nog aftrekbaar?

Gelukkig blijven er nog een groot aantal kosten wel aftrekbaar. Zo blijven kosten die u maakt voor bezoek aan de huisarts aftrekbaar. Ook de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf van voorgeschreven medicijnen blijven aftrekbaar. Andere specifieke zorgkosten die aftrekbaar blijven zijn in de volgende categorien verdeeld:

Aanpassingen aan de woning of andere aanpassingen

Als u uitgaven doet in verband met het aanpassen van de woning, zijn deze kosten aftrekbaar. Hierbij hoeft de woning geen koopwoning te zijn. Het kan ook een huurwoning, woonwagen of woonboot zijn. De aanpassingen die u doet moeten op medisch voorschrift zijn gedaan. Uiteraard zijn alleen aftrekbaar de kosten die u niet vergoed heeft gekregen van uw zorgverzekeraar. Ook het eigen risico dat u heeft is niet aftrekbaar.

Er zijn 2 manieren om het bedrag dat u mag aftrekken, te berekenen.
1- de waardestijging van de woning is door de aanpassing gelijk of minder dan 10%
In dat geval mag u de totale uitgaven mee. De uitgaven moeten wel gedaan zijn.

2- de waardestijging van de woning is door de aanpassing meer dan 10%
In dat geval volgt er een andere berekening. U berekent het bedrag door de volgende stappen te volgen:
stap 1: bepaal de kosten die u heeft gemaakt voor de aanpassing
stap 2: bepaal de waardestijging (in Euro) en verminder deze met 10% van de kosten die u heeft gemaakt (stap 1)
stap 3: trek de bedragen van stap 1 en 2 van elkaar af en u heeft de uitgaven die u mag meenemen

Naast aanpassingen aan de woning mag u ook, onder bepaalde voorwaarden, andere aanpassingen aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassingen aan een auto als gevolg van ziekte of invaliditeit. Vraag bij twijfel altijd de belastingdienst of de uitgaven daadwerkelijk aftrekbaar zijn!

Een dieet

Als u een dieet volgt op doktersvoorschrift, dan mag u hiervoor een vast bedrag aftrekken. De aftrek geldt per persoon. De belastingdienst kan u om een dieetbevestiging vragen. Deze kunt u bij de huisarts aanvragen.

Er is een dieetlijst samengesteld. Deze lijst geeft exact aan welke soorten dieet er aftrekbaar zijn voor welke aandoening. Ook staan in deze lijst de vaste bedragen vermeld. Deze bedragen zijn bedragen op jaarbasis. Als u een gedeelte van het jaar het dieet volgt, dan mag u ook maar dat gedeelte aftrekken.

Voorbeeld
U volgt wegens ziekten van de luchtwegen (COPD) een energieverrijkt dieet. Voor dit dieet is een vast bedrag van 1.092,- aangewezen. Het dieet volgt u echter maar 6 maanden. U mag dan 6/12 x 1.092,- = 546,- aftrekken.

Volgt u in een jaar meer dan 1 dieet, dan kan het zijn dat er maar 1 dieet aftrekbaar is. Volgt u meerdere diëten voor 1 aandoening of hetzelfde dieet voor meerdere aandoeningen, dan mag er maar 1 dieet afgetrokken worden. Volgt u meerdere verschillende diëten voor verschillende aandoeningen, dan mag u alle diëten aftrekken.

Extra gezinshulp

Als u extra gezinshulp nodig heeft in verband met ziekte of invaliditeit, dan zijn deze uitgaven aftrekbaar. U dient wel de rekeningen en kwitanties te kunnen aantonen.

Voor de berekening van het bedrag dat u mag aftrekken, is een aparte drempel bepaald. U berekent deze drempel als volgt:
Drempelinkomen*Drempel
minder dan 29.3430%
29.343 - 44.0151%
44.015 - 58.6842%
meer dan 58.6843%

* Het drempelinkomen geldt per belastingplichtige. Heeft u een fiscaal partner, dan dient u de drempelinkomens bij elkaar op te tellen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten verminderd met uw persoonsgebonden aftrek.

Extra kleding en/of beddengoed

Onder voorwaarden kunt u uitgaven voor extra kleding en/of beddengoed aftrekken. De uitgaven moeten wel een direct gevolg zijn van ziekte of invaliditeit. Deze zieke moet bij u wonen. De ziekte moet bovendien (naar alle waarschijnlijkheid) langer dan een jaar duren. Vraag bij twijfel altijd de belastingdiest of de uitgaven aftrekbaar zijn!

De aftrek bestaat uit een vast bedrag. Dit is als volgt opgebouwd
aantoonbare uitgavenvaste aftrek
minder dan of gelijk aan 600,- 300,-
meer dan 600,- 750,-

Genees- en heelkundige hulp

Voor de genees- en heelkundige hulp zijn de volgende kosten nog aftrekbaar:
 • huisarts, tandarts of specialist
 • verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling
 • paramedische behandelingen door een fysiotherapeut of chiropractor
 • paramedische behandelingen door (of onder toezicht van) een arts, zoals bijvoorbeeld logopedie of acupunctuur

Alleen nog in 2009 aftrekbaar !!
De volgende uitgaven zijn alleen nog in 2009 aftrekbaar:
 • 25% van de eigen bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling
 • 100% van de eigen bijdrage voor verpleging buiten een AWBZ-instelling, maar op grond van de AWBZ
 • 100% van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Let op! Het moet hier gaan om de eigen bijdrage tot en met 2008 die betaald is in 2009. Bepalend hiervoor is dat de rekening nà 30 november is ontvangen. In alle andere gevallen geldt dit niet.

Hulpmiddelen

Een van de grootste wijzigingen is aangebracht in de aftrek van uitgaven voor hulpmiddelen. Met name als het gaat om zogenaamde "gezichtondersteunende hulpmiddelen". Hieronder vallen brillen en contactlenzen, maar ook laserbehandelingen aan uw ogen. Het gaat hierbij om hulpmiddelen die een ondersteunend karakter hebben. Uitgaven voor gezichtondersteunende hulpmiddelen die een vervangend karakter hebben, blijven wel aftrekbaar. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een blindenstok of een blindengeleidehond.

Om de uitgaven van hulpmiddelen aftrekbaar te maken, dienen ze u te helpen bij bepaalde lichaamsfuncties. Deze lichaamsfuncties kunt u niet uitvoeren indien u deze hulpmiddelen niet heeft. Denk hierbij onder andere aan:
 • steunzolen
 • gehoorapparaten
 • kunstgebit
 • prothesen
 • hulpmiddelen ter vervanging van het gezichtvermogen
 • rollstoelen, krukken enz.

Niet alleen de aanschaf van deze hulpmiddelen is aftrekbaar. Ook het onderhoud, reparatie of verzekering kunt u als aftrekbare uitgaven opgeven.

Reiskosten ziekenbezoek

Een van de meest onduidelijke aftrekposten zijn de reiskosten en vervoerskosten. Vaak worden deze verward met de vervoerskosten. Er is echter een groot verschil tussen reiskosten en vervoerskosten. Reiskosten: hebben betrekking op het bezoek van een zieke, anders dan uzelf. Vervoerskosten: hebben betrekking op het vervoer van uzelf als u de zieke bent.

Onder de volgende voorwaarden zijn de reiskosten aftrekbaar:
 • u moet een gezamenlijke huishouding voeren met de zieke
 • er moet sprake zijn van een "regelmatig bezoek"
 • in totaal moet de zieke langer dan 1 maand verpleegd worden*
 • enkele reisafstand is meer dan 10 kilometer

* dit hoeft geen aaneengesloten periode zijn. Wel mag er niet langer dan 4 weken tussen 2 periodes zitten.

Reist u per auto, dan mag u 0,19 per gereden kilometer als uitgaven aftrekken. Reist u op een andere manier, dan mag u de werkelijke uitgaven aftrekken.

Vervoer

Een van de meest onduidelijke aftrekposten zijn de reiskosten en vervoerskosten. Vaak worden deze verward met de vervoerskosten. Er is echter een groot verschil tussen reiskosten en vervoerskosten. Reiskosten: hebben betrekking op het bezoek van een zieke, anders dan uzelf. Vervoerskosten: hebben betrekking op het vervoer van uzelf als u de zieke bent.

De volgende uitgaven zijn aftrekbaar:
 • vervoer naar een arts of ziekenhuis
 • vervoer per ambulance
 • extra vervoerskosten die worden gemaakt in verband met ziekte of invaliditeit

U moet aannemelijk kunnen maken dat u hogere kosten heeft in verband met uw ziekte of invaliditeit. Dat is echter een heel gedoe. U moet namelijk een vergelijking maken met mensen die financieel en maatschappelijk gelijk zijn aan u, maar geen uitgaven hebben als gevolg van ziekte of invaliditeit. Het NIBUD kan u helpen om deze gegevens te achterhalen.
U mag alleen de aantoonbaar hogere kosten aftrekken, dus niet het gehele bedrag!

Verhoging van de ziektekosten

U kunt wellicht de uitgaven voor de specifieke ziektekosten zoals ze hier zijn vermeld verhogen met 113%. Dit is afhankelijk van uw drempelinkomen. Als uw drempelinkomen niet hoger is dan 32.127,-, dan mag u de kosten met dit percentage verhogen. Is uw drempelinkomen (of dat van u en uw fiscaal partner samen) hoger dan 32.127,-, dan geldt de regeling niet voor u.
Voor alle duidelijkheid: u mag de uitgaven dus maal 2,13 doen.

Daadwerkelijk aftrekbaar

Hoe berekent u nu de daadwerkelijke kosten die u mag aftrekken van uw belastbaar inkomen? Volg hiervoor de volgende stappen.

stap 1: bereken het totaal van de kosten die u mag aftrekken
stap 2: verhoog dit bedrag eventueel met 113% indien u hiervoor in aanmerking komt
stap 3: bepaal de drempel (door middel van onderstaande tabel)
stap 4: aftrekbaar is het bedrag aan uitgaven dat boven de drempel uitkomt.

Nogmaals ter verduidelijking: eigen risico en uitgaven die worden vergoed door de zorgverzekeraar zijn niet aftrekbaar!

Bepaling van de drempel

Berekening van de drempel als u geen fiscaal partner heeft:
InkomenDrempel
minder of gelijk aan 7.152,-vast bedrag van 118,-
7.152 - 38.000,-1,65% van het drempelinkomen
meer dan 38.000 627,- vermeerderd met 5,75% van het bedrag boven 38.000,-

Berekening van de drempel als u in 2009 wel een fiscaal partner heeft:
InkomenDrempel
minder of gelijk aan 14.304,-vast bedrag van 236,-
14.304 - 38.000,-1,65% van het drempelinkomen
meer dan 38.000 627,- vermeerderd met 5,75% van het bedrag boven 38.000,-
© 2009 - 2017 Alex1911, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!Laat de belastingdienst uw bril of hoorapparaat betalen!De aftrekpost buitengewone uitgaven verdwijnt. Neem nu maatregelen en profiteer van de regelingen en aftrekposten die no…
Wijzigingen inkomstenbelasting 2009Wijzigingen inkomstenbelasting 2009Met ingang van 1 januari 2009 is de inkomstenbelasting op een aantal punten gewijzigd. Met name de aftrek voor de ziekte…
Welke ziektekosten zijn aftrekbaar: overzicht IB 2007Welke ziektekosten zijn aftrekbaar: overzicht IB 2007Ons huidige belastingstelsel is door alle toeslagen en mogelijk aftrekbare kosten enorm ingewikkeld geworden. Zo ingewik…
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntBelastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijntDe fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe…
Dit zijn ze: belastingtarieven 2008 en 2009De belastingtarieven van 2009 zijn bekend. In dit artikel vindt U een overzicht van de actuele tarieven per box, de heff…
Bronnen en referenties
 • Belastingdienst

Reageer op het artikel "Wijzigingen aftrekbare ziektekosten IB 2009-2010"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Angelique Moorman, 24-02-2012 12:26 #16
Onze zoon is dyslectisch, heeft een dyslexie-verklaring. In verband met problemen op school hebben wij voor hem een laptop met daarop een dyslexie-hulpprogramma (Kurzweil) aangeschaft. Een stevig bedrag! Zijn deze kosten aftrekbaar?

Pieter, 12-10-2011 13:02 #15
Onze uit huis wonende dochter heeft op 1 november 2010 een operatie ondergaan waar vervolgens door niet juist ingeschatte verzorging naar een week een spoedoperatie heeft plaatsgevonden. Hierdoor is ze op de Intensive Care terecht gekomen en via enkele maanden ziekenhuis en revalidatiecentrum weer in haar huis terug. In de ziekenhuizen en het revalidatiecentrum hebben we haar dagelijks bezocht. Zijn deze kosten aftrekbaar bij de belastingdienst? Regelmatig hebben wij haar sinds dat zij thuis is gereden naar Medische Fysiotherapie, PsyQ en controles in het ziekenhuis. Zijn deze kosten voor haar of voor ons aftrekbaar? Ook hebben we voor haar speciaal voor haar ziektegeschiedenis een aantal spullen moeten aanschaffen of huren. Onder andere hebben we ook een verhoogde WC-pot moeten installeren. Zijn deze kosten aftrekbaar?

J. Dam, 29-03-2011 11:03 #14
Vraag: is een liposuctie van buik en maag aftrekbaar?

Piet, 16-11-2010 10:09 #13
Beste,

Ik vroeg mij af of ik de kosten die ik in de toekomst ga maken ivm gebit aftrekbaar zijn in het jaar dat ik ze vooruitbetaal. Er wordt 1 nota gemaakt, en ik krijg behandelingen in 2010 en 2011. Als ik de nota nu betaal kan ik die kosten dan in de aangifte van 2010 aftrekken? Of kan ik alleen de kosten aftrekken voorzover ze betrekking hebben op de behandelingen in 2010 in de aangifte van 2010, en de kosten op de behandeling in 2011 in de aangifte van 2011? Ik betaal alle kosten in 2010.

Bedankt!

Gr Piet

Ron, 04-06-2010 17:57 #12
Ik heb over dit onderwerp gesproken met een medewerker van de Belastingdienst. De aftrekbaarheid van aangeschafte hulpmiddelen is volgens deze medewerker anders dan in dit artikel wordt gesteld. Als het inkomen onder het drempelinkomen ligt, mogen de aftrekbare kosten worden verhoogd met 113% bij een leeftijd van 65 jaar en hoger. Bij een leeftijd van jonger dan 65 jaar en een inkomen onder het drempelinkomen mogen de aftrekbare kosten slechts met 77% worden verhoogd.

G. M. Breugem, 31-03-2010 21:46 #11
Zijn kosten voor een elektrische fiets (reparatie) of aanschaf van een nieuwe elektrische fiets bij een ME- patient ook aftrekbaar? Reactie infoteur, 02-04-2010
Volgens mij kan dit niet gerekend worden tot ziektekosten, hoewel de kosten natuurlijk wel het gevolg zijn van een ziekte. Voor de zekerheid verwijs ik u naar de belastinginspecteur.

Hanno, 17-03-2010 09:26 #10
Voor welke posten geldt de drempel onder de alinea's "daadwerkelijk aftrekbaar" en "bepaling van de drempel"? De indeling van het verhaal maakt dat het voor mij niet duidelijk is. Met name wil ik weten of de drempel ook geldt voor de reiskosten ziekenbezoek. Reactie infoteur, 02-04-2010
Excuses indien het onduidelijk is.
Daadwerkelijk aftrekbaar zijn de bedragen die boven de drempel uitkomen. Om de aftrekbare ziektekosten te bepalen neemt u de volgende stappen:
1- bepaal hoeveel u heeft aan ziektekosten die volgens de belastingdienst aftrekbaar zijn van uw inkomen
2- bepaal de drempel. Hoe u dit moet doen kunt u lezen in het artikel
3- het bedrag aan ziektekosten dat meer is dan de drempel kan worden afgetrokken van uw inkomen.

Voorbeeld:
totale ziektekosten Eur. 2.000,-
drempel Eur. 1.800,-
aftrekbaar Eur. 200,-

Piet, 10-03-2010 17:51 #9
Is huur stalling en stroomverbruik voor een scootmobiel nog afrekbaar in 2009? Reactie infoteur, 02-04-2010
Nee, helaas is dit niet aftrekbaar.

Dick, 16-02-2010 12:36 #8
Is een laptop aftrekbaar voor L S en C O P D patient? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Dick,
Nee, deze is niet aftrekbaar.

Jan, 11-01-2010 14:56 #7
Ik bezoek elke avond mijn voorheen inwonende moeder, die nu in een verpleeghuis voor vast verbljjft vanwegen dementie.
Ik rij elke dag 43 km.Zijn de reiskosten van 2009 aftrekbaar voor de belasting voor evt.teruggaaf? Reactie infoteur, 06-03-2010
@Jan,
Uit het summiere verhaal zou ik kunnen afleiden dat u voldoet aan de voorwaarden. Toch stel ik voor om contact op te nemen met de belastinginspecteur.

Miny, 24-11-2009 14:38 #6
De eigen bijdrage voor gehoorapparaten is in 2009 aftrekbaar. Is dit in 2010 ook nog aftrekbaar?

Rob, 25-10-2009 13:34 #5
De laatste jaren kon ik kosten voor "haarwerk" aftrekken bij de Belasting als bijzondere ziektekosten. Nu is er het één en ander veranderd en ik zou graag willen weten of het voor 2009 nog steeds aftrekbaar is. Het is wel te hopen, omdat het altijd een behoorlijk grote kostenpost is. Alsvast bedankt voor het antwoord. Reactie infoteur, 20-11-2009
Haarwerk is volgens een aantal bronnen nog aftrekbaar. Ook in 2009.

Johannes, 13-10-2009 16:58 #4
Ik moet iedere maand 24,60 betalen voor de scootmobiel, kan ik dat ook aftrekken bij de belasting? Reactie infoteur, 20-11-2009
Ik weet niet wat het bedrag is (lening, huur.), maar de kosten voor de aanschaf van een scootmobiel zijn in 2009 nog aftrekbaar.

Hieke, 08-10-2009 21:35 #3
Ik ben 32 jaar en moet een beugel aanschaffen. Dit krijg ik niet vergoed van de vezekering. Hoort een beugel ook bij de´ hulpmiddelen` en kan ik die dan vergoed krijgen? Reactie infoteur, 20-11-2009
Nee. Vanaf 2009 is de beugel niet meer aftrekbaar.

Hlourens, 01-09-2009 13:42 #2
Degenen die niet met hun inkomen met de Bosbelasting werden bereikt komen nu wel aan hun (omgekeerde)trekken.

Marianne de Witte, 27-08-2009 19:50 #1
Zijn medische reizen naar buitenland nog aftrekbaar in 2009?

Infoteur: Alex1911
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Belasting
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 16
Schrijf mee!